Strategický plán Leader

Komentáře

Transkript

Strategický plán Leader
Strategický plán Leader (SPL)
2007 - 2013
V kraji Elišky Přemyslovny
zlepšujeme kvalitu života
na česko-rakouském pomezí
Místní akční skupina Jemnicko
Verze 1/ 071215
Strategický plán Leader je střednědobý strategický program pro realizaci IV. Osy Plánu rozvoje
venkova Mze ČR
Obsah Strategického plánu Leader (SPL):
1. Žadatel/předkladatel SPL............................................................................................ 3
2. Základní údaje o území MAS ...................................................................................... 3
3. Zpracování SPL MAS .................................................................................................. 3
4. Analýza území MAS..................................................................................................... 4
4.1. Hodnocení území ....................................................................................................... 4
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL (jaké možnosti dané území má nebo jaké je
možné generovat)..................................................................................................... 13
5. SWOT analýza............................................................................................................ 18
5.1. Vymezení SWOT analýzy......................................................................................... 18
5.2 Metodika SWOT analýzy .......................................................................................... 22
6. Strategie..................................................................................................................... 23
6.1. Priority a cíle............................................................................................................. 23
6.2. Způsob dosahování cílů a priorit............................................................................... 25
6.3. Zapojení inovačních prvků........................................................................................ 26
6.4. Finanční plán............................................................................................................ 27
6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie) ....................................................... 27
6.6. Monitoring naplňování cílů SPL ................................................................................ 29
7. Partnerství MAS......................................................................................................... 29
7.1. Historie MAS ............................................................................................................ 29
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL........................................................................... 31
7.3. Vztah k obyvatelstvu................................................................................................. 31
7.4. Otevřenost MAS ....................................................................................................... 32
8. Zkušenosti a spolupráce........................................................................................... 32
8.1. Zkušenosti................................................................................................................ 32
8.2. Spolupráce ............................................................................................................... 34
9. Organizace a zdroje MAS.......................................................................................... 34
9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědností....................................................... 34
9.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL ..................................................... 39
10. Administrativní postupy.......................................................................................... 42
10.1. Registrace projektů................................................................................................. 44
10.2. Způsob výběru projektů .......................................................................................... 45
10.3. Realizační část ....................................................................................................... 49
10.4. Kontrola činnosti MAS ............................................................................................ 50
10.5. Archivace ............................................................................................................... 51
10.6. Monitoring............................................................................................................... 53
10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace) ................................................................................. 53
10.8. Propagace MAS ..................................................................................................... 54
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců ................................................................ 55
Pozn. Pro snazší orientaci v textu a odkazy je kromě základního členění kapitol číselně označen každý odstavec
textu pětimístným kódem vycházejícím z čísla kapitoly a podkapitoly (3 první číslice), na 4. a 5. místě je číslo
odstavce v rámci kapitoly (1-99).
Příklad: 08212 – dvanáctý odstavec textu kapitoly 8. Zkušenosti a spolupráce, podkapitoly 8.2. Spolupráce
2
(Strategický plán Leader - dále jen „SPL“)
Osnova je závazná včetně číslování a názvu jednotlivých kapitol.
Rozsah SPL je maximálně 60 stran (bez Fichí opatření a dalších příloh). S ohledem na
hodnocení expertní komisí je doporučeno,aby byl text dobře strukturovaný (obsah popisné
části max. 1/4 SPL) .
MAS může jako přílohu SPL přiložit propagační materiál MAS (např. Kartu MAS), příloha
může mít max. 2 strany (není započítáno do rozsahu SPL).
1. Žadatel/předkladatel SPL
Identifikace žadatele
• Přesný název místní akční skupiny (dále jen „MAS”),
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
• Právní forma MAS.
Obecně prospěšná společnost založená dle Zákona č. 248/95
2. Základní údaje o území MAS
• Rozloha v km2.
375,41 km2
• Počet obyvatel celkem za poslední uzavřený kalendářní rok (dle údajů ČSÚ).
14 335 (hustota cca 38,2 obyvatel/km2)
3. Zpracování SPL MAS
• Uveďte způsob zpracování SPL MAS; jaké jste využívali metody; zda jste při zpracování
SPL vycházeli z dříve zpracovaných strategických dokumentů a pokud ano, z jakých, apod.
• Popište způsob zapojení místních aktérů do zpracování SPL.
• Pokud se na zpracování SPL MAS podíleli expertní odborníci, uveďte jejich identifikační
údaje a způsob spolupráce.
SPL byl zpracován Programovým týmem MAS Jemnicko s využitím facilitace.
Protože identický tým vzešlý z široké spolupráce v regionu Místní akční skupiny v průběhu
prvního pololetí roku 2007 zpracovával nejprve aktualizaci Integrované strategie území (ISÚ)
MAS vytvořenou v roce 2004, byla práce na SPL logickým pokračováním činnosti předchozí
a SPL MAS Jemnicko z této aktualizované ISÚ vychází a v uvedených prioritách ji dále
rozvíjí a naplňuje. Podrobnější popis ISÚ a způsobu jejího zpracování je uveden v kapitole
6.5. (ISÚ v příloze)
03002 Místní aktéři se do zpracování ISÚ a tím i SPL zapojili po projevu jejich aktivity
v rámci komunitních workshopů na území. Mnozí noví aktéři byli přímo oslovováni jak ve fázi
zpracování aktualizace ISÚ, tak během přípravy SPL.
Účastníci prvního společného setkání programového týmu 10. 9. 2007 v Jemnici navrhli a
konsensuálně přijali pravidla týmu a v duchu výše uvedeného vyhledali další kompetentní
„leadery" území, které se rozhodli přizvat k práci programového týmu v rámci celodenního
workshopu v Budkově 18.9. 2007. Pro jejich vyhledávání byla využita metoda Vennova
diagramu. Programový tým se tak během práce na SPL dynamicky rozšiřoval a vedlejším,
velice důležitým efektem tvorby ISÚ a SPL tak bylo právě zapojování nových nositelů
myšlenek z území MAS.
03003 První společné setkání (nového) Programového týmu MAS mělo za cíl SWOT
analýzu, včetně začlenění chybějících prioritních hesel z komunitních workshopů a doplnění
formulace priorit a opatření strategie. (Viz ISÚ v příloze a kap. 6.5.)
03001
3
S ohledem na další rozvoj území zde byl přijat i rozšířený záběr integrované strategie
k novému využití kulturního dědictví pro kvalitu života lidí na území MAS, při druhém
celodenním facilitovaném setkání byly doplněny priority a opatření ISÚ z roku 2004.
03004 Tři následující workshopy v září a říjnu 2007 mapující projektové záměry na území
byly cíleny ve smyslu auditu zdrojů na záměry projektů co největšího počtu subjektů z území
pro období 2007-13. Otevřenost tohoto procesu se navíc projevila nejen ve výsledcích
práce, ale i ve významném zvýšení povědomosti o MAS Jemnicko mezi veřejností na celém
území regionu včetně nově přistoupivších obcí.
03005 Nositelem věcných myšlenek, závěrů a fiší je tak plně Programový tým MAS, který
v rámci své práce na SPL reflektoval původní strategii, vlastní synergické výstupy i závěry
z komunitních workshopů na území regionu. Příprava Fiší a některých administrativních
postupů probíhala v rámci menších skupin uvnitř Programového týmu, následně byla
představena celému týmu a podrobena oponentuře E consulting, s.r.o..
03006 Expertní podíl firmy E consulting, s.r.o Třebíč (IČO 25595393) spočíval ve facilitaci,
redakci dokumentu a oponentuře individuálně zpracovaných částí členy týmu. Práce týmu
byla řízena zkušeným facilitátorem a byl uplatněn proces podle původní metodiky firmy E
consulting, s.r.o., která s MAS Jemnicko spolupracuje dlouhodobě (od 2003). Tato firma patří
mezi mezinárodně známé progresivní firmy využívající skupinovou dynamiku týmů
venkovských kompetentních aktérů. (Publikace metod v rámci příručky UZPI Praha 2006
„MAS krok za krokem“ str. 20-37 a Leader+ Magazine No 7 Leader+ Contact Point Brussels
2007).
Pravidla programového týmu MAS Jemnicko (2007)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jsme otevřeni vůči sobě i nově příchozím.
Nepodceňujeme žádný nápad.
Nebudeme perzonifikovat – posuzujeme nápady, ne lidi.
Vzájemně se podporujeme.
Uvažujeme v zájmu regionu.
Zúčastňujeme se společné práce a pracujeme na maximum.
Rozšiřujeme myšlenky v regionu.
Rozhodujeme na základě souhlasu všech za respektování těchto pravidel
týmu – pokud se nedohodneme, rozhodnutí odložíme.
Tato pravidla jsou otevřený systém.
V roce 2007 byl celkový objem týmové práce na aktualizaci ISÚ (přepočítáno na
jednotlivce) 420 hodin s širokou účastí veřejnosti a kompetentních aktérů z území.,
Objem práce na Strategickém plánu Leader( SPL) dosáhl nadto 390 hodin přepočteno
na jednotlivce.
4. Analýza území MAS
4.1. Hodnocení území
• Uveďte hodnocení území.
• Důvod výběru daného území.
• Shodné či styčné charakteristiky území.
• Jaké jsou zvláštnosti území oproti jiným územím.
(Analýza má být konkrétní a bude obsahovat pouze relevantní údaje. Analýza nemá být
popisná ale hodnotící.)
4
Analýza jako podklad pro hodnocení území v rámci SPL vychází ze
sociodemografické analýzy integrované územní strategie (ISÚ 2004-13 v příloze).
Z ISÚ jsou převzaty také ilustrace mapy a tabulky. Tam jsou uvedeny úplné odkazy na
zdroje.
04102 Území MAS Jemnicko leží na rozhraní tří krajů, a to Kraje Vysočina, Jihočeského
a Jihomoravského kraje. Z jižní strany sousedí s Rakouskem.
Region MAS Jemnicko lze tedy z několika ohledů označit jako hraniční nebo „region
překlenující hranice“.
Zatímco do roku 89 tento chudý kraj neměl, jako hraničící s kapitalistickou cizinou, vlastně
žádnou šanci na rozvoj - znamenal „konec světa“ s pohraniční jednotkou sídlící v Jemnickém
zámku, který postupně chátral, v posledních 18 letech se začal otevírat nejenom uvnitř, ale
i směrem na rakouskou stranu. Dnes má region otevřeny 4 hraničními přechody, které se
zanedlouho, přijetím do Schengenského prostoru, rozšíří na celou délku hranice
s Rakouskem.
04101
Na území neleží žádná z obcí tzv. 3. typu a obě dominantní města, jak Slavonice, tak
Jemnice, jsou venkovská sídla. V nich žije přibližně polovina obyvatelstva regionu.
Pokud převezmeme rozdělení obcí do 4 kategorií z ISÚ, pak
- 17 obcí má méně než 200 obyvatel a jejich katastry zaujímají cca čtvrtinu rozlohy regionu,
- 10 obcí s 200 – 499 obyvateli mají katastry tvořícími v součtu cca třetinu rozlohy,
- 3 obce s 500 – 1999 obyvateli v součtu s pětinovou katastrální rozlohou,
- 2 města jsou v kategorii více než 2000 obyvatel a jejich katastry se rozkládají také asi na
pětině rozlohy regionu.
04103
5
04104
Tabulka obcí území MAS
Region MAS Jemnicko se významně vylidňuje, jak je patrné z grafu níže.
Na konci sledovaného období (od r. 1960 do 31. prosinec 2006) v něm žilo jenom 80%
obyvatel z roku 1960, region se za 46 let vylidnil o pětinu obyvatel.
04105
6
V rámci tohoto poklesu došlo navíc k výraznému vnitřnímu pohybu počtu obyvatel mezi
různě velikými obcemi. Ve třech skupinách obcí 1-1999 obyvatel došlo k poklesu absolutního
počtu obyvatel i k poklesu podílu na celkovém počtu obyvatel regionu. V roce 1960 žilo v
těchto obcích 10.922 obyvatel, kteří tvořili cca 62,35% obyvatel regionu. Podle údajů z roku
2006 žilo v těchto obcích 6.098 obyvatel a tvořili cca 49,37% obyvatel regionu.
U dvou měst nad 2.000 obyvatel došlo k růstu počtu obyvatel z 6.595 v roce 1961 na
7.081 v roce 2006 , což při celkovém poklesu znamenalo zvýšení podílu obyvatel regionu
v těchto sídlech z 37,65% na 50,62%. Uvedený růst je dán zvýšením počtu obyvatel
Jemnice. Zejména ta je cílem migrace mladých, kteří region neopouštějí a pro něž se v ní
nabízejí přece jen výrazně lepší možnosti života a uplatnění.
Region „zestárl“ a dále stárne - stoupl zde totiž za posledních 5 let průměrný věk obyvatel
o 1,5 – 2 roky a jak vyplývá z ISÚ, dochází i ke změně věkové struktury. Ta se změnila
v rámci regionu za posledních 5 let směrem k posílení podílu ekonomicky aktivních obyvatel.
Stejný trend se projevil u všech typů obcí. Region MAS Jemnicko se nejenom vylidňuje,
ale i stárne. Staří umírají, vzdělaní odcházejí, dětí se rodí málo – a všechny tyto trendy
se uplatňují na Jemnicku ve větší míře než v jiných srovnatelných regionech.
Občanská vybavenost regionu je jedním z limitujících prvků kvality života jeho
občanů. V devadesátých letech proběhla ve všech obcích regionu s výjimkou Budíškovic,
Třebětic, Písečného a Dešné plynofikace. Většina obcí má zbudovaný vodovod. Na ČOV
jsou napojeny kanalizace v Jemnici, Slavonicích, Písečném, Budíškovicích a Třeběticích.
Dešná má zřízené centrální zásobování teplem.
V lokálních centrech je několik škol, pošt a zdravotnických zařízení (trvalých nebo
detašovaných). V Budkově je zřízeno detašované stomatologické pracoviště. V Polici,
Uherčicích a Budíškovicích jsou zřízena detašovaná pracoviště stomatologa a praktického
lékaře. Dešná má zřízeno detašované pracoviště praktického lékaře pro dospělé a pro děti
a dorost. Ve Slavonicích a Jemnici jsou provozovány ordinace praktického lékaře pro
dospělé, děti a dorost, stomatologické a gynekologické ordinace. Dětské domovy jsou
v Budkově a Jemnici.
V Budíškovicích je provozován domov důchodců, Ve Slavonicích a Jemnici domy
s pečovatelskou službou. Pobočky České Pošty jsou k dispozici ve větších obcích regionu –
Jemnici, Slavonicích, Písečném, Budíškovicích a Dešné.
04106
7
Obvodní oddělení Policie ČR jsou ve Vratěníně, Písečném, Slavonicích a Jemnici.
Obecní či městská policie není zřízena v žádné z obcí. Pokrytí území policií je
nedostatečné a má historické kořeny v době, kdy na území byla rozmístěna Pohraniční
stráž. Je to však pouze jedno z kritérií limitujících kvalitu života v oblasti.
04107 Oblast je charakteristická intenzivním zemědělstvím. Půda v oblasti je úrodná
a převažují střední zemědělské firmy. Do roku 1989 podporou socialistických zemědělských
podniků scelujících pole do větších a větších lánů byly vytvořeny velké a těžko prostupné
zemědělské produkční plochy, které přetrvávají do současnosti. Není náhodou, že polní
a lesní cesty zejména v severojižním směru (směrem k hranici) takřka vymizely.
Lesní plochy zabírají 9.092 ha, asi čtvrtinu plochy oblasti, orná půda 20.678 ha, což je více
než polovina výměry regionu, zbytek tvoří vodní plochy, intravilány obcí, komunikace
a ostatní plochy, v celkovém součtu zhruba shodném s plochou lesa na území.
Index ekologické stability oblasti je 0,6, což při intenzivní zemědělské výrobě je odpovídající
číslo, které však vypovídá nejenom o podílu zemědělských ploch, ale i o chemických
a energetických vstupech nutných pro zemědělskou produkci. Důsledkem intenzivní
zemědělské činnosti je pouze sporadický výskyt významných krajinných oblastí (na rozdíl od
severnějších částí Vysočiny). Výrazným zefektivněním zemědělské výroby došlo
k významné ztrátě obvyklých pracovních příležitostí. Zefektivnění však s sebou
přineslo, a to především v případě velkých zemědělských podniků, až "průmyslovou"
zemědělskou výrobu. Zkušenosti z blízkého zahraničí ukazují, že soustředění se na
ekologickou produkci biopotravin přináší nejen menší zátěž životního prostředí, ale
i poptávku po místních pracovních silách. Je to další z případů synergického
působení aktivit na venkově, které hodlá MAS podporovat.
Průmyslová výroba je v regionu MAS zastoupena podprůměrně. To platí ve
vztahu ke zbytku všech tří krajů, na kterých MAS leží (Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský).
Jistě to souvisí i s tím, že MAS prostě leží na geografickém okraji těchto krajů a přes obecně
deklarovaný zájem krajských samospráv na komplexním rozvoji celých území tomu tak v
praxi není – to jen zvyšuje význam MAS Jemnicko v tomto prostoru. Z hlediska významnosti
hrají největší roli střední podniky, kterých však bohužel také není mnoho. Jsou mezi nimi
například tradiční producent čajů Jemča Jemnice, ale i nové dynamické soukromé firmy jako
jsou SWN Moravia Mladoňovice, Empo Jemnice, Slavona Slavonice a některé další, které se
prezentují zajímavým exportním programem. Přestože na území nepodniká žádný velký
zahraniční investor, a s ohledem na polohu a dopravní dostupnost to lze stěží předpokládat,
existuje jedna nadějná, světlá výjimka v podobě rakouské firmy Egston, která má provoz v
Jemnici v bývalých prostorách firmy Stavba Jemnice a.s. a vedle toho, že využívá brownfield,
stává se i významným zaměstnavatelem v regionu.
Z dlouhodobého pohledu je důležité, že všechny tyto firmy se zabývají výrobou, která
je šetrná k životnímu prostředí. To plně souzní s ISÚ a je v zájmu MAS takové firmy
podporovat. Asi se nedá předpokládat výrazná investiční podpora, ale všechna
opatření směřující ke zvýšení vzdělanosti, informovanosti a tím pracovní flexibilnosti
obyvatel území přinášejí synergické efekty, kterých zaměstnavatelé bezesporu využijí.
K tomu mohou přispět například komunitní školy na obcích.
04108
04109 Problémem území je nízká vzdělanost. V souladu s obecnými trendy ve vývoji
struktury obyvatelstva sledujeme v obcích nad 2.000 obyvatel výrazně vyšší podíl obyvatel
s úplným středním vzděláním s maturitou oproti zbytku regionu. Region potvrzuje pravidlo,
že s klesajícím počtem obyvatel v obci klesá podíl úrovně vyššího vzdělání a recipročně se
zvyšuje podíl osob bez maturity a se základním vzděláním.
Tento trend je způsoben mimo jiné i stářím obyvatel malých obcí. Tzn. vyšším podílem
osob, které byly mladé v době, kdy platily ve společnosti jiné zvyklosti ohledně vzdělání.
K dispozici jsou v současné době v oblasti vzdělanosti data ze SLDB roku 2001. Z tohoto
důvodu hodnoty uváděné v grafech a tabulkách ne zcela odpovídající současnému stavu.
Základní charakteristiky však s velkou pravděpodobností zůstávají i v r. 2007 shodné.
8
Ze srovnání s průměrem kraje Vysočina vyplývá, že míra osob se základním vzděláním je
ve srovnání s krajským průměrem vyšší. V kraji je více osob s maturitou, přibližně stejně jako
vyučených, zatímco v Jemnickém regionu je vyučených proti středoškolákům dvojnásobek.
Tento jev je v souladu s již zmíněným obecným trendem koncentrace lépe vzdělaných lidí do
větších obcí. Na tuto skutečnost si stěžují i zaměstnavatelé, kteří přes vysokou
nezaměstnanost těžko hledají zaměstnance s určitou úrovní klíčových kompetencí.
Nezaměstnanost byla reflektována výrazně na komunitních workshopech, které se konaly
jak při aktualizaci ISÚ, tak při sběru projektových záměrů regionu.
MAS Jemnicko, o.p.s. pak byla s touto skutečností konfrontována i při výběru manažera
MAS, kdy bylo výběrové řízení pro nedostatek vhodných kandidátů opakováno, a to přes
masivní inzerci v regionu. Absenci institucionální vzdělanosti lze nahradit, jak úspěšné
evropské regiony ukazují komunitním vzděláváním dospělých se zvláštním důrazem
na klíčové kompetence a regionální identitu. Tam by mělo směřovat budování kapacity
území jako jeden z rozvojových cílů Jemnického regionu. Současně by snažení MAS
mělo vést k „udržení mladých mozků“, to však souvisí přímo s cílem předchozím spolu s nabídkou zaměstnání a kvalitou života.
I když se školy v regionu obvykle v analýzách řadí mezi služby či občanskou
vybavenost, v souvislosti s jejich možným využitím pro vzdělávání dospělých v rámci
komunitních aktivit a pro jejich roli v budování regionální identity občanů je mapa škol
použita na tomto místě jako potenciál pro zahájení celoživotního komunitního
vzdělávání.
041010
9
Pro region je charakteristická tradičně vyšší míra obyvatel (oproti krajskému
i celostátnímu průměru) hlásících se k některému z náboženství, a to téměř dvě třetiny
(62%). Nejvíce se lidé hlásí k římskokatolické církvi. Z hlediska národnostního je region
homogenní. Přibližně 94% obyvatel udává českou nebo moravskou národnost. O to větší
lze předpokládat míru xenofobie vůči přistěhovalcům obecně a zejména k jiným
etnikům. I tady může sehrát významnou pozitivní roli další vzdělávání obyvatel, na
které se MAS hodlá soustředit. Jak vyplývá už z této pouhé analýzy území největší
synergické efekty přinášejí investice do vzdělávání a informovanosti a v této
souvislosti skutečně do vzdělání dospělých, kteří v regionu z mnoha důvodů
zůstávají.
04111
Bytový a domovní fond koresponduje s vývojem osídlení území.U jednotlivých
velikostních kategorií obcí dochází k rozdílnému vývoji v počtu obydlených domů. V obcích
s 500 a více obyvateli počet trvale obydlených domů stále roste. U obcí s maximálně 200
obyvateli počet trvale obydlených domů trvale klesá, a to tak markantně, že do roku 1991
u obcí s 200 až 1999 obyvateli trvale klesal počet trvale obydlených domů. Tento trend se
sice zastavil v roce 2001, ale i když si zde žijící domy k bydlení opravili a vylepšili, převažuje
hrozba klesajícího počtu obyvatel regionu. U 2 měst nad 2.000 obyvatel počet trvale
obydlených domů neustále mírně roste, což koresponduje s migrací obyvatel.
Největší podíl rekreačních domů je v obcích s 500 – 1999 obyvateli.
Proměna domů na rekreační, ale i jiné, například podnikatelské účely, je u obcí do
1.000 obyvatel obvyklá. V regionu je však navzdory jeho potenciálu stále nízká a velký
počet domů zůstává nevyužitých. Vypovídá to i o možnostech života v regionu, které
jsou vázány na zaměstnání, to však je stále těžce dostupné. Toto je obecný problém
typicky zemědělských regionů, a to region MAS Jemnicko představuje.
04112
10
Ekonomické ukazatele regionu nejsou příznivé a jsou ovlivněny řadou faktorů
popsaných výše, ale jedním z hlavních důvodů je vysoká míra nezaměstnanosti.
Z minula zůstala závislost pracovního trhu na zemědělství a jen v malé míře se firmy
regionu transformovaly nebo nově vznikly. Mikropodniky a služby tento trend zatím
nedovedou nahradit, navíc nízká úroveň zaměstnatelnosti lidí s ohledem na jejich
vzdělání a pružnost při rekvalifikaci je hlavní brzdou rychlejšího rozvoje.
Mikropodniky se v regionu zabývají především obchodní činností, zemědělstvím, řemesly a
stavebnictvím. Zvláště zajímavým je u mikropodniků velký podíl stavebních firem. Souvisí
pravděpodobně s rozšířenou praxí najímání zednických profesí tzv. na „živnostenský list“, ale
na druhé straně i s nízkou vzdělanostní úrovní obyvatelstva.
U středně velkých podniků je stále velký podíl firem priméru (tj. zemědělství, lesnictví a
rybolov). Tento podíl má dopady do vysoké míry nezaměstnanosti a na sezónní výkyvy
v míře nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je v regionu zhruba na dvojnásobku
krajského stavu (dominantního Kraje Vysočina, regionu MAS Jemnicko). U malých
obcí dosahuje až 2,5 násobku krajského průměru. Až od ledna roku 2006 nastoupil
pozitivní sestupný trend míry nezaměstnanosti, který se však promítl v regionu cca 2%
snížením v letním období, stále však činí v létě cca 9%, v zimě pak se pohybuje na úrovni
14 - 15%.
04113
11
Občanská společnost se v regionu donedávna projevovala v omezené zájmové
spolkové činnosti ve spolcích hasičů, mysliveckých a rybářských svazech, případně
ve sportovních klubech. Tento stav se však v průběhu posledních 4 let mění
i zásluhou MAS Jemnicko. Dodnes sice neexistuje žádná organizace typu nadace, nadační
fond. Od doby svého vzniku v roce 2004 se však jako nejaktivnější rozvojová NNO profiluje
MAS Jemnicko, o.p.s. i díky tomu, že od začátku integrovala regionální rozvojové aktéry
z různých sektorů a důsledně používala týmových a komunitních metod spolupráce, které
spolu s transparentností a využitím nových principů přispěly k dobrému jménu místní akční
skupiny a postupně narůstající důvěře. Významně k posílení neziskového sektoru přispělo
přistoupení Slavonic v roce 2007, které jsou tradiční líhní občanských organizací a iniciativ.
Zde k nejvýznamnějším rozvojovým NNO patří Slavonická renesanční společnost, o.p.s.,
která funguje od 90. let, kdy byla založena jako občanské sdružení. Vedle ní lze ve
Slavonicích vidět i řadu dalších neziskovek, například orientovaných na kulturu, avšak vadou
na kráse je značná řevnivost, která mezi nimi panuje. Ta pramení i v problematickém
přístupu k finančním zdrojům. Zde předpokládáme, že by MAS Jemnicko mohla sehrát
pozitivní roli prostředníka a nasměrovat občanskou iniciativu v celém regionu směrem
k rozvoji ve veřejném zájmu, a tím i k rozvoji principů přímé demokracie a občanské
společnosti stejně tak jako podporou zakládání místních rozvojových partnerství i
jako neziskové organizace zejména s podílem mladých lidí a žen.
04114
04115 Krajina ovlivněná intenzivní zemědělskou produkcí nemá mnoho významných
krajinných oblastí. V současné době jsou evidovány pouze dvě lokality v rámci
NATURA 2000. Obě tato místa souvisí s povodím Dyje a svým způsobem ohraničují
území na západě u Písečného a na východě u Vratěnína a tvoří další významný
„hraniční prvek“ regionu MAS Jemnicko. Řeka Dyje a Moravská Dyje tu v obou
případech opouští území regionu a směřují do Rakouska. Tyto dvě oblasti doplňují další
tři maloplošná chráněná území, všechna blízko hranic s Rakouskem: Dešná (Kysibl),
Kostníky (Suché skály), Slavonice (Velký Troubný, Dědek u Slavonic)
Ekologické zátěže v regionu jsou spíše menší nebo střední závažnosti a korespondují s již
výše zmíněným indexem ekologické stability o hodnotě 0,6.
O co méně má region MAS významných krajinných oblastí, o to více má
kulturních památek, od soch a božích muk přes kostely a domy až po městské či
vesnické památkové rezervace nebo dráhu a nádraží v Jemnici. Tyto památky
podtrhují charakteristické rysy regionu a skýtají do budoucna důležitý potenciál. Velmi
zajímavé jsou v této souvislosti renesanční Slavonice, které jsou velmi bohaté na nemovité
kulturní památky. Díky své historii a tradici sahající do 13. století disponuje region více než
250 zajímavými architektonickými, sakrálními, venkovskými a dalšími kulturními památkami.
Tento fakt je dále pojednán jako jeden ze základních zdrojů rozvoje regionu.
04116
12
Závěrečné hodnocení území MAS Jemnicko, jednotící charakteristiky a jedinečnost ve
srovnání s jinými územími:
Region MAS Jemnicko doplácí na svoji chudobu, minulou pověst bezvýznamné
příhraniční lokality, polohu na hranici 3 krajů, špatnou dopravní infrastrukturu
a nedostatek návštěvnických služeb, stejně jako služeb obyvatelům. Tento stav je
ještě podtržen nízkou možností zaměstnání, vysokou nezaměstnaností, migrací
mladých a vzdělaných, chybějícím středním školstvím a relativně nízkou úrovní
vzdělanosti a tím i zaměstnatelnosti.
04118 Přesto může region využít relativně dobré životní prostředí, čím dál zajímavější
polohu u rakouských hranic s řekou Dyjí a jejími přítoky a zejména významný
a rozsáhlý potenciál kulturních památek a zajímavostí pro rozvoj specifického
cestovního ruchu. Služby cestovního ruchu tak mohou sloužit často nejenom
návštěvníkům, ale i obyvatelům. Rovnoměrné plošné rozmístění památek po celém
území a zkušenosti slavonických a MAS Jemnicko k tomu dávají dobrý základ.
04119 Podmínkou podmiňující rozvoj území je aktivní spolupráce zemědělců
a zemědělských podniků (které jsou na Jemnicku dominantním hospodářským
činitelem), nejen v péči o krajinu, ale i v jejím zatraktivnění a zvýšení její prostupnosti
sítí cest, hipostezek a cyklostezek, posléze pak produkcí bio potravin v síti nabízených
turistických atraktivit.
04120 Dalším klíčovou podmínkou je změna myšlení „obyčejných lidí s nápady“ pro
probuzení zájmu o věci veřejné a rozvoj území. Je to v jejich vlastním zájmu, jímž je na
jedné straně zvýšení vlastní zaměstnatelnosti – možnosti se ucházet o práci
v podnicích v regionu, případně schopnosti sami se zaměstnat ve službách
a cestovním ruchu v rámci regionu, na druhé straně realizovat vlastní nápady jako
projekty ve veřejném zájmu
04121 Zde stojí před MAS úkol iniciovat rozvoj vzdělávání dospělých co
nejefektivnějším a pro ekonomicky slabé obyvatelstvo levným způsobem. Vzdělání by
vedle klíčových kompetencí mělo zahrnovat i podporu venkovské identity s ohledem
na kulturu a tradice území stejně jako tradiční kulturní vazby s rakouskými sousedy.
04117
4.2. Zdroje území pro realizaci SPL
(jaké možnosti dané území má nebo jaké je možné generovat)
• lidské,
• finanční,
• hospodářské,
• jiné.
Zdůrazněte existenci vnitřního potenciálu území (regionální tradice, krajové speciality, prvky
zvyšující kapacitu území pro cestovní ruch apod.).
Vnitřní potenciál území MAS Jemnicko je dán na jedné straně známými, případně
zmapovanými zdroji, dále pak skrytými zdroji, které jsou sice známy, ale nebyly zatím
aktivovány, nebo jsou aktivovány či zmapovány nedostatečně.
V rámci hodnocení specifického potenciálu regionu MAS Jemnicko vycházíme
z následujících 8 oblastí: Jsou jimi Lidské zdroje, Vůdčí obce a jejich potenciál, Potenciál
finanční, Farmáři a zemědělské podniky jako zdroj rozvoje území, Potenciál
nevyužitých staveb a brownfields, Přírodní zdroje a Kulturní památky jako jeden
z nejvýznamnějších zdrojů území. Posledním zde uvedeným zdrojem jsou projektové
záměry na následující roky jako zásobárna invence, kreativity a vůle pro rozvoj.
04222
13
Lidské zdroje
04223 Lidské zdroje jsou limitujícím zdrojem území MAS Jemnicko. Následující tabulka
místních lídrů je výsledkem zapojování partnerů MAS a práce s veřejností MAS v průběhu
3 let existence na celém území MAS. Je to základ databáze místních lídrů a potenciálních
členů orgánů MAS, stejně jako členů programového týmu jako nositele inovací
a strategických trendů MAS, případně dalších komisí.
Legenda:
Jč
Jč
Jč
Jč
Jm
V
V
V
V
Jč
Jm
Jm
Jm
Jm
Jm
Jm
Jm
V
V
V
V
V
V
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
Jm
Jm
V
V
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Gliganičová B.
Nekula Jaroslav
Piler Viktor
Šaroun Jaroslav
Beneš Jiří
Chadim Janier
Petrik Josef
Kovář Dušan
Kincl Martin
Záškoda Miloslav
Krejčí Jana
Nevěčný Miloslav
Průšová D.
Šimková Alena
Nekula Jan
Chloupek Jan
Janoušek Karel
Vaněk Vladimír
Guevarová Olga
Karásek Pavel
Přívětivý Jindřich
Koutný Jan
Tříletý Antonín
Tříletý Jiří, Ing.
Tříletý Stanislav
Vinklárek
Ježek Antonín
Kolářová Lenka
Zahradníček Jiří
Puchnar Mir.
Blažek Josef
Čajka
Karásková
Obec
Menhartice
Mladoňovice
Police
Police
Slavonice
Slavonice
Slavonice
Uherčice
Vratěnín
Budkov
Jemnice
Jemnice
Jemnice
Kdousov
Kostníky
Mladoňovice
Police
Báňovice
Plačovice
Třebětice
Třebětice
Třebětice
Třebětice
Třebětice
Třebětice
Plačovice
Jemnice
Jemnice
Jemnice
Kostníky
Police
Třebelovice
Budkov
Sektor
Slavonice
Slavonice
Slavonice
Slavonice
Vratěnín
Jemnice
Jemnice
Kdousov
Třebelovice
Třebětice
Korolupy
Vratěnín
Vratěnín
Vratěnín
Vratěnín
Vratěnín
Vratěnín
Budkov
Jemnice
Jemnice
Jemnice
Jemnice
Police
Dešná
Třebětice
Dešná
Třebětice
Třebětice
Vratěnín
Vratěnín
Budkov
Jemnice
Jemnice
Jméno
Kraj
Pokorná Jitka
Žampová Olga
Benešová V.
Chadimová Z.
Kincl Pavel
Havlíček Milan
Novák Stanislav
Šálek Jan
Daňhel
Valeš Jaroslav
Kadlecová Marie
Kočařová Ester
Bláha Vlastimil
Karásek Jaroslav
Karásková J.
Krčálová Jana
Procházková D.
Prokešová Jana
Křivánek M.
Růžička Jan
Salava Jan
Tumová Martina
Tesař Josef
Adam Alois
Bastl Jan
Kounek Zdeněk
Pelant Jaroslav
Pelantová D.
Poláčková Ilona
Vítek Petr
Bláhová Jiřina
Ambrůz J.
Žákovský M.
Obec
Sektor
Jméno
Kraj
Tabulka Místních lídrů včetně zakladatelů, členů orgánů a partnerů MAS
V
V
V
V
Jč
Jč
Jč
Jm
Jm
V
V
V
V
V
V
V
V
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
Jč
V
V
V
V
V
V
V
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Kraj :
Sektor :
Jm Jihomoravský , V Vysočina, Jč Jihočeský
N – neziskovky a spolky, O – občané
P - podnikatelé kromě zemědělců Z – farmáři a zemědělci
V – veřejný sektor( placený z daní)
Pozn.Ve zde uvedené tabulce nejsou s ohledem na Zákon o ochraně osobních údajů identifikační údaje osob a
kontakty– pouze jména, obce, kraj a sektor
V současnosti seznam čítá 67 osob (včetně manažera MAS). Uvedený přehled
ukazuje, že aktivní lidé se rekrutují ze všech 3 krajů MAS, z 5 obcí kraje Jihočeského 21 lidí,
z 8 obcí kraje Vysočina 32 lidí a ze 3 obcí kraje Jihomoravského 12 lidí.
Rozložení místních lídrů i obcí, z nichž pocházejí, je rovnoměrné, mezi nimi je celkem 21
žen, které jsou dle zkušeností komunikativnější a lépe vybaveny pro týmovou práci než muži.
04224
14
Významný je podíl zemědělců – 16, který spolu s podniky a podnikateli,z nichž se rekrutuje
13 lídrů, tvoří 45%, podíl občanské společnosti je 36% (9 z NNO a 15 „obyčejných občanů“),
podíl veřejné sféry (obce a příspěvkové organizace) je 20% - reprezentuje jej 13 lídrů
a téměř nic na tom nemění fakt, že 2 lídři zařazení jinde jsou činní i ve veřejné sféře.
Vůdčí obce a jejich potenciál
04225 K vůdčím obcím regionu patří Jemnice jako největší město na území regionu
s přirozenými možnostmi a potenciálem, dále Slavonice s významnými renesančními
památkami a silným neziskovým sektorem Obec Vratěnín, vyhlášená v ČR za Obec roku
1996, která jako malá hraniční obec (360 obyvatel) ukazuje možnosti rozvoje ve všech
směrech, dále Obec Mladoňovice, která byla vyhlášena jako obec roku 2006 v kraji
Vysočina, a Obec Dešná, která disponuje významným potenciálem pro setkávání lidí
a v jejím okolí je soustředěn chov koní a křižovatky cyklostezek a hipostezek regionu.
I rozmístění vůdčích obcí v regionu je rovnoměrné, těsně za nimi je pak řada dalších míst,
která mají významný rozvojový potenciál.
Finanční potenciál regionu a MAS
04226 Finanční potenciál MAS mimo granty z PRV a operační programy vychází ze tří
základních zdrojů:
A) Členské příspěvky partnerů , roční paušální platby za služby MAS partnerům a
subjektům na území a jednorázové platby za služby MAS,
B) Finanční prostředky v rámci managementu realizovaných projektů kromě PRV
a SPL ( MAS jako konečný příjemce)
C) Finanční zdroje soukromých ziskových subjektů, realizujících projekty dle PRV
IV.2., které vzhledem k limitu dotace na úrovni okolo 50% stejně vysokým vlastním
podílem významně navyšují hodnotu díla proti subjektům veřejným a neziskovým,
D) Finanční zdroje sponzorské a příspěvky firem pro MAS na základě principu
společenské odpovědnosti firem (C.S.R.) – tento zdroj přichází v úvahu cca od
roku 2010 po zvýšení povědomosti MAS a realizaci prvních kol projektů, kterými bude
možno argumentovat jako příklady dobré praxe
Farmáři a zemědělské podniky jako zdroj rozvoje území
04227 Zemědělské podniky na Jemnicku jsou významným zdrojem hospodářským nejen
prostřednictvím realizace projektů z II. a III. osy PRV. Důvod, proč právě zemědělci jsou
významným zdrojem, tkví ve velkém podílu zemědělské půdy na rozloze území při současně
její malé prostupnosti a členitosti a nutnosti diverzifikace zemědělských podniků směrem
k nezemědělským činnostem a péči o krajinu včetně sítě cest a stezek a jejich údržby.
Potenciál nevyužitých staveb a brownfields
04228 Na Jemnicku je vyšší podíl neobydlených domů a brownfields než v jiných
srovnatelných regionech, tento však není dosud zmapován pro možné využití. MAS
Jemnicko vidí jako účelné udělat studii mapující tyto objekty a v případech, kdy to bude
z hlediska vlastnických práv možné a účelné, nabídnout je svým prostřednictvím
k rozvojovému využití.
Přírodní zdroje
04229 Přírodním zdrojem je řeka Dyje s jejími přítoky a její jedinečné okolí, která označuje
území Jemnicka na západě u Písečného, na východě pak u Vratěnína a je stejně důležitá
pro region jako pro rakouské sousedy. Na jejím toku se také nacházejí jediná dvě území
NATURA.
Kulturní památky jako významný zdroj území (Zpracováno dle analýzy v ISÚ)
V následujícím seznamu je přehled kulturních památek na území, jež tvoří základní
rozvojový zdroj nejen dle ISÚ, ale i pro SPL, jímž se Jemnicko významně odlišuje od jiných
podobně zaostalých venkovských regionů. Kulturní památky podtrhuje historie území, jež se
datuje od 13. století. Hvězdička za počtem památek znamená sdružený počet například
vesnickou nebo městskou památkovou zónu.
04230
15
Bačkovice
- 5 (kostel, boží muka, venkovské usedlosti)
Budíškovice
- 4 (kaplička, kámen, socha sv. Jana Nepomuckého, zámek)
Budkov
- 5 (kostel, kapličky, boží muka, zámek)
Dešná
-15 (kostel, hřbitov, kapličky, boží muka, kříž, socha sv. Jana N., venkovské
usedlosti)
Jemnice
-56* (židovské ghetto a hřbitov, kostely, kaple, městské opevnění, arboretum,
zvonička, boží muka, sochy, kříž, vodovodní síť, náměstí, zámek,
měšťanské domy, železniční stanice a trať, Městská památková zóna)
Kdousov
- 7 (kostel, kaplička, sochy, fara, usedlost, sýpka)
Korolupy
- 6 (kostel, kapličky, boží muka, kříž)
Kostníky
- 3 (kostel, kaplička, boží muka)
Lomy
- 1 (kaple)
Lovčovice
- 1 (kaple)
Lubnice
- 3 (kostel, kaplička, fara)
Menhartice
- 2 (kříž, venkovská usedlost)
Mladoňovice
- 3 (kaplička, boží muka, venkovská usedlost)
Oponešice
- 6 (kaple, boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého, tvrz)
Pálovice
- 5 (kapličky, kříže, venkovská usedlost)
Police
- 5 (goticko - renesanční zámek , židovský hřbitov, synagoga, památník
sv. Františka Xaverského, památník obětem 1. a 2. Světové války)
Písečné
- 7 (kaple, židovský hřbitov a dům, kámen, zámek, venkovské usedlosti)
Plačovice
- 1* Vesnická památková zóna
Rácovice
- 3 (kříž, socha sv. Jana N., venkovská usedlost)
Radotice
- 7 (kaple, venkovské usedlosti a dům)
Slavíkovice
- 2 (kostel, kaple)
Slavonice
-79 (kostely, kaple, městské opevnění, křížová cesta, boží muka, sochy,
kašny, kanalizační síť, zaniklá ves, sladovna, hostinec, měšťanské domy,
fara, synagoga, venkovská usedlost)
Štěpkov
- 1 (kaple)
Třebelovice
- 5 (kaple, boží muka, železniční stanice, venkovské usedlosti)
Uherčice
- 7 (kapličky, lesní park, socha sv. Markéty, zámek, sýpka)
Vratěnín
-18* (kostel, kaple, kříže, boží muka, sochy, klášter, venkovské usedlosti,
Vysočany
- 4 (kříž, hradiště, obytná stavba, zemědělský dvůr)
fara, poštovní stanice, Vesnická památková zóna)
Městská památková rezervace : Slavonice (1961)
Městské památkové zóny : Jemnice (1990)
Vesnická památková zóna : Vratěnín (1995)
Vesnická památková zóna : Plačovice (1992)
Národní kulturní památka : Uherčice (2001)
Projektové záměry na území jako zdroj invence a nápadů pro realizaci SPL
(Očíslované projekty se jeví jako vhodné pro financování v rámci SPL)
Následující tabulka je výsledkem tří interaktivních setkání – workshopů na tří místech
v regionu (Vratěnín, Jemnice, Slavonice) a následného doplnění při tvorbě SPL a ukazuje
směry, kterými se zejména v prvních letech bude ubírat rozvojové snažení na území MAS.
04231
16
Projekt
Nositel
V/P/N
Mil CZK
celkem
1. Zařízení na lisování řepkového oleje
2. Přístavba skladu pneumatik
3. Rekondiční služby – rozšíření – welnes
4. Rekonstrukce KD pro zřízení stanoviště RZP
5. Chráněná dílna (integrovaná s norm. provozem)
6. Rozšíření firmy (zpřístup. histor. Budovy pro veřejnost)
7. Nový výr. objekt včetně technologie
8. Jezdecká hala Dešná
9. Úpravy kolem rybníka + příjezd
10. Rekonstrukce nem. kult. památky s cílem využití
v cest. ruchu (ubytování), vzdělávací a kulturní programy
11. Výstavba, úprava hypostezek + zázemí
12. Ubytovací zařízení
13. Projekt – sport. a volnočas. Areál
14. Projekt na ozelenění náměstí
15. Realizace ozelenění náměstí
16. Drobné sakrální opravy
17. Vybudování dět. Hřiště
18. Tenisový kurt
19. Oprava soch a drob. kul. pam.
20. Vybudování cyklostezek Police – Kostníky
21. Rekonstr. záp. křídla zámku – pro veřejnost
22. Úprava zám. Parku
23. Rek. objektu pro ubytování, stravov. kulturní akce
24. Přístavba kuželny
25. Rek. budovy, zkvalitnění a rozšíření ubytování
26. Naučná stezka v hraničním pásmu
27. Dobudování lehkoatlet. Dráhy
28. Vodácké tábořiště na Dyji včetně zázemí
29. „Grázlovy stezky“
30. Obnova býv. „Německého“ domu (ekol. vzdělávací
centrum) etapy
31. Koupaliště
Cyklostezka + inline – kol. brusle na bývalém tělese
železnice (projekt. dokumentace)
32. Rekonstrukce muzea (včetně expozic)
33. Dílna malých řemesel (zážitková turistika)
34. Cyklotrasy Geras – Nová Říše
35. Přestavba býv. ar. PS – Penzion, kurty
36a. Přestavba rod. d. na penzion
36b. Jezd. Areál
37. Hippotrasa okolo Dešné
38. Vybudování mříží + zábradlí (pro umožnění vstupu
návštěvníků)
39. Úprava pěší „Grázlovy stezky“
40. Inform.systém – značení turist. cílů v reg. MAS
Jemnicko
41. Úprava závodiště
42. Pořízení ozvuč. Techniky
43. Přístavba sport. Hřiště
44. Rozšíření kul. domu o soc. zaříz.
45. Projekt „start. bytů“ v podkroví DD
46. Realizace „4“
47. Vybudování autobusové zastávky
48. Zakoupení tech. pro hasiče (zásah. jed.)
49. Oprava budovy pošty
50. Bezdrátový rozhlas (obecní)
51. Úprava prostor pro MŠ v ZŠ
52. Rek. budovy muzea pro zřízení expozice měšť.
Bydlení
53. Koncertní křídlo do KD
54. Myslivecká střelnice Mladoňovice
ZD Police
Ambrůz
Kubátová
Město Jemnice
Z. Krajčovičová
M. Nikrmajer
Slavona s.r.o.
p. Vinklárek
SSR o. s.
Vítek
P
P
P
V
P
P
P
P
N
P
0,5
0,2
0,5
1
0,8 – 1
1,75
50
4–5
0,3
10 - 20
Obec Dešná
Bláhovi
Město Jemnice
Jemnice
Jemnice
Obec Dešná
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Piler
Sokol Slav.
Kopečný T.
VPS + Město Slavonice
Město Slavonice
Obec Písečné
SR. o.p.s.
SR. o.p.s.
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
P
N
P
N/V
V
V
N
N
0,5
4
0,3
0,2
2
0,5
1
1
0,8
3
4
5
3
5,5
2,5
0,3
3,5
1,5
1
30
Město Slavonice
Město Slavonice
V
V
Město Slavonice
Inspirace Slavonice
Jemnický mikror.
P. Šálek
Guevarová
V
N
V
P
P
20
5
(350 tis)
10
1
0,5
20
3,5
Obec Dešná
Farnost Rancířov
V
VN
0,5
0,5
Obec Vratěnín
Jemnic. mikror.
V
V
0,1
3
Obec Dešná
Obec Jiratice
Obec Mladoňovice
Obec Mladoňovice
DD Jemnice
DD Jemnice
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Obec Police
Město Jemnice
V
V
V
V
Veř.
Veř.
V
V
V
V
V
V
2
0,1
0,5
0,5
0,2
3
0,8
0,5
1
1
2
1
Město Jemnice
MS Mladoňovice
V
N
0,2
0,3
17
55. Bezdrátový rozhlas (Jemnice)
56. Bezdrátový rozhlas regionální
Propojení hipostezek a cyklotras
Kultura, sport a volný čas mládeže
57. Rekonstrukce kuchyně MŠ
58. Rekonstrukce budovy MŠ
59. Využití alternat. Zdrojů energ. (MŠ)
60. Přestavba tělocvičny (etapově)
61. Motivační programy pro žáky ZŠ – směřování k tech.
Profesím
62. Města s hradbami (nositel Rakousko)
63. Rekonstrukce škol. kuchyně
64. Staveb. úpravy + rozšíř. hřbitova
65. Oprava kultur. Domu
66. Dětské hřiště
67. Restaurování Retabula
68. Oprava hřbitovní kaple
69. 1.FC Jemnicko – zakoupení techniky na udržení
sport. z.
70. Restaurování mobiliáře
71. Oprava kaple
72. Úprava návsi
73. Rekonstrukce ČOV
74. Využití kláštera ve Vratěníně
75. Stroje na údržbu krajiny
76. Přestavba kotelny na ekol. palivo
77. Solární systém pro teplou vodu v ZD
78. Zařízení na v. peletek
79. Výsadba zeleně – údržba krajiny
80. Zlepšení kanalizace s ohledem na čistotu vody ve
Slavonickém potoku
81. Botanická naučná stezka – fauna a flóra mokřadů
82. Vyčištění a odbah. Rybníka
83. Obnovení větrolamů
84. Vzdělávání pro podporu venkovské identity
85. Vzdělávání pro podporu vzniku mikropodniků
86. Vzdělávání pro podporu kulturních tradic
87. Lesnická technika pro obce
88. Středisko sociální péče pro seniory Uherčice
Město Jemnice
Mikroregion
Obec Dešná
+
AFT Jemnice o.s.
Město Slavonice
Město Slavonice
Město Slavonice
Město Slavonice
Město Slavonice (ZŠ)
V
V
0,3
N
V
V
V
V
cca 2
2–3
3
20
Obec Dešná
Obec Vratěnín
Obec Mladoňovice
Obec Budkov
Farnost Vratěnín
Farnost Dešná
1.FC Jemnicko
V
V
V
V
VN
VN
N
10 – 20
Interrec B
1,5
4
2
0,3
0,5
2
0,5
Farnost Rancířov
Obec Mladoňovice
Obec Vratěnín
Obec Vratěnín
Ing. arch. Vítek
ZD Police
ZD Police
ZD Police
ZS Police
Obec Dešná
Město Slavonice
VN
V
V
V
P
P
P
P
P
V
V
3,5
1,5
1,5
3
2
5,0
0,5
2,0
1,0
Sr, o.p.s.
Obec Vratěnín
Obec Vratěnín
Obec Dešná
KŠ Lubnice
KŠ Dešná
Mikroregion
Consolidated Group
Care (CZ), s.r.o.
N
V
V
V
N
N
V
P
500 tis.
5
2
0,6
0,6
0,8
2
10
Město Slavonice
60
Legenda (třetí sloupec): P – podnikatelský včetně zemědělství, N - neziskový, V - veřejnoprávní
5. SWOT analýza
5.1. Vymezení SWOT analýzy:
• silné stránky,
• slabé stránky,
• příležitosti,
• ohrožení.
Jednotlivé body musí být jasně a konkrétně definovány.
V případě platnosti některých bodů jen na část území vysvětlete.
18
05101
Tabulka SWOT analýzy
Tučně jsou hesla s preferenčními hlasy při týmovém posouzení
S
Silné stránky
W Slabé stránky
O
Příležitosti
T
Ohrožení
Prostředí regionu a role
zemědělství
- Zemědělství
- Nepřítomnost
Znečisťovatelů
vzduchu
- Čisté prostředí
- Špatný stav
komunikací
-Napojení na páteřní
komunikace
- Malá prostupnost
krajiny přes
intenzivně
obdělávaná pole
-Likvidace
bioodpadu
- BIO zemědělství
- Záplavy
- Devastace
krajiny
intenzivní
zemědělskou
produkcí
-Využití alternativních
zdrojů ( s rakouskými
zkušenostmi)
- Udržení vody v půdě
Budování kapacity
regionu
- Rozvoj je
nastartován v
MAS Jemnicko
- DD, MŠ, ZŠ
v regionu
- Nezájem lidí o veřejné
dění
- Fungování MAS
- Neexistence možnosti
celoživotního vzdělávání
- Nalézt nové aktivní lidi
prostřednictvím realizace
jejich projektů
-Apatie obyvatel
- Bariéry v myšlení
lidí
-Školení vůdčích osobností
rozvoje venkova
v komunitní práci
-Doškolování učitelů
v regionu (MAS)
-Naučit se komunikovat
a respektovat – komunitně
uvažovat
-Komunitní školy
Projekty uvědomnění
vlastní identity s využitím
česko – rakouské
spolupráce
19
S
Silné stránky
W Slabé stránky
O
Příležitosti
T
Ohrožení
Možnosti práce a života
-Existence firem s tradicí
(Jemča ...)
-Nadprůměrná
nezaměstnanost
-Existují dynamické MSP
-Nedostatek pracovních
příležitostí
-Nedostatek
kvalifikovaných
zaměstnanců, existují
nezaměstnatelní lidé
- Nedostupnost služeb
-Chybí sektor služeb
(Rehabilitační zařízení)
- Dopravní obslužnost
-Vysoký průměrný věk,
skladba obyvatelstva
(mladí odcházejí) + nízká
vzdělanost
-Podpora rozvoje
neziskového sektoru
v regionu
- Mladí + vzdělaní
odejdou, protože
nenajdou uplatnění
-Uplatnění absolventů
v NNO
-Další vylidňování
-Rušení škol
-Podporovat MSP – nová
prac. místa
-Bezpečnost lidí
a majetku
-Školení pro nejmenší
(budoucí) podnikatele
-Vzdělávání dospělých
v regionu – získání
klíčových kompetencí
cesta zvýšení
zaměstnatelnosti
-Komunitní plán sociálních
služeb
Cestovní ruch využitelný
ve vztahu ke kvalitě života
obyvatel
- Příhraniční poloha
- Předpoklady pro
turistický ruch
- Barchan – jemnický
festival
-Nedostatek ubytování
(hotelů)
- Špatné zázemí pro
turistiku
- Rozvoj hipoturistiky
- Zmizení
Kulturních
- Agroturistika
Památek
z důvodu
-Nové a projektované cyklo devastace
a hipostezky
- Kulturní tradice
-Chybí propagace
regionu jak dovnitř, tak
ven
-Tradice chovu koní
Dešná
- Možnost trávení
volného času
- Otevření CZ-A přechodu
Hluboká – Schaditz a
přistoupení k Schengenu
- Velká koncentrace
kulturních památek
- Návštěvníci se zdrží 1
den
- Kulturní výměna
ČR – Rakousko
- Info centra
- Chybí účinné a přehledné -Informační značení- tabule
turistické značení v regionu
- Najít turisticky zajímavé
i a to i na silnicích
regionální produkty a jejich
balíčky
-Výměna know-how
s rakouskými sousedy
- Sítě sportovišť v regionu
a kalendáře kulturních
příležitostí
20
Komentář k výsledkům SWOT analýzy
Jemnicko - region spadající do tří krajů - je zachovalé území z hlediska přírodního
prostředí, s čistým ovzduším, což dává prvotní předpoklady zdravé populace a činí území
zajímavým pro rozvoj cestovního ruchu a příhraniční rekreační turistiky.
05103 Avšak migrace mladých buď do center (Jemnice, Slavonice) nebo i mimo region hrozí
dalším odlivem mozků a zestárnutím populace regionu. Toto riziko programový tým MAS
považuje za nejvýznamnější.
Region disponuje vysokým množstvím kulturních památek, přistoupením Slavonic se tento
počet dále zvýšil, téměř v každé z obcí je alespoň jedna registrovaná památka. Proto je
dobře, že je kladen důraz na rozvoj cyklostezek, hipostezek a naučných stezek v návaznosti
na rakouské příhraničí s důrazem na související služby, zejména ubytování všech kategorií,
kterého je v regionu s výjimkou Slavonic citelný nedostatek.
05104 Síti cest, cyklostezek a hipotras v podobě, jak je známe od rakouských sousedů,
brání nejen vysoké pořizovací náklady, ale i velké nerozčleněné plochy polí. Zvýšit
prostupnost krajiny různými druhy cest a zajistit jejich udržování bude pro region
nutností.
05105 Stav vozovek regionu je nadprůměrně špatný a brzdí jak cestovní ruch, tak i dopravu
mezi obcemi. Projevuje se letitá zanedbanost dopravní infrastruktury. MAS by měla svým
vlivem podpořit, aby ve všech 3 krajích - Vysočině, Jihočeském i Jihomoravském - byly
nalezeny investiční prostředky pro obnovu silnic.
05106 Na rozvoj hipoturistiky má vliv i tradiční chov koní v Dešné, který se dále významně
rozvíjí. Je tak vytvořen další předpoklad pro boom cestovního ruchu, který by mohl do
regionu přivést nejenom oživení, ale zejména další pracovní příležitosti jako podmínku
nutnou pro zvýšení kvality života.
05107 Chybí komunální, ale zejména turistické služby, drobní ubytovatelé, producenti
a prodejci zajímavých regionálních produktů a rekondiční a rehabilitační centra, která si
návštěvník spojuje se svou rekreací, jež však mohou využít zejména mezisezonně i
obyvatelé regionu. Chybí ucelená nabídka sportovišť, i když vybudování haly v Dešné
v rámci Leader ČR 2005 významně přispělo k rozvoji sportu pro všechny a společenskému
životu v jihozápadní části regionu. Přestože rozvoj podnikání nelze přímo zařadit do oblasti
kvality života, rozšíření strategie na nové využití přírodního a kulturního bohatství je zacíleno
zejména na podnikání v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj však brzdí nízká vzdělanostní
úroveň a minimální příležitosti ke vzdělávání dospělých.
05108 Propagace regionu je nedostatečná, chybí například kalendář zajímavých tradičních
akcí a podniků, který by byl dostatečně dán ve známost nejen tuzemské veřejnosti, ale i u
rakouských sousedů a partnerských MAS. Periodikum vydávané Městem Jemnice obsahuje
sice přehled akcí v regionu, ale to zdaleka nedostačuje. Vidíme to jako příležitost pro MAS,
její zpravodaj a internetové stránky s možností dynamického doplňování příslušných odkazů.
05109 Krajina by měla ožít po opravě stávajících drobných staveb, oživením detailů
obecních dominant a renovací zajímavých přírodních zákoutí. Zde je pole působnosti pro
zemědělce a zemědělské podniky v rámci skutečně multifunkčního zemědělství.
Předpoklady jsou dány vysokým počtem zástupců zemědělských podniků v MAS.
05110 Intenzivní zemědělská velkovýroba má za následek nejenom velké lány polí bez
krajinných prvků, ale i meliorační úpravy, které spolu se současnou změnou klimatu s sebou
nesou ohrožení záplavami.
05111 Vzhledem k podílu zemědělství v hospodářské činnosti regionu je nutná změna
přístupu zemědělských podniků zejména ve dvou oblastech. První je posun zájmu od
intenzívní zemědělské velkovýroby k diverzifikaci s uplatněním místních specifik, ekologické
produkci, bio produktům a produktům s vyšší přidanou hodnotou, a zapojení do dalších rolí
zemědělců v evropském kontextu, kterými jsou zejména péče o tvář krajiny, ale i odpovědné
nakládání s půdou a převzetí odpovědnosti za komplexní rozvoj venkova, kde neplatí priorita
produkce za každou cenu. Druhou oblastí je mezisektorové komunitní partnerství na místní
úrovni s účastí zemědělských podniků, obcí a občanské společnosti. Tento přístup však
řadě vedoucích pracovníků zemědělských podniků zatím není samozřejmý.
05102
21
Vysoká míra nezaměstnanosti na území, kde největší město Jemnice má jenom na
4000 obyvatel, se zdá být zaviněna chybějícím průmyslem a pracovními příležitostmi
v sektoru služeb, avšak podrobnější pohled odhaluje vnitřní příčiny: apatii, nechuť převzít
zodpovědnost, nedostatek pocitu identity, nezájem o celoživotní vzdělávání a osvojování
nových dovedností a kompetencí. Primárním problémem není pouze nezaměstnanost
jako důsledek, ale zaměstnatelnost určité části populace regionu jako příčina.
05113 Nedostatek vzdělanosti (ve smyslu klíčových kompetencí pro možnost flexibility na
pracovním trhu a schopnosti „živit se sám“) se projevuje i v rozvoji sektoru drobného
podnikání, zejména služeb, kdy začínající živnostník potřebuje kromě vlastní odbornosti řadu
dalších znalostí a dovedností a v neposlední řadě i psychickou odolnost a víru ve své
schopnosti. Podmínkou zvýšení zaměstnanosti a rozvoje činností osob samostatně
výdělečně činných je probuzení zájmu, dodání sebedůvěry a potřebných znalostí a tím
zvýšení vlastní ceny na trhu práce či odvaha živit se sám.Oblast základního celoživotního
vzdělávání, pod níž si představujeme zejména kvalitní výuku angličtiny, vzhledem k
bezprostřední blízkosti rakouských hranic i němčiny, počítačových dovedností a využití
Internetu a obecnou povědomost o možnostech zaměstnání a příkladech dobré praxe
v integrované Evropě. Dalšími oblastmi jsou základy rozvoje osobnosti a komunikace ale
i vzdělávání pro podporu venkovské identity. To nemůže být na základní úrovni zajišťováno
v jednom místě v regionu, ale nabízí se využít existence vesnických škol, které by mohly být
využívány jako obecní vzdělávací centra – komunitní školy fungující odpoledne pro dospělé.
Do tohoto pojetí málo zapadá občas zmiňovaný trend rušit školy na malých obcích. Škola je
v mnoha případech jedním ze základních důvodů, proč rodiny s dětmi v obci vůbec žijí.
Vesnické komunitní školy - centra s sebou nesou i posun ve vnímání osobní odpovědnosti za
vlastní vzdělání u široké populace. Dnes už na základě realizovaných aktivit víme, že změna
je možná, ale bude trvat dlouho, protože vyžaduje změnu hodnotového systému občanů..
05114 Trvalejší motivace obecních skupin – místních partnerství závisí na kvalitě místních
lídrů. Pokrokovější - pilotní obce by měly uvažovat, jak práci těchto lidí ocenit,
publikovat a zhodnotit. Důležité budou příklady hodné následování a probuzení zájmu
nejenom o sebeuplatnění, ale i o věci veřejné.
05115 Princip partnerství mezi obcemi, který se tak jasně osvědčil společným projektem
mobilního zařízení na místní oslavy a akce (Leader ČR 2005), je nutno rozšířit mezi další
subjekty i za rakouské hranice a realizovat společné studie a síťové projekty s ohledem na
veřejný zájem. Zde může MAS sehrát rozhodující úlohu. Vedle prezentace úspěšných
příkladů a školení, jak dělat a realizovat projekty na území, musí prohloubit důvěru lidí
v regionu v sebe jako ve skupinu, která nesleduje vlastní prospěch.
05116 Při zpracování SWOT analýzy programovým týmem MAS v roce 2007 vyvstaly tyto
důležité vazby: Aby nedošlo ke ztrátě atraktivity území pro mladé a k jejich odchodu, je
třeba nejenom služby a zachování škol, ale zejména zvýšit sebevědomí lidí, rozvíjet
jejich pocit identity, klíčové kompetence a zaměstnatelnost. Výsledkem by mělo být
uplatnění zejména v rozvoji cestovního ruchu
05112
5.2 Metodika SWOT analýzy
Uveďte, jaká byla použita metoda stanovení jednotlivých bodů SWOT analýzy.
Uveďte, z jakých zdrojů byly čerpány informace pro SWOT analýzu.
Vzhledem ke komunitně týmovému zpracování ISÚ Místní akční skupinou Jemnicko
a jejím Programovým týmem byly týmové metody použity i pro SWOT analýzu, a to jak
v roce 2004, tak při její aktualizaci v roce 2007. SWOT analýza vychází na jedné straně ze
SWOT v ISÚ, jednak ze sociodemografické analýzy území v ISÚ.
SWOT analýza byla zpracována metodou týmového brainstormingu za pomoci facilitace se
zařazením chybějících preferenčních hesel z komunitních workshopů na území.
Programový tým ji pak podrobil diskusi, vybral hesla relevantní pro SPL, která v případě
potřeby sloučil a přeformuloval a zařadil do 4 oddílů:
A) Prostředí regionu a role zemědělství
B) Budování kapacity regionu
05217
22
C) Možnosti práce a života
D) Cestovní ruch využitelný ve vztahu ke kvalitě života obyvatel
6. Strategie
6.1. Priority a cíle
Vymezte své konkrétní priority a cíle SPL. (A uveďte jejich specifičnost pro dané území.)
Uveďte vztah SPL ke struktuře PRV – uveďte přehledně vybrané osy/opatření/podopatření
z PRV, které budou v rámci SPL implementovány.
06101 Priority a opatření jsou shodné s Integrovanou strategií území (viz 6.5 nebo příloha),
cíle SPL specifikují naplňování jednotlivých priorit a opatření – číslování priorit a opatření je
shodné s ISÚ.
06102
1)
2)
3)
4)
5)
Cíle SPL v rámci priority P1 ISÚ
Diverzifikace zemědělské činnosti
Pořízení techniky na hospodaření v lesích
Úprava a údržba cest a zeleně
Bioprodukty
Zemědělství pro alternativní energetiku
P1
Povzbuzujeme zemědělské podniky k účasti na nových rolích zemědělství
s důrazem na příklad rolníka v péči o prostředí a o život na venkově jako o dvě
nezastupitelné části udržitelného rozvoje
Opatření 1.2.
Podporovat nové způsoby využití bioodpadu
Opatření 1.3
Podporovat orientaci zemědělských podniků na multifunkční zemědělství
Opatření 1.4.
Podporovat aktivity zemědělských podniků v ekologické a udržitelné péči o krajinu, jako místo
k životu
Opatření 1.5.
Povzbuzovat zemědělské podniky k aktivní účasti na rozvoji cestovního ruchu
Opatření 1.6.
Podporovat zaměření malých zemědělců a rodinných farem na produkci bio potravin
06103
Cíle SPL v rámci priority P2 ISÚ
1) Podpora projektů spolupráce
a) s Rakouskem
b) s MAS v ČR
c) s ostatními státy EU
2) Podpora vzniku komunitních škol v obcích
3) Školení v rámci obecních komunit pro posílení venkovské
identity
23
P2 Nabízíme rozvoj každému obyvateli regionu a iniciujeme spolupráci na bázi
partnerských principů. Informujeme o přínosech cesty Leader lidi, zvláště mladé,
přesvědčujeme a motivujeme je k zapojení do komunitních procesů vysvětlením jejich
možností při rozvoji regionu a jeho prosperitě. Budujeme regionální systém pro
osobní růst každého jednotlivce formou osvojování si nových znalostí a dovedností
s vynaložením co nejnižších prostředků při co nejvyšší kvalitě.
Opatření 2.2
Podporovat zavádění komunitních škol v obcích regionu
Opatření 2.3
Tím, že umožníme všem obyvatelům přístup k informací, probudit zájem občanů o veřejné dění
v regionu
Opatření 2.4
Rozvíjet partnerskou přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery na úrovni projektů
spolupráce obcí, podnikatelských i neziskových subjektů
06104
Cíle SPL v rámci priority P3 ISÚ
1) Tvorba pracovních míst v existujících podnicích
2) Školení pro začínající OSVČ a podnikatele v ČR
P3 Podporujeme zvyšování zaměstnatelnosti občanů regionu, zejména
znevýhodněných skupin s cílem stabilizace lidí v regionu.
Opatření 3.3
Nacházet příležitosti k celoživotnímu vzdělávání dospělých, zejména rozvojem klíčových
kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Opatření 3.5
Podporovat projekty MSP přinášející nová pracovní místa
06105
Cíle SPL v rámci priority P4 ISÚ
1) Koncepce a studie regionu
P4
Podporujeme systémový přístup při zpracování studií a koncepcí k zajišťování
pestrosti volnočasových aktivit obyvatel a návštěvníků a sítí možností trávení volného
času a regenerace sil s dopadem na celý region.
Opatření 4.1
Iniciovat studie oblasti Jemnicka (územní studie dle různých hledisek - využití území na způsob
územního plánu)
Opatření 4.3.
Vytvořit a udržovat databázi možností, příležitostí a aktivit v regionu na webu MAS
Opatření 4.4.
Zpracovat podrobný a aktualizovaný audit zdrojů regionu (Lidské,finanční, materiální,
investiční příležitosti a spolupráce, brownfields……)
24
06106
Cíle SPL v rámci priority P5 ISÚ
1) Zřizování nových služeb
2) Systém důsledné propagace dovnitř a vně regionu
P5 Zpřístupňujeme region obyvatelům i hostům nacházením nových druhů
veřejných a komunálních služeb, zejména rozšiřujeme možnosti turistiky a cestovního
ruchu s využitím potenciálu kulturních památek a přírodní jedinečnosti.
Opatření 5.1.
Podporovat rozšiřování služeb ziskových i neziskových subjektů
Opatření 5.2.
Podporovat rozšiřování služeb v oblasti turistiky a turistické infrastruktury s využitím
jedinečnosti kulturního a přírodního bohatství regionu
Opatření 5.3.
Cílenou propagací regionu dovnitř i vně seznamovat s možnostmi turistického ruchu na
Jemnicku
06107
Cíle SPL v rámci priority P6 ISÚ
1) Ochrana a rozvoj kulturních památek regionu
2) Školení pro udržení tradic a kulturních charakteristik území
P6 Podporou aktivních způsobů kulturního a společenského života a udržováním
tradic se snažíme aby platilo: „Jemnický region žije“ .
6.2. Způsob dosahování cílů a priorit
Uveďte, jakým způsobem hodláte dosahovat naplnění cílů a priorit.
Jaké předpokládáte dopady SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě.
Jak jsou tyto cíle a priority v souladu s trvale udržitelným rozvojem.
Dosahování cílů SPL předpokládáme zejména prostřednictvím realizovaných projektů
(myšleno v co nejširším smyslu), a to ve třech hlavních směrech.
06209 Hlavním směrem jsou projekty oprávněných žadatelů ze všech sektorů (veřejného,
podnikatelského a neziskového) z území regionu na základě výzev MAS pro předkládání
projektů v souladu s Fišemi.
06210 Druhým neméně důležitým směrem jsou projekty a aktivity v rámci budování kapacity
regionu MAS realizované místní akční skupinou na území. Sem patří zejména propagace
MAS, aktualizace databází zdrojů a informování a vzdělávání občanů stejně jako podpora
jejich vzdělávacích příležitostí s ohledem na aktivizaci obecních společenství a budování
partnerství.
06211 Třetím směrem jsou projekty spolupráce ve smyslu opatření 4.3. PRV subjektů
z regionu MAS v rámci uzavřené partnerské smlouvy o spolupráci s rakouskou MAS
Waldviertel – Vohlviertel, dohody o spolupráci se slovenskou MAS Požitavie - Širočina
A dalšími vhodnými MAS v ČR ( například MAS Telčsko) na Slovensku a v Evropě.
(Tyto projekty nejsou obsaženy ve Fiších.)
06208
25
Dlouhodobý dopad v oblasti vzdělávání předpokládáme ve změně přístupu
občanů, který se projeví ve zvětšení počtu aktivistů a místních lídrů zejména žen a mládeže
včetně teenagerů, počtu a kvalitě předkládaných projektů, dále v posílení pocitu venkovské
identity u obyvatel obcí, který bude mít za důsledek přebírání odpovědnosti za rozvoj regionu
a budování sociálního kapitálu území.
06213 Dlouhodobý dopad zapojení zemědělců do rozvoje tkví zejména ve zvýšení
různorodosti a zajímavosti krajiny, zvětšení ploch lesa a nezemědělských porostů
průchodnosti krajiny včetně trvale udržovaných polních cest mezi obcemi, hipostezek a
naučných stezek, systematickou plošnou péčí o zeleň včetně zužitkování posečené trávy
a bioodpadu, zvýšení indexu ekologické stability zavedením šetrnějších zemědělských
postupů.
06214 Dlouhodobý dopad realizace SPL na ekonomickou prosperitu regionu se
projeví zejména ve snížení nezaměstnanosti a jejího sezónního kolísání, dále pak v nárůstu
vyprodukovaného hrubého produktu na území.
06215 Dlouhodobý dopad ve zvýšení kvality života obyvatel regionu se projeví zejména
ve zpomalení, posléze zastavení migrace z regionu a vzhledem k možnostem k otočení od
vystěhovávání k přistěhovávání obyvatel do regionu MAS Jemnicko.
06212
06216 Všechny zmíněné dílčí dopady vedou k udržení zlepšujícího se života
a fungování regionu Jemnicko coby zajímavé oblasti pro obyvatele i pro návštěvníky.
Rozběhnutá partnerská spolupráce na lokální úrovni i vně regionu MAS v ČR
i v Evropě by měla dále zvyšovat rozvojový potenciál a přinášet konkrétní podněty
a srovnávání. Klíčové oblasti pro udržitelný rozvoj jsou oblast sociálního prostředí
včetně vzdělávání a na druhém místě udržení a kultivace kulturního a přírodního
prostředí regionu.
6.3. Zapojení inovačních prvků
Popište změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů.
Výčet inovačních aktivit.
Způsob využití místního potenciálu k inovacím.
Inovace či inovační postup znamená například:
• uvedení na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území,
• netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu
a realizaci projektů,
• zavádění nových metod při využívání potenciálu území,
• nová akce či aktivita prováděná v území poprvé.
Uveďte, jakým způsobem jsou tyto inovace nebo inovační postupy přínosné, účinné
a udržitelné na území MAS.
Zásadní inovací je způsob práce s občany (veřejností regionu), a to od nových
forem informování formou Zpravodaje a webu MAS s velkou mírou interaktivity a otevřeností,
dále zpětná vazba od občanů přes jejich zapojování do rozvoje prostřednictvím nabídky
možností realizovat rozvojové projekty, (programy Leader ČR 2005, Leader Vysočiny 2006,
Leader+ „ Osvojování schopností 2006-7) zahrnující vzdělávání zájemců nejenom v technice
přípravy projektů, ale zejména podporu vzdělávání pro venkovskou identitu s odkazem na
kulturní tradice a památky jednotlivých obcí a regionu. Významnou inovací jsou komunitní
workshopy v různých místech regionu, které se začaly uplatňovat při aktualizaci ISÚ
a přípravě SPL v roce 2007.
06318 Otevřenost MAS nejenom pro všechny právní subjekty ze všech tří sektorů, ale
i pro místní lídry – občany znamená pro území možnost realizovat vyvážený rozvoj s velkou
mírou nových nápadů a kreativity a posiluje důvěryhodnost a transparentnost MAS
Jemnicko.
06317
26
06319 Významným inovačním prvkem je konsensuální rozhodování v partnerských
strukturách MAS, kdy dochází k řešením, která jsou všestranně výhodná pro všechny
sektory v zájmu území a jeho obyvatel.
06320 V průběhu tří let existence MAS byl s úspěchem využit způsob práce v týmu
s facilitací, a to od vzniku MAS Jemnicko, o.p.s. přes zpracování ISÚ již v roce 2004 po
založení a práci Programového týmu MAS v roce 2007.
06321 Princip sdílení byl poprvé a úspěšně použit ve dvou projektech Leader ČR 2005, kdy
bylo pořízeno mobilní pódium, taneční parket a ozvučovací aparatura, od té doby stále
využívané všemi obcemi regionu, a dále při renovaci sportovní haly v Dešné, která spádově
slouží pro obce v okruhu 10 km.
Inovační metody ukázaly, že těžiště metody Leader je v práci s lidmi a v rozvoji
lidských zdrojů regionu.
6.4. Finanční plán
Transparentní finanční plán včetně zdůvodnění a rozvržení finančních prostředků do let
a mezi Fiche v procentickém vyjádření.
Finanční plán v tabulce níže zahrnuje prostředky rozdělované v rámci Opatření
IV.1.2., tzn. dotace na projekty naplňující strategický plán LEADER v letech 2008-13.
V uvedené tabulce nejsou obsaženy finanční prostředky na vlastní činnost MAS dle Opatření
IV.2.1. S ohledem na hodnocení a cíle strategie jsou preferovanými Fichemi Fiche č. 2 a 4 –
8, které významným způsobem přispívají k naplňování stanovených cílů SPL.
06423 Význam zemědělských podniků a farmářů na území pro dosažení těchto cílů je
postihnut zejména Fichí 2 dle opatření III.1. Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy, kde
se zejména uplatní péče o zeleň, zřizování a údržba cest a výsadba nových nezemědělských
porostů a ploch. Fiche 4 – 7 společně slouží k rozvoji území prostřednictvím cestovního
ruchu zřizováním nových atraktivit a služeb se souvisící údržbou a obnovou kulturního
dědictví regionu. Význam pro kvalitu života občanů v regionu žijících se současným
zvýšením přitažlivosti pro návštěvníky má obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení
a služby, které mohou být s výhodou využívány oběma cílovými skupinami. Fiche 8 dává
předpoklad pro kurzy a školení vedoucí k podpoře venkovské identity, vzdělávání
provozovatelů služeb na území a dalších možných forem vzdělávání k naplnění cílů SPL.
06422
Poř. číslo
FICHE
1
2
3
4
5
6
7
8
Celkem
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
III.1. Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
I.1.2.1. Lesnická technika
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1. Vzdělání a informace
%
2008
0
20
0
32
5
20
20
3
100
%
2009
0
20
0
30
10
25
10
5
100
%
2010
10
15
0
30
10
15
15
5
100
%
2011
5
10
10
30
10
15
15
5
100
%
2012
0
10
0
35
15
15
20
5
100
%
2013
0
20
0
35
10
10
20
5
100
6.5. Integrovaná strategie území (celková strategie)
Je SPL součástí nějaké Integrované strategie území (dále ISÚ) pro danou oblast na období
2007-2013? (ISÚ zde znamená: ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS,
který vznikl ve spolupráci veřejné a soukromé sféry. Podporuje subjekty, záměry a zdroje.
Nesmí se jednat o strategii mikroregionu/svazku obcí.)
Pokud ano, popište zde stručně tuto strategii, její cíle a záměry
Popište soulad a souvislost SPL s touto ISÚ.
Uveďte také, zda má MAS zpracovaný na období 2007-2013 další rozvojový dokument
(strategii) vedle SPL, který by byl zaměřen na jinou problematiku nebo jiné cíle.
27
SPL je strategickým programem, který naplňuje nejenom vizi ISÚ 2004-2013, ale ve smyslu
rámce PRV i značnou část jejích priorit, jak je popsáno v kapitole 6.1.
06524 Výchozí Integrovaná strategie území MAS Jemnicko byla zpracována jako komplexní
rozvojový dokument na konci roku 2004 týmovým způsobem, kdy cca 20 členný tým tvořili
zakladatelé MAS se zastoupením všech sektorů za respektování procesů facilitované
týmové práce s využitím skupinové dynamiky (Pravidla týmu, konsensuální rozhodování,
sektorová vyváženost …).
Vize ISÚ pro region MAS Jemnicko pro rok 2013
VIZE
Aktivizací lidí a vytvářením komunitní společnosti
rozvíjíme a posilujeme region
zejména s důrazem na multifunkční zemědělství,
vzdělání a duchovní hodnoty
pro dosažení prosperity a trvalého rozvoje venkovských sídel,
aby bylo Jemnicko zajímavé pro život.
V průběhu roku 2007 byla integrovaná strategie zásadním způsobem aktualizována
oslovením široké veřejnosti na území a využitím metody „Komunitních workshopů“
© E consulting,s.r.o. Komunitní workshopy byly provedeny v březnu 2007 celkem na šesti
místech, a to ve Vratěníně, Polici, Třebelovicích, Budkově, Třeběticích, Jemnici a po
připojení obcí Slavonic a Písečného k MAS také ve Slavonicích - na místě sedmém na konci
srpna 2007 s celkovou účastí 52 osob ze všech tří sektorů, jak podnikatelského, tak
občanského či veřejného, které zareagovaly na pozvání v tisku nebo starostů obcí regionu
MAS. Základní náplní workshopů bylo zjištění aktuálních problémů a nedostatků regionu
formou brainstormingu, rozhodnutí skupiny účastníků o prioritě přednesených hesel
z hlediska veřejného zájmu a posléze jejich začlenění do aktualizované SWOT analýzy
území regionu. V závěru jednotlivých workshopů byli účastníci seznámeni s činností MAS
Jemnicko, včetně úspěšné účasti v programu MZe Leader ČR v roce 2005 a
administrovanými projekty.
06526 Neméně důležitou částí komunitních workshopů byl systematický výběr nových
místních aktivistů mezi účastníky (12) a jejich přizvání k vlastní práci na aktualizaci strategie.
Ti z nich, kteří pozvání přijali, vytvořili spolu s některými zakladateli jádro programového
týmu MAS Jemnicko, který pokračoval v přípravě SPL.
Integrovaná strategie regionu MAS Jemnicko předjímá rozvoj území v letech 2004 - 13 v celé
šíři. SPL ISÚ významně naplňuje, zejména s ohledem na zemědělské transformační projekty
a rozvoj obcí v oblasti komunitního rozvoje, budování místních komunit, péče o lidské zdroje
a vzdělávání, budování dopravní infrastruktury, dále v široké oblasti měkkých projektů pro
setkávání lidí regionu, podnikání, bydlení a environmentální rozvoj je však ISÚ podstatně
rozsáhlejší.
Další strategické programové dokumenty vedle SPL připravuje MAS po podání SPL
v začátku roku 2008. Tyto budou využívat zejména ESF, Operační programy Průmysl
a podnikání, Životní prostředí a programy přeshraniční spolupráce nahrazující Interreg.
Integrovaná strategie území regionu MAS Jemnicko pro roky 2004 - 13 je přiložena jako
nepovinná příloha.
06525
28
6.6. Monitoring naplňování cílů SPL
Uveďte návrh min. 5 monitorovacích indikátorů a jejich výstupních hodnot, které budou
sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL a stanovování bonusů. Tyto indikátory
stanovuje sama MAS a nemusí být v souladu s indikátory stanovenými v PRV. Výstupní
hodnoty pro každý indikátor stanový MAS jako plánovaný stav pro konec roku 2009 (pro
2.kolo příjmu MAS konec roku 2010). Dále bude MAS tyto indikátory včetně jejich výstupních
hodnot stanovovat pro každý rok.
Míra, do jaké byly indikátory naplněny, bude sloužit pro stanovení bonusu pro rok
následující. MAS může, v závislosti na naplňování cílů SPL v časové ose, stanovit pro
jednotlivé roky různé indikátory.
V případě výběru SPL bude vybráno 5 indikátorů pro každý rok realizace SPL (pouze první
dva roky budou hodnoceny společně).
06627
Stanovené monitorovací indikátory vycházejí z cílů SPL.
Monitorovací indikátory
Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Název
Počet zapojených zemědělských podniků
Kilometry hipostezek, naučných stezek
Počet turistických atraktivit a služeb
Počet nově vzniklých lůžek
Počet uskutečněných vzdělávacích kurzů (3.3.1.)
Počet účastníků kurzů (3.3.1.)
Počet oprav kulturních památek
Počet nových služeb pro obyvatele
Počet ploch s novou výsadbou zeleně
Počet technologií a realizací podporujících ekologii
Počet nově pořízených strojů
Počet nových informačních kanálů a médií směrem k obyvatelstvu
Kvantifikace
ke konci roku 2009
2
5
3
15
3
50 osob
5
06628 Za monitoring plnění cílů odpovídá monitorovací výbor, který je v MAS Jemnicko
totožný s dozorčí radou, je tříčlenný a dochází v něm v 3letém intervalu k rotaci členů.
7. Partnerství MAS
7.1. Historie MAS
(Seznam členů/partnerů MAS se předkládá v samostatné příloze – viz. Příloha č. 8 k těmto
Pravidlům.)
• Uveďte historii vzájemné spolupráce, resp. jak vznikalo partnerství mezi subjekty, na
základě jakých kritérií docházelo k volbě partnerů. Jakým způsobem oslovovala MAS
veřejnost a jednotlivé sektory, cílové či zájmové skupiny.
• Popište propojení veřejného a soukromého sektoru v souvislosti s historií MAS, a jak
docházelo k rozšíření propojení.
• Datum vzniku MAS.
Místní akční skupina Jemnicko se začala formovat na přelomu roku 2003 – 2004.
Vznikla na ustavující schůzi zakladatelů v říjnu 2004 a zaregistrována do rejstříku obecně
prospěšných společností byla 27. října 2004.
07102 V rámci celostátního projektu POV 2004 mikroregionu Jemnicko, jemuž v té době
předsedal jemnický starosta Mgr. Milan Havlíček, nazvaného „Partnerství pro život v Podyjí“
bylo vytvořeno regionální partnerství typu Leader. Přes úvodní problémy s aktivizací
soukromého sektoru, a to zejména občanského – neziskového, se podařilo postupně sestavit
07101
29
na regionální úrovni skupinu, která splňovala podmínky MAS. Hlavními problémy bylo
pochopení výhod mezisektorového partnerství, a to zejména skupinou starostů, i přes
několik interaktivních vzdělávacích akcí. Kromě Jemnického mikroregionu, jehož počet
obyvatel byl těsně nad hranicí 10 tisíc obyvatel, MAS zahrnula i obec Dešov a Svazek obcí
Dešovska, tyto však v roce 2006 daly přednost příslušnosti k MAS na území mikroregionu
Moravskobudějovicko, kam měly historické vazby, a z MAS Jemnicko v roce 2006 vystoupily.
07103 Při sestavování MAS v průběhu roku 2004 byla oslovena s různým úspěchem řada
potenciálních partnerů. Podíleli se na tom zejména předseda mikroregionu a ti starostové
obcí, kteří viděli v MAS příležitost ke změně na jinou kvalitu spolupráce, než nabízel svazek
obcí. Opakovaně byl využit k informacím i pozváním Jemnický zpravodaj, významné bylo
osobní doporučení starostů k účasti dalších aktérů zejména ze soukromého sektoru v
obcích. Svoji osvětovou roli mezi zemědělci, kteří tvoří významnou část MAS Jemnicko,
sehráli v Jižních Čechách Ing. Jan Koutný a na Jemnicku Ing. Jiří Zahradníček, kteří
přesvědčili k účasti další podniky. Úzkým místem partnerství se ukázaly v době vzniku
neziskové organizace a občanské iniciativy, protože kromě tradičních spolků s různou mírou
aktivity na území Jemnicka neziskový sektor téměř neexistoval. Od začátku byla MAS
koncipována tak, aby byla vzhledem k celému regionu velice otevřená a schopná kohokoliv
přizvat ke spolupráci.
07104 Jako metoda při formování MAS - stejně jako při sestavování ISÚ - byla použita
metoda budování týmu a facilitovaná práce v týmu (©E consulting), kdy nositelem myšlenek
je tým. Za nastavení a vedení procesu práce odpovídá facilitátor, který rovněž řeší týmové
konflikty a problémy. Díky této metodě se v krátké době v relativně velkém týmu cca 20 lidí
ze všech sektorů podařilo ustavit MAS, založit jako o.p.s. včetně nezbytných dokumentů a
administrativních postupů a vytvořit skutečně týmovou mezisektorovou strategii na roky
2004-13, jejíž hlavní předností bylo, že byla nejenom přijata za souhlasu všech členů týmu
a že s ní byla seznámena na konci roku 2004 veřejnost na veřejném projednání, ale byla
také vydána na CD a rozšířena mezi zájemce v regionu. Vize 2013 MAS Jemnicko je
vystavena v kancelářích zakladatelů od vánoc roku 2004.
07105 Způsob práce, použitý při týmových schůzkách, některé z účastníků významně oslovil
a začal tak novou kulturu spolupráce, s níž se většina účastníků dosud nesetkala. Zajímavé
bylo, že na posledních návrhových setkáních při tvorbě ISÚ v roce 2004 trvajících více než
10 hodin se zúčastnili i podnikatelé a vytížení starostové a vydrželi na nich do konce.
V průběhu roku 2005 a 6 se MAS rozšířila o několik partnerů - spolků a soukromých
podnikatelů, kteří projevili zájem o přistoupení.
07106 MAS Jemnicko se od konce roku 2004 ucházela o všechny vypsané programy
v Leaderu administrované MZe a SZIF. Byla přihlášena do „velkého“ Leaderu+ z OP RVMZ
pro implementaci Strategií, kde se umístila velmi těsně za vybranou desítkou úspěšných.
Byla vybrána pro implementaci Rozvojové strategie v roce 2005 v rámci Leaderu ČR a tento
projekt úspěšně absolvovala. I když účast v Leaderu ČR v roce 2006 MAS přes snahu jí
těsně unikla, v tomtéž roce byla vybrána do OP RVMZ v Leaderu + v programu Osvojování
schopností. Ten dokončila v listopadu 2007. Mimoto v rámci krajských projektů Fondu
Vysočiny uspěla v programu Leader Vysočiny v roce 2006. Podrobněji o zkušenostech MAS
v kapitole 8.1.
07107 Místo manažera MAS má zřízeno od roku 2005, v průběhu 2006 bylo po jistou dobu
po odchodu prvního manažera neobsazeno. Dnešním manažerem MAS Jemnicko je Ing.
Milan Svoboda. Účetnictví je od roku 2005 zajištěno smluvně.
07108 V průběhu roku 2007 došlo ve tvorbě partnerství MAS k dalšímu kvalitativnímu skoku.
Byla široce zapojena veřejnost prostřednictvím celkem 10 komunitních workshopů na území
v rámci aktualizace ISÚ a zpracování SPL. Pozvání k účasti na schůzkách, pozvánkami,
v tisku, na internetu a úředních deskách obcí podpořené i obecním rozhlasem a osobním
pozváním členů MAS. Tento proces vyvrcholil přistoupením Slavonic a Písečného, které
současně vystoupily z MAS Dačicko, která neprojevovala činnost. Tím se v MAS posílil
zejména neziskový sektor a o partnerství v MAS projevilo zájem několik NNO. Významná
zásluha za rozšíření přísluší nynějšímu předsedovi SR MAS Ing. Aloisu Adamovi. Neziskové
organizace na Slavonicku mají dlouhou tradici. Jejich členové aktivně pracovali v průběhu
30
aktualizace ISÚ a SPL a zařadili se do struktur MAS. Přistoupením 2 obcí ze Slavonicka
rozšířila MAS svoje území na více než 14 000 obyvatel.
07109 Od roku 2005 se datuje partnerství MAS Jemnicko s rakouskou MAS WaldviertelVohlviertel, které se dále prohlubuje - více v 8.2. V roce 2007 začala spolupráce se
slovenskou MAS „Požitavie – Širočina – záujmové združenie obcí pre CR“, s níž byla
podepsána dohoda o spolupráci.
07110 V červnu téhož roku MAS pro zvýšení pružnosti v rozhodování upravila svoje
rozhodovací struktury obecně prospěšné společnosti, správní rada se redukovala z 15 na
6 členů, dozorčí rada má místo původních 9 členy 3. Dokumenty včetně rozhodnutí
rejstříkového soudu o těchto změnách jsou přiloženy.
7.2. Zapojení partnerů do přípravy SPL
• Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při zpracování SPL.
• Účast jednotlivých partnerů na projednávání SPL.
• Předpoklad vývoje spolupráce v budoucím období.
Jak bylo vysvětleno výše (kap. 3), na zpracování SPL se podílel Programový tým
MAS včetně manažera a předsedy SR MAS - celkem se do práce zapojilo 15 lidí.
07212 Práce a odpovědnosti byly rozděleny takto:
Na hodnotící analýze území včetně auditu zdrojů, SWOT analýze, Strategii, Partnerství a
kapitole 8 Zkušenosti a spolupráce spolupracoval celý programový tým na 5 facilitovaných
setkáních.Tato setkání se konala samostatně (nad schůzky pro zpracování ISÚ). Na nich
byly zapracovány do SPL i výsledky workshopů (celkem 10) s veřejností, které se promítly
zejména do auditu zdrojů a SWOT analýzy. Výchozím materiálem byla Programovým týmem
vytvořená ISÚ, z ní byly převzaty vybrané statistické a sociodemografické údaje stejně jako
vize, priority a opatření relevantní k PRV. Kapitola 9 SPL byla zpracována v součinnosti
manažera a předsedy MAS za procesního vedení E consulting a vycházela z již existujících
dokumentů a administrativních postupů MAS z období od roku 2004. Na procesech a plánu
evaluace, hodnocení a propagace se podílel celý programový tým. Archivní řád zpracoval
manažer MAS. Všechny administrativní procesy byly upraveny tak, aby odpovídaly
současným podmínkám a po návrhu podrobeny jako celek připomínkovému řízení členů
Programového týmu, Správní rady o.p.s. a na závěr oponentuře facilitátora, jež se zaměřila
na vzájemnou systémovou provázanost procesů s ohledem na možnost certifikovat
v budoucnu systém řízení MAS dle norem ISO 9000 a ISO 14 000.
07213 Stanovení Fiší předcházelo setkání Programového týmu, kdy byly maticovou
metodou dány do souvislostí Cíle SPL vycházející z priorit ISÚ MAS Jemnicko 2004-13,
opatření PRV a projektové záměry na území, z čehož vyšlo jak věcně, tak časově zaměření
Fichí. Jednotlivé Fiche byly připraveny menšími partnerskými skupinami (2-5 lidí) uvnitř
Programového týmu, připomínkovány celým týmem a dány do souladu s cíli strategie,
monitorovacími ukazateli a Finančním plánem, na závěr schváleny Správní radou MAS.
Povinné přílohy zajistil Manažer MAS a předseda SR, na souboru Nepovinných příloh se
podíleli kromě manažera Programový tým, Správní rada a konzultační firma E consulting.
SPL byl jako celek Programovým týmem předložen Plénu MAS a SR MAS, které jej
schválily. Prostřednictvím Zpravodaje bude s jednotlivými částmi SPL seznámena veřejnost
a zájemci dostanou SPL na společném CD nosiči s ISÚ. K dispozici bude v případě vybrání
MAS v 1. kole od února 2008 v kanceláři MAS Jemnicko.
07211
7.3. Vztah k obyvatelstvu
• Jaké byly vyvinuty snahy o zapojení obyvatel do MAS a její činnosti?
• Jak byly zjišťovány potřeby místního obyvatelstva?
• Jak je informováno obyvatelstvo o MAS, o SPL?
MAS Jemnicko si od svého vzniku byla vědoma, že před ní stojí náročný úkol. Nejen
seznámit veřejnost se svojí existencí, ale zapojit ji do rozvoje, získat její souhlas s aktivitami,
motivovat nejaktivnější občany, aby se podíleli na práci MAS. Zkrátka začít systematicky
07314
31
budovat kapacitu regionu. K tomu intenzivně hledala nejen komunikační kanály pro
komunikaci od sebe k občanům, ale i pro zpětnou vazbu od obyvatel regionu.
Pro informaci o svých aktivitách využívala dvě periodika, a to zpravodaj Jemnického
mikroregionu a hojně čtené regionální noviny „Listy jihozápadní Moravy“ vydávané
v Dačicích a pokrývající svým nákladem celý region. Na vydávání vlastního časopisu neměla
do roku 2006 ani prostředky, ani redakční tým. Vlastní časopis začala MAS vydávat od léta
2007 v souvislosti s aktualizací ISÚ a přípravou SPL a v něm také o obou strategiích
srozumitelně informovala. V průběhu let 2004 až 2006 využívala MAS webu Města Jemnice.
Samostatné web strany má od roku 2007. Dalším informačním kanálem byli starostové obcí,
kteří o MAS mohli informovat v rozhlase, na úřední desce nebo osobním sdělením v obcích.
Tento komunikační prostředek však byl silně závislý na zájmu a schopnostech jednotlivých
starostů a při přenosu informací oběma směry docházelo k většímu či
menšímu „komunikačnímu zkreslení“ (vědomému či nevědomému ) podle toho, jaké
pochopení pro Leader a osobní zájem starosta měl. Přesto i tento prostředek přispěl
k aktivnímu zapojení veřejnosti do aktualizace a zpracování jak ISÚ, tak SPL.
07315 Potřeby obyvatel začaly být systematicky a celoplošně zjišťovány od května 2007,
kdy proběhl již popsaný seriál komunitních dílen – workshopů. Na různých místech
rovnoměrně v regionu jich bylo celkem 10. Formou facilitovaného brainstormingu
s následným rozhodováním o důležitosti jednotlivých hesel se tak lidé mohli velice otevřeně
vyjádřit nejen ke stavu území, ale i k sociálnímu klimatu a mezilidským vztahům a definovat
svoje priority v problémově orientovaných workshopech. Jejich potřeby byly zapracovány jak
do ISÚ, tak do SPL, kde navíc figuruje jako dva z rozvojových zdrojů seznam projektových
návrhů, které mají subjekty na území v úmyslu realizovat v následujících letech, a seznam
místních lídrů s kontakty a mírou aktivity. Uvedeno v kapitole 5.
7.4. Otevřenost MAS
• Jakým způsobem lze vstoupit do MAS?
• Jaké skupiny členů/partnerů mohou vstoupit do MAS?
MAS má nastavenu svoji strukturu i rozhodovací mechanismy tak, aby byla co nejvíce
otevřená a zájemcům o spolupráci nekladla žádné překážky vstupu. Každý, jednotlivec či
organizace, kteří se chtějí podílet na rozvoji, se přihlásí na sekretariátu MAS a po
zaregistrování okamžitě může začít pracovat v roli pozorovatele až do svého přijetí za
partnera. O přijetí za partnera rozhoduje Plénum MAS, nikoli SR o.p.s. Schůze pléna MAS,
na které jsou přijímáni noví partneři, se koná nejméně 1x za rok. Jediným omezujícím
faktorem přijetí do pléna je zachování poměru mezi soukromou a veřejnou sférou. Ten musí
být vždy ve prospěch sféry soukromé (podniky včetně zemědělců, NNO, občanské iniciativy
a občané). Jako partner MAS může přistoupit kdokoliv, kdo splňuje základní podmínku místa
bydliště či činnosti na území regionu MAS Jemnicko. Partnerem se nemohou stát politické
strany nebo jejich místní organizace a dále hnutí, skupiny či jednotlivci, jejichž činnost by
podle názoru většiny Pléna MAS nesměřovala k udržitelnému rozvoji regionu nebo je
v rozporu se zákony ČR. Podmínkou vstupu a partnerství v MAS je placení příspěvků.
07416
8. Zkušenosti a spolupráce
8.1. Zkušenosti
• Účast MAS v programech založených na principech LEADER, v případě, že předložená
žádost vedla k poskytnutí dotace, popsání zkušeností a způsobu jejich využití.
• Shrnutí ex-post hodnocení předchozích strategických plánů MAS (pokud již existovaly).
MAS Jemnicko se ucházela o všechny vypsané možnosti v Leaderu od roku
2004/2005. Byla mezi přihlášenými v Leaderu+ pro implementaci Strategií, kde se umístila
08101
32
velmi těsně za vybranou desítkou úspěšných, v roce 2005 uspěla v Leaderu ČR, který
úspěšně absolvovala.
V rámci této implementace strategie, která byla bohužel vzhledem k podmínkám programu
omezena na investiční projekty, fungovaly úspěšně komise a struktury MAS, které se v té
době rekrutovaly z řad zakladatelů a byly rozšířeny o několik nově přistoupivších partnerů ze
spolků. U všech projektových žádostí byla kromě základní projektové dokumentace
vyžadována Analýza nákladů a přínosů, která poskytla pohled na přínos projektů po celou
dobu jejich využití. Nejúspěšnějšími projekty byly dva projekty, které - ač investiční podpořily setkávání občanů regionu a významně přispěly ke kladnému hodnocení činnosti
MAS v regionu. Prvním byla sportovní hala v Dešné, kde se dnes „dveře netrhnou“ a kde se
na řadě pravidelných sportovních aktivit scházejí zájemci z širokého okolí, druhým projektem
byl projekt Jemnického mikroregionu, v rámci něhož se pořídilo komplexní mobilní zařízení
na pořádání akcí sestávající vedle ozvučovací aparatury z pódia, tanečního parketu a
několika dřevěných přístřešků. V průběhu sezony poutí, posvícení a dalších místních oslav
jde mobilní pódium z obce do obce a na jeho využití je každoročně sestavován kalendář od
dubna do listopadu. Dalšími realizovanými projekty v rámci Leader 2005 bylo vybavení
počítačovou sítí s využitím pro vzdělávání dospělých a opravy ordinace dětského lékaře,
obojí v Polici, posledním projektem směřujícím do podnikatelské sféry bylo zařízení pro
údržbu zeleně v obcích – nositele ZD Dešov. Leader ČR 2005 skončil z hlediska hodnocení
vyhlašovatele Ministerstva zemědělství i spolupracující ZAPÚ v Třebíči jednoznačným
úspěchem MAS Jemnicko. V průběhu implementace nebyla shledána žádná administrativní
ani finanční pochybení.
08102 Přes podanou přihlášku do Leaderu ČR v roce 2006 mezi uchazeči neuspěla, avšak
v roce 2006 byla jako úspěšný žadatel vybrána do Leaderu + v programu Osvojování
schopností, který dokončila v listopadu 2007. Zde se kromě profesionalizace MAS zaměřila
zejména na budování kapacity regionu a zapojování veřejnosti, aktualizaci ISÚ a v jeho
rámci začala i vydávat Zpravodaj MAS a zřídila web strany.
08103 Mimoto v rámci krajských projektů Fondu Vysočiny uspěla v programu Leader
Vysočiny v roce 2006, který sloužil zejména k překlenutí období s nedostatkem prostředků
na činnost.
08104 Kromě těchto programů se MAS podílela a podílí na několika významných akcích
a projektech.
08105 První z nich byl tzv. cestující dílna (Travelling workshop) v rámci Prepare Gathering
Velehrad 2006 – výročního setkání evropské skupiny PREPARE, jež sdružuje evropské
organizace pro rozvoj venkova z řady zemí. Dílna se konala v červnu 2006 a navštívila
i MAS Jemnicko, kde si odborníci z 10 evropských států prohlédli realizované projekty
a diskutovali v Dešné na téma rozvoje a fungování MAS spolu s manažerem partnerské
rakouské MAS panem Deyssigem. Jejich doporučení, zejména nestora evropského
venkovského rozvoje Prof Michaela Dowera z Anglie, byla cenným impulsem pro další
rozvoj. Prof. Dower vysoce ocenil zejména projekt sdíleného mikroregionálního vybavení pro
veřejné akce, realizovaného v rámci Leader ČR 2005, které při malých nákladech má
vysoký veřejný dopad na celý region.
08106 V květnu 2007 navštívily MAS Jemnicko dvě skupiny aktivistů, pracovníků krajských
úřadů a členů MAS a budoucích MAS ze dvou slovenských krajů - Nitranského a
Banskobystrického, celkem asi 55 lidí. Účastníci diskutovali s členy MAS o problémech
a rozdílech v přístupu k Leaderu, sbírali zkušenosti a prohlédli si realizované projekty
v Leaderu ČR 2005 a ostatních projektech.
08107 MAS Jemnicko se podílí jako významný partner na projektu ESF OPRLZ 3.3
s názvem „Profesionálové pro venkov Vysočiny (nositel Národní observatoř venkova, o.p.s.),
jenž je zaměřen na vývoj vzdělávacího programu pro profesionální pracovníky MAS a jeho
pilotní ověření. MAS Jemnicko má za úkol zajistit realizaci pilotního kurzu, který je nyní už za
svojí polovinou, dále zajištění metody pro benchmarking MAS. Manažer se tohoto
modulového kurzu pro venkovské generalisty účastní jako frekventant, někteří partneři MAS
Jemnicko, jako například místní lídr z podnikatelské sféry Viktor Piler nebo partnerka z NNO
Olga Žampová, se účastní vybraných částí.
33
8.2. Spolupráce
Popis národní (neboli meziregionální) nebo mezinárodní (neboli přeshraniční) spolupráce,
nikoliv spolupráce v rámci jedné MAS.
• Příprava, realizace nebo účast v projektech spolupráce založených na principech LEADER.
• Soulad SPL a záměrů spolupráce.
Dále uveďte současné a plánované aktivity MAS v rámci vytváření sítí místních partnerství.
Meziregionální spolupráce MAS je cílena od roku 2005 na spolupráci zejména s MAS
Telčsko v rámci neformálního širšího území, tzv. Regionu Renesance, pro podporu zejména
kulturní, historické a přírodní jedinečnosti tohoto širšího území. MAS Telčsko uspěla
v Leaderu ČR 2007 a má tak naději, že se do opatření 4.1. bude hlásit ve druhém kole
příjmu žádostí roce 2009.
MAS Jemnicko je otevřená i spolupráci s dalšími MAS v ČR, kde preferuje příhraniční MAS
v chudých regionech řešící stejné problémy. Partnerské záměry může zprostředkovat a
podpořit z titulu členství v Radě Národní sítě MAS, jež nyní má okolo 80 MAS, předseda SR
MAS Ing. Adam, který zde zastupuje Kraj Vysočina.
08209 Zahraniční spolupráce s rakouskou MAS Waldviertel - Wohlviertel se datuje od
přelomu roku 2005 - 6, kdy byl dohodnut rámec a posléze podepsána partnerská smlouva
mezi oběma místními akčními skupinami. V průběhu přípravy SPL byl zohledněn plán
rakouské MAS (v Rakousku byla uzávěrka IV. Osy a výběr skupin dříve), a toto partnerství
je zahrnuto i do strategického plánu obou spolupracujících skupin.
Styčnými body obou plánů je zejména spolupráce na mezinárodních jezdeckých akcích, při
jazykové přípravě školních dětí a při turistickém využití regionu (zde je navázána spolupráce
i s několika polskými MAS). Zkušenosti členů a partnerů s přípravou a realizací projektů jsou
v příloze (viz Přílohy).
08210 Po prvních kontaktech při návštěvě zástupců slovenských MAS z Nitranského
a Banskobystrického samosprávného kraje v květnu a v červnu 2007 byla dohodnuta a
podepsána dohoda o uzavření rámcové smlouvy o spolupráci mezi MAS Jemnicko
a (budoucí) MAS Požitavie - Širočina z Nitranského samosprávného kraje. Styčnými body
obou území je jednak velikost a společný cíl, jak chudý - převážně zemědělský region přivést na cestu rozvoje prostřednictvím podpory cestovního ruchu za současného zvýšení
kvalita života pro místní obyvatele. Dále pak budování kapacity území a vzdělávání obyvatel
pro podporu místní identity.
08211 Kromě těchto 3 partnerských aktivit bylo subjekty z území MAS Jemnicko realizováno
několik mezinárodních projektů v duchu spolupráce Leader a INTERREG.
08212 Všechny rámcové smlouvy a dohody s dalšími MAS jsou v souladu s ISÚ MAS
Jemnicko a tím i se SPL a jsou obsaženy i ve strategických dokumentech zahraničních
partnerů.
08208
9. Organizace a zdroje MAS
9.1.Organizační struktura a rozdělení odpovědností
• Struktura a organizace MAS („organizační schéma MAS”) - přehled vnitřního členění MAS,
orgánů, komisí, pracovních skupin apod. včetně seznamu členů těchto orgánů, komisí,
pracovních skupin apod. spolu s údajem, jaký subjekt zastupují.
• Orgán pro přípravu SPL a orgán pro dozor nad jeho realizací.
• Úloha a odpovědnost jednotlivých subjektů při realizaci SPL a jednotlivých organizačních
složek.
• Způsob sestavení výběrové komise a důvody výběru členů.
• Existence jiných komisí či pracovních skupin, jejich zaměření a pravomoci.
• Způsob delegování zástupců skupin do orgánů místní akční skupiny (volby, jmenování,
prostý zájem).
34
• Existuje-li, rotace členů kolektivních orgánů místní akční skupiny.
• Osoba/osoby, která/é bude/budou řídit realizaci SPL a popis její/jejich role a pravomocí
v MAS.
MAS Jemnicko má právní formu obecně prospěšné společnosti, statutárním orgánem
je 6 členná správní rada (SR), jejímž předsedou je v současné době Ing. Alois Adam.
Dřívější počet členů SR byl 15 (2004-2007). Současná velikost SR vznikla v červnu letošního
roku z důvodu vyšší operativnosti při rozhodování. Změna zápisu do rejstříku obecně
prospěšných společností byla zapsána. Dozorčí rada o.p.s. (DR) má 3 členy, dříve 9.
DR kromě standardních funkcí v rámci o.p.s. dané zákonem a Zakládací listinou zastává
pro Leader roli Monitorovacího výboru.
V SR a DR je uplatňována postupná rotace členů, každý rok se obměňuje jedna třetina a na
místa členů, kteří odešli, jsou na schůzi zakladatelů jmenováni noví členové dle návrhů
Pléna MAS v souladu se Zakládací listinou a Volebním řádem.
09102 Vedoucím výkonným pracovníkem MAS v zaměstnaneckém poměru je manažer
Ing. Milan Svoboda. S ohledem na výsledek výběru MAS v ose Leader PRV bude v I. Q.
2008 přijata také administrativní síla. Účetnictví je zajištěno externě od roku 2004 smluvní
profesionální účetní Boženou Gliganičovou.
09103 Výběrová komise (VK) je jmenována SR sedmičlenná dle návrhu Pléna MAS.
U jednotlivých členů, kromě respektování podmínek a doporučení ve Statutu MAS, bylo
pohlíženo na bezúhonnost a schopnost odvést nárazově v průběhu vyhodnocování projektů
kvalitní práci v termínech administrace. Funkční období členů výběrové komise jsou tři roky.
Zakladatelé o.p.s. splňují podmínku minority veřejného sektoru. Všechny rozhodovací orgány
dle Statutu MAS Jemnicko splňují podmínku minority veřejného sektoru.
Jsou jimi Správní rada, Dozorčí rada a Výběrová komise.
Nad tuto skutečnost je podmínka minority zakotvena ve Statutu i pro Plénum MAS, které
zahrnuje kromě zakladatelů, členů SR a DR také partnery MAS. Partnery jsou fyzické a
právnické osoby, které byly přijaty plénem a přistoupili na základě partnerské smlouvy k MAS
Jemnicko. Kromě partnerů se MAS otevírá i pozorovatelům, kteří se mohou podílet na práci
komisí MAS s výjimkou Programového týmu a zúčastnit se Pléna MAS s hlasem poradním.
09104 Programový tým MAS je orgán zodpovědný za zpracování strategií, programových
dokumentů a plánů a pracuje týmovou metodou. Je „myšlenkovým trustem“ MAS.
Kromě práce na Integrované strategii území je i zpracovatelem SPL. Programový tým má
v současnosti 15 členů, do budoucna předpokládáme jeho rozšíření zejména o vedoucí
jednotlivých odborných komisí MAS.
Další odborné komise zatím nebyly ustaveny, avšak v souladu s potřebami MAS Jemnicko
se formují komise pro externí spolupráci s nutnými jazykovými kompetencemi členů, která
bude zaměřena na projekty spolupráce v ČR i v zahraničí, dále komise zaměřené na ženy,
mládež a vzdělávání a redakční rada Zpravodaje a webu.
09101
09105 Základními oficiálními dokumenty MAS jsou Statut MAS, v němž je zakotvena
struktura, činnosti a základní požadavky na orgány a jejich činnost rozvíjející Zakládací
smlouvu o.p.s. a je vymezen střet zájmů osob působících v orgánech MAS, dále Jednací
řád, který dává rámec jednání správní rady a všech dalších orgánů MAS, a Volební řád,
jenž nastavuje procesy návrhu, přijímání, jmenování a volby delegátů do všech orgánů MAS
v souladu se Zakládací listinou. (Všechny 3 dokumenty jsou součástí Nepovinných příloh
žádosti, klíčové body Zakládací listiny o.p.s. jsou obsaženy ve Výpisu z rejstříku o.p.s.
35
09106
Organizační schema Místní akční skupiny Jemnicko
Návrh SPL byl v souladu s Integrovanou strategií území MAS Jemnicko (ISÚ) a námětů
veřejnosti zpracován Programovým týmem MAS v procesu navrženém a facilitovaném
firmou E consulting, s.r.o., jež je také autorem sociodemografických přehledů a údajů
převzatých z ISÚ. Podrobný popis procesu je v kapitole 3.
Za realizaci SPL je zodpovědný ředitel/ manažer MAS Ing. Milan Svoboda, který
zodpovídá SR MAS. Kontrolní činnost jak vůči SR, tak v rámci realizace SPL vykonává DR.
09107
36
Manažer/ ředitel tak zodpovídá zejména za propagaci SPL, školení veřejnosti, vyhlášení
výzev, administraci projektů ve smyslu úplnosti a přijatelnosti a styk s RO SZIF. Pokud je
třeba schválení kroků, toto provádí SR MAS. Výběr projektů v souladu s kritérii,
monitorovacími indikátory a bodovým hodnocením zajišťuje výběrová komise MAS, jejíž
konečné výroky jsou schvalovány Správní radou. Kontrolu manažera/ ředitele, stejně jako
správní rady MAS, zajišťuje Dozorčí rada. DR ve funkci Monitorovacího výboru kontroluje
i realizaci projektů a provádí veškeré kontrolní činnosti v rámci realizace SPL. Pravomoci
a odpovědnosti jsou dány Statutem, Jednacím a Volebním řádem.
Tabulky personálního obsazení orgánů
P – soukromý sektor podnikatelský, N – soukromý sektor neziskový a občanský, V – sektor
veřejný (financovaný z daní)
Zakladatelé jsou uvedeni ve výpisu z rejstříku o.p.s.
09108
Správní rada o.p.s.
Jméno
Organizace
Sektor
Členství v dalších
orgánech MAS
Poznámka
Ing. Alois Adam
Vlasta Karásková
Ing. Jiří Zahradníček
Ing. Jan Koutný
Karel Janoušek
Ing. Miloslav Nevěčný
Ing. A..Adam, OSVČ
ZD Budkov
ZEOBS Jemnice
Jemnický mikroregion
Obec Police
Město Jemnice
P
P
P
V
V
V
PT
Předseda SR
09109
PT
PT
Dozorčí rada o.p.s. - Monitorovací výbor
Jméno
Organizace
Sektor
Členství v dalších
orgánech MAS
Jiřina Bláhová
Martin Kincl
Josef Blažek
Fa Bláha
Obec Vratěnín
ZD Police
P
V
P
PT
PT
Organizace
Sektor
Členství v dalších
orgánech MAS
Slavonická renezanční
společnost, o.s.
Jezdecký klub Apanači,
o.s.
OSVČ
OSVČ
OSVČ
OSVČ
Město Jemnice
N
PT
N
PT
09110
Starosta obce
Starosta města
Poznámka
Starosta obce
Výběrová komise
Jméno
Olga Žampová
Olga Guevarová
Božena Gliganičová
Jan Bastl
Viktor Piler
Petr Vítek
Pavol Bátor
P
P
P
P
V
Poznámka
PT
PT
37
Programový tým
Jméno
Olga Žampová
Olga Guevarová
Milan Svoboda
Petr Vítek
Jiřina Bláhová
Alois Adam
Jaroslav Nekula
Marie Kubátová
Viktor Piler
Miloslav Nevěčný
Karel Janoušek
Martin Kincl
Jan Koutný
Milan Havlíček
Jana Krejčí
Sektor
Slavonická renezanční
společnost, o.p.s.
Jezdecký klub Apanači,o.s.
MAS Jemnicko
OSVČ
Fa Bláha
Ing. Alois Adam
SWN Moravia s.r.o.
OSVČ
OSVČ
Město Jemnice
Obec Police
Obec Vratěnín
Obec Třebětice
MS Mladoňovice
Jemnický mikroregion
N
Členství v dalších
orgánech MAS
VK
N
N
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
N
V
Poznámka
VK
VK
DR
SR
VK
VK
SR
SR
DR
SR
Plénum MAS
Členství
zástupce
v orgánech MAS
09112
Organizace
Sektor
09111
P
P
P
P
SR,PT
DR,PT
VK
SR
P
P
SR
VK
N
VK,PT
Olga Guevarová
Ing. Lenka Kolářová
Zdeněk Kounek
Ing. Jaroslav Nekula
Josef Blažek
Jan Chloupek
Viktor Piler
Ing. arch. Petr Vítek,
vlastní historický objekt
na území MAS
Marie Kubátová
Mgr. Milan Havlíček
N
P
P
P
P
P
P
P
VK,PT
Miloš Pacas
N
Partner MAS
– Fyzická/ Právnická osoba
1. Ing. Alois Adam, OSVČ
2. František Bláha, OSVČ
3. Božena Gliganičová, OSVČ
4. Zemědělské družstvo
Budkov
5. ZEOBS, spol. s r.o.
6. Jan Bastl, OSVČ
7. Slavonická renesanční
společnost, o.s.
8. Jezdecký klub Apanači, o.s.
9. Zemspol Dešná, s.r.o.
10. Zdeněk Kounek, OSVČ
11. SWN Moravia s.r.o.
12. ZD Police
13. ZD Třebelovice
13. Viktor Piler, OSVČ
14. Ing. arch. Petr Vítek –
Architekt, OSVČ
15. Marie Kubátová, OSVČ
Myslivecké sdružení
Mladoňovice
Moravský rybářský svaz MO
Zástupce
Ing. Alois Adam
Jiřina Bláhová
Božena Gliganičová
Vlasta Karásková
Ing. Jiří Zahradníček
Jan Bastl
Olga Žampová
P
N
Poznámka
do 2007SR
do 2007 předseda DR
do 2007SR
DR
do 2007SR
VK,PT
VK,PT
VK,PT
do 2007 předseda SR
2005-7 VK
38
18. Obec Třebětice
19. Město Jemnice
20. Obec Kdousov
21. Obec Police
22. Obec Vratěnín
23. Základní škola Lubnice,
okres Znojmo
24. Jemnický mikroregion
25. Obec Budkov
26. Obec Písečné
27. Město Slavonice
Ing. Jan Koutný
Ing. Miloslav Nevěčný
Alena Šimková
Karel Janoušek
Martin Kincl
Mgr. Dušan Kovář
Jana Krejčí
Milan Záškoda
Vladimír Macků
Luboš Kryzan
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
SR,PT
SR,PT
do 2007 SR
SR,PT
DR,PT
do 2007 SR
do 2007 DR
do 2007 SR
Pozorovatel
9.2 Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL
Lidské zdroje MAS
• zaměstnanci MAS (manažer, administrativní síla apod.) a jejich úloha a odbornost
(např. vzdělání, certifikát, praxe),
• účetní a jeho/její odbornost (např. vzdělání, certifikát, praxe),
• odbornost členů/partnerů MAS,
• systém vzdělávání členů/partnerů MAS,
• schopnost komunikace v cizích jazycích a v kterých.
Manažer, který současně vykonává práce ředitele ve smyslu Zakládací smlouvy o.p.s., je
Ing. Milan Svoboda. V této funkci nahradil Ing. Moniku Ledeckou. Byl vybrán na základě
3kolového výběrového řízení a pracuje v MAS od června 2007. Řídí MAS po stránce
výkonné a provozní a vykonává rozhodnutí SR, která přenáší na další orgány.
Je zodpovědný za realizaci SPL. Vysokou školu absolvoval v roce 1982.
09213 Má předchozí praxi jako manažer technické podpory zahraniční společnosti
se sídlem v Německu, po nějakou dobu podnikal jako OSVČ a pracoval ve finančních
institucích. Dobrovolnicky pracuje dlouhou dobu v neziskovém sektoru v oblasti branných
sportů. Bydlí na venkově. Když nastoupil do MAS, měl předchozí zkušenosti s projekty.
Mluví plynule německy a uživatelsky zná práci s PC. Hned po nástupu absolvoval
15hodinové interaktivní individualizované intenzívní školení doplněné osobním 60hodinovým
samostudiem (fa E consulting - nositel projektu ESF Profesionálové pro Středočeský venkov)
pro seznámení se strukturou, historií a procesy a Integrovanou strategií v MAS Jemnicko od
doby jejího založení, dále pokrývající principy a problematiku historii a struktury iniciativ
a metody Leader v Evropě i u nás. Současně se seznámil s EZFRV a Programem rozvoje
venkova. Od nástupu začal okamžitě spolupracovat na týmové aktualizaci ISÚ, posléze na
SPL. Ing. Svoboda studuje v rámci modulového pilotního kurzu projektu ESF (OPRLZ 3.3.) (150 hodin) nositele Národní observatoře venkova s názvem „Profesionálové pro venkov
Vysočiny“, který bude končit závěrečnou prací v únoru 2008. Program a kurz budou
akreditovány na MŠMT. Od svého nástupu vzhledem k jazykové vybavenosti se
Ing. Svoboda podílí na spolupráci v rámci sladění SPL s rakouskou MAS Waldviertel –
Wohnviertel a zúčastnil se od začátku jednání s partnery ze Slovenska.
09214 Administrativní pracovník v současné době v MAS nepracuje, příležitostně vypomáhá
Jana Krejčí - členka MAS a pracovnice Městského úřadu v Jemnici, avšak v případě uspění
MAS v 1. kole Leaderu v rámci PRV bude přijata síla pro administrativní práce.
09215 Účetní MAS na základě smlouvy je profesionální účetní s kvalifikací dle zákona
Božena Gliganičová, která MAS Jemnicko účtuje od roku 2004 včetně účetních operací
v rámci Leader ČR v roce 2005 a všech dalších projektů a činností. Paní Gliganičová pracuje
profesionálně jako účetní firma. Živnostenský list vystaven v roce 1996, obnoven 2004. Má
střední ekonomickou školu s maturitou.
09216 Mezi členy orgánů MAS a partnery je řada odborníků s kvalifikací a kompetencemi
v řadě odborností a profesí a jazykových znalostí, jak vyplývá z níže uvedeného přehledu
v tabulce.
39
09217
Tabulka výchozích kompetencí členů a partnerů MAS (stav k 1.12. 2007)
Tabulka obsahuje kompetence, které jsou ochotni partneři dát ve prospěch činnosti MAS, sdělené
16 partnery v rámci auditu lidských zdrojů MAS Jemnicko včetně jazykových schopností.
3
2
1
Stupeň ( 4=max)
4
Kompetence/Dovednost/Kvalifikace
Poznámka
5
2
1
1
2
5
7
3
1x certifikát A1
2
2
Jazykové schopnosti
Angličtina
Němčina
Ruština
Španělština
Osobní využitelné kontakty v zahraničí pro
venkovský rozvoj
Rakousko
Německo
Slovensko
Polsko
Španělsko
Itálie
USA
Další kompetence
1
3
4
2
2
1
1
2
+ 1x bez známky
1
1
1
Ekonomika/Účetnictví
Stavební činnost/ Investice
1
6
4
1
5
2
Elektrotechnická kvalifikace
1
1
2
1
Projektant/ Investiční výstavba
1
1
1
1
Návrh projektu a zpracování projektové žádosti
Projektový Management
5
5
3
Venkovský rozvoj (kvalifikovaný venkovský
generalista)
1
1
4
Fundraising/ Získávání finančních zdrojů
3
2
3
Ekologie
1
4
4
Zemědělství
1
1
2
1
Vzdělávání/ Práce s lidmi
3
4
3
2
Jiné-popište
Sportovní management, trenérství –
Účetnictví přísp. org. 1x
Green Belt – hodnocení projektu
z pohledu kvality – 1x
1x
Děti, rodiče, prarodiče, mezigenerační vztahy,
školství – předškolní, speciální, management,
zdravotnictví + hygienické normy – orientace,
sport, trenérství, prožitkové sport. aktivity,
organizace a management, evaluace –
1x
Výpočetní technika, komunikace –
1x
PC servis, sítě, programy –
1x
40
Kultura –
1x
Procesy komunitní spolupráce –
1x
V rámci budování vnitřní kapacity MAS předpokládáme systematické školení členů
a partnerů MAS cílené k rozšíření záběru MAS jako komplexního garanta rozvoje území
MAS Jemnicko. Jednotliví členové a partneři by měli být schopni vnímat venkovský prostor
regionu nejen pohledem vlastní specializace, zaměření nebo lokálního či převažujícího
zájmu, ale zejména z pohledu komplexního udržitelného rozvoje území ve veřejném zájmu,
tedy zájmu obyvatel na území žijících s dopadem na celou společnost.
09219 Naplánovaný systém vzdělávání s ohledem na rozdílné zaměření a míru
kompetencí profesionálních pracovníků členů a partnerů v konkrétních odbornostech
vychází z jejich zapojení do činnosti MAS a bude využívat zejména jednotlivé moduly
profesionálních akreditovaných vzdělávacích programů vyvinutých v rámci ESF OPRLZ 3.3.
Národní observatoří venkova nebo E consulting, s.r.o., jež umožňují intenzivně, měřitelně,
a v krátké době si cíleně osvojit konkrétní dovednost, a to vždy s ohledem na venkovské
prostředí, souvislosti provázaných oblastí a specifiku práce MAS.
09220 V rámci individuálních vzdělávacích plánů bude diferencován přístup k profesionálům,
poloprofesionálům a dobrovolníkům, aby dokázal sladit osobní zájmy jednotlivců a jejich
představu o celoživotním učení s potřebami místní akční skupiny.
V této oblasti MAS využije model „Investors in People“ s úspěchem řadu let aplikovaný ve
Velké Británii, kdy plánování i evaluace vzdělávání probíhají za účasti vzdělávaného
pracovníka a berou v úvahu nejenom potřeby organizace, ale i jeho osobní orientaci a přání
a potřeby.
09221 Plán vzdělávání odborníků MAS, které vnímáme jako generalisty, zahrne i jejich
jazykovou přípravu nutnou pro projekty spolupráce. Ta bude probíhat z větší části
individuálně, přesto se otevírá možnost v rámci MAS probírat specializovanou venkovskou
problematiku s jejím slovníkem, který se od učebnic jazyků poněkud liší.
09218
Technické prostředky
• provozní podmínky (budovy, kanceláře, dopravní prostředky apod.),
• technické vybavení,
• počítačové a programové vybavení,
• způsoby a možnosti informování členů MAS a obyvatelstva.
Místní akční skupina Jemnicko má od roku 2005 smluvně zajištěnou kancelář
s možností využití sousední zasedací místnosti pro cca 20 lidí v budově firmy ZEOBS, s.r.o.,
v centru Jemnice cca 5 minut chůze od Městského úřadu. V budově Městského úřadu je
k dispozici sál pro 100 lidí a možnost parkování dle vzájemných dohod MAS s Městem
Jemnice jako jedním z partnerů. Pro venkovní shromáždění a prezentace s počtem 500 až
1000 posluchačů může využít na základě dohody s partnerem Jemnickým mikroregionem
výsledek jednoho z projektů Leader ČR 2005 - Ozvučovací aparaturu a mobilního pódium.
Vybavení kanceláře kromě kancelářského nábytku, kancelářských židlí a 15 židlí do
zasedací místnosti sestává z 1 počítače s operačním systémem Windows, legálním
kancelářským SW Microsoft s možností vypalování CD/DVD, 2 mobilních telefonů,
2 tiskáren, z toho jedné laserové A4, kopírky - skeneru A4, dataprojektoru, digitálního
fotoaparátu a Flip chartu. V kanceláři je zřízeno internetové připojení.
09223 Od roku 2007 má MAS Jemnicko k dispozici 2 hlavní způsoby šíření informací
a získávání zpětné vazby z území - jednak Zpravodaj MAS, jenž je registrován jako
periodická tiskovina na Ministerstvu kultury pod číslem MK ČR E 17713, a web strany, které
však byly zřízeny teprve nedávno a právě v této době zahajují provoz.
09222
41
Mimoto byl a i nadále bude doplňkově využíván regionální tisk a komunikační kanály
v obcích regionu za spolupráce se starosty a zastupiteli, jako jsou Úřední deska, obecní
rozhlas nebo ústní sdělení, či rozhovor s občany. Po zkušenostech minulého období jsou
však nejdůležitějšími první dva vlastní mediální prostředky pod přímou kontrolou MAS
Jemnicko. Do poloviny roku 2008 bude ustavena v rámci MAS redakční rada, která spolu
s manažerem a dalšími profesionály MAS bude pravidelně aktualizovat s týdenní periodou
web strany. Zpravodaj bude vycházet nejméně 4x ročně s ohledem na průběh Výzev
a realizace SPL.
09225 V rámci web stran bude vytvořen vnitřní intranetový okruh pro pracovní komunikaci
orgánů MAS s několikaúrovňovým přístupem přes heslo. Tento okruh bude v první úrovni
přístupný všem partnerům, další úrovně budou členěny dle jednotlivých komisí a profesí
tak, aby usnadňovaly členům orgánů on-line řešení úkolů.
Pro vzkazy, sdělení a pozvání partnerům, členům orgánů a širšímu kádru místních lídrů
slouží přednostně e-mailová komunikace, dále pak telefonní kontakty s podporou průběžně
aktualizované databáze místních lídrů. Pro zařazení do této databáze je od jednotlivých osob
vyžádán souhlas v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
09224
Finanční prostředky MAS
• zajištění předfinancování činnosti MAS při realizaci SPL,
• jiné finanční zdroje (kromě osy IV PRV).
MAS Jemnicko má dohodnuto předfinancování činnosti v rámci SPL opatření IV.1.
prostřednictvím bankovního úvěru, který bude koncipován jako kontokorentní, aby pokryl
finanční potřebu v meziobdobích mezi postupnými platbami. Výše bude zohledňovat i nutnou
dobu administrace průběžné žádosti o platbu. Limit bankovního úvěru předpokládáme do
výše cca 800.000,- Kč.
09227 Finančním zdrojem pokrývajícím činnost MAS jako partnera v projektu ESF
„Profesionálové pro venkov Vysočiny“ je průběžné financování osobních nákladů, služeb
a cestovních nákladů v tomto projektu do června 2008, které se však váže k činnostem
vykonávaným v projektu.
09228 Stejně tak předpokládáme, že se na financování profesionální činnosti MAS budou
podílet finanční zdroje projektů z Operačních programů mimo PRV a SPL, jež MAS jako
žadatel v roli konečného příjemce (NNO) bude realizovat.
09229 Dalším předpokládaným finančním zdrojem MAS Jemnicko od roku 2008 jsou
členské příspěvky a platby za služby subjektům a partnerům na území MAS. Celkovou výši
tohoto příjmu za rok předpokládáme ve výši 130.000,- Kč.
09226
10. Administrativní postupy
Vytvořte jednoduché schéma nastavení administrativních postupů v časové ose (vyhlášení
výzvy, příjem Žádostí, kontroly,hodnocení atd.).
Přehledové schéma administrativních postupů v rámci jedné výzvy
D – den Vyhlášení výzvy k podávání projektů
Z – den Zahájení projektu – podpisu smlouvy o financování s RO SZIF
U – den ukončení projektu dle prostředků ověření
10001
Sekretariátem se myslí administrativní pracovnice a další pomocné administrativní
pracovnice v případě potřeby, případně dobrovolníci z řad místních lídrů při nárazovém
zpracování (vyjma členů SR, VK, DR a přizvaných odborníků DR).
10002
42
DR se rozumí dozorčí rada včetně přizvaných odborníků z řad místních lídrů, kteří
jakkoli nejsou spojeni s kontrolovanými projekty (vyjma členů SR, VK). Kontroly v případě
přizvaných odborníků se účastní vždy 1 člen DR.
10003
TERMÍN
relativní
termín ve
dnech D+,
Z+(-), U+
D
D+ (10-20)
D+ 30
D+ 35
D+ 40
D+ 45
D+ 50
ČINNOST
Zodpovídá za
provedení
Konečné
schválení
Vyhlášení výzvy
Školení příjemců
Ukončení registrace a
příjmu projektů včetně
kontroly úplnosti projektů
Doplněné projekty žadateli
(Založení složek projektů)
Administrativní věcná
kontrola
Kontrola přijatelnosti
Informace žadatelům
o výsledku kontroly
Manažer
Manažer
Manažer
SR MAS
Sekretariát
Manažer
Manažer,
sekretariát
VK
Sekretariát
Manažer
Opravné postupy
VK
SR MAS
Bodování a výběr projektů
Postoupení žádostí
k zaregistrování a kontrole
Opravné postupy na úrovni
RO SZIF
Archivace
neúspěšnýchprojektů
Oznámení o výběru
projektu k financování
Podpis dohody o
financování projektu
VK
Manažer
SR MAS
Manažer
X
X
Sekretariát
Manažer
X
ROSZIF
X
ROSZIF
Z= D+(90 – 125)
Kontroly ex ante
Kontrola a schválení
žádosti o proplacení
projektových výdajů
konečných příjemců
Kontroly interim
Manažer
eviduje
Manažer
eviduje a
předává DR
DR
Manažer MAS
DR
SR MAS
Vybrané projekty
V termínech
plateb dle SZIF
DR
DR
Kontroly ad hoc
DR
DR
Předčasné ukončení
projektu
Navrhuje
DR,eviduje
manažer
V rámci
monitorování
průběžně každý
rok
Na základě
zjištěnií
nesrovnalostí
Ukončení na
základě kontrol
MAS a ROSZIF
VK
manažer
D+ 64
D+ 64
D+ 70
D+ 120
D+ 125
D+ 125
Z
Z+ 10
Z až U
Z+ až do U
Z+ až do U
Od Z do U
Poznámka
Osobně nebo
doporučeně
dopisem
Včetně jednání
VK s žadateli a
eventuálního
předložení
žádosti
žadatelem na RO
SZIF
Na RO SZIF
RO SZIF dle
Pravidel
43
U+ 45
U+ 60
U+ 90
U+ 100
U + (90-115)
Dle termínu ve
smlouvě Z+ 1836 měsíců
100% projektů
V rámci
monitorování
Řádné ukončení projektu
Manažer
eviduje
Kontrola ex-post
Posouzení konečného
přínosu projektu k
monitorovacím ukazatelům
MAS
Evaluace projektů
Archivace ukončených
projektů
Informace o ukončeném
projektu na území
v médiích
DR
DR
DR
DR
DR
Sekretariát
DR
Manažer
Na vědomí SR
Redakční rada
MAS
Manažer
Jedná se o
informaci
s dodržením
pravidel publicity
U
10.1. Registrace projektů
• propagace SPL v území MAS,
• postup a časový plán při vyhlášení příjmu Žádostí,
• jak budou informováni koneční příjemci o možnosti předkládání projektů v rámci dané SPL,
• zda bude docházet ke školení samotných potencionálních předkladatelů
projektů a pokud ano, tak jakým způsobem,
• administrativní postupy příjmu a registrace projektů,
• administrativní kontrola projektů,
• způsob zajištění osob, které se budou podílet na příjmu, administrativní kontrole
a registraci projektů
10104 V rámci propagace předpokládáme využít 2 hlavní propagační kanály, a to
Zpravodaj a web strany MAS, které ještě před první výzvou - okamžitě po rozhodnutí
o financování MAS, budou informovat všechny obyvatele na území o SPL, MAS Jemnicko
jako úspěšném žadateli a „grantové agentuře“ poskytující možnost financování projektů na
území. Rozšíření Zpravodaje předpokládáme současně s obšírnou informací na webu MAS,
kde bude nejenom SPL zveřejněn (s možností stažení), ale i vysvětleny jednotlivé fiše,
potenciální žadatelé a oprávněné výdaje se zvláštním důrazem na priority v prvních dvou
letech (do 2009). Současně využijeme i regionální a krajský tisk a web strany obcí a měst
regionu k upozornění na vybrání MAS v rámci implementace strategie a odkazující na
2 hlavní informační kanály – Zpravodaj a web MAS Jemnicko.
10105 O každé Výzvě k předkládání projektů budou koneční příjemci informováni stejným
způsobem, jakým bude provedena základní propagace SPL, tzn. prostřednictvím
Zpravodaje do každého domu (včetně podnikatelských objektů) a webu MAS. Nadto
rozešleme na všechny obce regionu po 10 Zpravodajích pro zájemce, kteří jej nedostali,
a zajistíme oficiální vyhlášení Výzvy pro vyvěšení na Úřední desce obce. Na starostech obcí
bude, jestli dále použijí ještě obecní rozhlas, osobní připomenutí nebo jiné kanály. Stručné
upozornění na Výzvu a odkaz dáme na celostátní web rozvoje venkova.
10106 Školení potenciálních předkladatelů bude probíhat ve dvou úrovních.
10107 První bude školení, které uspořádá MAS ke každé Výzvě a na němž budou zájemci
seznámeni se zaměřením Výzvy a nutnými formálními náležitostmi, tj. opatření, pro něž je
výzva vyhlašována a jejich vysvětlení, termíny, doručování, rozsah, přílohy včetně podmínek
platnosti, uznatelné výdaje, způsob bodování a výběru projektů a oprávnění žadatelé. Zde
budou odpovědní pracovníci MAS schopni odpovědět aktuální dotazy. S ohledem na velikost
území bude toto školení na jednom, nejvýše dvou místech regionu v době trvání do 5 hodin.
10108 Druhým typem školení bude cyklus „Jak napsat dobrý projekt do Leaderu“, jenž
nebude vázán na konkrétní výzvu, ale předpokládáme jej v uvedeném období do roku 2013
nejméně 2krát, a to v roce 2008 a 2010. Toto školení bude zaměřeno na návrh projektu
s ohledem na udržitelnost, veřejný prospěch, přidanou hodnotu projektu, inovace a pilotní
charakter projektu bez ohledu na zaměření projektu. Zde budou kromě obecných zásad
44
návrhu a jejich procvičení, praktických příkladů zodpovězeny i dotazy obecnější, vztahující
se k projektovému návrhu a úspěšné realizaci projektu. Bude otevřeno všem občanům
regionu, ne jenom vybraným cílovým skupinám.
10109 Osoby, podílející se na zajištění registrace a administrativní kontrole projektů, budou
hlavně administrativní pracovnice/ pracovník MAS a manažer MAS. Pro činnosti související
s příjmem a evidencí mohou využít spolupracovníky z řad krátkodobě zaměstnaných nebo
dobrovolně pracujících zájemců z Místních lídrů s výjimkou členů rozhodovacích struktur
MAS (SR, DR, VK) a Programového týmu. Tento postup předpokládáme v rámci druhé
a dalších Výzev. Osobou zodpovědnou za fázi registrace projektů je manažer MAS.
10110 Činnosti nutné v rámci kapitoly 10.1. Registrace projektů jsou specifikovány v tabulce
níže. Tato tabulka obsahuje v přehledné formě postup a časový plán od vyhlášení Výzvy
přes příjem žádostí po administrativní kontrolu projektů. Zároveň vymezuje podílející se
subjekty jejich pravomoci a odpovědnosti.
Termín
D+
(0-30)
D+ 35
D+35
D+36
D+ 36
D+ 40
D+ 40
D+ 40
Činnost
Provádí
Zodpovídá Schvaluje Kooperace
s RO SZIF
Poznámka
1. Příjem žádostí a
kontrola úplnosti včetně
doporučení k nápravě
sekretariát
manažer
Dle Pravidel
a Fiší a na
základě
kontrolního listu
2. Poslední termín
k admin. doplnění
4. Vytvoření seznamu
žádostí( včetně
vyřazených)
5 .Založení složek
žádostí (projektů)
sekretariát
manažer
sekretariát
manažer
sekretariát
manažer
6. Oznámení
žadatelům, kteří žádost
nedoplnili o vyřazení
žádosti z administrace
7. Admin. kontrola
správnosti žádostí
sekretariát
manažer
sekretariát
manažer
sekretariát
manažer
sekretariát
manažer
8. Zapsání výsledků
admin. kontroly včetně
nesouladu do Složek
žádostí
9. Předání složek
žádostí Výběrové
komisi
SR
2 paré a
elektronická
podoba .pdf
Doporučeným
dopisem
Data, formy
a platnosti
příloh
Předává se
jedno paré,
druhé zůstává
v dokumentaci
sekretariátu
MAS
Kontrola úplnosti žádosti – kontroluje manažer a další členové sekretariátu dle
kontrolního listu a Pravidel IV1.2. dle příslušných Fiší, přímo při kontrole vyzývají k doplnění
chybějících dokumentů a příloh.
10112 Kontrola administrativního souladu provádí manažer a další členové sekretariátu
dle kontrolního listu a Pravidel IV1.2. dle příslušných Fiší. Po marném uplynutí lhůty
k doplnění žádosti rozesílají žadatelům, kteří žádost nedoplnili oznámení o vyřazení
z administrace se schválením SR. Následně zakládají desky žádostí a projektů a u
doplněných projektů kontrolují administrativní soulad, výsledky kontroly zapíší do
dokumentace žádostí a jedno paré a elektronickou formu předají VK.
10111
45
10.2. Způsob výběru projektů
• postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kriteria přijatelnosti,
• způsob bodování v návaznosti na preferenční kriteria,
• postupy při výběru projektů,
• způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů
• opravné postupy
10213 Činnosti nutné v rámci kapitoly „10.2. Způsob výběru projektů“ jsou specifikovány
v tabulce níže. Tato tabulka obsahuje v přehledné formě postup a časový plán od ukončení
administrativní kontroly žádostí přes kontrolu přijatelnosti, bodování a výběr projektů včetně
opravných postupů.
Zároveň vymezuje podílející se subjekty jejich pravomoci a odpovědnosti.
Termín
D+(25-35)
D+ 40
D+ 45
D+ 46
D+ 50
Činnost
Provádí
Zodpovídá Schvaluje Kooperace
s RO SZIF
10. Seminář VKjednotné bodování
projektů
11. Převzetí složek
projektů od manažera
12. Hodnoc. přijatelnosti
žadatelů, proj, a nákladů
15. Vyřazení nepřijat.
projektů a těch, co
nesplňují administrativní
soulad - viz.8
16. Info nevyhovujícím
žadatelům a projektům
17. Opravné postupy
Manažer
manažer
Manažer
Předseda
VK
Předseda
VK
Předseda
VK
Předseda
VK
Sekretariát
manažer
VK
Předseda
VK
VK
Předseda
VK
Předseda
VK
VK
D+ 64
D+ 64
D+ 66
D+ 68
D+ 70
D+ 120
D+ 120
D+ 125
D+ 125
18. Bodování
vyhovujících projektů
19. Bodování projektů na
základě uplatnění
opravných postupů
19. Závěrečná porada
VK, sestavení seznamu
projektů.
20. Postoupení žádosti
k zaregistrování a
kontrole
21. Opravné postupy na
úrovni RO SZIF
22. Předání složek
úspěšných projektů na
DR
23. Archivace
neúspěšných projektů
24. Podpisy dohod
s konečnými příjemci
VK
VK
Předseda
VK
Manažer
Manažer
Poznámka
SR MAS
SR MAS
SR MAS
Včetně
schůzek se
žadateli
SR MAS
RO SZIF
Sekretariát
Manažer
sekretariát
Manažer
Eviduje
manažer
MAS
RO SZIF
Proces bodování projektů Výběrovou komisí
10214 Hodnocení předchází posouzení přijatelnosti u žádostí, které vyhovují administrativnímu
souladu. Posouzení přijatelnosti dělá dvojice hodnotitelů ( každý samostatně), která posléze příslušný
projekt také bodově hodnotí.
46
Všechny projekty hodnotí nezávisle 2 hodnotitelé na základě bodovací tabulky. Všichni členové VK
jsou povinni se zúčastnit úvodního semináře VK k posuzování projektů a sjednocení výkladu
preferenčních kritérií.
Je-li to možné, hodnotitelé každého projektu jsou přednostně zástupci různých sektorů (podnikatelský,
veřejný, neziskový). Člen VK s jakoukoli vazbou na předkladatele projektu se sám vyloučí
z hodnocení tohoto projektu (střet zájmů).
Ze součtu bodů pro daný projekt jednotlivých hodnotitelů se udělá průměr, který je bodovým
hodnocením projektu a určuje jejich vzájemné pořadí.
10215 V případě rovnosti bodů projektů na posledních místech pořadí rozhodne o postupujícím
projektu (postupujících projektech) nové posouzení další dvojicí ( dalšími dvojicemi) nezávislých
hodnotitelů – členů VK, je-li i potom hodnocení shodné, rozhodne o pořadí vyšší míra
nezaměstnanosti na území realizace projektu za poslední uzavřené čtvrtletí. V případě shody i v tomto
porovnání rozhodne los.
Člen(ové) komise, o jehož(jejichž) projektu (projektu organizace, za niž jsou do MAS nominováni) se
hlasuje, je(jsou) vyloučen(i) z hlasování. Každý hlasující člen VK včetně předsedy má jeden hlas.
10216
Pořadí
Preferenční kritéria MAS (tabulka bodování projektů)
Kritérium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vytvoření pracovních míst
Inovace
Víceodvětvové navrhování
Zaměření na mladé
Zaměření na ženy
Realizace kratší než 12 měsíců
Velikost obce
Soulad se SPL a ISÚ
Využití stávající budovy (zástavby)/ brownfields
Ošetření rizik
Dopad na životní prostředí
Prokázání udržitelnosti
Průkaznost rozpočtu
Míra spolufinancování uznatelných nákladů proti
limitu
15.
Zkušenosti s projekty
Celkem v rozmezí
Tabulka je pro všechny projekty společná.
Celkem
max. bodů
20
20
10
20
10
5
10
20
10
10
5
10
20
10
20
0 - 200
1. Vytvoření pracovních míst
0 bodů ....... ani nepřímo nepřispěje za dobu života investice k tvorbě prac. míst
1 ................nepřímé vlivy na vznik pracovních míst
8 ................1 pracovní místo jako kvantifikovaný ukazatel projektu
10 ..............2 pracovní místa, dále po 2 bodech za každé další pracovní místo
atd. až 20 .. 7 a více pracovních míst
2. Inovace
0 – 5 ......... nápad/řešení poprvé využit v obci
6 – 10 ....... nápad/řešení poprvé využit v regionu MAS
11 – 15 ..... pilotní projekt v regionu MAS
16 – 20 ..... pilotní projekt v rámci ČR/EU
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektů
0 – 3 ......... má vliv na ostatní sektory a subjekty
4 – 6 ......... prokázaná spolupráce mezi sektory na návrhu projektu
7 – 10 ....... projekt prokazatelně přímo navazuje nebo souvisí s dvěma a více projekty z jiných
sektorů
47
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let
20 bodů .... projekt je zaměřen na mladé, mladí projekt zpracovali a podávají
10 .............projekt zaměřen na mladé
5 ...............mladí se prokázaně podíleli na zpracování projektu
0 ...............neutrální
5. Zaměření dopadů projektu na ženy
10 bodů .... projekt zaměřen na ženy
0 ...............neutrální
6. Projekty se zkrácenou dobou realizace, tzn. méně než 12 měsíců
(platnost pro výzvy v letech 2007, 2008, 2009)
5 bodů ...... ano
0 ...............ne
7. Velikost obce
10 bodů .... 200 a méně obyvatel
7 ...............201 – 500 obyvatel
4 ...............501 – 2000 obyvatel
0 ...............2001 a více obyvatel
8. Cíle projektu
20 bodů .... Cíle projektu a jejich dosažení jsou vnitřně provázané a jsou ve shodě se strategií
MAS Jemnicko
10 .............Cíle projektu a jejich dosažení jsou vnitřně provázané, shoda se strategií MAS
Jemnicko není plně prokázána
3 ...............Cíle projektu deklarují rozvoj strategie MAS Jemnicko, jejich naplnění není ale
prokázáno a cíle nejsou ve vzájemném souladu
0 ...............Cíle projektu nekorespondují se strategií MAS Jemnicko a jsou v rozporu s pozitivními
společenskými hodnotami
9. Využití stávající budovy
10 bodů .... Realizací projektu dojde k využití existující budovy, která před realizací projektu
neměla jiné využití
7 ...............Projekt bude realizován adaptací části existující budovy, která před realizací projektu
neměla jiné využití
3 ...............Realizací projektu dojde k rozšíření využití stávající budovy nebo její části
10. Rizika projektu a mechanizmy jeho řešení
10 bodů .... Žadatel prokázal, že bere v úvahu možná rizika projektu a má připraveny mechanismy
na jejich eliminaci či na omezení následků rizikových situací
5 ...............Žadatel popsal možná rizika projektu, ale neprokázal, že má připraveny mechanismy
na jejich eliminaci či na omezení následků rizikových situací
0 ...............Rizika projektu nejsou dostatečně popsána
11. Dopad realizace projektu na životní prostředí
5 bodů ...... Projekt přímým dopadem přispěje ke zlepšení životního prostředí, k odstranění
ekologické zátěže apod.
2 ...............Projekt nepřímým dopadem přispěje ke zlepšení životního prostředí, k odstranění
ekologické zátěže apod.
0 ...............Projekt má neutrální dopad na životní prostředí, případně jeho dopad není
specifikován
12. Do jaké míry budou výstupy/výsledky projektu udržitelné
10 .............Žadatel v projektu hodnověrným způsobem prokázal zajištění institucionální i finanční
udržitelnosti po dobu nejméně 3 let po ukončení projektu. Na toto období je zpracován
finanční plán s uvedením všech zdrojů finančních prostředků pro jeho financování
5 ...............Žadatel v projektu prokazuje zajištění institucionální i finanční udržitelnosti po dobu
nejméně 3 let, ale zpracovaný finanční plán je neúplný nebo obsahuje chyby nebo
chybí uvedení zdrojů finančních prostředků
0 ...............Žadatel v žádosti nepodal o udržitelnosti dostatečné informace
48
13. Do jaké míry je rozpočet projektu jasný, podrobný a navrhované výdaje včetně jejich
relativní výše jsou nutné k realizaci
20 .............Rozpočet je podrobný a všechny výdaje jsou dostatečně zargumentovány. Ceny
uvedené v rozpočtu se pohybují na obvyklé tržní úrovni
10 .............Rozpočet je podrobný, ale výdaje nejsou dostatečně zargumentovány
0 ...............Rozpočet projektu je nepřehledný a nejasný a ceny uvedené v rozpočtu neodpovídají
tržní úrovni
14. Míra spolufinancování proti limitu maximální dotace
10 bodů .... Žadatel požaduje o 30 a více % méně z maximální dotace
6 ...............Žadatel požaduje o 20 % méně z maximální dotace
3 ...............Žadatel požaduje o 10 % méně z maximální dotace
0 ...............Žadatel požaduje maximální dotaci
15. Zkušenosti s projekty
20 bodů .... Žadatel doloží, že v minulosti úspěšně realizoval 3 a více projektů s grantovou
podporou vyšší než 50.000 Kč / jeden projekt. Při realizaci se nevyskytovaly závažné
nedostatky a tyto projekty správně a včas vyúčtoval a přiznaná dotace mu nebyla z
důvodu jeho zavinění krácena o více než 10% grantových prostředků.
15 .............Žadatel doloží, že v minulosti úspěšně realizoval 1 a více projektů s grantovou
podporou vyšší než 50.000 Kč / jeden projekt. Při realizaci se nevyskytovaly závažné
nedostatky a tyto projekty správně a včas vyúčtoval a přiznaná dotace mu nebyla z
důvodu jeho zavinění krácena o více než 10% grantových prostředků.
10 .............Žadatel doloží, že v minulosti úspěšně realizoval 1 a více projektů s grantovou
podporou vyšší než 25.000 Kč / jeden projekt. Při realizaci se nevyskytovaly závažné
nedostatky a tyto projekty správně a včas vyúčtoval a přiznaná dotace mu nebyla z
důvodu jeho zavinění krácena o více než 10% grantových prostředků.
5 ...............Žadatel doloží, že v minulosti úspěšně realizoval 1 a více projektů s grantovou
podporou vyšší než 5.000 Kč / jeden projekt. Při realizaci se nevyskytovaly závažné
nedostatky a tyto projekty správně a včas vyúčtoval a přiznaná dotace mu nebyla z
důvodu jeho zavinění krácena o více než 10% grantových prostředků.
2 ...............Žadatel doložil prostý výčet referencí bez uvedení bližších podrobností (fin. výše atd.)
0 ...............Žadatel nedoložil reference o úspěšně realizovaném projektu.
10.3. Realizační část
• administrace v průběhu realizace projektů,
• vedení složek projektů,
• administrace proplácení projektů,
• metodika plánování a provádění kontrol projektů,
• způsob zajištění osob, které se budou podílet na administraci a kontrole realizace projektů
10317
Administrace v průběhu projektu
Termín
Činnost
Provádí
D+ 120
až Z
Seznámení
s úspěšnými
projekty dle složek
projektů
Vybrání projektů pro
kontrolu ex ante a
její provedení
Kontrola a schválení
žádosti o proplacení
DR
Z+ 10
Z až
U+
Zodpovídá Schvaluje Kooperace
s RO SZIF
Předseda
DR
DR
Předseda
DR
Manažer
MAS
Manažer
MAS
SR MAS
souhrnně
Poznámka
V termínech
plateb dle SZIF
49
projektových výdajů
konečných příjemců
sekretariát,
Z až U
Kontroly interim
(on going)
DR
Předseda
DR
Z až U
Kontroly ad hoc
DR
Předseda
DR
Z až U
Předčasné
ukončení projektu
Navrhuje
DR
Předseda
DR
U
Řádné ukončení
projektu
Kontrola ex-post
DR
Předseda
DR
Předseda
DR
U+ 45
U+ 60
U+ 90
U+ 100
U+ 6
měsíců
1. posouzení
přínosu projektu
k monitorovacím
ukazatelům
Závěrečná evaluace
projektů
Archivace
ukončených
projektů
DR
2. posouzení
přínosu projektu
k monitorovacím
ukazatelům
DR
DR
Sekretariát
v daném
termínu
Oznámení,
doporučení
3x za rok,
v případě
nesouhlasu
vrácení
k doplnění či
přepracování
konečnému
příjemci
V rámci
monitorovacích
období SPL u
všech běžících
projektů pro
zjišťování
monitorovacích
ukazatelů
Na základě
zjištění
nesrovnalostí
nebo
upozornění na
nesprávný
průběh
projektu
Na základě
kontrol interim
a adhoc
Eviduje
manažer
100% projektů
Předseda
DR
Manažer
Předseda
DR
10.4. Kontrola činnosti MAS
• zajištění kontroly činnosti jednotlivých pracovníků MAS,
• zajištění kontroly účetnictví MAS (např. interní či externí audity),
• postup při sebehodnocení MAS (zpětné hodnocení činnosti MAS, které je dále využito
k zefektivnění následných činností)
10418 Průběh kontrolní činnosti v rámci realizace projektů SPL je uvedena v tabulce výše,
v kapitole 10.3.
50
Kontrolní činnost v rámci MAS plánuje Dozorčí rada, která větší část této činnosti
provádí.
V rámci kontrolní činnosti kontroluje zejména:
- pracovní činnost profesionálních pracovníků MAS – provádí DR
- fungování orgánů MAS v souladu se Zakládací listinou a všemi
Schválenými dokumenty a postupy, a to jak základními, tak
administrativními postupy pro administraci projektů v rámci IV. 1.1. a IV. 1.2.,
IV.2.1. PRV – provádí DR
- kontrola účetnictví v rozsahu působnosti MAS včetně roční uzávěrky o.p.s. a
finanční zprávy – provádí DR
- nastavení vnitřních evaluačních principů a mechanismů– provádí DR
- při překročení ročního obratu o.p.s. 3 miliony CZK a ve stanovených případech
- provádí externí auditor
10420 Interní audity systému řízení MAS (ve smyslu ISO 9001) nejenom ve smyslu účtování
a finanční kontroly, ale s ohledem na celkový systém řízení MAS, a zjištěné neshody jsou
uvažovány od roku 2010, kdy bude činnost MAS po rozběhu SPL dostatečně konsolidována
10419
Sebeevaluace (selfevaluation)
Základní principy sebeevaluace jsou včleněny do Jednacího řádu MAS a jsou
uplatňovány v rámci každého jednání každého orgánu MAS tak, že evaluační výrok je
součástí zápisu z jednání.
Do systému sebeevaluace dále patří průběžné vyhodnocování dotazníků zpětné vazby,
kterými končí všechny akce MAS navenek, a setkání Pléna MAS, stejně jako vyhodnocení
všech průzkumů a anket MAS v regionu MAS.
10421
10.5. Archivace
• plán archivace dokumentace,
• technické zázemí pro archivaci
Plán archivace je systémovou součástí Spisového, skartačního a archivačního
řádu MAS, který je jednou z nepovinných příloh SPL. Zahrnuje tyto části:
10522
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
ŘÍDÍCÍ ČINNOST, SPRÁVNÍ AGENDA
Stanovy vlastní a jejich změny
plánovací dokumenty (strategie,výhledové plány, koncepce,
roční plány)
směrnice a pokyny související s metodikou řízení
dokumenty z jednání orgánu (kompletní)
dohody o spolupráci s jinými institucemi
dokumenty z kontrolní činnosti rady MAS Jemnicko
všeobecné záležitosti
2.5.
PERSONÁLNÍ A PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI
osobní spisy zaměstnanců
osobní spisy zaměstnanců, kteří zemřeli
osobní spisy aktivistů (funkcionářů a reprezentantů)
zaměstnanecké záležitosti pracovníků, kteří odešli
do jiných organizací a pod.
všeobecné záležitosti personální
3.
3.1.
FINANČNÍ DOKLADY
finanční plány
A-10
A-10
A-10
A-5
V-5
A-10
S-5
S-10
V-5
V-5
V-5
V-5
A-10
51
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
4.
4.1.
roční účetní výkazy (uzávěrky a výroční zprávy)
důležité účetní přehledy
krátkodobé účetní výkazy a rozpočtové písemnosti
účetní doklady
kalkulační doklady a kalkulační lístky
knihy spisové evidence
analytická evidence
syntetická evidence
mzdové lístky a písemnosti je nahrazující
rejstříky základních prostředků
autorské smlouvy
rozbory a zprávy pro radu MAS Jemnicko
vlastní účetní doklady a faktury
darovací smlouvy
daňová přiznání řádná, dodatečná a opravná
kupní smlouvy
znalecké posudky
cestovní příkazy
záznamy o použití vlastních mot. vozidel
A-10
A-10
S-5
S-5
S-3
A-5
S-5
A-10
S-10
A-10
V-5
A-10
S-5
A-10
S-10
A-10
A-10
S-10
S-10
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
MTZ
písemnosti z případné delimitace majetku MAS Jemnicko,
o.p.s., a dokladů o nástupnické organizaci
koncepce a plány
zásobování organizace a hospodářské smlouvy
kontrolní činnost
nákup, dovoz, sklad
všeobecné záležitosti
A-20
S-5
S-5
A-10
S-5
S-5
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
správa nemovitostí a pozemků
vyhlášky a směrnice
investice, plánování a řízení
hospodářské smlouvy a řízení staveb
doklady o sdružení prostředků
projektová dokumentace staveb
doklady o provedení akcí v rámci údržby
kontrolní činnost na úseku investiční výstavby
všeobecné záležitosti
A-trvale
A-10
A-10
A-10
A-10
A-trvale
S-3
A-10
S-3
6.
6.1.
6.2.
INVENTARIZACE
inventární soupisy a protokoly
odpisy a odpočty
S-5
S-5
7.
7.1.
REVIZNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST
nadřízených či státních orgánů nebo kontrol EU
a závěry z těchto kontrol
kontrolní činnost vlastních MAS Jemnicko, o.p.s.
A-10
S-10
7.2.
52
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
SAMOSTATNÁ AGENDA PROJEKTŮ, GRANTŮ,
DOTACÍ A DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
Výzvy, záznamy o činnosti výběrové komise
Veškeré doručené projekty
Spis jednotlivého projektu (i nepřijaté a nerealizované)
Záznamy, protokoly, zprávy projektové kontroly všech
stupňů a nadřízených orgánů a orgánů dozoru
A-10
A-10
A-10
A-10
Technické zázemí pro archivaci je dáno prostory pro ukládání a archivaci
dokumentace projektů i činnosti MAS v souladu se spisovým skartačním a archivačním
řádem MAS Jemnicko, o.p.s. Tyto prostory jsou zajištěny pro první dva roky programovacího
období, dále pak bude pronajata místnost, vybavena úložnými místy (regály, otočné regály,
skříně) tak, aby tam mohly být odpovídající dokumenty po dobu deseti let od ukončení
posledních projektů tedy do roku 2025 uloženy.
10523
10.6. Monitoring
• plán monitoringu,
• způsoby ověřování monitorovacích kriterií
Monitoring naplňování SPL provádí Monitorovací výbor - Dozorčí rada MAS ve
spolupráci s manažerem dle plánu monitoringu. Ten stanovuje vždy do konce ledna
sledovaného roku tak, že určí 2 monitorovací termíny, v nichž proběhne kontrola splnění
monitorovacích ukazatelů v období od minulého monitorování. Každý rok tedy má 2
monitorovací období. Tato období s ohledem na termíny ukončování projektů a plán činnosti
MAS nemusí být úplně stehně dlouhé.
Monitorování je vztaženo ke dvěma oblastem činnosti, z nichž se berou měřitelné ukazatele
na základě prostředků ověření jejich naplnění Tyto dvě oblasti jsou:
- realizace SPL prostřednictvím jednotlivých projektů a
- činnost MAS pro budování kapacity regionu.
Termíny pro provádění monitoringu stanovuje předseda Dozorčí rady, která s ohledem na
Statut MAS vystupuje v roli Monitorovacího výboru. Termíny se stanovují pokud možno
rovnoměrně a vymezují vždy čtrnáctidenní úsek v jehož rámci monitorování probíhá na
základě stanovených monitorovacích kritérií. Monitorování se provádí po kritériích postupně.
Vztahují-li se na oba jmenované vstupy kontrolují se jak ve vztahu aktivitám MAS pro
budování kapacity, tak ve vztahu k jednotlivým projektům se zvláštním důrazem na ty
projekty, které v průběhu monitorovacího období skončily.
10625 O průběhu monitorování se vyhotoví protokol s tabulkou. Ta obsahuje výčet všech
monitorovacích indikátorů. V prvním sloupci jsou jejich hodnoty na konci minulého
monitorovacího období, (které jsou shodné se začátkem období současného) jako vstupní
hodnoty a v sousedních dvou sloupcích (pro každý vstup zvlášť) dosažené hodnoty
monitorovacích ukazatelů v monitorovaném období. Dále jsou zde uvedeny prostředky
ověření použité u každého z ukazatelů. Posledním sloupcem je součtový sloupec, který
postihuje celkovou hodnotu monitorovacích indikátorů po monitorování a nastavuje vstupní
hodnotu pro další monitorovací období Rozdíl mezi vstupním a výstupním sloupcem je
přírůstek monitorovacích ukazatelů za monitorovací období.
10626 Každý z monitorovacích ukazatelů je ověřován na základě prostředků ověření. Těmi
jsou zejména písemné oficiální dokumenty z archivu a založené dokumentace MAS jako
originály zápisů podepsané a opatřené datem, prezenční listiny, závěrečné zprávy projektů
podepsané a opatřené datem a razítkem, pracovní smlouvy, seznamy projektů podepsané
a opatřené razítkem a datem a podobně, kterými je nade vší pochybnost dokázáno, že daný
monitorovací ukazatel byl v dané míře naplněn. Monitorovací ukazatele neověřené se
nezahrnou.
Monitorovací protokoly slouží jako jeden z podkladů pro evaluaci SPL.
10624
53
10.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
• plán vyhodnocování,
• postupy vyhodnocování,
• zajištění evaluace (např. vyhodnocování před zahájením/ex-ante, nahodile/ad-hoc, v
průběhu/on-going, po skončení/ex-post),
• návrh způsobu zapracování výsledků vyhodnocování do SPL,
• způsoby zveřejňování výsledků SPL a vyhodnocování
Evaluace SPL zahrnuje průběžné kvantifikované hodnocení, tzn. porovnání
plánovaných a pomocných ukazatelů SPL s dosaženým stavem, a zkoumání příčin, proč se
dosažený stav liší, následně přenos závěrů ve formě řídících zásahů do implementace SPL
i činnosti MAS, aby se negativní výsledky neopakovaly. Současně jsou všeobecně rozšířeny
výsledky a nápravná opatření jak uvnitř MAS, tak u subjektů a veřejnosti na území regionu,
zejména s ohledem na osoby a orgány, jichž se závěry týkají.
10728 Postupy evaluace sestávají z:
10727
1) hodnocení jednotlivých Výzev a jejich úspěšností měřenou počtem uchazečů a
počtem projektů splňujících jednotlivé stupně hodnocení – administrativní soulad,
přijatelnost a počet vybraných projektů k podpoře s ohledem na celkovou finanční
částku určenou pro jednotlivá opatření v rámci výzvy – provádí DR
2) naplňování monitorovacích ukazatelů, viz 10.6. – provádí DR
3) evaluace jednotlivých úspěšných běžících či ukončených projektů jako nadstavba
a rozšíření kontrol projektů – provádí DR
Zhodnocení výsledků sebeevaluace činnosti MAS na základě vyhodnocení
evaluačních výroků jednotlivých zápisů jednání všech orgánů MAS
provádí Programový tým na základě
- evaluačních výroků ze zápisů schůzí orgánů dle dokumentace MAS,
- vyhodnocených zpětnovazebních dotazníků z akcí MAS,
- zápisů z vnitřních auditů a vypořádání „neshod“ se systémem řízení
- evaluace propagační činnosti MAS zejména s ohledem na počet návštěv webu,
reflexi a reakce na Zpravodaj a vyhodnocení anket
10729
Roční evaluaci SPL provádí Programový tým MAS ve spolupráci s Dozorčí radou
a manažerem MAS pravidelně 1krát za rok, není-li důvod dělat ji s ohledem na nastalou
situaci mimořádně - o takové situaci rozhodne předseda SR nebo předseda DR MAS.
Programový tým zpracovává evaluaci na základě jednotlivých dílčích výsledků zjištěných
DR v bodech 1) až 3) a výsledků sebeevaluace.
10731 PT také zodpovídá za návrh zapracování výsledků vyhodnocování do SPL.
Za zveřejnění výsledků zodpovídá manažer MAS.
Za promítnutí výsledků do Výroční správy zodpovídá na návrh PT Správní rada MAS, stejně
jako za schválení a přijetí navržených nápravných a korekčních opatření SPL pro příští
období.
10730
10.8. Propagace MAS
• způsob zajištění propagace činnosti MAS,
• způsob informování obyvatelstva, zájmových skupin, oborových sdružení apod.,
• zhodnocení účinnosti propagace MAS,
• jak často a jakým způsobem bude probíhat aktualizace www stránek,
• plán informovanosti o své činnosti a výsledcích do budoucna (členy/partnery MAS,
obyvatelstvo)
54
10832 Způsob zajištění propagace využívá zejména dvě klíčová média MAS Jemnicko,
a těmi jsou Zpravodaj MAS a web strany. Pro informovanost zejména bližšího okolí MAS je,
se souhlasem jednotlivých partnerů, pozorovatelů a místních lídrů, používán e-mail. Pro
možnost práce on line bude využit Intranet. Jednorázové tiskoviny budou použity pro celý
region v případě náhlé potřeby, když by bylo neefektivní vydávat Zpravodaj. Podle stupně
naléhavosti budou rozšířeny odpovídajícím způsobem. Pro oslovení okrajových cílových
skupin a pro informovanost mimo region bude využit regionální a krajský tisk. MAS vidí jako
účelné pokračovat v zavedeném osobním setkávání, a to buď formou velkých shromáždění,
nebo komunitních wdílen - workshopů stejných na několika místech regionu. Při rozšiřování
výzev bude jako pomocný způsob využita komunikace prostřednictvím starostů přes obce.
Zhruba 1x za rok hodlá MAS jako přílohu Zpravodaje použít anketu s obecnými i aktuálními
otázkami. Web celostátně navštěvovaný, například leaderplus.cz, chce použít pro měsíční
informovanost o činnosti a hledání partnerů pro spolupráci jak z ČR, tak ze zahraničí.
10833 Zhodnocení účinnosti propagace bude probíhat zejména průběžně sledováním
počtu návštěv na webu a vyhodnocováním skupin návštěvníků, dále pak na základě
výsledku ankety distribuované se Zpravodajem, nepřímo pak z trendů počtu zájemců
o projekty v rámci PRV a v rámci akcí, na nichž bude vyplňována zpětná vazba speciálními
otázkami v tomto dotazníku. Vyhodnocováno v rámci Redakční rady MAS průběžně a
v rámci roční evaluace činnosti MAS Programovým týmem včetně systémových doporučení
na změny.
10834
Rámcový plán informovanosti
spolupracujících členů/partnerů/ regionu MAS Jemnicko/ celostátní veřejnosti
Přes obce
Anketa
Celostátní
web
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1-2x za
rok
Dle
potřeby
2x za
rok
1x za
rok
Měsíčně
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
veřejnost
Veřejnost
regionu
Intranet
Tiskoviny
a letáky
Regionální
a krajský
tisk
Setkání
s občany
Komunitní
workshopy
Dle
potřeby
Stále
Dle
potřeby
4x za
rok
Místní lídři
Web
strana
E mail
4x za
rok
(min)
Týdně
Pozorovatelé
Zpravodaj
MAS
Partneři MAS
Typ
Perioda
vydání/
obnovy
obsahu
MAS a
spolupracující
partneřiorgány
Cílové skupiny
Poznámka
Veřejnost
z internetu
X
X
Kromě setkání
k Výzvám
Nejméně 1x za 2
roky při
aktualizaci ISÚ
Při Výzvách
X
Včetně překladů
A, N
55
11. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců
Popis, zda dochází, případně jakým způsobem, k zapojení žen, mladých lidí do 30 let
a zemědělců do SPL, např.:
• zapojení žen, mladých lidí a zemědělců mezi členy/partnery MAS,
• účast žen, mladých lidí a zemědělců osobně při činnostech MAS (zastává určitou pozici,
má na starosti určité úkoly) a v orgánech MAS,
• existence komisí či pracovních skupin zaměřených na tuto problematiku, popis jejich
činností a navrhovaných způsobů řešení.
Historie a způsob vzniku, stejně jako dané podmínky v regionu MAS Jemnicko, kde
v hospodářské činnosti převažují zemědělské podniky, s sebou nese výrazně nadprůměrné
zapojení zemědělců, zejména zástupců středních a větších podniků, do činnosti místní akční
skupiny, a to od jejího začátku v roce 2004. Je to zvláště patrné ze složení Správní a Dozorčí
rady o.p.s., kde z 9 osob jsou 4 zástupci těchto podniků. Při sběru projektových záměrů pro
rozvoj území 2007 právě tato skupina patřila mezi nejvíce aktivní. Celkem 16 zemědělců je
evidováno v seznamu místních lídrů, který čítá kromě manažera 66 osob. Z těchto čísel
vyplývá, že zastoupení a vliv větších zemědělských podniků není třeba cíleně posilovat
s ohledem na vyváženost Pléna MAS.
11002 Bylo by však vhodné pro splnění diverzifikovaných cílů více zapojit malé farmáře,
případně rodinné farmy, které mezi místními lídry již nyní reprezentují zejména koňáci z
Plačovic a okolí Dešné. Takovým zemědělcům nabízí MAS prostor k rozvoji agroturistiky
a uvedení nových bio- potravin coby zajímavých místních „produktů“ využitelných jak
v cestovním ruchu, tak pro obyvatele regionu.
11001
Ženy v MAS Jemnicko jsou výraznou skupinou, která i vzhledem ke způsobu vzniku
MAS s využitím týmových metod si udržuje svoje pevné postavení. V rámci skupiny 66
místních lídrů je žen 21, zhruba třetina, a i když ve správní a dozorčí radě jsou pouze dvě
z devíti členů, o to větší procento tvoří v ostatních orgánech.
11004 Cílem MAS Jemnicko je však nejen jejich širší zapojení, ale i jejich angažovanost,
která by se mohla na konci období 2007 – 13 pohybovat mezi 40 a 50% jak v Plénu MAS,
tak v orgánech. Otevírá se tu možnost zejména pro mládež a pro ženy s dětmi a pro ženy
těsně po mateřské dovolené, které tvoří výraznou cílovou skupinu příjemců dlouhodobých
dopadů realizace strategie, a svým vlivem na děti v rodinách budou utvářet formování jejich
venkovské identity a vztahu k rodnému regionu.
11003
Zvláštní skupinu, akcentovanou dokonce ze tří úhlů pohledu, zde tvoří stejně jako
jinde v Evropě ženy-farmářky na rodinných farmách, které i přes péči o děti musí zastávat
řadu činností v provozu farmy nezbytných pro její chod a existenci.
11006 Další skupinou žen, o níž předpokládáme, že výrazně ovlivní činnost MAS v průběhu
realizace SPL v období 2007-13, jsou členky a představitelky neziskových organizací. Zde
se nejvýrazněji v současnosti projevuje Olga Žampová ze Slavonické renezanční o.s.
a Olga Guevarová, které jsou členkami Programového týmu a výrazným způsobem se
podílely na zpracování SPL.
11005
Zapojení mladých do 30 let do struktur a přímé činnosti MAS je i s ohledem na
masivní migraci právě této skupiny z regionu největším problémem. Přesto se objevují
i v této kategorii výrazné osobnosti, které již ovlivnily či ovlivňují činnost MAS. Jsou jimi
zejména Ing. Lenka Kolářová se dvěma malými dětmi (od roku 2004 do roku 2007 členka
SR MAS), Ing. Jaroslav Nekula - výrobní ředitel SWN Moravia, který „třicítku“ překračuje
jenom těsně (od roku 2004 do roku 2007 člen SR MAS) a v poslední době zejména aktivní
11007
56
podnikatel z Police Viktor Piler (23) a Olga Guevarová (30) z Plačovic, kteří se do činnosti
MAS zapojili v průběhu roku 2007 a kromě zapojení do zpracování ISÚ i SPL a smělých
osobních vizí do budoucna, se osobně zúčastňují i kurzu „ Profesionálové pro venkov
Vysočiny“.
Tabulky zapojení do činnosti MAS
11008
Zapojení zemědělců
Jméno
Organizace
Ing. Jan Koutný
Ing. Jiří Zahradníček
Vlasta Karásková
Josef Blažek
Olga Guevarová
Antonín Tříletý
ZD Budíškovice
ZEOBS, s.r.o. Jemnice
ZD Budkov
ZD Police
OSVČ
OSVČ
11009
Poznámka
od 2004
od 2004
od 2004
od 2004
od 2007
od 2007
Zapojení žen
Jméno
Vlasta Karásková
Jiřina Bláhová
Olga Žampová
Olga Guevarová
Božena Gliganičová
Lenka Kolářová
11010
Práce a zapojení
v MAS
SR, PT
SR
SR
DR
PT, VK
místní lídr
Sektor
P/Z
P
N
P/Z
P
P/Z
Práce a zapojení v MAS
SR
DR
VK,PT
VK, PT
VK
do 2007 členka SR
Poznámka
od 2004
od 2004
od 2007
od 2007
od 2004
od 2004
Zapojení mladých do 30 let
Jméno
Ing. Lenka Kolářová
Viktor Piler
Ing. Jaroslav Nekula
Olga Guevarová
Věk
30
23
32
30
Sektor
P/Z
P
P
P/Z
Práce a zapojení v MAS
do 2007 členka SR
PT, VK
do 2007 člen SR
VK, PT
Poznámka
od 2004
od 2007
od 2004
od 2007
11011 Uvedený stav ukazuje, že jedním z prvořadých kroků MAS v příštím roce bude
založení komise pro ženy a mládež, možná společně s komisí pro vzdělávání v MAS.
Stejnou měrou bude MAS Jemnicko věnovat zvýšenou pozornost účasti těchto dvou skupin
mezi nositeli projektů při implementaci SPL. Profilují se však i jako příjemce specificky
zaměřených vzdělávacích aktivit v rámci budování kapacity MAS. Tomu odpovídá i
zvýhodnění mladých, případně mladých žen a mladých farmářek v rámci bodových kritérií
pro posuzování projektů MAS při implementaci SPL.
57

Podobné dokumenty

01 Rozhovor Turnovský-Koubek

01 Rozhovor Turnovský-Koubek emailové korespondenci informoval i s tím, aby se tě zeptal, jak to s chybějící pasáží bylo.

Více

výroční zpráva 2004

výroční zpráva 2004 ubytování s 37 lůžky, v říjnu také noclehárna se 20 lůžky, šatník, středisko potravinové pomoci  V srpnu slavnostní otevření Domu Naděje Žižkov  V Domě Naděje Radotín zahradní posezení s grilován...

Více

Vít Pokorný

Vít Pokorný romantiků, jejichž obrozenecké snahy spatřují mocnou zbraň v tradicích a ve spojení českého sedláka s půdou a vlastí, a realistů, kteří si všímají zásadních rozporů mezi emancipačním snem českých v...

Více

zpravodaj-o-vode-2/2014

zpravodaj-o-vode-2/2014 konci vzdutí. Do této části nádrže je přivedena pracovní komunikace pro budoucí vyvážení sedimentu. Hráz je navíc plně pojízdná, proto zajistí optimální dostupnost pro těžkou mechanizaci v celé šíř...

Více

Ezotera - Festival Miluj svůj život

Ezotera - Festival Miluj svůj život povolání, naše přednosti i nedostatky. Na druhé straně jiní představitelé toho kterého živlu se pro nás mohou stát vzorem a vodítkem, jak zacházet s těmi svými aspekty, které potřebujeme posílit, n...

Více