č.1/2015, ČI.2 ČI.3

Transkript

č.1/2015, ČI.2 ČI.3
OBEC Malé Výkleky
Obecně závazná vyhláška
obce Malé Výkleky
č.1/2015,
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Malé Výkleky
Zastupitelstvo obce Malé Výkleky se na svém zasedání dne 30.8.2015 usnesením Č. 7/2015
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84
odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
čr
1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Malé Výkleky.
využívání
ČI.2
Třídění komunálního
odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Biologické odpady rostlinného původu,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo čiré,
Sklo barevné,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální
vytřídění podle odstavce 1 písmo a), b), c), d), e), f), g) a h).
odpad po stanoveném
ČI.3
Shromažďování
tříděného
odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby pro papír, plasty, PET lahve, sklo čiré a sklo barevné jsou
umístěny na stanovišti - zpevněná plocha před budovou Mateřské školy v Malých
Výklekách.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a)
b)
c)
d)
Papír, barva modrá,
Plasty, PET lahve, barva žlutá,
Sklo čiré, barva bílá,
Sklo barevné, barva zelená.
4) Pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu je umístěn kontejner na stanovišti
-lokalita za hřištěm v Malých Výklekách.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
ČI. 4
Sběr a svoz kovů
1) Kovy lze celoročně odkládat do zvláštní sběrné nádoby umístěné v budově obecního
úřadu'.
2) Sběr a svoz kovů je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním
rozhlase a na internetových stránkách obce Malé Výkleky.
ČI. 5
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních
sběrných
nádob k tomuto sběru určených.
Informace
o sběru jsou
zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetových
stránkách obce Malé Výkleky.
2) Shromažďování
nebezpečných
stanoveným v čI. 3 odst. 5.
složek
komunálního
odpadu
podléhá
požadavkům
ČI.6
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
nemůže
být
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu,
v místním rozhlase a na internetových stránkách obce Malé Výkleky.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čI. 3 odst. 5.
l'
Uzamykatelná sběrná nádoba je přístupná jednou týdně. Informace
obecního úřadu nebo na internetových stránkách obce Malé Výkleky.
2
budou zveřejňovány
na úřední desce
Shromažďování
ČI.7
směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
ČI. 8
Informace o nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební
odpadem komunálním.
a demoliční
odpad.
Stavební
odpad není
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.
kontejner,
který bude přistaven
ČI. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 5/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12. prosince 2006.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Václav Vaníček
m ístostarosta
V yveseno na ure d ni d esce o becruíh o ura d u d ne:...
v
v
o v
o
o v
30 . g ~ 2 O 1S-
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ...
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
3

Podobné dokumenty

Obecně závazná vyhláška Obce Dobříkov č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Dobříkov č. 1/2015 1)Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí: a) typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu(pop...

Více

MĚSTYS ÚSOBÍ

MĚSTYS ÚSOBÍ vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 o...

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní z...

Více