Profil společnosti

Transkript

Profil společnosti
“
Energie je to,
”
co vše uvádí do pohybu
Aristoteles
“Energy is what
sets everything in motion”
Aristotle
2
3
Severní energetická
Severní energetická
Skupina Severní energetická spojuje těžbu energetické suroviny a výrobu elektřiny
The Group combines extraction of coal as an energy source with electricity and heat
a tepla včetně jejich prodeje. Zahrnuje těžební společnost v oblasti severočeské hnědo-
generation and sales. The Group includes a coal mining company in the North Bohemian
uhelné pánve a tepelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Toto spojení podpořila jako žádoucí
Brown Coal Basin and the Chvaletice coal-fired power station. The European Commission
rozšíření konkurence na energetickém trhu Evropská komise a také Úřad pro ochranu
and the Czech Republic’s Office for the Protection of Competition have endorsed this
hospodářskou soutěž ČR.
integration as a desirable expansion of competition in the energy market.
Vertikální integrace těžební společnosti, elektrárny a obchodníka schopného zajistit
The vertically integrated chain of an extraction company, a power station, and a trader
spolehlivé dodávky odběratelům je z hlediska efektivity tím nejlepším modelem. Díky
capable of ensuring reliable supply to customers, is the best model in terms of efficiency.
němu se energie obsažená v palivu využije co nejlépe. V tomto uspořádání fungují nej-
The energy contained in the fuel is exploited to the maximum thanks to the model.
významnější evropské energetické společnosti (např. E.ON, RWE, EDF).
Major European energy companies (for example, E.ON, RWE and EDF) work in this
arrangement.
Skupina Severní energetická je ovládána českými akcionáři a vznikla odštěpením tehdejší Litvínovské uhelné ze skupiny Czech Coal a nákupem Elektrárny Chvaletice od
The Sev.en Group is controlled by Czech shareholders. It was established by
skupiny ČEZ. Navazuje na úspěšnou tradici hnědouhelné energetiky v ČR a s využitím
a demerger of what then was Litvínovská uhelná a.s. from the Czech Coal Group
moderního know-how ji hodlá dále rozvíjet.
and the acquisition of the Chvaletice power station from the ČEZ Group. Sev.en
follows up on the successful tradition of brown coal-based generation in the Czech
Republic and intends to advance it using the latest know-how.
4
5
6
7
Moderní energie z hnědého uhlí
Modern energy from brown coal
Severní energetická je správcem největšího hnědouhelného ložiska v ČR, lomu ČSA, se zásobami
Sev.en manages the country’s largest brown coal deposit, the ČSA surface mine, which holds
750 milionů tun nejkvalitnějšího hnědého uhlí s výhřevností až 17,5 MJ/kg a s potenciálem těžby až
reserves of 750 million tonnes of superior brown coal with an energy content of up to 17.5 MJ/
na 100 let.
kg and a potential for extraction for up to 100 years.
Elektrárna Chvaletice je hnědouhelná elektrárna s instalovaným výkonem 4 x 200 MW a dosažitelnou
The Chvaletice power station is a brown coal-fired power station; it has an installed capacity
dodávkou elektřiny přesahující 4 TWh ročně. Elektrárna bude po roce 2015 modernizována tak, aby
of 4 x 200 MW and ability to supply more than 4 TWh of electricity every year. After 2015, the power
splnila nejpřísnější požadavky na dlouhodobý ekologický provoz.
station will be retrofitted to meet the most stringent requirements for long-term environmentallyfriendly operation.
Hnědouhelná energetika dokáže nejlépe, nejspolehlivěji a nejlevněji uspokojit stále rostoucí
poptávku po energetických produktech, a proto má v evropské energetice své nezastupitelné
The continuously rising demand for energy products can best be met, and at the highest level
místo. Dlouhodobá perspektiva těžby uhlí v lokalitě ČSA a modernizovaná elektrárna garantují
of reliability and the lowest cost, by brown coal capacities, which therefore are irreplaceable
stabilní dodávky energií zákazníkům i rozvoj a prosperitu regionu v horizontu desítek let, to vše
in the European energy sector. The long-term prospects for coal extraction from the ČSA surface
při splnění nejpřísnějších požadavků na péči o životní prostředí.
mine and the upgraded power station are a guarantee of stable energy supply to customers
and of the region’s development and prosperity for decades, all of this while satisfying the most
stringent environmental requirements.
8
9
10
11
Výhodně a efektivně
Beneficially and efficiently
Strategií společnosti je dlouhodobě využít potenciál nerostného bohatství a ve spojení s moderní
The company’s strategy is to continue tapping the potential of natural resources for a long time
technologií výroby elektrické energie nabízet konkurenceschopné a efektivní produkty za výhodné
and, in combination with state-of-the-art electricity generation technologies, offer competitive
ceny. Severní energetická je důležitou oporou české energetické soustavy (významný poskytovatel
and efficient products ensuring value for money. A major provider of ancillary services, Sev.en is
podpůrných služeb).
one of the mainstays of the Czech energy system.
Nejvýznamnějšími obchodními komoditami Severní energetické jsou hnědé uhlí a elektrická
The Sev.en Group’s key commodities are brown coal and electricity. Brown coal is intended for
energie. Hnědé uhlí je určeno pro elektroenergetiku a teplárenství. Z celkového množství 13,2 mil.
electricity and heat generation. Of the total of 13.2 million tonnes of the Most steam coal delivered
tun mosteckého energetického uhlí dodaného na trh v roce 2012 realizovala společnost Severní
to the market in 2012, Sev.en used 5.5 million tonnes. Sev.en’s major product is also graded coal
energetická 5,5 milionů tun uhlí. Významným produktem Severní energetické je také tříděné uhlí,
intended for retail customers.
které je určeno pro maloodběratele.
Electricity generation in four 200MW units makes it possible to offer combinations of standard
Výroba elektrické energie ve čtyřech 200MW blocích umožňuje nabízet kombinaci standardních
products covering the base load (24 hours) and peak loads (12 hours), featuring a dynamic output
produktů v základním (24h) a špičkovém zatížení (12h) s dynamickým výkonem od 110 do 760 MW
from 110 to 760 MW, for sale to energy trading companies, banks, at the Prague exchange (PXE)
k prodeji energetickým obchodním společnostem, bankám, na burze v Praze (PXE) a v Lipsku (EEX)
and the Leipzig exchange (EEX), and to final customers. The Group offers both long-term and spot
a konečným odběratelům. Skupina nabízí jak dlouhodobé kontrakty, tak i prodej na spotovém trhu.
market contracts. The expected volume of electricity generation can be up to 4.5 TWh per year.
Předpokládaný objem výroby může dosáhnout až 4,5 TWh ročně.
Secondary products include materials for the construction industry: ash, slag and FGD gypsum.
Vedlejšími produkty jsou pak materiály pro stavebnictví: popílek, struska či energosádrovec.
12
13
14
15
Prodej elektrické energie
Electricity sales
ƒ Navazuje na více než desetiletou úspěšnou obchodní historii Czech Coal a.s.
ƒ Sev.en follows up on the more than ten-year track record of Czech Coal a.s.
ƒ Pokračuje v osvědčeném individuálním přístupu k našim obchodním partnerům.
ƒ It continues in the well-tried individualised approach to our trade partners.
ƒ Disponuje obchodnickým týmem, který má zkušenosti s dodávkami největším odběratelům v ČR.
ƒ Its trading team has experience with supply to the largest customers in the Czech Republic.
ƒ Nabízí dodávky elektřiny v CZK i v EUR.
ƒ Electricity can be supplied for both CZK and EUR.
ƒ Dokáže nabídnout i takové produkty, které ostatní obchodníci nenabízejí.
ƒ It is able to offer products that other traders do not offer.
Severní energetická nabízí na velkoobchodním trhu elektřinu českým i zahraničním obchodním
On the wholesale market, Sev.en offers electricity to both Czech and international trade partners.
partnerům.
On the market of final customers, the company’s target group includes medium-sized and large
V oblasti koncových zákazníků patří k cílové skupině společnosti střední a velcí odběratelé
electricity customers: industrial and municipal customers, and those operating in the health sector
elektrické energie z oblasti průmyslu, municipalit, zdravotnictví a zemědělství. Severní energetická
and agriculture. Sev.en offers prices fixed for the whole period of supply and also the opportunity
nabízí fixaci ceny pro celé období dodávky, nebo možnost flexibilního pořizování elektřiny v několika
of flexible electricity procurement in several steps.
nákupních krocích.
16
17
18
Prodej elektrické energie
Electricity sales
Nabídka obchodním partnerům:
The company’s offering to trade partners features:
ƒ možnost dlouhodobé spolupráce
ƒ an opportunity for long-term co-operation
ƒ fixaci cen a množství elektřiny
ƒ fixed electricity prices and quantities
ƒ nastavení individuálních podmínek pořizování elektřiny
ƒ individualisation of electricity procurement conditions
ƒ znalosti umožňující nacházet optimální nákupní okamžiky a snižovat riziko špatných rozhodnutí
ƒ expertise helping to identify the best moments for purchase and reduce the risk of wrong decisions
ƒ dodávky elektřiny po celém území České republiky
ƒ electricity supply throughout the Czech Republic
ƒ působnost na burzách a trzích s elektřinou v rámci Evropské unie
ƒ operation at power exchanges and markets within the European Union
ƒ kompletní servis v rámci uzavíraných smluv
ƒ full service under contracts
19
20
21
Rekultivace a životní prostředí
Reclamation
and the environment
Těžba uhlí společnosti Severní energetická zatěžuje životní prostředí daleko méně, než je obecně
Sev.en’s coal extraction produces much weaker environmental impacts than what is generally
sdílený názor. Vždyť podle nezávislých výzkumů jsou Krušné hory nejčistším pohořím v České
believed. According to independent research, the Krušné hory Mts. are the cleanest mountain range
republice. Také kvalita ovzduší se výrazně zlepšila, což dokazují nezávislé monitoringy stavu ovzduší.
in the Czech Republic. Air quality has also significantly improved, as evidenced by independent
V současnosti je životní prostředí v Ústeckém kraji ve všech parametrech lepší než v Praze.
air quality monitoring. At present, the environment in the Ústí Region is better than in Prague in all
respects.
Nedílnou součástí těžby je rekultivace. Společnost zaměstnává špičkové odborníky a výsledky tzv.
české rekultivační školy jsou známé po celé Evropě. Při rekultivaci vznikají zcela nové krajinné prvky,
Reclamation is an integral part of coal extraction. The company employs preeminent experts and
jezera, novotvary převýšených výsypek, které v kontaktu s městy a obcemi umožňují nové využití této
the results of what is known as the Czech reclamation school are well known throughout Europe.
krajiny, zpravidla pro příměstskou rekreaci, ale i pro pěstební činnost aj. Stávají se domovem nejen
Reclamation gives rise to entirely new landscape features, lakes and ‘spoil heap’ hills, which,
tradičních, ale i nově zdomácnělých rostlinných i živočišných druhů, které se často stávají námětem
in contact with local towns and villages, provide new ways of using the landscape, most frequently
nejrůznějších přírodovědných výzkumů.
for suburban recreation and also for farming etc. They are becoming the habitat for both indigenous
Nejvýznamnější rekultivační projekty na Mostecku:
and recently naturalised species of animal and plant; these often attract various science and natural
history research programmes.
Prominent reclamation projects in the Most area:
22
23
Rekultivace a životní prostředí
Reclamation
and the environment
Velebudická výsypka (800 ha)
Vybudován areál dostihového a parkurového závodiště Hipodrom Most spolu s in-line dráhou,
The Velebudice Spoil Heap (800 ha)
piknikovou zónou, lesem i zemědělskou plochou. Slouží převážně jako příměstské rekreační zázemí
An area encompassing the Hippodrome, i.e. a racecourse and show jumping field, and an in-line
města Mostu.
skating track, a picnic park, woods and farmland, has been built on the former spoil heap. The area
primarily serves as a recreational facility in the suburbs of the town of Most.
Lom Vrbenský (500 ha)
Rekultivované území nabízí krátkodobou rekreaci u vodní nádrže Matylda, koupaliště, dráhu pro
The Vrbenský Surface Mine (500 ha)
in-line bruslení a cyklostezku. Součástí této rekultivace je také Autodrom Most.
This reclaimed area offers facilities for short relaxation near the Matylda water reservoir, an outdoor
swimming pool, a biking track, and an in-line skating track. The Autodrom, a motor racing circuit
Vnější výsypky lomu ČSA
in Most, is part of this reclamation project.
Zde probíhají převážně lesnické a zemědělské rekultivace, vedle lesních ploch vzniká půda pro
budoucí agrotechnické využití i rekreační a funkční zeleň s vodními plochami.
Outer spoil heaps of the ČSA surface mine
Here, predominantly sylvicultural and agricultural reclamation takes place; in addition to wooded
stretches, arable land is being developed there for future farming, and green areas with lakes will
be cultivated and created for recreational and functional purposes.
24
25
26
27
28
Péče o region
Care for the region
Skupina Severní energetická každoročně odvádí do veřejných rozpočtů miliardy korun na daních
The Sev.en Group sends billions of Czech crowns to public budgets in taxes and levies every year. It
a dalších odvodech. Také prostřednictvím dobrovolných dotačních programů přispívá k lepšímu živo-
also helps to improve the life of the residents in the areas where it operates, through voluntary grant
tu obyvatel regionů, ve kterých působí.
schemes.
Základem spolupráce s městy a obcemi je smluvní partnerství s Ústeckým krajem i obcemi na Mos-
The basis of the Group’s co-operation with municipalities is a contractual partnership with the Ústí
tecku, Chomutovsku a nově i Pardubicku.
Region and municipalities in the Most, Chomutov and, most recently, Pardubice areas.
Oblasti podpory jsou každoročně aktualizovány dle dohody obou stran tak, aby odrážely potřeby
The lines of support are updated every year on the basis of the two parties’ agreement, with a view
partnerských měst a obcí.
to reflecting the partner municipalities’ needs.
29
“
Život plodí život.
”
Energie vytváří energii.
“Life begets life.
Energy creates energy.”
Sarah Bernhardt
30
30
31
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
www.7.cz