CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice

Transkript

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ 530 02 Pardubice
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
530 02 Pardubice, Palackého 2659
Č.j.: 14342-5/2015-590000-42
Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783
V Pardubicích dne 30. 4. 2015
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Celní úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Palackého 2659, 530 02 Pardubice (dále jen „správce
daně“) ve smyslu § 194 odst. 1, § 195 odst. 1 a § 211 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s přiměřeným použitím zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci
daňových exekucí nařízených exekučními příkazy ze dne 2. 12. 2014, č.j. 3624-4/2014-59000042 a č.j. 62416/2014-590000-42
nařizuje
OPAKOVANOU DRAŽBU MOVITÝCH VĚCÍ.
Datum konání dražby: 4. 6. 2015 od 10:00 hodin
Místo konání dražby:
Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice,
dražební místnost – zasedací místnost ve 2. patře
Registrace dražitelů:
4. 6. 2015 od 9:30 hodin
Č.j. 14342-5/2015-590000-42
Stránka 2 z 6
I.
Předmět dražby
Draženy budou movité věci – uvedené níže v tabulce, které byly pojaty do soupisu správcem
daně dne 4. 12. 2014 pod č.j. 3624-5/2014-590000-42 a 62416-2/2014-590000-42 a jsou
uskladněny ve skladu Celní správy České republiky, 561 82 Klášterec nad Orlicí 181.
Jedná se o nepoužitý movitý majetek – různé díly na dětská jízdní kola odlišných typů a značek,
různých barev.
Položka
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Označení a popis dražené
movité věci
Rámy na dětská kola – krabice á
4ks „STREET“
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „EVELIN“
Rámy + vidlice na dětská kola –
samostatné „EVELIN“
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „PIRATE“
(1 krabice 1 ks)
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „CROO“
Rámy + vidlice na dětská kola –
samostatné „CROO“
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „GIRRAFFE“
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „VENUS“
Rámy + vidlice na dětská kola –
samostatné „VENUS“
Rámy + vidlice na dětská kola –
krabice á 4ks „SHARK“
Kola obutá set přední + zadní –
krabice á 4 sety „VENUS“
Kola obutá set přední + zadní
„VENUS“
Kola obutá set přední + zadní –
krabice á 4 sety „SHARK“
Kola obutá set přední + zadní
„SHARK“
Kola neobutá set přední + zadní
„SHARK“
Sedlo na dívčí kolo barva bílá
s růžovým vzorem
Brzdová páka přední
Představec „pro úzká řídítka“
Blatník na dětské kolo růžový
Trubka sedlová
Množství
Zjištěná
cena za
kus (Kč)
Zjištěná
cena
celkem
(Kč)
Nejnižší
dražební
podání
(Kč)
Výše
minimálního
příhozu (Kč)
5 krabic
500,- 10 000,- 3 350,-
100,-
4 krabice
400,-
6 400,- 2 140,-
100,-
4 ks
400,-
1 600,-
50,-
5 krabic
400,-
6 800,- 2 270,-
100,-
4 krabice
400,-
6 400,- 2 140,-
100,-
4 ks
400,-
1 600,-
50,-
2 krabice
400,-
3 200,- 1 070,-
50,-
7 krabic
400,- 11 200,- 3 740,-
100,-
400,-
50,-
1 ks
400,-
540,-
540,-
140,-
7 krabic
400,- 11 200,- 3 740,-
100,-
6 krabic
150,-
50,-
3 ks
150,-
6 krabic
150,-
2 ks
150,-
300,-
100,-
50,-
1 ks
100,-
100,-
35,-
5,-
26 ks
60,-
1 560,-
520,-
50,-
54 ks
26 ks
60 ks
50 ks
60,50,30,20,-
3 240,- 1 080,1 300,- 440,1 800,- 600,1 000,- 340,-
3 600,- 1 200,450,-
150,-
3 600,- 1 200,-
50,50,-
50,50,50,50,-
Č.j. 14342-5/2015-590000-42
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pryžové gripy na řídítka
Představec Promax
Řídítka model YL-821 (510mm)
Úchyt na odrazko přední
Úchyt na odrazko zadní
Rychloupínáky sedlovka
Sedlo na chlapecké kolo barva
černá
Blatník na dětské kolo černý
přední
Blatník na dětské kolo černý zadní
Pedály na dětské kolo set pravý +
levý
Kryt na řetěz plastový bílý
(dvoudílný)
Osička ke šlapacímu středu
Řetěz LXC
Klika černá set pravá s
převodníkem + levá – 32 zubů
Klika stříbrná set pravá
s převodníkem + levá – 32 zubů
Řídítka Kalloy
Brzda přední černá set pravá +
levá
Brzda přední stříbrná set pravá +
levá
Řetěz TEC 7I-3
Hlavové složení stříbrné sada 6 ks
Řetěz KNO
Řetěz Shimano – UG JB
Řetěz KMC
Hlavové složení nekompletní sada
Miska šlapacího středu pravá
Miska šlapacího středu levá
Podložka šlapacího středu
Kolo chlapecké „SHARK“
nekompletní – chybí pedály, zadní
odrazko, zadní blatník,
nekompatibilní sedlová trubka,
poškozené sedlo
Stránka 3 z 6
107 ks
26 ks
27 ks
38 ks
30 ks
18 ks
15,60,60,8,8,25,-
1 605,1 560,1 620,304,240,450,-
540,520,540,110,80,150,-
50,50,50,50,50,50,-
26 ks
60,-
1 560,-
520,-
50,-
28 ks
30,-
840,-
280,-
50,-
24 ks
30,-
720,-
240,-
50,-
58 ks
20,-
1 160,-
390,-
50,-
53 ks
70,-
3 710,- 1 240,-
54 ks
47 ks
15,20,-
810,940,-
270,320,-
50,50,-
28 ks
40,-
1 120,-
380,-
50,-
26 ks
40,-
1 040,-
350,-
50,-
26 ks
50,-
1 300,-
440,-
50,-
19 ks
50,-
950,-
320,-
50,-
3 ks
50,-
150,-
50,-
50,-
13 ks
28 ks
7 ks
1 ks
2 ks
13 ks
49 ks
52 ks
93 ks
30,30,40,40,40,20,10,10,10,-
390,840,280,40,80,260,490,520,930,-
130,280,100,15,30,90,170,180,310,-
50,50,50,5,5,50,50,50,50,-
400,-
50,-
1 ks
1 200,- 1 200,-
50,-
Movité věci budou draženy ve vzestupném pořadí počínaje položkou č. 1. Údaje o předmětu
dražby jsou uvedeny dle dostupných informací, které byly správci daně v dané době známy.
Jelikož jsou movité věci prodávány za cenu zahrnující dovozní clo, považuje se prodej tohoto
zboží za rovnocenný propuštění do volného oběhu a správce daně sám vypočítá a zaúčtuje clo
dle čl. 867a Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí
nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění
pozdějších předpisů.
Č.j. 14342-5/2015-590000-42
Stránka 4 z 6
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší dražební podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku
udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva
a další práva váznoucí na věci (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 329 odst. 7 o.s.ř.).
Bude-li o výtěžku dražby provedeno rozvrhové řízení, pak dnem právní moci rozhodnutí
o rozvrhu zanikají zadržovací a zástavní práva, věcná břemena, výměnky a nájemní a pachtovní
práva váznoucí na předmětu dražby (to neplatí u věcných břemen, výměnků a nájemních
a pachtovních práv, o nichž bylo rozhodnuto, že nezaniknou, a u věcných břemen, výměnků
a nájemních a pachtovních práv, za něž byla poskytnuta vydražiteli náhrada) a další práva
a závady spojené s předmětem dražby (§ 231 odst. 1 daňového řádu).
Cena dražených movitých věcí byla stanovena odhadem správce daně dle § 209 odst. 1
daňového řádu.
Výše nejnižšího dražebního podání je stanovena v souladu s ustanovením § 211 odst. 1
daňového řádu.
Dražební řád, který upravuje podrobnosti dražby prováděné správcem daně, je vyvěšen spolu
s touto dražební vyhláškou na úřední desce správce daně. Dražební vyhláška i dražební řád jsou
současně zveřejněny na internetu Celní správy ČR www.celnisprava.cz. Dražební vyhláška
i dražební řád budou též k dispozici v dražební místnosti v době konání dražby. Dražební
vyhláška je rovněž zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků
12, 563 16 Lanškroun – Vnitřní Město.
II.
Prohlídka předmětu dražby
Zájemce o prohlídku souboru movitých věcí je povinný se předem nahlásit buď osobně na
adrese dražebníka – Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice nebo
telefonicky na telefonním čísle 720 749 844 (pan Vraštil).
Prohlídka souboru movitých věcí proběhne dne 1. 6. 2015 v 9:00 hodin ve skladu Celní správy
České republiky, 561 82 Klášterec nad Orlicí 181. Na místě zájemce prokáže pověřenému
pracovníkovi dražebníka svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky.
Nedoloží-li zájemce o prohlídku svoji totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.
III.
Další podmínky účasti na dražbě
Fyzická osoba musí být svéprávná a starší 18 let, splnění této podmínky prokáže předložením
průkazu totožnosti. Fyzická osoba může dražit osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je
fyzickou osobou a jehož plná moc je úředně ověřena, pokud tento zástupce není sám účastníkem
dražby. Zástupce musí jednat jedině osobně. Zastupovat více účastníků dražby jednou osobou
je vyloučeno.
Je-li účastníkem dražby právnická osoba, je ten, kdo jedná jejím jménem a nejedná-li se o její
statutární orgán, povinen předložit mimo průkazu totožnosti též úředně ověřený doklad o tom,
Č.j. 14342-5/2015-590000-42
Stránka 5 z 6
že je oprávněn účastnit se dražby jménem této právnické osoby a brát na sebe z dražby plynoucí
závazky. Účastníkem dražby za právnickou osobu může být současně jen jedna osoba.
V době určené pro registraci osob zúčastněných na dražbě bude provedena prezentace spojená
s přidělením dražebního čísla dle § 194 odst. 4 daňového řádu.
IV.
Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání
Vydražitel, kterému byl udělen příklep, je povinen uhradit nejvyšší dražební podání ihned dle
§ 211 odst. 2 daňového řádu. Neučiní-li tak, předmět dražby se draží znovu bez jeho účasti.
O zaplacení nejvyššího dražebního podání vydá správce daně potvrzení o úhradě nejvyššího
dražebního podání, které je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí
vlastnictví k vydraženému předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu). Vydražitel si vydražené
movité věcí přebírá zpravidla ihned po úhradě nejvyššího dražebního podání nebo po domluvě
s dražitelem, po skončení dražby.
Pokud nebudou vydražené movité věci převzaté v nejbližším možném termínu poté, co přešly
do vlastnictví vydražitele, budou skladovány na náklady vydražitele. Pokud si vydražitel
nepřevezme vydražené věci, použije se přiměřeně § 84 daňového řádu.
Přechodem vlastnictví vydražených movitých věcí na vydražitele zaniká předkupní právo
a výhrada zpětné koupě k předmětu dražby (§ 197 odst. 1 daňového řádu), nejde-li o zákonné
předkupní právo.
V.
Výzva k uplatnění práv nepřipouštějících provedení daňové exekuce
Věřitelé z pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva váznoucím na předmětu dražby, pro které není vedena tato daňová exekuce, se
vyzývají, aby své pohledávky uplatnili přihláškou u shora uvedeného správce daně a prokázali
je příslušnými listinami, a to nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na
přihlášení pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 a 3, § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se
nepřihlíží (§ 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
Oprávněný z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu se může přihlásit a prokázat
příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na přihlášení
odmítne. K přihláškám, které nebyly uplatněny výše uvedeným způsobem, se nepřihlíží (§ 197
odst. 2 a § 195 odst. 2 písm. i) daňového řádu).
Jiné daňové pohledávky vůči dlužníkovi, než pro které je daňová exekuce vedena, může
správce daně, který vede exekuční řízení, nebo jiný správce daně přihlásit k uspokojení
z rozvrhu výtěžku dražby, nejpozději však do zahájení dražby (§ 197 odst. 4 daňového
řádu).
Č.j. 14342-5/2015-590000-42
Stránka 6 z 6
VI.
Upozornění k předkupnímu právu
Každý, kdo uplatňuje vůči předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je
povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Jsou-li tato práva
prokázána, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Přechodem
vlastnictví předmětu dražby na vydražitele tato práva zanikají (§197 odst. 1 daňového řádu),
nejde-li o zákonné předkupní právo.
Každý, kdo má proti dlužníkovi pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním právem
nebo zajišťovacím převodem práva váznoucím na předmětu dražby, než pro kterou je daňová
exekuce vedena, ji může přihlásit správci daně k uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby
a prokázat příslušnými listinami nejpozději do zahájení dražby, jinak správce daně návrh na
přihlášení pohledávky odmítne (§ 197 odst. 2 daňového řádu).
VII.
Poučení
Dražit nesmí daňový exekutor, licitátor, a další úřední osoby celního úřadu, který dražbu nařídil,
dlužník a manžel dlužníka nebo jejich zástupci, a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí
věci, která je předmětem dražby (§ 201 písm. a) daňového řádu). Dále pak vydražitel předmětu
dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě
nejvyšší dražební podání (§ 201 písm. b) daňového řádu).
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 195 odst. 5 daňového řádu).
Proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, u kterého zákon připouští
podání odvolání, může osoba zúčastněná na správě daní v souladu s ust. § 159 odst. 1 daňového
řádu uplatnit námitku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu dozvěděla. Dle ust. § 159 odst. 2
daňového řádu se námitka podává u správce daně, který úkon provedl.
plk. Ing. Bc. Roman Šťovíček
1. zástupce ředitele celního úřadu
Celní úřad pro Pardubický kraj
Podpis úřední osoby a otisk úředního razítka je nahrazen
uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
7724511/0710
ČNB, Praha 1
IČ
71214011
TELEFON
+420 466 797 303
E-MAIL: [email protected]
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 8rtnz5p

Podobné dokumenty

Aktualizace k publikaci

Aktualizace k publikaci zjednodušila administrativu, neboť výslovně zakotvila automatické překlopení již nařízených exekucí přikázáním jiné peněžité pohledávky do režimu exekucí srážkami ze mzdy. Příslušné instituce, kter...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Každý, kdo uplatňuje k předmětu dražby předkupní právo, je povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do zahájení dražby. Je-li předkupní právo prokázáno, může je osoba, které svědčí, upla...

Více

One - Katalog Novinek 2016 - 210416 CZ.indd

One - Katalog Novinek 2016 - 210416 CZ.indd rozměry 34x14 cm hmotnost pouze 560 g

Více

cj1046 Dražební vyhláška.

cj1046 Dražební vyhláška. Každý, komu svědčí k předmětu dražby právo, které nepřipouští provedení daňové exekuce, se vyzývá, aby jej uplatnil u shora uvedeného správce daně a aby takové uplatnění prokázal nejpozději do zahá...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 12.09.2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, nnúže je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Př...

Více

Stáhnout - Dolní Rožínka

Stáhnout - Dolní Rožínka povinen prokázat toto právo správci daně nejpozději do 14. 9. 2016. Jsou-li předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány, může je osoba, které svědčí, uplatnit jen v dražbě jako dražitel. Př...

Více