Kontejnery na tříděný odpad již v provozu

Komentáře

Transkript

Kontejnery na tříděný odpad již v provozu
Informační měsíčník pro občany města * Číslo 9/2012 * 54. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Kontejnery na tříděný
odpad již v provozu
Významné rudenské osobnosti, paní Milušce Havlůjové, bude v pátek
28. září slavnostně uděleno čestné občanství města Rudná.
Více informací na straně 10
Slovo starosty * Informace z radnice * Informace ze zasedání
Rady města Rudná * Městská policie Černošice * ČSSD
a restituce * Skautské středisko Balvan Rudná * MC Rudňáček
* Udělení čestného občanství paní Milušce Havlůjové
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
9/2012
311 670 872
[email protected]
TECHNICKÉ SLUŽBY
RUDNÁ, a.s.
NABÍZEJÍ VE ŠKOLNÍM
ROCE 2012/13
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
JAZYKOVÉ KURSY
angličtina, ruština i 2v1 (rusko-anglické
či naopak, tedy anglicko-ruské)
Přivítáme děti, studenty,
dospělé i seniory,
začátečníci i pokročilé.
Nabízíme příznivé kursovné,
individuální přístup,
technické zázemí, pomoc při
doučování,
přípravu na maturitu
i maturitní konverzační témata.
!!! OD ZÁŘÍ VÝUKA V NOVÉ KRÁSNÉ
PODKROVNÍ UČEBNĚ TECHNICKÝCH
SLUŽEB!!!
Přihláškyse přijímají od 1.7.2012 v Technických
službách u paní Hany Prekové (tel. 313 034 209),
e-mail - [email protected], M. Horákové
(tel. 311 670 838) e-mail [email protected]
TĚŠÍ SE NA VÁS VYUČUJÍCÍ
PaedDr. ALENA MAGULOVÁ
váš průvodce světem barev
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
www.gemmapress.cz
BABY ´S JUNGLE
0909 Gemmapress Inzerce A6 nová.indd 1
21.9.2009 9:26:32
(centrum pro děti)
Chcete svým dětem dopřát tu nejlepší péči a školičku jako ze snů?
Zkuste tu naši! Věřte, že taková tu ještě nebyla...
•
školička – ráj pro děti •
• neobvyklá
3
6
let
(nebo
dle domluvy) •
–
•
omezený počet dětí – skvělý přístup
•
prostory – jedinečný projekt •
• nádherné
jedine
čné
aktivity – jedinečné hračky •
•
Po
• –Pá 7:30–16:30 •
U nás se dětské sny plní a fantazie se stává
• skutečností
• Vítejte v dětském ráji plném
porozumění, lidského cítění, a kamarádů •
Dejte děti tam, kde budou opravdu dětmi, do
místa, kde není čas na smutek a pláč, kde smích
a radost je bude oprovázet na každém kroku •
VĚŘÍME, že NAŠE CENTRUM je PRÁVĚ tím,
co JSTE tak DLOUHO hledali
OTEVÍRÁME V PRŮBĚHU ZÁŘÍ
Tel.: 721 706 281 • E-mail: [email protected] • www.junglebabys.estranky.cz
Najdete nás v Rudné u Prahy, v Masarykově ul. 623 (u „Sport-Wellness club Zuzana“)
9/2012
Život v Rudné
3
Zápisník starosty
24. 7. 2012 – Dokončujeme převod pozemků podél Masarykovy
ulice. Jedná se o zelené pásy v celé délce Rudné. Doposud byly
pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Po několika letech
jednání se podařilo záměr prosadit a schválit krajským zastupitelstvem. Rudná tak bude konečně vlastnit pozemky, o které se
již léta stará.
25. 7. 2012 – Blíží se roční výročí uvedení nového školního
pavilónu do provozu. I když už je stavba dávno dokončená,
pro úřad akce ještě nekončí. Kvůli dotaci prochází akce řadou kontrol a zpráv o udržitelnosti. Jednu takovou máme za
sebou.
20. 8. 2012 – Po dovolené zpátky v úřadu.
21. 8. 2012 – Konečně! Máme hotový čistopis 3. změny územního plánu. Po několika letech se snad podaří změnu dokončit.
V nejbližších dnech nadřízený úřad (Černošice) změnu zveřejní
a stanoví termín veřejného projednání. Změna bude samozřejmě
k nahlédnutí i na internetových stránkách města a na úřadě.
22. 8. 2012 – Od příštího roku by měl v Rudné začít fungovat nový
systém podpory spolků a sdružení. Měl by být jasnější a přehlednější než systém současný. Podporovány budou zejména celoroční činnosti nebo investiční záměry zájmových, kulturních a společenských
spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě, mimoškolní
akce pro děti a mládež nebo tradiční a významné sportovní akce.
Konečnou podobu by mělo schválit zářijové zastupitelstvo.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
Ze dne 16. 7. 2012
• Rada schválila zadávací dokumentaci na akci „Pavilon MŠ Rudná“.
• Rada schválila žádost manželů Mellešových a souhlasí s výjimečně přípustným využitím části pozemku p. č. 391/7 v k. ú.
Dušníky u Rudné, ze kterého bude oddělen pozemek o výměře
732,5 m2 pro stavbu rodinného domu.
• Rada vzala na vědomí žádost starosty městyse Vrané, okr.
Kladno a zbavuje městys Vrané povinnosti hradit neinvestiční
náklady ve výši 18.736,60 Kč za žákyni XX, protože jmenovaná již od r. 1998 ve Vraném nebydlí.
• Rada schválila Dodatek č. 2/2012 ke Směrnici č. 3/2011 vč.
příloh č. 1 a 2.
• Rada souhlasí s provedením akce „STL plynovodní přípojka
Na Skalce“ na p. č. 238/3 v k. ú. Hořelice a souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na vklad věcného břemene
s RWE GasNet, s.r.o.
• Rada souhlasí s uzavřením Smluv o smlouvách budoucích na
vklad věcného břemene pro RWE GasNet, s.r.o. na vybudování plynovodních přípojek k č. p. 1410 a k č. p. 1437 a pověřuje starostu města jejich podpisem.
• Rada schválila žádost firmy Pohřební ústav Jiří Kapitán s.r.o.
a souhlasí s umístěním vsakovací nádrže pro dešťové vody na
pozemku města p. č. 100/33 v k. ú. Dušníky u Rudné v souvislosti s přístavbou provozovny na pozemku p. č. 100/45 v k. ú.
Dušníky u Rudné. Na jímku bude zřízeno věcné břemeno.
• Rada schválila podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na akci „Rudná-Masarykova
kNN u TS Autoservis“.
• Rada schválila provedení akce „Nový STL plynovod vč. přípojek pro 3 RD v ul. Růžová, p. č. 26/1, 43 a 44 Rudná“ společností RWE GasNet, s.r.o. za podmínek, že bude obnovena
zanedbaná odvodňovací strouha a opraveny mostky u vjezdů
k uvedeným nemovitostem – pozemky města p. č. 514 a 493/9
v k. ú. Dušníky u Rudné. V souvislosti se zavážením bývalé
cihelny Rada požaduje koordinaci výkopových prací s hospodářským odborem MěÚ Rudná.
• Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
č. IV-12-6014794/VB/1 na vklad věcného břemene pro
ČEZ Distribuce a.s. na akci „Rudná, Na Skalce p. č. 238/3,
kNN“.
• Rada souhlasí s úpravou odvětrání střechy nad hospodářským
pavilonem MŠ Rudná za nabídkovou cenu firmy AGOS a.s.,
Pelhřimov ve výši 104 705 Kč vč. DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
• Rada souhlasí se stavbami inženýrských sítí v pozemku
města p. č. 514 v k. ú. Dušníky u Rudné v Růžové ulici, pro
pozemky p. č. 17/9, 17/12 a 20, vše v k. ú. Dušníky u Rudné
za podmínky, že bude obnovena zanedbaná odvodňovací
strouha a opraveny mostky u vjezdů k uvedeným nemovitostem a trasa výkopů bude uvedena do původního stavu.
V souvislosti se zavážením bývalé cihelny Rada požaduje
koordinaci výkopových prací s hospodářským odborem
MěÚ Rudná.
• Rada schválila zadání studie na posouzení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a na využití sběrného místa.
ze dne 13. 8. 2012
• Rada souhlasí s přístavbou rodinného domu na poz. p. č.
371/23 v k. ú. Dušníky u Rudné dle předložené situace.
• Rada souhlasí se stavbou garáže a přístavbou rodinného domu
na poz. p. č. 805 a 19/4 v k. ú. Dušníky u Rudné dle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení.
• Rada souhlasí se záměrem stavby rodinného domu na poz.
p. č. 383/55 v k. ú. Hořelice dle předložené studie.
• Rada souhlasí se záměrem na provozování Dětského centra
v Masarykově ul. čp. 412 dle předložené projektové dokumentace.
• Rada schválila žádost ředitelky MŠ Rudná a souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v 1., 2., 3. a 4. třídě na 25 dětí
a v 6. třídě na 26 dětí pro školní rok 2012/2013 v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., § 23 odst. 3.
• Rada souhlasí s akcí „Nový STL plynovod vč. přípojek pro
3 rodinné domy v ul. Růžová, parc. č. 26/1, 43 a 44 Rudná“
za podmínky obnovení odvodňovací strouhy a úpravy mostků
u vjezdů k uvedeným nemovitostem v místě uložení těchto sítí
a koordinace s akcí „Zavážení bývalé cihelny“. Rada pověřila
starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s RWE
GasNet, s.r.o.
• Rada souhlasí s akcí č. IV-12-60102910/1 „Položení kabelů
NN a umístěním nové trafostanice na pozemku města p. č.
4
Život v Rudné
100/4 v k. ú. Dušníky u Rudné“ a pověřila starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ Distribuce,
a.s. na uvedenou akci.
• Rada souhlasí s návrhem na rekonstrukci trati ČD a změnou
přejezdu trati v Riegrově ulici na přechod pro chodce.
• Rada souhlasí s akcí č. IV- 12-6015019/VB/01 „Rudná, Riegrova kNN, čp. 391“ a pověřila starostu podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.
• Rada souhlasí s akcí ČEZ Distribuce a.s. „Rudná - Za Kinem
čp. 1270, přeložka VN a výměna stávajícího sloupu el. vedení
v ulici Nekázanka“.
9/2012
• Rada souhlasí s umístěním kontejneru firmy ASEKOL, s.r.o.
na sběr drobného elektrozařízení a baterií ve sběrném místě
v Obchodní ulici.
• Rada schválila podpis Dodatku č. 1 na zvýšení nájemného
na 333 Kč za rok k nájemní smlouvě č. 21N02/81 s Pozemkovým fondem ČR a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
• Rada schválila podpis podnájemní smlouvy s Kynologickým
klubem Drahelčice - Rudná, o. s. na navýšení ceny nájmu
na 333 Kč za rok. Rada pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Informace z radnice
ním provozu budou kontejnery na papír a plasty vyváženy týdně
(pravděpodobně v pondělí), kontejnery na sklo pak jednou měsíčně v polovině měsíce. V mezidobí se o pořádek u kontejnerů
budou starat Technické služby. Po cca dvou měsících bude systém vyhodnocen a případně upraven dle potřeby.
Oprava železničního přejezdu
Rudná Chrášťany
Oprava rudenského nádraží
V minulém čísle jsme upozorňovali na vlakovou výluku a s ní
související rekonstrukci vlakového nádraží v Rudné. Akce byla podle plánu zahájena 1. sprna a potrvá do konce září. Podle
dostupných informací zatím vše probíhá v souladu s harmonogramem. Po rekonstrukci by mělo být nádraží přívětivější
k cestujícím, mimo jiné by mělo být snazší nastupování a vystupování z vlaků.
V termínu od 10. do 16. září bude prováděna celková rekonstrukce chráněného železničního přejezdu Rudná Chrášťany na
Masarykově ulici. Přejezd bude zcela uzavřen a bude zcela vyloučena automobilová doprava. Je tak třeba počítat s komplikacemi a zdrženími zejména při cestě do Prahy. Objízdná trasa je
stanovena z křižovatky Masarykova x Karlovotýnská právě Karlovotýnskou ulicí, dále pak ulicí Jinočanská do Jinočan. Odtud
pak ulicí Žižkova do Chrášťan na křižovatku u čerpací stanice
Mikra zpět na silnici II/605. Nebude v provozu autobusová zastávka Rudná U Kina. Ve směru od Prahy bude náhradní zastávka v Karlovotýnské ulici, ve směru od Berouna bude autobus
zajíždět ulicí Obchodní do ulice Ke školce na zastávku Rudná,
zdrav. středisko. Detailní informace, jízdní řády a mapka jsou
k dispozici na internetových stránkách města.
Přístavba mateřské školy
V době uzávěrky tohoto čísla probíhalo hodnocení výběrového
řízení na přístavbu mateřské školky. Studie a dokumentace je
na stránkách města. Bližší informace přineseme v dalším čísle.
3. změna územního plánu
Blížíme se do finále! Po devíti letech je hotový čistopis 3ZUP.
Snažili jsme se nastavit nový plán co nejvíce v souladu s potřebami a možnostmi města a vlastníků pozemků. Další postup
schvalování bude následující: nadřazení územně-plánovací úřad
(Černošice) zveřejní čistopis 3ZUP a stanoví termín veřejného
projednání změny. 3ZUP bude samozřejmě k dispozici na městském úřadě a na internetových stránkách města. Po uplynutí
lhůty 45 dní bude veřejné projednání (pravděpodobně opět ve
školní jídelně). Termín bude upřesněn. Po zapracování případných připomínek dostane 3ZUP zastupitelstvo města ke schválení. Věřme, že se vše podaří stihnout do konce letošního roku.
Kontejnery na tříděný odpad
V srpnu byly konečně instalovány první kontejnery na tříděný odpad. Zatím jsou v ulicích Školská, Jeronýmova, V Aleji
u základní školy, Sládkova, Sv. Čecha a Riegrova. Chybí ještě
v oblasti Hořelického náměstí, o umístění jednáme. Ve zkušeb-
Opravená čistírna v plném provozu
V loňském roce byla dokončena oprava a rozšíření čistírny
odpadních vod Rudná. Město tak má moderní a dostatečně kapacitní čistírnu. Po loňské kolaudaci byla čistírna uvedena do
zkušebního provozu. Ten byl po roce vyhodnocen a vzhledem
k tomu, že zkušební provoz proběhl bez problémů, byla naše
čistírna uvedena do plného provozu.
9/2012
Život v Rudné
5
Jednání zastupitelstva
Zveme Vás na další řádné jednání zastupitelstva města Rudná,
které proběhne ve středu 19. 9. 2012 od 18 hod. v Obecním domě.
Čestné občanství
Zastupitelstvo města Rudná na svém červnovém zasedání udělilo paní Milušce Havlůjové čestné občanství za trvalý přínos
pro město Rudná v oblasti rozvíjení lidských vztahů a prezentace města. Slavnostní akt proběhne v pátek 28. 9. od 13 hodin
v Obecním domě. Další informace najdete dále v tomto čísle.
Nové rozpočtové určení daní (RUD)
schváleno
RUD je způsob, jakým stát přerozděluji městům a obcím finance
ze státního rozpočtu. Pro drtivou většinu měst a obcí je to hlavní zdroj příjmů. Systém používaný v minulých letech byl však
značně nevyrovnaný a doslova diskriminoval obce od 2 do 10
tisíc obyvatel. Tedy i Rudnou. Po šesti letech politických bojů
a tahanic se podařilo přijmout systém jiný, spravedlivější. Jedná
o mimořádný pokrok v cestě za novým systémem financování
obcí a měst ČR. Město Rudná by tak mělo dostávat v dalších
letech ze státního rozpočtu řádově o 40 % více peněz.
Volby do krajského zastupitelstva
Pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, které se budou
konat ve dnech 12. a 13. října 2012, jsou stanoveny 2 volební
okrsky: sídlo volebního okrsku č. 1 : zasedací místnost v Obecním
domě, Masarykova 105,25219 Rudná, sídlo volebního okrsku č.
2: společenská místnost ve Spolkovém domě, Školská 591, 252
19 Rudná. Bližší informace k volbám přineseme v dalším čísle.
Prázdniny jsou
za námi
Je září a na letní prázdniny můžeme už jen vzpomínat. Více než
180 dětí z Rudné a okolí si určitě zavzpomíná i na příměstský
tábor pořádaný CPR Rudňáček. Uskutečnili jsme 6 týdenních
turnusů, tématicky zaměřených na Putování po hvězdách, Rytíři
kulatého stolu, Mumie, Magické město, Indiánské léto, Cesta
kolem světa. Program táborů byl plný her, soutěží a tvoření. Jezdili jsme na výlety. Našim cílem bylo např. Planetárium Plzeň,
Muzeum loutek Plzeň, Botanicus, Galerie Templ – Mladá Boleslav, zámek Konopiště, Indiánská vesnice Fort Hary a ZOO
Plzeň. Uskutečnili jsme několik vycházek do okolí Rudné a užívali si letního prázdnihového počasí.
Letos se v každém týdnu sešla skvělá parta dětí i vedoucích,
a tak po závěrečném táboráku, karnevalu nebo olympiádě, (několikrát nám počasí dovolilo i vodní hrátky) byli všichni krásně
špinaví, mokří, unavení, ale hlavně spokojení.
Moc děkuji všem vedoucím a dobrovolníkům, kteří nám pomohli připravit pro děti barevné prázdniny. Věříme, že i příští
rok se opět uvidíme a užijeme si.
Letošní rok 2012/2013 nám začíná. Připravili jsme pro vás řadu
kroužků – tanečky, výtvarné tvoření, angličtinu, cvičení, zpívání, keramiku... Rozpis našich aktivit naleznete na webových
stránkách: www.rudnacek.mistecko.cz. Aktuálně probíhá zápis
do našich kroužků.
Těšíme se na Vás v novém školním roce.
Jaroslava Průchová,
koordinátor CPR Rudňáček
6
Život v Rudné
9/2012
Městská policie Černošice
detašované pracoviště Rudná, Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel.: 724 517 510
Přehled událostí a činnosti Městské policie Černošice, detašované pracoviště Rudná za období
1. 7. 2012–31. 7. 2012 na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech.
• Dne 1. 7. 2012 bylo v nočních hodinách telefonicky oznámeno
hlídce MP rušení nočního klidu v obci Nučice. Na místě bylo
zjištěno, že dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou
z rádia a produkce vychází z jednoho z domů. Hlídkou byl
zjištěn majitel, tento ztišil produkci a celá věc byla vyřešena
domluvou.
• Dne 1. 7. 2012 bylo v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu také z Rudné a to v prostorách restaurace Na Staré,
kde docházelo k hlasité produkci hudby. Celá věc byla na místě
řešena s majitelem restaurace, kdy došlo ke ztišení produkce
a celá věc byla následně postoupena k projedná MÚ Rudná.
• Dne 4. 7. 2012 byla hlídka MP požádána o součinnost Policií
ČR s tím, že v k.ú. Nučice někde u firmy Inos mají být sraženi
dva psi. Při příjezdu na místo se zde nacházela hlídka Policie
ČR, psi byli přivázáni u svodidel, k jejich sražení nedošlo.
Hlídka následně místním šetřením zjistila majitele obou psů,
tento byl vyrozuměn a psy si na místě převzal.
• Dne 7. 7. 2012 bylo v brzkých ranních hodinách telefonicky
oznámeno hlídce MP, že dochází k rušení nočního klidu v obci
Jinočany v jedné ze zahrad, kde hraje hlasitě hudba. Hlídka na
místě zjistila zahradu s hudební produkcí, hudba byla ztišena
a celá věc byla následně řešena domluvou.
• Dne 9. 7. 2012 bylo přijato oznámení, že v Rudné na místním
hřbitově došlo k poškození náhrobku, kdy byla poškozenou
vyčíslena škoda na cca 20 000 Kč. Hlídka MP zajistila místo
do příjezdu hlídky PČR, které byla věc na místě předána k dalšímu šetření.
• Dne 9. 7. 2012 bylo hlídce MP oznámeno od Policie ČR, že
v k.ú. Nučice vedle silnice směr Loděnice se příkopě našli tři
pytle s uhynulou drůbeží. O celé věci byla informována starostka obce, následně byla hlídkou MP zajištěna firma, která
likvidaci biologického odpadu provedla.
• Dne 10. 7. 2012 v nočních hodinách byla hlídka MP požádána o součinnost Policií ČR s tím že v Rudné v oblasti ulic
Molákova a 5. května hoří. Na místě byla zjištěna jedna osoba,
která zapálila odpad. Osoba byla ztotožněna, byla provedena
lustrace cestou Policie ČR, oheň byl uhašen a celá věc byla
vyřešena blokovou pokutou.
• Dne 10. 7. 2012 byla hlídka MP požádána o součinnosti Policií ČR s tím, že se mezi obcemi Jinočany a Tachlovice nachází
vrak vozidla Škoda. Hlídka na místě zjistila u vozovky zaparkované pouze nové vozidlo Škoda, jehož majitel natíral plot
na přilehlém pozemku.
• Dne 12. 7. 2012 oznámil hlídce MP starosta obce Úhonice, že
zde byla vyvrácena dopravní značka. Hlídka na místě události
celou věc zadokumentovala, byli zjištěna totožnost svědků
a následně i pachatele. Celá věc byla hlídkou následně zpracována a postoupena k projednání MÚ Hostivice.
• Dne 16. 7. 2012 bylo hlídce MP oznámeno z obce Jinočany, že
zde po silnici u rybníka pobíhá hnědý pes. Po příjezdu hlídky
pes na místě nebyl zjištěn, následnou kontrolou obce pes rovněž nebyl nalezen.
• Dne 18. 7. 2012 oznámila starostka obce Drahelčice, že se
po obci pohybují dvě osoby, které se vydávají za pracovníky
kteří odečítají plyn. Následně došlo u jedné z rodin ke krádeži finanční hotovosti. Hlídka provedla kontrolu obce i obcí
okolních osoby však nebyly nalezeny. Celá věc byla předána
Policii ČR k dalšímu šetření.
• Dne 19. 7. 2012 v nočních hodinách bylo hlídkou kontrolováno podezřelé vozidlo v Rudné. Kontrolou bylo zjištěno, že
řidič vozidla u sebe nemá doklady potřebné k řízení vozidla.
Následnou lustrací cestou Policie ČR byla zjištěna totožnost
osoby, následnou lustrací karty řidiče bylo zjištěno, že řidič
je tzv. „vybodován“. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala.
• Dne 20. 7. 2012 bylo hlídce MP oznámeno, že v obci Zbuzany
v ulici Na Dražkách pobíhá pes jednoho místního občana.
Muž byl o celé věci vyrozuměn, psa si odchytil, celá věc byla
vyřešena domluvou.
• Dne 21. 7. 2012 byla hlídka MP požádána Policií ČR o součinnost s tím, že v Rudné v jednom z rodinných domů došlo na půdě
tohoto domu k nálezu vojenské munice. Na místě byla zjištěna
majitelka nemovitosti, celá oblast byla uzavřena a osoby, která
se zde nacházely byla vykázány z blízkosti místa. Na místo se
následně dostavila hlídka Policie ČR a následně i pyrotechnik
Policie ČR, který následně zajistil likvidaci munice.
• Dne 26. 7. 2012 bylo hlídce MP nahlášeno rušení nočního
klidu v obci Nučice v ulici Paderlíkova s tím, že zde někdo
provádí výkopové práce s bagrem. Na místě byla hlídkou
zjištěno totožnost bagristy, který prováděl bagrování základů
rodinného domu. Bagrista byl hlídkou poučen, práce ihned
ukončil, celá věc byla na místě vyřešena domluvou.
• Dne 29. 7. 2012 byla hlídka MP v nočních hodinách požádána
o součinnost dálniční policií ČR s tím, že se u čerpací stanice
Atol pohybuje po dálnici nějaká osoba. Na dálnici byla skutečně v jízdním pruhu zjištěna osoba. Tato byla ztotožněna,
poučena a následně předána hlídce Policie ČR.
• Dne 31. 7. 2012 bylo hlídkou MP v obci Jinočany kontrolováno podezřelé vozidlo. Řidička při kontrole předložila
hlídce pouze doklad totožnosti a nepředložila řidičský průkaz
a doklady k vozidlu. Z tohoto důvodu byla provedena lustrace osoby cestou Policie ČR, kdy bylo následně zjištěno, že
řidička má vyslovený zákaz řízení. Z tohoto důvodu byla na
místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc na místě
převzala k dalšímu šetření.
Bronislav Knotek,
Městská policie Černošice, pracoviště Rudná
9/2012
Život v Rudné
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
7
RELAX – SPORT
RUDNÁ
spol. s r. o.
Masarykova 223, Rudná
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉHO
SPORTOVNÍHO CENTRA V RUDNÉ!
• SPORTBAR S VYSÍLÁNÍM
SPORTOVNÍCH PŘENOSŮ
• 2 SQUASHOVÉ KURTY FIBERESIN
• SQUASHOVÁ ŠKOLKA PRO DĚTI
OD 5 DO 18 LET
• INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY
DOSPĚLÝCH
• VYPLÉTÁNÍ RAKET NA SQUASH
• STOLNÍ TENIS
• TIPSPORT
• TURBOSOLÁRIUM
• PRODEJ SOLÁRNÍ KOSMETIKY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–NE 8.00–23.00
TELEFON: 311 670 376, 603 444 401
www.relaxsportrudna.cz
SALSA
tanec pro
každého
Nabízíme:
- kurzy salsy pro ženy
- kurzy salsy párové
V Sokolském domě
v Rudné od 5. října
SalsaAngels.ic.cz
721 758 748
KADEěNICTVÍ
dámské, pánské, dČtské
Jitka Snopková, Rudná, Masarykova 223, Relax - sport 1. patro
tel.: 607 751 419, e-mail: [email protected]
Provozní doba:
Po
Út
St
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
9.00 - 13.00
ýt
Pá
So
dle objednávek
14.00 - 20.00
dle objednávek
Nebo individuálnČ dle pĜání klienta.
Novinka!
Brazilský keratin - kĤra, která vrací vlasĤm zdraví, hebkost, lesk a uhlazenost. VýraznČ snižuje dobu koneþné
úpravy vlasĤ.
Polotrvalá Mild Texture - pĜevratný ondulaþní pĜípravek, který zaruþuje dosažení výsledkĤ s pĜirozeným
vzhledem a maximálním respektem vĤþi struktuĜe vlasĤ, bez obsahu þpavku.
Masáže hlavy s Mood Cosmetic - Ĝeší problémy s vlasovou pokožkou - lupy, mastivost, padání vlasĤ.
Indická masáž hlavy - napomáhá proti bolestem hlavy, únavČ oþí, vypadávání vlasĤ, nervozitČ a stresu
T ċ Š Í M S E N A VA Š I N Á V Š T ċ V U !
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček – 14–17 týdnů – cena 159–170 Kč/ks
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 20. září 2012
Rudná – u vlakového nádraží – v 10:30 hod.
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
8
Život v Rudné
9/2012
Skautské středisko
Balvan Rudná
Jak se k vám asi už doneslo, náš letní tábor se nadmíru vydařil,
děti si osvěžily staré české báje a pověsti a vedoucí se vyřádili nejen při přípravě her, ale dokonce i během divadelního představení, které pro děti připravili.
Kdo nestihl vyladit formu na Tour de Kačák, nebo kdo před
kolem dává přednost vlastním nohám, bude mít příležitost na
Balvanově běhu. Ten startuje o měsíc později a jako vždy bude
připraven pro malé i velké závodníky.
Máte se tedy na co těšit.
Více k chystaným akcím se dozvíte na našem webu www.balvan.cz
Lenka
Foto: Iky, M, Sára, Žeryk, Renata Skalová, Jíťa, Andulka, Áší, Bambas
SMUTNÁ ZPRÁVA
Po zbytek prázdnin jsme však nezaháleli. Proběhlo několik brigád u klubovny, máme nový trávník, opravujeme, co se dá, abychom 3. září mohli zahájit nový skautský rok se vší parádou.
Začátkem měsíce také proběhne další ročník Tour de Kačák,
opět pod taktovkou organizátorky Hanky se velcí i malí cyklisté
vydají do povodí Kačáku, aby sbírali body z kontrolních stanovišť a plnili nejrůznější úkoly.
S angličtinou od
malička ve výhodě!
Konec prázdnin je vždy obdobím, kdy rodiče uvažují, jaké volnočasové aktivity zvolit pro svou ratolest v příštím školním roce.
Nabízí se nepřeberné množství kroužků, kdy dle nadání svého
dítěte rodiče vybírají buď sportovní, nebo hudební aktivity. Znalost angličtiny je však pro všechny děti bez rozdílu nadání velkou
výhodou do jejich budoucího života. Zatímco jen s obtížemi je
možné u malého dítěte poznat, zdali z něj vyroste nový olympionik či se v budoucnu bude živit uměním, bez znalosti angličtiny
se v životě jen těžko obejde. Ať již bude v budoucnu vaše dítě
angličtinu využívat při svých cestách nebo se s ní setká pracovně,
kvalitní znalost angličtiny mu bezesporu pomůže k úspěchu.
Vědecké výzkumy potvrzují, že čím dříve se dítě začne přirozeným způsobem setkávat s cizím jazykem, tím snáze se jazyk naučí. Malé děti nerozlišují žádné cizí jazyky. Každý jazyk, kterému
jsou vystaveny, přijímají automaticky. Ideálním způsobem výuky
angličtiny, která je založena na principu osvojení si druhého jazyka stejně jako jazyka mateřského, je vzdělávací program Helen
Doron Early English. Výsledky metody britské lingvistky Helen
Doron jsou ověřeny 25 letými zkušenostmi ve více než 30 zemích
světa. Jedno z center Helen Doron Early English se nachází také
zde v Rudné. Přijďte se se svým dítětem podívat na ukázkovou
hodinu angličtiny Helen Doron Early English zdarma.
Více na www.helendoron.cz a www.anglicky4xrychleji.cz.
Dne 6. srpna 2012 nás navždy opustil
náš bratr Jiří Vilímek.
Zemřel náhle ve věku nedožitých 77 let.
Jménem střediska bychom chtěli vyjádřit
upřímnou soustrast rodině a příbuzným.
9/2012
Život v Rudné
9
A U T O Š K O LL A
M E T R O P O L E
Provádí výcvik pro získání Ĝidiþského oprávnČní skupin
- B osobní automobil
- C nákladní automobil
- dále provádíme školení ĜidiþĤ dle Zákoníku práce
- školné na splátky bez navýšení
Inf : 603809927, 257952203, [email protected]
Praha 5 - Zliþín, Strojírenská 260
Dětské centrum Chýně
Mořský svět u dvou tet
• hlídaní dětí od 18 měsíců,
• provozní doba od 7 do 17:30
VČETNĚ PRÁZDNIN.
Tel.:722 701 083
www.morskysvetudvoutet.cz
O.s. Život a zdraví, tel. 604 527 939, [email protected]
www.klubyzdravi.cz
Vás srdečně zve na
PŘÍRODNÍ LÉKY
A ZDRAVÉ VAŘENÍ
Zdravotní a psychologická přednáška * Ochutnávka zdravé výživy
Poradenství * Měření ukazatelů zdraví * Masáž šíje zdarma * Tombola
Kde:
Obecní dům, Rudná u Prahy
Masarykova 105, Nad poštou
.
Kdy: Vždy v Pondělí od 18.00 hodin
od 17:30 možnost masáží a měření
24.9. Léčivé byliny na posilu imunity * Zvládni svůj stres
Dýně 100 x jinak - řízky, lečo, pomazánky
.
8.10. Přednosti syrové stravy * Stres, změny
a adaptace * Soutěž o nejlepší salát z Rudné
.
22.10. Tři léky proti zácpě * Komunikace bez stresu
Jablečné překvapení
.
5. 11. Bolesti hlavy * Kolegové, čas a pracovní stres
Lahůdková bramborová paštika
.
..
.Ověřte si účinnost malých změn na Váš organismus!
Měření BMI, WH indexu, hydratace, kondice,
svalové a kostní hmoty, metabolismu, tlaku i tuku Vás
bude informovat o Vašem pokroku!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
10
Život v Rudné
9/2012
Udělení čestného občanství města Rudná
Zastupitelstvo města Rudná na svém zasedání dne 27. 6.
2012 jednomyslně schválilo udělení čestného občanství města Rudná paní Milušce Havlůjové.
Krátké sdělení. Ale co se za ním skrývá?
Udělování „čestného občanství“ je upraveno zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který zastupitelstvu obce vyhrazuje právo udělovat a odnímat čestné občanství. Obec
může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o její rozvoj, čestné občanství. Čestný občan
má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva města svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
Čestné občanství bylo uděleno rudenské rodačce paní Milušce
Havlůjové, která vždy trvala na základních hodnotách života,
především na osobní statečnosti, vlastenectví a lásku k bližnímu
svému. Dokázala tím ovlivnit nejen občany Rudné, ale i občany za jejími hranicemi. Svým celoživotním jednáním a konáním
významně přispívala k reprezentaci a vážnosti města Rudná. Její
životní postoje a osud jsou všeobecně známy nejen pro naše občany, ale i v celostátním měřítku – přesáhly hranice města kde
žije.
V 50. letech byla odsouzena za pokus o pobuřování a vyzvědačství. Za totality pracovala jako úřednice a po listopadu 1989
se aktivně zapojila do politického i veřejného života a na dvě
volební období se stala starostkou Rudné u Prahy.
Připomeňme jen pár jejích aktivit: za uplynulých dvanáct let
uspořádala přes dvě stě setkání s občany (známá setkání Důchodců a zahrádkářů), které měly více jak šest tisíc účastníků.
Nelze také opomenout její působení v Radě starších v Církvi
československé husitské v Rudné a její zásluhu o prohlášení Husova domu za kulturní památku.
Získala celou řadu ocenění, např. v roce 2011 Cenu Paměti národa, kterou uděluje neziskové sdružení Post bellum lidem, kteří
ve svém životě prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost
nejsou jen prázdná slova. Ve stejném roce byla vybrána anketou MF Dnes mezi 25 osobností roku. S velkým ohlasem vy-
ČSSD A RESTITUCE
Jest aktuální mluviti o restitucích. Často se zmiňuje heslo Má
se vrátit, co bylo ukradeno. Správné heslo, ale platilo jen tu
a tam někdy. Mnoho z toho, co se mělo vrátit, si ponechává stát,
mnohé se rozprodalo, mnohé padlo do rukou tunelářů. Vinou
špatných zákonů, někdy i vinou nespravedlivých soudů. Česká strana sociálně demokratická si nemůže příliš stěžovat, její
hlavní majetek, Lidový dům, se po tahanicích vrátil do jejího
vlastnictví. Nám programově blízká strana národně socialistická
dopadla hůře: Sekretariát na Náměstí Republiky si musela po
Listopadu koupit, budova Melantrichu jí nebyla vrácena, stejně
tak předválečný sekretariát vedle muzea, další dům na Václavském náměstí a budova v Jindřišské ulici, sekretariáty ve velkých městech. Skautům nebyl vrácen zámek Štiřín. Odůvodnění
u soudů prý znělo tak, že ti, kdo majetek žádají, nejsou ti, kdo
o něj přišli. Nevíme, jak soudy k těmto závěrům došly. Také
soukromí restituenti často dopadli zkrátka. V Černošicích známe
některé, kteří dodnes čekají na to, že spravedlnost zvítězí.
Nyní se mají vracet církevní majetky. V katolickém vlastnictví
bývaly pozemky za hořelickým hřbitovem, snad i jinde. Spravo-
stoupila na mezinárodním festivalu
Mene Tekel proti totalitě, zlu a násilí.
Její celoživotní snahou je, aby nebyly
zapomenuty činy našich předků, aby
dále existovala nejen paměť národa
ale i paměť obce.
Udělení čestného občanství obce je
pouze malou možností, jak obec může ocenit výjimečnost svého spoluobčana, který je svými činy příkladem
pro ostatní. Domníváme se, že paní
Milušku Havlůjovou nejlépe charakterizuje báseň R. Kiplinga
„Když“. Přestože se v ní hovoří o muži, je jistě výstižnou charakteristikou i pro tuto výjimečnou a statečnou ženu. Ona sama
říká, že verše této básně ji pomáhaly činit v životě to, v co věří.
Snad postačí malá ukázka:
Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš.
Vážená paní Havlůjová, děkujeme Vám za Vaše jednání a chování a kéž bychom i my byli obdařeni stejnou mravní silou
a chutí podílet se na veřejném životě tak jako Vy.
Slavnostní udělení čestného občanství města Rudná se uskuteční 28. září 2012 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti
Obecního domu Rudná.
Zveme všechny občany k účasti.
Pavel Holeček
val je před únorovým pučem pan správce Hříbal. V Chrášťanech
pamatujeme pana správce Tichého, který řídil tamější katolické
majetky. Vzpomínáme i na pana správce Hustolesa v Úhonicích
(bratra dušnického pana Františka Hustolesa), který spravoval
majetek, jenž má být nyní církvi vrácen. Napadá nás, kolik spravedlností a kolik nespravedlností při budoucím předávání majetků vznikne, bude-li přijat zákon. A kolik miliard stát vydá,
bude-li mít na tuto superakci dost finančních rezerv.
Je známo, že ČSSD je proti církevním restitucím. Čeká se, jak
celá komplikovaná záležitost dopadne.
Česká strana sociálně demokratická,
místní organizace v Rudné
• Život v Rudné – měsíčník • č. 9 • Vyd. 7. 9. 2012 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit
publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci. •
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
9/2012
Život v Rudné
Connecting the Next Generation
11
ŠkoliĀka FLUPÍK
ří
á
z
Od me!!! SOUKROMÁ ŠKOLKA
s anglickým jazykem
íná
a tenisem
zač
Pro děti od 1,5 hlídání a od 3 let šk
školka!
lk !
KURZY ANGLIïTINY PRO DāTI OD MALIïKA I PRO DOSPāLÉ
8. 9. 2012 / 15:00 – 18:00
VELKÝ ZÁPIS DO KURZU ANGLIïTINY S DÁDOU
SOKOLOVNA RUDNÁ U PRAHY
DĂti mohou pĒijít v maskách, budou zde soutĂže s Dádou
D
■ Tombola
■ Zápisy do kurzĚ angliðtiny pro dĂti od maliðka do 14 let
■ Malování na obliðej
■ Tancování s Dádou
■ Spousta her a zábavy
Cena lístkĚ: dítĂ 60 Kð / dospĂlý 160 Kð
Rezervace lístkĚ: SMS Mobil: +420 776 755 630,
nebo e-mail [email protected]
9. 9. 2012 / 15:00 – 18:00
ZÁPISY DO KURZę - UKÁZKOVÉ HODINY v centru
Rudná u Prahy, Masarykova 623, E-mail: [email protected]
9. 9. 2012 / 15:00 – 18:00
ZÁPISY DO KURZę - UKÁZKOVÉ HODINY v centru
Beroun, v areálu Billa, Havlíðkova 1732, E-mail: [email protected]
Nabízíme vám velký výběr
možnosti docházky
Denně anglický jazyk metodou
Helen Doron Early English
Denní trénink tenisu pod
odborným dohledem
Rozvoj kreativity vašich dětí
Možnost hlídání dětí v případě
potřeby i v nočních hodinách
Rodinné prostředí s odborným
dozorem a řádnou stravou
Úzká spolupráce
s rodinou
Kde nás najdete:
Oblouková ulice, 252 19 Rudná (u tenisových kurtů)
Mobil: +420 776 755 630
E-mail: [email protected]
www.flupikrudna.cz
V PRŮBĚHU ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ FORMOU
•
•
•
•
TRX – MEDICINE
PILATES CLASSIC
PILATES MEDICAL
SM SYSTÉM (Dr. Smíšek)
Vhodná cvičení po úrazech, operacích a boles
zad, kloubů a celého pohybového aparátu,
výborné i jako rehabilitační cvičení.
Info na tel: 736 655 200 nebo na [email protected]
Masarykova 623,Rudná
www.clubzuzana.cz
Masarykova 623,Rudná
www.clubzuzana.cz
KURZY SEBEOBRANY
Pro dě , muže i ženy
DĚTSKÉ KURZY
AEROBIKU A ZUMBY
ZAČÍNAJÍ V TÝDNU
OD 17. 9. 2012!!!
INSTRUTOR Leoš Nekula
Nezáleží na Vašem pohlaví, zkušenostech či momentální fyzické zdatnos . Vůle se učit a nestydět se trénovat před a s ostatními je to jediné,
co potřebujete. Začleníte se do skupiny podobně smýšlejících lidí s jedním společným potřeba
umět se bránit – a získáte tak mnoho přátel (kteří stejně jako Vy budou vědět jak bojovat).
UKÁZKOVÁ HODINA SE KONÁ
16. 9. 2012 (NEDĚLE), 22. 9. 2012 (SOBOTA),
23. 9. 2012 (NEDĚLE) VŽDY OD 14:00 HOD.!!!
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
– KURZY JSOU PRO MUŽE, ŽENY I DĚTI!!!
Informace, rezervace na www.clubzuzana.cz
Dotazy na [email protected]
Tel.: 736 655 200
DĚTSKÝ AEROBIK 10–15let
PONDĚLÍ od 16:30
DĚTSKÝ AEROBIK 5–9let
ÚTERÝ od 16:30
DĚTSKÁ ZUMBA 4–7let
ÚTERÝ od 15:45
DĚTSKÁ ZUMBA 8–15let
STŘEDA od 16:30
Informace na tel.: 736 655 200, [email protected]

Podobné dokumenty

Život v Rudné č. 6/2013

Život v Rudné č. 6/2013 s obcí Drahelčice (Chýnice, Jinočany, Nučice, Ořech, Ptice, Tachlovice, Úhonice, Zbuzany). Všechny smlouvy budou v příloze zápisu v předloženém znění, jejímž předmětem je zabezpečení výkonu úkolů o...

Více

Broumovské noviny

Broumovské noviny na hranici katastru Broumova a Hejtmánkovic u hřiště Tužme se byl opraven propustek? Bude ještě opatřen zábradlím. vysoký topol na pozemku MŠ v Příčné ulici byl zasažen bleskem? Strom byl poškozen ...

Více

Život v Rudné č. 12/2012

Život v Rudné č. 12/2012 Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší emailové schránce! Chcete-li být informováni o všem důležitém, co se v Rudné děje, zaregistrujte se k odběru novinek na adrese www.mestorudna.cz/abo.

Více