Zpravodaj 30/1974

Transkript

Zpravodaj 30/1974
Bessy z Roztocké dráhy
nar. 26.10.1971
otec: Fargo ze Stárkova dvora
matka: Aida ze Stárkova dvora
majitel: Ed.Spáčil, Štěpánovice
30
Zpravodaj chovatelů rottweilerů
ČSCHDZ
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Základní speciální kynologická organizace chovatelů ROTTWEILERŮ
Redakce:
Dagmar Černá,Nad Šárkou 134,Praha 6 - Dejvice (telef. 322 - 573)
MVDr Libor Chabr,Novodvorská 1091,Praha 4 - Bráník (464 - 343)
Antonín Tománek,Preslova l,Praha 5 - Smíchov (telefon 544 - 696)
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZSKOCH ROTTWEILERŮ
se konala v neděli,3.března 1974 v Praze. V karlínské "Besedě" se
sešlo 30 lidí (8 členů se omluvilo).
Schůzi
zahájil
v
10.hod.
předseda
ZSKOCH-RTW
dr.Chabr
zprávou
o
chystaném sjezdu ČSCHDZ a o činnosti naší organizace v uplynulém
období.
Zprávu
kontrolní
a
revizní
komise
přednesl
za
nemocného
předsedu p. Bohumil Zeman. KRK zhodnotila činnost výboru v loňském
roce kladně. Nabádala členstvo k větší aktivitě ve všech směrech a
zároveň k lepší spolupráci s výborem. Stručný přehled výsledků z
výstav,zkoušek,nových
členů,Zpravodajů,vydaných
v
minulém
roce,otištěných fotografií RTW atd. shrnula jednatelka klubu.
Poradce chovu Ant. Tománek zhodnotil krátce výsledky chovu za rok
1973. Měli jsme 3 vrhy - celkem 16 štěňat.Konaly se 2 bonitace, do
chovu bylo zařazeno 9 RTW. Poradce chovu zdůraznil, že naším prvořadým
úkolem
je
rozšíření
chovné
základny;vyzval
chovatele
ke
krytí.V
poslední době máme stále více zájemců o štěňata. Př. Zeman hovořil o
výstavách
chystaných v r.1974. "Pětiutkání sl. plemen",kterého se
chceme zúčastnit,se bude konat asi v září, na Moravě.RTW se vyžívají
také k účasti závodů "o pohár hradu Grábštejna",který probíhá podle
ZVV2 a ZVV3.
Fred těmito závody hodlá ZSKOCH - RTW uspořádat klubový přebor.
Předseda klubu dr.Chabr udělil 2 čestná uznání za propagaci našeho
plemene.První cenu obdržela paní Marie Lohniská ze Šumperku,která
odchovala v r.1973 dva vrhy,složila se psem Ammonem vom Bahretal
zkoušku ZVV3,získala na výstavách 4x známku "výborný" a "oblastní
vítěz",titul"vítěz
obl.
výstavy
v
Třinci"
a
titul
CACIB
v
Brně.Obdržela za svou práci titul "Zasloužilý pracovník ČSCHDZ" s
propůjčením odznaku "Za zásluhy o chovatelství"III. stupně.Vede s
úspěchem kynologické cvičiště v Šumperku.Druhou cenu získal chovatel
3 RTW,p.Bohumil Zeman z Chomutova za aktivní spolupráci s ZSKOCH,za
práci v KRK,za vystavování RTW,při kterém jeho fena obdržela 3x zn.
výborná a "oblastní vítěž". Př. Zeman převzal od klubu štěně Dojan
vom Hause Winter,import z NSR. Předseda se zmínil o tetování psů,
které zatím není u našeho plemene nutné. Vzhledem k malému počtu
jedinců je chovatelské kolegium schopno identifikovat každého RTW i
každé štěně.
Dále byla rozebírána otázka přídělů krmiva;vznikají komplikace při
odběru masa z jatek.Psi podle výnosu ministerstva zemědělství a
výživy nejsou zahrnuti do odběru konfiskátů masa.
PLÁN PRÁCE NA ROK 1974
4 členské schůze
6 schůzí výboru a kontrolní a revizní komise
pravidelné schůze chovatelského kolegia
2 bonitace (jarní a podzimní)
speciální výstava RTW při národní výstavě v Praze,5.-6.10.1974
klubový přebor ve výcviku (delegování družstva RTW na závody)
vydávání Zpravodaje pro členy ZSKOCH-RTW
otiskování fotografií chovných jedinců na obálkách Zpravodaje
Volební komise ve složení:Jiří Stárek,Vít.Doležel.Vlast.Cigánek
připravila volby.Členové návrhové komise:doc.Evžen Weidlich,Boh.
Zeman a Fr.Lukeš připravili návrh usnesení.
VOLBY NOVÉHO VÝBORU A KRK ZSKOCH - ROTTWEILERŮ
Jednohlasné byli zvoleni:
MVDr Libor Chabr - předseda
doc.Eugen Weidlich - místopředseda
Dagmar Černá - jednatelka
Ant. Tománek - poradce chovu
V.Hlavsa - pokladník
náhradníci: Jiří Stárek,M.Lohniská,Mil.Tománková
J.R.Klaus - předseda KRK
Boh.Zeman - člen KRK
J.Polák - člen KRK
náhradníci: Fr.Herold,Vit.Doležel,Vlast. Cigánek
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE,ZE DNE 3.3. 1974
1. VČS schválila zprávy funkcionářů výboru a KRK
2. schválila pracovní plán na rok 1974
3. schválila výši účelového příspěvku klubu - 30 Kčs,zápisné 10 Kčs
4. ZSKOCH-RTW se chce aktivně podílet na přípravě sjezdu ČSCHDZ
navrhováním a prosazováním optimálních podmínek pro činnost
kynologie v rámci ČSCHDZ
5. Základním úkolem organizace zůstává rozšíření a zkvalitněni chovu
RTW - zachovat ráz plně upotřebitelného služebního psa
6. Rozšiřovat členskou základnu zejména o mladé členy,kteří by se
věnovali výcviku
7. Iniciativně se podílet na řešení otázek výživy psů,zejména při
zajišťování živočišných bílkovin
8. VČS ukládá chovatelskému kolegiu pokračovat v pořádání chovných svodů a bonitací,aby se získal dokonalý přehled o chovném materiálu.Poradci chovu se ukládá přesné vedení evidence
o chovných zvířatech a jejich odchovech (vedení klubové plemenné knihy doplněné potřebnými údaji a fotografiemi),
9. VČS doporučuje uspořádání spec.výstavy RTW,5.-6.10.1974 v Praze
Vzhledem
k
funkcionářů
závažnosti
jsme
letošní
čekali
větší
VČS,kdy
účast
se
konaly
členů.Všichni
volby
by
nových
si
měli
uvědomit, že účast na členských schůzích je povinná.Malá účast
svědčí o malém zájmu o společnou práci,o kolektiv,o rottweilery
všeobecné.Právě
organizace.Z
tato
společná
programu
odpadly
práce
a
úsilí
připravené
je
smyslem
přednášky
a
naší
další
příspěvky. Takovýto postoj k akcím pořádaným ZSKOCH značně ztěžuje
práci
výboru,zbytečně
zvyšuje
korespondenci.Schůze
jisté
nejsou
příliš populární,slušností je však poslat aspoň písemnou omluvu.Naše
výtky patří hlavně členům bydlícím v Praže a okolí.
KRYTÍ V LETOŠNÍM ROCE
1. Certa z PS x Arno z PS
2. Arana z Roztocké dráhy x Ammon vom Bahretal
3. Arina Fra-lu x Cid z PS
4. Bejbina ze Stárkova dvora x Cid z PS
PRVNÍ VRH V LETOŠNÍM ROCE
3.března 1974 vrhla Arana z Roztocké dráhy 9 štěňat (6psů,4feny).
Majitelka, paní M.Lohniská ponechala 3 psy a 2 fenky.Šťastným
otcem rodiny je Ammon v Bahretal.
BONITACE ROTTWEILERŮ V ŠUMPERKU (Ant. Tománek)
Dne 30.září 1973 byla uspořádána na cvičišti ZSKO v Šumperku
bonitace a chovný svod mladých RTW.Přihlášená zvířata posuzovali
Dagmar Černá,A. Tománek a člen výboru ZSKOCH doc.Eugen Weidlich.
Bonitace se zúčastnilo 5 fen a 6 psů. Na chovném svodu byla
posouzena Štěňata ze spojení Ammon vom Bahretal x Arana z Roztocké
dráhy.Jednotliví psi byli hodnoceni následovně:
TOŇA.Z POHRANIČNÍ STRÁŽE ČsHPK 215, nar.l8.ll.1971
o: Bari v. Erlenhof
m: Brita Věžnické vrchy
ch:Pohraniční stráž
m: Mil. Mráčková, Šumperk
Zvlášť velká fena souměrné tělesné stavby s typickým výrazem
hlavy.Velikost hlavy je v dobrém poměru k tělu.Výrazné klenuté čelo
bez
nadbytečných
vrásek.dokonale
tmavé,téměř
černé
oko,výborně
nasazené a nesené ucho,správně dokreslující linii temene.Nosní partie
by měla být poněkud hlubší a silnější.Úplný chrup nůžkového skusu.
Svalnatý krk správné délky,zejména v klidu vzpřímeně držený. Poněkud
delší hřbet s mírně klenutými bedry a správnou zádí.Postavení a
zaúhlení končetin bez nedostatku.Standardní srst i vybarveni.Živý
temperament,správná povaha.
Bonitační kód: 7AGQ5/5
Zařazena do chovu
ARON KAT-POL - ČsHPK 205, nar.13.10.1971
O: Axel z Pohraniční stráže
m: Erika z Divokých kamenů
ch: Josef Polák, Chodov u Karlových Varů
m: Fr. Popelář, Nový Hrozenkov
známka: výborná
Zvlášť
velký
pes,s
výškou
v
kohoutku
na
horní
hranici
standardu,suché,pevné stavby těla. Silná samčí hlava,která je však
málo typická pro RTW. Délkou nosní partie,málo výrazným čelním
sklonem a příliš velkým uchem se blíží typu hlavy loveckého psa.
Dokonale tmavé oko s chronickým zánětem třetího víčka.Úplný chrup
nůžkového skusu. Silný svalnatý krk, výrazný kohoutek, krátký
pevný hřbet, správná záď,hluboký,poněkud plochý hrudník, správná
spodní
linie,dobře
postavené
a
zaúhlené
končetiny
se
silnými
kostmi,dokonale uzavřené tlapky s klenutými prsty,správné pohyby.V
důsledku výživné kondice se projevuje náznak vybočených loktů
předních
končetin.Srst
požadované
délky,znaky
na
hlavě
a
končetinách jsou málo ohraničené.
Bonitační kód: 7BGQX/3
známka: velmi dobrý
Uvedený pes byl utracen v roce 1973. (Důvod - oslepnutí)
BESSY z ROZTOCKÉ DRÁHY - ČsHPH 212, nar. 26.10. 1971
o: Fargo ze Stárkova dvora
m: Aida ze Stárkova dvora
ch:Květa Blažková, Roztoky u Prahy
m: Eduard Spáčil, Štěpánovice
Velká fena souměrné tělesné stavby,předvedená ve správné kondici.
Hlava svým výrazem odpovídá pohlaví,má správný poměr mezi čelní a
nosní partií,úplný chrup s nůžkovým skusem. Oko středné hnědé
barvy. Správně nasazený a nesený krk,správná přední fronta s dobře
uloženými lopatkami.Postavení předních končetin má náznak vtočení
tlapek
směrem
dovnitř.
Rovný
pevný
hřbet,pevná
bedra,správná
záď.Postavení a zaúhlení zadních končetin bez nedostatků.Správná
srst se sytě vybarvenými znaky. Standardní povaha.
Bonitační kód: 7AGQU/5
Zařazena do chovu.
známka: výborná
DARA v. KAOLINWERK - ČsHPK 229, nar. 22.4. 1974
o: Wastl vom Ries
m: Yonni vom Kursaal
ch:Johann Kausler, Schnaittenbach
m: Max Balzarek, Brníčko
Importovaná fena střední velikosti,lehké tělesné stavby s pevným
suchým osvalením. Lehčí hlava s méně výrazným klenutím čela.dokonale
tmavé oko s pevně přiléhajícími víčky. Malé,výborně nasazené a držené
ucho,úplný chrup s nůžkovým skusem.Dobře nesený krk,výborná hřbetní
linie. Postavení předních končetin bez nedostatku,výborné zaúhlení a
dokonalý pohyb zadních končetin. Krátká srst se správným vybarvením.
V povaze se projevuje vyrovnaná bez sklonu k plachosti.
Za předpokladu vhodného a účelného výběru krycího partnera lze
předpokládat u této feny kvalitní odchov s širokou návazností
potomstva na současné chovné linie.
Bonitační kód: 5BGLZ/7
známka: velmi
dobrá
Zařazena do chovu.
Bonitace a chovného svodu se zúčastnil rovněž Ammon v.Bahretal,
který byl předveden společně se svým odchovem. Pro informaci uvádíme
jeho
hodnocení
z
předcházející
bonitace,
které
nebylo
dosud
ve
Zpravodaji uveřejněno.
AMMON v. BAHRETAL. ČsHPK 201. nar.9.5. 1971
o: Karlo v. Pleissatal
m: Jette v. Haus Westphal
ch:Karl Niemeier, Dohma, NDR
m: Marie Lohniská, Šumperk
Importovaný pes z NDR,který je celkové velmi dobrého typu a
souměrné tělesné stavby, s výškou na spodní hranici standardu. K jeho
přednostem
patří
velmi
typická
hlava
se
samčím
výrazem
a
suše
napjatou kůží bez nežádoucích vrásek. Ucho výborně nasazené.správné
velikosti a držení. Oči tmavé barvy.Úplný chrup nůžkového skusu.
Dobře
osvalený
suchý
krk,výrazné
předhrudí.
Hřbet
požadované
délky,pevný jak v klidu,tak i v pohybu.Prostorný,dostatečné hluboký
hrudník. Správné postavení a zaúhlení končetin. Prostorné,harmonické
pohyby odpovídající temperamentu psa. Výborná povaha. Standardní srst
a vybarvení.
Bonitační kód: 4AGQR5/5
Zařazen do chovu.
známka: výborný
(Bonitace - 1.10. 1972, v Šumperku)
ARANA z ROZTOCKÉ DRÁHY, ČsHPK 162, nar. 10.9. 1969
o: Fargo ze Stárkova dvora
m: Aida ze Stárkova dvora
ch:Květa Blažková, Roztoky u Prahy
m: Marie Lohniská, Šumperk
Středné velká fena s typickou hlavou.výrazem feny,správné klenutým
čelem. Ucho správně nasazené a nesené, skus nůžkový, chrup plný. Oko
světlejší. Hluboký hrudník, krátký pevný hřbet. Zaúhlení končetin
perfektní;
ve
předu
náznak
sbíhavého
postoje.
áď
správně
utvářená. Srst správné délky a struktury, syté vybarvení.
Bonitační kód: 5AEGQU/5
Známka: výborná
Zařazena do chovu.
Po bonitaci byl předveden kompletní vrh ze spojeni Ammon v.Bahretal
x Arana z Roztocké dráhy,s výjimkou jedné feny,která byla vyvezena do
Kanady. Všechna štěňata odpovídala celkovým vývinem svému stáří. V
typu se z větší části blížila svému otci. Výška v kohoutku odpovídala
průměrné výšce dosahované RTW v tomto věku.Všichni jedinci měli plný
chrup a nůžkový skus. Předvedení odchovu potvrdilo vhodnost spojení
rodičovského páru.
ROTTWEILER A JEHO NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÍ - ŠVÝCARŠTÍ SALAŠNÍCI
Sledujeme-li literaturu,nacházíme stále stejné údaje;historie nás
vede až k Římanům a jejich četným vojenským tažením.Římané obývali
poloostrov
Appeninský,spojený
s
pevninou
pouze
na
severu.Pěší
vojenské jednotky s dobytkem a jeho poháněči přecházely Alpy většinou průsmykem sv.Gottharda.Odtamtud vedou různé cesty a každá z
nich do oblasti,která se stala vlastí nového psího plemene a dala
mu zároveň jméno.
Cesta,vedoucí na severovýchod,směrem k Bodanskému jezeru,se táhne
do kraje Appenzell;tam vzniklo pastevecké plemeno nazývané appenzelský salašník.Jdeme-li ze sv.Gottharda západním směrem,dostaneme se přes průsmyk Furka do údolí Hasli a podle řeky Aary až do
Bernu.Severně odtud leží údolí Emmental.V této oblasti vznikla 2
pastevecké
plemena;velký
Sledujeme-li
dostaneme
se
cestu,
kudy
do
Aargau;
bernský
a
kdysi
táhla
dále
přes
entlebuchský
vojska
dále
salašník.
na
sever,
Schaffhausen(hranice)
a
Donaueschingen do Rottweilu,po kterém byl pojmenován největší druh
poháněčů dobytka - rottweiler. Odbočíme-li ze Schaffhausenu dolů
podle Rýnu, najdeme čtvrtý druh pasteveckého plemene, kterému se
říkalo "rýnský Stüppen": ten již dnes není známý.
Tito psi, kterých se ujali horští sedláci a salašníci, žijí ve
Švýcarsku
již
přes
2.000
let.
Podle
způsobu
práce,
klimatu,
krajinného rázu a přání držitele se vyvinuli během času 4 plemena,
která se od sebe liší velikostí a osrstněním. Mají však stejné
vybarvení a odznaky.
Do Německa se dostali švýcarští salašníci v r.1911 a našli všude
oblibu.Krása,odvaha a ostrost jsou jejich nejlepší reklamou.V r.
1923 byl v Německu založen klub švýc.slašníků. Sdružují se v něm
všechna 4 plemena:
bernský salašník velký
švýcarský salašník
appenzelský salašník
entlebuchský salašník
První dvě plemena jsou velká, druhá dvě malá. Bernský salašník je
dlouhosrstý, velký švýcarský je hrubosrstý (hladká srst je však
přípustná); appenzelští a entlebuchští sálašníci jsou krátkosrstí.
Jsou to užitkoví psi,klidní.hodící se pro každou práci.Mají být
přátelští a dobromyslní. Nesmí být prudcí,divocí nebo zuřiví. Jako
ochránci majetku svého pána musí být neuplatní. írní jako beránci;
přitom však odvážní a tvrdí.
Čím se liší od rottweilera posuďte sami.
PŘÍDĚL KRMIVA V ROCE 1974
Pro
rok
1974
zajistil
ČSCHDZ
příděl
krmiv
od
ministerstva
zemědělství a výživy a ZZN.Krmivo se poskytuje zvířatům čistokrevným
(s průkazem původu) a psům cvičícím. Velká plemena jako rottweileři
mají nárok na 50 kg krmiva (na 2 jedince);přídavek na výcvik činí 20
kg.Svaz přiděluje krmivo 2x do roka, v I.a III. čtvrtletí. Členům,
kteří neodeberou krmivo do 15 dnů po uplynutí stanovené lhůty,
příděl odpadá. Při výdeji krmiva pro služební psy se musí dodržovat
přesně směrnice. ZSKO vedou přesný seznam cvičících a necvičících
psů a záznam o vrzích.
Jsou-li členy ZO dva nebo více členů rodiny,může jim být přiznán
příděl krmiva jen tehdy, chová-li každý z nich jiné plemeno zvířat.
Výjimka se povoluje u žáků a dorostenců,pokud sami ošetřují stejné
plemeno jako rodiče (samostatný evidenční list).
Věstník ČSCHDZ č.l,ročník 1974
PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ
Žádáme všechny členy,kteří chtějí i v roce 1974 zůstat v naší
organizaci,aby
urychleně
zaplatili
příspěvky.
Účelový
příspěvek
klubu činí 30 Kčs, kdo má od nás legitimaci ČSCHDZ musí zaplatit za
známky na rok 1974 o 23 Kčs více, tedy 53 Kčs.
SEZNAM ČLENŮ, KTEŘÍ LETOS ZAPLATILI
1. Bartošová
2. Balzarek
16. Herold
17. Hlavsa
30. Kružík
31. Křivánková
44. Spáčil
45. Spálenka
3. Blažková
18. Hodinářová
32. Lněnička
46. Stárek
4. Czoka
19. Hořínková
33. Lohniská
47. Šimková
5. Černá
20. MUDr .Holý
34. Máchová
48. Taubman
6. Doležel
21. Hrbotická
35. Mareček
49. Teplý
7. Doleželová
22. MVDr. Chabr
36. Mráčková
50. Tománek Ant.
S. Dostálová
23. Jakeš
37. Mrazírny n. p. 51. Tománek J.
9. Dub
24. Jančík
38. Pánek
52. Tománková
10. Dubnová
25. Jarolímek
39. Pensimus
53. Varyš V.
11. Duda
26. Kadlec
40. Petříček
54. Veprek
12. Frank
27. Klaus
41. Popelář
55. Veselský
13. ing.Gibián
28. Klausová
42. Procházková
56. Vokolková
14. Hanáková
29. Kořínek
43. Smaha
57. doc. Weidlich
15. ing. Hanzal
58. Zeman
NOVÁ ADRESA PORADCE CHOVU
Upozorňujeme na změnu adresy s.Ant.Tománka! Korespondenci adresujte:
Preslova l, Praha 5 - Smíchov. Směrovací číslo: 150 00
ZPRAVODAJ - vydává ZSKOCH ROTTWEILER0 - pouze pro své členy
PRAHA - DUBEN 1974
Memoriál Richarda Fritscheho- Jáchymov
Základní kynologická organizace Jáchymov pořádá na svém cvičišti ve
dnech 22. - 23. 6. 1974 III. ročník memoriálu Richarda Fritscheho.
Vzhledem k tomu, že je mezi našimi členy řada aktivních cvičitelů,
chceme Vás prostřednictvím Zpravodaje informovat o bližších podmínkách
účasti.
Přihlášky přijímá do 16. května 1974 ředitel závodu J. R. Klaus,
adresa: 362 51 Jáchymov, ul. ČSA 946, okr. Jáchymov. Účastníci závodu
soutěží ve třech skupinách, odlišných od sebe stupněm vycvičenosti a
stářím psu. Každý závodník může startovat pouze v jedné skupině.
skupina A: je přístupná psům a fenám bez složené zkoušky z výkonu nebo
pouze se zkouškou ZVV1 ve stáří do 2 let
skupina B: je přístupná psům a fenám se zkouškou max ZVV2 ve stáří do
4 let
skupina C: je přístupná všem psům a fenám bez ohledu na počet
složených zkoušek a stáří.
Startovné činí 25,- Kčs, nocleh ve stanoveném táboře 5,- Kčs,
krmení pro psa na jeden den 2,- Kčs.
Každý z účastníků, který má zájem o nocleh je povinen si vzít
s sebou 2 deky a spací pytel.
V přihlášce na závod uveďte tyto údaje:
Jméno: .......................... adresa: .........................
Pes: ......... CHS ............. ČsHPK: ......... plemeno ..........
pohlaví ...............
Žádám o zajištění noclehu: ano/ne, pro ..... osob.
Žádám o zajištění krmení pro ...... psů.
podpis:

Podobné dokumenty

Zpravodaj chovatelů rottweilerů

Zpravodaj chovatelů rottweilerů Farrem z PS vrhla 21.8. šest mladých; zůstalo 5 (4 + 1). 2.9. vrhla Cilka ze Stárkova dvora 10 štěňat - otec: Arol z Brixu; ponecháno 6 (4 +2). Majitel Př. Frank, Unhošť. Je to 6. letošní vrh. 13.-...

Více