Ceník - Viessmann

Transkript

Ceník - Viessmann
Servisní služby Viessmann
Ceník
Platný od 1. 3. 2012
Servisní služby
Jednotka
Množství
Kč/netto
bez DPH
Uvedení do provozu zdrojů tepla
Předpoklady:
Při uvedení do provozu (dále jen „UDP“) firmou Viessmann musí být topný systém montážní firmou nainstalován a připraven k provozu, kompletně elektricky zapojen a napuštěn
topnou vodou.
K dispozici musí být platné revizní zprávy elektroinstalace, resp. komínu a přívodu paliva,
je-li toto součástí instalace, palivo v dostatečném množství a potřebná pomocná energie
(elektrický proud). U tepelných čerpadel musí být k dispozici zdroj tepla a možnost vyrobené teplo odvádět.
Konkrétní termín pro UDP bude stanoven na základě dohody s disponentem Technické
služby, zpravidla minimálně týden předem.
Pokud není zajištěna připravenost pro UDP, servisní technik nahlásí nedostatky objednateli
a společně dohodnou realizaci všech nedokončených prací.
Dojde-li mezi objednatelem a servisním technikem k dohodě na dokončení elektroinstalačních a jiných prací souvisejících s kompletací kotelny, Viessmann bude fakturovat objednateli částky za provedené práce ve smyslu tohoto ceníku v příslušných hodinových sazbách.
K UDP zařízení Viessmann s vyšší technickou náročností (kotle středních a velkých výkonů,
tepelná čerpadla, složité systémy MaR), které mají být provedeny v součinnosti s UDP
jiných zařízení (hořáky cizích výrobců, nadřazená MaR, atd.) je z naší strany osvědčené
a doporučené, aby servisní technik Viessmann byl přizván ke konzultaci a celkové kompletaci systému. Taková návštěva technika trvající cca 1-2 hodiny před samotným UDP dokáže
odhalit případné drobné nedostatky (chybějící snímače, chybné hydraulické nebo elektrické
propojení a pod.) a tak předejít neúspěšnému UDP. Tím se šetří náklady objednatele a je
možné lépe plánovat práce všech techniků podílejících se na UDP. Tato služba je fakturována ve smyslu hodinových sazeb. Jakákoliv objednávka servisních prací je podmíněna
stanovením kontaktní osoby, která je od servisního technika oprávněna převzít práce provedené podle objednávky i odborně posoudit případné vícepráce. Převzetí všech provedených
úkonů musí být písemné, na protokolu vyplněném servisním technikem v místě stavby.
Tento protokol je pak podkladem, jak pro pozdější předání kotelny, tak pro vystavení daňových dokladů za provedené práce.
Topný systém se musí nacházet v České republice a musí být dosažitelný bez obtíží osobním vozem.
Ceník technické služby Viessmann je stanoven na principu jednotkové tarifikace servisního
výkonu. Výkony jsou vždy fakturovány objednateli.
Cena za jednotku servisního výkonu – uvedení do provozu
Obj. č. 7000040
[–]
1
200,–
Uvedení do provozu malých stacionárních kotlů
kotel
14
2 800,–
Vitogas 100/200-F do 60 kW
kotel
13
2 600,–
Vitoligno 100-S do 80 kW
kotel
13
2 600,–
Vitoligno 300-P do 48 kW
kotel
21
4 200,–
5470 818 CZ 03/2012
Vitola, Vitoladens 300-C/-T, Vitorond 100, Vitorodens 200-T, Vitocrossal 300 (do 60 kW) včetně
kotlové regulace Vitotronic a Viessmann tlakového hořáku
1
Servisní služby Viessmann
Servisní služby (pokračování)
Jednotka
Množství
Kč/netto
bez DPH
Uvedení do provozu plynových a olejových nástěnných a kompaktních kotlů
Vitopend 100-W, 111-W
kotel
8
1 600,–
Vitodens 100-W
kotel
10
2 000,–
Vitodens 200-W, 222-W, 222-F, 300-W, 333-F
kotel
12
2 400,–
Vícekotlové zařízení Vitodens 200-W s regulací Vitotronic 300-K
kotel
13
2 600,–
Vitodens 242-F, 343-F
kotel
14
2 800,–
Vitoladens 300-W, 333-F
kotel
16
3 200,–
Rozšiřovací sada s elektronikou pro nástěnné kotle
regulace
3
600,–
Uvedení do provozu stacionárních kotlů od 72 kW
Vitogas 200-F (72-144 kW), Vitocrossal 200, 300 (87-1400 kW), Vitoplex 100, 200, 300
(80-2000 kW), Vitorond 200 (80-1080 kW)
– jednokotlové zařízení s regulací Vitotronic, bez hořáku
– vícekotlové zařízení s regulací Vitotronic 300-K, bez hořáku
kotel
kotel
18
21
3 600,–
4 200,–
Hořák MatriX (87-635 kW), Vitoflame 100 (olejový/plynový)
hořák
11
2 200,–
Uvedení do provozu cizích plynových/olejových hořáků
hořák
na dotaz
–
Uvedení do provozu tepelných čerpadel
Vitocal 160-A
tepelné
čerpadlo
11
2 200,–
Vitocal 200-G, 222-G, 242-G, 300-G, 350-G, 333-G, 343-G
(TČ země/voda, jednostupňové do 20 kW
tepelné
čerpadlo
21
4 200,–
Vitocal 300-G (TČ země voda/voda, dvoustupňové do 43 kW)
tepelné
čerpadlo
23
4 600,–
Vitocal 300-G, 350-G (TČ země/voda, dvoustupňové 33 až 107 kW)
tepelné
čerpadlo
25
5 000,–
Vitocal 200-S, 222-S, 242-S
– uvedení do provozu chladicí části
– hrdlování, kontrola těsnosti dusíkem, vákuování a naplnění chladivem s funkční zkouškou
tepelné
čerpadlo
15
8
7
3 000,–
1 600,–
1 400,–
Vitocal 300-A, 350-A (TČ vzduch/voda)
tepelné
čerpadlo
23
4 600,–
Vitovent 300
jednotka
16
3 200,–
jednotka
21
4 200,–
Uvedení do provozu mikrokogenerační jednotky
5470 818 CZ
Vitotwin 300-W
2
Servisní služby Viessmann
Servisní služby (pokračování)
Jednotka
Množství
Kč/netto
bez DPH
Vitosolic 100
regulace
7
1 400,–
Vitosolic 200
regulace
10
2 000,–
Vitotronic 200-H
– typ HK1B
– typ HK3B
regulace
regulace
7
10
1 400,–
2 000,–
Vitocom 100, typ GSM
regulace
8
1 600,–
Vitocom 200, 300
regulace
na dotaz
–
Vitodata 300, Vitosoft 300
regulace
na dotaz
–
Vitohome 300
regulace
na dotaz
–
Skříňový rozvaděč Vitocontrol
regulace
na dotaz
–
[–]
1
200,–
[–]
1
200,–
Uvedení do provozu příslušenství a regulace
Servisní prohlídky a údržba zdrojů
Servisní prohlídka
Skládá z následujících činností:
 všechny body kontroly ve smyslu návodu na servis a údržbu,
 kontrola stavu zařízení a jeho příslušenství,
 funkční zkouška bezpečnostních prvků zařízení,
 nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz, měření,
 hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli.
Ceník technické služby Viessmann je stanoven na principu jednotkové
tarifikace servisního výkonu. Výkony jsou vždy fakturovány objednateli.
Cena za jednotku servisního výkonu – servisní prohlídka
Obj. č. 7000046
Údržba
Všechny body ve smyslu servisní prohlídky a k tomu navíc:
 čištění topných ploch kotle,
 kontrola a doplnění tlaku expanzní nádoby.
Ceník technické služby Viessmann je stanoven na principu jednotkové
tarifikace servisního výkonu. Výkony jsou vždy fakturovány objednateli.
5470 818 CZ 03/2012
Cena za jednotku servisního výkonu – údržba
Obj. č. 7000045
3
Servisní služby Viessmann
Servisní služby (pokračování)
Jednotka
Množství
Kč/netto
bez DPH
Údržba malých stacionárních kotlů
Údržba – Vitogas 100, 200-F do 60 kW
kotel
10
2 000,–
Údržba – Vitocrossal 300 do 66 kW
kotel
11
2 200,–
Údržba – Vitoligno 100-S, Vitolig 150
kotel
12
2 400,–
Údržba – Vitoligno 300-P
kotel
14
2 800,–
Údržba – Vitola s hořákem na ELTO do 63 kW
kotel
11
2 200,–
Údržba – Vitoladens 300-C, 300-T s hořákem na ELTO
kotel
12
2 400,–
Údržba – Vitopend 100, 111-W, 200, 222-W
kotel
9
1 800,–
Údržba – Vitodens 100
kotel
9
1 800,–
Údržba – Vitodens 200 do 35 kW, 222, 242, 300, 333, 343
kotel
10
2 000,–
Údržba – Vitodens 200, 300 nad 45 kW
kotel
11
2 200,–
Údržba - Vitoladens 300-W, 333-F
kotel
11
2 200,–
jednotka
11
2 200,–
Servisní prohlídka – Vitogas 100/200-F nad 60 kW
kotel
11
2 200,–
Servisní prohlídka – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond 80-500 kW
kotel
13
2 600,–
Servisní prohlídka – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond 500-2000 kW
kotel
15
3 000,–
Servisní prohlídka – Vitomax, Turbomat
kotel
na dotaz
–
Údržba – Vitogas 100/200-F nad 60 kW
kotel
13
2 600,–
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond 80-500 kW
kotel
17
3 400,–
Údržba – Vitoplex, Paromat, Vitocrossal, Vitorond 500-2000 kW
kotel
20
4 000,–
Údržba – Vitomax, Turbomat
kotel
na dotaz
–
Údržba plynových přetlakových hořáků Viessmann nad 66 kW
hořák
12
2 400,–
Údržba cizích plynových/olejových hořáků
hořák
na dotaz
–
Údržba plynových a olejových nástěnných a kompaktních kotlů
Údržba mikrokogenerační jednotky
Údržba – Vitotwin 300-W
Servisní prohlídka kotlů od 72 kW
5470 818 CZ
Údržba kotlů a hořáků od 72 kW
4
Servisní služby Viessmann
Servisní služby (pokračování)
Jednotka
Množství
Kč/netto
bez DPH
Údržba – Vitocal do 12 kW
tepelné
čerpadlo
10
2 000,–
Údržba – Vitocal nad 12 kW
tepelné
čerpadlo
11
2 200,–
Údržba – Vitocal 222, 242, 333, 343
tepelné
čerpadlo
12
2 400,–
Údržba – Vitovent 300
jednotka
11
2 200,–
Funkční zkouška solárního systému
regulace
4
800,–
Údržba solárního systému
systém
na dotaz
–
Funkční zkouška směšovacího okruhu
regulace
1
200,–
Kontrola ochranné anody zásobníku
jednotka
2
400,–
Servisní prohlídka přídavné expanzní nádoby
jednotka
2
400,–
Funkční zkouška nadřazené kaskádové regulace Vitotronic 300-K (333)
regulace
6
1 200,–
Pracovní hodina technika
hod.
1
0810100
670,–
Cestovní náklady
sazba na 1 km technika včetně času stráveného na cestě
km
1
0810111
16,–
Pracovní hodina technika včetně 25 % příplatku
příplatek za práci v PO-PÁ mimo pracovní dobu v čase od 17.00 do 20.00 hod.
hod.
1
0820123
840,–
Pracovní hodina technika včetně 50 % příplatku
příplatek za práci ve dnech pracovního klidu, volna, ve svátek a v pracovních dnech v době
od 20.00 do 06.00 hod.
hod.
1
7000056
1 010,–
Měření spalin
s vystavením protokolu (účtováno jen mimo uvedení do provozu a servisní prohlídku)
měření
1
0820271
400,–
Analýza kvality topné vody
analýza
1
7000206
na dotaz
Proškolení obsluhy
zaškolení obsluhy je zvlášť položka na faktuře pouze v případě, že je nutný zvlášť výjezd
technika. V případě, že zaškolení je v ten den jako UDP, je tento výkon v ceně.
hod.
1
7000043
670,–
Provozní zkouška
hod.
1
7000039
670,–
Uvedení do provozu cizích produktů
ostatní zařízení a technologie, které jsou/byly součástí dodávky Viessmann
zařízení
1
7000189
na dotaz
Servis cizích produktů
ostatní zařízení a technologie, které jsou/byly součástí dodávky Viessmann
zařízení
1
7000190
na dotaz
Servisní prohlídka a údržba tepelných čerpadel
Servisní prohlídka a údržba příslušenství a regulace
5470 818 CZ 03/2012
Další nabízené služby
5
Servisní služby Viessmann
Platí všeobecné prodejní podmínky.
Všechny uvedené ceny jsou bez zákonné DPH.
Viessmann, spol. s r.o. · Chrášťany 189 · 252 19 Rudná
tel.: 257 090 900 · fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
6
5470 818 CZ
Změny vyhrazeny.

Podobné dokumenty

Odborná řada Moderní vytápění

Odborná řada Moderní vytápění vyplývá mimořádně vysoký stupeň využití při nízkých teplotách kotle, respektive nízkých teplotách vratné vody.

Více

Moderní vytápění rodinného domu a bytu

Moderní vytápění rodinného domu a bytu nevyhnutelné systémové myšlení: Technika zařízení musí být sestavena ze sladěných a vzájemně vhodných komponentů a musí spolu s architekturou a tepelnou izolací budovy dohromady tvořit logickou uce...

Více

Ceník tarifů v síti Vodafone

Ceník tarifů v síti Vodafone zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Více

viesmann - e

viesmann - e & pouze teplá voda & vypínací provoz Funkce ochrany proti mrazu Při teplotě kotlové vody 5 °C se zapne hořák a při teplotě 20 °C se opět vypne. Oběhové čerpadlo se zapne současně s hořákem a se zpo...

Více

Kompletní ceník služeb – platný od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010

Kompletní ceník služeb – platný od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 prohlížení stránek a posílání e-mailů bez FUP, ostatní služby 2 GB/týden

Více

VIESMANN

VIESMANN & hlídač tlaku plynu GW s kabelovou zásuvkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & Výstražný přístroj plyn GS 2.1 pro domácnost, s vestavěnným čidlem, bzučákem alarmu a reléo...

Více

Destilační kolony

Destilační kolony Na těchto patrech se páry obohacují o lihovou složku, oddělují se od vody a dalších nežádoucích látek. Každé patro pracuje jako samostatný destilační stupeň. Poté pára odchází do deflegmátoru a nás...

Více

Technický list | Technická data (PDF 853 KB)

Technický list | Technická data (PDF 853 KB) u typu CUG, 100 litrů při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a při střední teplotě kotlové vody 78 °C Trvalý výkon pitné vody u typu CUG, 120 a 150 litrů při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a při stře...

Více