Simultánní přepis mluvené řeči Jaroslav Winter

Komentáře

Transkript

Simultánní přepis mluvené řeči Jaroslav Winter
Simultánní přepis mluvené řeči
Jaroslav Winter
koordinátor projektu
[email protected]
http://prepis.cun.cz
Klub ohluchlých ČUN, 5.11.2008
Základní informace o projektu
• Realizátor: Česká unie neslyšících, oblastní
organizace Praha
• Financuje: Grant Nadace Vodafone Česká
republika
• Délka trvání projektu: září 2008 až září 2009
• Řešitelé: Ing. Martin Novák, předseda ČUN,
oblastní organizace Praha, a Mgr. Věra Strnadová,
členka ČUN
• Koordinátor: Jaroslav Winter, šéfredaktor portálu
Helpnet
Cíle projektu
• Zpřístupnit osobám se sluchovým postižením kulturní,
společenské, vzdělávací aj. akce
• Pomocí vzorového projektu ukázat, jak lze zajistit
vykonavatelnost práva na informace pomocí přepisu
mluvené řeči do psané podoby
• Informovat osoby se sluchovým postižením i širokou
veřejnost o novém zákonu o komunikačních systémech
neslyšících a hluchoslepých osob
• Připravit projekt pro Evropský sociální fond, který by
vytvořil podmínky pro poskytování nové sociální služby
– přepisu mluvené řeči v reálném čase
Co předcházelo projektu
• V řadě zemí je přepis mluvené řeči v reálném
čase – dále jen „přepis“ – běžnou službou
známou pod zkratkou CART (Communication
Access Realtime Translation)
• Přepis byl použit i v létě 2005 na mezinárodním
táboře pro neslyšící a nedoslýchavé osoby,
pořádaném ČUN
• Květen 2006 – Ing. M. Novák a Mgr. V. Strnadová
začínají diskutovat o možnosti zavedení takové
služby u nás
Co předcházelo projektu - 2
• 22.11.2006 – první přepis v ČUN, přepisuje osobně Ing. Novák
• Rok 2007 – pravidelné přepisy v Centru sociálních služeb ČUN
Praha (Dlouhá 37), většinou při schůzkách členů Klubu
ohluchlých ČUN
• 8.3.2008 – přepis na konferenci INSPO – Internet a informační
systémy pro osoby se specifickými potřebami v Kongresovém
centru Praha (z podnětu Ladislava Kratochvíla)
• INSPO – v programu vystupuje Ing. Novák na téma
simultánního přepisu mluvené řeči, velký mediální ohlas,
přepis v reálném čase se začíná dostávat do povědomí
veřejnosti – podnět k hledání financí na projekt
Širší souvislosti projektu
• Souběžně probíhá příprava novely zákona č. 155/1998 Sb., o
znakové řeči – úsilí rozšířit o další způsoby komunikace (dosud
jen znakový jazyk a znakovaná čeština)
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se brání,
ochotno přidat jen některé komunikační systémy
hluchoslepých, ale ne přepis v reálném čase
• Příkladná spolupráce představitelů všech skupin neslyšících
(za neslyšící hlavně Mgr. Strnadová, za hluchoslepé Ota
Pačesová a PhDr. Jakeš) a hluchoslepých osob a účinný lobbing
přímo v Poslanecké sněmovně PČR vyústí v husarský kousek –
zásadní změnu textu zákona oproti vládnímu návrhu, dokonce
se mění i název zákona
Širší souvislosti projektu - 2
• 20. října 2008 vstupuje v platnost zákon č. 384/2008 Sb.,
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Širší souvislosti projektu - 2
• Mění se název zákona – již ne „o znakové řeči“
• Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z
komunikačních systémů uvedených v tomto zákoně ten, který
odpovídá jejich potřebám
• Zákon jmenuje 10 systémů – český znakový jazyk
a 9 komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka
(znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené
češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda,
daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy,
taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma)
• Písemný záznam mluvené řeči - převod mluvené řeči do
písemné podoby v reálném čase
Průběh projektu
• Grant od Nadace Vodafone Česká republika
• Vytvoření portálu: http://prepis.cun.cz – webmaster Ladislav
Kratochvíl
• Vybavení technikou: PC, 2 notebooky, 2 projektory, 2 plátna
• Získání více přepisovatelek (přepisovatelů) ke spolupráci
• Zajišťování přepisů – kromě schůzek Klubu ohluchlých ČN
přehlídka Mluvící ruce, VI. Společenský ples neslyšících, INSPO
2009, Abilympiáda 2009, nabídka dalším organizacím ČUN a
SNN v ČR, možné i akce jednotlivců (soud aj.)
• Shromažďování a vyhodnocení poznatků, zkušeností ze
zahraničí a hlavně z vlastních přepisů
Další cíle projektu
• Informovat v médiích o cílech a průběhu projektu
• Seznámit neslyšící a hluchoslepé osoby i širokou veřejnost
s existencí a významem zákona č. 384/2008 Sb.
• Již informovaly Helpnet.cz, Kochlear.cz, InternetPoradna.cz,
Tiskovky.info, Alfabet.cz, Brezen.cz, Ticho.cz, Econnect,
Medical Tribune, natočen pořad HandyCamping Radiožurnálu,
bude se točit Televizní klub neslyšících, odeslány či
domluveny příspěvky pro časopisy Unie, Gong, Vozíčkář,
Můžeš, postupně další
• Dále informovat o prvních zkušenostech s uplatňováním
nového zákona
Další cíle projektu - 2
• Připravit dotazník o tom, jak se neslyšící osoby dorozumívají
na úřadech, u lékaře – elektronický i papírový
• Podpořit mediálně úsilí o prosazení přepisu v reálném čase do
novelizace zákona o sociálních službách – návrh ASNEP
odeslán 5.8.2008, zatím nebyl akceptován
• Zpracovat projekt pro Evropský sociální fond – cílem vytvořit
podmínky pro poskytování přepisu jako sociální služby
(obdoba Centra pro zprostředkování tlumočení do znakového
jazyka)
• Ideálně získat jako manažera projektu někoho mladšího,
odborně vzdělaného, znalého problematiky sluchového
postižení, kdo by si tím zároveň budoval svoji příští existenci
Problémy k řešení: doslovnost přepisu
• Ideálem je doslovný přepis, řešením by byly stenografické
stroje – ve světě desítky modelů
• Jenže:
– velmi drahé (řádově statisíce korun)
– musela by se implementovat čeština
– výcvik stenografa trvá i dva roky
Doslovný přepis x záznam projevu
• Při psaní na normální klávesnici se můžeme jen snažit o co největší (resp.
o optimální) míru doslovnosti přepisu, v běžných podmínkách jí však
nemůžeme vždy úplně dosáhnout
• To však nemusí být vždy na závadu – mluvený projev bývá často plný
zbytečných slov, odboček, „vaty“, které se přepisem odstraní
• U důležitého přepisu (právní jednání, soud...) je ale vhodné předem
dohodnout doslovný zápis s tím, že bude přizpůsobena rychlost mluvy
všech přítomných
• Středisko Teiresiás pro podporu studentů se specifickými nároky na
Masarykově univerzitě v Brně již několik let zajišťuje přepis přednášek pro
neslyšící studenty – přepisovatelky mají dokonce zákaz pořizovat doslovný
přepis, dělají zápis přednášek, aby se podle něho dobře studovalo – bez
vaty
Co brání skutečně doslovnému přepisu
• Chybí stenografické klávesnice a software - přepis zahájen i bez
speciální technologie proto, aby lidé měli tuto službu k dispozici co
nejdříve
• Mluvení probíhá rychleji než psaní jednotlivých písmen (ani mistryně
republiky v rychlopsaní by nevydržela zapisovat doslovně a bezchybně
delší dobu)
• Mluvčí mluví moc rychle
• Mluvčí hovoří potichu, nezřetelně, není mu rozumět
• V projevu se vyskytují cizí slova, složitá souvětí, výrazy, nad kterými je
potřeba přemýšlet
• Hovoří najednou více osob, skákají si do řeči
• V místnosti je hluk, ve kterém hlas mluvčího zaniká
• A spousta dalších a dalších faktorů…..
Co se s tím dá dělat?
• Snažit se vyloučit zmíněné negativní vlivy
• Pokud záleží na skutečně doslovném přepisu (slovo od slova),
zajistit, aby mluvčí:
– nikoliv přednášel, ale diktoval přímo do PC
– mluvil jen po kouskách, logických celcích a ponechal čas přepisovatelce
na úplný přepis
• To však lze zajistit jen obtížně, zvláště na akcích, kde jsou
neslyšící osoby společně se slyšícími – snadnější je to na
uzavřených akcích pro osoby se sluchovým postižením
Co dodat závěrem
• Cíl máme jistě všichni stejný – vybudovat systém dostupné
kvalitní služby přepisu mluvené řeči v reálném čase
• Vítáme nápady, postřehy, vlastní zkušenosti s přepisem –
negativní stejně jako pozitivní
• Smysl má i kritika, pokud je založena na znalosti věci, navíc
je-li provázena návrhem řešení nebo konkrétní nabídkou
pomoci
• Ničemu však nepomohou maximalistické požadavky odtržené
od reality, kritika vycházející z neznalosti faktů – naopak
mohou společnému úsilí uškodit

Podobné dokumenty