Jak vytvořit první prezentaci

Transkript

Jak vytvořit první prezentaci
Vytvoření první prezentace
Práce se snímky a textem
Průvodce obsahuje šablony s navrženým textem a obsahem snímků a předem
vytvořeným návrhem jejich vzhledu. Průvodce spustíte následujícím způsobem:
1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.
2. V podokně úloh Nová prezentace klepněte na odkaz Ze stručného
průvodce.
3. Projděte jednotlivými kroky průvodce a nakonec klepněte na tlačítko
Dokončit.
Stručný
průvodce
Vybraná prezentace se otevře v aplikaci Microsoft PowerPoint® a vzorový obsah
budete moci nahradit vlastním obsahem.
Chcete-li zkopírovat snímky pomocí funkce Hledání snímků, postupujte následujícím
způsobem:
Vložení snímků z
jiné prezentace
1. V otevřené aktuální prezentaci umístěte ukazatel na kartě Snímky do místa,
kam chcete vložit nové snímky.
2. Klepněte na příkaz Snímky ze souboru v nabídce Vložit.
3. Pomocí tlačítka Procházet vyhledejte prezentaci, jejíž snímky chcete
zkopírovat, vyberte ji a klepněte na tlačítko Otevřít.
4. Podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klepněte na všechny snímky,
které chcete zkopírovat.
5. Pokud chcete zachovat stávající formát vložených snímků, zaškrtněte políčko
Zachovat formátování zdroje.
6. Klepnutím na tlačítko Vložit vložíte do prezentace vybrané snímky; klepnutím
na tlačítko Vložit vše vložíte do prezentace všechny snímky.
Pokud zadaný text překročí prostor ohraničený zástupným symbolem, zmenší se ve
výchozím nastavení jeho velikost, přizpůsobí se danému prostoru a zobrazí se tlačítko
Možnosti přizpůsobení . Toto tlačítko nabízí možnosti úpravy velikosti textu a
zůstane zobrazeno, dokud na snímku neprovedete další akci. Zapamatujte si
následující rady:
Přizpůsobení
textu


Chcete-li zrušit použitou změnu velikosti textu, klepněte na přepínač
Nepřizpůsobovat text do tohoto zástupného symbolu.
Jestliže chcete zcela vypnout funkci přizpůsobení textu, klepněte na položku
Nastavit možnosti automatických oprav. V dialogovém okně Automatické
opravy zrušte na kartě Automatické úpravy formátu při psaní zaškrtnutí
následujících políček: Přizpůsobit nadpis do zástupného symbolu a
Přizpůsobit text do zástupného symbolu.
Práce s poznámkami a jinými výtisky
Zobrazení
poznámek
Náhled a tisk
V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Poznámky. V tomto zobrazení můžete
přidávat poznámky a provádět formátování textu.
Chcete-li zobrazit náhled snímků, poznámek a podkladů před tiskem, klepněte na
tlačítko Náhled
na panelu nástrojů Standardní. V náhledu před tiskem
proveďte některou z následujících akcí:



Chcete-li vybrat typ výtisku, použijte rozevírací seznam Vytisknout.
Jestliže chcete nastavit možnosti černobílého nebo barevného tisku nebo
zobrazit dialogové okno Záhlaví a zápatí, klepněte na tlačítko Možnosti.
Jestliže chcete náhled vytisknout, klepněte na tlačítko Tisk.
Aplikace Microsoft Word nabízí neomezený prostor pro práci s poznámkami.
Pokud chcete poznámky a snímky vytisknout v aplikaci Word, postupujte
následujícím způsobem:
Odeslání poznámek
do aplikace Word
1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz
Microsoft Office Word.
2. Vyberte jednu z následujících dvou možností: Poznámky vedle snímků
nebo Poznámky pod snímky.
Spustí se aplikace Word s vloženými snímky a zadanými poznámkami. Poznámky
můžete upravit a vytisknout pomocí aplikace Word.
Rozložení a návrh
Šablonu návrhu použijete následujícím způsobem:
Použití šablony
návrhu
1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Návrh snímku. (Nebo klepněte na
tlačítko Návrh
na panelu nástrojů Formát.)
2. Pokud chcete šablonu návrhu použít u všech snímků v prezentaci, vyberte
miniaturu jednoho snímku a klepnutím použijte šablonu návrhu.
Jestliže chcete šablonu návrhu použít pouze u některých snímků, vyberte
požadované snímky (podržte stisknutou klávesu CTRL a postupně klepnutím
vyberte příslušné snímky) a klepněte na vybranou šablonu návrhu.
Rozložení snímku použijete následujícím způsobem:
Použití rozložení
snímku
1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozložení snímku. (Nebo klepněte
pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku na kartě Snímky a potom v místní
nabídce klepněte na příkaz Rozložení snímku.)
2. Přesvědčte se, zda je vybrána správná miniatura snímku; potom klepnutím na
příslušnou miniaturu použijte požadované rozložení.
Tip: Chcete-li vložit nový snímek s požadovaným rozložením, přejděte na danou
miniaturu, klepněte na zobrazenou šipku a potom na položku Vložit nový snímek.
Pomocí ikon v nabídce rozložení:
Vložení obrázku
nebo jiného
obsahu
1. V podokně úloh Rozložení snímku použijte rozložení obsahu (vyhledejte
zástupné symboly s odpovídajícími ikonami).
2. Na snímku klepněte na ikonu požadovaného obsahu.
Pomocí nabídky Vložit.
1. Použijte požadované rozložení obsahu. Potom klepnutím vyberte zástupný
symbol obsahu, do nějž chcete vložit obsah.
2. V nabídce Vložit klepněte na typ obsahu, který chcete vložit.
Příprava na předvádění
Do zobrazení prezentace přepnete následujícím způsobem:
Stiskněte klávesu F5 (prezentace se spustí od prvního snímku) nebo
SHIFT+F5 (prezentace se spustí od aktuálního snímku). Nebo:
Klepněte na snímek, od nějž chcete prezentaci spustit, a potom klepněte na
tlačítko Prezentace
v levé dolní části okna.

Zobrazení
prezentace

Stisknutím tlačítka ESC se vrátíte do předchozího zobrazení.
Pomocí funkce Balení pro disk CD-ROM (novinka v aplikaci Microsoft Office
PowerPoint 2003) seskupte a zkopírujte všechny soubory prezentace do složky nebo na
disk CD-ROM.
Sbalení
prezentace
Chcete-li sbalit soubory a zkopírovat je na disk CD-ROM z aplikace PowerPoint, musíte
používat systém Microsoft Windows® XP nebo vyšší a vlastnit jednotku pro vypalování
disků CD-ROM. Pokud používáte systém Microsoft Windows 2000, můžete tuto funkci
použít ke sbalení souborů prezentace do složky, kterou potom vypálíte na disk CD-ROM
pomocí programů jiných výrobců.
Tip: Jestliže si nejste jisti, zda je v předváděcím počítači nainstalována aplikace
PowerPoint 2003, přidejte při použití funkce Balení pro disk CD-ROM k souborům
prezentace také prohlížeč Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer.
Více informací o prohlížeči PowerPoint Viewer naleznete v nápovědě k aplikaci
PowerPoint.

Podobné dokumenty

Vytvoření loga - Corel Graphics česky

Vytvoření loga - Corel Graphics česky Aby byl šálek s kávou výraznější oproti ostatním prvkům loga, můžete do obrázku přidat jeho stín pomocí nástroje Interaktivní stín. Přítomnost stínu vyvolává dojem, že se šálek vznáší nad ostatními...

Více