Manuál WNR-WHR_CZ

Transkript

Manuál WNR-WHR_CZ
NVR řady
WNR-7600
7600-NISE, WNR-7700-NIST
NIST,
WNR-8600-NIST
HVR řady
WHR
WHR-8000-HFIST
Uživatelský manuál
Verze 2.2.0
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Informace o předpisech
Informace o předpisech FCC
Splnění předpisů FCC:Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení
podléhající části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy, aby zajistily dostatečnou ochranu proti rušení,
pokud je zařízení provozováno v běžném prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiové
frekvence, a pokud není instalováno a používáno podle návodu používání, může způsobovat rušení radiové
komunikace. Provoz tohoto zařízení v obydlených oblastech může někdy způsobovat rušení, a v tomto případě
musí uživatel odstranit rušení na vlastní náklady.
Podmínky FCC:Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:
1) Zařízení nesmí způsobovat rušení.
2) Zařízení musí být odolné vůči rušení, včetně rušení způsobeného neočekávaným ovládáním.
Prohlášení o shodě EU
Tento výrobek a případně dodávané příslušenství jsou označeny značkou „CE“, a proto splňují
příslušné harmonizační evropské normy uvedené v Nařízení 2006/95/EC, a v Nařízení EMC
2004/108/EC.
Nařízení 2002/96/EC:Výrobky označené tímto symbolem nesmí být v Evropské unii ukládány
do netříděného odpadu. Pro správnou recyklaci vraťte tento výrobek dodavateli při nákupu
nového ekvivalentního zařízení nebo odevzdejte na odpovídajících sběrných místech.
Nařízení 2006/66/EC (baterie):
Tento výrobek obsahuje baterie, které nesmí být odkládány do netříděného odpadu. Informace o
bateriích naleznete v dokumentaci. Baterie jsou označeny tímto symbolem spolu s písmeny
označujícími kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterie
vašemu dodavateli nebo na označené sběrné místo.
Popis specifikací laseru.
Optické jednotky, jako je DVD mechanika, používané v počítačích, jsou vybaveny laserem. Na povrchu
zařízení je umístěná klasifikační nálepka s následujícími údaji:
CLASS 1 LASER
PRODUCT TO IEC 60825-1
LASER KLASSE 1
Mechanika s uvedenou nálepkou je výrobcem certifikována a splňuje požadavky na laserový výrobek podle
článku 21 Code of Federal Regulations by the United States of America, Department of Health & Human
Services, Food and Drug Administration.
V jiných zemích je mechanika certifikována tak, aby splňovala požadavky IEC 60825-1 a EN 60825-1 na
laserový výrobek třídy 1.
2
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Bezpečnostní varování a upozornění
Dodržujte následující varování a upozornění:
Nebezpečné napětí:
Při používání tohoto zařízení musí být přijata zvláštní opatření. Některá napětí v tomto
zařízení mohou představovat nebezpeční pro uživatele. Zařízení by mělo být používáno
pouze zaměstnanci naší firmy se znalostmi a školeními pro práci s tímto typem zařízení,
které obsahuje obvody pod napětím.
Nebezpečné napětí napájecího zdroje:
V napájecím zdroji je přítomno střídavé napětí sítě. Toto zařízení musí být připojeno ke schválené síti s úplně
uzavřeným zdrojem s příslušným napětím. Uvnitř napájecího zdroje nejsou žádné součástky vyžadující servis.
Uzemnění:
Aby se zabránilo zásahu elektrickým proudem, zajistěte, že napájecí vodiče jsou mimo dosah a je provedeno
zemnění. Ujistěte se, že jakékoliv zařízení, ke kterému bude toto zařízení připojeno, je také správně uzemněno.
Připojení a odpojení sítě:
Síťový napájecí kabel je hlavním zařízením pro odpojení sítě. Síťová zásuvka musí být
instalována v blízkosti zařízení a musí být dobře dostupná.
Instalace a údržba:
Nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely tvořící instalaci tohoto zařízení v průběhu elektrické bouře.
3
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Požadavky na síťový kabel:
Konektor pro připojení sítě do zásuvky musí mít zemnící kontakt odpovídající regionu použití. Musí mít
certifikační značku schvalovacího úřadu ve vašem regionu.
Lithiová baterie:
Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Existuje riziko výbuchu, pokud je baterie
nahrazena nesprávným typem. Použité baterie zlikvidujte podle instrukcí dodavatele a
podle místních ekologických předpisů.
Tepelné a mechanické zranění:
Některé součásti, jako chladiče, napájecí stabilizátory a procesory, mohou být horké. Je
třeba zachovávat opatrnost a zabránit kontaktu s těmito komponenty.
Elektromagnetické rušení:
Toto zařízení nebylo testováno na splnění emisních limitů FCC a obdobných mezinárodních předpisů. Toto
zařízení není a nemá být nabízeno pro prodej nebo pronájem pronajímáno, dokud nebylo získáno povolení od
FCC Spojených států nebo ekvivalentu v jiných zemích. Použití tohoto zařízení v obydlených oblastech je
zakázáno. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, která může rušit radiovou
komunikaci. Pokud zařízení způsobí rušení radiového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno zapnutím
a vypnutím zařízení, uživatel je povinen provést kroky k eliminaci rušení nebo přestat zařízení používat.
Obsah olova:
Recyklujte toto zařízení odpovědným způsobem:
Pro správné recyklování dodržujte místní předpisy ochrany životního prostředí.
Neodkládejte zařízení do netříděného odpadu.
4
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Děkujeme vám za nákup nového produktu. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat dodavatele. Tento
manuál platí pro WNR-8608/16/32/64-NIST, WNR-7708/16/32-NIST, WNR-7604/08/16-NISE, WHR8008/16-HFIST.
Tento manuál může obsahovat některá technicky nepřesná místa nebo tiskové chyby a obsah podléhá změnám
bez upozornění. Aktualizace budou přidány do nových verzí tohoto manuálu.
Budeme pohotově zlepšovat nebo aktualizovat produkty a postupy popsané v tomto manuálu.
5
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Preventivní upozornění a doporučení
Před připojením a provozováním NVR dbejte následujících doporučení:
• Zajistěte, aby byla jednotka instalována v dobře ventilovaném a bezprašném prostředí
• Jednotka je navržena pro provoz pouze ve vnitřním prostředí
• K NVR se nepřibližujte s kapalinami
• Zajistěte, aby podmínky okolního prostředí splňovaly požadavky výrobce
• Zajistěte, že jednotka je spolehlivě umístěna na polici nebo v racku. Velké rázy nebo otřesy způsobené
pádem mohou způsobit zničení citlivé elektroniky jednotky
• Pokud možno používejte NVR ve spojení s UPS
• Při připojování a odpojování příslušenství a periferií vypněte napájení
• Pro toto zařízení používejte výrobcem doporučované HDD
• Nesprávné používání nebo výměna baterie může způsobit výbuch. Pro výměnu použijte pouze stejný
nebo ekvivalentní typ. Použité baterie zlikvidujte podle instrukcí výrobce baterií,
6
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Klíčové vlastnosti výrobku
Hlavní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Možnost připojení IP kamer a videoserverů jiných výrobců.
Adaptivní video vstup PAL/NTSC (WHR)
Možnost přidat až 64 IP kamer (WNR).
Video komprese H.264 s vysokou spolehlivostí a vynikajícím rozlišením.
Každý kanál podporuje dva streamy.
Nezávislé konfigurování každého kanálu včetně rozlišení, snímkové frekvence, bitové rychlosti, kvality
obrazu atd.
Kvalita importovaných a exportovaných záznamů je nastavitelná.
Každý kanál podporuje dva druhy parametrů komprese, normální kontinuální a pro události, která může
být nastavena lokálně.
Kódování toku jak audio/video, tak video, synchronizace audio a video při kódování kompozitního toku.
Technologie vodoznaku.
Lokální monitorování
• Současné výstupy HDMI, VGA a CVBS.
• HDMI/VGA výstup s rozlišením až 1920x1080 .
• Podpora živého náhledu s dělením na 1/4/6/8/9/16 snímků, nastavení zobrazovaní sekvence snímků.
• Snímky živého náhledu mohou být přepínány ve skupinách, manuální přepínání, prohlížení
s automatickým přepínáním, interval automatického přepínání může být nastaven.
• Menu rychlého nastavení pro živý náhled.
• Detekce pohybu, detekce zakrytí, upozornění na výjimku videa, výstraha při ztrátě videa.
• Vymaskování zón.
• Podpora několika protokolů PTZ, prepozice PTZ, sekvence a stopy.
• Zoomování kliknutím myši, PTZ sledování pomocí tažení myší.
HDD
•
•
•
•
•
•
•
•
Lze připojit až 8 SATA disků, každý o kapacitě až 4TB (WNR-7700-NIST pouze 4).
Může být připojeno až 8 síťových disků (8 NAS disků, nebo 7 NAS disků a 1 IP SAN disk) a jeden
eSATA disk.
Podpora eSATA disku pro záznam nebo zálohování.
Skupinové ovládání HDD.
Podpora HDD funkce standby – pohotovost.
Vlastnosti HDD: redundance (kopie dat), read-only (pouze pro čtení), read/write (pro zápis i čtení).
Řízení přiřazení kapacity HDD; různá kapacita může být přiřazena různým kanálům.
Zobrazení S.M.A.R.T. hodnot a funkce Detekce špatných sektorů.
Záznam, zachycení a přehrání
• Konfigurace schéma záznamu pro svátky.
• Parametry kódování normálního záznamu a záznamu události.
• Několik typů záznamu: manuální, normální, poplachový, pohyb, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach.
• Až 8 záznamových period během dne s nezávislou konfigurací typu záznamu.
• Pre-record a post-record pro poplach, záznam detekce pohybu a pre-record interval pro plánovaný a
manuální záznam.
• Prohledávání zaznamenaných souborů a zachycených snímků pomocí událostí (poplachové vstupy a
detekce pohybu).
• Uživatelské značky (tagy) a vyhledávání a přehrávání pomocí značek.
• Uzamčení a odemčení záznamových souborů.
• Lokální redundantní záznam a zachycování snímků.
• Vyhledávání a přehrávání záznamových souborů pomocí čísla kanálu, typu záznamu, počátečního a
koncového času záznamu atd.
• Chytré vyhledávání při přehrávání (pouze pro analogové kamery).
7
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
•
•
•
•
Digitální zoomování (zvětšování) při přehrávání.
Pauza, zrychlení, zpomalení, skok vpřed a vzad při přehrávání, vyznačení pomocí přetažení myší.
Synchronní přehrávání až 16 kanálů.
Manuální zachycení, trvalé zachycování video snímků a přehrávání zachycených snímků.
Zálohování
• Export video dat přes zařízení USB, SATA nebo eSATA.
• Export videoklipů při přehrávání.
• Správa a údržba zálohovacích zařízení.
• Podpora zálohovacích zařízení formátovaných na NTFS i FAT32.
Poplach a výjimečné události
• Konfigurovatelný čas aktivace poplachových vstupů a výstupů.
• Poplach pro ztrátu videosignálu, detekci pohybu, narušení, nenormální signál, rozdílná norma vstupu a
výstupu videa, nelegální přihlášení, odpojení sítě, konflikt IP adres, nenormální záznam a zachycení
snímku, chyba HDD, plný disk HDD atd.
• Poplach zobrazí video na celou obrazovku, audio poplach, upozorní sledovací centrum, odešle email a
aktivuje poplachový výstup a uloží snímky na FTP.
• Automatické obnovení pokud je systém v nenormálním stavu.
Další lokální funkce
• Uživatel může ovládat systém z čelního panelu, myší, dálkovým ovládáním nebo ovládací klávesnicí.
• Tříúrovňový systém uživatelů; admin uživatel může vytvářet více uživatelských účtů a definovat jejich
uživatelská práva zahrnující omezení přístupu k libovolnému kanálu.
• Ovládání, záznam poplachů a neobvyklostí do logu, vyhledávání.
• Manuální spuštění a zrušení poplachů.
• Import a export informací o konfiguraci zařízení.
Síťové funkce
• Jeden automaticky adaptivní síťový interface 10M/100M.
• Je podporován IPv6.
• Podpora TCP/IP protokolu, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, a iSCSI.
• TCP, UDP a RTP pro unicast.
• Vzdálené vyhledávání, přehrávání, nahrávání souborů, uzamčení a odemčení záznamových souborů,
souhrn chyb při přenosu nahrávaných souborů.
• Vzdálené nastavení parametrů; vzdálený import a export parametrů zařízení.
• Vzdálené sledování stavu zařízení, logu systému a stavu poplachů.
• Vzdálené ovládání klávesnicí.
• Vzdálené uzamčení a odemčení ovládacího panelu a myši.
• Vzdálené formátování HDD a aktualizace programu.
• Vzdálený restart systému.
• Komunikace sběrnicemi RS-232 a RS-485.
• Poplach a informace o neobvyklostech mohou být přenášeny k vzdálenému serveru.
• Vzdálené spuštění a vypnutí záznamu.
• Vzdálené spuštění a vypnutí poplachového výstupu.
• Zachycené snímky mohou být odeslány na FTP a FTP může být vzdáleně aktualizován.
• Vzdálené ovládání PTZ.
• Vzdálené zachycování JPEG.
• Obousměrný hovor a přenos zvuku.
• Vestavěný WEB server.
Vývoj rozšiřujících funkcí
• SDK pro Windows a Linux.
• Zdrojové kódy aplikačního software pro demo.
• Podpora vývoje a školení pro aplikační systém.
8
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obsah
Kapitola 1 - Úvod ................................................................................................................................................. 12
1.1 Čelní panel .............................................................................................................................................. 13
1.2 Ovládání pomocí IR dálkového ovládání ............................................................................................... 17
1.3 Ovládání pomocí USB myši ................................................................................................................... 19
1.4 Softwarová klávesnice ............................................................................................................................ 20
1.5 Zadní panel ............................................................................................................................................. 21
1.6 Zapnutí a vypnutí NVR .......................................................................................................................... 23
KAPITOLA 2 – Začínáme .................................................................................................................................. 24
2.1 Průvodce základním nastavením ............................................................................................................24
2.2 Přidávání a připojování IP kamer ...........................................................................................................28
2.2.1 Přidávání online kamer .....................................................................................................................28
2.2.2 Úprava parametrů připojených IP kamer ......................................................................................... 29
2.2.3 Úprava uživatelských protokolů .......................................................................................................30
KAPITOLA 3 - Živý náhled................................................................................................................................. 33
3.1 Úvod k živému náhledu .......................................................................................................................... 34
3.2 Ovládání v módu živého zobrazení ........................................................................................................ 35
3.2.1 Ovládání z čelního panelu ................................................................................................................ 35
3.2.2 Použití myši v módu živého zobrazení ............................................................................................. 36
3.2.3 Použití pomocného monitoru............................................................................................................ 36
3.2.4 Lišta rychlého nastavení v módu živého zobrazení .......................................................................... 37
3.3 Úprava nastavení živého náhledu ........................................................................................................... 39
3.4 Zero kanál ...............................................................................................................................................40
3.4 Uzamčení systému .................................................................................................................................. 41
KAPITOLA 4 - Ovládání PTZ ............................................................................................................................. 43
4.1 Konfigurace parametrů PTZ ................................................................................................................... 44
4.2 Nastavení Presetů, Sekvencí a Stop ....................................................................................................... 45
4.2.1 Nastavení presetu.............................................................................................................................. 45
4.2.2 Vyvolání presetu ............................................................................................................................... 46
4.2.3 Nastavení sekvence........................................................................................................................... 47
4.2.4 Vyvolání sekvence ............................................................................................................................ 48
4.2.5 Nastavení stopy ................................................................................................................................ 49
4.2.6 Vyvolání stopy ................................................................................................................................. 49
4.3 Lišta ovládání PTZ ................................................................................................................................. 50
Kapitola 5 - Nastavení záznamu a zachycení ....................................................................................................... 51
5.1 Konfigurace parametrů kódování ........................................................................................................... 53
5.2 Konfigurace časového plánu nahrávání a zachycování .......................................................................... 55
5.3 Konfigurace záznamu a zachycení při detekci pohybu .......................................................................... 58
5.4 Konfigurace záznamu a zachycení při aktivaci alarmového vstupu ....................................................... 59
5.5 Manuální záznam a kontinuální zachycování snímků ............................................................................ 62
5.6 Konfigurace záznamu a zachycování o svátcích .................................................................................... 63
5.7 Konfigurace ostatních záznamů a typy zachycování .............................................................................. 63
5.8 Konfigurace redundantního záznamu a zachycení ................................................................................. 65
5.9 Konfigurace skupiny HDD pro záznam a zachycení .............................................................................. 68
5.10 Ochrana souborů ................................................................................................................................... 70
KAPITOLA 6 - Přehrávání .................................................................................................................................. 73
6.1 Přehrávání zaznamenaných souborů....................................................................................................... 73
6.1.1 Přehrávání po kanálech ..................................................................................................................... 73
6.1.2 Přehrávání podle času ....................................................................................................................... 76
6.1.3 Přehrávání pomocí normálního vyhledání videa .............................................................................. 78
6.1.4 Přehrávání pomocí vyhledání události.............................................................................................. 81
6.1.5 Přehrávání pomocí tagu (značky) .................................................................................................... 83
9
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.1.6 Přehrávání podle systémového logu – paměti událostí..................................................................... 88
6.2 Doplňkové funkce přehrávání ................................................................................................................ 90
6.2.1 Přehrávání snímek po snímku........................................................................................................... 90
6.2.2 Chytré vyhledávání – pouze DVR a HVR........................................................................................ 90
6.2.3 Digitální zoom .................................................................................................................................. 93
6.3 Přehrávání snímků .................................................................................................................................. 93
KAPITOLA 7 - Zálohování.................................................................................................................................. 95
7.1 Zálohování nahraných souborů .............................................................................................................. 96
7.1.1 Rychlý export ................................................................................................................................... 96
7.1.2 Zálohování pomocí normálního vyhledání souboru ......................................................................... 99
7.1.3 Zálohování podle vyhledání události .............................................................................................. 106
7.1.4 Zálohování videoklipů .................................................................................................................... 109
7.2 Zálohování snímků ............................................................................................................................... 111
7.3 Správa zálohovacích zařízení ............................................................................................................... 113
KAPITOLA 8 - Nastavení poplachů .................................................................................................................. 116
8.1 Nastavení detekce pohybu .................................................................................................................... 117
8.2 Nastavení alarmových vstupů ............................................................................................................... 119
8.3 Detekce ztráty videa ............................................................................................................................. 121
8.4 Detekce narušení videa ......................................................................................................................... 123
8.5 Zpracování výjimek .............................................................................................................................. 125
8.6 Činnosti odezvy na poplach.................................................................................................................. 126
8.7 Spuštění a zrušení alarmového výstupu manuálně ............................................................................... 128
Kapitola 9 - Nastavení sítě ................................................................................................................................. 129
9.1 Konfigurace obecného nastavení .......................................................................................................... 130
9.2 Konfigurace pokročilého nastavení ...................................................................................................... 130
9.2.1 Konfigurace nastavení PPPoE ........................................................................................................ 130
9.2.2 Konfigurace DDNS ........................................................................................................................ 131
9.2.3 Konfigurace NTP............................................................................................................................ 133
9.2.4 Konfigurace SNMP ........................................................................................................................ 134
9.2.5 Konfigurace pro vzdálený počítač pro poplach .............................................................................. 135
9.2.6 Konfigurace Multicast .................................................................................................................... 136
9.2.7 Konfigurace RTSP.......................................................................................................................... 136
9.2.8 Konfigurace portu serveru a HTTP ................................................................................................ 136
9.2.9 Konfigurace emailu ........................................................................................................................ 137
9.2.10 Konfigurace UPnP ........................................................................................................................137
9.3 Kontrola provozu na síti ....................................................................................................................... 139
9.4 Konfigurace detekce sítě .................................................................................................................... 140
9.4.1 Testování zpoždění sítě a ztráty paketů .......................................................................................... 140
9.4.2 Exportování síťových paketů.......................................................................................................... 141
9.4.3 Kontrola stavu sítě ..........................................................................................................................141
9.4.4 Zobrazení statistiky sítě ..................................................................................................................142
KAPITOLA 10 - Správa HDD ........................................................................................................................... 144
10.1 Inicializace HDD ................................................................................................................................ 145
10.2 Správa síťového HDD ........................................................................................................................ 147
10.3 Správa eSATA .................................................................................................................................... 149
10.4 Konfigurace režimu Skupina .............................................................................................................. 150
10.4.1 Nastavení skupin HDD ................................................................................................................. 150
10.4.2 Nastavení vlastností HDD ............................................................................................................ 151
10.5 Konfigurace režimu Množství ............................................................................................................ 153
10.6 Kontrola stavu HDD ........................................................................................................................... 155
10.7 HDD detekce ...................................................................................................................................... 156
10.8 Konfigurace chybových hlášení HDD ................................................................................................ 158
10
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 11 - Nastavení kamery ................................................................................................................... 159
11.1 Konfigurace nastavení OSD ............................................................................................................... 160
11.2 Privátní maska .................................................................................................................................... 161
11.3 Konfigurace parametrů obrazu ........................................................................................................... 162
KAPITOLA 12 - Správa a údržba DVR............................................................................................................. 163
12.1 Prohlížení systémových informací ..................................................................................................... 164
12.1.1 Prohlížení informací o zařízení..................................................................................................... 164
12.1.2 Prohlížení informací o kamerách .................................................................................................. 164
12.1.3 Prohlížení informací o záznamu ................................................................................................... 165
12.1.4 Prohlížení informací o poplachových vstupech/výstupech .......................................................... 165
12.1.5 Prohlížení informací o sítích......................................................................................................... 166
12.1.6 Prohlížení informací o HDD......................................................................................................... 166
12.2 Vyhledávání a export deníku zařízení ................................................................................................ 167
12.3 Import/Export konfiguračního souboru .............................................................................................. 169
12.4 Aktualizace systému ........................................................................................................................... 170
12.4.1 Aktualizace z lokálního zálohovacího zařízení ............................................................................ 170
12.4.2 Aktualizace přes FTP.................................................................................................................... 170
12.5 Obnovení defaultního nastavení ......................................................................................................... 172
KAPITOLA 13 - Další ....................................................................................................................................... 173
13.1 Konfigurace sériového portu RS-232 ................................................................................................. 174
13.2 Konfigurace obecného nastavení ........................................................................................................ 175
13.3 Letní čas ..............................................................................................................................................175
13.4 Konfigurace dalších nastavení ............................................................................................................ 176
13.5 Správa uživatelských účtů .................................................................................................................. 177
13.5.1 Přidání uživatele ........................................................................................................................... 177
13.5.2 Vymazání uživatele ...................................................................................................................... 180
13.5.3 Editace uživatele ........................................................................................................................... 180
13.5.4 Změna hesla admin ....................................................................................................................... 181
13.5 Odhlášení, vypnutí, restartování ......................................................................................................... 182
Kapitola 14 - Příloha .......................................................................................................................................... 183
Vysvětlivky................................................................................................................................................. 184
Časté otázky................................................................................................................................................ 185
11
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 1
Úvod
12
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.1 Čelní panel
Čelní panel WNR-7700-NIST:
Obrázek 1.1 Čelní panel WNR-7700-NIST
Tabulka 1.1 Popis čelního panelu
Číslo
1
Označení
POWER
READY
STATUS
ALARM
HDD
2
3
TX/RX
DVD ROM
Směrová tlačítka
ENTER
4
1/MENU
2/ABC/F1
3/DEF/F2
4/GHI/ESC
Popis funkce
Kontrolka napájení svítí zeleně, pokud je NVR připojeno do sítě.
Kontrolka funkce svítí modře při správné funkci NVR.
Kontrolka svítí zeleně, pokud je NVR ovládáno pomocí IR dálkového ovládání.
Kontrolka svítí červeně, pokud je na klávesách zapnuta funkce SHIFT.
Kontrolka nesvítí, pokud není aktivní žádná z funkcí výše.
Kontrolka poplachu, rozsvítí se červeně při aktivaci poplachového vstupu.
Kontrolka HDD bliká červeně, pokud jsou na HDD zapisována data, nebo pokud
jsou data z HDD čtena.
Kontrolka bliká zeleně, pokud síťové připojení pracuje správně.
Slot pro DVD mechaniku.
Tlačítka šipek se používají pro navigaci mezi různými poli a položkami menu.
V módu přehrávání se tlačítka Nahoru a Dolů používají pro zrychlení a zpomalení
přehrávaného videa a tlačítka Vlevo a Vpravo pro posun o 30 vteřin zpět a vpřed.
V nastavení obrazu kamer se šipky Nahoru a Dolů používají ke změně hodnoty
jednotlivých parametrů.
V módu živého náhledu se směrová tlačítka používají pro přecházení mezi
kanály.
Potvrzení výběru v libovolném módu menu.
Lze použít pro označení zaškrtávacího políčka.
V přehrávacím módu se používá pro spuštění/zastavení přehrávání.
V přehrávacím módu jednotlivých snímků se používá pro posun videa o jeden
snímek.
V módu automatického přepínání se používá pro spuštění/vypnutí automatického
přepínání.
Zadání číslice 1.
Vstup do hlavního menu.
Zadání číslice 2.
Zadání písmen ABC.
V poli seznamu se používá pro výběr všech položek v seznamu.
V módu ovládání PTZ tlačítko zapíná a vypíná PTZ osvětlení (pokud je použito).
Zadání číslice 3.
Zadání písmen DEF.
Tlačítko F2 se používá v menu pro přechod mezi záložkami.
V módu ovládání PTZ tlačítko slouží k přiblížení.
Zadání číslice 4.
Zadání písmen GHI.
Ukončení a návrat do předchozího menu.
13
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5/JKL/EDIT
6/MNO/PLAY
7/PQRS/REC
8/TUV/PTZ
9/WXYZ/PREV
0/A
5
JOG SHUTTLE
Control
6
7
Power ON/OFF
USB
Zadání číslice 5.
Zadání písmen JKL.
Editace textového pole. Při editaci slouží současně jako tlačítko Backspace pro
vymazání znaku před kurzorem.
U zaškrtávacího políčka se stisknutím tohoto tlačítka označí políčko.
V módu přehrávání je lze použít pro vytvoření záložního video klipu.
Zadání číslice 6.
Zadání písmen MNO.
Vstup do menu celodenního přehrávání.
Zadání číslice 7.
Zadání písmen PQRS.
Vstup do menu Manuální záznam.
Zadání číslice 8.
Zadání písmen TUV.
Vstup do módu ovládání PTZ kamer.
Zadání číslice 9.
Zadání písmen WXYZ.
Přepínání módů zobrazení mezi jedním obrazem a děleným obrazem.
Zadání číslice 0.
Přepínání mezi typem vstupu (velká/malá písmena, symboly a číslice).
Dvojitým stisknutím přepínáte ovládání mezi hlavním a pomocným monitorem.
Pohyb aktivní položky v menu. Vnitřní kroužek pohybuje výběrem nahoru a dolů,
vnější kroužek pohybuje vlevo a vpravo.
V módu živého náhledu se používá pro cyklické procházení různými kanály.
V módu PTZ může ovládat pohyb PTZ kamer.
Spínač zapnutí a vypnutí napájení.
Konektor USB pro USB myš a USB flash paměť.
14
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Čelní panel WNR-8600-NIST a WHR-8000-HFIST:
Obrázek 1.2 Čelní panel WNR-8600-NIST a WHR-8000-HFIST
Tabulka 1.2 Popis čelního panelu
Číslo
1
2
4
5
6
7
Označení
ALARM
READY
STATUS
Popis funkce
Kontrolka poplachu, rozsvítí se červeně při aktivaci poplachového vstupu.
Kontrolka funkce svítí modře při správné funkci DVR.
Kontrolka svítí modře, pokud je DVR ovládáno pomocí IR dálkového ovládání
(při jiném ID, než 255).
Kontrolka svítí červeně pokud je DVR ovládáno z klávesnice a růžově, pokud je
současně použito IR dálkové ovládání a klávesnice.
HDD
Kontrolka HDD bliká červeně pokud jsou na HDD zapisována data nebo pokud
jsou data z HDD čtena.
MODEM
Nepoužito.
TX/RX
Kontrolka bliká modře pokud síťové připojení pracuje správně.
GUARD
Kontrolka svítí modře pokud je zařízení zastřeženo.
Kontrolka nesvítí pokud je DVR odstřeženo.
Aktivace/deaktivace se provádí stisknutím a přidržením tlačítka ESC po dobu
delší než 3s v módu živého náhledu.
IR Receiver
Přijímač pro IR dálkové ovládání.
DVD ROM
Slot pro DVD mechaniku.
LED kontrolky Přepnutí na příslušný kanál v módu živého náhledu nebo módu ovládání PTZ.
stavu kanálů a Zadávání číslic a písmen v módu Edit.
Alfanumerická
Přepínání mezi jednotlivými kanály v módu celodenního přehrávání.
tlačítka
Osvětlení tlačítek je modré, pokud je odpovídající kanál nahráván; je červené
pokud je kanál ve stavu přenosu po síti; je růžové pokud je kanál nahráván a
přenášen po síti.
USB
Konektor USB pro USB myš a USB flash paměť.
ESC
Ukončení a návrat do předchozího menu.
Zastřežení/odstřežení DVR v módu živého náhledu (držením déle než 3 vteřiny).
REC/SHOT
Vstup do menu Manuální záznam.
Zapnutí a vypnutí audio v módu přehrávání.
V módu ovládání PTZ stisknutím tlačítka REC/SHOT a číslice se vyvolá
prepozice.
PLAY/AUTO
Vstup do menu celodenního přehrávání.
Automatické skenování v módu ovládání PTZ.
ZOOM+
V módu ovládání PTZ tlačítko ZOOM+ slouží k přiblížení obrazu u kamer PTZ.
A/FOCUS+
Nastavení zaostření u kamer PTZ v módu ovládání PTZ.
Přepínání mezi typem vstupu (velká/malá písmena, symboly a číslice).
EDIT/IRIS+
Editace textového pole. Při editaci slouží současně jako tlačítko Backspace pro
vymazání znaku před kurzorem.
U zaškrtávacího políčka se stisknutím tohoto tlačítka označí políčko.
V módu ovládání PTZ tlačítko otevírá clonu kamer PTZ.
V módu přehrávání je lze použít pro vytvoření záložního video klipu.
15
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
MENU/WIPER
F1/LIGHT
F2/AUX
MAIN/SPOT/
ZOOMPREV/FOCUS-
PTZ/IRIS8
DIRECTION
Směrová tlačítka
ENTER
9
JOG SHUTTLE
Control
10
Power ON/OFF
Otevře/zavře složku v USB nebo eSATA disku.
Vstup do hlavního menu (po úspěšném přihlášení).
Stisknutím a přidržením tlačítka podobu 5s se vypne hlasité pípnutí při stisku
tlačítka.
V módu ovládání PTZ tlačítko spustí stěrač (pokud je použit).
V módu přehrávání skryje/zobrazí ovládací panely.
V poli seznamu se používá pro výběr všech položek v seznamu.
V módu ovládání PTZ tlačítko zapíná a vypíná PTZ osvětlení (pokud je použito).
V módu přehrávání přepíná směr přehrávání.
Tlačítko F2/AUX se používá v menu pro přechod mezi záložkami.
V synchronizovaném přehrávání slouží k přepínání kanálů.
Používá se pro přepínání ovládání mezi hlavním a spot video výstupem.
V módu ovládání PTZ tlačítko ZOOM- slouží k oddálení obrazu u kamer PTZ.
Přepínání módů zobrazení mezi jedním obrazem a děleným obrazem.
Nastavení zaostření u kamer PTZ v módu ovládání PTZ spolu s tlačítkem
A/FOCUS+.
Vstup do módu ovládání PTZ kamer.
V módu ovládání PTZ tlačítko uzavírá clonu kamer PTZ.
Tlačítka šipek se používají pro navigaci mezi různými poli a položkami menu.
V módu přehrávání se tlačítka Nahoru a Dolů používají pro zrychlení a zpomalení
přehrávaného videa.
Při celodenním přehrávacím módu se tlačítka vlevo/vpravo používají pro výběr
nahraného videa příští/předchozí den; při přehrávání při normálním vyhledávání
videa se tlačítka vlevo/vpravo používají pro výběr následujícího/předchozího
zaznamenaného souboru.
V módu živého náhledu se směrová tlačítka používají pro přecházení mezi
kanály.
V módu ovládání PTZ mohou ovládat pohyb PTZ kamery.
Potvrzení výběru v libovolném módu menu.
Lze použít pro označení zaškrtávacího políčka.
V přehrávacím módu se používá pro spuštění/zastavení přehrávání.
V přehrávacím módu jednotlivých snímků se používá pro posun videa o jeden
snímek.
V módu automatického přepínání se používá pro spuštění/vypnutí automatického
přepínání.
Pohyb aktivní položky v menu. Vnitřní kroužek pohybuje výběrem nahoru a dolů,
vnější kroužek pohybuje vlevo a vpravo.
V módu přehrávání vnitřní kroužek skáče ve video souboru o 30 sekund
dopředu/dozadu. Vnější kroužek se používá ke zrychlení nebo zpomalení videa.
V módu živého náhledu se používá pro cyklické procházení různými kanály.
V módu PTZ může ovládat pohyb PTZ kamer.
Spínač zapnutí a vypnutí napájení.
Poznámka: Pokud kontrolka GUARD svítí modře (standardně), nastavení všech poplachových událostí a
výjimek jsou platné. Jinak je nastavení všech poplachových událostí a výjimek neplatné a je možný pouze
normální záznam.
Poznámka: Je nutné poznamenat, že musíte kliknout na tlačítko EDIT v textovém poli, jak v módu dálkového
ovládání, tak při ovládání z čelního panelu, před tím, než budete editovat jeho obsah. Po zadání textu musíte
stisknout tlačítko ENTER pro umožnění přechodu na další pole.
16
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.2 Ovládání pomocí IR dálkového ovládání
NVR může být také ovládán pomocí IR dálkového ovládání zobrazeného na obrázku 1.3.
Poznámka: Před použitím musí být instalovány baterie (2x AAA).
Obrázek 1.3 Dálkové ovládání
Tlačítka na dálkovém ovládání odpovídají tlačítkům na čelním panelu. Podle obrázku 1.3 jsou to tyto:
Tabulka 1.3 Popis tlačítek IR dálkového ovládání.
Číslo Název
Popis funkce
1
POWER
Spínač zapnutí a vypnutí napájení.
2
DEV
Povolení/zakázání dálkového ovládání.
3
Tlačítka písmen
Stejné jako tlačítka písmen na čelním panelu.
4
EDIT
Stejné jako tlačítko EDIT na čelním panelu.
5
Tlačítko A
Stejné jako tlačítko A na čelním panelu.
6
REC
Stejné jako tlačítko REC na čelním panelu.
7
PLAY
Stejné jako tlačítko PLAY na čelním panelu.
8
INFO
Nepoužito.
9
VOIP
Stejné jako tlačítko F1 na čelním panelu.
10
MENU
Stejné jako tlačítko MENU na čelním panelu.
11
PREV
Stejné jako tlačítko PREV na čelním panelu.
12
DIRECTION/ENTER
Stejné jako tlačítko DIRECTION/ENTER na čelním panelu.
13
PTZ
Stejné jako tlačítko PTZ na čelním panelu.
14
ESC
Stejné jako tlačítko ESC na čelním panelu.
15
RESERVED
Nepoužito.
16
F1
Stejné jako tlačítko F1 na čelním panelu.
17
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
17
18
Tlačítka ovládání PTZ
F2
Tlačítka pro nastavení clony, ostření a zoomu u PTZ kamer.
Stejné jako tlačítko F2 na čelním panelu.
Odstraňování závad dálkového ovládání:
Poznámka: Zkontrolujte, že máte správně nainstalované baterie dálkového ovládání. Také musíte dálkovým
ovládáním mířit na IR přijímač na čelním panelu.
Pokud není žádná reakce na stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání, pro hledání závady postupujte následovně:
Kroky:
1. Přejděte pomocí čelního ovládacího panelu nebo myší do Menu > Konfigurace > Obecný > Další
nastaveni
2. Zkontrolujte a poznamenejte si ID (Č. zařízení). Defaultní hodnota je 255. Tato hodnota ID je platná
pro všechna IR dálková ovládání.
3. Stiskněte tlačítko DEV na dálkovém ovládání.
4. Zadejte ID z kroku 2.
5. Stiskněte tlačítko ENTER na dálkovém ovládání.
Pokud se kontrolka stavu na čelním panelu rozsvítí modře, dálkové ovládání pracuje správně. Pokud se stavová
kontrolka nerozsvítí modře a stále není odezva z dálkového ovládání, zkontrolujte následující:
1. Baterie jsou správně instalovány a polarita baterií není obrácena.
2. Baterie jsou nové a nejsou vybité.
3. IR přijímač není zastíněn.
Pokud IR dálkové ovládání stále nepracuje správně, vyměňte dálkové ovládání a opakujte pokus nebo
kontaktujte dodavatele zařízení.
18
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.3 Ovládání pomocí USB myši
Může být použita běžná tří tlačítková myš (Levé/Pravé/kolečko).
Pro používání myši:
1. Připojte myš do jednoho USB portu na čelním panelu NVR.
2. Myš by měla být automaticky detekována. Pokud není v nízkém počtu případů myš detekována, je
možné, že zařízení nejsou kompatibilní, zkontrolujte seznam doporučených zařízení v seznamu
poskytnutém dodavatelem.
Ovládání myši:
Tabulka 1.4 Popis ovládání myši
Název
Činnost
Levý klik
Jednoduché kliknutí
Dvojklik
Kliknutí a tažení
Pravý klik
Jednoduché kliknutí
Kolečko
Rolování nahoru
Rolování dolů
Popis
Živý náhled: Zvolte kanál a zobrazte menu rychlého nastavení.
Menu: Volba a zadání.
Živý náhled: Přepnutí mezi jednoduchou obrazovkou a děleným
zobrazením.
Ovládání PTZ: Otáčení.
Detekce zakrytí, vymaskování zón, detekce pohybu: Výběr požadované
oblasti.
Digitální zoom in: Přetažením zvolte požadovanou oblast.
Živý náhled: Přetáhnout kanál/časovou lištu.
Živý náhled: Zobrazení menu.
Menu: Opustit současné menu do menu vyšší úrovně.
Živý náhled: Předchozí obrazovka.
Menu: Předchozí položka.
Živý náhled: Následující obrazovka.
Menu: Následující položka.
19
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.4 Softwarová klávesnice
Obrázek 1.4.1 Softwarová alfanumerická klávesnice
Obrázek 1.4.2 Softwarová numerická klávesnice
Popis tlačítek na softwarové klávesnici
Ikona
Popis
Angličtina
Ikona
Popis
Velká písmena
Číslice
Symboly
Malá nebo velká písmena
Backspace - zpět
Mezera
Enter - zadání
Návrat
20
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.5 Zadní panel
Zadní panel WNR
Obrázek 1.8a Zadní panel WNR-8600-NIST
Obrázek 1.8b Zadní panel WNR-7700-NIST
Tabulka 1.8 Popis zadního panelu WDR-8100-HFIST:
Číslo Název
Popis funkce
1
VIDEO OUT
BNC konektor pro video výstup.
2
CVBS AUDIO OUT BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizován s CVBS
video výstupem 1.
VGA AUDIO OUT
BNC konektor pro audio výstup. Tento konektor je synchronizován s VGA
video výstupem.
3
LINE IN
BNC konektor pro hlasový vstup.
4
Sběrnice RS-232
Konektor pro zařízení se sběrnicí RS-232.
5
VGA
DB15 konektor pro VGA výstup. Lokální zobrazení video výstupu a menu.
6
HDMI
HDMI konektor video výstupu.
7
eSATA (volitelné)
Konektor pro připojení SATA HDD, CD/DVD-ROM nebo diskového pole.
8
Sběrnice LAN
Konektor pro síťové připojení LAN (Local Area Network)
9
Spínač
ukončení Spínač impedančního ukončeni sběrnice RS-485. V poloze nahoru není
sběrnice
sběrnice ukončena. V poloze dolů je sběrnice ukončena odporem 120Ω.
15
Sběrnice RS-485
Konektor pro zařízení se sběrnicí RS-485. Piny T+, T- se připojují k PTZ.
Port klávesnice
Piny D+ a D- propojují Ta a Tb piny klávesnice. Při kaskádním propojení
zařízení se piny D+ a D- prvního NVR připojí na piny D+ a D- následujícího
NVR.
ALARM IN
Konektor pro alarmové vstupy.
ALARM OUT
Konektor pro alarmové výstupy.
16
GROUND
Zem (Musí být připojena před zapnutím DVR).
17
AC 100V -240V
Síť 100V – 240V střídavých.
18
POWER
Spínač pro zapnutí a vypnutí zařízení.
21
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Zadní panel WHR
Obrázek 1.8c Zadní panel WHR-8000-HFIST
Tabulka 1.8 Popis zadního panelu WHR-8000-HFIST:
Číslo Název
Popis funkce
1
VIDEO IN
BNC konektor pro video vstupy.
3
VIDEO SPOT OUT
BNC konektor pro pomocný video výstup.
4
VIDEO OUT
BNC konektor pro video výstup.
5
AUDIO OUT
BNC konektory pro audio výstup.
6
LINE IN
BNC konektor pro hlasový vstup.
9
Sběrnice RS-232
Konektor pro zařízení se sběrnicí RS-232.
10
VGA
DB15 konektor pro VGA výstup. Lokální zobrazení video výstupu a menu.
11
HDMI
HDMI konektor video výstupu.
12
eSATA (volitelné)
Konektor pro připojení SATA HDD, CD/DVD-ROM nebo diskového pole.
13
Sběrnice LAN
Konektor pro síťové připojení LAN (Local Area Network)
14
Spínač
ukončení Spínač impedančního ukončeni sběrnice RS-485. V poloze nahoru není
sběrnice
sběrnice ukončena. V poloze dolů je sběrnice ukončena odporem 120Ω.
15
Sběrnice RS-485
Konektor pro zařízení se sběrnicí RS-485. Piny T+, T- se připojují k PTZ.
Port klávesnice
Piny D+ a D- propojují Ta a Tb piny klávesnice. Při kaskádním propojení
zařízení se piny D+ a D- prvního NVR připojí na piny D+ a D- následujícího
NVR.
ALARM IN
Konektor pro alarmové vstupy.
ALARM OUT
Konektor pro alarmové výstupy.
16
GROUND
Zem (Musí být připojena před zapnutím DVR).
17
AC 100V -240V
Síť 100V – 240V střídavých.
18
POWER
Spínač pro zapnutí a vypnutí zařízení.
22
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
1.6 Zapnutí a vypnutí NVR
Záměr:
Správné postupy zapnutí a vypnutí jsou zásadní pro prodloužení životnosti NVR.
Před zapnutím:
Zkontroluje, že napětí napájecího zdroje vyhovuje požadavkům NVR a zemnicí propojení je provedeno
spolehlivě.
Zapnutí NVR:
Kroky:
1. Zkontrolujte, že napájecí zdroj je připojen k síti. Velice doporučujeme ve spojení se zařízením
používání UPS. Kontrolka POWER na čelním panelu by měla svítit a indikovat napájení přístroje.
2. Stiskněte tlačítko POWER na čelním panelu. Kontrolka Power začne svítit, jednotka začne nabíhat.
3. Po naběhnutí přístroje zůstane kontrolka svítit modře. Objeví se startovací obrazovka s řadou ikon
ukazujících stavy disků. „X“ znamená, že HDD není nainstalován, nebo nemůže být detekován.
Vypnutí DVR
Kroky:
Existují dva správné způsoby vypnutí NVR:
Možnost 1: Standardní vypnutí
1. Vstupte do menu vypnutí
Menu > Vypnout
Obrázek 1.9 Menu vypnutí
2. Zvolte tlačítko Vypnout
3. Klikněte na tlačítko Ano.
Možnost 2: Ovládáním z čelního panelu
1. Držte stisknuté tlačítko POWER na čelním panelu po dobu cca 3 sekund.
2. Do dialogového okna zadejte pro potvrzení administrátorské jméno uživatele a heslo.
3. Klikněte na tlačítko Ano.
Poznámka: V okamžiku, kdy se systém ukončuje nemačkejte znovu tlačítko POWER.
Restart NVR
Během zobrazení menu vypnutí (Obrázek 1.9) můžete restartovat NVR.
Kroky:
1. Vstupte do menu vypnutí kliknutím na Menu > Vypnout
2. Pro opětovné nastartování klikněte na Reboot.
23
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 2
Začínáme
24
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2.1 Průvodce základním nastavením
Při spuštění NVR se standardně spustí průvodce nastavení podle obrázku 2.1.
Obrázek 2.1 Okno Průvodce
Ovládání průvodce nastavení:
1. Průvodce nastavení prochází několika důležitými nastaveními NVR. Pokud v daný okamžik
nechcete použít průvodce, klikněte na tlačítko Zruš. Můžete také zvolit použití průvodce nastavení při
příštím spuštění ponecháním označení políčka “Spustit průvodce při startu DVR?”.
2. Klikněte na tlačítko Další v Průvodci a přejděte do okna přihlášení podle obrázku 2.2.
Obrázek 2.2 Okno přihlášení
3. Zadejte heslo admin. Tovární nastavení hesla je 12345.
4. Pro změnu hesla admin označte políčko Nové heslo admin. Zadejte Nové heslo a jeho potvrzení
v dalším políčku Potvrdit.
5. Kliknutím na tlačítko Další přejděte do okna nastavení data a času podle obrázku 2.3
25
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 2.3 Okno nastavení data a času
6. Po nastavení času klikněte na tlačítko Další a přejdete do okna nastavení sítě podle obrázku 2.4. Můžete
konfigurovat následující nastavení: NIC typ, adresu IPv4, masku sítě, bránu sítě a DNS servery.
Obrázek 2.4 Okno nastavení sítě
7. Po nastavení parametrů konfigurace sítě klikněte na tlačítko Další. Tím přejdete do okna správy HDD
podle obrázku 2.5.
26
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 2.5 Okno správy HDD
8. Pro inicializaci (formátování) HDD zaškrtněte políčko u příslušného disku a klikněte na tlačítko Spusť.
Inicializací se smažou všechna data uložená na HDD!
9. Kliknutím na tlačítko Další přejdete do rozhraní přidávání IP kamer.
10. Klikněte na tlačítko Vyhledat a v tabulce se zobrazí kamery dostupné na síti. Požadované kamery
vyberte zaškrtnutím políčka vlevo na příslušném řádku a stisknutím tlačítka Přidat.
Pokud zaškrtnete položku Synchronizovat IP kamery, kamera se po přidání nastaví do defaultních
hodnot. Pokud položku nezaškrtnete, kamera zůstane nastavená jako před přidáním.
Obrázek 2.6 Okno přidání IP kamery
27
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
11. Kliknutím na tlačítko Další přejděte do okna nastavení záznamu podle obrázku 2.7.
Obrázek 2.7 Okno nastavení záznamu
12. Kliknutím na Kopie se otevře okno pro překopírování nastavení na další vámi vybrané.
Obrázek 2.7 Okno kopírování nastavení záznamu HVR a NVR
13. Kliknutím na OK ukončíte počátečního Průvodce nastavením.
28
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2.2 Přidávání a připojování IP kamer
2.2.1 Přidávání online kamer
Záměr:
Hlavní funkcí NVR je spojení s IP kamerou a nahrávání video streamu z ní. Ještě před tím je ale zapotřebí spojit
NVR s danou kamerou.
Před začátkem:
Zkontroluje, že síťové spojení NVR je správné.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní pro přidávání kamer.
Menu > Kamera > Kamera
Obrázek 2.8 Hlavní menu
2. Přidání kamery podporovaného typu v místní síti:
1) Stiskněte Vyhledání k zobrazení online kamer.
Obrázek 2.9 Rozhraní nastavení kamer
2) Označte kamery, které mají být přidány.
3) Stiskněte Rychlé přidání pro přidání kamer do seznamu.
29
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Přidání ostatních kamer:
1) Na levé straně okna je nutné vyplnit požadované údaje o kameře, jako je: IP adresa, protokol,
ovládací port, uživatelské jméno a heslo a další informace o přidávané kameře.
2) Stiskněte Přidat pro přidání kamery do seznamu.
Poznámka: Pokud zaškrtnete Synchronizace IP kamery, nastaví se kameře defaultní parametry z NVR.
2.2.2 Úprava parametrů připojených IP kamer
Po přidání IP kamery je v seznamu zobrazeno několik základních informací. Lze však konfigurovat další
parametry kamery.
Kroky:
1. Klikněte na ikonu
pro úpravu parametrů. Lze změnit IP adresu, protokol a další parametry.
Obrázek 2.10 Úprav parametrů
2. Stiskněte použít pro uložení parametrů a OK pro návrat z editace údajů.
Podrobnější úprava parametrů:
1. Vyberte požadovanou kameru a stiskněte Rozšířené nastavení.
30
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 2.11 Síťové nastavení kamery
2. Můžete nastavit síťové parametry kamery a také změnit heslo.
Obrázek 2.12 Změna hesla kamery
3. Stiskněte na Použít pro provedení změn a Ok pro zavření okna.
Použité ikony:
Úprava základních parametrů
kamery
Smazání IP kamery
Zobrazení živého videa kamery
2.2.3 Úprava uživatelských protokolů
Záměr:
Pro připojení kamer nepodporovaných typů je nutné přesně nakonfigurovat protokoly pro komunikaci.
Kroky:
1. Klikněte na tlačítko Protokol.
Obrázek 2.13 Okno pro změnu parametrů protokolu
31
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Je dostupných 10 uživatelských protokolů. Můžete změnit Název a Povolit Sub stream.
2. Nastavte požadované parametry zařízení. Tyto parametry získáte v technickém manuálu zařízení nebo
kontaktováním výrobce.
3. Nastavený protokol pak můžete použít pro více zařízení najednou. Bude se zobrazovat v položce
Výrobce.
Obrázek 2.14 Výběr protokolů
32
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 3
Živý náhled
33
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.1 Úvod k živému náhledu
Živý náhled ukazuje video snímky od každé kamery v reálném čase. Při zapnutí NVR automaticky přejde do
módu živého náhledu. Toto menu je na nejvyšším bodě hierarchie menu a vícenásobné stisknutí tlačítka ESC (v
závislosti na tom, ve kterém menu se nacházíte) vás přivede do módu živého náhledu.
Ikony živého náhledu
V módu živého náhledu jsou v pravém horním rohu obrazovky pro každý kanál ikony ukazující stav záznamu a
poplachu tohoto kanálu, takže můžete zjistit problémy co nejrychleji.
Tabulka 3.1 Popis ikon živého náhledu
Ikona
Popis
Poplach (ztráta videa, detekce zakrytí, detekce pohybu, nebo alarmový vstup)
Záznam (manuální záznam, záznam na základě rozvrhu, záznam spuštěný detekcí pohybu nebo
alarmovým vstupem)
Poplach a Záznam
34
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.2 Ovládání v módu živého zobrazení
V módu živého zobrazení se používá mnoho funkcí. Seznam funkcí je uveden dále.
•
•
•
•
•
Jedna kamera: ukazuje na monitoru pouze obraz z jedné kamery.
Multi kamera: na monitoru současně zobrazí několik obrazů z kamer
Automatické přepínání: obrazy kamer se automaticky přepínají na následující. Před povolením
automatického přepínání musíte nastavit čas setrvání zobrazení každého obrazu na monitoru v menu.
Menu > Konfigurace > Živé zobrazení > Doba pozdržení
Přehrát celý den: přehrání video záznamu aktuálního dne.
Přepínač výstupu Aux/Main: NVR zkontroluje připojení výstupních konektorů a definuje hlavní a
pomocný monitor. Priority výstupů pro hlavní a pomocný monitor jsou HDMI > VGA > CVBS. To
znamená, že pokud je připojen HDMI výstup, bude to hlavní monitor. Pokud není připojen HDMI
výstup, bude hlavní monitor VGA výstup. Více v následující tabulce.
Tabulka 3.2 Priority výstupů na monitory
1
2
3
4
HDMI
VGA
CVBS
Hlavní monitor
√
√
×
×
√
×
√
×
√
√
√
√
HDMI
HDMI
VGA
CVBS
Pomocný
monitor
VGA
CVBS
CVBS
√ znamená, že monitor je připojen, × znamená, že monitor není připojen. Monitory HDMI, VGA i CVBS
mohou být použity zároveň.
Pokud je ovládání přepnuto na pomocný monitor, na hlavním monitoru je zakázána většina operací a
na pomocném monitoru lze provádět základní operace živého zobrazení.
3.2.1 Ovládání z čelního panelu
Tabulka 3.3 Ovládání živého zobrazení z čelního panelu
Funkce
Ovládání z čelního panelu
Zobrazení jednoduchého obrazu
Stiskněte příslušné tlačítko alfanumerické klávesnice. Např. stiskněte 2
pro zobrazení pouze obrazu kanálu 2.
Zobrazení děleného obrazu
Stiskněte tlačítko PREV
Manuální přepínání obrazovek
Následující obraz: tlačítko směru doleva
Předchozí obraz: tlačítko směru doprava
Automatické přepínání
Stiskněte tlačítko Enter
Přehrávání celého dne
Stiskněte tlačítko Play
Přepnutí mezi hlavním a pomocným Stiskněte tlačítko Main/Aux
výstupem
35
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.2.2 Použití myši v módu živého zobrazení
Tabulka 3.4 Popis menu při stisknutí pravého tlačítka myši v módu živého zobrazení
Název
Popis
Menu
Vstupte do hlavního menu systému pravým klikem myši
Jedna kamera
Přejde do jednoduchého zobrazení na celou obrazovku volbou čísla
kanálu z rozbaleného seznamu
Multi kamera
Nastavte rozložení obrazovky volbou z rozbaleného seznamu
Předchozí zobraz.
Přepne na předchozí zobrazení kanálů
Další zobr.
Přepne na následující zobrazení kanálů
Start/Stop auto-prep.
Povolí/zakáže automatické přepínání obrazů
Přehrát všech-dny=Přehrát celý den Přehraje video zvoleného kanálu z aktuálního dne
Aux Monitor
Přepne ovládání (myš, přední panel) na pomocný výstup a ovládání
z hlavního výstupu je zablokováno.
Poznámka: Před použitím automatického přepínání Start auto-prep musíte nastavit čas setrvání zobrazení živého
obrazu na monitoru (viz výše).
Poznámka: Pokud přepnete na aux monitor a ten není připojen, ovládání myší je vypnuto. Přepněte zpět na
hlavní výstup pomocí tlačítka MAIN/AUX na čelním panelu nebo pomocí dálkového ovládání.
Poznámka: Pokud odpovídající kamera podporuje inteligentní funkce, do menu pro pravé kliknutí bude
zahrnuta volba Reboot Inteligence.
Obrázek 3.1 Menu pravého kliknutí
3.2.3 Použití pomocného monitoru
Některé funkce živého zobrazení jsou dostupné i při použití pomocného monitoru. Jsou to tyto funkce:
• Jedna kamera: Přejde do jednoduchého zobrazení celé obrazovky zvolené kamery. Kamera může být
zvolena z rozbaleného seznamu.
• Multi kamera: Přepnutí mezi různými možnostmi uspořádání displeje. Možnosti uspořádání mohou být
zvoleny z rozbaleného seznamu.
• Další zobr.: Při zobrazení méně obrazů v živém zobrazení než je maximální počet použitých kamer se
klinutím na tuto možnost přepne zobrazení na další sadu obrazů.
• Přehrát: Přechod do módu přehrávání.
• PTZ: Vstup do módu ovládání PTZ
• Main Monitor: Vstup do hlavního provozního módu.
Poznámka: V módu živého zobrazení na hlavním monitoru není po dobu použití pomocného monitoru
k dispozici menu ovládání.
36
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.2.4 Lišta rychlého nastavení v módu živého zobrazení
Na obrazovce každého kanálu se zobrazuje menu rychlého nastavení, které se zobrazí když umístíte kurzor myši
na spodek obrazu.
Obrázek 3.2 Lišta rychlého nastavení
Tabulka 3.5 Popis ikon Lišty rychlého nastavení
Ikony
Popis
Ikony
Spustit manuální
nahrávání
Zachycení snímku
Nastavení obrazu
Popis
Okamžité přehrávání
posledních 5-ti minut
Ovládání PTZ
Ikony
Popis
Ztišení / zapnutí
audia
Digitální zoom
Skrytí lišty
Okamžité přehrávání zobrazí posledních pět minut nahrávky. Hlášení „No record is found“ znamená, že
posledních pět minut nebyl žádný záznam.
Digitální zoom může zvětšit zvolenou oblast na celou obrazovku. Klikněte levým tlačítkem a přetáhněte
červený rámeček přes cílovou zvětšovanou oblast podle obrázku 3.3.
Obrázek 3.3 Digitální zoom
Pro vstup do menu nastavení obrazu zvolte ikonu Nastavení snímku. Jsou zde čtyři přednastavené módy
pro použití podle skutečné situace.
Vysvětlení každého módu:
• Standard: v běžných světelných podmínkách (tovární nastavení).
• Vnitřní: obraz je relativně vyrovnanější.
• Matné světlo: obraz je vyrovnanější než v předchozích dvou případech.
• Venkovní: obraz je relativně jasný a ostrý. Vysoký stupeň kontrastu a saturace.
37
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 3.4 Nastavení obrazu – přednastavení
Pro nastavení parametrů jasu, kontrastu, sytosti a odstínu můžete zvolit mód Přizpůsobit. Kliknutím na tlačítko
Shrnout obnovíte předchozí nastavení.
Obrázek 3.5 Nastavení obrazu – přizpůsobený uživatelem
38
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.3 Úprava nastavení živého náhledu
Záměr:
Nastavení živého náhledu může být přizpůsobeno různým potřebám zákazníka. Můžete konfigurovat výstupní
rozhraní, dobu prodlevy zobrazovaného obrazu, vypnout a zapnout zvuk, rozložení kanálů atd.
Kroky:
1. Vstupte do okna nastavení živého obrazu.
Menu > Konfigurace > Živé zobrazení
Obrázek 3.6 Živé zobrazení – obecný
Nastavení v tomto menu zahrnují:
• Video výstup: Určuje výstup, pro který se provádí nastavení. Výstupy zahrnují VGA, HDMI, hlavní
CVBS a Spot Output1 (záleží na modelu).
• Režim živého zobrazení: Určuje zobrazovací mód, který bude použit pro živé zobrazení.
• Doba pozdržení: Čas v sekundách, který musí uplynout mezi přepnutím kanálů při povolení
automatického přepínání v živém náhledu.
• Povolen audio výstup: Povoluje/zakazuje výstup zvuku pro zvolený video výstup.
• Výstup události: Určuje výstup pro zobrazení videa události.
• Poplachový snímek doba pozdržení: Čas v sekundách pro zobrazení obrazu poplachové události.
39
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2. Nastavení pořadí kamer
Obrázek 3.7 Živé zobrazení – pořadí kamer
Pro nastavení pořadí kamer:
1. Zvolte Video výstup a režim zobrazení:
,
,
,
,
,
.
2. V pravé části vyberte libovolné okno a dvakrát klikněte na kanál s požadovanou kamerou v levé části
menu. Stisknutím „x“ smažete kanál z dané pozice.
3. Stisknutím tlačítka
spustíte živý obraz z nastavených kamer. Stisknutím
zastavíte.
4. Pro uložení změn klikněte na tlačítko Použít.
40
prohlížení opět
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.4 Zero kanál
Záměr:
Někdy je potřeba vzdáleně přes webové rozhraní nebo iVMS zobrazit více kanálů v reálném čase bez toho, aniž
byste zatížili datovou linku a bez ztráty kvality videa. K tomu slouží Zero kanál.
Kroky:
1. Vstupte do menu kanálu Zero
Menu > Konfigurace > Živé zobrazení > Enkódování kanálu zero
Obrázek 3.8 Nastavení Zero kanálu
2. Zaškrtněte Enkódování kanálu zero pro povolení.
3. Nastavte požadovanou snímkovou rychlost a Maximální datový tok.
Zero kanál se pak zobrazí jako další kanál dostupný po síti.
Zaro kanál zobrazuje kamery, které nastavíte aby se zobrazovaly na CVBS výstupu (tzn. až 16 kamer najednou).
41
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3.5 Uzamčení systému
Záměr:
Po uzamčení systému se monitor přepne do módu živého zobrazení a pokud chcete provádět nějaké operace
musíte opět zadat jméno uživatele a heslo.
Kroky:
4. Vstupte do menu Vypnout
Menu > Vypnout
Obrázek 3.8 Menu vypnutí
5. Klikněte na tlačítko Odhlas.
Poznámka: Po uzamčení systému je jakékoli kliknutí na obrazovku nefunkční. Pro odemčení systému je nutné
zadat jméno uživatele a jeho heslo.
42
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 4
Ovládání PTZ
43
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.1 Konfigurace parametrů PTZ
Záměr:
Následujícím postupem nastavíte parametry pro ovládání PTZ kamery po RS-485. Konfigurace parametrů PTZ
musí být provedena před nastavením PTZ kamer.
Před tím než začnete:
Zkontrolujte, že kamery PTZ a NVR/HVR jsou správně propojeny pomocí sběrnice RS-485.
Kroky:
1. Vstupte do okna nastavení PTZ
Menu > Kamera > PTZ
Obrázek 4.1 PTZ - obecné
2. Zvolte kameru pro nastavení PTZ značkou vedle Kamera.
3. Zadejte parametry PTZ kamery.
Poznámka: Všechny parametry musí být přesně stejné jako parametry PTZ kamery.
4. Pokud chcete nastavovat stejné parametry na dalších kamerách klikněte na Kopie.
5. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Použít.
44
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.2 Nastavení Presetů, Sekvencí a Stop
Před tím než začnete:
Zkontrolujte prosím, že presety, stopy a sekvence jsou podporovány protokolem PTZ.
4.2.1 Nastavení presetu
Záměr:
Pro nastavení presetu, do kterého se PTZ kamera nastaví po události, postupujte podle následujících kroků.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
Obrázek 4.2 PTZ - Další nastavení
2. Pomocí směrových tlačítek nasměrujte kameru do prostoru, kam ji chcete přednastavit.
3. Klikněte na kolečko před Ulož presety.
4. Klikněte na číslo daného presetu pro uložení.
Kroky 2 – 4 opakujte pro uložení dalších presetů. Pokud je jejich počet větší než 17, můžete kliknout na […] a
zvolit dostupná čísla.
Obrázek 4.3 Další presety
45
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.2.2 Vyvolání presetu
Záměr:
Tato vlastnost umožňuje zaměřit kameru do určité polohy, pokud dojde k události.
Vyvolání presetu v rozhraní ovládání PTZ.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
2. Klikněte na kolečko před Vyvolat preset a zvolte číslo presetu.
Obrázek 4.4 PTZ - Další nastavení
Vyvolání presetu v módu živého zobrazení:
Kroky:
1. Pro vstup do menu nastavení PTZ v módu živého zobrazení stiskněte tlačítko PTZ na čelním panelu
nebo klikněte na ikonu PTZ
na liště rychlého nastavení.
Obrázek 4.5 PTZ lišta nástrojů
2. V seznamu Kamera vyberte požadovanou kameru.
3. V seznamu Presetů zvolte uložený preset.
46
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.2.3 Nastavení sekvence
Záměr:
Sekvence se nastavuje pro pohyb PTZ kamery po různých klíčových bodech (presetech) a zastavení v nich po
nastavenou dobu před dalším pohybem k následujícímu bodu. Klíčové body odpovídají presetům. Tyto body
nastavíte podle kroků uvedených v kapitole 4.2.1.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
2. Zvolte číslo sekvence.
3. Zvolte
pod rámečkem.
Obrázek 4.6 PTZ - Další nastavení
4. Nakonfigurujte parametry klíčových bodů, jako jsou číslo klíčového bodu, doba zastavení v jednom
klíčovém bodě a rychlost přechodu. Klíčové body odpovídají presetům. Parametr Klíčový bod č. určuje
pořadí presetu v sekvenci. Trvání určuje časový interval po který kamera zůstane v odpovídajícím
klíčovém bodě. Rychlost určuje rychlost s jakou se bude kamera pohybovat od jednoho klíčového bodu
ke druhému.
Obrázek 4.7 Konfigurace klíčových bodů
5. Kliknutím na OK uložíte klíčový bod do sekvence.
Pro přidání dalších klíčových bodů opakujte kroky 3 - 5.
Jednotlivé klíčové body můžete vymazat kliknutím na ikonu koš
47
. Všechny smažete ikonou
.
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.2.4 Vyvolání sekvence
Záměr:
Vyvolání sekvence způsobí pohyb kamery po předdefinovaných klíčových bodech (presetech).
Vyvolání sekvence v rozhraní nastavení PTZ:
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
2. Zvolte číslo sekvence a klikněte na
3. Kliknutím na
pro spuštění patroly.
sekvenci ukončíte.
Obrázek 4.9 Okno nastavení sekvence
Vyvolání sekvence v módu živého náhledu:
Kroky:
1. Pro zobrazení lišty ovládání PTZ v módu živého zobrazení stiskněte tlačítko PTZ na čelním panelu
nebo na dálkovým ovládání nebo klikněte na ikonu
2. Na liště ovládání zvolte Sekvence.
3. Klikněte na sekvenci, kterou chcete spustit.
4. Spustíte ji tlačítkem
a zastavíte tlačítkem
na liště rychlého nastavení.
.
Obrázek 4.10 PTZ lišta nástrojů
48
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.2.5 Nastavení stopy
Záměr:
Stopy se nastavují záznamem pohybu PTZ. Vyvoláním stop vyvoláte pohyb PTZ podle předdefinované cesty.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
2. Zvolte číslo stopy v rámečku.
Obrázek 4.11 PTZ - Další nastavení
3. Klikněte na
a pomocí myši pohybujte kamerou nebo klikejte na směrové šipky v ovládacím
rámečku pod obrazem. Pohyb kamerou se zaznamená jako stopa.
4. Kliknutím na
se stopa uloží.
Pro uložení více stop opakujte výše uvedené kroky.
4.2.6 Vyvolání stopy
Záměr:
Uvedeným postupem se kamery PTZ pohybují podle předdefinované stopy.
Vyvolání stopy v rozhraní nastavení PTZ.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ovládání PTZ.
Menu > Kamera > PTZ > Další nastavení
2. Zvolte číslo stopy.
3. Klikněte na
, kamera se začne pohybovat podle uložené stopy. Kliknutím na
49
se pohyb zastaví.
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Vyvolání stopy v módu živého náhledu.
Kroky:
1. V módu živého zobrazení stiskněte tlačítko PTZ na čelním panelu nebo dálkovém ovládání nebo
klikněte na ikonu
na lište rychlého nastavení.
2. Dále zvolte Pattern na liště ovládání.
3. Klikněte na číslo stopy kterou chcete vyvolat.
4. Spustíte ji tlačítkem
a zastavíte tlačítkem
.
Obrázek 4.13 Lišta ovládání PTZ – stopa (Pattern)
50
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4.3 Lišta ovládání PTZ
Pro vstup do lišty nástrojů PTZ v módu živého zobrazení stiskněte tlačítko PTZ na čelním panelu nebo na
dálkovém ovládání nebo zvolte ikonu PTZ
.
Obrázek 4.14 Lišta nástrojů PTZ
Tabulka 4.1 Popis ikon lišty nástrojů PTZ
Ikona
Popis
Směrová tlačítka a
tlačítko auto-cyklu
Ikona
Popis
Zoom+
Ostření+
Clona+
Rychlost pohybu PTZ
Ikona
Popis
ZoomOstřeníClona-
Zoom
Světlo
zapnuto/vypnuto
Střed
Stěrač
zapnut/vypnut
Preset
Sekvence
Stopa
OSD menu
Předchozí položka
Následující
položka
Minimalizace
okna
Start sekvence,
stopy
Ukončení PTZ
Zastavení sekvence,
stopy
51
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 5
Nastavení záznamu a zachycení
52
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.1 Konfigurace parametrů kódování
Konfigurací parametrů kódování definujete parametry, které se projeví na výsledné kvalitě obrazu kamery, jako
typ streamu, rozlišení, datový tok atd.
Poznámka: Změna parametrů kódování se týká připojeného koncového zařízení (IP kamera, videoserver). NVR
slouží pouze k zobrazování a nahrávání.
Před spuštěním:
1. Ujistěte se, že byl již nainstalován HDD. Pokud ne, nainstalujte HDD a inicializujte jej.
Menu > HDD > Obecné > Spusť
Obrázek 5.1 HDD – Obecné
2. Kliknutím na Rozšířené zkontrolujte mód HDD.
1) Pokud je Režim HDD Množství, nastavte maximální kapacitu záznamu a maximální kapacitu snímků.
Detailní informace jsou uvedeny v kapitole 10.5 Konfigurace módu Množství.
2) Pokud je HDD v módu Skupina, musíte nastavit skupinu HDD.
Detailní informace jsou uvedeny v kapitole 5.9 Konfigurace skupin HDD pro záznam a snímky.
Obrázek 5.2 HDD – Rozšířené funkce
53
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu pro konfiguraci parametrů kódování:
Menu > Záznam > Enkodink
Obrázek 5.3 Kódování obrazu
2. Kódování parametrů pro záznam
Přepněte se do záložky Parametry záznamu. Zvolte kameru a konfigurujte parametry kódování, typ
streamu, rozlišení a kvalitu videa podle potřeby. Další parametry následují níže
• Předzáznam: Čas, který nastavujete pro záznam před plánovaným časem nebo událostí. Například
pokud je nastaven čas začátku záznamu 10:00 a nastavíte předzáznam na 5 sekund, DVR začne
nahrávat v 9:59:55.
• Pozáznam: Čas, který nastavujete pro záznam po plánovaném čase nebo události. Například pokud
poplachem spuštěný záznam má končit v 11:00 a nastavíte čas pozáznam na 5 sekund, DVR bude
nahrávat do 11:00:05.
• Čas smazání: Je nejdelší čas záznamového souboru, který bude uložen na HDD. Pokud je tato
hranice dosažena, soubor bude vymazán. Můžete nastavit čas na 0 a soubor nebude vymazán.
Skutečný čas uchování pro daný soubor pak bude určen kapacitou HDD.
• Redundantní záznam: Povolení redundantního záznamu nebo zachycení znamená to, že uložíte
záznam a zachycené snímky do redundantního HDD. Viz kapitola 5.8 Konfigurace redundantního
záznamu a zachycení.
• Povolit audio: Zvolte „Ano“ pro záznam zvuku, „Ne“ pro záznam obrazu bez zvuku.
Pro uložení nastavení klikněte na Použít.
Poznámka: Redundantní záznam / zachycení záleží na tom zda chcete, aby kamera duplicitně ukládala
záznamové soubory nebo zachycené snímky i na redundantním HDD. Redundantní HDD musíte
nakonfigurovat v nastavení HDD. Detailní informace jsou v kapitole 10.4.2 Nastavení vlastností HDD.
3. Kódování parametrů pro Pod stream
Přepněte se do záložky Pod Stream a nastavte parametry podobně jako pro hlavní stream.
Obrázek 5.4 Nastavení parametrů Pod streamu
54
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4. Kódování parametrů pro zachycování snímků
1) Zvolte Parametry snímku.
Obrázek 5.6 Kódování parametrů pro zachycování
2) Nakonfigurujte parametry.
3) Pro uložení nastavení klikněte na Použít.
Poznámka: Interval je časová perioda mezi dvěma akcemi zachycení. Všechny parametry v tomto menu
můžete konfigurovat podle vašich požadavků.
5. Pokud chcete nastavení použít také pro jiné kanály, můžete nastavení kopírovat kliknutím na Kopie.
5.2 Konfigurace časového plánu nahrávání a zachycování
Záměr:
Nastavte časové schéma záznamu a kamery budou automaticky zapínat a vypínat nahrávání podle
nakonfigurovaného časového plánu.
Poznámka: V této kapitole budeme popisovat nastavení rozvrhu pro záznam. Rozvrh pro kontinuální
zachycování snímků se nastavuje totožně v záložce Zachytit rozvrh.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní časového rozvrhu záznamu.
Menu > Záznam > Rozvrh
2. Nakonfigurujte rozvrh záznamu.
1) Zvolte Rozvrh záznamu / Zachytit rozvrh
Obrázek 5.7 Rozvrh záznamu
2) Zvolte kameru, kterou chcete konfigurovat.
3) Zvolte rámeček za položkou Povol rozvrh.
4) Dále existují dva způsoby úpravy rozvrhu:
55
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
a. Klikněte na Edit.
V rámečku Uprav rozvrh vyberte den nebo Svátek, pro který chcete nastavit plán.
Pro celodenní nahrávání označte rámeček za položkou Záznam celý den a vyberte Typ
záznamu.
Obrázek 5.8 Úprava rozvrhu
Pro nastavení jiného plánu nechte políčko Záznam celý den prázdný, nastavte čas začátku a
konce a vyberte Typ záznamu
Poznámka: Pro každý den může být nadefinováno až 8 časových period. Časové periody se
nesmí navzájem překrývat. Opakujte kroky bodu a. pro nastavení záznamu a zachycení pro
ostatní dny v týdnu a svátek. Pokud má být stejný plán nastaven i pro další den nebo svátek,
klikněte na Kopie.
Obrázek 5.9 Kopírování plánu pro další den
b. Myší klikněte na libovolnou barvu označující různé druhy nahrávání. Tažením myší v rozvrhu
označte požadovaný počet políček.
56
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 5.10 Editace časového rozvrhu
Popis použitých barev:
5) Pro uložení nastavení klikněte na Použít v rozhraní Rozvrh záznamu.
Můžete opakovat krok 4) pro nastavení plánu záznamu pro ostatní kanály. Pokud má být nastavení použito také
pro jiné kanály, klikněte na Kopie a zvolte kanál do kterého chcete nastavení kopírovat.
57
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.3 Konfigurace záznamu a zachycení při detekci pohybu
Záměr:
Podle následujících kroků nastavte detekci pohybu. Záznamové zařízení může vykonat několik akcí, pokud je
v obraze kamery detekován pohyb. Povolená detekce pohybu může spouštět záznam některých kanálů, zobrazit
video přes celou obrazovku, zvukové upozornění, informování dohledového centra atd.
Poznámka: Změna parametrů kódování se týká připojeného koncového zařízení (IP kamera, videoserver). NVR
slouží pouze k zobrazování a nahrávání.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní detekce pohybu
Menu > Kamera > Detekce
Obrázek 5.11 Detekce pohybu
2. Konfigurujte detekci pohybu:
1) Zvolte kameru, kterou chcete konfigurovat.
2) Označte rámeček za Povolit detekci pohybu.
3) Přetažením myší vyznačte oblast detekce pohybu. Pokud chcete nastavit detekci pohybu pro celou
oblast obrazu klikněte na Plné zobrazení. Pro vymazání oblasti detekce pohybu klikněte na Smaž.
Obrázek 5.12 Detekce pohybu - Maska
58
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4) Kliknutím na Ovládání se rozbalí následující okno.
Obrázek 5.13 Obsluha detekce pohybu
5) Zvolte kanál, pro který má detekce pohybu spustit záznam.
6) Nastavení uložte kliknutím na Použít.
7) Kliknutím na OK uložíte nastavení a vrátíte se na vyšší menu.
8) Opusťte menu detekce pohybu
3. Nastavte rozvrh nahrávání na Pohyb. Více informací v kapitole 5.2 Konfigurace časového plánu
nahrávání a zachycování.
59
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.4 Konfigurace záznamu a zachycení při aktivaci alarmového vstupu
Záměr:
Postup konfigurace záznamu a zachycení spuštěné alarmovým vstupem.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení poplachu
Menu > Konfigurace > Poplach
Obrázek 5.14 Nastavení poplachu
2. Klikněte na Poplachový vstup
Obrázek 5.15 Nastavení poplachu vstup poplachu
1) Zvolte číslo poplachového vstupu a nakonfigurujte parametry poplachu.
2) Zvolte N.O. (normálně rozepnutý) nebo N.C. (normálně sepnutý).
3) Označte rámeček Nastavení
4) Klikněte na Akce.
.
60
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 5.16 Ovládání poplachu
5) Zvolte kanál, jehož záznam se spouští poplachem.
6) Označte rámeček zvoleného kanálu
.
7) Nastavení uložte kliknutím na Použít.
8) Kliknutím na OK se vrátíte na menu vyšší úrovně.
Pro konfiguraci parametrů dalších poplachových vstupů opakujte uvedené kroky.
Pokud lze nastavení aplikovat i pro další poplachové vstupy, klikněte na Kopie a zvolte číslo
poplachového vstupu.
Obrázek 5.17 Kopírování poplachového vstupu
3. Nastavte rozvrh nahrávání na Alarm. Více informací v kapitole 5.2 Konfigurace časového plánu
nahrávání a zachycování.
61
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.5 Manuální záznam a kontinuální zachycování snímků
Záměr:
Nastavení parametrů manuálního záznamu a kontinuálního zachycování snímků. Manuální záznam a
kontinuální zachycování snímků slouží k okamžitému spuštění / zastavení nahrávání nebo zachycování snímků.
Má vyšší prioritu před rozvrhem záznamu a kontinuálního zachycování snímků.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní manuálního nastavení
Menu > Manual
Nebo stiskněte tlačítko REC/SHOT na čelním panelu.
Obrázek 5.18 Manuální záznam
2. Povolení manuálního záznamu
1) Zvolte Manuální záznam ve sloupci v levé části okna.
2) Klikněte na stavové tlačítko před číslem kamery a změňte
na
.
3. Zakázání manuálního záznamu
Klikněte na stavové tlačítko před číslem kamery a změňte
na
.
4. Povolení a zakázání kontinuálního zachycování snímků
1) Zvolte Manuální sejmutí ve sloupci v levé části okna.
Obrázek 5.19 Kontinuální zachycování
2) Kontinuální zachycování povolíte změnou stavového tlačítka před číslem kamery z
3) Kontinuální zachycování můžete také zakázat kliknutím na stavové tlačítko a změnou z
na
.
na
.
Poznámka: Zelená ikona
znamená, že kamera je nahrávána / zachycována na základě rozvrhu. Po
nastartování systému jsou všechna povolení manuálního záznamu / zachycování zrušena.
62
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.6 Konfigurace záznamu a zachycování o svátcích
Záměr:
Nastavení časového schéma odlišného záznamu nebo zachycování snímků o svátcích.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu
Menu > Záznam > Svátek
Obrázek 5.20 Nastavení svátků
2. Povolte časové schéma pro svátky
1) Kliknutím na
vstupte do rozhraní úpravy svátku.
Obrázek 5.21 Editace svátku
2) Označte rámeček za Povol svátek.
3) V rozbalovacím seznamu zvolte Režim.
Pro Režim je na výběr ze tří odlišných módů zadání trvání svátku.
4) Nastavte Počáteční a Koncové datum.
5) Kliknutím na Použít nastavení uložíte.
6) Kliknutím na OK vystoupíte z rozhraní editace.
3. Nastavte rozvrh nahrávání o svátcích. Více informací v kapitole 5.2 Konfigurace časového plánu
nahrávání a zachycování.
63
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.7 Konfigurace ostatních záznamů a typy zachycování
Záměr:
Další typy záznamu a zachycení se týkají záznamu a zachycování spouštěného pohybem nebo poplachem
(Motion | Alarm) a pohybem a zároveň poplachem (Motion & Alarm).
Pro detekci pohybu a záznam na základě poplachových vstupů se obraťte na kapitolu 5.3 a kapitolu 5.4.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu
Menu > Záznam > Rozvrh
2. Zvolte Rozvrh záznamu / Zachytit rozvrh
Obrázek 5.22 Plán záznamu
3. Pohybem a/nebo Poplachem spuštěný záznam podle časového schématu
1) Zvolte kanál, pro který chcete nastavit časové schéma.
2) Označte rámeček za Povol rozvrh
.
3) Klikněte na Edit.
4) Zvolte podmínku Pohyb | Alarm nebo Pohyb & Alarm v rozbalovacím menu Typ.
Obrázek 5.23 Editace časového schématu
5) Pokud chcete celodenní záznam, označte rámeček za Záznam celý den
64
.
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6) Pro vytvoření jiného plánu nechejte rámeček za Záznam celý den prázdný a nastavte Počáteční a
koncový čas.
Poznámka: Pro každý den může být nadefinováno až 8 časových period. Časové periody se nesmí navzájem
překrývat. Opakujte uvedené kroky pro nastavení plánu pro celý týden a svátek. Pokud má být stejný plán
nastaven i pro další dny, klikněte na Kopie.
7) Nastavení uložte kliknutím na Použít.
8) Kliknutím na OK se vrátíte na menu vyšší úrovně.
Opakujte uvedené kroky nastavení časového plánu záznamu/zachycení spuštěného pohybem a/nebo poplachem
pro ostatní kanály. Pokud má být stejný plán nastaven i pro další kanály, klikněte na Kopie a zvolte číslo kanálu,
pro který má být schéma nastaveno.
Pohyb | Alarm = Pohyb nebo alarm (událost se vyvolá, pokud nastane pohyb v obraze, nebo je aktivován
alarmový vstup, nebo obojí).
Pohyb & Alarm = Pohyb a zároveň alarm (událost se vyvolá, pokud nastane pohyb v obraze a zároveň je
aktivován alarmový vstup).
65
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.8 Konfigurace redundantního záznamu a zachycení
Záměr:
Povolení redundantního záznamu a zachycení, což znamená uložení záznamového souboru a zachycených
snímků nejen do Z/C HDD, ale také na redundantní HDD, efektivně zvýší bezpečnost dat a spolehlivost.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Informace HDD
Menu > HDD > Obecné
Obrázek 5.24 HDD všeobecně
2. Zvolte HDD a klikněte na
pro vstup do rozhraní nastavení lokálního HDD.
1) Nastavte vlastnost HDD jako Redundantní.
Obrázek 5.25 HDD všeobecně – editace
2) Nastavení uložte kliknutím na Použít.
3) Kliknutím na OK se vrátíte na menu vyšší úrovně.
Poznámka: Před nastavením vlastností HDD na Redundantní musíte v pokročilém nastavení HDD nastavit mód
ukládání na Skupina. Detailní informace naleznete v kapitole 10.4 Řízení skupin HDD. Musí zde být nejméně
jeden další HDD s nastaveným statusem zápis/čtení (Z/C).
66
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Vstupte do rozhraní nastavení záznamu
Menu > Záznam > Enkodink
1) Zvolte Parametry záznamu.
Obrázek 5.26 Kódování záznamu
2) Zvolte kameru, kterou chcete konfigurovat.
3) Nastavte položku Redundantní záznam/zachycení na Ano.
4) Kliknutím na OK uložíte nastavení a vrátíte se na menu vyšší úrovně.
Pro konfiguraci dalších kanálů opakujte uvedené kroky. Pokud může být stejné nastavení použito i pro další
kanály, klikněte na Kopie a zvolte čísla kanálů.
67
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.9 Konfigurace skupiny HDD pro záznam a zachycení
Záměr:
HDD můžete spojovat do skupin (Group) a ukládat záznamové soubory a zachycené snímky do určitých skupin
disků.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení HDD
Menu > HDD
Obrázek 5.27 HDD všeobecně
2. V levé liště zvolte Rozšířené
Zkontrolujte, zda Režim ukládání na HDD je Skupina. Postup je uveden v kapitole 10.4 Řízení skupin
HDD.
3. V levé liště zvolte Obecné.
Klikněte na
a vstupte do rozhraní editace.
4. Konfigurace HDD skupiny.
1) Pro skupinu HDD zvolte číslo skupiny.
2) Klikněte na Použít a potvrďte to stisknutím Ano ve vyskakovacím okně.
3) Kliknutím na OK se vrátíte do vyššího menu.
Opakujte uvedené kroky pro konfiguraci dalších skupin HDD.
5. Zvolte kanály, jejichž záznamové soubory a zachycené snímky chcete uložit do skupiny HDD.
1) Zvolte Rozšířené v levé liště.
68
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 5.28 HDD - Rozšířené
2) V rozbalovacím seznamu Záznam na skupinu HDD zvolte číslo skupiny.
3) Zaškrtněte políčko u kanálů, které chcete uložit do této skupiny.
4) Kliknutím na Použít nastavení uložíte.
Poznámka: Po nakonfigurování HDD skupin můžete nakonfigurovat nastavení záznamu a zachycení podle
postupů uvedených v kapitolách 5.2 až 5.7.
69
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5.10 Ochrana souborů
Záměr:
Záznamový soubor můžete uzamknout nebo nastavit vlastnosti HDD na Jen čtení pro zajištění ochrany
záznamových souborů před přepsáním.
Ochrana souboru uzamčením:
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Přehrávání.
Menu > Přehrávání
Obrázek 5.29 Přehrávání
2. Zvolte kanály, které chcete zkontrolovat zaškrtnutím rámečku u čísla kanálu
.
3. Nastavte typ záznamu, typ souboru a čas začátku a konce pro prohledání záznamu.
4. Výsledky zobrazíte kliknutím na Vyhledat.
Obrázek 5.30 Přehrávání – výsledek hledání
70
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Nastavte ochranu záznamových souborů
1) Nalezněte soubory, které chcete ochránit a klikněte na ikonu zámku
indikuje, že soubor je uzamčený proti přepsání.
, která se změní na
Poznámka: Soubory, do kterých se právě ukládá nemohou být uzamčeny.
2) Kliknutím na ikonu zámku
ji změníte na
a odemknete soubor a ten pak není chráněn.
Obrázek 5.31 Upozornění na odemknutí.
Ochrana souboru nastavením vlastností HDD na Jen čtení:
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní HDD
Menu > HDD
Obrázek 5.32 HDD Všeobecně
2. Pro editaci HDD, který chcete ochránit klikněte na ikonu
71
.
a
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 5.33 HDD Všeobecně – Editace
Poznámka: Pro editování vlastností HDD potřebujete nastavit mód ukládání HDD na Skupina. Viz
kapitola 10.4 Řízení skupin HDD.
3. Nastavte HDD na Jen číst.
4. Kliknutím na OK uložíte nastavení a přejdete na vyšší menu.
Poznámka: Do HDD pouze pro čtení nemůžete uložit žádný soubor. Pokud chcete na HDD ukládat soubory,
musíte změnit vlastnost na Z/C (zápis / čtení).
Poznámka: Pokud existuje pouze jeden HDD a je nastaven na Jen číst, NVR nemůže nahrávat žádné soubory. Je
tak dostupný pouze mód živého náhledu a přehrávání záznamu.
Pokud nastavíte HDD na Jen číst v okamžiku, kdy do něj NVR ukládá soubor, ten bude uložen do následujícího
Z/C HDD. Pokud je instalován pouze jeden HDD, ukládání bude zastaveno.
72
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 6
Přehrávání
73
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.1 Přehrávání zaznamenaných souborů
6.1.1 Přehrávání po kanálech
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů určitého kanálu v menu živého zobrazení. Přepínání kanálů je
podporováno.
Okamžité přehrávání po kanálech:
Kroky:
V módu živého zobrazení zvolte kanál pomocí myši a klikněte na tlačítko
na liště rychlého nastavení.
Poznámka: Budou přehrávány pouze soubory tohoto kanálu nahrané během posledních pěti minut.
Obrázek 6.1 Rozhraní okamžitého přehrávání
Přehrávání celého dne po kanálech:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání celého dne.
Myš: pravým klikem zvolte kanál v živém zobrazení a zvolte Přehrát všechny dny z menu podle obrázku
6.2.
Obrázek 6.2 Menu rozbalené pravým klikem v živém zobrazení
74
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Čelní panel: stiskněte tlačítko PLAY pro přehrávání zaznamenaných souborů v módu živého zobrazení.
V módu živého multi zobrazení bude přehráván zaznamenaný soubor obrazu umístěného vlevo nahoře.
Mačkáním numerických kláves bude pokračovat přehrávání kanálu shodného s číslem na tlačítku.
2. Řízení přehrávání
Nástrojová lišta ve spodní části rozhraní přehrávání se používá pro ovládání procesu přehrávání podle
obrázku 6.3.
Obrázek 6.3 Nástrojová lišta přehrávání celého dne.
Menu výběru kanálu a data se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
Pokud chcete přepnout přehrávání na jiný kanál nebo provádět současné přehrávání více kanálů,
zaškrtněte políčko před příslušnou kamerou podle obrázku 6.4.
Obrázek 6.4 Rozhraní přehrávání celého dne se seznamem kanálů.
Data jsou odlišena barvou:
: Tento den není žádný záznam.
: Tento den byl proveden záznam nebo záznamy (není to aktuální den).
: Umístění kurzoru myši.
75
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Tabulka 6.1 Detailní vysvětlení lišty přehrávání celého dne
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Zvuk
Začátek/
/
/
zapnut/vypnut
konec klipu
Činnost
Přidat tovární
tag
Správa tagů
Stop
přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Následující
den
Lišta typu
videa
Skrýt lištu
Konec
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Předchozí den
Lišta stavu
přehrávání
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
6.1.2 Přehrávání podle času
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů určitého kanálu v určitém čase. Je podporováno současné
vícekanálové přehrávání a přepínání kanálů.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání
Menu > Přehrávání
2. Pro vstup do rozhraní přehrávání nastavte podmínky vyhledávání a klikněte na tlačítko Playback.
Obrázek 6.6 Vyhledávání videa podle času
76
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
V rozhraní Přehrávání:
Nástrojová lišta ve spodní části přehrávání se používá pro ovládání přehrávání podle obrázku 6.7.
Obrázek 6.7 Rozhraní přehrávání podle času
Obrázek 6.8 Lišta nástrojů přehrávání podle času
Tabulka 6.2 Detailní vysvětlení lišty přehrávání podle času
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Zvuk
Začátek/
/
/
zapnut/vypnut
konec klipu
Správa tagů
Stop
přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Skrýt lištu
Konec
Činnost
Přidat tovární
tag
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Lišta stavu
přehrávání
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Vyhledávání
videa
Lišta typu
videa
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
77
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.1.3 Přehrávání pomocí normálního vyhledání videa
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů vyhledaných pomocí typu videa a času pořízení. Video soubory
v seznamu vyhledaných se postupně přehrávají, lze i přepínat kanály. Typy záznamu jsou Normální, Pohyb,
Poplach, Pohyb nebo poplach, Pohyb a poplach, Manuální a Vše.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní vyhledávání souboru
Menu > Přehrávání
Nastavte podmínku vyhledání a stiskněte tlačítko Vyhledat. Tím přejdete do rozhraní Výsledek
vyhledávání.
Obrázek 6.9 Normální vyhledání videa
2. Zvolte soubor záznamu, který chcete přehrát.
Pokud existuje ve výsledku vyhledání pouze jeden kanál, stisknutím tlačítka
přehrání tohoto kanálu na celé obrazovce.
Pokud je možnost volby více kanálů, stisknutím tlačítka
přejdete ke kroku 3 a 4.
Obrázek 6.10 výsledek normálního vyhledání videa
78
přejdete do rozhraní
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Zvolte kanály pro současné přehrávání.
Poznámka: Volené kanály pro současné přehrávání jsou stejné jako kanály zvolené při vyhledávání
souborů v kroku 1. Kanál se záznamovým souborem zvolený v kroku 2 je hlavní kanál při
vícekanálovém přehrávání a zobrazí se v levém horním rohu. Čtyř, osmi a šestnácti kanálová zařízení
podporují současné přehrávání čtyř, osmi a šestnácti kanálů.
Obrázek 6.11 Volba kanálů pro synchronní přehrávání
4. Rozhraní Synchronního přehrávání
Pro ovládání procesu přehrávání lze použít nástrojovou lištu v dolní části rozhraní přehrávání.
Obrázek 6.12 Rozhraní synchronního přehrávání 4 kanálů.
Seznam souborů pro přehrávání se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
79
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 6.13 Rozhraní synchronního přehrávání 4 kanálů se seznamem souborů.
Obrázek 6.14 Lišta nástrojů přehrávání podle času
Tabulka 6.3 Detailní vysvětlení ikon lišty normálního přehrávání
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Zvuk
Začátek/
/
/
zapnut/vypnut
konec klipu
Správa tagů
Stop
přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Skrýt lištu
Konec
Předchozí
soubor
Následující
soubor
Činnost
Přidat tovární
tag
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Lišta stavu
přehrávání
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Vyhledávání
videa
Lišta typu
videa
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
80
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.1.4 Přehrávání pomocí vyhledání události
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů jednoho nebo několika kanálů vyhledávaných pomocí omezení typu
události (tj. poplachového vstupu nebo detekce pohybu). Přepínání kanálů je podporováno.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání
Menu > Přehrávání
2. Pro vstup do rozhraní přehrávání událostí zvolte záložku Událost.
3. Zvolte Alarmový vstup jako Typ události, vyberte požadované vstupy a Čas začátku a konce.
Obrázek 6.15 Vyhledávání videa pomocí vstupu poplachu.
4. Kliknutím na tlačítko Vyhledat zobrazíte výsledek vyhledávání.
Pokud chcete přehrávat zaznamenané soubory s detekcí pohybu, zvolte jako typ události Detekce a
kliknutím na tlačítko Vyhledat zobrazíte výsledek vyhledávání.
Obrázek 6.16 Vyhledávání videa pomocí detekce pohyb.
81
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Kliknutím na tlačítko
vstoupíte do rozhraní přehrávání.
Pokud existuje pouze jeden kanál spuštěný událostí, stisknutím tlačítka
přehrání tohoto kanálu na celé obrazovce.
Pokud je nalezeno více kanálů nahraných událostí, stisknutím tlačítka
přejdete přímo do rozhraní
přejdete ke kroku 7 a 8.
Poznámka: Lze nakonfigurovat i přehrávaný čas před a po události.
Obrázek: 6.17 Výsledek vyhledávání videa pomocí alarmového vstupu
6. Kliknutím na tlačítko Detaily se zobrazí detailní informace o záznamovém souboru, tj. počáteční čas,
koncový čas, velikost souboru atd.
Obrázek 6.28 Rozhraní detailů události
82
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7. Rozhraní přehrávání
Nástrojová lišta v dolní části rozhraní přehrávání se používá pro ovládání procesu přehrávání.
Obrázek 6.19 Rozhraní přehrávání podle události
Skrytý seznam záznamových souborů událostí se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
Obrázek 6.20 Rozhraní přehrávání se seznamem vstupů poplachu
Obrázek 6.21 Lišta nástrojů přehrávání podle události
83
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Tabulka 6.4 Detailní vysvětlení ikon lišty přehrávání podle události
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Zvuk
Začátek/
Přidat tovární
/
/
zapnut/vypnut
konec klipu
tag
Správa tagů
Stop
přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Skrýt lištu
Konec
Předchozí
soubor
Následující
soubor
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Lišta stavu
přehrávání
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Vyhledávání
videa
Lišta typu
videa
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
6.1.5 Přehrávání pomocí tagu (značky)
Záměr:
Tagy vám umožní přidat informaci vztahující se k lidem a věcem v obraze v určitém okamžiku při přehrávání.
Tyto tagy můžete také použít k prohledávání záznamových souborů.
Před přehráváním pomocí značek:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání
Obrázek 6.22 Rozhraní přehrávání podle času.
Stisknutím tlačítka
přidáte tovární (defaultní) tag.
Stisknutím tlačítka
přidáte uživatelský tag s vlastním popiskem.
Poznámka: K jednomu video souboru lze přidat maximálně 64 tagů.
84
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2. Správa tagů
Stisknutím tlačítka
se otevře okno pro kontrolu, úpravu a mazání tagů.
Obrázek 6.23 Rozhraní řízení tagů
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání
Menu > Přehrávání
Stisknutím záložky Tag vstoupíte do rozhraní přehrávání podle tagů.
Zvolte kanály, typy a čas tagů a stisknutím Vyhledat se zobrazí výsledek hledání.
Poznámka: Jsou volitelné dva typy značek: Vše a Klíčové slovo tagu. Pokud zvolíte Klíčové slovo tagu,
zadejte hledané slovo.
Obrázek 6.24 Vyhledávání videa podle značek
2. Nastavení podmínek přehrávání a řízení tagů.
Zvolte název značky v záznamovém souboru, který chcete přehrávat; ten může být editován nebo
vymazán. Podle aktuální potřeby může být zvolen čas před a po tagu.
Poznámka: Časy před a po se připočítávají k časovému bodu tagu.
85
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 6.25 Výsledek vyhledávání videa podle tagu
3. Zvolte značku a stiskněte tlačítko
pro přehrávání příslušného záznamového souboru.
Obrázek 6.26 Rozhraní přehrávání podle tagu
Skrytý seznam tagů se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
Obrázek 6.27 Rozhraní přehrávání podle tagu se seznamem
86
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 6.28 Lišta nástrojů přehrávání podle značek
Tabulka 6.5 Detailní vysvětlení ikon lišty přehrávání podle tagů
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
Zvuk
Začátek/ konec
/
/
zapnut/vypnut
klipu
Správa tagů
Stop přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Skrýt lištu
Konec
Předchozí tag
Následující tag
Činnost
Přidat tovární
tag
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Lišta stavu
přehrávání
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Vyhledávání
videa
Lišta typu
videa
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
87
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.1.6 Přehrávání podle systémového logu – paměti událostí
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů jednoho nebo několika kanálů vyhledávaných podle paměti událostí
(logu) systému.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Prohledávání paměti událostí
Menu > Údržba > Vyhledat deník
2. Nastavte hledaný čas a typ události a stiskněte tlačítko Vyhledat.
Obrázek 6.29 Rozhraní prohledávání paměti událostí systému.
3. V tabulce s výsledkem hledání si vyberte požadovanou událost a klikněte na tlačítko
pro vstup do
rozhraní přehrávání.
Poznámka: Pokud není nalezena žádná událost, zobrazí se zpráva „Nenalezeny žádné výsledky“.
Obrázek 6.30 Výsledek prohledávání systémového logu
88
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4. Rozhraní přehrávání
Nástrojová lišta v dolní části okna se používá pro posun přehrávání.
Obrázek 6.31 Rozhraní přehrávání podle logu
89
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.2 Doplňkové funkce přehrávání
6.2.1 Přehrávání snímek po snímku
Záměr:
Přehrávání zaznamenaných video souborů snímek po snímku z důvodů kontroly detailů obrazu pokud nastane
událost.
Kroky:
• Myší:
Přejděte do rozhraní přehrávání a klikněte na tlačítko
nebo
dokud se rychlost nezmění na
Single frame – jednotlivý snímek. Jedno kliknutí na přehrávanou scénu představuje přehrání nebo
zpětné přehrání jednoho snímku. Je také možné použít tlačítko
na liště nástrojů.
• Pomocí čelního panelu:
Otáčejte vnějším kolečkem proti směru hodinových ručiček nebo stiskněte tlačítko
(šipka dolů) a
nastavte rychlost na Single frame – jednotlivý snímek. Jedno stisknutí tlačítka Enter představuje
přehrání nebo zpětné přehrání jednoho snímku.
6.2.2 Chytré vyhledávání – pouze DVR a HVR
Záměr:
Pro pohodlné zobrazení detekce pohybu na časové ose, lze dynamicky analyzovat část scény a zpětně určit, kdy
v této oblasti došlo k pohybu.
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní přehrávání a přehrávejte video.
Obrázek 6.32 Rozhraní přehrávání podle času
90
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obraz a zvolte Chytré vyhledávání a přejdete do rozhraní analýzy
zvolené oblasti.
Obrázek 6.33 Menu po pravém kliknutí v přehrávání.
3. Můžete kliknout na tlačítko
a zvolit jako prohledávanou oblast celou obrazovku. Po označení
požadované oblasti stiskněte tlačítko
pro zahájení chytrého prohledávání v této oblasti.
Poznámka: Jsou také podporovány módy s více oblastmi.
Obrázek 6.34 Vyznačení oblasti pro chytré vyhledávání.
Výsledky inteligentní analýzy:
Typ videa na liště:
: Normální záznamový mód
: Záznam na základě události
: Výsledek Chytrého hledání
Skrytý seznam záznamových souborů se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
91
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 6.35 Výsledek chytrého prohledávání se seznamem souborů
Obrázek 6.36 Lišta nástrojů přehrávání s chytrým vyhledáváním
Tabulka 6.6 Detailní vysvětlení lišty přehrávání s chytrým vyhledáváním
Tlačítko
/
Činnost
Zvuk
zapnut/vypnut
Tlačítko
/
Činnost
Začátek/ konec
klipu
Tlačítko
Správa tagů
Stop přehrávání
O 30s zpět
Zpomalit
Skrýt lištu
Konec
Předchozí
událost
Následující
událost
Činnost
Přidat tovární
tag
Pauza
/přehrávání
/přehrávání
po jednom
snímku
Zrychlit
Lišta stavu
přehrávání
Tlačítko
Činnost
Přidat
uživatelský
tag
O 30s vpřed
Vyhledávání
videa
Lišta typu
videa
Lišta
chytrého
vyhledávání
Poznámka:
1. Lišta stavu přehrávání: Pro vyhledání určitých snímků pomocí myši klikněte na libovolný bod lišty nebo
táhněte myší přes lištu.
2. Lišta typu videa: modrá představuje normální záznam (manuální nebo plánovaný);
červená představuje
záznam události (pohyb, alarmový vstup, pohyb nebo poplach, pohyb a poplach).
92
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.2.3 Digitální zoom
Kroky:
1. Pravým kliknutím myši na přehrávaný kanál a zvolením položky Digitální zoom přejděte do rozhraní
zoomu.
2. Pohybujte červeným obdélníkem a obraz uvnitř něj bude čtyřikrát zvětšen.
Obrázek 6.37 Výběr oblasti pro digitální zoom
Obrázek 6.38 Menu po pravém kliknutí při přehrávání
Menu po pravém kliknutí:
Poznámka: Toto menu se může poněkud měnit v závislosti na rozhraní přehrávání.
Tabulka 6.7 Detailní vysvětlení menu po pravém kliknutí při přehrávání.
Tlačítko
Funkce
Návrat do rozhraní vyhledávání
Výběr kamery pro přehrávání
Vstup do rozhraní digitálního zoomu
Analýza pohybu v určené oblasti
Zobrazení a skrytí lišt
Odchod z rozhraní přehrávání
93
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
6.3 Přehrávání snímků
Záměr:
Vyhledávání zachycených videosnímků uložených na HDD.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní přehrávání
Menu > Přehrávání
2. Zvolte záložku Snímek
Vyberte kanály, typ snímku a čas od/do a stiskněte tlačítko Vyhledat pro zobrazení Výsledků hledání.
Poznámka: Typy snímků zahrnují Normální, Pohyb, Poplach, Pohyb|Alarm, Pohyb&Alarm, Manuální
zachycení a Manuální snímek (kontinuální zachycování).
Obrázek 6.39 Vyhledávání snímků
3. Prohlížení snímků.
Zvolte snímek, který chcete prohlédnout a stiskněte tlačítko
.
Obrázek 6.40 Výsledek hledání snímků
94
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE,
WNR
WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST,
NIST, WHR-8000-HFIST
4. Rozhraní přehrávání snímků
Pro ovládání procesu přehrávání
řehrávání snímků
snímk se používá lišta nástrojů v dolní části rozhraní ppřehrávání.
5. Obrázek 6.41 Rozhraní přehrávání snímků
Skrytý
krytý seznam zachycených snímků
snímk se zobrazí pohybem myši doprava na obrazovce.
obrazovce
Obrázek 6.42 Rozhraní přehrávání snímků se seznamem snímků
Obrázek 6.43
6.4 Lišta nástrojů prohlížení snímků
Tabulka 6.8 Detailní vysvětlení lištyy nástrojů prohlížení snímků.
Tlačítko
Činnost
Tlačítko
čítko
Činnost
Tlačítko
Přehrávání
Přehrávání
zpět
vpřed
Vyhledávání
Skrýt lištu
snímku
95
Činnost
Předchozí
snímek
Konec
Tlačítko
Činnost
Následující
snímek
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 7
Zálohování
96
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.1 Zálohování nahraných souborů
7.1.1 Rychlý export
Záměr:
Rychlý export nahraných souborů na zálohovací zařízení.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní exportu videa.
Menu > Export > Normal
Zvolte kanál nebo kanály které chcete zálohovat a stiskněte tlačítko Rychlý export.
Poznámka:
1) Před spuštěním rychlého exportu musí být DVR k připojen lokální zálohovací zařízení.
2) Doba trvání záznamového souboru na určitém kanálu nesmí přesáhnout jeden den. Jinak se zobrazí
textový rámeček s upozorněním „Pro rychlý synchronní export je povoleno maximálně 24 hodin“.
3) Počet kanálů pro synchronní export nesmí přesáhnout 4. Jinak se zobrazí textový rámeček
s upozorněním „Pro rychlý synchronní export jsou povoleny maximálně 4 kanály“.
Obrázek 7.1 Rozhraní rychlého exportu
2. Export
Přejděte do rozhraní rychlého exportu, zvolte zálohovací zařízení a stisknutím tlačítka Export zahájíte
přenos.
Poznámka: Zde pro export používáme USB Flash Drive, v dalším odstavci Normální záloha je uvedeno
více informací o dalších podporovaných zálohovacích zařízeních.
97
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.2 Rychlý export s využitím USB1-1.
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny soubory.
Obrázek 7.2 Export dokončen
3. Zkontrolujte výsledek zálohování.
V rozhraní export zvolte zaznamenaný soubor a stisknutím tlačítka
jej zkontrolujte - přehrajte.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
Obrázek 7.4 Kontrola výsledku rychlého exportu pomocí USB1-1
98
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.1.2 Zálohování pomocí normálního vyhledání souboru
Záměr:
Záznamové soubory mohou být zálohovány na různá zařízení, jako například USB zařízení (USB Flash drive,
USB HDD, USB vypalovací mechanika (DVD)), SATA vypalovací mechanika a eSATA HDD.
Zálohování pomocí USB flash drive a USB HDD.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní exportu videa.
Menu > Export > Normal
2. Zvolte podmínky vyhledávání a stiskněte tlačítko Vyhledat a zobrazí se výsledky vyhledávání.
Obrázek 7.5 Normální vyhledávání videa pro zálohování
3. Zvolte záznamové soubory, které chcete zálohovat.
Pro kontrolu zaznamenaných souborů přehráním stiskněte tlačítko
.
Označte rámeček před zaznamenaným souborem, který chcete zálohovat.
Poznámka: Celková velikost právě vybraných souborů se zobrazuje v levém dolním rohu okna.
Obrázek 7.6 Výsledek vyhledávání normálních videozáznamů pro zálohování
99
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Poznámka: Pokud připojené USB zařízení není rozeznáno:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
USB flash drive nebo USB HDD můžete také pomocí zařízení formátovat tlačítkem Formátuj, smažete
tím ale veškerá data na USB zařízení.
Obrázek 7.7 Exportování normálně vyhledaného videa pomocí USB flash drive
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
Obrázek 7.8 Export dokončen
5. Zkontrolujte výsledek zálohování.
V rozhraní export zvolte zaznamenaný soubor a stisknutím tlačítka
jej zkontrolujte.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
100
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.9 Kontrola výsledku exportu do USB flash drive
Zálohování pomocí USB vypalovací mechaniky (DVD), SATA vypalovací mechaniky.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní exportu videa.
Menu > Export > Normal
2. Zvolte podmínky vyhledávání a stiskněte tlačítko Vyhledat a zobrazí se výsledky vyhledávání.
Obrázek 7.10 Normální vyhledávání videa pro zálohování
3. Zvolte záznamové soubory, které chcete zálohovat.
Pro kontrolu zaznamenaných souborů přehráním stiskněte tlačítko
.
Označte rámeček před zaznamenaným souborem, který chcete zálohovat.
Poznámka: Celková velikost právě vybraných souborů se zobrazuje v levém dolním rohu okna.
101
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.11 Výsledek vyhledávání normálních videozáznamů pro zálohování
4. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Poznámka: Pokud připojená USB/SATA vypalovací mechanika není rozeznána:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
Obrázek 7.12 Exportování normálně vyhledaného videa pomocí USB vypalovací mechaniky
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
Obrázek 7.13 Export dokončen
102
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Zkontrolujte výsledek zálohování.
V rozhraní export zvolte zaznamenaný soubor a stisknutím tlačítka přehrání
jej zkontrolujte.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
Obrázek 7.14 Kontrola výsledku exportu do USB zapisovací mechaniky
Zálohování na eSATA HDD.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Záznam a nastavte pracovní mód eSATA HDD na Export.
Menu > Záznam > Rozšířené
Položku eSATA a nastavte na Export. Až se zobrazí textové okno se zprávou „Systém bude automaticky
restartován při změně eSATA. Pokračovat?“ potvrďte kliknutím na Ano.
Poznámka: Pracovní módy eSATA HDD jsou Záznam/Sejmutí a Export. Jakákoli změna v pracovním
módu začne platit až po restartování zařízení.
2. Vstupte do rozhraní Export
Menu > Export > Normal
Zvolte podmínky vyhledávání a stiskněte tlačítko Vyhledat a zobrazí se výsledky vyhledávání.
Obrázek 7.15 Normální vyhledávání videa pro zálohování
103
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Zvolte záznamové soubory, které chcete zálohovat.
Pro kontrolu zaznamenaných souborů přehráním stiskněte tlačítko
.
Označte rámeček před zaznamenaným souborem, který chcete zálohovat.
Poznámka: Celková velikost právě vybraných souborů se zobrazuje v levém dolním rohu okna.
Obrázek 7.16 Výsledek vyhledávání normálních videozáznamů pro zálohování
4. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Poznámka: Před prvním použitím zařízení eSATA zformátujte.
Pokud není připojený eSATA HDD rozeznán:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
eSATA HDD můžete také pomocí zařízení zformátovat tlačítkem Formátuj, smažete tím ale veškerá
data na eSATA zařízení.
Obrázek 7.17 Exportování normálně vyhledaného videa pomocí eSATA HDD
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
104
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.18 Export dokončen
5. Zkontrolujte výsledek zálohování.
V rozhraní export zvolte zaznamenaný soubor a stisknutím tlačítka přehrání
jej zkontrolujte.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
Obrázek 7.19 Kontrola výsledku exportu do eSATA HDD.
105
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.1.3 Zálohování podle vyhledání události
Záměr:
Záznamové soubory nahrané při události mohou být zálohovány na USB zařízení (USB Flash drive, USB HDD,
USB vypalovací mechanika (DVD)), SATA vypalovací mechanika a eSATA HDD.
Je podporováno rychlé zálohování a normální zálohování.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní exportu videa.
Menu > Export > Událost
1) Z rozbalovacího seznamu Typu události zvolte Alarmový vstup.
2) Zvolte číslo alarmového vstupu a čas začátku a konce.
3) Stisknutím tlačítka Vyhledat vstoupíte do rozhraní výsledků vyhledávání.
Obrázek 7.20 Vyhledávání události pro zálohování
2. Zvolte záznamové soubory, které chcete zálohovat.
1) V seznamu zvolte poplachový vstup a stiskněte tlačítko Rychlý export, vstoupíte do rozhraní Export.
2) Stisknutí tlačítka Detaily vás přivede do rozhraní s detailními informacemi o všech kanálech
spuštěných zvoleným poplachovým vstupem.
Poznámka. Typy událostí zahrnují Alarmový vstup a Detekce pohybu.
3) Stisknutím tlačítka Rychlý export se budou exportovat nahrané soubory všech kanálů spuštěných
zvoleným poplachovým vstupem.
106
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.21 Výsledek vyhledávání událostí
4) Stisknutím tlačítka Detaily můžete prohlížet detailní informace o všech záznamových souborech, tj.
počáteční čas, koncový čas, velikost souboru atd.
Poznámka: Celková velikost právě vybraných souborů se zobrazuje v levém dolním rohu okna.
Obrázek 7.22 Rozhraní detailů událostí
3. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Poznámka: Pokud připojené USB zařízení není rozeznáno:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
USB flash drive nebo USB HDD můžete také pomocí zařízení formátovat tlačítkem Formátuj, smažete
tím ale veškerá data na zařízení.
107
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.23 Exportování události pomocí USB flash drive
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
Obrázek 7.24 Export dokončen
4. Zkontrolujte výsledek zálohování.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
Obrázek 7.25 Kontrola výsledku exportu událostí do USB flash drive
108
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.1.4 Zálohování videoklipů
Záměr:
Můžete zvolit videoklipy a exportovat je přímo během přehrávání pomocí USB zařízení (USB Flash drive, USB
HDD, USB vypalovací mechanika (DVD)), SATA vypalovací mechaniky a eSATA HDD.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Přehrávání
Postupujte podle Kapitoly 6.
2. Během přehrávání pomocí tlačítek
a
na nástrojové liště přehrávání spustíte a ukončíte
vystřižení části záznamového souboru.
3. Po ukončení vystřihování klipů ukončete rozhraní přehrávání a budete upozorněni na uložení klipů.
Poznámka: Pro každý kanál může být zvoleno maximálně 30 klipů.
Obrázek 7.26 Rozhraní pro přehrávání podle času
4. Pro potvrzení uložení video klipů klikněte na Ano nebo klikněte na Ne pro ukončení bez uložení klipů.
Obrázek 7.27 Upozornění na uložení videoklipů
5. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Poznámka: Pokud připojené USB zařízení není rozeznáno:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
USB flash drive nebo USB HDD můžete také pomocí zařízení formátovat tlačítkem Formátuj, smažete
tím ale veškerá data na zařízení.
109
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 7.28 Exportování videoklipu pomocí USB flash drive
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
Obrázek 7.29 Export dokončen
6. Zkontrolujte výsledek zálohování.
Poznámka: Přehrávací program player.exe bude také exportován během kopírování exportovaných
souborů.
Obrázek 7.30 Kontrola výsledku exportu videoklipů do USB flash drive
110
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.2 Zálohování snímků
Záměr:
Zálohování snímků na USB zařízení (USB Flash drive, USB HDD, USB vypalovací mechanika (DVD)), SATA
vypalovací mechanika a eSATA HDD.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní exportu snímků
Menu > Export > Snímek
Nastavte kanál, typ snímku čas začátku a konce a klikněte na tlačítko Vyhledat pro zobrazení výsledků
hledání.
Obrázek 7.31 Vyhledávání snímků pro zálohování
2. Zvolte snímky, které chcete zálohovat.
Označte rámeček před snímky, které chcete zálohovat a klikněte na tlačítko Export.
Poznámka: Zde pro export používáme USB Flash Drive, o dalších podporovaných zálohovacích
zařízeních se informujte v odstavci 7.1.2 Zálohování pomocí normálního vyhledání souboru.
Obrázek 7.32 Výsledek vyhledávání snímku
111
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Export
Klikněte na tlačítko Export a spusťte zálohování.
Obrázek 7.33 Exportování snímků pomocí USB flash drive
Zůstaňte v rozhraní Export dokud nejsou exportovány všechny nahrané soubory a nezobrazí se textové
okno se zprávou „Export dokončen“.
Obrázek 7.34 Export dokončen
4. Zkontrolujte výsledek zálohování.
Obrázek 7.35 Kontrola výsledku exportu snímků do USB flash drive
112
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
7.3 Správa zálohovacích zařízení
Správa USB flash drive, USB HDD a eSATA HDD.
1. Vstupte do rozhraní výsledků vyhledávání nahraných souborů.
Menu >Export >Normal
Nastavte podmínky vyhledávání a stiskněte tlačítko vyhledávání Vyhledat a zobrazí se výsledky
vyhledávání.
Poznámka: Musí být zvolen alespoň jeden kanál.
Obrázek 7.36 Normální vyhledávání videa pro zálohování
2. Zvolte zaznamenaný soubor, který chcete zálohovat.
Pro vstup do rozhraní Export klikněte na tlačítko Export.
Poznámka: Musí být zvolen alespoň jeden soubor.
Obrázek 7.37 Výsledky normálního vyhledávání videa pro zálohování
113
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Správa zálohovacího zařízení
Stisknutím tlačítka Nová složka vytvoříte novou složku na zálohovacím zařízení.
Zvolte záznamový soubor nebo složku na zálohovacím zařízení a stiskněte tlačítko
chcete vymazat.
Zvolte záznamový soubor na zálohovacím zařízení a stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko Formátuj pro formátování zálohovacího zařízení.
, pokud ho
, pokud ho chcete přehrát.
Poznámka: Pokud připojené USB zařízení není rozeznáno:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
Obrázek 7.38 Správa USB flash device
Řízení USB vypalovací mechaniky a SATA vypalovací mechaniky.
1. Vstupte do rozhraní výsledků vyhledávání nahraných souborů.
Menu >Export >Normal
Nastavte podmínky vyhledávání a stiskněte tlačítko vyhledávání Vyhledat a zobrazí se výsledky
vyhledávání.
Poznámka: Musí být zvolen alespoň jeden kanál.
Obrázek 7.39 Normální vyhledávání videa pro zálohování
114
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2. Zvolte zaznamenaný soubor, který chcete zálohovat.
Pro vstup do rozhraní Export klikněte na tlačítko Export.
Poznámka: Musí být zvolen alespoň jeden soubor.
Obrázek 7.40 Výsledky normálního vyhledávání videa pro zálohování
3. Řízení zálohovacího zařízení
Stisknutím tlačítka Erase vymažete soubory z přepisovatelného CD/DVD.
Poznámka: Pokud chcete provádět tuto operaci, musíte používat přepisovatelné CD/DVD.
Poznámka: Pokud připojená USB nebo SATA vypalovací mechanika není rozeznána:
• Klikněte na tlačítko Obnov.
• Odpojte a znovu připojte zařízení.
• Zkontrolujte kompatibilitu od poskytovatele.
Obrázek 7.41 Řízení USB zapisovací mechaniky
115
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 8
Nastavení poplachů
116
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.1 Nastavení detekce pohybu
Poznámka: Změna parametrů kódování se týká připojeného koncového zařízení (IP kamera, videoserver). NVR
slouží pouze k zobrazování a nahrávání.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní detekce pohybu v rozhraní řízení kamery a zvolte kameru, kterou chcete nastavit pro
detekci pohybu.
Menu > Kamera > Detekce
Obrázek: 8.1 Rozhraní nastavení detekce pohybu
2. Nastavení detekční oblasti a citlivosti.
Klikněte na Povolit detekci pohybu a pomocí myši přetáhněte v obraze detekční oblast a nastavte
citlivost na liště.
Stiskněte tlačítko Ovládání a nastavte následné činnosti.
Obrázek 8.2 Nastavení detekční oblasti a citlivosti
3. Klikněte na záložku Spouštění kanálu a zvolte jeden nebo více kanálů které se začnou nahrávat.
117
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 8.3 Nastavení sepnutí kamery při detekci pohybu
4. Nastavení časového plánu kanálu
Pro nastavení časového plánu detekce pohybu zvolte záložku posílení času.
Zvolte jeden den v týdnu a během každého dne lze nastavit až osm časových intervalů.
Poznámka: Časové intervaly se nesmí opakovat nebo překrývat.
Opakujte uvedené kroky pro nastavení schématu aktivace dalších dnů v týdnu. Pro kopírování
aktivačního schématu pro další dny můžete také použít tlačítko Kopie.
Obrázek 8.4 Nastavení časového schéma aktivace detekce pohybu
5. Stiskněte tlačítko Akce a nastavte následné činnosti poplachu detekce pohybu (vir kapitola 8.6).
Kliknutím na tlačítko OK ukončíte nastavení detekce pohybu kanálu.
6. Pokud chcete nastavit detekci pohybu pro jiný kanál, opakujte uvedené kroky nebo na něj pouze
zkopírujte předchozí nastavení tlačítkem Kopie.
Poznámka: Nezkopíruje se Spouštění kanálu.
118
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.2 Nastavení alarmových vstupů
Záměr:
Nastavení metody ošetření poplachu externího čidla.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení poplachu v rozhraní konfigurace systému a zvolte poplachový vstup.
Menu > Konfigurace > Poplach
Zvolte záložku Poplachový vstup a přejdete do rozhraní nastavení vstupu.
Obrázek: 8.6 Rozhraní stavu poplachů
2. Nastavte metodu zpracování zvoleného poplachového vstupu.
Označte políčko Nastavení a klikněte na tlačítko Akce a nastavte tím odezvu na poplach.
Obrázek 8.7 Rozhraní nastavení vstupu poplachu
3. Klikněte na záložku Spouštění kanálu a zvolte jeden nebo více kanálů, které se začnou nahrávat nebo
zachycovat snímky.
4. Pro nastavení časového schématu aktivace vstupu zvolte záložku Posílení času.
Zvolte jeden den v týdnu, během každého dne lze nastavit až osm časových intervalů.
Poznámka: Časové intervaly se nesmí opakovat nebo překrývat.
119
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Opakujte uvedené kroky pro nastavení schématu aktivace dalších dnů v týdnu. Pro kopírování
aktivačního schématu pro další dny můžete také použít tlačítko Kopie.
Obrázek 8.8 Nastavení časového schématu aktivace poplachového vstupu
5. Stiskněte tlačítko Akce a nastavte následné činnosti při poplachu čidla (vir kapitola 8.6).
6. Pokud je potřeba, klikněte na záložku PTZ propojení a nastavte provázání PTZ kamery s poplachovým
vstupem.
Nastavte parametry provázání PTZ a stiskněte OK pro ukončení nastavení poplachového vstupu.
Poznámka: Zkontrolujte, zda PTZ kamera podporuje propojení PTZ.
Jeden poplachový vstup může spustit preset, sekvenci nebo stopu více než jednoho kanálu. Preset,
sekvence a stopa jsou přiřazeny výlučně jednomu kanálu.
Obrázek 8.9 Nastavení PTZ provázání poplachového vstupu
7. Pokud chcete nastavit metodu zpracování vstupu poplachu pro jiný kanál, opakujte uvedené kroky nebo
na něj pouze zkopírujte předchozí nastavení tlačítkem Kopie.
120
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.3 Detekce ztráty videa
Záměr:
Detekce ztráty video kanálu a provedení následné činnosti.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní ztráty videa v rozhraní řízení kamery a zvolte kanál, který chcete detekovat.
Menu > Kamera > Ztráta videa
Obrázek 8.10 Rozhraní nastavení ztráty videa
2. Nastavení metody zpracování ztráty videa.
Označte rámeček Povolit detekci ztráty videa a po stisknutí tlačítka Handling nastavte metodu
zpracování ztráty videa.
3. Nastavení schématu aktivace kanálu.
Pro nastavení časového schématu aktivace kanálu zvolte záložku Posílení času.
Zvolte jeden den v týdnu, během každého dne lze nastavit až osm časových intervalů.
Poznámka: Časové intervaly se nesmí opakovat nebo překrývat.
Opakujte uvedené kroky pro nastavení schématu aktivace dalších dnů v týdnu. Pro kopírování
aktivačního schématu pro další dny můžete také použít tlačítko Kopie.
Obrázek 8.11 Nastavení časového schématu aktivace při ztrátě videa
121
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
4. Stiskněte tlačítko Handling a nastavte následné činnosti při ztrátě videa (vir kapitola 8.6).
Obrázek 8.12 Nastavení akce při ztrátě videa
Kliknutím na tlačítko OK ukončíte nastavení kanálu pro ztrátu videa.
5. Pokud chcete nastavit metodu zpracování ztráty videa pro jiný kanál, opakujte uvedené kroky nebo na
něj pouze zkopírujte předchozí nastavení.
Obrázek 8.14 Kopírování nastavení při ztrátě videa
122
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.4 Detekce narušení videa
Záměr:
Spuštění poplachu při zakrytí objektivu a následná činnost.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní narušení videa v rozhraní řízení kamery a zvolte kanál, který chcete aby detekoval
narušení videa.
Menu > Kamera > Tampering
Obrázek 8.15 Rozhraní nastavení narušení videa
2. Nastavení metody zpracování narušení videa kanálu.
Označte rámeček Povolit detekci sabotáže videa a nastavte odpovídající úroveň citlivosti. Pro označení
oblasti, na které chcete detekovat narušení videa použijte myš.
Stisknutím tlačítka Handling nastavte metodu zpracování narušení videa.
Obrázek 8.16 Nastavení oblasti detekce a citlivosti pro narušení videa
3. Nastavení schématu aktivace kanálu a poplachové akce odezvy kanálu.
1) Pro nastavení časového schéma aktivace kanálu zvolte záložku Posílení času.
2) Zvolte jeden den v týdnu, během každého dne lze nastavit až osm časových intervalů.
123
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Poznámka: Časové intervaly se nesmí opakovat nebo překrývat.
Obrázek 8.17 Nastavení časového schématu aktivace při narušení videa
Opakujte uvedené kroky pro nastavení schématu aktivace dalších dnů v týdnu. Pro kopírování
aktivačního schématu pro další dny můžete také použít tlačítko Copy.
4. Stiskněte tlačítko Akce a nastavte následné činnosti při narušení videa (vir kapitola 8.6).
Kliknutím na tlačítko OK ukončíte nastavení kanálu pro narušení videa.
5. Pokud chcete nastavit metodu zpracování narušení videa pro jiný kanál, opakujte uvedené kroky nebo na
něj pouze zkopírujte předchozí nastavení.
Obrázek 8.18 Kopírování nastavení při narušení videa
124
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.5 Zpracování výjimek
Záměr:
Nastavení výjimek se týká metod zpracování různých výjimečných událostí tj.
• Plný HDD: HDD je plný
• Chyba HDD: Chyba zápisu HDD nebo nenaformátovaný HDD
• Síť odpojena: Odpojení kabelu sítě
• Konflikt IP: Duplicitní IP adresa v síti
• Nelegální přístup: Nesprávně zadané ID uživatele nebo heslo
• Výjimka záznam/sejmutí: Nedostatek místa pro uložení souboru nebo zachyceného snímku.
Kroky:
Vstupte do rozhraní výjimek konfigurace systému a zpracujte různé výjimečné události.
Menu > Konfigurace > Výjimka
S detaily odezvy na poplach se seznamte v kapitole 8.6.
Obrázek 8.19 Rozhraní nastavení výjimečných událostí
125
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.6 Činnosti odezvy na poplach
Záměr:
Činnosti odezvy na poplach nastanou, pokud se spustí poplach (detekce pohybu, ztráta signálu, detekce narušení,
aktivace alarmového vstupu) nebo nastane výjimečná událost. Zahrnují monitorování na celé obrazovce,
zvukové varování (bzučák), upozornění dohledového centra, sepnutí alarmového výstupu a odeslání emailu.
Pop-up obraz na monitor
Jakmile je spuštěn poplach, lokální monitor (VGA, HDMI nebo BNC) zobrazí na celé obrazovce obraz z kanálu
nakonfigurovaného pro monitorování na celou obrazovku.
Pokud jsou spuštěny poplachy současně na několika kanálech, jejich snímky na celé obrazovce se budou
přepínat v intervalu max. 10 sekund. Odlišný čas je možné nastavit v Menu > Konfigurace > Živé zobrazení >
Poplachový snímek doba pozdržení.
Automatické přepínaní se ukončí po ukončení poplachu a zobrazení se vrátí zpět na původní živý náhled.
Poznámka: Během nastavení Spouštění kanálu nastavte kanál, pro který chcete provádět monitorování v celé
obrazovce.
Upozornění zvukem
Při detekci poplachu se spustí hlasitý bzučák.
Upozornit dohledové centrum
Pokud nastane událost, vyšle výjimečný stav nebo poplachový signál na vzdálený hlavní počítač. Vzdálený
počítač je tvořen PC s instalovaným programem iVMS.
Poznámka: Poplachový signál se přenese automaticky v detekčním módu, pokud je tak PC nakonfigurován.
Detaily konfigurace PC jsou v kapitole 9.2.5.
Poslat email
Při detekci poplachu se jednomu nebo více uživatelům odešle email s informací o poplachu.
Detaily konfigurace emailu naleznete a kapitole 9.2.9 .
Spuštění alarmového výstupu
Sepne poplachový výstup při detekci poplachu
1. Vstupte do rozhraní výstupu poplachu
Menu > Konfigurace > Poplach > Poplachový výstup
Zvolte poplachový výstup a nastavte název poplachu a dobu pozdržení.
Stiskněte tlačítko Rozvrh a nastavte schéma aktivace poplachového výstupu.
Poznámka: Pokud je doba pozdržení Zastav manuálně, můžete jej zrušit pouze v Menu > Manual >
Manuální poplach.
126
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 8.20 Rozhraní nastavení poplachového výstupu
2. Nastavte schéma aktivace poplachového výstupu.
Zvolte jeden den v týdnu a nastavte až osm časových intervalů během každého dne.
Poznámka: Časové intervaly se nesmí opakovat nebo překrývat.
Obrázek 8.21 Nastavení časového schématu aktivace poplachových výstupů.
3. Opakujte uvedené kroky pro nastavení schématu aktivace dalších dnů v týdnu. Pro kopírování
aktivačního schématu pro další dny můžete také použít tlačítko Kopie.
Kliknutím na tlačítko OK ukončíte nastavení výstupu poplachu kanálu.
4. Můžete také zkopírovat předchozí nastavení na jiný poplachový výstup.
127
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
8.7 Spuštění a zrušení alarmového výstupu manuálně
Záměr:
Poplach čidla může být sepnut a zrušen manuálně. Pokud je v rozbalovacím seznamu Doba pozdržení
poplachových výstupů zvoleno Zastav manuálně, poplach může být zrušen pouze stisknutím tlačítka Smaž
v následujícím rozhraní.
Kroky:
Zvolte poplachový výstup, který chcete spustit nebo zrušit a proveďte příslušnou operaci.
Menu > Manual > Manuální poplach
Stiskněte tlačítko Spusť/Smaž, pokud chcete spustit nebo zrušit alarmový výstup.
Stiskněte tlačítko Spusť vše, pokud chcete spustit všechny alarmové výstupy.
Stiskněte tlačítko Odstraň vše, pokud chcete zrušit všechny alarmové výstupy.
Obrázek 8.23 Zrušení nebo spuštění poplachových výstupů manuálně
128
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 9
Nastavení sítě
129
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.1 Konfigurace obecného nastavení
Záměr:
Nastavení sítě musí být správně nakonfigurováno pro ovládání DVR přes síť.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě
Menu > Konfigurace > Síť
Obrázek 9.1 Rozhraní nastavení sítě
2. Zvolte záložku Obecný
3. V rozhraní všeobecného nastavení můžete konfigurovat následující nastavení: Typ NIC, IPv4 adresu,
IPv4 bránu, MTU a DNS servery.
Pokud je dostupný DHCP server, můžete označit rámeček u DHCP pro automatické získání IP adres a
dalšího nastavení od serveru.
Poznámka: Platný interval hodnot MTU je mezi 500 a 9676.
4. Po konfiguraci obecného nastavení klikněte na tlačítko Použít a nastavení se uloží.
9.2 Konfigurace pokročilého nastavení
9.2.1 Konfigurace nastavení PPPoE
Záměr:
DVR také umožňuje přístup přes Point-to-Point protokol over Ethernet (PPPoE).
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku PPPoE a vstoupíte do rozhraní nastavení PPPoE podle obrázku 9.2.
130
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 9.2 Rozhraní nastavení PPPoE
3. Označte rámeček vedle PPPoE pro povolení této vlastnosti.
4. Pro přístup k nastavení PPPoE zadejte jméno uživatele, heslo a potvrďte heslo.
Poznámka: Jméno uživatele a heslo vám poskytne váš správce sítě.
Obrázek 9.3 Rozhraní nastavení PPPoE
5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
6. Po úspěšném nastavení se systém zeptá na restart zařízení, aby nastavení mohlo být funkční. PPPoE
spojení se po restartu automaticky propojí.
Stav propojení PPPoE můžete zkontrolovat přechodem do Menu > Údržba > Info systému.
Stav PPPoE je popsán v kapitole 12.1 Prohlížení systémových informací.
9.2.2 konfigurace DDNS
Záměr:
Pokud je DVR nastaven pro používání PPPoE jako defaultní připojení, můžete nastavit pro přístup k síti použití
dynamického DNS (DDNS).
Před konfigurací systému pro používání DDNS je potřebná registrace u vašeho správce sítě.
131
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku DDNS a vstoupíte do rozhraní nastavení DDNS podle obrázku 9.4.
Obrázek 9.4 Rozhraní nastavení DDNS
3. Označte rámeček vedle DDNS pro povolení této vlastnosti.
4. Zvolte typ DDNS. Jsou volitelné čtyři typy: IPServer, DynDNS, PeanutHull, NO-IP a EasyDDNS.
• IPServer
Pro IPServer zadejte pouze adresu serveru.
• DynDNS:
1) Pro DynDNS zadejte adresu serveru (např. members.dyndns.org)
2) V textovém poli Název domény DVR zadejte doménu kterou jste obdrželi od správce DynDNS.
3) Zadejte jméno uživatele a heslo registrované u správce DynDNS.
Obrázek 9.5 Rozhraní nastavení DynDNS
132
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
• PeanutHull
Zadejte jméno uživatele a heslo registrované u správce PeanutHull.
• NO-IP:
Do příslušných políček zadejte informace o účtu. Postupujte podle nastavení DynDNS.
1) Zadejte adresu serveru pro NO-IP.
2) V textovém poli Název domény DVR zadejte doménu kterou jste obdrželi od správce NO-IP.
(www.no-ip.com)
3) Zadejte jméno uživatele a heslo registrované u správce NO-IP.
•
EasyDDNS
Zadejte Adresu serveru a Název domény DVR.
1) Zadejte Adresu serveru EasyDDNS serveru: www.hik-online.com.
2) Zadejte Název domény DVR. Můžete použít přezdívku, kterou jste si pro NVR zaregistrovali na
EasyDDNS serveru, nebo si vymyslete novou. Pokud nastavíte novou, stará pro dané NVR bude
na serveru smazána. Pokud ještě NVR nebylo na serveru registrováno, můžete ho nejdříve pod
libovolnou přezdívkou zaregistrovat, nebo přezdívku zadejte do NVR a registrace se provede
automaticky.
5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
9.2.3 Konfigurace NTP
Záměr:
Můžete nastavit server NTP (Network Time Protocol). Ten zajišťuje přesné nastavení systémového data a času.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku NTP a vstoupíte do rozhraní nastavení NTP podle obrázku 9.6.
Obrázek 9.6 Rozhraní nastavení NTP
3. Označte rámeček povolení funkce vedle nápisu NTP.
4. Konfigurujte následující nastavení NTP:
• Interval: Časový interval mezi dvěma akcemi synchronizace s NTP serverem. Jednotkou jsou minuty.
• NTP server: IP adresa NTP serveru.
• NTP port: Port NTP serveru.
133
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
Poznámka: Interval časové synchronizace může být nastaven od 1 do 10080 minut, defaultní hodnota je 60
minut. Pokud je DVR připojen k veřejné síti, měli byste používat NTP server, který má funkci časové
synchronizace, jako například National Time Center (IP adresa 210.72.145.44). Pokud je DVR nastavován pro
práci v lokální síti, pro vytvoření NTP serveru může být použit NTP software používaný pro časovou
synchronizaci.
9.2.4 Konfigurace SNMP
Záměr:
Pro získání informací o stavu zařízení a dalších odpovídajících parametrech můžete použít protokol SNMP.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku SNMP a vstoupíte do rozhraní nastavení SNMP podle obrázku 9.7.
Obrázek 9.7 Rozhraní nastavení SNMP
3. Označte rámeček povolení funkce vedle nápisu SNMP.
4. Konfigurujte nastavení SNMP:
Adresa Trap: IP adresa PC zpracovávající protokol.
Port Trap: port PC
5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
Poznámka: Před nastavováním SNMP nejprve stáhněte software SNMP a pokuste se přijmout informaci o
zařízení přes SNMP port. Nastavením Trap adresy DVR umožňuje posílat poplachové události a zprávy o
mimořádných událostech do sledovacího centra.
134
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.2.5 Konfigurace pro vzdálený počítač pro poplach
Záměr:
S nakonfigurovaným vzdáleným hostitelským počítačem bude DVR po spuštění poplachu posílat zprávy o
poplachových nebo mimořádných událostech k hostitelskému počítači. Hostitelský počítač musí mít
nainstalován software iVMS.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku Další nastavení a vstoupíte do rozhraní podle obrázku 9.8.
Obrázek 9.8 Rozhraní dalšího nastavení
3. Zadejte textová pole IP poplach host a Port poplach host.
IP poplach host odkazuje na IP adresu vzdáleného PC na kterém běží program iVMS a Port poplach host
musí být stejný jako port monitorování poplachu konfigurovaný v programu (defaultní port je 0).
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
135
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.2.6 Konfigurace Multicast
Záměr:
Multicast může být nakonfigurován tak, aby prováděl živý náhled pro více než 64 kanálů po síti.
Rozsah IP adres multicast ve třídě Class-D sahá od 224.0.0.0 do 239.255.255.255. Doporučuje se používat
adresy v rozsahu od 239.252.0.0 do 239.255.255.255.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku Další nastavení a vstoupíte do rozhraní podle obrázku 9.8.
3. Nastavte Multicast IP. Při přidání zařízení do programu musí být multicast adresa stejná, jako multicast
IP adresa v DVR.
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
9.2.7 Konfigurace RTSP
Záměr:
RTSP (Real Time Streaming Protocol) protokol toku videa v reálném čase je síťový řídicí protokol navržený
pro použití v zábavných a komunikačních systémech pro řízení toku u mediálních serverů.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku Další nastavení a vstoupíte do rozhraní podle obrázku 9.8.
3. Zadejte RTSP Servisní Port. Defaultní port RTSP je 554 a můžete jej změnit podle potřeby.
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
9.2.8 Konfigurování portu serveru a HTTP
Záměr:
V menu nastavení sítě můžete změnit server a HTTP port. Defaultní nastavení portu serveru je 8000 a defaultní
HTTP port je 80.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Zvolte záložku Další nastavení a vstoupíte do rozhraní na obrázku 9.8.
3. Do textového pole zadejte port serveru a HTTP. Defaultní port serveru je 8000 a defaultní HTTP port je
80 a můžete je změnit podle aktuálních požadavků.
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte a opustíte rozhraní.
Poznámka: Port serveru by měl být nastaven v rozmezí 2000 – 65535 a používá se pro přístup pomocí programu
iVMS. HTTP port se používá pro vzdálený přístup z webového prohlížeče.
136
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.2.9 Konfigurace emailu
Záměr:
Systém může být nakonfigurován tak, aby poslal emaily určitým uživatelům, pokud je detekována poplachová
událost, tj. detekce pohybu, ztráta signálu, detekce sabotáže, aktivován alarmový vstup, nebo nastane výjimka.
Před konfigurací nastavení emailu musí být DVR připojen k lokální síti (LAN) používající SMTP poštovní
server. Síť musí být také připojena buď k intranetu nebo Internetu v závislosti na umístění emailového účtu,
kterému chcete posílat potvrzení.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní nastavení sítě.
Menu > Konfigurace > Síť
2. Nastavte adresu IPv4, masku sítě, bránu IPv4 a preferovaný DNS server v menu Konfigurace sítě na
záložce Obecný podle obrázku 9.9.
Obrázek 9.9 Rozhraní nastavení sítě
3. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
4. Zvolte záložku E-mail a vstoupíte do rozhraní nastavení emailu.
Obrázek 9.20 Rozhraní nastavení emailu
137
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Konfigurujte následující nastavení emailu:
Server vyžaduje autentizaci: Označte rámeček pokud chcete povolit funkci ověření serveru.
Uživatelské jméno: Účet uživatele odesílajícího mail pro ověření serveru SMTP.
Heslo: Heslo uživatele odesílajícího mail pro ověření serveru SMTP.
SMTP Server: IP adresa SMTP serveru nebo název hostitele (např. smtp.263xmail.com).
SMTP Port: Port SMTP. Defaultní port TCP/IP používaný pro SMTP je 25.
Povol SSL: Označte rámeček pro šifrování SSL, pokud je to vyžadováno SMTP serverem.
Odesílatel: Libovolné jméno odesilatele.
Adresa odesilatele: Emailová adresa odesilatele.
Zvolte příjemce: Mohou být nakonfigurováni až tři příjemci.
Příjemce: Libovolné jméno uživatele, který má být upozorněn.
Adresa příjemce: Emailová adresa uživatele, který má být upozorněn.
Přidat snímek: Označte rámeček pro povolení, jestli chcete odeslat email s přiloženým poplachovým
snímkem.
Interval: Interval označuje čas, po kterém bude vytvořen další poplachový snímek jako příloha emailu.
Přiloží se celkem 3 snímky.
Test: Odešle textovou zprávu pro ověření, že vaše nastavení emailu funguje. V textovém okně se
zobrazí odpovídající upozornění. Viz následující obrázky.
Obrázek 9.21 Upozornění při testování emailu
9.2.10 Konfigurace UPnP
Účel:
Protokol UPnP slouží k pohodlnému zjištění přítomnosti nových zařízení na síti a k vytvoření funkčního spojení
mezi nimi pro sdílení dat, komunikaci atd. Pokud chcete použít UPnP pro rychlé připojení zařízení do veřejné
sítě prostřednictvím routeru, musíte nakonfigurovat následující parametry.
Před nastavením:
Pokud chcete povolit funkci UPnP v zařízení, musíte nejprve povolit a nastavit tuto funkci v routeru, ke
kterému je zařízení připojeno. Pokud je pracovní mód zařízení nastaven na multi-address, defaultní brána
zařízení musí být nastavena do stejné sítě jako LAN IP adresa routeru.
Kroky:
1. Vstupte do nastavení sítě
Menu > Konfigurace > Síť > UPnP
Obrázek 9.22 Rozhraní nastavení UPnP
138
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
2. Povolte funkci zaškrtnutím políčka Povolit UPnP.
3. Nastavte požadované parametry:
NAT Traversal: povolení mapování portů.
NAT Route: IP adresa LAN rozhraní routeru.
Mapping Port Type: Vyberte port, který chcete nastavit.
Mapping port: Nastavte číslo vybraného portu. Můžete nechat defaultní nebo nastavit libovolný.
4. Stisknutím tlačítka Obnov se obnoví informace o stavu portů (Aktivní / Neaktivní).
5. Stisknutím Použít nastavení uložíte.
9.3 Kontrola provozu na síti
Záměr:
Můžete zkontrolovat provoz na síti pro získání aktuální informace o NVR a stavu linky, MTU, rychlosti
vysílání a příjmu atd.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní provozu na síti
Menu > Údržba > Detekce Net
Obrázek 9.23 Rozhraní provozu na síti
2. Na rozhraní můžete vidět textové i grafické informace o rychlosti odesílání a příjmu dat v kbps. Data o
provozu se obnovují každou sekundu.
139
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.4 Konfigurace detekce sítě
Záměr:
Můžete získat stav připojení sítě NVR pomocí funkce detekce sítě, která obsahuje informace o zpoždění sítě,
ztrátě paketů atd.
9.4.1 Testování zpoždění sítě a ztráty paketů
Kroky:
1. Zvolte rozhraní provozu na síti
Menu > Údržba > Detekce Net
2. Klikněte na záložku Vyhledávání sítě.
Obrázek 9.24 Rozhraní detekce sítě
3. V textovém poli Cílová adresa zadejte kontrolovanou adresu.
4. Kliknutím na tlačítko Test spustíte testování zpoždění sítě a ztracených paketů. Výsledky testování se
zobrazí v informačním okně (níže vlevo). Pokud bude testování neúspěšné, zobrazí se také chybové
textové okno (níže vpravo). Viz obrázek 9.25.
Obrázek 9.25 Výsledky testování zpoždění sítě a ztracených paketů
140
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.4.2 Exportování síťových paketů
Záměr:
Připojením NVR k síti lze datové pakety síťových dat exportovat do USB flash disku, SATA/eSATA disku
nebo jiného lokálního zálohovacího zařízení.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní provozu na síti
Menu > Údržba > Detekce Net
2. Klikněte na záložku Vyhledávání sítě.
3. Z rozbalovacího seznamu názvů zařízení zvolte zálohovací zařízení podle obrázku 9.26.
Poznámka: Pokud se připojené zálohovací zařízení nezobrazí v seznamu, klikněte na tlačítko Obnov.
Pokud selže detekce zálohovacího zařízení, zkontrolujte, zda je kompatibilní s NVR.
Pokud je zařízení nesprávně naformátováno, můžete ho naformátovat.
Obrázek 9.26 Export síťových paketů
4. Export zahájíte kliknutím na tlačítko Export.
5. Po ukončení exportu klikněte na OK a tím export paketů ukončíte, viz obrázek 9.27
Obrázek 9.27 Export síťových paketů - upozornění
Poznámka: Pokaždé se exportuje cca 1MB dat.
Soubor lze prohlížet například programem Microsoft Network Monitor.
141
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.4.3 Kontrola stavu sítě
Záměr:
V tomto rozhraní lze rychle zkontrolovat stav sítě a nastavit parametry.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní detekce sítě
Menu > Údržba > Detekce Net > Vyhledávání sítě
2. Stiskněte tlačítko Stav na spodní straně okna.
Obrázek 9.28 Okno Vyhledávání sítě
3. Pokud je stav sítě v pořádku, zobrazí se hlášení „Stav sítě je normální“.
4. Pokud se zobrazí jiné hlášení, není síť dobře nastavena.
Stisknutím tlačítka Network v dolní části okna se zobrazí základní nastavení síťových parametrů, které
lze změnit.
Obrázek 9.29 Nastavení základních síťových parametrů
5. Nastavení uložíte tlačítkem Použít. Okno zavřete tlačítkem OK, nebo Zrušit ovšem bez uložení změn.
142
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
9.4.4 Zobrazení statistiky sítě
Záměr:
Lze zobrazit reálné vytížení síťového rozhraní NVR.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní pro detekci sítě
Menu > Údržba > Detekce Net
2. Zvolte záložku Síť stav.
Obrázek 9.30 Menu Stavu sítě
3. Zobrazí se informace:
IP kamera: Příchozí datový tok z IP kamer.
Vzdálený živý obraz: Odchozí datový tok prohlížení živého obrazu kamer uživateli.
Vzdálené přehrávání: Odchozí datový tok přehrávání záznamu kamer uživateli.
Příjem zbývající: Zbývající (volný) datový tok pro příjem signálu z IP kamer.
Posílání zbývající: Zbývající (volný) datový tok pro odesílání videa z kamer (živý obraz i přehrávání).
4. Stisknutím tlačítka Obnova aktualizujete údaje v tabulce.
143
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 10
Správa HDD
144
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.1 Inicializace HDD
Záměr:
Nově instalovaný pevný disk musí být v DVR inicializován, aby na něj šlo nahrávat data.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní HDD Informace
Menu > HDD > Obecné
Obrázek 10.1 Rozhraní informace o HDD
2. Označte HDD, který má být inicializován.
3. Klikněte na tlačítko Spust.
Obrázek 10.2 Potvrzení inicializace
4. Stisknutím tlačítka OK zahájíte inicializaci.
Inicializace probíhá na pozadí, její průběh vidíte v tabulce seznamu disků.
Obrázek 10.3 Průběh inicializace
145
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Po tom co je HDD inicializován, změní se stav HDD z Neinicializován na Normal.
Obrázek 10.4 Změna stavu HDD na Normal
Poznámka: Inicializace HDD vymaže z disku všechna uložená data.
146
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.2 Správa síťového HDD
Záměr:
K NVR můžete přidat alokovaný NAS nebo IP SAN disk a používat je jako diskové pole.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní HDD Information
Menu > HDD > Obecné
Obrázek 10.5 Rozhraní informace o HDD
2. Kliknutím na tlačítko Přidat vstoupíte do rozhraní Přidat NetHDD podle obrázku 10.6.
Obrázek 10.6 Rozhraní informace o NetHDD
3. Přidejte alokované NetHDD.
4. Nastavte typ na NAS nebo IP SAN.
5. Konfigurujte nastavení NAS nebo IP SAN.
• Přidání disku NAS:
1) Do textového pole zadejte IP adresu NetHDD.
2) Do textového pole zadejte Adresář NetHDD.
3) Kliknutím na OK přidáte konfigurovaný NAS disk.
147
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Poznámka: Lze přidat až 8 NAS disků.
Obrázek 10.7 Přidání NAS disku
• Přidání IP SAN:
1) Do textového pole zadejte IP adresu NetHDD.
2) Kliknutím na tlačítko Vyhledat začne vyhledávání dostupných IP SAN disků.
3) Ze zobrazeného seznamu podle dalšího obrázku zvolte IP SAN disk.
4) Kliknutím na OK přidáte zvolený IP SAN disk.
Poznámka: Lze připojit jeden IP SAN disk.
Obrázek 10.8 Přidání IP SAN disku
6. Po úspěšném připojení NAS nebo IP SAN disku se vraťte do menu HDD informací. Připojený Net HDD
se zobrazí v seznamu.
Poznámka: Pokud není přidaný NetHDD inicializovaný, zvolte jej a kliknutím na tlačítko Spusť jej
inicializujte.
148
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.3 Správa eSATA
Záměr:
Pokud je k NVR připojeno externí eSATA zařízení, můžete eSATA zařízení nakonfigurovat pro použití pro
záznam a zachycování nebo export.
Kroky:
1. Zvolte pokročilé rozhraní záznamu
Menu > Záznam > Rozšířené
2. Nastavte eSATA typ na Export nebo Záznam/Sejmutí v rozbalovacím seznamu eSATA.
Export: používá eSATA pro zálohování. Více v kapitole 7.1.2 Zálohování pomocí normálního
vyhledání souboru > Zálohování pomocí eSATA HDD.
Záznam/Sejmutí: používá eSATA pro záznam a zachycení snímků. V následujících krocích jsou
popsány instrukce.
Obrázek 10.10 Nastavení módu eSATA
3. Pokud je jako typ eSATA zvoleno Záznam/Sejmutí, vstupte do rozhraní HDD Informace.
Menu > HDD > Obecné
4. Editujte vlastnosti zvoleného eSATA, případně jej inicializujte.
Obrázek 10.11 Inicializace přidaného eSATA disku
Poznámka: Pro eSATA je možné konfigurovat dva módy ukládání v režimu Záznam/Sejmutí. Popis je
v kapitolách 10.4 a 10.5.
149
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.4 Konfigurace režimu Skupina
10.4.1 Nastavení skupin HDD
Záměr:
Více HDD může být řízeno po skupinách. Video z určitého kanálu může být zaznamenáváno na určitou skupinu
HDD pomocí nastavení HDD.
Kroky:
1. Zvolte rozhraní Režim uložení
Menu > HDD > Rozšířené
2. Nastavte Režim na Skupina podle obrázku 10.12 a vyberte, která kamera bude nahrávána na danou
skupinu disků.
Obrázek 10.12 Rozhraní módu ukládání
3. Klikněte na tlačítko Použít a rozbalí se následující okno upozornění.
Obrázek 10.13 Upozornění na restart.
4. Klikněte na tlačítko Ano pro restart zařízení a aktivaci změn.
5. Po restartu zařízení přejděte do rozhraní HDD Informace.
Menu > HDD > Obecné
6. Ze seznamu zvolte HDD a kliknutím na ikonu
podle obrázku 10.14
150
vstoupíte do rozhraní nastavení lokálního HDD
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 10.14 Rozhraní nastavení lokálního HDD
7. Pro aktuální HDD nastavte číslo skupiny, do které bude patřit.
Poznámka: Pro každý HDD je defaultní číslo skupiny 1.
8. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte nastavení.
Obrázek 10.15 Potvrzení nastavení skupiny HDD
9. V rozbaleném okně upozornění klikněte na tlačítko Ano a ukončíte nastavení.
10.4.2 Nastavení vlastností HDD
Záměr:
Vlastnosti HDD mohou být nastaveny na Redundance, Jen čtení nebo Zapisovat/číst (Z/C). Před nastavením
vlastností HDD nejprve nastavte mód ukládání na Skupina (viz kroky 1-4 v kapitole 10.4.1 Nastavení skupin
HDD).
HDD může být nastaven na Jen čtení, aby se zabránilo přepsání důležitých záznamových souborů ve chvíli, kdy
je HDD zaplněn v módu záznam s přepisem.
Když je HDD nastaven na Redundance, video se může nahrávat jak na redundantní HDD, tak na Z/C HDD
současně, tím se zvýší bezpečnost a spolehlivost video dat.
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní HDD Informace.
Menu > HDD > Obecné
2. Ze seznamu zvolte HDD a kliknutím na ikonu
podle obrázku 10.16
151
vstoupíte do rozhraní nastavení lokálního HDD
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 10.16 Nastavení vlastností HDD
3. Nastavte vlastnost HDD na Z/C (zapisovat/číst), Jen čtení nebo Redundance.
4. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení a opusťte rozhraní.
5. V menu informací o HDD se v seznamu zobrazí vlastnosti HDD.
Poznámka: Pokud chcete nastavit HDD na Redundance, musí být v DVR instalovány nejméně dva HDD s tím,
že jeden je nastaven na R/W.
152
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.5 Konfigurace režimu Množství
Záměr:
Každá kamera může být nakonfigurována s alokováním kvóty pro ukládání záznamových souborů nebo
zachycených snímků na disk.
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní Režim uložení
Menu > HDD > Rozšířené
2. Nastavte Režim na Množství podle obrázku 10.17.
Poznámka: Aby mohly být změny nastavení efektivní, musí být DVR restartován.
Obrázek 10.17 Rozhraní nastavení módu ukládání
3. Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavit kvótu.
4. Do textových polí Max. kapacita záznamu (GB) a Max. kapacita snímků (GB) zadejte požadovanou
kapacitu HDD podle obrázku 10.18.
Obrázek 10.18 Konfigurace kvót záznamu/snímků
153
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
5. Nastavení kvót můžete kopírovat ze současné kamery na jiné kamery podle požadavků. Kliknutím na
tlačítko Kopíruj přejdete do menu Kopíruj kamery na obrázku 10.19.
Obrázek 10.19 Kopírování nastavení na další kamery
6. Zvolte kamery, které mají být nakonfigurovány se stejným nastavením kvóty. Můžete také kliknout na
označovací rámeček Analog pro výběr všech kamer.
7. Kopírování ukončíte kliknutím na tlačítko OK a vrátíte se do rozhraní Režim uložení.
8. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte nastavení.
Poznámka: Pokud je nastavena kvóta na 0, všechny kamery budou používat pro záznam a zachycení snímků
celou kapacitu HDD.
154
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.6 Kontrola stavu HDD
Záměr:
Můžete zkontrolovat stav HDD instalovaných v DVR a provádět okamžitou kontrolu a údržbu v případě závady
HDD.
Kontrola stavu HDD v rozhraní HDD Informace
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní HDD Informace.
Menu > HDD > Obecné
2. Zkontrolujte Stav každého HDD zobrazeného v seznamu podle obrázku 10.20.
Obrázek 10.20 Prohlížení stavu HDD (1)
Poznámka: Pokud je stav HDD Normal nebo Sleeping, pracuje normálně. Pokud je stav Uninitialized nebo
Abnormal, inicializujte HDD před použitím. Pokud selže inicializace, vyměňte disk za nový.
Kontrola stavu HDD v rozhraní System Information
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní Info systému.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku HDD a zkontrolujte stav každého HDD zobrazeného v seznamu podle obrázku
10.21.
Obrázek 10.21 Prohlížení stavu HDD (2)
155
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.7 HDD detekce
Záměr:
Zařízení poskytuje funkce detekce HDD jako je načtení S.M.A.R.T. informací a Detekce špatných sektorů.
S.M.A.R.T
(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) je monitorovací systém pro detekci a reportování
různých indikátorů spolehlivosti HDD s předpokladem očekávání závady.
Kroky:
1. Přejděte do rozhraní nastavení S.M.A.R.T
Menu > HDD > HDD detekce
2. Zvolte HDD u kterého chcete prohlížet S.M.A.R.T informace podle obrázku 10.22.
Obrázek 10.22 Rozhraní nastavení S.M.A.R.T.
3. Jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny ve spodní části okna.
Lze si vybrat také různé druhy testování Typ samo-testu: Krátký test, Rozšířený test, Test přenosu.
Vybraný test spustíte kliknutím na ikonu
vedle položky S.M.A.R.T.
Poznámka: Pokud chcete používat harddisk i přes to, že některá z hodnot S.M.A.R.T neprošla testem, zaškrtněte
položku „Nadále používat HDD přestože SMART akce selhaly“.
Detekce špatných sektorů
Kroky:
1. Přepněte se na záložku Detekce špatných sektorů.
2. Z rozbalovacího seznamu vyberte disk, který chcete otestovat.
3. Pro spuštění detekce stiskněte tlačítko Detekovat.
156
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 10.23 Detekce špatných sektorů
Sektory, které jsou v pořádku se zvýrazní zeleně, špatné sektory se zvýrazní červeně.
Podrobnější informace o chybách zobrazíte stisknutím tlačítka Chyba info.
Detekci lze také pozastavit tlačítkem Pauza, nebo zrušit tlačítkem Zrušit.
157
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
10.8 Konfigurace chybových hlášení HDD
Záměr:
Chybové hlášení HDD nastane, pokud je zjištěn stav HDD Uninitialized nebo Abnormal.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Výjimka.
Menu > Konfigurace > Výjimka
2. V rozbalovacím seznamu Typ výjimky zvolte Chyba HDD.
3. Klikněte a označte rámeček vedle zvoleného typu chybového poplachu HDD podle obrázku 10.24.
Poznámka: Typ poplachu může být zvolen: Varování zvukem, Poslat na dohledové centrum, Pošli email
a Spuštění poplachového výstupu. Podrobnosti v kapitole 8.6 Činnosti odezvy na poplach.
Obrázek 10.24 Konfigurace chybových poplachů HDD
4. Pokud je zvoleno sepnutí poplachového výstupu, musíte také zvolit konkrétní poplachový výstupu z níže
uvedeného seznamu.
5. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte nastavení.
158
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 11
Nastavení kamery
159
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
11.1 Konfigurace nastavení OSD
Záměr:
Můžete konfigurovat nastavení OSD pro kamery včetně data, času, jména kamery atd.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní konfigurace OSD.
Menu > Kamera > OSD
2. Zvolte kameru, pro kterou chcete konfigurovat.
3. V poli Název kamery editujte název.
4. Kliknutím na označovací rámeček nakonfigurujte Zobrazení názvu, Zobrazení data a Zobrazení týdne.
5. Zvolte Formát data, Formát času a Zobrazení OSD.
Obrázek 11.1 Rozhraní zobrazení OSD
6. Můžete použít myš a kliknutím a přetažením červeného nebo žlutého textového rámečku přes okno
živého zobrazení nastavit pozici textů.
7. Zkopírování nastavení OSD
1) Pokud chcete nastavení OSD aktuální kamery kopírovat na jinou kameru, klikněte na tlačítko Kopie
a přejdete do rozhraní kopírování nastavení.
2) Zvolte kameru, která má mít stejné nastavení OSD. Můžete také kliknout na označovací rámeček
Analog a zvolit všechny kamery.
3) Kliknutím na tlačítko OK ukončíte kopírování nastavení a vrátíte se do rozhraní konfigurace OSD.
Poznámka: Název kamery nebude zkopírován.
8. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko Použít.
160
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
11.2 Privátní maska
Záměr:
Můžete konfigurovat obdélníkové privátní masky oblastí, které nebudou sledovatelné operátorem. Privátní
masky chrání některé sledované oblasti před pozorováním a nahráváním.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení privátní masky.
Menu > Kamera > Privátní maska
2. Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavovat privátní masku.
3. Klikněte na označovací rámeček Povol privátní masky.
Obrázek 11.3 Rozhraní nastavení privátní masky
4. Pomocí myši vyznačte v obraze zónu. Různé zóny budou označeny rámečkem odlišné barvy.
Poznámka: Můžete nakonfigurovat až čtyři zóny privátní masky, velikost každé zóny lze nastavit.
5. Nakonfigurované zóny privátní masky v okně mohou být vymazány kliknutím na odpovídající ikonu
Smazat zónu 1-4 na pravé straně okna nebo kliknutím na Clear All vymažete všechny zóny.
Obrázek 11.4 Oblast nastavení privátní zóny
6. Kliknutím na tlačítko Kopie můžete kopírovat nastavení privátní zóny aktuální kamery na jiné kamery.
Postupujte podle kroku 7 kapitoly 11.1 Konfigurace nastavení OSD
7. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Použít.
161
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
11.3 Konfigurace parametrů obrazu
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Nastavení snímku.
Menu > Kamera > Snímek
Obrázek 11.5 Rozhraní nastavení obrazu
2. Zvolte kameru, pro kterou chcete nastavovat parametry obrazu.
3. Z rozbalovacího seznamu Režim zvolte přednastavené možnosti: Standard, Vnitřní, Matné světlo,
Venkovní a Přizpůsobit.
4. Pokud je zvolen režim Přizpůsobit, můžete nastavit ručně parametry obrazu včetně Jasu, Kontrastu,
Sytosti a Odstínu podle obrázku 11.6.
Obrázek 11.6 Nastavení uživatelské konfigurace obrazu
5. Kliknutím na tlačítko Kopie můžete kopírovat nastavení obrazu aktuální kamery na jiné kamery.
Postupujte podle kroku 7 kapitoly 11.1 Konfigurace nastavení OSD.
6. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Použít.
162
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 12
Správa a údržba NVR
163
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.1 Prohlížení systémových informací
12.1.1 Prohlížení informací o zařízení
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku Info zařízení pro prohlížení Názvu zařízení, Modelu, Sériového čísla, Verze
firmware, Verze kódování, jak je vidět na obrázku 12.1.
Obrázek 12.1 Rozhraní informací o zařízení
12.1.2 Prohlížení informací o kamerách
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku Kamera pro prohlížení stavu každé kamery, jak je vidět v obrázku 12.2.
Obrázek 12.2 Rozhraní informací o kamerách
164
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.1.3 Prohlížení informací o záznamu
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku Záznam pro prohlížení stavu záznamových parametrů každé kamery, jak je vidět
na obrázku 12.3.
Obrázek 12.3 Rozhraní informací o záznamech
12.1.4 Prohlížení informací o poplachových vstupech/výstupech
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku Poplach pro prohlížení poplachových informací, jak je vidět na obrázku 12.4.
Obrázek 12.4 Rozhraní poplachových informací
165
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.1.5 Prohlížení informací o sítích
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku Síť pro prohlížení informací o síťových nastaveních, jak je vidět na obrázku 12.5.
Obrázek 12.5 Rozhraní informací o sítích
12.1.6 Prohlížení informací o HDD
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní systémových informací.
Menu > Údržba > Info systému
2. Klikněte na záložku HDD pro prohlížení stavu HDD, volného místa, vlastností atd., jak je vidět
na obrázku 12.6.
Obrázek 12.6 Rozhraní informací o HDD
166
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.2 Vyhledávání a export deníku zařízení
Záměr:
Informace o ovládání, poplachu, výjimkách a informace o NVR mohou být ukládány do log souboru, který
může být kdykoli prohlížen a exportován.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní prohledávání logu.
Menu > Údržba > Vyhledat deník
Obrázek 12.7 Rozhraní prohledávání deníku
2. Nastavte podmínky pro zpřesnění vyhledávání, jako jsou Čas začátku a konce, Hlavní a Vedlejší typ.
3. Kliknutím na tlačítko Vyhledat začne prohledávání deníku.
4. Odpovídající záznamy se zobrazí v seznamu zobrazeném níže.
Poznámka: Pokaždé je možné zobrazit až 2000 záznamů.
Obrázek 12.8 Výsledky vyhledávání logu
5. Pro detailní zobrazení záznamu klikněte na tlačítko
jako je vidět na obrázku 12.9. Kliknutím na tlačítko
k dispozici.
167
nebo dvojklikem na řádek. Zobrazí se okno,
můžete také prohlížet příslušné video, pokud je
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 12.9 Detaily logu
6. Pokud chcete soubor log exportovat, klikněte na tlačítko Export a vstoupíte do menu exportu podle
obrázku 12.10
Obrázek 12.10 Export souboru log
7. Zvolte zálohovací zařízení z rozbalovacího seznamu Název zařízení.
8. Pro export souboru do zvoleného zálohovacího zařízení klikněte na Export.
Můžete také kliknout na tlačítko Nová složka a vytvořit novou složku na zálohovacím zařízení nebo
kliknout na tlačítko Formátuj a formátovat zálohovací zařízení před exportem.
Poznámka:
1) Před prováděním exportu logu připojte zálohovací zařízení k NVR.
2) Log soubory exportované do zálohovacího zařízení mají název podle času exportu, např.
20130514124841logBack.txt.
168
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.3 Import/Export konfiguračního souboru
Záměr:
Konfigurační soubor NVR může být exportován na lokální zálohovací zařízení z důvodu zálohy. Konfigurační
soubor jednoho NVR může být importován do dalších NVR, pokud je třeba je nastavit stejné parametry.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Import/Export Konfigurace.
Menu > Údržba > Import/Export
Obrázek 12.11 Import/Export konfiguračního souboru
2. Pro export konfiguračního souboru na zvolené lokální zálohovací zařízení klikněte na tlačítko Exportuj.
3. Pro import konfiguračního souboru zvolte soubor ze zvoleného zálohovacího zařízení a klikněte na
tlačítko Importuj.
Poznámka: Po ukončení importu konfiguračního souboru se zařízení automaticky restartuje.
169
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.4 Aktualizace systému
Záměr:
Firmware vašeho NVR může být aktualizován z lokálního zálohovacího zařízení nebo ze vzdáleného FTP
serveru.
12.4.1 Aktualizace z lokálního zálohovacího zařízení
Kroky:
1. Připojte k NVR lokální zálohovací zařízení na kterém je umístěn firmware pro aktualizaci.
2. Vstupte do rozhraní aktualizace.
Menu > Údržba > Upgrade
3. Klikněte na záložku Místní upgrade a vstupte do menu podle obrázku 12.12
Obrázek 12.12 Rozhraní lokální aktualizace
4. V zálohovacím zařízení zvolte aktualizační soubor.
5. Aktualizaci spustíte kliknutím na tlačítko Aktualizace.
6. Po ukončení aktualizace restartujte DVR a tím aktivujete nový firmware.
12.4.2 Aktualizace přes FTP
Před tím než začnete:
Nakonfigurujte PC (na kterém běží FTP) a NVR do stejné sítě LAN. Na PC použijte TFTP program a
zkopírujte firmware do kořenového adresáře TFTP.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní aktualizace
Menu > Údržba > Upgrade
2. Klikněte na záložku FTP a vstupte do menu aktualizace FTP podle obrázku 12.13
170
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Obrázek 12.13 Rozhraní aktualizace přes FTP
3. Do textového pole zadejte adresu serveru FTP.
4. Aktualizaci spustíte kliknutím na tlačítko Aktualizace.
5. Po ukončení aktualizace restartujte NVR a tím aktivujete nový firmware.
171
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
12.5 Obnovení defaultního nastavení
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní pro obnovení továrního nastavení
Menu > Údržba > Tovární
Obrázek 12.14 Obnovení továrního nastavení
2. Kliknutím na tlačítko OK obnovíte tovární nastavení.
Poznámka: Kromě parametrů nastavení sítě (IP adresy, masky, brány, portu serveru, …) se všechny ostatní
parametry zařízení obnoví na tovární nastavení.
Poznámka: Pouze uživatelský účet s oprávněním admin má povolení k obnovení defaultních továrních
parametrů.
172
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 13
Další
173
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.1 Konfigurace sériového portu RS-232
Záměr:
Port RS-232 se používá dvěma způsoby:
• Konfigurace parametrů: Připojte PC k zařízení pomocí sériového portu PC. Parametry zařízení mohou
být konfigurovány pomocí programu jako je HyperTerminal. Parametry sériového portu PC musí být
nastaveny stejně, jako u NVR.
• Transparentní kanál: Připojte sériové zařízení přímo k NVR. Sériové zařízení bude dálkově ovládáno
přes PC pomocí sítě a protokolu sériového zařízení.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní nastavení RS-232.
Menu > Konfigurace > RS-232
Obrázek 13.1 Rozhraní nastavení RS-232
2. Nakonfigurujte parametry RS-232 včetně přenosové rychlosti (Baud rate), Datové bity, Stop bity, Paritu,
Kontrolu toku a Použití.
3. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
174
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.2 Konfigurace obecného nastavení
Záměr:
Můžete konfigurovat standard BNC výstupu, rozlišení VGA i HDMI výstupu, rychlost ukazatele myši, datum,
čas atd.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní obecného nastavení.
Menu > Konfigurace > Obecný
2. Zvolte záložku Obecný.
Obrázek 13.2 Rozhraní obecného nastavení
3. Konfigurujte následující nastavení:
• Jazyk: Defaultní jazyk je Angličtina.
• Standard CVBS výstupu – norma výstupu: Zvolte normu výstupu videa CVBS NTSC nebo PAL, ta
musí být stejná jako norma vstupu videa (V našich zeměpisných šířkách se používá norma PAL!)
• Rozlišení VGA: Nastavte rozlišení výstupu, které musí být podporované monitorem.
• Rozlišení HDMI: Nastavte rozlišení výstupu, které musí být podporované monitorem.
• Časová zóna: Zvolte časovou zónu. (V našich zeměpisných šířkách se používá norma GMT+01:00!)
• Formát data: Zvolte formát data.
• Datum systému: Nastavte správný datum systému.
• Čas: Nastavte čas systému.
• Rychlost kurzoru myši: Nastavte rychlost ukazatele myši, lze nastavit 4 úrovně.
• Povolit průvodce: Povolit/zakázat průvodce nastavením při každém spuštění systému.
• Povol heslo: Povolit/zakázat použití hesla při přihlášení.
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
175
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.3 Letní čas
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní obecného nastavení.
Menu > Konfigurace > Obecný
2. Zvolte záložku Nastavení DST (Daylight Saving Time) a vstoupíte do rozhraní na obrázku 13.3.
Obrázek 13.3 Okno nastavení letního času
3. Pro automatické nastavení letního času zaškrtněte políčko Auto nastavení DST.
4. Pokud ho chcete nastavit ručně, zrušte Auto nastavení DST, zaškrtněte Povol DST a nastavte Od kdy Do
kdy platí a o kolik se čas posunuje.
Poznámka: V ČR platí letní čas od 2:00 hodin poslední neděli v březnu do 3:00 hodin poslední neděli v říjnu a
posunuje se vždy o 60 minut.
13.4 Konfigurace dalších nastavení
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní obecného nastavení.
Menu > Konfigurace > Obecný
2. Zvolte záložku Další nastavení.
3. Konfigurujte následující nastavení:
• Název zařízení: Upravte název zařízení.
• Číslo zařízení: Upravte číslo NVR pro použití s externí klávesnicí, nebo dálkovým ovladačem. Číslo
zařízení může být nastaveno v rozsahu 1 – 255. Defaultní nastavení je 255.
• Režim výstupu: Nastavte výstupní mód na: Standard, Jas, Jemné nebo Ostré.
• Jas CVBS výstupu: Nastavte jas analogového video výstupu.
• Čas operace vypršel: Nastavte časový limit pro neaktivitu v menu, tj. po uplynutí intervalu neaktivity
uživatele přejde NVR z aktuálního menu do zobrazení živého obrazu.
• Výstupní mód menu: Můžete si zvolit, na kterém výstupu se bude zobrazovat menu.
4. Kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložíte.
176
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.5 Správa uživatelských účtů
Záměr:
V NVR je nastaven defaultní účet: Administrátor. Uživatelské jméno administrátora je admin a heslo je 12345.
Administrátor má veškerá oprávnění.
13.5.1 Přidání uživatele
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní správy uživatelů.
Menu > Konfigurace > Uživatel
Obrázek 13.4 Rozhraní správy uživatelů
2. Kliknutím na tlačítko Přidat vstoupíte do rozhraní přidání uživatele.
Obrázek 13.5 Menu přidání uživatele
177
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Zadejte informace pro nového uživatele, včetně Uživatelského jména, Hesla, Úrovně a MAC adresy
uživatele.
Úroveň: Nastavte úroveň uživatele na Operátor nebo Host. Různé úrovně uživatelů mají různá oprávnění
obsluhy:
• Operátor: Úroveň uživatele operátor má oprávnění lokální/vzdálené prohlížení deníku a
obousměrného audia při vzdálené konfiguraci a všechna oprávnění konfigurace kamer.
• Host: Úroveň uživatele host nemá oprávnění obousměrného audia při vzdálené konfiguraci a má
pouze oprávnění lokálního/vzdáleného přehrávání a lokální/vzdálené prohlížení deníku.
MAC adresa uživatele: MAC adresa vzdáleného PC připojeného k NVR. Pokud je nakonfigurován a
povolen, umožňuje vzdálenému uživateli pouze s touto MAC adresou přístup k NVR.
4. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a vrátíte se do rozhraní Management účtů. Nově přidaný
uživatel se zobrazí v seznamu, jak je vidět na obrázku 13.6.
Obrázek 13.6 Seznam přidaných uživatelů v rozhraní řízení uživatelů
5. Zvolte uživatele v seznamu a potom klikněte na tlačítko
oprávnění podle obrázku 13.7.
pro vstup do rozhraní nastavování
Obrázek 13.7 Rozhraní nastavení uživatelských oprávnění
6. Pro tohoto uživatele nastavte operátorské oprávnění pro Místní nastavení, Vzdálené nastavení a
Konfigurace kamery.
178
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Místní nastavení
• Vyhledávání místní deník: Prohledávání a prohlížení logu a systému informací o DVR.
• Lokální nastavení parametrů: Konfigurace parametrů, obnovení továrního nastavení parametrů,
import/export konfiguračního souboru.
• Lokální správa kamery: Přidávání, mazání a editace IP kamer.
• Lokální rozšířené operace: Správa HDD (inicializace HDD, nastavení vlastností HDD), aktualizace
firmware, zrušení alarmového poplachu.
• Lokální vypnutí/restart: Vypnutí nebo restartování DVR.
Vzdálené nastavení
• Vzdálené vyhledání deníku: Vzdálené prohledávání a prohlížení logu uloženého v DVR.
• Vzdálená konfigurace: Vzdálená konfigurace parametrů, obnovení továrního nastavení parametrů,
import/export konfiguračního souboru.
• Vzdálená správa kamery: Přidávání, mazání a editace IP kamer.
• Vzdálené ovládání sériového portu: Nastavení konfigurace portů RS-232 a RS-485.
• Vzdálené ovládání video výstupu: Odeslání řídicího signálu tlačítka Remote.
• Dvoucestné audio: Realizace obousměrné komunikace mezi vzdáleným klientem a DVR.
• Vzdálené ovládání poplachu: Vzdálená aktivace (oznámení poplachu a výjimečných událostí
vzdálenému klientovi) a ovládání poplachového výstupu.
• Vzdálené pokročilé operace: Vzdálená správa HDD (inicializace HDD, nastavení vlastností HDD),
aktualizace firmware systému, zrušení alarmového poplachu.
• Vzdálené vypnutí/restart: Vzdálené vypnutí nebo restartování DVR.
Konfigurace kamery
• Vzdálené zobrazení: Vzdálené prohlížení živého videa zvolené kamery nebo kamer.
• Lokální manuální operace: Lokální manuální zapnutí/vypnutí záznamu, zachycení snímku a ovládání
poplachového výstupu zvolených kamer.
• Vzdálené manuální operace: Vzdálené manuální zapnutí/vypnutí záznamu, zachycení snímku a
ovládání poplachového výstupu zvolených kamer.
• Lokální přehrávání: Lokální přehrávání zaznamenaných souborů zvolených kamer.
• Vzdálené přehrávání: Vzdálené přehrávání zaznamenaných souborů zvolených kamer.
• Lokání ovládání PTZ: Lokálně ovládaný pohyb zvolených kamer.
• Vzdálené ovládání PTZ: Vzdáleně ovládaný pohyb zvolených kamer.
• Lokální export videa: Export zaznamenaných souborů zvolených kamer.
7. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a opustíte rozhraní.
Poznámka: Pouze uživatelský účet s oprávněním admin má povolení k obnovení defaultních továrních
parametrů.
179
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.5.2 Vymazání uživatele
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní správy uživatelů.
Menu > Konfigurace > Uživatel
2. Zvolte uživatele, který má být vymazán ze seznamu podle obrázku 13.8.
Obrázek 13.8 Vymazání uživatele
3. Kliknutím na ikonu
vymažete zvoleného uživatele.
13.5.3 Editace uživatele
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní správy uživatelů.
Menu > Konfigurace > Uživatel
2. V seznamu zvolte uživatele, který má být editován, podle obrázku 13.9.
Obrázek 13.9 Editace uživatele
180
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
3. Kliknutím na ikonu
vstupte do rozhraní Upravit podle obrázku 13.10.
Obrázek 13.10 rozhraní editace uživatele
4. Editujte informace o uživateli včetně Uživatelského jména, Hesla, Úrovně a MAC adresy.
5. Kliknutím na tlačítko OK uložíte nastavení a opustíte menu.
13.5.4 Změna hesla admin
Záměr:
Heslo uživatelského účtu admin lze změnit v menu.
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní správy uživatelů.
Menu > Konfigurace > Uživatel
2. V seznamu zvolte uživatele admin a klikněte na
a otevře se okno pro změnu hesla.
Obrázek 13.11 Změna hesla admin
3. V menu zaškrtněte Změna hesla a zadejte Aktuální heslo, Nové heslo a Potvrzení nového hesla.
4. Kliknutím na tlačítko Aplikovat uložte změny.
181
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
13.6 Odhlášení, vypnutí, restartování
Kroky:
1. Vstupte do rozhraní Vypnutí
Menu > Vypnout
Obrázek 13.12 Menu vypnutí
2. Kliknutím na tlačítko Odhlaš uzamknete zařízení.
Kliknutím na tlačítko Vypnout vypnete zařízení.
Kliknutím na tlačítko Reboot restartujte zařízení.
Poznámka: Po uzamknutí zařízení se pro další ovládání musíte znovu přihlásit.
182
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
KAPITOLA 14
Příloha
183
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Vysvětlivky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dual Streem – dvojí proud: Dual streem je technologie používaná pro lokální záznam videa s vysokým
rozlišením a současným přenosem proudu s nižším rozlišením přes síť. Oba proudy videa jsou
generovány DVR s tím, že maximální rozlišení hlavního proudu je 4CIF a vedlejší proud má rozlišení
CIF.
HDD: Harddisk - zkratka pro pevný disk.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol síťové aplikace používaný
zařízeními (DHCP klienti) pro získání informací o konfiguraci při ovládání pomocí internetového
protokolu sítě.
HTTP: Zkratka pro Hypertext Transfer Protocol. Protokol pro požadavek hypertextového přenosu
informace mezi servery a internetovými prohlížeči přes síť.
PPPoE: Point to Point Protokol Over Ethernet je síťový protokol pro zapouzdření snímků uvnitř rámců
ethernetu. Používá se hlavně u služeb s ADSL, kde se jednotliví uživatelé připojují k ADSL vysílači
(modem) přes ethernet a ethernetové sítě.
DDNS: Dynamické DNS je označení systému, který umožňuje v reálném čase aktualizovat záznamy
uložené o internetové doméně na DNS serveru. Nejčastěji se jedná o propojení názvu počítače s
dynamicky přidělenou IP adresou, což umožňuje používat pro spojení s počítačem stabilní DNS jméno
místo neustále se měnící IP adresy. Systém je využíván v lokálních sítích nebo pro počítače, které se
připojují k různým poskytovatelům připojení k Internetu.
Hybridní DVR: Hybridní DVR je kombinací DVR a NVR.
NTP: Zkratka pro Network Time Protocol. Protokol navržený pro synchronizaci hodin počítačů přes síť.
NTSC: Zkratka pro National Television System Committee. NTSC je norma analogové televize
používaná v zemích, jako USA a Japonsko. Každý snímek signálu NTSC je tvořen 525 řádky
s frekvencí obnovení 60 Hz.
NVR: Zkratka pro Network Video Recorder. NVR může být založen na PC nebo na vloženém systému
používaném pro centralizované řízení a ukládání signálů IP kamer a dalších IP zařízení.
PAL: Zkratka pro Phase Alternating Line. PAL je video standard používaných v televizních systémech
ve velké části světa. Signál PAL obsahuje 625 řádků při frekvenci obnovení 50 Hz.
PTZ: Zkratka pro Pan, Tilt, Zoom. Kamery PTZ jsou systémy s motorovým pohonem, který umožňuje
kameře otáčení vlevo a vpravo, naklánění nahoru a dolu a zvětšování a zmenšování obrazu optickým
zoomem.
USB: Zkratka pro Universal Serial Bus. USB je norma sériové sběrnice připojované za běhu pro
připojování periferních zařízení k počítači.
184
Uživatelský manuál NVR řady WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST, WHR-8000-HFIST
Časté otázky:
• Proč můj DVR pípá po restartování?
Možné důvody pro varovné pípání DVR jsou následující:
a) Do DVR není instalován HDD
b) HDD není inicializován
c) Chyba HDD
Pro zrušení pípání a použití DVR bez HDD, vstupte do rozhraní Výjimky. Detailní informace jsou
v kapitole 8.5.
• Proč DVR nereaguje při ovládání pomocí IR dálkového ovládání?
Přečtěte si odstavec 1.2 Ovládání pomocí IR dálkového ovládání:
a) V dálkovém ovládání jsou správně instalovány baterie, zkontrolujte, že polarita baterií není otočena.
b) Baterie jsou čerstvé a nejsou vybité.
c) Dálkové ovládání nebylo zakryto.
d) V okolí se nepoužívá fluorescenční lampy
• Proč se zdá, že PTZ nereaguje?
Když PTZ nereaguje, zkontroluje prosím:
a) Kabel RS-485 je správně zapojen
b) Typ kamery je správný
c) Konfigurace rychlosti kamery je správná
d) Konfigurace adresových bitů kamery je správná
e) Interface RS-485 na hlavní desce není vadné
• Proč není nahrané video po nastavení detekce pohybu?
Pokud není nahrané video po nastavení detekce pohybu, zkontrolujte prosím:
a) Časový plán záznamu je správně nastaven podle kroku v menu v Menu > Záznam > Rozvrh
b) Oblast detekce pohybu je správně nastavena (viz Konfigurace detekce pohybu)
c) Kanály kamer pro detekci pohybu byly zapnuty (viz Konfigurace detekce pohybu)
• Proč DVR nedetekuje moje USB exportní zařízení pro export záznamových souborů?
Existuje možnost, že DVR a USB zařízení nejsou kompatibilní. Obraťte se na webové stránky společnosti
pro ověšení seznamu kompatibilních zařízení.
•
DVR v módu živého zobrazení nezobrazuje menu. Nereaguje na myš, čelní panel, dálkové
ovládání ani na klávesnici.
DVR může být v doplňkovém módu. Ten nastane po stisknutí tlačítka F1 na čelním panelu. Pro návrat do
předchozího módu ovládání stiskněte opět tlačítko F1.
185
Uživatelský manuál NVR řady WNR
WNR-7600-NISE, WNR-7700-NIST, WNR-8600-NIST,
NIST, WHR-8000-HFIST
186

Podobné dokumenty

KEEP CALM SURVIVE CAMP

KEEP CALM SURVIVE CAMP aktivně sledovat vlastními prostředky. Pro případy, jako je tento, musí mít každý tábor domluvenu spolupráci s obcí a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná ...

Více

Acronis® Disk Director® 12 User`s Guide

Acronis® Disk Director® 12 User`s Guide Technologie použité v tomto produktu jsou chráněny jedním nebo více následujícími patenty:

Více

Pokyny pre prvé použitie

Pokyny pre prvé použitie Čas je tímto nastaven.

Více

6.3.2 Konfigurace nastavení portů

6.3.2 Konfigurace nastavení portů 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí činnost. Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a ...

Více

Konfigurace skupiny pevných disků

Konfigurace skupiny pevných disků Export video dat na zařízení USB nebo SATA. Export videoklipů během přehrávání. Správa a údržba zálohovacích zařízení. Alarm a výjimka Konfigurovatelný čas zapnutí ochrany vstupu/výstupu alarmu. Al...

Více

Storage - Lenovo | CZ

Storage - Lenovo | CZ dodávají jako kombinované řešení a jsou ideální volbou pro malé a střední podniky a firmy s více pracovišti, které chtějí provozovat vlastní kamerový systém přímo na pracovišti s nejnižšími možnými...

Více

uživatelský manuál

uživatelský manuál Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Více

CZ manuál Maxcom MM910

CZ manuál Maxcom MM910 1. Při použití paměťové karty buďte opatrní zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty před prvním použitím je třeba formátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na kartá...

Více