evodníky AC / DC signál Galvanické odd lova e

Transkript

evodníky AC / DC signál Galvanické odd lova e
evodníky AC / DC signál
Galvanické odd lova e
Napájecí zdroje
Zobrazova e
EVODNÍKY NA LI TU DIN TS35
Typ:
Typ:
PPN24
PPN230
PP210
PP212
GXN300
GO-UNI
PX24
PXN24
PXN230
GY200
GY200B
GX200
GX440
GXN24
GXN24B
GXN230
P1S
P2S
Q2S
P3S
Q3S
PP210
PP212
PP210Tc
PX310
PPL110
PPL112
PXL310
PXL312
PI121
PI121P
AC24
ACN24
ACN230
AC24S
ACN24S
ACN230S
ACP
ACF
OP033
PWM
evodníky DC signál
Typ
Vstup
Linearizace
PP110/112(dvojitý)
PO110/112(dvojitý)
PQ110
PPN24
PPN230
PX24
PXN24
PXN230
PP210/ 212(dvojitý)
PPL110/ 112(dvojitý)
PX310
PXL310/ 312(dvojitý)
RTD: Pt100, 1000, Ni..
Ano
Odporový vysíla
-
Libovolný termo lánek
-
RTD, termo lánek
Odporový vysíla
Ano
pro RTD
Proud DC, nap tí DC
RTD, termo lánek
Odporový vysíla
Ano
pro RTD
RTD, Pt100, 1000, Ni..
(programovatelné)
Ano
U, I, Termo lánek,
RTD, R, KTY…
(programovatelný)
Ano
Napájení
Výstup
Izolace
Napájení
esnost
po výst. smy ce
4…20mA
-
12…34V
DC
0,3%
s vlastním
zdrojem
po výst. smy ce
0…20mA
4…20mA
0…10V
4…20mA
s vlastním
zdrojem
0…20mA
4…20mA
0…10V
po výst. smy ce
4…20mA
-
RS485
po výst. smy ce
4…20mA
-
RS485
24V DC
-
230V AC
0,3%
12..30V DC
4kVef
24V DC
0,3%
230V AC
-
8..28V DC
4kVef
8..30V DC
0,3°C
0,2°C
0,05%
Odd lovací moduly 4KV
Typ
GXN440/2
Vstup
0/4…20mA
GX440
Výstup 1
Výstup 2
(pro napájení)
Napájení
Úbytek
nap tí
0/4…20mA
-
3,5…30V
2,5V
0,1%
0/4…20mA,
0…10V
-
3,5…30V
2,5V
0,1%
24V DC /20mA
230V AC
0,5V
0,5%
0,5V
0,1%
3,5V
0,2%
2,5V
0,1%
0,5V
0,1%
Charakter
s pomocným napájením bez
enosu energie
s pomocným napájením bez
enosu energie
GO-UNI
GXN24
GXN230
s vlastním zdrojem
0…20mA
4…20mA
0…10V
GX200
24V DC
230V AC
bez napájení, p enos energie 1:1
0/4…20mA 1:1
GY200B
GXN300
230V AC
18V DC /20mA
s vlastním zdrojem
zodoln né provedení
GXN230B
GY200
24V DC
0…20mA
4…20mA
0…10V
GXN24B
bez napájení, p enos energie 1:1
1,2 a 3 kanálové provedení
ez napájení, p enos energie 1:1
1 kanálové provedení
0..20mA, 4..20mA
ivatelská volba
rozsah
esnost
0/4…20mA
s vlastním zdrojem
0..10V, 4..20mA
iv. volba
rozsahu
-
-
18V DC
/20mA
AC, DC
Speciální p evodníky
Typ
Vstup
Charakter
PWM
0..10V DC
PHXC
PH sonda, 1V...1V
ízení výkonového relé
kovou modulací
izolovaný p evodník s proudovým
výstupem
odpor p ipojen 3W
kombinovaná p ep ová ochrana
OP 033
Výstup
Napájení
PWM 0-100%
18..350V DC
80..250V AC, 50 - 60Hz, max.1,5VA
4..20mA
8...30V DC po výstupním signálu 4-20mA
1:1
-
evodníky AC signál
Typ
Vstup
PI121
PI121P
AC24S
ACN24S
ACN230S
AC24
ACN24
ACN230
Charakter
Výstup
Napájení
0…20mA
(4…20mA)
vstupní signál
(po výstupu)
1..2,5..5 AC
st ední hodnota
50, 75, 100A AC
st . hod. pr vlekový
1..2,5..5A AC
57,7-100…500V AC
st ední hodnota AC
proudu nebo nap tí
esnost
0,5%
po výstupní smy ce
1..2,5..5A AC
57,7-100…500V AC
1..2,5..5A AC
57,7-100…500V AC
57,7-100 …500V A
ACP
ACF
0-5A / 57,7-500V
1fázová sí
0-5A / 57,7-500V
3vodi . sí
0-5A / 57,7-500V
4vodi . sí
0-5A / 57,7-500V
3vodi . sí
0-5A / 57,7-500V
3vodi . sí
P1S
P2S
P3S
Q2S
Q3S
RMS efektivní hodnota
proudu nebo nap tí
0,5%
24V DC
4…20mA
0..20mA,
±0..20mA
0…10V
±0..10V
230V 50-60Hz
po výstupní smy ce
0,5%
24V DC
230V 50-60Hz
fázový posuv
dle objednávky
0,5%
frekvence
dle objednávky
0,5%
24V DC
nebo 230V 50-60Hz
(dle objednávky)
0,5%
inný
Výkon
0…20mA
4…20mA
0…10V
Jalový výkon
NAPÁJECÍ ZDROJE
NAPÁJECÍ ZDROJE
NA LI TU DIN
NZ124
Typ zdroje
Napájecí nap tí
NZ224
230V AC/50Hz, ±10%
24V DC, ±5%
Výstupní nap tí
Výstupní výkon
Ji
0,5VA (22mA)
trafo s tep. pojistkou
el. pojistka, signalizace p etí ení
ní
Rozsah prac. Teplot
5VA (200mA)
trafo s vratnou teplotní
pojistkou
-20…+60°C
Jiné provedení zdroj na poptávku
V katalogu dále najdete:
PXL310
DPR40
N24, N25
N30
Programovatelné digitální p evodníky s výstupem RS485
Digitální zobrazova na DIN li tu, s mo ností spínaní relé a RS485
Digitální panelové m ící p ístroje LED 10mm a 14mm
Digitální programovatelné panelové m ící p ístroje a ty i kontakty
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-3-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY STEJNOSM RNÉHO PROUDU A NAP TÍ
PX24, PXN24, PXN230
EVODNÍK STEJNOSM RNÉHO PROUDU A NAP TÍ S GALVANICKÝM ODD LENÍM
- PX24
- PXN24
- PXN230
napájen po výstupní smy ce ( nahrazuje GU 204)
napájení 24VDC
napájení 230VAC
- m í a odd luje vstupní stejnosm rný proudový nebo nap
- umo uje oboupolaritní vstupní i výstupní signál
- odd lení 4000Vef vstup – výstup – napájení
- pomocné napájení 24V DC nebo 230V AC
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,2%
- asová konstanta typ.1ms
ový signál
Modul slou í k m ení stejnosm rných proudových nebo nap ových signál . Vstupní signál
evádí na galvanicky odd lený unifikovaný výstupní signál 0-20mA,
4-20mA a 0-10V .Je schopen zpracovat stejnosm rné signály v rozsahu nap tí 10mV a 500V a
v rozsahu proud 100uA a 500mA. Typické je pou ití modulu pro m ení signál z bo ník a z d li
vysokého nap tí. Na výstupu z p evodníku je aktivní signál galvanicky odd lený od vstupu i od
pomocného napájecího zdroje. P evodník je vhodný pro prost edí s v ím elektromagnetickým ru ením.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
PX24:
- pomocné napájení:
PXN24:
PXN230:
jiné, po domluv
- p íkon:
- vstupní signál:
DC v rozsahu
- výstupní signál:
PX24:
PXN24,
PXN230:
- rozkmit výstupní smy ky:
- zatí ení nap ového výstupu:
- vstupní odpor nap ového vstupu:
- úbytek nap tí proudového vstupu:
- omezení výstupního proudu:
- max. chyba p enosu:
- chyba linearity:
- teplotní chyba:
- kapacita vstup-výstup:
- asová konstanta:
- stupe krytí
sk / svorkovnice:
- hmotnost:
- prost edí:
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
Rozm rový ná rt:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
12..30V DC
24V DC ± 30%
230V 50Hz ± 15%
(80..300VDC,80..250VAC)
max. 2VA
10mV a 500V
100uA a 500mA
i oboupolaritní signál
4-20mA
0-20mA, 4-20mA, 0-10V
i oboupolaritní signál
min. 15V (Rz – 750ohm) p i 20mA
max. 10mA
typ. 100kohm / V
< 0,54V
typ. 30mA (elektronická pojistka)
< 0,2%
< 0,1%
< 0,01%/°C
20pf
typ. 1ms
IP40 / IP10
90g
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III
Význam jednotlivých svorek:
1,3…vstupní signál (3 je +)
4,5..výstupní signál ( 5 je + )
6,7..pomocné napájení p evodníku ( pro 24VDC je 7+ )
nebo 230VAC dle typu
pro PX24 nejsou osazeny, napájení je ve výstupu
Varianty pou ití modul :
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-4-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
PXL310, PXL312
IZOLOVANÝ PROGRAMOVATELNÝ DIGITÁLNÍ P EVODNÍK DC SIGNÁL S VÝSTUPEM RS485
- u ivatelská konfigurace p evodníku
- galvanické odd lení vstupu od výstupu a napájení: 4000Vef
- provedení s výstupem RS485 s komunika ní rychlostí 2400..19200 Bd, typicky a 56 p evodník na lince do 1200m
PXL310
PXL312
izolovaný programovatelný p evodník s výstupem RS485 (ASCII nebo MODBUS-RTU, 2400-19200Bd)
dvojité provedení PXL310 GO mezi vstupy je 2kV
Varianty vstupních signál :
ivatelsky nastavitelné vstupy: (Skute ný vstup a rozsah m ení lze nastavit v mezích uvedeného maximálního rozsahu)
Tabulka toto ná viz. p edchozí strana PX310.
-
Ostatní provedení vstup : (nutná úprava základního provedení)
Termo lánkový teplom r s mo ností externí kompenzace studeného konce idlem Pt100
- Odporový teplom r ve ty vodi ovém (4w) zapojení
- DC nap tí do 1000V
- DC proud 0..23mA, po dohod a 5A
- Odporový vysíla nebo potenciometr 3kΩ a 10 kΩ
- Termistory NTC 10k,15k, 20k, 25k…
- Lineární teplotní idla KTY, termistory a.t.d. dle dohody
- Mo nost p izp sobení vstupu dle pot eb zákazníka
Elektrické parametry p ístroje:
- napájecí nap tí:
8...30V DC
< 5 mA/ <9 mA
- odb r PXL310/312:
- u ivatelská linearizace
tabulkou (32 úsek )
- vzorkování
programovatelné 60ms/160ms
- digitální filtr (tlumení)
programovatelné 0..30 s
- max. odpor p ívodu idla
< 10 Ω /1 vodi
- proud idlem
< 0,5mA
- kompenzace teploty studeného konce pro termo lánky: -30 ..70°C, p esnost ± 1°C
2kV
- izolace vstup u PXL312
- výstupní signál dle provedení:
ASCII, MODBUS/ RTU
- p esnost:
chyba m ení
max. 0,05% z rozsahu
teplotní chyba
max. 0,03% / 10K
- rozsah pracovních teplot
-30...+ 70°C
- stupe krytí sk /svorkovnice
IP40 / IP10
2
- p ipojení
vodi 0,5 a 2,5mm , vstup <10m
- volitelné p íslu enství
programovací adaptér AX-USB-RS485 (nastavovací program Rawet Studio )
6
9
7
8
7
5
4
PXL312
PXL310
4
1
1
2
3
1
2
3
2
Rozm rový ná rt a zapojení svorek:
10
1
3
1
2
5
6
2
3
3
1
2
3
ϑ
2
-
3
+
PXL310:
7(+), 6(-):
5(A), 4(B):
1,2 - 3:
2 - 3:
1 - 3(+):
napájení
výstup RS485
vstup RTD (OV/3W)
vstup RTD (OV/2W)
vstup Tc (U)
PXL312:
10(+), 9(-):
8(A), 7(B):
1,2 - 3:
2 - 3:
1 - 3(+):
4,5 - 6:
5 - 6:
4 - 6(+):
napájení
výstup RS485
1. vstup RTD (OV/3W)
1. vstup RTD (OV/2W)
1. vstup Tc (U)
2. vstup RTD (OV/3W)
2. vstup RTD (OV/2W)
2. vstup Tc (U)
Tc
OV / 3W
OV / 2W
Potenciometr
RTD
interní kompenzace
Montá :
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje
se roubovákem uvolní západka upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí
zatla í sm rem k li . Po zaaretování je montá u konce. Demontá se provádí
opa ným zp sobem.
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC posouzeno dle SN EN 61326-1
Bezpe nost posouzena dle SNEN61010-1
Objednávání: v objednávce uve te:
- typ p evodníku
- vstupní signál, rozsah a jeho typ
- výstupní signál
- po et kus
íklady objednávek:
Základní provedení: ( je mo né nastavit u ivatelsky pomocí adaptéru PK-USB nebo AX-USB)
1ks =PXL312, 2x0-60mV / MODBUS
3ks =PXL310, Pt100 3W 0..200°C / ASCII
9ks =PXL312, Tc „J“ -210..1050°C / MODBUS
1ks =PXL310, Pot 0-1kΩ / ASCII
5ks =PXL312, 0-1V/ MODBUS
1ks =PXL312, 2x0-20mA / ASCII
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-5-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
PX310
IZOLOVANÝ PROGRAMOVATELNÝ P EVODNÍK TEPLOTY a DC SIGNÁL
Vstup
- u ivatelská konfigurace p evodníku
- galvanické odd lení vstupu od výstupu a napájení: 4kVef
- provedení pro montá do rozvad e na li tu DIN
Fe-CuNi
Varianty vstupních signál viz. tabulka:
ivatelsky nastavitelné vstupy: (Skute ný vstup a rozsah
ení lze nastavit v mezích uvedeného maximál. rozsahu)
J
Fe-Ko
Elektrické parametry p ístroje:
- výstupní signál:
4-20mA napájení po lince
- nap tí
8...30V DC
- u ivatelská linearizace
tabulkou (32 úsek )
- vzorkování
16 / 20ms pro RTD a
odpory, 52/80ms pro Tc, U, I
- digitální filtr (tlumení)
programovatelné 0..30s
< 10 Ω /1 vodi
- max. odpor p ívodu idla
- proud idlem
< 0,5mA
- kompenzace teploty studeného konce pro termo lánky:
-30..+70°C, p esnost ± 1°C
- rozli ení proudového výstupu 0,033%
- proudové omezení výstupu
min 3mA, max. 21mA
- p esnost:
chyba m ení
max. 0,05% z rozsahu
teplotní chyba
max. 0,03% / 10K
- rozsah pracovních teplot
-30...+ 70°C
- stupe krytí sk /svorkovnice IP40 / IP10
2
- p ipojení
vodi 0,5 a 2,5mm
- volitelné p íslu enství
programov adaptér PK-USB,
íp. AX-USB
(nastavovací program Rawet Studio)
L
NiCr-NiAl
K
Pt10Rh-Pt
S
0,1% od -144°C
-210..300°C
0,1% od -186°C
0..899°C
0,05%
-60..999°C
0,05%
-210..400°C
0,1% od -177°C
-270..1372°C
0,1% od -99°C
-60..1372°C
0,05%
-50..1768°C
0,1% od 40°C
B
0..1820°C
0,1% od 386°C
-270..1000°C
0,1% od -153°C
NiCrSi-NiSi
N
-270..1300°C
0,1% od -122°C
Pt13Rh-Pt
R
-50..1768°C
0,1% od 54°C
Cu-CuNi
T
-270..400°C
0,1% od -163°C
Ni-Ni18Mo
M
-50..1410°C
0,1%
W5Re-W26Re
C
0..2301°C
0,05%
W3Re-W25Re
D
0..2301°C
0,1% od 49°C
W-W26Re
G
0..2301°C
0,1% od 286°C
F
-30..1400°C
0,05%
-200..400°C
0,1%
-200..400°C
0,1°C
-30..600°C
0,1°C
-200..400°C
0,1°C
-100..500°C
0,1°C
-60..180°C
0,13°C
-55..150°C
0,2°C
Lineární idlo (KTY)
KTY81..KTY85
Odporový vysíla
(OV)
0..320Ω, 0..2,5kΩ
-0,5V..1V
-70..140mV, 0..1V
0..320Ω, 0..2,5kΩ
Potenciometr (POT)
2
1
3
2
3
1
2
3
1
3
2
-
5
- vstupní signál, rozsah a jeho typ
- výstupní signál
Potenciometr
RTD
+
PX310
1
Objednávky:
interní kompenzace
6
2
3
íklady objednávek:
Základní provedení: (je mo né nastavit u ivatelsky pomocí adaptéru PK-USB nebo AX-USB)
5ks PX310, Tc „J“, 0..800°C / 4-20mA
5ks PX310, 0..1V/4-20mA
1ks PX310, 2x0..60°C / 4-20mA
4ks PX310, Ni1000/5000 2W -10..150°C / 4-20mA
3ks PX310, Pt100 3W 0..200°C / 4-20mA
1ks PX310, Pot 0..1k / 4-20mA
1ks PX310, Pot.10k / 4-20mA
8ks PX310, 0..0.5V / 4-20mA
8ks PX310, 0..10mV / 4-20mA
2ks PX310, Tc „J“ 0..+400°C / 4-20mA, + externí kompenzace
.
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
3
Tc
OV / 3W
OV / 2W
Montá :
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se roubovákem uvolní západka upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k
li . Po zaaretování je montá u konce. Demontá se provádí
opa ným zp sobem.
ÛÈ×ÓËÍ
2
ϑ
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC posouzeno dle SN EN 61326-1
Bezpe nost posouzena dle SN EN 61010-1
Objednávání:
objednávce uve te:
0,1% od -137°C
-210..1050°C
E
Pt100
Odporový teplom r Pt1000
(RTD) 2w nebo 3w Pt1000
Ni100, Ni1000
TKR6180 (5000)
1
-210..1200°C
Pt30Rh-Pt6Rh
U
DC nap tí (U)
Rozm rový ná rt a zapojení svorek PX310:
5(-) - 6(+):
výstup 4..20mA
1,2 - 3:
vstup RTD (OV) 3W
1 - 3:
vstup RTD (OV) 2W
1 - 2 - 3:
vstup potenciometr
(st ed= 2)
2 - 3(+):
vstup Tc (U)
Nelinearita
NiCr-CuNi
Pt100
Ostatní provedení vstup : (nutná úprava zákl. provedení)
Termo lánkový teplom r s mo ností externí
kompenzace studeného konce idlem Pt100
Odporový teplom r ve ty vodi ovém (4w) zapojení
DC nap tí do 1000V
DC proud 0..23mA, po dohod a 5A
Odporový vysíla nebo potenciometr 3kΩ a 10 kΩ
Termistory NTC 10k,15k, 20k, 25k …
Lineární teplotní idla KTY, termistory a.t.d. dle dohody
Mo nost p izp sobení vstupu dle pot eb zákazníka
Rozsah
(lineariza ní tabul.)
-6-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN
PI121 a PI121P
EVODNÍKY ST EDNÍ HODNOTY PROUDU
svorkový PI121
pr vlekový PI121P
- st ední hodnota signálu cejchovaná v efektivní hodnot pro sinus
- výstup 0-20mA je napájen z m eného signálu
- výstup 4-20mA nutno napájet z výstupní smy ky
- p ímé zpracování proudu do 100A (PI121P)
- usm
ovací metoda m ení
- odd lení vstup – výstup – 4kVef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
- nízká cena
evodníky p evádí st ední hodnotu m eného st ídavého signálu na
unifikovaný stejnosm rný proudový signál. Na vstupu p evodníku je proudový m icí
transformátor, který je
u p evodníku PI121 závitový a u p evodníku PI121P pr vlekový. Ten odd luje
galvanicky vstupní m ený obvod a napájí výstupní proudovou smy ku. Výstupní
signál je dvoucestn usm rn n a vyfiltrován. Vstupní i výstupní obvod je chrán n
proti p etí ení.
Výstup je cejchovaný v efektivní hodnot p i uva ování initele tvarového
zkreslení 1,1107 (sinus). P evodník je mo no pou ít v p ípad mén zkreslených
pr
vstupního signálu. Jsou-li pou ity v regulaci frekven ní m ni e nebo jiné
nelineární regula ní prvky, je vhodn í pou ít typ p evodníku m icí skute nou
efektivní hodnotu.
Elektrické parametry p ístroje:
Rozm rový ná rt:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájení:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
ze vstupní m ené proudové smy ky
výstup 4-20mA po výstupní smy ce
- vstupní signál
PI121:
1A, 2,5A, 5A AC
PI121P: 50A, 75A a 100A na jeden pr vlek
jiný rozsah po dohod
- spot eba proudového vstupu:
typ. 0,5VA
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
- p etí itelnost vstupu proudu:
- výstupní signál:
0-20mA, 4-20mA
- omezení výstupního proudu:
typ. 35mA (elektronická pojistka)
- max. zát výstupu:
500ohm
- p enos:
lineární
- max. chyba p enosu:
< 0,5%
- teplotní chyba:
< 0,02%/°C
< 0,5%
- zvln ní výstupního signálu:
- zku ební nap tí:
4000Vef
- asová konstanta:
< 0,3s
- hmotnost:
120g
- stupe krytí
sk :
IP40
svorkovnice:
IP10
- prost edí:
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
PI121
PI121P
70
22,5
3
4
Ø11
PI121
PI121P
OTVOR POUZE
PRO PI121P
1
2
44
Význam jednotlivých svorek:
1,2...vstupní svorky
3,4…výstupní svorky ( 4 je + )
nemá vstupní svorky ( pr vlek )
3,4... výstupní svorky ( 4 je + )
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést: - typ p evodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-7-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN
AC24, ACN24 a ACN230 SKUTE NÉ RMS HODNOTY ST
AC24/S, ACN24/S a ACN230/S ST EDNÍ HODNOTY ST
ÍDAVÉHO PROUDU A NAP TÍ
ÍDAVÉHO PROUDU A NAP TÍ
AC24, AC24/S - napájení po výstupní smy ce 4-20mA
ACN24, ACN24/S - pomocné napájení 24V DC
ACN230, ACN230/S - pomocné napájení 230V AC
AC24
ACN24
ACN230
AC24/S
ACN24/S
ACN230/S
- skute ná RMS hodnota
- zpracování signálu
s initelem výkyvu 5
- st ední hodnota
- sinusového pr
hu
- frekven ní rozsah 40 a 1000Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodník AC24, ACN24 a ACN230 evádí skute nou RMS hodnotu m eného st ídavého signálu na unifikovaný
stejnosm rný nap ový nebo proudový signál. Na vstupu p evodníku proudu je m icí transformátor. Odd luje galvanicky vstupní
ený obvod a p evádí vstupní signál na nap tí vhodné pro dal í zpracování. Po dvoucestném usm rn ní, výpo tu RMS hodnoty a
vyfiltrování signálu je na výstupu p evodníku vytvo en výstupní stejnosm rný signál. Pro galvanické odd lení nap ového vstupu je
vyu ito opto lenu. Výpo et RMS hodnoty je proveden v monolitickém p evodníku fy Analog Devices. Vstupní i výstupní obvod je
chrán n proti p etí ení.
evodník je vhodný i ke zpracování siln zkreslených pr
vstupního signálu. Je mo no ho pou ít i v p ípad , jsou-li v
regulaci nasazeny frekven ní m ni e nebo jiné nelineární regula ní prvky. Chyba p i m ení zkreslených pr
signálu p evodníky
st ední hodnoty m e dosahovat desítek procent. Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi m ením st ední hodnoty signálu a skute né
efektivní hodnoty pro r zn zkreslené pr
hy.
Tvar signálu
initel zkreslení
(Vmax / V RMS)
Skute ná RMS
hodnota
St ední hodnota
cejchovaná v efektivní
pro sinus
Chyba m ení st ední
hodnotou
Sinus
1,414
0,707
0,707
0%
Symetrický obdélník
1,00
1,00
1,11
+11,0%
Trojúhelník
1,73
0,577
0,555
-3,8%
Gauss v um
3
0,333
0,295
-11,4%
Obdélníkové pulsy
zné pln ní
2
10
0,5
0,1
0,278
0,011
-44%
-89%
evodníky AC24S, ACN24/S a ACN230/S m í st ední hodnotu dvoucestn usm rn ného vstupního signálu.
Cejchovány jsou v efektivní hodnot odpovídající sinusovému pr
hu vstupního signálu.
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-8-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
- ji ní:
- vstupní jmenovitý signál:
- spot eba nap ového vstupu:
- spot eba proudového vstupu:
- p etí itelnost vstupu
nap tí:
proudu:
- standardní m icí rozsah:
- výstupní signál:
- omezení výstupního proudu:
- max. zát proudového výstupu:
- max. zát nap ového výstupu:
- p enos:
- max. chyba p enosu:
- chyba p i initeli výkyvu 5:
- teplotní chyba:
- zku ební nap tí:
- doba ustálení signálu:
- hmotnost:
- stupe krytí
sk :
svorkovnice:
- prost edí:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluv ( 80..300V DC, 60..250V AC )
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
1A, 2,5A, 5A AC
57,7V,100V,110V,230V,380V,400V,500V AC
65V,115V,127V,265V,440V,460V,600V AC, jiný na objednávku
0,5mA
<0,015VA
2 U jm – 1s
2 I jm - 1min, 20 Ijm - 1s
0…1,2Ijm ( Ujm ) jiný na objednávku
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
typ. 28mA (elektronická pojistka)
15 / Ivýst (ohm)
10mA
lineární
< 0,5%
2,5%
< 0,02%/°C
4000Vef
300ms
120g
IP40
IP10
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
Význam jednotlivých svorek:
Rozm rový ná rt:
22,5
AC24, AC24/S
1,2…vstup m eného signálu
3,4…výstup 4-20mA ( napájení
výstupní smy ky 4 je + )
ACN24, ACN230,
ACN24/S, ACN230/S
1,2… vstup m eného nap tí
3,4… výstupní svorky ( 4 je + )
5,6… napájecí svorky bez polarity
3
4
85
5
6
3
4
ACN24
ACN230
AC24
1
70
22,5
2
1
2
44
ipojení:
Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 2,5mm2. Doporu ujeme pou ít kabel s pr ezem íly od 0,5mm2,
V zaru eném prost edí doporu ujeme stín ný kabel.
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- jmenovitý vstupní signál
- jmenovitý výstupní signál
- nestandardní po adavky ( jiné napájení, m icí rozsah, nastavovací frekvenci … )
- po et kus
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
-9-
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN
P1S
EVODNÍK INNÉHO VÝKONU
P1S jednosystémový pro jednofázovou sí
- inný výkon ve st ídavé síti
- napájení 24V DC nebo 230V AC
- frekven ní rozsah 40 a 1000Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodník p evádí inný výkon m eného st ídavého signálu na unifikovaný stejnosm rný
nap ový nebo proudový signál. Na vstupu p evodníku jsou m icí proudové transformátory a
nap ové d li e. P izp sobují úrove vstupních signál pro zpracování v analogové násobi ce.
Výstupní signál úm rný okam itému výkonu na vstupu je po filtraci a galvanickém odd lení p iveden na
výstupní zesilova . Výstupní zesilova generuje stejnosm rný proudový nebo nap ový signál vhodný
k dal ímu zpracování v ídícím systému a k vyhodnocení. Proudový signál je mo no vést na v í
vzdálenosti i v prost edí s vy í úrovní ru ení. Vstupní i výstupní obvod je chrán n proti p etí ení.
evodník zpracovává iroký rozsah frekvencí a je ho mo no pou ít i v p ípad zkreslených
pr
vstupního signálu. P i m ení v síti 50Hz zpracovává i signály dvacáté harmonické základního
signálu.
Elektrické parametry p ístroje:
- vstupní jmenovitý signál:
- napájecí nap tí:
- ji ní:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- spot eba nap ového vstupu:
- spot eba proudového vstupu:
- p etí itelnost vstupu
nap tí:
proudu:
- výstupní signál:
- omezení výstupního proudu:
- max. zát proudového výstupu:
- max. zát nap ového výstupu:
- teplotní chyba:
- prost edí:
1A, 2,5A, 5A AC
- max. chyba p enosu:
57,7V, 100V, 110V, 220V, 230V,
- p enos:
380V, 400V, 500V AC
- doba ustálení signálu:
24V DC± 30%
- teplotní chyba:
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
- zku ební nap tí:
jiné po domluv ( 80..300V DC, 80..250V AC )
- hmotnost:
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
- stupe krytí
sk :
-25...+ 70°C
svorkovnice:
-40...+ 80°C
0,5mA
typ. 0,015VA
2 Ujm – 1s
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
typ. 28mA (elektronická pojistka)
15 / Ivýst (ohm)
10mA
< 0,02%/°C
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
< 0,5%
lineární
300ms
< 0,02%/°C
4000Vef
240g
IP40
IP10
Varianty p ipojení p evodníku:
Rozm rový ná rt:
Jednofázová sí
Popis svorek:
1,2…vstup m eného proudu
3,4…vstup m eného nap tí
5,6…výstupní signál ( 6 je + )
7,8…pomocné napájení AC, pro DC je 8+
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Výkon p evodníku: P = U . I . cos
U,I – fázová hodnota proudu a nap tí
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 10 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
ífázová ty vodi ové vyvá ená sí
Popis svorek:
1,2…vstup m eného fázového proudu
3,4…vstup m eného fázového nap tí
5,6…výstupní signál ( 6 je + )
7,8…pomocné napájení AC, pro DC je 8+
Výkon p evodníku: P = 3 . Uf . If . cos
Uf – fázové nap tí
If – fázový proud
ífázová t ívodi ová asymetrická vyvá ená sí ( um lé zapojení )
Popis svorek:
1,2…..vstup m eného fázového proudu
3,4,5...vstup m eného sdru eného nap tí
6,7….. výstupní signál ( 7 je + )
8,9….. pomocné napájení AC, pro DC je 9+
Výkon p evodníku: P =
Us – sdru ené nap tí
If – fázový proud
3 . Us . If . cos
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- pomocné napájecí nap tí
- jmenovité vstupní nap tí
- jmenovitý vstupní proud
- m icí rozsah ( výkonu )
Je mo no zadat výkon odli ný od jmenovitého výkonu v rozsahu cca ± 30%.
K tomu je nutné uvést p evody p ed azených transformátor proudu a nap tí a po adovaný rozsah výkonu
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 11 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
P2S a P3S
EVODNÍKY INNÉHO VÝKONU
P2S dvousystémový ( Aronovo zapojení ) pro t ívodi ovou sí
P3S t ísystémový pro ty vodi ovou sí
P2S
P3S
- inný výkon ve st ídavé síti
- napájení 24V DC nebo 230V AC
- frekven ní rozsah 40 a 1000Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4kVef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní
hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodníky p evádí inný výkon m eného st ídavého signálu na unifikovaný stejnosm rný nap ový nebo
proudový signál. Na vstupu p evodníku jsou m icí proudové transformátory a nap ové d li e. P izp sobují úrove
vstupních signál pro zpracování v analogové násobi ce. Výstupní signál úm rný okam itému výkonu na vstupu je po
filtraci a galvanickém odd lení p iveden na výstupní zesilova . Výstupní zesilova generuje stejnosm rný proudový nebo
nap ový signál vhodný k dal ímu zpracování v ídícím systému a k vyhodnocení. Proudový signál je mo no vést na v í
vzdálenosti i v prost edí s vy í úrovní ru ení. Vstupní i výstupní obvod je chrán n proti p etí ení.
evodník zpracovává iroký rozsah frekvencí a je ho mo no pou ít i v p ípad zkreslených pr
vstupního
signálu. P i m ení v síti 50Hz zpracovává i signály dvacáté harmonické základního signálu.
Elektrické parametry p ístroje:
- vstupní jmenovitý signál:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
- ji ní:
- p enos:
- max. chyba p enosu:
- doba ustálení signálu:
- spot eba nap ového vstupu:
- spot eba proudového vstupu:
- p etí itelnost vstupu
nap tí:
proudu:
- výstupní signál:
- omezení výstupního proudu:
- max. zát proudového výstupu:
- max. zát nap ového výstupu:
- zku ební nap tí:
- teplotní chyba:
- prost edí:
- hmotnost:
- stupe krytí:
sk :
svorkovnice:
1A, 2,5A, 5A AC
57,7V, 100V, 110V, 220V, 230V, 380V, 400V, 500V AC
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluv ( 80..300V DC, 80..250V AC )
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
lineární
< 0,5%
300ms
0,5mA
typ. 0,015VA
2 Ujm – 1s
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
typ. 28mA (elektronická pojistka)
15 / Ivýst (ohm)
10mA
4000Vef
< 0,02%/°C
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
240g
IP40
IP10
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
jiné vstupy na poptávku
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 12 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
Varianty p ipojení p evodník :
Rozm rový ná rt:
evodník P2S:
Popis svorek:
1,2,3,4… vstup m eného fázového proudu
5,6,7…… vstup m eného sdru eného nap tí
8,9.......... výstupní signál ( 9 je + )
10,11….. pomocné napájení AC, pro DC je 11+
Výkon p evodníku: P =
Us - sdru ené nap tí
If - fázový proud
3 . Us . If . cos
evodník P3S
Popis svorek:
1,2,3,4,5,6……….
7,8,9,10………..…
11,12……............
13,14……………..
vstup m eného fázového proudu
vstup m eného fázového nap tí
výstupní signál ( 12 je + )
pomocné napájení AC, pro DC je 14+
Výkon p evodníku: P = 3 . Uf . If . cos
Uf,If – fázová hodnota proudu a nap tí
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- pomocné napájecí nap tí
- jmenovité vstupní nap tí
- jmenovitý vstupní proud
- m icí rozsah ( výkonu )
Je mo no zadat výkon odli ný od jmenovitého výkonu v rozsahu cca ± 30%.
K tomu je nutné uvést p evody p ed azených transformátor proudu a nap tí a po adovaný rozsah výkonu
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 13 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
Q2S, Q3S
EVODNÍKY JALOVÉHO VÝKONU V T ÍVODI OVÉ SÍTI
Q2S - dvousystémový (Aronovo zapojení) pro t ívodi ovou symetrickou nevyvá enou sí
Q3S - t ísystémový pro ty vodi ovou symetrickou nevyvá enou sí
- jalový výkon ve t ívodi ové symetrické nevyvá ené síti
- napájení 24V DC nebo 230V AC
- frekven ní rozsah 40 a 1000Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodníky p evádí jalový výkon m eného st ídavého signálu na unifikovaný
stejnosm rný nap ový nebo proudový signál. Na vstupu p evodníku jsou m icí proudové
transformátory a nap ové d li e. P izp sobují úrove vstupních signál pro zpracování
v analogové násobi ce. Výstupní signál úm rný okam itému výkonu na vstupu je po filtraci a
galvanickém odd lení p iveden na výstupní zesilova . Výstupní zesilova generuje stejnosm rný
proudový nebo nap ový signál vhodný k dal ímu zpracování v ídícím systému a k vyhodnocení.
Proudový signál je mo no vést na v í vzdálenosti i v prost edí s vy í úrovní ru ení. Vstupní i
výstupní obvod je chrán n proti p etí ení.
evodník zpracovává iroký rozsah frekvencí a je ho mo no pou ít i v p ípad zkreslených pr
i m ení v síti 50Hz zpracovává i signály dvacáté harmonické základního signálu.
vstupního signálu.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluv ( 80..300V DC, 60..250V AC )
- ji ní:
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
- vstupní jmenovitý signál:
1A, 2,5A, 5A AC
57,7V,100V,110V,220V,230V,
380V,400V,500V AC
- spot eba nap ového vstupu:
0,5mA
- spot eba proudového vstupu:
typ. 0,015VA
- p etí itelnost vstupu
nap tí: 2 Ujm – 1s
proudu: 2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
- výstupní signál:
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
- omezení výstupního proudu:
typ. 28mA (elektronická pojistka)
- max. zát proudového výstupu:
15 / Ivýst (ohm)
- max. zát nap ového výstupu:
10mA
- prost edí:
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
ipojení Q2S:
K
Výkon p evodníku: Q =
L
k
- teplotní chyba:
- max. chyba p enosu:
- p enos:
- teplotní chyba:
- zku ební nap tí:
- doba ustálení signálu:
- hmotnost:
sk :
- stupe krytí
svorkovnice:
< 0,02%/°C
< 0,5%
lineární
< 0,02%/°C
4000Vef
300ms
220g
IP40
IP10
Rozm rový ná rt:
Q2S
3 . Us . If . sin
L1
L2
l
K
N
L
l
k
L3
U
VU
u
vu
V
v
výstup
+
napájení
+
10
11
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
Popis svorek:
1,2,3,4… vstup m eného fázového proudu
- typ p evodníku
- pomocné napájecí nap tí
5,6,7…… vstup m eného sdru eného nap tí
8,9.......... výstupní signál ( 9 je + )
- jmenovité vstupní nap tí
10,11….. pomocné napájení AC, pro DC je 11+
- jmenovitý vstupní proud
- m icí rozsah ( výkonu )
Typové zkou ky:
- výstupní rozsah - po et kus
Základní typová zkou ka: dle SN EN 60688, EMC: dle SN EN 61326-1, Bezpe nost posouzena dle SN EN61010-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Výkon p evodníku: Q = 3 . Uf . If . cos ϕ
ipojení Q2S:
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 14 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN
ACP
EVODNÍK FÁZOVÉHO POSUVU MEZI PROUDEM A NAP TÍM
NEBO MEZI DV MA NAP TÍMI V SÍTI
- metoda vyhodnocení pr chod nulou
- výstup lineární funkcí fázového posuvu mezi vstupy
- nap tí - proud, nap tí - nap tí
- frekven ní rozsah 45 a 65Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- m icí rozsah 20-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodník p evádí velikost fázového posuvu mezi dv ma vstupními signály tého kmito tu na
unifikovaný stejnosm rný nap ový nebo proudový signál. Porovnává asový rozdíl mezi pr chody
nulou s délkou periody. Proudový vstup je odd len m icím transformátorem od vstupu nap ového.
Po vytvarování signálu a výpo tu fázového posuvu je signál p iveden p es odd lovací opto len na
výstupní zesilova . Tam je p eveden na unifikovaný výstupní signál. Výstupní signál je úm rný
fázovému úhlu mezi vstupními signály. Vstupní i výstupní obvod je chrán n proti p etí ení.
Vzhledem k principu m ení nelze p evodník pou ít pro výrazn zkreslené pr
hy.
Elektrické parametry p ístroje:
Rozm rový ná rt:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
7
8
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluv ( 80..300V DC, 60..250V AC )
5
6
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
- ji ní:
- vstupní jmenovitý signál:
1A, 2,5A, 5A AC
57,7V,100V,110V,220V,230V,
ACP
380V,400V,500V AC
0,5mA
- spot eba nap ového vstupu:
- spot eba proudového vstupu:
typ. 0,015VA
3
4
nap tí: 2 Ujm – 1s
- p etí itelnost vstupu
proudu: 2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
- standardní m icí rozsah
ø:
± 60°
± 90
1
2
± 120° jiný rozsah po dohod
i m ení mezi nap tími je L2 vzta ný signál
- výstupní signál:
4-20mA, 0-20mA, 0-10V, ± 10V, ± 5mA, ± 20mA
- omezení výstupního proudu:
typ. 28mA (elektronická pojistka)
- max. zát proudového výstupu:
15 / Ivýst (ohm)
10mA
- max. zát nap ového výstupu:
- p enos:
lineární
- max. chyba p enosu:
< 0,5%
- teplotní chyba:
< 0,02%/°C
Význam jednotlivých svorek:
- zku ební nap tí:
4000Vef
- doba ustálení signálu:
300ms
1,2…vstup proudu (druhé nap tí L2 )
- hmotnost:
120g
3,4…vstup nap tí ( první nap tí L1 )
- stupe krytí
sk :
IP40
5,6…výstupní svorky ( 6 je + )
svorkovnice:
IP10
7,8…napájecí svorky bez polarity
- prost edí:
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- napájecí nap tí
- jmenovité vstupní nap tí
- jmenovitý vstupní proud (druhé nap tí)
- m icí rozsah ( fáze )
- výstupní rozsah
- po et kus
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 15 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN
ACF
EVODNÍK FREKVENCE ST ÍDAVÉHO NAP TÍ
V SÍ OVÝCH ROZVODECH
- m ení pr myslových kmito
- pomocné napájení 230V 50Hz nebo 24Vss
- jmenovité frekvence 50 nebo 60 Hz
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- vstupní signál v rozsahu 20-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá na li tu DIN 35
evodník p evádí frekvenci m eného nap ového vstupního signálu na unifikovaný
stejnosm rný nap ový nebo proudový signál. Po vytvarování vstupního signálu a porovnání
periody s p esným monostabilním klopným obvodem je výstupní signál vyfiltrován. Dále je
iveden p es odd lovací opto len v po adované velikosti na výstupní zesilova . Vstupní i
výstupní obvod je chrán n proti p etí ení.
evodník je mo no pou ít i v p ípad zkreslených pr
vstupního signálu. Na
vstupu p evodníku je analogový filtr, který zaji uje reakci p evodníku jen na základní frekvenci.
Elektrické parametry p ístroje:
Rozm rový ná rt:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
5
6
jiné po domluv ( 80..300V DC, 60..250V AC )
vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
- ji ní:
- vstupní jmenovitý signál:
57,7V,100V,110V,220V,230V,
3
4
380V,400V,500V AC
- spot eba nap ového vstupu:
0,5mA
2 Ujm – 1s
- p etí itelnost vstupu nap tí:
ACF
- standardní m icí rozsah:
45..55Hz
48..52Hz
55..65Hz
58..62Hz
1
2
jiný rozsah po dohod
- výstupní signál:
4-20mA, 0-20mA, 0-10V, ± 10V,
± 5mA, ± 20mA
- omezení výstupního proudu:
typ. 28mA (elektronická pojistka)
- max. zát proudového výstupu:
15 / Ivýst (ohm)
- max. zát nap ového výstupu:
10mA
lineární
- p enos:
- max. chyba p enosu:
< 0,5%
- teplotní chyba:
< 0,02%/°C
Význam jednotlivých svorek:
- zku ební nap tí:
4000Vef
- doba ustálení signálu:
300ms
1,2… vstup m eného nap tí
- hmotnost:
120g
3,4… výstupní svorky ( 6 je + )
- stupe krytí
sk :
IP40
5,6… napájecí svorky bez polarity
svorkovnice:
IP10
- prost edí:
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- napájecí nap tí
- jmenovité vstupní nap tí
- m icí rozsah ( frekvence )
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 16 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GX200
MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ PROUDOVÉ SMY KY
BEZ POMOCNÉHO NAPÁJENÍ S P ENOSEM ENERGIE
- p enos signálu 0 – 20mA nebo 4-20mA v pom ru 1:1
- p enos energie pro napájení dvouvodi ového p evodníku
- nízký úbytek nap tí na modulu typ. 3,5V
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,2%
Modul slou í ke galvanickému odd lení standardních proudových signál 0-20mA, 4-20mA.
Energii pro vlastní napájení odebírá ze vstupního m icího signálu. Modul je mo no pou ít pro odd lení
dvouvodi ového p evodníku napájeného po signálu 4-20mA. V p ípad odd lení signálu v rozsahu
0-20mA musí být zát p evodníku odporová. Galvanického odd lení je dosa eno transformátorem.
Vstupní stejnosm rný signál je modulován na st ídavý, a po p enosu transformátorem je demodulován
op t na stejnosm rný signál. Vstupní obvod je chrán n proti ru ivým nap tím a proti p epólování. Proti
proudovému p etí ení je p evodník chrán n vratnou teplotní pojistkou. Z principu se jedná o
stejnosm rný p esný transformátor proudu. Z toho d vodu je nutné uzav ení sekundárního obvodu pro
pr chod proudu obvodem primárním.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- mezní napájecí nap tí:
- mezní pracovní proud:
- vstupní signál:
- p evodní pom r:
- max. chyba p enosu:
- teplotní chyba:
- zku ební nap tí:
- asová konstanta:
- hmotnost:
- prost edí:
Rozm rový ná rt:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
36V
30mA (pojistka 200mA)
0/4-20mA
1:1
< 0,2%
< 0,002%/°C
4000Vef
< 0,1s
90g
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III
70
22,5
3
4
GX200
1
2
44
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
Význam jednotlivých svorek:
1,2…..vstupní svorky ( 2 je + )
3,4…..výstupní svorky ( 4 je + )
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
Závislost úbytku nap tí na modulu na vstupním nap tí:
Varianty pou ití odd lovacího modulu:
∆U[V]
X
5
4
GX200
3
GX200
-
3
GX200
-
+
OUT 4
3
2
-
+
-
OUT 4
3
2
-
4-20
mA
IN
+
4
2
1
0
5
10
15
20
25
30
Uvst[V]
1
-
IN
1
+
IN
1
+
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- po et kus
Napájení
0/4-20
mA
X
4-20
mA
Napájení
OUT 2
+
4-20 mA
Napájení
X
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 17 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GX440
MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ S PO ADAVKEM EXTERNÍHO
NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU
nahrazuje typy GO224,GO234,GO324 a GO334
- odd lení a vzájemný p evod signál 0 – 20mA, 4-20mA a 0-10V
- dvouvodi ové p ipojení proudových signál
- t ívodi ové p ipojení nap ových signál
- odd lení s pevností 4kVef
- velmi nízký úbytek nap tí na proudovém vstupu max.2,5V
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,2%
- nízká cena ( neobsahuje pomocný napájecí zdroj )
Modul slou í ke galvanickému odd lení s mo ností vzájemného p evodu standardních
proudových nebo nap ových signál 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Modul neobsahuje ádný zdroj.
Vstupní i výstupní obvody p evodníku jsou tedy napájeny ze signál p ivedených na vstupní a
výstupní svorky.
Proudový vstup i výstup p evodníku je p ipojen dvouvodi ov . Vstupní obvod je
napájen z m ené proudové smy ky, kterou zat uje nap ovým úbytkem max. 2,5V. Výstupní
proudový obvod se chová jako prom nný odpor. Odebírá z p ipojeného externího zdroje proud
úm rný vstupnímu signálu.
Nap ový vstup i výstup je nutno p ipojit t ívodi ov . Záporný pól externího zdroje a
signálu je spole ný na svorce GND.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- rozsah skladovacích teplot:
-40...+ 80°C
- napájecí nap tí t ívodi ového vstupu: 5…30V DC
výstupu: 12…30V
- napájecí proud t ívodi ového vstupu: max. 2,5mA
výstupu: max. 1,5mA
- úbytek nap tí na proudovém vstupu: max. 2,5V
- napájecí nap tí proudového výstupu: 3,5…30V DC
- max. chyba p enosu:
< 0,2%
- teplotní chyba:
< 0,01%/°C
- zku ební nap tí:
4000Vef
- kapacita vstup – výstup:
10pf
- asová konstanta:
< 0,1s
- hmotnost:
90g
stupe zne ist ní 2
- prost edí:
kategorie p ep tí v instalaci III
Rozm rový ná rt:
3
4
GX440
I/I
1
2
4
5
3 4
GX440
U/I
1
2 3
5
4 5 6
GX440
I/U
GX440
U/U
1
2
1 2 3
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
Varianty pou ití odd lovacího modulu:
Napájení
Význam jednotlivých svorek:
Zapojení svorek je nejlépe patrné
z variant pou ití modulu.
Napájení
Napájení
Napájení
0-20 mA
4-20 mA
GND OUT
4
5
+
GND OUT
6
4
5
+
+
GND
6
4
3
-
0-20 mA
4-20 mA
+
GND
5
4
5
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- po et kus
1
Napájení
U=2,5V 2
4-20
mA
X
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
2
IN
Napájení
1
+
Napájení
GND
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
1
-
+
IN
U=2,5V 2
1
-
+
4-20
mA
X
2
3
IN
+
Napájení
GND
IN
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 18 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GX440/2
MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ S PO ADAVKEM EXTERNÍHO
NAPÁJENÍ VE VSTUPNÍM I VÝSTUPNÍM OBVODU DVOUKANÁLOVÉ PROVEDENÍ
- odd lení proudového signálu 0/4..20mA 1:1
- dvouvodi ové p ipojení proudových signál
- odd lení s pevností 4000Vef
- velmi nízký úbytek nap tí na proudovém vstupu max.2,5V
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,1%
- nízká cena ( neobsahuje pomocný napájecí zdroj )
Modul slou í ke galvanickému odd lení proudových signál 0/4-20mA . Modul neobsahuje ádný zdroj. Vstupní i výstupní
obvody p evodníku jsou tedy napájeny ze signál p ivedených na vstupní a výstupní svorky.
Proudový vstup i výstup p evodníku je p ipojen dvouvodi ov . Vstupní obvod je napájen z m ené proudové smy ky, kterou
zat uje nap ovým úbytkem max. 2,5V. Výstupní proudový obvod se chová jako prom nný odpor.
Odebírá z p ipojeného externího zdroje proud úm rný vstupnímu signálu.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- rozsah skladovacích teplot:
-40...+ 80°C
- úbytek nap tí na proudovém vstupu: max. 2,5V
- napájecí nap tí proudového výstupu: 3,5…30V DC
< 0,1%
- max. chyba p enosu:
- teplotní chyba:
< 0,01%/°C
- rozb hový proud:
< 20uA
- zku ební nap tí:
4000Vef
- kapacita vstup – výstup:
10pf
- asová konstanta:
< 0,1s
- hmotnost:
90g
- prost edí:
stupe zne ist ní 2,
kategorie p ep tí v instalaci III
Rozm rový ná rt:
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
Varianty pou ití odd lovacího modulu:
Význam jednotlivých svorek:
Zapojení svorek je nejlépe patrné z variant pou ití modulu.
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 19 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GXN24 a GXN230
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ S POMOCNÝM NAPÁJENÍM
GXN24
24V DC
GXN230
230V AC (nahrazuje typ GON224)
GXN24B a GXN230B - Zodoln né provedení v ochran proti blesku.
Modul obsahuje navíc ochranu bleskojistkami a drátovými rezistory
v p ívodech. Vhodné do venkovního prost edí.
- odd lení a vzájemný p evod signál 0..20mA, 4..20mA a 0..10V
- zdroj 18V DC pro napájení dvouvodi ového p evodníku na vstupu
- odd lení 4000Vef vstup - výstup - napájení
- pomocné napájení 24V DC nebo 230V AC
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,1%
Modul slou í ke galvanickému odd lení s mo ností vzájemného p evodu standardních
proudových nebo nap ových signál 0..20mA, 4..20mA a 0..10V. Je schopen zpracovat také dal í
stejnosm rné signály v rozsahu nap tí 1mV a 30V a v rozsahu proud 10uA a 50mA. Z p evodníku je
vyveden na vstupní stran nestabilizovaný zdroj nap tí 18V/20mA.
Typické je pou ití modulu jako galvanicky odd leného zdroje pro napájení dvouvodi ového
evodníku napájeného po signálu 4-20mA. Na výstupu z p evodníku je aktivní signál galvanicky
odd lený od vstupu i od pomocného napájecího zdroje.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- rozsah skladovacích teplot:
-40...+ 80°C
- pomocné napájení
GXN24:
24V DC ± 30%
GXN230: 230V 50Hz ± 15%
jiné, po domluv (80..300VDC,80..250VAC)
- p íkon:
max. 2VA
- zdroj pro 2-vodi ový p evodník:
18V p i 20mA
- vstupní signál:
0-20mA,4-20mA,0-10V
jiný DC v rozsahu 1mV a 30V
10uA a 50mA
- výstupní signál:
0-20mA, 4-20mA, 0-10V nebo jiný
- rozkmit výstupní smy ky:
min. 15V (Rz – 750ohm) p i 20mA
- zatí ení nap ového výstupu:
max. 10mA
- vstupní odpor nap ového vstupu:
typ. 100kohm / V
- úbytek nap tí proudového vstupu:
< 0,54V
- omezení výstupního proudu:
typ. 30mA (elektronická pojistka)
- max. chyba p enosu:
< 0,1%
- chyba linearity:
< 0,1%
- teplotní chyba:
< 0,01%/°C
- kapacita vstup-výstup:
20pf
- asová konstanta:
typ.1ms
- stupe krytí
sk / svorkovnice:
IP40 / IP10
- hmotnost:
90g
- prost edí:
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
Rozm rový ná rt:
70
22,5
6
7
4
5
GXN230
GXN24
1
2
3
44
Význam jednotlivých svorek:
1…minus vstupního signálu a záporný pól zdroje
2…plus vstupního signálu
3…kladný pól zdroje 18V
4,5..výstupní signál ( 5 je + )
6,7..pomocné napájení p evodníku ( pro 24VDC je 7+ )
Varianty pou ití odd lovacího modulu:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- po et kus
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 20 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GOUNI
UNIVERZÁLNÍ MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ SE ZDROJEM
PRO NAPÁJENÍ P EVODNÍKU
- mo nost volby rozsahu p i montá i
- zdroj 24V DC pro napájení dvouvodi ového p evodníku na vstupu
- odd lení vstup - výstup - napájení 4000Vef
- pomocné napájení 230V AC
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,5%
Modul slou í ke galvanickému odd lení standardních proudových a nap ových signál
0..20mA, 4..20mA a 0..10V. Obsahuje napájecí zdroj 24V DC pro napájení dvouvodi ového m icího
evodníku na vstupní stran
a galvanicky odd lený zesilova s natrimovanými rozsahy
standardních signál . Je vhodný k pou ití v rozvad ích obsahujících sí ové nap tí. K napájení
svých obvod vyu ívá vlastní sí ový zdroj s toroidním transformátorem. K odd lení m eného
signálu je pou it opto len. Maximální výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou.
Vstupní i výstupní obvody p evodníku jsou chrán ny proti ru ení. Vstupní a výstupní signál
evodníku volí u ivatel p i montá i sám podle toho, které svorky p evodníku zapojí. P i volb
výstupního signálu 0..10V je nutno propojit svorky 9 a 10.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- pomocné napájení:
- spot eba:
- vstupní signál:
- výstupní signál:
- zdroj pro dvouvodi ový p evodník:
- vstupní odpor nap ového vstupu:
proudového vstupu:
- p esnost p evodu:
- teplotní chyba:
- asová konstanta:
- hmotnost:
- prost edí:
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
Rozm rový ná rt:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
230V 50Hz ± 15%
2VA
0–20mA, 4-20mA, 0-10V
0-20mA, 4-20mA max.750ohm
0-10V min. 1kohm
24V DC ± 5%
1Mohm
50ohm
< 0,5%
< 0,02%/°C
< 0,1s
240g
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III
7
8
9 10 11 12
GO UNI
1 2
3 4
5 6
44
Význam jednotlivých svorek:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
1.........
2.........
3.........
4.........
5.........
7.........
8,9......
10.......
11,12..
0-20mA
Varianty pou ití odd lovacího modulu:
-
230V
4-20mA
-
+
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- po et kus
+
0-10V
-
230V
+
230V
0-10V
-
230V
0-20mA
+
-
+
7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12
GO UNI
GO UNI
GO UNI
GO UNI
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
-
+
7 8 9 10 11 12
-
+
4-20mA
-
+
X
X
Objednávky:
0-20mA
X
X
X
-
+
4-20mA
4-20mA
X
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS s.r.o. je lenem sdru ení RETELA
www.retela.cz
230V
kladný pól napájecího zdroje 24V
vstup m eného proudu blokující
signál 0-4mA
vstup m eného proudu lineární
GND
vstup nap tí 0-10V
nula nap ového výstupu 0-10V
proudový výstup (9 je + )
nap ový výstup, nutno spojit s 9
napájecí svorky 230V AC
GO UNI
7 8 9 10 11 12
ÛÈ×ÓËÍ
70
45
X
7 8 9 10 11 12
-
+
NAPÁJENÍ
0-10V
NAPÁJENÍ
X
X
X
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 21 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
MODULY GALVANICKÉHO ODD LENÍ
GXN300
MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ S P EPÍNATELNÝM ROZSAHEM
- odd lení a vzájemný p evod signál 0..20mA, 4..20mA a 0..10V
- nastavení rozsahu oto ným BCD p epína em
- zdroj 18V DC pro napájení dvouvodi ového p evodníku na vstupu
- odd lení 4000Vef vstup - výstup - napájení
- pomocné napájení v irokém rozsahu 18 a 300VDC a 80 a 250VAC
- provedení na li tu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,1%
- asová konstanta typ.100ms
Modul slou í ke galvanickému odd lení s mo ností vzájemného p evodu standardních
proudových nebo nap ových signál 0..20mA, 4..20mA a 0..10V. Z p evodníku je vyveden na
vstupní stran nestabilizovaný zdroj nap tí 18V/20mA. Typické je pou ití modulu jako galvanicky
odd leného zdroje pro napájení dvouvodi ového p evodníku napájeného po signálu 4..20mA. Na
výstupu z p evodníku je aktivní signál galvanicky odd lený od vstupu i od pomocného napájecího
zdroje.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- pomocné napájení standard:
na objednání:
- p íkon:
- zdroj pro 2-vodi ový p evodník:
- p evod signálu:
(Po odklopení ví ka je mo no BCD
epína em nastavit jeden z
edvolených rozsah .Pro zm nu
nastaveného rozsahu je nutné odpojit
a znovu p ipojit napájení p evodníku)
- rozkmit výstupní smy ky:
- zatí ení nap ového výstupu:
- vstupní odpor nap ového vstupu:
- úbytek nap tí proudového vstupu:
- omezení výstupního proudu:
- max. chyba p enosu:
- chyba linearity:
- teplotní chyba:
- kapacita vstup-výstup:
- asová konstanta:
- stupe krytí
- hmotnost:
- prost edí:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
libovolné v rozsahu 18 – 300VDC a 80 – 250 VAC
20 – 60VAC
max. 1,5VA
Rozm rový ná rt:
18V p i 20mA
BCD vstup
výstup
1.
0/4-20mA
0/4-20mA
2.
0-20mA
4-20mA
3.
0-10V
4-20mA
4.
4-20mA
4-20mA
5.
0-20mA
0-20mA
6.
0-10V
0-20mA
7.
4-20mA
0-10V
8.
0-20mA
0-10V
9.
0-10V
0-10V
min. 15V (Rz – 750ohm) p i 20mA
max. 10mA
1Mohm
0,54V
typ. 25mA (elektronická pojistka)
< 0,1%
< 0,05%
< 0,01%/°C
20pf
typ.100ms
sk / svorkovnice:
IP40 / IP10
90g
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
7
8
5
6
GXN300
4
1
2
3
Význam jednotlivých svorek:
1…minus vstupního signálu a záporný pól zdroje
2…plus vstupního proudu
3…plus vstupního nap tí
4… kladný pól zdroje 18V
5,6..výstupní signál (6 je +)
7,8..pomocné napájení bez polarity
íklady pou ití odd lovacího modulu GXN300:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN61010-1
Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- po et kus
- nastavený rozsah
(není-li uveden, p epína je poloze 1.
0/4-20//0/4-20mA)
GXN300
GXN300
-
-
+
5
6
-
+
5
7
6
7
8
1 2
3
GND IN
4
8
1
2
IN
3
0/4-20
mA
X
6
18-300V DC
80-250V AC
18-300V DC
80-250V AC
8
+
5
7
18-300V DC
80-250V AC
Napájení
GXN300
4
+18V
1
2
GND
4-20
mA
X
3
4
IN
0-10
V
X
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 22 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
POMOCNÉ ZDROJE
NZ124, NZ224
SÍ OVÉ ZDROJE NAP TÍ
Provedení:
NZ124
NZ224
Zdroje jsou ur eny pro napájení p evodník , galvanických
s p evodníkem a jiných za ízení
odd lovacích jednotek, stonkových teplom
v pr myslu. Montuje se do rozvad
na standardní li tu pro elektrické
instalace DIN 35.
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka:
EMC:
Bezpe nost:
dle SN EN 60770-1
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
Elektrické parametry p ístroje:
Typ
napájecí nap tí
výstupní nap tí
výstupní výkon
p íkon
ji ní
signalizace funkce
signalizace p etí ení
rozsah pracovních teplot
stupe krytí
prost edí
význam svorek: 230V AC
24V DC
NZ 124
230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz )
24V DC, ±5%
0,5VA (22mA)
1VA
trafo s teplotní pojistkou
elektronická pojistka
zelená LED dioda
ervená LED dioda
3, 4
1- 2+
NZ 224
230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz )
24V DC, ±5%
5VA (200mA)
8VA
trafo s vratnou teplotní pojistkou
zelená LED dioda
není
- 25 a + 60°C
sk IP40, svorkovnice IP10
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III
1, 2
3, 4, 5 - 6, 7, 8 +
Rozm ry p evodník :
Objednávání:
íklady: NZ124, 2ks
NZ224, 1ks
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 23 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
PX210
PROGRAMOVATELNÝ P EVODNÍK S GALVANICKÝM ODD LENÍM
Popis:
- modul p evádí na 4-20mA:
- nap tí z libovolného termo lánku s linearizací a kompenzací studeného konce
- stejnosm rný proud nebo nap tí
- galvanické odd lení vstupu od výstupu a napájení: 4kV
- p evodník je ur en pro montá do rozvad e na li tu DIN
Elektrické parametry p ístroje:
- vstup dle objednávky:
termo lánky: J, T, K, E, N, L, S, R, B,C,D,G ( výb r se provádí programov )
stejnosm rné nap tí dle objednávky nap .: 0…1V, 0…10V, 0..300V, max. 600V
stejnosm rné proudy nap .: 0..20mA, max. 2A
4-20 mA
tabulkou
8...28V DC
0,025%
<3 a >22 mA
0..30 s
-25...+ 70°C
< 0,1% z rozsahu
asi 0,05%/10K
IP40 / IP10
li ta DIN 35 mm
vodi 0,5 a 2,5mm2
- výstup
- p evodní charakteristika
- napájecí nap tí:
- rozli ení výstupu
- proudové omezení
- digitální filtr
- rozsah pracovních teplot:
chyba m ení:
- p esnost:
teplotní chyba:
- stupe krytí sk / svorkovnice:
- montá :
- p ipojení:
- u ivatelská linearizace
- volitelné p íslu enství
PK-USB ( PC program zdarma)
Elektrické parametry pro termo lánky: interní kompenzace teploty studeného konce v rozsahu -25 ..70°C, p esnost ± 1°C
- vzorkování <50 ms
Rozsah
chyba nelinearity
Fe-Ko
Typ termo lánku
L
DIN 43 710
-25 .. +900°C
0,10%
Fe-Ko
J
EN 60 584
-210 .. +1200°C
0,10%
Cu-Ko
T
EN 60 584
-270 .. +400°C
0,10%
NiCr-Ni
K EN 60 584
-270.. +1372°C
0,10%
NiCr-Ko
E EN 60 584
-270 .. +1000°C
0,10%
NiCrSi-NiSi
N EN 60 584
-270 .. +1300°C
0,10% od -130°C
Pt10Rh-Pt
S EN 60 584
-50 .. +1760°C
0,15% od 0°C
Pt13Rh-Pt
R EN 60 584 - -50 .. +1767°C
0,15% od 0°C
Pt30Rh-Pt6Rh B
0 .. +1820°C
0,15% od 400°C
W3Re-W25Re D
EN 60 584
0 .. +2495°C
0,15% od 500°C
W5Re-W26Re C
0 .. +2320°C
0,15%
W-W26Re
0 .. +2315°C
0,15% od 500°C
G
3
4
PX210
1
2
Zapojení svorek: 3(-), 4(+): napájení 8…28V DC
1(-), 2(+): vstup
Montá p evodníku
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se roubovákem uvolní západka
upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k li . Po zaaretování je montá u konce. Demontá se provádí
opa ným zp sobem.
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC posouzeno dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1
Bezpe nost Objednávání:
V objednávce uve te:- typ p evodníku
- po et kus
- vstupní signál: - termo lánek a jeho typ
- stejnosm rný proud
- stejnosm rné nap tí
íklad objednávky:
PX210; 5 ks; termo lánek J (0..800°C)/4-20mA
PX210; 3 ks; ±120 mV/4-20mA
PX210; 13 ks; ±10 V/4-20mA
PX210; 5 ks; 0..300V/4-20mA
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 24 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
EVODNÍK NA LINKU RS485
PXL210/212
evodník komunikující po lince RS485 s galvanickým odd lením
Popis:
- modul p evádí na digitální signál:
- nap tí z libovolného termo lánku s linearizací a kompenzací studeného konce
- stejnosm rný proud nebo nap tí
- galvanické odd lení vstupu od výstupu a napájení: 4kV
- u PXL212 galvanické odd lení vstup >1kV
- komunikuje po lince RS485 s nad azenou stanicí s p enosovou rychlostí v rozmezí 2400 a 19200 Bd.
- p evodník je ur en pro montá do rozvad e na li tu DIN
- mo nost p ipojit a 31 p evodník na linku RS485 do vzdálenosti 1200m
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- napájecí nap tí:
8...28V DC
(ochrana proti p epólování)
- odb r:
<7 mA, p i vysílání typ. 60 mA
- vstupy dle objednávky:
termo lánky (volitelné progr.):
J, T, K, E, N, L, S, R, B,C,D,G
nebo 2 analogové vstupy:
2x 0..20mA; 2x 0..10V;
0-20mA a 0-10V (nast. p i výr.)
- p esnost:
chyba m ení:
< 0,1% z rozsahu
teplotní chyba:
cca 0,05%/10K
odpory 39kΩ def. klid. stav linky
- zakon ení linky RS485:
- stupe krytí sk /svorkovnice: IP40 / IP10
- montá :
li ta DIN 35 mm
2;
- p ipojení:
vodi 0,5 a 2,5mm (stín ný)l
- u ivatelská linearizace
- interní komp. studeného konce v rozsahu -25 .. 70°C ± 1°C
- vzorkování <150 ms
Elektrické parametry pro termo lánky:
Termo lanek
Rozsah
esnost
Fe-Ko
L DIN 43 710 -25.. +900°C
Fe-Ko
Cu-Ko
J EN 60 584 -210..+1200°C 0,10%
T EN 60 584 -270..+400°C 0,10%
NiCr-Ni
K EN 60 584 -270..+1372°C 0,10%
NiCr-Ko
E EN 60 584 -270..+1000°C 0,10%
NiCrSi-NiSi
N EN 60 584 -270..+1300°C 0,1% od -130°C
Pt10Rh-Pt
S EN 60 584 -50..+1768°C
0,15% od 0°C
Pt13Rh-Pt
R EN 60 584 -50..+1767°C
0,15% od 0°C
Pt30Rh-Pt6Rh B EN 60 584 0..+1820°C
W3Re-W25Re D
0..+2495°C
0,10%
0,15% od 400°C
0,15% od 500°C
W5Re-W26Re C
0..+2320°C
0,15%
W-W26Re
G
0..+2315
0,15% od 500°C
7
9
10
7
8
Protokol:
Firemní nastavení : 19200 Bd, 8N1
ASCII
adresa A – vstup 1 a 3
adresa B – vstup 4 a 6
MODBUS adresa 01 – vstup 1 a 3
adresa 02 – vstup 4 a 6
vstupy 4 a 6 mají sudé adresy (B,D..;02,04…)
6
5
4
Zapojení svorek:
PXL210: 4(B), 5(A): linka RS485
6(-), 7(+): napájení 8…28V DC
1(-),3(+): vstup 1
1(-),2(+): vstup 2
PXL212
PXL210
PXL212: 7(B), 8(A): linka RS485
9(-), 10(+): napájení 8…28V DC
1(-),3(+): vstup 1
1(-),2(+): vstup 2
4(-),5(+) vstup 3
4(-),6(+) vstup 4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Montá p evodníku:
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se roubovákem uvolní západka
upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k li . Po zaaretování je montá u konce. Demontá se provádí
opa ným zp sobem.
Typové zkou ky: Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC posouzeno dle SN EN 61326-1
Bezpe nost posouzena dle SN EN 61010-1
Objednávání:
V objed. uve te:
íklad objednávky:
PXL210; 5 ks; termo lánek J; ASCII
PXL210; 2 ks; 1x0..20 mA; ASCII
PXL210; 3 ks; 2x±150 mV; ASCII
PXL210; 5 ks; 2x0..10V; MODBUS/RTU
PXL210; 6 ks; 0..10V a 0-20mA; MODBUS/RTU
PXL212; 3ks; 2x termo lánek K, MODBUS/RTU
- typ p evodníku
- po et kus
- vstupní signál:
- termo lánek a jeho typ
- stejnosm rný proud
- stejnosm rné nap tí
- protokol:
MODBUS-RTU nebo ASCII
- je mo né uvést po adované nastavení
pro typ termo lánku (J, K…) a p enosovou rychlost (9600 8N1)
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 25 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
DPR40
DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVA
Provedení:
Zobrazova je ur en do rozvad
pro montá na li tu DIN 35mm. Vstup je mo né za pomoci programovacího adapteru a programu
ivatelsky nastavit na po adovanou veli inu v rámci tabulek 1. a 2. Rozsahy v tabulce 3 ji není mo né bez dílenského zásahu m nit.
Jako roz ení je mo né doplnit indikátor o výstup RS485 nebo releový p epínací kontakt 10A.
Elektrické parametry p ístroje:
8...30V DC; GO 24VDC±10%; 230V AC±10%
- napájecí nap tí
- u ivatelská linearizace
tabulkou (32 úsek )
- vzorkování
240 ms
- digitální filtr (tlumení)
programovatelné 0..30 s
- max. odpor p ívodu idla
< 10 Ω /1 vodi (pro 3W kompenzaci)
- proud idlem
< 0,5mA
- kompenzace teploty studeného konce pro termo lánky: -30 ..70°C p esnost ± 1°C
- elektrická pevnost vstup v i napájení 8..30V
bez odd lení
24V
1kV
230V
4kV
- zobrazení
4 digity, barva rudá, vý ka íslice 9mm
(od -999 do 9999 s program. umístitelnou des. te kou)
- p esnost:
chyba m ení
max. 0,05% z rozsahu ±1 digit
teplotní chyba
max. 0,03% / 10K
- rozsah pracovních teplot
-30°...+ 60°C
- výstup volitelný
RS485 MODBUS
relé – 1x p epínací kontakt 10A/250V AC
(programov nastavený bod sepnutí a hystereze dle objednávky)
- stupe krytí sk / svorkovnice
IP40 / IP10
- p ipojení
vodi 0,5 a 2,5mm2
- volitelné p íslu enství
programovací adaptér AX-USB (nastavovací program Rawet Studio )
Varianty vstupních signál :
Tabulka 1 (v rámci tabulky lze m nit programov rozsah)
Vstup
Pt100
-200..400°C
Nelinearita
Obj. .
0,1°C
001
Vstup
Nelinearita
Obj. .
0,13°C
008
0,2°C
009
0..320Ω
-
010
0..2500Ω
-
011
0..320Ω
-
012
0..2500Ω
-
013
Ni1000/5000 -60..180°C
RTD
Pt100
-30..600°C
0,1°C
002
Pt1000
-200..400°C
0,1°C
003
Pt1000
-100..500°C
0,1°C
004
Ni100/6180
-60..180°C
0,13°C
005
KTY81-121
Odporový vysíla
RTD
Potenciometr
Ni100/5000
-60..180°C
0,13°C
006
Ni1000/6180
-60..180°C
0,13°C
007
-55..150°C
Tabulka 2 (v rámci tabulky lze m nit programov rozsah , doporu ené galvanicky odd lené napájení)
Termo lánek
Nelinearita
Obj. .
-210..1200°C
0,1% od -137°C
101
NiCr-CuNi
E
-210..1050°C
0,1% od -144°C
102
NiCrSi-NiSi
-210..300°C
0,1% od -186°C
103
0,05%
104
-60..999°C
0,05%
105
Ni-Ni18Mo
-210..400°C
0,1% od -177°C
106
-270..1372°C
0,1% od -99°C
-60..1372°C
Fe-CuNi
J
Fe-Ko
L 0..899°C
NiCr-NiAl
Termo lánek
Nelinearita
Obj. .
-270..1000°C
0,1% od -153°C
111
N
-270..1300°C
0,1% od -122°C
112
Pt13Rh-Pt
R
-50..1768°C
0,1% od 54°C
113
Cu-CuNi
T
-270..400°C
0,1% od -163°C
114
M -50..1410°C
0,10%
115
W5Re-W26Re
C
0..2301°C
0,05%
116
107
W3Re-W25Re
D
0..2301°C
0,1% od 49°C
117
0,05%
108
W-W26Re
G 0..2301°C
0,1% od 286°C
118
K
Pt10Rh-Pt
S -50..1768°C
0,1% od 40°C
109
F
-30..1400°C
0,05%
119
Pt30Rh-Pt6Rh
B 0..1820°C
0,1% od 386°C
110
U
-200..400°C
0,10%
120
Ostatní provedení vstup : (nutná dílenská úprava základního provedení pro ka dý rozsah)
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 26 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
DPR40
Tabulka 3 (jen pro galvanicky odd lené napájecí nap tí)
Vstup
Rozsah
-70mV..140mV
0..1V
0..10V
DC proud (I)
DC nap tí (U)
-10..0..+10V
0..110V
0..250V
Na dotaz je mo né p izp sobení vstupu a p evodu dle pot eb zákazníka (nap . NTC a pod.)
4
6
5
7
Rozsah
4..20mA
0..20mA
0..1A
0..5A
Obj. íslo
201
202
203
204
Vstup
8
Rozm rový ná rt a zapojení svorek DPR40:
1,2 - 3:
1 - 3:
1 - 2 - 3:
2 - 3(+):
4 - 5(+):
6(G) - 7(A) - 8(B):
6 - 7 - 8:
1
2
Obj. íslo
210
211
212
213
214
215
vstup RTD (OV) 3W
vstup RTD (OV) 2W
vstup potenciometr, (st ed= 2)
vstup Tc (U, I)
napájecí nap tí
výstup RS485
výstup relé
3
1
2
3
1
2
3
1
3
1
2
3
2
-
RTD
6
3
7
8
6
7
8
GND A
B
+
ϑ
Tc, U, I
RS 485
Potenciometr
Montá :
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35mm. Po nasazení horního okraje se roubovákem uvolní západka upev ovacího
mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k li .
Po zaaretování je montá u konce.
Demontá se provádí opa ným zp sobem.
Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC posouzeno dle SN EN 61326-1
Bezpe nost posouzena dle SN EN 61010-1
Skladba objednacího ísla:
Objednávání:
uve te: - typ DPR40 + objednací íslo
- up esn ní (zobrazovaný rozsah, bod sepnutí relé, adresa MOD-BUS)
- po et kus
íklady objednávek:
Základní provedení:
( je mo né nastavit u ivatelsky pomocí adaptéru PK-USB nebo AX-USB)
5ks DPR40 - 00200, Tc „J“, -210..1050°C
4ks DPR40 - 02121, Pt100 3W, -200..400°C, adresa 05
1ks DPR40 - 10112, 4..20mA, 1.200 … 4.250, sepnutí 2.450
xxx
x
Zobrazova DPR40
Definice vstupu dle tab. 1, 2 a 3
Napájecí nap tí:
bez galv. odd lení 8..30V ………............ 0
s odd lením 1kV 24Vdc±10% …............
1
s odd lení 4kV 230V 50Hz …...…..........
2
Výstup:
bez výstupu …………….................................
RS485 jen p i nap.24Vdc / 230Vac ...............
relé 10A/250V jen p i 24VDC / 230 AC .........
x
0
1
2
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 27 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
AX-USB, AX-USB/485, PK-USB, PK-USB/485
ADAPTERY PRO PROGRAMOVÁNÍ P EVODNÍK
PK-USB/485 - PPL110/112, PXL310/312, DPR40 atd..
PK-USB - PP200, PP210, PX210, PX310, atd..
AX- nové provedení jsou s galvanickým odd lením
Adapter slou í k programování p evodník p ipojuje se k lince USB PC
pomocí kabelu. P es tuto linku je napájen jak adapter, tak i nastavovaný p evodník. Ten
je p ipojen prost ednictvím kabelu se speciálním konektorem. Tvar konektoru
zabezpe uje správné p ipojení do programovací zásuvky p evodníku.
Variantou adapteru je provedení s výstupem na RS485. U tohoto provedení je
výstup realizován konektorem pro p ipojení koncovky RJ14.
1.
2.
3.
4.
+12V
RS485-A
RS485-B
GND
Adapter je ur en pro nastavování p evodník a je nevhodný k u ití
v pr myslu. Maximální po et p evodník napájených p es adapter PK-USB/485 je p t.
K adapteru je dodáván kabel pro p ipojení k USB sb rnici a pro variantu
RS485 i 1m kabelu s nalisovaným konektorem RJ14.
Sou ástí dodávky je také aktuální software na CD spolu s p íslu nými drivery pro
ipojení k PC s opera ním systémem Windows. Program spolu s drivery byl zkou en na
verzích Win98, Me, XP a Vista.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
- pracovní proud:
- galvanické odd lení:
- hmotnost:
- rozm r :
0...+ 40°C
-25...+ 60°C
5V z USB portu
25 mA (pojistka 140mA)
není
50g
50 x 43 x 23 mm
Postup instalace adapteru PK-USB (PK-USB/485) do prost edí windows.
S dodávkou programovací adapteru jste obdr íte CD na kterém je k dispozici adresá DRV_USB_XP_VISTA (variantn
DRV_USB_98_ME), ve kterém jsou umíst ny soubory nutné pro instalaci driveru do p íslu né verze windows. Pro WINDOWS XP a
VISTA je mo né rovn p ed p ipojením adapteru spustit instala ní program RAWET STUDIO CDM 2.04.16.exe, který provede sám
pot ebnou instalaci. Tyto soubory i program je mo né také získat na www v sekci Soubory ke sta ení. Drivery jsou poskytnuty výrobcem
integrovaných obvod FTDI k volnému ení.
i prvním p ipojení naleznou windows nové za ízení. Jako místo pro hledání driveru se uvede práv adresá DRV_USB, ve
kterém jsou rozbaleny instala ní soubory. Zbytek ji probíhá automaticky. Nainstaluje se za ízení na ovládání USB (USB Universal Host
Controller). Jako dal í je nainstalováno za ízení na simulaci Portu COM (USB serial port). Instala ní dialog tedy probíhá dvakrát a
dvakrát je nutné zadat umíst ní driveru. V dy je odkaz veden na adresá DRV_USB
Po instalaci je vhodné prov it ve Správci za ízení windows stav instalace. Pokud v e prob hlo správn je mo né ve slo ce
porty uvid t zmín ný USB Serial Port, který je mapován obvykle na COM3, nebo COM4. Pokud dochází ke konfliktu s ostatními
za ízeními, m e se uvedené za ízení mapovat i na jinou hodnotu. Mapování lze zm nit ve vlastnostech za ízení/ nastavení portu /
up esn ní na po adované íslo COM.
i spu ní se program SW485 sna í najít vhodný port COM. Za íná na COM6 a postupn
sm rem k COM1. Nastavení je mo né zkontrolovat v Nastavení. Obvykle není nutné provád t korekce.
testuje v echny porty COM
Pokud b hem chodu programu dojde k p eru ení komunikace s adapterem PK-USB je nejjednodu í ukon it program a pak
jej spustit znovu. Komunikace tak bude obnovena. Je mo né také komunikaci obnovit ru
v nastavení zadáním p íslu ného portu. Na
jednom po íta i nelze sou asn provozovat více ne jeden adapter PK-USB!
Postup v bodech
1.
P ipravte si medium s drivery
2.
P ipojte PK-USB k po íta i
3.
Po kejte na nalezení nového za ízení (instalují se dv za ízení Universal Host Controller a USB/COM bod 3 a 4 se opakují)
4.
Zadejte hledání driveru na p ipraveném medium a po kejte na ukon ení instalace
5.
Zkontrolujte ve Správci za ízení instalaci (viz. nápov da v souboru PP200.chm na CD)
Technická omezení
Pozor je nutné mít na pam ti, e dodávaný adpter PK-USB má galvanicky spojen vstup s výstupem. Z tohoto d vodu pe liv
zva ujte, zda k nastavovanému p evodníku p ipojíte dal í p ístroje, které by mohly zp sobit zkrat p es zem napájení a zni it tak
ipojené p ístroje, p ípadn po íta . Tento problém odpadá u bateriov napájených p ístroj , p ípadn Laptopu.
Adapter PK-USB/485 není ur en pro provozování pr myslového m ení na lince RS485. Napájení linky je z USB portu a nelze ho
zat ovat více ne 100mA.
Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 28 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
Digitální panelové p ístroje typové ady
N24, N25
rozm r 96 x 48 x 64 mm
Digitální panelové p ístroje ady N24, N25 jsou ur eny k p ímému m ení teploty, odporu, úbytku nap tí na
proudových bo nících, stejnosm rného nap tí a proudu, st ídavého nap tí a proudu z p evodových traf.
Vyrábí se ve dvou verzích velikosti erveného displeje LED.
N25
5 místný p i vý ce zobrazení 14 mm
N24
4 místný p i vý ce zobrazení 20 mm
ístroje jsou obzvlá
veli in. U ivatel si m
vhodné pro zobrazení výstup ze sníma nebo z p evodník fyzikálních a elektrických
e zvolit zobrazení m ené veli iny, v etn dvoubodové p evodové charakteristiky
Provedení:
m ení teplot ze sníma Pt 100, nebo termo lánk typu J; K
s.s. nap tí rozsahy ±100V, ±250V, ±400V dc
s.s. nap tí ±60 mV pro p ipojení z bo níku
s.s. unifikované signály 0/4..20mA, 0..10V
s.s. proud ±1A a ±5 A dc p ímo
st. nap tí rozsahy 100V,250V,400Vac
st proud 1A, 5A ac
kmito et v rozsahu 20..500Hz
Základní p esnost:
0,2% ±1 digit
Spot eba p ístroje:
< 6 VA
Krytí p ední panel:
IP65 dle EN60529
Napájecí nap tí mo né vybrat z: 230 V ±10% 45..65 Hz
110 V ±10% 45..65 Hz
85..253V AC/DC, s mo ností napájení externího p evodníku 24Vdc
20..40V AC/DC, s mo ností napájení externího p evodníku 24Vdc
Rozsah provozních teplot:
-10…23…55 stup Celsia
Vý ez do panelu:
92 x 45 mm (±0,5 mm)
Relativní vlhkost:
men í jak 95% (bez kondenzace)
Indika ní rozsah:
-1999 a 9999 vý ka 20 mm
-19999 a 99999 vý ka 14 mm
Rozm r / hmotnost:
96 × 48 × 64 mm (v etn svorek) / cca <250 gram
Vyhovuje:
EN 61010-1, EN 61000-6-2,4
Digitální programovatelné p ístroje typové ady
N30
íbarevný LED displej (barva podle m ené hodnoty), a 4 relé kontakty, RS485, analogový a pulsní výstup,
podsvícená jednotka na displeji v . indikace sepnutých kontakt , a 21-bodová vlastní p evodová charakteristika
pro m ené veli iny, atd…
N30U – teplom r Pt100-1000, termo lánky J,K,N,E,R,S,
ohmmetr, unifikované signály 0/4.. ±20mA, 0..10V, real. as
N30H – s.s. proud a nap tí do ±5A a ±600Vdc, as do 24h
N30o – otá ky, frekvence, pulzy, periody, provozní hodiny, as
N30P – jednofázový supervisor-multimetr ac sít ,
. m ení inné i jalové práce a výkonu.
N30B – zobrazova RS485
Zobrazova e digitální LED
napájení
cena
N24
Digitální zobrazova vstup Adc / Vdc / Pt100 / termo lánek
230Vac
od 1570,-
N25
Digitální zobrazova vstup Aac / Vac / Hz ( ty nebo p timístný)
230Vac
od 1660,-
PD14
Programátor konfigurací panelových p ístroj v . software a kabelu
USB
N30
Digitální programovatelné p ístroje se spínáním mezí, a 4 kontakty
230Vac/dc
Software, programovací adaptéry
PK-USB
1295,-
napájení
programovací adapter USB pro PP200, PP210
od 3980,cena
z portu USB
980,-
PK-USB/485 komunika ní a prog. adaptér USB / RS485 pro PPL.., DSL..
z portu USB
980,-
SET-K
programovací kabel COM / I2C pro p ístroje SET..
z portu USB
REMONT
software pro nastavování p evodník SET-N, SET-S, SET-L
-
zdarma
SW485
software pro nastavování PP200, PP210, PPL100, PPL110, DSL110, DSL112
-
zdarma
Objednávky:
ÛÈ×ÓËÍ
200,-
Tel.: 516 432 681-0
CS, s.r.o.
apkova 22
678 01 Blansko
- 29 -
fax: 516 432 999, 681
E-mail: [email protected]
Internet: www.eximus.cz
ÛÈ×ÓËÍ CS, s.r.o.
tel: +420 516 432 680-1
apkova 22, 678 01 Blansko
E-mail: [email protected]
ODPOROVÉ TEPLOM RY kabelové
PT30
PT30 IP68
PT30
PT30
PT31
PT31 IP68
PT31
PT31
PT31K, TS31K
PT31M12
PT33
PT34
PT35
PT36
PT37
PT38
PT38
PT38
fax: 516 432 999, 681
Internet: www.eximus.cz
Cena
teplota
ílo né provedení Ø6mmx50mm, kabel 1m
ílo né provedení Ø6mmx50mm, kabel 1m
ílo né provedení Ø6mmx50mm, kabel 1m
ílo né provedení Ø6mmx50mm, kabel 1m
provedení PT30 s p ipev ovacím roubem M12 kabel 1m
provedení PT30 s p ipev ovacím roubem M12 kabel 1m
provedení PT30 s p ipev ovacím roubem M12 kabel 1m
provedení PT30 s p ipev ovacím roubem M12 kabel 1m
provedení se roubením G1/2 (M20x1,5) a s konektorem DIN
provedení se roubením G1/2 (M20x1,5) a s konektorem M12
ploché provedení do drá ky statoru el. to ivých stroj , drát. 2.5m
miniaturní provedení pro montá do vinutí el. stroj , drát. 2.5m
lo iskový teplom r Ø8mm, stavitelný ponor 4w kabel 2,5m
teplom r z izolantu Ø3,5mm do vinutí elektrických stroj
stonkové provedení Ø4x50mm, drátové vývody 1m 200°C/400°C
ílo né kabelové provedení s otvorem, kabel 1m, viz. tab ní e
ílo né kabelové provedení s otvorem, kabel 1m, viz. tab ní e
ílo né kabelové provedení s otvorem, kabel 1m, viz. tab ní e
do 80°C
do 80°C
do 200°C
do 350°C
do 80°C
do 80°C
do 200°C
do 350°C
do 100°C
180°C
200°C
180°C
150°C
200/400°C
80°C
200°C
350°C
Odporové teplom ry prostorové
PT10
PTP10
PT10K
PTP10K
PT11
PTP11
PT20
NIP20
DSL10
DSL12
110°C
90°C
od 190,od 390,od 445,od 550,od 240,od 440,od 530,od 610,od 580,od 810,315,249,927,249,425,od 250,od 500,od 587,-
napájení
venkovní pou ití, IP65
venkovní pou ití, IP65, výstup 4...20mA / RS485
venkovní pou ití, IP65
venkovní pou ití, IP65, výstup 4...20mA s kabelem 1m viz. tab.ní e
venkovní pou ití, IP65
venkovní pou ití, IP65, výstup 4...20mA / RS485
pokojové provedení, IP30
pokojové provedení, p evodník 0...+50°C / 0-5V
venkovní provedení, -20...+85°C / výstup RS485
dvojité venk.prov.(psychrometr), 2x teplota -20..+85°C /výst.RS485
35°C
-
80°C
12-34Vdc
-20..+85°C
7..29Vdc
-20..+85°C
7..29Vdc
975,1816,od 1390,od 1840,550,1450,220,593,1542,1800,-
- / po smy ce 4-20mA
695,- / 1540,-
80°C
-
80°C
po 4-20mA
80-350°C
-
80-350°C
po 4-20mA
80°C
-
80°C
po 4-20mA
Odporový teplom r p ílo ný (bez p evodníku / s p evodníkem 4-20mA)
PT05 / PTP05
ílo ný, pro montá na potrubí pomocí stahovacího pásku
do120°C
Odporové teplom ry s nerezovým stonkem a hlavicí (bez p evodníku / s p evodníkem 4-20mA)
PT40 / PTP40
PT50 / PTP50
PT50J/PTP50J
PT55 / PTP55
PT55H/PTP55H
PM55 / PMP55
PM55H/PMP55H
pro vzduchotechniku, malá as. konstanta, 400mm
100°C
500°C
pro kapaliny, Ø8mm, nap .: 160/Y
pro kapaliny, Ø8mm, nap .: 240/Y
500°C
pro kapaliny, Ø8mm, nap .: 320/Y
500°C
500°C
pro kapaliny s jímkou Ø10,2mm, nap .: 160/80
500°C
pro kapaliny s jímkou Ø10,2mm, nap .: 240/80
pro kapaliny s jímkou Ø10,2mm, nap .: 240/160
500°C
500°C
pro kapaliny s jímkou Ø10,2mm, nap .: 320/160
pro kapaliny, Ø6mm , nap .: 160/80
500°C
500°C
pro kapaliny, Ø6mm , nap .: 160mm holý stonek
pro kapaliny, Ø6mm , nap .: 160/80 hlavice malá MAA
500°C
pro kapaliny, Ø6mm , nap .: 160/80 holý st. hlavice malá MAA
500°C
Nár st ceny v ech typ teplom
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
- / po smy
ce 4-20mA
861,- / 1753,ce 4-20mA
872,- / 1764,ce 4-20mA
882,- / 1775,ce 4-20mA
893,- / 1785,ce 4-20mA
997,- / 1911,ce 4-20mA 1013,- / 1937,ce 4-20mA 1034,- / 1953,ce 4-20mA 1050,- / 1964,ce 4-20mA
872,- / 1764,ce 4-20mA
822,- / 1714,ce 4-20mA
872,- / 1984,ce 4-20mA
822,- / 1934,-
:
38,- / 121,i osazení Pt100/A
/
p i osazení 2xPt100
+25,- / +35,na ka dých zapo atých 10cm stonku (X) / jímky (Y)
na ka dý dal í 1 m kabelu MCBE-AFEP 4x0,22 pro PT30, 31, 35, 38 (jiné kabely - viz tabulka ní e)
43,od 300 / od 600
vystavení kalibra ního protokolu 3 body (pro teplom ry, p evodníky) do 200°C / nad 200°C
montá p evodníku do hlavice dodaného teplom ru (jiného výrobce) v etn nastavení
100,- Teplom ry s hlavicí je mo né osadit program. p evodníkem PP200 nebo p evodníkem PPL100 s výstupem RS485
(Vhodné pro typy PT40, PT50, PT50J, PT55, PT10, PT05… - viz ná katalog).
- Teplom ry je mo né osadit termo lánkem „J“ nebo „K“! Cena dle konkrétního provedení.
P evodníky RTD, odporu a termonap tí na li tu DIN
- analogové p evodníky
PPN24
PPN230
PX24
PXN24
PXN230
Napájení
RTD, odpor / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
RTD, odpor / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
RTD, Tc, odpor (s galvan. odd lením) / 4...20mA
RTD, Tc, odpor (s galvan. odd lením) / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
RTD, Tc, odpor (s galvan. odd lením) / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
Cena
24V DC
230V AC
po smy ce 4-20mA
24V DC
230V AC
1940,2260,2050,2360,2470,-
po smy ce 4-20mA
po smy ce 4-20mA
po smy ce 4-20mA
-
1350,- / 2590,1580,- / 2980,2050,180,-
- digitální p evodníky
PP210 / 212
PX310
Pt100-K
RTD, odpor, (linearizov.) progr./4...20mA /dvojité provedení PP210
Termo lánek, (lineariz.) progr. /4...20mA /dvojité provedení PP210
RTD,Tc,R,U,I,NTC... (s galvan.odd l.), programov. / 4...20mA
Pt100-K - externí kompenza ní idlo pro PP210 termo lánek
- digitální p evodníky s íslicovým výstupem RS485
RTD programovatelný / výstup RS485 / MODBUS
Prov. PL110 se dv ma NEODD LENÝMI vst./výst. RS485 /MODBUS
RTD,Tc,U,I,NTC... (s galv.odd l.), progr./výst. RS485 / MODBUS
Dvojité provedení PXL310 ; GO2kV / výstup RS485 / MODBUS
PPL110
PPL112
PXL310
PXL312
8...28V DC
8...28V DC
10..28V DC
10..28V DC
1350,1780,2240,2980,-
po smy ce 4-20mA
po smy ce 4-20mA
po smy ce 4-20mA
8..28V DC
po smy ce 4-20mA
tel.
1210,1360,1210,1259,-
po smy ce 4-20mA
po smy ce 4-20mA
8..28V DC
1560,1710,1560,-
P evodníkyRTD, odporu a termonap tí pro montá DO HLAVICE TEPLOM RU
PP100
PP200
PP300
PPL100
PMA299
RTD (linearizováno) / 4...20mA
RTD (linearizováno), programovatelný / 4...20mA
RTD, Tc (linearizováno), programovatelný / 4...20mA
RTD (linearizováno), programovatelný / výstup RS485 / MODBUS
RTD (linearizov.), programov. / 4...20mA - do malé hlavice MAA
P evodníkyRTD, odporu a termonap tí pro montá NA ST NU
RTD (linearizováno), programovatelný / 4...20mA
PP200-BOX
RTD, Tc (linearizováno), programovatelný / 4...20mA
PP300-BOX
RTD (linearizováno), programovatel. / výstup RS485 / MODBUS
PPL100-BOX
P evodníky jsou montovány do krabice BOPLA o rozm rech 58x64mm
Typy kabel pro teplom ry PT30, PT31, 35, 38:
Kabel
Typ
Izolace vodi
Teplota
Pr
r
Cena za 1m
kabel PVC 4x0,34 nestín ný
15,PVC
80°C
4,8mm
29,kabel MC-AFEP 2x0,22 nestín ný
teflon/silikon
200°C
3,6mm
kabel MCBE-AFEP 2x0,15
43,teflon/kovové op edení/silikon
200°C
3,0mm
kabel MCBE-AFEP 3x0,15
50,teflon/kovové op edení/silikon
200°C
3,1mm
kabely pro
odporové
kabel MCBE-AFEP 4x0,22
43,teflon/kovové op edení/silikon
200°C
4,5mm
teplom ry
kabel MCBE-AFEP 6x0,22
63,teflon/kovové op edení/silikon
200°C
5,2mm
kabel BIMV-CNTEVS 2x0,34
109,skelná tkanina/kovov.op edení
350°C
4,0mm
kabel BIMV-CNTEVS 3x0,22
120,skelná tkanina/kovov.op edení
350°C
3,6mm
kabel BIMV-CNTEVS 4x0,22
130,skelná tkanina/kovov.op edení
350°C
4,3mm
V cen zákl. provedení PT30, PT31, 35, 38 je zapo ítán 1m kabelu MCBE-AFEP 4x0,22 (pokud není v uvedeno jinak)
Typy kabel pro teplom ry PT33, PT34, 36, 37:
Kabel
Typ
vodi e a kabely
pro teplom ry
Izolace vodi
né post íb ené lanko 0,35mm2
st íbrný drát
kabel 4x0,07
teflonová izolace
skelná izolace
teflon/teflon
Teplota
Cena za 1m
200°C
400°C
200°C
10,41,32,-
Typy kabel pro teplom ry PT30, PT31, 35, 38 a pro termo lánkové teplom ry:
Kabel
Typ
kabely pro
termo lánkové
teplom ry
Plá
termo
termo
termo
termo
Izolace vodi
lánkové vedení K24-3-507
lánkové vedení J24-3-507
lánkové vedení K20-3-S-304
lánkové vedení J20-3-S-304
Teplota
teflon/teflon
teflon/teflon
skelná tkanina/kovov.op edení
skelná tkanina/kovov.op edení
205°C
205°C
480°C
480°C
Pr
r
2,7mm
2,7mm
3,2mm
3,2mm
Cena za 1m
72,61,125,105,-
ové termo lánkové teplom ry:
PT55
PT55H
PM55
PM55H
Ø3; 4.5; 6mm , nap .: 160/80
750/1150°C
750/1150°C
750/1150°C
750/1150°C
Ø3; 4.5; 6mm , nap .: 160mm holý stonek
Ø3; 4.5; 6mm , nap .: 160/80 s malou hlavicí MAA
Ø3; 4.5; 6mm , nap .: 160mm s malou hlavicí MAA, holý stonek
jiná provedení termo lánkových teplom
od 950,od 912,od 950,od 912,-
na dotaz
OBCHODNÍ PODMÍNKY: - Ceny jsou bez DPH. Ceny a dodací termíny jsou uvád ny pro kusový odb r EX-WORK.
- Standardní dodací lh ta je do 14-ti dn , p i v ích mno stvích je t eba up esnit. Men í mno ství lze po dohod dodat i d íve.
od 50ks p ístroj stejného provedení: -10%
- Slevy:
od 20ks p ístroj stejného provedení: -5%
- Expresní p íplatky:
do 24 hodin = +20%
do 96 hodin = +10%
ÛÈ×ÓËÍ CS, s.r.o.
apkova 22, 678 01 Blansko
tel: +420 516 432 680-1
E-mail: [email protected]
fax: 516 432 999, 681
Internet: www.eximus.cz
P evodníky stejnosm rného proudu a nap tí na li tu DIN
PX24
PXN24
PXN230
DC nap tí, proud (s galvanickým odd lením) / 4…20mA
DC nap tí, proud (s galvan. odd l.) / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
DC nap tí, proud (s galvanickým odd.) / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
po smy ce 4-20mA
24V DC
230V AC
2050,2260,2360,-
po smy ce 4-20mA
2050,-
10..28V DC
10..28V DC
2240,2980,-
není (po smy .4není (po smy .4po smy ce 4-20mA
24V DC
230V AC
po smy ce 4-20mA
24V DC
230V AC
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
24V DC nebo 230V
1490,1490,2260,2360,2470,1960,2060,2170,2835,4095,4880,4095,4880,3885,3780,-
- digitální p evodníky
PX310
RTD,Tc,R,U,I,NTC... (s galvan.odd l.), programov. / 4...20mA
- digitální p evodníky s íslicovým výstupem RS485
PXL310
PXL312
RTD,Tc,U,I,NTC... (s galv.odd l.), progr./výst. RS485 / MODBUS
Dvojité provedení PXL310 ; GO2kV / výstup RS485 / MODBUS
P evodníky st ídavých el. veli in na li tu DIN
PI121
PI121P
AC24
ACN24
ACN230
AC24/S
ACN24/S
ACN230/S
P1S
P2S
P3S
Q2S
Q3S
ACP
ACF
st ední hodnota proudu / 0...20mA (4...20mA)
1; 2,5; 5A
st ední hod.proudu pr vlekov / 0...20mA (4...20mA) 50;75;100A
skute ná efektivní hodnota proudu, nap tí / 4-20mA
skute ná efektivní hod.proudu, nap tí / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
skute ná efektivní hod.proudu, nap tí / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
st ední hodnota proudu, nap tí / 4-20mA
st ední hodnota proudu, nap tí / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
st ední hodnota proudu, nap tí / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
inný výkon v jednofázové síti / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
inný výkon v t ívodi ové nevyvá ené síti / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
inný výkon ve ty vodi . nevyvá ené síti / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
jalový výkon ve t ívodi . nevyvá ené síti / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
jalový výkon ve ty vodi . nevyvá ené síti / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
fázový posun signálu / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
frekvence st ídavého nap tí / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
Galvanické odd lova e na li tu DIN
1 kanálový 0(4)-20mA / 0(4)-20mA s p enosem energie 1:1
bez napájení
1400,2 kanálový 0(4)-20mA / 0(4)-20mA s p enosem energie 1:1
bez napájení
2200,3 kanálový 0(4)-20mA / 0(4)-20mA s p enosem energie 1:1
bez napájení
3100,zodoln né jednokanálové GY199
bez napájení
1600,GY200B
0(4)-20mA / 0(4)-20mA s p enosem energie 1:1
bez napájení
1575,GX200
1 kanálový 0-20mA, 4-20mA, 0-10V / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
vstup / výstup
1420,GX 440
2 kanálový 0(4)-20mA / 0(4)-20mA ( jen proud 1:1)
vstup / výstup
2050,0-20mA, 4-20mA, 0-10V / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
24V DC
2260,GXN24
zodoln né provedení GXN24
24V DC
2460,GXN24B
0-20mA, 4-20mA, 0-10V / 0-20mA, 4-20mA, 0-10V
230V AC
2360,GXN230
0-20mA, 4-20mA, 0-10V /0-20mA, 4-20mA, 0-10V,u ivatel. rozsah.
230V AC
2470,GO UNI
echny p evodníky s napájením 24V DC nebo 230V AC je mo né dodat s výstupem 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5mA… atd.
GY200
Sníma e mezních hodnot
dvoustav.regul.teploty s nast.úrovní / 1x relé 1m
TS30
dvoustav.regul.teploty s nast.úrovní / 1x relé s kabelem 1m
TS30K
dvoustav.hlída nap tí, proudu a teploty (Pt1000) s nast.úrovní / 1x relé
TS30 DIN
DIGIREG 02 R/S hlída 2 mezí s nastavitelnými úrovn mi a zobrazením / 2x relé
digitální zobrazova DPR xxx 00
DPR40
digitální zobrazova DPR xxx 10
/ xxx 11 s výstupem RS485
DPR40
digitální zobrazova DPR xxx 20
/ xxx 21 s výstupem RS486
DPR40
digitální zobrazova DPR xxx 1(2)2 - 1x relé 10A
DPR40
napájení
cena
24V DC / 230V AC
24V DC / 230V AC
1850,- / 1980,1920,- / 2040,1460,- / 1610,3000,- / 3200,1540,1680,- / 1980,1860,- / 2160,1860,- / 1980,-
24VDC / GO a230VAC
24V DC / 230V AC
8-30V DC
24V DC
230V AC
24V DC / 230V AC
Speciální p evodníky
PWM
PHXC
OP 033
ízení výkonového relé kovou modulací PWM 0-100%
evodník PH
kombinovaná p ep ová ochrana pro vstupy odporových p evodník
80-250V AC
4-20mA
1900,2750,1712,-
230V AC
230V AC
1210,1421,-
Napájecí zdroje na DIN li tu
NZ124
NZ224
zdroj 24V DC 22mA
zdroj 24V DC 200mA
OBCHODNÍ PODMÍNKY: - Ceny jsou bez DPH. Ceny a dodací termíny jsou uvád ny pro kusový odb r exw Blansko
apkova 22.
- Standardní dodací lh ta je do 14-ti dn , p i v ích mno stvích je t eba up esnit. Men í mno ství lze po dohod dodat i d íve.
- Slevy:
od 20ks p ístroj stejného provedení: -5%
od 50ks p ístroj stejného provedení: -10%
- Expresní p íplatky:
do 24 hodin = +20%
do 96 hodin = +10%
ÛÈ×ÓËÍ CS, s.r.o.
apkova 22, 678 01 Blansko
tel: +420 516 432 680-1
E-mail: [email protected]
Internet:
fax: 516 432 999, 681
www.eximus.cz

Podobné dokumenty

Převodníky teploty a teploměry PT - katalog + ceník

Převodníky teploty a teploměry PT - katalog + ceník - p esnost cca ±2,5°C (dle tepelného kontaktu idla s potrubím) - ostatní parametry jsou uvedeny v popisu p evodníku PP100, který je v p ístroji použ it Prostorové: Prostorové teplom ry slouž í k m ...

Více

SET - L, N, S + program REMONT_SET

SET - L, N, S + program REMONT_SET Program používá pro komunikaci s pamětí převodníku sběrnici I2C. Jde o sériovou sběrnici se synchronizací taktovacím signálem. Tato sběrnice je použita uvnitř přístroje pro spojení paměti EEProm s ...

Více

Komunikační protokol RS485/MODBUS

Komunikační protokol RS485/MODBUS <03 nebo 04> Význam parametrů příkazu adresa převodníku 8b hodnota adresy z rozsahu <1 .. 247> adresa registru 16b adresa prvníh...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Pro vytáp ní dom a jiných objekt lze využít slune ní st ny nebo slune ní kolektory a akumulátory tepla. Ve sv t je již n kolik tisíc takzvaných slune ních dom , v nichž hraje slune ní energie podst...

Více

LOGIK micro DW - Eximus Commercio sro

LOGIK micro DW - Eximus Commercio sro dne je viditelné na spodním okraji displeje) nebo zda se nemá provést (číslo dne není viditelné na spodním okraji displeje). 6. Stiskem tlačítka „Prog“ se akce uloží do paměti. Pokud není 2 minuty ...

Více

Odporové teploměry

Odporové teploměry - vstupní odpor napěťového vstupu: typ. 100kohm / V - úbytek napětí proudového vstupu: < 0,54V - omezení výstupního proudu: typ. 30mA (elektronická pojistka) - max. chyba přenosu:

Více

K16 - LSCJABLONEC.CZ sro

K16 - LSCJABLONEC.CZ sro AU-MY smajlík do auta (bez homologace, anglický obrázkový návod)

Více

GSM modul AB01

GSM modul AB01 SERVISNÍ FUNKCE .................................................................................................................................................................... 25

Více

Návykovost World of Warcraft

Návykovost World of Warcraft vybavení upravující naše vlastnosti, zlepšujeme naši reputaci napříč herními frakcemi. Po určité době (většinou několik týdnů) se dostáváme na maximální úroveň, která nabízí dva způsoby „end-game c...

Více