Jaroměřští včelaři slaví 140 let

Transkript

Jaroměřští včelaři slaví 140 let
Jaroměřští včelaři
slaví 140 let
Roku 1868, přesněji 6. září, se na základě výzvy učitele
Poura v tehdejším časopisu Včelař konala „porada včelařská za příčinou zaražení (=založení) včelařské jednoty pro
okolí jaroměřské“. Od této doby se datuje organizované
včelařství v královském věnném městě Jaroměři a okolí,
přičemž má jednu z nejdelších tradic v českých zemích
vůbec. Na východě Čech má organizované včelařství vůbec historické základy. První včelařský spolek byl zřízen
jen o pouhé čtyři roky dříve v Chrudimi, loni slavili 115.
výročí sousedé ve Dvoře Králové n. L. a předloni 100. výročí včelaři v Hradci Králové. Včelařské spolky v minulosti patřily mnohem více než dnes k oporám kulturního
života obcí a pomáhaly například s hospodářskou osvětou
nebo s výsadbou dřevin v parcích.
Dnes pokračuje v tradici včelařských spolků Jaroměřska
zdejší Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s.,
která patří k největším v kraji co do počtu členů, jichž
je nyní 82. Ti se starají celkem o 851 včelstev. V průměru vychází asi 10 včelstev na jednoho člena, většina jich
však chová menší počet ze záliby, naopak máme i několik
včelařů, kteří se starají o několik desítek včelstev a vůbec
největší včelařská rodina často oceňovaného přítele Červinky má zhruba 80 včelstev.
Vzdělávání základem boje s včelími nemocemi
Letošní rok byl z hlediska chovu včel a výnosů medu na
Jaroměřsku průměrný a vyprodukováno bylo celkem 13
388 kg medu a 441 kg vosku. Některé včelaře stále su-
žovala obava z nákazy morem včelího plodu a dva členové bohužel museli přihlížet pálení svých po léta vypiplávaných 15 včelstev. Naštěstí v lednu tohoto roku bylo
možno oznámit, že všechny veterinární kontrolní vzorky
z postižené části území organizace jsou již negativní a nákaza je snad zažehnána. Zde patří dík všem, kteří se na
její eliminaci převážně ve svém volném čase podíleli.
Boj proti onemocněním ohrožujícím včely byla také jednou z hlavních náplní činnosti organizace v uplynulém
roce, a to zejména v oblasti vzdělávání, které je také podporováno z fondů EU. Hned z kraje loňského roku si mohli
členové vyslechnout přednášku MVDr. J. Krabce právě
o veterinární problematice, dále byl na jaře pozván profesionální včelař M. Sedláček, který pohovořil a názorně
ukázal moderní způsoby chovu včel, jež umožňují snazší
manipulaci i lepší hygienický přístup k chovu. Na začátku prázdnin se včelaři vydali na tradiční zájezd, tentokrát
do jižních Čech, k dalšímu velkému včelaři L. Neradovi,
kulturní obzor pak rozšířila návštěva zámku Křivoklát na
zpáteční cestě. Každoročních včelařských zájezdů se totiž
již tradičně zúčastňují i rodinní příslušníci členů. Čtyři
včelaři byli loni vysláni na kurz prohlížitelů včelstev do
SOUV-VVC v Nasavrkách, aby na podzim úspěšně složili
zkoušky z této disciplíny tamtéž. Tito proškolení členové
by měli umět diagnostikovat příčiny včelích onemocnění
a poradit tak ostatním členům k docílení zdravých chovů
a případně pomoci pracovníkům Státní veterinární správy
při zvládání nákaz. Bohužel to bude nutné i nadále, neboť
v důsledku teplých zimních období došlo k nebývalé aktivizaci doposud úspěšně tlumené včelí nemoci varroázy.
V našem kraji zatím hlavně díky prozíravým nařízením
Krajské veterinární správy a jejich aplikaci v praxi, včetně letního celoplošného použití Gabonu, situace není tak
dramatická, jako se k nám donáší odjinud. Praxe však
ukazuje, že vlivy klimatu budou ovlivňovat i život včelařů
a seznamovat se i nadále s životem včel a jejich problémy
bude i nadále velice důležité.
Medové dny jako generálka na výročí
Dalším velkým tématem včelařů je prodej medu a jeho
propagace. Jeho realizace přes výkupy je kvůli nízkým výkupním cenám neekonomická, a proto se včelaři učí nabízet med přímo spotřebitelům. To však souvisí i s reklamou, balením a dalšími náležitostmi obchodu, což nemá
dnešní převážně starší generace včelařů zažité. S tím
souvisí i organizace prvních Medových dnů v Jaroměři
ve spolupráci s Městským muzeem v listopadu loňského
roku. První den absolvovali včelaři odborný kurz učitele
včelařství a výrobce nástavkových úlů M. Zeleného, druhý
den přijel širokou veřejnost seznámit s přínosnými vlastnostmi medu a dalších včelích produktů včelař a lékař
MUDr. R. Hubač. Poutavou nedělní přednášku poslouchal plný sál muzea a jaroměřští včelaři jsou rozhodnuti
v této tradici a při zachování náklonnosti Městského muzea pokračovat. Významnou podporou je v tomto případě
také financování těchto akcí z fondů EU, které zprostředkovává ČSV.
Změna ve vedení organizace
Na letošní výroční členské schůzi došlo také k výměně
předsedy jaroměřské včelařské organizace. Na vlastní žádost odstupující předseda Čestmír Weigl, kterému patří
velké poděkování za důsledné vedení organizace v posledních pěti letech, přičemž byl za to oceněn medailí
ČSV Vzorný včelař, předal vedení Ing. Václavu Jirkovi,
který tak jako jeden z nejmladších předsedů povede spolek do roku jeho 140. výročí. Důraz bude letos kladen opět
na zdolávání včelích nákaz a s tím související vzdělávání
členů a pak samozřejmě na důstojné oslavy 140. výročí
organizace, které lze zejména využít pro další podporu
prodeje našeho zlata - medu přímo od včelaře. O chystaných akcích bude veřejnost včas informována. Na závěr se
sluší poděkovat za spolupráci ústředí ČSV, SOUV-VVS
Nasavrky, VÚVč Dol a rovněž městu Jaroměř a několika
okolním obcím, které naši základní organizaci finančně,
materiálně a informačně podporují. Přispívají tak nejen
k rozvoji krásné záliby, ale hlavně k zachování přírodní
rovnováhy v našem okolí.
Ing. Václav Jirka,
předseda ZO ČSV Jaroměř

Podobné dokumenty

Krajský volební program ČSSD 2012

Krajský volební program ČSSD 2012 nebylo možné dokončit a zprovoznit obchvat České Skalice. Této klíčové stavbě na hlavním tahu spojujícím jižní a severní část kraje hrozilo, že se stane podobným problémem jako kauza Havránková. Do...

Více

Zpráva o plnění úkolů IX sjezdu za období 2011 - 2015

Zpráva o plnění úkolů IX sjezdu za období 2011 - 2015 této problematiky se promítá do hodnocení výkonů soutěžících při „Zlaté včele“. S tímto tématem jsou

Více

Volnočasový systém vzdělávání včelařů VSMaS v2

Volnočasový systém vzdělávání včelařů VSMaS v2 včelařské nářadí, právní předpisy související se včelařstvím, boj s nemocemi včel, získávání a zpracování včelích produktů 2. Kurz chovu matek s obsahem tematicky orientovaným na: jednoduché metody...

Více

Další zkušenosti s přípravkem MAXINVERT

Další zkušenosti s přípravkem MAXINVERT velká zavařovací sklenice) týden po sobě, pak působí jako „startér“. Včely začnou intenzivně plodovat a mají–li dostatek zpracovaných zásob z podletí, pak již toto plodování neomezí. U takto podněc...

Více

seminář racionalizace

seminář racionalizace zdokonalováním určitého procesu. Ve včelařství pojem „racionalizace“ zastřešuje vše, co je moderní, efektivní, jednoduché, kompatibilní a to nejen v úlové otázce, ale i v technologii ošetřování vče...

Více

Návrh zápisu RV

Návrh zápisu RV není taková, ve které bych chtěl pracovat. Jsem připraven na všechny své funkce rezignovat. V. Švamberk řekl, že kandidoval na předsedu, že bude respektovat slušnost a pracovitost. Já jsem se k něč...

Více

Jak poznáme kvalitu? MED - Sdružení českých spotřebitelů

Jak poznáme kvalitu? MED - Sdružení českých spotřebitelů týkají kvality jednotlivých komodit potravin. Snažíme se i o odbourávání „mýtů“ o některých potravinách či produkčních technologiích, které některá média šíří, stejně jako někteří samozvaní „výživá...

Více

Mělnické vinobraní - Cech českých vinařů

Mělnické vinobraní - Cech českých vinařů Pražská brána je jedinou dochovanou bránou z bývalého městského opevnění, které bylo budováno od 13. století. V současné době v ní sídlí galerie a café Ve Věži. Na vyhlídku z 5. patra věže je vstup...

Více