Panorama Lipnice 2/2015

Transkript

Panorama Lipnice 2/2015
PANORAMA
LIPNICE
Oficiální zpravodaj Obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou
DUBEN 2015
POZVÁNKA
Dovolujeme si pozvat Vás na slavnostní odhalení pomníku občanům a obětem druhé světové války v Lipnici nad
Sázavou. Pomník bude odhalen dne 5. května 2015 v 14.30
hodin na starém hřbitově v Lipnici nad Sázavou při příležitosti 70. výročí zahájení Pražského povstání a ukončení druhé
světové války. Součástí odhalení pomníku bude malý doprovodný program žáků Základní školy, Základní umělecké
školy a Mateřské školy Lipnice nad Sázavou. Setkání hostů
se uskuteční do 14.15 hod. na Obecním úřadě v Lipnici nad
Sázavou.
Za Spolek Lipničáci Mgr. Jaroslav Salák
Za obec Lipnice nad Sázavou Ing. Leoš Bláha
BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK NAD LIPNICÍ
Část druhá – Útěk ze Sudet a otcova letecká havárie
Vzpomínky paní Dagmar Kalenské dcery ředitele lipnické školy Petra Kalenského v letech 1940–1960
Hektický a tragický rok 1938. Hitler si usmyslil, že veškerá území
obývaná Němci, si přisvojí k Německu, ačkoliv od naší vlády měli
Němci všechny benevolence – německé školy i úřady. Začalo sílit
sudetoněmecké hnutí Konráda Henleina, který byl tomuto tlaku nápomocen. Štvaním Němců proti Čechům a svými pochody děsil české obyvatele. Táhly pochody pištců a bubeníků dnem i nocí ulicemi
s řevem nadávek proti nám. Vypínaly v noci elektřinu, dokonce vytloukaly i okna, aby nás co nejvíce zastrašily. Jejich zapálené louče
osvětlovaly tmavé ulice, jejich píšťaly budily hrůzu a ve dne všude
svítily jejich bílé podkolenky. Připomínalo to pohádku „O krysaři“,
který za píšťalou lákal krysy z děr a táhnul s nimi z měst. A co nejhorší, štvali jejich příslušníci naše bývalé přátele proti nám, ti už ani
neodpovídali na pozdrav, ani na zazvonění nebo zaťukání neotvírali
dveře, jen šouravé kroky za nimi a německý šepot, dávaly tušit jejich
přítomnost.
Toho jara byl tatínek povolán na pravidelné vojenské cvičení
do Prahy-Kbel, byl letec. Dostal jeden den volna na naše odstěhování, a jelikož byl v uniformě, podařilo se mu získat část nákladního
vagonu na náš nábytek. Stěhovali jsme se v noci, při svíčkách, peřiny a matrace se házely z okna na nákladní auto, do krabic s porculánovým nádobím se házely kovové žehličky, na vše byl spěch
a nábytek byl vzat jen nejpotřebnější, protože jsme našli azyl u dědečka v Rosicích u Pardubic, kde měl restauraci a poskytl nám jeden
hostinský pokoj s příslušenstvím. Jinak vše už bylo obsazeno utečenci, vojáky a tuláky. Tatínek nás musel opustit a vrátit se ke svému útvaru. Bylo mi divné, že tentokrát bylo loučení mnohem delší,
smutnější a že otec měl v očích slzy. To jsem ještě u něho neviděla.
Odjížděly jsme s maminkou stejným vlakem jako náš vagon
s nábytkem. Odjížděly jsme doslova z pekla. Stále jsme stály na odstavných kolejích. Všechny ostatní vlaky měly přednost. Žádný zde
nezastavoval, jely odnikud
nikam. Už je neobsluhovali naši bílí princové, byla
tma, déšť, smutno. Jely jsme
dva dlouhé dny vzdálenost
něco přes 100 km. A když
jsme konečně dorazily, byly
jsme šťastné, že jsme v suchu a teple. U dědečka bylo
dobře, už jsme se nemusely
ničeho bát. Bylo tam ale plno,
spousta cizích lidí, hotový Babylon. Když zvolna odjížděli,
s hrůzou jsme sledovali, že
po sobě zanechali množství
štěnic. Pomáhaly jsme dědečkovi, jak se dalo, ale tenkrát
jen dostupný petrolej, svými
výpary nás trápil dnem i nocí. Ale to nebylo všechno.
Zde musím odbočit malou vsuvkou. Moje maminka byla obdařena výjimečnou intuicí i živými sny, které se plnily. Jednou se jí
zdálo, že stoupá po železných schodech továrního komínu a proti
ní sestupuje dolů kominík s černou rouškou přes obličej. Když se
setkali, roušku sňal a začal z ní sypat na maminku saze. Ty jí padaly
na čelo a na pravou nohu.
A teď zas skutečnost. Druhý den dostala maminka telegram, že se
tatínek zřítil s letadlem a že má rozbitou hlavu a pravou nohu. Byli
jsme všichni zdrceni. Bylo to 9. června 1938. Otec byl hospitalizován ve Všeobecné nemocnici na Karlově náměstí. Bylo to dva dny
před jeho odletem k Československé vzdušné peruti do Anglie, aby
(Pokračování na str. 2
PANOR A M A LIPNICE – DUBEN 2015 –
1
(Pokračování ze str. 1)
odtud mohl bránit vlast. Z celé této epizody nám na památku zbyla
jen jeho četná korespondence s Janem Masarykem, o kterou jsme
se ani celou válku nebáli, ležela volně v jednom šuplíku.
Abychom mohly otce navštěvovat, odjely jsme s maminkou k příbuzným do Prahy. Naštěstí otcova zranění nebyla kritická.
minkou a mou nemocí zůstaly samy. Takhle jsem byla celá rodina
opět pohromadě. Doby moc zlé, ale společné. Otec celý zafačovaný
a o berlích teď zas navštěvoval nás. Nevím, jak se dostával skoro
přes polovinu Prahy. Hvízdal pod oknem a tak jsme se domlouvali,
na infekci přístup neměl. Když inkubační doba pominula, dovezli
nás zase zpět k dědečkovi do hospody, kde byl náš lazaret. Veškerá péče teď ležela na mamince, denně mi nemocnou pravou nohu
napařovala a masírovala a tak jsem se na ni pomalu, sice špatně,
stavěla. Tatínek mi dal u truhláře udělat stabilní kolo, šlapací na místě
a trénink na něm byla jediná léčba.
A na podzim přišel Mnichov. Naši spojenci, Francie a Anglie nás
zaprodali Hitlerovi za slib, že za naše pohraničí nastolí mír v Evropě
navždy. Ale nevěděli, co jsou to pakty s ďáblem, který jim na oplátku za pár let srovná jejich vlastní země téměř se zemí.
U nás nastala mobilizace vojsk, ale záhy byla odvolána rozvážností našich představitelů. Snad bychom se byli bránili 10 až 20 dní,
ale pak bychom byli rozmačkáni jako mravenečci a z naší země by
nezůstal kámen na kameni. A na hrůzné jaro 1939 nechci ani vzpomínat, kdy nás za deště a sněhu Němci obsazovali, ale to znáte buď
z osobních zážitků, nebo spíš od svých dědů a pradědů. A tenkrát už
neutíkali jen živí, ale i mrtví. V Litoměřicích byly na rychlo exhumovány ostatky Karla Hynka Máchy, tajně dopraveny do Prahy, tam
vystaveny v Národním muzeu a pak pietně uloženy na vyšehradském Slavíně.
Později jsem jeho hrob navštívila jako jeho věčná ctitelka. Dodnes
mám hrstku písku z jeho hrobu ve žloutnoucí už obálce i později
narozený můj syn musel dostat jméno Hynek.
Tak, první hrozné roky ve vyhnanství máme za sebou. I když nás
ještě čeká mnohá zkouška, doufejme, že ji přežijeme konečně alespoň už ve zdraví. Tak končím další vyprávění. Na shledanou.
Příště: Už nám kyne Vysočina
Tenkrát na Pardubicku vypukla epidemie dětské obrny,
která se fluktuací obyvatelstva šířila celou Evropou. Maminka byla ráda, že jsme v Praze a nákaze tak unikly. Ale jednoho
rána jsem vstávala, spadla na zem a už nevstala. Nemoc byla tady.
V Praze na Bulovce jsem byla první případ a do týdne bylo infekční
oddělení přeplněno. Tehdy nebyly žádné léky, očkování, byli jsme
odkázáni nemoci napospas.
A pak že není osud! Buď zlý, dobrý, dokonce prozřetelný. Já tomu OMLUVA: omlouváme se paní Kalenské za pravopisné chyby
říkám sama Prozřetelnost. Kdyby byl otec odletěl, byly bychom s ma- v 1. části vyprávění, ke kterým došlo při přepisu jejího rukopisu.
Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Lipnice nad Sázavou č. 2/2015
konaného dne 16. dubna 2015 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou
Přítomni: Ing. Leoš Bláha, Ing. L. Bláhová, Jana Brunerová, Bc. Marek Hanzlík, Zdeněk Ježek, Mgr. František Roček.
Omluven: Mgr. F. Šafránek
Neomluven: Ing. Ladislav Horký, Jaroslav Prokš
Zapisovatel: Ing. L. Bláhová
Ověřovatelé: Mgr. F. Roček, Bc. M. Hanzlík
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta L. Bláha, který přivítal
členy zastupitelstva obce. Starosta oznámil počet přítomných členů
ZO (v 17.03 hod. bylo přítomno 6 členů zastupitelstva). Zastupitel
Ing. L. Horký požádal o projednání návrhu zastupitele (bez uvedení
obsahu). Diskuse: Bc. Hanzlík – návrh není konkrétní, nevím o čem
by se mělo jednat.
Návrh usnesení č. 16/2015: ZO schvaluje zařazení návrhu zastupitele Ing. L. Horkého s názvem „návrh zastupitele“.
Výsledek hlasování: PRO: 0, PROTI: 6 hlasů, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 16/2015 nebylo přijato.
Dále byl oznámený program zasedání zastupitelstva doplněn o bod
č. 12 Odhalení pomníku obětem II. světové války a bod č. 13. Návrh žalobce (GRANO Skuteč, s.r.o.) na snížení původně žalované
částky.
2–
PANOR A M A LIPNICE – DUBEN 2015
UPRAVENÝ PROGRAM:
1. Oprava písařské chyby v zápise ZO č. 1/2015
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Dotační projekty:
3.1Kotelna ZŠ, žádost o dotaci LXIV. výzva OPŽP OZE
3.2Odkanalizování obce, studie, zadání zpracování PD
3.3Bioodpady
3.4Čisté ovzduší 2014, omezení prašnosti OPŽP
3.5Program obnovy venkova 2015
4. Schválení bezúplatného převodu majetku státu na obec, čp. 49
5. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách poskytovaných
členům zastupitelstva
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků s Krajem Vysočina v k.ú.
Lipnice nad Sázavou
7. Zvolení člena školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou
8. TJ SOKOL, fotbalový oddíl, žádost o dotaci 2015
9. Amfiteátr, nájemní smlouva 2015
10.Žádost o koupi pozemku 1726/3, k.ú. Lipnice n. S.
11.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy manž. Martínkovi
12.Odhalení pomníku obětem II. světové války v Lipnici n. S.
13.Projednání návrhu žalobce na snížení původně žalované částky
(GRANO Skuteč, s.r.o., p. Nešetřil).
Návrh usnesení č. 17/2015: ZO schvaluje upravený program zasedání č. 2/2015.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 17/2015 bylo přijato.
1. Oprava písařské chyby zápise č. 1/2015
V zápise č. 1/2015, bod 16, vyhodnocení usnesení č. 11 je nesprávně
uvedeno vyhodnocení hlasování (…bylo přijato.) Z výsledků hlasování je zřejmé, že usnesení nebylo přijato. Vyhodnocení hlasování:
Usnesení ZO č. 11/2015 nebylo přijato. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí opravu písařské chyby.
2. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Starosta obce předložil OZ k schválení rozpočtové opatření č. 1/2015.
Rozpočtovým opatřením byly zvýšeny příjmy o 264 420 Kč a výdaje
byly zvýšeny o 352 174 Kč. Rozdíl mezi zvýšenými příjmy a zvýšenými výdaji ve výši 87 754 Kč byl vyrovnán financováním. Výdaje
byly navýšeny zejména v souvislosti s dotacemi, drobnými opravami, činností SDH, vyšším odvodem DPH a soudním poplatkem
v souvislosti s žalobou společnosti Grano Skuteč.
Návrh usnesení č. 18/2015: ZO schvaluje rozpočtové opatření
Obce Lipnice nad Sázavou č. 1/2015.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 18/2015 bylo přijato.
3. Dotační projekty
Starosta podal krátkou informaci k projektům, či žádostem obce
na čerpání finančních dotačních prostředků na realizaci dále uvedených projektů:
3.1 Kotelna ZŠ, žádost o dotaci LXIV. výzva OPŽP OZE
Žádost byla podána v požadovaném termínu. V rámci vstupní
kontroly nebyla vyřazena a byla postoupena dále. Jedná se o 64.
Výzvu prioritní osy 3, oblast podpory 3.1.1. Výměna zdroje tepla v ZŠ Lipnice nad Sázavou – OZE. Celkové způsobilé výdaje
na akci bez úspory provozních nákladů budou činit 2 679 354 Kč
(včetně DPH), celkové způsobilé výdaje na akci včetně úspory
provozních nákladů bude činit 2 961 524 Kč (včetně DPH), investiční nezpůsobilé výdaje budou činit 144 430 Kč (včetně DPH),
tzn. že celkové výdaje na akci budou činit 3 105 954 Kč (včetně
DPH),z toho vlastní zdroje žadatele budou činit 694 535 Kč (včetně DPH). Vyhodnocení 64. výzvy SFŽP bude veřejně známo přibližně v druhé polovině května 2015. O dalším postupu bude
rozhodnuto následně. V případě neúspěchu bude muset být
oprava kotelny hrazena plně z rozpočtu obce.
3.2 Odkanalizování obce, studie, zadání zpracování PD
Žádost byla schválena radou kraje v roce 2014. Studie a výsledky byly veřejně prezentovány na veřejné schůzi 14. 4. 2015
a jsou umístěny na webu obce. Z výsledků vyplývá, že investičně
i provozně nejekonomičtější je varianta s jedinou centrální ČOV
(čistírna odpadních vod) dlouhodobě uvedená v PRVKUK (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina). Pro úspěšné vyřešení odkanalizování obce a odstranění bezprávního stavu je
nezbytné nyní přistoupit k procesu vypracování dokumentace
pro územní řízení. Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil k předkládání projektů grantového programu na podporu zpracování
projektových dokumentací v oblasti odvádění , a čištění odpad-
ních vod (ČISTÁ VODA 2015, podprogram B), termín pouze v intervalu 27.4. – 4. 5. 2015. Celková odhadovaná částka za projekt
DUR bude činit cca 250–300 tis. Kč bez DPH. Podíl obce se odhaduje na 50 %.
Návrh usnesení č. 19/2015: ZO schvaluje podání žádosti na čerpání prostředků z grantového programu ČISTÁ VYSOČINA 2015,
podprogram B., Odvádění a čištění odpadních vod na vypracování PD pro územní řízení.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 19/2015 bylo přijato.
V 18.30 hod. přišel Mgr. Šafránek.
3.3 Bioodpady 2015
Žádost obce o dotaci byla schválena radou kraje v roce 2014.
Celkové náklady akce „Předcházení vzniku bioodpadů – pořízení kompostérů v Obci Lipnice nad Sázavou“ v roce 2015 činí
33760,- Kč. Podíl obce činí 18760,- Kč. Zájemci z řad občanů obce
se mohou přihlásit na obecním úřadě k odběru biokompostéru.
Biokompostéry budou občanům poskytovány bezplatně do vyčerpání současné zásoby, která činí 41 ks. Současně budou zájemcům sděleny podmínky používání biokompostéru. Další postup
ve věci bude obnoven po vyhodnocení akce.
3.4 Čisté ovzduší 2014, omezení prašnosti OPŽP
Projekt obce, nebyl v roce 2014 SFŽP odsouhlasen k čerpání a byl
uložen do tzv. zásobníku. V letošním roce byl projekt zařazen
do vyhodnocení a realizace. OPŽP zaslal registrační list akce
č. EDS/SMVS 115D212002705 pod evidenčním číslem 14222192.
Po splnění podmínek bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, na jehož základě bude poskytnuta dotace na akci „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Lipnice nad Sázavou. Nyní
probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele zametacího zařízení a traktoru. Alokovaná částka bez podílu obce činí
2 823 535 Kč. Skutečná částka bude určena po vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení.
3.5 Program obnovy venkova 2015
V rámci obnovy venkova 2015 byl podán projekt opravy fasády obecního úřadu. Byla schválena částka ve výši 107 000 Kč.
Bude opravena uliční fasáda a vyměněna shnilá okna v knihovně
na domě čp. 50, který je ve vlastnictví obce. Bylo provedeno
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Z pěti oslovených
firem (Unimont J.C.K., s.r.o., Brodská stavební, s.r.o., První Humpolecká stavební, s.r.o. Fachman stav, v.o.s. a Haniš – rekonstrukce a opravy historických staveb, s.r.o.) doručily nabídku tři firmy.
Nejnižší cenovou nabídku poskytla společnost Brodská stavební
Havlíčkův Brod, s.r.o., s kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
Vyhodnocení nabídek zakázky malého rozsahu je k nahlédnutí
na OÚ.
4. Schválení bezúplatného převodu majetku státu
na obec, č. p. 49
Nemovitost čp. 49 (hasičská zbrojnice), včetně části obecního úřadu, již byla převedena před koncem roku 2014 z vlastnictví fyzické
osoby do majetku státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právní zástupce obce v současné době
zpracovává žádost obce o bezúplatné převedení nemovitosti , čp. 49
z vlastnictví státu do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových schválil zatím
výpůjčku domu čp. 49 Obci Lipnice nad Sázavou na 8 let. Obec
PANOR A M A LIPNICE –DUBEN 2015 –
3
bude i nadále pokračovat ve snaze o bezúplatný převod nemovitosti
do svého majetku.
Návrh usnesení č. 20/2015: ZO schvaluje záměr bezúplatně, ve veřejném zájmu, získat do vlastnictví obce nemovitosti označené jako
pozemek parc. č. st. 122, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je objekt občanské vybavenosti čp. 49 v k. ú. Lipnice nad Sázavou.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 20/2015 bylo přijato.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 23/2015 bylo přijato.
7. Zvolení člena školské rady ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice
nad Sázavou
Ve školské radě byla obec jako zřizovatel zastoupena 2 členy.
Po zvolení nového obecního zastupitelstva je potřeba doplnit radu
o jednoho zástupce. Jako nového člena školské rady navrhujeme
paní Janu Brunerovou.
5. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
Návrh usnesení č. 24/2015: ZO volí za nového člena školské rady
poskytovaných členům zastupitelstva
Janu Brunerovou.
V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 37/2003 s účinností od 1. 4. Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 hlas
2015 je potřeba schválit změnu v odměňování neuvolněných členů (p. Brunerová)
zastupitelstva. Výše odměny činí po úpravě u místostarosty 17 222 Kč Usnesení č. 24/2015 bylo přijato.
a u zastupitele 476 Kč. Uvolněnému starostovi se výše odměny
upravuje ze zákona bez potřeby schválení zastupitelstvem.
8. TJ SOKOL, fotbalový oddíl, žádost o dotaci 2015
Návrh usnesení č. 21/2015: ZO schvaluje stanovuje měsíční odmě- TJ Sokol Lipnice, fotbalový oddíl požádal o dotaci na provoz oddílu
nu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce v ma- ve výši 30.000,-Kč tedy ve stejné výši jako předchozí rok.
ximální výši, dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003Sb. i v případě Návrh usnesení č. 25/2015: ZO schvaluje přidělení dotace TJ Sokol
budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Upravená měsíční od- Lipnice n/S., fotbalový oddíl na rok 2015 ve výši 30 000,-Kč.
měna bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována od Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
1. 5. 2015.
Usnesení č. 25/2015 bylo přijato.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 hlas
(Bc. Hanzlík)
9. Amfiteátr, nájemní smlouva 2015
Usnesení č. 21/2015 bylo přijato.
Zastupitelům byla předložena nová nájemní smlouva na pronájem
amfiteátru. Návrh nové smlouvy zpracovával starosta ve spolupráci
6. M
ajetkoprávní vypořádání pozemků s Krajem
s předsedkyní finančního výboru J. Brunerovou.
Vysočina v k. ú. Lipnice nad Sázavou
Na základě geometrického plánu č.819,82-1133/2013 požádal Kraj
Vysočina o bezúplatný převod pozemků parc.č.2132/2 (65 m2) a parc.
č. 2135/12 (7 m2) z vlastnictví obce do vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemky jsou zastavěné tělesem silnice. Naopak pozemky parc.
č. 2135/16 (23 m2) a 2134/5 (78 m2), které jsou ve vlastnictví Kraje
Vysočina a nejsou součástí tělesa silnice nabízí Kraj Vysočina k bezúplatnému převodu na obec.
V této souvislosti obci nabídl Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových bezúplatný převod pozemků parc. č. 2134/2 (206 m2)
a parc. č. 2134/8 (2 m2) podle stejného geometrického plánu
č. 819,82-1133/2013.
V diskuzi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 22/2015: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2132/2 (65 m2) a parc. č. 2135/12 (7 m2) z majetku
Obce Lipnice nad Sázavou do majetku Kraje Vysočina. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2135/16 (23 m2) a 2134/5
(78 m2) z majetku Kraje Vysočina do majetku Obce Lipnice nad
Sázavou. ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2134/2
(206 m2) a parc. č. 2134/8 (2 m2) z majetku České republiky do majetku Obce Lipnice nad Sázavou. Všechny pozemky jsou v k.ú. Lipnice nad Sázavou a jsou definovány oddělovacím GP 819,82-1133/2013.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 22/2015 bylo přijato.
Dále Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl
obci bezúplatný převod pozemků parc. č. 1304/32 (106 m2), parc.
č.1284/2 (82 m2) a parc. č. 1289/2 (544 m2) vše v k. ú. Lipnice nad Sázavou. Všechny pozemky se nacházejí pod místními komunikacemi
v lokalitě Vršky.
Návrh usnesení č. 23/2015: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1304/32 (106 m2), parc. č. 1284/2 (82 m2) a parc.
č. 1289/2 (544 m2) z majetku České republiky do majetku Obce Lipnice nad Sázavou.
4–
PANOR A M A LIPNICE – DUBEN 2015
10. Žádost o koupi pozemku 1726/3, k. ú. Lipnice
nad Sázavou
Manželé Jakešovi z Havlíčkova Brodu opětovně zažádali o koupi pozemku parc. č. 1726/3 o výměře 189 m2 v k. ú. Lipnice nad
Sázavou. Usnesením č. 76/2014 ze 4. 9. 2014 nebyl záměr prodeje
pozemku schválen. Žadatelé přesto znovu o pozemek žádají s tím,
že pozemek je dlouhodobě neudržovaný a že by souhlasili s případným vedením kanalizace přes tento pozemek.
Diskuze: Bc. Hanzlík – pozemek by se neměl prodávat, protože
přes něj má vést plánovaný kanalizační řad.
Návrh usnesení č. 26/2015: ZO schvaluje záměr prodat pozemek
č. 1726/3 , o výměře 189 m2 v k.ú. Lipnice nad Sázavou.
Výsledek hlasování: PRO: 1 hlas (Ing. Bláha), PROTI: 6 hlasů , ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 26/2015 nebylo přijato.
11. Ž ádost o prodloužení nájemní smlouvy
manž. Martínkovi
Paní Martina Martinková požádala o prodloužení nájemní smlouvy
na obecní nájemní byt v domě čp. 265. Původní smlouva skončila
k 31 .3. 2015.
V diskuzi nebyly vzneseny žádné podstatné připomínky.
Návrh usnesení č. 27/2015: ZO schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt , v čp. 265 manželům Martínkovým do 30.6.2015.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 27/2015 bylo přijato.
12. Odhalení pomníku obětem II. sv. války
v Lipnici nad Sázavou
Spolek „Lipničáci“ zastoupený panem Boleslavem Dlouhým, panem Ladislavem Charamzou a Mgr. Jaroslavem Salákem předložilo
a v součinnosti s obcí připravilo projekt pomníku obětem II. světové
války, který bude odhalen k 70. výročí ukončení , II. světové války. Slavnostní odhalení se uskuteční na starém lipnickém hřbitově
5. května 2015 ve 14.30 hod. Všichni občané jsou zváni. Zhotovení
pomníku na návrh ing. Václava Slavíčka zajistil pan Boleslav Dlouhý
v Akademii a umělecko–průmyslové škole ve Světlé nad Sázavou,
kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou. Zhotovení,
umístění a odhalení pomníku finančně zajistila Obec Lipnice nad
Sázavou ze svého rozpočtu.
13. Projednání návrhu žalobce na snížení
žalované částky
nadále požaduje úhradu zbývající částky. Žalobce ustoupil pouze
v třech položkách. Žalovaná strana (obec) poskytla soudu v rámci
přípravného řízení průkaznou dokumentaci o skutečném rozsahu
a úhradách žalobcem nárokovaných položek.
Návrh usnesení č. 28/2015: Zastupitelstvo obce s odvoláním
na výsledek zprávy Finančního úřadu pro Kraj Vysočina čj. 192370/
/12/314983606277 ze dne 25. 7. 2012 a dalšího důkazního materiálu
nadále nesouhlasí s úhradou údajných víceprací.
Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 , ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 28/2015 bylo přijato.
Společnost GRANO Skuteč, s.r.o. zažalovala v roce 2014 obec o část- Závěrem
ku 891 358 70 Kč za údajné neuhrazené vícepráce při stavbě Regu- Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast na jednálace dopravy a parkování II. etapa na náměstí v Lipnici nad Sázavou. ní a v 19.10 hodin zakončil jednání ZO.
V závěru přípravného soudního jednání žalobce částečně ustoupil
Přesný termín příštího zasedání zastupitelstva obce bude včas
a snížil původně požadovanou částku o 77 075 Kč bez DPH s tím, že oznámen.
OBECNÍ ÚŘAD HLEDÁ BRIGÁDNÍKY STARŠÍ 18 LET
NA VYBÍRÁNÍ PARKOVNÉHO NA NÁMĚSTÍ.
CONCERTINO 2015
NA HRADĚ LIPNICI
Parkovné se vybírá v květnu, červnu a září o sobotách nedělích a svátcích a v červenci a srpnu každý den
mimo pondělí vždy od 10:00 do 16:00. V případě zájmu se prosím hlaste na obecním úřadě.
PANOR A M A LIPNICE –DUBEN 2015 –
5
ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A KOMPOSTÉRY V LIPNICI NAD SÁZAVOU
Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost vyhláška
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů.
Obec je podle této vyhlášky povinna zajistit
místa pro oddělené soustřeďování jednotlivých složek separovaného odpadu. U plastů
a skla je povinnost řešena stávajícím systémem společnosti AVE CZ. Jako místo pro
soustřeďování použitého papíru je určena
Základní škola (odpovědná osoba P. Doležal,
školník), místo pro soustřeďování kovových
odpadů je určen dvůr hasičské zbrojnice čp.
49 (odp. osoba R. Bruknar, člen SDH). Místo pro soustřeďování bioodpadů je určeno
od 1. 4. 2015 na bývalé skládce u fotbalového hřiště, kde je umístěn velkoobjemový
kontejner na bioodpad (odpovědná osoba
L. Žáček, zaměstnanec údržby obce). Tento
kontejner je určen na trávu, listí, domácí
bioodpad a drobné větvičky. Naši občané
měli možnost v minulosti vyvážet tento
materiál do areálu bývalé skládky a rozdíl
proti minulosti bude pouze v tom, že se bioodpad bude ukládat přímo do kontejneru.
Způsob soustřeďování bioodpadu v obci se
bude dále rozšiřovat v návaznosti na vyhlášené dotační tituly.
Obec zažádala v tomto roce o dotaci
na pořízení kompostérů k likvidaci domácích bioodpadů přímo v domácnostech.
Dotaci od krajského úřadu jsme získali
a po dodání, začne distribuce 41 ks domácích kompostérů o objemu 600 l zájemcům
z řad trvale žijících občanů naší obce. Zájemci o bezplatné přidělení kompostéru se mohou hlásit na obecním úřadě.
Domácí kompostování je považováno
za předcházení vzniku odpadu. Z hlediska
odpadového hospodářství je předcházení
vzniku odpadů na prvním místě a mělo by
být upřednostňováno. K tomu slouží pro-
gramy na podporu domácího kompostování vedené většinou obcí. Na vesnicích je
málo ekonomické zavádět centralizovaný
systém separace a je výhodnější vést obyvatele k vytřídění domácího bioodpadu
a k jeho kompostování přímo na zahradách.
Domácí kompostování, nebo též domovní kompostování, je způsob, kterým
si domácnost obvykle vyrábí kompost
z bioodpadů produkovaných v domácnosti a na zahradě. Obvykle je realizováno
v malém kompostéru o rozměrech zhruba
1 × 1 × 1 m, který může být vyroben ze dřeva, z pletiva, z plastu nebo lze na zahradě
též kompostovat v kupě nebo v zemní jámě.
Výhodou proti běžnému otevřenému kompostu je rychlejší proces rozpadu bioodpadu a výrazné zamezení případného zápachu
např. z tlející posekané trávy.
POKYNY UVÁDĚNÉ PŘI DOMÁCÍM
KOMPOSTOVÁNÍ.
Teoreticky je možné kompostovat všechny
organické (tedy rostlinné i živočišné) látky.
Ovšem u některých materiálů (dřevo, kosti) je i s ohledem na dobu rozkladu vhod-
nější jiný způsob likvidace. Hrubý, málo
živný a suchý materiál je vhodné nadrtit
a smísit s vlhkým a bohatým na živiny. Ideální materiál je poměrně vlhký a snadno
podléhající humifikaci. Nicméně při větším
množství trávy a vařených kuchyňských
zbytků bývá doporučováno tyto materiály
smíchat s hrubším materiálem. Výsledkem
hromadění materiálu, jenž snadno podléhá
rozkladu, například vlhké trávy bývá nežádoucí zápach, silné zvýšení teploty a převaha anaerobních procesů hnití. Proto bývá
doporučeno smísení s méně vlhkým materiálem, jenž se hůře rozkládá, jako je sláma,
shrabané suché listí a také s již vyzrálým
kompostem nebo zeminou. Smísením jsou
také do substrátu přidány potřebné mikroorganizmy a drobní živočichové. Do kompostu není považováno za vhodné přidávat
materiály, které jsou chemicky ošetřeny
(především fungicidy a insekticidy), například slupky koupeného ovoce, především
tropického. Rostliny, které jsou napadeny
chorobami, jenž způsobují infekce rostlin
během vegetace není doporučeno kompostovat, aby nešlo k šíření škodlivých patogenů. Při kompostování je třeba zajistit kontakt
kompostu s půdou ve spodní části, kompostér by měl být umístěn ve stínu, nebo polostínu a zakryt stříškou proti větru a dešti, ale
podle potřeby, počasí, místa, a povahy kompostovaného materiálu, by měl být v některých případech i zavlažován. V prodeji je
tzv. urychlovač kompostování, který může
být aplikován na začátku a v průběhu kompostování pro urychlení zrání kompostu. Je
doporučováno obsah kompostu provzdušňovat a jako jedna z důležitých zásad se
uvádí, že: „ze špatných surovin nemůže být
dobrý kompost“. Zralý kompost lze poznat
podle struktury materiálu, organické zbytky
se změní na substrát podobný kypré zemině.
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
NA BIOODPAD JE UMÍSTĚN
POD BETONOVOU RAMPOU SKLÁDKY
Bioodpad lze do kontejneru (na kolečku) ukládat kdykoli.
Vjezd bránou (auto s přívěsem) je možný
pouze v sobotu od 9 do 12 hodin,
nebo po předchozí domluvě na obecním úřadu.
Bioodpadem se rozumí: TRÁVA, LISTÍ, DOMOVNÍ BIOODPAD A DROBNÉ VĚTVE!
Měsíčník Panorama Lipnice vydává Obecní úřad Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 50, PSČ 582 32, IČ: 00267813, e-mail: [email protected], www.lipnicens.cz.
Evidováno pod číslem MK ČR E 15145. Grafická úprava a sazba Jiří Trachtulec, výroba Tiskárna Hermann a spol., Havlíčkův Brod.

Podobné dokumenty

Panorama Lipnice 1/2015

Panorama Lipnice 1/2015 informace dostavil 27. 2. 2015 dopoledne na obecní úřad, kde mu personální rozšíření jednotky SDH Lipnice nad Sázavou o dva členy, tedy z 12 na 14 osob. Důvodem je požadavek na dostatečné zajištění...

Více

MEANDR OHŘE V KARLOVÝCH VARECH

MEANDR OHŘE V KARLOVÝCH VARECH (Geobiocenologická formule: 2-3BC-C(3)4, habrojilmové jaseniny vyššího stupně). Mezní společenstva vlhkostního gradientu tvoří TILIQUERCETA ROBORIS ACERIS SUPERIORA [javorolipové doubravy vyššího s...

Více

VZ 09 2010 web.indd - Oficiální stránky města Vysoké Mýto

VZ 09 2010 web.indd - Oficiální stránky města Vysoké Mýto Čekají v nejbližší době oblast školství řízenou městem nějaké systémové nebo organizační změny? Pardubický kraj uvažuje o převodu zřizovatelských práv a povinností u Základní umělecké školy a DDM M...

Více