Inteligentní relé Zelio Logic - Uživatelský manuál

Komentáře

Transkript

Inteligentní relé Zelio Logic - Uživatelský manuál
Zelio Logic
Inteligentní relé
Uživatelský manuál
Pokyny pro instalaci relé Zelio Logic
Odpojte přístroj od napětí.
Zabezpečte přístroj proti opětovnému zapnutí.
Zkontrolujte beznapěťový stav.
Uzemněte a zkratujte.
Řiďte se vždy pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.
Instalaci relé Zelio Logic je oprávněna provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Automatizační a řídicí zařízení musí být instalována tak, aby byla
chráněna proti nebezpečí náhodného spuštění.
Je nezbytně důležité, aby všechny spoje řídicích systémů splňovaly
příslušné bezpečnostní normy.
Kolísání nebo změny napětí v síti by neměly přesahovat dané meze,
uvedené v technických charakteristikách. Kolísání napětí mimo uvedené
toleranční pásmo může způsobit provozní poruchy a vést k nevratnému
poškození zařízení.
Je nutné dbát na to, aby byly splněny normy pro systémy nouzového
vypnutí tak, aby byly vyloučeny možné nebezpečné situace. Zajistěte,
aby spuštění systému nouzového vypnutí nezpůsobilo nečekaný opětný
start relé.
Přijměte veškerá potřebná opatření pro zajištění toho, aby aplikace
přerušená výpadkem napájecího napětí mohla pokračovat dále a aby
nenastaly nebezpečné stavy.
Obsah
Strana
Chcete vědět, jak pracuje Vaše nové
inteligentní relé Zelio Logic, a zjistit jeho
nové charakteristiky?
1 – Seznámení s relé Zelio Logic
Chcete vědět vše o možnostech
inteligentního relé?
2 – Popis menu
15
Chcete vědět vše o konfiguraci
inteligentního relé?
3 – Konfigurační nabídka
35
Chtěli byste znát všechny prvky
kontaktního schématu, které jsou
používány při tvorbě programu
v inteligentním relé?
4 – Kontaktní schéma
47
Chtěli byste se naučit zadávat
kontaktní schéma?
5 – Zadávání kontaktních
schémat
93
Potřebujete podrobné informace
o zadávání kontaktních schémat?
6 – Zadávání základních aplikací 103
Chtěli byste vědět, které funkce
inteligentního relé lze použít za provozu?
7 – Odlaďování
119
Chtěli byste lépe pochopit funkci
inteligentního relé na konkrétním
příkladu?
8 – Příklad použití
129
Máte provozní problém a rádi byste
našli řešení?
9 – Hledání a odstraňování chyb 135
Chtěli byste svou aplikaci zálohovat,
přenést do relé nebo kopírovat?
Inteligentní relé
10 – Přenos programu
3
139
1
2
Inteligentní relé
Kapitola 1 – Obsah
Seznámení s relé Zelio Logic
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Seznámení s přístrojem _____________________________________________ 4
2. Charakteristiky a připojení ___________________________________________ 6
3. Ovládací tlačítka ___________________________________________________ 7
4. Příklady ________________________________________________________ 10
5. Rozdíl mezi programováním v režimu „kontaktní schéma LD“
a „funkční bloky FBD“ _____________________________________________ 14
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
3
1. Seznámení s přístrojem
Inteligentní relé je určeno ke zjednodušení elektrického zapojení.
Montáž tohoto přístroje je velmi jednoduchá. Jeho flexibilita a vysoká
výkonnost umožňuje ušetřit čas i peníze.
Tato příručka je určena uživatelům, kteří nemají hlubší znalosti
automatizačních systémů a kteří by rádi tato inteligentní relé používali.
2
1
3
4
-
+
I1
24 VDC
5
I2 I3
I4
Inputs I1...I4
24 VDC
IB IC ID IE
IB... IE
Analog or 24 VDC
Telemecanique
SR2 B122BD
1234
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
6
Menu / Ok
7
10
8
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
2
Q1
9
4
1
2
Q2
1
2
Q3
1
2
Q4
1
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
1. Seznámení s přístrojem
Popis čelního panelu relé
Označení
1
2
3
4
Popis
Výsuvné úchytky
Šroubová svorkovnice pro napájecí napětí
LCD displej, 4 řádky, 18 znaků
Šroubová svorkovnice pro vstupy
Šroubová svorkovnice pro analogové vstupy 0–10 V ss
(pouze u některých typů), použitelné v diskrétním režimu
Konektor pro záložní paměť nebo propojovací kabel s PC
Tlačítko Shift
Tlačítko Menu/OK
Šroubová svorkovnice pro reléové výstupy
Kurzorová tlačítka s možností konfigurace na aktivní tlačítka Z
5
6
7
8
9
10
Popis LCD displeje
Telemecanique
1
2
3
4
1234
5
1
Zelio 2
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
2
3
4
Menu / OK
Označení
1
2
3
4
5
Popis
Zobrazení stavu vstupů (B…E reprezentují analog. vstupy*)
Zobrazení provozního režimu (RUN/STOP)
Zobrazení parametrů, implicitně den a čas pro typy s hodinami
Zobrazení stavu výstupů
Kontextuální menu
* Každý analogový vstup může být použit jako diskrétní vstup.
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
5
2. Charakteristiky a připojení
Připojení relé Zelio Logic s napájením DC
Usměrněné napájení,
ne filtrované
NIKDY
Stabilizované napájení
220 V
/=
ABL7R
24 V=
NEJVHODNĚJŠÍ
Usměrněné a filtrované
napájení
U max.
MOŽNÉ
SR2 .... BD
SR2 .... JD
U max. < 30 V
U min. > 19,2 V
6
U min.
U max. < 14,4 V
U min. > 10,4 V
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
3. Ovládací tlačítka
Popis tlačítek
Tlačítka jsou umístěna na čelním panelu inteligentního relé a jsou
používána pro konfiguraci, programování a řízení programu během jeho
chodu.
Po stisknutí libovolného tlačítka se displej rozsvítí na dobu 30 sekund.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK
Tlačítko Shift
Bílé tlačítko umístěné vpravo pod LCD displejem.
Stiskem tohoto tlačítka se na spodní části displeje zobrazí kontextuální
menu (s funkcemi Ins, Del, Param, atd.).
Tlačítko Menu / OK
Modré tlačítko pod LCD displejem.
Stiskem tohoto tlačítka se provede vstup do hlavního menu a do
jednotlivých podmenu. Tlačítko rovněž slouží k potvrzení zadávaných
(měněných) parametrů.
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
7
3. Ovládací tlačítka
Kurzorová tlačítka nebo Z tlačítka
Šedá tlačítka umístěná pod LCD displejem. Šipky umístěné nad těmito
tlačítky určují směr pohybu po stisknutí daného tlačítka.
Pozice na displeji je zvýrazněna blikajícím černým kurzorem, který může
mít jeden ze dvou tvarů:
♦ Čtverec: na pozici odpovídající kontaktu (pouze v režimu
programování).
♦ Kruh: na pozici odpovídající cívce (pouze v režimu programování).
Poznámka: Pokud mají být tlačítka použita pro jinou funkci než pohyb
v menu, musí být zobrazena lišta obsahující kontextuální menu.
Kontextuální menu
Pokud je kurzor na pozici prvku, jehož parametry se dají nastavit (např.
kontakt – spínací, rozpínací), a zmáčkneme-li tlačítko Shift, objeví se ve
spodní části displeje kontextuální menu.
Ukázka:
ins.
-
+
Param
Del.
Menu / OK
Použití kontextuálního menu:
♦ + / -: Stiskem jednoho z těchto tlačítek provedete vložení nebo
změnu prvku ve schématu.
♦ Ins.: Stiskem tohoto tlačítka vložíte nový řádek.
♦ Del.: Stiskem tohoto tlačítka vymažete daný prvek nebo celý řádek
(v případě, že je prázdný).
♦ Param.: Zobrazí nabídku pro nastavení parametrů daného prvku
(pouze pokud se jedná o prvek, který vyžaduje nastavení parametrů
– např. hodiny, výstupy Q atd.).
8
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
3. Ovládací tlačítka
Del.
Menu / OK
♦ ← ↑ ↓ →: Slouží k zadání propojovací trasy (tyto symboly jsou
viditelné, pouze je-li kurzor na místě určeném k propojení prvků).
1
2
3
4
Del.
Menu / OK
♦ 1 2 3 4: Tato nabídka se objeví pouze v případě, když jsou použita
jako Z tlačítka.
+
Menu / OK
♦ ← →: Výběr daného prvku.
♦ + / -: Stiskem jednoho z těchto tlačítek provedete vložení nebo
změnu prvku ve schématu.
Menu / OK
♦ Znak klíče signalizuje, že program je chráněn heslem.
Menu / OK
♦
Znak hodin signalizuje stav relé. Jsou-li hodiny v pohybu, relé
je v režimu RUN. Jsou-li hodiny nehybné, relé je v režimu STOP.
♦
Znak signalizuje chybu (viz menu FAULT – Chyby).
♦
Znak signalizuje, že relé je připojeno k PC.
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
9
4. Příklady
Akce
Zvolte jazyk a potvrďte danou volbu.
Displej
Menu / OK
nebo
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
+
(zvolený jazyk bliká)
Tlačítko Menu / OK slouží pro potvrzení
nového jazyka.
Poté se na displeji znovu objeví HLAVNÍ
menu (relé je v režimu STOP).
Návrat do obrazovky INPUT–OUTPUT.
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Tlačítko Menu / OK slouží pro potvrzení
volby nového jazyka.
10
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
4. Příklady
V této kapitole je detailní příklad použití tlačítek relé Zelio Logic.
Příklad 1:
Volba programovacího jazyka – postup uvedený níže je stejný pro
všechny typy inteligentního relé.
Akce
Zobrazení na displeji
Připojení napájení
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Po připojení napájení je zobrazena
obrazovka menu „INPUT–OUTPUT“
(vstup/výstup).
(Viz kapitolu 2 – popis menu, obrazovka
INPUT–OUTPUT)
Přednastavený jazyk menu je angličtina.
Stiskem tlačítka Menu vstupte do
HLAVNÍHO menu a kurzorem najeďte na
funkci „LANGUAGE“ (volba jazyka).
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
Menu / OK
+
7krát
Vstupte do nabídky „LANGUAGE“
(volba jazyka).
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
Menu / OK
Jazyk, který je právě aktivní, je vyznačen
černým čtvercem na pravé straně.
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
11
4. Příklady
Příklad 2:
Nastavení datumu a času po prvním připojení napětí.
Akce
Zobrazení na displeji
Z hlavní obrazovky INPUT–OUTPUT
vstupte do HLAVNÍHO menu a kurzorem
najeďte na funkci „CONFIGURATION“
(konfigurace).
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK
+
3krát
Vstupte do nabídky „CONFIGURATION“
(konfigurace) a kurzorem najeďte
na funkci „CHANGE D/T“
(změna datumu/času).
PASSWORD
FILTER
Zx KEYS
CHANGE D/T
Menu / OK
+
3krát
Vstupte do nabídky „CHANGE D/T“
(změna datumu/času).
Menu / OK
12
CHANGE D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs / WK
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
4. Příklady
Akce
Pomocí kurzorových tlačítek zvolte
parametr, který chcete změnit (aktuální
parametr je zvýrazněn blikáním):
Zobrazení na displeji
CLEAR PROG
TRANSFER
VERSION
LANGUAGE
nebo
Pomocí kurzorových tlačítek změňte
daný parametr:
-
+
Tlačítko Menu / OK slouží pro potvrzení
nastavení.
Poté se na displeji znovu objeví HLAVNÍ
menu (relé je v režimu STOP).
nebo
Danou volbu potvrďte stisknutím tlačítka
Menu / OK.
Menu / OK
Návrat zpět do obrazovky
INPUT–OUTPUT.
1234
BCDE
STOP LD
FRI 25 NOV 16 : 40
1234
Tlačítko Menu / OK slouží k potvrzení
nového jazyka.
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
13
5. Rozdíl mezi programováním v režimu
„kontaktní schéma LD“ a „funkční bloky FBD“
Některé funkce nebo položky menu jsou dostupné pouze v jednom ze
dvou možných programovacích režimů: kontaktní schéma LD nebo
funkční bloky FBD.
Funkce dostupné v režimu kontaktní schéma LD a v režimu
funkčních bloků FBD
Funkce
Programování z čelního panelu relé
Nastavení parametrů pro automatické
funkce
Řízení aplikace
Monitorování stavu programu
Kontaktní
schéma LD
X
Funkční
bloky FBD
X
X
X
X
X
X
Položky menu dostupné v režimu kontaktní schéma LD
a v režimu funkčních bloků FBD
Kontaktní
schéma LD
Menu
ZOBRAZENÍ STAVU VSTUPŮ/VÝSTUPŮ
NA LCD DISPLEJI
PROGRAMOVÁNÍ (v režimu STOP)
MONITORING (v režimu RUN)
PARAMETRIZACE PRVKŮ RUN/STOP
KONFIGURACE (v režimu STOP)
HESLO
FILTR
Z TLAČÍTKA
NASTAVENÍ DATUMU/ČASU
ZMĚNA LETNÍHO/ZIMNÍHO ČASU
FUNKCE CYKLUS A WATCHDOG
SMAZÁNÍ PROGRAMU (v režimu STOP)
PŘENOS PROGRAMU
INFORMACE O VERZI FIRMWARE
JAZYK
CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
14
Funkční
bloky FBD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kapitola 1 – Seznámení s relé Zelio Logic
Kapitola 2 – Obsah
Popis menu
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Popis menu ____________________________________________________ 16
2. Funkce „INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy/výstupy) ________________________ 17
3. Funkce „TEXT“ (text) a „DISPLAY“ (displej) ___________________________ 18
4. Funkce PROGRAM ______________________________________________ 20
5. Funkce PARAMETRY ____________________________________________ 21
6. Funkce MONITORING ___________________________________________ 24
7. Funkce RUN/STOP ______________________________________________ 25
8. Funkce KONFIGURACE __________________________________________ 26
9. Funkce VYMAZÁNÍ PROGRAMU ___________________________________ 27
10. Funkce TRANSFER PROGRAMU __________________________________ 28
11. Funkce VOLBA JAZYKA __________________________________________ 30
12. Funkce VERZE _________________________________________________ 31
13. Funkce CHYBOVÉ HLÁŠENÍ ______________________________________ 32
Kapitola 2 – Popis menu
15
1. Popis Menu
Popis
Hlavní menu obsahuje následující položky:
Telemecanique
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Zelio 2
Menu / OK
Blikající řádek zvýrazňuje aktuální pozici v položkách menu.
Symbol
značí, že další položky menu jsou dostupné při posunu
v menu směrem nahoru. Symbol
značí, že další položky menu jsou
dostupné při posunu v menu směrem dolů.
Ovládání Menu
Na displeji je standardně zobrazena obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy) pro oba režimy programování (kontaktní schéma LD
a funkční bloky FBD).
Stisknutím tlačítka Menu / OK se obrazovka displeje přepne z režimu
„INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy) do HLAVNÍHO menu.
Po vstoupení do HLAVNÍHO menu je vždy automaticky zvolená funkce
„INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy), která bliká.
Pomocí kurzorových tlačítek se provádí pohyb po jednotlivých funkcích
HLAVNÍHO menu. Po zvolení požadované funkce HLAVNÍHO menu se
stisknutím tlačítka Menu / OK otevře nabídka této funkce. Vystoupení
z této nabídky zpět do položek HLAVNÍHO menu (tzn. o úroveň výše
v hierarchii menu) se provede opětovným stiskem tlačítka Menu / OK.
Poznámka:
16
Nabídka menu se liší podle zvoleného režimu programování:
kontaktní schéma LD, funkční bloky FBD.
Kapitola 2 – Popis menu
2. Funkce „INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy/výstupy)
Popis
Zobrazuje aktuální stav vstupů a výstupů, stav relé (STOP, RUN),
programovací režim (kontaktní schéma LD nebo funkční bloky FBD).
Ukázka:
2
3
Telemecanique
1
Zelio 2
123456
STOP LD
4
5
MON 22 SEP
1234
15:51
2
6
Menu / OK
Funkce „INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy/výstupy) poskytuje uživateli
následující informace:
♦ Stav vstupů: 1 až 9, A až P (1).
♦ Stav relé: RUN/STOP (2).
♦ Režim programování: kontaktní schéma „LD“, funkční bloky „FBD“ (3).
♦ Datum a čas pro relé s hodinami (4).
♦ Stav výstupů: 1 až 9, A až G (5).
♦ Z tlačítka: 1 až 4 (6).
V režimu simulace nebo monitoringu, když je relé ve stavu RUN, je
indikace sepnutého vstupu/výstupu provedena pomocí černého kurzoru.
Umístění funkce v menu
Stiskněte tlačítko Menu / OK pro přepnutí displeje z režimu zobrazení
„INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy) do hlavního menu (po přepnutí
do hlavního menu je funkce „INPUTS–OUTPUTS“ na 1. řádce v hlavním
menu).
Kapitola 2 – Popis menu
17
3. Funkce „TEXT“ (text) a „DISPLAY“ (displej)
Popis
Funkce „TEXT“ (text) a „DISPLAY“ (displej) slouží k zobrazení textu
nebo číselných hodnot jednotlivých funkčních bloků (přednastavená
hodnota, aktuální hodnota atd.) na LCD displeji místo základní
obrazovky „INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy):
♦ V režimu kontaktního schématu (LD): je aktivována funkce TEXT.
♦ V režimu funkčních bloků (FBD): je aktivována funkce DISPLAY.
Telemecanique
Zelio 2
Value counter1
C1 C = 00001
Date
28/11/2003
2
Menu / OK
Pokud je najednou aktivních více funkcí, je na displeji zobrazeno
následující:
♦ V režimu kontaktní schéma LD: pouze textový blok, který byl
aktivován jako poslední.
♦ V režimu funkční bloky FBD: všechny bloky DISPLAY jsou
zobrazeny najednou.
Poznámka: Funkce „TEXT“ (text) a „DISPLAY“ (displej) mohou být
naprogramovány pouze pomocí programovacího softwaru Zelio Soft V2.0
na PC, nikoliv pomocí tlačítek a LCD displeje přímo na relé.
Stiskem tlačítkové kombinace Shift a Menu / OK se provede přepnutí
obrazovky z funkce TEXT (pro kontaktní schéma LD) nebo DISPLAY
(pro funkční bloky FBD) do základního zobrazení „INPUTS–OUTPUTS“.
18
Kapitola 2 – Popis menu
3. Funkce „TEXT“ (text) a „DISPLAY“ (displej)
Umožnění změn z čelního panelu relé
Všechny parametry jednotlivých funkčních bloků (např. parametry
časovačů atd.), pro které je možno aktivovat volbu „Authorized
modification“ (umožnit změny), mohou být změněny přímo z čelního
panelu relé.
Popis postupu:
Krok
Popis
1
Stiskněte tlačítko Shift (bílé tlačítko) pro zobrazení kontextuálního menu.
Výsledek: Ve spodní části displeje se objeví funkce Param.
2
Při stisknutém tlačítku Shift (bílé tlačítko) stiskněte kurzorové tlačítko pod
šipkou →.
Výsledek: Otevře se dialogové okno, které slouží k nastavení a změně
parametrů daného prvku:
-
+
Menu / OK
3
Pomocí tlačítek ← a → zvolte parametr, který chcete změnit (zvolená hodnota
bliká).
4
Pomocí tlačítek + (↑) a - (↓) v kontextuálním menu změňte zvolený parametr.
5
Stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte danou volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy) nebo obrazovka TEXT/DISPLAY.
Kapitola 2 – Popis menu
19
4. Funkce PROGRAM
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu kontaktního
schématu (LD) a pouze pokud je relé ve stavu STOP.
Tato funkce umožňuje zadávat kontaktní schéma daného programu do
relé Zelio Logic.
Detailní informace o programování pomocí kontaktního schématu jsou
obsaženy v Kapitole 5 – Zadávání kontaktních schémat.
Telemecanique
I1
I2
I1
Zelio 2
RT1
M3
T1
SM1
TT1
Menu / OK
Poznámka: Tato funkce může být chráněna heslem.
20
Kapitola 2 – Popis menu
5. Funkce PARAMETRY
Popis
Tato funkce umožňuje uživateli zadávat a měnit parametry jednotlivých
prvků přímo na displeji relé pomocí Z tlačítek umístěných pod displejem.
Tato funkce je dostupná v obou režimech programování: kontaktní
schéma (LD) a funkční bloky (FBD). Obsah této funkce je rozdílný pro
režim kontaktního schématu (LD) a režim funkčních bloků (FBD).
Pokud mají být zobrazeny parametry, které nejsou chráněny heslem,
jsou seřazeny v daném okně. Jinak je na displeji zobrazeno
NO PARAMETERS.
Režim kontaktní schéma (LD)
Funkce v režimu kontaktní schéma LD, které vyžadují zadání parametrů:
♦ Pomocná relé.
♦ Diskrétní výstupy.
♦ Hodiny.
♦ Analogový komparátor.
♦ Časovač.
♦ Čítač.
♦ Rychlý čítač.
Funkce PARAMETRY obsahuje seznam pouze těch funkčních bloků,
které jsou použity v programu a které vyžadují nastavení parametrů.
Všechny funkční bloky, které vyžadují zadání parametrů jsou obsaženy
v menu PARAMETER.
Postup pro změnu parametrů:
Krok
Popis
1
Umístěte kurzor na funkci PARAMETER v hlavním menu (funkce
PARAMETER bliká) a stisknutím tlačítka Menu / OK vstupte do této položky
menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí seznam funkčních bloků
(aktivní je první z nich).
2
Zvolte funkční blok, jehož hodnotu chcete změnit.
Pro pohyb v seznamu funkčních bloků použijte kurzorová tlačítka ↑ a ↓. Jejich
opětovným stiskem zvolíte požadovaný funkční blok.
3
Zvolte parametr, jehož hodnotu chcete změnit.
Pomocí tlačítek ← a → zvolte parametr, který chcete změnit.
Kapitola 2 – Popis menu
21
5. Funkce PARAMETRY
Krok
Popis
4
Pomocí tlačítek + a - (kurzorová tlačítka ↑ a ↓) změňte daný parametr.
5
Stisknutím tlačítka Menu / OK se otevře dialogové okno pro potvrzení změny.
6
Opětovným stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte nový parametr.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
Režim funkční bloky (FBD)
Funkce v režimu funkční bloky FBD, které vyžadují zadání parametrů:
♦ Numerické konstanty – typy vstupů.
♦ Hodiny.
♦ Gain.
♦ Časovače: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li.
♦ Čítač: PRESET COUNT.
♦ Rychlý čítač.
♦ CAM blok.
Pro změnu parametrů jednotlivých bloků FBD je nutné znát a zadat číslo
funkčního bloku FBD, v němž se vyskytuje funkce, jejíž parametry
chceme změnit. Toto číslo je zobrazeno v pravém horním rohu každého
funkčního bloku.
Pokud mají být zobrazeny parametry, které nejsou chráněny heslem,
jsou seřazeny v daném okně. Jinak je na displeji zobrazeno
NO PARAMETERS.
Postup pro změnu parametrů:
Krok
Popis
1
Umístěte kurzor na funkci PARAMETER v hlavním menu (funkce
PARAMETER bliká) a stisknutím tlačítka Menu / OK vstupte do této položky
menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí seznam funkčních bloků (aktivní je první
z nich).
2
Zvolte funkční blok, jehož parametry chcete změnit.
Pro pohyb v seznamu funkčních bloků použijte kurzorová tlačítka ↑ a ↓. Jejich
opětovným stiskem zvolíte požadovaný funkční blok.
3
Zvolte parametr, jehož hodnotu chcete změnit.
Pomocí tlačítek ← a → zvolte parametr, který chcete změnit.
22
Kapitola 2 – Popis menu
5. Funkce PARAMETRY
Krok
Popis
4
Pomocí tlačítek + a - (kurzorová tlačítka ↑ a ↓) změňte daný parametr.
5
Stisknutím tlačítka Menu / OK se otevře dialogové okno pro potvrzení změny.
6
Opětovným stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte nový parametr.
Poznámka: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
Změna parametrů v režimu RUN
Parametry je rovněž možno měnit, pokud je relé ve stavu RUN.
Parametry, které chceme měnit, nesmí být chráněny heslem.
Změna parametrů může být provedena:
♦ V menu PARAMETER.
♦ V menu MONITORING: pomocí kurzorových tlačítek (←↑↓→) zvolte
funkční blok, jehož parametry chcete změnit, a otevřete z kontextuálního
menu okno parametrů.
Kapitola 2 – Popis menu
23
6. Funkce MONITORING
Popis
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu kontaktní schéma
(LD), je-li relé ve stavu RUN.
Funkce MONITORING je určena pro dynamické sledování vstupů
a výstupů.
V tomto režimu je zobrazeno kontaktní schéma programu v menu
PROGRAM (relé ve stavu STOP); pokud je daný vstup/výstup aktivní, je
zobrazen bíle na černém pozadí.
Ukázka:
Tato funkce také umožňuje dynamickou změnu parametrů v režimu
RUN, které nejsou chráněny heslem.
Změna parametrů
Postup pro změnu parametrů:
Krok
Popis
1
Pomocí kurzorových tlačítek Z zvolte prvek, jehož parametry chcete změnit:
krok 1 procedury zadávání parametrů.
2
Současným stiskem tlačítek Shift a Param otevřete okno pro změnu
parametrů.
3
Zvolte parametr, který chcete změnit. Požadovaný parametr naleznete
pomocí směrových šipek: ←→.
4
Stisknutím tlačítka + nebo - provedete změnu parametru.
5
Potvrzení změny se provede stisknutím tlačítka Menu / OK. Po jeho stisknutí
se otevře okno, které slouží pro potvrzení změny.
Opětovným stiskem tlačítka Menu / OK se provede uložení změněných
parametrů.
6
Stisknutím tlačítka Menu / OK provedete opětovné potvrzení změny.
Výsledek: Na displeji se znovu objeví funkce parametrů.
7
Stiskněte tlačítko Menu / OK.
Výsledek: Na displeji se objeví obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy).
24
Kapitola 2 – Popis menu
7. Funkce RUN/STOP
Popis
Tato funkce umožňuje spustit nebo zastavit program obsažený v relé
Zelio Logic
♦ STOP: program je ve stavu STOP, čítače a časovače jsou vynulovány.
♦ RUN: program je v běhu.
Poznámka: Přepnutím relé ze stavu STOP do stavu RUN je program
spuštěn.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
RUN PROG.
YES
NO
Menu / OK
Je-li toto okno otevřené, uživateli je vždy nabídnuta opačná volba, než
jaký je aktuální stav relé (tzn. je-li relé ve stavu RUN, je uživateli
nabídnuta volba STOP). Vždy bliká volba „YES“.
Je-li program v režimu
♦ STOP: je uživatel dotazován, chce-li přepnout relé do stavu RUN.
♦ RUN: je uživatel dotazován, chce-li přepnout relé do stavu STOP.
Směrové šipky ↑↓ slouží k přepínání mezi režimem RUN a STOP.
Potvrzení provedené volby se provede pomocí stisknutí tlačítka
Menu / OK. Na displeji se poté zobrazí obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy).
Kapitola 2 – Popis menu
25
8. Funkce KONFIGURACE
Popis
Funkce konfigurace obsahuje následující nabídku:
♦ „PASSWORD“ (heslo).
♦ „FILTER“ (filtr).
♦ „Zx KEYS“ (Z tlačítka).
♦ „CHANGE D/T“ (změna datumu/času).
♦ „CHANGE SUMM/WINT“ (změna zimního a letního času).
♦ „WATCHDOG CYCLE“ (WATCHDOG cyklus).
Poznámka: Je-li program chráněn heslem (zobrazen klíč na displeji), je
nutné toto heslo zadat před vstupem do jakékoliv položky podmenu
konfigurace.
Detailnější popis nabídky menu KONFIGURACE je obsažen
v Kapitole 3 – Konfigurační menu.
26
Kapitola 2 – Popis menu
9. Funkce VYMAZÁNÍ PROGRAMU
Popis
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu kontaktní schéma
LD.
Tato funkce umožňuje smazání celého programu z paměti relé Zelio
Logic.
Poznámka: Je-li program chráněn heslem, musí uživatel před
vymazáním programu toto heslo zadat.
Vymazání programu
Po zvolení této funkce je přednastavena volba NO.
Postup pro vymazání programu:
Krok
Popis
1
Pomocí šipek ↑ a ↓ zvolte volbu „YES“.
2
Pomocí tlačítka Menu / OK potvrdíte volbu vymazání programu.
Výsledek: Po provedení této akce se na displeji zpět objeví položka menu
CONFIGURATION/CLEAR PROG.
Kapitola 2 – Popis menu
27
10. Funkce TRANSFER PROGRAMU
Popis
Tato funkce slouží ke:
♦ Kopírování programu z relé Zelio Logic do záložní paměti.
♦ Kopírování programu ze záložní paměti do relé Zelio Logic.
Program může být pomocí záložní paměti přenesen a nakopírován do
jiného relé Zelio Logic.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
TRANSFER
ZELIO > MEMORY
MEMORY > ZELIO
Menu / OK
Poznámka: Záložní paměť je dostupná jako samostatná položka
v nabídce příslušenství.
Poznámka: Je-li program chráněn heslem (na displeji je zobrazen klíč),
je nutné před jeho kopírováním a zálohováním toto heslo zadat.
Poznámka: Je-li již v paměti EEPROM obsažen program, novým
přenosem programu bude stávající program přepsán (není prováděn
žádný test na obsah paměti EEPROM).
28
Kapitola 2 – Popis menu
10. Funkce TRANSFER PROGRAMU
Kopírování programu relé Zelio → paměť EEPROM
Postup při kopírování programu:
Krok
Popis
1
Pomocí šipek ↑ a ↓ zvolte typ kopírování programu: ZELIO>MEMORY.
2
Pomocí tlačítka Menu / OK potvrdíte volbu.
(V případě ochrany heslem zadejte toto heslo.)
3
Čekejte, než je dokončen proces kopírování programu.
Během procesu je na displeji zobrazeno následující: > > > MEMORY, dále
TRANSFER. Po ukončení kopírování se zobrazí OK.
4
Stiskem tlačítka Menu / OK po dobu 1 sekundy se navrátíte zpět do menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
Kopírování programu paměť EEPROM → relé Zelio
Postup při kopírování programu:
Krok
Popis
1
Pomocí kurzorových tlačítek ↑ a ↓ zvolte typ kopírování programu:
MEMORY>ZELIO.
2
Pomocí tlačítka Menu / OK potvrdíte volbu (v případě ochrany heslem zadejte
toto heslo).
3
Čekejte, než je dokončen proces kopírování programu.
Během procesu je na displeji zobrazeno následující: > > > MODULE, dále
TRANSFER. Po ukončení kopírování se zobrazí OK.
4
Stiskem tlačítka Menu / OK po dobu 1 sekundy se navrátíte zpět do menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
Možné chyby
♦ Není vložena paměť EEPROM.
Chybové hlášení: TRANSFER ERROR: NO MEMORY.
♦ Rozdílná hardwarová konfigurace relé a softwarová konfigurace kopírovaného
programu.
Chybové hlášení: TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT je následováno
uvedením hardwarové verze relé Zelio Logic.
Kapitola 2 – Popis menu
29
11. Funkce VOLBA JAZYKA
Popis
Tato funkce umožňuje volbu komunikačního jazyka relé Zelio Logic.
Je možno volit mezi následujícími 6 jazyky:
♦ Angličtina.
♦ Francouzština.
♦ Němčina.
♦ Italština.
♦ Španělština.
♦ Portugalština.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
ENGLISH
FRANCAIS
DEUTSCH
ITALIANO
Menu / OK
Volba jazyka
Zvolený jazyk je zvýrazněn černým pozadím ve tvaru obdélníku.
Postup při volbě jazyka:
Krok
Popis
1
Pomocí šipek ↓ a ↑ zvolte komunikační jazyk.
2
Pomocí tlačítka Menu / OK potvrdíte volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
30
Kapitola 2 – Popis menu
12. Funkce VERZE
Popis
Tato funkce umožní uživateli zjistit veškeré systémové informace o relé
Zelio Logic:
♦ Typ hardwaru.
♦ Verze firmware.
♦ Režim kontaktního schématu LD.
♦ Režim funkčních bloků FBD.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
MODULE
SR3B261BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
F U N C. L D
01.00.00
-
+
Menu / OK
Tyto informace jsou dostupné jak pro relé Zelio Logic, tak i pro všechna
rozšíření dané konfigurace.
Šipka umístěná v pravém horním rohu displeje signalizuje přítomnost
rozšiřujících modulů v dané konfiguraci.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
EXT
XT141BD
HARDWARE 01.00
FIRMWARE 01.00
-
+
Menu / OK
Po stisknutí tlačítka Menu / OK se na displeji zobrazí základní obrazovka
„INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN,
nebo HLAVNÍ menu, pokud je relé v režimu STOP.
Kapitola 2 – Popis menu
31
13. Funkce CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Popis
Tato funkce zobrazuje seznam chyb a chybových hlášení.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
FAULT:001
CLEAR
YES
NO
Menu / OK
Reset čítače chyb
Tato funkce slouží k vymazání chybových hlášení a je označená
symbolem: DELETE.
Postup při smazání chybových hlášení:
Krok
Popis
1
Pomocí šipek ↑ a ↓ zvolte jednu z možností: YES/NO (ANO/NE).
2
Pomocí tlačítka Menu / OK potvrdíte volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí základní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), pokud je relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je
relé v režimu STOP.
Popis chybových hlášení
Číslo
Popis chyby
00
Žádná chyba
01
Chyba při zápisu do paměti EEPROM
Tato chyba značí problémy při čtení/zápisu na paměť EEPROM. Pokud se
tato chyba objevuje často, kontaktujte svého prodejce.
02
Chyba při zápisu do hodin
Pokud se tato chyba objevuje často, kontaktujte svého prodejce.
32
Kapitola 2 – Popis menu
13. Funkce CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Číslo
Popis chyby
04
Přetížení tranzistorového výstupu
Poté co výstupní tranzistor dosáhne teploty 170 °C, 4 výstupy jsou
deaktivovány.
Pokud mají být tranzistorové výstupy uvedeny znovu do provozu, je nutné
odstranit příčinu přetížení (např. zkrat atd.) a vymazat chybové hlášení
z menu „FAULT“ (chybové hlášení).
50
Poškození firmware Relé Zelio
Znovu nahrajte firmware do relé Zelio. Pokud se chyba objeví znovu,
kontaktujte svého prodejce.
51
Překročení watchdog
Varování nebo chyba odpovídající nastavení v konfigurační nabídce
(programování pomocí displeje a tlačítek) nebo v konfiguračním okně
(programování v Zelio Soft V2.0).
Cycle time modulu je příliš krátký v porovnání s dobou provedení instrukce.
Pokud aplikace vyžaduje přesné vzorkování vstupů/výstupů modulu, pak je
nutné prodloužit délku cycle time. Toto se provede nastavením buď
v konfigurační nabídce (programování pomocí displeje a tlačítek), nebo
v konfiguračním okně (programování v Zelio Soft V2.0).
Pokud aplikace nepotřebuje cycle time, pak při konfiguraci nastavte:
No Action for the WATCHDOG (Žádná akce pro WATCHDOG).
52
Procesor provedl neznámou operaci
Jestliže se chyba objevuje permanentně, znovu nahrajte firmware do relé
a do Vaší aplikace. Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
53
Chybné spojení mezi relé Zelio a komunikačním modulem
Zkontrolujte správné připojení komunikačního modulu (spojení, napájení).
54
Chybné spojení mezi relé Zelio a rozšiřujícími moduly vstupů/výstupů
Zkontrolujte správné připojení rozšiřujícího modulu (spojení, napájení).
58
Chyba ve firmware relé nebo chyba hardwaru relé Zelio
Pokud je chyba trvalá, znovu nahrajte firmware do relé a přehrajte také danou
aplikaci (program). Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
Kapitola 2 – Popis menu
33
13. Funkce CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Číslo
Popis chyby
59
Chyba při spuštění aplikace: aplikace nemůže být přepnuta do režimu
RUN, protože není kompatibilní s verzí relé.
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
60
Chyba při spuštění aplikace: program není kompatibilní s komunikačním
modulem.
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
61
Chyba při spuštění aplikace: program není kompatibilní s rozšiřujícím
modulem vstupů/výstupů.
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
62
Nekompatibilita verze při načítání programu ze záložní paměti EEPROM
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
63
Nekompatibilita konfigurace hardwaru při načítání programu ze záložní
paměti EEPROM
Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte svého prodejce.
34
Kapitola 2 – Popis menu
Kapitola 3 – Obsah
Konfigurační nabídka
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Funkce HESLO __________________________________________________ 36
2. Funkce FILTR ___________________________________________________ 39
3. ZX tlačítka ______________________________________________________ 40
4. Změna datumu a času _____________________________________________ 42
5. Změna letního/zimního času ________________________________________ 44
6. Funkce CYCLE a WATCHDOG _____________________________________ 45
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
35
1. Funkce HESLO
Popis
Pokud je program chráněn heslem, musí uživatel před použitím určitých
operací toto heslo zadat.
Funkce, které je možno chránit heslem:
♦ „PROGRAMMING“ (programování) – v režimu kontaktní schéma
LD, je-li relé v režimu STOP.
♦ „MONITORING“ (monitorování) – v režimu kontaktní schéma LD,
je-li relé v režimu RUN.
♦ „PARAMETER“ (parametry).
♦ „CONFIGURATION“ (konfigurace) – je-li relé v režimu STOP.
♦ „CLEAR PROGRAM“ (vymazání programu) – v režimu kontaktní
schéma LD, je-li relé v režimu STOP.
♦ „MODULE > MEM TRANSFER“ (kopírování programu z relé do
paměti EEPROM) – je-li relé v režimu STOP.
Poznámka: Funkci „PASSWORD“ (heslo) je možno opustit bez nutnosti
zadání hesla stisknutím kombinace tlačítek Shift + Menu / OK.
Poznámka: Pro návrat do HLAVNÍHO menu z menu „CONFIGURATION“
(menu KONFIGURACE) použijte kurzorové tlačítko ←.
Zadávání hesla
Každé heslo je 4místné. Před zadáním hesla je každá cifra nahrazena
znakem ?.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
ENTER
-
0 0 0 0
+
Menu / OK
Na displeji se zobrazí hláška ENTER.
Poznámka: Od tohoto okamžiku je v pravé dolní části displeje zobrazen
symbol klíče.
36
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
1. Funkce HESLO
Postup zadávání hesla:
Krok
Popis
1
Stisknutím tlačítka → jsou znaky ? nahrazeny symbolem „0“ (1. symbol „0“
nalevo bliká).
2
Pomocí tlačítek ←→ zvolte pozici, jejíž hodnotu chcete změnit.
3
Pomocí tlačítek + a - v kontextuálním menu změňte hodnotu na dané pozici.
4
Zadané heslo potvrdíte stiskem tlačítka Menu / OK.
5
Opětovným stiskem tlačítka Menu / OK potvrdíte danou volbu.
Poznámka: Po zadání hesla se na displeji zobrazí HLAVNÍ menu.
Zrušení hesla
Pro zrušení hesla se používá stejný postup jako při jeho zadávání.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
CLEAR 1/5
-
0000
+
Menu / OK
Na počátku procesu zrušení hesla je v pravé spodní části displeje
zobrazen symbol klíče. Znamená to, že relé je ještě chráněno heslem
(až do doby dokončení procesu).
Na displeji se zobrazí zpráva CLEAR a počet pokusů 1/5.
V průběhu rušení hesla můžou nastat následující případy:
♦ Správně zadané heslo: heslo je od tohoto okamžiku odstraněno
a proběhne automatický návrat do HLAVNÍHO menu na položku
PASSWORD.
♦ Chybně zadané heslo: hodnota čítače CLEAR se zvýší o 1.
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
37
1. Funkce HESLO
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
CLEAR 2/5
-
0000
+
Menu / OK
Pokud je heslo zadané chybně 5x, program se uzamkne na dobu
30 minut.
Během této doby se relé vypne.
Telemecanique
Zelio 2
PASSWORD
CLEAR
ERROR
5/5 >>> 30 MINUTES
-
+
Menu / OK
Změna hesla
Pro změnu hesla jednoduše smažte stávající heslo a zadejte nové .
38
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
2. Funkce FILTR
Popis
Tato funkce umožní rychlejší detekci změn stavu na diskrétních vstupech
relé.
Jsou dostupné 2 volby:
♦ Fast (rychlé vzorkování).
♦ Slow (pomalé vzorkování).
Doba odezvy:
Vzorkování
Změna na diskr. vstupu Rozlišovací schopnost
Slow
(pomalé)
zapnuto → vypnuto
5 ms
vypnuto → zapnuto
3 ms
Fast
(rychlé)
zapnuto → vypnuto
0,5 ms
vypnuto → zapnuto
0,3 ms
Tato volba může být provedena pouze v případě, je-li relé ve stavu
STOP.
Poznámka: Výchozí stav relé je nastaven do režimu SLOW (pomalé
vzorkování).
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze u relé se stejnosměrným
napájením.
Poznámka: Pro návrat do hlavního menu z menu „CONFIGURATION“
(menu KONFIGURACE), stiskněte kurzorové tlačítko ←.
Volba typu filtru
Zvolený typ filtrace je zvýrazněn černým kurzorem.
Krok
Popis
1
Pomocí šipek ↓ a ↑ zvolte typ filtru.
2
Stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí obrazovka HLAVNÍHO menu.
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
39
3. ZX tlačítka
Popis
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu LD (kontaktní
schéma).
Pomocí této funkce může uživatel přepnout ZX tlačítka do režimu
aktivních tlačítek, která je možno použít v programu jako vstupy.
Možné režimy ZX tlačítek:
♦ Neaktivní: Z tlačítka slouží k nastavení parametrů jednotlivých
prvků, konfiguraci a programování relé.
♦ Aktivní: Je možno je použít na vstupu relé jako tlačítka (pouze
v režimu kontaktní schéma LD).
V případě, že jsou ZX tlačítka zvolena jako aktivní, mohou být použita
jako tlačítka, bez nutnosti připojení na svorkovnici.
Poznámka: Pro návrat do hlavního menu z menu „CONFIGURATION“
(KONFIGURACE) stiskněte tlačítko ←.
ZX tlačítka v režimu RUN
Přednastavená funkce Z tlačítek je funkce kurzorových tlačítek (tzn.
tlačítka slouží pro pohyb v menu a pro zadávání a změnu parametrů).
V režimu relé RUN, když je aktivní obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“
(vstupy–výstupy), TEXT nebo DISPLAY, je číslo tlačítka použitého
v programu zobrazeno na liště kontextuálního menu na LCD displeji.
Pro aktivaci tlačítka jednoduše zvolte požadované tlačítko ← ↑ ↓ →.
Poznámka: Číslo tlačítka použitého v programu je zobrazeno na displeji.
Telemecanique
Zelio 2
123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1
3
Menu / OK
40
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
3. ZX tlačítka
Jsou-li ZX tlačítka aktivní, displej se vrátí zpět do HLAVNÍHO menu.
Poznámka: Tato funkce není aktivní v menu „PARAMETER“
(parametry), „MONITORING“ (monitorování) a ve všech dialogových
oknech jednotlivých funkčních bloků (např. časovače, čítače atd.).
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
41
4. Změna datumu a času
Popis
Tato funkce slouží k nastavení datumu a času pro relé s hodinami.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
CHANGE D/T
THU 07 JUL
2003
16 : 27 30 s
CAL
0 2 secs / WK
-
+
Menu / OK
Parametry, které je možno nastavit:
♦ Den/týden/měsíc/rok.
♦ Čas.
♦ Čas – uložení nastaveného času se provede stisknutím tlačítka
Menu / OK; pokud potřebujete zadat čas přesněji, můžete zadat
minuty a sekundy.
♦ Sekundy.
♦ CAL: kalibrace vnitřních hodin relé, udávaná v sekundách/týden.
Přesnost vnitřních hodin je ovlivněna prostředím, v němž je relé
umístěno.
Přibližná odchylka je asi 1 min/měsíc.
Pro určení přesnosti hodin je dobré provést vlastní pozorování
po dobu několika týdnů.
42
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
4. Změna datumu a času
Příklad:
Chceme-li snížit odchylku hodin, provedeme kalibraci –15 s/týden,
čímž dosáhneme snížení odchylky 60 s/měsíc.
Poznámka: Ruční kalibrace nemá význam, pokud je relé delší dobu bez
napájení nebo pokud je v prostředí s velkou změnou okolní teploty.
Poznámka: Pro návrat do HLAVNÍHO menu stiskněte tlačítko ←.
Nastavení hodin
Postup při nastavení hodin:
Krok
Popis
1
Pomocí kurzorových tlačítek ← a → zvolte parametr funkčního bloku hodin,
který chcete změnit.
Výsledek: Zvolený parametr bliká.
(Při vstupu do funkce hodin je automaticky zvolen parametr den.)
2
Pomocí tlačítek + a - proveďte změnu zvoleného parametru.
3
Stiskem tlačítka Menu / OK potvrdíte danou volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí HLAVNÍ menu.
Poznámka: Zelio Logic umožní automatické nastavení dne v týdnu
(PO, ÚT…) po zadání datumu (den, měsíc, rok).
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
43
5. Změna letního/zimního času
Popis
Tato funkce umožní automatickou změnu letního/zimního času pro relé
s hodinami.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
CHANGE SUM/WIN
EUROPE
SUM
M:03 D:5
WINTER M:10 D:5
-
+
Menu / OK
Relé umožňuje následující nastavení:
♦ NON: není nastavena změna letního/zimního času.
♦ AUTOMATIC: změna času je automatická, datum změny je
nastaven na základě zvoleného geografického nastavení (EUROPE:
Evropa, GB: Velká Británie, USA).
♦ OTHER ZONE: (MANUAL) změna probíhá automaticky, ale je
zapotřebí nastavit měsíc: M a pořadí neděle ve zvoleném měsíci: S,
kdy dojde ke změně času (1, 2, 3, 4 nebo 5).
Poznámka: Pro návrat do hlavního menu z menu „CONFIGURATION“
(NASTAVENÍ) stiskněte kurzorové tlačítko ←.
Postup při změně letního/zimního času
Krok
Popis
1
Pomocí tlačítek ← a → zvolte parametr, který chcete změnit.
Výsledek: Zvolený parametr bliká.
2
Pomocí tlačítek + a - proveďte změnu zvoleného parametru.
3
Stiskem tlačítka Menu / OK potvrdíte danou volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí HLAVNÍ menu.
44
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
6. Funkce CYCLE a WATCHDOG
Popis
Doba provedení instrukce závisí na typu a počtu vstupů základních
i rozšiřujících modulů. Standardní přednastavená doba je 10 ms.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
CYCLE N = 01
WATCHDOG
-
INACTIVE
+
Menu / OK
Je-li doba provedení instrukce větší než hodnota nastavená uživatelem
(Nkrát 10 ms), umožní funkce WATCHDOG nastavit speciální akce.
Poznámka: Pro návrat do hlavního menu z menu „CONFIGURATION“
(NASTAVENÍ) stiskněte kurzorové tlačítko ←.
Akce
Funkce watchdog umožní nastavit následující akce:
♦ Žádná akce: (NO) běžný provozní stav.
♦ Varování: (ALARM) je zobrazeno hlášení s upozorněním.
V případě
♦ Chyba: (ERROR) program se zastaví (režim STOP) a číslo chyby
odpovídající: Cycle time overflow (překročení doby trvání instrukce)
je dostupné v položce menu FAULT (chybové hlášení).
Parametry
Parametr, který uživatel zadává, musí být v rozmezí 1 až 10. Tento
parametr odpovídá:
Watchdog = N x 10 ms
Parametr N je určen nejkratším časem vzorkování.
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
45
6. Funkce CYCLE a WATCHDOG
Funkce CYCLE a WATCHDOG
Postup při změně WATCHDOG:
Krok
Popis
1
Konfigurace parametru CYCLE se provede pomocí tlačítek + a kontextuálního menu.
2
Stisknutím jednoho z tlačítek ← nebo → potvrdíte zadanou volbu.
Výsledek: Parametr CYCLE je potvrzený a funkce WATCHDOG
je aktivovaná – bliká.
3
Konfigurace parametru WATCHDOG se provede pomocí tlačítek + a kontextuálního menu.
4
Stiskem tlačítka Menu / OK potvrdíte danou volbu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí HLAVNÍ menu.
46
Kapitola 3 – Konfigurační nabídka
Kapitola 4 – Obsah
Kontaktní schéma
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Úvod _________________________________________________________ 48
2. Diskrétní vstupy _________________________________________________ 49
3. Diskrétní výstupy ________________________________________________ 50
4. Pomocná relé __________________________________________________ 53
5. Kurzorová tlačítka _______________________________________________ 54
6. Funkční blok hodin ______________________________________________ 55
7. Funkční blok čítače ______________________________________________ 59
8. Funkční blok komparátoru čítače ___________________________________ 65
9. Funkční blok rychlého čítače _______________________________________ 66
10. Funkční blok časovače ___________________________________________ 73
11. Funkční blok analogového komparátoru ______________________________ 82
12. Funkční blok „SUMMER/WINTER“ (letní/zimní čas) _____________________ 86
13. Funkční blok osvětlení LCD displeje _________________________________ 87
14. Funkční blok textu _______________________________________________ 88
15. Vstupy–výstupy MODBUS ________________________________________ 90
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
47
1. Úvod
Daná aplikace může být zadána přímo z relé (pouze v programovacím
režimu kontaktní schéma LD).
V této kapitole jsou detailně popsány všechny prvky používané
k programování inteligentního relé v režimu kontaktní schéma (LD).
Pro lepší porozumění, jak jednotlivé prvky fungují, jsou uvedeny kromě
jejich popisu i příklady použití.
Inteligentní relé Zelio Logic umožňuje použít až 120 programových
řádků.
Poznámka:
Každá řádka umožní zadat až 5 kontaktů + cívku. Pokud daná
aplikace vyžaduje použití více než 5 kontaktů na jedné řádce, je
nutno použít pomocná relé M.
Ukázka programování v kontaktním schématu:
Telemecanique
I1
I2
I1
Zelio 2
RT1
M3
T1
SM1
TT1
Menu / OK
48
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
2. Diskrétní vstupy
Diskrétní vstupy mohou být použity pouze jako kontakt.
Označení
Typ
Ič.
Spínací
kontakt
ič.
Rozpínací
kontakt
Označení
na svorkovnici
Popis
1 až R
(kromě II, IM
a IO) v závislosti
na typu relé
Jedná se o fyzický vstup relé
Zelio Logic od čidel,
koncových spínačů atd.
Příklad 1:
I1—————— Q1
Pokud je kontakt I1 sepnutý, je cívka Q1 aktivována (pod napětím).
Příklad 2:
i1——————
Q1
Pokud je kontakt I1 rozepnutý, cívka Q1 je aktivována (pod napětím).
Poznámka:
Pokud jsou na analogové vstupy připojeny výstupy z čidel,
koncových spínačů atd., automaticky fungují jako diskrétní vstupy.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
49
3. Diskrétní výstupy
Diskrétní výstupy mohou být použity jako cívka nebo kontakt.
Použití jako cívka
Funkce
Označení na
svorkovnici
Popis
Qč.
Cívka je aktivována, pokud je kontakt k ní připojený
sepnutý.
Qč.
Impulzní relé – cívka je aktivována/deaktivována při
změně stavu vstupního kontaktu.
S Qč.
1 až G
v závislosti na
typu relé
Cívka „SET“. Cívka je aktivována, pokud se kontakt
k ní připojený sepne. Cívka zůstává sepnuta i po
rozepnutí tohoto kontaktu.
Cívka „RESET“. Tato cívka je aktivována v případě
sepnutí kontaktů, které jsou k ní připojené. Používá
se v kombinaci s cívkou SET – k její deaktivaci.
R Qč.
Použití jako kontakt
Označení
Typ
Qč.
Spínací
kontakt
qč.
Rozpínací
kontakt
Označení na
svorkovnici
1 až G
v závislosti na
typu relé
Popis
Jedná se o fyzický výstup z relé
Zelio.
Příklad 1:
Q1—————— Q2
Pokud je výstup Q1 (použitý jako kontakt) aktivován, je aktivován výstup Q2 (použitý
jako cívka).
Příklad 2:
q1——————
Q2
Pokud není výstup Q1 aktivován, je aktivován výstup Q2.
50
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
3. Diskrétní výstupy
Poznámka:
a , funkce SET a RESET mohou být použity pouze jednou pro
jednu cívku v kontaktním schématu.
Pokud je ve schématu použita cívka SET, je doporučeno použít pro
tuto cívku ve schématu také funkci RESET.
Příklad – použití impulzního relé
I1——————
Q1
Tato funkce je velmi praktická pro celou řadu aplikací, např. ovládání
osvětlení pomocí tlačítka. Je-li tlačítko připojeno na vstup I1 a svítidlo na
výstup Q1, tak při každém stisknutí tlačítka se svítidlo rozsvítí, pokud
bylo vypnuto, a naopak. K sestavení dvoucestného vypínače jednoduše
propojte vstupy paralelně a ke každému vstupu připojte tlačítko.
Příklad – použití samodržného relé
Používá se pro ovládání napájení zařízení pomocí tlačítka a použitím
druhého tlačítka k vypnutí napájení téhož zařízení.
Elektrické schéma
Poznámka:
Řešení inteligentního relé
Tlačítko BP2 je připojeno ke vstupu I2 inteligentního relé a tlačítko BP3
je připojeno ke vstupu I3. Zařízení, které je ovládáno, v tomto případě
žárovka, označená L1, je připojeno k výstupu Q2.
Stisknutím tlačítka BP2 se žárovka rozsvítí.
Stisknutím tlačítka BP3 žárovka zhasne.
Funkce RESET má prioritu před funkcí SET.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
51
3. Diskrétní výstupy
Stavová paměť
Po výpadku napájení se vrátí stav výstupů do původního stavu, který je
určen vlastním programem.
Pro obnovení stavu výstupů, uložených v okamžiku výpadku napájecího
napětí, je nutno aktivovat tento stav v příslušné nabídce menu .
52
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
4. Pomocná relé
Pomocná relé, označená M, mají stejný význam jako výstupní cívky Q.
Jediným rozdílem je to, že nemají výstup na svorkovnici. Jedná se tedy
o vnitřní relé.
Pomocných relé je 28 (číslována jsou v hexadecimální soustavě od 1 do
9 a od A do Y, kromě znaků I, M a O).
Jsou používána k uložení nebo odeslání stavu. Tento uložený nebo
odeslaný stav bude pak použit jako přiřazený kontakt.
Příklad – použití pomocného relé
Použití dvou pomocných relé pro uložení stavu určitého počtu vstupů.
Uložený stav je pak použit pro ovládání cívky.
Nastavení
Stav kontaktů při spuštění programu může být následující:
♦ Spínací kontakt není aktivní.
♦ Rozpínací kontakt je aktivní.
Stavová paměť
Po výpadku napájecího napětí je stav pomocných relé stejný jako při
spuštění programu.
Pro obnovení stavu pomocných relé, uložených v okamžiku výpadku
napájecího napětí, je nutno aktivovat tento stav v příslušné nabídce
menu .
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
53
5. Kurzorová tlačítka
Kurzorová tlačítka pracují stejně jako fyzické vstupy I. Jediný rozdíl je
v tom, že nemají výstup na svorkovnici. Tlačítka jsou celkem 4.
Jsou použita jako aktivní tlačítka.
Mohou být použita pouze jako kontakty:
Označení
Funkce
Zč.
Spínací
Tlačítko
číslo
1 až 4
zč.
Poznámka:
Rozpínací
Popis
Zobrazení kurzorových tlačítek na
inteligentním relé. Kontakt odráží
stav příslušného tlačítka.
Umístění tlačítek Z1 až Z4 (zleva
doprava).
Aby mohla být kurzorová tlačítka použita tímto způsobem, je nutné
zkontrolovat, zda jsou aktivována ve volbě „Zx KEYS“ (aktivní
tlačítka) v nabídce „CONFIGURATION“ (konfigurace). Čísla
jednotlivých kurzorových tlačítek jsou poté znázorněna
v kontextuálním menu ve spodní části displeje.
1
2
3
4
Menu / OK
Pokud tomu tak není a inteligentní relé je v režimu RUN (běh programu),
tlačítka mohou být použita pouze pro pohyb mezi jednotlivými položkami
menu.
Přístup do volby „Zx=KEYS“ (aktivní tlačítka) je blokován v případě, že je
aktivována ochrana heslem.
Příklad – použití tlačítka „šipka nahoru“
Tento příklad ukazuje, jak lze nastavit impulzní relé, které bude ovládáno
tlačítkem Z1 na místě vstupu. Na výstupu je použita cívka Q1.
Z1——————
Q1
Výstup Q1 změní stav po každém stisku tlačítka
54
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
6. Funkční blok hodin
Funkční blok hodin se používá pro zadání časových úseků, během nichž
může být provedena nějaká akce. Funguje jednoduše jako
programovatelný týdenní časovač a k ovládání jeho výstupů slouží čtyři
provozní rozsahy (A, B, C, D).
Nastavení parametrů bloku hodin je možno provádět 2 způsoby:
♦ Při zadávání řádku programu v režimu kontaktní schéma (LD).
♦ Z nabídky menu „PARAMETER“ (parametry), pokud není funkční
blok hodin chráněn heslem.
Hodiny jsou aktivovány v týdenním režimu, je zapotřebí zadat
následující parametry:
♦ Den v týdnu.
♦ Interval sepnutí, nastavením doby sepnutí ON
a doby vypnutí OFF.
Kontakty funkčního bloku hodin
Označení
č.
Funkce
Tlačítko
číslo
Popis
Kontakt je sepnutý, když jsou hodiny
v nastaveném intervalu.
Spínací
1 až 8
č.
Rozpínací
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Kontakt je sepnutý, když hodiny
nejsou v nastaveném intervalu.
55
6. Funkční blok hodin
Parametry funkčního bloku hodin
Obrazovka pro konfiguraci parametrů hodin: D / W (den/týden).
1
2
3
Telemecanique
7
H1
C
Zelio 2
D/W
0_2_ _56
H:M ON
H:M OFF
6
-
01 : 10
23 : 59
4
5
+
Menu / OK
Parametr
Číslo bloku
1
Typ nastavení datumu
2
Den platnosti (typ D/W)
3
Popis
Může být použito 8 bloků, číslovaných
od 1 do 8.
Typ nastavení datumu může být
následující
D/W: den v týdnu,
D/M: den v měsíci.
Den platnosti:
♦ 0: neděle.
♦ 1: pondělí.
♦ ...
♦ 6: sobota.
Dny, které nejsou zvoleny, jsou
označeny znakem _.
56
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
6. Funkční blok hodin
Parametr
Čas zapnutí
(D/W type)
4
Čas vypnutí
(D/W type)
5
Zablokování heslem
Zamknuto
Odemknuto
Provozní rozsahy
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Popis
Čas sepnutí hodin. Nastavení je ve
formátu hodiny : minuty
(00.00 až 23.59).
Čas vypnutí hodin. Nastavení je ve
formátu hodiny : minuty
(00.00 až 23.59).
6
Každý blok hodin může být zablokován
heslem. Když je zablokovaný, již se
funkční blok hodin v nabídce
„PARAMETER“ (parametry) neobjevuje.
7
Jsou k dispozici čtyři provozní rozsahy:
A, B, C, D. Během provozu jsou hodiny
aktivní ve všech nastavených rozsazích
najednou.
57
6. Funkční blok hodin
Příklad – správa času pomocí funkčního bloku hodin
Ke spínání zařízení od pondělí do soboty během dvou časových
okamžiků: od 9.00 do 13.00 a od 15.00 do 19.00. Zařízení je připojeno
k výstupu inteligentního relé Q2 a je použit funkční blok č. 1.
Řádka kontaktního schématu je následující:
1——————
1, musí uživatel zadat provozní rozsahy.
Když je zvoleno
Poznámka:
Q2
Jsou používána následující tlačítka: Menu / OK pro volbu nebo
potvrzení parametrů, Z2 a Z3 na změnu hodnoty vybraných
parametrů, Z1 a Z4 na přechod z jednoho parametru na jiný.
Displej
H1
C
D/W
H : M
H : M
-
Poznámky
_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF
09 : 00
13 : 00
První blok A: pondělí až sobota
od 09.00 do 13.00. Nyní je
nutno zadat druhý blok.
+
Menu / OK
H1
C
D/W
H : M
H : M
-
_ 1 2 3 4 5 6
ON
OFF
15 : 00
19 : 00
Druhý blok B: pondělí až
sobota od 15.00 do 19.00.
+
Menu / OK
Poznámka:
58
Příklad popsaný v kapitole 7 popisuje jiný způsob používání
časových bloků. Pro vyřešení složitějších případů je možné oba
způsoby kombinovat.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
7. Funkční blok čítače
Funkční blok čítače se používá na čítání pulsů. Během provozu může být
čítač resetován buď na „0“, nebo na libovolnou přednastavenou hodnotu.
Čítač může být použit jako kontakt v následujícím režimu
♦ Čítání směrem nahoru (upcounting): kontakt sepne, pokud je
dosažena přednastavená hodnota.
♦ Čítání směrem dolů (downcounting): kontakt sepne, pokud je
dosažena hodnota „0“.
Nastavení čítače může být provedeno dvěma způsoby
♦ Při zadávání kontaktního schématu.
♦ Z položky menu „PARAMETER“ (parametry), pokud není čítač
chráněn heslem.
Kontakty funkčního bloku čítače
Čítač je možno použít jako kontakt. Ten signalizuje, zda přednastavená
hodnota čítače je shodná s aktuální hodnotou
♦ Aktuální hodnota čítače dosáhla přednastavenou hodnotu čítače
(tzv. režim „TO“).
♦ Aktuální hodnota čítače je rovna „0“ (tzv. režim „FROM“).
Označení
Cč.
Funkce
Číslo (č.)
Popis
Kontakt je sepnutý, když čítač
dosáhne nastavené hodnoty.
Spínací
1 až G
cč.
Rozpínací
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Kontakt rozepne, když čítač
dosáhne nastavené hodnoty.
59
7. Funkční blok čítače
Cívka funkčního bloku čítače
Prvek
CC
RC
DC
60
Popis/použití
Counting pulse input
Tento prvek, použitý v kontaktním
schématu jako cívka, představuje vstup
bloku čítače. Při každé aktivaci cívky se
čítač zvýší nebo sníží o 1, v závislosti na
zvoleném směru čítání.
Příklad
Příklad použití: Počítání na
vstupu funkčního bloku
čítače č. 1.
I1—————— CC1
Reset initial counter state input
Tento prvek, použitý v kontaktním
schématu jako cívka, představuje pro blok
čítače resetovací vstup. Aktivace této cívky
vynuluje aktuální hodnotu čítače.
Příklad použití: Vynuluje
čítač č. 1, když je stisknuto
tlačítko pro pohyb kurzoru
nahoru na klávesnici.
Counting direction input
Tento prvek, použitý v kontaktním
schématu jako cívka, představuje pro blok
čítače vstup pro určení směru čítání. Je-li
tato cívka aktivována, čítač čítá zpětně.
Výchozí stav čítače je čítání dopředu.
Příklad použití: Čítání
a zpětné čítání, v závislosti
na vstupu inteligentního
relé.
Z1—————— RC1
I2—————— DC1
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
7. Funkční blok čítače
Parametry
Prvek
Popis/použití
T
Typ čítání. Tento prvek slouží pro volbu
pracovního režimu čítače
♦ TO: čítání směrem k nastavené
hodnotě čítače.
♦ FROM: zpětné čítání od nastavené
hodnoty čítače k „0“.
P
Přednastavená hodnota čítače. Její
velikost se může pohybovat v intervalu 0 až
32 767 a značí:
♦ Hodnotu, která má být dosažena
v režimu čítání TO (tzn. ve směru
k nastavené hodnotě).
♦ Počáteční hodnotu v režimu
zpětného čítání FROM (tzn. od
nastavené hodnoty k „0“).
Tento parametr se používá pro zablokování
nastavených parametrů čítače heslem.
Pokud je čítač chráněn heslem, nastavená
hodnota se již v nabídce „PARAMETER“
neobjevuje.
C nebo c
Tento prvek funkčního bloku čítače použitý
jako kontakt indikuje, že aktuální
a nastavená hodnota jsou si rovny.
Příklad
Uzamčeno
Neuzamčeno
Příklad použití: Rozsvícení
kontrolky připojené
k výstupu Q1, když je
hodnota čítače rovna
nastavené hodnotě. Jinak
kontrolka nesvítí.
C1——————
Tato funkce slouží pro uložení aktuálního
stavu čítače pro případ výpadku napájecího
napětí.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Q1
Není aktivováno
Je aktivováno
61
7. Funkční blok čítače
8
Telemecanique
CC1
RC1
t
C1
DC
T : TO
1
2
3
4
-
Zelio 2
P = 10075
+
Menu / OK
6
7
5
1 – Vstup čítače
2 – Resetovací vstup
3 – Výstup – když je dosažena nastavená hodnota
4 – Zablokování parametrů heslem
5 – Směr čítání
6 – Typ čítače (TO: čítání směrem k nastavené hodnotě/ FROM: zpětné
čítání směrem k „0“)
7 – Nastavená hodnota
8 – Uložení aktuálního stavu čítače
Příklad použití čítače
Displej
Popis
Čítání a reset
Hodnota čítače se zvýší o 1 při každé aktivaci vstupu
I1.
Hodnota čítače se vynuluje při každé aktivaci vstupu I2.
Zpětné čítání a reset
Hodnota čítače se sníží o 1 při každé aktivaci vstupu I1.
Hodnota čítače se vynuluje při každé aktivaci vstupu I2.
62
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
7. Funkční blok čítače
Displej
Popis
Čítání, zpětné čítání a reset
Hodnota čítače se zvýší o 1 při každé aktivaci vstupu
I1.
Hodnota čítače se sníží o 1 při každé aktivaci vstupu I3.
Hodnota čítače se vynuluje při každé aktivaci vstupu I2.
Aktuální hodnota čítače
Jedná se o hodnotu čítače v daném okamžiku čítání. Tato hodnota se
mění podle zvoleného režimu čítače buď směrem nahoru, nebo dolů.
Tato hodnota se pohybuje v intervalu 0…32 767. Jakmile je dosaženo
jedné z těchto mezních hodnot, hodnota čítače zůstane buď „0“ při
zpětném čítání, nebo 32 767 při čítání běžném.
Nastavení
Počáteční stav čítače je následující:
♦ Aktuální hodnota je rovna 0.
♦ Spínací kontakt je neaktivní.
♦ Rozpínací kontakt je aktivní.
Stavová paměť při výpadku napájení
Standardně přednastavený stav čítače je takový, že po výpadku
napájení se hodnota čítače vrátí do nastavené hodnoty určené
programem.
K obnovení hodnoty, uložené v okamžiku výpadku napájení, je nutno
aktivovat stavovou paměť čítače v okně nastavení čítače aktivováním
parametru .
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
63
7. Funkční blok čítače
Režim čítání směrem nahoru: TO
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu TO – čítání
směrem nahoru k přednastavené hodnotě.
Aktuální hodnota
čítače
Horní hranice
+32 767
Nastavená
hodnota
Spodní hranice
0
Inicializace: R
Směr čítání: D
Výstup: C
Režim čítání směrem dolů: FROM
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu FROM –
čítání směrem dolů od přednastavené hodnoty.
Aktuální hodnota
čítače
Horní hranice
+32 767
Nastavená
hodnota
0
Inicializace: R
Spodní hranice
Směr čítání: D
Výstup: C
64
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
8. Funkční blok komparátoru čítače
Popis
Tato funkce slouží pro porovnání aktuálních hodnot jednoho nebo dvou
čítačů s nastavenou hodnotou.
Poznámka: Funkční blok komparátoru čítače může být nastaven pouze
pomocí programovacího softwaru Zelio Soft V2.0 (není možno nastavit
při přímém programování pomocí tlačítek na relé).
Kontakty funkčního bloku komparátoru čítače
Zobrazení
Funkce
Vč.
Spínací
kontakt
Číslo
Popis
1
Kontakt je sepnut, pokud je hodnota
obou čítačů stejná.
Rozpínací
kontakt
vč.
Nastavení
Nastavení funkčního bloku komparátoru čítače probíhá podle
následujícího pravidla:
Offset X + hodnota 1 < operátor porovnání > offset Y + hodnota 2
Popis jednotlivých parametrů, které je nutno nastavit
♦ Offset X a Offset Y: konstanty v rozmezí -32 768 a 32 767.
♦ Hodnota 1 a hodnota 2: označení čítačů, jejichž hodnoty chceme
porovnávat.
Operátor porovnání: je možno zvolit libovolný operátor dle níže uvedené
tabulky:
Zelio
Popis
Symbol
Popis
>
větší než
≠
nerovno
≥
větší nebo rovno než
≤
menší nebo rovno
=
rovno
<
menší než
V případě, že je tento funkční blok chráněn heslem, nastavené hodnoty
se neobjevují v položce menu PARAMETER a není je možno libovolně
měnit.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
65
9. Funkční blok rychlého čítače
Popis
Rychlý čítač umožňuje čítání impulzů až do frekvence 1 kHz.
Čítač může být použit jako kontakt K1 v následujícím režimu
♦ Čítání směrem nahoru (upcounting): kontakt sepne, pokud je
dosažena přednastavená hodnota.
♦ Čítání směrem dolů (downcounting): kontakt sepne, pokud je
dosažena hodnota „0“.
Vstupy rychlého čítače jsou implicitně připojeny na vstupy I1 a I2
inteligentního relé:
♦ Puls (náběžná hrana) na vstupu I1 zvýší hodnotu čítače.
♦ Puls (náběžná hrana) na vstupu I2 sníží hodnotu čítače.
Toto pravidlo by mělo být bráno v potaz při zapojování relé Zelio Logic
do obvodu.
Pomocí vstupu RK1 se vynuluje aktuální hodnota čítače na nulu nebo se
hodnota čítače nastaví na přednastavenou hodnotu.
Rychlý čítač je aktivní, pouze pokud je sepnutý kontakt připojený ke
vstupu TK1.
Poznámka: Pokud aktuální hodnota čítače překročí hodnotu: +32 767,
automaticky se pokračuje od hodnoty -32 768.
Pokud aktuální hodnota čítače překročí dolní limit: -32 768, automaticky
se pokračuje od hodnoty +32 767.
Kontakty funkčního bloku rychlého čítače
Čítač je možno použít jako kontakt K. Ten signalizuje, zda
přednastavená hodnota čítače je shodná s aktuální hodnotou:
♦ Aktuální hodnota čítače dosáhla přednastavenou hodnotu čítače
(tzv. režim „TO“).
♦ Aktuální hodnota čítače je rovna „0“ (tzv. režim „FROM“).
66
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
9. Funkční blok rychlého čítače
Označení
Funkce
K1
Číslo (č.)
Popis
Kontakt je sepnutý, když čítač
dosáhne nastavené hodnoty.
Spínací
1
k1
Rozpínací
Kontakt rozepne, když čítač
dosáhne nastavené hodnoty.
Cívka funkčního bloku čítače
Prvek
TK1
Popis/použití
Příklad
Vstup pro aktivaci rychlého čítače
Aktivuje funkční blok rychlého čítače.
Příklad použití:
Sepnutí kontaktu I1
aktivuje rychlý čítač.
I3—————— TK1
RK1
Resetovací vstup rychlého čítače
Tento vstup resetuje aktuální hodnotu
čítače na jeho počáteční stav:
♦ Aktuální hodnota je resetována na „0“,
je-li typ čítače TO (čítání od 0 nahoru).
♦ Aktuální hodnota je resetována na
přednastavenou hodnotu, je-li typ čítače
FROM (čítání od nastavené hodnoty
k „0“).
Příklad použití:
Reset čítače při stisknutí
tlačítka Z1.
Z1—————— RK1
Nastavení parametrů
Prvek
Popis/použití
Typ cyklů
Typ cyklu čítače:
♦ Jednoduchý.
♦ Opakování: v tomto režimu je na displeji zobrazen parametr I
(délka pulsu).
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
67
9. Funkční blok rychlého čítače
Prvek
I
Popis/použití
Délka pulsu
Tato hodnota musí být mezi 1 a 32 767 (x 100 ms).
Tento parametr je zobrazen, pouze je-li cyklus čítače opakování.
P
Přednastavená hodnota
Tato hodnota je mezi 0 a 32 767 a značí:
♦ Hodnotu, která má být dosažena v režimu čítání směrem
nahoru (režim TO).
♦ Přednastavenou hodnotu v režimu čítání směrem dolů
(režim FROM).
T
Typ čítače
Tento parametr slouží k volbě režimu čítače:
♦ Režim TO (čítání směrem nahoru).
♦ Režim FROM (čítání směrem dolů od přednastavené
hodnoty).
Neuzamčeno
Tento parametr se používá pro zablokování nastavených
parametrů čítače heslem. Pokud je čítač chráněn heslem,
nastavená hodnota se již v nabídce „PARAMETER“ neobjevuje.
Není
aktivováno
Je aktivováno
Tato funkce slouží pro uložení aktuálního stavu čítače pro případ
výpadku napájecího napětí.
Uzamčeno
68
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
9. Funkční blok rychlého čítače
Ukázka: okno sloužící pro zadávání parametrů rychlého čítače.
6
Telemecanique
K1
1
2
3
Zelio 2
REPETITIVE
5
I=00001 P=+00013
DC
T:FROM
-
+
Menu / OK
4
1 – Typ cyklu čítače
2 – Délka impulzu
3 – Zablokování parametrů heslem
4 – Typ čítače (nahoru TO, dolů FROM)
5 – Přednastavená hodnota
6 – Uložení aktuálního stavu čítače
Aktuální hodnota rychlého čítače
Jedná se o hodnotu čítače v daném okamžiku čítání. Tato hodnota se
mění podle zvoleného režimu čítače buď směrem nahoru, nebo dolů.
Pokud aktuální hodnota čítače překročí hodnotu: +32 767, automaticky
se pokračuje od hodnoty -32 768.
Pokud aktuální hodnota čítače překročí dolní limit: -32 768, automaticky
se pokračuje od hodnoty +32 767.
Nastavení
Počáteční stav čítače je následující:
♦ Aktuální hodnota je rovna 0.
♦ Spínací kontakt je neaktivní.
♦ Rozpínací kontakt je aktivní.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
69
9. Funkční blok rychlého čítače
Stavová paměť při výpadku napájení
Standardně přednastavený stav čítače je takový, že po výpadku napájení
se hodnota čítače vrátí do nastavené hodnoty, určené programem.
K obnovení hodnoty, uložené v okamžiku výpadku napájení, je nutno
aktivovat stavovou paměť čítače v okně nastavení čítače aktivováním
parametru stavová paměť (latching).
Režim čítání směrem nahoru: TO – typ cyklu čítače:
jednoduchý
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu TO – čítání
směrem nahoru k přednastavené hodnotě 0:
Aktuální hodnota
čítače
+32 767
Nastavená
hodnota
0
-32 768
Inicializace
Výstup
Režim čítání směrem dolů: FROM – typ cyklu čítače:
jednoduchý
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu FROM –
čítání směrem dolů od přednastavené hodnoty:
Aktuální hodnota
čítače
+32 767
Nastavená
hodnota
0
-32 768
Inicializace
Výstup
70
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
9. Funkční blok rychlého čítače
Režim čítání směrem nahoru: TO – typ cyklu čítače:
opakování
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu TO – čítání
směrem nahoru k přednastavené hodnotě:
Aktuální hodnota
čítače
+32 767
Nastavená
hodnota
0
-32 768
Inicializace
Výstup
časování
časování
Čas ≤
časování
Výstupní kontakt čítače je rozepnutý, pokud uběhne předdefinovaná
doba cyklu čítače. Pokud je kontakt sepnutý, výstup se prodlouží
o DOBU TRVÁNÍ PULSU (časování).
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
71
9. Funkční blok rychlého čítače
Režim čítání směrem dolů: FROM – typ cyklu čítače:
opakování
Následující diagram popisuje funkční princip čítače v režimu FROM –
čítání směrem dolů od přednastavené hodnoty 0:
Aktuální hodnota
čítače
+32 767
Nastavená
hodnota
0
-32 768
Inicializace
Výstup
časování časování
časování
Čas ≤
časování
Výstupní kontakt čítače je rozepnutý, pokud uběhne předdefinovaná
doba cyklu čítače. Pokud je kontakt sepnutý, výstup se prodlouží
o DOBU TRVÁNÍ PULSU (časování).
72
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
10. Funkční blok časovače
Popis
Časovač se používá na zpožďování, prodlužování a řízení akcí v průběhu
nastaveného časového intervalu. Má vstup pro nulování, vstup řídicí
a výstup pro indikaci uplynutí časového intervalu.
Nastavení časovače může být provedeno dvěma způsoby:
♦ Při zadávání kontaktního schématu.
♦ Z položky menu „PARAMETER“ (parametry), pokud není čítač
chráněn heslem.
Časový okamžik může být nastaven pomocí jedné nebo dvou
nastavitelných hodnot, v závislosti na typu časovače.
Funkční blok časovače má celkem 11 různých časových funkcí (detaily
v kapitole Nastavení).
Kontakty funkčního bloku časovače
Zobrazení
Funkce
Tč.
Spínací
kontakt
tč.
Rozpínací
kontakt
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Číslo
1 až G
Popis
Funkce tohoto výstupu závisí na
nastavení parametrů časovače.
Možná nastavení časovače jsou
popsána v další části této kapitoly.
73
10. Funkční blok časovače
Cívka funkčního bloku časovače
Prvek
Popis/použití
TT
Tento prvek, použitý v kontaktním schématu jako cívka, představuje řídicí
vstup funkčního bloku časovače. Jeho funkce závisí na zvolené funkci
časovače.
RT
Tento prvek, použitý v kontaktním schématu jako cívka, představuje
resetovací vstup. Aktivace cívky vynuluje aktuální hodnotu časovače.
Kontakt T je rozepnut a časovač je připraven pro nový cyklus.
Nastavení parametrů
Prvek
Typ
t = 00.00
nebo
A = 00.00
B = 00.00
74
Popis/použití
Existuje 10 typů časovače. Každý typ časovače se vyznačuje svou
speciální funkcí
♦ A: zpožděné sepnutí.
♦ a: zpožděné zapnutí na náběžné hraně pulsu s funkcí nulování.
♦ C: zpožděné vypnutí.
♦ A/C: kombinace funkce A a C.
♦ B: nastavitelný puls spouštěný náběžnou hranou na vstupu.
♦ W: nastavitelný vstup spouštěný sestupnou hranou na řídicím
vstupu.
♦ D: symetrický cyklovač.
♦ d: symetrický cyklovač spouštěný náběžnou hranou na řídicím
vstupu s funkcí nulování.
♦ L: asymetrický cyklovač.
♦ I: asymetrický cyklovač spouštěný náběžnou hranou na řídicím
vstupu s funkcí nulování.
♦ T: kumulační čítání s funkcí nulování.
Nastavená hodnota časovače. Účinek této hodnoty se mění v závislosti
na použitém typu čítače (další podrobnosti viz tabulku na další straně).
Pro typ časovače A/C a Li je tento parametr nahrazen následujícími
parametry:
♦ A: AC latch delay/Li aktivována.
♦ B: AC unlatch delay/Li není aktivována.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
10. Funkční blok časovače
s
Jednotka času. Existuje 5 možných časových základen
♦ 1/100 sekundy: 00.00 s
(Maximum: 99.99)
♦ 1/10 sekundy:
000.0 s
(Maximum: 999.9)
♦ Minuty : sekundy: 00 : 00 M : S
(Maximum: 99 : 59)
♦ Hodiny : minuty: 00 : 00 H : M
(Maximum: 99 : 59)
♦ Hodiny:
0000 H
(Maximum: 9999)
Pouze pro typ T (Kumulační čítání).
Tento prvek slouží k zablokování časovače. Po zablokování heslem není
již nastavená hodnota časovače zobrazována v nabídce
„PARAMETER“ (parametry).
T nebo t
Tento prvek, použitý jako kontakt, představuje výstup časovače. Jeho
funkce závisí na zvoleném typu (další podrobnosti v tabulce na
následující straně).
Tento prvek slouží k uložení aktuální hodnoty časovače pro případ
výpadku napájecího napětí.
8
1
2
3
4
B
M: S
TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-
7
6
+
Menu / OK
5
1 – Řídicí vstup časovače
2 – Vstup nulování časovače
3 – Výstup časovače
4 – Zámek časovače
5 – Nastavený čas: pro funkci časovače A/C a Li je tento parametr
nahrazen parametrem A: latch delay a B: unlatch delay
6 – Jednotka nastaveného času
7 – Stavová paměť časovače
8 – Typ časovače
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
75
10. Funkční blok časovače
Typy časovačů
Typ A: Zpožděné sepnutí
TT
RT
T
t
Typ a: Zpožděné sepnutí na náběžné hraně pulzu a funkcí nulování
TT
RT
T
t
Typ C: Zpožděné vypnutí
TT
RT
T
t
Typ A/C: Kombinované zpožděné sepnutí a zpožděné rozepnutí
TT
RT
T
A
76
B
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
10. Funkční blok časovače
Typ B: Nastavitelný pulz spouštěný náběžnou hranou na vstupu
TT
RT
T
t
Typ W: Nastavitelný pulz spouštěný sestupnou hranou na řídicím vstupu
TT
RT
T
t
Typ D: Symetrický blikač
TT
RT
T
t
t
Typ d: Symetrický blikač spouštěný náběžnou hranou na řídicím vstupu s funkcí
nulování
TT
RT
T
t
t
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
77
10. Funkční blok časovače
Typ Li: Asymetrický cyklovač
TT
RT
T
A
B
Typ li: Asymetrický cyklovač spouštěný náběžnou hranou na řídicím vstupu
s funkcí nulování
TT
RT
T
A
B
Typ T: Kumulační čítání s funkcí nulování
t
t1
t2
t3
TT
RT
T
Celková doba: t1 + t2 + t3 = t
Celková doba t může být dosažena
♦ V jednom cyklu: t.
♦ V několika cyklech: t1 + t2 + ... + tn.
Nastavení
Počáteční stav časovače je následující:
♦ Aktuální hodnota je rovna 0.
♦ Spínací kontakt je neaktivní.
♦ Rozpínací kontakt je aktivní.
78
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
10. Funkční blok časovače
Příklad použití
Řešení schodišťového spínače osvětlení:
Tlačítka na každém patře jsou připojena na vstup inteligentního relé I1.
Časovač č. 1, nastavený na 30 sekund, ovládá výstup Q4.
Výstup Q4 je připojen k systému osvětlení.
Řádky kontaktního schématu vypadají následovně:
I1—————— TT1
T1—————— Q4
Při zadání TT1 musí být nastaveny parametry funkčního bloku
časovače.
Poznámka:
Jsou použita následující tlačítka: Menu / OK – pro výběr a potvrzení
parametrů, Z2 a Z3 na změnu hodnoty vybraného parametru, Z1 a Z4
na pohyb mezi jednotlivými parametry.
Displej
A
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
Poznámky
S
+
Toto je první obrazovka. Nejprve
zvolíte typ funkčního bloku
časovače.
(stiskněte 1krát tlačítko →, poté
3krát tlačítko ↑)
Menu / OK
B
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
S
+
Je vybrán typ funkčního bloku
časovače: typ B, nastavitelný
puls. Nyní zvolíte časovou
základnu.
(stiskněte 2krát tlačítko →, poté
tlačítko ↑)
Menu / OK
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
79
10. Funkční blok časovače
Displej
B
TT1
RT1
T1
t
t = 00.00
-
Poznámky
M:S
+
Byla zvolena časová základna
M : S, nyní zadejte požadovanou
dobu trvání.
(stiskněte 2krát tlačítko →, poté
tlačítko ↑)
Menu / OK
B
TT1
RT1
T1
t
t = 02.30
-
M:S
+
Po zvolení doby trvání je volba
parametrů úplná. Stiskem
tlačítka Menu / OK se navrátíte
na zadávání řádku schématu.
Menu / OK
Poznámka:
80
Pro spuštění časovače nezapomeňte přepnout inteligentní relé do
stavu RUN (běh programu).
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
10. Funkční blok časovače
Situace po výpadku napájení
V případě výpadku napájecího napětí v průběhu časování je údaj
o uplynulém čase ztracen.
Po obnovení napájecího napětí se časovač spustí od začátku dle
nastavených parametrů.
V případě potřeby je možno nastavit stavovou paměť časovače, tzn.
uplynulá doba časovače před výpadkem napájecího napětí se uloží.
Aktivace hodnot časovače, uložených před výpadkem napájecího
napětí, se provede stiskem tlačítka
v dialogovém okně pro nastavení
parametrů časovače.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
81
11. Funkční blok analogového komparátoru
Popis
Analogové funkční bloky se používají na porovnávání analogové
hodnoty s vnitřní referenční hodnotou a také na porovnávání dvou
měřených analogových hodnot.
Analogové funkční bloky mohou být použity s inteligentním relé, které má
stejnosměrné napájení a hodiny reálného času.
Přítomnost smíšených analogových/diskrétních vstupů na relé je
charakterizována označením vstupů IB až IG (maximální konfigurace).
Analogové funkční bloky A mohou být použity pro:
♦ Porovnání měřených analogových signálů s vnitřní referenční
hodnotou.
♦ Vzájemné porovnání 2 měřených analogových vstupů.
♦ Vzájemné porovnání 2 měřených analogových vstupů s hysterezí.
Výstup z analogového funkčního bloku je kontakt.
Poznámka:
Textový blok může být programován pouze pomocí softwaru
Zelio Soft V2.0.
Kontakty analogového funkčního bloku
Zobrazení
Funkce
Ač.
Spínací
kontakt
ač.
Rozpínací
kontakt
Číslo
Popis
1 až G
Kontakt odráží úroveň měřené
analogové hodnoty vůči referenční
hodnotě nebo výsledek porovnání
dvou měřených analogových veličin.
Jeho hodnota závisí na zvoleném
typu analogového funkčního bloku
a na jeho konfiguraci.
Poznámka: Analogový funkční blok je používán pouze jako
kontakt.
82
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
11. Funkční blok analogového komparátoru
Nastavení parametrů
Parametry pro konfiguraci analogového komparátoru s funkcí porovnání
2 analogových hodnot s hysterezí:
Telemecanique
1
2
3
Zelio 2
A1 ANALOG 7
x1- H ≤x2≤ x2+H
R=4.0
x1=R =4.0
H= 9.0v x2=Ie=0.0
-
+
Menu / OK
5
4
Jednoduché porovnání analogového vstupu s referenční hodnotou:
Telemecanique
1
2
3
Zelio 2
A1 ANALOG 5
x1≤x2
x1=Id=1.0
x2=Ie=0.5
6
+
Menu / OK
4
1 – Typ komparátoru
2 – Vzorec popisující funkci daného typu komparátoru
3 – Použití hesla
4 a 5 – Parametry daného typu komparátoru (vyjádřené zápisem na
pozici 2)
Pokud je blok komparátoru chráněn heslem, není možné měnit
parametry pomocí menu „PARAMETER“ (parametry).
V případě, že ochrana heslem není aktivována, je možno měnit napětí
komparátoru v rozmezí 0 až 9,9 V.
Nastavení parametrů funkčního bloku analogového komparátoru je
možno provádět:
♦ Při zadávání kontaktního schématu.
♦ Z menu „PARAMETER“ (parametry), pokud není funkční blok
chráněn heslem.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
83
11. Funkční blok analogového komparátoru
Typy komparátorů
Matematický zápis jednoduché komparace analogových signálů vypadá
následovně:
hodnota 1 < referenční hodnota < hodnota 2
Matematický zápis komparace s hysterezí vypadá následovně:
hodnota 1 – H ≤ hodnota 2 ≤ hodnota 1 + H
V následující tabulce označení x1 a x2 reprezentují analogové vstupy
nebo referenční hodnotu pro komparaci. Ib, Ic, Id, Ie, If a Ig v závislosti
na typu relé, x1 a x2 musí být vždy rozdílné veličiny.
Číslo
komparátoru
Typ komparátoru
Popis
1
x1 > x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 > x2
2
x1 ≥ x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 ≥ x2
3
x1 = x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 = x2
4
x1 ≠ x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 ≠ x2
5
x1 ≤ x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 ≤ x2
6
x1 < x2
Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka: x1 < x2
7
x1 - H ≤ x2 ≤ x1 + H Kontakt je sepnutý, pokud je splněna podmínka:
x1 - H ≤ x2 ≤ x1 + H (h znamená hodnotu hystereze,
která je v rozmezí 0.0 až 9.9).
R: referenční hodnota a H: parametr hystereze musí být hodnoty
z intervalu 0.0 až 9.9.
84
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
11. Funkční blok analogového komparátoru
Nastavení
Počáteční stav kontaktů komparátoru je následující:
♦ Spínací kontakt je rozepnutý.
♦ Rozpínací kontakt je sepnutý.
Příklad použití
Ovládání topení pomocí výstupu Q1 inteligentního relé – tento výstup
sepne v případě, že teplota v místnosti poklesne pod 20 °C.
Je použito teplotní čidlo s analogovým výstupem 0–10 V pro měření
teploty v rozsahu -10 °C až +40 °C.
Teplota 20 °C odpovídá napěťové hladině 6 V na výstupu čidla.
Displej
Komentář
A1—————— Q1
Kontakt A1 analogového
funkčního bloku je použit
pro řízení výstupu Q1.
A1 ANALOG 5
x1 ≤ x2
R=6.0
x1=Ib
x2=R
-
+
Menu / OK
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Kontakt A1 analogového
funkčního bloku je
nakonfigurován
následovně:
Ib =< Reference
Referenční hodnota =
6,0 V.
85
12. Funkční blok „SUMMER/WINTER“ (letní/zimní čas)
Popis
Výstup z tohoto funkčního bloku je ve stavu STOP během období, kdy je
platný zimní čas, a sepnutý během platnosti letního času.
Přednastavená volba: funkce automatické změny zimního a letního času
„Summer/winter“ není aktivována.
Aktivace této funkce se provede v hlavním menu v položce
CONFIGURATION/CHANGE SUMMER/WINTER.
Poznámka:
Tato funkce je dostupná pouze u relé, která obsahují hodiny a reálný
čas.
V případě aktivace této funkce je zapotřebí definovat datum změny
zimního/letního času:
♦ Změna probíhá automaticky podle zvolené geografické zóny.
♦ Změna probíhá podle nastaveného datumu ve formátu
měsíc/neděle.
Kontakty funkčního bloku „SUMMER/WINTER“
Zobrazení
Funkce
Wč.
Spínací
kontakt
wč.
Rozpínací
kontakt
Číslo
1
Popis
Kontakt je sepnut během letního
času.
Parametry
Je možno využít následující provozní režimy
♦ No: žádná změna času.
♦ Auto: automatická změna zimního/letního času. Datum je
automaticky nastaven podle zvoleného geografického pásu
(EUROPE: Evropa, GB: Anglie, USA).
♦ OTHER ZONE: změna času je automatická; je však nutno zadat
měsíc změny: M a neděli: S (1, 2, 3, 4 nebo 5) změny.
86
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
13. Funkční blok osvětlení LCD displeje
Popis
Funkce osvětlení displeje slouží k automatickému řízení osvětlení LCD
displeje pomocí programu.
Pokud je relé ve stavu RUN nebo STOP, LCD displej se automaticky
osvětlí na dobu 30 sekund při stisku jakéhokoliv tlačítka.
Cívka funkčního bloku osvětlení LCD displeje
Zobrazení
Funkce
Číslo
Lč.
Cívka
1
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Popis
Cívka je aktivována sepnutím
kontaktu, který je k ní připojen.
87
14. Funkční blok textu
Popis
Funkční blok TEXTU slouží k zobrazení textu nebo číselných hodnot
(aktuálních nebo přednastavených hodnot) na LCD displeji místo
obrazovky „INPUTS–OUTPUTS“ (vstupy–výstupy).
Funkční blok TEXTU může zobrazit maximálně 4 řádky s následujícím
obsahem:
♦ Text o délce max. 18 znaků na každém řádku.
♦ Číselná hodnota (viz on-line help v programu Zelio Soft V2.0).
V programu může být použito celkem 16 textových bloků (X1 až XG), na
LCD displeji může být však zobrazen pouze textový blok, který byl
v programu aktivován jako poslední.
Současným stisknutím tlačítek Shift a Menu / OK přepnete zobrazení na
displeji z režimu „INPUTS–OUTPUTS“ do režimu TEXTOVÉHO
BLOKU.
Poznámka:
Funkční blok textu může být naprogramován pouze v programovacím
softwaru Zelio Soft V2.0 na PC.
Cívka textového funkčního bloku
Zobrazení
Funkce
Číslo
Popis
TXč.
Spínací
kontakt
1
Cívka textového bloku je aktivována
sepnutím kontaktu, který je k ní
připojen.
RXč.
Rozpínací
kontakt
1
Cívka textového bloku je
deaktivována sepnutím kontaktu,
který je k ní připojen.
Informace textového bloku je zobrazena na LCD displeji relé, pokud je
kontakt připojený k cívce TX sepnutý. Tato informace přestane být
zobrazena (na displeji se zpětně zobrazí obrazovka „INPUTS–
OUTPUTS“ (vstupy–výstupy), pokud je sepnut kontakt připojený na
cívku RX.
88
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
14. Funkční blok textu
Příklad použití
I1
I2
TX1
RX1
Sepnutím kontaktu I1 se na displeji zobrazí text obsažený ve funkčním
bloku textu TX1. Tento text zmizí, pokud je sepnut vstup I2.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
89
15. Vstupy–výstupy MODBUS
Popis
Rozšiřující komunikační modul MODBUS (slave) SR3 MBU01BD může
být připojen k modulární základně inteligentního relé Zelio typu
SR3 BxxxBD.
V režimu kontaktního schématu LD.
Poznámka: Modul Modbus může být provozován pouze jako modul
Modbus SLAVE.
Parametry
Nastavení parametrů může být provedeno pouze pomocí programu
Zelio Soft V2.0.
Proměnné typu Word posílané do modulu MASTER
Slova zasílaná do modulu MASTER jsou automaticky duplikována:
Modbus Address(Hexa)
IG IF
IE
ID
IC
IB
IA
I9
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
0000
0
0
0
0
0
0
0
0
IR
IQ IP
IN
IL
IK
IJ
IH
0001
0
0
0
0
0
0
QA Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 0002
0
0
0
0
0
0
0
Most significant byte
0
0
0
QG QF QE QD QC QB 0003
Least significant byte
I1 až IG: stav diskrétních vstupů relé
IH až IR: stav diskrétních vstupů rozšiřujícího modulu SR3 XTxxxBD
Q1 až QA: stav diskrétních vstupů relé SR3 BxxxBD
QB až QG: stav diskrétních výstupů rozšiřujícího modulu SR3 XTxxxBD
90
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
15. Vstupy–výstupy MODBUS
Proměnné typu Word posílané z modulu MASTER
Slova posílaná z modulu MASTER relé Zelio Logic 2 neumí zpracovat
(v režimu kontaktní schéma LD).
Adresy pro tato čtyři 16bitová slova jsou následující:
0010 / 0011 / 0012 / 0013.
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
91
92
Kapitola 4 – Kontaktní schéma
Kapitola 5 – Obsah
Zadávání kontaktních schémat
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Pravidla pro zadávání kontaktních schémat ____________________________ 94
2. Způsob zadávání prvků ____________________________________________ 96
3. Způsob zadávání spojů (vazeb) ______________________________________ 98
4. Způsob zadávání parametrů funkčních bloků ____________________________ 99
5. Vymazání a vložení řádků kontaktního schématu _______________________ 101
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
93
1. Pravidla pro zadávání kontaktních schémat
Popis
Relé Zelio Logic umožňuje vkládání až 120 řádků kontaktního schématu.
Displej inteligentního relé slouží pro zobrazení těchto řádků (celkem
4 řádky najednou na displeji), a to následujícím způsobem:
2
1
3
4
Popis
1
Sloupec pro zadávání kontaktů
2
Sloupce pro kontakty a spoje
3
Sloupec pro cívky
4
Sloupce pro spoje
Každá řádka umožní zadání 5 kontaktů a 1 cívky. Sloupce pro
kontakty 2 (viz obrázek) mohou být také použity pro zadávání spojů mezi
prvky.
Spoje musí být zadány mezi všemi sloupci obsahujícími kontakty a cívku.
Kontaktní schéma se zadává do relé Zelio Logic pomocí tlačítek na
čelním panelu relé Zelio Logic.
94
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
1. Pravidla pro zadávání kontaktních schémat
Pravidlo
Nesprávně
Správně
Každá cívka může být
zadaná pouze jednou, a to
ve sloupci určeném pro
cívku.
Všechny kontakty (včetně
kontaktů cívky) mohou být
zadány opakovaně, podle
potřeby.
Spoje musí vždy být
kresleny zleva doprava.
Je-li v kontaktním
schématu použita cívka
SET S.
Jestliže není použita cívka
RESET R, bude vždy
cívka připojená na výstup
cívky R aktivována.
Musí být použita i cívka
reset R pro deaktivaci
cívky.
Poznámka: Při spuštění programu je program prováděn seshora
dolů a zleva doprava.
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
95
2. Způsob zadávání prvků
Zadávání nového prvku
Prvek (kontakt nebo cívku) je možné zadat pouze tehdy, když je na
displeji zobrazen blikající kurzor ve tvaru .
Zadání kontaktu se provádí v pěti sloupcích zleva, cívka se zadává
pouze do posledního (šestého) sloupce zleva.
Zadání kontaktu
1 – Umístěte blikající kurzor na požadovanou pozici pomocí tlačítek
Z1 až Z4:
.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
ins.
-
+
Del.
Menu / OK
3 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zadejte požadovaný prvek.
4 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zvolte požadovaný typ zadaného
kontaktu (i, I, m, M, q, Q atd.).
5 – Uvolněte tlačítko Shift.
6 – Stiskem tlačítka Z4
přesunete kurzor na pozici udávající číslo
kontaktu.
7 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
8 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zvolte číslo zadaného kontaktu.
9 – Uvolněte tlačítko Shift.
Zadání cívky
1 – Umístěte blikající kurzor na požadovanou pozici pomocí tlačítek
Z1 až Z4:
.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
3 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zadejte požadovanou cívku.
4 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zvolte požadovaný typ zadané cívky.
5 – Uvolněte tlačítko Shift.
6 – Stiskem tlačítka Z4
přesunete kurzor na pozici udávající číslo cívky.
7 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
8 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zvolte číslo zadané cívky.
9 – Uvolněte tlačítko Shift.
10 – Stisknutím tlačítka Z1
se přemístěte na pozici udávající typ cívky
(3. pozice zprava).
11 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
12 – Pomocí tlačítek Z2 (-) a Z3 (+) zvolte funkci zadané cívky.
13 – Pomocí tlačítek Z1 až Z4:
se přemístěte na pozici, kde
chcete zadat další kontakt (cívku).
Při zadávání funkčních bloků některých typů cívek se zobrazí
konfigurační okno pro parametry daného funkčního bloku.
96
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
2. Způsob zadávání prvků
Změna prvku
Pro změnu již zadaného prvku v kontaktním schématu jednoduše
přesuňte kurzor na jeho pozici a proveďte jednotlivé kroky, uvedené na
předchozí stránce.
Vymazání prvku
1 – Umístěte blikající kurzor na pozici daného prvku pomocí tlačítek
Z1 až Z4.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
ins.
-
+
Del.
Menu / OK
3 – Pomocí tlačítka Menu / OK (Del.) vymažete daný prvek.
4 – Uvolněte tlačítko Shift.
Poznámka: Smazaný prvek musí být nahrazen spojem!
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
97
3. Způsob zadávání spojů (vazeb)
Zadávání spojů mezi prvky
Spoje mohou být zadávány pouze na místech, kde je zobrazen blikající
kurzor .
1 – Umístěte blikající kurzor na pozici daného prvku pomocí tlačítek
Z1 až Z4:
.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
Del.
Menu / OK
3 – Vytvoření spoje mezi aktuálním místem a požadovaným místem se
provede stiskem jednoho z tlačítek Z1 až Z4: (podle směru, kde se
požadované místo nachází)
.
4 – Uvolněte tlačítko Shift.
Vymazání spojů mezi prvky
1 – Pomocí tlačítek Z1 až Z4:
provedete přemístění
kurzoru nebo na místo spoje, který chcete vymazat.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
3 – Stiskem tlačítka Menu / OK (Del.) provedete vymazání spoje.
4 – Uvolněte tlačítko Shift.
Nahrazení spoje kontaktem
Pro nahrazení daného spoje kontaktem jednoduše přemístěte kurzor na místo, kde požadujete zadat kontakt, a dále pokračujte podle
procedury popsané v odstavci Zadávání nového prvku.
98
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
4. Způsob zadávání parametrů funkčních bloků
Při zadávání kontaktního schématu je nutné pro určité funkční bloky
zadat jejich parametry.
Následující funkční bloky vyžadují pro správnou funkci zadání
příslušných parametrů.
Funkce, které vyžadují zadání parametrů:
♦ Pomocná relé.
♦ Diskrétní výstupy.
♦ Funkční blok hodin.
♦ Analogový funkční blok.
♦ Časovače.
♦ Čítače.
♦ Rychlý čítač.
Nastavení parametrů jednotlivých funkčních bloků může být provedeno:
♦ Při zadávání kontaktního schématu.
♦ Z menu „PARAMETER“ (parametry), pokud není funkční blok
chráněn heslem.
Bez ohledu na to, jaký funkční blok definujeme, je princip nastavení
parametrů stejný:
1 – Pomocí tlačítek Z1 až Z4:
provedete přemístění
blikajícího kurzoru na místo parametru, který chcete změnit
(definovat).
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu. Stiskem tlačítka
Z4
vstoupíte do konfiguračního okna pro zadání parametrů
daného funkčního bloku.
ins.
-
+
Param
Del.
Menu / OK
Konfigurační okno se objeví pouze tehdy, vyžaduje-li daný funkční
blok nastavení parametrů!
3 – Uvolněte tlačítko Shift, kontextuální menu s konfiguračním oknem
daného funkčního bloku zůstane zobrazeno.
+
Menu / OK
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
99
4. Způsob zadávání parametrů funkčních bloků
4 – Pomocí tlačítek Z1
a Z4
zvolte daný parametr (aktuální
volba je zvýrazněna blikáním zvoleného parametru).
5 – Pomocí tlačítek Z2
a Z3
změňte daný parametr.
6 – Stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte danou volbu. Na displeji se
znovu zobrazí kontaktní schéma programu.
100
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
5. Vymazání a vložení řádků kontaktního schématu
Vymazání řádku kontaktního schématu
Jednotlivé řádky kontaktního schématu se mažou podle následující
procedury:
1 – Pomocí tlačítek Z1 až Z4:
provedete přemístění
kurzoru na prázdné pole v daném řádku (ne na místo, kde je prvek
nebo spoj). V případě, že není na daném řádku žádné volné pole, je
nutno provést smazání některého prvku nebo spoje.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
ins.
-
+
Del.
Menu / OK
Poté stiskem tlačítka Menu / OK (Del.) provedete vymazání řádku.
3 – Zobrazí se menu pro potvrzení vymazání řádku. Pomocí tlačítek
Z2
a Z3
zvolíte jednu z nabízených možností (YES: potvrzení
výmazu, NO: zrušení výmazu).
4 – Stiskem tlačítka Menu / OK provedete potvrzení této volby.
Řádek je smazán.
Poznámka:
Je možné vymazat všechny řádky uložené v inteligentním relé. Pro
tuto volbu je nutné zvolit v hlavním menu funkci „CLEAR PROG“
(vymazání programu) a potvrdit danou volbu (YES – vymazání,
NO – ponechání).
Vložení řádku kontaktního schématu
1 – Pomocí tlačítek Z2
a Z3
umístěte kurzor na řádek, který leží
bezprostředně pod řádkem, který chcete vložit.
2 – Stiskem tlačítka Shift zobrazíte kontextuální menu.
ins.
-
+
Del.
Menu / OK
3 – Stiskem tlačítka Z1 (ins.) vložíte řádek.
4 – Uvolněte tlačítko Shift.
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
101
102
Kapitola 5 – Zadávání kontaktních schémat
Kapitola 6 – Obsah
Zadávání základních aplikací
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Kontaktní schéma ________________________________________________ 104
2. Použití reverzní funkce ____________________________________________ 106
3. Symbolika používaná inteligentním relé Zelio___________________________ 109
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače ____________________________ 111
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
103
1. Kontaktní schéma
V této kapitole bude na jednoduchém příkladu dvoucestného vypínače
vysvětleno, jak funguje kontaktní schéma.
Běžné elektrické schéma
Kontaktní schéma
Dva přepínače VV1 a VV2 řídí osvětlení
L1.
I1 a I2 jsou kontakty znázorňující vstupy
1 a 2 inteligentního relé. Q1 je cívka, která
odpovídá výstupu 1 inteligentního relé.
L
Pojistka 1
100 ... 240 VAC
50 / 60 Hz
S1
S2
N
L
N
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
100 ... 240 VDC Inputs I1... I8 xx VDC
Telemecanique
SRxxxxB
Pojistka 2
MENU / Ok
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
2
1
Q
2
Q
1
2
Q
1
2
Q
L1
104
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
1. Kontaktní schéma
Inteligentní relé umožní použití běžných vypínačů (buď se spínacími
nebo rozpínacími kontakty) namísto 2 schodišťových přepínačů.
Vypínače jsou na předchozím diagramu znázorněny symboly S1 a S2
a jsou připojeny na vstupy I1 a I2 inteligentního relé.
Princip fungování je následující:
Při každé změně vstupů I1 a I2 nastane změna výstupu Q1, což způsobí
sepnutí svítidla L1.
Kontaktní schéma používá logiku podobnou tvorbě liniového schématu
– sériové a paralelní spojení kontaktů, reverzní funkce vstupů i1 a i2
(reverzní funkce je popsána na následující straně).
Poznámka:
Použití dvoucestného vypínače je optimální v kombinaci s použitím
cívky v režimu impulzního relé.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
105
2. Použití reverzní funkce
Příklad
Reverzní funkce, označená malým písmenem příslušného kontaktu
(např. i), se používá za účelem získání reverzního stavu na vstupu I
inteligentního relé. Pro ilustraci, jak tato funkce funguje, slouží
následující obrázek:
Elektrické
schéma
Připojení k relé Zelio Logic
L
Pojistka 1
100 ... 240 VAC
50 / 60 Hz
PB1
N
L
N
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
100 ... 240 VDC Inputs I1... I8 xx VDC
Telemecanique
SRxxxxB
Pojistka 2
MENU / Ok
Outputs
Q1 ... Q4: Relay 8A
1
2
1
Q
2
Q
1
2
Q
1
2
Q
L1
106
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
2. Použití reverzní funkce
V závislosti na kontaktním schématu jsou možná dvě řešení:
Kontaktní schéma 1
I1——————
Kontaktní schéma 2
Q1
I1 odpovídá skutečnému stavu tlačítka
PB1. Stiskem tlačítka PB1 se sepne
vstup I1, který nám aktivuje výstup Q1,
a tím rozsvítí žárovku L1.
i1——————
Q1
i1 odpovídá reverznímu stavu tlačítka
PB1. Stiskem tlačítka PB1 se sepne
vstup I1 a vypne i1, což znamená
deaktivaci výstupu Q1 a zhasnutí
žárovky L1.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
107
2. Použití reverzní funkce
Příklad použití
V tabulce je znázorněn provoz tlačítka připojeného k inteligentnímu relé.
Tlačítko PB1 je připojeno na vstup I1 a žárovka je připojena na výstup
Q1 inteligentního relé.
Nečinný stav
Elektrické
schéma
Poznámka:
108
Stav v provozu
Zelio
symbolika
Elektrické
schéma
Zelio
symbolika
I1 = 0
I1 = 1
i1 = 1
i1 = 0
I1 = 1
I1 = 0
i1 = 0
i1 = 1
Reverzní funkci je možno použít na všechny kontakty v režimu
kontaktního schématu – vstupy, výstupy, pomocná relé a další
funkční bloky.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
3. Symbolika používaná inteligentním relé Zelio
Inteligentní relé má čtyřřádkový displej, který slouží pro zobrazení
kontaktního schématu.
Poznámka:
Programovací software Zelio Soft V2.0 umožňuje zobrazit kontaktní
schéma ve 3 různých formátech.
Kontaktní symbolika
Zelio symbolika
I1 nebo i1
21
13
Symbolika
elektrického schématu
nebo
22
„C“
„O“
I1 nebo i1
A1
14
nebo
A2
A1
A2
Q1
S
S Q1
A2
A1
Cívka (SET)
R Q1
R
Cívka (RESET)
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
109
3. Symbolika používaná inteligentním relé Zelio
Další prvky relé Zelio Logic:
Funkční blok časovače: používaný k časovému zpoždění, prodloužení
a řízení akcí po předem definovanou dobu.
Funkční blok čítače: používaný k počítání pulsů z diskrétních vstupů.
Funkční blok hodin: používaný k časovému řízení jednotlivých akcí.
Funkční blok analogového komparátoru: používaný k porovnání
hodnot analogových vstupů a referenční hodnoty.
Pomocná relé: slouží k uložení stavu jednotlivých kontaktů, nemají
výstup na svorkovnici.
Z tlačítka: po zvolení této funkce je možno použít Z tlačítka jako aktivní
tlačítka.
Poznámka:
110
Více informací o všech dostupných prvcích pro inteligentní relé
naleznete v kapitole 4.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Zadání kontaktního schématu
Pomocí jednotlivých kroků, znázorněných v níže uvedené tabulce, je
možno naprogramovat kontaktní schéma pro dvoucestný vypínač.
Od okamžiku připojení inteligentního relé k napájecímu napětí
provádějte postupně kroky zobrazené ve sloupci „Akce“ a stiskněte
vždy příslušné tlačítko uvedené v tomto sloupci.
Sloupec „Displej“ zobrazuje skutečnost, která se bude uživateli
zobrazovat na relé.
Sloupec „Komentář“ poskytuje doplňující informace pro zadávání
kontaktního schématu.
Akce
Displej
Komentář
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Menu / OK
Umístěte kurzor na
položku PROGRAM. Po
jejím zvolení bude tato
položka blikat.
Po krátkém zobrazení
nápisu LINE 1 (po dobu
asi 2 sekund), je zobrazen
blikající kurzor .
LINE 2
LINE 3
LINE 4
ins
-
+
I1
+
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
Del.
Je zobrazeno kontextuální
menu.
Blikající kurzor je na
pozici znaku I.
Inteligentní relé čeká na
volbu typu kontaktu.
111
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Akce
Displej
I1
I1
Komentář
Blikající kurzor je na
pozici 1.
Uživatel zvolil kontakt
odpovídající vstupu (I).
Relé nyní vybízí uživatele
k volbě čísla vstupu.
Blikající kurzor signalizuje spojovací bod.
Blikající kurzor .
Právě proběhlo potvrzení
zadaného kontaktu vstupu
I1. Kurzor se posunul
na novou pozici a relé
očekává zadání druhého
kontaktu.
I1—I1
+
Pravý kontakt I bliká. Relé
očekává volbu typu
kontaktu.
I1—i1
+
Pravý kontakt i bliká.
Zadali jste rozpínací
vstupní kontakt 0.
I1—i1
Číslo 1 u rozpínacího
kontaktu bliká. Zadejte
číslo rozpínacího kontaktu.
I1
I1—i2
Číslo 2 bliká.
+
112
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Akce
Displej
11krát
I1—i2
I1—i2
...
až
I1—i2
Komentář
Blikající kurzor: nejdříve ,
poté , střídají se typy
kurzoru při postupném
stisku tlačítka
místo pro spoj,
místo pro kontakt.
Pokračovat ve stisku
tlačítka „pravá šipka“,
dokud se nedostanete na
konec řádky určené pro
zadání cívky.
Symbol
I1—i2
M1
I1—i2
M1
M bliká.
I1—i2
Q1
Q bliká.
bliká.
+
+
2krát
I1—i2
Q1
Kurzor je na začátku
nové řádky.
Q1
I umístěné na druhé řádce
bliká.
2krát
I1—i2—————
+
3krát
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
113
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Akce
Displej
tolikrát,
+
Komentář
Q1
Kurzor je umístěn na
druhé řádce.
I1—i2————
I1
Q1
I umístěné na druhé řádce
I1—i2————
i1
Q1
I1—i2————
i1
Q1
I1—i2————
i1 Q1
I1—i2————
i1—I1
Q1
I1—i2————
dokud kurzor nedosáhne
počátku řádku
+
bliká.
i umístěné na druhé řádce
bliká.
+
1 umístěné na druhé
řádce bliká.
Kurzor bliká.
+
+
114
I umístěné na druhé řádce
bliká.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Akce
+
Displej
I1—i2————
i1—I1
Q1
1 (druhá zleva) umístěná
na druhém řádku bliká.
I1—i2————
i1—I2
Q1
2 umístěná na druhém
I1—i2————
i1—I2 Q1
I1—i2————
i1—I2-
+
Komentář
řádku bliká.
Q1
Kurzor bliká.
Znamená to, že na toto
místo je možno vložit spoj.
Kurzor se změnil na
spojovací znak |, který
vytváří spojení mezi
dvěma řádky.
Menu / OK
CONFIRM CHANGES ?
YES
NO
Nyní proveďte potvrzení.
Bliká YES (Ano).
Menu / OK
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Znovu se objeví hlavní
menu. Bliká položka I/O.
PROGRAMMING
PARAMETER
RUN / STOP
CONFIGURATION
Je zvolena položka
RUN/STOP (bliká).
2krát
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
115
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Akce
Menu / OK
Menu / OK
116
Displej
RUN PROG ?
YES
NO
1234
BCDE
STOP LD
THU 25 SEP 16 : 40
1234
Komentář
Nyní spustíte program.
Znovu se objeví hlavní
menu.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
4. Aplikace: realizace dvoucestného vypínače
Tato jednoduchá aplikace názorně ukazuje, jakým způsobem probíhá
zadávání kontaktního schématu. Je důležité mít na paměti následující
body:
Pokud bliká kurzor v podobě nebo , použijte tlačítko Shift pro zadání
dalšího prvku (kontakt, cívka, spoj).
Pokud bliká prvek (I, Q, č. atd.), je možno provést volbu požadovaného
typu prvku stiskem tlačítka Shift + Z2 nebo Z3.
K pohybu po zadávaném kontaktním schématu je možno použít tlačítka
Z1 až Z4.
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
117
118
Kapitola 6 – Zadávání základních aplikací
Kapitola 7 – Obsah
Odlaďování
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Úvod __________________________________________________________ 120
2. Režim kontaktní schéma __________________________________________ 121
3. Parametry funkčního bloku v režimu RUN _____________________________ 123
4. Menu v režimu RUN ______________________________________________ 125
5. Chování relé Zelo Logic při výpadku napájení __________________________ 126
Kapitola 7 – Odlaďování
119
1. Úvod
Po zadání aplikace ve formě kontaktního schématu ještě musí být
provedeno odladění (debug) programu.
Prvním krokem je nastavení inteligentního relé do režimu RUN. To se
provede výběrem volby „RUN / STOP“ (běh/zastavení programu)
z hlavního menu a potvrzením režimu RUN (běh programu).
Od tohoto okamžiku zpracovává inteligentní relé fyzické vstupy
a výstupy podle instrukcí zadaných do kontaktního schématu.
1
2
3
4
Telemecanique
1 2 3444 5 6
Zelio 2
RUN LD
MON 22 SEP 15:51
1 22 3 4
2
5
Menu / OK
1 – Zobrazení stavu vstupů
2 – Zobrazení provozního stavu relé (RUN/STOP) a programovacího režimu
3 – Zobrazení datumu a času u relé s hodinami
4 – Zobrazení stavu výstupů
5 – Kontextuální menu
Pokud jsou vstupy a výstupy aktivní (sepnuty), jsou zvýrazněny černě.
Od tohoto okamžiku dále se pojem „dynamický provoz“ vztahuje na
používání funkcí inteligentního relé. V této publikaci mají pojmy RUN
a „dynamický provoz“ podobný význam.
Popis ikon v kontextuálním menu
4
Menu / OK
1
2
3
1 – Provozní stav relé. Pokud je relé v chodu (stav RUN), symbol se točí. Jinak je
v klidu.
2 – Indikace chyby (viz menu „FAULT“ (chyby)).
3 – Indikace spojení relé s PC.
4 – Symbol klíče značí, že program je chráněný heslem.
120
Kapitola 7 – Odlaďování
2. Režim kontaktní schéma
Zobrazení kontaktního schématu
Poznámka:
Dostupné pouze v kontaktním schématu / režim RUN.
Inteligentní relé může dynamicky zobrazovat průběh programu přímo
v kontaktním schématu. Pro volbu této funkce zvolte menu
„MONITORING“ a pomocí kurzorových tlačítek zvolte řádky, které
chcete sledovat.
Každý sepnutý kontakt je černě podbarven.
Uživatel může rovněž změnit nebo zobrazit parametry jednotlivých
funkčních bloků.
Změna kontaktního schématu
NENÍ MOŽNÉ měnit řádky kontaktního schématu v režimu RUN.
Je však možné měnit parametry jednotlivých funkčních bloků v menu
„MONITORING“ (monitorování).
Použití kurzorových Z tlačítek jako aktivních tlačítek
Pokud jsou kurzorová tlačítka (alespoň jedno z nich) použita jako aktivní
tlačítka Z, je v obrazovce INPUTS–OUTPUTS v řádce kontextuálního
menu (spodní řádka) zobrazeno jejich číslo.
Pro aktivace kurzorových tlačítek jako aktivních tlačítek jednoduše zvolte
dané tlačítko ← ↑ ↓ →.
Kapitola 7 – Odlaďování
121
2. Režim kontaktní schéma
Poznámka: Číslo použitého kontaktu je zobrazeno na LCD displeji.
Ukázka:
Telemecanique
Zelio 2
123456
STOP LD
MON 22 SEP 15:51
1234
1
3
Menu / OK
Poznámka: Funkce je aktivní v menu „PARAMETERS“ (parametry),
„MONITORING“ (monitorování) a ve všech dialogových oknech
jednotlivých funkčních bloků.
122
Kapitola 7 – Odlaďování
3. Parametry funkčního bloku v režimu RUN
Úvod
V režimu RUN je možné dynamicky měnit nastavené hodnoty funkčních
bloků, pokud nejsou chráněny heslem.
Funkce s parametry v režimu kontaktního schématu LD:
♦ Pomocná relé M.
♦ Diskrétní výstupy.
♦ Hodiny.
♦ Analogový komparátor.
♦ Časovač.
♦ Čítač.
♦ Rychlý čítač.
Funkce s parametry v režimu funkčních bloků FBD:
♦ Číselné konstanty – typ vstupy.
♦ Hodiny.
♦ Gain.
♦ Časovače: TIMER A/C, TIMER B/H, TIMER Li.
♦ PRESET COUNT / UP DOWN COUNT.
♦ H-SPEED rychlý čítač.
♦ PRESET H-METER čítač hodin.
♦ CAM blok.
Přístup k parametrům/změna parametrů
Parametry je možno měnit z následujícího menu:
♦ MONITORING: v režimu kontaktní schéma.
Krok
Popis
1
Pomocí směrových tlačítek Z zvolte prvek, jehož parametry chcete změnit.
2
Stiskněte zároveň tlačítka Shift a Param k otevření dialogového okna
parametrů.
3
Použijte směrová tlačítka: ←→ k přemístění kurzoru na požadovaný parametr.
4
Pro změnu hodnoty parametru použijte tlačítka + a - za současného stisku
tlačítka Shift.
5
Potvrzení volby proveďte stiskem tlačítka Menu / OK – otevře se okno sloužící
pro potvrzení dané volby.
Opětovným stiskem tlačítka Menu / OK uložíte zadané nastavení.
Kapitola 7 – Odlaďování
123
3. Parametry funkčního bloku v režimu RUN
♦ PARAMETER: pokud není daný funkční blok chráněn heslem
(Viz Kapitolu 2 – Popis menu/4. Menu Parametry).
124
Kapitola 7 – Odlaďování
4. Menu v režimu RUN
Některé položky menu jsou dostupné v režimu RUN, jiné pouze v režimu
STOP. Zde je uveden jejich souhrn.
Položka Menu
PROGRAMMING (pouze v režimu STOP)
MONITORING (pouze v režimu RUN)
PARAMETER (parametry)
RUN / STOP (běh/zastavení programu)
CONFIGURATION (konfigurace)
PASSWORD (heslo)
FILTER (filtr)
Zx KEYS (Z tlačítka)
CHANGE D / T (změna datumu a času)
CHANGE SUMM/WINT
(změna letního/zimního času)
WATCHDOG CYCLE
CLEAR PROGRAM (pouze v režimu STOP)
(vymazání programu)
TRANSFER (přenos programu)
VERSION (verze)
LANGUAGE (jazyk)
FAULT (chyba)
Kapitola 7 – Odlaďování
Kontaktní
schéma (LD)
Funkční bloky
(FBD)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
125
5. Chování relé Zelio Logic při výpadku napájení
V případě výpadku napájecího napětí může dojít ke ztrátě neuložených
hodnot jednotlivých funkčních bloků (časovačů, čítačů atd.).
Relé Zelio Logic umožňuje uložit hodnotu reálného času po dobu
nejméně 10 let.
Je možné zálohovat nastavení jednotlivých funkčních bloků pomocí
funkce „Latching“ v dialogovém oknu pro jednotlivé funkční bloky.
Tato funkce rovněž umožní uložení aktuální hodnoty v okamžiku
výpadku napájení pro následující funkční bloky:
Režim kontaktní schéma (LD)
♦ Pomocná relé.
♦ Diskrétní výstupy.
♦ Časovače.
♦ Čítače.
♦ Rychlý čítač.
Režim funkčních bloků (FBD)
♦ Časovač AC, BH, Li.
♦ Funkce Cam (v menu CAM BLOCK).
♦ Čítače PRESET COUNT, UP DOWN COUNT.
♦ Přednastavená hodnota čítače hodin (H-METER).
♦ Funkce archivace dat ARCHIVE.
♦ Rychlý čítač.
126
Kapitola 7 – Odlaďování
5. Chování relé Zelio Logic při výpadku napájení
Bezpečností režim
Pokud dojde v důsledku ztráty času k uzamčení cívky, pak jednoduše
použijte kontakt hodin bez příkazu stop v sérii s cívkou schématu.
Displej
Popis
Cívka Q1 bude aktivní (sepnutá)
i v případě výpadku napájecího napětí.
Cívka Q2 bude aktivní (sepnutá) pouze
po nastavení reálných hodin.
Dialogové okno pro nastavení
funkčního bloku hodin.
Kapitola 7 – Odlaďování
127
128
Kapitola 7 – Odlaďování
Kapitola 8 – Obsah
Příklad použití
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Zadání ________________________________________________________ 130
2. Analýza zadání __________________________________________________ 131
3. Implementace řešení _____________________________________________ 132
Kapitola 8 – Příklad použití
129
1. Zadání
Zlepšit a centralizovat systém v podzemním parkovišti administrativní
budovy. Vjezd a výjezd vozidel je řízen automatickou závorou se
standardními funkcemi, jako je časové zpoždění otevírání a zavírání,
které umožňuje průjezd vozidlům, zpracování parkovacích lístků,
vestavěné bezpečnostní dorozumívací zařízení atd.
Navíc nové zadání vyžaduje přidání funkce počítání vozidel na parkovišti
a řízení světelné signalizace s informací pro uživatele, zda jsou všechna
místa na parkovišti obsazená a závora v zavřené poloze. Řidiči tak
poznají, že se musí poohlédnout po jiném parkovišti. Musí být také
možno tuto funkci zrušit, když je potřeba umožnit zásah havarijním
službám (hasiči, lékaři).
Zadání také vyžaduje znemožnění přístupu na parkoviště mimo pracovní
dobu a umožnění zaměstnancům ostrahy tuto funkci zrušit pro
výjimečné případy. Normální pracovní doba je od pondělí do pátku, od
18.30 do 17.00, v sobotu od 9.30 –12.00 a v neděli je úplně zavřeno.
Z důvodu bezpečnosti je také potřeba odsávat ventilátorem toxické
emise (např. CO2), když jejich naměřená koncentrace překročí přípustné
množství (měření probíhá pomocí čidel s analogovým výstupem
0 až 10 V ss).
Osvětlení je řízeno pomocí čidel a tlačítek, umístěných v blízkosti bodů
přístupu pro pěší. Za účelem úspory energie bude osvětlení vypnuto po
deseti minutách, což uživateli poskytuje dostatek času na zaparkování,
opuštění vozidla a nastoupení do výtahu, nebo naopak na návrat
k vozidlu a opuštění parkoviště.
Dalším požadavkem je možnost ručního zásahu do řídicího systému,
který by umožňoval manuální aktualizaci počtu vozidel na parkovišti
zvýšením nebo snížením počtu vozidel oproti stavu, který je uložen
v inteligentním relé.
130
Kapitola 8 – Příklad použití
2. Analýza zadání
Označení na relé
Popis
Vstup I1
Detekce vjezdu vozidla.
Vstup I2
Detekce výjezdu vozidla.
Čítač C1
Počítání vozidel na parkovišti
(max. 93 – volitelné).
Výstup Q1
Indikátor plného parkoviště.
Výstup Q2
Zamykání vstupní závory (není povoleno
otevírání vstupní závory), pokud je
parkoviště plné nebo mimo pracovní dobu.
Aktivní tlačítko Z4
Ruční uvolnění vstupu.
Aktivní tlačítko Z2
Obnovení automatického řízení vstupu.
Aktivní tlačítko Z1
Ruční zvýšení počtu vozidel na parkovišti.
Aktivní tlačítko Z3
Ruční snížení počtu vozidel na parkovišti.
Funkční blok hodin č. 1
Správa doby přístupu na parkoviště.
Vstupy I3 a I4
Tlačítka v přístupových bodech pro pěší,
použitá pro zapnutí osvětlení na parkovišti.
Jedno pro výtah a druhé pro schodiště
(přes vjezd vozidel je přístup pro pěší
zakázán).
Výstup Q3
Řízení osvětlení.
Funkční blok časovače č. 1
Časovač osvětlení (10 min).
Analogový vstup IB
Čidlo koncentrace CO2.
Analogový funkční blok A1, povolená
prahová hodnota odpovídá 8,5 V
Porovnání měření CO2 s povoleným
prahem.
Řízení ventilátoru na odtah znečištěného
vzduchu.
Výstup Q4
Funkční blok časovače č. 2
Poznámka:
Časovač ventilátoru (15 min).
Pro implementaci tohoto řešení je zapotřebí inteligentní relé
s analogovými vstupy, funkčním blokem hodin a nejméně
4 diskrétními vstupy a výstupy.
Kapitola 8 – Příklad použití
131
3. Implementace řešení
Zadání kontaktního schématu
1
2
3
4
5
Popis
1
Počítání vjíždějících vozidel, odečítání vyjíždějících vozidel
a aktualizace aktuálního počtu vozidel, která jsou v daném
okamžiku skutečně na parkovišti.
2
Spouštění časovače osvětlení.
3
Spouštění časovače ventilátoru.
4
Ruční uvolnění vstupu.
5
Řízení výstupů: indikátor plného parkoviště, blokování vjezdu,
osvětlení parkoviště a odsávání ventilátorem.
Při čítání a zpětném čítání se čítač zablokuje, jakmile se parkoviště
naplní (akce čítání se neprovádí, pokud je vozidlům povolen vjezd
pomocí režimu ručního uvolnění).
Upozornění: U čítače se smí cívky CC a DC objevit v kontaktním
schématu pouze jednou.
Výstup Q2 je navíc aktivován, když je vjezd na parkoviště zakázán. To
vede k použití pomocného relé M1, kterým se ručně, pomocí aktivních
tlačítek, zamyká anebo odemyká vstupní závora.
132
Kapitola 8 – Příklad použití
3. Implementace řešení
Nastavení parametrů funkčních bloků
Funkční blok
Komentář
Funkční blok čítače C1
CC1
RC1
C1
DC
Nastavená hodnota je 93 (max.
povolený počet vozidel na tomto
parkovišti).
t
T : TO
-
P = 00093
+
V případě potřeby může být tato
hodnota za provozu změněna.
Menu / OK
Funkční blok hodin
H1
C
D / W
H : M
H : M
-
1
0 1 2 3 4 _ _
ON
OFF
08 : 30
17 : 30
+
Menu / OK
H1
D
D / W
H : M
H : M
-
_ _ _ _ _ 5 _
ON
OFF
09 : 30
12 : 00
Otevírací hodiny:
♦ Pondělí až pátek
od 8.30 do 17.30 hodin.
♦ Sobota
od 9.30 do 12.00 hodin.
♦ V neděli je celý den
zavřeno.
Jsou použity dva rozsahy.
+
Menu / OK
Kapitola 8 – Příklad použití
133
3. Implementace řešení
Funkční blok
Komentář
Funkční blok časovače T1
B
TT1
RT1
T1
t
t = 10.00
-
M:S
Doba osvětlení parkoviště
(10 min).
+
Menu / OK
Analogový funkční blok A1
A1sANALOG2
Ib ≥R
R=8.5
x1=Ib=0.0
x2=R =8.5
-
Porovnání mezi naměřenou
hodnotou CO2 a prahovou
hodnotou 8,5 V.
+
Menu / OK
Funkční blok časovače T2
B
TT2
RT1
T1
t
t = 15.00
-
M:S
Doba chodu ventilátoru, v případě
že je překročena povolená
koncentrace CO2. Nastavená
hodnota je 15 minut.
+
Menu / OK
134
Kapitola 8 – Příklad použití
Kapitola 9 – Obsah
Hledání a odstraňování chyb
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Textové zprávy inteligentního relé ___________________________________ 136
2. Často kladené otázky _____________________________________________ 137
Kapitola 9 – Hledání a odstraňování chyb
135
1. Textové zprávy inteligentního relé
V této kapitole jsou vysvětleny základní textové zprávy zobrazované na
displeji relé Zelio Logic. Tyto zprávy obvykle indikují, že byly uživatelem
požadovány neproveditelné akce.
Zpráva
NO PARAMETER
(žádné parametry)
TRANSFER ERROR
(chyba přenosu)
TRANSFER ERROR:
NO MEMORY
(chyba přenosu,
chybí paměť)
TRANSFER ERROR:
CONFIG INCOMPAT
(nesoulad programu)
TRANSFER ERROR:
VERSION INCOMPAT
(nekompatibilní verze)
Outputs are
displayed blinking on
the main screen
(blikající zobrazení
výstupů na čelním LCD
displeji)
136
Příčina
Uživatel požadoval přístup
do volby „PARAMETER“
(parametry), když nejsou
žádné parametry k dispozici
(schéma neobsahuje žádné
prvky s parametry).
V době, kdy probíhal
přenos, selhalo spojení
mezi relé a PC.
Byl vyžadován přenos do
EEPROM, která není
přítomná nebo je nesprávně
umístěna.
Tato zpráva se objeví,
pokud jeden z následujících
parametrů neodpovídá
daným požadavkům:
firmware, režim kontaktní
schéma LD nebo funkční
bloky FBD.
Dané výstupy jsou
přetíženy nebo je na nich
zkrat.
Náprava
Zastavte relé a znovu jej
uveďte do stavu RUN
(automatický reset).
Dané výstupy jsou
přetíženy nebo je na nich
zkrat.
Zastavte relé a znovu jej
uveďte do stavu RUN
(automatický reset).
Viz dokumentaci
programovacího softwaru
ZelioSoft.
Zkontrolujte přítomnost
a správné umístění paměti
EEPROM.
Zkontrolujte verzi firmware.
Kapitola 9 – Hledání a odstraňování chyb
2. Často kladené otázky
Pro lepší pochopení inteligentního relé uvádíme v následující tabulce
odpovědi na často kladené otázky.
Otázka
Nemám přístup k některým
parametrům.
Stále nemám přístup
k některým parametrům.
Nemohu uvést relé do režimu
RUN, přestože potvrzuji volbu
RUN/STOP v hlavní nabídce
pomocí tlačítka Menu / OK.
Rád bych změnil kontaktní
schéma, ale tlačítko Menu / OK
nepracuje.
Když se pokouším měnit řádky
v kontaktním schématu,
inteligentní relé zobrazuje
prázdnou obrazovku. Je vše,
co bylo uděláno, ztraceno?
Odpověď
Některé parametry nejsou přístupné, viz
dokumentaci, v níž najdete, zda mohou být tyto
prvky měněny. Příklad prvku, který nemůže být
měněn: směr čítání ve funkčním bloku čítače. Tento
prvek je přístupný pouze použitím cívky DC ve
schématu.
Pro přístup k parametrům a pro jejich výběr použijte
kurzorová tlačítka Z4 ← a → Z2 (tlačítka Z1 ↑ a ↓ Z3
se používají pouze na změnu jejich hodnot). Poté
stiskněte tlačítko Menu / OK a ke změně parametru
použijte tlačítka Z1 a Z3.
VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda v kontextuální řádce
displeje nesvítí symbol (!). V případě že ano,
opravte chybu ve schématu.
Ujistěte se, že je inteligentní relé opravdu
zastaveno. Změny v režimu RUN nejsou povoleny.
Ne nutně, tato situace může nastat, když byly
vloženy na začátek kontaktního schématu prázdné
řádky. Stiskem Z3 zjistíte, zda nejsou řádky
s programem umístěny níže.
Kapitola 9 – Hledání a odstraňování chyb
137
2. Často kladené otázky
Otázka
Mám kontaktní schéma, které
využívá Z tlačítka (←↑↓→) jako
aktivní tlačítka. Při pokusu
o vyzkoušení programu
v režimu RUN není Z tlačítko
funkční. Co mám dělat?
Dané kontaktní schéma
programu bylo vytvořeno na
relé s hodinami. Můžu tento
program pomocí paměti
EEPROM překopírovat do relé
bez hodin?
Při zadávání kontaktního
schématu se při výběru
kontaktů funkční bloky hodin
neobjevují. Je to normální?
Při zadávání kontaktního
schématu se při výběru
kontaktů analogové funkční
bloky neobjevují. Je to
normální?
138
Odpověď
Ne, toto není možné.
Ne, toto není možné.
Je velmi pravděpodobné, že se jedná o modul, který
není vybaven hodinami, a proto nelze do funkčního
bloku hodin vstupovat. Zkontrolujte typové označení
výrobku.
Je velmi pravděpodobné, že relé nemá žádné
vstupy, a proto nelze do analogových funkčních
bloků vstupovat. Zkontrolujte typové označení
výrobku.
Kapitola 9 – Hledání a odstraňování chyb
Kapitola 10 – Obsah
Přenos programu
Tato kapitola obsahuje následující témata:
1. Přenos programu ________________________________________________ 140
2. Formuláře ______________________________________________________ 143
Kapitola 10 – Přenos programu
139
1. Přenos programu
Popis
Tato funkce se používá:
♦ K načtení aplikace z relé Zelio do záložní paměti EEPROM.
♦ K načtení aplikace ze záložní paměti EEPROM do relé.
Ze záložní paměti EEPROM se může načíst program do jakéhokoliv
jiného relé.
Telemecanique
Zelio 2
TRANSFER
ZELIO > MEMORY
MEMORY > ZELIO
Menu / OK
Poznámka: Záložní paměť je součástí nabídky příslušenství k relé Zelio.
Poznámka: Je-li program chráněn heslem, je nutné před přenosem
programu toto heslo zadat.
Poznámka: Je-li v paměti EEPROM již obsažen program, bude
automaticky přepsán při kopírování programu z relé Zelio Logic do
paměti EEPROM.
140
Kapitola 10 – Přenos programu
1. Přenos programu
Přenos programu relé -> PC
Postup přenosu:
Krok
Popis
1
Zvolte typ přenosu: ZELIO>MEMORY pomocí tlačítek ↑ ↓.
2
Stiskem tlačítka Menu / OK potvrďte danou volbu.
(Zadejte heslo, pokud je program chráněn heslem.)
3
Čekejte, dokud není přenos programu dokončen.
Po dokončení přenosu programu se na displeji znázorní následující:
> > > MEMORY, pak TRANSFER. OK po ukončení přenosu programu.
4
Opětovným stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte a proveďte návrat do
hlavního menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“, pokud je
relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je relé v režimu STOP.
Přenos programu paměť EEPROM → relé
Postup přenosu:
Krok
Popis
1
Zvolte typ přenosu: MEMORY>ZELIO pomocí tlačítek ↑ ↓.
2
Stiskem tlačítka Menu / OK potvrďte danou volbu.
3
Čekejte, dokud není přenos programu dokončen.
Po dokončení přenosu programu se na displeji znázorní následující:
> > > MODULE, pak TRANSFER. OK po ukončení přenosu programu.
4
Opětovným stisknutím tlačítka Menu / OK potvrďte volbu a proveďte návrat do
hlavního menu.
Výsledek: Na displeji se zobrazí obrazovka „INPUTS–OUTPUTS“, pokud je
relé v režimu RUN, nebo HLAVNÍ menu, pokud je relé v režimu STOP.
Kapitola 10 – Přenos programu
141
1. Přenos programu
Poznámka:
Veškeré komentáře zadané do dané aplikace v programu Zelio Soft
se nekopírují do relé, a proto dojde při zpětném kopírování
programu z relé do PC k jejich ztrátě.
Možné chyby
♦ Není vložena záložní paměť EEPROM.
Chybové hlášení: TRANSFER ERROR: NO MEMORY
♦ Konfigurace kopírovaného programu neodpovídá dané
konfiguraci relé.
Chybové hlášení: TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT
(je doplněno uvedením konfigurace použitého relé)
Číslo chyby zjistíte v nabídce FAULT menu, kde můžete provést i její
vymazání.
142
Kapitola 10 – Přenos programu
2. Formuláře
LADDER DIAGRAM
Aplikace: ___________________________
Datum: ___________ verze: ______
Poznámky: _________________________
_________________________
_________________________
Název: ____________________________
Inteligentní relé – Formuláře
143
2. Formuláře
Funkční blok hodin
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
–
–
–
–
ON:
ON:
ON:
ON:
OFF:
OFF:
OFF:
OFF:
Funkční blok čítače
C
C
C
C
DC
DC
DC
DC
T
T
T
T
Typ
Typ
Typ
Typ
Funkční blok časovače
144
Inteligentní relé – Formuláře
2. Formuláře
Analogový funkční blok
A
A
A
A
Analogový
Analogový
Analogový
Analogový
Z2
Z3
Z4
Kurzorová tlačítka
Z1
Inteligentní relé – Formuláře
145
Te
a
ická podpor
chn
382 766 333
e-mail: [email protected]
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Praha – Thámova 13 – 186 00 Praha 8
Tel.: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70 – 602 00 Brno
Tel.: 543 425 555 – Fax: 543 425 554
S364
www.schneider-electric.cz
05-2004

Podobné dokumenty

Návod HICOP GRIZZLY pro servis 2010-2011

Návod HICOP GRIZZLY pro servis 2010-2011 zásobníku topné vody. Tepelné čerpadlo obsahuje vývod napájení pro topnou spirálu o výkonu 7,5 kW (resp. 3,5kW u jednofázového provedení). Tepelné čerpadlo obsahuje vstup pro připojení havarijního ...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO HICOP® NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A

TEPELNÉ ČERPADLO HICOP® NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A zásobníku topné vody. Tepelné čerpadlo obsahuje vývod napájení pro topnou spirálu o výkonu 7,5 kW (resp. 3,5kW u jednofázového provedení). Tepelné čerpadlo obsahuje vstup pro připojení havarijního ...

Více

Inteligentní relé firmy Telemecanique

Inteligentní relé firmy Telemecanique 1 Menu/OK (vstup do menu, potvrzení volby) 1 Shift (rozvine kontextové menu) 7 – svorkovnice výstupů Hlavní menu Standardní obrazovka displeje je INPUTS – OUTPUTS (vstupy – výstupy). Odtud lze tlač...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze 10 Provoz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 10.1  Přečíst nastavení parametrů����������������������������������������...

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE jako jsou konstrukce elektrických pohonů, kinematika, čidla, technologie řízení, kamery a techniky programování. Základní technické principy se tak naučí zajímavým a na praxi orientovaným způsobem....

Více

Hlavní katalog 2014 / 2015

Hlavní katalog 2014 / 2015 iž od roku 1949 má wolfcraft dobrou pověst mezi náročnými domácími kutily a řemeslníky. Říká se, že udává takt při realizaci inovativního nářadí a nářadí s elektrickým pohonem. My, jako vysoce výko...

Více

Bluetooth USB adaptér

Bluetooth USB adaptér Bluetooth Zelio 2 adaptér SR2 BTC01 k inteligentnímu relé Zelio Logic a zvolte nabídku pro nastavení právě dostupných zařízení. Příklad s Modbus adaptérem:

Více