Zpravodaj číslo 2/2011

Komentáře

Transkript

Zpravodaj číslo 2/2011
17. ROâNÍK • 2. âTVRTLETÍ 2011 • ZDARMA
Uãíme se jezdit bezpeãnû. Dal‰í foto z na‰í matefiinky najdete na str. 8.
OBCE TISÁ
Slovo starosty obce •Upozornûní pro obãany obce:
Platba za odpad •Spoleãenská kronika •Divadelní
sezóna uplynula... •Z ãinnosti na‰ich hasiãÛ
•Létohry Tisá 2011: dvanáct disciplín se spoustou
legrace •O cestû za splnûn˘m snem •Akce, které probûhly na základní
‰kole •Ohlédnutí za ‰kolním ãasopisem •Jak se bavíme v na‰í M·
OBSAH:
Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
v úvodu bych chtûl podûkovat v‰em
organizátorÛm a sponzorÛm za akce,
které se v obci uskuteãnily v jarním období. Podrobnûji se o nich doãtete na
dal‰ích stránkách Zpravodaje. Leto‰ní
akce se totiÏ v‰echny vydafiily a sklidily
pochvalu zúãastnûn˘ch i pfiihlíÏejících.
Obãanská sdruÏení, ‰kola a ‰kolka ,
hasiãsk˘ sbor, sportovní oddíl i kulturní
v˘bor odvedly pofiádn˘ kus dobré
práce a nejen mé podûkování jim právem patfií. Na takové akce mÛÏeme b˘t
v obci právem hrdí.
Letní období, do kterého právû vstupujeme, je nejen obdobím rekreace
a prázdnin, ale také obdobím zv˘‰ené
intenzity stavebních prací, údrÏby komunikací a zelenû a dal‰ích ãinností,
které zlep‰ují vzhled na‰í obce
a dojem, kter˘ si o ní udûlají na‰i hosté.
To v‰ak má také dopad na Ïivot v obci,
kdy nûkteré komunikace jsou jen omezenû prÛjezdné, na odstavn˘ch plochách pfiekáÏejí kontejnery, skládky
a stavební stroje. Chtûl bych Vás proto
poÏádat o trpûlivost a opatrnost, ale zejména o ohleduplnost, zvlá‰È k dûtem
a star‰ím obãanÛm. Vyz˘vám Vás rovnûÏ v‰echny, abyste na nejnutnûj‰í
míru omezili nedûlní práci s hluãn˘mi
kfiovinofiezy, motorov˘mi pilami a sekaãkami. Zachovejme v na‰í obci nedûli jako den odpoãinku a pohody!
Úpravy cen pozemkÛ byly ze strany
obãanÛ akceptovány a finanãní zdroje
takto získané bude moÏno pouÏít pro
dal‰í opravy, zejména obecních komunikací. Mimo vytipované ãásti cest se
snaÏíme reagovat i na podnûty obãanÛ.
V souãasné dobû byla jiÏ dokonãena
oprava silnice k lyÏafiskému vleku
a probíhá oprava komunikace pod Kaãákem k dûtskému domovu. Obec získala registraci pro dotaci na opravu komunikací po povodni r. 2010. Z této dotace, bude-li pfiidûlena, budou opraveny silnice v Rájci, jejichÏ opravu by
obec ze sv˘ch zdrojÛ nebyla schopna
v takovém rozsahu zajistit. Z dotace
SZIF-MAS Labské skály budou rovnûÏ
v leto‰ním roce vybudovány pfiístfie‰ky
na kontejnery pro tfiídûn˘ odpad. Jedná
se o 9 pfiístfie‰kÛ, které, jak vûfiím, v˘znamnû zlep‰í souãasn˘, leckdy nepfiíli‰ reprezentativní stav. Také dal‰í akce
z rozpoãtu obce se dafií realizovat
v souladu s plánem. Oprava II. patra
matefiské ‰kolky je prakticky dokonãena, takÏe druhé oddûlení bude po
prázdninách otevfieno. Probíhají opravy
na obecním úfiadû a b˘valém kinû,
2 / 2011
●
ZPRAVODAJ TISÁ
jehoÏ fasáda bude opravena vãetnû v˘mûny oken a zateplení do konce záfií.
V˘znamné jsou také dva finanãnû
men‰í, ale o to v˘znamnûj‰í granty,
které jsou zásadní pro kulturní a historické souvislosti v obci. Veolia Enviroment poskytla Minigrant na opravu varhan v kostele sv. Anny. Za podpory Komunitní nadace Euroregionu Labe
bude do kostela sv. Anny pfiemístûna
socha Schönsteinského andûla, která
je snad jedinou zachovanou v˘zdobou
z této b˘valé tvrze. Realizace obou
grantÛ budou doprovázeny mal˘mi kulturními akcemi ke dni sv. Anny a zejména v souvislosti se svátkem sv. Václava. Sledujte proto prosím kulturní kalendáfi „http://ostisa.cz/kalendar/“, kde
budou akce zvefiejnûny.
V rámci zmûn návrhu územního
plánu probíhá na základû Va‰ich poÏadavkÛ, uplatnûn˘ch v pfiipomínkách,
doplÀující biologick˘ prÛzkum. Jakmile
budou známy jeho v˘sledky, svolám
vefiejné setkání obãanÛ se zpracovateli. Pfiedpokládám, Ïe toto setkání bude
uskuteãnûno v prÛbûhu záfií. Do této
doby se snaÏím získat co nej‰ir‰í spektrum názorÛ na dal‰í v˘voj obce. Proto
bude na tomto setkání vedena také diskuze, jak se má obec rozvíjet a jak to
územní plán umoÏní a souãasnû bude
regulovat. Znovu na tomto místû zdÛrazÀuji, Ïe schválení a vydání územního plánu v tomto roce je mojí prioritou.
Samozfiejmû je v‰ak podmínûno Va‰ím
souhlasem.
Zastupitelstvo také rozhodlo o víkendovém provozování Infocentra v Tisé.
ProtoÏe provozování bude ve spolupráci CHKO Labské pískovce a obce,
oãekávám, Ïe Infocentrum bude poskytovat vût‰í podporu pro obec a podnikatele pfiímo v obci pÛsobící.
Nelze se nezmínit o pfiedprázdninovém rozruchu kolem ‰koly. Obecní
úfiad bude záleÏitost fie‰it v pracovním
pofiádku. S ohledem na zvefiejnûní
údajn˘ch problémÛ a podaná trestní
oznámení je nezbytné situaci zklidnit.
Zatím jedinou informací, kterou má
obec k dispozici, je závûr ‰etfiení
âeské ‰kolní inspekce, Ïe podaná stíÏnost rodiãe na postup ‰koly je nedÛvodná.
Na závûr mi dovolte, abych Vám popfiál mnoho hezk˘ch letních záÏitkÛ
a pfiíjemnou dovolenou.
UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
Platba za svoz komunálního odpadu.
UpozorÀujeme obãany, Ïe od 20. ãervence 2011 je
moÏné platit na OÚ Tisá za svoz komunálního odpadu
na II. pololetí roku 2011. DodrÏte prosím termín splatnosti do 30. 9. 2011.
Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Tisá stále
P¤IJÍMÁ DùTI OD 3 LET
k pfied‰kolnímu vzdûlávání
ve ‰kolním roce 2011/12.
Matefiská ‰kola nabízí:
pfiíjemné prostfiedí • krouÏky - anglick˘, sportovní,
keramick˘ • rÛzné akce - solná jeskynû, plaveck˘ v˘cvik,
vycházky do pfiírody, divadelní pfiedstavení, v˘lety
Kontaktní osoba Dana Kuba‰ková, vedoucí M· Tisá
Tel. ãíslo: 475 222 489
Spoleãenská kronika
■ ÎIVOTNÍ JUBILEA
Duben: p.Vejmola Jaroslav, p. Opoãenská Marta
Kvûten: p. Nûmec Josef, p. Poláková Marta
Je‰tû jednou v‰e nejlep‰í a hodnû zdraví.Tûm ostatním,
ktefií oslavili v tomto ãtvrtletí svá v˘roãí, pfiejeme hodnû Ïivotní pohody.
■ MDD 2011
Den dûtí jsme oslavili tradiãnû bez rodiãÛ. Nav‰tívili jsme
Konûpruské jeskynû. Medvûdárium v Berounû, kde jsme se
byli podívat na staré známé Vojtu, Kubu a Matûje a hrad Kfiivoklát, kter˘ nás pfiekvapil svou krásou a historií. Shlédli
jsme v˘stavu âeské televize Arabela se spoustou kost˘mÛ a
rekvizit, které jsme si mohli vyzkou‰et. Sami se mÛÏete pfiesvûdãit, jak se nám tam líbilo na adrese: ostisa.czmddtisa.
Druhá ãást MDD, kterou pfiipravili hasiãi s OS Tisá na hfii‰ti, byla velice povedená. V‰em organizátorÛm a pomocníkÛm patfií velik˘ dík za práci, kterou odvedli.
Tento mûsíc nás ãekaly milé události - v M· jsme popfiáli dûtem na cestu do ‰koly hodnû kamarádÛ, jedniãek a pfiedali jsme jim knihu, kterou uÏ si na Vánoce leto‰ního roku
sami pfieãtou. Na cestu do nového Ïivota jsme na‰im vycházející ÏákÛm z deváté tfiídy pfiipravili na OÚ v Tisé dne 30. 6.
2011 malou slavnost, které se zúãastnili starosta obce Tisá
ing. Jifií Jandásek a starosta obce Petrovice pan Zdenûk
Kutina.
■ P¤IPRAVUJEME
27. 8. 2011 Louãení s prázdninami
Na záfií zájezd na Zahradu âech a zájezd do Nûmecka na
skalní hrad Königstein. Tyto akce budou vãas plakátovány.
V‰em obãanÛm pfiejeme pfiíjemnû strávenou dovolenou,
léto plné pohody.
Kulturní a ‰kolní v˘bor
ZPRAVODAJ TISÁ
●
3 / 2011
Divadelní sezóna uplynula...
...zase tak rychle jako voda v potoce. NeÏ jsme se v‰ak
rozlouãili s na‰imi diváky, uskuteãnili jsme je‰tû nûkolik
akcí a pfiedstavili i nበzlep‰ovák, na kter˘ jsme patfiiãnû py‰ní.
V kvûtnu jsme odehráli prvomájovou pohádkou Stra‰idlo s
kozou. Pohádka nemûla sice premiéru, ale nakonec z takové pÛvodnû „nanicovaté hfiíãky“ vzniklo pfiedstavení hodné
úãasti na nûjaké pfiehlídce. Kromû úÏasn˘ch písniãek Míry
PruÏince jsme poprvé vyzkou‰eli ãarovat dataprojektorem
na zeì vedle kukátka, ve kterém se odehrával dûj pohádky.
TakÏe nበmaliãk˘ nezbeda Ka‰párek, kter˘ maloval ãervenou kfiídou ãerta na zeì v kukátku, maloval „neviditelnû“ toutéÏ kfiídou ãerta na zeì i ve skuteãnosti vedle kukátka. Prvotní my‰lenka, se kterou jsme koketovali, dostala skuteãnou podobu a my jsme byli opravdu nad‰ení, Ïe jsme zase
o trochu „pov˘‰ili“. Pro vût‰inu z nás se stala tato pohádka
srdeãní záleÏitostí hned vedle ·ípkové RÛÏenky.
Na Dûtsk˘ den jsme pfiipravili uÏ zmiÀovanou známou pohádku O ·ípkové RÛÏence. Premiéru mûly písniãky i kouzla,
která jsme vyãarovali opût za pomocí poãítaãe a dataprojektoru. KdyÏ se RÛÏenka píchla o jehlu, zaãal celiãk˘ zámek
zarÛstat rÛÏov˘mi kefii. JenomÏe kefie nerostly jenom v kukátku... Povedenou animací Luká‰e Círuse (za dobrého nápadu Lubo‰e Miltnera :)) nám obrÛstala celá jedna stûna i v
na‰em divadle. TakÏe si v‰ichni aspoÀ na chvilku pfiipadali
jako v pohádce. A abychom se mohli se v‰emi podûlit o realizaci pohádky, bûÏely nám historicky poprvé na konci pohádky titulky jak v americkém filmu. Kromû podûkování tûm,
tûm, tûm a tûm, se pozorn˘ divák mohl dozvûdût o nás
v‰echno, co ho zajímalo.
4 / 2011
●
ZPRAVODAJ TISÁ
Po pohádce následoval ma‰karní bál, kter˘ celou dobu
moderoval nበjedineãn˘ a v divadle nezastupiteln˘ klaun.
Dûti soutûÏily o dobroty, rodiãe (hlavnû maminky) soutûÏili o
luxusní nau‰nice :), uÏili jsme si spoustu legrace pfii tancování a bylo nám v‰em pûknû.
A protoÏe jsme tentokrát Dûtsk˘ den pojmenovali „Dûtsk˘
den nejen pro dûti“, mûli jsme pfiekvapení i pro dospûláky.
Pan fiídící Teister z Petrovic pfiedstavil Petrovick˘ ochotnick˘
spolek, pro kter˘ napsal a reÏíroval hru Maturita a Maturita
po dvaceti letech. Jejich ãinohra byla opravdu úÏasnou komedií, pfii které se diváci chechtali od zaãátku do konce. PfiestoÏe byla hra urãená hlavnû dospûl˘m, nic na tom nezmûní fakt, Ïe zúãastnûné dûti nasbíraly tolik inspirace na cel˘
dal‰í t˘den, kdy si v jejich ‰lépûjích bûhem ‰kolních pfiestávek hru nacviãovaly po svém... A taky jsme se nachechtali...
Tfie‰niãkou na dortu se stal veãerní koncert bluegrassové
kapely pro fajn‰mekry, kterou nám do Tisé pfiivezli na‰i milí
kamarádi z Loun Jana a Standa Drobní. Jifií Králík a Rowdy
Rascals pfiedvedli své neuvûfiitelné hudební umûní, kter˘m si
ihned získali komorní publikum. I pan starosta Jandásek si s
nimi zahudal a ‰lo mu to náramnû!
Divadelní sezónu jsme zakonãili pohádkou Honza ve
mûstû lháfiÛ. MoÏná jsme si pfiedstavovali zakonãení ve vût‰ím stylu, ale nakonec jsme uznali, Ïe jsme si to uÏ vybrali
pfii jiném vystoupení a Ïe asi nejhezãí na pohádce byly nové
kulisy staroãeského mûsteãka, které nám namalovala Veronika Hanousková a namalovala je ve velkém stylu. Holt, není
posvícení kaÏd˘ den :)
Pfiejeme vám pohádkové prázdniny plné okouzlujících okamÏikÛ a tû‰íme se s vámi na novou divadelní sezónu.
(mirits)
Z ãinnosti na‰ich hasiãÛ
Jen pár slov k akcím, které jiÏ probûhly. Nበsbor pofiádal
30. dubna 2011 tradiãní pálení ãarodûjnic. Rej zapoãal prÛvodem masek od OÚ na hfii‰tû TJS , kde na dûti ãekal ãarodûjn˘ program s opékáním ‰pekáãkÛ, zakonãen˘ ohÀostrojem. Rádi bychom podûkovali panu J. Zubovi za poskytnutí
dfieva na táborov˘ oheÀ .
Dne 5. ãervna jsme ve spolupráci s OÚ, OS a dal‰ími dobrovolníky s pfiispûním sponzorÛ, uspofiádali dûtsk˘ den. SoutûÏí bylo vûru dost, poãasí nám pfiálo, a tak dûtem nic nebránilo v jejich plnûní. Odmûnou jim byl nejen balíãek pln˘
sladkostí, ale také jízda na koních manÏelÛ Volemanov˘ch a
poníku pana H˘bnera, nadchlo je téÏ malování na obliãej,
které dûvãata Wágnerova zvládla opravdu skvûle. Samozfiejmû nechybûl nám v‰em dobfie znám˘ moderátor ·vejdys. Z usmûvav˘ch tváfiiãek dûtí i spokojen˘ch rodiãÛ usuzuji, Ïe se tento den opravdu vydafiil. Pochvala patfií mlad˘m
hasiãÛm za skvûlou ukázku poÏárního útoku, kterou nacviãili pod vedením svého velitele p. J. Nováka. Je‰tû jednou díky
v‰em, ktefií se spolu s námi na této akci podíleli.
Poslední na‰í akcí v tomto pololetí, bylo uspofiádání ta-
neãní zábavy pro úãastníky turnaje v minikopané dne 25.
ãervna na sále KD. Lidí sice nepfii‰lo tolik, jak jsme oãekávali, pfiesto mÛÏeme zábavu povaÏovat za vydafienou.
za SDH Tisá G. ·.
ZPRAVODAJ TISÁ
●
5 / 2011
Létohry Tisá 2011:
Tisá - „Dûléj! To dá‰! Makéj! Jedém!“ - Taková a jim
velmi podobná hesla znûla v sobotu v Tisé na Ústecku.
Proã? Konal se tu jiÏ ãtvrt˘ roãník Létoher, kter˘ pofiádá
Spolek amatérsk˘ch sportÛ (SAS), letos i s podporou Ústeckého kraje. Pfies sto nad‰encÛ pro sport se tak pfiijelo
do Tisé utkat v nûkolika disciplínách a pomûfiit tak své síly
s dal‰ími t˘my z celé republiky. Ale co hlavnû? UÏít si pfii
tom spoustu legrace a potkat nové lidi s podobn˘mi
zájmy. „Sice nás na chvíli postra‰ilo poãasí, ale i to se
umoudfiilo a celá akce probûhla ke spokojenosti v‰ech
závodníkÛ, pofiadatelÛ i pfiihlíÏejících,“ fiekla Leona Wágnerová, jedna z pofiadatelÛ.
Pûtiãlenné t˘my se tak utkaly v bungee runningu (natahování gumy), lezení, nohejbalu, biatlonu, jízdû na kole v
terénu, hodu na ko‰, ping-pongu, fotbalu, beachvolejbalu, orientaãním bûhu, hodu medicimbalem a leto‰ní novinkou bylo i ruãkování na kánoi. „Kánoi byla bomba. Stavila jsem se tam jen na chvíli a za tak krátkou dobu mû
doslova smíchy bolela bránice,“ okomentovala leto‰ní
novou disciplínu na „Kaãáku“ jedna z kolemjdoucích.
6 / 2011
●
ZPRAVODAJ TISÁ
dvanáct disciplín se spoustou legrace
I na ty nejmen‰í se ov‰em myslelo. Pro dûti byl v areálu tiského fotbalového hfii‰tû, kde mûly Létohry základnu,
pfiipraven i nafukovací hrad a „rodeo b˘k“, na kterém se
„vyfiádili“ i nûktefií dospûlí.
„Na prvních tfiech místech se pak umístily t˘my Brand˘s,
Vestec a RakeÈáci. Ceny jsme i letos mûli nejen pro vítûze parádní, a to jen díky na‰im sponzorÛm. Ti jsou uvedeni na na‰ich zbrusu nov˘ch stránkách www.letohry.cz.
Tam se pfiípadní zvûdavci mÛÏou také doãíst více o této
akci,“ uvedl Martin Bauer, dal‰í z pofiadatelÛ.
Nechybûla ani veãerní zábava s kapelou, dj’em a kolem
desáté se rozzáfiil i ohÀostroj a skvûlá zábava.
„Létoher se zúãastnily zhruba tfii stovky lidí a podle zábavy mÛÏu fiíct, Ïe se v‰ichni do jednoho skvûle bavili,“
dodal spokojenû dal‰í pofiadatel Jifií ·vejdar. „I úãast, co
se t˘ãe závodníkÛ i hostÛ byla super a opût se tû‰íme na
dal‰í roãník!“ dodal.
Monika Gondová
ZPRAVODAJ TISÁ
●
7 / 2011
O cestû za splnûn˘m snem
âekání na léto bylo v Dûtském domovû radostné. A také zcela jasné.
Pfied námi byl v prvé fiadû Nejmilej‰í
koncert 2011 a potom... Ale popofiádku. Ústecké divadlo opery a baletu
hostilo leto‰ní jubilejní dvacát˘ roãník
pfiehlídky umûlecké ãinnosti dûtí s nafiízenou ústavní v˘chovou. Na‰e nová
rytmická kompozice dávala tu‰it, Ïe i
na‰e leto‰ní úãast bude úspû‰ná. A
stalo se.
Skladba s názvem „Ulice“ nás dovedla na nejvy‰‰í stupeÀ vítûzÛ a následnû
na celostátní pfiehlídku do Uherského
Hradi‰tû. Byla to paráda a dûti s tetou
Gitou opûtovnû dokázaly, Ïe nemají v
8 / 2011
●
ZPRAVODAJ TISÁ
tomto oboru konkurenci. To mohli i posoudit dvakrát námûstci hejtmanÛ z
celé âR, pro které jsme zajistili kulturní
zpestfiení pfii jejich jednání v hotelu Ostrov na Ostrovû. No a pak to pfii‰lo.
Vlastnû pfiijelo. Obrovsk˘ a nádhern˘
autobus, kter˘ nás mûl zavést na Makarskou Rivieru do mûsteãka Makarská.
A nic nebránilo tomu, abychom vyjeli.
Komplet a v‰ichni. Zamknul se
dûcák, je‰tû jednou se zamávalo Tisé a
vzhÛru za splnûním snu. Bylo to úÏasné. Prima lidé, mofie modfiej‰í neÏ
modré, neobvykle teplé, lov krabÛ,
hvûzdic, ryb,dovádûní v pfiíboji a tolik
oblíbené veãerní korzo se sladk˘m
cílem - ta nejlep‰í zmrzka, která se v
Makarské dala koupit. ÚÏasná stfiedomofiská kuchynû a stoly, které byly pokryty kouzeln˘m ubrouskem „prostfii
se“. Nekonãící hody a prima nálada.
âtrnáct dnÛ prázdninového stereotypu
- jídlo - koupaãka - jídlo - koupaãka cesta za zmrzlinou. A mezitím fotbálek,
potápûní, a také kamarádství s dûtmi z
Vala‰sk˘ch Klobuk, ktefií bydlely ve
vedlej‰ím pavilonu. Ani nemusím fiíkat,
jak se nám nechtûlo domÛ. Byla to
nádhera, cesta za splnûn˘m snem.
Více povídání a obrázkÛ na
www.ddtisa.cz
Dr. Milan Vostr˘ - fieditel DD
Akce, které proběhly na základní škole
„CO VY NA TO, P¤ÁTELÉ...“
Cel˘m leto‰ním ‰kolním rokem se prolínal preventivní program „Vzorec Ïivota si tvofiíme sami“, zamûfien˘ na v˘chovu
ke zdraví a zdravému Ïivotnímu stylu.
Dûti se seznamovaly nenásilnou formou a formou her se
v‰ím, co by mûlo pfiispût k rozvoji jejich tûlesného i du‰evního zdraví a celkové pohody. Z akcí, které probûhly, namátkou vybírám: sportovní turnaje, akce „Jak se nestát závislákem“, projekt „Zdravé zuby“, olympiáda mal˘ch ‰kol, první
pomoc pro první stupeÀ v provedení osmé tfiídy, cyklistick˘
v˘jezd a dal‰í. Nedílnou souãástí bylo i vzdûlávání ve ‰kolních lavicích v rámci jednotliv˘ch vyuãovacích pfiedmûtÛ: prvouka, pfiírodovûda, pfiírodopis, tûlesná v˘chova, domácnost,
chemie, v˘chova ke zdraví a dal‰í.
Jednou z posledních akcí je projekt „V dopravû bezpeãnû“,
kter˘ probûhl na cyklistickém v˘jezdu ‰koly . Za dûtmi pfiijeli
dopravní policisté z âeské Lípy a zdravotnice záchranáfika z
Ústí nad Labem. Dûti si osvûÏily základy poskytování první
pomoci, prakticky si vyzkou‰ely resuscitaci a masáÏ srdce a
odnesly si i mal˘ dárek. Policisté je zase vyzkou‰eli z dopravních znaãek, chování na silnici a vybavení jejich jízdních
kol .Velk˘ úspûch mûly ukázky testování úãastníkÛ silniãního
provozu na návykové látky a alkohol.
A co my dospûlí? Umíme také rozvíjet, udrÏovat si své tûlesné a du‰evní zdraví a starat se o nûj ? VÏdyÈ prázdniny a
dovolená jsou ideální pfiíleÏitostí. VyuÏijme jich co nejlépe.
Ing ·. Janstová, metodik prevence
CYKLISTICK¯ V¯JEZD
Dne 20.6. se vydal 2. stupeÀ na pûtidenní cyklistick˘ v˘jezd. Jeli jsme do Star˘ch SplavÛ. Hotel, kde jsme byli ubytováni, se jmenoval Born˘. Hned po obûdû jsme se rozdûlili
do dvou skupin. V 1. skupinû byly dûti, které vydrÏí více kilometrÛ. Skupinu mûly na starosti paní uãitelky Burianová a
Husáková. Druhá skupina byly dûti, které jsou pomalej‰í a
nejsou zvyklé jezdit mnoho km. Tuto skupinu vedly paní uãitelky NeÏádalová a Wagnerová. Vzali jsme si kola a jeli se
projet. Na veãefii jsme se tû‰ili, na kole nám vyhládlo. Veãerku jsme mûli v pÛl desáté, budíãek v pÛl osmé.
V úter˘ dopoledne jsme jeli na kole po skupinkách na v˘let
a po obûdû jsme ‰li na pláÏ u Máchova jezera. Vypadala jako
skuteãná pláÏ u mofie. Ve vodû byly rÛzné atrakce: trampolíny, lezecké stûny, velká nafouklá koule a ‰lapadla. Ve stfiedu dopoledne jsme se projeli na jezefie parníkem. A protoÏe
bylo teplo, po obûdû jsme umluvili paní uãitelky, abychom ‰li
zase na pláÏ. Tam se nám líbilo nejvíc.
Ve ãtvrtek pfiijela za námi paní uãitelka Janstová a s ní i
zdravotnice - záchranáfika a za chvíli dorazili i policisté. Zopakovali jsme si, jak máme jezdit bezpeãnû na silnici, dopravní znaãky a povinnou v˘bavu kola. Ve zdravovûdû jsme
si pfiipomnûli 1. pomoc, která se na kole kaÏdému mÛÏe
hodit. Po obûdû jsme spojili koupání na pláÏi s v˘letem na
kolech a po veãefii nás ãekala diskotéka na pláÏi, z které
jsme se vraceli aÏ v 10 veãer. Zalezli jsme do postelí a ráno
nás ãekalo balení, úklid pokojÛ, obûd a cesta domÛ. Nikomu
se moc nechtûlo, v‰em se ve Splavech líbilo. Byla tu pohoda., snad pojedeme pfií‰tí rok znovu.
S. Adamcová, A. ·evícová - 6.roãník
·IKOVNÍ „OSMÁCI“
Îáci 8. roãníku si dne 16.5. pfiipravili formou divadelního
pfiedstavení poskytování 1. pomoci pro Ïáky prvního stupnû
v rámci hodin pfiírodopisu a pracovního vyuãování. V hodinách pfiírodopisu získávali informace i praktické zku‰enosti,
v hodinách pracovních ãinností si pfiipravovali dekorace.
Dûtem z prvního stupnû pak pfiedvedli dopravní nehodu a
správn˘ postup pfii oÏivování zranûn˘ch, ale zároveÀ jim pfiipomenuli dÛleÏitá telefonní ãísla a obsah lékárniãky. Na
závûr pfiedstavení si malé dûti mohly nûkteré postupy samy
vyzkou‰et, ale i odpovídat na otázky, které si Ïáci osmého
roãníku pfiipravili. Celá akce nebyla dlouhá, ale jsme pfiesvûdãeni, Ïe tímto názorem si dûti zapamatují mnohem víc.
Potvrdilo se to i pfii cyklov˘jezdu, kde dûti v rámci preventivního programu absolvovali besedu s policisty a uãitelkou záchranáfiÛ Stfiední zdravotnické ‰koly v Ústí nad Labem, která
dûti pochválila nejen za znalosti, ale i praktické dovednosti a
pohotovost.
Zdravovûda nebyla ale jedinou akcí, na které se osmáci
podíleli. Pfiipravili kvízy a soutûÏe pro ostatní spoluÏáky na
Den dûtí a pomáhali pfii organizaci olympiády mal˘ch ‰kol v
atletice.
M. NeÏádalová
SOUTùÎE
17. kvûtna pofiádal Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Ústeckého
kraje ve spolupráci s asociací Záchrann˘ kruh vûdomostnû pohybovou soutûÏ ,,Mlad˘ záchranáfi“. SoutûÏ je urãena
ÏákÛm druhého stupnû Z· a provûfiuje jejich znalosti a dovednosti získané pfii v˘uce ,,Ochrany ãlovûka za mimofiádn˘ch okolností“. Dûti plnily cel˘ den úkoly, které byly zamûfieny jak na fyzickou zdatnost a ‰ikovnost, jako napfiíklad bûZPRAVODAJ TISÁ
●
9 / 2011
hání do tréninkové vûÏe nebo poÏární útok na cíl, tak na znalosti z oblasti ochrany. To byly napfiíklad disciplíny jako zdravovûda, ochrana pfii poÏáru nebo úniku plynu, obsah evakuaãního zavazadla a podobnû. Mezi nejdÛleÏitûj‰í patfií schopnosti poskytnout první pomoc, dále znalosti v oblasti sebeochrany a pomoci druh˘m v pfiípadû ohroÏení bûÏn˘mi riziky i
mimofiádnou událostí.
Na‰e ‰kola mûla dvû Ïelízka v ohni. Konkurence byla veliká, ale dûti nezklamaly. Ze ãtrnácti zúãastnûn˘ch druÏstev
se na‰i Ïáci umístili na ãtvrtém a desátém místû. Je fajn
vûdût, Ïe na‰e dûti mají tyto znalosti, které jsou velice dÛleÏité, a mûl by je znát kaÏd˘ ãlovûk.
19. kvûtna probûhla v Dûãínû pûvecká soutûÏ „Karaoke
Show Doremi“, které se zúãastnila i na‰e ‰kola. Zpûváci se
na tuto soutûÏ moc tû‰ili a také se dobfie pfiipravili. Z domu
dûtí a mládeÏe v Dûãínû jsme si pfiivezli hned v‰echna 4
místa. 1. místo vyhrála Radka Bláhová z 8. tfiídy. S tím jsme
v duchu poãítali, protoÏe zpívá opravdu krásnû. Na 4. místû
byli Matûj Bláha, Eli‰ka Proke‰ová, Krist˘na Paleãná. 3.
místo obsadila Adéla Dienstlová. Na 2. místû byly Sandra
Perníãková, Krist˘na Wagnerová a Tereza Paleãná.
L. Wagnerová, V. Husáková
SPORTOVNÍ AKCE 1. STUPNù
Olympiáda mal˘ch ‰kol v atletice je jiÏ tradiãní akcí, kterou
na‰e ‰kola na konci ‰kolního roku pofiádá. SoutûÏ je urãena
pouze pro Ïáky 1. stupnû a letos se jí úãastnila na‰e ‰kola,
Z· Brná, Z· Velké Chvojno a Zv· Trmice. SoutûÏilo se ve 4
disciplínách - skok do dálky, bûh na 300m, hod granátem a
orientaãní bûh. Nejlépe si vedla Z· Brná, ale ani na‰i Ïáci se
nenechali zahanbit. Nakonec si dûti opekly bufity.
Ve stfiedu 22. 6. se vybraní Ïáci z 2. - 5. roãníku zúãastnili
turnaje mal˘ch ‰kol v míãov˘ch hrách v Brné. PfiestoÏe nám
poãasí moc nepfiálo, podafiilo se nám obhájit 2. místo ve vybíjené a 3. místo v kopané. Sportovní den se vydafiil a dûti
byly se sv˘m v˘sledkem spokojeny.
Monika Sattlerová
„TISÁ - MÍSTO, KTERÉ MÁME RÁDI“
Tak bychom chtûli pojmenovat dvoulet˘ ‰kolní projekt,
kter˘ se bude prolínat mnoha pfiedmûty 1. i 2. stupnû od
nového ‰kolního roku.
Cílem projektu je získat co nejvíce materiálÛ, zajímavostí,
pfiíbûhÛ, fotografií z mnoha oblastí spoleãenského Ïivota, o
historii i souãasnosti na‰í obce. Chceme se setkat s osobnostmi, které jsou s Tisou spojeny, zaznamenat jejich záÏitky, zachytit minulost i souãasnou tváfi na‰í obce. Chceme
zdokumentovat aktivity spolkÛ a sdruÏení v minulosti i dnes,
sledovat vzdûlání, kulturu a sportovní vyÏití. Îáci zmapují, jak
se obec vyvíjela, co ji ovlivnilo, co v‰echno zde zanechalo
stopy. Chtûli bychom navázat kontakty s rodáky ãeské i nûmecké národnosti, v rámci v˘chovy k obãanství se Ïáci zapojí do spolupráce se zastupiteli obce, aktivnû se budou
moci podílet na jejím zvelebování.
Îáci se sv˘mi uãiteli vytvofií vlastní v˘stupy, napfi.
• fotoalbum zajímav˘ch míst a objektÛ v minulosti a souãasnosti
• rozhovory s osobnostmi a jejich Ïivotní pfiíbûhy
• ãlánky ve Zpravodaji a ‰kolním ãasopise o prÛbûhu projektu
• kroniku nejdÛleÏitûj‰ích událostí doplnûnou dûtsk˘mi kresbami
• knihu budoucnosti s vlastními pfiedstavami a návrhy, jak
by mohla obec vypadat.
Velmi uvítáme jak˘koli námût, nápad ãi materiál, kter˘ by
mohl b˘t na‰emu projektu prospû‰n˘. Na závûr pfiipravíme
v˘stavu a besedu o projektu pro vefiejnost.
I. Burianová
10 / 2011
●
ZPRAVODAJ TISÁ
TIPET kur˘r: ohlédnutí
za ‰kolním ãasopisem
B˘valí Ïáci Z· Tisá, vesmûs roãník 1986, se kdysi rozhodli vydávat ‰kolní ãasopis. Jak se jmenoval? Za kolik ho prodávali? O ãem se psalo? Kdo byl v redakci? Zavzpomínejme
na to, jak si pár spoluÏákÛ fieklo, Ïe budou psát svÛj vlastní
ãasopis - a neÏ se fieklo ‰vec, první ãíslo bylo na svûtû!
Jak se ãasopis narodil
TIPET kur˘r - Tisovsk˘ a Petrovick˘ Kur˘r, tak se jmenoval
‰kolní ãasopis, kter˘ poprvé vy‰el v roce 1999. Úplnû první
úvodník znûl takto:
„Jako pokaÏdé v záfií zaãal i letos „bohuÏel“ ‰kolní rok. S
ním se osmá tfiída rozhodla vydávat ‰kolní ãasopis, jenÏ si
jak pevnû doufáme najde své ãtenáfie mezi Vámi. Byli bychom rádi, kdyby vám Tipet kur˘r pfiinesl pobavení a rozpt˘lení od ‰kolní rutiny. Doufáme také, Ïe se stane ãtenûj‰í neÏ
nûkteré uãebnice, ãi Ïákovské kníÏky. S pfiáním v‰eho nejlep‰ího, nejen ve ‰kole, a dobré zábavy pfii ãtení Tipetu vás
zdraví va‰e redakce.“
Tehdej‰í osmá tfiída si rozdûlila práci - jeden kreslil, druh˘
psal ãlánky, tfietí dûlal kfiíÏovky,... Zkusili jsme to a zadafiilo
se. Postupem ãasu se obsah i vzhled „modernizoval“ a poslední ãíslo, které jsem na‰la ve skfiíni, jsme prodávali za neuvûfiitelné 3 koruny!
Pár slov o redakci
·éfredaktorem byl josee Ltd. (Josef Trnka), redakãní t˘m:
Ivka (Iveta Vlaháãová), Berri (Eva Berrová), Áda (Martin Babaãa), âihy (Zdenûk âihák), Dundee (Daniel DoleÏal). V kaÏdém ãísle nechybûla poznámka: Spolupracovala celá 8.
tfiída, odborná pomoc: Kudr‰ka. Obvykle to chodilo tak, Ïe
‰éfredaktor mûl svÛj úvodník, nûkolik pfiíspûvkÛ o tehdej‰ím
super Red Boxu, tipy z oblasti poãítaãÛ, kultury apod. Ivka se
starala o kreslené vtipy, zprávy z akcí a dokonce nám do jednoho ãísla nakreslila celou redakci. Dal‰í mûli na starosti
sport, kfiíÏovky, pfiíbûhy na pokraãování a dal‰í. Zajímav˘m
pfiíspûvkem byly rozhovory s dÛleÏit˘mi osobnostmi, jako
napfi. s tehdej‰ím fieditelem Z· Tisá, panem Jifiím ·íchou
nebo s nadporuãíkem Pfiíhonsk˘m, ‰éfem policejního okrsku
v Libouchci.
Od nápadu k tisku
Redakãní t˘m sbíral ãlánky, námûty, podklady a pak se
spoleãnû v‰ichni se‰li, aby se domluvili, co se otiskne, v
jakém pofiadí, kdo k ãemu co dokreslí, dopí‰e. Technicky se
vytváfiel ãasopis z ãásti na poãítaãi a z ãásti ruãnû. Do voln˘ch míst se vkreslovaly obrázky, mezi listy se vkládaly pfiílohy, a kdyÏ bylo v‰e kompletní, zaãalo se s kopírováním.
Tímto musím za celou redakci znovu podûkovat paní uãitelce
Ivetû Burianové, která nám ochotnû kopírovala a tiskla kaÏdé
ãíslo. Vyti‰tûné plátky se pak o pfiestávkách prodávaly po
‰kole. Jedno ãíslo mûlo 8-10 stran A4! Cel˘ ãasopis byl kolektivním dílem, zpestfiením ‰kolní docházky nejen pro redakãní t˘m, ale i pro ostatní Ïáky a uãitele. Ve srovnání s
dne‰ní dobou by technologie tisku a samotné tvorby dnes
byla nejspí‰ úplnû odli‰ná, ale podstatné je to, Ïe jsme ãasopis dûlali s nad‰ením a spoleãnû. A navíc, kdokoliv ze
‰koly pfii‰el s tím, Ïe má nûco do ãasopisu - otiskli jsme mu
to, vítali jsme kaÏd˘ námût, od kohokoliv. Dokonce jsme na
pfiíspûvky od ostatních mûli speciální krabici v prostorách
‰koly!
Titulní strana ãasopisu.
Nahlédnûme do obsahu
■ Víte, Ïe...? ...na‰í ‰kolu nav‰tûvuje pantofloÏrout? Doposud nebyl spatfien a mÛÏeme jen vést dohady o poãtu jeho
konãetin. Dal‰í dva páry totiÏ obul do Jozefinin˘ch a Helenin˘ch pantoflí. Asi ho noÏky pofiádnû bolí, protoÏe si vybral
pfiezÛvky zdravotní. Pokud bude nûkde spatfien, okamÏitû informujte redakci.
■ Na‰e pfiezdívky: Krist˘na Kuba‰ková - Kikina, Ilona Ritschelová - Kinedril, Daniel Zub - Stoliãka, Anna Bláhová Kánû, Matûj Burian - Burizon, Veronika ·ounová - ·unka.
■ 9 otázek pro Jaroslava ·i‰ku (89), nejstar‰ího muÏe v
Tisé: Historka z rybafiení: „Chytil jsem dvû ‰tiky, ale pak jsem
je pustil a ten pán co bydlel tam nahofie je vylovil a seÏral“.
■ Anketa: „Myslíte si, Ïe by bylo moÏné provozovat v Tisé
jin˘ sport neÏ fotbal?“ Hodnû lidí odpovûdûlo: ano, basketbal
nebo házenou.
■ ãlánek VraÏda: „Jednoho pûkného dne jsme vidûli Josefa Trnku, jak hodil mrtvé tûlo Martina Babaãi do kontejneru.
Poté si pfiivázal kontejner za svého Síma a ujíÏdûl rychlostí
240 km/h po Tisovské dálnici do Rájce. KdyÏ dojel k rájecké
pfiehradû, odvázal kontejner od svého Ïelezného ofie a strãil
kontejner sv˘mi ocelov˘mi svaly do pfiehrady. Pak se vrátil a
frãel zpût po dálnici 300 km rychlostí. Poté, co dojel domÛ,
usedl do svého o‰oupaného kfiesla a zapálil si doutník znaãky Havana.“
■ âím bychom chtûli b˘t? V˘bûr: Eli‰ka Kudrmannová - sekretáfika, Václava Trnková - kadefinice, Helena Králová - daÀová poradkynû, David Babaãa - nástrojafi, David Koma hrobník, Jana Plechaãová - ochránce pfiírody.
Takov˘ ‰kolní ãasopis je v˘borná vûc, nejenÏe zabaví Ïáky
a dá jim prostor k seberealizaci, nauãí je pracovat v t˘mu a
mít za nûco zodpovûdnost, ale je to také perfektní ãtení po letech ke kávû!
Mgr. Eva Berrová
ZPRAVODAJ TISÁ
●
11 / 2011
JAK SE BAVÍME V NA·Í M·
Dûkujeme v‰em, kdo nám pomáhají v na‰í matefiské ‰kolce, v‰em rodiãÛm za spolupráci a pomoc pfii projektech M· a dûkujeme p. DoleÏalové a manÏelÛm ·pÛrov˘m za zpestfiení v˘letÛ. Pfiejeme v‰em krásné prázdniny a hodnû sluníãka na dovolené.
Kolektiv M·
„V˘konn˘ v˘bor Tj Spartak Tisá upfiímnû dûkuje PETRU ¤E¤ICHOVI za pofiizování fotografií z domácích utkání a tû‰í se
na pokraãování fotbalového fotoseriálu i v nadcházející sezónû 2011/2012.“
Martin Babaãa
Vydává zastupitelstvo obce Tisá • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku • NevyÏádané pfiíspûvky
se nevracejí. • Náklad tohoto vydání je 400 ks • Pro obãany obce v˘tisk zdarma.
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10434.

Podobné dokumenty

obsah - Obec Tisá

obsah - Obec Tisá vystoupení kombinujících ãeské a nûmecké interprety a skupiny. Náv‰tûvníci leto‰ního roãníku se mohou tû‰it na vycházející hvûzdy nûmecké scény Hurricane Dean, ãeské stálice Lety mimo, dráÏìanské K...

Více

Mrákotín 2011_str.25

Mrákotín 2011_str.25 Jak trávíme zimu jsem popisoval jiÏ v nûkolika pfiedchozích pfiíspûvcích ze zimního období. I v leto‰ním roce jsme úãastníky OP ve futsalu, kter˘ se odehrává ve sportovní hale v Tfie‰ti. T˘m hraje v n...

Více

Hájský kohout IV/2012

Hájský kohout IV/2012 V sobotu 6. fiíjna 2012 v ranních hodinách vyrazila poãetná skupina vandrovníkÛ smûr partnerské mûsto Kreischa. V‰ichni pfii‰li náleÏitû vybaveni sportovním obleãením, pevnou obuví, holemi pro nordic...

Více

Bezpečnost internetového bankovnictví (2)

Bezpečnost internetového bankovnictví (2) zajistí ‰ifrování komunikace s bankou (soukromí). JenÏe v tomhle systému bohuÏel málokdo za nûco zodpovídá. Zvykli jsme si, Ïe v˘robce SW nezodpovídá za to, co jeho SW dûlá, a Ïe s tím musíme souhl...

Více

Hájský kohout ke stažení ve formátu *

Hájský kohout ke stažení ve formátu * ZPRAVODAJ PRO OBEC HÁJ U DUCHCOVA A DOMASLAVICE 5. ROâNÍK

Více

Zpravodaj číslo 2/2009

Zpravodaj číslo 2/2009 nedostatek bláta. Leto‰ní roãník myslel i na na‰e nejmen‰í, skákací hrad, elektrick˘ b˘k a trampolína se cel˘ den ani na okamÏik nezastavili. Nechybûla ani taneãní zábava pod ‰ir˘m nebem s kapelou ...

Více

Osecké noviny

Osecké noviny Dne 24. bfiezna 2007 vstoupili do svatební sínû Mûstského úfiadu Osek váÏení obãané mûsta, manÏelé Jaroslava a Vladislav VáÀovi, aby si zde, v kruhu sv˘ch nejbliωích, pfiipomnûli slib, kter˘ si dali ...

Více

Zpravodaj číslo 3/2008

Zpravodaj číslo 3/2008 Pfied pár lety bylo celkem obvyklé, nachytat leckterého tatínka se sv˘m synem, jak „pafií vídeohry“. Zmínûná forma zábavy ale v souãasnosti uÏ, fieãeno slovy mlad˘ch, zrovna nefrãí. Tradiãním obrázkem...

Více

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník toãit. Toãila jsem i se sociálkama, protoÏe jsem vÏdy byla ten „advokát chud˘ch“, ale pfiesunula jsem se i do dal‰ích, jin˘ch sfér – pfiestoÏe se znám se v‰ema moÏn˘ma lidma od kriminálníkÛ aÏ po pre...

Více