Výzkumná zpráva

Komentáře

Transkript

Výzkumná zpráva
1
výzkumná zpráva (základní výsledky)
© Kamil Kopecký, René Szotkowski
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace © 2016
ve spolupráci s
Czech Republic a Seznam.cz
2
OBSAH
1.
Úvodní slovo .................................................................................................................. 4
2.
Identifikace výzkumu ...................................................................................................... 5
3.
Metodologie ................................................................................................................... 5
4.
Základní výsledky........................................................................................................... 6
A.
......................................................................... 6
.............................................. 6
................................................................ 7
............................................................... 8
B.
...................................................................... 8
......................................................................... 8
C.
............................................................ 9
................................................. 9
D.
............................................................................................ 9
....................................................... 9
.........................................................10
E.
F.
..............................................................11
Slovní mrak 1 -
......................................................11
Slovní mrak 2 -
fyziologická a behaviorální oblast ........................11
Základní strategie vyrovnávání se s
.....................................................12
...........................12
5.
Porovnání s
6.
Shrnutí ...........................................................................................................................14
7.
...............................................................................................................15
8.
............................................................................................................16
9.
Citace............................................................................................................................18
10.
.........................................................................................14
Kontakty na realizátory a partnery výzkumu ..............................................................20
3
1. Úvodní slovo
V posledních letech se stále více objevují p pady, ve kterých se ter em jednorázového i
opakovaného
u itel m potvrzují výzkumy realizované v Evrop , USA a dal ch zemích
masivním
u
potrestáni.
jejich pracovní podmínky.
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
4
2. Identifikace výzkumu
byl realizován Centrem prevence rizikové virtuální
komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za podpory generálního
partnera projektu EO2 Czech Republic. Na realizaci výzkumu dále
spolupracovala firma Seznam.cz.
byl zrealizován v rámci
3. Metodologie
Procedura
Jako základní výzkumný nástroj byl zvolen anonymní online dotazník, který byl distribuován
probíhala v
u a testování validity a reliability výzkumného nástroje v rámci pilotního
2016. V
interpretace. K
Participanti výzkumu
1
𝑥̂=52,00, 𝑥̃=48,00), rozptyl souboru
dosahoval hodnoty s2=96,25048 (s=9,810733).
𝑥̂=20,00, 𝑥̃=21,00, etnost modu=319),
rozptyl souboru dosahoval hodnoty s2=108,1378 (s=10,39893).
Výzkumný nástroj
- online dotazník, který se
1
%.
5
4. Základní výsledky
A.
V
forem kybernetického útoku
behaviorální
útoku na jejich
v
% (1118 z 5136) oslovených
% pedagog
Projev
Verbální útoky realizované
507
28,77
457
25,94
215
12,20
162
9,19
141
8,00
64
3,63
53
3,01
42
2,38
39
2,21
mobilního telefonu
videonahrávky2
3
2
kyberbaitingu
vyprovokané
3
problémy
explicitní zprávy apod.
kyberprostoru p tele u itele, jménem u itele rozesí
6
verbální agrese, zejména
ch
s
intenzivní a zdali probíhaly v
Délka útoku
týden
1-2 týdny
3147-
r
456
227
117
115
53
27
67
1062
Celkem
potvrdilo pouze 9 % v
1062).
42,94
21,37
11,02
10,83
4,99
2,54
6,31
100
(celkem 94
limitována
v
ne
4.
i data o
4
respondent neuvedli délku útoku na jejich osobu, která je d le itá pro vymezení kyber ikany. Tyto
respondenty jsme proto do dal ch analýz neza adili.
7
Tab. 3 Kyber
posledních
Délka trvání
Celkem
(n)
137
181
318
Relativní
(%)
2,66
3,52
6,19
12
Relativní
311
443
754
6,06
8,63
14,68
potvrdilo
celkem 3,52 %
(181 z
% (624 z 5136 u
%
poloviny z nich (55,81 %).
-
délkou jejich
α=0,05). Výsledky
testu
(χ2 =36,022, sv=48, signifikance p=0,89839).
B.
V
s
Celý soubor (n)
útok (n)
321
4814
5135
148
968
1116
kybernetický útok
(n)
173
3846
4019
% souboru (321 z
.
8
C.
V rá
% p
mobilního telefonu
p
%
sociální sítě
38,62%
služby mobilního telefonu
30,20%
e-mail
22,04%
veřejný chat
10,39%
www stránky, blogy
3,58%
neveřejný chat (instant messengery apod.)
2,96%
úložiště videí
2,33%
úložiště fotografií
ostatní
1,08%
0,09%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
D.
V
24,42 % p
nebyl tedy potrestán. V 68,02
% p
pachatelem 1 osoba, v
%). Nyní se
Tab. 5
Pachatel
Detaily
Relativní
%)
Kolega
Kolega
389
34,92
35
3,14
20
1,80
5
0,45
90
30
10
8,08
2,69
0,90
9
Kombinace
Pachatele se
24
7
272
2,15
0,63
24,42
Jiné osoby
137
12,30
95
1114
8,52
Kolegové z
, soused,
známý apod.
Neuvedlo
Celkem
v pravidelném kontaktu
kumy (Posnick-Goodwin, 2012)
stávají také
%
8,08
Osoby
Kolegové
vychovatelé
%)
Policie
Celkem
kolegové
%
356
31,90
168
142
15,05
12,72
79
37
15
4
1116
7,08
3,32
1,34
0,36
%). Veden
15
.V
10
E.
Slovní mrak 1 -
Slovní mrak 2 -
itele
fyziologická a behaviorální oblast
11
F.
Základní strategie vyrovnávání se s
Tab. 7
Celý soubor
Incidenty trvající
Incidenty trvající
týden
Relativní
Relativní
5
6
(n 1)
(%)
(n 2)
Relativn
í
(n 3)
7
(%)
8
(%)
Vymazání závadného obsahu 250
Relativn
í
(%)
12,38
22,40
112
13,38
138
11,69
Blokace závadného obsahu
76
(obsah není smazán, ale není
3,76
6,81
30
3,58
46
3,90
Blokace profilu pachatele
92
4,56
8,24
34
4,06
58
4,91
28
1,39
2,51
10
1,19
18
1,52
195
9,66
17,47
76
9,08
119
10,08
162
8,02
14,52
68
8,12
94
7,96
11
0,54
0,99
9
1,08
2
0,17
148
7,33
13,26
67
8,00
81
6,86
86
4,26
7,71
38
4,54
48
4,06
nevhodného profilu apod.)
konkrétním internetovým
Ask.fm apod.)
Archivace
sociálních sítích, analýza
-mailu apod.)
Prohlédnutí e-mailu
prost edí koly
5
sum v ech zaznamenaných incident (n=2019).
6
po tu v ech ob tí kybernetického útoku (n=1116)
7
po tu v ech ob tí kybernetického útoku, který trval mén ne týden
(n=837).
8
po tu v ech ob tí kybernetického útoku (kyber ikany), který trval déle
12
Zabavení mobilního telefonu
12
0,59
1,08
6
0,72
6
0,51
101
5,00
9,05
41
4,90
60
5,08
81
4,01
7,26
34
4,06
47
3,98
132
6,54
11,83
65
7,77
67
5,67
66
3,27
5,91
22
2,63
44
3,73
25
1,24
2,24
8
0,96
17
1,44
Konzultace s OSPOD
15
0,74
1,34
7
0,84
8
0,68
Konzultace s pracovníky
82
4,06
7,35
26
3,11
56
4,74
Ignorování situace
Ignorování situace
167
8,27
14,96
62
7,41
105
8,89
Apel na agresora, aby obsah
odstranil
kroky)
Celkem
1116
456
660
Z
internetu
screenshoty komunikace, záznamy SMS apod. 8 %
ignorovat
13
5. Porovnání
s
Porovnámev
(21,73 %)
ázové a
nich
%
(GEW, 2008)
výsled
, podobné
(Kauppi & Pörhölä, 2012a, 2012b)
%u
Force on Violence Directed Against Teachers (Espelage et al., 2013; McMahon et al., 2011,
2014)
-4 % u
realizované v
Goodwin, 2012)
van
ny od 26 % do 35 % (Pearson, 2014; Posnicktyto výzkumy zpravidla nezohled
omezeném
odpovídat aktuálnímu stavu.
%
výzkum Plymouth University (Posnick-Goodwin, 2012)
%
6. Shrnutí
ila
Tyto incidenty
% respondent
pouze polovina z nich (55,81 %) celkem 3,52 % respondent
% respondent
5135).
byla pachatele
%
vedení
závadného obsahu z
pak u
%p
8,27 %
14
7.
. Praha. Retrieved
from http://www.csicr.cz/html/VZ2014-15v2/flipviewerxpress.html
Espelage, D., Anderman, E. M., Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S.
Reynolds, C. R. (2013). Understanding and preventing violence directed against
teachers: recommendations for a national research, practice, and policy agenda. The
American Psychologist, 68(2), 75 87. http://doi.org/10.1037/a0031307
GEW. (2008, February 22). GEW stellt Studie zu Cybermobbing vor. Retrieved February 22,
2016, from http://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-stellt-studie-zucybermobbing-vor/
Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2012a). School teachers bullied by their students: Teach
attributions and how they share their experiences. Teaching and Teacher Education,
28(7), 1059 1068. http://doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.009
Kauppi, T., & Pörhölä, M. (2012b). Teachers Bullied by Students: Forms of Bullying and
Perpetrator Characteristics. Violence and Victims, 27(3), 396 413.
http://doi.org/10.1891/0886-6708.27.3.396
McMahon, S. D., Espelage, D., Anderman, E. M., Lane, K. L., Reynolds, C., Brown, V., &
Jones, A. (2011). National Survey of Violence Against Teachers APA.
McMahon, S. D
(2014). Violence directed against teachers: results from a national survey. Psychology
in the Schools, 51(7), 753 766. http://doi.org/10.1002/pits
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematikazamestnancu-ve-skolstvi
Pearson, J. (2014). Kids Are Cyberbullying Their Teachers. Motherboard. Retrieved from
http://motherboard.vice.com/read/kids-are-cyberbullying-their-teachers
Posnick-Goodwin, S. (2012). Cyberbullying of teachers. Retrieved February 23, 2016, from
http://www.cta.org/en/Professional-Development/Publications/2012/03/March-Educator2012/Cyberbullying-of-teachers.aspx
15
8. Vybrané p pady
V na em výzkumu jsme respondent m umo nili v krátkosti popsat kybernetické incidenty i
p mo kyber ikanu, jej
ob mi se stali. Pro ilustraci uvádíme n kolik p klad .
chování a
48 let, 24 let praxe)
na
koly. Vymazání videí e ilo vedení koly. ( ena, 50 let, 27 let praxe)
l.
F
Facebooku prezentovaly to, jak se mnou jejich vysoce
postav
ale jinak jsem celou zál
praxe)
pravda). V
ky
-
oficiální
a na
16
z chování,
ména v
17
9. Citace
problémy, se kterými se v praxi
jak zajistit,
aby k
s
v
ciálního výcviku, výcviku
v oblasti efektivní komunikace s
které se projeví zejména ve
Kamil Kopecký
vedoucí Centra PRVoK, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Národní
-B
.
Ctirad Lolek
O2 Czech Republic.
Výsledky národního výzkumu kyber
y spojené s velkou
toho d vodu, aby
p ilákaly pozornost ve ejnosti i médií. Proto chceme, aby výsledky
zejména zobrazení skute nosti a popsaly problematiku
co nejv rn ji. Jasné pojmenování problém nám umo ní jim lépe
porozum t a v d sledku i efektivn ji e it. Proto e jsme
provozovateli slu eb, kterých se m e tato problematika týkat, je
opat
18
nás bez ohledu na v k, postavení i pracovní
za azení a u itelé netvo výjimku. Vzhledem k tomu, e se z výkonu povolání ka dodenn
pohybují v prost edí d tí r zných v kových kategorií, tak se s kyber
setkávají jak z pozice e itele tohoto problému u d tí, tak i z pozice ob ti ze strany svých k .
se u d tí potýkají nejen s verbální agresí, jako je poni ování, ur ení, ztrap ování,
zesm
ování, ale také se se záva n j mi formami kyber ikany v podob zastra ováním a
vyhro ováním, které u mohou být trestným inem.
René Szotkowski
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
19
10. Kontakty na realizátory a partnery výzkumu
Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum PRVoK PdF UP
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. ([email protected], +420 777 146 808)
PhDr. René Szotkowski, Ph.D. ([email protected])
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.prvok.upol.cz
www.e-bezpeci.cz
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4
[email protected]
www.o2.cz
Seznam.cz
[email protected]
Seznam.cz, a.s.,
Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
www.seznam.cz
20

Podobné dokumenty

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Absolventi v bakalářském studijním programu ......................................................................................45 Absolventi v magisterském studijním programu ......................

Více

Euro truck simulator kamion let lt se

Euro truck simulator kamion let lt se Simulator 2 - 64-bit nyní k dispozici . Po krátké otevřené beta verzi je nová aktualizace pro ETS2 připravena k vypuštění do světa. Tera_Hone_Laga_Hoon__Ajab_Prem_Ki_Ghazab_Kahani ac3 mkv upscaled ...

Více

Manuál pro místní samosprávy

Manuál pro místní samosprávy voleným a nevoleným zástupcům, případně servisním a partnerským organizacím poskytne návod, jak občanům či místním novinářům představit konkrétní rozvojové aktivity obce v chudších částech světa. V...

Více

Schwarzkopf Professional představil novou kolekci Essential Looks

Schwarzkopf Professional představil novou kolekci Essential Looks Tentokrát přinášíme také něco pro muže a  jejich ruce, aby vypadaly mužně a zároveň kultivovaně. Výčtem témat bychom samozřejmě mohli pokračovat. Ale nejlépe je se jednoduše začíst. Z různorodé nab...

Více

Badatelsky orientované přírodovědné vyučování

Badatelsky orientované přírodovědné vyučování Pokud připravujeme vzdělávání pro současnou a nejbližší generace žáků, které budou nastupovat do škol, je užitečné se zabývat i odhadem jejich mentality a dalšími charakteristikami, které jsou pro ...

Více

stáhnout scénář

stáhnout scénář Ginny se na gauči posune a položı́ si nohy na stůl, stojı́cı́ před gaučem. Shelma chce projı́t kolem stolu, ale nohy Ginny jı́ v tom překážejı́. Shelma vrhne na Ginny vyčı́tavý pohled. Ta...

Více