Den 1 – Tajemství jeho moci

Transkript

Den 1 – Tajemství jeho moci
Den 1 – Tajemství jeho moci Doporučený formát setkání pro společné modlitby „Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: ‚Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.‘“(Lukáš 11:1). Chvály (Doporučená délka ‐ 10 minut) • Začněte modlitební chvíli tím, že budete chválit Boha a děkovat mu za to, že nás učí, jak se modlit a jak k němu přistupovat. • “ Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním…” (Římanům 8:26). • Věnujte čas chválení Boha za to, kým je, a za to, co dělá. Vyznání (Doporučená délka ‐ 5 minut) • Vyznávejte, jak málo se modlíme a přimlouváme za druhé – jak osobně, tak jako společenství. Požádejte Boha, aby vám odpustil to, jak málo s ním rozmlouváme. “ Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě.” (1. Samuelova 12:23). • Požádejte Boha, aby vám zjevil další hříchy ve vašem životě, které potřebujete vyznat; pak zachovejte chvíli úplného ticha a naslouchejte jeho hlasu. Požádejte o odpuštění a s radostí přijměte jeho milost. Prosby a přímluvy (Doporučená délka ‐ 35 minut) • Proste Boha, aby vám dal Ducha svatého, aby vás naučil modlit se tak, jako se modlil Ježíš – upřímně se přimlouval za jiné. “Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování.” (Zachariáš 12:10). • Modlete se o zanícení pro modlitbu, proste o přesvědčení , jak moc se potřebujeme modlit a uvědomovat si moc, která je skrze modlitbu dostupná a na dosah. • Modlete se za vznik modlitebních skupin všude na světě. Požádejte Boha, aby vám ukázal, jak se jako církev učit modlit. • Modlete se za to, abychom se naučili modlit za Boží vedení, dříve než něco začneme plánovat. • MTTC: Modlete se za to, aby vedoucí, kteří pracují na projektu MTTC v 630 městech obdrželi moudrost, aby byli naplněni Duchem svatým, sloužili mu a následovali Boží vůli a dokázali pro něj vyhrát duše. •Modlete se za adventisty a všechny křesťany, aby zakusili skutečné oživení a reformaci na jejich cestě s Bohem. Modlete se, aby byli naplněni Duchem svatým, osobně poznávali Ježíše skrze Bibli a modlitbu a žili svatým životem. Modlete se za sebe, za své sborové společenství, za členy i kazatele i následující skupiny lidí: Vedoucí sboru, rodiče, děti, mládež, svobodné, učitele, pastory, dobrovolníky a misionáře. • Zeptejte se Boha, za kterých 5 lidí se máte během následujících deseti dnů modlit a dovolte Duchu svatému, aby to byl on, kdo vloží jména konkrétních lidí do vaší mysli. Napište si jejich jména (je‐li to vhodné) a prosbu ke každému z nich na dvě kartičky. Jednu si ponechejte u sebe a druhou vložte do krabice vaší skupiny, abyste se za tyto lidi každý večer společně modlili. • Modlete se za další věci, které vám leží na srdci. Díkůvzdání (Doporučená délka ‐ 10 minut) • Radujte se, protože Bůh slyší a odpovídá na vaše modlitby. Viz Jeremiáš 33:2, 3. • Poděkujte mu za odpověď na vaše modlitby dříve, než jste schopni vidět výsledek. Zpívejte písně (zpívejte tyto písně, nebo jiné, podle toho jak vás Bůh povede během modliteb) „Slyš, Bože, prosbu” (Zpívejte Hospodinu #93); “Náš nebeský Otče (Zpívejte Hospodinu #88); „Ze srdce hloubi” (Zpívejte Hospodinu #10); „Já tebe chci mít, Pane” (Zpívejte Hospodinu #146). Ellen Whiteová o modlitbě Páně “Vy se modlete takto…” (Matouš 6:9). „O modlitbě Páně hovořil náš Spasitel dvakrát. Prvně zástupu v kázání na hoře a po několika měsících znovu pouze učedníkům. Tehdy se totiž učedníci po nějaké době odloučení od svého Pána vrátili a našli ho plně zaujatého modlitbou. Zdálo se, že si neuvědomoval jejich přítomnost a modlil se dále nahlas. Spasitelova tvář zářila nebeským jasem. Vypadal, jako by byl v přítomnosti Neviditelného. Hovořil tak živě jako někdo, kdo skutečně rozmlouvá s Bohem. Ježíšova modlitba na učedníky hluboce zapůsobila. Dobře si všimli, jak často trávil dlouhé hodiny o samotě a modlil se ke svému Otci. Celé dny sloužil zástupům lidí, kteří ho vyhledávali, a odhaloval záludné klamy rabínů. Tato nepřetržitá činnost ho nezřídka úplně vyčerpala, takže se jeho matka, bratři a dokonce i jeho učedníci obávali, že se připraví o život. Když se však vrátil od modlitby, na které trávil hodiny po skončení namáhavého dne, zpozorovali na jeho tváři výraz pokoje. Zdálo se jim, že z něho vyzařoval pocit svěžesti. Hodiny strávené s Bohem mu dávaly sílu, aby mohl každé ráno znovu vyjít a přinášet lidem nebeské světlo. Učedníci vycítili souvislost mezi hodinami, které strávil na modlitbách, a mocí jeho slov a skutků. Když tedy nyní slyšeli jeho modlitbu, pocítili v srdci pokoru a posvátnou bázeň. Jakmile se přestal modlit, hlasitě vyjádřili své velké přání: „Pane, nauč nás modlit se“ (Lukáš 11, 1) Pán Ježíš je pak neseznámil s nějakou novou modlitbou. Opakoval jen to, co je učil již dříve. Chtěl tím naznačit, že je třeba, aby porozuměli tomu, co slyšeli. Ještě nepochopili hluboký smysl modlitby Páně. Spasitel nám ovšem nenařídil, abychom používali jen modlitbu Otče náš. Jako Syn člověka nám pouze ukázal způsob, jak se sám modlil. Modlil se prostými slovy, která jsou vhodná i pro malé dítě, jejich význam však nikdy plně nepochopí ani nevzdělanější a nejmodřejší lidé. Učí nás přicházet k Bohu se svým díkůvzdáním, oznamovat mu svá přání, vyznávat mu své hříchy a prosit ho o milost podle jeho zaslíbení. ~ Myšlenky z hory Blahoslavenství, str. 77, 78 (102, 103), 1990, Svoboda grafické závody, s.p.