Ohmův zákon

Transkript

Ohmův zákon
Ohmův zákon
Jak to vypadá s proudem v obvodu?
Spojme zdroje napětí homogenním kovovým vodičem (drát stálého průřezu). Ve vodiči
vznikne stálý proud I, neměníme-li elektromotorické napětí zdroje U e . Proud se nemůže
měnit ani od místa k místu ve vodiči, neboť to by znamenalo hromadění nebo zřeďování
nabitých částic v určitém úseku, což by mělo za následek změnu poklesu potenciálu. To
znamená, že měřič proudu – ampérmetr – může být zařazen do jednoduchého elektrického
obvodu na kterémkoli místě.
Uvažujeme jednoduchý elektrický obvod, ve kterém
jsou zařazeny zdroje napětí ta, že napětí je možno
měnit. V obvodu je zapojen ampérmetr a mezi body
1 a 2 obvodu měřič obvodu měřič napětí (voltmetr).
Zapojíme-li postupně zdroje napětí tak, že měřič
napětí ukazuje hodnoty U, 2U, 3U, ampérmetr
udává hodnoty I, 2I, 3I. Vymění-li vodič mezi body
1, 2 za jiný, dostaneme podobný výsledek při
změněných hodnotách napětí a proudu. Výsledek
můžeme vylovit tak, že proud je přímo úměrný napětí, anebo že poměr napětí a proudu je
stálá veličina (vyslovil Ohm 1826 – určil experimentálně).
U
Z toho plyne Ohmův zákon: R = .
I
Platí při stálé teplotě. Dále platí pro část obvodu, která neobsahuje zdroj napětí. Veličina R
se nazývá elektrický odpor.
Definice:
Elektrický odpor vodiče vypočítáme jako poměr napětí mezi konci vodiče a proudu, který jím
prochází.
Základní jednotka: [R ] =
1V
= 1Ω
1A
Definice:
Jeden ohm je odpor vodiče, jímž protéká stálý proud jeden ampér při napětí jeden volt mezi
jeho koncovými body.
Varianta Ohmova zákona U = RI , udává úbytek (pokles) napětí na vodiči odporu R.
Další varianty: I =
U
, U = RI
R
Elektrický odpor
Bohužel v praxi teplota vodiče není stálá a díky tomu se mění i odpor. Kovové vodiče mají
velmi často tvar dlouhých válců či hranolů (dráty, tyče), které mají délku l a průřez S. Odpor
l
takových vodičů (zjistil Dawy) je R = ρ ⋅
S
ρ - je měrný odpor – nověji používaný termín rezistivita. Její jednotka je Ω ⋅ m .
Honoty
měrných
odporů
některý
vodičů
je
v MFCHT
či
na
webu
http://www.converter.cz/tabulky/merny-odpor.htm.
Látky s velkým měrným elektrickým odporem (nikelin, konstantan, chromnikl) se používají
na výrobu odporových materiálů.
Další vztah charakterizuje závislost elektrického odporu na teplotě, má tvar R = R0 (1 + α ∆t ) .
R – je el. odpor při teplotě t, R0 elektrický odpor vodiče při teplotě t0, ∆t je teplotní rozdíl,
α je teplotní součinitel kovu.
Elektrický odpor i měrný odpor roste přibližně lineárně se stoupající teplotou. Viz. elektrická
rozvodná síť, proto se tam pouští relativně malé proudy při vysokém napětí.
Odpory spojené za sebou (sériově)
Odvodíme odpor R soustavy
dvou vodiče o odporech R1 a R2
spojených za sebou. Protože
oběma vodiči prochází týž proud
I, jsou úbytky napětí na nich
U 1 = R1 ⋅ I
a
U 2 = R2 ⋅ I .
Celkový odpor R soustavy se
určí z celkového úbytku napětí
U = R ⋅ I , kde U = U 1 + U 2 .
Po
dosazení
máme
R ⋅ I = R1 ⋅ I + R2 ⋅ I ,
odkud
R = R1 + R2 .
Definice:
Odpor soustavy dvou za sebou spojených vodičů se rovná součtu jejich odporů.

Podobné dokumenty

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO 3. Řešení: V MFChT musíme vyhledat relativní atomové hmotnosti Ar, jednotlivých prvků, ze kterých se dané látky skládají. Ar (C) =...

Více

Vypracované otázky z X32PTS

Vypracované otázky z X32PTS • mapování (mapping) – přizpůsobování uživatelského signálu do formátu SDH (lze přenášet signály PDH i další (ATM buňky, IP pakety, Ethernet,...)) • kontejner (C-nk) – základní struktura rámce, n –...

Více

Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon Z grafu, ve kterém je lineární část – oblast platnosti Hookova zákona − proložená přímkou, můžeme odečíst modul pružnosti v tahu E = 20 GPa. Tuto hodnotu nalezneme jako směrnici proložené přímky. T...

Více

FYZIKA – 2. ROČNÍK Elektrický proud v kovech a polovodičích

FYZIKA – 2. ROČNÍK Elektrický proud v kovech a polovodičích při pokoj. T v Si hustota děr (= hustotě vol. el.) 7 ⋅ 10 16 m – 3 rekombinace - zánik páru díra + volný el. Pohyb el. a děr v polovodiči je chaotický bez přítomnosti el. pole v polovodiči. putován...

Více

Pomůcky do matematiky

Pomůcky do matematiky Předmětová komise matematiky doporučuje následující kalkulačky Casio nebo Sharp. Student si pořizuje kalkulačku hned na začátku studia, protože je nutné se s ní postupně naučit co nejlépe a

Více

Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy

Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy Současně s relativním prodloužením délky tělesa dochází také k příčnému relativnímu zkrácení (natahujeme-li např. gumové vlákno, dochází spolu s jeho prodlužování k příčnému zužování). Platnost Hoo...

Více

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel Vůči materiálu 1.4301 se tento materiál 1.4435 vyznačuje dobrou odolností vůči řadě kyselin (sírová, fosforečná a organické kyseliny) s mírným obsahem chloridů, podle teploty a koncentrace. Jde o m...

Více

Laboratorní práce Elektrický odpor

Laboratorní práce Elektrický odpor Ve kterém případě bude žárovka svítit jasněji, při sériovém nebo paralelním zapojení? Ve kterém obvodu prochází při stejném napětí žárovkou větší proud?

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory 1) Elektrický vařič má odpor 60  a odebírá proud 2 A. Na jaké napětí smí být připojen ? ( U = 120 V ) 2) Žehlička má odpor 100 . Jaký proud bude odebírat při napětí 220 V ? ( I = 2,2 A ) 3) Jaký ...

Více