V˘poăty - Reflex

Transkript

V˘poăty - Reflex
TECHNICKÉ PODKLADY
pro projektanty
Díl 4, ãást – k
V˘poãty
V˘poãet systémÛ na udrÏování tlaku
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy
Návrh podle âSN
V˘poãet tlakové expanzní nádoby se provádí podle âSN 06 0830 a stanovuje se ze zvût‰ení objemu vody v celé soustavû,
pfii jejím ohfiátí z 10 °C na stfiední v˘poãtovou teplotu vody v soustavû.
Ve - nejmen‰í potfiebná velikost expanzní nádoby
V - objem soustavy
∆v - zvût‰ení mûrného objemu vody (litry/kg),
pro 70 °C (ohfiev z 10 °C na 80 °C) je to 0,0288
psv - nejvût‰í pracovní pfietlak v barech
pst - hydrostatick˘ pfietlak vody v barech
1,3 - souãinitel bezpeãnost
psv + 1
Ve = (V • ∆v • 1,3)
(psv + 1) - (pst + 1)
Návrh podle DIN
Vn = (Ve + VV)
pe + 1
•
pe - po
Otevírací pfietlak pojistného ventilu volit tak, aby tento koeficient (tlakov˘ faktor) ≤ 5
Ve = V • n (%) / 100
VV = V • 0,005
Vn - celkov˘ objem nádoby
Ve - expanzní objem
Pokud je velikost navrÏena podle DIN, nastavíme soustavu podle následujícího pfiíkladu a získáme vy‰‰í
bezpeãnost.
Nastavení pfietlaku
plynu v nádobû
Pfietlak plynu p0 je nutné
nastavit pro konkrétní soustavu
a zanést do servis pasu.
Pfietlak
p0 ≥ statick˘ tlak
+ 0,2 baru
+ odpafiovací tlak
(pfii t >100 °C)
p0 ≥ 1 bar (0,1 MPa = 1bar)
doporuãení REFLEX
plnûní
zahfiátí
Vodní pfiedloha VV je ãást objemu
soustavy, která se natlaãí
do expanzní nádoby pfii plnûní
soustavy za studeného stavu.
To zpÛsobí zv˘‰ení tlaku plynu
na hodnotu pF. Plnící tlak pF se
kontroluje ve studeném stavu
manometrem na vodní stranû,
zvlá‰tû po odvzdu‰nûní a odplynûní.
Plnící tlak:
pF ≥ p0 + 0,3 ... 0,5 baru
Pfii maximální v˘stupní teplotû
se zv˘‰í objem soustavy
o objem Ve vlivem teplotní
roztaÏnosti vody. Vlivem toho
se plyn stlaãí na maximální tlak pe.
Maximální tlak:
pe ≤ pSV - 0,5 baru,
pro pSV ≤ 5 barÛ
pe ≤ 0,9 pSV,
pro pSV > 5 barÛ
ÚdrÏba
Expanzní nádoby je nutné minimálnû jedenkrát roãnû kontrolovat. Pfii kontrole je tfieba nádobu tlakovû oddûlit od systému,
vypustit vodu z nádoby a zmûfiit tlak plynu, v pfiípadû potfieby upravit.
Doporuãujeme na‰e kulové kohouty se zaji‰tûním v otevfiené poloze, s integrovan˘m vypou‰tûtím.
- viz prospekt pfiíslu‰enství
7
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
litrů
Technická kniha
V˘poãty
variomat
Technická kniha
V˘poãty
variomat 2-2 a gigamat
Technická kniha
V˘poãty
p0
bar
p0
bar
VS…/1 ¤ídicí jednotka
s 1 kompresorem
VS
VS
VS
VS
VS
90/1
150/1
300/1
400/1
580/1
Tepeln˘ v˘kon zdroje Q / MW
VS…/2 ¤ídicí jednotka
s 2 kompresory
VS
VS
VS
VS
VS
90/2
150/2
300/2
400/2
580/2
Tepeln˘ v˘kon zdroje Q/ MW
Technická kniha
V˘poãty
H, pst
p0
p0
bary
¤ídicí jednotka
s 1 ãerpadlem
Topný výkon zdroje
> 2 MW
zvolte 2 čerpadlové
zařízení
p0
bary
¤ídicí jednotka se 2 ãerpadly
každé čerpadlo a přepouštěcí
ventil jsou dimenzovány
na 50% celkového výkonu
p0 = 1,3 bary
min. nastavení tlaku
pro trvalé odplynění
Tepeln˘ v˘kon spotfiebiãÛ
Tepeln˘ v˘kon spotfiebiãÛ
Technická kniha
V˘poãty
pSV
H, pst
p0
bar
GH 140
GH 150
GH 100
GH 130
GH 90
GH 110
GH 70 * u. GH 71
GH 50
u.
GH 51
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
celk.
Reflex
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
20
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
refix
refix DT5 junior
Technická kniha
V˘poãty
Technická kniha
V˘poãty
variomat
reflex
Reflex
i
Technická kniha
V˘poãty
TECHNICKÉ PODKLADY
pro projektanty
Díl 4, ãást – k
LE
- REF
(X)
0 -1ní zdarma
0
8
)
(0
volá
Technické podklady pro projektanty, díl 4, obsahuje:
část
a:
Tlakové expanzní nádoby reflex pro topné, solární a chladicí soustavy
b:
Tlakové expanzní nádoby refix pro systémy pitné a užitkové vody
c:
Kompresorové expanzní automaty reflexomat
d:
Čerpadlové expanzní automaty variomat s odplyňováním a doplňováním
e:
Čerpadlové expanzní automaty gigamat
f:
Odplyňovací automat servitec s doplňováním
g:
Doplňovací systémy
h:
Příslušenství pro expanzní, odplyňovací a doplňovací zařízení
i:
Pájené deskové výměníky longtherm
j:
Odplynění topných a chladicích soustav
k:
Výpočty expanzních systémů
l:
Solar – solární systémy, zásobníkové ohřívače
Kontaktní adresy
jednatel firmy
Ing. Jaroslav Forejtek
tel.: 02-7209 0301, mobil: 0602-334 034, e-mail: [email protected]
technický náměstek
Ing. Vladimír Vaněk
tel.: 02-72090302, mobil: 0602-205 733, e-mail: [email protected]
technické oddělení
Jiří Hájek
tel.: 02-7209 0305, mobil: 0602-213 625, e-mail: [email protected]
technické oddělení
Ing. Jaroslav Rampula
tel.: 05-4721 9770, fax: 05-4721 9770, mobil: 0602-766 902
e-mail: [email protected]
REFLEX CZ, s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10, tel: 02/720 903 11, fax: 02/720 903 08, e-mail: [email protected], www.reflex.de
REFLEX SK, s.r.o.
Rakovo pri Martine, 038 42 Rakovo, tel: 043/423 098 3, fax: 043/423 915 4, e-mail: [email protected], www.reflex.de

Podobné dokumenty

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2011 pro topné soustavy a soustavy chladicí vody se závitovým připojením do 1000 litrů (Ø 740 mm) s přírubovým připojením PN 6 u 6 barů, PN 16 u 10 barů vyměnitelný vak podle DIN 4807 T3, dovolená provo...

Více

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2012 Obj. číslo Cena Skupina Kč zboží

Více

aquina - Reflex

aquina - Reflex Proces úpravy vody se skládá: Cyklus změkčení vody – surová voda protéká přes řídící ventil a vrstvu pryskyřice, kde dochází k výměně iontů a vystupuje zpátky přes řídící ventil jako změkčená do so...

Více

Technické podklady

Technické podklady Využijte naše podklady pro učinění správného rozhodnutí. V produktové dokumentaci na webových stránkách www.reflexcz.cz naleznete všechny informace o našich produktech. Přehledně sestaveno a vysvětl...

Více

servitec magcontrol 15

servitec magcontrol 15 Podtlakovým odplyněním v nastřikovací trubce zařízení servitec se odstranění až 90 % rozpuštěných plynů z oběhové vody. Odebírání části oběhové vody a postupné podtlakové odplynění celé soustavy je...

Více

Nový všeobecný prospekt

Nový všeobecný prospekt Expanzní automaty Reflex jsou více než jen kompresorové nebo čerpadlové jednotky k udržování konstantního tlaku v soustavách. Kombinují v sobě také funkce doplňování a odplyňování s vysokou úrovní ř...

Více

servis plynových zařízení, tepelných čerpadel, klimatizací

servis plynových zařízení, tepelných čerpadel, klimatizací Pravidelné kontroly se provádí podle následujících pravidel: Pro kotle od výkonu 20 kW do 100 kW spalující všechna paliva: › 1 krát za 10 let Pro kotle nad 100 kW spalující: › pevná a kapalná paliv...

Více

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2009

TEPELNÁ TECHNIKA CENÍK REFLEX 2009 REFLEX CZ, s.r.o. Průmyslová 5, 108 00 Praha 10, tel: 272 090 311, fax: 272 090 308, e-mail: refl[email protected]flexcz.cz, www.reflexcz.cz Změny vyhrazeny

Více