U T550 (U 50 (UH

Komentáře

Transkript

U T550 (U 50 (UH
Ultrazvukový měřič
č tepla a ch
hladu
T550 (UH50…)
Domovníí, místní a dálkové
d
vytá
ápění
ULT
TRAHE
EAT®T
T550 (U
UH50…
…)
®
ULT
TRACO
OLD T
T550 (U
UH50…
…)
Průtokom
měr T550 (UH
H50…)
Technickýý popis
32 16 116 00
01 a
Datum: 15.08
8.2014
Landis+Gyr G
GmbH
Mimořádné vlastnosti
2/47
Mimořádné vlastnosti
Měřič k měření průtoku a energie v topném nebo chladicím okruhu s vodou podle
ultrazvukového principu.
Mezi jeho důležité vlastnosti patří:

Nepodléhá opotřebení, jelikož je bez pohyblivých dílů

Měřicí rozsah průtoku 1:100 podle EN1434:2007, celkový rozsah 1:1.000

Měření výkonu s maximy, volitelné tarify

Datalogger pro sledování systému

60 měsíčních hodnot

Deník provozu (Logbook)

Bateriové nebo síťové napájení

Optické rozhraní podle EN 62056-21:2003

Velká řada komunikačních modulů pro dálkový odečet a integraci do systémů

Dvě pozice pro současné použití dvou komunikačních modulů

Možnost použití jako průtokoměr, měřič chladu nebo kombinovaný měřič tepla/chladu

Autodiagnostika
Obsah
3/47
Obsah
1 Všobecné informace ______________________________________________________ 5 Další dostupná dokumentace ________________________________________________ 5 2 Bezpečnostní informace ___________________________________________________ 6 3 Technické údaje __________________________________________________________ 8 Malé měřiče (qp 0,6 – 2,5 m³/h) _____________________________________________ 10 Velké měřiče se závitovým připojením ________________________________________ 11 Velké měřiče s přírubovým připojením ________________________________________ 12 Velký měřič qp 150 _______________________________________________________ 12 4 Instalace _______________________________________________________________ 13 Poznámky k instalaci ______________________________________________________ 13 Příklady instalace ________________________________________________________ 13 Poznámky k instalaci pro adaptér čidla (přímé ponoření čidla) ______________________ 14 4.1 Instalace pro účely měření chladu _________________________________________ 15 4.2 Instalace qp 150 _______________________________________________________ 15 5 Rozměry počitadla _______________________________________________________ 16 6 Ovládací prvky __________________________________________________________ 17 6.1 Zobrazení aktuálního stavu měřiče ________________________________________ 18 Úrovně zobrazení (LOOPs) _________________________________________________ 18 Uživatelská úroveň „LOOP 0“ _______________________________________________ 18 Servisní úroveň 1 „LOOP 1“ ________________________________________________ 19 Servisní úroveň 2 „LOOP 2“ ________________________________________________ 19 Servisní úroveň 3 („LOOP 3“) _______________________________________________ 20 Servisní úroveň 4 („LOOP 4“) _______________________________________________ 21 6.2 Hodnoty předchozího roku _______________________________________________ 22 6.3 Měsíční hodnoty _______________________________________________________ 22 7 Rozlišení zobrazení na displeji: ____________________________________________ 23 8 Napájení _______________________________________________________________ 24 Automatická detekce napájení ______________________________________________ 24 Požadavky na napájení ____________________________________________________ 24 Napájecí moduly _________________________________________________________ 25 9 Komunikace ____________________________________________________________ 26 Rozhraní počitadla _______________________________________________________ 26 Povolené kombinace modulů _______________________________________________ 27 Připojovací svorky ________________________________________________________ 28 9.1 Impulzní modul ________________________________________________________ 28 9.2 CL modul ____________________________________________________________ 29 9.3 M-Bus modul G4 ______________________________________________________ 29 9.4 M-Bus modul MI se 2 impulzními vstupy ____________________________________ 30 9.5 Analogový modul ______________________________________________________ 31 9.6 Radio modul 868 MHz (bezdrátový M-Bus) __________________________________ 31 9.7 GSM modul __________________________________________________________ 32 9.8 GPRS modul _________________________________________________________ 33 9.9 Zigbee modul _________________________________________________________ 34 Obsah
4/47
10 Řízení tarifních funkcí (na přání) ____________________________________________35 Tarif s prahovou hodnotou (tarify T2, T3, T4, T5, T6) ____________________________ 35 Dodané množství energie (tarif T7) __________________________________________ 35 Vrácené množství energie (tarif T8)__________________________________________ 35 Měřič tepla/chladu (tarif T9) ________________________________________________ 36 Řízení tarifu pomocí spínacích hodin (tarif T10) ________________________________ 36 Řízení tarifu pomocí M-Bus (tarif T11) ________________________________________ 36 Tarif překročeného množství v závislosti na teplotě ve vratném potrubí (tarif T12) ______ 36 Zobrazení tarifní situace na LCD displeji ______________________________________ 36 11 Chybová hlášení _________________________________________________________38 12 Záznamové funkce _______________________________________________________39 13 Datový záznamník (Datalogger - na přání) ____________________________________41 14 Další možnosti___________________________________________________________42 15 Objednací data (číselný typový klíč) _________________________________________43 16 Další objednací údaje k radio modulu 868 MHz ________________________________46 17 Charakteristiky tlakové ztráty ______________________________________________47 Vš
šeobecné in
nformace
1
7
5/47
Vše
eobecné informac
ce
Poznámka
P
: V následuujícím textu, v následuj ícím textu se
s pojem
měřič
m
vztah uje k měřiči tepla, měřiči chladu i průtokoměru, není-li
uvedeno
u
da
alší rozlišení.
Měřič se používá jakko měřič spo
otřeby enerrgie tepla neebo chladu v systémecch
využívajíc
cích jako mé
édium vodu
u.
Měřič se skládá z hyydraulické části, dvou te
eplotních čiidel a elektrronické
jednotky kalkulující
k
sspotřebu en
nergie z obje
emu a teplootního rozdíílu. Tento
měřič spo
ojuje moderrní mikropoč
čítačové tec
chnologie s inovační ulltrazvukovo
ou
měřicí tec
chnologií, ktterá nevyža
aduje přítom
mnost žádnýých mechan
nicky
pohyblivý
ých dílů.
Díky tomu
u tato techn
nologie nepo
odléhá opotřebení, je rrobustní a do
d značné
míry bezú
údržbová. V
Vysoká přes
snost a dlou
uhodobá staabilita jsou garancí
g
přesných a nezkresle
ených údajů
ů.
Da
alší dostu
upná dokkumentac
ce




Návod
d k obsluze pro T550 (U
UH50…)
Montážní návod p
pro T550 (UH
H50…)
šné návody k použití a instalaci prro jednotlivéé moduly
Přísluš
Ilustrov
vaný katalo
og
Další info
ormace obdrržíte na vyž
žádání.
Be
ezpečnostníí informace
2
6/47
7
Bezzpečnosttní inform
mace
Měřič sm
mí být použ
žíván pouz
ze v rámci technologických
systémů
ů budov a výhradně
v
pro
p popsanný způsob použití.
Je třeba
a dodržovat veškeré místně
m
plaatné předpisy (pro
instalacii apod.).
Při použžívání dodrržujte provozní podm
mínky uvedené na
typovém
m štítku. Je
ejich nedod
držení můžže způsobitt
nebezpe
ečí a znam
mená ztrátu
u záruky.
Dodržujtte požadav
vky na obě
ěhovou voddu podle AGFW
A
(německkého sdruž
žení pro dá
álkové vytáápění - FW
W510).
Měřič je navržen pouze
p
pro oběhovou
o
vodu topných
systémů
ů.
Měřič ne
ení vhodný
ý pro pitnou
u vodu.
Nikdy ne
ezvedejte měřič za počitadlo.
Dávejte pozor na ostré
o
hrany
y u závitu, příruby a měřicí
trubice.
Instalac i a demonttáž měřiče smí prováádět pouze
e osoba
kvalifiko
ovaná v obo
oru instalace a provoozu měřičů
ů a topných
h
a chladiccích systémů.
Montáž a demontá
áž měřiče provádějte
p
e výhradně na okruhu
u
bez tlaku
u.
Po monttáži měřiče
e proveďte kontrolu těěsnosti sys
stému.
Poškoze
ením úředn
ní značky ztrácí
z
platnnost záruka
aa
ověření..
Čištění m
měřiče pro
ovádějte po
ouze zvenkku pomocí měkkého
navlhče ného hadříku. Nepou
užívejte líhh ani čisticí
prostřed
dky.
Provede
ení 110 V/2
230 V smí zapojovat pouze kva
alifikovaná
osoba.
Měřič sm
mí být připo
ojen k síťo
ovému nap ětí až po
komplettním dokon
nčení instalace. V opaačném případě
vzniká n
nebezpečí úrazu elek
ktrickým prroudem v oblasti
o
svorek.
Vadný n
nebo zřejm
mě poškoze
ený přístrojj je třeba okamžitě
o
odpojit o
od napájen
ní a vyměnit.
Be
ezpečnostníí informace
7/47
7
Z hledis ka likvidac
ce je měřič považováán za odpadní
elektron
nické zaříze
ení ve smy
yslu evropsské směrniice
2002/96
6/ES (OEEZ) a je zak
kázáno proovádět jeho
o likvidaci
společně
ě s domov
vním odpad
dem. Likviddaci přístro
oje je třeba
a
provádě
ět v souladu
u s platným
mi národním
mi předpis
sy
prostřed
dnictvím přříslušných k tomuto úúčelu určen
ných
kanálů. Je třeba dodržovat veškeré
v
plaatné národní
předpisyy.
Měřič ob
bsahuje lith
hiové baterie. Měřič aani baterie
e
nelikvidu
ujte společ
čně s domo
ovním odpaadem. Dod
držujte
místně p
platné před
dpisy a legislativu v ooblasti likvidace
odpadů..
Lithiové baterie můžete po ukončení
u
jeejich použív
vání vrátit
k proved
dení odborrné likvidac
ce výrobci.. Při zasílání prosím
dodržujtte platné předpisy, zv
vláště předdpisy pro označování
o
í
a baleníí nebezpeč
čného zbož
ží.
Neotevírrejte baterie. Zabraňte styku baaterií s vod
dou a jejich
h
vystaven
ní teplotám
m nad 80°C
C.
Měřič ne
ení vybave
en ochrano
ou proti bleesku. Ochra
anu proti
blesku zzajistěte prrostřednictv
vím elektriccké sousta
avy
budovy.
Napájen
ním smí bý
ýt osazeno pouze jeddno z příslu
ušných
míst. Ne
eodstraňujtte červenou zajišťovaací klapku..
3
Technické údaje
Všeobecné údaje
Přesnost měření
Třída prostředí
Mechanická třída
Elektromagnetická třída
třída 2 nebo 3 (EN 1434)
A (EN 1434) pro vnitřní instalaci
M1 *)
E1 *)
*) v souladu se směrnicí 2004/22/ES o měřicích přístrojích
Okolní vlhkost
Max. výška
Teplota skladování
< 93 % rel. vlhkosti při 25°C,
bez kondenzace
2000 m nad mořem
-20 … 60 °C
Počitadlo
Okolní teplota
Druh ochrany - krytí
Ochranná třída
síť 110 / 230 V AC
síť 24 V ACDC
Práh citlivosti pro T
Teplotní diference T
Teplotní rozsah
LCD displej
Optické rozhraní
Komunikace
Oddělitelnost
5 … 55°C
IP 54 podle EN 60529
II podle EN 61558
III podle EN 61558
0.2 K
3 K … 120 K
2 ... 180°C
7-místný
standardní, EN 62056-21
volitelně, např. M-Bus
vždy, volitelná délka kabelu
Teplotní čidla
Typ
Teplotní rozsah
Pt 500 nebo Pt 100
podle EN 60751
0 ... 150°C
(do 45 mm délky stonku)
0 ... 180°C
(od 100 mm délky stonku)
Hydraulická část
Druh ochrany - krytí
Místo instalace
Poloha instalace
Uklidňovací úseky
Metrologická třída
Teplotní rozsah
Doporučeno pro...
...měření tepla
...měření chladu
Maximální teplota
Maximální přetížení
Jmenovitý tlak
IP 54 / IP 65 podle EN 60529
IP 68 (pro qp 150)
podle EN 60529
teplá strana / studená strana
libovolná
žádné
1:100
5 … 130°C
národní schválení se mohou lišit
10 … 130°C
5 … 50°C
150°C pro 2000 h
2,8 × qp
PN16 (PS16), PN25 (PS25)
Připojení
Maximální průtok
qs
Minimální průtok
qi
Práh citlivosti
(volitelný)
Tlaková ztráta při
qp
Kv průtok při
∆p 1 bar
Kv průtok při
∆p 100 bar
Hmotnost
m3/h
0,6
0,6
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
6
6
6
10
10
10
15
15
25
40
60
150
Stavební délka
9/47
Jmenovitý průtok
qp
Technické údaje
mm
G/DN
m3/h
l/h
l/h
mbar
m3/h
m3/h
kg
3
110
G /4
1,2
190
G1
1,2
190
DN20
1,2
3
110
G /4
3
130
G1
3
190
G1
3
190
DN20
3
130
G1
5
190
G1
5
190
DN20
5
1
260
G 1 /4
7
260
DN25
7
150
G 1 1/4
12
260
G 1 1/4
12
260
DN25
12
200
G2
20
300
G2
20
300
DN40
20
200
DN50
30
270
DN50
30
300
DN65
50
300
DN80
80
360 DN100
120
500 DN150
300
*) Vyměnitelná měřicí vložka 4 kg
Tolerance tlakové ztráty: +/- 5%
6
6
6
15
15
15
15
25
25
25
35
35
60
60
60
100
100
100
150
150
250
400
600
1500
2,4
2,4
2,4
6
6
6
6
10
10
10
14
14
24
24
24
40
40
40
60
60
100
160
240
600
150
150
150
150
160
160
160
200
210
210
60
60
240
180
180
130
110
130
95
110
105
160
115
120
1,5
1,5
1,5
3,9
3,8
3,8
3,8
5,6
5,3
5,3
14
14
12
14
14
28
30
28
49
45
77
100
177
433
0,5
0,5
0,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
1,7
1,7
4,5
4,5
3,9
4,5
4,5
8,8
9,5
8,8
15,4
14,3
24,4
31,6
56,0
136,9
1
1,5
3
1
1,5
1,5
3
1,5
1,5
3
3
5
3
3
5
2,6
4
7
5
8
11
13
22
50*)
Technické údaje
10/47
Malé měřiče (qp 0,6 – 2,5 m³/h)
Obr. 1: Přehled rozměrů stavební délka 110 mm (závit)
Obr. 2: Přehled rozměrů stavební délka 130 mm (závit)
Obr. 3: Přehled rozměrů stavební délka 190 mm (závit)
Objednací
číslo
UH50-x03
UH50-x04
UH50-x05
UH50-x06
UH50-x07
UH50-x09
UH50-x21
UH50-x22
UH50-x23
UH50-x25
UH50-x26
UH50-x27
UH50-x36
UH50-x37
UH50-x38
UH50-x40
qp
PN
a
b
c
m³/h
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
bar
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
16
25
mm
130
130
110
110
190
190
110
110
190
190
130
130
130
130
190
190
mm
G1
G1
G¾
G¾
G1
G1
G¾
G¾
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
G1
mm
58
58
48
48
88
88
48
48
88
88
58
58
58
58
95
95
Technické údaje
11/47
Obr.: Přehled rozměrů stavební délka 190 mm (příruba)
Objednací
číslo
UH50-x08
UH50-x24
UH50-x39
qp
PN
Stavební
délka
Připojení
m³/h
0,6
1,5
2,5
bar
25
25
25
mm
190
190
190
DN20
DN20
DN20
Velké měřiče se závitovým připojením
Alternativní
možnost montáže
Obr. 5: Přehled rozměrů pro velké měřiče se závitovým připojením
Objednací
číslo
UH50-x45
UH50-x47
UH50-x50
UH50-x60
UH50-x63
qp
PN
a
b
m³/h
3,5
3,5
6
10
10
bar
16
25
16
16
16
mm
260
260
260
300
200
mm
59
59
59
59
59
c
G 1¼ B
G 1¼ B
G 1¼ B
G2B
G2B
Obr. 6: Přehled rozměrů pro velké měřiče qp 6 se závitovým připojením (krátká stavební délka)
Objednací
číslo
UH50-x55
qp m³/h
PN bar
m³/h
6
bar
16
c
G 1¼ B
Te
echnické údaje
12/47
7
Ve
elké měřiče
e s přírubo
ovým připojjením
Obr. 7: Přehled rozměrů proo velké měřiče s přírubovým připojením
Objedn
nac
í číslo
o
UH50-x4
46
UH50-x5
52
UH50-x6
61
UH50-x6
65
UH50-x6
69
UH50-x7
70
UH50-x7
74
UH50-x8
82
UH50-x8
83
qp
PN
m³/
h
3,5
6
10
15
15
25
40
60
60
ba
r
25
25
25
25
25
25
25
16
25
D
N
25
25
40
50
50
65
80
100
100
a
b
Øc
Ød
Øe
m
m
260
260
300
270
200
300
300
360
360
m
m
59
59
59
59
59
52
56
68
68
m
m
112
112
140
155
155
185
200
235
235
m
m
85
85
110
125
125
145
160
180
190
m
m
14
14
18
18
18
18
18
18
22
Poččet
otvvor
ů
4
4
4
4
4
8
8
8
8
f
g
m
m
60
60
90
102
102
122
138
158
158
m
m
19
19
19
20
20
22
24
24
24
Ve
elký měřič qp 150
Obr. 8: Přehled všech rozm
měrů pro velký měřič
m
qp 150
Objedn
nací
číslo
o
UH50-xA
A1
UH50-xA
A2
qp
PN
m³/h
150
150
bar
16
25
DN
150
0
150
0
a
b
Øc
Ø
Ød
Øe
mm
500
500
mm
m
91
91
mm
300
300
mm
m
2440
2550
mm
23
28
Počet
P
ottvorů
8
8
f
g
mm
211
211
mm
31
31
Ins
stalace
4
13/47
7
Insttalace
Při instala
aci měřiče p
postupujte takto:
 V souladu s popissem uveden
ným na měřřiči stanovtee místo insta
alace.







Poznám ka: U měřič
če tepla ne
ebo kombinoovaného mě
ěřiče
tepla/chla
adu odpovíd
dá místo ins
stalace pro studenou stranu
s
vratnému
u potrubí. Místo
M
instala
ace pro teploou stranu odpovídá
přívodním
mu potrubí.
Poznám ka: U měřič
če chladu odpovídá
o
m
místo instala
ace pro teplo
ou
stranu vrratnému pottrubí. Místo instalace ppro studenou stranu
odpovídá
á přívodním
mu potrubí.
Na zák
kladě rozmě
ěrů měřiče ověřte,
o
že je
e k dispozicci dostatek volného
v
místa.
nstalací mě
ěřiče systém
m důkladně propláchnětte.
Před in
Měřič namontujte svisle nebo
o vodorovně
ě mezi dvě uzavírací armatury
a
takk,
aby šip
pka vyznače
ená na tělese přístroje souhlasila se směrem
m proudění.
Přihléd
dněte přitom
m k instalačním podmín
nkám a k uvvedeným přříkladům
instala
ace.
Teplotní čidla nam
montujte do téhož okruhu jako měěřič. Pozor u směšován
ní.
Pro za
abránění ma
anipulaci za
ajistěte teplo
otní čidla a zzávitové přípojky
montážními plomb
bami.
ulické části přepravní
p
gumovou páásku, případ
dně přepravvní
Sejměte z hydrau
kabelo
ový pásek. P
Při provozu zařízení by
y se kabel teeplotního čiidla a řídicí
kabel neměly
n
přím
mo dotýkat měřicí trubice.
Provád
díte-li instal aci měřiče pro účely měření
m
chladdu, postupujte podle
přísluš
šných pozná
ámek.
Po
oznámky k instalaci
Před měřřičem ani za
a měřičem nejsou
n
nutné uklidňovaací úseky. Je-li měřič
instalován
n ve společčném vratné
ém potrubí dvou
d
okruhůů, je třeba určit
u
místo
instalace zajišťující m
minimální vz
zdálenost 10 × DN od T kusu. Tatto vzdáleno
ost
je předpo
okladem dosstatečného promíchání vody s rozzdílnými tep
plotami.
Teplotní čidla
č
je možžné instalov
vat podle ko
onkrétního pprovedení do T kusů,
kulových kohoutů, po
onorných jím
mek nebo ja
ako přímo pponořená. Konce
K
teplotních
h čidel musíí dosahovatt alespoň do
o středu průůřezu potrubí.
Poznám ka: Při insta
alaci je nutn
né zajistit, aaby při násle
edném
provozu nemohla do
o počitadla vniknout vooda.
Přříklady insttalace
Kulový kohout
Obr. 9: Instalace s kulovým kohoutem (dopporučeno do DN
N25 včetně)
Instalace
14/47
Varný nátrubek s ponornou jímkou
Obr. 10: Instalace s ponornými jímkami (doporučeno od DN25)
Obr. 11: Instalace pro okruh se směšováním; umístění teplotních čidel
Obr. 12: Instalace pro okruh například se škrticím ventilem (čidlo průtoku ve směru proudění před
regulačním ventilem / diferenční regulátor tlaku)
Poznámky k instalaci pro adaptér čidla (přímé ponoření čidla)
K měřičům s teplotními čidly 5,2x45 mm je přiložena montážní sada – adaptér.
S její pomocí je možné teplotní čidla namontovat například přímo do
teplonosného média nebo kulového kohoutu.
1. Usaďte O-kroužek s pomocí přiložené násadky na zamýšlené místo
instalace.
2. Přiložte obě poloviny plastového šroubení na 3 drážky na těle teplotního
čidla.
3. Přitlačte obě poloviny šroubení k sobě a zašroubujte rukou až na doraz na
instalační místo (utahovací moment 3 … 5 Nm).
Obr. 13: Sada montážního adaptéru
Ins
stalace
15/47
7
4.1 Instalace pro účely mě
ěření chlladu
Při instala
aci jako měřřič chladu je
e nutné, aby
y černá kryttka na těles
se
průtokom
měru směřovvala ke straně nebo dolů pro předeejití problém
mům s
kondenza
ací vody. Po
onorné jímk
ky je třeba in
nstalovat taak, aby teplo
otní čidlo
směřovalo svisle dol ů nebo bylo
o ve vodoro
ovné polozee.
Počitadlo nainstalujte
e tak, aby bylo
b
oddělen
né od tělesaa průtokoměru, např. na
n
stěnu. Vy
ytvořte smyččku směrem
m dolů tak, aby
a zkondeenzovaná vo
oda nemohla
po připoje
ených kabe lech téci do
o počitadla.
Kryt průtokom
měru
Obr. 14: Dopporučená montáážní poloha proo měření chladu
u
4.2 Instalace qp 150
Poznámka
a: Pro insta
alaci armatu
ury do potruubí použijte šrouby
s límcem s délkou minimálně 100 mm.
Jako mon
ntážní pomů
ůcka jsou na
a přírubě um
místěny dvaa závity M10. Tyto závvity
umožňují použití nerrezových šro
oubů s oky,, například ppro účely zd
dvihání
armatury..
Poznámka
a: Pro umožnění snadné výměny měřicí vlož
žky je třeba,,
aby měřicíí vložka v rá
ámci armatu
ury směřovaala nahoru.
Rozměry počitadla
5
16/47
Rozměry počitadla
Obr. 15: Rozměry počitadla
Obr. 16: Montážní deska – půdorys a řez
Ov
vládací prvkky
6
17/47
7
Ovládací prrvky
1
2
Obr. 17: Ovlládací prvky
Č.
1
Ná
ázev
Se
ervisní tlačít ko
2
Tla
ačítko 2
3
Tla
ačítko 1
4
Op
ptické rozhra
aní
4
3
Pop
pis
Pozznámka
Pro
o
vyv
volání Přísstup po sejm
mutí krytu.
ope
erace
parrametrizace
měřiče.
Pře
epnutí na další
zob
brazovanou
hod
dnotu v rámci
jedn
né úrovně.
Pře
epnutí na další
úroveň.
Um
možňuje datovou
kom
munikaci
prostřednictvím
m
poč
čítače
s
pož
žadovaným
serv
visním
softtwarem.
Ov
vládací prvkky
7
18/47
6.1 Zobra
azení aktuálního stavu mě
ěřiče
Měřič zob
brazuje aktu
uální hodno
otu v kWh, MWh,
M
MJ neebo GJ.
Poznámka
a: Pro zabrránění chybnému odeččtu jsou desetinná
místa zobrrazených ho
odnot označena pomo cí rámečku.
Poznámka
a: Ověřené
é hodnoty lze rozpoznaat podle
doplňkové
ého symbolu
u hvězdičky
y.
Poznámka
a: Rozsah displeje
d
i zo
obrazované údaje se mohou
m
lišit od toh
hoto popisu v závislosti na parameetrizaci přísttroje.
Může být ttaké deaktiv
vována funk
kce některýých tlačítek.
Úrrovně zobrrazení (LOO
OPs)
Uživvatelská úroveeň
Serrvisní úroveň 1
Serrvisní úroveň 2
...
...
Uživvatelská úroveeň
Po zobraz
zení posled
dní úrovně je
e opět zobrrazena uživaatelská úrov
veň „LOOP
P
0“.
Už
živatelská úroveň „LO
OOP 0“
LCD zobrrazuje postu
upně násled
dující hodno
oty:
Celkkové množství energie se sstavem
tariffu
Tariifní rejstřík 1 (jje-li aktivovánn)
Kum
mulovaný objem
Test segmentů
Záhhlaví úrovně
V přřípadě chyby: chybové hláššení s
kódem chyby
Ovládací prvky
19/47
Servisní úroveň 1 „LOOP 1“
V rámci servisní úrovně 1 se zobrazují údaje o aktuálním měření.
Displej postupně zobrazuje následující hodnoty:
Záhlaví úrovně
Aktuální průtok
Aktuální tepelný výkon
TV aktuální teplota na teplé straně,
TR aktuální teplota na studené straně;
střídání každé 2 s
Doba provozu
Doba provozu s průtokem
Stav poruchových hodin
Číslo zákazníka, 8-místné
Datum
Roční den odečtu (DD.MM)
Energie: předchozí rok ke dni odečtu
Objem: předchozí rok ke dni odečtu
Verze mikroprogramu
Servisní úroveň 2 „LOOP 2“
V rámci servisní úrovně 2 se zobrazuje období měření pro stanovení maxima.
Displej postupně zobrazuje následující hodnoty:
Záhlaví úrovně
Interval měření pro stanovení maxima
Ov
vládací prvkky
20/47
7
Se
ervisní smyyčka 3 („LO
OOP 3“)
V rámci servisní
s
úrovvně 3 se zo
obrazují měs
síční hodnooty.
Záhlaví úrovně
…
…
Den odečtu za čerrvenec 2011
Displej po
ostupně zob
brazuje nás
sledující hod
dnoty:
Enerrgie ke dni odeečtu
Tariffní rejstřík 1 kee dni odečtu
Objeem ke dni odeččtu
Max. průtok ke dni odečtu,
se sttřídáním s datovým razítkem
m po 2 s
Max. tepelný výkon ke dni odeččtu,
se sttřídáním s datovým razítkem
m po 2 s
Max. teploty ke dnni odečtu,
se sttřídáním s datovým razítkem
m po 2 s
MV pro
p teplou straanu nebo MR ppro studenou stranu
Stavv poruchových hodin ke dni oodečtu
Po posled
dním zobrazzení je opětt zobrazen předtím zvoolený den odečtu.
o
Poznámk
ka: Pokud se pomocí servisního sooftwaru změní počet
měsíců prro odečet, bude
b
to mít vliv na počeet měsíců
zobrazitel ných na LC
CD.
Ovládací prvky
21/47
Servisní smyčka 4 („LOOP 4“)
V rámci servisní úrovně 4 se zobrazují parametry zařízení.
Displej postupně zobrazuje následující hodnoty:
Záhlaví úrovně
Aktuální tarif,
střídání po 2 s prahovou hodnotou 1
Interval měření průtoku
Interval měření teploty
Modul 1: M-Bus modul
Primární adresa M-bus modulu 1
Sekundární adresa M-bus, 8-místná
Modul 2: impulzní modul; kanál 1 = energie,
kanál 2 = objem; střídání po 2 s
Impulzní číslo pro impulzy energie *)
Impulzní číslo pro impulzy objemu *)
Délka trvání impulzu v ms *)
*) pro „rychlé impulzy“
Ov
vládací prvkky
6.2
22/47
7
Hod
dnoty pře
edchozíh
ho roku
Měřič uklá
ádá k roční mu dni ode
ečtu následu
ující hodnoty
ty:
 množs
ství energie (stav měřič
če)
 objem (stav měřičče)
 tarifní rejstřík (sta
av měřiče)
oruchových
h hodin (stav
v měřiče)
 stav po
 doba provozu
p
s p růtokem (sttav měřiče)
a maxima
a s časovým
mi razítky prro
 průtok
 tepelný
ý výkon
 teplotn
ní diferenci
 teplotu
u na teplé sttraně
 teplotu
u na studen é straně.
6.3
Měs
síční hod
dnoty
Měřič uklá
ádá k měsíččnímu dni odečtu
o
na dobu 60 měssíců následující hodnoty:
 množs
ství energie (stav měřič
če)
 objem (stav měřičče)
 tarifní rejstřík (sta
av měřiče)
oruchových
h hodin (stav
v měřiče)
 stav po
 doba provozu
p
s p růtokem (sttav měřiče)
a maxima
a s časovým
mi razítky prro
 průtok
 tepelný
ý výkon
 teplotn
ní diferenci
 teplotu
u na teplé sttraně
 teplotu
u na studen é straně.
Měsíční hodnoty
h
lze odečítat prrostřednictvím optickéhho rozhraní a 20 mA
rozhraní.
Poznámka
a: Jako standardní čas
s platí středdoevropský čas (SEČ). V
období letn
ního času probíhá
p
uklá
ádání v odppovídajících časech.
Ro
ozlišení zob
brazení na displeji:
d
7
23/47
7
Rozzlišení zo
obrazení na displleji:
Jmenovittý průtok v m3/h
Místa za
z desetinnou čárkou jsou „blikající“, „stattická“ nebo „pootlačená“
Poznámk
ka: Počet míst za desettinnou čárkoou konkrétn
ní hodnoty se
s
odvozuje o
od zvolené měřené veličiny a zvollené dimenze.
Na
apájení
8
24/47
7
Nap
pájení
Měřič může být volite
elně napáje
en z baterie nebo prosttřednictvím napájecích
modulů. Baterii
B
a nap
pájecí zdrojj lze kdykoli vzájemně vyměnit.
Možnos
sti:

bate
erie na 6 lett

bate
erie na 11 le
et

bate
erie na 16 le
et

nap
pájecí modu
ul 230 V AC
C

nap
pájecí modu
ul 110 V AC
C

nap
pájecí modu
ul 24 V ACD
DC.
Au
utomatickká detekcce napáje
ení
Napájecí zdroj bude rozpoznán, pokud je k dispozici nnapětí. Tentto signál bu
ude
převeden
n do měřiče.. Přístroj au
utomaticky rozezná,
r
zdaa bude nap
pájen z bate
erie
nebo z na
apájecího s íťového mo
odulu.
Po
ožadavkyy na napá
ájení
Požadav
vky
(pro inte
erval měřeníí průtoku
Q = 4 a s intervalem
m měření
teplot T = 30 s)
Standarrdní impulzzy,
odečet M-Bus
M
(ma
ax. po 15
min.), CL
L-modul
Rychlý M-Bus ode
ečet (max.
po 4 s), rychlé imp
pulzy,
analogo
ový modul, radio
modul
Pro rych
hlé měření (pro
interval měření
m
průttoku Q = 4
a s interv
valem měře
ení teplot
T = 4 s)
Napájení
N
(230,
(
110 V
AC;
A 24 V
ACDC)
A
6
let
11
let
16
let
2x AA
C
D
ano
D
--
--
ano
D
--
--
ano
Poznámk
ka: Životnos
st baterie zá
ávisí na typuu baterie a na
n
požadavcíích.
Poznámk
ka: Instalová
ány smí být pouze bateerie schvále
ené výrobce
em.
Napájení
25/47
Napájecí moduly
Všeobecné údaje
Stupeň znečištění
Okolní teplota
Teplota skladování
Doba zálohování při výpadku
napájení (energetická rezerva)
podle EN 61010 (žádné nebo suché,
nevodivé znečištění)
+ 5...+55°C
-20…+60 °C
> 20 minut
Bezpečné malé napětí 24 V
Napětí
Frekvence
Galvanické oddělení
Spotřeba energie
Svorky pro připojení kabelu
12...36 V AC nebo 12..42 V DC
50 / 60 Hz nebo DC
1000 V DC
maximálně 0,8 VA
cca 2 x 1,5 mm² , Ø 5,0...6,0 mm
Střídavé napětí 110 V n 230 V
Napětí
Typ
Frekvence
Kolísání síťového napětí
Kategorie přepětí II podle
EN60010
Spotřeba energie
Relativní vlhkost
Délka kabelu
Jištění
85…121 V AC nebo 196…253 V AC
třída ochrany II
50 / 60 Hz
maximálně 10% jmenovitého napětí
rázové napětí 2500 V
maximálně 0,8 VA
nižší než 93 % pro T < 50°C
1,5 / 5 / 10 m
6 A jistič
Ko
omunikace
9
26/47
7
Kom
munikace
e
ozhraní p
počitadla
Ro
Měřič je standardně
s
vybaven op
ptickým rozhraním poddle EN 6205
56-21:2002.
Kromě toho lze pro ú
účely dálkov
vého odečtu
u použít až dva z násle
edujících
komunika
ačních modu
ulů:
 impulz
zní modul
 CL mo
odul
 M-Bus
s modul G2
 M-Bus
s modul G4
 M-Bus
s modul G4 MI se 2 imp
pulzními vsttupy
 analog
gový modul
 radio modul
m
433 M
MHz (pro sttávající systtémy)
 radio modul
m
868 M
MHz
 GSM modul
m
 GPRS modul
e modul
 Zigbee
Tyto moduly nemají žádný vliv na
n měření. Moduly mo hou být kdy
ykoli
dodatečně osazeny bez poruše
ení úřední zn
načky.
Poznámka
a: Technick
ké údaje a informace o komunikač
čních
modulech najdete v příslušné
p
do
okumentaci..
Komunikace
27/47
Povolené kombinace modulů
ZB
no
ano
ano
ne
ano
ano
RF 868 MHz
ano
ano
ano
ano
ano
ano
RF 433 MHz
ano
ano
ano
ano
ano
ano
GSM
ne
ano
ano
ne
ano
ano
GPRS
ano
ano
ano
ne
ano
ne
CL
ano
ano
ano (1) ano (1) ano (1)
ano
ano (1)
ne
MB MI
ano
ano
ano
ano
ano (1)
ano
MB G4
ano
ano
ano
ano
ano (1)
ano
ano (4) ano (4) ano (4) MB
ano
ano
ano
„rychlý“ *)
ano
ano (2)
ano
ano
CL
ano
ano
„standard“
ano
ano
ano
MB MI
ano
MB G4
ano
MB
ano
Impulzní
modul**)
"standard"
ano
Krok 2
Pozice pro modul (slot) #1 může být
osazena...
AM
ano (3)
GPRS modul
ZigBee modul
Impulzní
modul
ano
GPRS
ZB
Krok 1 Pozice pro modul (slot) #2 je osazena...
ano
Analog. modul
M-Bus modul
M-Bus modul
M-Bus modul
CL modul
Radio modul
AM (5)
AM
MB
MB G4
MB MI
CL
RF
Omezení:
*) možný je pouze 1 modul s rychlými impulzy;
je přípustný pouze na pozici 2;
min. délka trvání impulzu:
- 2 ms, pokud není osazen impulzní modul 1
- 5 ms, pokud je osazen impulzní modul 1
**) Při dodatečné instalaci druhého impulsního modulu do pozice 1 se mohou
změnit výstupní hodnoty pro modul 2!
(1) Pro M-Bus s rychlým čtením může CL modulu trvat čtení až 40 s!
(2) Délka rychlých impulsů min. 5 ms
(3) První i druhý kanál je možné parametrizovat individuálně!
(4) Sekundární adresu pro oba moduly lze měnit pouze přes modul č.1!
(5) Pokud je měřič napájen pomocí síťového napájecího modulu 110 V / 230
V, není možná instalace analogového modulu do pozice 2!
Ko
omunikace
28/47
7
Přřipojovaccí svorky
Pro připojjení externíích vodičů k modulům se
s používajjí 2-pólové nebo
n
4-pólo
ové
svorkovniice.
 Vnější průměr kab
belu 4 … 6 mm
 Možno
osti připojen
ní
 pev
vné nebo p ružné 0,2 … 2,5 mm²
 pru
užné s vodiččem a dutin
nkou 0,25 – 1,5 mm²
 vellikost vodičů
ů 26 - 14 AW
WG
 Vícevo
odičové přip
pojení (2 vodiče stejnéh
ho průřezu))
 pev
vné nebo p ružné, 0,2 – 0,75 mm²
 pru
užné s dutin
nkou bez pla
astové průc
chodky, 0,255 – 0,34 mm
m²
 pru
užné s dutin
nkou TWIN s plastovou
u průchodkoou, 0,5 – 0,7
75 mm²
 Délka odizolován í je 5 mm
učený šroub
bovák:
 Doporu
 0,6
6 × 3,5 mm
 Utahov
vací momen
nt: 0,4 Nm
9.1
Imp
pulzní mo
odul
Impulzní modul umo
ožňuje výstu
up impulzů, které lze oddvodit od množství
m
tep
pla,
objemu, tarifního
t
rejsstříku 1, tarrifního rejstřříku 2 nebo chybového
o stavu. K
dispozici jsou
j
dva ka
anály, jejichž funkce je možné para
rametrizovat pomocí
servisního
o softwaru.
Výstup má
m formu sta
andardních impulzů nebo rychlýchh impulzů. Délka
D
impulzzu
je stejná pro kanál 1 i kanál 2.
Označení
ní na LCD
Zobrazen
Typ
Napětí
Proud
Dielektric
cká pevnost
Klasifikac
ce
Pokles na
apětí
Klasifikac
ce
Pokles na
apětí
Připojení výstupu (W
WZU-P2):
pulzní moduul
imp
CE, C2, CV, C
CT nebo RI
otevřený kolekktor
max. 30 V
max. 30 mA
500
0 Veff proti zzemi
OB
B (podle EN 1434-2)
cca
a 1,3 V při 220 mA
OC
C (podle EN 1434-2)
cca
a 0,3 V při 00,1 mA
Kaanál 1
Kaanál 2
ální verze WZU-P2L
W
impulzního m
modulu s výs
stupem Opto
oK dispozici je speciá
MOS.
malý úbytek naapětí a ochrana proti
Výhody
pře
epólování (bbipolární)
Připojení
Komunikace
9.2
29/47
CL modul
Pomocí CL modulu je možné provádět odečet měřiče po lince např. před
dveřmi prostřednictvím připojení typu point-to-point.
Zobrazení na LCD
Klasifikace
Typ
Přenosová rychlost
Oddělení
Polarita
Napětí
Proud
Pokles napětí
Popis rozhraní
9.3
CL (Current Loop)
podle EN 62056-21 režim B
pasivní proudová smyčka
2400 Baud, pevná
galvanické
ano
30 V max.
30 mA max.
< 2 V při 20 mA
TKB 3436
M-Bus modul G4
M-Bus modul umožňuje měřiči komunikovat s centrálou M-Bus pro účely
přenosu naměřených hodnot.
Norma
Protokol
Elektrické oddělení
od měřiče
od impulzních vstupů
Připojení
Délka odizolování
Možnosti připojení
pevné nebo pružné
pružné s vodičem a dutinkou
Polarita
Napětí
Spotřeba proudu
Adresování
Přenosová rychlost
Popis rozhraní
EN 1434-3; EN 13757-2, -3
EN 60870-5
ano
ne
5 mm
0,25 ... 0,75 mm²
0,25 ... 0,75 mm²
libovolná
50 V DC maximální
zátěž 1 M-Bus (1,5 mA)
primární nebo sekundární
300, 1200, 2400, 4800 nebo 9600
baudů
viz TKB3448
Komunikace
9.4
30/47
M-Bus modul MI se 2 impulzními vstupy
M-Bus modul umožňuje měřiči komunikovat s centrálou M-Bus pro účely
přenosu naměřených hodnot. Kromě možnosti napájení prostřednictvím MBus připojení je „MI“ modul vybaven baterií. Baterie napájí procesor modulu a
impulzní vstup v případě, že prostřednictvím M-Bus není k dispozici napětí.
M-Bus
Norma
Protokol
Elektrické oddělení
od měřiče
od impulzních vstupů
Připojení
délka odizolování
Možnosti připojení
pevné nebo pružné
pružné s vodičem a dutinkou
Polarita
Napětí
Spotřeba proudu
Adresování
Přenosová rychlost
Popis rozhraní
EN 1434-3; EN 13757-2, -3
EN 60870-5
ano
ne
5 mm
0,25 ... 0,75 mm²
0,25 ... 0,75 mm²
libovolná
50 V DC max.
zátěž 1 M-Bus (1,5 mA)
primární nebo sekundární
300, 1200, 2400, 4800 nebo 9600
baudů
viz TKB3448
Impulz
Počet impulzních vstupů
Životnost baterie modulu
Norma pro impulzní vstupy
Frekvence
Délka impulzu (nízká)
Doba bez impulzu (vysoká)
Impulzní číslo
Zobrazení a výstup
Polarita
Elektrické oddělení
Výstupní napětí
Vnitřní odpor
Zdrojový proud
Impulzní vstup uzavřen (nízká)
Impulzní vstup otevřen (vysoká)
Připojení
Možnosti připojení
pevné nebo pružné
2 impulzní vstupy na „MI“ modul
5 let provozu + 1 rok skladování;
pokud je po alespoň 90% doby
provozu přiloženo napětí z M-bus,
životnost baterie se prodlouží na 10 let
třída IB podle EN 1434-2
max. 10 Hz
≥ 50 ms
≥ 50 ms
0,01 litru/impulz
až 10 000,00 litrů/impulz,
v krocích po 0.01 litru/impulz
v m3, 7 míst;
podle nastavení parametrů s 1
desetinným místem nebo bez něho
ano, musí být správná, je-li vysílač
typu „otevřený kolektor“
od měřiče:
ano
od M-bus vstupů:
ne
cca 3,3 V
cca 1 MΩ
cca 3 µA
Práh spínání dole < 0,2 V
Odpor < 50 kΩ
Práh spínání nahoře: nepřipojený
kolektor
Odpor ≥ 6 MΩ
Délka odizolování je 5 mm
0,25 ... 0,75 mm²
Komunikace
31/47
pružné s vodičem a dutinkou
Přípustná délka kabelu
9.5
0,25 ... 0,75 mm²
max. 10 m
Analogový modul
Analogový modul převádí naměřenou hodnotu z měřiče na analogový signál.
Rozsah napájení
Ochrana napájení
< 24V
≥ 24V
Max. spotřeba proudu
Spotřeba energie
Max. výstupní zátěž
Přesnost
Max. délka připojení
Vnější průměr pro připojení
9.6
12 … 30 V AC
200 mA, pomalá pojistka
100 mA, pomalá pojistka
170 mA při 12 voltech
max. 2 watty
300 Ohm pro proudový výstup,
2 kOhm pro napěťový výstup
(výstupy jsou chráněny proti zkratu)
≤ ± 1% parametrizované max. hodnoty
100 m
až 1,5 mm²
Radio modul 868 MHz (bezdrátový M-Bus)
Radio modul 868 MHz umožňuje měřiči komunikovat s centrálou (přijímač) s
použitím rádiové frekvence 868 MHz. Měřič podporuje také přenos dat ve
shodě s OMS1) a DSMR2).
Přenos dat na rádiový koncentrátor OMS (brána inteligentního měření) nebo
na L+G rádiový mobilní odečtový systém Q4.
Frekvence
Vysílací výkon (ERP)
Přijímací frekvence
Dosah *)
Dosah ve volném prostoru
Vnitřek budov
Napájení
prostřednictvím měřidla **)
prostřednictvím napájení
Norma
1)
868,95 MHz (868,90 MHz až 869,00
MHz)
min. 3,16 mW (5 dBm) až
max. 25 mW (13,9 dBm)
868,30 MHz (868,00 MHz až 869,60
MHz)
až 400 m
např. horizontálně 30 m
typ baterie D
110/230/24 V
EN13757-2/ -4
Otevřený měřicí systém
Požadavky na inteligentní měření pro Nizozemí
*) Může se podstatně lišit v závislosti na parametrech budovy.
**) Napájení z baterie závisí na druhu datového výstupu. Tuto skutečnost je třeba
zohledňovat zvláště při modernizaci stávajícího měřiče. Je-li baterie měřiče
libovolného jiného typu, je ji třeba vyměnit za baterii typu D na 11 let. Měřiče
dodávané včetně radio modulu z výroby jsou již vybaveny správným typem baterie.
2)
Komunikace
9.7
32/47
GSM modul
Účelem GSM modulu je zajištění bezdrátového přenosu dat (dálkového
odečtu) ve formě SMS zpráv prostřednictvím GSM sítě*). Období pro
automatické přihlášení nebo přenos dat lze kromě toho konfigurovat mezi 6
minutami a 45 dny.
Tento modul lze programovat prostřednictvím konfiguračních SMS zpráv.
GSM
Frekvence (vysílací výkon)
Pokrytí
Napájení
Životnost baterie
900 MHz (max. 2 W) a 1800 MHz
(max. 1 W)
v závislosti na dostupnosti GSM sítě
lithiová baterie 3,6 V, blok 2 článků AA,
nezávisle na měřiči tepla
až cca 1600 SMS nebo 6 let (v
závislosti na síle GSM signálu v místě
instalace)
Impulzy
Počet impulzních vstupů
Norma pro impulzní vstupy
Frekvence
Délka impulzu (nízká)
Doba bez impulzu (vysoká)
Impulzní číslo
Elektrické oddělení
Výstupní napětí
Vnitřní odpor
Zdrojový proud
Impulzní vstup uzavřen (nízká)
Impulzní vstup otevřen (vysoká)
Připojení
Možnosti připojení
pevné nebo pružné
pružné s vodičem a dutinkou
Přípustná délka kabelu
*
) Je třeba použít SIM kartu.
2 impulzní vstupy
třída IB podle EN 1434-2
max. 10 Hz
≥ 50 ms
≥ 50 ms
0,01 litru/impulz
až 10 000,00 litrů/impulz,
v krocích po 0.01 litru/impulz
ano
impulzní vstupy I1 a I2 se společným
uzemněním
cca 3,3 V
cca 1,5 MΩ
cca 2 µA
Práh spínání dole < 0,2 V
Odpor < 50 kΩ
Práh spínání nahoře: nepřipojený
kolektor
Odpor ≥ 6 MΩ
Délka odizolování je 5 mm
0,25 ... 0,75 mm²
0,25 ... 0,75 mm²
max. 10 m
Komunikace
9.8
33/47
GPRS modul
GPRS modul se používá pro pořizování dat prostřednictvím mobilní sítě*) s
použitím otevřených standardních protokolů**) v režimu „push“ (například email, HTTP, FTP) nebo režimu „pull“ jako transparentní M-Bus (GSM, TCP).
Integrace do fakturačních systémů se provádí prostřednictvím volitelných
předloh reportů.
Modul lze konfigurovat pomocí SMS zpráv. Kdykoli je možné provést
aktualizaci mikroprogramu („Over the Air“ - bezdrátově).
Modul obsahuje integrovanou nadřazenou jednotku M-Bus Master, která
umožňuje odečet až 8 dalších měřičů M-Bus (jednotek Slave). Data měřiče lze
ukládat a odesílat v konfigurovatelných intervalech. Kromě toho je také možné
provádět „ad hoc“ odečty.
Zapojení M-Bus
Napájení
Jmenovité napětí
Rozsah napětí
Frekvence
Spotřeba energie (max.)
Spotřeba energie (jmen.)
Instalace/přepětí
GPRS třída
Pásmo
Rozsah provozní teploty
Rozsah teploty při skladování
Provozní vlhkost max.
Znečištění
Provozní nadmořská výška
Pouze pro vnitřní použití
LED indikace
Standard M-Bus
Přenosová rychlost - M-Bus
Transparentní M-Bus
Maximální počet připojených
jednotek M-Bus Slave
Maximální délka kabelu
Zálohování hodin reálného času
Přesnost hodin reálného času
Ukládání dat (funkce datalogger)
šroubová svorka 0,25 až 1,5 mm²
prostřednictvím napájení měřiče
100-240 V AC
-20 % až +15 % jmenovitého napětí
50/60 Hz
< 2,5 VA
< 1 VA
CAT 2
12
850/9000/1800/1900 MHz
-30 až +55°C
-40 až +85°C
80%
stupeň 2
0-2000 m
ano
zelená, žlutá, červená
13757
300 a 2400 bit/s
„naslouchací“ server pro TCP a GSM
data
8
1000 m
3 dny
< 2 s/den
1,3 MB
*
) Je třeba použít SIM kartu.
**) Komunikační protokoly







E-mail s použitím SMTP s režimem autentifikace HELO, EHLO
FTP pasivní režim s autentifikací a dálkovou změnou adresáře
HTTP POST a GET
transparentní M-Bus pro GMS data pro 300 a 2400 baudů a datová konzole GSM
TCP transparentní M-Bus pro 300 a 2400 baudů a TCP konzole
SMS pro konfiguraci
internetová synchronizace času s použitím NTP nebo protokolu denního času
Komunikace
9.9
34/47
Zigbee modul
Zigbee modul umožňuje komunikaci měřiče s koordinátorem/bránou ZigBee
Smart Energy s centrálou Trust Center pro účely přenosu naměřených hodnot.
Norma
Protokol
Frekvence
Čipová sada
Proud v pohotovostním režimu
Proud Rx/Tx
Citlivost Rx (typ.)
Výkon Tx (typ.)
Popis rozhraní
IEE 802.15.4
ZigBee Pro Smart Energy (SE) 1.1
End Point Device
2,4 GHz 16 kanálů 5MHz
Ember EM 357
1 µA typ.
25 mA/31 mA typ.
až -101 dBm
až +8 dBm
TKB 3466
Řízení tarifnícch funkcí (na přání)
10
0
35/47
7
Říze
ení tarifn
ních funk
kcí (na přřání)
Poznámka
a: Tarify lze
e parametriz
zovat pouzee pomocí se
ervisního
softwaru.
Poznámka
a: Přičítání množství energie
e
a obbjemu probííhá ve
standardn ích rejstřícíích nezávisle na nastavvení tarifní situace.
s
Pro řízení tarifních fu
unkcí jsou k dispozici následující
n
m
možnosti:
Ta
arif s praho
ovou hodno
otou (tarify
y T2, T3, T4
4, T5, T6)
Prahové hodnoty
h
tarrifu mohou být
b odvozen
ny z
 průtoku (tarif T2),
 tepelné
ého výkonu
u (tarif T3),
 teploty
y na studené
é straně (ta
arif T4),
 teploty
y na teplé sttraně (tarif T5)
T nebo
 teplotn
ní diference (tarif T6).
Celkové množství
m
te
epla a celkov
vý objem se
e vždy přičítítají. Ovšem
m množství
tepla nebo objem lze
e získávat ta
aké v závislosti na prahhové hodno
otě v až 3
tarifních rejstřících.
r
Každé tarrifní prahové
é hodnotě je přiřazen zvláštní
z
tariifní rejstřík.
easured
value:
Accumulated
me
Kumulovaná mě
ěřená hodnota
orbo
r VV
WWneb
Standard regist
Standardní
rejstřters:
říky
Prahová
áshold
hodnota
1
Thres
1
W
Heat quantit
Množství
tepla ty
Summation
is performed,
Přičítání pro
obíhá,
pokud if:
TR1
Meas. hodn.
value << thres
shold
Threshold
Prah. h. 11<<naměř.
prah
h.
h. 22
TR2
Threshold
value << prah.
thresshold
Prah. h. 2 2< <
naměř.
n Meas.hodn.
. h. 3 3
TR3
Threshold
3 naměř.
< Meas.hodn.
value
Prah.
h. 3 <
n
Thresshold
2
Prahov
á hodnota
2
Volume
Objem
V
Ta
arifní
Tariffrejstříky
registers:
Thresshold
3
Prahov
á hodnota
3
Tariff
Tarifnísituatio
situac
ce
ons„T2“,
"T2",„T3“,
"T3",„T4
"T
4“,
T4",„T5“,
"T5",„T6“
"T6"
Měřené velič
činy
pro for
prahové
hold values:
Measured
qua
antities
threshhodnoty:
Q / P / TV / TR / TDifff
Přičítání je
j v příslušn
ném tarifním
m rejstříku provedeno
p
ppouze v příp
padě, že je
překročen
na odpovída
ající prahov
vá hodnota.



prahov
vá hodnota 1 překročena: přičítání do tarifníhho rejstříku 1
prahov
vé hodnoty 1 a 2 překro
očeny: přičíítání do tariffního rejstřííku 2
prahov
vé hodnoty 1, 2 a 3 pře
ekročeny: přřičítání do ttarifního rejs
stříku 3.
Do
odané mno
ožství enerrgie (tarif T7)
T
V tarifním
m rejstříku 1 se přičítá množství
m
en
nergie, kteréé se vypočíttává z teplo
oty
na teplé straně
s
(místto z teplotníí diference).
Vrrácené množství ene
ergie (tarif T8)
T
V tarifním
m rejstříku 1 se přičítá množství
m
en
nergie, kteréé se vypočíttává z teplo
oty
na studen
né straně (m
místo z teplo
otní diference).
Řízení tarifních funkcí (na přání)
36/47
Měřič tepla/chladu (tarif T9)
V tarifním rejstříku 1 se přičítá naměřené množství chladu; v tarifním rejstříku
2 se přičítá množství tepla. V obou případech je možné definovat prahovou
teplotu pomocí teploty na teplé straně („prahový chlad“, „prahové teplo“).
 Při teplotě přesahující „prahovou hodnotu tepla“ a teplotním rozdílu > +0,2
K  dochází k zaznamenávání množství tepla
 Při teplotě nedosahující „prahové hodnoty chlad“ a teplotním rozdílu > -0,2
K  dochází k zaznamenávání množství chladu
Řízení tarifu pomocí spínacích hodin (tarif T10)
Pro řízení tarifu je možné definovat na každý den jeden čas sepnutí a jeden
čas vypnutí. V okamžiku sepnutí se spustí přičítání množství energie nebo
objemu v tarifním rejstříku 1; v okamžiku vypnutí se odpovídajícím způsobem
vypne.
Řízení tarifu pomocí M-Bus (tarif T11)
V tarifních rejstřících 1, 2 a 3 je možné přičítat množství energie nebo objem.
Prostřednictvím příslušného M-Bus příkazu je možné aktivovat jeden ze tří
tarifů nebo deaktivovat všechny tarify.
Tarif překročeného množství v závislosti na teplotě ve vratném potrubí (tarif T12)
Množství energie se přičítá v tarifním rejstříku 1 nebo 2 v závislosti na teplotě
na studené straně.
Přičtené množství energie se vypočítává na základě teplotního rozdílu teploty
na studené straně vůči definované prahové hodnotě teploty ve vratném
potrubí (místo z teplotní diference).


Při překročení této prahové hodnoty: přičítá se do T1
Při nedosažení této prahové hodnoty: přičítá se do T2
Zobrazení tarifní situace na LCD displeji
Aktuální stav tarifní funkce se zobrazuje společně s množstvím energie nebo
objemu v uživatelské úrovni „LOOP 0“.
Pro tarifní funkce T7 a T8 se žádný stav nezobrazuje
Pro tarifní funkce T2, T3, T4, T5, T6, T10, T11 a T12
není aktivní žádný tarifní rejstřík
je aktivní tarifní rejstřík 1
je aktivní tarifní rejstřík 2
je aktivní tarifní rejstřík 3
Pro tarifní funkci T9 (měřič tepla/chladu)
není aktivní žádný tarifní rejstřík
je aktivní tarifní rejstřík 1
je aktivní tarifní rejstřík 2
Druh tarifní funkce a příslušné parametry se zobrazují v servisní úrovni „LOOP
4“.
Řízení tarifních funkcí (na přání)
37/47
u T2, T3, T4, T5, T6
střídání každé 2 s prahovou hodnotou 1/2/3
u T7
u T8
u T9;
střídání každé 2 s
u T10;
spínací časy, střídání každé 2 s
u T11
u T12
Obsahy tarifních rejstříků se zobrazí v uživatelské úrovni po množství energie.
Pro tarifní funkce T2, T3, T4, T5, T6, T10, T11 a T12
tarifní rejstřík 1
tarifní rejstřík 2
tarifní rejstřík 3 (ne u T12)
u tarifu T7
u tarifu T8
u tarifu T9
Ch
hybová hláššení
11
1
38/47
7
Chy
ybová hlá
ášení
Měřič neu
ustále prová
ádí autodiag
gnostiku a tak
t může roozpoznávat a zobrazovvat
různé chy
yby instalacce nebo chy
ybová hlášení měřiče.
Kód
chyby
FL
neG
Chyba
Nesprávn
ný směr proudění
Opatření
Zkontrolujte
Z
e směr proudění nebo
instalace; v případě po
otřeby opravvte
mož
žnost kombinace s:
DIFF
nEG
Záporný rrozdíl teplott
Zkontrolujte
Z
místo instalace
te
eplotních čiddel; v případě potřeby
změňte
mož
žnost kombinace s:
F0
Žádný mě
ěřený průtok
k
Vzduch
V
v měěřicí části/potrubí;
odvzdušnětee potrubí (sttav jako při
dodávce)
F1
Přerušeníí teplotního čidla
na teplé sstraně
Zkontrolujte
Z
teplotní čidla na teplé
sttraně; v příppadě potřeb
by je vyměň
ňte
F2
Přerušeníí teplotního čidla
na studen
né straně
Zkontrolujte
Z
teplotní čidla na studené
sttraně; v příppadě potřeb
by je vyměň
ňte
F3
Porucha e
elektroniky pro
vyhodnoccování teplo
ot
Vyměňte
V
přísstroj
F4
Problém s napájením
m;
vybitá batterie
Zkontrolujte
Z
připojení; vyměňte
v
baterii
b
F5
Zkrat tepl otního čidla
a na
teplé stra ně
Zkontrolujte
Z
teplotní čidla na teplé
sttraně; v příppadě potřeb
by je vyměň
ňte
F6
Zkrat tepl otního čidla
a na
studené sstraně
Zkontrolujte
Z
teplotní čidla na studené
sttraně; v příppadě potřeb
by je vyměň
ňte
F7
Porucha ffunkce interrní
paměti
Vyměňte
V
přísstroj
F8
Chyby F1 , F2, F3, F5
5 nebo
F6 přetrvá
ávají po víc
ce než 8
hodin, rozzpoznány pokusy
o manipu laci. Neprov
vádějí
se žádná další měření.
Opatření
O
závvisí na konk
krétní chybě
ě.
Chybové
C
hláášení F8 mu
usí odstranit
servisní praccovník.
F9
Závada v elektronice
e
Vyměňte
V
přísstroj
Poznámk
ka: Vynulová
ání hlášení F8 prováděějte ručně nebo
n
pomoccí
servisního
o softwaru v režimu parametrizacee. Všechna ostatní
chybová h
hlášení jsou
u po odstran
nění chyby vvymazána automaticky
a
y.
Záznamové funkce
12
39/47
Záznamové funkce
V interním deníku provozu (Logbook) jsou ukládány metrologicky relevantní
události (chyby, stavy, činnosti) a to chronologicky a se záznamem okamžiku
výskytu. Zaznamenávané události jsou předem definované. Záznamy v deníku
provozu nelze vymazat.
Každá událost je ukládána samostatně do 4-úrovňového posuvného rejstříku;
při zaplnění se převádí do 25-úrovňové vyrovnávací paměti. Díky tomu lze pro
každou událost dohledat alespoň poslední 4 výskyty.
V měsíčním rejstříku jsou chybové stavy uloženy za aktuální měsíc a za 18
předchozích měsíců (bez časového razítka).
Poř.
č.
Popis
1
F0 = Vzduch v hydraulické části
2
F1 = Přerušení teplotního čidla na teplé straně
3
F2 = Přerušení teplotního čidla na studené straně
4
F3 = Porucha elektroniky – vyhodnocování teploty
5
F5 = Zkrat teplotního čidla na teplé straně
6
F6 = Zkrat teplotního čidla na studené straně
7
F8 = Chyba teplotního čidla > 8 hodin
8
F9 = Chyba ASIC (elektroniky)
9
Překročena max. teplota v hydraulické části
10
Nedosažena min. teplota v hydraulické části
11
Překročen maximální průtok (qs)
12
Varování před znečištěním
13
Vypnuté síťové napětí
14
Objevena závada v CRC
15
Změna kalibračních hodnot
16
F7-(EEPROM) předběžná výstraha
17
Proběhl reset
18
Změněn datum a čas
19
Změněn roční den odečtu
Zá
áznamové fu
unkce
40/47
7
20
Změněn měsíční de
en odečtu
21
Proveden
n Master-Reset
22
Všechnyy časy vynullovány
23
Vynulová
án stav poru
uchových hodin
24
Vynulová
ána maxima
a
Poznámka
a: Odečet se
s provádí přes
p
optickéé rozhraní pomocí
p
servisního
o softwaru.
Da
atový zázna
amník (Data
alogger - na přání)
13
3
41/47
7
Datový zázn
namník (Datalogg
ger - na přání)
p
Datový zá
áznamník (D
Datalogger)) umožňuje archivaci ddat, která si uživatel mů
ůže
zvolit z přředem defin
nované záso
oby dat. Da
atový zázna mník obsah
huje čtyři
archivy, jiimž může b
být přiřazeno
o 8 kanálů. Data mohoou být kanállům přiřazena
libovolně..
Archiv
Časová
zzákladna
Hloubka
a
historie
e
Čas p
průměrován
ní
pro maxima*)
Hodin
nový
arch
hiv
1 hodina
45 dnů
1 hodina
Denní archiv
a
1 den
65 dnů
1 hodina
Měsíční
arch
hiv
1 měsíc
15 měsíců
1 hodina
Roční archiv
a
1 rok
15 let
1 hhodina / 24
hodin
*) Pro kra
atší interval měření než
ž 1 hodinu je
e největší hhodnota z maxim
m
vypočítáv
vána v časo
ovém limitu jedné
j
hodin
ny.
Poznámka
a: Parametrizace a odečet se proovádí pomoc
cí servisního
softwaru.
Poznámka
a: Přenos dat
d probíhá ve specifickkém formáttu výrobce.
Definovaná
D
zásoba daat
Údaje z měřiče na konci
období pro...
Množství
M
energie
Tarifní
T
rejstřík 1, 2, 3
Objem
O
Doba
D
provoz
zu*)
Stav
S
poruchových hodinn*)
Im
mpulzní vstup 1
Im
mpulzní vstup 2
Aktuální hodnoty na
konci ob
bdobí pro....
Výkon
V
Průtok
P
Teplota
T
na te
eplé straně
Teplota
T
na studené
s
straaně
Teplotní
T
dife
erence
Chybové
C
zob
brazení
Maximu
um pro...
Výkon
V
Průtok
P
Teplotu
T
na te
eplé straně
Teplota
T
na studené
s
straaně
Teplotní
T
dife
erence
*) v závislo
osti na param
metrizaci: hod
diny nebo dn
ny
Další možnosti
14
42/47
Další možnosti
Možnosti:

Verze s datovým záznamníkem

Měřič tepla s umístěním průtokoměru na teplé straně

Použití jako průtokoměr

Měřič chladu 6/12 °C

Kombinovaný měřič tepla/chladu

Délka řídícího kabelu mezi hydraulickou částí a počitadlem
do 5 metrů

Připojení teplotních čidel ve 4-vodičovém provedení.
Objednací data (číselný typový klíč)
15
43/47
Objednací data (číselný typový klíč)
Typové označení:
Povinná data pro objednání měřiče
(štítkové údaje)
Povinná data pro vybavení měřičesouvisející vlastnosti
U H 5 0 - X Y Y X - Y Y X X - Y
X X - Y X Y X - Y Y X
1. Typ měřiče a umístění průtokoměru
2. Jmenovitý průtok
3. Řídící kabel/ typ/ počitadlo
4. Země/ kde použito
5. Štítek výrobce
6. Typ a způsob připojení čidel
7. Provedení teplotních čidel
8. Napájení
9. Komunikační modul 1
10. Komunikační modul 2
11. Datový záznamník (Datalogger)
12. Ověření/shoda
13. Energetická jednotka
Objednací data pro štítkové údaje
1. Typ měřiče a umístění průtokoměru
Měřič tepla ve 2-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na studené straně
Měřič tepla ve 2-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na teplé straně
Kombinovaný měřič tepla/chladu ve 2-vodičovém
provedení, umístění průtokoměru na studené straně
(pouze ve spojení s teplotními čidly Pt500)
Průtokoměr
Měřič chladu ve 2-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na teplé straně (pouze ve spojení s
teplotními čidly Pt500)
Měřič chladu ve 2-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na studené straně
Měřič tepla ve 4-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na studené straně
Měřič tepla ve 4-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na teplé straně
Kombinovaný měřič tepla/chladu ve 4-vodičovém
provedení, umístění průtokoměru na studené straně
(pouze ve spojení s teplotními čidly Pt500)
Měřič chladu ve 4-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na teplé straně (pouze ve spojení s
teplotními čidly Pt500)
Měřič chladu ve 4-vodičovém provedení, umístění
průtokoměru na studené straně
2. Jmenovitý průtok
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 110 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G ¾ B
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 110 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G ¾ B
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 20
Jmenovitý průtok 0,6 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1 B
kód
A
B
C
D
G
H
L
M
N
T
U
kód
03
04
05
06
07
08
09
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 110 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G ¾ B
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 110 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G ¾ B
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 20
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1
Jmenovitý průtok 1,5 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1
Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 130 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 20
Jmenovitý průtok 2,5 m³/h, stavební délka 190 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1 B
Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1¼ B
Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 25
Jmenovitý průtok 3,5 m³/h, stavební délka 260 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení G 1¼ B
Jmenovitý průtok 6,0 m³/h, stavební délka 260 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1¼ B
Jmenovitý průtok 6,0 m³/h, stavební délka 260 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 25
Jmenovitý průtok 6,0 m³/h, stavební délka 150 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 1 ¼ B
Jmenovitý průtok 10 m³/h, stavební délka 300 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 2 B
Jmenovitý průtok 10 m³/h, stavební délka 300 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 40
Jmenovitý průtok 10 m³/h, stavební délka 200 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení G 2 B
Jmenovitý průtok 15 m³/h, stavební délka 270 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 50
21
22
23
24
25
26
27
36
37
38
39
40
45
46
47
50
52
55
60
61
63
65
Objednací data (číselný typový klíč)
Jmenovitý průtok 15 m³/h, stavební délka 200 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 50
Jmenovitý průtok 25 m³/h, stavební délka 300 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 65
Jmenovitý průtok 40 m³/h, stavební délka 300 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 80
Jmenovitý průtok 60 m³/h, stavební délka 360 mm,
jmenovitý tlak PN16, přírubové připojení DN 100
Jmenovitý průtok 60 m³/h, stavební délka 360 mm,
jmenovitý tlak PN25, přírubové připojení DN 100
Jmenovitý průtok 150 m³/h, stavební délka 500 mm,
jmenovitý tlak PN16, připojení DN 150
Jmenovitý průtok 150 m³/h, stavební délka 500 mm,
jmenovitý tlak PN25, připojení DN 150
Měřicí vložka: Jmenovitý průtok 150 m³/h, stavební
délka 500 mm, jmenovitý tlak PN16, připojení DN 150
Měřicí vložka: Jmenovitý průtok 150 m³/h, stavební
délka 500 mm, jmenovitý tlak PN25, připojení DN 150
3. Řídící kabel / typ / počitadlo
44/47
70
Číselník pro Slovenskou republiku (slovensky)
Číselník pro Jižní Tyrolsko (německy)
Číselník pro Ukrajinu (ukrajinsky)
74
Logo Landis+Gyr
69
82
83
A1
A2
A3
A4
kód
Kompaktní provedení (do 90°C, s řídícím kabelem
0,3 m)
Oddělené provedení s řídícím kabelem 1,5 m
C
Oddělené provedení s řídícím kabelem 3,0 m
D
Oddělené provedení s řídícím kabelem 5,0 m
E
Kompaktní provedení (do 90°C, s řídícím kabelem
0,3 m), odpojitelný řídící kabel
Oddělené provedení s řídícím kabelem 1,5 m,
odpojitelný řídící kabel
Oddělené provedení s řídícím kabelem 3,0 m,
odpojitelný řídící kabel
Oddělené provedení s řídícím kabelem 5,0 m,
odpojitelný řídící kabel
A
M
P
Q
R
4. Země / kde použito
kód
Číselník pro Střední východ (anglicky)
Číselník pro Rakousko (německy)
Číselník pro Rakousko (německy)
Číselník pro Bosnu a Hercegovinu (chorvatsky)
Číselník pro Belgii (francouzsky/vlámsky)
Číselník pro Bulharsko (bulharsky)
Číselník pro Bělorusko (rusky)
Číselník pro Švýcarsko (německy/francouzsky)
Číselník pro Činu (čínsky)
Číselník pro Českou republiku (česky)
Číselník pro Německo (německy)
Číselník pro Dánsko (dánsky)
Číselník pro Estonsko (estonsky)
Číselník anglický neutrální
Číselník pro Španělsko (španělsky)
Číselník pro Finsko (finsky)
Číselník pro Francii (francouzsky)
Číselník pro Velkou Británii (anglicky)
Číselník pro Řecko (anglicky)
Číselník pro Chorvatsko (chorvatsky)
Číselník pro Maďarsko (maďarsky)
Číselník pro Island (islandsky)
Číselník pro Itálii (italsky)
Číselník pro Japonsko (japonsky)
Číselník pro Lucembursko (německy/francouzsky)
Číselník pro Moldavsko (rumunsky)
Číselník pro Černou Horu (srbsky)
Číselník pro Makedonii (makedonsky)
Číselník pro Mongolsko (mongolsky)
Číselník pro Nizozemsko (holandsky)
Číselník pro Norsko (norsky)
Číselník pro Polsko (polsky)
Číselník pro Rumunsko (rumunsky)
Číselník pro Srbsko (srbsky)
Číselník pro Rusko (rusky)
Číselník pro Švédsko (švédsky)
AE
AT
AU
BA
BE
BG
BY
CH
CN
CZ
DE
DK
EE
EN
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IS
IT
JP
LU
MD
ME
MK
MN
NL
NO
PL
RO
RS
RU
SE
5. Štítek výrobce
Další štítky na vyžádání
6. Typ a způsob připojení teplotních čidel
Průtokoměr (bez teplotních čidel)
Teplotní čidlo Pt100, měnitelné, nelze instalovat do
průtokové části
Teplotní čidlo Pt100, měnitelné, instalováno v
průtokové části
Teplotní čidlo Pt100, měnitelné, možno instalovat do
průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, měnitelné, nelze instalovat do
průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, měnitelné, instalováno
v průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, měnitelné, možno instalovat do
průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, neměnitelné, nelze instalovat do
průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, neměnitelné, instalováno v
průtokové části
Teplotní čidlo Pt500, neměnitelné, možno instalovat
do průtokové části
SK
I2
UA
kód
00
xx
kód
0
A
B
C
E
F
G
N
P
R
Vybavení měřiče – související vlastnosti
7. Provedení teplotních čidel
kód
Bez teplotních čidel
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / délka 27,5 mm, délka
kabelu 1,5 m
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / délka 27,5 mm, délka
kabelu 2,5 m
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / délka 38 mm, délka
kabelu 1,5 m (pouze Pt500)
Typ DS, 25 bar/150°C/ M10x1 / délka 38 mm, délka
kabelu 2,5 m (pouze Pt500)
Typ PS, 16 bar/150°C/ Ø5,2x45 mm, délka kabelu
1,5 m
Typ PS, 16 bar/150°C/ Ø5,2x45 mm, délka kabelu 5
m
Typ PL, 25 bar/180°C/ Ø6x100 mm, délka kabelu 2 m
Typ PL, 25 bar/180°C/ Ø6x100 mm, délka kabelu 5 m
(pouze Pt500)
Typ PL, 25 bar/180°C/ Ø6x150 mm, délka kabelu 2 m
Typ PL, 25 bar/180°C/ Ø6x150 mm, délka kabelu 5 m
(pouze Pt500)
8. Napájení
00
0B
0C
0D
0E
0H
0J
0M
0N
0P
0Q
kód
Bez napájení
Standardní baterie na 6 let (články 2xAA)
Baterie na 6 let pro všechna použití (D článek)
Baterie na 11 let (C článek)
Baterie na 11 let (D článek)
Baterie na 16 let (D článek)
Napájecí modul 24 V AC/DC s konektorem
0
A
B
C
E
F
M
Napájecí modul 230 V AC s kabelem 1,5 m
N
Napájecí modul 230 V AC s kabelem 5 m
P
Napájecí modul 230 V AC s kabelem 10 m
Q
Napájecí modul 110 V AC s kabelem 1,5 m
R
Napájecí modul 110 V AC s kabelem 5 m
S
Napájecí modul 110 V AC s kabelem 10 m
T
Napájecí modul 230 V s kabelem 3 m pro vysoké
hodnoty proudu (vývod i pro GPRS modul)
Napájecí zdroj 24 V AC/DC s připojovacími svorkami
pro vysoké hodnoty proudu (vývod i pro GPRS
modul)
9. Komunikační modul 1
V
W
kód
Objednací data (číselný typový klíč)
Žádný modul
Analogový modul
M-Bus modul G4
CL modul
M-Bus modul 30s
M-Bus modul G4 (původní označení)
Modul M-bus G4-MI se 2 impulzními vstupy
Impulzní modul s OptoMOS
Standardní impulzní modul
10. Komunikační modul 2
45/47
0
A
B
C
D
M
N
L
P
kód
Žádný modul
Analogový modul
M-Bus modul G4
CL modul
M-Bus modul 30 s
Radio modul 868 MHz *)
Radio modul 868 MHz s externí anténou*)
GPRS modul
GPRS modul (se SIM kartou)
Impulzní modul s OptoMOS
M-Bus modul G4 (původní označení)
Standardní impulzní modul
Zigbee modul
Radio modul 433 MHz
Radio modul 433 MHz s externí anténou
0
A
B
C
D
E
F
H
J
L
M
P
S
R
X
11. Datový záznamník (Datalogger)
kód
Bez dataloggeru
Datalogger s 8 kanály
12. Ověření / shoda
Certifikováno podle národních předpisů (ne dle EN)
Ve shodě dle MID třída 2
Ve shodě dle MID třída 3
Zkoušeno dle EN 1434, třída 2
Zkoušeno dle EN 1434, třída 3
Zkoušeno podle s národních předpisů (ne dle EN)
13. Energetická jednotka
Zobrazení: kWh (do qp 10)
0
8
kód
CL
M2
M3
T2
T3
TL
kód
A
Zobrazení: MWh se 3 desetinnými místy (od qp 15 se
2 desetinnými místy; od qp 150 s 1 desetinným
místem)
Zobrazení: MJ (do qp 2,5)
Zobrazení: GJ se 3 desetinnými místy (od qp 3,5 se 2
desetinnými místy; od qp 40 s 1 desetinným místem)
Zobrazení: kWh (do qp 10), blikání
Zobrazení: MWh se 3 desetinnými místy (od qp 15 se
2 desetinnými místy), blikání
Zobrazení: GJ se 3 desetinnými místy (od qp 6 se 2
desetinnými místy), blikání
Pouze pro průtokoměr:
Zobrazení: m³ se 2 desetinnými místy (od qp 25 s 1
desetinným místem)
B
C
D
G
H
K
V
Další vlastnosti
Měřicí rozsah
Rozsah měření 1:100
kód
C
Další rozsahy na vyžádání
*) Pro měřič s instalovanými radio moduly 868 MHz
je třeba použít další objednací údaje (viz stranu 46)
Landis+Gyr GmbH
Humboldtstrasse 64
90459 Nuremberg
Německo
Další objednací údaje k radio modulu 868 MHz
16
46/47
Další objednací údaje k radio modulu 868 MHz (M-Bus - bezdrátový)
Nezbytné další objednací údaje:
4. Datový telegram
Standard pro rádiové telegramy
Telegram – mobilní, rádio
Telegram – mobilní, rádio s tarify
Pro OMS:
1. Typ protokolu
2. Interval vysílání
3. Šifrování
4. Datový telegram
Kód
P600
P601
P602
Další datové telegramy pro OMS na vyžádání.
Pro DSMR:
1. Typ protokolu
V závislosti na příjemci (přijímači)
o Přijímačem je L+G E350 + int. rádiový
modul (XEMEX): „Shoda s DSMR“ s
šifrovanou časovou sadou
o Přijímačem je L+G E350 + Dongle (V
2.51 / V 4.0): „Podobnost s DSMR, pro
přednavázání spojení na dongle“ s
šifrovanou časovou sadou
o Přijímačem je L+G E350 + int. rádiový
modul (XEMEX): „Shoda s DSMR“ s
nešifrovanou časovou sadou
o Přijímačem je L+G E350 + Dongle (V
2.51 / V 4.0): „Podobnost s DSMR, pro
přednavázání spojení na dongle“ s
nešifrovanou časovou sadou
2. Interval vysílání
o Pro DSMR vždy 60 minut (kód 7)
Příklady objednávání:
Popis
OMS
DSMR
UH50-XYY0-Y 00-YXEX-YYX
1. Typ protokolu
Shoda s DSMR s šifrovanou časovou
sadou
Podobnost s DSMR pro přednavázání
spojení na dongle s šifrovanou
časovou sadou
OMS / wM-Bus
Shoda s DSMR s nešifrovanou
časovou sadou
Podobnost s DSMR pro přednavázání
spojení na dongle s nešifrovanou
časovou sadou
2. Interval vysílání
Interval vysílání 15 minut
Interval vysílání 30 sekund
Interval vysílání 1 minuta
Interval vysílání 5 minut
Interval vysílání 12 hodin
Interval vysílání 60 minut
Interval vysílání 20 sekund
Interval vysílání 12 sekund
Kód
Kód
P600
0
E=
radio modul 868 MHz
2=
OMS / wM-Bus
0=
interval vysílání 30 sekund
1=
AES-128 bitů šifrování
P600 = standard pro rádiové telegramy
3. Šifrování
Žádné
AES-128 bitů
Kód
1
2
4
Příklad objednávky pro OMS
2 - 0 - 1 - P600
1. Typ protokolu
2. Interval vysílání
3. Šifrování
4. Datový telegram
+ 2-0-1-
5
Příklad objednávky pro DSMR
Kód
0
2
3
4
6
7
8
9
Kód
0
1
Kód
0 -
7
1. Typ protokolu
7
2. Interval vysílání
Kód
UH50-XYY0-Y 00-YXEX-YYX
E=
0=
7=
+ 0-7
rádiový modul 868 MHzt)
shoda s DSMR s šifrovanou časovou
sadou
interval vysílání 60 minut
Charakteristiky tlakové ztráty
Průtok v m3/h
G = závit
F = příruba
Charakteristiky tlakové ztráty
Tlaková ztráta
17
47/47
Tlaková ztráta v mbar

Podobné dokumenty

Brožura Serie KL

Brožura Serie KL Snímač síly série KL Vlastnosti a parametry Dlouhodobá životnost a dlouhodobá spolehlivost spočívá na velké mechanické stabilitě jak při provozu, tak při montáži, která je zajištěna speciálním kon...

Více

Obecné informace

Obecné informace do 6 mm2, ohebné vodiče do 2 x 2,5 mm2, – stykače 40 a 63 A: svorka pro tuhé vodiče do 25 mm2, ohebné vodiče do 2 x 10 mm2, – stykače 100 A: svorka pro tuhé vodiče do 50 mm2, ohebné vodiče do 2 x 3...

Více

Uživatelský návod ENBRA CD 50H, 100H

Uživatelský návod ENBRA CD 50H, 100H Ujistěte se, že jsou záruční podmínky orazítkovány pověřeným technikem, který provedl revizi kotle. Instalace, první spuštění, regulace a údržba jsou úkony, které musí provádět pouze kvalifikovaní ...

Více

Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic, září 2008, str. 1-4

Ozvěny Ondřejova, Třemblat a Turkovic, září 2008, str. 1-4 "Ne ní-li Bůh , pak je vš e ch no dovoleno", řík á Ivan K aram azov ve znám ém D os toje vs k éh o rom ánu Bratři K aram azovi. D os toje vs k ý s e tou provok ativní větou vlas tně ptá: ch ovají s...

Více

pravidla WKF

pravidla WKF KATA AND KUMITE COMPETITION RULES PRAVIDLA KARATE

Více

vyza vario

vyza vario na spotřebě vzduchu, udává charakteristika čerpadla, která se pro srovnání provádí s vodou. Příklad zjištění orientační spotřeby vzduchu a tlaku kapaliny při aplikaci z množství aplikovaného materi...

Více

Pozvánka a program

Pozvánka a program MOTECH, s.r.o. o GE E Medical Systems ČR, Č s.r.o. o AeeskuLab, k. s. o Bio optická laboratoř, s..r.o. o NE EWTON Technolog gies, a. s.

Více