ELEKTROPOHONYspol. s r.o. Varispeed F7

Transkript

ELEKTROPOHONYspol. s r.o. Varispeed F7
ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
Varispeed F7
Měnič kmitočtu všeobecného použití
s vektorovým řízením bez zpětné vazby
TECHNICKÝ MANUÁL
A POPIS KONSTANT
F7 11/2002
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, kopírována, nebo
přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného
záznamu bez předchozí dohody a písemného svolení firmy Elektropohony spol. s r.o.
© Elektropohony spol. s r.o., 2002
OBSAH
ÚVOD
1. MANIPULACE S MĚNIČEM
1.1
Úvod k měniči Varispeed série F7 ...................................................................................... 1 – 2
Aplikace frekvenčního měniče F7 ..................................................................................................1 – 2
Typy měničů F7 .............................................................................................................................1 – 2
1.2
Převzetí měniče ................................................................................................................... 1 – 3
Kontrola po převzetí ..................................................................................................................... 1 – 3
Typové označení ......................................................................................................................... 1 – 3
Popis částí ................................................................................................................................... 1 – 4
1.3
Rozměry ............................................................................................................................... 1 – 5
Model s otevřeným provedením (krytí IP00) ................................................................................ 1 – 5
Model s uzavřeným provedením (krytí IP20, NEMA 1) ................................................................ 1 – 5
1.4
Montáž měniče .................................................................................................................... 1 – 8
Pracovní prostředí frekvenčního měniče ...................................................................................... 1 – 8
Prostorové umístění měniče ......................................................................................................... 1 – 9
Montáž a demontáž krytu svorkovnice ......................................................................................... 1 – 9
Montáž a demontáž digitálního operátoru a předního krytu ....................................................... 1 – 10
2. ZAPOJOVÁNÍ MĚNIČE
2.1
2.2
2.3
Připojení periferních zařízení k měniči
............................................................................. 2 – 2
Schéma zapojení měniče ................................................................................................... 2 – 3
Popis obvodového schématu zapojení ........................................................................................ 2 – 4
Umístění svorkovnic
........................................................................................................... 2 – 4
2.4
Zapojování silových obvodů .............................................................................................. 2 – 5
Připojovací šrouby a průřezy vodičů ............................................................................................ 2 – 5
Funkce svorek silové svorkovnice ............................................................................................... 2 – 9
Konfigurace silových obvodů měniče ........................................................................................ 2 – 10
Standardní zapojení ................................................................................................................... 2 – 11
Zapojování silových obvodů měniče .......................................................................................... 2 – 12
2.5
Zapojení řídících obvodů .................................................................................................. 2 – 16
Průřezy vodičů ............................................................................................................................. 2 – 16
Funkce svorek řídící svorkovnice .............................................................................................. 2 – 17
Zapojení řídící svorkovnice ........................................................................................................ 2 – 20
Zásady pro zapojování řídících obvodů ..................................................................................... 2 – 20
2.6
2.7
Kontrola
.............................................................................................................................. 2 – 20
Instalace a zapojení doplňkových karet .......................................................................... 2 – 21
Typy a technická specifikace doplňkových karet ........................................................................ 2 – 21
Instalace ....................................................................................................................................... 2 – 21
Svorkovnice zpětnovazebních karet ........................................................................................... 2 – 22
Zapojení ....................................................................................................................................... 2 – 24
Zapojování obvodu zpětné vazby ............................................................................................... 2 – 27
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby (enkodéru) ....................................................................... 2 – 27
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
I
Varispeed F7
3. DIGITÁLNÍ OPERÁTOR A MÓDY MĚNIČE
3.1
Digitální operátor ................................................................................................................. 3 – 2
Popis digitálního operátoru .......................................................................................................... 3 – 2
Klávesy digitálního operátoru ....................................................................................................... 3 – 2
3.2
Módy ..................................................................................................................................... 3 – 3
Popis módů měniče ...................................................................................................................... 3 – 3
Přepínání módů ............................................................................................................................ 3 – 4
Provozní mód ............................................................................................................................... 3 – 5
Rychlý programovací mód ........................................................................................................... 3 – 6
Rozšířený programovací mód ...................................................................................................... 3 – 7
Kontrolní mód (Verifikace) ............................................................................................................ 3 – 9
Autotuning ...................................................................................................................................... 3 – 9
4. PROVĚRKA CHODU
4.1
Postup při prověrce chodu
................................................................................................. 4 – 2
4.2
Prověrka chodu .................................................................................................................... 4 – 3
Kontrola aplikace ......................................................................................................................... 4 – 3
Nastavení vstupního napětí drátovou propojkou (u měničů třídy 3 x 400 V s výkonem 75 kW
a vyšším) ...................................................................................................................................... 4 – 3
Zapnutí napájení .......................................................................................................................... 4 – 3
Kontrola stavu na displeji digitálního operátoru ........................................................................... 4 – 3
Základní nastavení ....................................................................................................................... 4 – 4
Nastavení pro zvolený způsob řízení ........................................................................................... 4 – 5
Autotuning ...................................................................................................................................... 4 – 6
Aplikační nastavení ...................................................................................................................... 4 – 8
Provoz bez zátěže ....................................................................................................................... 4 – 9
Provoz se zátěží ......................................................................................................................... 4 – 9
Kontrola a uložení uživatelských konstant ................................................................................... 4 – 9
4.3
Pokyny k nastavení konstant ............................................................................................ 4 – 10
5. KONSTANTY
5.1
Popis konstant ..................................................................................................................... 5 – 2
Popis tabulky uživatelských konstant ........................................................................................... 5 – 2
5.2
Hierarchie konstant ............................................................................................................. 5 – 3
Uživatelské konstanty nastavitelné v módu rychlého programování ............................................ 5 – 4
5.3
Tabulky konstant ................................................................................................................. 5 – 7
Základní nastavení: A ................................................................................................................. 5 – 7
Aplikační konstanty: b ................................................................................................................. 5 – 8
Ladění: C ..................................................................................................................................... 5 – 14
Žádané hodnoty: d ..................................................................................................................... 5 – 18
Motor: E ....................................................................................................................................... 5 – 21
Doplňky: F .................................................................................................................................... 5 – 24
Svorkovnice: H ............................................................................................................................ 5 – 27
Ochranné funkce: L .................................................................................................................... 5 – 34
Speciální funkce: N .................................................................................................................... 5 – 41
Digitální operátor: o ................................................................................................................... 5 – 43
Autotuning motoru: T ................................................................................................................. 5 – 45
Monitorovací konstanty: U ......................................................................................................... 5 – 46
Konstanty, jejichž přednastavení se mění se změnou způsobu řízení (A1–02) ........................ 5 – 50
Přednastavení U/f křivek (E1–03) .............................................................................................. 5 – 50
Konstanty, jejichž přednastavení se mění podle výkonu měniče (o2–04) ................................. 5 – 51
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
II
Varispeed F7
6. NASTAVENÍ FUNKCÍ MĚNIČE
6.1
Volba aplikace a zatížení .................................................................................................... 6 – 2
Volba zátěže pro danou aplikaci .................................................................................................. 6 – 2
6.2
Zadávání frekvenční žádosti ............................................................................................... 6 – 4
Volba způsobu zadávání frekvenční žádosti ............................................................................... 6 – 4
Použití funkce multifrekvence ...................................................................................................... 6 – 6
6.3
Způsoby spouštění ............................................................................................................. 6 – 8
Volba způsobu spouštění ............................................................................................................. 6 – 8
6.4
Způsoby zastavení .............................................................................................................. 6 – 9
Volba způsobu zastavení po zadání povelu STOP ...................................................................... 6 – 9
Použití brždění stejnosměrným proudem .................................................................................. 6 – 10
Použití nouzového stopu ............................................................................................................ 6 – 11
6.5
Rozběhové a doběhové rampy ........................................................................................ 6 – 12
Nastavení rozběhových a doběhových ramp ............................................................................. 6 – 12
Doba rozběhu a doběhu s velkou zátěží .................................................................................... 6 – 14
Ochrana motoru proti vypnutí při rozběhu .................................................................................. 6 – 15
Ochrana motoru proti vypnutí při doběhu .................................................................................. 6 – 16
6.6
Nastavování frekvenční žádosti ........................................................................................ 6 – 17
Úprava analogově zadávaných frekvenčních žádostí ................................................................ 6 – 17
Funkce zakázaných frekvencí .................................................................................................... 6 – 18
Úprava frekvenční žádosti při zadávání pulsním referenčním vstupem ..................................... 6 – 20
6.7
Omezení rychlosti motoru (limity frekvenční žádosti) .................................................... 6 – 20
Omezení maximální výstupní frekvence .................................................................................... 6 – 20
Omezení minimální frekvence .................................................................................................... 6 – 21
6.8
Detekce frekvence ............................................................................................................. 6 – 21
Funkce detekce rychlosti ............................................................................................................ 6 – 21
6.9
Zvyšování účinnosti provozu motoru .............................................................................. 6 – 23
Snížení kolísání otáček motoru (Funkce kompenzace skluzu) .................................................. 6 – 23
Kompenzace momentu při startu a během provozu na nízkých otáčkách ................................ 6 – 25
Automatická regulace rychlosti (ASR) (pouze pro U/f řízení se zpětnou vazbou) ..................... 6 – 26
Funkce ochrany proti kmitání ..................................................................................................... 6 – 29
Stabilizace rychlosti (Funkce automatické regulace frekvence – AFR) ...................................... 6 – 29
6.10
Ochrana motoru ................................................................................................................. 6 – 30
Omezení momentu motoru (Funkce omezení momentu) ........................................................... 6 – 30
Ochrana motoru proti vypnutí během chodu .............................................................................. 6 – 32
Analogová změna úrovně ochrany proti vypnutí během chodu .................................................. 6 – 32
Detekce momentu ...................................................................................................................... 6 – 33
Změna detekčních úrovní přetížení a odlehčení pomocí analogového vstupu A2 ..................... 6 – 35
Ochrana motoru proti přetížení .................................................................................................. 6 – 35
Ochrana motoru proti přehřátí pomocí vstupu údajů o teplotě z PTC termistoru ....................... 6 – 37
Omezení směru otáčení motoru a změna sledu výstupních fází ............................................... 6 – 38
6.11
Automatický restart ........................................................................................................... 6 – 39
Automatický restart po krátkodobém výpadku napájení ............................................................ 6 – 39
Vyhledávání rychlosti ................................................................................................................. 6 – 39
Pokračování provozu s konstantní rychlostí při ztrátě frekvenční žádosti ................................. 6 – 43
Restart provozu po přechodné poruše (Funkce autorestartu) .................................................... 6 – 44
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
III
Varispeed F7
6.12
Ochrany měniče ................................................................................................................ 6 – 44
Ochrana proti přehřátí brzdového odporu montovaného k měniči ............................................. 6 – 44
Ochrana měniče proti přehřátí ................................................................................................... 6 – 45
Ochrana proti výpadku vstupní fáze ........................................................................................... 6 – 45
Ochrana proti výpadku výstupní fáze ......................................................................................... 6 – 46
Ochrana proti zemnímu zkratu ................................................................................................... 6 – 46
Řízení provozu ventilátoru ......................................................................................................... 6 – 46
Nastavení teploty okolí ............................................................................................................... 6 – 47
Zatěžovací charakteristiky měniče při nízkých otáčkách ........................................................... 6 – 47
6.13
Funkce vstupní svorkovnice ............................................................................................ 6 – 48
Dočasné přepínání způsobu ovládání mezi digitálním operátorem a řídící svorkovnicí ............ 6 – 48
Blokování výstupů měniče (Povel „baseblock“) ......................................................................... 6 – 48
Výstraha OH2 (Přehřátí měniče) ................................................................................................ 6 – 49
Volba funkce analogového vstupu A2 ........................................................................................ 6 – 49
Řízení měniče (pohonu) umožněno/zakázáno ........................................................................... 6 – 49
Blokování rozběhu a doběhu (Funkce uchování frekvence při rozběhu a doběhu) ................... 6 – 49
Zvyšování / snižování frekvence použitím funkcí UP / DOWN .................................................. 6 – 50
Úprava frekvence součet / rozdíl (+/-) ........................................................................................ 6 – 52
Vzorkování analogového vstupu ................................................................................................ 6 – 52
Přepnutí ovládání na doplňkovou komunikační kartu ................................................................ 6 – 53
Krokování (Funkce „Krokování vpřed“ a „Krokování vzad“) ....................................................... 6 – 53
Externí poruchy (zastavení měniče při poruše externího obvodu) ............................................. 6 – 54
6.14
Funkce výstupní svorkovnice ........................................................................................... 6 – 55
6.15
Monitorovací konstanty ..................................................................................................... 6 – 57
Konstanty analogového monitorování ........................................................................................ 6 – 57
Konstanty pulsního monitorování ............................................................................................... 6 – 58
6.16
Zvláštní funkce .................................................................................................................. 6 – 59
Použití komunikace po sériové lince .......................................................................................... 6 – 59
Použití časovače ........................................................................................................................ 6 – 69
Použití řízení PID regulátorem ................................................................................................... 6 – 70
Energetická optimalizace ............................................................................................................ 6 – 77
Buzení .......................................................................................................................................... 6 – 78
Nastavení parametrů motoru 1 ................................................................................................... 6 – 79
Nastavení U/f křivky 1 ................................................................................................................ 6 – 80
Nastavení parametrů motoru 2 .................................................................................................. 6 – 85
Nastavení U/f křivky 2 ................................................................................................................ 6 – 86
Funkce KEB (Kinetic energy buffering = Vyrovnávání kinetickou energií) ................................. 6 – 86
Brždění vysokým skluzem ......................................................................................................... 6 – 88
6.17
Funkce digitálního operátoru ........................................................................................... 6 – 89
Nastavení funkcí digitálního operátoru ....................................................................................... 6 – 89
Kopírování .................................................................................................................................... 6 – 91
Nastavení klíčového slova ......................................................................................................... 6 – 95
Zobrazení pouze konstant vybraných uživatelem ...................................................................... 6 – 95
6.18
Doplňky .............................................................................................................................. 6 – 96
Regulace otáček pomocí zpětné vazby ...................................................................................... 6 – 96
7. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
7.1
Diagnostika poruch ............................................................................................................. 7 – 2
Poruchová hlášení ........................................................................................................................ 7 – 2
Výstrahy ......................................................................................................................................... 7 – 7
Provozní chybová hlášení ............................................................................................................ 7 – 9
Chybová hlášení během auto-tuningu ........................................................................................ 7 – 10
Chybová hlášení při použití digitálního operátoru jako kopírovací jednotky .............................. 7 – 11
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
IV
Varispeed F7
7.2
Odstraňování poruch ......................................................................................................... 7 – 12
Nelze nastavit konstanty ............................................................................................................ 7 – 12
Motor se neotáčí ........................................................................................................................ 7 – 12
Opačný směr otáčení motoru ..................................................................................................... 7 – 13
Motor neprodukuje moment nebo se příliš pomalu rozbíhá ....................................................... 7 – 13
Otáčky motoru jsou vyšší než je frekvenční žádost ................................................................... 7 – 14
Nízká přesnost regulace otáček při použití funkce kompenzace skluzu .................................... 7 – 14
Nízká přesnost regulace otáček ve vysoké rychlosti u vektorového řízení bez zpětné vazby ... 7 – 14
Motor dobíhá příliš pomalu ......................................................................................................... 7 – 14
Propad zátěže při odbrždění (Řízení brzdy programovatelným digitálním výstupem) ............... 7 – 14
Motor se přehřívá ....................................................................................................................... 7 – 15
Periferní zařízení (např. řídící PLC) jsou ovlivněny startem nebo chodem měniče ................... 7 – 15
Proudový chránič vypíná během chodu měniče ........................................................................ 7 – 15
Výskyt mechanických oscilací ................................................................................................... 7 – 15
Motor se otáčí, přestože je zablokován výstup měniče .............................................................. 7 – 16
Při startu nebo zastavení ventilátoru je detekováno přepětí ...................................................... 7 – 16
Výstupní frekvence nedosahuje hodnoty frekvenční žádosti ......................................................7 – 16
8. KONTROLA A ÚDRŽBA
8.1
Kontrola a údržba ............................................................................................................... 8 – 2
Plán údržby .................................................................................................................................... 8 – 2
Denní kontrola .............................................................................................................................. 8 – 2
Pravidelné preventivní prohlídky .................................................................................................. 8 – 2
Pravidelná údržba ........................................................................................................................ 8 – 2
Výměna ventilátoru ...................................................................................................................... 8 – 3
Montáž a demontáž řídící svorkovnice ......................................................................................... 8 – 4
9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
9.1
Technická specifikace standardního měniče ................................................................... 9 – 2
Technická data měničů napěťových tříd 3x230 a 3x400 V .......................................................... 9 – 2
Obecná technická data ................................................................................................................. 9 – 3
10.
DODATKY
10.1
Bezpečnostní opatření pro provoz měniče ..................................................................... 10 – 2
Výběr měniče ............................................................................................................................. 10 – 2
Instalace měniče ......................................................................................................................... 10 – 2
Nastavování měniče ................................................................................................................... 10 – 3
Manipulace s měničem ............................................................................................................... 10 – 3
10.2
Bezpečnostní opatření pro provoz motoru ...................................................................... 10 – 3
Použití měniče se standardním motorem ................................................................................... 10 – 3
Použití měniče se speciálním motorem ...................................................................................... 10 – 4
Mechanismy přenosu energie (převodovky, řemeny, řetězy) .................................................... 10 – 4
10.3
Uživatelské konstanty ........................................................................................................ 10 – 5
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
V
Varispeed F7
POZNÁMKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
Obecná opatření:
Pro názorný popis určitých detailů je na některých obrázcích měnič nakreslen bez ochranných krytů a štítků.
Zajistěte, aby byly před použitím všechny kryty a štítky na původních místech.
Vzhledem k technickému vývoji měniče může být manuál dále upravován. Změnu vyjadřuje číslo manuálu.
Výrobce ani dodavatel nejsou odpovědni za změny na měniči provedené uživatelem. Takový zásah znamená
automaticky ztrátu záruky.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely, pokud je zapnuto napájení měniče!
Mezilehlý kondenzátor stejnosměrného meziobvodu měniče Varispeed F7 si uchovává životu nebezpečný náboj
i určitou dobu po vypnutí napájení. Proto vždy před prováděním údržby odpojte měnič od sítě a počkejte
minimálně 5 minut poté, co zhasly všechny LED na měniči. Po tuto dobu se nedotýkejte vnitřního vybavení
měniče ani vodičů a přístrojů na něj připojených. Nedodržení této zásady může mít za následek úraz
elektrickým proudem.
Neprovádějte na měniči zkoušku izolačního stavu přiloženým napětím. Měniče F7 obsahují polovodičové prvky,
které nejsou konstruovány pro vysoké napětí a mohlo by dojít k jejich poškození nebo zničení.
Během zapnutého napájení neodpojujte žádné vodiče, digitální operátor nebo konektory. Nedodržení této
výstrahy může mít za následek poranění osob.
Před zapojováním a provozem měniče si pečlivě přečtěte tento manuál a dodržujte veškeré uvedené
bezpečnostní zásady. V případě nejasností kontaktujte svého dodavatele.
Dbejte na použití odrušovacích prvků jak samotného měniče, tak i elektromechanických prvků v blízkosti
měniče a dalších opatření pro bezchybný chod měniče.
Nezapojujte a neprovozujte žádné zařízení s viditelným poškozením nebo chybějícími díly.
Provozovatel je zodpovědný za všechny úrazy a škody na zařízení způsobené zanedbáním a nedodržením
bezpečnostních zásad uvedených v tomto manuálu.
Před instalací a provozem tohoto měniče si prosím pozorně přečtěte následují instrukce a pokyny. Přečtěte si
také všechny výstražné štítky na měniči a ujistěte se, zda nebyly poškozeny anebo odstraněny.
Nesprávná instalace nebo provoz měniče přináší riziko vážného úrazu osob nebo poškození měniče.
Skutečnost, že měniče řídí rotující mechanické zařízení přináší další rizika.
Dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Instalaci, zapojování, provoz a údržbu frekvenčního měniče
mohou provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnikou kvalifikací.
Před připojením měniče na síť pečlivě zkontrolujte správnost zapojení. Přesvědčte se, že napětí napájecího
obvodu odpovídá napěťové třídě měniče.
Bezpečný provoz měniče je možný pouze v případě, že je měnič používán správně a v aplikacích, pro které je
konstruován. Nesprávná instalace nebo provoz měniče přináší riziko vážného úrazu a poškození měniče
i dalších zařízení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
VI
Varispeed F7
Kondenzátor ve stejnosměrném meziobvodu si udržuje napětí po určitou dobu po vypnutí napájení. Před
odstraněním krytů měniče je nezbytně nutné vyčkat minimálně 5 minut, protože na všech svorkách silových
obvodů může být stále nebezpečné napětí.
Neoprávněným osobám a dětem musí být znemožněn přístup k měniči.
Mějte pokyny pro bezpečný provoz vždy snadno dostupné a seznamte s nimi všechny osoby mající jakýmkoliv
způsobem přístup k měniči.
Frekvenční měniče jsou určeny k použití a instalaci v elektrických systémech nebo strojních zařízeních.
Oddělte kabely pro řízení frekvenčního měniče od silových kabelů. Předejdete tím chybné funkci vlivem rušení.
Používejte stíněné kabely, stínění zapojte na straně frekvenčního měniče na svorku E.
Vhodný způsob odrušení měniče konzultujte s dodavatelem.
ODRUŠOVÁNÍ A FILTRACE
Zásady EMC
Pro dodržení zásad EMC instalujte měnič dle následujících doporučení:
•
•
•
•
Odrušovací filtr a frekvenční měnič musí být umístěny na jednom montážním panelu. Umístěte filtr a měnič
co nejblíž k sobě a připojte co nejkratším kabelem. Montážní panel řádně uzemněte. Zajistěte kvalitní
uzemnění filtru a měniče.
Pro přívod napájení použijte stíněný kabel. Pro připojení motoru používejte stíněný kabel (max. 20 m
dlouhý) uzemněný na straně měniče i motoru. Proveďte uzemnění tak, abyste maximalizovali styčnou
plochu konce vodiče s uzemňovací deskou.
Používejte stíněné kabely.
Uzemněte maximální možnou plochu stínění. K uzemnění stínění je doporučováno používat připojení
kabelu k uzemňovací desce pomocí kovových zemnících svorek (viz. následující obrázek).
Uzemňovací deska musí být z vysoce vodivého neizolovaného kovu. Odstraňte z desky veškerý lak a nátěr.
•
•
Uzemněte stínění na obou koncích kabelu.
Uzemněte motor a strojní zařízení.
Následující tabulka uvádí doporučené a dodávané tlumivky a odrušovací filtry pro jednotlivé výkony měničů, jak
je dodává firma Elektropohony.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
VII
Varispeed F7
Model měniče
CIMR-F7C40P4
CIMR-F7C40P7
CIMR-F7C41P5
CIMR-F7C42P2
CIMR-F7C43P7
CIMR-F7C44P0
CIMR-F7C45P5
CIMR-F7C47P5
CIMR-F7C4011
CIMR-F7C4015
CIMR-F7C4018
CIMR-F7C4022
CIMR-F7C4030
CIMR-F7C4037
CIMR-F7C4045
CIMR-F7C4055
CIMR-F7C4075
CIMR-F7C4090
CIMR-F7C4110
CIMR-F7C4132
CIMR-F7C4160
CIMR-F7C4185
CIMR-F7C4220
CIMR-F7C4300
Ss tlumivka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
3P2
3P2
5P7
5P7
012
012
023
023
033
033
048
Ss tlumivka standardně zabudována v měniči
Odrušovací filtr
3 ELF 10L
3 ELF 10L
3 ELF 10L
3 ELF 10L
3 ELF 10L
3 ELF 16L
3 ELF 16L
3 ELF 25L
3 ELF 32L
3 ELF 50L
3 ELF 50L
3 ELF 100L
3 ELF 100L
3 ELF 100L
3 ELF 100L
3 ELF 200L
3 ELF 200L
3 ELF 200L
3 ELF 400L
3 ELF 400L
3 ELF 400L
3 ELF 400L
3 ELF 500L
-
Zapojení měniče a odrušovacího filtru
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
VIII
Varispeed F7
1.
MANIPULACE S MĚNIČEM
Popis provedení kontroly po převzetí a instalace měniče.
1. 1 Úvod k měniči Varispeed série F7
Aplikace frekvenčního měniče F7
Typy měničů F7
1. 2 Převzetí měniče
Kontrola po převzetí
Typové označení
Popis částí
1. 3 Rozměry
Model s otevřeným provedením (krytí IP00)
Model s uzavřeným provedením (krytí IP20, NEMA 1)
1. 4 Montáž měniče
Pracovní prostředí frekvenčního měniče
Prostorové umístění měniče
Montáž a demontáž krytu svorkovnice
Montáž a demontáž digitálního operátoru a předního krytu
Tab. 1.1. Typy měničů Varispeed série F7
Tab. 1.2. Rozměry a hmotnosti
Tab. 1.3. Pracovní prostředí měniče
Obr. 1.1. Typový štítek měniče F7C40P41
Obr. 1.2. Typová legenda měniče Varispeed série F7
Obr. 1.3. Popis vnějších částí měniče (do výkonu 18,5 kW)
Obr. 1.4. Uspořádání svorkovnice (měniče do výkonu 18,5 kW)
Obr. 1.5. Popis vnějších částí měniče (od výkonu 22 kW)
Obr. 1.6. Uspořádání svorkovnice (měniče s výkonem 22 kW a vyšším)
Obr. 1.7. Schéma měničů s otevřeným provedením
Obr. 1.8. Schéma měničů s uzavřeným provedením
Obr. 1.9. Montážní rozměry a orientace umístění měniče v prostoru
Obr. 1.10. Demontáž krytu svorkovnice (CIMR-F7C25P5)
Obr. 1.11. Demontáž krytu svorkovnice (CIMR-F7C2022)
Obr. 1.12. Demontáž panelu digitálního operátoru (CIMR-F7C45P5)
Obr. 1.13. Demontáž předního krytu (CIMR-F7C45P5)
Obr. 1.14. Montáž digitálního operátoru
Obr. 1.15. Demontáž předního krytu (CIMR-F7C2022)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–1
Varispeed F7
1.1
ÚVOD K MĚNIČI VARISPEED SÉRIE F7
Aplikace frekvenčního měniče F7
Měniče Varispeed série F7 jsou vhodné pro použití v následujících aplikacích:
•
•
ventilátory, dmychadla, vývěvy a čerpadla
dopravníky, lisy, obrábějí stroje atd.
Pro optimální funkci musí být nastavení měniče přizpůsobeno dané aplikaci. (Viz. kap. 4 – Prověrka chodu)
Typy měničů F7
Série F7 měničů Varispeed obsahuje měniče ve dvou napěťových třídách – 3 x 230 V a 3 x 400 V. Rozpětí
maximálního výkonu motoru se pohybuje od 0,55 do 300 kW (42 typů).
Tab. 1.1. Typy měničů Varispeed série F7
Napěťová
třída
3 x 230 V
3 x 400 V
Maximální
výkon
motoru
kW
Varispeed F7
0,55
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
Zdánlivý
výkon
kVA
1,2
1,6
2,7
3,7
5,7
8,8
12
17
22
27
32
44
55
69
82
110
130
160
0,55
0,75
1,5
2,2
3,7
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
185
220
300
1,4
1,6
2,8
4,0
5,8
6,6
9,5
13
18
24
30
34
46
57
69
85
110
140
160
200
230
280
390
510
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Základní typové
označení
CIMR-F7C20P4
CIMR-F7C20P7
CIMR-F7C21P5
CIMR-F7C22P2
CIMR-F7C23P7
CIMR-F7C25P5
CIMR-F7C27P5
CIMR-F7C2011
CIMR-F7C2015
CIMR-F7C2018
CIMR-F7C2022
CIMR-F7C2030
CIMR-F7C2037
CIMR-F7C2045
CIMR-F7C2055
CIMR-F7C2075
CIMR-F7C2090
CIMR-F7C2110
CIMR-F7C40P4
CIMR-F7C40P7
CIMR-F7C41P5
CIMR-F7C42P2
CIMR-F7C43P7
CIMR-F7C44P0
CIMR-F7C45P5
CIMR-F7C47P5
CIMR-F7C4011
CIMR-F7C4015
CIMR-F7C4018
CIMR-F7C4022
CIMR-F7C4030
CIMR-F7C4037
CIMR-F7C4045
CIMR-F7C4055
CIMR-F7C4075
CIMR-F7C4090
CIMR-F7C4110
CIMR-F7C4132
CIMR-F7C4160
CIMR-F7C4185
CIMR-F7C4220
CIMR-F7C4300
1–2
Specifikace (vždy při objednávání specifikujte typ
měniče podle krytí)
Otevřené provedení
Uzavřené provedení
(IEC IP00)
(IEC IP20, NEMA 1)
CIMR-F7C ………………
CIMR-F7C ………………
20P41 …
20P71 …
21P51 …
22P21 …
Odstraňte horní a spodní kryt
23P71 …
z uzavřeného
25P51 …
modelu.
27P51 …
20111 …
20151 …
20181 …
20220 …
20221 …
20300 …
20301 …
20370 …
20371 …
20450 …
20451 …
20550 …
20551 …
20750 …
20751 …
20900 …
21100 …
-
Odstraňte horní a spodní kryt
z uzavřeného
modelu.
40220
40300
40370
40450
40550
40750
40900
41100
41320
41600
41850
42200
43000
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
40P41
40P71
41P51
42P21
43P71
44P01
45P51
47P51
40111
40151
40181
40221
40301
40371
40451
40551
40751
40901
41101
41321
41601
-
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Varispeed F7
1.2
PŘEVZETÍ MĚNIČE
Kontrola po převzetí
Po převzetí měniče proveďte následující kontrolu:
Přesvědčte se, že jste dostali požadovaný typ frekvenčního měniče.
Proveďte kontrolu, zda nedošlo během přepravy k poškození měniče.
Zkontrolujte utažení šroubů.
Při jakékoliv nesrovnalosti nebo poškození měniče kontaktujte svého dodavatele.
Typové označení
Na boku každého měniče je umístěn typový štítek s označením typu, provedení, sériovým a výrobním číslem
a dalšími informacemi.
Typový štítek
Obr. 1.1. Typový štítek měniče F7C40P41
Typová legenda
Typové označení specifikuje provedení měniče, napěťovou třídu, maximální výkon motoru a krytí měniče.
Obr. 1.2. Typová legenda měniče Varispeed série F7
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–3
Varispeed F7
Popis částí
Měniče s výkonem do 18,5 kW (včetně)
Obr. 1.3. Popis vnějších částí měniče (do výkonu 18,5 kW)
Obr. 1.4. Uspořádání svorkovnice (měniče do výkonu 18,5 kW)
Měniče s výkonem 22 kW a vyšším
Obr. 1.5. Popis vnějších částí měniče (od výkonu 22 kW)
Obr. 1.6. Uspořádání svorkovnice (měniče s výkonem 22 kW a vyšším)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–4
Varispeed F7
1.3
ROZMĚRY
Model s otevřeným provedením (krytí IP00)
Měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 22 nebo 30 kW
Měniče třídy 3 x 400 V s výkonem 22 ÷ 55 kW
Měniče třídy 3 x 230/400 V s výkonem 0,55 ÷ 18,5 kW
Obr. 1.7. Schéma měničů s otevřeným provedením
Model s uzavřeným provedením (krytí IP20, NEMA 1)
Měniče třídy 3 x 230/400 V s výkonem 0,55 ÷ 18,5 kW
Měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 22 nebo 30 kW
Měniče třídy 3 x 400 V s výkonem 22 ÷ 55 kW
Obr. 1.8. Schéma měničů s uzavřeným provedením
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–5
Varispeed F7
Tab. 1.2. Rozměry a hmotnosti
Otevřený model (krytí IP00)
Rozměry [mm]
H
D
W1
H1
H2
D1
t1
m
[kg]
d
0,55
20
39
59
27
42
69
50
50
100
2,2
70
59
129
3,7
112
74
186
164
84
248
219
113
332
0,75
1,5
157
140
280
3 x 230 V
7,5
11
15
200
300
240
350
22
250
400
30
275
450
18,5
37
45
55
39
126
266
375
600
197
207
258
300
330
3
5
59
186
285
216
335
195
385
220
435
250
7,5
78
725
350
325
700
90
500
850
360
370
820
110
575
885
380
445
855
6
7
2,3
100
3,2
130
15
140
374
170
544
429
183
612
501
211
712
586
274
860
24
865
352
1217
57
1015
411
1426
1266
505
1771
1588
619
2207
2019
838
2857
11
M6
21
100
13
M5
4
65.5
575
450
75
7
177
5,5
63
86
M10
87
4,5
108
150
M12
0,55
157
0,75
39
3
1,5
2,2
140
280
3,7
126
266
7
177
4,0
5
59
M5
4
2437
997
3434
2733
1242
3975
14
39
53
17
41
58
36
48
84
59
56
115
80
68
148
70
91
161
5,5
127
82
209
7,5
193
114
307
252
158
410
11
15
3 x 400 V
Metoda
Vnější
Uvnitř
(na
Celkové chlazení
jednotky
chladiči)
18,5
22
30
200
300
197
186
285
65.5
6
240
350
207
216
335
78
10
275
450
258
220
435
325
550
283
260
535
7,5
100
2,3
21
M6
37
45
105
36
55
75
90
110
132
160
185
220
300
450
725
350
325
700
13
3,2
130
500
850
360
370
820
575
925
380
445
895
710
1305
415
540
1270
916
1475
416
730
1440
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4,5
15
140
88
89
1–6
172
498
208
634
466
259
725
678
317
995
784
360
1144
901
415
1316
1203
495
1698
1399
575
1974
1614
671
2285
102
2097
853
2950
120
2388
1002
3390
160
2791
1147
3938
3237
1372
4609
260
125,5
M10
326
426
M12
280
3740
1537
5277
405
5838
2320
8158
-
Ventilátor
W
Ztráty [W]
-
Ventilátor
Síť
Max.
výkon
motoru
[kW]
Varispeed F7
Tab. 1.2. Rozměry a hmotnosti (pokračování)
Uzavřený model (krytí IP20)
Rozměry [mm]
H
W1
H0
H1
H2
H3
D1
t1
d
20
39
59
0,75
27
42
69
50
50
100
70
59
129
112
74
186
164
84
248
6
219
113
332
7
374
170
544
429
183
612
501
211
712
586
274
860
27
865
352
1217
62
1015
411
1426
1266
505
1771
1588
619
2207
2019
838
2857
14
39
53
2,2
157
140
280
3,7
7,5
11
15
18,5
200
240
300
310
350
380
22
250
535
30
275
615
37
45
55
75
39
126 280 266
7
380
890
10
207 216 350 335 7,5
300
330
M5
59
197 186 300 285
258
3
5
0
177
5,5
0
30
195 400 385
135
220 450 435
165
250 600 575
210
13
455 1100 350 325 725 700
305
4
65,5
78
2,3
11
100
100
130
M6
24
68
3,2
94
M10
95
90
0,55
157
0,75
39
3
1,5
2,2
140
280
3,7
126 280 266
7
177
4,0
5
0
M5
59
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
200
240
275
37
45
55
75
90
110
132
160
-
---
110
3 x 400 V
Metoda
Vnější
chlazení
Uvnitř
(na
Celkové
jednotky
chladiči)
0,55
1,5
3 x 230 V
D
m
[kg]
Ventilátor
W
Výhřevnost
300
350
535
197 186 300 285
65.5
207 216 350 335
258 220 450 435
6
78
7,5
85
100
10
2,3
24
M6
635
325
715
283 260 550 535
455 1100 350 325 725 700
165
13
105
305
40
96
3,2
97
130
505 1245 360 370 850 820
580 1325 380 445 925 895
15
395
400
M10
122
4,5
130
140
170
M12
17
41
58
36
48
84
59
56
115
80
68
148
70
91
161
127
82
209
193
114
307
252
158
410
326
172
498
426
208
634
466
259
725
678
317
995
784
360
1144
901
415
1316
1203
495
1698
1399
575
1974
1614
671
2285
2097
853
2950
2388
1002
3390
2791
1147
3938
-
Ventilátor
Max.
výkon
Síť
motoru
[kW]
185
---
220
300
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–7
Varispeed F7
1.4
MONTÁŽ MĚNIČE
Instalujte měnič v prostředí, které splňuje následující požadavky a zajistěte tak optimální pracovní podmínky.
Pracovní prostředí frekvenčního měniče
Měnič instalujte za dodržení následujících podmínek v prostorech se stupněm znečištění 2.
Tab. 1.3. Pracovní prostředí měniče
Provedení měniče
Teplota okolí
Relativní vlhkost
s krytím IP00
-10 ÷ +40 °C
max. 95% (nekondenzující)
s krytím IP20, NEMA 1
-10 ÷ +45 °C
max. 95% (nekondenzující)
Po montáží měniče s výkonem 18,5 kW a nižším na ovládací panel odstraňte horní a spodní ochranný
kryt pro zlepšení chlazení vnitřních částí měniče.
Instalujte měnič na čisté místo bez prachu, neznečištěné olejem. Měnič může být instalován v rozvaděči, kde je
kompletně chráněn proti prachu. Speciální pozornost věnujte tomu, aby byl měnič chráněn proti vniknutí
kovového prachu, oleje, vody a ostatních cizorodých látek. Neinstalujte měnič na hořlavý povrch (např. dřevo).
Pro zajištění dlouhé životnosti měniče a jeho spolehlivého chodu je zapotřebí nevystavovat měnič následujícím
vlivům:
extrémně nízké nebo vysoké teploty (dodržovat dovolený pracovní rozsah: -10 až +45 °C)
nečistoty, chemické vlivy
přímé sluneční záření
korozívní plyny a tekutiny
prach a jemné kovové částice v ovzduší
otřesy, rázy a vibrace
radioaktivní materiály
hořlaviny
Kontrola teploty okolí
Pro zvýšení spolehlivosti provozu nevystavujte měnič extrémnímu růstu okolní teploty. Pokud je měnič
instalován v rozvaděči, použijte ventilátor nebo klimatizaci pro udržení vnitřní teploty pod hodnotou 45 °C.
Ochrana měniče proti vniknutí cizorodých látek během montáže
Během montáže měnič přikryjte, aby byl chráněn proti kovovému prachu z vrtání. Po dokončení montáže vždy
ochranný obal odstraňte, jinak by mohlo v důsledku zhoršené možnosti ventilace dojít k přehřátí měniče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–8
Varispeed F7
Prostorové umístění měniče
Měnič instalujte ve vertikální poloze a s dostatečným volným prostorem kolem tak, aby byla umožněna účinná
ventilace měniče (chlazení).
Obr. 1.9. Montážní rozměry a orientace umístění měniče v prostoru
DŮLEŽITÉ!
1. Pro obě provedení měniče (IP00 a IP20, NEMA 1) jsou požadovány stejné montážní rozměry.
2. Před instalaci měničů s výkonem do 18,5 kW obou napěťových tříd do rozvaděče nezapomeňte vždy odstranit horní
a spodní ochranný kryt.
Při montáži měničů s výkonem 22 kW a vyšším obou napěťových tříd do rozvaděče zajistěte dostatek prostoru
pro zavěšení svorníků s oky a pro silové vodiče.
Montáž a demontáž krytu svorkovnice
Aby bylo možno připojit kabely ke svorkám silové a řídící svorkovnice je nutno nejprve demontovat kryt
svorkovnice.
Demontáž krytu svorkovnice u měničů do výkonu 18,5 kW (včetně)
Povolte šroub na spodní části krytu, stlačte pravou a levou stranu ve směru šipek 1 a zvedněte kryt svorkovnice
ve směru šipky 2.
Obr. 1.10. Demontáž krytu svorkovnice (CIMR-F7C25P5)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1–9
Varispeed F7
Demontáž krytu svorkovnice u měničů s výkonem 22 kW a vyšším
Povolte šrouby na pravé a levé straně krytu, potáhněte kryt svorkovnice ve směru šipky 1 a zvedněte jej ve
směru šipky 2.
Obr. 1.11. Demontáž krytu svorkovnice (CIMR-F7C2022)
Montáž krytu svorkovnice
Po skončení připojování kabelů na silovou a řídící svorkovnici vraťte opačným postupem kryt svorkovnice zpět
na místo.
U měničů s výkonem do 18,5 kW zasuňte plastové západky na horní části krytu svorkovnice do otvorů
na měniči a stlačte spodní část krytu až zapadne na místo.
Montáž a demontáž digitálního operátoru a předního krytu
Pro připojení doplňkových karet nebo změnu zapojení konektorů je nutno ještě při odstraněném krytu
svorkovnice vyjmout panel digitálního operátoru a odstranit přední kryt. Před demontáží předního krytu z něj
vždy vyjměte digitální operátor.
Demontáž digitálního operátoru u měničů do výkonu 18,5 kW (včetně)
Stlačením páčky na boku panelu digitálního operátoru ve směru šipky 1 panel uvolněte a vyjměte jej ve směru
šipky 2.
Obr. 1.12. Demontáž panelu digitálního operátoru (CIMR-F7C45P5)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1 – 10
Varispeed F7
Demontáž předního krytu u měničů do výkonu 18,5 kW (včetně)
Stlačte pravou a levou stranu předního krytu proti sobě ve směru šipek 1 a zvedněte spodní část krytu ve směru
šipky 2.
Obr. 1.13. Demontáž předního krytu (CIMR-F7C45P5)
Montáž předního krytu (měniče s výkonem do 18,5 kW)
Po ukončení zapojování svorkovnice namontujte opačným postupem přední kryt zpět na měnič.
1. Nemontujte přední kryt s připevněným panelem digitálního operátoru, protože by mohlo z důvodu
nedokonalého připojení dojít k poruše činnosti operátoru.
2. Zasuňte plastové západky na horní části předního krytu do otvorů na měniči a stlačte spodní část krytu
ve směru proti měniči tak, aby kryt zapadl na místo.
Montáž digitálního operátoru (měniče s výkonem do 18,5 kW)
Po připevnění krytu svorkovnice namontujte následujícím postupem zpět panel digitálního operátoru.
1. Zahákněte panel na dvou místech předního krytu označených písmenem A ve směru šipky 1.
2. Zatlačte panel ve směru šipky 2, dokud nezapadne na místo v bodech označených písmenem B.
Obr. 1.14 Montáž digitálního operátoru
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1 – 11
Varispeed F7
DŮLEŽITÉ!
1. Nepoužívejte jinou než uvedenou metodu montáže a demontáže digitálního operátoru ani předního krytu.
Nedodržením postupu by mohlo dojít k poškození nebo nesprávné funkci měniče z důvodu špatného připojení.
2. Nikdy nemontujte přední kryt s připojeným digitálním operátorem, může tak dojít k neúplnému spojení.
Vždy jako první připevněte přední kryt a teprve potom montujte panel digitálního operátoru.
Demontáž digitálního operátoru u měničů s výkonem 22 kW a vyšším
Požijte stejný postup jako u měničů s výkonem do 18,5 kW.
Demontáž předního krytu u měničů s výkonem 22 kW a vyšším
Uchopte přední kryt za štítek řídící svorkovnice označený číslicí 1 a zvedněte jej ve směru šipky 2.
Obr. 1.15. Demontáž předního krytu (CIMR-F7C2022)
Montáž předního krytu (měniče s výkonem nad 22 kW)
Po ukončení činnosti (instalace doplňkové karty apod.) vraťte opačným postupem přední kryt zpět na místo.
1. Ujistěte se, že je přední kryt montován bez digitálního operátoru. Pokud by byl digitální operátor
připevněn při montáži na přední kryt, může dojít k chybám v jeho připojení.
2. Zasuňte plastové západky na horní straně předního krytu do otvorů na měniči a stlačte kryt, dokud
nezapadne zpět na své místo.
Montáž digitálního operátoru (měniče s výkonem nad 22 kW)
Požijte stejný postup jako u měničů s výkonem do 18,5 kW.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
1 – 12
Varispeed F7
2.
ZAPOJOVÁNÍ MĚNIČE
Podrobný popis silové a řídící svorkovnice měniče, zapojování silových a řídících obvodů.
2.1
Připojení periferních zařízení k měniči
2.2
Schéma zapojení měniče
Popis obvodového schématu zapojení
2.3
Umístění svorkovnic
2.4
Zapojování silových obvodů
Připojovací šrouby a průřezy vodičů
Funkce svorek silové svorkovnice
Konfigurace silových obvodů měniče
Standardní zapojení
Zapojování silových obvodů měniče
2.5
Zapojení řídících obvodů
Průřezy vodičů
Funkce svorek řídící svorkovnice
Zapojení řídící svorkovnice
Zásady pro zapojování řídících obvodů
2.6
Kontrola
2.7
Instalace a zapojení doplňkových karet
Typy a technická specifikace doplňkových karet
Instalace
Svorkovnice zpětnovazebních karet
Zapojení
Zapojování obvodu zpětné vazby
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby (enkodéru)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–1
Varispeed F7
2.1
PŘIPOJENÍ PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ K MĚNIČI
Obr. 2.1. Typický příklad zapojení periferních zařízení a frekvenčního měniče
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–2
Varispeed F7
2.2
SCHÉMA ZAPOJENÍ MĚNIČE
Při použití digitálního operátoru stačí k řízení motoru zapojení pouze silových obvodů.
Obr. 2.2. Schéma zapojení (měnič F7C47P5)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–3
Varispeed F7
Popis obvodového schématu zapojení
DŮLEŽITÉ!
1.
Řídící svorkovnice je uspořádána následujícím způsobem.
Obr. 2.3. Konfigurace řídící svorkovnice
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maximální výstupní proud na svorce +V je 20 mA.
Při použití brzdného doplňku vyřaďte z činnosti funkci ochrany proti vypnutí při doběhu (L3–04 = 0), nebo ji nastavte funkční s brzdnou
odporovou jednotkou (L3–04 = 3). Pokud uživatelská konstanta L3–04 není nastavena jedním z těchto dvou způsobů, může nastat
situace, že systém nebude moci zastavit za nastavenou dobu doběhu.
Při použití brzdového odporu montovaného k zadní straně chladiče (typ ERF) nastavte konstantu L8–01 na „1“ (Aktivní ochrana
proti přehřátí interního brzdového odporu). Pokud používáte brzdnou odporovou jednotku, vřaďte do obvodu hlavního stykače
rozpínací kontakt tepelného přetěžovacího relé.
Svorky silových obvodů jsou označeny dvojitým kroužkem, svorky řídících obvodů jednoduchým.
Zapojení digitálních vstupů S1 ÷ S7 je uvedeno pro zapojení kontaktů nebo NPN tranzistorů (společná svorka 0V a ovládání NPN =
tovární přednastavení).
Při zapojení PNP tranzistorů nebo při použití externího napájení +24V –> viz. tab. 2.14. na straně 2 – 19 .
Hlavní frekvenční žádost může být zadávána buď vstupem A1 nebo A2. Přepínání konstantou H3–13. (Přednastavení: vstup A2.)
Programovatelné analogové výstupy jsou určeny pro monitorování zvolených veličin, pro připojení analogových měřících přístrojů
(ampérmetry, voltmetry, wattmetry, měřiče kmitočtu atd.). Nepoužívejte tyto výstupy pro zpětnovazební řízení nebo k jakýmkoliv jiným
regulačním účelům.
V měničích třídy 3 x 230 V s výkonem 22 ÷ 110 kW a třídy 3 x 400 V s výkonem 22 ÷ 300 kW je zabudována stejnosměrná tlumivka
vylepšující účiník měniče. U měničů s výkonem 18,5 kW a nižším lze ss tlumivku připojit jako doplněk. (V tomto případě odstraňte
propojku svorek pro připojení tlumivky ( 5 1 a 5 2 ).
2.3
UMÍSTĚNÍ SVORKOVNIC
Obr. 2.4. Uspořádání svorkovnic (měniče napěťové třídy 3 x 230 V nebo 3 x 400 V s výkonem 0,55 kW)
Obr. 2.5. Uspořádání svorkovnic (měniče obou napěťových tříd s výkonem 22 kW a vyšším)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–4
Varispeed F7
2.4
ZAPOJOVÁNÍ SILOVÝCH OBVODŮ
Připojovací šrouby a průřezy vodičů
Pomocí údajů z následujících tabulek zvolte vhodnou velikost kabelů a koncovek pro zapojení silových obvodů
měniče.
Tab. 2.1. Průřezy vodičů pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V
Typ měniče
CIMR - …
F7C20P4
F7C20P7
F7C21P5
F7C22P2
F7C23P7
F7C25P5
Označení svorek
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
Šrouby
Utahovací
moment
[N x m]
Použitelné
rozměry
vodiče [mm2]
Doporučený
rozměr
vodiče [mm2]
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
3,5 ÷ 5,5
3,5
M4
1,2 ÷ 1,5
5,5
5,5
F7C27P5
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
M5
2,5
8 ÷ 14
8
F7C2011
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
M5
2,5
14 ÷ 22
14
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2,
U/T1, V/T2, W/T3
M6
4,0 ÷ 5,0
30 ÷ 38
30
B1, B2
M5
2,5
8 ÷ 14
-
M6
4,0 ÷ 5,0
22
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2,
U/T1, V/T2, W/T3
M8
9,0 ÷ 10,0
30 ÷ 38
30
B1, B2
M5
2,5
8 ÷ 14
-
M6
4,0 ÷ 5,0
22
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M8
9,0 ÷ 10,0
30 ÷ 60
30
53
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
-
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M8
9,0 ÷ 10,0
50 ÷ 60
50
53
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
-
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
F7C2015
F7C2018
F7C2022
F7C2030
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–5
Typ
vodiče
Silové
kabely,
např.
vinylové
silové
kabely
600 V
Varispeed F7
Tab. 2.1. Průřezy vodičů pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V (pokračování)
Šrouby
Utahovací
moment
[N x m]
Použitelné
rozměry
vodiče [mm2]
Doporučený
rozměr
vodiče [mm2]
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
60 ÷ 100
60
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 22
-
M10
17,6 ÷ 22,5
30 ÷ 60
30
r/11, ∆/12
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
80 ÷ 100
80
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 22
-
M10
17,6 ÷ 22,5
38 ÷ 60
38
r/11, ∆/12
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
50 ÷ 100
50 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
100
100
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 60
-
M10
17,6 ÷ 22,5
30 ÷ 60
50
r/11, ∆/12
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
80 ÷ 125
80 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
80 ÷ 100
80 x 2P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 60
-
M10
17,6 ÷ 22,5
100 ÷ 200
100
r/11, ∆/12
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
150 ÷ 200
150 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M12
31,4 ÷ 39,2
100 ÷ 150
100 x 2P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 60
-
M12
31,4 ÷ 39,2
60 ÷ 150
60 x 2P
r/11, ∆/12
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
200 ÷ 325
200 x 2P
nebo
50 x 4P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M12
31,4 ÷ 39,2
150 ÷ 325
150 x 2P
nebo
50 x 4P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 60
-
M12
31,4 ÷ 39,2
150
150 x 2P
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
Typ měniče
CIMR - …
Označení svorek
F7C2037
Typ
vodiče
F7C2045
F7C2055
F7C2075
F7C2090
F7C2110
r/11, ∆/12
Silové
kabely,
např.
vinylové
silové
kabely
600 V
* Hodnoty průřezu pro měděné vodiče při 75 °C.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–6
Varispeed F7
Tab. 2.2. Průřezy vodičů pro měniče napěťové třídy 3 x 400 V
Typ měniče
CIMR - …
F7C40P4
F7C40P7
F7C41P5
F7C42P2
F7C43P7
F7C44P0
Označení svorek
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
Šrouby
Utahovací
moment
[N x m]
Použitelné
rozměry
vodiče [mm2]
Doporučený
rozměr
vodiče [mm2]
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
2
M4
1,2
÷
1,5
2 ÷ 5,5
1,2 ÷ 1,5
2 ÷ 5,5
Typ
vodiče
3,5
2
3,5
M4
2
F7C45P5
F7C47P5
F7C4011
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
M4
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
M4
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
3,5 ÷ 5,5
3,5
2 ÷ 5,5
2
5,5
5,5
3,5 ÷ 5,5
3,5
1,2 ÷ 1,5
1,2 ÷ 1,5
8
M5
2,5
5,5 ÷ 14
5,5
F7C4015
F7C4018
F7C4022
F7C4030
F7C4037
F7C4045
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2, B1, B2
U/T1, V/T2, W/T3
M5
2,5
8 ÷ 14
8
M5
(M6)
2,5
5,5 ÷ 14
5,5
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 2,
U/T1, V/T2, W/T3
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 38
8
B1, B2
M5
2,5
8
8
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
8
M6
4,0 ÷ 5,0
14 ÷ 22
14
M8
9,0 ÷ 10,0
14 ÷ 38
14
M6
4,0 ÷ 5,0
22
22
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 60
38
53
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
-
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M8
9,0 ÷ 10,0
38 ÷ 60
38
53
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
-
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 3, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, 5 3, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–7
Silové
kabely,
např.
vinylové
silové
kabely
600 V
Varispeed F7
Tab. 2.2. Průřezy vodičů pro měniče napěťové třídy 3 x 400 V (pokračování)
Šrouby
Utahovací
moment
[N x m]
Použitelné
rozměry
vodiče [mm2]
Doporučený
rozměr
vodiče [mm2]
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1, U/T1, V/T2, W/T3,
R1/L11, S1/L21, T1/L31
M8
9,0 ÷ 10,0
50 ÷ 60
50
53
M6
4,0 ÷ 5,0
8 ÷ 22
-
M8
9,0 ÷ 10,0
22 ÷ 38
22
R/L1, S/L2, T/L3, 6 , 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
60 ÷ 100
60
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
50 ÷ 100
50
53
M8
8,8 ÷ 10,8
5,5 ÷ 22
-
M12
31,4 ÷ 39,2
38 ÷ 60
38
r/11, ∆ 200/12 200, ∆ 400/12 400
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6 , 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
80 ÷ 100
100
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M10
17,6 ÷ 22,5
80 ÷ 100
100
53
M8
8,8 ÷ 10,8
8 ÷ 22
-
M12
31,4 ÷ 39,2
50 ÷ 100
50
r/11, ∆ 200/12 200, ∆ 400/12 400
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6, 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
50 ÷ 100
50 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M12
31,4 ÷ 39,2
50 ÷ 100
50 x 2P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
8 ÷ 60
-
M12
31,4 ÷ 39,2
60 ÷ 150
600
r/11, ∆ 200/12 200, ∆ 400/12 400
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6 , 51
M12
31,4 ÷ 39,2
80 ÷ 100
80 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M12
31,4 ÷ 39,2
60 ÷ 100
60 x 2P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
8 ÷ 60
-
M12
31,4 ÷ 39,2
100 ÷ 150
100
r/11, ∆ 200/12 200, ∆ 400/12 400
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
R/L1, S/L2, T/L3, 6 , 5 1
M12
31,4 ÷ 39,2
100 ÷ 200
100 x 2P
U/T1, V/T2, W/T3, R1/L11, S1/L21, T1/L31
M12
31,4 ÷ 39,2
80 ÷ 200
80 x 2P
53
M8
8,8 ÷ 10,8
80 ÷ 60
-
M12
31,4 ÷ 39,2
50 ÷ 150
50 x 2P
M4
1,3 ÷ 1,4
0,5 ÷ 5,5
1,25
Typ měniče
CIMR - …
F7C4055
F7C4075
F7C4090
F7C4110
F7C4132
F7C4160
Označení svorek
r/11, ∆ 200/12 200, ∆ 400/12 400
Typ
vodiče
Silové
kabely,
např.
vinylové
silové
kabely
600 V
F7C4185
Ve vývoji
F7C4220
F7C4300
* Hodnoty průřezu pro měděné vodiče při 75 °C.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–8
Varispeed F7
Tab. 2.3. Velikosti kabelových ok
Průřez vodiče [mm²]
0,5
0,75
1,25
2
3,5 / 5,5
8
14
22
30 / 38
50 /60
80
Šrouby
Velikost
M3,5
1,25 / 3,5
M4
1,25 / 4
M3,5
1,25 / 3,5
M4
1,25 / 4
M3,5
1,25 / 3,5
M4
1,25 / 4
M3,5
2 / 3,5
M4
2/4
M5
2/5
M6
2/6
M8
2/8
M4
5,5 / 4
M5
5,5 / 5
M6
5,5 / 6
M8
5,5 / 8
M5
8/5
M6
8/6
M8
8/8
M6
14 / 6
M8
14 / 8
M6
22 / 6
M8
22 / 8
M8
38 / 8
M8
60 / 8
M10
60 / 10
80 / 10
M10
100
100 / 10
100
100 / 12
150
150 / 12
M12
200
200 / 12
325
M12 x 2
325 / 12
M16
325 / 16
DŮLEŽITÉ!
Určete rozměr silových vodičů tak, aby úbytek sdruženého napětí byl v rozmezí do 2% jmenovitého napětí. Úbytek sdruženého napětí
-3
se vypočítá podle následujícího vzorce:
Úbytek napětí [V] = √3 x odpor vodiče [Ω/km] x délka vodiče [m] x proud [A] x 10
Funkce svorek silové svorkovnice
Funkce svorek silové svorkovnice měniče jsou shrnuty podle svého označení v následující tabulce.
Tab. 2.4. Funkce svorek silové svorkovnice měniče
Účel
Označení svorek
Typ měniče: CIMR-F7C …………
3 x 230 V
3 x 400 V
R/L1, S/L2, T/L3
20P4 ÷ 2110
R1/L11, S1/L21, T1/L31
2022 ÷ 2110
4022 ÷ 4300
Výstupy frekvenčního měniče – motor
U/T1, V/T2, W/T3
20P4 ÷ 2110
40P4 ÷ 4300
Stejnosměrný meziobvod
5 1, 6
20P4 ÷ 2110
40P4 ÷ 4300
Připojení brzdné odporové jednotky
B1, B2
20P4 ÷ 2018
40P4 ÷ 4018
Připojení stejnosměrné tlumivky
5 1, 5 2
20P4 ÷ 2018
40P4 ÷ 4018
Připojení brzdné jednotky
5 3, 6
2022 ÷ 2110
4022 ÷ 4300
20P4 ÷ 2110
40P4 ÷ 4300
Vstupy - napájení silového obvodu
Zem
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2–9
40P4 ÷ 4300
Varispeed F7
Konfigurace silových obvodů měniče
Tab. 2.5. Uspořádání silových obvodů měniče
Měniče třídy 3 x 230 V
Měniče třídy 3 x 400 V
CIMR-F7C20P4 ÷ 2018
CIMR-F7C40P4 ÷ 4018
CIMR-F7C2022, 2030
CIMR-F7C4022 ÷ 4055
CIMR-F7C2037 ÷ 2110
CIMR-F7C4075 ÷ 4300
POZN.: Použití 12-ti pulsního usměrňovače konzultujte se svým dodavatelem.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 10
Varispeed F7
Standardní zapojení
Na následujícím obrázku jsou schémata standardního zapojení (stejná pro měniče obou napěťových tříd).
Zapojení závisí na výkonu měniče.
Měniče F7C20P4 ÷ 2018 a F7C40P4 ÷ 4018
Měniče F7C2022, 2030 a F7C4022 ÷ 4055
Před připojením stejnosměrné tlumivky odstraňte propojku svorek
5 1 a 5 2.
Stejnosměrná tlumivka je zabudována v měniči.
Měniče F7C4075 ÷ 4300
Měniče F7C2037 ÷ 2110
U všech typů jsou řídící obvody napájeny interně ze stejnosměrného meziobvodu měniče.
Obr. 2.6. Zapojení svorek silových obvodů
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 11
Varispeed F7
Zapojování silových obvodů měniče
Zapojování vstupního silového obvodu
Při zapojování napájení měniče dodržujte následující bezpečnostní opatření.
Instalace pojistek
Pro ochranu měniče je doporučeno použít polovodičové pojistky tak, jak jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 2.6. Vstupní pojistky
Pojistka
Typ měniče
20P4
20P7
21P5
22P2
23P7
25P5
27P5
2011
2015
2018
2022
2030
2037
2045
2055
2075
2090
2110
2
Napětí [V]
Proud [A]
I t (A s)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
10
10
15
20
30
40
60
80
100
130
150
180
240
300
350
450
550
600
12 ~ 25
12 ~ 25
23 ~ 55
34 ~ 98
82 ~ 220
220 ~ 610
290 ~ 1300
450 ~ 5000
1200 ~ 7200
1800 ~ 7200
870 ~ 16200
1500 ~ 23000
2100 ~ 19000
2700 ~ 55000
4000 ~ 55000
7100 ~ 64000
11000 ~ 64000
13000 ~ 83000
Pojistka
Typ měniče
2
40P4
40P7
41P5
42P2
43P7
44P0
45P5
47P5
4011
4015
4018
4022
4030
4037
4045
4055
4075
4090
4110
4132
4160
4185
4220
4300
2
2
Napětí [V]
Proud [A]
I t (A s)
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
5
5
10
10
15
20
25
30
50
60
70
80
100
125
150
150
250
300
350
400
450
600
700
900
6 ~ 55
6 ~ 55
10 ~ 55
18 ~ 55
34 ~ 72
50 ~ 570
100 ~ 570
100 ~ 640
150 ~ 1300
400 ~ 1800
700 ~ 4100
240 ~ 5800
500 ~ 5800
750 ~ 5800
920 ~ 13000
1500 ~ 13000
3000 ~ 55000
3800 ~ 55000
5400 ~ 23000
7900 ~ 64000
14000 ~ 250000
20000 ~ 250000
34000 ~ 400000
52000 ~ 920000
Instalace jističe
Při zapojování silového napájecího obvodu a vstupních svorek frekvenčního měniče (R/L1, S/L2 a T/L3)
použijte jistič vhodný pro daný měnič.
•
Zvolte jistič s kapacitou 1,5 až 2–krát větší než je jmenovitý proud měniče.
•
Při výběru berte v úvahu časovou charakteristiku jističe v souvislosti s úrovní ochrany měniče
proti přetížení (150 % jmenovitého výstupního proudu po dobu jedné minuty).
Použití ochrany proti zemnímu zkratu
Interní vysokofrekvenční spínání na výstupu měniče zapříčiňuje generování vysokého svodového proudu.
Proto, pokud má být použit proudový chránič, zvolte takový, který detekuje pouze svodový proud s frekvencí
v rozsahu nebezpečném pro člověka a je odolný proti vysokofrekvenčnímu rušení
•
Při použití speciálních proudových chráničů konstruovaných pro použití s měničem zvolte chránič
s hodnotou reziduálního proudu nejméně 30 mA.
•
U chráničů všeobecného použití zvolte chránič s hodnotou reziduálního proudu 200 mA a více
Použití vstupního stykače
K vypínání napájení silových obvodů řídícím obvodem je obvykle používán stykač.
Při použití stykače je nutno zvážit následující :
•
Měnič lze zapínat a vypínat sepnutím a rozepnutím stykače ve vstupním obvodu. Časté spínání
a rozepínání stykače může způsobit poškození měniče. Nespouštějte a nezastavujte chod měniče
stykačem častěji než jednou za půl hodiny.
•
Pokud je měnič ovládán z digitálního operátoru, nelze po obnovení přerušeného napájení automaticky
pokračovat v provozu.
•
Pokud je použita brzdná odporová jednotka, navrhněte ovládací obvod tak, aby byl stykač rozpínán
kontaktem tepelného přetěžovacího relé brzdné jednotky.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 12
Varispeed F7
Sled vstupních fází
Vstupní napájení může být připojeno na vstupní svorky R, S, T silové svorkovnice bez ohledu na sled fází. Sled
vstupních fází nemá vliv na sled výstupních fází.
Použití střídavé tlumivky
Pokud je měnič připojen k síti s transformátorem vysokého výkonu (600 kVA a vyšším) nebo při spínání
fázového kondenzátoru mohou vysoké proudové špičky ve vstupním napájecím obvodu frekvenčního měniče
poškodit vstupní usměrňovač. Jako preventivní opatření zapojte stejnosměrnou tlumivku na příslušné svorky
měniče nebo střídavou tlumivku na vstup.
Zapojení tlumivek přispívá také k vylepšení účiníku na straně napájení frekvenčního měniče
Použití odrušovacích členů
Pro induktivní prvky (stykače, relé, magnetické ventily, solenoidy, elektromagnetické brzdy) zapojené v blízkosti
frekvenčního měniče používejte ochranné členy pro potlačení přepětí a rušivých impulsů.
Zapojování výstupního silového obvodu
Při zapojování výstupního silového obvodu měniče dodržujte následující bezpečnostní opatření.
Připojení motoru k měniči
Propojte výstupní silové svorky měniče U/T1, V/T2 a W/T3 s fázemi U, V a W na motoru.
Zkontrolujte, zda se motor při zadání povelu chod vpřed otáčí směrem vpřed. Pokud se motor otáčí opačným
směrem (vzad), vyměňte zapojení dvou fází na výstupu měniče.
Zákaz připojení napájecího napětí na výstupní svorky měniče
Nikdy nepřipojujte vstupní napájení na výstupní svorky měniče U/T1, V/T2 a W/T3. Přivedení napájecího napětí
na výstupní svorky zničí interní obvody frekvenčního měniče.
Varování před zkratem
Zkrat nebo zemní zkrat může vzniknou při doteku výstupních svorek holýma rukama nebo kontaktem
výstupních vodičů s krytem měniče. Vyvarujte se fázových nebo zemních zkratů na výstupu měniče, jinak může
dojít k úrazu elektrickým proudem a k poškození měniče.
Varování před použitím kompenzačního kondenzátoru ve výstupním silovém obvodu
Nikdy nezapojujte kompenzační kondenzátor do výstupního obvodu měniče. V opačném případě může dojít
k přehřátí a poškození vysokofrekvenčních součástek na výstupu měniče, což může způsobit poškození dalších
částí.
Stykač ve výstupním silovém obvodu
Stykač se ve výstupním silovém obvodu používá pouze ve výjimečných případech (vícemotorové pohony,
zvláštní bezpečnostní předpisy).
Nikdy nespínejte / nerozpojujte stykač během chodu měniče. Spínání a rozpojování stykače zapojeného
na výstup mezi měnič a motor by mělo za následek aktivaci ochrany měniče proti nadproudu a tím vypnutí
měniče.
Pokud ve výjimečných případech používáte stykač ve výstupním silovém obvodu, např. pro přepínání mezi
dvěma motory, zablokujte před použitím stykače výstup měniče.
Použití tepelného přetěžovacího relé
Měnič má zabudovánu elektronickou ochranu proti přetížení motoru. Při použití více motorů řízených měničem
nebo při použití vícepólového motoru vždy vřaďte mezi měnič a motor tepelné relé a nastavte konstantu L1–01
na „0“ (Ochrana motoru proti přetížení není funkční). Ovládací obvod by měl být navržen tak, aby kontakty
tepelného přetěžovacího relé rozpínaly stykač ve vstupním silovém obvodu nebo aktivovaly programovatelný
vstup.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 13
Varispeed F7
Vzdálenost frekvenčního měniče od motoru
Kapacitní svodový proud vznikající v důsledku kapacity dlouhého propojovacího kabelu mezi měničem
a motorem může způsobovat růst výstupního proudu měniče, což může negativně ovlivňovat periferní zařízení.
K zamezení tohoto negativního působení upravte modulační frekvenci (konstanty C6–01 a C6–02) podle údajů
z následující tabulky.
Tab. 2.7. Délka kabelu mezi měničem a motorem
Délka kabelu
do 50 m
50 ÷ 100 m
nad 100 m
Modulační frekvence
max. 15 kHz
max. 10 kHz
max. 5 kHz
Zemnění
Při zapojování zemnících vodičů se řiďte následujícími pokyny:
•
K uzemnění měničů třídy 3 x 230 V použijte zemnící svorky se zemním odporem menším než 100 Ω,
pro měniče třídy 3 x 400 V menším než 10 Ω.
•
Nikdy nezemněte měnič spolu se svářecími stroji nebo s jinými velkými elektrickými zařízeními.
•
Při zemnění používejte zemnící vodiče vyhovující technickým standardům elektrického zařízení
a minimalizujte jejich délku. Pokud je vzdálenost mezi zemničem a zemnící svorkou příliš velká, může
vlivem svodového proudu protékajícího měničem kolísat potenciál na zemnící svorce.
•
Při zapojení více měničů vedle sebe nevytvářejte při uzemňování nadbytečné smyčky (viz. obr. 2.7.).
Obr. 2.7. Zemnění
Zapojení brzdového odporu (ERF)
Brzdový odpor montovaný k měniči lze použít u měničů obou napěťových tříd s výkonem od 0,55 do 11 kW.
Zapojení brzdového odporu typu ERF je znázorněno na obrázku 2.8.
Tab. 2.8. Nastavení konstant L8–01 a L3–04 při použití interního brzdového odporu
L8–01 (Ochrana interního brzdového odporu; typu ERF)
1 (Ochrana proti přehřátí je funkční)
L3–04 (Ochrana proti vypnutí při doběhu)
(Zvolte jednu z uvedených možností nastavení)
0 (Ochrana proti vypnutí při doběhu není funkční)
3 (Funkční ochrana; s brzdovým odporem)
Obr. 2.8. Zapojení brzdového odporu ERF
DŮLEŽITÉ!
Pro připojení brzdového odporu jsou určeny svorky B1 a B2 na silové svorkovnici měniče. Nezapojujte odpor na žádné
jiné svorky. V opačném případě může dojít ke zničení brzdového odporu, příp. dalších obvodů.
Zapojení brzdné odporové jednotky (LKEB) a brzdné jednotky (CDBR)
Schéma připojení brzdné jednotky a brzdné odporové jednotky k měniči je uvedeno na obrázcích 2.9.a 2.10.
Tab. 2.9. Nastavení konstant L8–01 a L3–04 při použití brzdné odporové jednotky
L8–01 (Ochrana interního brzdového odporu; typu ERF)
0 (Ochrana proti přehřátí není funkční)
L3–04 (Ochrana proti vypnutí při doběhu)
(Zvolte jednu z uvedených možností nastavení)
0 (Ochrana proti vypnutí při doběhu není funkční)
3 (Funkční ochrana; s brzdovým odporem)
Při nastavení L3–04 = 1 (ochrana proti vypnutí při doběhu je funkční) brzdná odporová jednotka nepracuje.
Z tohoto důvodu může být doběh delší než je nastavená doba doběhu (C1–02 / 04 / 06 / 08).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 14
Varispeed F7
Proto, aby nedocházelo k přehřívání brzdné/brzdné odporové jednotky navrhněte a použijte ovládací obvod,
který pomocí kontaktu tepelného přetěžovacího relé vypne při přehřátí napájení.
Měniče 3 x 230 V a 3 x 400 V s výkonem 0,55 ÷ 18,5 kW
Obr. 2.9. Zapojení brzdné odporové jednotky LKEB
Měniče 3 x 230 V a 3 x 400 V s výkonem 22 kW a vyšším
Obr. 2.10. Zapojení brzdné jednotky CDBR a brzdné odporové jednotky LKEB
Paralelní zapojení brzdných jednotek
Při zapojování dvou a více brzdných jednotek paralelně vedle sebe použijte zapojení uvedené na obrázku 2.11.
Pro první jednotku zvolte propojkou nastavení „MASTER“, pro všechny ostatní jednotky nastavení „SLAVE“.
Obr. 2.11. Paralelní zapojení brzdných jednotek
Pokyny k použití brzdné jednotky
Při použití brzdné odporové jednotky navrhněte a užijte ovládací obvod detekující přehřívání brzdového odporu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 15
Varispeed F7
2.5
Zapojení řídících obvodů
Průřezy vodičů
Při dálkovém ovládání měniče pomocí analogových signálů nepoužívejte pro přenos řídících signálů
mezi analogovým operátorem a měničem vodiče delší než 50 m a oddělte je od silových kabelů a od ostatních
ovládacích obvodů.
Při externím nastavování frekvencí (ne na digitálním operátoru) použijte stíněné párované vodiče a uzemněte
stínění tak, aby kontaktní plocha stínění a uzemnění byla maximální. (Viz. následující obrázek.)
Obr. 2.12. Stínění
V následující tabulce je uvedeno označení řídících svorek a průřezy vodičů pro zapojování ovládacích obvodů.
Tab. 2.10. Označení svorek řídící svorkovnice a průřezy vodičů (stejné pro všechny typy)
Označení svorek
Šrouby
FM, AC, AM, SC, SP, SN, A1, A2, +V, -V, S1,
S2, S3, S4, S5, S6, S7, MA, MB, MC, M1, M2,
M3, M4, M5, M6, MP, RP, R+, R-, S+, S-, IG
Pro typ
svorek
Phoenix
E (G)
*1.
*2.
Utahovací
moment
[N x m]
M3.5
0,5 ÷ 0,6
Použitelné rozměry
vodiče [mm2]
Samostatný vodič
0,14 ÷ 2,5
Lanko:
0,14 ÷ 1,5
0,8 ÷ 1,0
0,5 ÷ 2
*2
Doporučený
rozměr
vodiče [mm2]
Typ vodiče
:
0,75
•
Stíněné párované kabely*1
•
Stíněné PE kabely
s vinylovým pláštěm
1,25
Pro externí zadávání frekvenční žádosti použijte stíněné párované kabely.
Ke zjednodušení zapojování a zvýšení spolehlivosti je doporučováno k zapojení použít špičky pro nepájené spoje.
Špičky pro nepájené spoje
Tab. 2.11. Špičky pro nepájené spoje
Průřez vodiče [mm2]
Typ
d1
d2
L
0,25
AI 0,25 – 8YE
0,8
2
12,5
0,5
AI 0,5 – 8WH
1,1
2,5
14
0,75
AI 0,75 – 8GY
1,3
2,8
14
1,25
AI 1,5 – 8BK
1,8
3,4
14
2)
AI 2,5 – 8BU
2,3
4,2
14
Obr. 2.13. Rozměry špiček pro nepájené spoje
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 16
Varispeed F7
Způsob zapojování
Pro připojení vodičů na svorky řídící svorkovnice použijte následující postup:
1. Povolte šrouby svorek tenkým šroubovákem.
2. Zasuňte konce vodičů zespodu do svorkovnice.
3. Přitáhněte pevně svorkovnicové šrouby.
Obr. 2.14. Připojení vodičů k řídící svorkovnici
Funkce svorek řídící svorkovnice
V tabulce 2.12. jsou uvedeny funkce svorek řídící svorkovnice.
Tab. 2.12. Funkce řídící svorkovnice (počáteční nastavení)
Analogové vstupní
signály
Vstupní logické signály
Svorka
Funkce
S1
Start vpřed / stop
ON: Start vpřed; OFF: Stop
S2
Start vzad / stop
ON: Start vzad;
*1
Úroveň signálu
OFF: Stop
S3
Externí porucha
S4
Reset poruchy
S5
Výběr frekvence 1 *1
ON: Pomocná frekvenční žádost
(Přepínání hlavní/pomocná frekvence)
S6
Výběr frekvence 2
S7
Krokování
SC
Společná svorka digitálních vstupů
SN
0 V pro vstupní signály
SP
Napájení digitálních vstupů
ON: Při poruše
*
ON: Reset
*1
*1
ON: Výběr frekvence 2
Funkce se volí
nastavením
H1–01 ÷ H1–05.
24 VDC, 8 mA
Izolované optočlenem
ON: Krokovací frekvence
---
---
---
---
Napájení programovatelných digitálních vstupů +24VDC
24 VDC, max. 250 mA
*2
+V
+ 15 V
Zdroj + 15 V pro potenciometr
+ 15 V (max. proud: 20 mA)
–V
– 15 V
Zdroj – 15 V pro potenciometr
– 15 V (max. proud: 20 mA)
A1
Frekvenční žádost
– 10 až + 10 V / 100 %
Programovatelný analogový vstup
4 až 20 mA / 100 %
–10 až +10 V / 100 %
A2
AC
E (G)
M1
M2
Logické výstupní signály
Název řídícího signálu
M3
M4
M5
Společná svorka analogových vstupů
---
4 až 20 mA (250 Ω)
– 10 až + 10 V (20 Ω)
---
Svorka stínění
Svorka pro připojení stínění, případně k připojení ochranné země doplňkových karet.
Chod (1 NO kontakt)
ON: Pokud je měnič v provozu
Nulové otáčky
ON: Při úrovni nulových otáček
(b2–01) nebo nižší
Shoda frekvence
ON: V intervalu: nastavená
frekvence ± 2 Hz
Poruchové kontakty
Sepnuto MA-MC –> porucha
Rozepnuto MB-MC –> porucha
M6
MA
MB
– 10 až + 10 V (20 kΩ)
Funkce se volí
v H3–09.
MC
Programovatelné
digitální výstupy
Beznapěťové kontakty;
Kapacita:
max. 1 A při 250 VAC
max. 1 A při 30 VDC *3
Beznapěťové kontakty;
Kapacita:
max. 1 A při 250 VAC
max. 1 A při 30 VDC *3
ON = sepnuto; OFF = rozepnuto
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 17
Varispeed F7
Tab. 2.12. Funkce řídící svorkovnice (počáteční nastavení) - pokračování
Výstupní analogové
signály
Svorka
Pulsní
I/O
Funkce
Úroveň signálu
FM
Programovatelný analogový výstup
(výstupní frekvence)
AC
Společná svorka analogových
výstupů
AM
Programovatelný analogový výstup
(výstupní proud)
RP
Pulsní vstup
MP
Pulsní monitorovací výstup
H6–06 (Výstupní frekvence)
Vstup pro sériovou komunikaci
Pro zapojení RS-485 2-vodiče propojte následující
svorky:
- R+ a S+
- R– a S–
R+
Sériová linka
485/422
Název řídícího signálu
R–
S+
S–
IG
–10 až +10 V / 100 % frekvence
Programovatelný
analogový výstup 1
– 10 až + 10 V, max. ± 5%,
max. 2 mA
---
*4
5 V / Jmenovitý proud měniče
Programovatelný
analogový výstup 2
H6–01 (Vstup frekvenční žádosti)
Výstup pro sériovou komunikaci
Signálová zem
---
0 až 32 kHz (3 kΩ); Vysoká
úroveň napětí: 3,5 až 13,2 V
0 až 32 kHz (3 kΩ); Výstup
+ 5V (2,2 kΩ)
Diferenční vstup
Izolace optočlenem
Diferenční vstup
Izolace optočlenem
---
ON = sepnuto; OFF = rozepnuto
* 1.
Tovární přednastavení vstupů S3 ÷ S7. Pro ovládání tlačítky (3-vodiče) je přednastavení následující: S6 – výběr frekvence 1; S7 –
výběr frekvence 2.
* 2.
Nepoužívejte tento zdroj pro napájení žádného externího zařízení.
* 3.
Při řízení indukčností (např. cívka relé se stejnosměrným napájením) vždy zapojte odrušovací diodu (viz. obr. 2.15.).
* 4.
Specifikace pulsního referenčního vstupu je uvedena v následující tabulce:
Nízká úroveň napětí
0,0 ÷ 0,8 V
Vysoká úroveň napětí
3,5 ÷ 13,2 V
Střída
30 ÷ 70%
Pulsní frekvence
0 ÷ 32 kHz
Obr. 2.15. Zapojení odrušovací diody
Propojka CN15 a DIP přepínač S1
Obr. 2.16. Propojka CN15 a DIP přepínač S1
Funkce propojky CN15 a DIP přepínače S1 jsou popsány v následující tabulce.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 18
Varispeed F7
Tab. 2.13. Funkce propojky CN15 a DIP přepínače S1
Název
Funkce
Nastavení
S1-1
Zakončovací odpor pro sériovou komunikaci
RS-485 a RS422
OFF: Zakončovací odpor není připojen
ON: Zakončovací odpor 110 Ω
S1-2
Přepínač analogového vstupu A2
V: 0 ÷ 10 V (vnitřní odpor: 20 kΩ)
I: 4 ÷ 20 mA (vnitřní odpor: 250 Ω)
CN15-CH1
Přepínač vstupu napětí / proudu programovatelného
analogového výstupu FM
I: Výstup proudu
V: Výstup napětí
CN15-CH2
Přepínač vstupu napětí / proudu programovatelného
analogového výstupu AM
I: Výstup proudu
V: Výstup napětí
Ovládání NPN a PNP
Logické vstupy lze pomocí vstupů SN, SC a SP přepínat mezi ovládáním NPN (společných 0 V pro vstupy)
a PNP (společných + 24 V pro vstupy). Je umožněno také používání externího napájení.
Tab. 2.14 . Ovládání NPN a PNP
Interní napájení – ovládání NPN
Externí napájení – ovládání NPN
Interní napájení – ovládání PNP
Externí napájení – ovládání PNP
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 19
Varispeed F7
Zapojení řídící svorkovnice
Obr. 2.17. Schéma zapojení řídící svorkovnice měniče F7
Zásady pro zapojování řídících obvodů
Při zapojování řídících obvodů dodržujte následující pokyny:
•
Oddělte kabely pro řízení měniče od silových kabelů (svorky silové svorkovnice R/L1, S/L2, T/L3, B1, B2,
U/T1, V/T2, W/T3, 6 , 5 1, 5 2).
•
Oddělte vodiče ovládacích obvodů zapojené na svorky řídící svorkovnice MA, MB, MC, M1, M2, M3, M4,
M5, M6 od kabelů ostatních řídících obvodů.
•
Při použití doplňkového externího napájení by měl být použit certifikovaný zdroj.
•
Pro předcházení chybné funkci vlivem rušení použijte pro ovládací obvody párované stíněné kabely.
•
Uzemněte stínění kabelů tak, abyste maximalizovali styčnou plochu stínění a zemnění.
•
Uzemněte stínění na obou koncích kabelu.
2.6
Kontrola
Po ukončení zapojování ještě jednou všechna zapojení zkontrolujte! Neověřujte spojitost řídících obvodů.
Proveďte následující kontrolu:
•
Je vše správně zapojeno?
•
Nezapomněli jste odstranit odstřižené kusy vodičů, šroubky nebo jiné cizorodé materiály?
•
Jsou všechny šrouby dotažené? Nedotýkají se konce vodičů jiných svorek?
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 20
Varispeed F7
2.7
Instalace a zapojení doplňkových karet
Typy a technická specifikace doplňkových karet
V měniči mohou být namontovány až dvě doplňkové karty. Do každého ze dvou konektorů A a C na řídící desce
lze namontovat jednu doplňkovou kartu (viz. obr. 2.18.).
V následující tabulce je přehled typů doplňkových karet a jejich technická specifikace.
Tab. 2.15. Specifikace doplňkových karet
Doplňková
karta
Zpětnovazební
karta
Typ
Specifikace
Konektor
PG-A2
Jeden kanál (A nebo B), vstup +12V nebo otevřený kolektor, max. čítací frekvence: 30kHz
A
PG-B2
Dva kanály (A a B), vstupy +12V, max. čítací frekvence: 30 kHz
A
PG-D2
Jeden kanál (A nebo B), vstup–linkový budič (úroveň RS-422), max. čítací frekvence: 300kHz
A
PG-X2
Tři kanály (A, B, Z), vstupy– linkový budič (úroveň RS-422), max. čítací frekvence: 300 kHz
A
Komunikační karta
DeviceNet
SI-N
Doplňková karta pro DeviceNet
C
Komunikační karta
Profibus–DP
SI-P
Doplňková karta pro Profibus-DP
C
Komunikační karta
InterBus–S
SI-R
Doplňková karta pro InterBus-S
C
Instalace
Před montáží doplňkové karty odstraňte kryt svorkovnice a ujistěte se, že nesvítí indikátor el. náboje CHARGE
uvnitř měniče. Poté vyjměte panel digitálního operátoru, odstraňte přední kryt a namontujte doplňkovou kartu.
Při montáži se řiďte instrukcemi dodávanými s doplňkovou kartou.
Zajištění konektorů doplňkové karty A a C proti vysunutí
Po instalaci doplňkové karty do slotu A nebo C zajistěte doplňkové kartu na straně konektoru proti vysunutí
zasunutím zajišťující svorky. Stisknutím odstávající částí a vytažením lze v případě potřeby svorku jednoduše
odstranit.
Obr. 2.18. Instalace doplňkových karet
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 21
Varispeed F7
Svorkovnice zpětnovazebních karet
PG–A2
V následující tabulce je uvedena specifikace svorkovnice zpětnovazební karty A2.
Tab. 2.16. Technická specifikace svorkovnice zpětnovazební karty A2
Svorkovnice
Č. svorky
Funkce
Specifikace
1
12 VDC (±5%), max. 200 mA
Napájení snímače (pulsního generátoru)
2
0 VDC (pro napájení)
3
Svorka pro přepínání mezi vstupem 12 V a otevřeným
kolektorem. Pro otevřený kolektor propojte svorky 3 a 4.
+12 V / otevřený kolektor
4
TA1
Úroveň signálu:
H: +4 ÷ 12 V; L: max. +1 V
(Maximální frekvence čítání: 30 kHz)
5
Vstup z IRC snímače
6
0 V (pro pulsní vstup)
7
12 VDC (±10%), max. 20 mA
Pulsní monitorovací výstup
8
TA2
(E)
0 V (pro pulsní monitorovací výstup)
Stínění
---
PG–B2
V následující tabulce je uvedena specifikace svorkovnice zpětnovazební karty B2.
Tab. 2.17. Technická specifikace svorkovnice zpětnovazební karty B2
Svorkovnice
Č. svorky
1
Funkce
Specifikace
Napájení snímače (pulsního generátoru)
12 VDC (±5%), max. 200 mA
2
0 VDC (pro napájení)
3
Úroveň signálu: H: +8 ÷ 12 V; L: max. +1 V
(Maximální frekvence čítání: 30 kHz)
Vstup z IRC snímače – A kanál
TA1
4
0 V (pro pulsní vstup, kanál A)
5
Úroveň signálu: H: +8 ÷ 12 V; L: max. +1 V
(Maximální frekvence čítání: 30 kHz)
Vstup z IRC snímače – B kanál
6
0 V (pro pulsní vstup, kanál B)
1
Pulsní monitorovací výstup – A kanál
Otevřený kolektor, 24 VDC, max. 30 mA
Pulsní monitorovací výstup – B kanál
Otevřený kolektor, 24 VDC, max. 30 mA
2
TA2
3
4
TA3
(E)
Stínění
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
---
2 – 22
Varispeed F7
PG–D2
V následující tabulce je uvedena specifikace svorkovnice zpětnovazební karty D2.
Tab. 2.18. Technická specifikace svorkovnice zpětnovazební karty D2
Svorkovnice
Č. svorky
Funkce
Specifikace
1
2
12 VDC (±5%), max. 200 mA *
Napájení snímače (pulsního generátoru)
3
TA1
TA2
5 VDC (±5%), max. 200 mA *
4
Vstup z IRC snímače – A/B kanál (+)
5
Vstup z IRC snímače – A/B kanál (–)
6
Společná svorka
7
Pulsní monitorovací výstup – A/B kanál
(+)
8
Pulsní monitorovací výstup – A/B kanál (–)
(E)
0 VDC (pro napájení)
Linkový budič (úroveň RS–422)
(Maximální frekvence čítání: 300 kHz)
---
Linkový výstup (úroveň RS–422)
Stínění
---
* Napájení 5 VDC a 12 VDC nelze používat současně.
PG–X2
V následující tabulce je uvedena specifikace svorkovnice zpětnovazební karty X2.
Tab. 2.19. Technická specifikace svorkovnice zpětnovazební karty X2
Svorkovnice
Č. svorky
Funkce
Specifikace
1
2
12 VDC (±5%), max. 200 mA *
Napájení snímače (pulsního generátoru)
3
TA1
TA2
TA3
5 VDC (±5%), max. 200 mA *
4
Vstup z IRC snímače – A kanál (+)
5
Vstup z IRC snímače – A kanál (–)
6
Vstup z IRC snímače – B kanál (+)
7
Vstup z IRC snímače – B kanál (–)
8
Vstup z IRC snímače – Z puls (+)
9
Vstup z IRC snímače – Z puls (–)
10
Společná svorka
1
Pulsní monitorovací výstup – A kanál (+)
2
Pulsní monitorovací výstup – A kanál (–)
3
Pulsní monitorovací výstup – B kanál (+)
4
Pulsní monitorovací výstup – B kanál (–)
5
Pulsní monitorovací výstup – Z puls (+)
6
Pulsní monitorovací výstup – Z puls (–)
7
Společná svorka
(E)
0 VDC (pro napájení)
Linkový budič (úroveň RS–422)
(Maximální frekvence čítání: 300 kHz)
---
Stínění
Linkový výstup (úroveň RS–422)
---
* Napájení 5 VDC a 12 VDC nelze používat současně.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 23
Varispeed F7
Zapojení
Zapojení PG–A2
Na následujících schématech jsou příklady zapojení zpětnovazební karty A2.
Obr. 2.19. Zapojení PG–A2 (vstup +12 V)
•
•
•
Pro přenos signálů musí být použity stíněné párované kabely.
Zdroj napájení snímače zpětné vazby používejte pouze pro napájení pulsního generátoru (enkodéru). Použití k jinému účelu může
způsobit špatnou funkci zapříčiněnou rušením.
Délka vedení ke snímači zpětné vazby nesmí být delší než 100 m.
Obr. 2.20. Zapojení PG–A2 (otevřený kolektor)
Obr. 2.21. Konfigurace vstup/výstupních obvodů PG–A2
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 24
Varispeed F7
Zapojení PG–B2
Na následujících schématech jsou příklady zapojení zpětnovazební karty B2.
•
•
•
•
Pro přenos signálů musí být použity stíněné párované kabely.
Zdroj napájení snímače zpětné vazby používejte pouze pro napájení pulsního generátoru (enkodéru). Použití k jinému účelu může
způsobit špatnou funkci zapříčiněnou rušením.
Délka vedení ke snímači zpětné vazby nesmí být delší než 100 m.
Směr otáčení snímače zpětné vazby lze nastavit v uživatelské konstantě F1–05. Tovární nastavení: A kanál předchází B kanál
při směru otáčení vpřed.
pulsy A kanálu
pulsy B kanálu
Obr. 2.22. Zapojení PG–B2
•
•
Při zapojení enkodéru s napěťovým výstupem, zvolte typ, který má zatížitelnost výstupních kanálů alespoň 12 mA.
Dělící poměr monitorovacího výstupu lze změnit uživatelskou konstantou F1–06.
Obr. 2.23. Konfigurace vstup/výstupních obvodů PG–B2
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 25
Varispeed F7
Zapojení PG–D2
Na následujícím schématu je příklad zapojení zpětnovazební karty D2.
•
•
•
Pro přenos signálů musí být použity stíněné párované kabely.
Zdroj napájení snímače zpětné vazby používejte pouze pro napájení pulsního generátoru (enkodéru). Použití k jinému účelu může
způsobit špatnou funkci zapříčiněnou rušením.
Délka vedení ke snímači zpětné vazby nesmí být delší než 100 m.
Obr. 2.24. Zapojení PG–D2
Zapojení PG–X2
Na následujícím schématu je příklad zapojení zpětnovazební karty X2.
•
•
•
•
Pro přenos signálů musí být použity stíněné párované kabely.
Zdroj napájení snímače zpětné vazby používejte pouze pro napájení pulsního generátoru (enkodéru). Použití k jinému účelu může
způsobit špatnou funkci zapříčiněnou rušením.
Délka vedení ke snímači zpětné vazby nesmí být delší než 100 m.
Směr otáčení snímače zpětné vazby lze nastavit v uživatelské konstantě F1–05. Tovární nastavení: A kanál předchází B kanál
při směru otáčení vpřed.
Obr. 2.25. Zapojení PG–X2
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 26
Varispeed F7
Zapojování obvodu zpětné vazby
K připojení snímače nepoužívejte pro vedení signálů zpětné vazby kabely delší než 100 m a oddělte je
od silových kabelů.
Pro vstupy ze snímače zpětné vazby a pulsní monitorovací výstupy použijte stíněné párované kabely a zapojte
stínění na příslušnou svorku (E).
Průřezy vodičů (stejné pro všechny typy)
Tab. 2.20. Rozměry vodičů
Svorky
Šrouby
Napájení snímače
Vstupy z IRC snímače
Pulsní monitorovací výstupy
Svorka stínění
--M3,5
Průřez vodiče [mm2]
Lanko: 0,5 ÷ 1,25
Samostatný vodič: 0,5 ÷ 1,25
Typ vodiče
•
•
Stíněné párované kabely
Stíněné PE kabely s vinylovým pláštěm
0,5 ÷ 2
Špičky pro nepájené spoje
Pro zjednodušení připojování vodičů ke svorkovnici a pro zvýšení spolehlivosti je doporučováno použít rovné
špičky pro nepájené spoje. (Specifikace viz. tab. 2.11.)
Velikosti připojovacích šroubů a utahovací moment
V následující tabulce jsou uvedeny velikosti koncovek a utahovací momenty pro různé průměry vodičů.
Tab. 2.21. Velikosti koncovek a utahovací moment
Průřez vodiče [mm2]
Šrouby
Koncovky
0,5
1,25 ÷ 3,5
0,75
1,25 ÷ 3,5
1,25
M3,5
1,25 ÷ 3,5
2
Utahovací moment [N x m]
0,8
2 ÷ 3,5
Způsob a pokyny k zapojení
Způsob zapojování je obdobný jako při použití rovných špiček pro nepájené spoje (viz. str. 2–17). Při zapojování
se řiďte následujícími pokyny:
•
Oddělte kabely přenosových signálů zpětné vazby od silových napájecích kabelů a od ostatních
ovládacích obvodů.
•
Zapojte stínění. Stínění musí být zapojeno pro předcházení provozním poruchám způsobených rušením.
Nepoužívejte kabely delší než 100 m.
•
Připojte kabel stínění (zelený zemnící kabel doplňkové karty) na svorku stínění (E).
•
Nepájejte konce vodičů, můžete způsobit chybný kontakt.
•
Pokud nepoužíváte špičky pro nepájené spoje, odizolujte vodiče v délce cca 5,5 mm.
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby (enkodéru)
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby závisí na typu zpětnovazební karty. Nastavte správný počet pro konkrétní
použitý typ karty.
PG–A2/B2
Maximální čítací frekvence je 32,767 Hz.
Použijte snímač zpětné vazby, jehož maximální frekvence při jmenovité rychlosti motoru je přibližně 20 kHz.
Rychlost motoru při maximální výstupní frekvenci [min –1] x počet pulsů zpětné vazby na jednu otáčku = 20,000 Hz
60
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 27
Varispeed F7
V následující tabulce jsou uvedeny příklady výstupních frekvencí (počty pulsů) snímače zpětné vazby
při maximální výstupní frekvenci.
Tab. 2.22. Volba počtu pulsů zpětné vazby
Jmenovitá rychlost motoru [min-1]
Počet pulsů zpětné vazby [pulsy/ot]
Výstupní frekvence snímače zpětné vazby
při maximální výstupní frekvenci [Hz]
800
600
18,000
POZN.:
1500
800
20,000
1200
1000
20,000
900
1200
18,000
1. Otáčky motoru při maximální frekvenci = synchronní otáčky motoru.
2. Napájení snímače zpětné vazby je 12 V.
3. Pokud je spotřeba zdroje vyšší než 200 mA, je vyžadován oddělený zdroj napájení. (Pokud má být ošetřen krátkodobý výpadek
napájení, použijte záložní kondenzátor nebo jinou metodu).
Obr. 2.26. Způsob připojení PG–B2
PG–D2/X2
Zdroj snímače zpětné vazby 5 nebo 12 V.
Před zapojením zkontrolujte technickou specifikaci zdroje.
Maximální čítací frekvence je 300 kHz.
Pro výpočet výstupní frekvence snímače zpětné vazby použijte následující vztah:
f PG [Hz] = Rychlost motoru při maximální výstupní frekvenci [min –1 ]
60
x počet pulsů zpětné vazby na jednu otáčku
Pokud je spotřeba zdroje vyšší než 200 mA, je vyžadován oddělený zdroj napájení. (Pokud má být ošetřen
krátkodobý výpadek napájení, použijte záložní kondenzátor nebo jinou metodu).
Obr. 2.27. Způsob připojení PG–X2 (pro napájení 12 V)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
2 – 28
Varispeed F7
3.
DIGITÁLNÍ OPERÁTOR A MÓDY MĚNIČE
Popis funkcí digitálního operátoru, přehled provozních módů měniče, popis dat zobrazených na displeji
digitálního operátoru v jednotlivých módech a přepínání mezi módy.
3.1
Digitální operátor
Popis digitálního operátoru
Klávesy digitálního operátoru
3.2
Módy
Popis módů měniče
Přepínání módů
Provozní mód
Rychlý programovací mód
Rozšířený programovací mód
Kontrolní mód (Verifikace)
Autotuning
Tab. 3.1. Funkce kláves digitálního operátoru
Tab. 3.2. Popis jednotlivých módů měniče
Tab. 3.3. Nastavování konstant v rozšířeném programovacím módu
Obr. 3.1. Popis a funkce částí digitálního operátoru
Obr. 3.2. LED indikátory na klávesách RUN a STOP
Obr. 3.3. Schéma přepínání mezi módy
Obr. 3.4. Schéma ovládání digitálního operátoru pro přístup mezi funkcemi provozního módu
Obr. 3.5. Schéma ovládání digitálního operátoru při nastavování konstant v rychlém programovacím módu
Obr. 3.6. Schéma ovládání digitálního operátoru při nastavování konstant v rozšířeném programovacím módu
Obr. 3.7. Schéma ovládání digitálního operátoru při zobrazování modifikovaných konstant v kontrolním módu
Obr. 3.8. Schéma ovládání digitálního operátoru při autotuningu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–1
Varispeed F7
3.1
DIGITÁLNÍ OPERÁTOR
Popis funkcí a zobrazení na displeji digitálního operátoru.
Popis digitálního operátoru
Na následujícím obrázku jsou popsány funkce jednotlivých částí digitálního operátoru.
Obr. 3.1. Popis a funkce částí digitálního operátoru
Klávesy digitálního operátoru
V následující tabulce jsou uvedeny názvy a funkce jednotlivých kláves digitálního operátoru.
Tab. 3.1. Funkce kláves digitálního operátoru
Klávesa
Název
Klávesa
LOCAL/REMOTE
Klávesa
MENU
Funkce
Přepínání mezi ovládáním měniče z řídící svorkovnice (REMOTE – dálkově)
nebo pomocí digitálního operátoru (LOCAL – místně).
V konstantě o2-01 je možno nastavit funkčnost (nefunkčnost) klávesy.
Volba módu.
Klávesa
ESC
Návrat do stavu před stisknutím klávesy DATA/ENTER. (Posun na předcházející menu,
obnovení původní hodnoty před uložením).
Klávesa
JOG
Umožňuje krokování (běh po dobu stisku klávesy) při ovládání měniče z digitálního
operátoru.
Klávesa
FWD/REV
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Volba směru otáčení motoru při ovládání měniče z digitálního operátoru.
3–2
Varispeed F7
Tab. 3.1. Funkce kláves digitálního operátoru (pokračování)
Klávesa
Název
Klávesa
Shift/RESET
Klávesa
Volba pozice aktivního znaku, který má být upravován při nastavování uživatelských
konstant. Znak na zvolené pozici bliká.
Funkce reset v případě výskytu poruchy.
UP
Výběr položky z menu, nastavení čísla uživatelské konstanty, zvyšování hodnoty.
Posun na následující položku v menu nebo na následující konstantu.
DOWN
Výběr položky z menu, nastavení čísla uživatelské konstanty, snižování hodnoty.
Posun na předchozí položku v menu nebo na předchozí konstantu.
Klávesa
Klávesa
Funkce
DATA/ENTER
Potvrzení výběru položky z menu, výběru konstanty a uložení nastavené hodnoty.
Přepínání z jednoho režimu zobrazení na další.
Klávesa
RUN
Povel START. Spouštění provozu měniče při ovládání z digitálního operátoru.
Klávesa
STOP
Povel STOP. Zastavování chodu měniče.
Funkčnost klávesy v režimu ovládání měniče z řídící svorkovnice lze nastavit v konstantě
o2-02.
POZN.: Vyjma schémat jsou klávesy v textu označovány názvy uvedenými v této tabulce.
V levé horní části kláves RUN a STOP jsou umístěny LED indikátory indikující provozní stav měniče.
Během počátečního buzení nebo stejnosměrného brždění bliká indikátor klávesy RUN a svítí indikátor klávesy
STOP. Vztah mezi stavem indikátorů na klávesách RUN a STOP a stavem měniče je uveden na následujícím
obrázku.
Obr. 3.2. LED indikátory na klávesách RUN a STOP
3.2
Módy
Popis módů (skupin konstant a funkcí) měniče a způsobu přepínání mezi jednotlivými módy.
Popis módů měniče
Uživatelské konstanty a monitorovací funkce měniče jsou uspořádány do skupin nazývaných módy, což
usnadňuje čtení a nastavování jednotlivých konstant a funkcí měniče. Měniče F7 jsou vybaveny 5–ti módy.
Popis módů a jejich základních funkcí je uveden v následující tabulce.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–3
Varispeed F7
Tab. 3.2. Popis jednotlivých módů měniče
Mód
Základní funkce
PROVOZNÍ MÓD
V tomto módu může být měnič v provozu.
Použití módu: monitorování veličin (např. hodnoty frekvenční žádosti nebo výstupního
proudu), zobrazení historie poruch, čtení v paměti poslední poruchy.
MÓD RYCHLÉHO PROGRAMOVÁNÍ
Použití módu: čtení a nastavování skupiny základních uživatelských konstant minimálně
nutných k provozu měniče.
MÓD ROZŠÍŘENÉHO PROGRAMOVÁNÍ
KONTROLNÍ MÓD (VERIFIKACE)
MÓD AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ
(AUTOTUNING) *
Použití módu: čtení a nastavování všech uživatelských konstant.
Použití módu: čtení a nastavování uživatelských konstant, jejichž nastavení bylo
změněno z přednastavení od výrobce.
Použití módu: pro řízení motoru s neznámými parametry v režimu vektorového řízení.
Parametry motoru jsou automaticky změřeny/vypočteny a nastaveny.
Tento mód lze použít i pouze pro změření odporu vinutí mezi fázemi.
* Před provozem v režimu vektorového řízení vždy proveďte autotunig s připojeným motorem.
Přepínání módů
Stisk klávesy MENU v kterémkoliv režimu zobrazení vyvolá základní menu pro výběr módu měniče. Dalším
stisknutím klávesy MENU se pak lze přepínat mezi jednotlivými módy.
Stisknutím klávesy DATA/ENTER potvrdíte výběr módu, výběr skupiny konstant/konstanty a zobrazíte
nastavenou hodnotu zvolené konstanty.
Obr. 3.3. Schéma přepínání mezi módy
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–4
Varispeed F7
Provozní mód
V provozním módu může být měnič v provozu. V tomto módu lze také zobrazovat hodnoty monitorovaných
veličin (frekvenční žádost, výstupní frekvenci, výstupní proud a monitorovanou veličinu zvolenou v konstantě
o1–01), historii poruch a informace o provozním stavu poslední poruchy.
Pokud je nastavením b1–01 = 0 zvolen digitální operátor zdrojem frekvenční žádosti, lze v režimu zobrazení
pro nastavování frekvenční žádosti, měnit frekvenci pomocí kláves UP, DOWN a Shift/RESET. Stisknutím
klávesy DATA/ENTER se nastavená hodnota zapíše.
Příklad práce s digitálním operátorem v provozním módu
Obr. 3.4. Schéma ovládání digitálního operátoru pro přístup mezi funkcemi provozního módu
DŮLEŽITÉ!
Monitor frekvenční žádosti je zobrazen na displeji po zapnutí napájení.
Veličinu, jejíž monitorovaná hodnota má být zobrazena po zapnutí napájení, je možno zvolit v konstantě o1–02 (Volba
monitoru po zapnutí napájení měniče).
Provoz měniče nelze spustit z režimu zobrazení pro výběr módu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–5
Varispeed F7
Rychlý programovací mód
V rychlém programovacím módu lze číst a nastavovat skupinu konstant požadovanou při prověrce chodu.
Měnit hodnoty konstant lze v režimu zobrazení obsahu konstant (displej pro nastavování hodnot). Pro změnu
při nastavování hodnot a frekvence použijte klávesy UP, DOWN a Shift/RESET. Stisknutím klávesy
DATA/ENTER po změně nastavení se nastavená hodnota zapíše do uživatelské konstanty a displej se vrátí
ke zobrazení označení konstanty.
Příklad práce s digitálním operátorem v módu rychlého programování
Obr. 3.5. Schéma ovládání digitálního operátoru při nastavování konstant v rychlém programovacím módu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–6
Varispeed F7
Rozšířený programovací mód
V rozšířeném programovacím módu lze číst a nastavovat všechny uživatelské konstanty.
Měnit hodnoty konstant lze v režimu zobrazení obsahu konstant (displej pro nastavování hodnot). Pro změnu
nastavení konstanty použijte klávesy UP, DOWN a Shift/RESET. Stisknutím klávesy DATA/ENTER po změně
nastavení se nová hodnota zapíše do uživatelské konstanty a displej se vrátí ke zobrazení označení konstanty.
Příklad práce s digitálním operátorem v módu rozšířeného programování
Obr. 3.6. Schéma ovládání digitálního operátoru při nastavování konstant v rozšířeném programovacím módu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–7
Varispeed F7
Příklad postupu při nastavování uživatelských konstant
Př.: Postup změny nastavení konstanty C1–01 (Doba rozběhu 1) z hodnoty 10 s na hodnotu 20 s.
Tab. 3.3. Nastavování konstant v rozšířeném programovacím módu
Krok č.
Displej digitálního operátoru a stav
LED indikátorů
Popis
1.
Zapnutí napájení.
2.
Stiskem klávesy MENU se posunete na výběr provozního
módu.
3.
Dalším stiskem klávesy MENU se posunete na výběr
rychlého programovacího módu.
4.
Dalším stiskem klávesy MENU se posunete na výběr
rozšířeného programovacího módu.
5.
Stiskem klávesy DATA/ENTER potvrďte volbu
rozšířeného programovacího módu.
6.
Pomocí klávesy UP nebo DOWN vyberte konstantu
C1–01 (Doba rozběhu 1).
7.
Stiskem klávesy DATA/ENTER zobrazte obsah konstanty
C1–01 (10.00) v režimu zobrazení pro nastavování
hodnot.
8.
Klávesou Shift/RESET přesuňte kurzor na pozici znaku,
který bude upravován (vpravo, znak na zvolené pozici
bliká).
9.
Klávesou UP změňte hodnotu na 20.00 s.
10.
Nastavenou hodnotu uložíte klávesou DATA/ENTER.
Po stisknutí klávesy DATA/ENTER je po dobu 0,5 s
na displeji zobrazeno „END“ a poté se po dobu 0,5 s
zobrazí uložená hodnota 20.00 s.
11.
Displej se vrátí ke zobrazení označení konstanty –
C1–01.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–8
Varispeed F7
Kontrolní mód (Verifikace)
V kontrolním módu je možno zobrazit každou konstantu, jejíž obsah byl v programovacím módu, nebo
autotuningem změněn z počátečního přednastavení. Pokud nebylo změněno nastavení žádné konstanty,
zobrazí se v kontrolním módu na displeji „None“.
I v kontrolním módu lze použitím stejného postupu jako v programovacích módech měnit nastavení konstant.
Pro změnu nastavení konstanty použijte klávesy UP, DOWN a Shift/RESET. Stisknutím klávesy DATA/ENTER
po změně nastavení se nová hodnota zapíše do uživatelské konstanty a displej se vrátí ke zobrazení označení
konstanty.
Příklad práce s digitálním operátorem v kontrolním módu
Př.: Konstanty b1–01, C1–01, E1–01 a E2–01 byly změněny oproti svému počátečnímu nastavení.
Obr. 3.7. Schéma ovládání digitálního operátoru při zobrazování modifikovaných konstant v kontrolním módu
Autotuning
Autotuning automaticky změří a nastaví parametry motoru vyžadované pro správný chod motoru ve všech
režimech řízení. Před provozem motoru s vektorovým způsobem řízení proveďte automatické ladění vždy!
Pokud je nastaveno U/f řízení, lze zvolit pouze stacionární autotuning pro změření odporu vinutí mezi fázemi
motoru.
V případě, že by mělo být používáno vektorové řízení a motor nelze odpojit od zátěže, proveďte stacionární
autotuning.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3–9
Varispeed F7
Příklad postupu při automatickém ladění
Zvolte mód automatického ladění. Zadejte štítkové údaje motoru – jmenovitý výkon (v kW), jmenovité napětí,
jmenovitý proud, jmenovitou frekvenci, jmenovité otáčky a počet pólů motoru a stiskněte klávesu RUN. Motor se
rozběhne a automaticky se nastaví změřené hodnoty parametrů motoru.
Autotuning lze spustit až po nastavení všech uvedených vstupních údajů. Autotuning nelze spustit při zobrazení
konstanty, např. T1–04 (Jmenovité napětí motoru) na displeji.
Konstanty lze měnit na displeji pro nastavování hodnot. Pro změnu nastavené hodnoty použijte klávesy UP,
DOWN a Shift/RESET. Stisknutím klávesy DATA/ENTER se nastavená hodnota zapíše do konstanty a displej
se vrátí ke zobrazení označení konstanty.
Na následujícím schématu je zobrazen postup při autotuningu pro vektorové řízení bez zpětné vazby.
POZN.:
Během rotačního autotuningu je na displeji zobrazeno TUn10, během stacionárního autotuningu TUn11. Při spuštění autotuningu
se rozsvítí LED indikátor „DRIVE“ (Chod).
Obr. 3.8. Schéma ovládání digitálního operátoru při autotuningu
DŮLEŽITÉ!
Pokud během autotuningu dojde k chybě nebo k poruše, použijte informace z kapitoly 7. (Viz. „Chybová hlášení během
autotuningu“.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
3 – 10
Varispeed F7
4.
PROVĚRKA CHODU
Postup při prověrce chodu a zkušební provoz měniče.
4.1
Postup při prověrce chodu
4.2
Prověrka chodu
Kontrola aplikace
Nastavení vstupního napětí drátovou propojkou (u měničů třídy 3 x 400 V
s výkonem 75 kW a vyšším)
Zapnutí napájení
Kontrola stavu na displeji digitálního operátoru
Základní nastavení
Nastavení pro zvolený způsob řízení
Autotuning
Aplikační nastavení
Provoz bez zátěže
Provoz se zátěží
Kontrola a uložení uživatelských konstant
4.3
Pokyny k nastavení konstant
Tab. 4.1. Základní nastavení konstant
Tab. 4.2. Konstanty autotuningu
Tab. 4.3. Displej digitálního operátoru během autotuningu
Tab. 4.4. Úpravy nastavení konstant
Tab. 4.5. Konstanty nepřímo ovlivňující řízení
Obr. 4.1. Schéma postupu při prověrce chodu
Obr. 4.2. Zapojení měničů s velkým výkonem
Obr. 4.3. Nastavení podle způsobu řízení
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–1
Varispeed F7
4.1
POSTUP PŘI PROVĚRCE CHODU
Při prověrce chodu postupujte podle následujícího schématu. Při nastavování základní skupiny konstant vždy
nastavte konstantu C6–01 (Volba velké x normální zatížení) tak, aby nastavená hodnota odpovídala konkrétní
dané aplikaci.
*1.
*2.
*3.
*4.
Nutno nastavit u měničů napěťové třídy 3 x 400 V s výkonem 75 kW a vyšším.
Pokud je mezi motorem a snímačem zpětné vazby převod, nastavte v rozšířeném programovacím módu převodový poměr
v konstantách F1–12 a F1–13.
Pokud lze provést autotuning s připojeným motorem, použijte pro zvýšení přesnosti nastavení parametrů rotační autotuning.
Pokud je délka kabelu k motoru příliš dlouhá (50 m a více), proveďte pouze stacionární autotuning pro měření odporu vinutí mezi
fázemi.
Obr. 4.1. Schéma postupu při prověrce chodu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–2
Varispeed F7
4.2
PROVĚRKA CHODU
Kontrola aplikace
Před použitím měniče vždy nejprve zkontrolujte druh aplikace, pro kterou bude používán.
•
Ventilátor, vývěva, čerpadlo
•
Ostatní zařízení
Pro ostatní aplikace měniče F7, mimo ventilátory, vývěvy a čerpadla, (s kvadratickou momentovou
charakteristikou) nastavte C6–01 (Volba: velké x normální zatížení) na „0“ (Velké zatížení: nízká modulační
frekvence, konstantní moment). Tovární nastavení C6–01 = 1 (Normální zatížení: vysoká modulační frekvence,
proměnný moment).
Nastavení vstupního napětí drátovou propojkou (u měničů třídy 3x400 V s výkonem
75 kW a vyšším)
U měničů třídy 3x400 V s výkonem 75 kW a vyšším se přizpůsobuje napětí řídících obvodů napětí sítě.
Po nastavení velikosti napájecího napětí v konstantě E1–01 (Napájecí napětí) proveďte u těchto měničů
nastavení vstupního napětí drátovou propojkou podle sdruženého napětí napájecí sítě. Ve výrobě je nastaveno
440 V. Pokud napětí napájecí sítě není 440 V, použijte ke změně nastavení následující postup:
1. Vypněte napájení a počkejte minimálně 5 minut.
2. Zkontrolujte, že indikátor CHARGE zhasl.
3. Odstraňte kryt svorkovnice.
4. Zasuňte drátovou propojku do konektoru odpovídajícího velikosti napětí napájecí sítě.
5. Namontujte kryt svorkovnice zpět na původní místo.
Obr. 4.2. Zapojení měničů s velkým výkonem
Zapnutí napájení
Před zapnutím napájení zkontrolujte:
•
Velikost napájecího napětí:
pro měniče třídy 200 V: 3 x 200 ÷ 240 V, 50/60 Hz
pro měniče třídy 400 V: 3 x 400 ÷ 480 V, 50/60 Hz.
•
Ujistěte se, že výstupní svorky U, V a W a motor jsou správně zapojeny.
•
Zkontrolujte správnost zapojení řídící svorkovnice měniče a řídícího zařízení.
•
Nastavte všechny svorky řídící svorkovnice do stavu „rozepnuto“ (OFF).
•
Při použití zpětnovazební karty zkontrolujte správnost jejího zapojení.
•
Ujistěte se, že (pokud je to možné) motor není připojen k zátěži (mechanickému zařízení).
Kontrola stavu na displeji digitálního operátoru
Zobrazení monitoru frekvenční žádosti na displeji digitálního
operátoru.
Zobrazení normálního provozu
Při výskytu poruchy budou na displeji místo tohoto monitoru zobrazeny podrobnosti o poruše. V tomto případě použijte informace
z kapitoly 7 (Diagnostika a odstraňování poruch).
Zobrazení na digitálním operátoru se liší podle druhu poruchy.
(Příklad: Zobrazení poruchového hlášení při podpětí.)
Zobrazení při poruše
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–3
Varispeed F7
Základní nastavení
Zvolte rychlý programovací mód (LED indikátor „QUICK“ na panelu digitálního operátoru by měl svítit)
a nastavte následující uživatelské konstanty.
Tab. 4.1. Základní nastavení konstant
● : Musí být nastaveno.
Tř.
●
●
●
Konst.
č.
A1-01
b1-01
b1-02
Název
Metoda řízení
Popis
Volba způsobu řízení měniče:
0: U/f řízení
1: U/f řízení se zpětnou vazbou
2: Vektorové řízení bez zpětné vazby
Nastavení způsobu zadávání frekvenční žádosti:
0: Digitální operátor
Zdroj frekvenční 1: Řídící svorkovnice (program. analogový vstup)
2: Sériová linka
žádosti
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
Zdroj spouštění
Způsob
zastavení
๐ : Nastavte pokud je požadováno.
Rozsah
nastavení
Tovární nastavení
Strana
0÷2
0
5–7
1
5–8
6–4
6 – 48
6 – 61
0÷4
Nastavení způsobu spouštění měniče:
0: Digitální operátor
1: Řídící svorkovnice (program. digitální vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
0÷3
1
5–8
6–8
6 – 48
6 – 61
Volba způsobu zastavení po zadání povelu STOP:
0: Řízený doběh po rampě
1: Volný doběh
2: DC brždění
3: Volný doběh s časovačem
0÷3
0
5–8
6–9
6 – 10
๐
b1-03
●
C1-01
Nastavení doby rozběhu (rozběhové rampy) v sec.
Doba rozběhu 1 Doba, za kterou výstupní frekvence vzroste z 0
na 100% hodnotu.
0,0
÷
6000,0
10,0 s
5 – 14
6 – 12
6 – 13
●
C1-02
Doba doběhu 1
Nastavení doby doběhu (doběhové rampy) v sec.
Doba, za kterou výstupní frekvence spadne ze své
100% hodnoty na 0.
0,0
÷
6000,0
10,0 s
5 – 14
6 – 12
6 – 13
●
C6-01
Volba
velké
x
normální
zatížení
0 nebo 1
1
5 – 17
6–2
6–3
๐
C6-02
Výběr
modulační
frekvence
Volba modulační frekvence. Tovární nastavení
a rozsah nastavení závisí na nastavení C6-01.
0÷F
Závisí na nastavení
C6-01
5 – 17
6–2
6–3
๐
d1-01
÷
d1-04
a
d1-17
Multifrekvence
1 ÷ 4;
Krokovací
frekvenční
žádost
Nastavení požadované frekvenční žádosti
při multifrekvenčním řízení nebo při krokování.
0
÷
400,00 Hz
d1-01÷d1-04:
0,00 Hz
d1-17:
6,00 Hz
5 – 18
5 – 19
6–6
6–7
Nastavení vstupního napětí měniče ve voltech.
155 ÷ 255 V
(třída 3x230 V)
310 ÷ 510 V
(třída 3x400 V)
200 V
(třída 3x230 V)
400 V
(třída 3x400 V)
5 – 21
6 – 80
6 – 81
Nastavení jmenovitého proudu motoru.
10% ÷ 200%
jmenovitého
proudu měniče
Nastavení pro motory
všeobecného použití
se stejným výkonem
jako měnič
0,00 ÷ 2,50
H4-02: 1,00
H4-05: 0,50
●
E1-01
Napájecí napětí
●
E2-01
Jmenovitý
proud motoru
๐
H4-02
a
H4-05
Zesílení
výstupního
signálu na
svorce FM a AM
Volba zátěže podle dané aplikace: Velká (nízká
modulační frekvence, proudové přetížení max.150%
po dobu 1 minuty) x Normální (vysoká modulační
frekvence, proudové přetížení max.120% po dobu
1 minuty).
0: Velké zatížení
1: Normální zatížení
Lze použít k úpravě velikosti analogového signálu
na výstupech FM a AM.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–4
5
6
6
6
–
–
–
–
22
35
36
77
5 – 31
5 – 32
6 – 57
Varispeed F7
● : Musí být nastaveno.
Tř.
Konst.
č.
●
L1-01
๐
L3-04
DŮLEŽITÉ!
๐ : Nastavte pokud je požadováno.
Rozsah
nastavení
Tovární
nastavení
Strana
Volba použití funkce ochrany motoru proti přetížení:
0: Vyřazena z funkce
Ochrana motoru
1: Funkční – motor všeobecného použití (vlastní chlazení)
proti přetížení
2: Funkční – spec. motor pro použití s měniče (cizí chlazení)
3: Funkční – motor pro vektorové řízení s cizím chlazením
0÷3
1
5 – 34
6 – 35
6 – 36
Při použití brzdného doplňku (brzdový odpor, brzdná
jednotka nebo brzdná odporová jednotka) zajistěte, aby
konstanta L3–04 byla nastavena na hodnotu 0 (ochrana je
nefunkční) nebo 3 (funkční, s brzdným doplňkem).
0÷3
1
5 – 37
6 – 16
6 – 17
Název
Ochrana
proti vypnutí
při doběhu
Popis
Pokud je nastavením konstanty C6–01 = 0 zvoleno velké zatížení, bude použita nízká modulační frekvence a úroveň
proudového přetížení měniče bude 150% jmenovitého proudu měniče po dobu 1 minuty. Při volbě normálního zatížení
(C6–01 = 1) bude použita vysoká modulační frekvence a proudové přetížení měniče bude 120% jmenovitého proudu
měniče po dobu 1 minuty.
Nastavení pro zvolený způsob řízení
Metoda autotuningu závisí na zvoleném způsobu řízení měniče. Dle následujícího schématu proveďte
nastavení (v módu rychlého programování a v módu autotuningu) vyžadované jednotlivými druhy řízení.
Postup nastavování
POZN.:
*1.
*2.
Pokud je délka kabelu k motoru pro danou konkrétní aplikaci 50 m a více, proveďte stacionární autotuning pro změření odporu
vinutí.
Pokud lze odpojit zátěž od motoru, použijte pro zvýšení přesnosti rotační autotuning.
Pokud je mezi motorem a snímačem zpětné vazby převod, nastavte převodový poměr v konstantách F1–12 a F1–13.
Obr. 4.3. Nastavení podle způsobu řízení
Nastavení způsobu řízení
Pro měnič F7 lze nastavit jeden z následujících tří způsobů řízení:
•
skalární U/f řízení bez zpětné vazby (normální variabilní řízení)
•
skalární U/f řízení se zpětnou otáčkovou vazbou (jednoduché zpětnovazební řízení)
•
vektorové řízení bez zpětné otáčkové vazby (vysoceúčinné řízení bez zpětné vazby)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–5
Varispeed F7
U/f řízení bez zpětné vazby: (A1–02 = 0)
•
•
Zvolte jednu z přednastavených U/f křivek (0 ÷ E) v konstantě E1–03 (Volba U/f křivky), nebo lze
při nastavení E1–03 = F zvolit vlastní uživatelskou U/f křivku, (v rozšířeném programovacím módu,
nastavením konstant E1–04 ÷ E1–13) podle požadavků momentové a zatěžovací charakteristiky motoru.
Jednoduché řízení motoru všeobecného použití na 50 Hz:
E1–03 = 0 nebo F (přednastavení)
Jednoduché řízení motoru všeobecného použití na 60 Hz:
E1–03 = 1
Při E1–03 = F je přednastavení
konstant E1–04 ÷ E1–13 pro 50 Hz.
Pokud je délka kabelu do motoru 50 m a delší, nebo pokud je zátěž příliš velká, doporučuje se provést
stacionární autotuning pro změření odporu vinutí mezi fázemi.
U/f řízení se zpětnou vazbou (A1–02 = 1)
•
•
•
•
Zvolte jednu z přednastavených U/f křivek (0 ÷ E) v konstantě E1–03 (Volba U/f křivky), nebo lze
při nastavení E1–03 = F zvolit vlastní uživatelskou U/ křivku (v rozšířeném programovacím módu,
nastavením konstant E1–04 ÷ E1–13) podle požadavků momentové a zatěžovací charakteristiky motoru.
Jednoduché řízení motoru všeobecného použití na 50 Hz:
E1–03 = 0 nebo F (přednastavení)
Jednoduché řízení motoru všeobecného použití na 60 Hz:
E1–03 = 1
Při E1–03 = F je přednastavení
konstant E1–04 ÷ E1–13 pro 50 Hz.
Nastavte počet pólů motoru v konstantě E2–04 (Počet pólů motoru)
Nastavte počet pulsů za jednu otáčku v konstantě F1–01 (Konstanta zpětné vazby). Pokud je mezi
motorem a snímačem zpětné vazby převod, nastavte v rozšířeném programovacím módu převodový
poměr (v konstantách F1–12 a F1–13).
Pokud je délka kabelu do motoru 50 m a delší, nebo pokud je zátěž příliš velká, doporučuje se provést
stacionární autotuning pro změření odporu vinutí mezi fázemi.
Vektorové řízení bez zpětné vazby (A1–02 = 2)
Vždy proveďte automatické ladění. Pokud lze provést při chodu motoru, proveďte rotační autotuning. Pokud
nelze spustit provoz motoru, proveďte stacionární autotuning.
Autotuning
K provedení autotuningu pro automatické nastavení parametrů motoru v režimu vektorového řízení bez zpětné
vazby, při délce kabelu nad 50 m, atd… použijte následující postup:
Nastavení druhu autotuningu
Pro měnič F7 lze zvolit jeden z následujících tří režimů autotuningu:
•
Rotační autotuning
•
Stacionární autotuning
•
Stacionární autotuning pro měření odporu vinutí
Rotační autotuning (T1–01 = 0)
Rotační autotuning je používán pouze v režimu vektorového řízení bez zpětné vazby. Nastavte T1–01 = 0,
vložte vstupní údaje uvedené na štítku motoru a stiskněte klávesu RUN na digitálním operátoru. Měnič bude
po dobu cca 1 minuty napájet zastavený motor a následně během opět cca 1 minuty provozu motoru
automaticky změří a nastaví potřebné parametry motoru do konstant.
DŮLEŽITÉ!
1.
2.
Vždy před spuštěním rotačního autotuningu odpojte motor od zátěže a zkontrolujte, zda je možno bezpečně
spustit motor a provést automatické ladění.
Pouze pokud nelze odpojit motor od zátěže, proveďte stacionární autotuning.
Stacionární autotuning (T1–01 = 1)
Stacionární autotuning je používán pouze v režimu vektorového řízení bez zpětné vazby. Nastavte T1–01 = 1,
vložte vstupní údaje uvedené na štítku motoru a stiskněte klávesu RUN na digitálním operátoru. Během cca 1
minuty bude měnič napájet zastavený motor a automaticky nastaví některé parametry motoru do příslušných
konstant. Zbylé parametry budou automaticky nastaveny během prvního spuštění motoru do provozu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–6
Varispeed F7
DŮLEŽITÉ!
1.
2.
3.
Během provádění stacionárního autotuningu bude motor napájen, ale nebude se točit. Nedotýkejte se motoru,
dokud nebude autotuning dokončen.
Při provádění stacionárního autotuningu motoru zajistěte, aby během autotuningu nebyla uvolňována brzda.
Při prvním spuštění pohonu se snažte udržet max. 50%–ní zatížení motoru.
Stacionární autotuning pro měření odporu vinutí (T1–01 = 2)
Stacionární autotuning pro měření odporu vinutí lze použít v kterémkoliv režimu řízení. Pro U/f řízení a U/f řízení
se zpětnou vazbou je to jediný možný druh autotuningu.
Autotuning lze použít pro předcházení provozním poruchám v případech, kdy je dlouhý kabel k motoru, délka
kabelu se změnila nebo pokud mají motor a měnič rozdílný výkon.
Pro provedení autotuningu v režimech U/f řízení nastavte konstanty T1–02 (Jmenovitý výkon motoru) a T1–04
(Jmenovitý proud motoru) a stiskněte klávesu RUN na digitálním operátoru. Během cca 20 sekund bude měnič
napájet zastavený motor a automaticky změří odpor vinutí mezi fázemi motoru (E2–05) a odpor kabelu.
DŮLEŽITÉ!
1.
2.
Během provádění stacionárního autotuningu pro změření odporu vinutí bude motor napájen, ale nebude se
točit. Nedotýkejte se motoru, dokud nebude autotuning dokončen.
Při provádění stacionárního autotuningu motoru zajistěte, aby během autotuningu nebyla uvolňována brzda.
Nastavení konstant pro autotuning
Před provedením autotuningu musí být nastaveny následující konstanty:
Tab. 4.2. Konstanty autotuningu
Konst.
č.
T1–00
*1
T1–01
T1–02
T1–03
T1–04
Název
Volba motoru
1/2
Volba druhu
autotuningu
Popis
Nastavení, do kterých konstant
budou uloženy hodnoty parametrů
motoru zjištěné při autotuningu.
1: E1 a E2 (motor 1)
2: E3 a E4 (motor 2)
Nastavení druhu autotuningu.
0: Rotační autotuning
1: Stacionární autotuning
2: Stacionární autotuning
pro změření odporu vinutí
Jmenovitý
Nastavení výstupního výkonu
výkon motoru motoru v kilowatech.
Jmenovité
napětí
motoru
Nastavení jmenovitého napětí
motoru ve voltech. *4
Jmenovitý
Nastavení jmenovitého proudu
proud motoru motoru v ampérech.
Zobrazování dat na displeji
během autotuningu
U/f
Vektor
U/f
se zpět. bez zpět.
vazbou
vazby
Rozsah
nastavení
Přednastavení
1 nebo 2
1
A
A
A
2
(U/f a U/f se zpětnou
vazbou)
0
(otevřený vektor) *2
A
(pouze 2)
A
(pouze 2)
A
(pouze 2)
10% ÷ 200%
jmenovitého
výkonu
měniče *3
Hodnota stejná jako
jmenovitý výkon
měniče
A
A
A
0 ÷ 255,0 V
(tř. 3x230 V)
0 ÷ 510,0 V
(tř. 3x400 V)
2000 V
(tř. 3x230 V)
400 V
(tř. 3x400 V)
-
-
A
10% ÷ 200%
jmenovitého
proudu
měniče *3
Pro motor
všeobecného použití
se stejným výkonem
jako měnič
A
A
A
*5
50,0 Hz
-
-
A
0÷2
T1–05
Jmenovitá
frekvence
motoru
Nastavení jmenovité frekvence
motoru v Hz. *4
T1–06
Počet pólů
motoru
Nastavení počtu pólů motoru.
2 ÷ 48 pólů
4 póly
-
-
A
T1–07
Jmenovitá
rychlost
motoru
Nastavení jmenovitých otáček
motoru v ot/min.
0 ÷ 2400
1450 ot/min
-
-
A
*1.
*2.
*3.
*4.
*5.
0 ÷ 400,0 Hz
Normálně není zobrazováno. Zobrazí se pouze, pokud je programovatelný digitální vstup nastaven na funkci „Přepínání motorů“
H1–…… = 16).
V režimech U/f řízení je možný pouze stacionární autotuning pro měření odporu vinutí (možno pouze nastavení „2“).
Stabilní vektorové řízení bude umožněno nastavením v rozsahu 50 ÷ 100%.
Hodnoty napětí a frekvence pro speciální motory konstruované pro použití s měničem nebo pro vektorové řízení mohou být nižší
než pro motory všeobecného použití. Vždy proto zkontrolujte nastavení podle údajů na štítku nebo podle údajů ve zkušebním
protokolu. Pro dosažení vyšší přesnosti nastavte také hodnoty napětí (T1–03) a frekvence (T1–05) naprázdno (pokud jsou
známy).
Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče a na nastavení C6–01.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–7
Varispeed F7
Zobrazení na displeji digitálního operátoru během automatického ladění
Tab. 4.3. Displej digitálního operátoru během autotuningu
Zobrazení na displeji
Popis
Volba módu automatického ladění: T1-01
Stejným postupem jako v programovacích módech proveďte nastavení
konstant T1 podle informací z předchozí tabulky.
Ujistěte se, že je správně zvolen druh autotuningu (konstanta T1–01)
a dodrženy zásady pro bezpečný provoz v okolí motoru a strojního
zařízení.
Jmenovitá rychlost motoru: T1-07
(U rotačního autotuningu)
Po nastavení všech konstant autotuningu, až po T1–07, se na displeji
digitálního operátoru objeví zobrazení pro START autotuningu.
LED indikátory A.TUNE a DRIVE se rozsvítí.
START autotuningu: Tun10
Autotuning se spustí stisknutím klávesy RUN v režimu zobrazení
umožňující start autotuningu.
Znak na pozici vlevo (TUn……) indikuje volbu motoru 1 / 2 (nastavení
konstanty T1-00); znak na pozici vpravo (TUn……) indikuje druh
autotuningu (nastavení konstanty T1-01).
Autotuning
Zadání povelu STOP
Pokud je během automatického ladění stisknuta klávesa STOP
nebo pokud se vyskytla chyba v měření (bude zobrazeno chybové
hlášení o chybě během autotuningu), bude autotuning zastaven.
(Viz. kap. 7. Chybová hlášení během autotuningu)
Autotuning dokončen
Po skončení autotuningu bude přibližně po dobu 1 minuty zobrazeno
„END“, indikující, že autotuning byl dokončen.
Aplikační nastavení
Všechny uživatelské konstanty je možno podle potřeby zobrazovat a nastavovat v rozšířeném programovacím
módu (LED indikátor ADV na panelu digitálního operátoru svítí). Všechny konstanty rychlého programovacího
módu lze zobrazovat a nastavovat i v rozšířeném programovacím módu.
Příklady nastavování
•
•
•
•
•
Při použití interního brzdového odporu (ERF) umožněte ochranu odporu proti přehřátí nastavením
konstanty L8–01 = 1.
Provoz strojního zařízení v opačném směru zakážete nastavením b1–04 = 1 (Reverzace zakázána).
Zvýšení rychlosti 50 Hz motoru o 10% provedete nastavením E1–04 na 55,0 Hz.
Použití analogového signálu 0 ÷ 10 V pro provoz 50 Hz motoru s proměnlivou rychlostí 0 ÷ 45 Hz
(0% ÷ 90%), umožníte nastavením konstanty H3–02 na 90%.
Pro omezení rozsahu rychlosti na interval 20% až 80% nastavte d2–01 na 80,0% a d2–02 na 20,0%.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–8
Varispeed F7
Provoz bez zátěže
Popis prověrky chodu s motorem naprázdno (tzn. k motoru není připojena zátěž (poháněné strojní zařízení)).
Pro vyloučení možnosti poruchy způsobené chybným zapojením řídících obvodů je doporučováno použít místní
ovládání z digitálního operátoru (LOCAL). Stiskněte klávesu LOCAL/REMOTE na digitálním operátoru
pro přepnutí do režimu místního ovládání, (indikátory SEQ a REF na digitálním operátoru by neměly svítit).
Vždy před spuštěním měniče z digitálního operátoru zkontrolujte bezpečnost okolí kolem motoru a strojního
zařízení. Ujistěte se, že motor normálně pracuje a na displeji digitálního operátoru nejsou zobrazována žádná
poruchová hlášení. Pro aplikace, ve kterých může být strojní zařízení v provozu pouze v jednom směru,
zkontrolujte směr otáčení motoru.
Krokování s krokovací frekvenční žádostí (d1–17; přednastavení: 6,00 Hz) lze spouštět a zastavovat stisknutím
a uvolněním klávesy JOG na digitálním operátoru.
Pokud je měnič chráněn externím řídícím obvodem proti možnosti ovládání z digitálního operátoru, ujistěte se,
že obvody pro nouzové zastavení a bezpečnostní obvody strojního zařízení jsou funkční a potom spusťte
provoz v režimu dálkového ovládání (REMOTE; např. ovládání signály z řídící svorkovnice). Před startem
měniče s připojeným motorem musí být vždy dodrženy veškeré bezpečnostní zásady.
POZN.:
Pro spuštění měniče musí být zadán jak povel „chod“ (vpřed nebo vzad), tak frekvenční žádost (nebo multifrekvence).
Provoz se zátěží
Připojení zátěže
•
•
Po kontrole úplného zastavení motoru připojte poháněné strojní zařízení.
Při spojování hřídele motoru s mechanickým zařízením zkontrolujte dotažení všech montážních šroubů.
Ovládání provozu digitálním operátorem
•
•
•
Pro spuštění pohonu použijte v režimu místního ovládání digitální operátor stejným způsobem jako
u provozu bez zátěže.
Ujistěte se, že klávesa STOP digitálního operátoru je snadno dosažitelná pro případ poruchy během
chodu.
Frekvenční žádost nastavte nejprve pro nízkou rychlost, např. na jednu desetinu normální provozní
rychlosti.
Kontrola provozního stavu
•
•
•
Pokud jste ověřili správnost směru otáčení a hladký chod strojního zařízení při nízkých otáčkách, můžete
zvýšit frekvenční žádost.
Po změně frekvenční žádosti nebo směru otáčení zkontrolujte, zda nedochází k vibracím nebo nezvyklému
hluku motoru. Zkontrolujte také výstupní proud na displeji digitálního operátoru (monitorovací konstanta
U1–03), zda jeho hodnota není příliš vysoká.
Při výskytu kmitání, vibrací nebo jiných problémů vycházejících z nastavení řídícího systému použijte
informace uvedené v tabulce 4.4.
Kontrola a uložení uživatelských konstant
Pro kontrolu a uložení konstant, které byly během prověrky chodu změněny ze svého přednastavení použijte
kontrolní mód (Verifikaci). Ve zvoleném módu verifikace svítí LED indikátor VERIFY na panelu digitálního
operátoru.
V kontrolním módu budou zobrazeny také všechny konstanty změněné autotuningem.
Lze použít i kopírovací funkci nastavenou v konstantách o3–01 a o3–02 ke zkopírování změněných hodnot
konstant z měniče do paměti digitálního operátoru. Změněné nastavení uložené v digitálním operátoru může být
snadno zpětně zkopírováno do měniče, což urychlí obnovu systému v případě, že z jakéhokoliv důvodu je nutno
měnič vyměnit.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4–9
Varispeed F7
Pro práci s konstantami lze dále využít následující funkce:
•
Ukládání uživatelských konstant
•
Přístupová práva
•
Klíčové slovo
Uložení nastavení uživatelských konstant (o2–03)
Pokud je po skončení prověrky chodu nastaveno o2–03 = 1, nastavené hodnoty uživatelských konstant budou
uloženy do paměti měniče. Při změně nastavení měniče mohou být uživatelské konstanty inicializovány
(vráceny na uložené přednastavení) nastavením konstanty A1–03 (Inicializace) na 1110 (Uživatelská
inicializace).
Přístupová práva (A1–01)
Aby nebylo možno měnit nastavení konstant lze nastavit přístupová práva v A1–01 na „0“ (pouze monitorování).
Nastavením A1–01 = 1 (Uživatelská volba) lze povolit zobrazování pouze konstant, které jsou určeny
uživatelem v nastavení A2–…….
Klíčové slovo (A1–04, A1–05)
Při volbě A1–01 = 0 (Přístupová práva – pouze monitorování), může být nastaveno klíčové slovo, takže
uživatelské konstanty se zobrazí pouze při zadání správného klíčového slova.
4.3
POKYNY K NASTAVENÍ KONSTANT
Pokud se během prověrky chodu vyskytnou vibrace, kmitání nebo jiné problémy vyvolané systémem řízení,
upravte, v závislosti na zvoleném způsobu řízení, nastavení konstant uvedených v následující tabulce.
(V tabulce jsou uvedeny pouze nejčastěji upravované konstanty).
Tab. 4.4. Úpravy nastavení konstant
Způsob
řízení
Název
(označení
konstanty)
U/F řízení (A1–02 = 0 nebo 1)
Zesílení ochrany
proti kmitání
(N1–02)
Výběr modulační
frekvence
(C6–02)
Časová konstanta
zpoždění
kompenzace
momentu
(C4–02)
Zesílení
kompenzace
momentu
(C4–01)
Napětí na střední
frekvenci
(E1–08)
Napětí
na minimální
frekvenci
(E1–10)
Funkce
Kontrola (potlačování) kmitání
a vibrací při provozu s rychlostí
v rozsahu 10 ÷ 40 Hz
Tovární
nastavení
1,00
0,50 ÷ 2,00
0
÷
přednastavená
hodnota
Snižování hluku motoru
Kontrola kmitání a vibrací
při provozu na nízkých
otáčkách
Závisí
na výkonu
měniče
•
Zvyšování odezvy regulace
momentu a otáček
Kontrola kmitání a vibrací
Závisí
na výkonu
měniče
•
•
•
•
•
•
•
•
200 ÷ 1000 ms
•
•
Zvyšování momentu
při nízkých otáčkách
(10 Hz a nižší)
Kontrola kmitání a vibrací
1,00
0,50 ÷ 1,50
Zvyšování momentu
při nízkých otáčkách
Kontrola (omezování) rázů
při startu
Závisí
na výkonu
a napětí
měniče
Přednastavená
hodnota
÷
přednastavená
hodnota
+3÷5V*
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Úprava
•
•
•
•
Doporučené
nastavení
4 – 10
•
•
•
Při nedostatečném momentu
pro velké zátěže snižte nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
při nízkém zatížením zvyšte
nastavení.
Pokud je hluk motoru příliš
vysoký, zvyšte nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
při provozu na nízkých
až středních otáčkách snižte
nastavení.
Pokud je odezva regulace
momentu a otáček pomalá, snižte
nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
zvyšte nastavení.
Při nedostatečném momentu
při nízkých otáčkách zvyšte
nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
při nízkém zatížením snižte
nastavení.
Při nedostatečném momentu
při nízkých otáčkách zvyšte
nastavení.
Při velkých počátečních rázech
snižte nastavení.
Varispeed F7
Způsob
řízení
Název
(označení
konstanty)
Funkce
•
Vektorové řízení bez zpětné vazby (A1–02 = 2)
Zesílení
funkce AFR
(N2–01)
Časová konstanta
zpoždění
kompenzace
momentu
(C4–02)
Časová konstanta
kompenzace
skluzu
(C3–02)
Zesílení
kompenzace
skluzu
(C3–01)
Výběr modulační
frekvence
(C6–02)
Napětí na střední
frekvenci
(E1–08)
Napětí
na minimální
frekvenci
(E1–10)
•
•
•
•
•
Zvyšování odezvy regulace
momentu a otáček
Kontrola (potlačování)
kmitání a vibrací
při provozu s rychlostí
v rozsahu 10 ÷ 40 Hz
Tovární
nastavení
Doporučené
nastavení
Úprava
•
1,00
0,50 ÷ 2,00
•
•
Zvyšování odezvy regulace
momentu a otáček
Kontrola kmitání a vibrací
20 ms
Zvyšování odezvy regulace
otáček
Zlepšování stability otáček
200 ms
20 ÷ 100 ms
•
•
100 ÷ 500 ms
•
•
1,0
0,5 ÷ 1,5
Snižování hluku motoru
Kontrola kmitání a vibrací
při provozu na nízkých
otáčkách (10 Hz a méně)
Závisí
na výkonu
měniče
0
÷
přednastavená
hodnota
Zvyšování momentu
při nízkých otáčkách
Kontrola (omezování) rázů
při startu
Závisí
na výkonu
a napětí
měniče
Přednastavená
hodnota
÷
přednastavená
hodnota
+3 ÷ 5 V *
•
Zlepšování přesnosti otáček
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokud je odezva regulace
momentu a otáček pomalá, snižte
nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
zvyšte nastavení.
Pokud je odezva regulace
momentu a otáček pomalá, snižte
nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
zvyšte nastavení.
Pokud je odezva regulace otáček
pomalá, snižte nastavení.
Při nestabilních otáčkách zvyšte
nastavení.
Pokud je odezva regulace otáček
pomalá, zvyšte nastavení.
Pokud je rychlost příliš vysoká,
snižte nastavení.
Pokud je hluk motoru příliš
vysoký, zvyšte nastavení.
Při výskytu kmitání nebo vibrací
při provozu na nízkých otáčkách
snižte nastavení.
Pokud je odezva regulace
momentu a otáček pomalá, zvyšte
nastavení.
Při velkých počátečních rázech
snižte nastavení.
* Údaj pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Pro měniče třídy 3 x 400 V hodnoty napětí zdvojnásobte.
•
•
•
•
V režimu vektorového řízení bez zpětné vazby neměňte nastavení „Zesílení kompenzace skluzu“ (C4–01)
ze standardního přednastavení 1,00.
Pokud jsou otáčky v režimu vektorového řízení v generátorickém chodu nepřesné, umožněte použití
funkce kompenzace skluzu v generátorickém chodu nastavením C3–04 = 1.
Pro zlepšení přesnosti regulace otáček v režimu U/f řízení (A1–02 =0) použijte funkci kompenzace skluzu.
Nastavte jmenovitý proud motoru (E2–01), Jmenovitý skluz motoru (E2–02) a Proud motoru naprázdno
(E2–03) a upravte nastavení zesílení kompenzace skluzu (C3–01) na hodnotu z rozsahu 0,5 ÷ 1,5.
Přednastavení pro U/f řízení je C3–01 = 0,0 (kompenzace skluzu není funkční).
Pro zlepšení odezvy regulace otáček a stability otáček v režimu U/f řízení se zpětnou otáčkovou vazbou
(A1–02 = 1) nastavte konstanty funkce automatické regulace rychlosti (C5–01 ÷ C5–05) v rozsahu
0,5 ÷ 1,5 x přednastavená hodnota. (Obvykle není nezbytně nutné nastavení těchto konstant upravovat.)
Konstanty uvedené v následující tabulce mají nepřímý vliv na systém řízení:
Tab. 4.5. Konstanty nepřímo ovlivňující řízení
Název (označení konstanty)
Použití
Volba: velké x normální zatížení (C6–01)
Nastavení maximálního momentu a úrovně proudového přetížení na 120% nebo 150%.
Funkce dočasného stopu (b6–01 ÷ b6–04)
Použití při velkém zatížení nebo při velkých zpětných rázech strojního zařízení.
Rozběhové/doběhové rampy (C1–01 ÷ C1–11)
Úprava momentu během zrychlování a zpomalování
S-křivky (C2–01 ÷ C2–04)
Změkčení rozběhů a doběhů, ochrana před rázy na konci zrychlování.
Zakázané frekvence (d3–01 ÷ d3–04)
Použití pro předcházení výskytů rezonancí během rozběhu a doběhu.
Filtr analogových vstupů (H3–12)
Omezení kolísání a výkyvů vstupních analogových signálů způsobovaných rušením.
Ochrany proti vypnutí (L3–01 ÷ L3–06)
Použití pro předcházení přepětí (poruchové hlášení OV – přepětí v meziobvodu)
a zastavování motoru při velkém zatížení nebo při prudkém zrychlování/zpomalování.
Použití ochran proti vypnutí je při továrním nastavení umožněno. Pokud používáte
brzdový odpor, nastavte ochranu proti vypnutí při doběhu L3–04 = 0 (ochrana není
funkční), nebo L3–04 = 3 (funkční ochrana, s brzdovým odporem).
Omezení momentu (L7–01 ÷ L7–04)
Nastavení maximálního momentu v režimu vektorového řízení. Při snížení nastavení
může při velkém zatížení docházet k zastavování.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
4 – 11
Varispeed F7
5.
KONSTANTY
5.1
Popis konstant
Popis tabulky uživatelských konstant
5.2
Hierarchie konstant
Uživatelské konstanty nastavitelné v módu rychlého programování
5.3
Tabulky konstant
Základní nastavení: A
Aplikační konstanty: b
Ladění: C
Žádané hodnoty: d
Motor: E
Doplňky: F
Svorkovnice: H
Ochranné funkce: L
Speciální funkce: N
Digitální operátor: o
Auto-tuning motoru: T
Monitorovací konstanty: U
Konstanty, jejichž přednastavení se mění se změnou způsobu řízení (A1–02)
Přednastavení U/f křivek (E1–03)
Konstanty, jejichž přednastavení se mění podle výkonu měniče (o2–04)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–1
Varispeed F7
5.1
POPIS KONSTANT
Popis tabulky uživatelských konstant
Tabulky uživatelských konstant jsou strukturovány následujícím způsobem:
Př.:
Konst.
č.
Popis konstanty b1–01 (Zdroj frekvenční žádosti)
Název
Rozsah
nastavení
Popis
Přednastavení
Změna
za
provozu
Metoda řízení
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
180H
6–4
6–5
6–6
6 – 48
Nastavení způsobu zadávání
frekvenční žádosti.
b1–01
Zdroj
frekvenční
žádosti
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice
(analogový vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
Konst. č.:
Označení uživatelské konstanty.
Název:
Název konstanty.
Popis:
Popis funkce a nastavení uživatelské konstanty.
Rozsah nastavení:
Rozsah nastavovaných hodnot.
Přednastavení:
Tovární nastavení. (Každý způsob řízení má své vlastní přednastavení
od výrobce. Z tohoto důvodu se přednastavení mění se změnou
způsobu řízení měniče).
Změna za provozu:
Určuje, zda konstanta může, či nemůže být měněna za provozu
měniče.
ANO: změna za provozu je možná
NE:
změna za provozu není možná
Metoda řízení:
Informuje o způsobu řízení, ve které může být konstanta monitorována
nebo nastavována.
Q:
konstanty, které mohou být monitorovány a nastavovány
v módu rychlého i rozšířeného programování.
A:
konstanty, které mohou být monitorovány a nastavovány pouze
v rozšířeném programovacím módu.
N:
konstanty nemohou být ve zvoleném režimu řízení ani
monitorovány ani nastavovány.
MEMOBUS registr:
Číslo registru užívaného pro komunikaci po sériové lince.
Str.:
Odkaz na stránku, kde lze nalézt podrobnější informace vztahující se
k dané konstantě.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–2
Varispeed F7
5.2
HIERARCHIE KONSTANT
MENU
PROVOZNÍ MÓD
Měnič může být v provozu
a jeho provozní stav může
být zobrazován.
RYCHLÉ
PROGRAMOVÁNÍ
V tomto módu lze
monitorovat a nastavovat
skupinu konstant
minimálně nezbytných
pro provoz měniče.
ROZŠÍŘENÉ
PROGRAMOVÁNÍ
V tomto módu lze
monitorovat a nastavovat
všechny konstanty.
KONTROLNÍ MÓD
V tomto módu lze
monitorovat a nastavovat
konstanty změněné oproti
svému implicitnímu
nastavení.
AUTO - TUNING
V tomto módu jsou
automaticky po vložení
štítkových údajů
nastaveny parametry
motoru (pro vektorové
řízení bez zpětné vazby)
nebo změřen odpor vinutí
mezi fázemi
(pro U/f řízení).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–3
Skupina
Název
Strana
U1
U2
U3
Monitorování provozního stavu
Provozní stav poslední poruchy
Historie poruch
5 - 46
5 - 48
5 - 49
A1
A2
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
d1
d2
d3
d4
d6
E1
E2
E3
E4
F1
F6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
N1
N2
N3
o1
o2
o3
Inicializace
Konstanty specifikované uživatelem
Volby provozního módu
DC brždění
Režim vyhledávání
Časovač
PID regulátor
Funkce dočasného stopu
Energetická optimalizace
Rozběhové a doběhové rampy
S – křivka
Kompenzace skluzu
Kompenzace momentu
ASR – automatická regulace rychlosti
Modulační frekvence
Přednastavené žádosti
Omezení
Zakázané frekvence
Uchování frekvenční žádosti
Odbuzení
U/f křivka 1
Parametry motoru 1
U/f křivka 2
Parametry motoru 2
Nastavení doplňkové zpětnovazební karty
Doplňkové komunikační karty
Digitální vstupy
Digitální výstupy
Analogové vstupy
Analogové výstupy
Komunikace po sériové lince
Pulsní vstup / výstup
Ochrana motoru
Krátkodobý výpadek napájení
Ochrana proti vypnutí
Detekce frekvence
Restart po poruše
Detekce momentu
Omezení momentu
Ochrana hardware
Ochrana proti kmitání
Automatická regulace frekvence
Brždění vysokým skluzem
Volba monitoru
Nastavení funkce kláves
Kopírování
5-7
5-8
5-8
5-9
5 - 10
5 - 11
5 - 11
5 - 13
5 - 13
5 - 14
5 - 15
5 - 15
5 - 16
5 - 17
5 - 17
5 - 18
5 - 19
5 - 20
5 - 20
5 - 21
5 - 21
5 - 22
5 - 23
5 - 24
5 - 24
5 - 27
5 - 27
5 - 29
5 - 30
5 - 31
5 - 32
5 - 33
5 - 34
5 - 35
5 - 36
5 - 37
5 - 38
5 - 39
5 - 40
5 - 40
5 - 41
5 - 42
5 - 42
5 - 43
5 - 43
5 - 45
T
Auto–tuning motoru
5 - 45
Varispeed F7
Uživatelské konstanty nastavitelné v módu rychlého programování
Skupina uživatelských konstant minimálně nezbytných pro provoz měniče může být monitorována
a nastavována v rychlém programovacím módu. Seznam konstant, které lze zobrazovat v rychlém
programovacím módu, je uveden v následující tabulce. Společně se všemi ostatními lze tyto konstanty
zobrazovat také v módu rozšířeného programování.
Přehled konstant rychlého programovacího módu:
Konst.
č.
A1–02
b1–01
b1–02
b1–03
C1–01
C1–02
Název
Metoda řízení
Zdroj
frekvenční
žádosti
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
Volba způsobu řízení měniče.
0: U/f řízení
1: U/f řízení se zpětnou vazbou
2: Vektorové řízení bez zpětné
vazby
0÷2
0
NE
Q
Q
Q
102H
Nastavení způsobu zadávání
frekvenční žádosti.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (analogový vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
180H
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
181H
0÷3
0
NE
Q
Q
Q
182H
ANO
Q
Q
Q
200H
ANO
Q
Q
Q
201H
NE
Q
Q
Q
223H
NE
Q
Q
Q
224H
Popis
Nastavení způsobu spouštění.
0: Digitální operátor
Zdroj spouštění 1: Svorkovnice (digitální vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
Způsob
zastavení
Volba způsobu zastavení
po zadání povelu STOP.
0: Řízené snižování rychlosti
do zastavení (doběhová rampa)
1: Volný doběh
2: DC brždění (Zastavení je
rychlejší než volným doběhem
doběhem,bez rekuperace.)
3: Volný doběh s časovačem
(Během doběhu nejsou
akceptovány povely START.)
Doba rozběhu
1
Nastavení doby rozběhu
(rozběhové rampy 1)
v sekundách. Doba, za kterou
výstupní frekvence vzroste z 0 Hz
na maximální hodnotu.
Doba doběhu 1
C6–01
Volba
velké X
normální
zatížení
C6–02
Výběr
modulační
frekvence
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Nastavení doby doběhu
(doběhové rampy 1)
v sekundách. Doba, za kterou
výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0 Hz.
0: Velké zatížení
(Nízká modulační frekvence,
konstantní moment, max.
proudové přetížení 150%
po dobu 1 minuty.)
1: Normální zatížení
(Vysoká modulační frekvence,
proměnná zátěž , max.
proudové přetížení 120%
po dobu 1 minuty.)
Volba modulační frekvence.
Nastavení F umožňuje vlastní
podrobné nastavení modulační
frekvence pomocí konstant
C6-03 až C6-05.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0,0
÷
6000,0
*1
0 nebo 1
1÷F
5–4
Vektor
U/f
bez
se zpět.
zpětné
vazbou
vazby
MEMOBUS
registr
10,0 s
1
6
*2
Varispeed F7
Změna
za
provozu
U/f
Nastavení žádané frekvence
v jednotkách specifikovaných
konstantou o1-03 (implicitně Hz).
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
280H
Multifrekvence
žádost 2
Nastavení žádané frekvence,
pokud je sepnut programovatelný
vstup „Výběr frekvence 1“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
281H
Multifrekvence
žádost 3
Nastavení žádané frekvence,
pokud je sepnut programovatelný
vstup „Výběr frekvence 2“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
282H
Multifrekvence
žádost 4
Nastavení žádané frekvence,
pokud jsou sepnuty
programovatelné vstupy „Výběr
frekvence 1 a 2“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
283H
6,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
292H
NE
Q
Q
Q
300H
Název
Popis
d1–01
Multifrekvence
žádost 1
d1–02
d1–03
d1–04
d1–17
E1–01
Metoda řízení
Přednastavení
Konst.
č.
Žádost
krokování
Volba U/f
křivky
E1–04
0÷E: Výběr z 15 přednastavených
průběhů U/f křivky.
F:
Vlastní uživatelské nastavení
(E1-04 ÷ E1-10).
Vektor
U/f
bez
se zpět.
zpětné
vazbou
vazby
MEMOBUS
registr
0 ÷ 400,00
Nastavení žádané frekvence,
pokud je sepnut programovatelný
vstup „Výběr krokovací frekvence“
nebo programovatelný vstup
s navolenou funkcí „Krokování
vpřed“ nebo „Krokování vzad“.
Nastavení vstupního napětí
měniče. Nastavená hodnota je
Napájecí napětí
užívána jako referenční hodnota
funkcemi ochrany.
E1–03
Rozsah
nastavení
155 ÷ 255*3
*3
200 V
0÷F
F
NE
Q
Q
N
302H
Max. výstupní
frekvence
(Fmax)
40,0
÷
400,0 *4
50,0 Hz
NE
Q
Q
Q
303H
E1–05
Max. výstupní
napětí (Umax)
0,0 ÷ 255,0
E1–06
Frekvence
souběhu
(Fbase)
E1–09
Min. výstupní
frekvence
(Fmin)
E1–13
Napětí
na frekvenci
souběhu
(Ubase)
*3
0,0 ÷ 400,0
*4
0,0 ÷ 400,0
*4
Nastavte napětí při frekvenci
souběhu (E1-06).
0,0 ÷ 255,0
*3
200,0 V
*5
NE
Q
Q
Q
304H
50,0 Hz
*5
NE
Q
Q
Q
305H
NE
Q
Q
Q
308H
NE
A
A
Q
30CH
NE
Q
Q
Q
30EH
*5
1,3 Hz
0,0 V
*6
Nastavení jmenovitého proudu
motoru v ampérech. Nastavená
hodnota je brána jako referenční
hodnota pro funkce ochrany
motoru a pro omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
0,32
÷
6,40 *8
Nastavení počtu pólů motoru.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
2 ÷ 48
4
NE
N
Q
N
311H
E2–01
Jmenovitý
proud motoru
E2–04
Počet pólů
motoru
F1–01
Konstanta
zpětné vazby
Nastavení počtu pulsů zpětné
vazby (pulsního generátoru nebo
enkodéru.)
0 ÷ 60000
1024
NE
N
Q
N
380H
Zesílení
výstupního
signálu
(svorka FM)
Nastavení zesílení výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 1.
Nastavte hodnotu monitorované
veličiny (v %), která odpovídá
úrovni 10V/20mA na výstupu FM.
(Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.)
0
÷
1000,0%
100,0%
ANO
Q
Q
Q
41EH
H4–02
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–5
1,90 A
*7
Varispeed F7
Konst.
č.
H4–05
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Zesílení
výstupního
signálu
(svorka AM)
Nastavení zesílení výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 2.
Nastavte hodnotu monitorované
veličiny (v %), která odpovídá
úrovni 10V/20mA na výstupu AM.
(Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.)
0
÷
1000,0%
50,0%
ANO
Q
Q
Q
421H
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
480H
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
492H
Vektor
U/f
bez
se zpět.
zpětné
vazbou
vazby
MEMOBUS
registr
Volba zařazení elektronické
ochrany motoru proti přetížení
(tepelného nadproudového relé).
L1–01
Ochrana
motoru
proti
přetížení
0: Mimo funkci
1: Funkční – motor všeobecného
použití (vlastní chlazení
ventilátorem)
2: Funkční – speciální motor
pro použití s měničem (cizí
chlazením)
3: Funkční – speciální motor
pro vektorové řízení s cizím
chlazením
V některých aplikacích může
po vypnutí a zapnutí napájení
měniče dojít k vynulování tepelné
hodnoty I²t a tak přesto, že je
konstanta nastavená na „1“ může
být ochrana neúčinná.
Pokud je k měniči připojeno
několik motorů, nastavte
konstantu na „0“ a zajistěte,
aby byl ochranou proti přetížení
vybaven každý motor.
L3–04
Ochrana proti
vypnutí
při doběhu
0: Nefunkční
(Zpomalování probíhá dle
nastavení. Pokud je doba
doběhu příliš krátká, může
dojít k přepětí v meziobvodu.)
1: Funkční
(Zpomalování je přerušeno,
pokud napětí meziobvodu
překročí hodnotu úrovně
přepětí. Při poklesu napětí je
ve zpomalování opět
pokračováno.)
2: Optimální režim doběhu
(Zpomalování je automaticky
upraveno tak, že měnič
může zpomalit v nejkratším
možném čase. Nastavená
doba doběhu není brána
v úvahu.)
3: Funkční
(s brzdnou odporovou jednotkou)
Pokud je použit brzdný doplněk
(brzdový odpor, brzdná / brzdná
odporová jednotka), nastavte
vždy „0“ nebo „3“.
* 1. Rozsah nastavení pro doby rozběhu a doběhu závisí na nastavení konstanty C1–10. Pokud je v konstantě C1–10 nastavena 0, rozsah
nastavení je 0,00 ÷ 600,00 sekund.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče.
* 3. Hodnoty pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče třídy 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 4. Pokud je konstanta C6–01 nastavena na 0, horní limit nastavení je 150,0 Hz.
* 5. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
* 6. Po auto-tuningu bude E1–13 obsahovat stejnou hodnotu jako E1–05.
* 7. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. (Údaj pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.)
* 8. Rozsah nastavení je od 10% do 200% jmenovitého proudu měniče. (Údaj pro měniče napěťové třídy 3 x 230V s výkonem 0,55 kW.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–6
Varispeed F7
5.3
TABULKY KONSTANT
Základní nastavení: A
Inicializace: A1
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
0÷6
1
ANO
A
A
A
100H
0÷2
2
ANO
A
A
A
101H
6 – 94
6 – 95
Str.
Volba jazyka použitého pro
zobrazení na displeji digitálního
operátoru (JVOP-160).
A1-00
Volba
jazyka
0:
1:
2:
3:
Anglicky
Japonsky
Německy
Francouzsky
4: Italsky
5: Španělsky
6: Portugalsky
-
Tato konstanta není
inicializována.
A1–01
A1–02
A1–03
Přístupová
práva
Metoda
řízení
Inicializace
Nastavení přístupových práv
konstant (nastavování / čtení).
0: Pouze monitorování
(Umožněno pouze
monitorování provozního
módu a nastavování
konstant A1-01 a A1-04.)
1: Uživatelská volba
(Číst a nastavovat lze pouze
konstanty A2-01 až A2-32.)
2: Rozšířené
(Všechny konstanty lze číst
a nastavovat v rychlém
(Q), i v rozšířeném (A)
programovacím módu.
Volba způsobu řízení měniče.
0: U/f řízení
1: U/f řízení se zpětnou vazbou
2: Vektorové řízení bez zpětné
vazby
Tato konstanta není
inicializována.
Volba metody inicializace
(návratu na přednastavené
hodnoty konstant).
0:
Neprobíhá inicializace
1110: Uživatelská inicializace
(Návrat na uživatelské
nastavení, které bylo
uloženo pomocí
parametru o2-03.)
2220: Inicializace – 2 vodiče
Ovládání trvale
sepnutými kontakty.
(Návrat na tovární
nastavení.)
3330: Inicializace – 3 vodiče
Ovládání tlačítky.
0÷2
0
NE
Q
Q
Q
102H
4–4
4–5
4 – 10
4 – 11
0 ÷ 3330
0
NE
A
A
A
103H
-
0 ÷ 9999
0
NE
A
A
A
104H
6 – 95
Zadávání klíčového slova
(pokud je nastaveno v A1-05).
Tato funkce chrání proti zápisu
některé inicializační konstanty.
A1–04
Klíčové
slovo
Pokud je klíčové slovo změněno
(rozdílný obsah konstant A1-04
a A1-05), konstanty A1-01 ÷
A1-03 a A2-01 ÷ A2-32
mohou být měněny až
po zadání správného klíčového
slova.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–7
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 ÷ 9999
0
NE
A
A
A
105H
6 – 95
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
b1–01
÷
o2–08
-
NE
A
A
A
106H
÷
125H
6 – 95
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
180H
6–4
6–5
6–6
6 – 48
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
181H
6–8
6–9
6 – 48
0÷3
0
NE
Q
Q
Q
182H
6–9
6 – 10
Nastavení 4 místného znaku
jako klíčového slova.
A1–05
Nastavení
klíčového
slova
Tato konstanta obvykle není
zobrazována. Při zobrazení
konstanty A1-04 (klíčové slovo)
podržte tlačítko RESET, stiskněte
tlačítko MENU a obsah konstanty
A1-05 se zobrazí.
Konstanty specifikované uživatelem: A2
Konst.
č.
A2–01
÷
A2–32
Název
Popis
Nastavení konstant, které mohou
být nastavována/čteny.
Pokud je v konstantě „Přístupová
Uživatelské práva“ nastavena 1 (A1-01=1),
konstanty jsou uživatelské konstanty
nastavené v A2-01 ÷ A2-32
jediné, které jsou přístupné (lze
je číst a měnit).
Metoda řízení
Aplikační konstanty: b
Volby provozního módu: b1
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Nastavení způsobu zadávání
frekvenční žádosti.
b1–01
Zdroj
frekvenční
žádosti
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (analogový
vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
Nastavení způsobu spouštění.
b1–02
Zdroj
spouštění
0:
1:
2:
3:
Digitální operátor
Svorkovnice (digitální vstup)
Sériová linka
Doplňková karta
Volba způsobu zastavení
po zadání povelu STOP.
b1–03
Způsob
zastavení
0: Řízené snižování rychlosti
do zastavení (doběhová
rampa)
1: Volný doběh
2: DC brždění
(Zastavení je rychlejší
než volným doběhem,
bez rekuperace.)
3: Volný doběh s časovačem
(Během doběhu nejsou
akceptovány povely START.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–8
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
b1–04
Blokování
reverzace
b1–06
Časová
kontrola
řídícího
vstupu
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
0: Reverzace umožněna
1: Reverzace zakázána
2: Změna sledu výstupních fází
(možné oba směry otáčení)
0÷2
0
NE
Metoda řízení
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
A
A
A
N
N
MEMOBUS
registr
Str.
183H
6 – 38
Nastavení čtení řídících vstupů
(vstupu chod vpřed / vzad
a multifunkčních vstupů.)
0: Dvojité snímání každé 2 ms
(Použití pro rychlou odezvu.)
1: Dvojité snímání každých 5 ms
(Použití při možnosti chybné
funkce zapříčiněné šumem.)
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
185H
-
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
186H
-
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
187H
-
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,0 ÷ 10,0
0,5 Hz
NE
A
A
A
189H
6–9
6 – 10
6 – 11
Nastavení provozu měniče
po přepnutí do režimu ovládání
ze svorkovnice pomocí klávesy
LOCAL / REMOTE.
b1–07
b1–08
Provoz
po přepnutí 0: Spouštěcí signály zadané
na dálkové
v průběhu přepínání režimů
ovládání
nejsou akceptovány.
(ze
(Spouštějte po přepnutí
svorkovnice)
ovládání.)
1: Spouštěcí signály jsou
akceptovány ihned
po přepnutí do režimu
dálkového ovládání.
Povolení
spouštění
v program.
módech
Nastavení, zda je povoleno
spouštět měnič
z programovacích módů.
0: Není umožněno
1: Povoleno
(Nefunkční, pokud je jako
zdroj spouštění zvolen
digitální operátor b1-02=0.)
DC brždění: b2
Konst.
č.
b2–01
b2–02
b2–03
Název
Počáteční
frekvence
DC brždění
(úroveň
nulových
otáček)
Popis
Nastavení frekvence v Hz,
při které má začít stejnosměrné
brždění, pokud je zvolen způsob
zastavení řízeným doběhem
po rampě (b1-03=0).
Pokud je hodnota b2-01 menší
než E1-09 (Minimální výstupní
frekvence), hodnota E1-09 se
stává počáteční frekvencí DC
brždění.
Metoda řízení
DC brzdící
proud
Nastavení stejnosměrného
brzdného proudu v procentech
jmenovitého proudu měniče.
0 ÷ 100
50%
NE
A
A
A
18AH
6–9
6 – 10
6 – 11
Čas DC
brzdy
při startu
Nastavení doby k provedení
stejnosměrného brždění
při startu v sekundách.
Používá se k zastavení
samovolně dobíhajícího motoru
před jeho opětovnýmu startem.
Pokud je nastaveno 0,00 , DC
brždění při startu není
provedeno.
0,00
÷
10,00
0,00 s
NE
A
A
A
18BH
6 – 11
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5–9
Varispeed F7
Konst.
č.
b2–04
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
A
A
A
18CH
6–9
6 – 10
6 – 11
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Čas DC
brzdy
při stopu
Nastavení doby k provedení
stejnosměrného brždění
při doběhu v sekundách.
Používá se pro zajištění klidové
polohy při zastavení, po zadání
povelu STOP; k zamezení
volného pohybu způsobeného
setrvačností. Pokud je nastavena
hodnota 0,00 , DC brždění
při stopu není provedeno.
0,00
÷
10,00
0,50 s
NE
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
A
A
A
191H
6 – 40
6 – 41
6 – 42
Režim vyhledávání: b3
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Umožnění/zákaz režimu
vyhledávání rychlosti při zadání
povelu „CHOD“ a nastavení
metody vyhledávání.
0: Zakázán (výpočet rychlosti)
1: Umožněn (výpočet rychlosti)
2: Zakázán (detekce proudu)
3: Umožněn (detekce proudu)
b3–01
Volba
režimu
vyhledávání
rychlosti
(metoda
výpočtu
rychlosti
nebo
detekce
proudu)
b3–02
Proud
v režimu
vyhledávání
rychlosti
(metoda
detekce
proudu)
Nastavení proudu pro režim
vyhledávání pracovních otáček
v procentech jmenovitého
proudu měniče.
Obvykle není nutno nastavovat.
Pokud není možno restartovat
s továrním nastavením, snižte
nastavenou hodnotu.
b3–03
Zpomalovací rampa
v režimu
vyhledávání
(metoda
detekce
proudu)
Nastavení zpomalovací rampy
výstupní frekvence během
vyhledávání rychlosti v sec.
Nastavení doby, za kterou
proběhne zpomalení
z maximální na minimální
výstupní frekvenci.
b3–05
Čekací
doba
v režimu
vyhledávání
(metoda
detekce
proudu
nebo
výpočet
rychlosti)
Pokud je vyhledávání
prováděno po krátkodobém
výpadku napájení, počátek
vyhledávání je zpožděn o tuto
dobu.
Výpočet rychlosti
Při počátku vyhledávání je
vypočtena rychlost motoru
a od ní se zrychluje / zpomaluje
na stanovenou frekvenci (také
se zjišťuje směr otáčení motoru)
Detekce proudu
Vyhledávání pracovních otáček
začíná na maximální frekvenci,
nebo na frekvenci, na které
došlo ke krátkodobému výpadku
napájení a rychlost je zjišťována
podle dosažení hledané úrovně
proudu.
0÷3
0 ÷ 200
2
*
120%
*
NE
A
N
A
192H
6
6
6
6
–
–
–
–
40
41
42
43
0,1 ÷ 10,0
2,0 s
NE
A
N
A
193H
6 – 40
6 – 42
6 – 43
0,0 ÷ 20,0
0,2 s
NE
A
A
A
195H
6
6
6
6
Pokud je na výstupu měniče
zapojen stykač, nastavte
v konstantě dobu zpoždění
stykače nebo delší.
–
–
–
–
40
41
42
43
* Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro vektorové řízení bez zpětné vazby).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 10
Varispeed F7
Časovač: b4
Konst.
č.
b4–01
b4–02
Název
Zpoždění
časovače
při zapnutí
Zpoždění
časovače
při vypnutí
Popis
Nastavení zpoždění časovače
(doba necitlivosti) při zapnutí
v sekundách.
Funkční, pokud jsou v H1-……
a v H2-…… nastaveny funkce
„Vstup“ a „Výstup časovače“.
Nastavení zpoždění časovače
(pásmo necitlivosti) při vypnutí
v sekundách.
Funkční, pokud jsou v H1-……
a v H2-…… nastaveny funkce
„Vstup“ a „Výstup časovače“.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,0
÷
3000,0
0,0 s
NE
A
A
A
1A3H
6 – 69
6 – 70
0,0
÷
3000,0
0,0 s
NE
A
A
A
1A4H
6 – 69
6 – 70
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
MEMOBUS
registr
Str.
PID regulátor: b5
Konst.
č.
Metoda řízení
Vektor
bez
zpět.
vazby
Název
Popis
b5–01
Volba
způsobu
řízení PID
regulátorem
0: Není povoleno řízení PID
regulátorem
1: Povoleno řízení PID
regulátorem
(Výstup PID regulátoru =
výstupní frekvence měniče,
derivace odchylky)
2: Povoleno řízení PID
regulátorem
(Výstup PID regulátoru =
výstupní frekvence měniče,
derivace zpětné vazby.)
3: Povoleno řízení PID
regulátorem (Frekvenční
žádost + výstup PID
regulátoru, derivace odchylky)
4: Povoleno řízení PID
regulátorem
(Frekvenční žádost + výstup
PID regulátoru, derivace
zpětné vazby)
0÷4
b5–02
Proporcionální
zesílení (P)
Nastavení P-složky PID
regulátoru. Při nastavení 0,00
není proporcionální řízení použito
0,00
÷
25,00
1,00
ANO
A
A
A
1A6H
b5–03
Integrační
časová
konstanta
(I)
Nastavení integrační časové
konstanty PID regulátoru v sec.
Při nastavení 0,0 není integrační
řízení použito.
0,0
÷
360,0
1,0 s
ANO
A
A
A
1A7H
b5–04
Omezení
integrační
složky
Nastavení omezení integrace
v % maximální výstupní
frekvence.
0,0
÷
100,0
100,0%
ANO
A
A
A
1A8H
6 – 71
6 – 74
6 – 75
b5–05
Derivační
časová
konstanta
(D)
Nastavení derivační časové
konstanty PID regulátoru v sec.
Při nastavení 0,00 není derivační
řízení použito.
0,00
÷
10,00
0,00 s
ANO
A
A
A
1A9H
6 – 71
6 – 73
6 – 75
b5–06
Omezení
PID
regulátoru
Nastavení omezení PID regulace
v % maximální výstupní
frekvence.
0,0
÷
100,0
100%
ANO
A
A
A
1AAH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
b5–07
Úprava
odchylky
PID
regulace
Nastavení odchylky PID regulace
v % maximální výstupní
frekvence.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
1ABH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 11
0
NE
U/f
A
U/f
zpět.
vazba
A
A
1A5H
6
6
6
6
–
–
–
–
71
72
74
75
6
6
6
6
6
6
6
6
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
70
71
73
75
70
71
73
74
75
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Metoda řízení
Změna
Vektor MEMOBUS
U/f
za
bez
registr
U/f
zpět.
provozu
zpět.
vazba
Nastavení zpoždění referenční
frekvence na výstupu PID
regulátoru v sec. Obvykle
není třeba nastavovat.
b5–08
Zpoždění PID
regulátoru
b5–09
Nastavení polarity výstupu
Volba polarity PID regulátoru (vpřed/vzad).
výstupu PID
0: Výstup PID reg. vpřed
regulátoru
1: Výstup PID reg. vzad
b5–10
b5–11
Zesílení
výstupu PID
regulátoru
Nastavení zesílení výstupu
PID regulátoru.
Záporný
výstup PID
regulátoru
0: Nulové omezení při záporné
hodnotě výstupu PID reg.
1: Reverzace při záporné
hodnotě výstupu PID reg.
(Nulové omezení je aktivní při
zákazu reverzace v b1–04.)
Str.
vazby
0,00
÷
10,00
0,00 s
ANO
A
A
A
1ACH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
1ADH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
0,0 ÷ 25,0
1,0
NE
A
A
A
1AEH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
1AFH
6 – 71
6 – 74
6 – 75
0÷2
0
NE
A
A
A
1B0H
6 – 71
6 – 75
6 – 76
0 ÷ 100
0%
NE
A
A
A
1B1H
6 – 71
6 – 75
6 – 76
0,0 ÷ 25,5
1,0 s
NE
A
A
A
1B2H
6 – 71
6 – 75
6 – 76
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
1B3H
6 – 71
6 – 75
6 – 76
b5–12
0: Ztráta zpětné vazby není
zjišťována.
1: Zjišťování ztráty zpětné
vazby. Provoz pokračuje,
varování na displeji dig.
operátoru, poruchové
Detekce
kontakty nejsou aktivovány.
ztráty zpětné
2: Zjišťování ztráty zpětné
vazby
vazby. Zastavení volným
doběhem, hlášení poruchy
na displeji digitálního
operátoru, aktivovány
poruchové kontakty.
b5–13
Úroveň
detekce
ztráty zpětné
vazby
Nastavení úrovně ztráty
zpětné vazby v %, maximální
výstupní frekvence = 100%.
b5–14
Časová
konstanta
ztráty zpětné
vazby
Nastavení doby pro detekci
ztráty zpětné vazby
v sekundách.
b5–15
Úroveň
funkce
klidového
stavu PID
regulátoru
Nastavení počáteční úrovně
(frekvence) funkce klidového
stavu PID regulátoru.
b5–16
Časová
konstanta
funkce
klidového
stavu PID
regulátoru
Nastavení doby pro aktivaci
funkce klidového stavu PID
regulátoru.
0,0 ÷ 25,5
0,0 s
NE
A
A
A
1B4H
6 – 71
6 – 75
6 – 76
b5–17
Doba
rozběhu/
doběhu
při žádosti
PID regulace
Nastavení doby
rozběhu/doběhu při žádosti
PID regulace v sekundách.
0,0 ÷ 25,5
0,0 s
NE
A
A
A
1B5H
6
6
6
6
Volba
nastavování
žádané
hodnoty PID
regulace
0: Blokováno
1: Umožněno
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
1DCH
6 – 71
6 – 73
6 – 75
Žádaná
hodnota PID
regulace
Nastavení žádané hodnoty
PID regulace.
0 ÷ 100,0%
0
NE
A
A
A
10OH
6 – 71
6 – 73
6 – 75
b5–18
b5–19
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 12
–
–
–
–
71
74
75
77
Varispeed F7
Funkce dočasného stopu: b6
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Frekvence
dočasného
pozastavení
při startu
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
1B6H
6 – 14
Doba
dočasného
pozastavení
při startu
0,0 ÷ 10,0
0,0 s
NE
A
A
A
1B7H
6 – 14
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
1B8H
6 – 14
0,0 ÷ 10,0
0,0 s
NE
A
A
A
1B9H
6 – 14
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
1CCH
6 – 77
ANO
N
N
A
1CDH
6 – 77
6 – 78
ANO
N
N
A
1CEH
6 – 77
6 – 78
*3
NE
A
A
N
1CFH
Název
b6–01
b6–02
b6–03
b6–04
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Konst.
č.
Popis
Frekvence
dočasného Funkce dočasného pozastavení
pozastavení je užívána pro dočasné
pozdržení výstupní frekvence
při stopu
při rozběhu a doběhu motoru
s velkou zátěží.
Doba
dočasného
pozastavení
při stopu
Energetická optimalizace: b8
Konst.
č.
Název
b8–01
Režim
energetické
optimalizace
Popis
Metoda řízení
Povolení / zákaz režimu
energetické optimalizace.
0: Zakázán
1: Povolen
b8–02
Zesílené
funkce
energetické
optimalizace
Nastavení zesílení funkce
energetické optimalizace
v režimu vektorového řízení
bez zpětné vazby.
0,0 ÷ 10,0
0,7
b8–03
Časová
konstanta
energetické
optimalizace
Nastavení časové konstanty
funkce energetické
optimalizace v režimu
vektorového řízení bez zpětné
vazby.
0,00 ÷ 10,0
0,50 s
b8–04
Koeficient
energetické
optimalizace
Nastavte jmenovitý výkon
motoru v konstantě E2-11
a upravujte hodnotu v krocích
o 5%, dokud výstupní výkon
nedosáhne minimální
hodnoty.
b8–05
Časová
konstanta
detekce
výstupního
výkonu
Nastavení doby pro detekci
výstupního výkonu.
0 ÷ 2000
20 ms
NE
A
A
N
1D0H
6 – 77
6 – 78
Omezovač
napětí
v režimu
vyhledávání
Nastavení mezní hodnoty
rozsahu napětí v průběhu
vyhledávání.
Nastavením konstanty na 0 je
znemožněn režim
vyhledávání. Jmenovité
napětí motoru je bráno jako
100%.
0 ÷ 100
0%
NE
A
A
N
1D1H
6 – 77
6 – 78
b8–06
0,0
÷
655,00
*1
*2
6 – 77
6 – 78
*1. Při U/f řízení se zpětnou vazbou je tovární nastavení 1,0.
*2. Pokud je výkon měniče minimálně 55 kW, je tovární nastavení 2,00.
*3. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 13
Varispeed F7
Ladění: C
Rozběhové a doběhové rampy: C1
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
ANO
Q
Q
Q
200H
4–4
6 – 12
6 – 13
C1–01
Doba
rozběhu 1
Nastavení doby rozběhu
(rozběhové rampy 1)
v sekundách = čas, za který
výstupní frekvence vzroste z 0
Hz na maximální hodnotu.
C1–02
Doba
doběhu 1
Nastavení doby doběhu
(doběhové rampy 1)
v sekundách = čas, za který
výstupní frekvence poklesne
z maximální hodnoty na 0 Hz.
ANO
Q
Q
Q
201H
4–4
6 – 12
6 – 13
C1–03
Doba
rozběhu 2
Doba rozběhu, pokud je sepnut
programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci
„Doba rozběhu/doběhu 1“.
ANO
A
A
A
202H
6 – 12
6 – 13
C1–04
Doba
doběhu 2
Doba doběhu, pokud je sepnut
programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci
„Doba rozběhu/doběhu 1“.
ANO
A
A
A
203H
6 – 12
6 – 13
C1–05
Doba
rozběhu 3
Doba rozběhu, pokud je sepnut
programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci
„Doba rozběhu/doběhu 2“.
NE
A
A
A
204H
6 – 12
6 – 13
Doba
doběhu 3
Doba doběhu, pokud je sepnut
programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci
„Doba rozběhu/doběhu 2“.
NE
A
A
A
205H
6 – 12
6 – 13
Doba
rozběhu 4
Doba rozběhu, pokud jsou
sepnuty programovatelné
digitální vstupy nastavené na
funkce „Doba rozběhu/doběhu
1“ a „Doba rozběhu/doběhu 2“.
NE
A
A
A
206H
6 – 12
6 – 13
C1–08
Doba
doběhu 4
Doba doběhu, pokud jsou
sepnuty programovatelné
digitální vstupy nastavené na
funkce „Doba rozběhu/doběhu
1“ a „Doba rozběhu/doběhu 2“.
NE
A
A
A
207H
6 – 12
6 – 13
C1–09
Nouzová
doběhová
doba
Doba doběhu, pokud je sepnut
programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci
„Nouzové (rychlé) zastavení“.
NE
A
A
A
208H
6 – 11
6 – 12
C1–10
Jednotky
pro
nastavení
doby
rozběhu
a doběhu
C1–06
C1–07
0,0
÷
6000,0
*
10,0 s
0: 0,01 s
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
209H
6 – 12
6 – 13
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
20AH
6 – 12
6 – 13
1: 0,1 s
Nastavení frekvence pro
automatické přepínání ramp:
C1–11
*
Automatické
přepínání
ramp
- Výstupní frekvence
pod nastavenou hodnotou –>
Doba rozběhu/doběhu 4
- Výstupní frekvence
nad nastavenou hodnotou – >
Doba rozběhu/doběhu 1
Multifunkční vstupy „Doba
rozběhu/doběhu 1“ a „Doba
rozběhu/doběhu 2“ pro volbu
ramp mají prioritu.
Rozsah nastavení pro doby rozběhu a doběhu závisí na nastavení konstanty C1–10. Pokud je v konstantě C1–10 nastavena „0“,
rozsah nastavení pro doby rozběhu a doběhu je 0,00 ÷ 600,00 sekund.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 14
Varispeed F7
S – křivka: C2
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,20 s
NE
A
A
A
20BH
6 – 14
0,00 ÷ 2,50
0,20 s
NE
A
A
A
20CH
6 – 14
0,00 ÷ 2,50
0,20 s
NE
A
A
A
20DH
6 – 14
0,00 ÷ 2,50
0,00 s
NE
A
A
A
20EH
6 – 14
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
ANO
A
N
A
20FH
4 – 11
6 – 23
6 – 24
NE
A
N
A
210H
4 – 11
6 – 23
6 – 24
Název
C2–01
Čas
S–křivky
na počátku
zrychlování
0,00 ÷ 2,50
C2–02
Čas
S–křivky
na konci
zrychlování
C2–03
Čas
S–křivky
na počátku
zpomalování
C2–04
Čas
S–křivky
na konci
zpomalování
Popis
Použití S-křivky změkčuje
průběh a prodlužuje skutečnou
dobu rozběhu a doběhu. Doba
rozběhu a doběhu je tak
prodloužena o polovinu časů
S-křivky:
Trozběhu = C2-01/2 + C1-xx +C2-02/2
Tdoběhu = C2-03/2 + C1-xx +C2-04/2
Metoda řízení
Změna
za
provozu
Konst.
č.
Rozsah
Přednastavení nastavení
Kompenzace skluzu: C3
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
C3–01
Zesílení
kompenzace
skluzu
Použití ke zvýšení přesnosti
regulace otáček při provozu se
zátěží. Obvykle není nutno
nastavovat.
Upravte nastavení
v následujících případech:
•
Při poklesu otáček
motoru pod hodnotu
frekvenční žádosti
zvyšte nastavení.
•
Při růstu otáček motoru
nad hodnotu frekvenční
žádosti snižte nastavení
0,0 ÷ 2,5
0,0
C3–02
Nastavení reakční doby
kompenzace skluzu v ms.
Obvykle není nutno měnit
nastavení.
Časová
Nastavení upravte
konstanta
v následujících případech:
kompenzace
•
Při pomalé odezvě
skluzu
kompenzace skluzu
snižte nastavení.
•
Pokud otáčky nejsou
stabilní, zvyšte nastavení
0 ÷ 10000
2000 ms
C3–03
Omezení
kompenzace
skluzu
Nastavení horního omezení
kompenzace skluzu v %
jmenovitého skluzu motoru.
*
*
Metoda řízení
0 ÷ 250
200%
NE
A
N
A
211H
6 – 23
6 – 24
0 nebo 1
0
NE
A
N
A
212H
6 – 23
6 – 24
0: Zakázána
1: Povolena
C3-04
Funkce
kompenzace
skluzu
v generátorickém chodu
Pokud je během
generátorického chodu
aktivována funkce
kompenzace skluzu a dojde
ke krátkodobému vzrůstu
regenerativního výkonu,
může být nezbytné použit
brzdný doplněk (brzdový
odpor, brzdnou jednotku
nebo brzdnou odporovou
jednotku).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 15
Varispeed F7
Konst.
č.
C3–05
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Omezení
výstupního
napětí
0: Zakázáno
1: Povoleno
(Magnetický tok bude
automaticky omezen, když
dojde k saturaci
výstupního napětí.)
0 nebo 1
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0
NE
N
N
A
213H
6 – 23
6 – 24
MEMOBUS
registr
Str.
* Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
Kompenzace momentu: C4
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
Metoda řízení
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení zesílení
kompenzace momentu.
Obvykle není třeba
nastavovat.
C4–01
Zesílení
kompenzace
momentu
Nutno upravit
za následujících okolností:
•
Pokud je dlouhý kabel,
zvyšte nastavení.
•
Pokud je výkon motoru
menší než výkon
měniče, zvyšte
nastavenou hodnotu.
•
Pokud motor vibruje,
snižte nastavení.
Upravte zesílení kompenzace
momentu tak, aby hodnota
výstupního proudu
při minimálních otáčkách
nepřekračovala jmenovitý
výstupního proudu měniče.
0,00
÷
2,50
1,00
ANO
A
A
A
215H
4
4
6
6
–
–
–
–
10
11
25
26
–
–
–
–
10
11
25
26
Při vektorovém řízení
bez zpětné vazby neupravujte
implicitní nastavení zesílení
kompenzace momentu (1,00).
C4–02
Časová
konstanta
zpoždění
kompenzace
momentu
Nastavení reakční doby
momentové kompenzace
v milisekundách.
Obvykle není třeba
nastavovat.
Nutno upravit za následujících
okolností:
•
Pokud motor vibruje,
zvyšte nastavení.
•
Pokud je reakce motoru
na změnu zatížení
pomalá, snižte
nastavenou hodnotu.
0 ÷ 10000
C4–03
Kompenzace
momentu při
startu vpřed
Nastavení kompenzace
momentu při startu ve směru
vpřed.
0,0
÷
200,0 %
C4–04
Kompenzace
momentu při
startu vzad
Nastavení kompenzace
momentu při startu ve směru
vzad.
C4–05
Časová
konstanta
kompenzace
momentu
při startu
Nastavení spouštěcí doby
kompenzace momentu
při startu.
NE
A
A
A
216H
4
4
6
6
0,0 %
NE
N
N
A
217H
6 – 25
6 – 26
0,0
÷
200,0 %
0,0 %
NE
N
N
A
218H
6 – 25
6 – 26
0 ÷ 200
10 ms
NE
N
N
A
219H
6 – 25
6 – 26
200 ms
*
* Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 16
Varispeed F7
ASR – automatická regulace rychlosti: C5
Konst.
č.
Název
C5–01
Proporcionální
zesílení (P)
ASR 1
C5–02
Integrační
časová
konstanta
(I) ASR 1
C5–03
Proporcionální
zesílení (P)
ASR 2
C5–04
Integrační
časová
konstanta
(I) ASR 2
C5–05
Omezení
ASR
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Nastavení proporcionálního
zesílení smyčky automatické
regulace rychlosti.
0,00
÷
300,00
0,20
ANO
N
A
N
21BH
6 – 26
6 – 27
Nastavení integrační časové
konstanty smyčky automatické
regulace rychlosti.
0,000
÷
10,000
0,200 s
ANO
N
A
N
21CH
6 – 26
6 – 27
0,00
÷
300,00
0,02
ANO
N
A
N
21DH
6 – 26
6 – 27
0,000
÷
10,000
0,050 s
ANO
N
A
N
21EH
6 – 26
6 – 27
0,0 ÷ 20,0
5,0 %
NE
N
A
N
21FH
6 – 26
6 – 27
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
1
NE
Q
Q
Q
223H
4–4
6–2
6–3
Popis
Obvykle není nutno měnit
nastavení.
Nastavení horního limitu
regulace otáček v % maximální
výstupní frekvence.
Modulační frekvence: C6
Konst.
č.
Název
Popis
C6–01
Volba
velké
X
normální
zatížení
0: Velké zatížení
(Nízká modulační frekvence,
konstantní moment, přetížení
150% po dobu 1 minuty.)
1: Normální zatížení
(Vysoká modulační
frekvence, proměnná zátěž
(moment), přetížení 120%
po dobu 1 minuty.)
C6–02
Výběr
modulační
frekvence
Volba modulační frekvence.
Nastavení F umožňuje vlastní
podrobné nastavení modulační
frekvence pomocí konstant
C6-03 až C6-05.
C6–03
Horní
hranice
modulační
frekvence
Nastavení horní a dolní hranice
modulační frekvence v kHz
a zesílení modulační frekvence.
Pří vektorovém způsobu řízení
je horní limit modulační
frekvence fixován v C6-03.
C6–04
Dolní
hranice
modulační
frekvence
C6–05
Proporcionální
zesílení
modulační
frekvence
0 nebo 1
*1
0÷F
NE
Q
Q
Q
224H
4–4
4 – 10
4 – 11
6–2
6–3
NE
A
A
A
225H
6–2
6–3
*2
NE
A
A
N
226H
6–2
6–3
00
NE
A
A
N
227H
6–2
6–3
6
*2
2,0 ÷ 15,0
15,0 kHz
0,4 ÷ 15,0
15,0 kHz
*3 *4
*3 *4
Metoda řízení
*2
K je koeficient, jehož velikost
závisí na nastavení C6-03:
C6-03 ≥ 10,0 kHz: K=3
10,0 > C6-03 ≥ 5,0 kHz: K=2
5,0 kHz > C6-03: K=1
00 ÷ 99
*4
*1. Měniče 3x230V s výkonem 110 kW a 3x400V s výkonem 220 a 300 kW mají pevné nastavení C6–03 = 1, které nelze změnit na „0“.
*2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče
*3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče.
*4. Tyto konstanty mohou být monitorovány a nastavovány pouze, pokud je v konstantě C6–01 nastavena na „1“ a v C6–02 nastaveno F.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 17
Varispeed F7
Žádané hodnoty: d
Přednastavené žádosti: d1
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Nastavení žádané frekvence
v jednotkách nastavených
konstantou o1-03.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
280H
4–4
6–6
6–7
Multifrekvence
žádost 2
Nastavení žádané
frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup
„Výběr frekvence 1“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
281H
4–4
6–6
6–7
d1–03
Multifrekvence
žádost 3
Nastavení žádané
frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup
„Výběr frekvence 2“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
282H
4–4
6–6
6–7
d1–04
Multifrekvence
žádost 4
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1 a 2“.
0,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
283H
4–4
6–6
6–7
d1–05
Multifrekvence
žádost 5
Nastavení žádané
frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup
„Výběr frekvence 3“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
284H
6–6
6–7
d1–06
Multifrekvence
žádost 6
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1 a 3“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
285H
6–6
6–7
d1–07
Multifrekvence
žádost 7
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
2 a 3“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
286H
6–6
6–7
d1–08
Multifrekvence
žádost 8
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1, 2 a 3“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
287H
6–6
6–7
d1–09
Multifrekvence
žádost 9
Nastavení žádané
frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup
„Výběr frekvence 4“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
288H
6–6
d1–10
Multifrekvence
žádost 10
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1 a 4“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
28BH
6–6
d1–11
Multifrekvence
žádost 11
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
2 a 4“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
28CH
6–6
Multifrekvence
žádost 12
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1, 2 a 4“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
28DH
6–6
Multifrekvence
žádost 13
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
3 a 4“.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
28EH
6–6
Konst.
č.
Název
Popis
d1–01
Multifrekvence
žádost 1
d1–02
d1–12
d1–13
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Rozsah
nastavení
0 ÷ 400,00
5 – 18
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
d1–14
Multifrekvence
žádost 14
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1, 3 a 4“.
d1–15
Multifrekvence
žádost 15
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
2, 3 a 4“.
d1–16
Multifrekvence
žádost 16
Nastavení žádané
frekvence, pokud jsou
sepnuty programovatelné
vstupy „Výběr frekvence
1, 2, 3 a 4“.
d1–17
Žádost
krokování
Rozsah
nastavení
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,00 Hz
ANO
A
A
A
28FH
6–6
0,00 Hz
ANO
A
A
A
290H
6–6
0,00 Hz
ANO
A
A
A
291H
6–7
6,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
292H
4–4
6–7
6 – 53
0 ÷ 400,00
Nastavení žádané
frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup
„Výběr krokovací frekvence“
nebo programovatelný
digitální vstup nastavený
na funkci „Krokování vpřed“
nebo „Krokování vzad“.
POZN.: Jednotka pro nastavování a monitorování frekvenční žádosti je dána konstantou o1–03 (implicitně 0,01 Hz).
Omezení: d2
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
d2–01
Horní limit
frekvenční
žádosti
Nastavení horního omezení
frekvenční žádosti v %
maximální výstupní
frekvence.
0,0
÷
110,0
100,0%
NE
A
A
A
289H
6 – 20
6 – 50
6 – 51
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
28AH
6 – 20
6 – 50
6 – 51
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
293H
6 – 20
6 – 50
6 – 51
d2–02
Dolní limit
frekvenční
žádosti
Nastavení dolního omezení
frekvenční žádosti v %
maximální výstupní
frekvence.
(Minimální hodnota
pro všechny frekvence.)
d2–03
Dolní limit
hlavní
frekvenční
žádosti
Nastavení dolního limitu
hlavní frekvenční žádosti
v % maximální výstupní
frekvence.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 19
Varispeed F7
Zakázané frekvence: d3
Konst.
č.
Název
d3–01
Zakázaná
frekvence 1
d3–02
d3–03
Zakázaná
frekvence 2
Zakázaná
frekvence 3
Popis
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,0 Hz
NE
A
A
A
294H
6 – 18
6 – 19
0,0 Hz
NE
A
A
A
295H
6 – 18
6 – 19
0,0 Hz
NE
A
A
A
296H
6 – 18
6 – 19
0,0 ÷ 20,0
1,0 Hz
NE
A
A
A
297H
6 – 18
6 – 19
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
298H
6 – 49
6 – 50
0 ÷ 100
10%
NE
A
A
A
299H
6 – 52
Rozsah
nastavení
Nastavení středních hodnot
zakázaných frekvencí v Hz.
Nastavením zakázané
frekvence na 0 Hz je daná
funkce vyřazena z činnosti.
Vždy se ujistěte, že
pro nastavení platí:
d3-01 ≥ d3-02 ≥ d3-03
0,0
÷
400,0
Trvalý chod v pásmech
zakázaných frekvencí není
možný, ale při rozběhu
a doběhu jsou tato pásma
plynule bez skoků projížděna.
Nastavení šířky zakázané
frekvence v Hz.
d3–04
Šířka
zakázaného
pásma
Rozsah zakázaného pásma
pak bude:
zakázaná frekvence ± d3-04
Uchování frekvenční žádosti: d4
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Volba uchovávání hodnoty
frekvenční žádosti (uložení
v paměti).
0: Blokováno (při zastavení
chodu nebo při opakovaném
zapnutí napájení je frekvenční
žádost nastavena na 0)
d4–01
Uchování
frekvenční
žádosti
1: Umožněno (při zastavení
chodu nebo při opakovaném
zapnutí napájení měnič
startuje z předchozí frekvence
uchované v paměti)
Použití této funkce je umožněno
při nastavení programovatelných
digitálních vstupů na funkci
„Blokování rozběhu / doběhu“
nebo na funkce „UP“ / „DOWN“.
d4–02
Úprava
frekvence
+ /–
Nastavení hodnoty, která bude
přičtena (odečtena) k (z)
analogové frekvenční žádosti,
v % maximální výstupní
frekvence.
Použití této funkce je umožněno
při nastavení programovatelných
digitálních vstupů na funkce
„Úprava frekvence-součet“
a „Úprava frekvence-rozdíl“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 20
Varispeed F7
Odbuzení: d6
Konst.
č.
d6–01
d6–02
Metoda řízení
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Úroveň
odbuzení
Nastavení výstupního napětí
při sepnutí programovatelného
digitálního vstupu nastaveného
na funkci „odbuzení“
(H1-…… = 63).
Nastavte úroveň napětí v %
napětí nastaveného v U/f křivce.
0 ÷ 100
80%
NE
A
A
N
2A0H
6 – 78
Omezení
frekvence
buzení
Nastavení dolní hranice
frekvenčního pásma, ve kterém
je odbuzení funkční.
Povel „odbuzení“ je aktivní
pouze na frekvencích nad touto
nastavenou hodnotou a pouze
pokud je rychlost ve shodě
s žádanou rychlostí.
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
N
2A1H
6 – 78
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
Q
Q
Q
300H
4–4
6 – 80
6 – 81
Motor: E
U/f křivka 1: E1
Konst.
č.
Název
Popis
E1–01
Napájecí
napětí
Nastavení vstupního napětí
měniče. Nastavená hodnota je
užívána jako referenční hodnota
funkcemi ochrany.
E1–03
Volba U/f
křivky
0 ÷ E: Výběr z 15
přednastavených
průběhů U/f křivky.
F:
Vlastní uživatelské
nastavení (konstantami
E1-04 ÷ E1-10).
E1–04
Maximální
výstupní
frekvence
(Fmax)
E1–05
Maximální
výstupní
napětí
(Umax)
E1–06
Frekvence
souběhu
(Fbase)
0,0 ÷ 400,0
50,0 Hz
E1–07
Střední
frekvence
(Fmid)
0,0 ÷ 400,0
2,5 Hz
E1–08
Napětí
na střední
frekvenci
(Umid)
E1–09
Minimální
výstupní
frekvence
(Fmin)
E1–10
Napětí
na min.
frekvenci
(Umin)
155 ÷ 255
*1
0÷F
F
NE
Q
Q
N
302H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
40,0
÷
400,0 *2
50,0 Hz
NE
Q
Q
Q
303H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
NE
Q
Q
Q
304H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
NE
Q
Q
Q
305H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
NE
A
A
A
306H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
0,0 ÷ 255,0
*1
Pro nastavení lineárního
průběhu U/f křivky nastavte
konstanty E1-07 a E1-09
na stejnou hodnotu.
V tomto případě pak bude
ignorováno nastavení E1-08.
Vždy se ujistěte, že všechny
čtyři frekvence jsou zadány tak,
aby platilo:
E1-04
E1-07
(Fmax)
(Fmid)
*1
200 V
Metoda řízení
0,0 ÷ 255,0
*1
0,0 ÷ 400,0
200,0 V
15,0 V
*1
*3
*1 *3
NE
A
A
A
307H
4
4
6
6
6
*3
NE
Q
Q
Q
308H
6 – 80
6 – 81
6 – 84
309H
4
4
6
6
6
1,2 Hz
≥ E1-06 (Fbase) >
≥ E1-09 (Fmin)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0,0 ÷ 255,0
*1
5 – 21
9,0 V
*1 *3
NE
A
A
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
11
80
81
84
10
11
80
81
84
Varispeed F7
Konst.
č.
E1–11
E1–12
E1–13
Název
Popis
Střední
frekvence 2 Nastavujte pouze pro jemné
(Fmid 2)
doladění výstupního pásma.
Normálně není toto nastavení
Napětí
na střední požadováno.
frekvenci 2
(Umid 2)
Napětí na
frekvenci
souběhu
(Ubase)
Nastavte výstupní napětí
při frekvenci souběhu (E1-06).
Rozsah
nastavení
0,0 ÷ 400,0
0,0 ÷ 255,0
*1
0,0 ÷ 255,0
*1
Přednastavení
*4
0,0 Hz
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
A
A
A
30AH
6 – 80
0,0 V
*4
NE
A
A
A
30BH
6 – 80
0,0 V
*5
NE
A
A
Q
30CH
6 – 80
* 1. Hodnoty jsou uvedeny pro měniče třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 2. Pokud je konstanta C6–01 nastavena na 0, horní limit nastavení je 150,0 Hz.
* 3. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
* 4. Konstanty E1–11 a E1–12 nejsou akceptovány, pokud je nastaveno 0,0.
* 5. Konstanta E1–13 je autotuningem nastavena na stejnou hodnotu jako E1–05.
Parametry motoru 1: E2
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
Q
Q
Q
30EH
6 – 35
6 – 36
6 – 77
NE
A
A
A
30FH
6 – 79
NE
A
A
A
310H
6 – 79
NE
N
Q
N
311H
6 – 79
NE
A
A
A
312H
6 – 79
6 – 80
NE
N
N
A
313H
6 – 79
6 – 80
Jmenovitý
proud
motoru
Nastavení jmenovitého proudu
motoru.
Nastavená hodnota je brána
jako referenční hodnota
pro funkce ochrany motoru
a pro omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
0,32
÷
6,40 *1
1,90 A
E2–02
Jmenovitý
skluz
motoru
Nastavení jmenovitého skluzu
motoru v Hz.
Nastavená hodnota je brána
jako referenční hodnota
pro funkci kompenzace skluzu.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,00
÷
20,00
2,90 Hz
E2–03
Proud
motoru
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu
motoru naprázdno.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
E2–04
Počet pólů
motoru
Nastavení počtu pólů motoru.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
2 ÷ 48
4 póly
E2–05
Odpor
vinutí mezi
fázemi
Nastavení odporu vinutí motoru
mezi fázemi v ohmech.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,000
÷
65,000
9,842 Ω
E2–06
Rozptylová
indukčnost
motoru
Nastavení úbytku napětí
z důvodu rozptylové indukčnosti
motoru v % jmenovitého napětí
motoru.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,0 ÷ 40,0
18,2%
E2–07
Činitel
saturace
jádra
1
0,00 ÷ 0,50
0,50
NE
N
N
A
314H
6 – 79
6 – 80
E2–08
Činitel
saturace
jádra
2
0,00 ÷ 0,75
0,75
NE
N
N
A
315H
6 – 79
6 – 80
E2–01
Nastavení činitele saturace
při 50% magnetickém toku.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během rotačního
autotuningu.
Nastavení činitele saturace
při 75% magnetickém toku.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během rotačního
autotuningu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0,00 ÷ 1,89
*3
5 – 22
1,20 A
*2
*2
*2
*2
*2
Varispeed F7
Konst.
č.
E2–10
E2–11
Název
Popis
Ztráty
v železe
pro
Nastavení ztrát v železe.
momentovou
kompenzaci
Jmenovitý
výkon
motoru
Nastavení jmenovitého
výstupního výkonu motoru
v 0,01 kW.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
Rozsah
nastavení
Přednastavení
0 ÷ 65535
14 W
0,00
÷
650,00
0,40
*2
*2
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
A
A
N
317H
6 – 79
6 – 80
NE
Q
Q
Q
318H
6 – 77
6 – 79
* 1. Rozsah nastavení je 10 ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
U/f křivka 2: E3
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
E3–01
Volba
způsobu
řízení
motoru 2
0: U/f řízení
1: U/f řízení se zpětnou vazbou
2: Vektorové řízení bez zpětné
vazby
0÷2
0
NE
A
A
A
319H
6 – 86
E3–02
Maximální
výstupní
frekvence
(Fmax)
motoru 2
40,0
÷
400,0 *1
50,0 Hz
NE
A
A
A
31AH
6 – 86
E3–03
Maximální
výstupní
napětí
(Umax)
motoru 2
NE
A
A
A
31BH
6 – 86
E3–04
Frekvence
souběhu
(Fbase)
motoru 2
NE
A
A
A
31CH
6 – 86
E3–05
Střední
frekvence
(Fmid 1)
motoru 2
E3–06
Napětí
na střední
frekvenci
(Umid 1)
motoru 2
E3–07
Minimální
výstupní
frekvence
(Fmin)
motoru 2
E3–08
Napětí na
minimální
frekvenci
(Umin)
motoru 2
0,0 ÷ 255,0
*2
Pro nastavení lineárního
průběhu U/f křivky nastavte
konstanty E3-05 a E3-07
na stejnou hodnotu.
V tomto případě pak bude
ignorováno nastavení E3-06.
Vždy se ujistěte, že všechny
čtyři frekvence jsou zadány tak,
aby platilo:
E3-02
E3-05
(Fmax)
(Fmid)
200,0 V
*2
0,0 ÷ 400,0
50,0 Hz
0,0 ÷ 400,0
2,5 Hz
*3
NE
A
A
A
31DH
6 – 86
*2
15,0 V
*2
NE
A
A
A
31EH
6 – 86
0,0 ÷ 400,0
1,2 Hz
*3
NE
A
A
A
31FH
6 – 86
NE
A
A
A
320H
6 –86
0,0 ÷ 255,0
≥ E3-04 (Fbase) >
≥ E3-07 (Fmin)
0,0 ÷ 255,0
*2
9,0 V
*2 *3
* 1. Pokud je konstanta C6–01 nastavena na 0, horní limit nastavení je 150,0 Hz.
* 2. Hodnoty jsou uvedeny pro měniče třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 3. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 23
Varispeed F7
Parametry motoru 2: E4
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Jmenovitý
proud
motoru 2
Nastavení jmenovitého proudu
motoru 2.
Nastavená hodnota je brána
jako referenční hodnota
pro funkce ochrany motoru
a pro omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
0,32
÷
6,40 *1
1,90 A
E4–02
Jmenovitý
skluz
motoru 2
Nastavení jmenovitého skluzu
motoru 2 v Hz.
Nastavená hodnota je brána
jako referenční hodnota
pro funkci kompenzace skluzu.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,00
÷
20,00
2,90 Hz
E4–03
Proud
motoru 2
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu
motoru 2 naprázdno.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
E4–04
Počet pólů
motoru 2
Nastavení počtu pólů motoru 2.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
2 ÷ 48
4 póly
E4–05
Odpor
vinutí mezi
fázemi
motoru 2
Nastavení odporu vinutí motoru
2 mezi fázemi v ohmech.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,000
÷
65,000
9,842 Ω
E4–06
Rozptylová
indukčnost
motoru 2
Nastavení úbytku napětí
z důvodu rozptylové indukčnosti
motoru 2 v % jmenovitého
napětí motoru.
Tato konstanta je automaticky
nastavena během autotuningu.
0,0 ÷ 40,0
18,2%
E4–07
Jmenovitý
výkon
motoru 2
Nastavení jmenovitého
výstupního výkonu motoru 2
v 0,01 kW.
Tato konstanta je vstupním
údajem pro autotuning.
0,40
÷
650,00
0,40
E4–01
0,00 ÷ 1,89
*3
1,20 A
*2
*2
*2
*2
*2
*2
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
A
A
A
321H
6 – 35
6 – 85
NE
A
A
A
322H
6 – 85
NE
A
A
A
323H
6 – 85
NE
N
A
N
324H
6 – 85
NE
A
A
A
325H
6 – 85
NE
N
N
A
326H
6 – 85
NE
A
A
A
327H
6 – 85
* 1. Rozsah nastavení je 10 ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Doplňky: F
Nastavení doplňkové zpětnovazební karty: F1
Konst.
č.
Název
F1–01
Konstanta
zpětné
vazby
Popis
Nastavení počtu pulsů zpětné
vazby (pulsního generátoru
nebo enkodéru.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 ÷ 60000
1024
NE
N
Q
N
380H
6 – 96
6 – 97
5 – 24
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷3
1
NE
N
A
N
381H
6 – 96
6 – 98
0÷3
1
NE
N
A
N
382H
6 – 96
6 – 98
0÷3
3
NE
N
A
N
383H
6 – 96
6 – 98
0 nebo 1
0
NE
N
A
N
384H
6 – 96
6 – 97
Nastavení činnost (metody
zastavení) při přerušení zpětné
vazby. (Poruchové hlášení
„PGO“ – přerušení obvodu
zpětné vazby.)
F1–02
Volba
provozu
při
přerušení
obvodu
zpětné
vazby
(PGO)
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové
zastavení s použitím
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
(pouze signalizována výstraha
PGO; z důvodu ochrany
motoru
a strojního zařízení normálně
toto nastavení nevolte.)
Nastavení činnost (metody
zastavení) při překročení
maximálních otáček.
(Poruchové hlášení
„OS“ – překročení rychlosti.)
F1–03
Volba
provozu
při
překročení
rychlosti
(OS)
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové
zastavení s použitím
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
(pouze signalizována výstraha
OS; z důvodu ochrany motoru
a strojního zařízení normálně
toto nastavení nevolte.)
Nastavení činnost (metody
zastavení) při kolísání rychlosti.
(Poruchové hlášení
DEV“ – překročení povolené
odchylky rychlosti.)
F1–04
F1–05
Volba
provozu
při
překročení
povolené
odchylky
(DEV)
Orientace
zpětné
vazby
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové
zastavení s použitím
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
(pouze signalizována
výstraha DEV)
0: Fáze A předchází fázi B
při směru otáčení vpřed,
(fáze B předchází fázi A
při směru otáčení vzad).
1: Fáze B předchází fázi A
při směru otáčení vpřed,
(fáze A předchází fázi B
při směru otáčení vzad)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 25
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
1 ÷ 132
1
NE
N
A
N
385H
6 – 96
6 – 98
0 nebo 1
0
NE
N
A
N
386H
6 – 96
6 – 98
0 ÷ 120
115%
NE
N
A
N
387H
6 – 96
6 – 98
0,0 ÷ 2,0
1,0 s
NE
N
A
N
388H
6 – 96
6 – 98
0 ÷ 50
10%
NE
N
A
N
389H
6 – 96
6 – 98
0,0 ÷ 10,0
0,5 s
NE
N
A
N
38AH
6 – 96
6 – 98
0
NE
N
A
N
38BH
6 – 96
6 – 97
0
NE
N
A
N
38DH
6 – 96
6 – 97
2,0 s
NE
N
A
N
38DH
6 – 96
6 – 98
Nastavení dělícího poměru
pulsního výstupu
zpětnovazební karty.
F1–06
Dělící poměr
monitorovacího
výstupu
Dělící poměr = (1+n)/m
(n=0 nebo 1; m=1 ÷ 32)
F1-06 = … ……
n m
Tato konstanta je funkční
pouze při použití PG-B2.
Možné nastavení dělícího
poměru: 1/32 ≤ F1-06 ≤ 1.
Nastavení použití integračního
řízení během zrychlování /
zpomalování.
F1–07
Integrační
konstanta
během
zrychlování /
zpomalování
F1–08
Detekční
úroveň
překročení
rychlosti
F1–09
Časová
konstanta
detekce
překročení
rychlosti
F1–10
Detekční
úroveň
překročení
povolené
odchylky
rychlosti
F1–11
F1–12
Časová
konstanta
detekce
překročení
povolené
odchylky
rychlosti
0: Zablokováno
(Integrační funkce není
během zrychlování nebo
zpomalování použita, je
používána pouze
při konstantních rychlostech
1: Umožněno (Integrační
složka je použita vždy.)
Nastavení metody detekce
překročení rychlosti.
Rychlosti motoru překračující
hodnotu nastavenou
v konstantě F1-08
(v % max. výstupní frekvence)
po dobu nastavenou v F1-09
jsou detekovány jako
překročení rychlosti.
Nastavení metody detekce
překročení povolené odchylky
rychlosti.
Překročení úrovně nastavené
v konstantě F1-10
(v % maximální výstupní
frekvence) po dobu
nastavenou v F1-11 je
detekováno jako překročení
povolené odchylky rychlosti.
Odchylka rychlosti je rozdíl
mezi aktuální a žádanou
rychlostí motoru.
Nastavení počtu zubů
převodovky (převodového
Počet zubů
poměru) mezi snímačem
převodovky 1
zpětné vazby a motorem.
počet impulsů x 60 x F1-13
F1-01
F1-12
F1–13
F1–14
0 ÷ 1000
Počet zubů
Převodový poměr 1 bude
převodovky 2 použit, pokud je některá
z konstant nastavena na 0.
Časová
konstanta
detekce
přerušení
obvodu
zpětné vazby
Nastavení doby, po jejímž
uplynutí bude při rozpojení
obvodu zpětné vazby
detekována porucha PGO –
přerušení zpětné vazby.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0,0 ÷ 10,0
5 – 26
Varispeed F7
Doplňkové komunikační karty: F6
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷3
1
NE
A
A
A
3A2H
-
Volba provozu (metody
zastavení) při detekci chyby
v komunikaci.
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
F6–01
Provoz
při chybě
v
komunikaci
F6–02
Detekce
externí
poruchy
komunikační
karty
0: Detekováno vždy
1: Detekováno během chodu
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
3A3H
-
F6–03
Provoz
při detekci
externí
poruchy
komunikační
karty
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
0÷3
1
NE
A
A
A
3A4H
-
F6–04
Vzorkování
komunikační
karty
-
0 ÷ 60000
0
NE
A
A
A
3A5H
-
F6–05
Jednotka
pro
monitorování
proudu
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
3A6H
-
Nastavení monitorovací
jednotky proudu.
0: Ampéry (A)
1: 100%/8192
Svorkovnice: H
Programovatelné digitální vstupy: H1
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
H1–01
Volba
funkce
vstupu S3
Programovatelný digitální
vstup 1
0 ÷ 77
24
NE
A
A
A
400H
-
H1–02
Volba
funkce
vstupu S4
Programovatelný digitální
vstup 2
0 ÷ 77
14
NE
A
A
A
401H
-
H1–03
Volba
funkce
vstupu S5
Programovatelný digitální
vstup 3
0 ÷ 77
3 (0)*
NE
A
A
A
402H
-
H1–04
Volba
funkce
vstupu S6
Programovatelný digitální
vstup 4
0 ÷ 77
4 (3)*
NE
A
A
A
403H
-
H1–05
Volba
funkce
vstupu S7
Programovatelný digitální
vstup 5
0 ÷ 77
6 (4)*
NE
A
A
A
404H
-
* Hodnoty v závorkách jsou implicitně nastaveny inicializací 3–vodiče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 27
Varispeed F7
Funkce programovatelných digitálních vstupů
Metoda řízení
Nastavovaná
hodnota
Funkce
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
Str.
0
Ovládání tlačítky – 3–vodiče (chod vpřed / vzad)
ANO
ANO
ANO
6–8
1
Volba ovládání: LOCAL / REMOTE (Sepnuto: ovládání digitálním operátorem; Rozepnuto:
ovládání dle nastavení konstant b1-01 a b1-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 48
2
Volba zdroje zadávání frekvenční žádosti a spouštění (Sepnuto: doplňková komunikační
karta; Rozepnuto: měnič - nastavení konstant b1-01 a b1-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 53
ANO
ANO
ANO
6–6
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
6–6
6–6
4
5
Výběr frekvence 1; pokud je v H3-09 nastavena „2“, tato funkce je kombinována
s přepínačem hlavní / pomocná frekvence
Výběr frekvence 2
Výběr frekvence 3
6
Výběr krokovací frekvence (má vyšší prioritu než výběr rychlosti 1 ,2, 3 nebo 4)
ANO
ANO
ANO
6–6
6 – 53
7
Doba rozběhu / doběhu 1
ANO
ANO
ANO
6 – 13
8
Externí blokování, NO kontakt (blokování ve stavu sepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 48
9
Externí blokování, NC kontakt (blokování ve stavu rozepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 48
A
Blokování rozběhu/doběhu (Sepnuto: stop rozběhu/doběhu; uchování aktuální frekvence)
ANO
ANO
ANO
6 – 49
B
Výstraha při přehřátí měniče (Sepnuto: umožněno zobrazení výstrahy OH2)
ANO
ANO
ANO
6 – 49
C
Volba programovatelného analogového vstupu A2 (Sepnuto: vstup je akceptován)
ANO
ANO
ANO
6 – 49
D
Volba U/f řízení s/bez zpětné vazby (Sepnuto: zpětná vazba vyřazena; normální U/f řízení)
NE
ANO
NE
6 – 29
E
Vyřazení integrační složky regulace otáček z funkce (Sepnuto: vyřazení integračního řízení)
NE
ANO
NE
6 – 29
F
Není používán (nastavte vždy, pokud vstup není využíván)
-
-
-
-
10
Povel UP (Nastavte vždy současně s povelem DOWN)
ANO
ANO
ANO
6 – 50
11
Povel DOWN (Nastavte vždy současně s povelem UP)
ANO
ANO
ANO
6 – 50
12
Krokování vpřed (Sepnuto: krokování vpřed s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17)
ANO
ANO
ANO
6 – 53
13
Krokování vzad (Sepnuto: krokování vzad s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17)
ANO
ANO
ANO
6 – 53
14
Reset při poruše (Reset při sepnutí)
ANO
ANO
ANO
7–2
15
Nouzový stop, NO kontakt (Sepnuto: zastavení po nouzové doběhové rampě C1-09)
ANO
ANO
ANO
6 – 11
3
16
Přepínání motorů (Sepnuto: výběr motoru 2)
ANO
ANO
ANO
6 – 85
17
Nouzový stop, NC kontakt (Rozepnuto: zastavení po nouzové doběhové rampě C1-09)
ANO
ANO
ANO
6 – 11
18
Vstup časovače (Nastavení časovače v konstantách b4-01 a b4-02; výstup časovače
v H2-……)
ANO
ANO
ANO
6 – 69
6 – 70
19
1A
Zrušení PID regulace (Sepnuto: Vyřazení PID regulátoru z činnosti)
Doba rozběhu / doběhu 2
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
6 – 76
6 – 13
1B
Povolení zápisu nastavených hodnot do konstant (Sepnuto: nastavení všech konstant
může být zapsáno; Rozepnuto: všechny konstanty jsou chráněny proti zápisu)
ANO
ANO
ANO
6 – 94
1C
Úprava frekvence – součet (Sepnuto: hodnota frekvence nastavená v d4-02 je přičtena
k analogové frekvenční žádosti)
ANO
ANO
ANO
6 – 52
1D
Úprava frekvence – rozdíl (Sepnuto: hodnota frekvence nastavená v d4-02 je odečtena
od analogové frekvenční žádosti)
ANO
ANO
ANO
6 – 52
1E
Vzorkování analogového vstupu
ANO
ANO
ANO
6 – 52
Externí poruchy (Vstup: NO kontakt/NC kontakt; Způsob detekce: vždy/během chodu)
ANO
ANO
ANO
20 – 2F
30
31
32
34
35
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
Reset integrační složky PID regulátoru (v případě, že je zadán povel reset, nebo
při zastavení během řízení PID regulátorem)
Uchování integrační složky PID regulátoru (Sepnuto: uchování )
Výběr frekvence 4
PID soft-start
Přepínání vstupní charakteristiky PID regulátoru
DC brždění (Sepnuto: provede se DC brždění)
Letmý start 1 (Sepnuto: vyhledávání rychlosti z maximální výstupní frekvence)
Letmý start 2 (Sepnuto: vyhledávání rychlosti z nastavené frekvence)
Povel odbuzení (Sepnuto: aktivována funkce odbuzení nastavena v d6-01 a d6-02)
Letmý start 3
Funkce KEB (doběh při krátkodobém výpadku napájení), aktivace NC kontaktem
Funkce KEB (doběh při krátkodobém výpadku napájení), aktivace NO kontaktem
Režim testování komunikace
Brždění vysokým skluzem
Krokovací frekvence 2
Řízení měniče (pohonu) umožněno (NC; Sepnuto: umožněno; Rozepnuto: blokováno)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 28
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
6 – 54
6 – 72
6 – 76
6 – 76
6–6
6 – 77
6 – 77
6 – 11
6 – 40
6 – 40
6 – 78
6 – 40
6 – 88
6 – 88
6 – 69
6 – 88
6–7
6 – 49
Varispeed F7
Programovatelné digitální výstupy: H2
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
H2–01
Volba
funkce
výstupu
M1-M2
Programovatelný digitální
výstup 1
0 ÷ 37
0
NE
A
A
A
40BH
-
H2–02
Volba
funkce
výstupu
M3-M4
Programovatelný digitální
výstup 2
0 ÷ 37
1
NE
A
A
A
40CH
-
H2–03
Volba
funkce
výstupu
M5-M6
Programovatelný digitální
výstup 3
0 ÷ 37
2
NE
A
A
A
40DH
-
Konst.
č.
Název
Funkce programovatelných digitálních výstupů
Metoda řízení
Nastavovaná
hodnota
Funkce
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
Strana
0
V chodu 1 (Sepnuto: je-li aktivní povel „CHOD“, nebo je-li na výstupu měniče napětí)
ANO
ANO
ANO
6 – 55
1
Nulové otáčky
ANO
ANO
ANO
6 – 55
2
Shoda frekvence fref / fout 1 (s použitím konstanty L4-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
3
Shoda s nastavenou frekvencí fout / fset 1 (Sepnuto: výstupní frekvence = ± L4-01,
s použitím L4-02 a při shodě frekvence)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
4
Detekce frekvence 1 (Sepnuto: + L4-01 ≥ výstupní frekvence ≥ – L4-01,
s použitím L4-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
5
Detekce frekvence 2 (Sepnuto: výstupní frekvence ≥ + L4-01 nebo
výstupní frekvence ≤ – L4-01, s použitím L4-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
6
Měnič připraven k chodu; po inicializaci, bez poruch
ANO
ANO
ANO
6 – 56
7
Detekce podpětí ve stejnosměrném meziobvodu (UV)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
8
Blokování (NO kontakt; Sepnuto během blokování výstupu měniče funkcí baseblock)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
9
Zadávání frekvenční žádosti (Sepnuto: zadávání frekvenční žádosti z digitálního operátoru)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
A
Zdroj spouštění (Sepnuto: spouštění měniče z digitálního operátoru)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
B
Detekce přetížení/odlehčení 1, NO kontakt (NO kontakt: při detekci ve stavu sepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 33
C
Ztráta frekvenční žádosti (funkční, pokud je v L4-05 nastavena 1)
ANO
ANO
ANO
6 – 43
D
Porucha brzdového odporu (Sepnuto: přehřátí odporu nebo porucha brzdícího tranzistoru)
ANO
ANO
ANO
6 – 45
E
Porucha (Sepnuto při výskytu poruchy mimo CPF00 a CPF01 a při chybě v komunikaci
s digitálním operátorem)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
F
Není používán (nastavte vždy, pokud výstup není využíván)
ANO
ANO
ANO
-
10
Minoritní porucha (Sepnuto: zobrazení výstražného hlášení)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
11
Reset poruchy (Sepnuto při aktivním povelu „Reset při poruše“)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
12
Výstup časovače
ANO
ANO
ANO
6 – 69
13
Shoda frekvence fref / fout 2 (s použitím konstanty L4-04)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
14
Shoda s nastavenou frekvencí fout / fset 2 (Sepnuto: výstupní frekvence = L4-03,
s použitím L4-04 a přo shodě frekvence)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
15
Detekce frekvence 3 (Sepnuto: výstupní frekvence ≤ – L4-03 , s použitím L4-04)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
16
Detekce frekvence 4 (Sepnuto: výstupní frekvence ≥ – L4-03 , s použitím L4-04)
ANO
ANO
ANO
6 – 22
17
Detekce přetížení/odlehčení 1, NC kontakt (NC kontakt: při detekci ve stavu rozepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 33
18
Detekce přetížení/odlehčení 2, NO kontakt (NO kontakt: při detekci ve stavu sepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 33
19
Detekce přetížení/odlehčení 2, NC kontakt (NC kontakt: při detekci ve stavu rozepnuto)
ANO
ANO
ANO
6 – 33
1A
Reverzace (Sepnuto během reverzace)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
1B
Blokování 2 (NC kontakt; Rozepnuto během blokování výstupu měniče funkcí baseblock)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
1C
Volba motoru (Sepnuto při výběru motoru 2)
ANO
ANO
ANO
6 – 56
1E
Restart měniče (Sepnuto: restart možný)
ANO
ANO
ANO
6 – 44
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 29
Varispeed F7
Metoda řízení
Nastavovaná
hodnota
Funkce
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
Strana
1F
Přetížení motoru (OL1, zahrnující OH3) – výstraha (Výstup spíná při 90% a více úrovně
detekující přetížení)
ANO
ANO
ANO
6 – 37
20
Přehřátí měniče (OH) – výstraha (Sepnuto při překročení teploty nastavené v L8-02)
ANO
ANO
ANO
6 – 45
30
Momentové omezení (omezení proudu) (Sepnuto během omezení momentu)
NE
NE
ANO
6 – 31
37
V chodu 2 (Sepnuto: na výstupu měniče je frekvence; Rozepnuto: na výstupu měniče
není frekvence - Baseblock, DC brždění, počátečním buzení, STOP)
ANO
ANO
ANO
6 – 55
6 – 56
38
Řízení měniče (pohonu) umožněno
ANO
ANO
ANO
6 – 56
Analogové vstupy: H3
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
H3–01
Volba úrovně
signálu
na vstupu A1
0: 0 až +10 V (11 bitů)
1: –10 až +10 V (11 bitů +
znaménko)
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
410H
6 – 17
H3–02
Zesílení
vstupního
signálu
(svorka A1)
Nastavení frekvence
při zadání 10 V na vstup
A1; v % maximální výstupní
frekvence.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
411H
6 – 17
6 – 18
H3–03
BIAS
vstupního
signálu
(svorka A1)
Nastavení úrovně frekvence
při zadání 0 V na vstup A1;
v % maximální výstupní
frekvence.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
412H
6 – 17
6 – 18
0÷2
2
NE
A
A
A
417H
6 – 17
H3–08
Volba úrovně
signálu
na vstupu A2
0: 0 až +10 V (11 bitů)
1: –10 až +10 V (11 bitů +
znaménko)
2: 4 ÷ 20 mA (9 bitů)
K přepínání mezi vstupem
proudu a napětí slouží
přepínač S1 na řídící desce.
H3–09
Volba funkce
vstupu A2
Volba funkce multifunkčního
analogového vstupu A2.
(Viz. následující tabulka.)
0 ÷ 1F
0
NE
A
A
A
418H
6 – 17
6 – 18
H3–10
Zesílení
vstupního
signálu
(svorka A2)
Nastavení hodnoty vstupní
veličiny při zadání 10 V
(20 mA) na vstup A2.
Nastavte podle 100%
hodnoty funkce zvolené
v H3-09.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
419H
6 – 17
H3–11
BIAS
vstupního
signálu
(svorka A2)
Nastavení hodnoty vstupní
veličiny při zadání 0 V (4 mA)
na vstup A2. Nastavte podle
100% hodnoty funkce
zvolené v H3-09.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
41AH
6 – 17
H3–12
Filtr
analogových
vstupů
Nastavení časového filtru
pro analogové vstupy A1 a A2
v sekundách.
Účinné např. pro regulaci
šumu atd.
0,00 ÷ 2,00
0,00 s
NE
A
A
A
41BH
6 – 17
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
41CH
6 – 17
H3–13
Přepínání
mezi vstupy
A1 / A2
0: Analogový vstup A1 je
zdrojem hlavní frekvenční
žádosti.
1: Zdrojem hlavní frekvenční
žádosti je vstup A2.
Platí, pokud je nastaveno
H3-09 = 2.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 30
Varispeed F7
Nastavení konstanty H3–09
Metoda řízení
Nastavovaná
hodnota
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
Strana
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6 – 18
Hodnota frekvenční žádosti
ANO
ANO
ANO
6 – 18
Funkce
100%
0
BIAS frekvenční žádosti
1
Zesílení frekvenční žádosti
2
Pomocná frekvenční žádost
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6–5
4
BIAS žádaného napětí
Jmenovité napětí motoru (E1-05)
ANO
ANO
NE
-
5
Změna rozběhové/doběhové rampy (redukce)
Nastavené doby rozběhu a doběhu
(C1-01 ÷ C1-08)
ANO
ANO
ANO
6 – 13
6
DC brzdící proud
Jmenovitý výstupní proud měniče
ANO
ANO
ANO
6 – 11
7
Úroveň detekce přetížení / odlehčení
Jmenovitý moment motoru (vektorové řízení)
ANO
Jmenovitý výstupní proud měniče (U/f řízení)
ANO
ANO
6 – 35
8
Úroveň ochrany proti vypnutí při chodu
9
Dolní omezení frekvenční žádosti
A
Zakázaná frekvence
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6 – 19
B
Zpětná vazba PID regulátoru (skut. hodnota)
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6 – 72
C
Žádaná hodnota PID regulace
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6 – 72
E
Vstup údajů o teplotě motoru
---
ANO
ANO
ANO
6 – 38
10
Omezeni momentu vpřed
Jmenovitý moment motoru
NE
NE
ANO
6 – 31
11
Omezení momentu vzad
Jmenovitý moment motoru
NE
NE
ANO
6 – 31
12
Omezení momentu v generátorovém chodu
Jmenovitý moment motoru
NE
NE
ANO
6 – 31
15
Omezení momentu vpřed / vzad
Jmenovitý moment motoru
NE
NE
ANO
6 – 31
1F
Analogový vstup není používán
-
ANO
ANO
ANO
-
Jmenovitý výstupní proud měniče
ANO
ANO
NE
6 – 32
Maximální výstupní frekvence
ANO
ANO
ANO
6 – 21
Programovatelné analogové výstupy: H4
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
H4–01
Výběr
monitorované
veličiny
(svorka FM)
Nastavení čísla konstanty
(U1-……) monitorované
na výstupu FM. Nelze nastavit
4, 10 ÷ 14, 28, 34, 39 a 40.
1 ÷ 38
2
NE
A
A
A
41DH
6 – 57
Zesílení
výstupního
signálu
(svorka FM)
Nastavení zesílení výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 1.
Nastavte hodnotu
monitorované veličiny (v %),
která odpovídá úrovni 10 V /
20 mA na výstupu FM.
0
÷
1000,0%
100%
ANO
Q
Q
Q
41EH
4–4
6 – 57
-110
÷
+110%
0,0%
ANO
A
A
A
41FH
6 – 57
1 ÷ 38
3
NE
A
A
A
420H
6 – 57
H4–02
Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.
H4–03
BIAS
výstupního
signálu
(svorka FM)
Nastavení úrovně (počáteční
hodnoty) monitorované
veličiny na programovatelném
analogovém výstupu 1.
Nastavte hodnotu
monitorované veličiny (v %),
která odpovídá úrovni 0 V /
4 mA na výstupu FM.
Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.
H4–04
Nastavení čísla konstanty
Výběr
(U1- ……) monitorované
monitorované
na výstupu AM.
veličiny
Nelze nastavit 4, 10 ÷ 14, 28,
(svorka AM)
34, 39 a 40.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 31
Varispeed F7
Konst.
č.
H4–05
Název
Popis
Zesílení
výstupního
signálu
(svorka AM)
Nastavení zesílení výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 2.
Nastavte hodnotu
monitorované veličiny (v %),
která odpovídá úrovni 10 V /
20 mA na výstupu AM.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0
÷
1000,0%
50,0%
ANO
Q
Q
Q
421H
4–4
6 – 57
-110,0
÷
+110,0%
0,0%
ANO
A
A
A
422H
6 – 57
0÷2
0
NE
A
A
A
423H
6 – 57
6 – 58
0÷2
0
NE
A
A
A
424H
6 – 57
6 – 58
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
1F
NE
A
A
A
425H
6 – 61
Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.
H4–06
BIAS
výstupního
signálu
(svorka AM)
Nastavení úrovně (počáteční
hodnoty) monitorované
veličiny na programovatelném
analogovém výstupu 2.
Nastavte hodnotu
monitorované veličiny (v %),
která odpovídá úrovni 0 V /
4 mA na výstupu AM.
Maximální výstup na svorce je
10 V / 20 mA.
Nastavení úrovně výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 1
(svorka FM):
H4–07
Volba úrovně
analogového
výstupu 1
(FM)
0: 0 V až +10 V
1: -10 V až +10 V
2:
4 až 20 mA
K přepnutí mezi vstupem
napětí a proudu použijte
CN15 na řídící desce.
Nastavení úrovně výstupního
signálu programovatelného
analogového výstupu 2
(svorka AM):
H4–08
Volba úrovně
analogového
výstupu 2
(AM)
0: 0 V až +10 V
1: -10 V až +10 V
2:
4 až 20 mA
K přepnutí mezi vstupem
napětí a proudu použijte
CN15 na řídící desce.
Komunikace po sériové lince: H5
Konst.
č.
Název
H5–01
Adresa
měniče
H5–02
H5–03
Přenosová
rychlost
Parita
Popis
Nastavení adresy měniče
pro komunikaci.
0 ÷ 20
*
Metoda řízení
Volba přenosové rychlosti
sériové komunikace.
3: 9600 bps
0: 1200 bps
4: 19200 bps
1: 2400 bps
2: 4800 bps
0÷4
3
NE
A
A
A
426H
6 – 61
Volba parity pro sériovou
komunikaci.
0: Žádná
1: Sudá parita
2: Lichá parita
0÷2
0
NE
A
A
A
427H
6 – 61
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 32
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Nastavení metody zastavení
při chybě komunikace.
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
(použití doběhové rampy 1
nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷3
3
NE
A
A
A
428H
6 – 61
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
429H
6 – 61
H5–04
Metoda
zastavení
po chybě
v
komunikaci
H5–05
Volba, zda překročení časového
limitu je nebo není detekováno
Detekce
jako chyba v komunikaci.
chyby
komunikace 0: Není detekována chyba
1: Je detekována chyba
H5–06
Čekací
doba
při vysílání
Nastavení doby mezi obdržením
dat měničem a začátkem
vysílání.
5 ÷ 65
5 ms
NE
A
A
A
42AH
6 – 61
H5–07
RTS řízení
zapnuto /
vypnuto
Nastavení RTS řízení.
0: Zakázáno (RTS vždy zapnuto)
1: Povoleno (RTS se zapne
pouze při vysílání)
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
42BH
6 – 61
MEMOBUS
registr
Str.
42CH
6–4
6–5
6–6
6 – 20
6 – 71
6 – 74
* Nastavením „0“ v konstantě H5–01 je znemožněna odpověď měniče na sériovou komunikaci.
Pulsní vstup/výstup: H6
Konst.
č.
Název
H6–01
Volba funkce
pulsního
referenčního
vstupu
Popis
0: Frekvenční žádost
1: Zpětná vazba
2: Žádaná hodnota PID
regulace
Rozsah
nastavení
0÷2
Přednastavení
0
Změna
za
provozu
NE
Metoda řízení
U/f
A
U/f
zpět.
vazba
A
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
H6–02
Nastavení počtu pulsů v Hz,
který odpovídá 100%-ní
Měřítko
pulsního vstupu hodnotě vstupní veličiny
zvolené v H6–01.
1000
÷
32000
1440 Hz
ANO
A
A
A
42DH
6–4
6–5
6–6
6 – 20
H6–03
Nastavení vstupního zesílení
veličiny H6-01 (v %) při
Zesílení
pulsního vstupu vstupu frekvence nastavené
v konstantě H6-02.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
42EH
6 – 20
-100,0 ÷
100,0
0,0%
ANO
A
A
A
42FH
6 – 20
0,00 ÷ 2,00
0,10 s
ANO
A
A
A
430H
6 – 20
2
ANO
A
A
A
431H
6 – 58
6 – 59
1440 Hz
ANO
A
A
A
432H
6 – 58
6 – 59
H6–04
BIAS pulsního
vstupu
Nastavení vstupního BIASU
při vstupu 0 pulsů.
H6–05
Filtr pulsního
vstupu
Nastavení časového filtru
pulsního vstupu v sec.
H6–06
H6–07
Nastavení veličiny, která
bude monitorována pulsním
Volba veličiny výstupem (U1-……).
1, 2, 5, 20,
Mohou být nastaveny dva
pulsního
24, 36
monitorovacího druhy veličin:
výstupu
•
vztahující se k rychlosti
•
vztahující se k PID
regulaci.
Měřítko
pulsního
monitorovacího
výstupu
Nastavení počtu pulsů v Hz
odpovídajícího 100%-ní
hodnotě monitorované
veličiny. Nastavením H6-06
= 2 a H6-07 = 0
zesynchronizujete výstup
monitoru s výst. frekvencí.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0 ÷ 32000
5 – 33
Varispeed F7
Ochranné funkce : L
Ochrana motoru: L1
Konst.
č.
L1–01
Název
Ochrana
motoru
proti
přetížení
Popis
Volba zařazení elektronické
ochrany motoru proti přetížení
(tepelného nadproudového
relé).
0: Mimo funkci
1: Funkční – motor
všeobecného použití
(vlastní chlazení ventilátorem)
2: Funkční – speciální motor
pro použití s měničem
(cizí chlazení)
3: Funkční – motor
pro vektorové řízení s cizím
chlazením
V některých aplikacích může
po vypnutí a zapnutí napájení
měniče dojít k vynulování
tepelné hodnoty I²t a tak
přesto, že je konstanta
nastavená na „1“, může být
ochrana neúčinná.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
480H
4–5
6 – 35
6 – 36
0,1 ÷ 5,0
1,0 min
NE
A
A
A
481H
6 – 35
6 – 36
0÷3
3
NE
A
A
A
482H
6 – 37
0÷2
1
NE
A
A
A
483H
6 – 37
Pokud je k měniči připojeno
několik motorů, nastavte
konstantu na 0 a zajistěte, aby
byl ochranou proti přetížení
vybaven každý motor.
L1–02
L1–03
L1–04
Časová
konstanta
ochrany
motoru
proti
přetížení
Volba
provozu
při
varování –
přehřívání
motoru
Volba
provozu
při
poruchovém
hlášení přehřátí
motoru
Nastavení časové konstanty
ochrany proti přetížení v sec.
Obvykle není třeba nastavení
konstanty měnit.
Přednastavení od výrobce je
150% přetížení po dobu jedné
minuty.
Tato časová konstanta platí
pro zahřátý motor. Pokud je
známa odolnost motoru
při 150% přetížení, upravte toto
nastavení.
Volba provozu, když údaj o
teplotě motoru na termistorovém
vstupu A2 překročí úroveň
pro varování (1,17 V). (V H3-09
musí být nastaveno „E“).
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu
(na digitálním operátoru bliká
výstraha OH3).
Volba provozu, když údaj o
teplotě motoru na termistorovém
vstupu A2 překročí povolenou
provozní úroveň (2,34 V).
(V H3-09 musí být „E“).
0: Rampově řízené snižování
rychlosti do zastavení
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití
nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 34
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
L1–05
Časová
konstanta
ochrany
motoru
proti
přehřátí
Popis
Nastavení časového filtru
pro vstup údajů o teplotě
motoru v sekundách.
(V H3–09 musí být nastaveno
„E“).
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,00
÷
10,00
0,20 s
NE
A
A
A
484H
6 – 37
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷2
0
NE
A
A
A
485H
6 – 39
6 – 87
NE
A
A
A
486H
6 – 39
Ochrana při krátkodobém výpadku napájení: L2
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
0: Nefunkční (Je detekováno
podpětí meziobvodu UV1.)
L2–01
L2–02
L2–03
L2–04
L2–05
L2–06
Detekce
krátkodobého
výpadku
napájení
Doba
překlenutí
krátkodobého
výpadku
napájení
Minimální
doba
blokování
1: Funkční (Pokud je napájení
obnoveno během doby
nastavené v L2-02, dojde
k restartu. Pokud je doba
nastavená v L2-02
překročena, je detekováno
podpětí meziobvodu UV1.)
2: Funkční, dokud je v provozu
CPU (Pokud je napájení
obnoveno v době, po kterou
mají řídící obvody dostatečné
napětí, dojde k restartu.
Podpětí meziobvodu UV1
není detekováno.)
Nastavení maximální doby
výpadku napájení v sekundách,
po kterou je umožněn restart
měniče bez indikace podpětí.
(Pokud je L2-01= 1.)
0,1 s
*1
Nastavení minimální doby
blokování měniče, pokud je
restartován po krátkodobém
výpadku napájení.
Pokud se při spuštění letmého
startu (vyhledávání pracovních
otáček) nebo při DC brždění
vyskytne nadproud nebo přepětí,
zvyšte nastavenou hodnotu.
Nastavení času požadovaného
pro návrat výstupního napětí
měniče z 0 V na normální napětí
po ukončení vyhledávání otáček.
Rychlost
obnovení
napětí
po restartu Požadovaná doba pro obnovení
z hodnoty 0 V na maximální
napětí.
Úroveň
detekce
podpětí
0 ÷ 2,0
Nastavení úrovně napětí
pro detekci podpětí ve ss
meziobvodu. Obvykle není třeba
měnit nastavení.
Nastavení doby požadované
pro zpomalení na nulovou
Čas doběhu
rychlost z frekvence, na které
funkce KEB
byla aktivována funkce KEB
(Kinetic energy buffering).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
0,1 ÷ 5,0
0,1 s
*1
NE
A
A
A
487H
6
6
6
6
6
0,0 ÷ 5,0
0,3 s
*1
NE
A
A
A
488H
6 – 39
6 – 40
150 ÷ 210*2
190 V
NE
A
A
A
489H
6 – 39
6 – 87
0,0 ÷ 200,0
0,0 s
NE
A
A
A
48AH
6 – 87
5 – 35
*2
–
–
–
–
–
39
40
41
42
43
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
L2–07
Rychlost
obnovení
otáček
L2–08
Redukce
frekvence
na počátku
funkce KEB
Popis
Nastavení doby pro zrychlení
na nastavené otáčky
po obnovení napájení
při krátkodobém výpadku.
Nastavení redukčního činitele
výstupní frekvence na počátku
doběhu použitím funkce KEB.
Velikost redukce = frekvence
skluzu před KEB x L2-04 x 2
Rozsah
nastavení
0,0 ÷ 25,5
0 ÷ 300
Přednastavení
0s
*3
100
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
NE
A
A
A
48BH
6 – 87
NE
A
A
A
48CH
6 – 87
* 1. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Hodnoty pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 3. Pokud je nastavena „0“, bude se zrychlovat na dané otáčky za zvolenou dobu rozběhu (C1–01 ÷ C1–08).
Ochrana proti vypnutí: L3
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷2
1
NE
A
A
A
48FH
6 – 15
NE
A
A
A
490H
6 – 15
6 – 16
NE
A
A
A
491H
6 – 15
6 – 16
0: Nefunkční (Zrychlování
probíhá dle nastavení.
Při velkém zatížení může dojít
k zastavení motoru.)
L3–01
Ochrana
proti
vypnutí
při rozběhu
1: Funkční (Zrychlování je
přerušeno, pokud je
překročena hodnota L3-02.
Při poklesu proudu
pod úroveň nastavenou
v L3–02 zrychlování opět
pokračuje.)
2: Inteligentní režim rozběhu
(Zrychlování je automaticky
upraveno na základě
referenční hodnoty proudu
nastavené v konstantě
L3-02. Nastavená doba
rozběhu není brána v úvahu.)
Účinné, pokud je v L3-01
nastavena 1 nebo 2.
L3–02
L3–03
Úroveň
ochrany
proti
vypnutí
při rozběhu
(proudové
omezení)
Limit
úrovně
ochrany
proti
vypnutí
při rozběhu
Nastavení v procentech
jmenovitého proudu měniče.
Obvykle není třeba měnit
nastavení.
0 ÷ 200
120%
0 ÷ 100
50%
*
Pokud dochází k zastavování
motoru, snižte nastavenou
hodnotu.
Nastavení dolního limitu úrovně
ochrany proti vypnutí
při rozběhu v % jmenovitého
proudu měniče.
Obvykle není nutno toto
nastavení měnit.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 36
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
492H
4–5
6 – 16
6 – 17
0÷2
1
NE
A
A
N
493H
6 – 32
NE
A
A
N
494H
6 – 32
0: Nefunkční (Zpomalování
probíhá dle nastavení. Pokud
je doba doběhu příliš krátká,
může dojít k přepětí
v meziobvodu.)
1: Funkční (Zpomalování je
přerušeno, pokud napětí
meziobvodu překročí hodnotu
úrovně přepětí. Při poklesu
napětí je ve zpomalování
opět pokračováno.)
L3–04
Ochrana
proti
vypnutí
při doběhu
2: Optimální režim doběhu
(Zpomalování je automaticky
upraveno tak, že měnič
může zpomalit v nejkratším
možném čase. Nastavená
doba doběhu není brána
v úvahu.)
3: Funkční (s brzdnou
odporovou jednotkou)
Pokud je použit brzdný doplněk
(brzdový odpor, brzdná/brzdná
odporová jednotka) nastavte
vždy 0 nebo 3.
L3–05
Ochrana
proti
vypnutí
během
chodu
0: Nefunkční
(Chod probíhá dle nastavení.
Při velkém zatížení může
dojít k zastavení motoru)
1: Funkční - Doba doběhu 1
(Použití doby doběhu 1
nastavené v konstantě C1-02.)
2: Funkční - Doba doběhu 2
(Použití doby doběhu 2
nastavené v konstantě C1-04.)
L3–06
Úroveň
ochrany
proti
vypnutí
během
chodu
(proudové
omezení)
Účinná, pokud je v L3-05
nastavena 1 nebo 2.
Nastavení v procentech
jmenovitého proudu měniče.
Obvykle není třeba měnit
nastavení.
30 ÷ 200
120%
*
Pokud s přednastavením
od výrobce dochází
k zastavování motoru, snižte
nastavenou hodnotu.
* Uvedeno přednastavení při C6–01 = 1. Pokud je C6–01 = 0, je přednastaveno 150%.
Detekce frekvence: L4
Konst.
č.
L4–01
Název
Úroveň
detekce
frekvence
Popis
Použito, pokud je digitální
programovatelný výstup 1, 2
nebo 3 nastaven na funkci
„Shoda s nastavenou frekvencí
1“, nebo „Detekce frekvence
1 nebo 2“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
499H
6 – 21
6 – 22
5 – 37
Varispeed F7
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
L4–02
Šířka
detekce
frekvence
Použito, pokud je digitální
programovatelný výstup 1, 2
nebo 3 nastaven na funkci
„Shoda frekvence 1“, „Shoda
s nastavenou frekvencí 1“, nebo
„Detekce frekvence 1 nebo 2“.
0,0 ÷ 20,0
2,0 Hz
NE
A
A
A
49AH
6 – 21
6 – 22
L4–03
Úroveň
detekce
frekvence
(+/–)
Použito, pokud je digitální
programovatelný výstup 1, 2
nebo 3 nastaven na funkci
„Shoda s nastavenou frekvencí
2“ nebo „Detekce frekvence
3 nebo 4“.
-400,0
÷
+400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
49BH
6 – 21
6 – 22
L4–04
Šířka
detekce
frekvence
(+/–)
Požito, pokud je digitální
programovatelný výstup 1, 2
nebo 3 nastaven na funkci
„Shoda frekvence 2“, „Shoda
s nastavenou frekvencí 2“, nebo
„Detekce frekvence 3 nebo 4“.
0,0 ÷ 20,0
2,0 Hz
NE
A
A
A
49CH
6 – 21
6 – 22
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
49DH
6 – 43
0,0
÷
100,0%
80%
NE
A
A
A
4C2H
6 – 43
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Konst.
č.
Název
0: STOP (Provoz následuje
změnu frekvenční žádosti.)
L4–05
L4–06
Provoz
při ztrátě
frekvenční
žádosti
Hodnota
frekvenční
žádosti
při ztrátě
žádosti
1: Provoz pokračuje
na výstupní frekvenci zadané
v konstantě L4-06.
Ztráta frekvenční žádosti
znamená, že pokles frekvenční
žádosti překročil 90%, za dobu
400 ms.
Nastavení hodnoty výstupní
frekvence pro pokračování
provozu, pokud dojde ke ztrátě
frekvenční žádosti.
Restart po poruše: L5
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
L5–01
Počet
automatických
restartů
Nastavení počtu pokusů
o automatický restart měniče
po poruše.
Automatický restart po poruše,
vyhledávání rychlosti z výstupní
frekvence před poruchou.
0 ÷ 10
0
NE
A
A
A
49EH
6 – 44
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
49FH
6 – 44
L5–02
Volba
automatického
restartu
Volba funkce poruchového
výstupu při autorestartu
po poruše.
0: Poruchový kontakt není
aktivován
1: Poruchový kontakt aktivován
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 38
Varispeed F7
Detekce momentu: L6
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0÷8
0
NE
A
A
A
4A1H
6 – 33
0 ÷ 300
150%
NE
A
A
A
4A2H
6 – 33
6 – 34
0,0 ÷ 10,0
0,1 s
NE
A
A
A
4A3H
6 – 33
6 – 34
0÷8
0
NE
A
A
A
4A4H
6 – 33
0 ÷ 300
150%
NE
A
A
A
4A5H
6 – 33
6 – 34
0,0 ÷ 10,0
0,1 s
NE
A
A
A
4A6H
6 – 33
6 – 34
0: Detekce přetížení / odlehčení
není aktivní.
1: Detekce přetížení pouze
za stavu shody žádané
a výstupní frekvence; provoz
měniče pokračuje –>varování
2: Detekce přetížení stále,
za chodu; provoz měniče
pokračuje –> varování
3: Detekce přetížení pouze
za stavu shody žádané
a výstupní frekvence;
okamžitě po detekci přetížení
je zastaven výstup měniče.
L6–01
4: Detekce přetížení stále,
za chodu; okamžitě
Detekce
po detekci přetížení je
zastaven výstup měniče.
momentu 1
5: Detekce odlehčení pouze
za stavu shody žádané
a výstupní frekvence; provoz
měniče pokračuje –>varování
6: Detekce odlehčení stále,
za chodu; provoz měniče
pokračuje –> varování
7: Detekce odlehčení pouze
za stavu shody žádané
a výstupní frekvence;
okamžitě po detekci odlehčení
je zastaven výstup měniče.
8: Detekce odlehčení stále,
za chodu; okamžitě
po detekci odlehčení
je zastaven výstup měniče.
Nastavení úrovně detekce
momentu.
L6–02
Vektorové řízení bez zpětné
Úroveň
vazby: Jmenovitý moment
detekce
motoru = 100%.
momentu 1
U/f řízení: Jmenovitý proud
měniče = 100%.
L6–03
Nastavení časové konstanty
Doba
pro detekci momentu (doby
detekce
překročení úrovně nastavené
momentu 1
v L6-02.)
L6–04
Detekce
momentu 2
L6–05
Úroveň
detekce
momentu 2
L6–06
Doba
detekce
momentu 2
Popis – viz. konstanty
L6-01 ÷ L6-03.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 39
Varispeed F7
Omezení momentu: L7
Konst.
č.
Název
L7–01
Omezení
momentu
vpřed
L7–02
Omezení
momentu
vzad
L7–03
Omezení
momentu
pro
generátorový
chod vpřed
L7–04
Omezení
momentu
pro
generátorový
chod vzad
Popis
Nastavení momentového
omezení v % jmenovitého
momentu motoru.
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 ÷ 300
200%
*
NE
N
N
A
4A7H
6 – 30
6 – 31
0 ÷ 300
200%
*
NE
N
N
A
4A8H
6 – 30
6 – 31
0 ÷ 300
200%
*
NE
N
N
A
4A9H
6 – 30
6 – 31
0 ÷ 300
200%
*
NE
N
N
A
4AAH
6 – 30
6 – 31
Lze nastavit pro čtyři
jednotlivé oblasti.
* Nastavení 100% odpovídá hodnotě jmenovitého momentu.
Ochrana hardware: L8
Konst.
č.
L8–01
L8–02
Název
Popis
0: Ochrana proti přehřátí není
Ochrana
aktivní.
interního
1: Ochrana proti přehřátí je
brzdového
aktivní
odporu (ERF)
Úroveň
varování
při přehřátí
Nastavení úrovně teploty
pro varování při přehřívání
měniče; ve °C.
Varování, že teplota chladiče
dosáhla nastavené hodnoty.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
4ADH
6 – 44
6 – 45
NE
A
A
A
4AEH
6 – 45
50 ÷ 130
95 °C
*
Volba provozu při varování
o možnosti přehřátí měniče.
0: Řízené zastavení
po doběhové rampě
nastavené v C1-02.
L8–03
Volba
provozu
při varování
1: Volný doběh
2: Rychlé zastavení
s použitím nouzové doby
doběhu nastavené v C1-09.
0÷3
3
NE
A
A
A
4AFH
6 – 45
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
4B1H
6 – 45
3: Pokračování provozu
Při nastavení 0, 1 a 2 bude
detekována porucha,
při nastavení 3 minoritní
porucha.
L8–05
Detekce
výpadku
vstupní fáze
0: Nefunkční
1: Funkční
(Detekuje výpadek vstupní
fáze, výkyvy napájecího
napětí nebo poškození
kondenzátoru ve ss
meziobvodu.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 40
Varispeed F7
Konst.
č.
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
L8–07
Detekce
výpadku
výstupní fáze
0: Nefunkční
1: Funkční (Detekce výpadku
výstupní fáze – při hodnotě
menší než 5% jm. proudu
měniče.)
Pokud je výkon motoru
menší než výkon měniče,
může být výpadek výstupní
fáze chybně detekován,
nebo naopak nezjištěn.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
4B3H
6 – 46
L8–09
0: Neaktivní
Ochrana proti
1: Aktivní
zemnímu
Je doporučováno neměnit
zkratu
přednastavení této konstanty!
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
4B5H
6 – 46
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
4B6H
6 – 46
Nastavení provozu ventilátoru.
0: Ventilátor je v provozu
pouze, pokud je měnič
v chodu.
1: Ventilátor je v provozu
vždy, když je zapnuté
napájení.
L8–10
Volba
provozu
ventilátoru
L8–11
Zpoždění
zastavení
ventilátoru
Nastavení doby v sekundách,
o kterou je zpožděno
zastavení ventilátoru
po zastavení měniče.
0 ÷ 300
60 s
NE
A
A
A
4B7H
6 – 46
L8–12
Teplota okolí
Nastavení okolní teploty
pracovního prostředí měniče.
45 ÷ 60
45 °C
NE
A
A
A
4B8H
6 – 47
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
4BBH
6 – 47
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
4BFH
-
L8–15
L8–18
Volba
zatěžovacích
charakteristik
měniče
při nízkých
otáčkách
Softwarové
omezení
proudu –
úroveň A
0: Zatěžovací charakteristiky
pro nízké otáčky nejsou
aktivní.
1: Zatěžovací charakteristiky
pro nízké otáčky jsou
aktivní.
Obecně je doporučováno
nepoužívat jiné nastavení než
tovární!
0: Neaktivní (zesílení = 0)
1: Aktivní
Nepoužívejte jiné nastavení
než tovární!
* Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Údaj pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Speciální funkce: N
Ochrana proti kmitání: N1
Konst.
č.
Název
N1–01
Ochrana
proti
kmitání
0: Ochrana proti kmitání
zakázána
1: Ochrana proti kmitání
umožněna
N1–02
Zesílení
ochrany
proti
kmitání
Nastavení zesílení (násobící
konstanty) ochrany
proti kmitání.
Popis
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
1
NE
A
A
N
580H
6 – 29
0,00
÷
2,50
1,00
NE
A
A
N
581H
4 – 10
6 – 29
5 – 41
Varispeed F7
Automatická regulace frekvence: N2
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0,00
÷
10,00
1,00
NE
N
N
A
584H
4 – 11
6 – 29
6 – 30
Nastavení vnitřního zesílení
automatické regulace frekvence.
Toto nastavení normálně není
nutno měnit.
Upravte nastavení konstanty
v následujících případech:
N2–01
Zesílení
funkce AFR
•
•
výskyt kmitání –> zvyšte
nastavení
pomalá odezva –> snižte
nastavení
(Nastavení upravujte po krocích
0,05 zároveň s kontrolováním
odezvy.)
N2–02
Časová
konstanta
funkce AFR
1
Nastavení časové konstanty
pro zjišťování míry výskytu
odchylek při automatickém
řízení frekvence.
0 ÷ 2000
50 ms
NE
N
N
A
585H
6 – 29
6 – 30
N2–03
Časová
konstanta
funkce AFR
2
Nastavení časové konstanty
pro určování rozsahu odchylek
při automatickém řízení
frekvence
0 ÷ 2000
750 ms
NE
N
N
A
586
6 – 29
6 – 30
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
Brždění vysokým skluzem: N3
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
N3–01
Šířka
frekvence
pro brždění
vysokým
skluzem
Nastavení šířky frekvence
pro zpomalování během brždění
vysokým skluzem v %.
Maximální frekvence (E1–04)
= 100%.
1 ÷ 20
5%
NE
A
A
N
588H
6 – 88
N3–02
Proudové
omezení
v režimu
brždění
vysokým
skluzem
Nastavení proudového limitu
pro zpomalování během brždění
vysokým skluzem v %.
Jmenovitý proud motoru=100%.
Výsledný limit musí být
maximálně 150% jmenovitého
proudu měniče.
100 ÷ 200
150%
NE
A
A
N
589H
6 – 88
N3–03
Klidová
doba
v režimu
brždění
vysokým
skluzem
0,1 ÷ 10,0
1,0 s
NE
A
A
N
58AH
6 – 88
30 ÷ 1200
40 s
NE
A
A
N
58BH
6 – 88
N3–04
Reakční
doba
detekce
přetížení
v režimu
brždění
vysokým
skluzem
Nastavení klidové doby
při výstupní frekvenci Fmin
(1,5 Hz) v režimu U/f řízení.
Účinné pouze během
zpomalování při brždění
vysokým skluzem.
Nastavte dobu (OL), po kterou
nedošlo při brždění vysokým
skluzem ke změně výstupní
frekvence.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 42
Varispeed F7
Digitální operátor: o
Volba monitoru: o1
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
o1–01
Volba
monitoru
Volba třetí veličiny monitorované
v provozním módu.
(Číslo konstanty U1-……).
(Ne u LCD operátoru)
4 ÷ 33
6
ANO
A
A
A
500H
6 – 89
6 – 90
Volba monitorované veličiny
zobrazené po zapnutí napájení
měniče.
1: Frekvenční žádost
2: Výstupní frekvence
3: Výstupní proud
4: Veličina zvolená v o1–01.
1÷4
1
ANO
A
A
A
501H
6 – 89
6 – 90
0 ÷ 39999
0
NE
A
A
A
502H
6 – 89
6 – 90
0÷5
3
ANO
A
A
A
509H
-
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
505H
6 – 89
6 – 90
o1–02
Volba
monitoru
po zapnutí
měniče
Nastavení jednotky pro zadávání
frekvenční žádosti
a monitorování frekvence.
o1–03
0: Jednotka: 0,01 Hz
1: Jednotka: 0,01%
(Fmax = 100%)
2 ÷ 39: Jednotka ot/min
(nastavení počtu pólů
motoru)
40 ÷ 3999: Uživatelské
nastavení:
Jednotka
Nastavte jednotku zadávání
zadávání
a monitorování pro maximální
a monitorovýstupní frekvenci dle
vání
následujícího příkladu.
frekvence
Příklad: Pokud má být při
maximální výstupní frekvenci
zobrazena hodnota 200,0
nastavte 12000.
o1–05
Zaostření
LCD
displeje
1: světlý
2:
3: normální
4:
5: tmavý
(Ne u operátoru JVOP-160.)
Nastavení funkce kláves digitálního operátoru: o2
Konst.
č.
o2–01
Název
Funkce
klávesy
LOCAL /
REMOTE
Popis
Metoda řízení
Nastavení funkce klávesy
LOCAL/REMOTE na digitálním
operátoru.
0: Vyřazeno z funkce
1: Funkční
(Přepínání mezi digitálním
operátorem a ovládáním
nastaveným konstantami
b1-01 a b1-02.)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 43
Varispeed F7
Konst.
č.
o2–02
o2–03
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
506H
6 – 89
6 – 90
0÷2
0
NE
A
A
A
507H
6 – 89
6 – 90
0 ÷ FF
0
NE
A
A
A
508H
-
Funkce
klávesy
ENTER
při zadávání
frekvenční
žádosti
Určuje, zda je nezbytné
potvrdit zadávanou frekvenční
žádost nastavenou na displeji
digitálního operátoru klávesou
ENTER.
0: Je nutno potvrdit stiskem
klávesy ENTER
1: Není nutno potvrdit
klávesou ENTER
Pokud je nastavena 1, měnič
akceptuje frekvenční žádost
bez použití klávesy ENTER.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
509H
6 – 89
6 – 90
Provoz
měniče
při vyjmutí
digitálního
operátoru
Nastavení provozu měniče
bez digitálního operátoru.
0: Provoz pokračuje
bez přerušení chodu
i bez digitálního operátoru
1: Výstup měniče je
zablokován, je detekována
chyba „OPR“ a je aktivován
poruchový kontakt.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
50AH
6 – 89
6 – 90
Nastavení počáteční hodnoty
Počáteční
čítače provozních hodin
hodnota doby
(v hod). Provozní doba měniče
provozu
je počítána od této hodnoty.
0 ÷ 65535
0 hod
NE
A
A
A
50BH
6 – 89
6 – 91
0: Provozní doba připojení
měniče na síť. (Počítá se
všechen čas, kdy je
zapnuto napájení měniče.)
1: Provozní doba chodu
měniče (Počítá se pouze
čas, kdy je měnič v chodu.)
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
50CH
6 – 89
6 – 91
1: USA
2: Evropa
1 nebo 2
2
NE
A
A
A
50DH
6 – 89
6 – 91
0 ÷ 65535
0 hod
NE
A
A
A
50EH
6 – 89
6 – 91
Název
Popis
Nastavení funkce klávesy
STOP v provozním módu.
Funkce
0: Vyřazena z funkce (Pokud
klávesy STOP
je zvoleno spouštění
při ovládání
ze svorkovnice, klávesa
ze
STOP není funkční.)
svorkovnice
1: Funkční
(Možno použít i za chodu.)
Inicializace
uživatelských
konstant
Smazání nebo uložení hodnot
přednastavených uživatelem.
0: Uloženo / nenastavováno
1: Ulož
(Zápis nastavených hodnot
jako uživatelského
přednastavení.)
2: Smaž vše
(Smaže všechny zapsané
hodnoty přednastavené
uživatelem.)
Pokud jsou hodnoty
nastavené v konstantách
zapsány jako uživatelské
přednastavení, v A1-03
bude nastaveno 1110.
o2–04
o2–05
o2–06
o2–07
Nastavte jen v případě, že
Volba výkonu používáte řídící desku z měniče
s rozdílným výkonem!
o2–08
Volba
záznamu
provozní
doby
o2–09
Volba druhu
inicializace
o2–10
Nastavení počáteční hodnoty
Počáteční
čítače provozních hodin
hodnota doby
ventilátoru (v hod). Provozní
provozu
doba ventilátoru je počítána
ventilátoru
od této hodnoty.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 44
Varispeed F7
Konst.
č.
Název
o2–12
Inicializace
provozního
stavu
poslední
poruchy
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
0: Mimo funkci
1: Inicializace (vynulování);
po nastavení „1“ se o2-12
vrátí na hodnotu 0.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
511H
6 – 89
6 – 91
MEMOBUS
registr
Str.
Kopírování: o3
Uživatelské konstanty pro použití digitálního operátoru jako kopírovací jednotky.
Konst.
č.
Název
Popis
o3–01
Volba
funkce
kopírování
0: Normální provoz
1: Čtení (z měniče do operátoru)
2: Kopírování (z operátoru
do měniče)
3: Verifikace (srovnávání)
o3–02
Povolení /
zákaz čtení
0: Čtení zakázáno
1: Čtení povoleno
Rozsah
nastavení
0÷3
Přednastavení
0
Změna
za
provozu
NE
Metoda řízení
U/f
A
A
U/f
zpět.
vazba
A
A
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
A
515H
6
6
6
6
–
–
–
–
91
92
93
94
516H
6
6
6
6
–
–
–
–
91
92
93
94
0 nebo 1
0
NE
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Str.
1 nebo 2
1
NE
N
N
A
700H
4–7
0
NE
A
A
A
701H
4–6
4–7
Autotuning motoru: T
Konst.
č.
T1–00
T1–01
T1–02
T1–03
T1–04
Název
Popis
Nastavení, do kterých
konstant budou uloženy
Volba motoru hodnoty parametrů motoru
zjištěné při autotuningu.
1/2
1: E1 a E2 (motor 1)
2: E3 a E4 (motor 2)
Volba druhu
autotuningu
Nastavení druhu autotuningu.
0: Rotační autotuning
1: Stacionární autotuning
2: Stacionární autotuning
pro měření odporu vinutí
Jmenovitý
Nastavení výstupního výkonu
výkon motoru motoru v kilowatech.
Jmenovité
napětí
motoru
Nastavení jmenovitého napětí
motoru ve voltech.
Jmenovitý
Nastavení jmenovitého
proud motoru proudu motoru v ampérech.
T1–05
Jmenovitá
frekvence
motoru
Nastavení jmenovité
frekvence motoru v Hz.
T1–06
Počet pólů
motoru
Nastavení počtu pólů motoru.
0÷2
*1
Metoda řízení
0,00
÷
650,00
0,40 kW
*2
NE
A
A
A
702H
4–7
0
÷
255,0
200,0 V
*3
NE
N
N
A
703H
4–7
NE
A
A
A
704H
4–7
*3
0,32
÷
6,40 *4
1,90 A
0
÷
400,0
50,0 Hz
NE
N
N
A
705H
4–7
4 póly
NE
N
N
A
706H
4–7
*5
2 ÷ 48 pólů
*2
Jm. rychlost Nastavení jmenovitých otáček
1450
0 ÷ 2400
NE
N
N
A
707H
4–7
motoru
motoru v ot/min.
ot/min
* 1. Nastavujte konstanty T1–02 a T1–04 při nastavení T1–01 = 2 (pro U/f řízení a U/f řízení se zpětnou vazbou).
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 3. Hodnoty pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 4. Rozsah nastavení je 10 ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 5. Pokud je nastaveno C6–01 = 0, horní hranice nastavení bude 150,0 Hz.
T1–07
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 45
Varispeed F7
Monitorovací konstanty: U
Monitorování provozního stavu: U1
Metoda řízení
Konst.
č.
Analogový výstup
Min.
jednotka
Název
Popis
U1–01
Frekvenční
žádost
U1–02
Výstupní
frekvence
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Monitorování / nastavování hodnoty
frekvenční žádosti. *
10 V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01 Hz
A
A
A
40H
Monitoruje aktuální výstupní
frekvenci.*
10 V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01 Hz
A
A
A
41H
U1–03
Výstupní proud Monitoruje aktuální výstupní proud.
10 V ~ jm. výstupní
proud měniče
(0 až +10 V, abs. hodnota)
0,1 A
A
A
A
42H
U1–04
Zvolený způsob Kontroluje aktuálně zvolený způsob
řízení
řízení.
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
43H
U1–05
Otáčky motoru
Monitoruje aktuální otáčky motoru.*
10V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01 Hz
N
A
A
44H
U1–06
Výstupní napětí
Monitoruje hodnotu žádosti
na výstupní napětí měniče.
10 V ~ 200 VAC (400 VAC)
(0 až +10 V)
0,1 V
A
A
A
45H
U1–07
Napětí ss
meziobvodu
Monitoruje aktuální hodnotu ss
napětí meziobvodu v měniči.
10 V ~ 400 VDC (800 VDC)
(0 až +10 V)
1V
A
A
A
46H
U1–08
Výkon motoru
Monitoruje aktuální hodnotu výkonu
motoru (vnitřní zjištěná hodnota).
10 V ~ výkon měniče
(maximální využitelný
výkon motoru)
(0 až ± 10 V)
0,1 kW
A
A
A
47H
U1–09
Žádaná
hodnota
momentu
Monitoruje vnitřní žádanou hodnotu
momentu pro vektorové řízení.
0,1%
N
N
A
48H
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
49H
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
4AH
10 V ~ Jmenovitý
moment motoru
(0 až ± 10 V)
Monitoruje stav digitálních vstupů
sepnuto (1) / rozepnuto (0).
U1–10
Monitorování
vstupních
signálů
Monitoruje stav programovatelných
výstupů sepnuto (1) / rozepnuto
(0).
U1–11
Monitorování
výstupních
signálů
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 46
Varispeed F7
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Analogový výstup
Min.
jednotka
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
4BH
Monitoruje vnitřní stav měniče.
U1–12
Monitorování
interních
signálů
U1–13
Celková doba
provozu
měniče
Monitoruje celkovou provozní dobu
měniče. Počáteční hodnota doby
provozu a druh záznamu provozní
doby mohou být nastaveny
v konstantách o2-07 a o2- 08.
Není možný výstup
v analogové formě
1 hod
A
A
A
4CH
U1–14
Číslo software
(FLASH ID)
(Identifikační číslo od výrobce
– FLASH paměť).
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
4DH
U1–15
Napětí na
vstupu A1
Monitoruje vstupní napětí
na analogovém vstupu A1. Vstupní
napětí 10 V = 100%.
10 V ~ 100%
(0 až ± 10V)
0,1%
A
A
A
4EH
U1–16
Napětí / proud
na vstupu A2
Monitoruje hodnotu napětí / proudu
na analogovém vstupu A2. Vstupní
napětí 10 V / 20 mA = 100%.
10 V / 20 mA ~ 100%
(0 až ± 10 V)
0,1%
A
A
A
4FH
U1–18
Sekundární
proud motoru
(Iq)
Monitoruje vypočtenou hodnotu
sekundárního proudu motoru.
Jmenovitý proud motoru = 100%.
10 V ~ Jmenovitý
proud motoru
(0 až ± 10V)
0,1%
A
A
A
51H
U1–19
Magnetizační
proud motoru
(Id)
Monitoruje vypočtenou hodnotu
magnetizačního proudu motoru.
Jmenovitý proud motoru = 100%.
10 V ~ Jmenovitý
proud motoru
(0 až ± 10V)
0,1%
N
N
A
52H
U1–20
Výstupní
frekvence
po soft-startu
Monitoruje frekvenční žádost
po soft-startu. Hodnota této
frekvence neobsahuje korekce, jako
např. kompenzaci skluzu. *
10 V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01 Hz
A
A
A
53H
U1–21
Vstup
automatické
regulace
rychlosti
Monitoruje hodnotu na vstupu
obvodu automatické regulace
rychlosti.
Maximální frekvence = 100%.
10 V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01%
N
A
N
54H
U1–22
Výstup
automatické
regulace
rychlosti
Monitoruje hodnotu na výstupu
obvodu automatické regulace
rychlosti.
Maximální frekvence = 100%.
10 V ~ Fmax
(0 až ± 10 V)
0,01%
N
A
N
55H
U1–24
Hodnota
zpětné vazby
Monitoruje skutečnou hodnotu
při řízení PID regulátorem.
10 V ~ 100% skutečné
hodnoty (0 až ± 10 V)
0,01%
A
A
A
57H
U1–26
Žádaná
hodnota
výstupního
napětí (Vq)
Monitoruje vnitřní žádanou hodnotu
napětí měniče pro řízení
sekundárního proudu motoru.
10 V ~ 200 VAC (400 VAC)
(0 až ± 10 V)
0,1 V
N
N
A
59H
U1–27
Žádaná
hodnota
výstupního
napětí (Vd)
Monitoruje vnitřní žádanou hodnotu
napětí měniče pro řízení
magnetizačního proudu motoru.
10 V ~ 200 VAC (400 VAC)
(0 až ± 10 V)
0,1 V
N
N
A
5AH
U1–28
Číslo software
(CPU)
(Identifikační číslo od výrobce –
CPU).
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
5BH
Testování LED digitálního operátoru.
Při zvolení tohoto monitoru se
všechny LED rozsvítí.
(Pouze pro LED operátor).
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
3CH
U1–31
Test LED
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 47
Varispeed F7
Metoda řízení
Konst.
č.
Analogový výstup
Min.
jednotka
Název
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
U1–32
ACR výstup,
osa q
Monitoruje výstupní hodnotu řízení
sekundárního proudu motoru.
10 V ~ 100%
(0 ± 10 V)
0,1%
N
N
A
5FH
U1–33
ACR výstup,
osa d
Monitoruje výstupní hodnotu řízení
magnetizačního proudu motoru.
10 V ~ 100%
(0 ± 10 V)
0,1%
N
N
A
60H
U1–34
Provozní chyba
Zobrazí číslo první konstanty, kde
byla zjištěna provozní chyba.
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
61H
U1–36
Velikost
regulační
Monitoruje rozsah PID regulátoru.
odchylky
při PID regulaci
10 V ~ 100% vstupu
PID regulátoru
(0 ± 10 V)
0,01%
A
A
A
63H
Popis
U1–37
Velikost
výstupu PID
regulace
Monitoruje řídící výstup PID
regulátoru.
10 V ~ 100% výstupu
PID regulátoru
(0 ± 10 V)
0,01%
A
A
A
64H
U1–38
Žádost PID
regulace
Monitoruje nastavenou žádost PID
regulace.
10 V ~ 100% žádané
hodnoty PID regulace
0,01%
A
A
A
65H
Není možný výstup
v analogové formě
-
A
A
A
66H
Není možný výstup
v analogové formě.
1 hod
A
A
A
68H
Zobrazí chyby sériové komunikace:
U1–39
Chybové
hlášení sériové
komunikace
U1–40
Provozní doba
ventilátoru
Monitoruje celkovou provozní dobu
ventilátoru. Počáteční hodnota doby
provozu může být nastavena
v konstantě o2-10.
* Jednotka zobrazení je nastavena v konstantě o1–03 (jednotka frekvence pro nastavování a monitorování frekvenční žádosti).
Provozní stav poslední poruchy: U2
Metoda řízení
Konst.
č.
U2–01
U2–02
U2–03
U2–04
U2–05
U2–06
Min.
jednotka
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Kód současné poruchy.
-
A
A
A
80H
Kód předchozí poruchy.
-
A
A
A
81H
0,01 Hz
A
A
A
82H
0,01 Hz
A
A
A
83H
0,1 A
A
A
A
84H
0,01 Hz
N
A
A
85H
Název
Současná
porucha
Předchozí
porucha
Frekvenční
žádost v době
poruchy
Popis
Analogový výstup
Hodnota frekvenční žádosti v době, kdy
se vyskytla předchozí porucha.
Výstupní
Hodnota výstupní frekvence v době, kdy
frekvence
se vyskytla předchozí porucha.
v době poruchy
Výstupní proud
v době poruchy
Otáčky motoru
v době poruchy
Hodnota výstupního proudu v době, kdy
se vyskytla předchozí porucha.
Hodnota otáček motoru v době, kdy se
vyskytla předchozí porucha.
Není možný výstup
v analogové formě.
U2–07
Výstupní napětí Hodnota výstupního napětí v době, kdy
v době poruchy se vyskytla předchozí porucha.
0,1 V
A
A
A
86H
U2–08
Napětí
Hodnota ss napětí meziobvodu v době,
meziobvodu
kdy se vyskytla předchozí porucha.
v době poruchy
1V
A
A
A
87H
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 48
Varispeed F7
Metoda řízení
Konst.
č.
U2–09
U2–10
U2–11
Název
Popis
Analogový výstup
Výstupní výkon Hodnota výstupního výkonu v době, kdy
v době poruchy se vyskytla předchozí porucha.
Momentová
žádost v době
poruchy
Hodnota momentové žádosti v době, kdy
se vyskytla předchozí porucha.
Jmenovitý moment motoru = 100%.
Stav vstupních svorek v době, kdy se
Stav vstupů
vyskytla předchozí porucha. Zobrazení ve
v době poruchy
stejném tvaru jako u konstanty U1-10.
U2–12
Stav výstupních svorek v době, kdy se
Stav výstupů
vyskytla předchozí porucha. Zobrazení ve
v době poruchy
stejném tvaru jako u konstanty U1-11.
U2–13
Provozní stav
měniče v době
poruchy
Provozní stav měniče v době, kdy se
vyskytla předchozí porucha. Zobrazení ve
stejném tvaru jako u konstanty U1-12.
U2-14
Celková
provozní doba
do poruchy
Celková provozní doba měniče do doby,
kdy se vyskytla předchozí porucha.
Min.
jednotka
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
0,1 kW
A
A
A
88H
0,1%
N
N
A
89H
-
A
A
A
8AH
-
A
A
A
8BH
-
A
A
A
8CH
1 hod
A
A
A
8DH
Není možný výstup
v analogové formě.
POZN.: Pro následující poruchy není monitorován provozní stav při jejich výskytu: CPF00, 01, 02, 03, UV1 a UV2.
Historie poruch: U3
Metoda řízení
Konst.
č.
U3–01
U3–02
Min.
jednotka
U/f
U/f
zpět.
vazba
Vektor
bez
zpět.
vazby
MEMOBUS
registr
Kód poslední poruchy.
-
A
A
A
90H
Kód předposlední poruchy.
-
A
A
A
91H
Název
Poslední (1.)
porucha
Předposlední
(2.) porucha
Popis
Analogový výstup
U3–03
3. porucha
Kód v pořadí 3. poslední poruchy.
-
A
A
A
92H
U3–04
4. porucha
Kód v pořadí 4. poslední poruchy.
-
A
A
A
93H
U3–05
Doba provozu
do poslední
poruchy
Celková doba provozu do doby, kdy se
vyskytla poslední porucha.
1 hod
A
A
A
94H
U3–06
Doba provozu
do 2. poruchy
Celková doba provozu do doby, kdy se
vyskytla předposlední porucha.
1 hod
A
A
A
95H
U3–07
Doba provozu
do 3. poruchy
Celková doba provozu do doby, kdy se
vyskytla v pořadí třetí poslední porucha.
1 hod
A
A
A
96H
U3–08
Doba provozu
do 4. poruchy
Celková doba provozu do doby, kdy se
vyskytla v pořadí čtvrtá poslední porucha.
1 hod
A
A
A
97H
A
804
805H
806H
807H
808H
809H
A
806H
80FH
810H
811H
812H
813H
U3–09
÷
U3–14
U3–15
÷
U3–20
5. až 10.
porucha
Doba provozu
do 5. až 10.
poruchy
Kód v pořadí 5. ÷ 10. poslední poruchy.
Celková doba provozu do doby, kdy se
vyskytla v pořadí pátá ÷ desátá poslední
porucha.
Není možný výstup
v analogové formě.
Není možný výstup
v analogové formě.
-
1 hod
A
A
A
A
Pořadí poruch: 1. = nejnovější ...
POZN: Následující poruchy nejsou zaznamenávány v paměti poruch: CPF00, 01, 02, 03, UV1 a UV2.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 49
Varispeed F7
Konstanty, jejichž přednastavení se mění se změnou způsobu řízení (A1–02)
Konst. č.
Název
Přednastavení
Rozsah
nastavení
Jednotka
0÷3
U/f
A1–02 = 0
U/f
se zp. vazbou
A1–02 = 1
Vektor
bez zp. vazby
A1–02 = 2
1
2
3
2
0 ÷ 200
1%
120
-
100
b3–01
Volba režimu vyhledávání rychlosti
b3–02
Proud v režimu vyhledávání rychlosti
C3–01
Zesílení kompenzace skluzu
0,0 ÷ 2,5
0,1
0,0
-
1,0
C3–02
Časová konstanta kompenzace skluzu
0 ÷ 10000
1 ms
2000
-
200
C4–02
Časová konstanta zpoždění kompenzace momentu
0 ÷ 10000
1 ms
200
200
20
E1–07
E3–05
Střední frekvence (Fmid)
0,0 ÷ 400,0
0,1 Hz
2,5
E1–08
E1–06
Napětí na střední frekvenci (Umid)
0,0 ÷ 255,0
(0,0÷510,0)
0,1 V
15,0
E1–09
E1–07
Minimální výstupní frekvence (Fmin)
0,0 ÷ 400,0
0,1 Hz
1,2
*1
1,2
*1
0,5
E1–10
E3–08
Napětí na minimální frekvenci (Umin)
0,0 ÷ 255,0
(0,0÷510,0)
0,1 V
9,0
*1
9,0
*1
2,4
*2
*2
*1
2,5
*1
15,0
*1
3,0
*1
13,2
* 1. Nastavení se mění v závislosti na výkonu měniče a na nastavení konstanty E1–03 (viz. následující tabulky).
* 2. Uvedené nastavení je pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče napěťové třídy 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
Přednastavení U/f křivek (E1–03)
Nastavení konstant E1–04 ÷ E1–10 pro přednastavené průběhy U/f křivky (volba konstantou E1–03)
– měniče třídy 3 x 230 V a 3 x 400 V s výkonem 0,55 ÷ 1,5 kW
Konst. č.
Přednastavení
Jedn.
E1–03
-
E1–04
Hz
50,0
60,0
60,0
72,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
90,0
120,0
180,0
60,0
50,0
V
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Hz
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
Hz
2,5
3,0
3,0
3,0
25,0
25,0
30,0
30,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
E1–05
*
E1–06
E1–07
*
E1–08
*
E1–09
E1–10
*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Vektor
bez
zpět.
vazby
V
15,0
15,0
15,0
15,0
35,0
50,0
35,0
50,0
19,0
24,0
19,0
24,0
15,0
15,0
15,0
15,0
13,2
Hz
1,3
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
V
9,0
9,0
9,0
9,0
8,0
9,0
8,0
9,0
11,0
13,0
11,0
15,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2,4
* Nastavení pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Pro měniče 3 x 400 V jsou hodnoty dvojnásobné.
Nastavení konstant E1–04 ÷ E1–10 pro přednastavené průběhy U/f křivky (volba konstantou E1–03)
– měniče třídy 3 x 230 V a 3 x 400 V s výkonem 2,2 ÷ 45 kW
Konst. č.
Jedn.
Přednastavení
Vektor
bez
zpět.
vazby
E1–03
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
E1–04
Hz
50,0
60,0
60,0
72,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
90,0
120,0
180,0
60,0
50,0
V
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
E1–05
*
E1–06
Hz
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
E1–07
*
Hz
2,5
3,0
3,0
3,0
25,0
25,0
30,0
30,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
E1–08
*
V
14,0
14,0
14,0
14,0
35,0
50,0
35,0
50,0
18,0
23,0
18,0
23,0
14,0
14,0
14,0
14,0
13,2
Hz
1,3
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
V
7,0
7,0
7,0
7,0
6,0
7,0
6,0
7,0
9,0
11,0
9,0
13,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2,4
E1–09
E1–10
*
* Nastavení pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Pro měniče 3 x 400 V jsou hodnoty dvojnásobné.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 50
Varispeed F7
Nastavení konstant E1–04 ÷ E1–10 pro přednastavené průběhy U/f křivky (volba konstantou E1–03)
– měniče třídy 3 x 230 V a 3 x 400 V s výkonem 55 ÷ 110 kW a 3 x 400 V s výkonem 55 ÷ 300 kW
Konst. č.
Jedn.
Přednastavení
E1–03
-
E1–04
Hz
50,0
60,0
60,0
72,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
90,0
120,0
180,0
60,0
50,0
V
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Hz
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
50,0
50,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
E1–05
*
E1–06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Vektor
bez
zpět.
vazby
E1–07
*
Hz
2,5
3,0
3,0
3,0
25,0
25,0
30,0
30,0
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
E1–08
*
V
12,0
12,0
12,0
12,0
35,0
50,0
35,0
50,0
15,0
20,0
15,0
20,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,2
Hz
1,3
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
V
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
6,0
5,0
6,0
7,0
9,0
7,0
11,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,4
E1–09
E1–10
*
* Nastavení pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Pro měniče 3 x 400 V jsou hodnoty dvojnásobné.
Konstanty, jejichž přednastavení se mění podle výkonu měniče (o2–04)
Měniče třídy 3 x 230 V
Konst. č.
Název
Jedn.
-
Výkon měniče
kW
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
o2 – 04
Volba výkonu
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
b8 – 03
Časová konstanta energetické
optimalizace
s
b8 – 04
Koeficient energetické
optimalizace
-
288,20
223,70
169,40
156,80
122,90
94,75
72,69
70,44
63,13
C6 – 02
Výběr modulační frekvence
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
*
Přednastavení
0,50 (Pouze pro vektorové řízení bez zpětné vazby)
E2 – 01
(E4 – 01)
Jmenovitý proud motoru
A
1,90
3,30
6,20
8,50
14,00
19,60
26,60
39,7
53,0
E2 – 02
(E4 – 02)
Jmenovitý skluz motoru
Hz
2,90
2,50
2,60
2,90
2,73
1,50
1,30
1,70
1,60
E2 – 03
(E4 – 03)
Proud motoru naprázdno
A
1,20
1,80
2,80
3,00
4,50
5,10
8,00
11,2
15,2
E2 – 05
(E4 – 05)
Odpor vinutí mezi fázemi
Ω
9,842
5,156
1,997
1,601
0,771
0,399
0,288
0,230
0,138
E2 – 06
(E4 – 06)
Rozptylová indukčnost
motoru
%
18,2
13,8
18,5
18,4
19,6
18,2
15,5
19,5
17,2
E2 – 10
Ztráty v železe pro
momentovou kompenzaci
W
14
26
53
77
112
172
262
245
272
L2 – 02
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
s
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
L2 – 03
Minimální doba blokování
s
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
L2 – 04
Rychlost obnovení napětí
po restartu
s
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
L8 – 02
Úroveň varování při přehřátí
°C
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 51
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Konst. č.
Název
Jedn.
-
Výkon měniče
kW
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
o2 – 04
Volba výkonu
-
9
A
B
C
D
E
F
10
11
b8 – 03
Časová konstanta energetické
optimalizace
s
b8 – 04
Koeficient energetické
optimalizace
-
57,87
51,79
46,27
38,16
35,78
31,35
23,10
23,10
23,10
C6 – 02
Výběr modulační frekvence
-
6
6
4
3
3
3
3
3
1
*
Přednastavení
0,50
2,00 (Pouze pro vektorové řízení
(Pouze pro vektorové řízení bez zpětné vazby)
bez zpětné vazby)
E2 – 01
(E4 – 01)
Jmenovitý proud motoru
A
65,8
77,2
105,0
131,0
160,0
190,0
260,0
260,0
260,0
E2 – 02
(E4 – 02)
Jmenovitý skluz motoru
Hz
1,67
1,70
1,80
1,33
1,60
1,43
1,39
1,39
1,39
E2 – 03
(E4 – 03)
Proud motoru naprázdno
A
15,7
18,5
21,9
38,2
44,0
45,6
72,0
72,0
72,0
E2 – 05
(E4 – 05)
Odpor vinutí mezi fázemi
Ω
0,101
0,079
0,064
0,039
0,030
0,022
0,023
0,023
0,023
E2 – 06
(E4 – 06)
Rozptylová indukčnost
motoru
%
20,1
19,5
20,8
18,8
20,2
20,5
20,0
20,0
20,0
E2 – 10
Ztráty v železe pro
momentovou kompenzaci
W
505
538
699
823
852
960
1200
1200
1200
L2 – 02
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
s
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
L2 – 03
Minimální doba blokování
s
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,5
1,7
L2 – 04
Rychlost obnovení napětí
po restartu
s
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
L8 – 02
Úroveň varování při přehřátí
°C
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Pokud je u měničů třídy 3 x 230 V s výkonem 0,4 ÷ 11 kW požadována kompenzace výpadku napájení do 2,0 sec, připojte záložní
zdroj.
* Pokud je C6–02 nastavena na 0, 1 nebo F a počáteční hodnoty C6–03 a C6–04 jsou 2,0 kHz, přednastavení pro C6–02 je následující:
2: 5,0 kHz, 3: 8,0 kHz, 4: 10 kHz, 5: 12,5 kHz, 6: 15 kHz. Pokud je u měničů s výkonem 30 kW a větším nastavena modulační frekvence
vyšší než je přednastavení od výrobce, bude potřeba snížit jmenovitý proud měniče.
POZN.:
Měniče třídy 3 x 400 V
Konst. č.
Název
Jedn.
Přednastavení
-
Výkon měniče
kW
0,4
0,75
1,5
2,2
3,7
4,0
5,5
7,5
11
o2 – 04
Volba výkonu
-
20
21
22
23
24
25
26
27
28
b8 – 03
Časová konstanta energetické
optimalizace
s
b8 – 04
Koeficient energetické
optimalizace
-
576,40
447,40
338,80
313,60
245,80
236,44
189,50
145,38
140,88
C6 – 02
Výběr modulační frekvence
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
*
0,50 (Pouze pro vektorové řízení bez zpětné vazby)
E2 – 01
(E4 – 01)
Jmenovitý proud motoru
A
1,00
1,60
3,10
4,20
7,00
7,00
9,80
13,30
19,9
E2 – 02
(E4 – 02)
Jmenovitý skluz motoru
Hz
2,90
2,60
2,50
3,00
2,70
2,70
1,50
1,30
1,70
E2 – 03
(E4 – 03)
Proud motoru naprázdno
A
0,60
0,80
1,40
1,50
2,30
2,30
2,60
4,00
5,6
E2 – 05
(E4 – 05)
Odpor vinutí mezi fázemi
Ω
38,198
22,459
10,100
6,495
3,333
3,333
1,595
1,152
0,922
E2 – 06
(E4 – 06)
Rozptylová indukčnost
motoru
%
18,2
14,3
18,3
18,7
19,3
19,3
18,2
15,5
19,6
E2 – 10
Ztráty v železe pro
momentovou kompenzaci
W
14
26
53
77
130
130
193
263
385
L2 – 02
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
s
0,1
0,1
0,2
0,3
0,5
0,5
0,8
0,8
1,0
L2 – 03
Minimální doba blokování
s
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,8
L2 – 04
Rychlost obnovení napětí
po restartu
s
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
L8 – 02
Úroveň varování při přehřátí
°C
95
95
95
95
95
95
95
95
95
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 52
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Konst. č.
Název
Jedn.
-
Výkon měniče
kW
15
18,5
22
30
37
45
o2 – 04
Volba výkonu
-
29
2A
2B
2C
2D
2E
b8 – 03
Časová konstanta energetické
optimalizace
s
b8 – 04
Koeficient energetické
optimalizace
-
126,26
115,74
103,58
92,54
76,32
71,56
67,20
46,20
41,22
C6 – 02
Výběr modulační frekvence
-
6
6
6
4
4
4
4
3
3
*
Přednastavení
0,50 (Pouze pro vektorové řízení bez zpětné vazby)
55
75
90
2F
30
31
2,00 (Pouze pro vektorové
řízení bez zpětné vazby)
E2 – 01
(E4 – 01)
Jmenovitý proud motoru
A
26,5
32,9
38,6
52,3
65,6
79,7
95,0
130,0
156,0
E2 – 02
(E4 – 02)
Jmenovitý skluz motoru
Hz
1,60
1,67
1,70
1,80
1,33
1,60
1,46
1,39
1,40
E2 – 03
(E4 – 03)
Proud motoru naprázdno
A
7,6
7,8
9,2
10,9
19,1
22,0
24,0
36,0
40,0
E2 – 05
(E4 – 05)
Odpor vinutí mezi fázemi
Ω
0,550
0,403
0,316
0,269
0,155
0,122
0,088
0,092
0,056
E2 – 06
(E4 – 06)
Rozptylová indukčnost
motoru
%
17,2
20,1
23,5
20,7
18,8
19,9
20,0
20,0
20,0
E2 – 10
Ztráty v železe pro
momentovou kompenzaci
W
440
508
586
750
925
1125
1260
1600
1760
L2 – 02
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
s
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
L2 – 03
Minimální doba blokování
s
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,5
L2 – 04
Rychlost obnovení napětí
po restartu
s
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,0
1,0
1,0
L8 – 02
Úroveň varování při přehřátí
°C
95
95
95
95
95
95
100
95
110
Pokračování tabulky
Konst. č.
Název
Jedn.
-
Výkon měniče
kW
110
132
160
185
220
300
o2 – 04
Volba výkonu
-
32
33
34
35
36
37
b8 – 03
Časová konstanta energetické
optimalizace
s
2,00 (Pouze pro vektorové řízení bez zpětné vazby)
b8 – 04
Koeficient energetické
optimalizace
-
36,23
33,18
30,13
30,57
27,13
21,76
C6 – 02
Výběr modulační frekvence
-
3
2
2
2
1
1
*
Přednastavení
E2 – 01
(E4 – 01)
Jmenovitý proud motoru
A
190,0
223,0
270,0
310,0
370,0
500,0
E2 – 02
(E4 – 02)
Jmenovitý skluz motoru
Hz
1,40
1,38
1,35
1,30
1,30
1,25
E2 – 03
(E4 – 03)
Proud motoru naprázdno
A
49,0
58,0
70,0
81,0
96,0
130,0
E2 – 05
(E4 – 05)
Odpor vinutí mezi fázemi
Ω
0,046
0,035
0,029
0,025
0,020
0,014
E2 – 06
(E4 – 06)
Rozptylová indukčnost
motoru
%
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
E2 – 10
Ztráty v železe pro
momentovou kompenzaci
W
2150
2350
2850
3200
3700
4700
L2 – 02
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
s
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
L2 – 03
Minimální doba blokování
s
1,7
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
L2 – 04
Rychlost obnovení napětí
po restartu
s
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
L8 – 02
Úroveň varování při přehřátí
°C
110
110
100
95
95
95
Pokud je u měničů třídy 3 x 230 V s výkonem 0,4 ÷ 11 kW požadována kompenzace výpadku napájení do 2,0 sec, připojte záložní
zdroj.
* Pokud je C6–02 nastavena na 0, 1 nebo F a počáteční hodnoty C6–03 a C6–04 jsou 2,0 kHz, přednastavení pro C6–02 je následující:
2: 5,0 kHz, 3: 8,0 kHz, 4: 10 kHz, 5: 12,5 kHz, 6: 15 kHz. Pokud je u měničů s výkonem 30 kW a větším nastavena modulační frekvence
vyšší než je přednastavení od výrobce, bude potřeba snížit jmenovitý proud měniče.
POZN.:
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
5 – 53
Varispeed F7
6.
NASTAVENÍ FUNKCÍ MĚNIČE
6.1
Volba aplikace a zatížení
6.2
Zadávání frekvenční žádosti
6.3
Způsoby spouštění
6.4
Způsoby zastavení
6.5
Rozběhové a doběhové rampy
6.6
Nastavování frekvenční žádosti
6.7
Omezení rychlosti motoru (limity frekvenční žádosti)
6.8
Detekce frekvence
6.9
Zvyšování účinnosti provozu motoru
6.10 Ochrana motoru
6.11 Automatický restart
6.12 Ochrany měniče
6.13 Funkce vstupní svorkovnice
6.14 Funkce výstupní svorkovnice
6.15 Monitorovací konstanty
6.16 Zvláštní funkce
6.17 Funkce digitálního operátoru
6.18 Doplňky
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6–1
Varispeed F7
6.1
VOLBA APLIKACE A ZATÍŽENÍ
Volba zátěže pro danou aplikaci
Podle aplikace, pro kterou bude měnič použit zvolte nastavení konstanty C6–01 („Velké zatížení“: nízká
modulační frekvence a konstantní moment; nebo „Normální zatížení“: vysoká modulační frekvence a proměnlivý
moment). Na nastavení C6–01 potom závisí rozsah nastavení modulační frekvence měniče, úroveň
přetížitelnosti a maximální výstupní frekvence. Pro aplikace jako jsou např. ventilátory a čerpadla, ve kterých se
zátěžový moment mění se změnou rychlosti, nastavte konstantu C6–01 na „1“ (Normální zatížení), pro aplikace
s konstantním momentem používejte nastavení C6–01 = 0 (Velká zátěž).
Související konstanty:
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
C6–01
Volba
velké X normální
zatížení
0: Velké zatížení
(Nízká modulační frekvence, konstantní moment, proudové přetížení
150% po dobu 1 minuty.)
1: Normální zatížení
(Vysoká modulační frekvence, proměnná zátěž (moment), proudové
přetížení 120% po dobu 1 minuty.)
0 nebo 1
1
NE
Q
Q
Q
C6–02
Výběr modulační
frekvence
Volba modulační frekvence.
Nastavení F umožňuje vlastní podrobné nastavení modulační frekvence
pomocí konstant C6-03 až C6-05.
0÷F
NE
Q
Q
Q
C6–03
Horní hranice
modulační frekvence
C6–04
Dolní hranice
modulační frekvence
C6–05
Proporcionální
zesílení modulační
frekvence
Nastavení horní a dolní hranice modulační frekvence v kHz a zesílení
modulační frekvence.
Pří vektorovém způsobu řízení je horní limit modulační frekvence pevně
nastaven v C6-03.
6
2,0 ÷ 15,0
*3 *4
0,4 ÷ 15,0
*3 *4
K je koeficient, jehož velikost závisí na nastavení C6-03:
00 ÷ 99
*4
*2
15,0 kHz
*1
NE
A
A
A
15,0 kHz
*2
NE
A
A
N
NE
A
A
N
00
C6-03 ≥ 10,0 kHz: K=3
10,0 kHz > C6-03 ≥ 5,0 kHz: K=2
5,0 kHz > C6-03: K=1
* 1. Měniče napěťové třídy 3 x 230V s výkonem 110 kW a třídy 3 x 400V s výkonem 220 a 300 kW mají pevné nastavení C6–03 = 1, které nelze změnit na 0.
* 2. Přednastavení od výrobce závisí na výkonu měniče.
* 3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče.
* 4. Tyto konstanty mohou být monitorovány nebo nastavovány pouze pokud je konstanta C6–02=F.
Charakteristiky velkého a normálního zatížení
Velké zatížení:
nízká modulační frekvence, konstantní moment
Normální zatížení:
vysoká modulační frekvence, proměnlivý moment
Konstantní moment znamená konstantní zátěž při jakékoliv rychlosti
motoru. Typické aplikace: lisy, přepravníky, jeřáby a další aplikace
s vysokým třením a velkým zatížením.
Tyto aplikace mohou vyžadovat vyšší odolnost proti přetížení.
Proměnlivý moment znamená, že zátěž se mění (roste / klesá)
se změnou rychlosti.
Typické aplikace: ventilátory, čerpadla.
Obvykle není vyžadována vyšší odolnost proti přetížení.
Nízká modulační frekvence: Vyšší hluk.
Vysoká modulační frekvence: Téměř bez hluku.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 2
Varispeed F7
Pokyny k nastavení
C6–01 (VOLBA VELKÉ x NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ):
Nastavení C6–01 určuje rozsah nastavení následujících konstant:
Nastavení C6-01
0 (Velké zatížení) *1
1 (Normální zatížení)
Úroveň přetížení měniče
150% jmenovitého proudu měniče
po dobu 1 min.
120% jmenovitého proudu
měniče po dobu 1 min.
C6-02 (Výběr modulační frekvence)
0: Nízká modulační frekvence, nízký
hluk
1: 2 kHz
4: 10 kHz
1: 2 kHz
5: 12,5 kHz
2: 5 kHz
6: 15 kHz
3: 8 kHz
F: Vlastní uživatelské nastavení *2
150 Hz
400 Hz
L3-02 (Úroveň ochrany proti vypnutí při rozběhu)
150%
120%
L3-06 (Úroveň ochrany proti vypnutí během chodu)
150%
120%
0: Nízká modulační frekvence, nízký hluk
E1-04 a E3-02 (Maximální výstupní frekvence)
*3
* 1. Pro měniče třídy 3 x 230V s výkonem 110 kW a měniče třídy 3 x 400V s výkonem 220 a 300 kW nelze konstantu C6–01 nastavit na 0.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče:
* 3. Nastavení E1–04 nebo E3–02 větší než 150 Hz nebude při C6–01 = 0 akceptováno.
MODULAČNÍ FREKVENCE:
•
Při volbě C6–01 = 1 (Normální zátěž) upravte v následujících případech modulační frekvenci :
− V případě dlouhého kabelu mezi měničem a motorem nastavte nízkou modulační frekvenci
(podle doporučených hodnot v následující tabulce).
Délka kabelu
50 m a méně
50 – 100 m
Více než 100 m
C6-02 (Výběr modulační frekvence)
0 ÷ 6 (15 kHz)
0 ÷ 4 (10 kHz)
0 ÷ 2 (5 kHz)
−
−
−
−
•
•
•
V případě kolísání rychlosti a momentu při nízkých otáčkách nastavte nízkou modulační frekvenci.
Pokud měnič ruší periferní zařízení, nastavte nízkou modulační frekvenci.
Pokud je svodový proud měniče příliš velký, nastavte nízkou modulační frekvenci.
Pokud je hluk motoru příliš velký, nastavte vysokou modulační frekvenci.
Při řízení U/f a U/f se zpětnou vazbou lze nastavením konstant C6–03, C6–04 a C6–05 měnit modulační
frekvenci tak, aby odpovídala výstupní frekvenci.
Pro pevné nastavení modulační frekvence nastavte konstanty C6–03 a C6–04 na stejnou hodnotu,
nebo nastavte C6–05 na 0.
Při chybném nastavení bude hlášena chyba OPE11 (Chybné nastavení dat).
(chybné nastavení: C6–05>6 a C6-03<C6-04;
C6–01=0 a C6-02= 2÷E;
C6–01=1 a C6–02= 7÷E)
Modulační frekvence a úroveň proudového přetížení měniče
Úroveň odolnosti měniče proti přetížení závisí mimo jiné také na nastavení modulační frekvence. Pokud je
nastavena modulační frekvence vyšší, než je tovární přednastavení od výrobce, úroveň proudového přetížení
musí být snížena (viz. následující tabulky).
Typ měniče
Přednastavená modulační frekvence
Maximální modulační frekvence
Snížený proud
20P4 ÷ 2022
2030
2037 ÷ 2055
2075 ÷ 2090
2110
6 (15 kHz)
4 (10 kHz)
3 (8 kHz)
2 (5 kHz)
1 (2 kHz)
6 (15 kHz)
6 (15 kHz)
4 (10 kHz)
4 (10 kHz)
1 (2 kHz)
80%
80%
-
40P4 ÷ 4022
4030 ÷ 4055
4075 ÷ 4110
4132
4160
4185
4220 ÷ 4300
6 (15 kHz)
4 (10 kHz)
3 (8 kHz)
2 (5 kHz)
2 (5 kHz)
2 (5 kHz)
1 (2,5 kHz)
6
6
4
4
4
80%
80%
75%
80%
-
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 3
(15 kHz)
(15 kHz)
(10 kHz)
(10 kHz)
(10 kHz)
-
Varispeed F7
6.2
ZADÁVÁNÍ FREKVENČNÍ ŽÁDOSTI
Volba způsobu zadávání frekvenční žádosti
Zdroj zadávání frekvenční žádosti se volí nastavením konstanty b1–01.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
b1–01
Zdroj
frekvenční
žádosti
H6–01
Volba funkce
pulsního
referenčního vstupu
H6–02
Měřítko pulsního
vstupu
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení způsobu zadávání frekvenční žádosti.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (analogový vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
0: Frekvenční žádost
1: Zpětná vazba
2: Žádaná hodnota PID regulace
0÷2
0
NE
A
A
A
Nastavení počtu pulsů, který odpovídá 100%-ní hodnotě vstupní veličiny
zvolené v konstantě H6-01.
1000
÷
32000
1440 Hz
ANO
A
A
A
Popis
Zadávání frekvenční žádosti z digitálního operátoru
Pokud je konstanta b1–01 nastavena na 0, lze zadávat frekvenční žádost z digitálního operátoru.
Obr. 6.1. Displej pro nastavování frekvence
Zadávání frekvenční žádosti ze svorkovnice (analogově) – napětím
Pokud je konstanta b1–01 nastavena na „1“, lze zadávat frekvenční žádost z analogového vstupu A1 (vstup
napětí) nebo A2 (vstup napětí nebo proudu) na řídící svorkovnici.
ZADÁVÁNÍ POUZE HLAVNÍ FREKVENČNÍ ŽÁDOSTI
Hlavní frekvenční žádost zadávejte napěťovou žádostí na vstup A1 řídící svorkovnice.
Obr. 6.2. Zadávání hlavní frekvenční žádosti
PŘEPÍNÁNÍ: HLAVNÍ/POMOCNÁ FREKVENCE
Pro přepínání mezi hlavní a pomocnou frekvencí zadávejte hlavní frekvenční žádost na vstup A1 a pomocnou
frekvenční žádost na vstup A2 řídící svorkovnice.
Rozepnutý vstup S3 => Frekvenční žádostí pro měnič bude hlavní frekvenční žádost na vstupu A1.
Sepnutý vstup S3 => Frekvenční žádostí pro měnič bude pomocná frekvenční žádost na vstupu A2.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 4
Varispeed F7
Obr. 6.3. Přepínání vstupu hlavní / pomocná frekvenční žádost
Pokyny k nastavení:
Při zadávání žádosti napětím na vstup A2 rozepněte pin 2 DIP přepínače S1, pro přepnutí na vstup napětí
(tovární přednastavení = sepnuto - vstup proudu).
Zadávání frekvenční žádosti ze svorkovnice (analogově) – proudem
Pokud je konstanta b1–01 nastavena na 1, lze frekvenční žádost zadávat proudově z analogového vstupu A2
na řídící svorkovnici.
Pokud je konstanta H3–09 (Volba funkce vstupu A2) nastavena na „0“ (přednastavení od výrobce) vstup A2
se přičítá ke vstupu A1.
Obr. 6.4. Zadávání frekvenční žádosti proudem
Pokyny k nastavení:
Při zadávání žádosti proudem na vstup A2 sepněte pin 2 DIP přepínače S1, který přepíná mezi vstupem
proudu a napětí (tovární přednastavení = sepnuto).
Pokud používáte vstup A2 k zadávání hlavní a vstup A1 k zadávání pomocné frekvenční žádosti, nastavte
konstantu H3–13 (Přepínání mezi vstupy A1/A2) na 1.
Zadávání frekvenční žádosti pulsním referenčním vstupem
Pokud je konstanta b1–01 nastavena na 4, je k zadávání frekvenční žádost použit pulsní referenční vstup RP.
Nastavte konstantu H6–01 (Volba funkce pulsního referenčního vstupu) na „0“ (= zadávání frekvenční žádosti)
a nastavte počet pulsů odpovídající 100%-ní hodnotě frekvenční žádosti v konstantě H6–02 (Měřítko pulsního
vstupu).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 5
Varispeed F7
Specifikace pulsního vstupu
Nízká úroveň napětí
0,0 ÷ 0,8 V
Vysoká úroveň napětí
3,5 ÷ 13,2 V
Střída
30 ÷ 70 %
Pulsní frekvence
0 ÷ 32 kHz
Obr. 6.5. Pulsní zadávání frekvenční žádosti
Použití funkce multifrekvence
S měničem Varispeed série F7 lze použitím 16-ti frekvenčních žádostí a jedné krokovací žádosti měnit rychlost
až v 17-ti krocích
Související konstanty:
Programovatelné digitální vstupy (H1–01 ÷ H1–05)
Vstupní
svorka
Konst. č.
Nastavená
hodnota
S4
H1-02
3
Výběr frekvence 1, pokud je v H3-09 nastavena „2“, tato funkce je kombinována
s přepínačem hlavní / pomocná rychlost
S5
H1-03
4
Výběr frekvence 2
S6
H1-04
5
Výběr frekvence 3
S7
H1-05
6 / 32
Popis
Výběr krokovací frekvence (má vyšší prioritu než výběr rychlosti 1,2,3,4) / Výběr frekvence 4
Kombinace programovatelných digitálních vstupů
Kombinací programovatelných digitálních vstupů S4 ÷ S7 ve stavu sepnuto/rozepnuto (nastavených na funkce
výběr frekvence 1 ÷ 4 a výběr krokovací frekvence) lze dosáhnout až 17 přednastavených rychlostí.
Vstupní svorka S4
Vstupní svorka S5
Vstupní svorka S6
Vstupní svorka S7
Výběr frekvence 1
Výběr frekvence 2
Výběr frekvence 3
Výběr frekvence 4
1
X
X
X
X
2
O
X
X
X
3
X
O
X
X
Multifrekvence-žádost 3 (d1-03)
4
O
O
X
X
Multifrekvence-žádost 4 (d1-04)
5
X
X
O
X
Multifrekvence-žádost 5 (d1-05)
6
O
X
O
X
Multifrekvence-žádost 6 (d1-06)
7
X
O
O
X
Multifrekvence-žádost 7 (d1-07)
8
O
O
O
X
Multifrekvence-žádost 8 (d1-08)
9
X
X
X
O
Multifrekvence-žádost 9 (d1-09)
10
O
X
X
O
Multifrekvence-žádost 10 (d1-10)
11
X
O
X
O
Multifrekvence-žádost 11 (d1-11)
12
O
O
X
O
Multifrekvence-žádost 12 (d1-12)
Rychlost
Zvolená frekvence
Multifrekvence-žádost 1 (d1-01),
hlavní frekvence
Multifrekvence-žádost 2 (d1-02),
pomocná frekvence
13
X
X
O
O
Multifrekvence-žádost 13 (d1-13)
14
O
X
O
O
Multifrekvence-žádost 14 (d1-14)
15
X
O
O
O
Multifrekvence-žádost 15 (d1-15)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 6
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Rychlost
16
Vstupní svorka S4
Vstupní svorka S5
Vstupní svorka S6
Vstupní svorka S7
Výběr frekvence 1
Výběr frekvence 2
Výběr frekvence 3
Výběr frekvence 4
O
O
O
O
Výběr frekvence 2
Výběr frekvence 3
Výběr krokovací
frekvence
-
-
Rychlost Výběr frekvence 1
17
-
O
*
Zvolená frekvence
Multifrekvence-žádost 16 (d1-16)
Zvolená frekvence
Žádost krokování (d1-17)
X = rozepnuto; O = sepnuto
* Výběr krokovací frekvence má vyšší prioritu než výběr frekvence 1, 2, 3 a 4
Pokyny k nastavení:
Nastavování rychlostí 1 a 2:
• Pro volbu zadávání hlavní frekvenční žádosti na analogový vstup A1 nastavte konstantu b1–01 = 1.
Pro volbu multifrekvenční žádosti 1 (d1–01) nastavte konstantu b1–01 = 0.
• Pro volbu zadávání pomocné frekvenční žádosti na analogový vstup A2 nastavte konstantu H3–09 = 2.
Pro volbu multifrekvenční žádosti 2 (d1–02) nastavte konstantu H3–09 = 1F (vstup není používán).
Příklad multifrekvenčního řízení - zapojení a diagram časových průběhů
Příklad 9-ti stupňového multifrekvenčního řízení s použitím vstupů „Výběr frekvence 1 ÷ 3“ a „Výběr krokovací
frekvence“.
Obr. 6.6. Zapojení vstupních svorek S1 ÷ S7 řídící svorkovnice pro 9-ti stupňové multifrekvenční řízení
Obr. 6.7. Časový diagram 9-ti stupňového multifrekvenčního řízení
POZN.:
Digitální programovatelný vstup nastavený na funkci „Krokovací frekvence 2“ (H1–…… = 69) lze použít pro výběr krokovací
frekvence při nastavení ovládání tlačítky (3-vodiče). Pokud je měnič inicializován na ovládání trvale sepnutými kontakty (2-vodiče),
bude při zvolení krokovací frekvence 2 hlášena a zobrazena chyba OPE03 (chyba ve volbě funkcí vstupů S4 ÷ S7).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 7
Varispeed F7
6.3
ZPŮSOBY SPOUŠTĚNÍ
Volba způsobu spouštění
Způsob spouštění měniče se volí nastavením konstanty b1–02.
Související konstanty:
Konst.
č.
b1–02
Název
Zdroj spouštění
Popis
Nastavení způsobu spouštění.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (digitální vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
Spouštění digitálním operátorem
Nastavením b1–02 na „0“ lze měnič spouštět a ovládat s použitím kláves digitálního operátoru (RUN, STOP,
a FWD/REV). (Viz. kap. 3. Digitální operátor.)
Spouštění ze svorkovnice
Nastavením b1–02 na „1“ lze měnič spouštět z řídící svorkovnice.
Ovládání trvale sepnutými kontakty – 2 vodiče (přednastaveno od výrobce):
- Vstup S1 sepnut = chod vpřed; rozepnutí S1= zastavení měniče.
- Vstup S2 sepnut = chod vzad; rozepnutí S2 = zastavení měniče.
Obr. 6.8. Příklad ovládání trvale sepnutými kontakty
Ovládání tlačítky – 3 vodiče:
Nastavením některé z konstant H1–01 ÷ H1–05 (programovatelné digitální vstupy S3 ÷ S7) na 0, jsou vstupy S1
a S2 používány pro ovládání tlačítky (START a STOP), spolu se vstupem nastaveným na funkci volby chodu
vpřed a vzad.
Pokud je měnič inicializován způsobem 3–vodiče (volba způsobu inicializace konstantou A1–03),
programovatelný digitální vstup 3 (svorka S5) se stává vstupem pro přepínání chodu vpřed/vzad.
Obr. 6.9. Příklad ovládání tlačítky
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 8
Varispeed F7
Obr. 6.10. Časový diagram při ovládání tlačítky
6.4
ZPŮSOBY ZASTAVENÍ
Volba způsobu zastavení po zadání povelu STOP
Způsob zastavení po zadání povelu STOP se volí nastavením konstanty b1–03, výběrem ze 4 možností:
• Zastavení po rampě
• Volný doběh
• DC brždění
• Volný doběh s časovačem
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷3
0
NE
Q
Q
Q
0,0 ÷ 10,0
0,5 Hz
NE
A
A
A
Volba způsobu zastavení po zadání povelu STOP.
0: Řízené snižování rychlosti do zastavení (doběhová rampa)
1: Volný doběh
2: DC brždění (Zastavení je rychlejší než volným doběhem,
bez rekuperace.)
3: Volný doběh s časovačem (Během doběhu nejsou akceptovány
povely START.)
b1–03
Způsob zastavení
b2–01
Počáteční frekvence
DC brždění
(úroveň nulových
otáček)
b2–02
DC brzdící proud
Nastavení stejnosměrného brzdného proudu v procentech jmenovitého
proudu měniče.
0 ÷ 100
50%
NE
A
A
A
b2–04
Čas DC brzdy
při stopu
Nastavení doby k provedení stejnosměrného brždění při doběhu
v sekundách.
Používá se pro zajištění klidové polohy při zastavení po zadání povelu
STOP, k zamezení volného pohybu způsobeného setrvačností. Pokud je
nastavena hodnota 0,00 , DC brždění při stopu není provedeno.
0,00
÷
10,00
0,50 s
NE
A
A
A
Nastavení frekvence v Hz, při které má začít stejnosměrné brždění,
pokud je zvolen způsob zastavení řízeným doběhem po rampě
(b1-03 = 0).
Pokud je hodnota b2-01 menší než E1-09 (Minimální výstupní
frekvence), hodnota E1-09 se stává počáteční frekvencí DC brždění.
Řízené zastavení po rampě
Pokud je nastaveno b1–03 = 0, pak při zadání povelu STOP (~ vypnutí povelu chod) motor zpomaluje až
do zastavení za zvolenou dobu doběhu (přednastavení: C1–02; „Doba doběhu 1“).
Pokud při doběhu poklesne výstupní frekvence pod hodnotu b2–01 (Počáteční frekvence DC brždění), je
aktivováno stejnosměrné brždění (použití konstant b2–02: DC brzdící proud a b2–04: doba DC brždění
při stopu).
Obr. 6.11. Zastavení po rampě
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6– 9
Varispeed F7
Volný doběh
Pokud je nastaveno b1–03 = 1, pak při zadání povelu STOP (~ vypnutí povelu chod) je zablokován
výstup měniče a motor zastaví volným doběhem.
Obr. 6.12. Zastavení volným doběhem
POZN.: Po zadání povelu STOP jsou až do uplynutí minimální doby blokování (L2–03) ignorovány povely START.
Stejnosměrné brždění
Po uplynutí minimální doby blokování (L2–03) od zadání povelu STOP je provedeno stejnosměrné brždění
motoru. DC brzdící proud se nastavuje v konstantě b2–02 a doba DC brždění závisí na nastavení konstanty
b2–04 a na úrovni výstupní frekvence v době zadání povelu STOP.
Obr. 6.13. Stejnosměrné brždění při STOPU
POZN.: Pokud během zastavování dochází k nadproudu (poruchové hlášení OC), prodlužte minimální dobu blokování (L2–03).
Volný doběh s časovačem
Pokud je nastaveno b1–03 = 3, pak při zadání povelu STOP (~ vypnutí povelu chod) je zablokován
výstup měniče a motor zastavuje volným doběhem. Po zadání povelu STOP jsou až do uplynutí čekací doby T
ignorovány povely START. Doba T závisí na úrovní výstupní frekvence v době zadání povelu STOP
a na nastavené doběhové rampě.
Obr. 6.14. Zastavení volným doběhem s časovačem
Použití brždění stejnosměrným proudem
Pro aplikaci stejnosměrného brždění před rozběhem motoru nastavte konstantu b2–03. Pokud se motor
před startem volně otáčí, vlivem setrvačnosti nebo vlivem proudění vzduchu pak použití DC brždění při startu jej
zastaví a udrží v klidové poloze.
Nastavením konstanty b2–03 na „0“ lze vyřadit použití funkce stejnosměrného brždění při startu.
Při příliš velké setrvačnosti může docházet k tomu, že se motor při normálním doběhu úplně nezastaví.
Pro předcházení volnému otáčení při zastavení motoru použijte funkci DC brždění při stopu nastavením
konstanty b2–04. Nastavením této konstanty na „0“ vyřadíte DC brždění při stopu z funkce.
Stejnosměrný brzdící proud se nastavuje v konstantě b2–02.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 10
Varispeed F7
Související konstanty:
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,0 ÷ 10,0
0,5 Hz
NE
A
A
A
Nastavení stejnosměrného brzdného proudu v procentech jmenovitého
proudu měniče.
0 ÷ 100
50%
NE
A
A
A
Čas DC brzdy
při startu
Nastavení doby k provedení stejnosměrného brždění při startu
v sekundách.
Používá se k zastavení samovolně dobíhajícího motoru před jeho
opětovnýmu startem. Pokud je nastaveno 0,00 , DC brždění při startu
není provedeno.
0,00
÷
10,00
0,00 s
NE
A
A
A
Čas DC brzdy
při stopu
Nastavení doby k provedení stejnosměrného brždění při doběhu
v sekundách.
Používá se pro zajištění klidové polohy při zastavení po zadání povelu
STOP, k zamezení volného otáčení motoru způsobeného setrvačností.
Pokud je nastavena hodnota 0,00 , DC brždění při stopu není
provedeno.
0,00
÷
10,00
0,50 s
NE
A
A
A
Název
b2–01
Počáteční frekvence
DC brždění
(úroveň nulových
otáček)
b2–02
DC brzdící proud
b2–03
b2–04
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Konst.
č.
Popis
Nastavení frekvence v Hz, při které má začít stejnosměrné brždění,
pokud je zvolen způsob zastavení řízeným doběhem po rampě
(b1-03 = 0).
Pokud je hodnota b2-01 menší než E1-09 (Minimální výstupní
frekvence), hodnota E1-09 se stává počáteční frekvencí DC brždění.
Zadávání povelu k DC brždění z řídící svorkovnice
Pokud je programovatelný digitální vstup H1–…… nastaven na funkci „DC brždění“ (60), lze sepnutím tohoto
vstupu provést stejnosměrné brždění motoru.
Obr. 6.15. Časový průběh stejnosměrného brždění
Změna DC brzdícího proudu použitím analogového vstupu A2
Pokud je analogový vstup A2 nastaven na funkci „DC brzdící proud“ (H3–09 = 6), lze analogově upravovat
úroveň stejnosměrného brzdícího proudu.
(10 V / 20 mA na analogového vstupu ~ použití 100% jmenovitého proudu měniče)
Obr. 6.16. Analogové zadávání velikosti DC brzdícího proudu
Použití nouzového stopu
Při aktivaci funkce nouzového stopu je k zastavení použita nouzová doba doběhu (konstanta C1–09). Použití
nouzového stopu je umožněno nastavením programovatelného digitálního vstupu H1–…… na hodnoty:
- 15 (aktivace nouzového stopu kontaktem NO: sepnuto = zastavení po nouzové doběhové rampě)
nebo
- 17 (aktivace nouzového stopu kontaktem NC: rozepnuto = zastavení po nouzové doběhové rampě).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 11
Varispeed F7
Poté co byl zadán povel k nouzovému zastavení nelze restartovat chod, dokud je měnič zastaven. Zrušit
nouzový stop lze vypnutím povelu chod a povelu k nouzovému zastavení.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
C1–09
Nouzová doběhová
doba
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Doba doběhu, pokud je sepnut programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci „nouzové (rychlé) zastavení“. Tato doba je použita
pro zastavení v případě výskytu poruchy, pro kterou byl nouzový stop
zvolen jako způsob zastavení.
0,0
÷
6000,0 *
10,0 s
NE
A
A
A
*
Rozsah nastavení dob rozběhu a doběhu závisí na nastavení konstanty C1–10 (jednotky nastavování rozběhových a doběhových ramp). Pokud je C1–10 = 0, rozsah
nastavení je 0,00 ÷ 600,00 s.
6.5
ROZBĚHOVÉ A DOBĚHOVÉ RAMPY
Nastavení rozběhových a doběhových ramp
Rozběhová doba (rampa) je čas, za který výstupní frekvence vzroste z 0 na 100% maximální výstupní
frekvence (E1–04). Doběhová doba (rampa) je čas, za který výstupní frekvence poklesne ze 100% maximální
hodnoty (E1–04) na 0.
Tovární přednastavení: doba rozběhu 1 (C1–01) a doba doběhu 1 (C1–02).
Doby rozběhu a doběhu 2 ÷ 4 lze volit pomocí programovatelných digitálních vstupů nastavených na funkce
„Doba rozběhu/doběhu 1“ a „Doba rozběhu/doběhu 2“.
Související konstanty:
*
Metoda řízení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení doby rozběhu (rozběhové rampy 1) v sekundách.
(Čas, za který výstupní frekvence vzroste z 0 Hz na max. hodnotu.)
ANO
Q
Q
Q
Doba doběhu 1
Nastavení doby doběhu (doběhové rampy 1) v sekundách.
(Čas, za který výstupní frekvence poklesne z max. hodnoty na 0 Hz.)
ANO
Q
Q
Q
C1–03
Doba rozběhu 2
Doba rozběhu, pokud je sepnut programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci „Doba rozběhu / doběhu 1“.
ANO
A
A
A
C1–04
Doba doběhu 2
Doba doběhu, pokud je sepnut programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci „Doba rozběhu / doběhu 1“.
ANO
A
A
A
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
C1–01
Doba rozběhu 1
C1–02
Rozsah
nastavení
Popis
0,0
÷
6000,0 *
Přednastavení
10,0 s
C1–05
Doba rozběhu 3
Doba rozběhu, pokud je sepnut programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci „Doba rozběhu / doběhu 2“.
C1–06
Doba doběhu 3
Doba doběhu, pokud je sepnut programovatelný digitální vstup
nastavený na funkci „Doba rozběhu / doběhu 2“.
NE
A
A
A
C1–07
Doba rozběhu 4
Doba rozběhu, pokud jsou sepnuty programovatelné digitální vstupy
nastaveny na funkce „Doba rozběhu / doběhu 1“
a „Doba rozběhu / doběhu 2“.
NE
A
A
A
C1–08
Doba doběhu 4
Doba doběhu, pokud jsou sepnuty programovatelné digitální vstupy
nastaveny na funkce „Doba rozběhu / doběhu 1“
a „Doba rozběhu / doběhu 2“.
NE
A
A
A
C1–10
Jednotky pro
nastavení doby
rozběhu a doběhu
C1–11
Automatické
přepínání ramp
C2–01
0: 0,01 s
1: 0,1 s
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
Čas S–křivky na
počátku zrychlování
0,00 ÷ 2,50
0,20 s
NE
A
A
A
C2–02
Čas S–křivky na
konci zrychlování
0,00 ÷ 2,50
0,20 s
NE
A
A
A
C2–03
Čas S–křivky na
počátku zpomalování
0,00 ÷ 2,50
0,20 s
NE
A
A
A
C2–04
Čas S–křivky na
konci zpomalování
0,00 ÷ 2,50
0,00 s
NE
A
A
A
Nastavení frekvence pro automatické přepínání ramp.
Frekvence pod nastavenou hodnotou –>Doba rozběhu/doběhu 4
Frekvence nad nastavenou hodnotou –>Doba rozběhu/doběhu 1
Multifunkční vstupy „Doba rozběhu/doběhu 1“ a „Doba rozběhu/doběhu
2“ pro volbu ramp mají prioritu.
Použití S-křivky změkčuje průběh a prodlužuje skutečnou dobu rozběhu
a doběhu. Doba rozběhu a doběhu je tak prodloužena o polovinu časů
S-křivky (C2-01+ C2-02) / 2 a (C2-03 + C2-04) / 2.
Rozsah nastavení pro doby rozběhu a doběhu závisí na nastavení konstanty C1–10. Pokud je v konstantě C1–10 nastavena 0, rozsah nastavení pro doby rozběhu
a doběhu je 0,00 ÷ 600,00 sekund.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 12
Varispeed F7
Jednotky pro nastavování ramp
Jednotky rozběhových a doběhových ramp se nastavují v konstantě C1–10. Změnou nastavení C1–10
se automaticky mění rozsahy nastavených ramp. Tovární přednastavení: C1–10 = 1.
Nastavená hodnota
Popis
0
Rozsah nastavení doby rozběhu/doběhu: 0,00 ÷ 600,00 ; v jednotkách 0,01 s.
1
Rozsah nastavení doby rozběhu/doběhu: 0,00 ÷ 6000,0 ; v jednotkách 0,1 s.
Přepínání rozběhových a doběhových ramp pomocí programovatelných digitálních vstupů
U měniče Varispeed série F7 lze nastavit až 4 různé rozběhové a doběhové rampy. Pokud jsou
programovatelné digitální vstupy H1–…… řídící svorkovnice nastaveny na funkce „Doba rozběhu/doběhu 1“
(H1–…… = 7) a „Doba rozběhu/doběhu 2“ (H1–…… = 1A), lze kombinacemi těchto vstupů ve stavu
sepnuto/rozepnuto přepínat i za chodu rozběhové a doběhové rampy. Kombinace vstupů jsou uvedeny
v následující tabulce.
Vstup
„Doba rozběhu/doběhu 1“
Vstup
„Doba rozběhu/doběhu 2“
Doba rozběhu
Doba doběhu
X
X
C1-01
C1-02
O
X
C1-03
C1-04
X
O
C1-05
C1-06
O
O
C1-07
C1-08
(X = vstup ve stavu rozepnuto; O = vstup ve stavu sepnuto)
Automatické přepínání ramp
Nastavením konstanty C1–11 lze podle úrovně výstupní frekvence automaticky přepínat rozběhové a doběhové
rampy.
Pokud výstupní frekvence dosáhne úrovně nastavené v C1–11, měnič automaticky přepíná mezi dobou
rozběhu/doběhu 1 a 4 (viz. obr. 6.17.).
Pro použití funkce automatického přepínání ramp nastavte v konstantě C1–11 úroveň frekvence v Hz.
Při nastavení C1–11 = 0,0 Hz je automatické přepínání ramp nefunkční.
Pokud je výstupní frekvence ≥ C1-11, je použita doba rozběhu/doběhu 1 (C1–01 / C1–02)
Pokud je výstupní frekvence < C1–11, je použita doba rozběhu/doběhu 4 (C1–07 / C1–08)
Obr. 6.17. Funkce automatického přepínání ramp
Úprava ramp pomocí analogového vstupu
Pokud je programovatelný analogový vstup A2 nastaven na funkci „Změna rozběhové/doběhové rampy
(redukce)“ (H3–09 = 5), lze pomocí napětí na vstupu A2 analogově upravovat (redukovat) rozběhové/doběhové
rampy.
Př.: Výsledná rozběhová rampa při zvolené době rozběhu 1 se pak vypočte podle následujícího vztahu:
Doba rozběhu = nastavená hodnota C1–01 x hodnota funkce „redukce ramp“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 13
Varispeed F7
Obr. 6.18. Redukce ramp pomocí analogového vstupu A2
S–křivky
Nastavení a použití S–křivek změkčí rozběhy a doběhy a chrání tak pohon před rázy a šoky při startu
a zastavování strojního zařízení.
U měniče Varispeed série F7 lze nastavit S–křivku v následujících čtyřech různých bodech:
• na počátku zrychlování
• na konci zrychlování
• na počátku zpomalování
• na konci zpomalování
POZN.: Při použití S–křivek jsou pak celkové doby rozběhu a doběhu prodlouženy o polovinu časů S-křivek:
Celková doba rozběhu = (C2–01 + C2–02) / 2 + C1–01/03/05/07
Celková doba doběhu = (C2–03 + C2–04) / 2 + C1–02/04/06/08
Příklad nastavení:
Obr. 6.19. S–křivka během přepínání chodu vpřed/vzad
Doba rozběhu a doběhu s velkou zátěží
Z důvodu ochrany motoru proti vypnutí při startu/stopu velké zátěže lze pomocí funkce dočasného stopu
dočasně pozastavit rozběhovou/doběhovou rampu (podržet hodnotu výstupní frekvence). Při použití funkce
dočasného stopu musí být zvolen způsob zastavení po rampě (b1–03 = 0).
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Frekvence dočasného
pozastavení při startu
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
b6–02
Doba dočasného
pozastavení při startu
0,0 ÷ 10,0
0,0 s
NE
A
A
A
b6–03
Frekvence dočasného
pozastavení při stopu
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
b6–04
Doba dočasného
pozastavení při stopu
0,0 ÷ 10,0
0,0 s
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
b6–01
Popis
Funkce dočasného pozastavení je užívána pro dočasné pozdržení
výstupní frekvence při rozběhu a doběhu motoru s velkou zátěží.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 14
Varispeed F7
Ochrana motoru proti vypnutí při rozběhu
Funkce ochrany motoru proti vypnutí při rozběhu chrání motor proti zastavení (sklouznutí za moment zvratu)
při aplikování velké zátěže, nebo při náhlém prudkém zrychlení.
Pokud je ochrana proti vypnutí funkční (nastavením L3–01 = 1) a výstupní proud měniče dosáhne 85% hodnoty
nastavené v L3–02, rychlost rozběhu se sníží. Pokud je hodnota L3–02 překročena, zrychlování je zastaveno.
Nastavením L3–02 je zvolen inteligentní režim rozběhu, při kterém motor zrychluje tak, že proud je udržován
na hodnotě nastavené v konstantě L3–03. V tomto režimu je ignorována nastavená doba rozběhu.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
Popis
0: Nefunkční (Zrychlování probíhá dle nastavení. Při velkém zatížení
může dojít k zastavení motoru.)
1: Funkční (Zrychlování je přerušeno, pokud je překročena hodnota
nastavená v L3-02. Při poklesu proudu pod úroveň L3–02
zrychlování opět pokračuje.)
2: Inteligentní režim rozběhu (Zrychlování je automaticky upraveno
na základě referenční hodnoty proudu nastavené v konstantě
L3-02. Nastavená doba rozběhu není brána v úvahu.)
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷2
1
NE
A
A
A
NE
A
A
A
NE
A
A
A
L3–01
Ochrana proti
vypnutí při rozběhu
L3–02
Úroveň ochrany proti
vypnutí při rozběhu
(proudové omezení)
Účinné, pokud je v L3-01 nastavena 1 nebo 2.
Nastavení v procentech jmenovitého proudu měniče.
Obvykle není třeba měnit nastavení. Pokud s přednastavením
od výrobce dochází k zastavování motoru, snižte nastavenou hodnotu.
0 ÷ 200
L3–03
Limit úrovně ochrany
proti vypnutí
při rozběhu
Nastavení dolního limitu proudového omezení u ochrany proti vypnutí
při rozběhu, v % jmenovitého proudu měniče
Obvykle není nutno toto nastavení měnit.
0 ÷ 100
120% *
50%
* Pro C6–01 = 1; při nastavení C6–01 = 0 je přednastavena hodnota 150%.
Časový průběh
Následující graf znázorňuje frekvenční charakteristiku při funkční ochraně proti vypnutí (L3–01 = 1).
* 1. Snížení rychlosti rozběhu.
* 2. Zastavení rozběhu proto, aby mohl být snížen výstupní proud.
Obr. 6.20. Časový průběh funkce ochrany proti vypnutí při rozběhu
Pokyny k nastavení
•
•
•
Pokud má použitý motor malý výkon v porovnání s výkonem měničem nebo pokud se motor při provozu
s továrním nastavením zastavuje, snižte hodnotu nastavenou v L3–02.
Při použití motoru s konstantním výstupem bude hodnota L3–02 automaticky snížena, tak aby bylo
předcházeno zastavování motoru. Proto, aby úroveň ochrany nebyla při konstantním výstupu snižována
více než je potřeba, je v L3–03 nastaven limit úrovně ochrany proti vypnutí.
Konstanty nastavujte v procentech; 100% = jmenovitý proud měniče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 15
Varispeed F7
Obr. 6.21. Úroveň ochrany proti vypnutí a limit úrovně ochrany proti vypnutí při rozběhu
Ochrana motoru proti vypnutí při doběhu
Tato funkce ochrany proti vypnutí automaticky prodlužuje doběhovou rampu, aby při doběhu motoru
nedocházelo k přepětí ve ss meziobvodu.
Související konstanty:
Konst.
č.
L3–04
Název
Ochrana proti
vypnutí při doběhu
Popis
0: Nefunkční ochrana (Zpomalování probíhá dle nastavení. Pokud je
doba doběhu příliš krátká, může dojít k přepětí v meziobvodu.)
1: Funkční ochrana
2: Optimální režim doběhu
3: Funkční ochrana (s brzdným doplňkem)
Pokud je použit brzdový odpor, externí brzdná jednotka nebo brzdná
odporová jednotka, nastavte vždy 0 nebo 3.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷3
1
NE
A
A
A
Nastavení ochrany proti vypnutí při doběhu (L3–04)
L3–04 = 0: Funkce ochrany proti vypnutí při doběhu není aktivní. Motor dobíhá po zvolené doběhové rampě
C1–02/04/06/08). Pokud je příliš vysoká setrvačná zátěž a pokud při doběhu dojde k vypnutí
z důvodu přepětí, použijte brzdový doplněk nebo prodlužte dobu doběhu.
L3–04 = 1: Funkce ochrany proti vypnutí při doběhu je aktivní. Měnič zkouší zastavit ve zvolené době doběhu
a zároveň sleduje hodnotu ss napětí v meziobvodu. Pokud napětí dosáhne úrovně ochrany proti
vypnutí, zpomalování je zastaveno a výstupní frekvence se pozdrží na aktuální hodnotě. Jakmile
napětí ss meziobvodu poklesne pod tuto úroveň, zpomalování pokračuje.
L3–04 = 2: Funkce ochrany proti vypnutí při doběhu je aktivní a používá optimální režim doběhu. Jako
referenční hodnota je brána nastavená doba doběhu (C1–……). Funkce optimálního režimu
doběhu se sledováním hodnoty ss napětí meziobvodu a zkracováním doběhové rampy snaží
automaticky optimalizovat dobu doběhu. Toto nastavení neprodlužuje dobu doběhu, tzn. že pokud
je zvolená doba doběhu C1–…… příliš krátká, může dojít k přepětí.
L3–04 = 3: Funkce ochrany proti vypnutí při doběhu s použitím brzdného doplňku je aktivní. Působení funkce
ochrany je obdobné jako u nastavení 2:, jediný rozdíl je v použití brzdného doplňku. Nastavená
doba doběhu není, stejně jako u optimálního režimu doběhu, brána v úvahu.
Příklad nastavení
Příklad funkce ochrany proti vypnutí při doběhu a při nastavení L3–04 = 1.
Obr. 6.22. Funkce ochrany proti vypnutí při doběhu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 16
Varispeed F7
Pokyny k nastavení
•
Úroveň ochrany proti vypnutí při doběhu závisí na jmenovitém a napájecím napětí měniče.
Jmenovité/napájecí/ napětí měniče
Úroveň ochrany proti vypnutí při doběhu [V]
3 x 230 V
380
3 x 400 V
•
E1-01 ≥ 400 V
760
E1-01 < 400 V
660
Při použití brzdového doplňku (brzdový odpor, brzdná jednotka, brzdná jednotka s odporem) se ujistěte, že
v konstantě L3–04 je nastavena hodnota 0 nebo 3.
Pokud má být při použití brzdového doplňku optimalizována doba doběhu (kratší než nastavení C1–02/ 04
/06 /08), konstanta L3–04 by měla být nastavena na hodnotu 3.
•
6.6
NASTAVOVÁNÍ FREKVENČNÍ ŽÁDOSTI
Úprava analogově zadávaných frekvenčních žádostí
K úpravě vstupních hodnot se používají konstanty nastavující zesílení a bias analogových vstupních veličin.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
H3–01
Volba úrovně signálu
na vstupu A1
H3–02
Zesílení frekvenční
žádosti (svorka A1)
H3–03
BIAS frekvenční
žádosti (svorka A1)
H3–08
Volba úrovně signálu
na vstupu A2
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Nastavení frekvence, v % maximální výstupní frekvence, při zadání
10 V na vstup A1.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
Nastavení frekvence, v % maximální výstupní frekvence, při zadání
0 V na vstup A1.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
0÷2
2
NE
A
A
A
Popis
0: 0 ÷ +10 V (rozlišení 11 bitů)
1: -10 ÷ +10 V (rozlišení 11 bitů a znaménko)
0: 0 ÷ +10 V (rozlišení 11 bitů)
1: -10 ÷ +10 V (rozlišení 11 bitů plus znaménko)
2: 4 ÷ 20 mA (rozlišení 9 bitů)
K přepínání mezi vstupem proudu a napětí slouží přepínač S1 na řídící
desce.
H3–09
Volba funkce vstupu
A2
Volba funkce multifunkčního analogového vstupu A2.
0 ÷ 1F
0
NE
A
A
A
H3–10
Zesílení vstupního
signálu (svorka A2)
Nastavení hodnoty vstupní veličiny při zadání 10 V (20 mA) na vstup
A2. Nastavte podle 100% hodnoty funkce zvolené v H3-09.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
H3–11
BIAS
vstupního signálu
(svorka A2)
Nastavení hodnoty vstupní veličiny při zadání 0 V (4 mA) na vstup A2.
Nastavte podle 100% hodnoty funkce zvolené v H3-09.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
H3–12
Filtr analogových
vstupů
Nastavení časového filtru pro analogové vstupy A1 a A2 v sekundách.
Účinné např. pro regulaci šumu atd.
0,00 ÷ 2,00
0,00 s
NE
A
A
A
H3–13
Přepínání mezi
vstupy A1 / A2
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
0: Analogový vstup A1 je zdrojem hlavním frekvenční žádosti.
1: Zdrojem hlavní frekvenční žádosti je analogový vstup A2.
Platí, pokud je nastaveno H3-09 = 2.
Úprava analogové frekvenční žádosti konstantami
Frekvenční žádost lze zadávat analogovým signálem z řídící svorkovnice (vstupem napětí nebo proudu).
Při použití analogového vstupu A1 k zadávání frekvenční žádosti lze vstupní hodnotu upravovat nastavením
konstant H3–01 ÷ H3–03. Pokud je k zadávání analogové frekvenční žádosti používán vstup A2, upravuje se
vstupní hodnota konstantami H3–08 ÷ H3–11. Úroveň vstupního signálu nastavte konstantou H3–01
nebo H3–08. Při volbě nastavení vstupního zesílení a biasu použijte informace z následujících grafů.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 17
Varispeed F7
Obr. 6.23. Zesílení a bias na analogových vstupech A1 a A2
Analogová úprava zesílení frekvenční žádosti
Při nastavení H3–09 = 1 (Zesílení frekvenční žádosti) lze s použitím analogového vstupu A2 upravovat zesílení
frekvence. (Viz. obr. 6.24.)
Zesílení frekvence na vstupu A1 je potom dáno hodnotou nastavenou v konstantě H3–02 a hodnotou na vstupu
A2. Např. pokud je H3–02 = 100% a na vstupu A2 je 5 V, pak frekvenční žádost na vstupu A1 bude 50%.
Obr. 6.24. Úprava zesílení frekvenční žádosti (vstup A2)
Obr. 6.25. Příklad úpravy zesílení
Analogová úprava biasu frekvenční žádosti
Pokud je nastaveno H3–09 = 0 (Bias frekvenční žádosti), frekvence odpovídající hodnotě napětí na vstupu A2
je přidávána jako bias k frekvenční žádosti na vstupu A1.
Např. pokud je H3–02 = 100%, H3–03 = 0% a na vstupu A2 je 1 V, pak frekvenční žádost na vstupu A1 bude při
zadání 0 V (na vstup A1) 10%.
Obr. 6.26. Úprava biasu frekvenční žádosti (vstup A2)
Obr. 6.27. Příklad úpravy biasu
Funkce zakázaných frekvencí
•
•
Tato funkce umožňuje zakázat (přeskočit) v rámci rozsahu výstupní frekvence měniče určitá frekvenční
pásma tak, aby motor mohl pracovat bez přítomnosti vibrací způsobených resonancí s frekvencí
mechanického systému.
Funkci lze použít také pro kontrolu pásem necitlivosti.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 18
Varispeed F7
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
d3–01
Zakázaná frekvence
1
d3–02
Zakázaná frekvence
2
d3–03
Zakázaná frekvence
3
d3–04
Šířka zakázaného
pásma
Rozsah
nastavení
Popis
Nastavení středních hodnot zakázaných frekvencí v Hz.
Nastavením zakázané frekvence na 0 Hz je daná funkce vyřazena
z činnosti.
Vždy se ujistěte, že pro nastavení platí: d3-01 ≥ d3-02 ≥ d3-03
Trvalý chod v pásmech zakázaných frekvencí není možný, ale při
rozběhu a doběhu jsou tato pásma plynule bez skoků projížděna.
Nastavení šířky zakázané frekvence v Hz.
Rozsah zakázaného pásma pak bude: zakázaná frekvence ± d3-04.
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,0 Hz
NE
A
A
A
0,0 Hz
NE
A
A
A
0,0 Hz
NE
A
A
A
1,0 Hz
NE
A
A
A
0,0
÷
400,0
0,0 ÷ 20,0
Vztah mezi zakázanými žádanými frekvencemi a výstupní frekvencí je znázorněn na následujícím obrázku.
Obr. 6.28. Zakázané frekvence
Analogové nastavení zakázané frekvenční žádosti
Pokud je pro programovatelný analogový vstup zvolena funkce „Zakázaná frekvence“ (H3–09 = A), lze
s použitím analogového vstupu A2 měnit nastavení zakázané frekvence.
Obr. 6.29. Analogové nastavování zakázané frekvence
Pokyny k nastavení
•
Nastavujte zakázané frekvence vždy tak, aby platil následující vztah:
d3–01 ≥ d3–02 ≥ d3–03 > analogový vstup
•
Pokud jsou konstanty d3–01 ÷ d3–03 nastaveny na 0, funkce zakázaných frekvencí je vyřazena z činnosti.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 19
Varispeed F7
Úprava frekvenční žádosti při zadávání pulsním referenčním vstupem
Nastavením b1–01 = 4 je pulsní referenční vstup zvolen zdrojem zadávání frekvenční žádosti. V konstantě
H6–02 nastavte počet pulsů odpovídající 100% frekvenční žádosti a podle tohoto nastavení poté upravte
zesílení a bias v konstantách H6–03 a H6–04.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0: Frekvenční žádost
1: Zpětná vazba
2: Žádaná hodnota PID regulace
0÷2
0
NE
A
A
A
Měřítko pulsního
vstupu
Nastavení počtu pulsů v Hz, který odpovídá 100%-ní hodnotě žádosti.
1000
÷
32000
1440 Hz
ANO
A
A
A
H6–03
Zesílení pulsního
vstupu
Nastavení úrovně vstupního zesílení v % frekvence nastavené
v konstantě H6-02.
0,0
÷
1000,0
100,0%
ANO
A
A
A
H6–04
BIAS pulsního vstupu
Nastavení vstupního BIASU při vstupu 0 pulsů.
-100,0
÷
100,0
0,0%
ANO
A
A
A
H6–05
Filtr pulsního vstupu
Nastavení časového filtru pulsního vstupu v sekundách.
0,00 ÷ 2,00
0,10 s
ANO
A
A
A
Konst.
č.
Název
H6–01
Volba funkce
pulsního
referenčního vstupu
H6–02
Popis
Fungování pulsního referenčního vstupu znázorňuje následující blokové schéma.
Obr. 6.30. Zadávání frekvenční žádosti pulsním referenčním vstupem
Princip nastavování vstupního zesílení a biasu je stejný jako u analogového zadávání frekvenční žádosti (viz.
kapitola 6, str. 6–17 a 6–18). Jediný rozdíl je, že vstupním signálem není napětí ani proud, ale sled pulsů.
6.7
OMEZENÍ RYCHLOSTI MOTORU (LIMITY FREKVENČNÍ ŽÁDOSTI)
Omezení maximální výstupní frekvence
V případě, že chcete omezit provoz motoru na otáčkách vyšších než je určitá frekvence, použijte konstantu
d2–01 a nastavte hodnotu horního limitu frekvenční žádosti v % maximální výstupní frekvence (E1–04).
Související konstanty:
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
d2–01
Horní limit frekvenční
žádosti
Nastavení horního omezení frekvenční žádosti v %, maximální výstupní
frekvence = 100%.
0,0
÷
110,0
100,0%
NE
A
A
A
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 20
Varispeed F7
Omezení minimální frekvence
V případě, že chcete zakázat provoz motoru na nižších otáčkách než je určitá frekvence, použijte konstanty
d2–02 nebo d2–03 a nastavte hodnotu dolního limitu všech frekvencí (d2–02 – platí pro všechny frekvenční
žádosti) nebo hodnotu dolního limitu hlavní frekvence (d2–03 limituje pouze hlavní frekvenční žádost; minimální
hodnoty multifrekvencí, krokovací frekvence a pomocné frekvence nejsou tímto nastavením omezeny).
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
d2–02
Dolní limit frekvenční
žádosti
d2–03
Dolní limit hlavní
frekvenční žádosti
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení dolního omezení frekvenční žádosti v % maximální výstupní
frekvence. (Minimální hodnota pro všechny frekvence.)
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
Nastavení dolního limitu hlavní frekvenční žádosti v % maximální
výstupní frekvence.
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
Popis
Analogová úprava dolního limitu frekvence
Při nastavení H3–09 = 9 (Dolní omezení frekvenční žádosti) lze s použitím analogového vstupu A2 upravovat
dolní hranici frekvence.
Obr. 6.31. Analogová úprava dolního omezení výstupní frekvence
Pokud je dolní omezení výstupní frekvence nastaveno zároveň konstantou d2–02 i analogově na vstupu A2,
dolním limitem frekvenční žádosti se stává vyšší nastavená hodnota.
6.8
DETEKCE FREKVENCE
Funkce detekce rychlosti
Pro detekci frekvence je možno použít osmi způsobů. Digitální výstupy 1, 2 a 3 (M1–M2, M3–M4, a M5–M6)
naprogramované na funkce detekce frekvence tak mohou jakémukoliv vnějšímu zařízení signalizovat shodu
nebo detekci frekvence.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L4–01
Úroveň detekce
frekvence
L4–02
Šířka detekce
frekvence
L4–03
Úroveň detekce
frekvence ( + / – )
Použito, pokud je digitální programovatelný výstup 1, 2 nebo 3
nastaven na funkci „Shoda s nastavenou frekvencí (fout/fset) 2“, nebo
„Detekce frekvence 3 nebo 4“ .
L4–04
Šířka detekce
frekvence ( + / – )
Použito, pokud je digitální programovatelný výstup 1, 2 nebo 3
nastaven na funkci „Shoda frekvence (fref/fout) 2“, „Shoda s nastavenou
frekvencí (fout/fset) 2“, nebo „Detekce frekvence 3 nebo 4“.
Popis
Použito, pokud je digitální programovatelný výstup 1, 2 nebo 3
nastaven na funkci „Shoda s nastavenou frekvencí (fout/fset) 1“, nebo
„Detekce frekvence 1 nebo 2“ .
Použito, pokud je digitální programovatelný výstup 1, 2 nebo 3
nastaven na funkci „Shoda frekvence (fref/fout) 1“, „Shoda s nastavenou
frekvencí (fout/fset) 1“, nebo „Detekce frekvence 1 nebo 2“ .
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 21
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
0,0 ÷ 20,0
2,0 Hz
NE
A
A
A
-400,0
÷
+400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
0,0 ÷ 20,0
2,0 Hz
NE
A
A
A
Varispeed F7
•
•
V konstantě L4–01 je úroveň pro detekci frekvence nastavena v absolutní hodnotě, tzn. že shoda
frekvence je detekována v obou směrech (vpřed i vzad).
V konstantě L4–03 se úroveň detekce frekvence nastavuje se znaménkem plus nebo minus a shoda
frekvence je tak detekována pouze ve zvoleném směru (kladná hodnota -> detekováno ve směru vpřed;
záporná hodnota -> detekováno ve směru vzad).
Časové průběhy funkcí detekce frekvence
Související
konstanty
L4–01: Úroveň detekce frekvence
L4–02: Šířka detekce frekvence
L4–03: Úroveň detekce frekvence (+ / -)
L4–04: Šířka detekce frekvence ( + / -)
Shoda frekvence 1
Shoda frekvence 2
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 2
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 13
Shoda s nastavenou frekvencí 1
Shoda s nastavenou frekvencí 2
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 3
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 14
Detekce frekvence 1
( L4–01 > l Výstupní frekvence l )
Detekce frekvence 3
( L4–03 > Výstupní frekvence )
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 4
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 15
Detekce frekvence 2
( L4–01 < l Výstupní frekvence l )
Detekce frekvence 4
( L4–03 < Výstupní frekvence )
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 5
Programovatelný digitální výstup H2–…… = 16
Shody frekvence
fref / fout
Shody
s nastavenou
frekvencí
fout / fset
Detekce
frekvence
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 22
Varispeed F7
Nastavení programovatelných digitálních výstupů M1– M6 (konstanty H2–01 ÷ H2–03)
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty nastavení konstant H2–01 ÷ H2–03 pro každou z funkcí detekce
frekvence.
Funkce
Nastavení
Shoda frekvence (fref/fout) 1
Shoda s nastavenou frekvencí (fout/fset) 1
Detekce frekvence 1
Detekce frekvence 2
Shoda frekvence (fref/fout) 2
Shoda s nastavenou frekvencí (fout/fset) 2
Detekce frekvence 3
Detekce frekvence 4
6.9
2
3
4
5
13
14
15
16
ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI PROVOZU MOTORU
Popis funkcí měniče umožňujících zvyšovat efektivitu provozu.
Snížení kolísání otáček motoru (Funkce kompenzace skluzu)
Při velkém zatížení dochází k růstu skluzu a k poklesu otáček motoru. Funkce kompenzace skluzu udržuje
konstantní otáčky motoru nezávisle na změnách zatížení. Při provozu motoru s jmenovitým zatížením je
k výstupní frekvenci přidávána následující hodnota:
Jmenovitý skluz motoru (E2–02) x Zesílení kompenzace skluzu (C3–01)
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,0 ÷ 2,5
0,0*
ANO
A
N
A
0 ÷ 10000
2000 ms
*
NE
A
N
A
C3–01
Zesílení kompenzace
skluzu
Používá se ke zvýšení přesnosti regulace otáček při provozu se zátěží.
Obvykle není nutno nastavovat.
Upravte nastavení v následujících případech:
•
Při poklesu otáček motoru pod hodnotu frekvenční žádosti
zvyšte nastavenou hodnotu.
•
Při růstu otáček motoru nad hodnotu frekvenční žádosti snižte
nastavenou hodnotu.
C3–02
Časová konstanta
kompenzace skluzu
Nastavení reakční doby kompenzace skluzu v ms.
Obvykle není nutno měnit nastavení.
Nastavení upravte v následujících případech:
•
Při pomalé odezvě kompenzace skluzu snižte nastavení.
•
Pokud otáčky nejsou stabilní, zvyšte nastavení.
C3–03
Omezení
kompenzace skluzu
Nastavení horního omezení funkce kompenzace skluzu v % jmenovitého
skluzu motoru.
0 ÷ 250
200%
NE
A
N
A
C3-04
Funkce kompenzace
skluzu
v generátorickém
chodu
0: Zakázána
1: Povolena
Pokud je během generátorického chodu aktivována funkce
kompenzace skluzu, může být nezbytné použit brzdný doplněk (brzdový
odpor, brzdnou jednotku nebo brzdnou odporovou jednotku).
0 nebo 1
0
NE
A
N
A
C3–05
Omezení výstupního
napětí
0: Zakázáno
1: Povoleno (Magnetický tok bude automaticky omezen, když dojde
k saturaci výstupního napětí.)
0 nebo 1
0
NE
N
N
A
* Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
Úprava zesílení kompenzace skluzu (C3–01)
Tovární přednastavení konstanty C3–01 pro různé způsoby řízení:
•
U/f řízení bez zpětné vazby: 0,0
•
Vektorové řízení bez zpětné vazby: 1,0
Při nastavení C3–01 = 1,0 bude skluz kompenzován v závislosti na stavu aktuálního výstupního momentu,
s použitím jmenovitého skluzu (E2–02 / E4–02) jako referenční hodnoty.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 23
Varispeed F7
Pří úpravě zesílení kompenzace skluzu postupujte následovně:
1.
Nastavte jmenovitý skluz motoru (E2–02) a proud motoru naprázdno (E2–03).
Jmenovitý skluz motoru lze vypočítat ze štítkových údajů motoru podle následujícího vztahu.
Jmenovitý skluz motoru [Hz] = Jm. frekvence motoru [Hz] – (Jm. otáčky motoru [ot/min] x Počet pólů motoru / 120)
Ve vektorovém řízení je jmenovitý skluz motoru nastaven automaticky při provedení auto-tuningu.
2.
Pro U/f řízení nastavte C3–01 = 1,0. Nastavením konstanty na „0“ je kompenzace skluzu vyřazena
z funkce.
3.
Připojte zátěž a změřte rychlost. Upravujte zesílení v krocích po 0,1. Pokud je rychlost nižší než je
žádáno, zvyšte hodnotu zesílení, pokud je rychlost vyšší, snižte nastavenou hodnotu zesílení.
Úprava časové konstanty kompenzace skluzu (C3–02)
Reakční doba kompenzace skluzu je nastavována v ms.
Tovární přednastavení konstanty C3–02 pro různé způsoby řízení:
•
U/f řízení bez zpětné vazby: 2000 ms
•
Vektorové řízení bez zpětné vazby: 200 ms
Obvykle není nutno měnit přednastavenou hodnotu. Pokud je odezva kompenzace skluzu pomalá, snižte
hodnotu nastavenou v konstantě C3–02. Při nestabilní rychlosti zvyšte nastavenou hodnotu.
Úprava omezení kompenzace skluzu (C3–03)
V konstantě C3–03 lze nastavit horní hranici funkce kompenzace skluzu v %; jmenovitý skluz motoru = 100%.
Rychlost nižší než je žádáno, která se nezmění ani při úpravě zesílení může být způsobena dosažením hodnoty
omezení kompenzace skluzu. V tomto případě zvyšte limit a znovu zkontrolujte rychlost. Vždy zabezpečte, aby
hodnota omezení kompenzace skluzu a hodnota frekvenční žádosti nepřekročily kapacitu strojního zařízení.
Na následujícím grafu je zobrazen princip omezení kompenzace skluzu v oblasti s konstantním momentem
a výkonem.
E1–06: Frekvence souběhu
E1–04: Maximální výstupní frekvence
Obr. 6.32. Omezení kompenzace skluzu
Funkce kompenzace skluzu v generátorickém chodu (C3–04)
Konstantou C3–04 lze nastavit zákaz/umožnění použití funkce kompenzace skluzu v generátorickém chodu.
Pokud je během generátorického chodu povolena kompenzace skluzu, může být nezbytné použít brzdný
doplněk (brzdový odpor, brzdnou jednotku nebo brzdnou odporovou jednotku).
Volba provozu při saturaci výstupního napětí (C3–05)
Na výstupu měniče nemůže být vyšší napětí, než je hodnota vstupního napájecího napětí. Pokud v oblasti
vysokých otáček vnitřní žádost na hodnotu výstupního napětí (monitorovací konstanta U1–06) překračuje
hodnotu vstupního napětí, výstupní napětí se stane saturačním a měnič nebude moci reagovat na změny
rychlosti nebo zatížení. Při nastavení C3–01 = 1 funkce automaticky snižuje výstupní napětí, tak aby se
zabránilo jeho saturaci.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 24
Varispeed F7
Kompenzace momentu při startu a během provozu na nízkých otáčkách
Funkce kompenzace momentu detekuje růst momentového zatížení motoru a úměrně tomu upravuje (zvyšuje)
výstupní moment.
V režimu U/f řízení měnič počítá úbytek napětí na motoru a úpravou výstupního napětí kompenzuje
nedostatečný kroutící moment při startu a během provozu na nízkých otáčkách. Hodnota napětí
pro kompenzaci momentu je počítána následovně:
Úbytek primárního napětí motoru x Zesílení kompenzace momentu (konstanta C4–01)
V režimu vektorového řízení jsou tokotvorná a momentotvorná složka proudu řízeny odděleně. Momentotvorná
složka proudu je počítána následovně:
Vypočtená momentová žádost x Zesílení kompenzace momentu (konstanta C4–01)
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
Popis
Nastavení zesílení kompenzace momentu.
Obvykle není třeba nastavovat.
Nutno upravit za následujících okolností:
•
Pokud je dlouhý kabel, zvyšte nastavení.
•
Pokud je výkon motoru menší než výkon měniče (maximální
použitelný výkon motoru), zvyšte nastavenou hodnotu.
•
Pokud motor vibruje, snižte nastavenou hodnotu.
Upravte zesílení kompenzace momentu tak, aby hodnota výstupního
proudu při minimálních otáčkách nepřekračovala jmenovitý výstupní
proud měniče.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,00
÷
2,50
1,00
ANO
A
A
A
0 ÷ 10000
200 ms
*
NE
A
A
A
C4–01
Zesílení kompenzace
momentu
C4–02
Časová konstanta
zpoždění
kompenzace
momentu
C4–03
Kompenzace
momentu při startu
vpřed
Nastavení kompenzace momentu při startu ve směru vpřed.
0,0
÷
200,0 %
0,0
NE
N
N
A
C4–04
Kompenzace
momentu při startu
vzad
Nastavení kompenzace momentu při startu ve směru vzad.
-200,0%
÷
0,0%
0,0
NE
N
N
A
C4–05
Časová konstanta
kompenzace
momentu při startu
Nastavení spouštěcí doby kompenzace momentu při startu.
0 ÷ 200
10 ms
NE
N
N
A
Nastavení reakční doby momentové kompenzace v milisekundách.
Obvykle není třeba nastavovat.
Nutno upravit za následujících okolností:
•
Pokud motor vibruje, zvyšte nastavenou hodnotu.
•
Pokud je reakce motoru na změnu zatížení pomalá, snižte
nastavenou hodnotu.
* Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
Úprava zesílení kompenzace momentu (C4–01)
Obvykle není potřeba měnit nastavení. V režimu vektorového řízení bez zpětné vazby zesílení kompenzace
momentu nenastavujte.
Nastavení zesílení funkce kompenzace momentu upravte následovně:
•
•
•
Pokud je příliš dlouhý kabel, zvyšte nastavenou hodnotu.
Pokud je výkon motoru nižší než výkon měniče (než maximální použitelný výkon motoru), zvyšte
nastavenou hodnotu.
Pokud motor vibruje, snižte nastavenou hodnotu.
Upravte konstantu C4–01 tak, aby během provozu na nízkých otáčkách výstupní proud nepřekračoval hodnotu
jmenovitého výstupního proudu měniče.
Úprava časové konstanty zpoždění kompenzace momentu (C4–02)
Nastavte reakční dobu funkce kompenzace momentu v ms.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 25
Varispeed F7
Tovární přednastavení konstanty C4–02 pro různé způsoby řízení:
•
•
•
U/f řízení bez zpětné vazby: 2000 ms
U/f řízení se zpětnou vazbou: 200 ms
Vektorové řízení bez zpětné vazby: 20 ms
Obvykle není nutno měnit přednastavenou hodnotu. Nastavení konstanty upravte v následujících situacích:
•
•
Pokud motor vibruje, zvyšte nastavenou hodnotu.
Pokud je reakce motoru pomalá, snižte nastavenou hodnotu.
Funkce kompenzace momentu při startu (C4–03 ÷ C4–05)
Kompenzace momentu při startu může být použita pro urychlení momentové žádosti při startu v režimu
vektorového řízení bez zpětné vazby.
Tato funkce je účinná při řízení strojních zařízení s velkým zatížením způsobovaným třením, jeřábů a při použití
v dalších aplikacích, kde je vyžadován velký počáteční moment. Funkce kompenzace momentu při startu
funguje následovně:
Obr. 6.33. Časový diagram kompenzace momentu při startu
Při použití této funkce musí být brány do úvahy následující skutečnosti:
•
•
•
Pokud je strojní zařízení provozováno v obou směrech (vpřed i vzad), musí být nastaveny obě konstanty
C4–03 i C4–04.
Funkce kompenzace momentu funguje pouze v motorovém chodu. S regenerativní zátěží nelze funkci
použít.
Pokud se při startu vyskytují velké rázy, zvyšte nastavení časové konstanty kompenzace momentu
při startu (C4–05).
Automatická regulace rychlosti (ASR) (pouze pro U/f řízení se zpětnou vazbou)
Pro řízení rychlosti motoru v režimu U/f řízení se zpětnou vazbou je využíváno obvodů automatické regulace
rychlosti (ASR) měniče. Systém regulace rychlosti je znázorněn na následujícím obrázku:
Obr. 6.34. Systém regulace rychlosti
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 26
Varispeed F7
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení proporcionálního zesílení smyčky automatické regulace
rychlosti.
0,00
÷
300,00
0,20
ANO
N
A
N
Nastavení integrační časové konstanty smyčky automatické regulace
rychlosti.
0,000
÷
10,000
0,200 s
ANO
N
A
N
Proporcionální
zesílení (P) ASR 2
0,00
÷
300,00
0,02
ANO
N
A
N
Integrační časová
konstanta (I) ASR 2
0,000
÷
10,000
0,050 s
ANO
N
A
N
0,0 ÷ 20,0
5,0 %
NE
N
A
N
0 nebo 1
0
NE
N
A
N
Konst.
č.
Název
C5–01
Proporcionální
zesílení (P) ASR 1
C5–02
Integrační časová
konstanta (I) ASR 1
C5–03
C5–04
C5–05
Omezení ASR
F1–07
Integrační konstanta
během zrychlování /
zpomalování
Popis
Obvykle není nutno měnit nastavení.
Nastavení horního limitu regulace otáček v % maximální výstupní
frekvence.
Nastavení použití integračního řízení během zrychlování / zpomalování.
0: Zablokováno
(Integrační funkce není během zrychlování nebo zpomalování
použita, je používána pouze při konstantních rychlostech.
1: Umožněno
(Integrační funkce je použita vždy.)
Úprava zesílení a integračních časových konstant (C5–01 ÷ C5–04)
Hodnoty proporcionálního zesílení a integrační časové konstanty automatické regulace rychlosti mohou být
nastaveny rozdílně pro nízkou a vysokou úroveň výstupní frekvenci. (Viz. obr. 6.35.)
Obr. 6.35. Proporcionální zesílení a integrační časová konstanta ASR v závislosti na velikosti výstupní frekvence
Pro úpravu nastavení zesílení a integračních časů ASR použijte následující postup. Během nastavování by
mělo být připojeno mechanické zařízení a zátěž.
Zesílení a doba integrace při minimální výstupní frekvenci (C5–03 a C5–04)
1. Provádějte při provozu motoru na minimální výstupní frekvenci.
2. Zvyšte hodnotu nastavení konstanty C5–03 (Zesílení ASR 2) na hodnotu, při které rychlost motoru
nekolísá.
3. Snižte hodnotu nastavení konstanty C5–04 (Integrační časová konstanta ASR 2) na hodnotu, při které
rychlost motoru nekolísá.
4. Monitorujte výstupní proud měniče a kontrolujte, zda je menší než 50% jmenovitého proudu měniče.
Pokud proud překročí 50%, snižte hodnotu C5–03 a zvyšte hodnotu C5–04.
Zesílení a doba integrace při maximální výstupní frekvenci (C5–01 a C5–02)
1. Provádějte při provozu motoru na maximální výstupní frekvenci.
2. Zvyšte hodnotu nastavení konstanty C5–01 (Zesílení ASR 1) na hodnotu, při které rychlost motoru
nekolísá.
3. Snižte hodnotu nastavení konstanty C5–02 (Integrační časová konstanta ASR 1) na hodnotu, při které
rychlost motoru nekolísá.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 27
Varispeed F7
Úprava zesílení a integrační časové konstanty pro integrační řízení během zrychlování/zpomalování
(F1–07)
Normálně je integrační řízení během zrychlování/zpomalování zablokováno (F1–07 = 0). Pokud chcete, aby
rychlost motoru při rozběhu/doběhu velmi těsně následovala frekvenční žádost, umožněte použití této funkce
nastavením F1–07 = 1. Integrační řízení zajistí dosažení žádané rychlosti v nejkratším možném čase.
Nesprávné nastavení může způsobovat kolísání rychlosti, vibrace nebo pomalou odezvu regulace rychlosti.
1. Nastavením konstanty F1–07 na „1“ umožněte použití integračního řízení.
2. Proveďte nastavení konstant uvedených v následující tabulce.
Konstanta
H4-01 Výběr monitorované veličiny (svorka FM)
Nastavení
2
H4-02 Zesílení výstupního signálu (svorka FM)
100%
H4-03 BIAS výstupního signálu (svorka FM)
0,0%
H4-04 Výběr monitorované veličiny (svorka AM)
5
H4-05 Zesílení výstupního signálu (svorka AM)
100%
H4-06 BIAS výstupního signálu (svorka AM)
0.0%
H4-07 Volba úrovně analogového výstupu 1
1
H4-08 Volba úrovně analogového výstupu 2
1
Pozn.
Nastavení umožňující použít analogový výstup 1
k monitorování aktuální výstupní frekvence.
Nastavení umožňující použít analogový výstup 2
k monitorování aktuální rychlosti motoru.
Nastavení umožňující monitorování v rozsahu 0 až ± 10 V.
Při nastavení uvedeném v předchozí tabulce jsou pro programovatelné analogové výstupy zvoleny tyto funkce:
•
Programovatelný analogový výstup 1 (svorka FM): Výstupní frekvence měniče (0 až ± 10 V).
•
Programovatelný analogový výstup 2 (svorka AM): Aktuální rychlost motoru (0 až ± 10 V).
Výstupní svorka AC je společnou svorkou (0V) programovatelných analogových výstupů.
Doporučujeme monitorovat obě veličiny, výstupní frekvenci i rychlost motoru pro kontrolu zpoždění odezvy
nebo odchylky od žádané hodnoty. (Viz. obr. 6.36.)
Obr. 6.36. Příklad monitorování křivek časových průběhů výstupní frekvence a odezvy rychlosti motoru
3. Dejte povel ke zpomalování/zrychlování a podle sledování časového průběhu signálů upravujte
zesílení.
Obr. 6.37. Úprava zesílení
4. Pokud nelze překmit nebo podkmit eliminovat úpravou zesílení a integračních časových konstant, snižte
nastavenou hodnotu omezení ASR (konstanta C5–05).
•
Vzhledem k tomu, že konstantu C5–05 nelze měnit za chodu měniče, zastavte měnič a snižte
hodnotu omezení ASR o 0,5 (%).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 28
Varispeed F7
•
•
•
Po změně nastavení proveďte opět krok 3.
Omezení ASR je limitem frekvence pro regulaci otáček. Omezení je nastavováno v %
maximální výstupní frekvence.
Pokud je hodnota omezení ASR snížena příliš, může se stát, že rychlost motoru nebude moci
dosáhnout žádané hodnoty. Ověřte si, že během normálního provozu je možno žádané
rychlosti dosáhnout.
Nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
Volba U/f řízení s/bez zpětné otáčkové vazby: „D“
•
Pokud je některý z programovatelných digitálních vstupů nastaven na funkci „Volba U/f řízení s/bez zpětné
vazby“ (H1–…… = D), může být tento vstup použit k přepnutí na normálním U/f řízením (vstup ve stavu
sepnuto) a tím k vyřazení automatické regulace rychlosti z funkce .
Zákaz integrace během regulace otáček: „E“
•
Pokud je některý z programovatelných digitálních vstupů nastaven na funkci „Vyřazení integrační složky
regulace otáček z funkce“ (H1–…… = E), může být tento vstup použit k přepínání mezi P a PI řízením
regulace otáček.
Proporcionální řízení je aktivní pokud je tento vstup ve stavu sepnuto (Integrační složka je vyřazena).
•
Funkce ochrany proti kmitání
Funkce ochrany proti kmitání potlačuje vibrace při provozu motoru s nízkým zatížením. Tuto funkci lze využívat
pouze v režimech U/f řízení.
Pokud má vysoká rychlost odezvy přednost před potlačením kmitání, mělo by být použití této funkce zakázáno.
(N1–01 = 0).
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
N1–01
Ochrana proti
kmitání
N1–02
Zesílení ochrany proti
kmitání
Popis
0: Ochrana proti kmitání zakázána
1: Ochrana proti kmitání umožněna
Nastavení zesílení (násobící konstanty) ochrany proti kmitání.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
1
NE
A
A
N
0,00
÷
2,50
1,00
NE
A
A
N
Úprava zesílení ochrany proti kmitání (N1–02)
Obvykle není nutné měnit nastavení. Úpravy proveďte v následujících případech:
•
Při výskytu vibrací při nízkém zatížení zvyšte nastavení.
•
Při zastavování motoru snižte nastavení.
Stabilizace rychlosti (Funkce automatické regulace frekvence – AFR )
Funkce AFR - Automatické řízení frekvence, zajišťuje stabilitu rychlosti při náhlém připojení zátěže. Funkce
reguluje kolísání rychlosti kompenzací výstupní frekvence o hodnotu velikosti odchylky, k výpočtu které je
použito zpětné vazby momentotvorné složky proudu.
Obr. 6.38. Smyčka automatické regulace frekvence
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 29
Varispeed F7
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
N2–01
Zesílení
funkce AFR
N2–02
Časová konstanta
funkce AFR 1
N2–03
Časová konstanta
funkce AFR 2
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,00
÷
10,00
1,00
NE
N
N
A
Nastavení časové konstanty pro zjišťování míry výskytu odchylek
při automatickém řízení frekvence.
0 ÷ 2000
50 ms
NE
N
N
A
Nastavení časové konstanty pro určování rozsahu odchylek
při automatickém řízení frekvence
0 ÷ 2000
750 ms
NE
N
N
A
Popis
Nastavení vnitřního zesílení automatické regulace frekvence.
Nastavování zesílení funkce AFR (N2–01)
Nastavení konstanty N2–01 normálně není nutno měnit. Upravte v následujících případech:
•
Při výskytu kmitání zvyšte nastavení konstanty.
•
Při pomalé odezvě snižte nastavení konstanty.
Nastavení upravujte po krocích 0,05, při současném sledování odezvy.
Nastavování časových konstant 1 a 2 funkce AFR (N2–02 a N2–03)
Obvykle je jako časová konstanta funkce AFR používána hodnota nastavená v konstantě N2–02. Časová
konstanta N2–03 je používána v následujícím případě:
•
L3–04 = 1 nebo 2, a zároveň
•
výstupní frekvence ≥ 5 Hz, a zároveň
•
vyskytují se krátkodobé změny zatížení (způsobené chvilkovým regenerativním chodem nebo překmity
při rozběhu).
Obvykle není nutno měnit přednastavené hodnoty.
6.10 OCHRANA MOTORU
Omezení momentu motoru (Funkce omezení momentu)
Funkci omezení momentu motoru lze použít pouze v režimu vektorového řízení bez zpětné vazby.
Funkce umožňuje limitovat kroutící moment hřídele motoru nezávisle pro každou ze čtyř oblastí (kvadrantů).
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 ÷ 300
200% *
NE
N
N
A
Omezení momentu
vzad
0 ÷ 300
200% *
NE
N
N
A
L7–03
Omezení momentu
vpřed
v generátorovém
režimu
0 ÷ 300
200% *
NE
N
N
A
L7–04
Omezení momentu
vzad
v generátorovém
režimu
0 ÷ 300
200% *
NE
N
N
A
Konst.
č.
Název
L7–01
Omezení momentu
vpřed
L7–02
Popis
Nastavení momentového omezení v % jmenovitého momentu motoru.
Lze nastavit pro čtyři jednotlivé oblasti.
* Nastavená hodnota 100% odpovídá hodnotě jmenovitého momentu motoru.
Nastavení omezení momentu konstantami
V konstantách L7–01 ÷ L7–04 lze nastavit nezávisle čtyři různé omezení momentu pro následující režimy
chodu: motorový chod vpřed, motorový chod vzad, generátorový chod vpřed a generátorový chod vzad.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 30
Varispeed F7
Analogové nastavování omezení momentu
Pro nastavení několika typů omezení momentu lze použít i programovatelný analogový vstup A2. V následující
tabulce je uvedeno možné nastavení analogového vstupu (H3–09)pro funkce omezení momentu.
Metoda řízení
Nastavená
hodnota
Funkce
100%
U/f
U/f se
zpětnou
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
10
Omezení momentu vpřed
Jmenovitý moment motoru
N
N
A
11
Omezení momentu vzad
Jmenovitý moment motoru
N
N
A
12
Omezení momentu v generátorovém chodu
Jmenovitý moment motoru
N
N
A
15
Omezení momentu vpřed/vzad
Jmenovitý moment motoru
N
N
A
Tovární nastavení úrovně analogového signálu na vstupu A2 je 4 ÷ 20 mA (20 mA na vstupu = omezení
momentu na hodnotu 100% jmenovitého momentu motoru). Vztah mezi jednotlivými funkcemi omezení
momentu je zobrazen na následujícím obrázku.
Obr. 6.39. Omezení momentu zadávané pomocí analogového vstupu A2
Nastavení omezení momentu při současném použití konstant L7 a analogového vstupu
V následujícím blokovém schématu je zobrazen vztah mezi limity momentu nastavenými v konstantách
(L7–01 ÷ L7–04) a omezením momentu pomocí analogového vstupu A2.
Obr. 6.40. Omezení momentu - současné nastavení konstantami i analogovým vstupem
Nastavení programovatelných digitálních výstupů M1– M6 (konstanty H2–01 ÷ H2–03)
Pokud při nastavení H2–……= 30 dosáhne výstupní moment motoru hodnoty některého z omezení momentu,
programovatelný digitální výstup nastavený na funkci „Momentové omezení“ sepne.
Pokyny k nastavení:
•
Omezení momentu má prioritu. Pokud výstupní moment motoru dosáhne hodnoty omezení momentu, je
znemožněna regulace rychlosti motoru proto, aby výstupní moment nastavený limit nepřekročil.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 31
Varispeed F7
•
Při použití funkce omezení momentu ve zdvihových aplikacích neprovádějte nedbale snižování hodnoty
omezení, protože tím můžete způsobit zastavení motoru.
Pokud je k zadávání momentového omezení využívání analogový vstup, pak hodnota momentového
omezení 10 V / 20 mA na analogovém vstupu odpovídá 100%-ům jmenovitého momentu motoru. Zvýšit
hodnotu omezení například na 150% jmenovitého momentu lze v tomto případě nastavením vstupního
zesílení na svorce A2 na 150.0(%). Zesílení vstupního signálu na svorce A2 upravíte v nastavení
konstanty H3–10.
Při výstupní frekvenci 10 Hz a vyšší je přesnost omezení momentu ± 5%. Při frekvencích nižších
než 10 Hz se přesnost omezení momentu snižuje.
•
•
Ochrana motoru proti vypnutí během chodu
V případě, když při chodu s konstantní rychlostí dojde ke krátkodobému přetížení motoru, funkce ochrany
motoru proti vypnutí během chodu automatickým snižováním výstupní frekvence měniče chrání motor proti
vypnutí.
Použití funkce ochrany proti vypnutí během chodu je umožněno pouze v režimu U/f řízení. Pokud výstupní
proud měniče překračuje hodnotu nastavenou v konstantě L3–06 po dobu 100 ms a delší, je rychlost motoru
snižována. Použití (funkčnost) ochrany nastavíte v konstantě L3–05. Podle nastavených doběhových ramp
zvolte pro funkci ochrany buď dobu doběhu 1 (C1–02) nebo dobu doběhu 2 (C1–04).
Jakmile výstupní proud měniče dosáhne hodnoty L3–06 – 2%, motor opět začne zrychlovat na nastavenou
frekvenci.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L3–05
Ochrana proti
vypnutí během
chodu
L3–06
Úroveň ochrany proti
vypnutí během
chodu (proudové
omezení)
Popis
0: Nefunkční
(Chod probíhá dle nastavení. Při velkém zatížení může dojít
k zastavení motoru)
1: Funkční - Doba doběhu 1
(Použití doby doběhu 1 nastavené v konstantě C1-02.)
2: Funkční - Doba doběhu 2
(Použití doby doběhu 2 nastavené v konstantě C1-04.)
Účinná, pokud je v L3-05 nastavena 1 nebo 2.
Nastavení v procentech jmenovitého proudu měniče.
Obvykle není třeba měnit nastavení.
Pokud s přednastavením od výrobce dochází k zastavování motoru,
snižte nastavenou hodnotu.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷2
1
NE
A
A
N
30 ÷ 200
120%
*
NE
A
A
N
* Uvedeno přednastavení při C6–01 = 1. Pokud je C6–01 = 0, je přednastaveno 150%.
Analogová změna úrovně ochrany proti vypnutí během chodu
Pokud je programovatelný analogový vstup A2 nastaven na funkci „Úroveň ochrany proti vypnutí při chodu“
(H3–09 = 8), lze analogově tuto úroveň měnit.
V případě, že je úroveň ochrany proti vypnutí během chodu současně nastavena v konstantě L3–06
i upravována pomocí analogového vstupu A2, pro funkci ochrany je použita nižší hodnota.
Obr. 6.41. Analogové nastavení úrovně ochrany proti vypnutí během chodu
Pokud je výkon motoru menší než výkon měniče nebo se motor zastavuje při provozu s továrně
přednastavenými hodnotami, snižte hodnotu úrovně ochrany proti vypnutí během chodu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 32
Varispeed F7
Detekce momentu
Stav přetížení (nadměrné zatížení strojního zařízení) nebo odlehčení (náhlý propad zátěže) lze signalizovat
výstrahou zadávanou na programovatelný digitální výstup 1, 2 nebo 3 (M1-M2, M3-M4 nebo M5-M6).
Pro použití funkce detekce přetížení/odlehčení nastavte některou z konstant H2–01 ÷ H2–03 (volba funkce
programovatelných digitálních výstupů) na hodnotu B, 17, 18 nebo 19 (Detekce přetížení/odlehčení, NO/NC
kontakt).
Detekční úroveň přetížení/odlehčení v režimu U/f řízení: velikost proudu (jmenovitý proud měniče = 100%).
Detekční úroveň přetížení/odlehčení v režimu vektorového řízení: velikost momentu (jmenovitý moment motoru
= 100%).
Související konstanty:
Konst.
č.
L6–01
Název
Detekce momentu 1
Popis
0: Detekce přetížení / odlehčení není aktivní.
1: Detekce přetížení pouze za stavu shody žádané a výstupní
frekvence; provoz měniče pokračuje –> varování
2: Detekce přetížení stále, za chodu; provoz měniče pokračuje
–> varování
3: Detekce přetížení pouze za stavu shody žádané a výstupní
frekvence; okamžitě po detekci přetížení je zastaven výstup
měniče.
4: Detekce přetížení stále, za chodu; okamžitě po detekci přetížení je
zastaven výstup měniče.
5: Detekce odlehčení pouze za stavu shody žádané
a výstupní frekvence; provoz měniče pokračuje –> varování
6: Detekce odlehčení stále, za chodu; provoz měniče
pokračuje –> varování
7: Detekce odlehčení pouze za stavu shody žádané
a výstupní frekvence; okamžitě po detekci odlehčení je
zastaven výstup měniče.
8: Detekce odlehčení, stále za chodu; okamžitě
po detekci odlehčení je zastaven výstup měniče.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷8
0
NE
A
A
A
0 ÷ 300
150%
NE
A
A
A
0,0 ÷ 10,0
0,1 s
NE
A
A
A
0÷8
0
NE
A
A
A
0 ÷ 300
150%
NE
A
A
A
0,0 ÷ 10,0
0,1 s
NE
A
A
A
Nastavení úrovně detekce momentu.
Úroveň detekce
momentu 1
L6–02
Vektorové řízení bez zpětné vazby:
Jmenovitý moment motoru = 100%.
U/f řízení:
Jmenovitý proud měniče = 100%.
L6–03
Doba detekce
momentu 1
L6–04
Detekce momentu 2
L6–05
Úroveň detekce
momentu 2
Doba detekce
momentu 2
L6–06
Nastavení časové konstanty pro detekci momentu (doby překročení
úrovně nastavené v L6-02.)
Popis – viz. konstanty
L6-01 ÷ L6-03.
Výstup detekce momentu 1 je umožněn nastavením H2–…… = B nebo
17, výstup detekce momentu 2 nastavením H2–…… = 18 nebo 19.
Programovatelné digitálních výstupy M1– M6 (konstanty H2–01 ÷ H2–03)
Nastavená
hodnota
Funkce
Metoda řízení
Vektor
U/f se
bez
zpětnou
U/f
zpět.
vazbou
vazby
B
Detekce přetížení / odlehčení 1, NO kontakt
(NO kontakt: detekce přetížení/odlehčení umožněna pokud je kontakt sepnut)
A
A
A
17
Detekce přetížení / odlehčení 1 NC kontakt
(NC kontakt: detekce přetížení/ odlehčení umožněna pokud je kontakt rozepnut)
A
A
A
18
Detekce přetížení / odlehčení 2 NO kontakt
(NO kontakt: detekce přetížení/ odlehčení umožněna pokud je kontakt sepnut)
A
A
A
19
Detekce přetížení / odlehčení 2 NC
(NC kontakt: detekce přetížení/ odlehčení umožněna pokud je kontakt rozepnut)
A
A
A
Nastavení konstant L6–01, L6–04 a digitální operátor
V následující tabulce je uveden vztah mezi výstražnými hlášení zobrazovanými na displeji digitálního operátoru
při detekci přetížení / odlehčení a hodnotami nastavenými v konstantách detekce momentu L6–01 a L6–04.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 33
Varispeed F7
Nastavená
hodnota
Digitální operátor
Detekce
Detekce
přetížení/
přetížení/
odlehčení 1
odlehčení 2
Funkce
0
Detekce přetížení / odlehčení není aktivní.
---
---
1
Detekce přetížení pouze za stavu shody žádané a výstupní frekvence; provoz
měniče pokračuje –> varování
bliká OL3
bliká OL4
2
Detekce přetížení stále během chodu; provoz měniče pokračuje –> varování
bliká OL3
bliká OL4
3
Detekce přetížení pouze za stavu shody žádané a výstupní frekvence; okamžitě
po detekci přetížení je zastaven výstup měniče.
svítí OL3
svítí OL4
4
Detekce přetížení stále během chodu; okamžitě po detekci přetížení je zastaven
výstup měniče.
svítí OL3
svítí OL4
5
Detekce odlehčení pouze za stavu shody žádané a výstupní frekvence; provoz
měniče pokračuje –> varování
bliká UL3
bliká UL4
6
Detekce odlehčení stále během chodu; provoz měniče pokračuje
–> varování
bliká UL3
bliká UL4
7
Detekce odlehčení pouze za stavu shody žádané a výstupní frekvence; okamžitě
po detekci odlehčení je zastaven výstup měniče.
svítí UL3
svítí UL4
8
Detekce odlehčení stále během chodu; okamžitě po detekci odlehčení je zastaven
výstup měniče.
svítí UL3
svítí UL4
Příklady nastavení a časové průběhy detekce přetížení / odlehčení
•
DETEKCE PŘETÍŽENÍ
*
Šířka pásma pro vypnutí detekce přetížení odpovídá přibližně 10% jmenovitého výstupního proudu měniče (nebo jmenovitého
momentu motoru).
Obr. 6.42. Časový průběh detekce přetížení
•
*
DETEKCE ODLEHČENÍ
Šířka pásma pro vypnutí detekce odlehčení odpovídá přibližně 10% jmenovitého výstupního proudu měniče (nebo jmenovitého
momentu motoru).
Obr. 6.43. Časový průběh detekce odlehčení
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 34
Varispeed F7
Změna detekčních úrovní přetížení a odlehčení pomocí analogového vstupu A2
Pokud je programovatelný analogový vstup A2 nastaven na funkci „Úroveň detekce přetížení/ odlehčení“
(H3–09 = 7), lze detekční úroveň analogově měnit.
Změnou detekční úrovně pomocí analogového vstupu A2 lze ovlivnit pouze úroveň detekce momentu 1. Úroveň
detekce momentu 2 nelze analogově měnit.
Obr. 6.44. Analogová úprava úrovně detekce přetížení/ odlehčení
Programovatelný analogový vstup A2 (konstanta H3–09)
Metoda řízení
Nastavená
hodnota
Funkce
100%
7
Úroveň detekce přetížení/odlehčení
Jmenovitý moment motoru (vektorové řízení)
Jmenovitý proud měniče (U/f řízení)
U/f
U/f se
zpětnou
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
A
A
Ochrana motoru proti přetížení
Motor lze chránit proti přetížení použitím elektronické ochrany zabudované v měniči (tepelné nadproudové relé).
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení jmenovitého proudu motoru 1.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro ochranu
motoru a omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
0,32
÷
6,40
*1
1,90 A
*2
NE
Q
Q
Q
Jmenovitý proud
motoru 2
Nastavení jmenovitého proudu motoru 2.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro ochranu
motoru a omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
0,32
÷
6,40
*1
1,90 A
*2
NE
A
A
A
L1–01
Ochrana motoru
proti
přetížení
Volba zařazení elektronické ochrany motoru proti přetížení (tepelného
nadproudového relé).
0: Mimo funkci
1: Funkční – motor všeobecného použití (vlastní chlazení ventilátorem)
2: Funkční – speciální motor pro použití s měničem (cizí chlazení)
3: Funkční – motor pro vektorové řízení s cizím chlazením
V aplikacích, ve kterých je často zapínáno a vypínáno napájení, může
dojít k vynulování tepelné hodnoty I²t a tak přesto, že je konstanta
nastavená na „1“ může být ochrana neúčinná.
Pokud je k měniči připojeno několik motorů, nastavte konstantu na 0
a zajistěte, aby byl ochranou proti přetížení (tepelným relé) vybaven
každý motor.
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
L1–02
Časová konstanta
ochrany motoru
proti přetížení
Obvykle není třeba nastavení konstanty měnit.
Přednastavení od výrobce je 150% přetížení po dobu jedné minuty.
Tato časová konstanta platí pro zahřátý motor. Pokud je známa
odolnost motoru při 150% přetížení, upravte toto nastavení.
0,1 ÷ 5,0
1,0 min
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
E2–01
Jmenovitý proud
motoru
E4–01
Popis
* 1. Rozsah nastavení je 10% ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 35
Varispeed F7
Programovatelné digitálních výstupy M1– M6 (konstanty H2–01 ÷ H2–03)
Metoda řízení
Nastavená
hodnota
1F
Funkce
Přetížení motoru (OL1, zahrnující OH3) – výstraha (výstup spíná při 90%-ní a vyšší
hodnotě detekční úrovně přetížení)
U/f
U/f se
zpětnou
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
A
A
Nastavení jmenovitého proudu motoru (E2–01 a E4–01)
Nastavte hodnotu jmenovitého proudu motoru podle údajů na štítku do konstant E2–01 (pro motor 1) a E4–01
(pro motor 2). Nastavená hodnota je referenční hodnotou pro vnitřní elektronickou tepelnou ochranu.
Nastavení ochrany proti přetížení (L1–01)
Funkci ochrany proti přetížení nastavte v konstantě L1–01 podle použitého motoru.
Schopnost chlazení u indukčních motorů závisí na typu motoru. Proto je nutno zvolit charakteristiku elektronické
tepelné ochrany v konstantě L1–01.
Nastavení L1–01 :
0: Vyřazení funkce tepelné ochrany motoru.
1: Umožnění tepelné ochrany pro motory všeobecného použití s vlastním chlazením (ventilátorem).
2: Umožnění tepelné ochrany pro speciální motory konstruované pro použití s měničem (s cizím chlazením).
3: Umožnění tepelné ochrany pro speciální motory určené pro vektorové řízení (s cizím chlazením).
Nastavení časové konstanty ochrany motoru proti přetížení (L1–02)
Nastavte časovou konstantu ochrany motoru proti přetížení v L1–02.
Časová konstanta ochrany motoru proti přetížení je doba, po kterou motor vydrží 150% přetížení, když byl
předtím provozován se jmenovitou zátěží (tzn. provozní teplota byla dosažena před nárůstem zátěže na 150%).
Tato doba by měla být nastavena v konstantě L1–02. Tovární nastavení = 60 sec.
Na následujícím grafu je příklad časové konstanty elektronické tepelné ochrany.
(L1–02 = 1,0 min; pro provoz při 50 Hz; charakteristika pro motor všeobecného použití; L1–01 = 1)
Obr. 6.45. Časová konstanta ochrany motoru proti přetížení
Pokyny k nastavení:
•
•
•
•
Pokud je k jednomu měniči připojeno více motorů, zakažte použití elektronické tepelné ochrany
nastavením L1–01 = 0. K ochraně každého z motorů použijte řídící obvod, který při přetížení kteréhokoliv
z motorů zablokuje výstup měniče.
V aplikacích, kde se často vypíná a zapíná napájení je nebezpečí, že ochrana motoru proti přetížení
nebude účinná i když je její použití umožněno nastavením L1–01 = 1. Důvodem je možnost vynulování
tepelní hodnoty I2t při vypnutí napájení měniče.
Pro rychlé vybavení ochrany nastavte v konstantě L1–02 nízkou hodnotu.
Při použití standardního motoru všeobecného použití se schopnost chlazení snižuje o f1/4 (f = frekvence).
Proto dokonce i v případě, kdy je výstupní proud hodně pod hranicí jmenovitého proudu může nízká
výstupní frekvence způsobit přetížení motoru (poruchu OL1). Při použití jmenovitého proudu pro provoz
na nízkých frekvencích proto použijte speciální motor s cizím chlazením
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 36
Varispeed F7
Nastavení varování při přehřívání motoru
Pokud je nastaveno použití funkce ochrany proti přetížení (L1–01 ≠ 0) a programovatelný digitální výstup
(H2–……) je nastaven na funkci „Přetížení motoru – výstraha“ (1F), lze signalizovat varování před přehřátím
motoru. Pokud tepelná hodnota elektronické ochrany dosáhne 90% detekční úrovně přetížení, programovatelný
digitální výstup nastavený na tuto funkci sepne.
Ochrana motoru proti přehřátí pomocí vstupu údajů o teplotě z PTC termistoru
Tato funkce zajišťuje pomocí PTC termistoru (kladný teplotní koeficient) zabudovaného do vinutí každé fáze
motoru ochranu motoru proti přehřátí.
Související konstanty:
Metoda řízení
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
L1–03
Volba provozu
při varování –
přehřívání motoru
Volba provozu, když údaj o teplotě motoru na termistorovém vstupu
A2 překročí úroveň pro varování (1,17 V).
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití nouzové doby doběhu nastavené
v C1-09).
3: Pokračování v provozu (na digitálním operátoru svítí výstraha oH3).
0÷3
3
NE
A
A
A
L1–04
Volba provozu
při poruchovém
hlášení - přehřátí
motoru
Volba provozu, když údaj o teplotě motoru na termistorovém vstupu
A2 překročí povolenou provozní úroveň (2,34 V).
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení
1: Volný doběh
2: Nouzové zastavení (použití nouzové doby doběhu nastavené
v C1-09).
0÷2
1
NE
A
A
A
L1–05
Časová konstanta
ochrany motoru
proti přehřátí
Nastavení časového filtru pro vstup údajů o teplotě motoru
v sekundách.
0,00
÷
10,00
0,20 s
NE
A
A
A
Konst.
č.
Teplotní charakteristiky termistoru
Na následujícím grafu jsou charakteristiky PTC termistorů (odpor PTC termistoru v závislosti na teplotě).
Obr. 6.46. Teplotní charakteristiky PTC termistorů *
* Uvedený odpor je pro jednu fázi motoru. Normálně jsou termistory zapojeny do série.
Provoz při detekci přehřátí motoru
Provoz při přehřívání motoru lze zvolit nastavením konstant L1–03 a L1–04. Nastavte také časovou konstantu
ochrany motoru proti přehřátí (L1–05). Při detekci přehřívání motoru budou na displeji digitálního operátoru
zobrazeny poruchové kódy OH3 a OH4.
Poruchové kódy při přehřátí motoru:
Kód
Porucha
OH3
Měnič zastaví nebo pokračuje v provozu podle nastavení L1–03.
OH4
Měnič zastaví způsobem nastaveným v L1–04. Jsou aktivovány poruchové kontakty (výstupy).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 37
Varispeed F7
Nastavení programovatelného analogového vstupu A2 na funkci „Vstup údajů o teplotě motoru“ (H3–09 = E)
umožňuje zjišťovat teplotu motoru a při přehřívání hlásit poruchové stavy OH3 resp. OH4 .
Na následujícím schématu je zobrazeno zapojení vstupů a výstupů měniče, které by v tomto případě mělo být
použito:
* 1. Hodnota odporu 18 kΩ je platná pouze pro 3-fázový PTC s charakteristikou odpovídající grafu na obr. 6.46.
Obr. 6.47. Zapojení vstupů a výstupů měniče při použití funkce ochrany motoru proti přehřátí
Pokyny k nastavení:
•
Protože tato funkce využívá hodnoty napětí zadávané na vstup A2, pin 2 DIP-přepínače S1 na desce řídící
svorkovnice musí být pro umožnění vstupu napětí ve stavu „rozepnuto“. Tovární přednastavení je
„sepnuto“ = vstup proudu na A2.
Ze stejného důvodu musí být v konstantě H3–08 (úroveň signálu na vstupu A2) nastavena „0“ (vstup
0÷10V).
•
Omezení směru otáčení motoru a změna sledu výstupních fází
Pokud je zakázána reverzace motoru, povel „chod vzad“ nebude při svém zadání akceptován. Použijte toto
nastavení u aplikací, kde zpětný chod může způsobit problémy (např. u ventilátorů, čerpadel atd...).
V režimu U/f řízení je změnou nastavení konstanty možno změnit sled výstupních fází. Při špatném směru
otáčení motoru je tento způsob mnohem snazší a rychlejší, než měnit zapojení výstupních fází. Pokud je tato
funkce použita (b1–04 = 2), nelze blokovat reverzaci.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
b1–04
Blokování reverzace
Popis
0: Reverzace umožněna
1: Reverzace zakázána
2: Změna sledu výstupních fází (možné oba směry otáčení)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 38
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
0÷2
0
NE
Metoda řízení
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
A
A
A
A
N
N
Varispeed F7
6.11 AUTOMATICKÝ RESTART
Popis funkcí umožňujících pokračovat v provozu nebo automaticky restartovat provoz měniče po krátkodobém
výpadku napájení.
Automatický restart po krátkodobém výpadku napájení
Automatický restart měniče po krátkodobém výpadku napájení umožní automaticky pokračovat v provozu
motoru.
Pro umožnění restartu měniče po obnovení napájení nastavte konstantu L2–01 na hodnotu 1 nebo 2.
Při nastavení L2–01 = 1, měnič provede automatický restart, pokud je napájení obnoveno v čase nastaveném
v konstantě L2–02. Pokud výpadek napájení překročí dobu nastavenou v L2–02, bude detekováno podpětí ss
meziobvodu a zobrazeno poruchové hlášení UV1.
Při nastavení L2–01 = 2, měnič provede automatický restart, pokud je napájení obnoveno v době, dokud je
udržováno napájení řídících obvodů. Proto v tomto případě nebude detekováno podpětí v meziobvodu
ani zobrazeno poruchové hlášení UV1.
Související konstanty:
Konst.
č.
Metoda řízení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Název
Popis
Rozsah
nastavení
L2–01
Detekce
krátkodobého
výpadku napájení
0: Nefunkční
(Je detekováno podpětí meziobvodu.)
1: Funkční
(Pokud je napájení obnoveno během doby nastavené v L2-02, dojde
k restartu. Pokud je doba nastavená v L2-02 překročena, je
detekováno podpětí meziobvodu.)
2: Funkční, dokud je v provozu CPU
(Pokud je napájení obnoveno v době, po kterou mají řídící
obvody dostatečné napětí, dojde k restartu. Podpětí meziobvodu
není detekováno.)
0÷2
0
NE
A
A
A
L2–02
Doba překlenutí
krátkodobého
výpadku napájení
Nastavení maximální doby výpadku napájení v sekundách, po kterou je
umožněn restart měniče bez indikace podpětí. (Pokud je L2-01 = 1 .)
0 ÷ 2,0
0,1 s
*1
NE
A
A
A
L2–03
Minimální doba
blokování
Nastavení minimální doby blokování měniče, pokud je restartován
po krátkodobém výpadku napájení.
Pokud se při spuštění letmého startu (vyhledávání pracovních otáček)
nebo při DC brždění vyskytne nadproud nebo přepětí, zvyšte
nastavenou hodnotu.
0,1 ÷ 5,0
0,1 s
NE
A
A
A
L2–04
Rychlost obnovení
napětí po restartu
Nastavení času požadovaného pro návrat výstupního napětí měniče z 0
V na normální napětí po ukončení vyhledávání otáček.
0,0 ÷ 5,0
0,3 s
*1
NE
A
A
A
L2–05
Úroveň detekce
podpětí
Nastavení úrovně napětí pro detekci podpětí ve ss mezibvodu.
Obvykle není třeba měnit nastavení.
150 ÷ 210
*2
190 V
*2
NE
A
A
A
* 1. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Hodnoty pro měniče napěťové třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
Pokyny k nastavení:
•
•
•
Během krátkodobého výpadku napájení nejsou aktivovány poruchové kontakty.
Aby bylo umožněno po obnovení napájení pokračovat v provozu zajistěte, aby byl povel „chod“ z řídící
svorkovnice uchován i v době výpadku napájení.
Pokud je detekce krátkodobého výpadku napájení nefunkční (L2–01 = 0), bude při výpadku napájení
delším než 15 ms detekováno podpětí ve ss meziobvodu a zobrazeno poruchové hlášení UV1.
Vyhledávání rychlosti
Funkce vyhledávání rychlosti zjišťuje aktuální rychlost motoru, který se volně otáčí a následně provede hladký
start z této zjištěné rychlosti. Pokud je nastaveno L2–01 = 1 nebo 2, funkce je aktivována i po krátkodobém
výpadku napájení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 39
Varispeed F7
Související konstanty:
Metoda řízení
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
b3–01
Volba režimu
vyhledávání rychlosti
(metoda výpočtu
rychlosti nebo
detekce proudu)
Umožnění/zákaz režimu vyhledávání rychlosti při zadání povelu „CHOD“
a nastavení metody vyhledávání.
0: Zakázán (výpočet rychlosti)
1: Umožněn (výpočet rychlosti)
2: Zakázán (detekce proudu)
3: Umožněn (detekce proudu)
Výpočet rychlosti
Při počátku vyhledávání je vypočtena rychlost motoru a od ní se
zrychluje / zpomaluje na stanovenou frekvenci (také se zjišťuje směr
otáčení motoru).
Detekce proudu
Vyhledávání pracovních otáček začíná na maximální frekvenci, nebo na
frekvenci, na které došlo ke krátkodobému výpadku napájení a rychlost
je zjišťována podle dosažení hledané úrovně proudu.
0÷3
2
*1
NE
A
A
A
b3–02
Proud v režimu
vyhledávání rychlosti
(metoda detekce
proudu)
Nastavení proudu pro režim vyhledávání pracovních otáček
v procentech jmenovitého proudu měniče.
Obvykle není nutno nastavovat. Pokud není možno restartovat
s továrním nastavením, snižte nastavenou hodnotu.
0 ÷ 200
120%
NE
A
N
A
b3–03
Zpomalovací rampa
v režimu vyhledávání
(metoda detekce
proudu)
Nastavení zpomalovací rampy výstupní frekvence během vyhledávání
rychlosti v sekundách.
Nastavení doby, za kterou proběhne zpomalení z maximální
na minimální výstupní frekvenci.
0,1 ÷ 10,0
2,0 s
NE
A
N
A
b3–05
Čekací doba v režimu
vyhledávání (metoda
detekce proudu nebo
výpočet rychlosti)
Pokud je vyhledávání prováděno po krátkodobém výpadku napájení,
počátek vyhledávání je zpožděn o tuto dobu.
Pokud je na výstupu měniče zapojen stykač, nastavte v konstantě
hodnotu zpoždění stykače nebo delší.
0,0 ÷ 20,0
0,2 s
NE
A
A
A
L2–03
Minimální doba
blokování
Nastavení minimální doby blokování měniče, pokud je měnič
restartován po krátkodobém výpadku napájení.
Pokud se při spuštění letmého startu (vyhledávání pracovních otáček)
nebo DC brždění vyskytne nadproud nebo přepětí, zvyšte nastavenou
hodnotu.
0,1 ÷ 5,0
0,1 s
*1
NE
A
A
A
L2–04
Rychlost obnovení
napětí po restartu
Nastavení času požadovaného pro návrat výstupního napětí měniče na
normální napětí po ukončení vyhledávání otáček.
Požadovaná doba pro obnovení z hodnoty 0 V na maximální napětí.
0,0 ÷ 5,0
0,3 s
*2
NE
A
A
A
Konst.
č.
*1. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro vektorové řízení bez zpětné vazby).
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měnič třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Programovatelné digitální vstupy H1–……
Metoda řízení
U/f
U/f se
zpětnou
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
61
Letmý start 1
Stav „rozepnuto“: Vyhledávání rychlosti zakázáno (Start z minimální výstupní frekvence)
Stav „sepnuto“: Výpočet rychlosti (Počítá rychlost motoru a startuje vyhledávání z vypočtené
hodnoty)
Detekce proudu (Vyhledávání rychlosti začíná z maximální výstupní frekvence)
A
N
A
62
Letmý start 2
Stav „rozepnuto“: Vyhledávání rychlosti zakázáno (Start z minimální výstupní frekvence)
Stav „sepnuto“: Výpočet rychlosti (Počítá rychlost motoru a startuje vyhledávání z vypočtené
hodnoty; stejně jako u Letmého startu 1)
Detekce proudu Vyhledávání rychlosti začíná z nastavené frekvence (frekvenční
žádost v době zadání povelu k vyhledávání)
A
N
A
64
Letmý start 3
Stav „rozepnuto“: Měnič je blokován (baseblock)
Stav „sepnuto“: Měnič startuje s použitím vyhledávání rychlosti (stejné jako u Letmého startu 2)
A
A
A
Nastavená
hodnota
Funkce
Pokyny k nastavení
•
•
•
Pokud jsou funkce Letmý start 1 a 2 (61 a 62) nastaveny současně pro programovatelný digitální vstup S3
÷ S7, bude detekována chyba a zobrazeno provozní chybové hlášení OPE03 (Chyba – volba funkcí
programovatelných digitálních vstupů). Nastavte vždy pouze jeden externí povel k vyhledávání rychlosti
(61 nebo 62).
Pokud je zvoleno vyhledávání rychlosti při startu v režimu U/f řízení se zpětnou vazbou, bude se startovat
z frekvence zjištěné zpětnou vazbou.
Při externím zadávání povelu k vyhledávání rychlosti (Letmý start 1 ÷ 3) navrhněte ovládací obvody tak,
aby byly oba externí povely, povel CHOD i povel k vyhledávání rychlosti aktivní. Vstupy těchto dvou
signálů musí být sepnuty minimálně po dobu nastavenou v konstantě L2–03.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 40
Varispeed F7
•
•
•
Pokud je na výstupu měniče stykač, nastavte do konstanty b3–05 (Čekací doba v režimu vyhledávání)
dobu zpoždění stykače. Tovární nastavení je 0,2 s. Pokud na výstupu není stykač, můžete snížit dobu
vyhledávání na 0,0 s. Po uplynutí čekací doby měnič začíná s vyhledáváním rychlosti.
Konstanta b3–02 (úroveň proudu pro ukončení vyhledávání rychlosti) je účinná pouze při nastavení
metody vyhledávání detekcí proudu. Jakmile proud poklesne pod detekční úroveň, pokládá se vyhledávání
rychlosti za ukončené a motor zrychluje nebo zpomaluje na nastavenou frekvenci.
Pokud je během vyhledávání rychlosti po obnovení napájení detekován nadproud (poruchové hlášení OC),
zvyšte nastavení minimální doby blokování (L2–03).
Pokyny k nastavení pro režim vyhledávání rychlosti metodou výpočtu rychlosti
•
•
•
V režimu U/f řízení nebo U/f řízení se zpětnou vazbou vždy před použitím vyhledávání metodou výpočtu
rychlosti proveďte stacionární autotuning pro změření odporu vinutí.
V režimu vektorového řízení bez zpětné vazby vždy před použitím vyhledávání metodou výpočtu rychlosti
proveďte rotační autotuning.
Pokud se po provedení autotuningu prodlužuje délka kabelu mezi motorem a měničem, proveďte
stacionární autotuning pro měření odporu vinutí.
Volba způsobu vyhledávání rychlosti
Metodu použitou k vyhledávání rychlosti lze zvolit v konstantě b3–01. Pokud je nastaveno b3–01 = 0, metodou
vyhledávání je výpočet rychlosti a režim vyhledávání lze aktivovat programovatelným digitálním vstupem
nastaveným na funkci „Letmý start 1“ nebo „Letmý start 2“ (H1–…… = 61 nebo 62).
Při nastavení b3–01 = 1 je metodou vyhledávání také výpočet rychlosti, ale vyhledávání rychlosti je provedeno
pokaždé při spuštění chodu a není aktivováno programovatelným digitálním vstupem.
Obdobně toto platí i pro nastavení b3–01 = 2 a 3, pouze metodou vyhledávání rychlosti je v těchto případech
detekce proudu.
Výpočet rychlosti
Detekce proudu
Při startu vyhledávání se počítá rychlost motoru a z vypočtené
Způsob
hodnoty se potom zrychluje nebo zpomaluje na nastavenou
vyhledávání
frekvenci. Také je zjišťován směr otáčení motoru.
Postup při vyhledávání (počítání) rychlosti motoru a start
Letmý start vyhledávání z této vypočtené hodnoty je stejný pro Letmý
start 1 i Letmý start 2 .
Pokyny
k použití
Nelze použit při řízení pohonu s více motory a u motorů,
jejichž výkon je dvakrát a více menší než výkon měniče
a pro vysokootáčkové motory (130 Hz/min).
Vyhledávání začíná na frekvenci, na které byl detekován
krátkodobý výpadek napájení, nebo na maximální frekvenci.
Rychlost je zjišťována sledováním proudu během
vyhledávání.
Letmý start 1: Vyhledávání začíná na hodnotě maximální
výstupní frekvence
Letmý start 2: Vyhledávání začíná na hodnotě frekvenční
žádosti nastavené před začátkem vyhledávání
V režimech řízení bez zpětné vazby může při nízkém zatížení
docházet k náhlému zrychlování motoru.
Výpočet rychlosti
1. Vyhledávání při startu
POZN.:
Pokud je zvolen způsob zastavení volným doběhem a povel „chod“ je zadán v krátkém čase, průběh může být stejný jako
při vyhledávání v případě 2.
Obr. 6.48. Vyhledávání rychlosti při startu (výpočet rychlosti)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 41
Varispeed F7
2. Vyhledávání po krátkodobém blokování (např. při krátkodobém výpadku napájení)
•
Doba výpadku napájení je kratší než minimální doba blokování (L2–03)
Obr. 6.49. Vyhledávání rychlosti po „baseblocku“ (výpočet rychlosti; doba blokování = L2–03)
•
Doba výpadku napájení je delší než minimální doba blokování (L2–03)
POZN.:
Pokud je frekvence bezprostředně před blokováním nízká nebo přerušení napájení dlouhé, průběh může být stejný jako
při vyhledávání v případě 1.
Obr. 6.50. Vyhledávání rychlosti po „baseblocku“ (výpočet rychlosti; doba výpadku napájení > L2–03)
Detekce proudu
1. Vyhledávání při startu
Obr. 6.51. Vyhledávání rychlosti při startu (detekce proudu)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 42
Varispeed F7
2. Vyhledávání po krátkodobém blokování (např. při krátkodobém výpadku napájení)
•
Doba výpadku napájení je kratší než minimální doba blokování (L2–03)
Obr. 6.52. Vyhledávání rychlosti po „baseblocku“ (detekce proudu; doba výpadku napájení < L2–03)
•
Doba výpadku napájení je delší než minimální doba blokování (L2–03)
Obr. 6.53. Vyhledávání rychlosti po „baseblocku“ (detekce proudu; doba výpadku napájení > L2–03)
Pokračování provozu s konstantní rychlostí při ztrátě frekvenční žádosti
Funkci detekce ztráty frekvenční žádosti lze použít k zabezpečení pokračování provozu při ztrátě frekvenční
žádosti. Provoz pokračuje se sníženou rychlostí a jako frekvenční žádost je použita hodnota nastavená
v konstantě L4–06. Při zadávání frekvenční žádosti analogovým vstupem je ztráta frekvenční žádosti
detekována při poklesu referenční hodnoty na analogovém vstupu o 90% za 400 ms nebo rychleji.
Pro externí výstup poruchového signálu při ztrátě frekvenční žádosti nastavte programovatelný digitální výstup
(H2–01 ÷ H2–03) na hodnotu „C“ (Ztráta frekvenční žádosti).
Související konstanty:
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
L4–05
Provoz při ztrátě
frekvenční žádosti
0: STOP
1: Provoz měniče pokračuje, se sníženou rychlostí (L4-06*).
Ztráta frekvenční žádosti znamená pokles frekvenční žádosti překročil o
90% za dobu 400 ms.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
L4–06
Hodnota frekvenční
žádosti
při ztrátě žádosti
Nastavení hodnoty výstupní frekvence pro pokračování provozu, pokud
dojde ke ztrátě frekvenční žádosti.
Při nastavení L4–05 = 1 pak měnič při ztrátě frekvenční žádosti
pokračuje v provozu s výstupní frekvencí:
fout = L4–06 x fref před ztrátou žádosti
0,0
÷
100,0%
80%
NE
A
A
A
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 43
Varispeed F7
Restart provozu po přechodné poruše (Funkce autorestartu)
Pokud se během provozu měniče vyskytne přechodná porucha, měnič provede svoji vlastní diagnostiku
a pokud žádnou poruchu nezjistí, provede automaticky restart. Tato funkce měniče se nazývá funkcí
autorestartu.
Nastavte počet automatických startů v konstantě L5–01.
Funkci autorestartu lze aplikovat na následující poruchy:
•
•
•
•
•
OC
GF
PUF
OV
UV1
•
•
PF
LF
(Nadproud)
(Zemní zkrat)
(Přepálení pojistky v meziobvodu)
(Přepětí v meziobvodu)
(Podpětí v meziobvodu, Porucha stykače
v meziobvodu) *
(Výpadek vstupní fáze)
(Výpadek výstupní fáze)
•
•
RH
RR
•
•
•
•
•
OL1
OL2
OH1
OL3
OL4
(Přehřátí brzdového odporu)
(Porucha interního brzdného
tranzistoru)
(Přetížení motoru)
(Přetížení měniče)
(Přehřátí motoru)
(Přetížení 1)
(Přetížení 2)
Externí výstupy automatického restartu
Pro externí vyvedení povelu autorestartu nastavte programovatelný digitální výstup 1, 2 nebo 3 na funkci
„Restart měniče“ (H2–01 ÷ H2–03 = 1E).
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L5–01
Počet automatických
restartů
Nastavení počtu pokusů o automatický restart měniče po poruše.
Automatický restart po poruše, provedení vyhledávání rychlosti
z výstupní frekvence před poruchou.
L5–02
Volba automatického
restartu
Volba funkce poruchového výstupu při autorestartu po poruše.
0: Poruchový kontakt není aktivován
1: Poruchový kontakt je aktivován
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 ÷ 10
0
NE
A
A
A
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Pokyny k nastavení:
Čitač automatických restartů je vynulován v následujících případech:
•
Po automatickém restartu pokračuje normální provoz po dobu 10 minut.
•
Po odstranění příčiny poruchy a zadání povelu k resetu poruchy.
•
Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení.
Funkci autorestartu nepoužívejte ve zdvihových aplikacích!
6.12 OCHRANY MĚNIČE
Ochrana proti přehřátí brzdového odporu montovaného k měniči
Tato funkce zabezpečuje ochranu brzdového odpor montovaného k měniči (Typ: ERF-150WJ……) proti
přehřátí.
Pokud je detekováno přehřátí tohoto brzdového odporu, bude detekována porucha, na displeji digitálního
operátoru bude zobrazeno poruchové hlášení RH (Přehřátí brzdového odporu montovaného k měniči) a motor
zastaví volným doběhem.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–01
Ochrana interního
brzdového odporu
(Typ: ERF)
Popis
0: Ochrana proti přehřátí není aktivní.
1: Ochrana proti přehřátí je aktivní
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 44
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Varispeed F7
Programovatelné digitální výstupy (H2–01 ÷ H2–03)
Nastavená
hodnota
D
POZN.:
POZN.:
Metoda řízení
Vektor
U/f se
bez
U/f
zpětnou
zpět.
vazbou
vazby
Popis
Porucha brzdového odporu (Sepnuto: Přehřátí odporu nebo poškození brzdícího tranzistoru)
A
A
A
Tuto funkci nelze použít pro ochranu externích brzdových odporů. Pokud jsou použity zároveň externí i interní brzdový odpor,
v konstantě L8–01 by měla být nastavena „0“.
Nejběžnější příčinou přehřátí interního brzdového odporu je krátká doba doběhu nebo velká regenerativní energie motoru.
V těchto případech prodlužte nastavení doby doběhu nebo vyměňte brzdový odpor za odpor s větší kapacitou.
Ochrana měniče proti přehřátí
Měnič je chráněn proti přehřátí pomocí termistoru detekujícího teplotu chladiče.
Pokud teplota dosáhne detekční úrovně přehřátí, výstup měniče je zablokován.
Pro předcházení výskytu náhlých a neočekávaných zastavení měniče způsobených přehřátím může být použito
varování. Úroveň teploty pro varování je nastavena v konstantě L8–02. Pro nastavení provozu měniče
v případě výskytu varování o možnosti přehřátí použijte konstantu L8–03.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–02
Úroveň varování
při přehřátí
L8–03
Volba provozu
při varování
Popis
Nastavení úrovně teploty pro varování při přehřívání měniče ve °C.
Varování, že teplota chladiče dosáhla nastavené hodnoty.
Volba provozu při varování o možnosti přehřátí měniče.
0: Řízené zastavení po doběhové rampě nastavené v C1-02.
1: Volný doběh
2: Rychlé zastavení s použitím nouzové doby doběhu nastavené
v C1-09.
3: Pokračování provozu
Při nastavení 0, 1 a 2 bude detekována porucha, při nastavení 3
minoritní porucha.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
50 ÷ 130
95°C
NE
A
A
A
0÷3
3
NE
A
A
A
Nastavení programovatelných digitálních výstupů (H2–01 ÷ H2–03)
Přehřátí měniče (OH) – výstraha (H2–…… = 20)
Pokud je některý z programovatelných digitálních výstupů nastaven na tuto funkci, pak pokud teplota chladiče
překročí úroveň pro varování nastavenou v L8–02, výstup sepne.
Ochrana proti výpadku vstupní fáze
Tato funkce ochrany detekuje výpadek vstupní fáze pomocí sledování úrovně kolísání ss napětí meziobvodu
měniče.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–05
Detekce výpadku
vstupní fáze
Popis
0: Nefunkční
1: Funkční (Detekuje výpadek vstupní fáze, výkyvy napájecího napětí
nebo poškození kondenzátoru v meziobvodu.)
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
Obecně je doporučováno nevyřazovat tuto funkci z činnosti.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 45
Varispeed F7
Ochrana proti výpadku výstupní fáze
Tato funkce ochrany detekuje výpadek výstupní fáze pomocí porovnávání hodnoty výstupního proudu s interně
nastavenou detekční úrovní výpadku fáze (5% jmenovitého proudu měniče). Detekce výpadku výstupní fáze
nebude fungovat, pokud je výstupní frekvence menší než 2% frekvence souběhu.
Související konstanty:
Metoda řízení
Konst.
č.
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
L8–07
Detekce výpadku
výstupní fáze
0: Nefunkční
1: Funkční (Detekce výpadku výstupní fáze – při hodnotě menší než 5%
jmenovitého proudu měniče.)
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Obvykle není nutno měnit nastavení.
Také v každém případě, kdy je výkon motoru ve srovnání s výkonem měniče podstatně menší, by měla být
ochrana vyřazena (L8–07 = 0). Jinak se může stát, že bude výpadek výstupní fáze nechtěně špatně detekován.
Ochrana proti zemnímu zkratu
Tato funkce ochrany detekuje zkratový proud pomocí počítání součtu tří výstupních proudů. Normálně by se
součet měl rovnat 0. Pokud zkratový proud příliš vzroste, měnič je vypnut a na displeji digitálního operátoru se
zobrazí poruchové hlášení GF (Zemní zkrat). Při této poruše jsou aktivovány poruchové kontakty.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–09
Ochrana proti
zemnímu zkratu
Popis
0: Neaktivní
1: Aktivní
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
Obecně je doporučováno nevyřazovat tuto funkci z činnosti.
Řízení provozu ventilátoru
Tato ochranná funkce kontroluje provoz ventilátoru montovaného k chladiči měniče.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–10
Volba provozu
ventilátoru
L8–11
Zpoždění zastavení
ventilátoru
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení provozu ventilátoru.
0: Ventilátor je v provozu pouze, pokud je měnič v chodu.
1: Ventilátor je v provozu vždy, když je zapnuté napájení.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Nastavení doby v sekundách, o kterou je zpožděno zastavení ventilátoru
po zastavení měniče.
0 ÷ 300
60 s
NE
A
A
A
Popis
Volba provozu ventilátoru
V konstantě L8–10 lze zvolit jeden ze dvou režimů provozu ventilátoru:
0: Ventilátor je v provozu pouze, pokud je v provozu výstup měniče, např. výstup napětí. (Tovární nastavení).
1: Ventilátor je v provozu vždy, když je zapnuto napájení měniče.
Při nastavení L8–10 = 0 je možno v konstantě L8–11 nastavit zpoždění zastavení ventilátoru. Poté, co je zadán
měniči povel stop bude ventilátor v chodu ještě po tuto nastavenou dobu, než se zastaví. Tovární nastavení
zpoždění je 60 s.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 46
Varispeed F7
Nastavení teploty okolí
Přetížitelnost měniče závisí na teplotě okolí. Při okolní teplotě vyšší než 45 °C (40 °C u provedení měniče
s krytím IP20 / NEMA 1) je snižována úroveň přetížení měniče (detekční úroveň přetížení měniče – poruchové
hlášení OL2) .
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–12
Teplota okolí
Popis
Nastavení okolní teploty pracovního prostředí měniče.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
45 ÷ 60
45 °C
NE
A
A
A
Teplota okolí musí být nastavena v konstantě L8–12.
Zatěžovací charakteristiky měniče při nízkých otáčkách
Při hodnotách výstupní frekvence menších než 6 Hz je odolnost měniče proti přetížení menší než při vyšších
rychlostech. Z tohoto důvodu je možný výskyt poruchy OL2 (přetížení měniče), i když je proud pod úrovní
detekce přetížení OL2 (viz. obr. 6.54.).
* Detekční úroveň přetížení OL2 závisí na nastavení C6–01!
Obr. 6.54. Detekční úroveň přetížení měniče (OL2)
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
L8–15
Volba zatěžovacích
charakteristik měniče
při nízkých otáčkách
Popis
0: Zatěžovací charakteristiky pro nízké otáčky nejsou aktivní.
1: Zatěžovací charakteristiky pro nízké otáčky jsou aktivní.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
Obecně je doporučováno nevyřazovat tuto funkci z činnosti, jinak může být snížena životnost měniče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 47
Varispeed F7
6.13 FUNKCE VSTUPNÍ SVORKOVNICE
Dočasné přepínání způsobu ovládání mezi digitálním operátorem a řídící
svorkovnicí
Spouštět měnič a zadávat frekvenční žádost lze buď místně (z digitálního operátoru) nebo dálkově (zdroj určený
nastavení b1–01 a b1–02). Mezi režimem místního (LOCAL) a dálkového (REMOTE) ovládání se lze přepínat.
Pokud je některý z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 nastaven na funkci „Volba ovládání
LOCAL/REMOTE“ (H1–…… = 1), tento vstup lze použít k přepínání místního a dálkového ovládání.
Pro zvolení řídící svorkovnice zdrojem spouštění měniče a zadávání frekvenční žádosti nastavte konstanty
b1–01 a b1–02 = 1.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
Popis
b1–01
Zdroj frekvenční
žádosti
Nastavení způsobu zadávání frekvenční žádosti.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (analogový vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
b1–02
Zdroj spouštění
Nastavení způsobu spouštění.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (digitální vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
POZN.:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
Přepínat mezi režimem místního a dálkového ovládání lze také použitím klávesy LOCAL/REMOTE na digitálním operátoru. Pokud
je funkce přepínání ovládání LOCAL/REMOTE nastavena pro některý z digitálních vstupů, klávesa LOCAL/REMOTE
na digitálním operátoru není funkční.
Blokování výstupů měniče (Povel „baseblock“)
Zadávat povel „baseblock“ a tím blokovat výstup měniče lze pomocí spínání/rozepínání programovatelného
digitálního vstupu nastaveného na funkci „Externí blokování; NO nebo NC kontaktem“; H1–01 ÷ H1–05 = 8
(NO kontakt) nebo 9 (NC kontakt)).
Vynulováním povelu „blokování“ restartujete provoz s použitím vyhledávání rychlosti metodou nastavenou
v konstantě b3–01 (Volba režimu vyhledávání rychlosti).
Programovatelné digitální vstupy (H1–01 ÷ H1–05)
Nastavená
hodnota
FUNKCE
U/f
Metoda řízení
U/f
Vektor
se zpětnou bez zpětné
vazbou
vazby
8
Externí blokování - NO kontakt (blokování ve stavu sepnuto)
A
A
A
9
Externí blokování - NC kontakt (blokování ve stavu rozepnuto)
A
A
A
Diagram časového průběhu
V následujícím grafu je uveden časový průběh použití funkce „baseblock“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 48
Varispeed F7
Obr. 6.55 . Funkce „baseblock“
DŮLEŽITÉ!
Pokud používáte povel „baseblock“ v aplikaci s proměnným zatížením, nepoužívejte jej často během chodu, protože tím
můžete způsobit náhlý volný běh motoru, což může mít za následek zastavení motoru.
Pokud je mezi výstupem měniče a motorem zapojen stykač, vždy před rozepnutím stykače použijte „baseblock“.
Výstraha OH2 (Přehřátí měniče)
Pokud je programovatelný digitální vstup (H1–01 ÷ H1–05) nastaven na funkci „Výstraha při přehřátí měniče“
(B), výstraha OH2 může být sepnutím tohoto vstupu zobrazena na displeji digitálního operátoru. Poruchové
kontakty nejsou aktivovány.
Volba funkce analogového vstupu A2
Pokud je programovatelný digitální vstup (H1–01 ÷ H1–05) nastaven na funkci „Volba programovatelného
analogového vstupu A2“ (C), lze přepínáním tohoto vstupu (sepnuto/rozepnuto) akceptovat nebo blokovat
vstupní signály na vstupu A2. (Sepnuto: vstup A2 je akceptován).
Řízení měniče (pohonu) umožněno/zakázáno
Pokud je programovatelný digitální vstup (H1–01 ÷ H1–05) nastaven na tuto funkci (6A), lze přepínáním vstupu
umožnit nebo naopak zablokovat řízení. (Sepnuto: řízení umožněno).
Pokud je výstup během chodu rozepnut, měnič zastaví způsobem nastaveným v konstantě b1–03.
Blokování rozběhu a doběhu (Funkce uchování frekvence při rozběhu a doběhu)
•
Při použití této funkce lze programovatelným digitálním vstupem nastaveným na funkci „Blokování
rozběhu/doběhu“ (A) přerušit rozběh nebo doběh (zablokovat rozběhovou/doběhovou rampu), se
současným uchováním výstupní frekvence (motor je napájen aktuální frekvencí).
Po zrušení povelu blokování rozběhu/doběhu se ve zrychlování/zpomalování pokračuje.
Pokud je během blokování rozběhu/doběhu zadán povel “STOP“, motor zastaví.
Při nastavení konstanty d4–01 (Uchování frekvenční žádosti) = 1, je hodnota frekvenční žádosti uložena
v paměti. Tato frekvenční žádost je uchována dokonce i při výpadku napájení. Když je potom opětovně
zadán povel „chod“, bude motor startovat z této frekvence.
•
•
•
Související konstanty:
Konst.
č.
d4–01
Název
Uchování frekvenční
žádosti
Popis
Volba uchovávání hodnoty frekvenční žádosti (uložení v paměti).
0: Blokováno (při zastavení chodu nebo při opakovaném zapnutí
napájení je frekvenční žádost nastavena na 0)
1: Umožněno (při zastavení chodu nebo při opakovaném zapnutí
napájení měnič startuje z předchozí frekvence uchované v paměti)
Použití této funkce je umožněno při nastavení programovatelných
digitálních vstupů na funkci „Blokování rozběhu / doběhu (uchování
aktuální frekvence)“ nebo na funkce „UP“ / „DOWN“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 49
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Varispeed F7
Diagram časového průběhu
V následujícím grafu je uveden časový průběh použití funkce blokování rozběhu/doběhu.
Obr. 6.56. Funkce blokování rozběhu/doběhu
Zvyšování / snižování frekvence použitím funkcí UP / DOWN
Spínáním/rozepínáním programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 nastavených na funkce UP a DOWN lze
zvyšovat/snižovat frekvenci.
Pro použití funkce UP/DOWN nastavte dvě z konstant volby funkcí programovatelných digitálních vstupů H1–01
÷ H1–05 na hodnotu 10 (Povel UP) a na hodnotu 11 (Povel DOWN). Zajistěte použití nastavení obou dvou
vstupů, protože povely UP a DOWN jsou používány v páru! (V opačném případě bude zobrazena provozní
chyba OPE03).
V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace povelů UP a DOWN a jim odpovídající činnost.
Činnost
Rozběh
Doběh
Zadržení frekvence
Zadržení frekvence
UP
DOWN
O
X
O
X
X
O
O
X
O = stav „sepnuto“; X = stav „rozepnuto
Změna výstupní frekvence závisí na nastavených dobách rozběhu a doběhu. Zajistěte také, aby bylo nastaveno
b1–02 = 1 (spouštění z řídící svorkovnice).
Související konstanty:
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Horní limit frekvenční
žádosti
Nastavení horního omezení frekvenční žádosti v %; maximální výstupní
frekvence = 100%.
0,0
÷
110,0
100,0%
NE
A
A
A
d2–02
Dolní limit frekvenční
žádosti
Nastavení dolního omezení frekvenční žádosti v % maximální výstupní
frekvence. (Minimální hodnota pro všechny frekvence.)
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
d2–03
Dolní limit hlavní
frekvenční žádosti
Nastavení dolního limitu hlavní frekvenční žádosti v % maximální
výstupní frekvence.
0,0
÷
110,0
0,0%
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
d2–01
Pokyny k nastavení
V následujících případech nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 bude na displeji digitálního
operátoru signalizována provozní chyba OPE03 (Chyba ve volbě funkcí programovatelných digitálních vstupů).
•
Je nastavena jen jedna z funkcí UP nebo DOWN.
•
Funkce UP/DOWN a funkce „Blokování rozběhu/doběhu“ jsou nastaveny současně.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 50
Varispeed F7
Pokyny k použití:
•
•
•
•
Výstupní frekvence při použití povelů UP/DOWN je omezena nastavením horního a dolního limitu
frekvenční žádosti v konstantách d2–01 ÷ d2–03. Hodnota frekvence na analogovém vstupu A1 se zde
stává dolním limitem frekvenční žádosti. Při použití dolního limitu frekvenční žádosti nastaveného v jedné
z konstant d2–02 a d2–03 zároveň s frekvenční žádostí na vstupu A1, se dolním limitem frekvenční
žádosti stává vyšší hodnota.
Pokud je při používání funkce UP/DOWN zadán povel „chod“, výstupní frekvence zrychluje na hodnotu
dolního omezení frekvenční žádosti nastavenou v d2–02.
Při používání funkce UP/DOWN není umožněno multifrekvenční řízení.
Pokud je nastaveno d4–01 = 1 (Uchování frekvenční žádosti), je při výpadku napájení uchována aktuální
frekvence. Při opětovném zapnutí napájení a zadání povelu „chod“ motor zrychluje na hodnotu uchované
frekvence. Vynulovat uchovanou hodnotu lze aktivací povelu UP nebo DOWN během chodu.
Příklad zapojení a časový průběh
Příklad zapojení a časového průběhu při nastavení vstupu S3 na funkci „UP“ a vstupu S4 na funkci „DOWN“:
Konstanta
Název
Nastavená hodnota
H1-01
Programovatelný digitální vstup 1 (svorka S3)
10
H1-02
Programovatelný digitální vstup 2 (svorka S4)
11
Obr. 6.57. Příklad zapojení vstupů pro použití funkce UP/DOWN
* Signál „shoda rychlosti“ je aktivní, pokud motor nezrychluje ani nezpomaluje a pokud je aktivní povel „chod“.
Obr. 6.58. Časový průběh použití funkce UP/DOWN
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 51
Varispeed F7
Úprava frekvence součet / rozdíl (+/-)
Funkce úpravy frekvence (+/-) umožnuje, pomocí dvou digitálních vstupů, zvyšovat/snižovat analogovou
frekvenční žádost o hodnotu nastavenou v konstantě d4–02.
Pro využití této funkce musí být dva programovatelné digitální vstupy S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
nastaveny na funkce „Úprava frekvence–součet“ (1C) a „Úprava frekvence–rozdíl“ (1D). Ujistěte se, že jsou obě
dvě tyto funkce nastaveny současně pro dva digitální vstupy, protože funkce úpravy analogové frekvenční
žádosti je používána v páru! V opačném případě bude hlášena provozní chyba OPE03.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
d4–02
Úprava frekvence
+/–
Popis
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 ÷ 100
10%
NE
A
A
A
Nastavení hodnoty, která bude přičtena (odečtena) k (z) analogové
frekvenční žádosti, v % maximální výstupní frekvence.
Použití této funkce je umožněno při nastavení programovatelných
digitálních vstupů na funkce „Úprava frekvence – součet“ a „Úprava
frekvence – rozdíl“.
Funkce úpravy frekvence součet/rozdíl a frekvenční žádost
V následující tabulce jsou uvedeny možné kombinace vstupů jim odpovídající frekvenční žádost.
Frekvenční žádost
Analogová frekvenční
žádost + d4-02
Analogová frekvenční
žádost – d4-02
Stav vstupu nastaveného na funkci:
„Úprava frekvence – součet“ (1C)
O
X
O
X
Stav vstupu nastaveného na funkci:
„Úprava frekvence – rozdíl“ (1D)
X
O
O
X
Analogová frekvenční žádost
O = stav „sepnuto“; X = stav „rozepnuto“
Pokyny k použití:
•
•
•
Použití funkce úpravy frekvence +/- je možné, pokud je frekvenční žádost > 0 a zdrojem frekvenční žádosti
je zvolen analogový vstup (A1 nebo A2).
Pokud je hodnota „analogová frekvenční žádost – d4–02“ < 0, frekvenční žádost je nastavena na 0.
Pokud je nastavena pouze jedna z funkcí úpravy frekvence (1C nebo 1D), bude signalizována provozní
chyba OPE03 (Chyba ve volbě funkcí programovatelných digitálních vstupů).
Vzorkování analogového vstupu
Pokud je některý z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 nastaven na funkci „Vzorkování analogového
vstupu“ (H1–…… = 1E), bude v okamžiku 100 ms po sepnutí tohoto vstupu hodnota frekvenční žádosti rovna
hodnotě signálu na analogovém vstupu a provoz bude pokračovat na této frekvenci.
Obr. 6.59. Vzorkování analogového vstupu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 52
Varispeed F7
Pokyny k nastavení:
Při použití funkce vzorkování analogového vstupu nelze současně použít následující povely (funkce).
V opačném případě bude detekována provozní chyba OPE03 (Chyba ve volbě funkcí programovatelných
digitálních vstupů).
•
Uchování frekvenční žádosti při rozběhu/doběhu (Blokování rozběhu/doběhu; nastavení: A)
•
Funkce UP/DOWN (nastavení: 10,11)
•
Úprava frekvence součet/rozdíl (nastavení: 1C, 1D)
Pokyny k použití:
•
Při použití této funkce zajistěte, aby byl digitální vstup ve stavu “sepnuto“ po dobu 100 ms a více. Pokud by
byl vstup sepnut po dobu kratší, frekvenční žádost nebude uchována.
Hodnota uchované frekvenční žádosti bude vynulována při vypnutí napájení.
•
Přepnutí ovládání na doplňkovou komunikační kartu
Při nastavení H1–…… = 2 lze programovatelným digitálním vstupem nastaveným na tuto funkci přepínat zdroj
spouštění měniče a zdroj zadávání frekvenční žádosti mezi doplňkovou kartou a mezi zdroji nastavenými
v konstantách b1–01 a b1–02.
Pokud je povel „chod“ aktivní, přepínání není akceptováno.
Pokyny k nastavení:
Pro využití funkce přepínání ovládání mezi měničem a doplňkovou kartou proveďte následující nastavení:
•
Nastavte v b1–01 (Zdroj frekvenční žádosti) hodnotu různou od 3 (doplňková karta)
•
Nastavte v b1–02 (Zdroj spouštění) hodnotu různou od 3 (doplňková karta)
•
Nastavte jednu z konstant H1–01 ÷ H1–05 na funkci „2“
Stav
na vstupu
„Rozepnuto“
(OFF)
„Sepnuto“
(ON)
Volba zdroje pro zadávání frekvenční žádosti a spouštění
Měnič
(Zdroj frekvenční žádosti a zdroj spouštění nastaveny v konstantách b1-01 a b1-02).
Doplňková komunikační karta
(Je umožněno zadávání frekvenční žádosti a spouštění měniče z doplňkové komunikační karty).
Krokování (Funkce „Krokování vpřed“ a „Krokování vzad“)
Aktivace vstupů nastavených na tuto funkci umožňuje krokování motoru vpřed/vzad krokovací frekvencí
nastavenou v d1–17. Při použití krokování vpřed/vzad není nutno používat povel „chod“.
Pro použití této funkce nastavte programovatelný digitální vstup S3 ÷ S7 na funkci „Krokování vpřed“ (H1–…… =
12) nebo na funkci „Krokování vzad“ (H1–…… = 13).
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
d1–17
Žádost krokování
Popis
Nastavení žádané (krokovací) frekvence, pokud je sepnut
programovatelný vstup „výběr krokovací frekvence“ nebo
programovatelný vstup s navolenou funkcí „krokování vpřed“
nebo „krokování vzad“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 53
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 ÷ 400,00
6,00 Hz
ANO
Q
Q
Q
Varispeed F7
Programovatelné digitální vstupy (H1–01 ÷ H1–05)
Metoda řízení
Nastavená
hodnota
Funkce
12
13
U/f
U/f
se zpět
vazbou
Vektor
bez zpět.
vazby
Krokování vpřed (Sepnuto: krokování vpřed s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17)
A
A
A
Krokování vzad (Sepnuto: krokování vzad s krokovací frekvencí nastavenou v d1-17)
A
A
A
Pokyny k nastavení:
•
•
Při použití funkcí krokování vpřed a krokování vzad má krokovací frekvence prioritu před všemi ostatními
frekvenčními žádostmi.
Pokud jsou zadány povely krokování vpřed a vzad současně po dobu 500 ms a delší, měnič zastaví
způsobem nastaveným v konstantě b1–03 (Způsob zastavení).
Externí poruchy (zastavení měniče při poruše externího obvodu)
Funkce externích poruch aktivuje poruchové kontakty a zastaví chod měniče. Použití této funkce umožňuje
zastavit chod měniče při poruše periferních zařízení nebo při jiných poruchách v externích obvodech. Na displeji
digitálního operátoru se zobrazí kód poruchového hlášení EFx (Externí porucha; vstup Sx). X označuje
programovatelný digitální vstup (S3 ÷ S7), na který byl zadán signál externí poruchy. Např. pokud je vstupem
externí poruchy vstup S3, bude na displeji zobrazeno EF3.
Pro využití této funkce nastavte jeden z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (H1–01 ÷ H1–05)
na funkci 20 ÷ 2F.
Nastavovanou hodnotu (20 ÷ 2F) zvolte podle kombinace následujících tří podmínek:
•
Úroveň signálu z periferních zařízení (druh kontaktu)
•
Způsob detekce externí poruchy
•
Provoz při detekci externí poruchy (způsob zastavení nebo pokračování v provozu)
V následující tabulce je uveden vztah mezi kombinacemi uvedených podmínek a hodnotou nastavovanou
v H1–…….
Nastavená
hodnota
20
Vstupní úroveň
(druh kontaktu) *1
NO
kontakt
ANO
21
22
ANO
ANO
28
2A
ANO
2D
2E
2F
* 1.
* 2.
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Nouzové
zastavení
(PORUCHA)
Pokračování
v provozu
(VÝSTRAHA)
ANO
ANO
ANO
ANO
2B
2C
Volný
doběh
(PORUCHA)
ANO
ANO
29
Doběh po
rampě
(PORUCHA)
ANO
ANO
ANO
Provoz při zjištění poruchy (Způsob zastavení)
ANO
ANO
ANO
27
Detekce
během
chodu
ANO
ANO
25
26
Detekce
vždy
ANO
23
24
NC
kontakt
Způsob detekce
poruchy *2
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Nastavení úrovně signálu, při kterém je detekována porucha (NO kontakt: detekce ve stavu „sepnuto“, NC kontakt: detekce ve
stavu „rozepnuto“).
Nastavení, zda jsou externí poruchy detekovány stále, nebo jen za chodu.
Detekce vždy: detekce externích poruch vždy, když je zapnuto napájení měniče.
Detekce během chodu: detekce externích poruch pouze, když je měnič v provozu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 54
Varispeed F7
6.14 FUNKCE VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE
Nastavením konstant H2–01 ÷ H2–03 lze zvolit různé funkce programovatelných digitálních výstupů 1 ÷ 3
(M1–M2; M3–M4 a M5–M6). Následující kapitola je věnována popisu těchto funkcí.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Programovatelný digitální výstup 1
0 ÷ 37
0
NE
A
A
A
Volba funkce výstupu
M3-M4
Programovatelný digitální výstup 2
0 ÷ 37
1
NE
A
A
A
Volba funkce výstupu
M5-M6
Programovatelný digitální výstup 3
0 ÷ 37
2
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
H2–01
Volba funkce výstupu
M1-M2
H2–02
H2–03
Popis
Funkce „V chodu 1“ (nastavení: 0) a „V chodu 2“ (nastavení: 37)
„V chodu 1“ (H2–…… = 0)
Rozepnuto (OFF)
Sepnuto (ON)
Povel „chod“ není aktivní, na výstupu měniče není napětí.
Povel „chod“ je aktivní nebo je-li na výstupu měniče napětí.
„V chodu 2“ (H2–…… = 37)
Rozepnuto (OFF)
Sepnuto (ON)
Na výstupu měniče není frekvence (Baseblock, DC brždění, STOP).
Na výstupu měniče je frekvence.
Tyto dvě funkce digitálních výstupů je možno využívat k signalizaci provozního stavu měniče.
Obr. 6.60. Časový průběh výstupních funkcí „V chodu 1 a 2“
Nulové otáčky (nastavení: 1)
Rozepnuto (OFF)
Výstupní frekvence je vyšší než úroveň nulových otáček (b2-01).
Sepnuto (ON)
Výstupní frekvence je nižší než úroveň nulových otáček (b2-01).
Obr. 6.61. Časový průběh výstupní funkce „Nulové otáčky “
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 55
Varispeed F7
Měnič připraven k chodu (nastavení: 6)
Sepnutí výstupu nastaveného na tuto funkci signalizuje připravenost měniče k chodu, stav, kdy počáteční
inicializace měniče při spuštění proběhla bez poruch a měnič je v provozním módu.
Detekce podpětí meziobvodu (nastavení :7)
Výstup nastavený na tuto
podpětí ve ss meziobvodu.
funkci
je
ve
stavu
„sepnuto“
po
celou
dobu,
kdy
je
detekováno
Blokování (nastavení: 8)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“ (NO kontakt) po celou dobu blokování výstupu měniče
funkcí „baseblock“.
Zdroj zadávání frekvenční žádosti (nastavení: 9)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“, když je digitální operátor zvolen zdrojem frekvenční
žádosti. Pokud je pro zadávání frekvenční žádosti zvolen jiný zdroj, výstup je rozepnut.
Zdroj spouštění měniče (nastavení: A)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“, když je zvoleno spouštění měniče z digitálního
operátoru. Pokud je pro spouštění měniče zvolen jiný zdroj, výstup je rozepnut.
Porucha (nastavení: E)
Sepnutí výstupu nastaveného na tuto funkci signalizuje výskyt poruchy (mimo CPF00 a CPF01). Výstup
nespíná při výskytu minoritních poruch. (Seznam poruchových a chybových hlášení viz. kap. 7).
Minoritní porucha (nastavení: 10)
Sepnutí výstupu nastaveného na tuto funkci signalizuje výskyt minoritní poruchy (Viz. Výstrahy – kap. 7.2).
Reset poruchy (nastavení: 11)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“ během resetování poruchy (po dobu, kdy je na některý
z programovatelných digitálních vstupů zadáván povel „Reset při poruše“).
Reverzace (nastavení: 1A)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“, pokud je aktivní povel „chod vzad“ (během reverzace).
Vstup bude sepnut také během stejnosměrného brždění a blokování výstupu měniče. Při aktivním povelu „chod
vpřed“ je výstup rozepnut.
Blokování 2 (nastavení: 1B)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „rozepnuto“ (NC kontakt) po celou dobu blokování výstupu měniče
funkcí „baseblock“.
Volba motoru 2 (nastavení: 1C)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“ při výběru motoru 2.
„V chodu 2“ (nastavení: 37)
Výstup nastavený na tuto funkci je ve stavu „sepnuto“, pokud je na výstupu měniče frekvence. Během blokování
výstupu měniče, během DC brždění a při STOPu je výstup rozepnut.
Řízení měniče (pohonu) umožněno (nastavení: 38)
Sepnutí výstupu nastaveného na tuto funkci signalizuje umožnění řízení měniče (pohonu). Řízení je
umožněno/zakázáno programovatelným digitálním vstupem (nastavení 6A).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 56
Varispeed F7
6.15 MONITOROVACÍ KONSTANTY
Popis konstant používaných při monitorování analogovým a pulsním výstupem.
Konstanty analogového monitorování
Související konstanty:
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
1 ÷ 38
2
NE
A
A
A
Nastavení zesílení (násobící konstanty) výstupního signálu
programovatelného analogového výstupu 1.
Nastavte hodnotu monitorované veličiny (v %), která odpovídá úrovni
10 V / 20 mA na výstupu FM.
Maximální výstup na svorce FM je 10 V / 20 mA.
0
÷
1000,0%
100%
ANO
Q
Q
Q
Nastavení úrovně (počáteční hodnoty) monitorované veličiny
na programovatelném analogovém výstupu 1.
Nastavte hodnotu monitorované veličiny (v %), která odpovídá úrovni
0 V / 4 mA na výstupu FM.
Maximální výstup na svorce FM je 10 V / 20 mA.
-110,0
÷
+110,0%
0,0%
ANO
A
A
A
1 ÷ 38
3
NE
A
A
A
Název
H4–01
Výběr monitorované
veličiny (svorka FM)
Nastavení čísla konstanty (U1-……) monitorované na výstupu FM.
Nelze nastavit 4, 10 ÷14, 28, 34, 39 a 40.
H4–02
Zesílení výstupního
signálu (svorka FM)
H4–03
BIAS výstupního
signálu (svorka FM)
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Konst.
č.
Popis
H4–04
Výběr monitorované
veličiny (svorka AM)
Nastavení čísla konstanty (U1- ……) monitorované na výstupu AM.
Nelze nastavit 4, 10 ÷14, 28, 34, 39 a 40.
H4–05
Zesílení výstupního
signálu (svorka AM)
Nastavení zesílení (násobící konstanty) výstupního signálu
programovatelného analogového výstupu 2.
Nastavte hodnotu monitorované veličiny (v %), která odpovídá úrovni
10 V / 20 mA na výstupu AM.
Maximální výstup na svorce AM je 10 V / 20 mA.
0
÷
1000,0%
50,0%
ANO
Q
Q
Q
H4–06
BIAS výstupního
signálu (svorka AM)
Nastavení úrovně (počáteční hodnoty) monitorované veličiny
na programovatelném analogovém výstupu 2.
Nastavte hodnotu monitorované veličiny (v %), která odpovídá úrovni
0 V / 4 mA na výstupu AM.
Maximální výstup na svorce AM je 10 V / 20 mA.
-110,0
÷
+110,0%
0,0%
ANO
A
A
A
H4–07
Volba úrovně
analogového
výstupu 1 (FM)
0÷2
0
NE
A
A
A
H4–08
Volba úrovně
analogového
výstupu 2 (AM)
0÷2
0
NE
A
A
A
Nastavení úrovně výstupního signálu programovatelného analogového
výstupu 1 (svorka FM):
0: 0 až +10 V
1: –10 až +10 V
2: 4 až 20 mA
Nastavení úrovně výstupního signálu programovatelného analogového
výstupu 2 (svorka AM):
0: 0 až +10 V
1: –10 až +10 V
2: 4 až 20 mA
Volba monitorovaných veličin
Některé z veličin monitorovaných digitálním operátorem (U1–……) lze monitorovat i analogovými výstupy
FM–AC a AM–AC. Podle informací z kapitoly 5 (Tabulky uživatelských konstant) nastavte číslo monitorované
veličiny (skupina U1) do konstanty H4–01 resp. H4–04.
Úprava monitorovaných veličin
Úpravu výstupního napětí / proudu na programovatelných analogových výstupech provedete pomocí nastavení
zesílení a biasu (konstanty H4–02, H4–03, H4–05 a H4–06).
Zesílením nastavíte hodnotu napětí / proudu na analogovém výstupu odpovídající 100%-ům monitorované
veličiny.
Biasem nastavíte hodnotu napětí / proudu na analogovém výstupu odpovídající 0%-ům monitorované veličiny.
Maximální napětí / proud na analogových výstupech je 10 V / 20 mA.
Upravení měřítka
Na následujícím diagramu je zobrazen příklad vlivu úpravy zesílení a biasu na analogový výstup ve třech
různých případech:
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 57
Varispeed F7
Obr. 6.62. Úprava monitorovacího výstupu
Přepínání úrovně signálu na analogovém monitorovacím výstupu
Některé monitorované veličiny mohou nabývat kladných i záporných hodnot. Pokud mají být tyto veličiny
monitorovány na analogovém výstupu, úroveň signálu na tomto výstupu by měla být nastavena na –10 V až
+10 V (H4–07/8 = 1). Záporné hodnoty budou monitorovány záporným napětím (-10 V až 0), kladné hodnoty
kladným napětím (0 až +10 V).
Informace o tom, které z monitorovaných veličin nabývají kladných nebo záporných hodnot najdete v kapitole 5
(Uživatelské konstanty).
Konstanty pulsního monitorování
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
H6–06
Volba veličiny
pulsního
monitorovacího
výstupu
H6–07
Měřítko pulsního
monitorovacího
výstupu
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení veličiny, která bude monitorovaná pulsním výstupem
(U1- ……).
Mohou být nastaveny dva druhy veličin:
•
veličiny vztahující se k rychlosti
•
veličiny vztahující se k PID regulaci.
1, 2, 5, 20,
24, 36
2
ANO
A
A
A
Nastavení počtu pulsů v Hz odpovídajícího 100%-ní hodnotě
monitorované veličiny.
Nastavením H6-06 = 2 a H6-07 = 0 zesynchronizujete výstup
pulsního monitoru s výstupní frekvencí.
0 ÷ 32000
1440 Hz
ANO
A
A
A
Popis
Volba monitorovaných veličin
Některé z veličin monitorovaných digitálním operátorem (U1–……) lze monitorovat i na pulsním
monitorovacím výstupu MP–AC. Podle informací z kapitoly 5 (Tabulky uživatelských konstant) nastavte číslo
monitorované veličiny (skupina U1) do konstanty H6–06. Pulsní monitorování je omezeno na tyto monitorovací
konstanty: U1–01, 02, 05, 20, 24, 36.
Úprava monitorovaných veličin
Měřítko pulsního monitorovacího výstupu upravíte nastavením výstupní (pulsní) frekvence v Hz na hodnotu,
která odpovídá 100%-ům monitorované veličiny (v konstantě H6–07).
Nastavením H6–06 = 2 a H6–07 = 0 zesynchronizujete výstup pulsního monitoru s výstupní frekvencí fáze U
měniče.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 58
Varispeed F7
Pokyny k použití:
Při použití pulsního monitorovacího výstupu připojte periferní zařízení podle druhu zátěže dle následujících
informací. Pokud jsou druhy zátěže odlišné, je zde nebezpečí selhání pulsního monitorovacího výstupu měniče.
Použití pasivní zátěže (napájení z výstupních svorek)
Výstupní napětí na zátěži [V]
Zatěžovací impedance (kΩ)
min. + 5 V
min. 1,5 kΩ
min. + 8 V
min. 3,5 kΩ
min. + 10 V
min. 10 kΩ
Použití externího napájení
Externí napájecí napětí [V]
12 VDC ± 10%
15 VDC ± 10%
Maximální proud
16 mA
6.16 ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
Použití komunikace po sériové lince
Použitím protokolu sériové komunikace lze uskutečnit komunikaci mezi řídícím PLC nebo podobným zařízením
a měničem po sériové lince.
Konfigurace sériové komunikace
Sériová komunikace je konfigurována pro jedno řídící zařízení = MASTER (PLC) a maximálně 31 řízených
jednotek = SLAVE (měnič). Sériová komunikace MASTER–SLAVE obvykle začíná povelem řídícího zařízení
a pokračuje odpovědí řízené jednotky.
Master komunikuje po sériové lince v jednom okamžiku vždy pouze s jednou řízenou jednotkou. Z tohoto
důvodu je nutno před použitím sériové komunikace nastavit adresy všech řízených jednotek, aby master
pomocí těchto adres mohl s řízenými jednotkami komunikovat. Slave, který dostane řídící povel provede
specifikovanou činnost a odpoví zpět řídícímu zařízení.
Obr. 6.63. Příklad zapojení mezi PLC a měničem
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 59
Varispeed F7
Specifikace sériové komunikace
Položka
Specifikace
Rozhraní
R-422, RS-485
Komunikační cyklus
Asynchronní přenos (synchronizace START-STOP)
Přenosová rychlost:
výběr z:
1200, 2400, 4800, 9600 a 19200 bitů za sekundu
Datové bity:
fixní :
8 bitů
Parita:
výběr z:
sudá, lichá nebo žádná
Stop bity:
1
Komunikační parametry
Komunikační protokol
MEMOBUS
Počet řízených jednotek
max. 31
Zapojení svorek měniče určených pro sériovou komunikaci
Sériová komunikace využívá následující svorky měniče: S+, S–, R+ a R–. Pouze u posledního měniče
(z pohledu PLC) zařaďte zakončovací odpor sepnutím pinu 1 přepínače S1.
Obr. 6.64. Svorky sériové komunikace
DŮLEŽITÉ!
1. Oddělte komunikační kabely od kabelů silových obvodů a od ostatních vodičů a napájecích kabelů.
2. Pro komunikaci použijte stíněné párované kabely.
3. Při použití komunikačního rozhraní RS–485 zapojte svorky S+, S–, R+ a R– zvenku měniče dle následujícího
schématu.
Postup pro komunikaci s PLC
K realizaci komunikace s řídícím PLC použijte následující postup.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vypněte napájení a propojte PLC s měničem kabely sériové komunikace.
Zapněte napájení.
Nastavte pomocí digitálního operátoru potřebné konstanty sériové komunikace (H5–01 ÷ H5–07).
Vypněte napájení a vyčkejte až displej digitálního operátoru zhasne.
Znovu zapněte napájení.
Uskutečněte komunikaci s PLC po sériové lince.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 60
Varispeed F7
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
b1–01
Zdroj
frekvenční
žádosti
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení způsobu zadávání frekvenční žádosti.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (analogový vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
4: Pulsní referenční vstup
0÷4
1
NE
Q
Q
Q
0÷3
1
NE
Q
Q
Q
0 ÷ 20 *
1F
NE
A
A
A
Volba přenosové rychlosti sériové komunikace
0: 1200 bps
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
4: 19200 bps
0÷4
3
NE
A
A
A
Volba parity pro sériovou komunikaci.
0: Žádná
1: Sudá parita
2: Lichá parita
0÷2
0
NE
A
A
A
Volba metody zastavení při chybě komunikace.
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení (použití doběhové
rampy 1 nastavené v C1-02).
1: Volný doběh.
2: Nouzové zastavení (použití nouzové doby doběhu nastavené
v C1-09).
3: Pokračování provozu.
0÷3
3
NE
A
A
A
b1–02
Zdroj spouštění
Nastavení způsobu spouštění.
0: Digitální operátor
1: Svorkovnice (digitální vstup)
2: Sériová linka
3: Doplňková karta
H5–01
Adresa měniče
Nastavení adresy měniče pro komunikaci [hex].
H5–02
Přenosová rychlost
H5–03
Parita
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Popis
H5–04
Metoda zastavení
po chybě
v komunikaci
H5–05
Detekce chyby
komunikace
Nastavení, zda překročení časového limitu je nebo není detekováno
jako chyba v komunikaci.
0: Není detekována chyba
1: Je detekována chyba
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
H5–06
Čekací doba
při vysílání
Nastavení doby mezi obdržením dat měničem a začátkem vysílání.
5 ÷ 65 ms
5 ms
NE
A
A
A
H5–07
RTS řízení
zapnuto / vypnuto
Nastavení povolení/zákazu RTS řízení.
0: Zakázáno (RTS je vždy zapnuto)
1: Povoleno (RTS se zapne pouze při vysílání).
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
* Nastavením konstanty H5–01 = 0 je znemožněna odpověď měniče na sériovou komunikaci.
Komunikace po sériové lince umožňuje bez ohledu na nastavení konstant b1–01 a b1–02 provádět následující
činnosti:
•
Monitorování provozního stavu měniče
•
Nastavování a čtení konstant
•
Resetování poruch
•
Zadávání řídících povelů (Mezi povely zadávanými z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7
a řídícími povely zadávanými z PLC platí funkce OR.)
Formát přenosu
V sériové komunikaci MASTER vysílá řídící povely řízené jednotce SLAVE a SLAVE odpovídá. Formát přenosu
má pro odesílání i přijímání strukturu zobrazenou na následujícím obrázku, délka bloku dat závisí na obsahu
(funkci) řídícího povelu.
Adresa řízené jednotky (Adresa měniče)
Funkční kód
Data
Kontrola přenosu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 61
Varispeed F7
Časové intervaly v přenosu musí splňovat následující podmínky:
Obr. 6.65. Intervaly přenosu
Adresa řízené jednotky (měniče)
Nastavte adresu měniče 0 ÷ 32. Pokud nastavíte „0“, povely z řídícího zařízení obdrží všechny řízené jednotky.
Funkční kód
Funkční kódy specifikují řídící povely. V následující tabulce jsou uvedeny tři funkční kódy, které lze v sériové
komunikaci použít.
Funkční kód
[Hex]
Řídící povel
Funkce
Odpověď
Min. [Bytů]
Max. [Bytů]
Min. [Bytů]
Max. [Bytů]
03H
Čtení obsahu paměťových registrů
8
8
7
37
08H
Kontrola sériové linky
8
8
8
8
10H
Zápis do více registrů
11
41
8
8
Data
Kombinací adres paměťových registrů (testovací kód pro kontrolu sériové linky) a dat obsažených v registrech
vytvořte posloupnost dat. Délka dat závisí na druhu povelu.
Kontrola přenosu
Chyby v komunikaci jsou zjišťovány pomocí kontrolního součtu metodou CRC–16 (cyclic redundancy check).
Výsledek kontrolního součtu je uložen v datovém řetězci (16 bitů), jehož počáteční hodnota je FFFH. Hodnota
tohoto řetězce je zpracována pomocí operací ExOr a „posun“ společně s odesílaným blokem dat (adresa
měniče, funkční kód, data) a konstantní hodnotou A001H. Na konci výpočtu datový řetězec obsahuje hodnotu
kontrolního součtu.
Kontrolní součet je počítán následujícím postupem:
1.
2.
3.
4.
5.
Počáteční hodnota 16-bitového datového řetězce užívaného pro výpočet musí být nastavena na FFFFH
S počáteční hodnotou a adresou řízené jednotky je provedena operace ExOr.
Výsledek se posouvá doprava, dokud bitu přenosu nenabude hodnoty „1“.
Potom je s výsledkem kroku 3 a s konstantní hodnotou A001H provedena operace ExOr.
Po osmém posunu (pokaždé při hodnotě 1 přenosového bitu je provedena operace ExOr jako v kroku
4) je provedena operace ExOr s výsledkem předchozí operace a s následujícím blokem dat (8-bitový
funkční kód). Výsledek této operace je opět 8-krát posunut a v případě potřeby propojen použitím
operace ExOr s konstantní hodnotou A001H.
6. Stejné kroky jsou prováděny s daty, nejprve s vyšším a potom s nižším bytem, dokud nejsou všechna
data zpracována.
7. Výsledkem těchto operací je kontrolní součet, který se skládá z vyššího a nižšího bytu.
Metoda výpočtu je vysvětlena na následující příkladu –> výpočet kontrolního součtu CRC–16 s adresou měniče
02H (0000 0010) a funkčním kódem 03H (0000 0011). Výsledný CRC–16 kód je D1H pro vyšší byte a 40H
pro nižší byte. V příkladu jsou vynechána data, která jinak následují funkční kódy.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 62
Varispeed F7
Výpočet
1111 1111 1111 1111
0000 0010
1111 1111 1111 1101
0111 1111 1111 1110
Přenos
1
Popis
Počáteční hodnota
Adresa
Výsledek ExOr
Posun 1
1
Výsledek ExOr
Posun 2
0
1
Výsledek ExOr
Posun 3
Posun 4
0
1
Výsledek ExOr
Posun 5
Posun 6
0
1
Výsledek ExOr
Posun 7
Posun 8
1
Výsledek ExOr
Funkční kód
Výsledek ExOr
Posun 1
1
Výsledek ExOr
Posun 2
0
1
Výsledek ExOr
Posun 3
Posun 4
0
1
Výsledek ExOr
Posun 5
Posun 6
1
Výsledek ExOr
Posun 7
1
Výsledek ExOr
Posun 8
1010 0000 0000 0001
1101 1111 1111 1111
0110 1111 1111 1111
1010 0000 0000 0001
1100 1111 1111 1110
0110 0111 1111 1111
0011 0011 1111 1111
1010 0000 0000 0001
1001 0011 1111 1110
0100 1001 1111 1111
0010 0100 1111 1111
1010 0000 0000 0001
1000 0100 1111 1110
0100 0010 0111 1111
0010 0001 0011 1111
1010 0000 0000 0001
1000 0001 0011 1110
0000 0011
1000 0001 0011 1101
0100 0000 1001 1110
1010 0000 0000 0001
1110 0000 1001 1111
0111 0000 0100 1111
1010 0000 0000 0001
1101 0000 0100 1110
0110 1000 0010 0111
0011 0100 0001 0011
1010 0000 0000 0001
1001 0100 0001 0010
0100 1010 0000 1001
0010 0101 0000 0100
1010 0000 0000 0001
1000 0101 0000 0101
0100 0010 1000 0010
1010 0000 0000 0001
1110 0010 1000 0011
0111 0001 0100 0001
1010 0000 0000 0001
1101 0001 0100 0000
D1H
40H
Vyšší
Byte
Nižší
Byte
Výsledek ExOr
Výsledek kontrolního
součtu (CRC–16)
Příklad přenosu při sériové komunikaci
V následujících tabulkách jsou uvedeny příklady přenosu – řídící povel/odpověď – při sériové komunikaci.
Čtení obsahu paměťových registrů
Najednou lze číst obsah maximálně 16-ti paměťových registrů měniče.
Kromě jiného musí řídící povel obsahovat počáteční adresu prvního registru, obsah kterého se má číst
a celkový počet registrů, které se budou číst. Odpověď pak bude obsahovat obsah prvního a tolika
následujících registrů, kolik jich bylo zadáno nastavením počtu registrů.
Obsah paměťového registru je rozdělen na vyšších 8 a nižších 8 bitů.
Následující tabulky obsahují příklad přenosu, kdy jsou provozní stav, chyby, stav datové linky a frekvenční
žádost čteny z řízené jednotky (měniče) 2.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 63
Varispeed F7
Odpověď
(při normálním provozu)
Řídící povel
Adresa měniče
Funkční kód
Počáteční
adresa
Počet registrů
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
02H
03H
00H
20H
00H
04H
45H
F0H
Adresa měniče
Funkční kód
Počet bytů dat
První registr
Následující
registr
Následující
registr
Následující
registr
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
02H
03H
08H
00H
65H
00H
00H
00H
00H
01H
F4H
AFH
82H
Odpověď
(při poruše)
Adresa měniče
Funkční kód
Chybový kód
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
02H
83H
03H
F1H
31H
Kontrola sériové linky
Při funkci „kontrola sériové linky“ je řídící povel rovnou, bez změny obsahu, odeslán zpět jako odpověď
pro kontrolu komunikace mezi řídícím zařízení (MASTER) a řízenou jednotkou (SLAVE). Můžete nastavit vlastní
„test kód“ a hodnoty dat.
Následující tabulky obsahují příklad přenosu při testu sériové linky s řízenou jednotkou (měničem) 1.
Odpověď
(při normálním provozu)
Řídící povel
Adresa měniče
Funkční kód
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Test kód
Data
Kontrolní
součet
01H
08H
00H
00H
A5H
37H
DAH
8DH
Adresa měniče
Funkční kód
Test kód
Data
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
01H
08H
00H
00H
A5H
37H
DAH
8DH
Odpověď
(při poruše)
Adresa měniče
Funkční kód
Chybový kód
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
01H
89H
01H
86H
50H
Zápis do více registrů
Zápis do paměťových registrů měniče probíhá obdobně jako čtení obsahu registrů, tzn. že řídící povel musí
obsahovat počáteční adresu prvního registru, do kterého se má zapisovat a celkový počet registrů, do kterých
se bude zapisovat.
Data, která se mají zapisovat, musí být seřazena postupně podle pořadí adres příslušných paměťových
registrů, do kterých mají být zapsána. Zápis začíná od adresy specifikované v řídícím povelu. Data musí být
v pořadí vyšších 8 a nižších 8 bitů.
Následující tabulky obsahují příklad přenosu nastavení povelu „chod vpřed“ s frekvenční žádostí
pro měnič s adresou 01H.
Odpověď
(při normálním provozu)
Řídící povel
Adresa měniče
Funkční kód
Počáteční
adresa
Počet registrů
Počet bytů dat
Data prvního
registru
Následující
data
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
01H
10H
00H
01H
00H
02H
04H
00H
01H
02H
58H
63H
39H
Adresa měniče
Funkční kód
Počáteční
adresa
Počet registrů
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
Vyšší
Nižší
01H
10H
00H
01H
00H
02H
10H
08H
60 Hz
Odpověď
(při poruše)
Adresa měniče
Funkční kód
Chybový kód
Kontrolní
součet
Vyšší
Nižší
01H
90H
02H
CDH
C1H
POZN.: Počet bytů dat = 2 x počet registrů.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 64
Varispeed F7
Tabulky dat
Typy dat:
referenční data
monitorovací data
data pro simultánní přenos
Referenční data
Referenční data lze číst a zapisovat. Nelze je použít k monitorování.
Číslo registru
0000H
Obsah
Rezervováno
Spouštění a vstupní povely
0001H
Bit 0
Povel chod vpřed/stop
1: CHOD
0: STOP
Bit 1
Chod vpřed/vzad
1: VZAD
0: VPŘED
Bit 2
Externí porucha
1: PORUCHA (EFO)
Bit 3
Reset poruchy
1: RESET
Bit 4
ComNet
Bit 5
ComCtr
Bit 6
Programovatelný vstup 3
Bit 7
Programovatelný vstup 4
Bit 8
Programovatelný vstup 5
Bit 9
Programovatelný vstup 6
Bit A
Programovatelný vstup 7
Bity B až F
0002H
0003H ÷ 0005H
Není používáno
Frekvenční žádost (Jednotky nastavte v konstantě o1–03)
Není používáno
0006H
Žádaná hodnota PID regulace
0007H
Nastavení analogového výstupu 1 (-11V/-726 ÷ 11V/726) –> 10V = 660
0008H
Nastavení analogového výstupu 2 (-11V/-726 ÷ 11V/726) –> 10V = 660
Nastavení programovatelných digitálních výstupů
0009H
Bit 0
Programovatelný digitální výstup 1 (M1–M2)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 1
Programovatelný digitální výstup 2 (M3–M4)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 2
Programovatelný digitální výstup 3 (M5–M6)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bity 3 až 5
Bit 6
Nastavení výstupu poruchového kontaktu (MA–MC) pomocí bitu 7
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 7
Poruchový kontakt (MA–MC)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
1: Umožněn
0: Blokován
Bit 8 až F
000AH ÷ 000EH
Není používáno
Není používáno
Není používáno
Nastavení volby reference
000FH
Bit 0
Není používáno
Bit 1
Vstup žádané hodnoty PID regulace
Bit 3 až B
Není používáno
Bit C
Vstup dat pro simultánní přenos na svorce S5
1: Umožněn
0: Blokován
Bit D
Vstup dat pro simultánní přenos na svorce S6
1: Umožněn
0: Blokován
Bit E
Vstup dat pro simultánní přenos na svorce S7
1: Umožněn
0: Blokován
Bit F
Není používáno
POZN.: Do všech nepoužívaných bitů zapište 0. Do rezervovaných registrů nezapisujte žádná data.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 65
Varispeed F7
Monitorovací data
Monitorovací data lze pouze číst.
Číslo registru
Obsah
Stav měniče
0020H
Bit 0
Chod
1: CHOD
0: STOP
Bit 1
Reverzace
1: CHOD VZAD
0: CHOD VPŘED
Bit 2
Připravenost měniče
1: ANO
1: NE
Bit 3
Porucha
1: PORUCHA
Bit 4
Chyba nastavení dat
1: CHYBA
Bit 5
Programovatelný digitální výstup 1 (M1–M2)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 6
Programovatelný digitální výstup 2 (M3–M4)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 7
Programovatelný digitální výstup 3 (M5–M6)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bity 8 až F
Není používáno
Specifikace poruchy
0021H
Bit 0
Nadproud (OC), Zemní zkrat (GF)
Bit 1
Přepětí v meziobvodu (OV)
Bit 2
Přetížení měniče (OL2)
Bit 3
Přehřátí měniče (OH1, OH2)
Bit 4
Přehřátí brzdového odporu / brzdného tranzistoru (rH, rr)
Bit 5
Přepálení pojistky (PUF)
Bit 6
Ztráta zpětné vazby PID regulátoru (FbL)
Bit 7
Externí porucha (EF, EFO)
Bit 8
Porucha řízení (CPF)
Bit 9
Přetížení motoru (OL1) nebo Detekce přetížení 1 (OL3)
Bit A
Přerušení obvodu zpětné vazby (PGO), Překročení rychlosti (OS), Nadměrná odchylka rychlosti (DEV)
Bit B
Podpětí v meziobvodu (UV)
Bit C
Podpětí v meziobvodu (UV1), Podpětí v ovládacích obvodech (UV2), Porucha v nabíjecím obvodu (UV3),
výpadek napájení
Bit D
Výpadek výstupní fáze (LF)
Bit E
Porucha sériové komunikace (CE)
Bit F
Chyba v připojení digitálního operátoru (OPR)
Stav přenosové linky
0022H
Bit 0
Zápis dat
Bit 1
Není používáno
Bit 2
Není používáno
Bit 3
Chyby horní a dolní limity
Bit 4
Chyba integrity dat
Bity 5 až F
0023H
0024H
0025H
0026H
0027H
0028H
Frekvenční
žádost
Výstupní
frekvence
Výstupní
napětí
Výstupní
proud
Výkon
motoru
Žádaná
hodnota
momentu
Není používáno
Monitorovací konstanta U1–01
Monitorovací konstanta U1–02
Monitorovací konstanta U1–06
Monitorovací konstanta U1–03
Monitorovací konstanta U1–08
Monitorovací konstanta U1–09
0029H
Není používáno
002AH
Není používáno
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 66
Varispeed F7
Číslo registru
Obsah
Stav vstupních svorek řídící svorkovnice
002BH
Bit 0
Vstup S1
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 1
Vstup S2
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 2
Programovatelný digitální vstup S3
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 3
Programovatelný digitální vstup S4
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 4
Programovatelný digitální vstup S5
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 5
Programovatelný digitální vstup S6
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 6
Programovatelný digitální vstup S7
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 7 až F
Není používáno
Stav měniče
002CH
Bit 0
Chod
1: CHOD
Bit 1
Nulové otáčky
1: NULOVÉ OTÁČKY
Bit 2
Shoda frekvence
1: SHODA
Bit 3
Uživatelsky definovaná shoda frekvence
1: SHODA
Bit 4
Detekce frekvence 1
1: Výstupní frekvence ≤ L4–01
Bit 5
Detekce frekvence 2
1: Výstupní frekvence ≥ L4–01
Bit 6
Měnič připraven
1: Připraven
Bit 7
Detekce podpětí
1: Detekováno podpětí
Bit 8
Base Block
1: Blokování výstupu měniče
Bit 9
Zdroj frekvenční žádosti
1: Jiný
0: Komunikační doplněk
Bit A
Zdroj spouštění
1: Jiný
0: Komunikační doplněk
Bit B
Detekce přetížení
1: Detekováno přetížení
Bit C
Ztráta frekvenční žádosti
1: ZTRÁTA
Bit D
Restart umožněn
1: RESTART
Bit E
Porucha (zahrnuje i překročení časového limitu)
1: Při výskytu poruchy
Bit F
Překročení časového limitu sériové komunikace
1: PŘEKROČENÍ
Stav výstupních svorek řídící svorkovnice
002DH
Bit 0
Programovatelný digitální výstup 1 (M1–M2)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 1
Programovatelný digitální výstup 2 (M3–M4)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 2
Programovatelný digitální výstup 3 (M5–M6)
1: Sepnuto
0: Rozepnuto
Bit 3 až F
002EH ÷ 0030H
0031H
0032H ÷ 0037H
Není používáno
Není používáno
Stejnosměrné napětí meziobvodu
Není používáno
0038H
Zpětná vazba (maximální výstupní frekvence = 100%; rozlišení 0,1%; bez znaménka)
0039H
Vstup PID regulátoru (maximální výstupní frekvence = 100%; rozlišení 0,1%; se znaménkem)
003AH
Výstup PID regulátoru (maximální výstupní frekvence = 100%; rozlišení 0,1%; se znaménkem)
003BH
CPU – číslo software
003CH
Flash – číslo software
Specifikace poruchy v komunikaci
003DH
Bit 0
Chyba kontrolního součtu
Bit 1
Chybná délka dat
Bit 2
Není používáno
Bit 3
Chyba parity
Bit 4
Přetečení
Bit 5
Chyba rámce
Bit 6
Překročení časového limitu
Bity 7 až F
Není používáno
003EH
Nastavení výkonu
003FH
Způsob řízení
POZN.: Specifikace chyby komunikace je uchována do doby, než je zadán povel „reset poruchy“ (lze zadat i během chodu měniče).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 67
Varispeed F7
Data pro simultánní přenos
Pomocí dat pro simultánní přenos lze zadat řídící povel současně všem řízeným jednotkám SLAVE. Adresa
řízené jednotky (měniče) v řídícím povelu musí být nastavena na 00H. Povel obdrží všechny jednotky, ale
neodpovídají.
Data pro simultánní přenos (pouze čtení).
Číslo registru
Obsah
Řídící signál
Bit 0
0001H
1: CHOD
0: STOP
1: VZAD
0: VPŘED
Bit 1
Povel reverzace
Bit 2 a 3
Není používáno
Bit 4
Externí porucha
1: PORUCHA
Bit 5
Reset poruchy
1: RESET
Bit 6 až B
0002H
Povel chod
Není používáno
Bit C
Programovatelný digitální vstup S5
Bit D
Programovatelný digitální vstup S6
Bit E
Programovatelný digitální vstup S7
Bit F
Není používáno
Frekvenční žádost
POZN.: Bity, které nejsou využívány pro simultánní vysílání jsou využity jako lokální bity jednotlivých stanic.
ENTER
Při zápisu konstant z řídícího PLC do měniče pomocí sériové komunikace jsou konstanty přechodně uloženy
v oblasti dat pro konstanty v měniči. Konstanty se musí aktivovat pomocí povelu „ENTER“.
Dva typy povelu ENTER:
1. Povel ENTER, který aktivuje data konstant v paměti RAM (0910H).
2. Povel ENTER, který zapíše data do paměti EEPROM v měniči současně s aktivací dat v paměti RAM
(0900H).
Povel „ENTER“ je umožněn zápisem „0“ do registru 0900H nebo 0910H.
Číslo registru
Obsah
0900H
Zapíše obsah konstant do paměti EEPROM, paměť RAM je obnovena.
0910H
Obsah konstant se nezapíše do EEPROM, ale je pouze obnoven v paměti RAM.
POZN.:
Maximální počet možných zápisů do paměti EEPROM je 100.000. Nezadávejte příliš často povel „ENTER“ (0900H) pro zápis
do EEPROM.
Registry povelu „ENTER“ jsou pouze pro zápis. Následkem čtení obsahu registru se proto adresa registru stane neplatnou
(Chybový kód: 02H).
Chybové kódy
V následující tabulce je uveden přehled chybových kódů sériové komunikace.
Chybový kód
Obsah
01H
Chybný funkční kód
•
Řídícím PLC byl vyslán neplatný funkční kód (jiný než 03H, 08H nebo 10H).
02H
Neplatné číslo registru
•
Pokus o přístup do registru, jehož adresa není nikde uložena.
•
Při odesílání dat pro simultánní přenos byla nastavena jiná počáteční adresa než 0001H nebo 0002H.
03H
Neplatný počet bytů
•
Počet bytů bloku dat, který má být zapisován nebo čten je mimo rozsah 0 ÷ 16.
•
V režimu zapisování není počet bytů dat roven dvojnásobku počtu registrů.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 68
Varispeed F7
Chybový kód
Obsah
21H
Chybné nastavení dat
•
V řídících datech nebo při zápisu konstant se vyskytla chyba horní nebo dolní limity.
•
Při zápisu bylo zjištěno chybné nastavení konstant.
22H
Chyba v režimu zapisování
•
Pokus o zápis konstant do měniče během chodu.
•
Pokus o zápis pomocí povelu „ENTER“ během chodu.
•
Pokus o zápis konstant (mimo A1–00 ÷ A1–05, E1–03 nebo o2–04) při poruše CPF03 (chyba paměti EEPROM).
•
Pokus o zápis dat určených pouze pro čtení.
23H
Zápis během poruchy UV (podpětí)
•
Zápis konstant do měniče během výstražného hlášení UV (podpětí v meziobvodu)
•
Zápis pomocí povelu „ENTER“ během výstražného hlášení UV (podpětí v meziobvodu)
24H
Chyba zápisu během zpracování konstant
•
Pokus o zápis konstant během zpracovávání konstant v měniči.
Řízená jednotka neodpovídá
V následujících případech „SLAVE“ ignoruje funkci „zápis“:
•
Jestliže je v řídícím povelu detekována chyba komunikace (přetečení, rámce, parity či kontrolního součtu).
•
Jestliže adresa řízené jednotky obsažena v řídícím povelu a adresa v měniči nesouhlasí.
•
Jestliže mezera mezi dvěma bloky (8 bitů) přenosu překročí 24 bitů.
•
Při chybné délce dat řídícího povelu.
Pokyny k použití:
Pokud je v povelu použita adresa řízené jednotky „0“, všechny měniče provedou zápis, ale neodesílají odpověď
řídícímu zařízení.
Self-test
Měnič má zabudovánu funkci self-testu pro testování obvodů komunikačního rozhraní. Funkce používá části
připojeného komunikační zařízení pro příjem dat vysílaných měničem a tím pro kontrolu normálního průběhu
komunikace.
Pro použití funkce self–testu postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
Zapněte napájení měniče a nastavte do konstanty H1–05 hodnotu „67“ (Režim testování komunikace).
Vypněte napájení měniče.
Zapojte svorkovnici podle schématu na obrázku 6.66.
Sepnutím pinu 1 DIP přepínače 1 zařaďte zakončovaní odpor.
Zapněte napájení měniče.
Obr. 6.66. Zapojení svorek řídící svorkovnice pro testování
Během normálního provozu bude na displeji digitálního operátoru zobrazeno „PASS“.
Při výskytu chyby je na displeji zobrazeno chybové hlášení „CE“ (Porucha sériové komunikace),
poruchové kontakty a signál „Měnič připraven k chodu (READY)“ je ve stavu „OFF“.
sepnuty
Použití časovače
Programovatelné digitální vstupy S3 ÷ S7 (H1–……) lze použít pro vstupy funkce časovače a programovatelné
digitální výstupy M1–M2, M3–M4 a M5–M6 (H2–……) jako výstupy funkce časovače.
Nastavením zpoždění lze předcházet zakvitávání senzorů a přepínačů.
•
Nastavte jednu z konstant H1–01 ÷ H1–05 na funkci „Vstup časovače“ (18).
•
Nastavte funkci „Výstup časovače“ (12) v konstantě H2–01 ÷ H2–03.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 69
Varispeed F7
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
b4–01
Zpoždění časovače
při zapnutí
b4–02
Zpoždění časovače
při vypnutí
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení zpoždění časovače (doba necitlivosti) při zapnutí
v sekundách.
Funkční, pokud jsou v H1-…… a v H2-…… nastaveny funkce „vstup
a výstup časovače“.
0,0
÷
3000,0
0,0 s
NE
A
A
A
Nastavení zpoždění časovače (pásmo necitlivosti) při vypnutí
v sekundách.
Funkční, pokud jsou v H1-…… a v H2-…… nastaveny funkce „vstup
a výstup časovače“.
0,0
÷
3000,0
0,0 s
NE
A
A
A
Popis
Příklad nastavení
Pokud je vstup časovače sepnut po dobu delší než je nastavená hodnota b4–01, sepne se výstup časovače.
Pokud je vstup časovače rozepnut po dobu delší než je nastavená hodnota b4–02, výstup časovače se
rozepne. Na následujícím obrázku je časový diagram průběhu funkce časovače.
Obr. 6.67. Funkce časovače
Použití řízení PID regulátorem
PID regulace je způsob jak přizpůsobit skutečnou hodnotu (hodnota zjištěna zpětnou vazbou) žádané hodnotě.
Kombinací proporcionálního (P) integračního (I) a derivačního (D) řízení lze řídit systém s kolísáním zátěže.
Charakteristika PID regulace:
P složka řízení
Výstup P–složky PID regulátoru je úměrný odchylce na vstupu. Použitím samotného
proporcionálního řízení nelze odchylku plně eliminovat.
I složka řízení
Výstupem I–složky PID regulátoru je integrál odchylky na vstupu. Současným použitím
proporcionálního a integračního řízení lze plně eliminovat odchylku.
D složka řízení
Výstupem D–složky PID regulátoru je derivace odchylky na vstupu. Přidání derivačního
řízení rapidně vylepšuje odezvu.
PID regulace
Pro porozumění rozdílu mezi jednotlivými složkami PID regulace je na následujícím schématu uveden příklad,
kdy výstup obsahuje všechny tři složky PID řízení při konstantní odchylce (rozdílu žádané a skutečné hodnoty).
Obr. 6.68. Řízení PID regulátorem
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 70
Varispeed F7
Použití řízení PID regulátorem
V následující tabulce jsou uvedeny příklady použití PID řízení u měničových aplikací.
Aplikace
Popis řízení
•
•
Regulace otáček
Příklad použitých čidel
Rychlost strojního zařízení je upravována tak, aby odpovídala žádané hodnotě.
Informace o rychlosti z jiného strojního zařízení lze zadávat jako žádanou hodnotu
a s použitím zpětné vazby skutečné rychlosti lze provádět synchronizaci řízení.
Tachometrické dynamo
Řízení tlaku
Zpětnou vazbou je údaj o tlaku; je prováděno řízení konstantního tlaku.
Čidlo tlaku
Řízení průtoku
Zpětnou vazbou je průtok, který je potom řízen s vyšší přesností
Čidlo průtoku
Řízení teploty
Zpětnou vazbou je zjišťovaná hodnota teploty, která je pak upravována pomocí
ventilátoru.
•
•
Termočlánek
Termistor
Související konstanty:
Konst.
č.
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷4
0
NE
A
A
A
Nastavení P- složky PID regulátoru.
Při nastavení 0,00 není proporcionální řízení použito.
0,00 ÷ 25,00
1,00
ANO
A
A
A
Nastavení integrační časové konstanty PID regulátoru v sekundách.
Při nastavení 0,0 není integrační řízení použito.
0,0 ÷ 360,0
1,0 s
ANO
A
A
A
Nastavení omezení integrace v % maximální výstupní frekvence.
0,0 ÷ 100,0
100,0%
ANO
A
A
A
Nastavení derivační časové konstanty PID regulátoru v sekundách.
Při nastavení 0,00 není derivační řízení použito.
0,00 ÷ 10,00
0,00 s
ANO
A
A
A
Název
Popis
0: Není povoleno řízení PID regulátorem
1: Povoleno řízení PID regulátorem (derivace odchylky)
2: Povoleno řízení PID regulátorem (derivace zpětné vazby)
3: Povoleno řízení PID regulátorem (frekvenční žádost + výstup
PID regulátoru, derivace odchylky)
4: Povoleno řízení PID regulátorem (frekvenční žádost + výstup
PID regulátoru, derivace zpětné vazby)
b5–01
Volba způsobu řízení
PID regulátorem
b5–02
Proporcionální
zesílení (P)
b5–03
Integrační časová
konstanta (I)
b5–04
Omezení integrační
složky
b5–05
Derivační časová
konstanta (D)
b5–06
Omezení PID
regulátoru
Nastavení omezení PID regulace v % maximální výstupní frekvence.
0,0 ÷ 100,0
100%
ANO
A
A
A
b5–07
Úprava odchylky PID
regulace
Nastavení odchylky PID regulace v % maximální výstupní frekvence.
-100,0
÷
+100,0
0,0%
ANO
A
A
A
b5–08
Zpoždění PID
regulátoru
Nastavení zpoždění referenční frekvence na výstupy PID regulátoru
v sekundách. Obvykle není třeba nastavovat.
0,00 ÷ 10,00
0,00 s
ANO
A
A
A
b5–09
Volba polarity
výstupu PID
regulátoru
Nastavení polarity výstupu PID regulátoru (vpřed/vzad).
0: Výstup PID regulátoru vpřed
1: Výstup PID regulátoru vzad
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
b5–10
Zesílení výstupu PID
regulátoru
Nastavení zesílení výstupu PID regulátoru.
0,0 ÷ 25,0
1,0
NE
A
A
A
b5–11
Záporný výstup PID
regulátoru
0: Nulové omezení při záporné hodnotě výstupu PID regulátoru.
1: Reverzace při záporné hodnotě výstupu PID regulátoru.
(Nulové omezení je aktivní vždy při zákazu reverzace v konst. b1-04.)
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
b5–12
Detekce ztráty
zpětné vazby
0÷2
0
NE
A
A
A
b5–13
Úroveň detekce
ztráty zpětné vazby
Nastavení úrovně ztráty zpětné vazby v %; maximální výstupní
frekvence = 100%.
0 ÷ 100
0%
NE
A
A
A
b5–14
Časová konstanta
ztráty zpětné vazby
Nastavení doby pro detekci ztráty zpětné vazby v sekundách.
0,0 ÷ 25,5
1,0 s
NE
A
A
A
b5–15
Úroveň funkce
klidového stavu PID
regulátoru
Nastavení počáteční úrovně (frekvence) funkce klidového stavu PID
regulátoru.
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz
NE
A
A
A
b5–16
Časová konstanta
funkce klidového
stavu PID regulátoru
Nastavení doby pro aktivaci funkce klidového stavu PID regulátoru.
0,0 ÷ 25,5
0,0 s
NE
A
A
A
b5–17
Doba rozběhu /
doběhu při žádosti
PID regulace
Nastavení doby rozběhu/doběhu při žádosti PID regulace v sekundách.
0,0 ÷ 25,5
0,0 s
NE
A
A
A
b5–18
Volba nastavování
žádané hodnoty PID
regulace
0: Blokováno
1: Umožněno
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
b5–19
Žádaná hodnota PID
regulace
Nastavení žádané hodnoty PID regulace.
0 ÷ 100,0 %
0
NE
A
A
A
H6–01
Volba funkce
pulsního
referenčního vstupu
0: Frekvenční žádost
1: Zpětná vazba (současná hodnota) pro PID regulátor
2: Žádaná hodnota PID regulace
0÷2
0
NE
A
A
A
0: Ztráta zpětné vazby není zjišťována.
1: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Provoz pokračuje, varování na displeji
digitálního operátoru, poruchové kontakty nejsou aktivovány.
2: Zjišťování ztráty zpětné vazby. Zastavení volným doběhem, hlášení
poruchy na displeji operátoru, aktivovány poruchové kontakty.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 71
Varispeed F7
Monitorované veličiny (U1–……)
Nastavená
hodnota
Název
U1–24
Metoda řízení
Vektor
U/f se
bez
zpětnou
zpětné
vazbou
vazby
Popis
Úroveň
na analogovém výstupu
Min.
jednotka
U/f
Hodnota zpětné vazby
Monitoruje skutečnou hodnotu
při řízení PID regulátorem.
10 V ~ 100% skutečné
hodnoty
0,01%
A
A
A
U1-36
Velikost regulační
odchylky při PID
regulaci
Monitoruje rozsah PID
regulátoru.
10 V ~ 100% vstupu
PID regulátoru
0,01%
A
A
A
U1–37
Velikost výstupu PID
regulace
A
A
A
Žádost PID regulace
10 V ~ 100% výstupu
PID regulátoru
10 V ~ 100% žádané
hodnoty PID regulace
0,01%
U1–38
Monitoruje řídící výstup PID
regulátoru.
Monitoruje nastavenou žádost
PID regulace.
0,01%
A
A
A
Programovatelné digitální vstupy (H1–01 ÷ H1–05)
Nastavená
hodnota
Funkce
U/f
Metoda řízení
U/f
Vektor
se
bez
zpětnou
zpětné
vazbou
vazby
19
Zrušení PID regulace (Sepnuto: Vyřazení PID regulátoru z činnosti)
A
A
A
30
Reset integrační složky PID regulátoru (v případě, že je zadán povel reset nebo při
zastavení během řízení PID regulátorem)
A
A
A
31
Uchování integrační složky PID regulátoru (Sepnuto: uchování)
A
A
A
34
PID soft-start
A
A
A
35
Přepínání vstupní charakteristiky PID regulátoru
A
A
A
Programovatelný analogový vstup (H3–09)
Nastavená
hodnota
Funkce
U/f
Metoda řízení
U/f
Vektor
se
bez
zpětnou
zpětné
vazbou
vazby
B
Zpětná vazba PID regulátoru (skutečná hodnota)
Maximální výstupní frekvence
A
A
A
C
Žádaná hodnota PID regulace
Maximální výstupní frekvence
A
A
A
Provoz PID regulátoru
V následují tabulce jsou uvedeny čtyři druhy provozu PID regulátoru, které lze zvolit v konstantě b5–01.
Nastavená
hodnota
Způsob řízení
1
Výstup z PID regulátoru se stává výstupní frekvencí měniče a je použita derivace odchylky (rozdílu mezi hodnotou zpětné
vazby a žádanou hodnotou PID regulace).
2
Výstup z PID regulátoru se stává výstupní frekvencí měniče a je použita derivace zpětné vazby.
3
Výstup z PID regulátoru je přidáván jako kompenzující hodnota k výstupní frekvenci měniče a je použita derivace odchylky
(rozdílu mezi hodnotou zpětné vazby a žádanou hodnotou PID regulace).
4
Výstup z PID regulátoru je přidáván jako kompenzující hodnota k výstupní frekvenci měniče a je použita derivace zpětné
vazby.
Zadávání vstupních hodnot pro PID regulaci
Způsoby zadávání žádané hodnoty PID regulace
Způsob zadávání žádané hodnoty pro PID regulaci se volí nastavením konstanty b1–01 (Zdroj frekvenční
žádosti). Obvykle je hodnota frekvenční žádosti zadávaná způsobem zvoleným v b1–01 žádanou hodnotou
pro PID regulátor, lze ale zvolit i zadávání žádané hodnoty způsoby uvedenými v následující tabulce.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 72
Varispeed F7
Způsob zadávání žádané hodnoty
PID regulace
Programovatelný analogový vstup A2
MEMOBUS registr 0006H
Pulsní referenční vstup
Konstanty
POZN.:
Nastavení
Nastavte H3–09 = C. Také se ujistěte , že v H6–01 je nastavena 1.
Nastavte bit 1 registru pro sériovou komunikaci 000FH na 1 (umožnění/zákaz zadávání žádané
hodnoty PID regulace sériovou komunikací) proto, aby bylo možno použít obsah registru 0006H
jako žádanou hodnotu.
Nastavte H6–01 = 2.
Pokud je konstanta b5–18 = 1, hodnota v konstantě b5–19 se stává žádanou hodnotou PID
regulace.
Při použití PID regulátoru se hodnota frekvenční žádosti nastavená a zobrazená na digitálním operátoru v Hz stává žádanou
hodnotou PID regulace, avšak interně je hodnota žádosti používána v %. Pro přepočet platí následující vztah:
Žádaná hodnota PID regulace [%] =
frekvenční žádost [Hz]
max. výstupní frekvence [Hz]
x 100 %
Způsoby zadávání zpětné vazby pro PID regulaci
Pro vstup zpětné vazby zvolte jeden ze způsobů uvedených v následující tabulce.
Způsob zadávání zpětné vazby
Nastavení
Programovatelný analogový vstup
Nastavte H3–09 = B.
Pulsní referenční vstup
Nastavte H6–01 = 1.
POZN.:
Žádanou hodnotu PID regulace a hodnotu zpětné vazby upravte podle způsobu zadávání následovně:
•
Analogový vstup: Upravte zesílení a bias analogového vstupu.
•
Pulsní referenční vstup: Upravte měřítko, zesílení a bias pulsního vstupu.
Příklady upravení PID regulace
Potlačení překmitu
Při výskytu překmitu snižte proporcionální zesílení (P) a zvyšte integrační časovou konstantu (I).
Obr. 6.69. Potlačení překmitu při řízení PID regulátorem
Nastavení podmínek pro rychlou stabilizaci řízení
Pro rychlou stabilizaci řízení, nebo při výskytu překmitu snižte integrační časovou konstantu (I), a prodlužte
dobu derivace (zvyšte nastavení derivační časové konstanty).
Obr. 6.70. Rychlá stabilizace řízení při použití PID regulátoru
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 73
Varispeed F7
Potlačení nízkofrekvenčních vibrací
Pro potlačení vibrací s periodou výskytu delší než je integrační časová konstanta (I), prodlužte čas integrace (I).
Obr. 6.71. Potlačení nízkofrekvenčních vibrací
Potlačení vysokofrekvenčních vibrací
Pokud dochází k výskytu vibrací s krátkou periodou výskytu, která je téměř shodná s nastavením derivační
časové konstanty (D), je derivace příliš silná. Pro potlačení vibrací zkraťte čas derivace (D).
Pokud vibrace pokračují i přesto, že je derivační časová konstanta nastavena na 0,00 (derivační řízení je
vyřazeno z činnosti), snižte proporcionální zesílení (P), nebo zvyšte nastavení konstanty zpoždění PID
regulátoru.
Obr. 6.72. Potlačení vysokofrekvenčních vibrací
Pokyny k nastavení:
•
•
•
•
•
•
•
•
Konstanta b5–04 je v režimu řízení PID regulátorem používaná proto, aby výsledná hodnota integrační
složky řízení nepřekročila stanovenou hodnotu. Při náhlých změnách zatížení se reakce měniče zpožďuje,
což může způsobit poškození strojního zařízení nebo zastavení motoru. Pro zrychlení odezvy měniče
na změny zatížení v tomto případě snižte nastavenou hodnotu.
Konstanta b5–06 slouží k omezení výstupu PID regulátoru tak, aby výstupní hodnota nepřekročila
stanovenou velikost. Konstanta se nastavuje v %; maximální výstupní frekvence = 100%.
Konstanta b5–07 se používá k úpravě offsetu PID regulátoru. Hodnota v konstantě se nastavuje
v násobcích 0,1 %; maximální výstupní frekvence = 100%.
V konstantě b5–08 nastavte zpoždění na řídícím výstupu PID regulátoru. V případě vysokého tření nebo
nízké rigidity strojního zařízení umožňuje tato konstanta předcházet rezonanci zařízení. Z tohoto důvodu
nastavte konstantu na dobu delší, než je doba periody rezonanční frekvence. Zvyšte nastavení této
konstanty pro snížení citlivosti měniče.
Pomocí konstanty b5–09 lze změnit polaritu výstupu PID regulátoru. Pokud nyní při opačné polaritě
žádaná hodnota PID regulace roste, výstupní frekvence se bude snižovat. Tato funkce je využitelná např.
u vakuových vývěv.
Konstantou b5–10 lze zesílit výstup PID regulátoru. Umožněte použití této konstanty pro úpravu velikosti
kompenzace v případě, že je hodnota výstupu PID regulátoru přidávána k frekvenční žádosti (v režimech
provozu PID regulátoru b5–01 = 3 nebo 4).
V případě záporné hodnoty na výstupu PID regulátoru lze konstantou b5–11 určit stav na výstupu měniče.
I když je nastavením b1–04 = 1 umožněna reverzace, při volbě b5–11 = 0 je výstup PID regulátoru
omezen na „0“.
Použitím konstanty b5–17 lze žádanou hodnotu PID regulace zvyšovat/snižovat pomocí funkce
doběhové/rozběhové rampy v režimu PID regulace (PID soft-start).
Normálně používaná rozběhová/doběhová rampa je přidělena podle nastavení až po PID regulaci, takže
může dojít k výskytu kmitání strojního zařízení a rezonanci s PID řízením. Pomocí b5–17 lze tomuto stavu
předcházet.
Použití funkce PID soft-startu lze umožnit/zablokovat pomocí programovatelného digitálního vstupu
nastaveného na funkci „34“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 74
Varispeed F7
Blokové schéma PID regulátoru
Obr. 6.73. Blokové schéma PID regulátoru
Ztráta zpětné vazby
Při řízení PID regulátorem vždy použijte funkci detekce ztráty zpětné vazby. V opačném případě může při ztrátě
zpětné vazby výstupní frekvence měniče zrychlit až na hodnotu maximální výstupní frekvence.
Při nastavení b5–12 = 1 bude při poklesu zpětné vazby pod hodnotu b5–13 (Úroveň detekce ztráty zpětné
vazby) po dobu delší než je čas nastavený v b5–14 (Časová konstanta ztráty zpětné vazby) bude signalizována
výstraha ztráty zpětné vazby PID regulátoru (výstražně hlášení Fbl) a provoz měniče bude pokračovat.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 75
Varispeed F7
Ve stejné situaci, ale při nastavení b5–12 = 2 bude na displeji digitálního operátoru zobrazeno poruchové
hlášení Fbl (Ztráta zpětné vazby), bude zastaven provoz měniče, motor bude volně dobíhat a aktivují
se poruchové kontakty
Časový diagram funkce detekce ztráty zpětné vazby je znázorněn na následujícím obrázku.
Obr. 6.74. Časový průběh funkce detekce ztráty zpětné vazby
Funkce klidového stavu PID regulátoru
Funkce klidového stavu PID regulátoru zastaví měnič v případě, že výstupní hodnota PID regulátoru klesne
pod úroveň klidové funkce (konstanta b5–15) po dobu nastavenou v b5–16 (Časová konstanta funkce
klidového stavu PID regulátoru) a déle. Když výstupní hodnota PID regulace překročí hodnotu úrovně klidového
stavu (b5–15) po dobu b5–16 a delší, provoz měniče bude obnoven.
Pokud je PID regulátor vyřazen z činnosti, je nefunkční také funkce klidového stavu. Při použití klidové funkce
PID regulátoru zvolte jako způsob zastavení doběh po rampě nebo volný doběh.
Časový diagram funkce klidového stavu je znázorněn na následujícím obrázku.
Obr. 6.75. Časový průběh funkce klidového stavu PID regulátoru
Nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
Zrušení PID regulace: „19“
•
•
Sepnutím programovatelného digitálního vstupu nastaveného na tuto funkci (H1–…… = 19) lze vyřadit PID
regulátor z činnosti.
Žádaná hodnota PID regulace se stává frekvenční žádostí.
Reset integrační složky PID regulátoru: „30“
•
Sepnutím programovatelného digitálního vstupu nastaveného na tuto funkci (H1–…… = 30) lze vynulovat
integrační složku PID regulátoru.
Uchování integrační složky PID regulátoru: „31“
•
Sepnutím programovatelného digitálního vstupu nastaveného na tuto funkci (H1–…… = 31) lze uchovat
hodnotu integrační složky PID regulátoru. Hodnota je uchována po celou dobu, co je vstup ve stavu
„sepnuto“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 76
Varispeed F7
PID soft–start: „34“
•
Touto funkcí lze pozvolně zvyšovat nebo snižovat žádanou hodnotu PID regulace pomocí funkce
rozběhové/doběhové rampy. Dobu rozběhu/doběhu lze nastavit v konstantě b5–17. Funkce je aktivní,
pokud je programovatelný digitální vstup nastavený na tuto funkci (H1–…… = 34) ve stavu „sepnuto“.
•
POZN.: Funkce PID soft–startu funguje pouze v případě, že frekvenční žádost je žádanou hodnotou PID regulace. (Viz. obr. 6.73.)
Přepínání charakteristiky vstupu PID regulátoru: „35“
•
Sepnutím programovatelného digitálního vstupu nastaveného na tuto funkci (H1–…… = 35) lze obrátit
vstupní charakteristiku PID regulátoru.
Energetická optimalizace
Pro umožnění použití funkce energetické optimalizace nastavte konstantu b8–01 (Režim energetické
optimalizace) na „1“. Energetickou optimalizaci lze provádět ve všech režimech řízení (U/f i vektorové řízení).
Pro každý způsob řízení je nutno nastavit jiné konstanty, v režimu U/f řízení to jsou b8–04 a b8–05 a v režimu
vektorového řízení bez zpětné vazby konstanty b8–02 a b8–03.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Nastavení zesílení funkce energetické optimalizace v režimu
vektorového řízení bez zpětné vazby.
0,0 ÷ 10,0
0,7 *1
ANO
N
N
A
Časová konstanta
energetické
optimalizace
Nastavení časové konstanty funkce energetické optimalizace v režimu
vektorového řízení bez zpětné vazby.
0,00 ÷ 10,0
0,50 s *2
ANO
N
N
A
b8–04
Koeficient
energetické
optimalizace
Nastavte jmenovitý výkon motoru v konstantě E2-11 a upravujte
hodnotu v krocích o 5% , dokud výstupní výkon nedosáhne minimální
hodnoty.
0,0
÷
655,00
*3
*4
NE
A
A
N
b8–05
Časová konstanta
detekce výstupního
výkonu
Nastavení doby pro detekci výstupního výkonu.
0 ÷ 2000
20 ms
NE
A
A
N
b8–06
Omezovač napětí
v režimu vyhledávání
Nastavení mezní hodnoty rozsahu napětí v průběhu vyhledávání.
Nastavením konstanty na 0 je znemožněn režim vyhledávání.
Jmenovité napětí motoru je bráno jako 100%.
0 ÷ 100
0%
NE
A
A
N
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0,00 ÷ 20,00
2,90 Hz
*
NE
A
A
A
0,00
÷
650,00
0,40
*
NE
Q
Q
Q
Konst.
č.
Název
b8–01
Režim energetické
optimalizace
b8–02
Zesílené funkce
energetické
optimalizace
b8–03
Popis
Povolení / zákaz režimu energetické optimalizace.
0: Zakázán
1: Povolen
* 1. Pro U/f řízení se zpětnou vazbou je tovární nastavení 1,0.
* 2. Pokud je výkon měniče minimálně 55 kW, je tovární nastavení 2,00.
* 3. Inicializací je nastavena stejná hodnota, jako je výkon měniče.
* 4. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče.
Konst.
č.
Název
E2–02
Jmenovitý skluz
motoru
Nastavení jmenovitého skluzu motoru v Hz.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro kompenzaci
skluzu. Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
E2–11
Jmenovitý výkon
motoru
Nastavení jmenovitého výkonu motoru v 0,01 kW.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
Popis
Metoda řízení
* Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Úprava funkce energetické optimalizace
Způsob úpravy funkce energetické optimalizace závisí na způsobu řízení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 77
Varispeed F7
U/f řízení
V režimu U/f řízení se výstupním napětí stává hodnota napětí vypočítaná pro optimální účinnost provozu
motoru.
•
Konstanta b8–04 (Koeficient energetické optimalizace) je přednastavena pro případ, kdy je výkon motoru
shodný s výkonem měniče. Pokud jsou výkony rozdílné, nastavte výkon motoru v konstantě E2–11
(Jmenovitý výkon motoru) a upravujte konstantu b8–04 (po krocích 5%), dokud výstupní výkon nedosáhne
svého minima. Vyšší nastavení koeficientu = vyšší výstupní napětí.
•
Pro zlepšení odezvy při kolísání zatížení snižte nastavení b8–05 (Časová konstanta detekce výstupního
výkonu). Příliš malá hodnota nastavená v b8–05 může způsobit nestabilní otáčky motoru při nízkém
zatížení.
•
Účinnost motoru se mění v závislosti na kolísání teploty a na rozdílech v charakteristikách motoru. Proto
je potřeba účinnost motoru kontrolovat. Při optimalizaci účinnosti funkce vyhledávání rychlosti pozměňuje
výstupní napětí. Konstanta b8–06 (Omezovač napětí v režimu vyhledávání) omezuje rozmezí pro funkci
vyhledávání rychlosti. Rozsah 100% pro měniče třídy 200V je 200V, pro měniče 400V je rozsah 100%
400V. Nastavením b8–06 = 0 je omezení napětí v režimu vyhledávání znemožněno.
Vektorové řízení bez zpětné vazby
V režimu vektorového řízení bez zpětné vazby je řízena frekvence skluzu tak, aby byla maximalizována
účinnost motoru.
•
Měnič počítá skluz pro optimální účinnost motoru v závislosti na výstupní frekvenci, přičemž za optimální
skluz bere hodnotu jmenovitého skluzu motoru při frekvenci souběhu. V režimu vektorového řízení
zajistěte provedení autotuningu a nastavení jmenovitého skluzu motoru.
•
Pokud se při použití energetické optimalizace v režimu vektorového řízení vyskytne kmitání, snižte
hodnotu nastavenou v b8–02 (Zesílení energetické optimalizace) nebo zvyšte hodnotu b8–03 (Časová
konstanta energetické optimalizace).
Buzení
Funkce buzení je používána ke snižování výstupního napětí při změně (poklesu) zatížení (odpojení zátěže)
motoru. Tímto lze dosáhnout úspory energie a snížení hluku motoru.
Tato funkce je navržena pouze pro použití s nízkým zatížením, které se nemění. Pokud se se velikost zatížení
mění, funkci odbuzení nelze optimalizovat. V tomto případě se upřednostňuje použití funkce energetické
optimalizace.
Funkce se aktivuje programovatelným digitálním vstupem nastaveným na funkci „Povel odbuzení“ (H1–01 ÷
H1–05 = 63). Buzení lze použít pouze v režimu U/f řízení.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
d6–01
Úroveň
odbuzení
d6–02
Omezení budící
frekvence
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení výstupního napětí při sepnutí programovatelného digitálního
vstupu nastaveného na funkci „odbuzení“ (H1–…… = 63).
Nastavte úroveň napětí v % napětí nastaveného v U/f křivce.
0 ÷ 100
80%
NE
A
A
N
Nastavení dolní hranice frekvenčního pásma, ve kterém je odbuzení
funkční.
Povel „odbuzení“ je aktivní pouze na frekvencích nad touto nastavenou
hodnotou a pouze pokud je rychlost ve shodě s žádanou rychlostí.
0,0
÷
400,0
0,0 Hz
NE
A
A
N
Popis
Nastavení úrovně odbuzení (d6–01)
Nastavení úrovně odbuzení proveďte následovně: spusťte motor s nízkou zátěží a aktivujte funkci buzení
pomocí programovatelného digitálního vstupu. Monitorujte výstupní proud a snižujte nebo zvyšujte úroveň
odbuzení, dokud výstupní proud nedosáhne své minimální hodnoty.
•
Konstantu d6–01 nelze měnit za chodu.
•
Pokud je úroveň odbuzení nastavena na příliš vysokou hodnotu, může se motor zastavit.
Nastavení programovatelných digitálních vstupů: H1–01 ÷ H1–05 (vstupy S3 ÷ S7)
„Povel odbuzení“: „63“
Funkci odbuzení lze aktivovat sepnutím programovatelného digitálního vstupu nastaveného na funkci „Povel
odbuzení“.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 78
Varispeed F7
Nastavení parametrů motoru 1
V režimu vektorového řízení jsou konstanty motoru nastaveny automaticky během autotuningu. Pokud
automatické ladění není úspěšně dokončeno, proveďte nastavení ručně.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení jmenovitého proudu motoru.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro funkce
ochrany motoru a pro omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
0,32 ÷ 6,40
*1
1,90 A
*2
NE
Q
Q
Q
Jmenovitý skluz
motoru
Nastavení jmenovitého skluzu motoru v Hz.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro funkci
kompenzace skluzu.
0,00 ÷ 20,00
2,90 Hz
*2
NE
A
A
A
E2–03
Proud motoru
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu motoru naprázdno.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,00 ÷ 1,89
*3
1,20 A
*2
NE
A
A
A
E2–04
Počet pólů motoru
Nastavení počtu pólů motoru.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
2 ÷ 48
4 póly
NE
N
Q
N
E2–05
Odpor vinutí
motoru
Nastavení odporu vinutí motoru mezi fázemi v ohmech.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,000
÷
65,000
9,842 Ω
*2
NE
A
A
A
E2–06
Rozptylová
indukčnost motoru
Nastavení úbytku napětí z důvodu rozptylové indukčnosti motoru v %
jmenovitého napětí motoru.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,0 ÷ 40,0
18,2%
NE
N
N
A
E2–07
Činitel saturace
jádra 1
Nastavení činitele saturace při 50% magnetickém toku.
Tato konstanta je automaticky nastavena během rotačního autotuningu.
0,00 ÷ 0,50
0,50
NE
N
N
A
E2–08
Činitel saturace
jádra 2
Nastavení činitele saturace při 75% magnetickém toku.
Tato konstanta je automaticky nastavena během rotačního autotuningu.
0,00 ÷ 0,75
0,75
NE
N
N
A
E2–10
Ztráty v železe
pro momentovou
kompenzaci
Nastavení ztrát v železe ve watech.
0 ÷ 65535
14 W
*2
NE
A
A
N
E2–11
Jmenovitý výkon
motoru
Nastavení jmenovitého výstupního výkonu motoru v 0,01 kW.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
0,00
÷
650,00
0,40
*2
NE
Q
Q
Q
Konst.
č.
Název
E2–01
Jmenovitý proud
motoru
E2–02
Popis
Hodnoty továrního přednastavení jsou pro standardní 4–pólové motory Yaskawa.
* 1. Rozsah nastavení je 10 ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Manuální nastavení parametrů motoru
Nastavení jmenovitého proudu motoru
Nastavte do konstanty E2–01 hodnotu jmenovitého proudu podle údajů na štítku motoru.
Nastavení jmenovitého skluzu motoru
Nastavte do konstanty E2–02 hodnotu jmenovitého skluzu motoru vypočtenou z údajů na štítku:
Jmenovitý skluz motoru = Jmenovitá frekvence motoru [Hz] – Jmenovité otáčky motoru [ot / min] x Počet pólů motoru
120
Nastavení proudu motoru naprázdno
Nastavte do konstanty E2–03 hodnotu proudu motoru naprázdno při jmenovitém napětí a jmenovité frekvenci.
Proud naprázdno obvykle není uváděn na štítku motoru. Konzultujte s výrobcem.
Tovární přednastavení je hodnota proudu naprázdno standardního 4–pólového motoru Yaskawa.
Nastavení počtu pólů motoru
Konstanta E2–04 je zobrazena pouze pokud je zvolen režim U/f řízení se zpětnou vazbou. Nastavte počet pólů
uvedený na štítku motoru.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 79
Varispeed F7
Nastavení odporu vinutí motoru
Odpor vinutí mezi fázemi v konstantě E2–05 je nastaven automaticky při provedení stacionárního autotuningu
motoru pro změření odporu vinutí. Pokud nelze automatické ladění provést, konzultujte hodnotu odporu vinutí
s výrobcem motoru. Vypočítejte odpor z hodnot odporu vinutí uvedených ve zkušebním protokolu podle
následujícího vztahu a podle toho proveďte nastavení:
•
Izolace třídy E: (Odpor vinutí [Ω] při 75 °C z údajů zkušebního protokolu) x 0,92 [Ω]
•
Izolace třídy B: (Odpor vinutí [Ω] při 75 °C z údajů zkušebního protokolu) x 0,92 [Ω]
•
Izolace třídy F: (Odpor vinutí [Ω] při 115 °C z údajů zkušebního protokolu) x 0,87 [Ω]
Nastavení rozptylové indukčnosti motoru
Do konstanty E2–06 nastavte velikost úbytku napětí způsobeného rozptylovou indukčností motoru v %
jmenovitého napětí motoru. Nastavte u vysokotáčkových motorů, protože standardní přednastavení je pro ně
příliš vysoké. (Vysokootáčkové motory mají obvykle nízkou indukčnost v porovnání se standardními motory.)
Pokud hodnota indukčnosti není uvedena na štítku, kontaktujte výrobce motoru.
Nastavení koeficientu saturace jádra 1 a 2
Konstanty E2–07 a E2–08 jsou automaticky nastaveny během rotačního autotuningu.
Nastavení ztrát v železe pro kompenzaci momentu
Konstanta E2–10 je zobrazena pouze v režimu U/f řízení a může být nastavena pro zvýšení přesnosti
kompenzace momentu. Ztráty v železe se nastavují v jednotkách W.
Nastavení U/f křivky 1
Pomocí konstant E1–…… lze podle potřeby nastavit vstupní napětí měniče a U/f křivku. Pokud je pro řízení
motoru používáno vektorové řízení bez zpětné vazby, není doporučováno měnit nastavení.
Související konstanty:
Metoda řízení
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Napájecí napětí
Nastavení vstupního napětí měniče. Nastavená hodnota je užívána jako
referenční hodnota funkcemi ochrany.
155 ÷ 255 *1
200 V *1
NE
Q
Q
Q
E1–03
Volba U/f křivky
0 ÷ E: Výběr z 15 přednastavených průběhů U/f křivky.
F:
Vlastní uživatelské nastavení (konstantami E1-04 ÷ E1-10).
0÷F
F
NE
Q
Q
N
E1–04
Maximální výstupní
frekvence (Fmax)
40,0 ÷ 400,0
*2
50,0 Hz
NE
Q
Q
Q
E1–05
Maximální výstupní
napětí (Umax)
0,0 ÷ 255,0
*1
200,0 V *1
NE
Q
Q
Q
E1–06
Frekvence souběhu
(Fbase)
0,0 ÷ 400,0
50,0 Hz
NE
Q
Q
Q
E1–07
Střední frekvence
(Fmid)
0,0 ÷ 400,0
2,5 Hz *3
NE
A
A
A
E1–08
Napětí na střední
frekvenci (Umid)
0,0 ÷ 255,0
*1
15,0 V *1 *3
NE
A
A
A
E1–09
Minimální výstupní
frekvence (Fmin)
0,0 ÷ 400,0
1,2 Hz *3
NE
Q
Q
Q
0,0 ÷ 255,0
*1
9,0 V *1 *3
NE
A
A
A
0,0 ÷ 400,0
0,0 Hz *4
NE
A
A
A
0,0 ÷ 255,0
*1
0,0 V *3
NE
A
A
A
0,0 ÷ 255,0
*1
0,0 V *5
NE
A
A
Q
Konst.
č.
Název
E1–01
E1–10
Napětí na minimální
frekvenci (Umin)
E1–11
Střední frekvence 2
(Fmid 2)
E1–12
Napětí na střední
frekvenci 2 (Umid 2)
E1–13
Napětí na frekvenci
souběhu (Ubase)
Pro nastavení lineárního průběhu U/f křivky nastavte konstanty E1-07
a E1-09 na stejnou hodnotu. V tomto případě pak bude ignorováno
nastavení E1-08.
Vždy se ujistěte, že všechny čtyři frekvence jsou zadány tak, aby platilo:
E1-04 (Fmax) ≥ E1-06 (Fbase) > E1-07 (Fmid) ≥ E1-09 (Fmin)
Nastavujte pouze pro jemné doladění výstupního pásma.
Normálně není toto nastavení požadováno.
Nastavte výstupní napětí při frekvenci souběhu (E1–06).
* 1. Hodnoty jsou uvedeny pro měniče třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 2. Pokud je konstanta C6-01 nastavena na 0, horní limit nastavení je 150,0 Hz.
* 3. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení).
* 4. Konstanty E1-11 a E1-12 jsou ignorovány, pokud je nastaveno 0,00.
* 5. Konstanta E1-13 je autotuningem nastavena na stejnou hodnotu jako E1-05.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 80
Varispeed F7
Nastavení vstupního napětí měniče
Nastavte přesně vstupní napětí měniče v konstantě E1–01, tak aby jeho hodnota odpovídala síťovému
napájecímu napětí. Nastavené napětí je využíváno jako referenční hodnota funkcemi ochrany a dalšími
obdobnými funkcemi (úroveň přepětí, úroveň ochrany proti vypnutí atd.).
Nastavení U/f křivky
U/f křivku lze zvolit v konstantě E1–03 dvěma způsoby, výběrem z 15 přednastavených průběhů U/f křivek
(nastavení: 0 ÷ E) nebo uživatelským nastavením vlastní U/f křivky (nastavení: F).
Tovární nastavení konstanty E1–03: F
Při výběru jedné z přednastavených U/f křivek použijte následující tabulku.
Charakteristika
Konstantní
momentová
charakteristika
Proměnná
momentová
charakteristika
Vysoký rozběhový
moment *
Provoz
s konstantním
výstupem
Nastavená
hodnota
Použití
Všeobecné použití pro zátěže s konstantním
momentem, nezávislým na rychlosti otáčení,
např. lineární přepravní systémy.
Použití pro zátěže s proměnným momentem
úměrným druhé nebo třetí mocnině rychlosti
otáčení, např. ventilátory, čerpadla.
U/f křivky pro vysoký rozběhový moment volte
pouze v následujících případech:
•
Velká vzdálenost mezi měničem a motorem
(délka kabelu min. 150 m)
•
Značný pokles napětí při startu - požadován
vysoký rozběhový moment.
•
Na vstupu nebo výstupu měniče je použita
střídavá tlumivka.
Vysokootáčkové aplikace, frekvence 60 Hz a vyšší.
Použití fixního napětí.
Specifikace
0 (F)
50 Hz
1
60 Hz
2
60 Hz, saturační napětí při 50 Hz
3
72 Hz, saturační napětí při 50 Hz
4
50 Hz, kubická momentová charakteristika
5
50 Hz, kvadratická momentová charakteristika
6
60 Hz kubická momentová charakteristika
7
60 Hz, kvadratická momentová charakteristika
8
50 Hz, střední rozběhový moment
9
50 Hz, vysoký rozběhový moment
A
60 Hz, střední rozběhový í moment
B
60 Hz, vysoký rozběhový moment
C
90 Hz, saturační napětí při 60 Hz
D
120 Hz, saturační napětí při 60 Hz
E
180 Hz, saturační napětí 60 Hz
* Vysoký rozběhový moment je zajišťován plně automatickou funkcí posílení momentu a proto obvykle v běžných případech není zapotřebí
použití těchto křivek.
Pokud zvolíte některou z těchto U/f křivek, konstanty E1–04 ÷ E1–10 jsou automaticky změněny. V závislosti
na výkonu měniče jsou hodnoty E1–04 ÷ E1–10 rozděleny do tří skupin:
•
•
•
U/f křivky pro výkony měničů 0,4 ÷ 1,5 kW
U/f křivky pro výkony měničů 2,2 ÷ 45 kW
U/f křivky pro výkony měničů 55 ÷ 300 kW
U/f křivky – výkony 0,4 ÷ 1,5 kW
Charakteristiky pro motory třídy 400 V, pro třídu 200 V jsou hodnoty napětí poloviční.
•
Charakteristiky s konstantním momentem (Nastavení: E1–03 = 0 ÷ 3)
Nastavená hodnota: 0
50 Hz
Nastavená hodnota: 1
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
60 Hz
6 – 81
Nastavená hodnota: 2
60 Hz
Nastavená hodnota: 3
72 Hz
Varispeed F7
•
Zátěž s proměnným momentem (Nastavení: E1–03 = 4 ÷ 7)
Nastavená hodnota: 4
•
Nastavená hodnota: 5
50 Hz
Nastavená hodnota: 6
60 Hz
Nastavená hodnota: 7
60 Hz
60 Hz
Nastavená hodnota: B
60 Hz
Nastavená hodnota 3
72 Hz
Vysoký rozběhový moment (Nastavení: E1–03 = 8 ÷ B)
Nastavená hodnota: 8
•
50 Hz
50 Hz
Nastavená hodnota: 9
50 Hz
Nastavená hodnota: A
Vysokootáčkové aplikace (Nastavení: E1–03 = C ÷ E)
Nastavená hodnota: C 90 Hz Nastavená hodnota: D 120 Hz Nastavená hodnota: E 180 Hz
U/f křivky – výkony 2,2 ÷ 45 kW
Charakteristiky pro motory třídy 400 V, pro třídu 200 V jsou hodnoty napětí poloviční.
•
Charakteristiky s konstantním momentem (Nastavení: E1–03 = 0 ÷ 3)
Nastavená hodnota 0
50 Hz
Nastavená hodnota 1
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
60 Hz
6 – 82
Nastavená hodnota 2
60 Hz
Varispeed F7
•
Zátěž s proměnným momentem (Nastavení: E1–03 = 4 ÷ 7)
Nastavená hodnota 4
•
Nastavená hodnota 5
50 Hz
Nastavená hodnota 6
60 Hz
Nastavená hodnota 7
60 Hz
60 Hz
Nastavená hodnota B
60 Hz
Nastavená hodnota 3
72 Hz
Vysoký rozběhový moment (Nastavení: E1–03 = 8 ÷ B)
Nastavená hodnota 8
•
50 Hz
50 Hz
Nastavená hodnota 9
50 Hz
Nastavená hodnota A
Vysokootáčkové aplikace (Nastavení: E1–03 = C ÷ E)
Nastavená hodnota C
90 Hz
Nastavená hodnota D
120 Hz
Nastavená hodnota E
180 Hz
U/f křivky – výkony 55 ÷ 300 kW
Charakteristiky pro motory třídy 400 V, pro třídu 200 V jsou hodnoty napětí poloviční.
•
Charakteristiky s konstantním momentem (Nastavení: E1–03 = 0 ÷ 3)
Nastavená hodnota 0
50 Hz
Nastavená hodnota 1
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
60 Hz
6 – 83
Nastavená hodnota 2
60 Hz
Varispeed F7
•
Zátěž s proměnným momentem (Nastavení: E1–03 = 4 ÷ 7)
Nastavená hodnota 4
•
Nastavená hodnota 5
50 Hz
Nastavená hodnota 6
60 Hz
Nastavená hodnota 7
60 Hz
60 Hz
Nastavená hodnota B
60 Hz
Vysoký rozběhový moment (Nastavení: E1–03 = 8 ÷ B)
Nastavená hodnota 8
•
50 Hz
50 Hz
Nastavená hodnota 9
50 Hz
Nastavená hodnota A
Vysokootáčkové aplikace (Nastavení: E1–03 = C ÷ E)
Nastavená hodnota C
POZN.:
90 Hz
Nastavená hodnota D
120 Hz
Nastavená hodnota E
180 Hz
Pokud je v konstantě E1–03 nastavena hodnota F, můžete nastavovat konstanty E1–04 ÷ E1–10. Pokud je v konstantě E1–03
jakékoliv jiné nastavení (mimo F), je možno hodnoty konstant E1–04 ÷ E1–10 pouze číst. Pokud je průběh U/f křivky lineární,
nastavte konstanty E1–07 a E1–09 na stejnou hodnotu, nastavení E1–08 bude v tomto případě ignorováno.
Obr. 6.76. Uživatelské nastavení U/f křivky
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 84
Varispeed F7
Pokyny k nastavení:
Při nastavování vlastní U/f křivky dejte pozor na následující skutečnosti:
•
Při změně způsobu řízení se hodnoty konstant E1–07 ÷ E1–10 vrátí na tovární přednastavení odpovídající
zvolenému způsobu řízení.
Při nastavování frekvencí se vždy ujistěte, že mezi nimi platí následující podmínka:
•
E1–04 (Fmax) ≥ E1–06 (Fbase) > E1–07 (Fmid) ≥ E1–09 (Fmin)
Nastavení parametrů motoru 2
Konstanty E4–…… jsou určeny pro nastavení parametrů motoru 2. V režimu vektorového řízení jsou konstanty
motoru nastaveny automaticky během autotuningu. Pokud automatické ladění není úspěšně dokončeno,
proveďte nastavení ručně (viz. str. Manuální nastavení parametrů motoru).
POZN.:
Autotuning motoru 2 může být proveden pouze, pokud je programovatelný digitální vstup H1–…… nastaven na funkcí „Přepínání
motorů“ (16). V opačném případě nelze během autotuningu zvolit motor 2 (není zobrazena konstanta T1–00).
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení jmenovitého proudu motoru 2.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro funkce
ochrany motoru a pro omezení momentu.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
0,32 ÷ 6,40
*1
1,90 A
*2
NE
A
A
A
Jmenovitý skluz
motoru 2
Nastavení jmenovitého skluzu motoru 2 v Hz.
Nastavená hodnota je brána jako referenční hodnota pro funkci
kompenzace skluzu.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,00 ÷ 20,00
2,90 Hz
*2
NE
A
A
A
E4–03
Proud motoru 2
naprázdno
Nastavení hodnoty proudu motoru 2 naprázdno.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,00 ÷ 1,89
*3
1,20 A
*2
NE
A
A
A
E4–04
Počet pólů motoru 2
Nastavení počtu pólů motoru 2.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
2 ÷ 48
4 póly
NE
N
A
N
E4–05
Odpor vinutí
mezi fázemi
motoru 2
Nastavení odporu vinutí motoru 2 mezi fázemi v ohmech.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
0,000
÷
65,000
9,842 Ω
*2
NE
A
A
A
E4–06
Rozptylová
indukčnost motoru 2
0,0 ÷ 40,0
18,2%
*2
NE
N
N
A
E4–07
Jmenovitý výkon
motoru 2
0,40
÷
650,00
0,40
*2
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
E4–01
Jmenovitý proud
motoru 2
E4–02
Popis
Nastavení úbytku napětí z důvodu rozptylové indukčnosti motoru 2 v %
jmenovitého napětí motoru 2.
Tato konstanta je automaticky nastavena během autotuningu.
Nastavení jmenovitého výstupního výkonu motoru 2 v 0,01 kW.
Tato konstanta je vstupním údajem pro autotuning.
* 1. Rozsah nastavení je 10 ÷ 200% jmenovitého proudu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedené hodnoty jsou pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 3. Rozsah nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
Nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
Přepínání motorů (výběr motoru 2): „16“
•
•
Programovatelný digitální vstup nastavený na tuto funkci (H1–…… = 16) lze využít k přepínání mezi
nastavením motoru 1 a nastavením motoru 2.
Pokud je zvolen motor 2, měnič nepoužije U/f křivku 1, ale U/f křivku 2 nastavenou konstantami E3–…….
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 85
Varispeed F7
Nastavení U/f křivky 2
Pomocí konstant E3–…… lze podle potřeby nastavit U/f křivku pro motor 2. Pokud je pro řízení motoru
používáno vektorové řízení bez zpětné vazby, není doporučováno měnit nastavení.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷2
0
NE
A
A
A
Maximální výstupní frekvence
(Fmax) motoru 2
40,0 ÷ 400,0
*1
50,0 Hz
NE
A
A
A
E3–03
Maximální výstupní napětí
(Umax) motoru 2
0,0 ÷ 255,0
*2
200,0 V *3
NE
A
A
A
E3–04
Frekvence souběhu
(Fbase) motoru 2
0,0 ÷ 400,0
50,0 Hz
NE
A
A
A
E3–05
Střední frekvence
(Fmid) motoru 2
0,0 ÷ 400,0
2,5 Hz *3
NE
A
A
A
E3–06
Napětí na střední frekvenci
(Umid) motoru 2
0,0 ÷ 255,0
*2
15,0 V *2
NE
A
A
A
E1–07
Minimální výstupní frekvence
(Fmin) motoru 2
0,0 ÷ 400,0
1,2 Hz *3
NE
A
A
A
0,0 ÷ 255,0
*2
9,0 V *2
NE
A
A
A
Konst.
č.
Název
E3–01
Volba způsobu řízení
motoru 2
E3–02
E1–08
Napětí na minimální
frekvenci (Umin) motoru 2
Popis
0: U/f řízení
1: U/f řízení se zpětnou vazbou
2: Vektorové řízení bez zpětné vazby
Pro nastavení lineárního průběhu U/f křivky nastavte konstanty
E3-05 a E3-07 na stejnou hodnotu. V tomto případě pak
bude ignorováno nastavení E3-06.
Vždy se ujistěte, že všechny čtyři frekvence jsou zadány tak,
aby platilo: E3-02 (Fmax) ≥ E3-04 (Fbase) > E3-05 (Fmid) ≥
E3-07 (Fmin)
* 1. Pokud je konstanta C6-01 nastavena na 0, horní limit nastavení je 150,0 Hz.
* 2. Hodnoty jsou uvedeny pro měniče třídy 3 x 230 V. Hodnoty pro měniče 3 x 400 V jsou dvojnásobné.
* 3. Tovární nastavení se mění se změnou způsobu řízení (uvedeno přednastavení pro U/f řízení)
Volba způsobu řízení motoru 2 (E3–01)
Nastavením konstanty E3–01 lze volit způsob řízení motoru 2.
•
Nastavení této konstanty má vliv na funkci autotuningu. Pokud je zvoleno U/f řízení nebo U/f řízení
se zpětnou vazbou, jediným možným způsobem autotuningu je stacionární autotuning pro změření odporu
vinutí.
Nastavení U/f křivky
Princip nastavování U/f křivky 2 je stejný jako u U/f křivky 1.
POZN.:
Nastavení U/f křivky 2 je použito pouze pro motor 2 tzn., že motor 2 musí být zvolen pomocí programovatelného digitálního vstupu
nastaveného na funkci “Přepínání motorů“ (nastavení: 16).
Funkce KEB (Kinetic energy buffering = Vyrovnávání kinetickou energií)
Funkci KEB lze využít ke zpomalování (do zastavení), po náhlém výpadku napájení, pomocí kinetické energie
rotujícího stroje použité k udržení ss napětí meziobvodu. Touto funkcí lze předcházet nekontrolovanému
doběhu motoru a strojního zařízení. Funkci KEB lze aktivovat pouze programovatelným digitálním vstupem
ovládaným podpěťovým relé. Zapojení měniče pro využití funkce KEB je znázorněno na následujícím obrázku.
Obr. 6.77. Zapojení měniče pro použití funkce KEB
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 86
Varispeed F7
Související konstanty:
Metoda řízení
Název
Popis
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
L2–01
Detekce
krátkodobého
výpadku napájení
0: Nefunkční (Je detekováno podpětí meziobvodu – UV1.)
1: Funkční (Pokud je napájení obnoveno během doby nastavené
v L2-02, dojde k restartu. Pokud je doba nastavená v L2-02
překročena je detekováno podpětí meziobvodu.)
2: Funkční, dokud je v provozu CPU (Pokud je napájení obnoveno době,
po kterou mají řídící obvody dostatečné napětí, dojde k restartu.
Podpětí meziobvodu není detekováno.)
0÷2
0
NE
A
A
A
L2–05
Úroveň detekce
podpětí
150 ÷ 210 *1
190 V *1
NE
A
A
A
L2–06
Čas doběhu funkce
KEB
Nastavení doby požadované pro zpomalení na nulovou rychlost
z frekvence, na které byla aktivována funkce KEB (Kinetic energy
buffering).
0,0 ÷ 200,0
0,0 s
NE
A
A
A
L2–07
Rychlost obnovení
otáček
Nastavení doby pro zrychlení na nastavené otáčky po obnovení napájení
při krátkodobém výpadku.
0,0 ÷ 25,5
0 s *2
NE
A
A
A
L2–08
Redukce frekvence
na počátku funkce
KEB
Nastavení redukčního činitele výstupní frekvence na počátku doběhu
použitím funkce KEB.
Velikost redukce = frekvence skluzu před KEB x L2-08 x 2
0 ÷ 300
100
NE
A
A
A
Konst.
č.
Nastavení úrovně napětí pro detekci podpětí mezibvodu.
Obvykle není třeba měnit nastavení.
* 1. Tovární nastavení závisí na výkonu měniče. Uvedená hodnota je pro měniče třídy 3 x 230 V s výkonem 0,55 kW.
* 2. Pokud je nastavena 0, bude se zrychlovat na dané otáčky za zvolenou dobu rozběhu (C1-01 ÷ C1-08).
Nastavení detekce krátkodobého výpadku napájení (L2–01)
•
•
L2–01 = 0: Detekce podpětí ss meziobvodu (poruchové hlášení UV1 – Podpětí v meziobvodu)
L2–01 ≠ 0: Motor zpomaluje do zastavení použitím doby doběhu funkce KEB (L2–06)
Nastavení detekční úrovně podpětí (L2–05)
V této konstantě se nastavuje úroveň napětí, při kterém je detekováno podpětí ss meziobvodu (UV, UV1).
Obvykle není třeba měnit nastavení.
Úprava doby doběhu funkce KEB (L2–06)
Nastavte dobu doběhu požadovanou pro zpomalení na nulovou rychlost při použití funkce KEB.
Nastavení této konstanty proveďte následovně:
•
Zvyšujte nastavení L2–06 až na úroveň, kdy je během doběhu detekována porucha UV1 (podpětí
meziobvodu). (Pokud je v konstanta L2–01 = 2, nebude detekována porucha, ale pokud napětí poklesne
příliš, motor začne volně dobíhat.) Nejvyšší nastavená hodnota L2–06, při které je detekováno podpětí
bude maximální dobou doběhu funkce KEB.
•
Snižujte nastavení L2–06 až na úroveň, kdy je během doběhu detekována porucha OV (přepětí
v meziobvodu). Nejnižší nastavená hodnota L2–06, při které je detekováno přepětí bude minimální dobou
doběhu funkce KEB.
•
Nastavte do konstanty L2–06 hodnotu, která je přibližně uprostřed mezi maximální a minimální dobou
doběhu funkce KEB.
Nastavení rychlosti obnovení otáček (L2–07)
V této konstantě lze nastavit čas pro návrat na nastavenou frekvenční žádost, pokud je napájení obnoveno
v době, kdy je funkce KEB aktivní.
•
Doba nastavená v konstantě L2–07 je dobou zrychlení z frekvence, při které došlo k obnovení napájení
na nastavenou hodnotu frekvenční žádosti. (Rozdílná činnost než při normální funkci doběhu!)
•
Při nastavení L2–07 = 0 (tovární nastavení) je použita normální doběhová rampa nastavená v konstantě
C1–…….
Úprava redukce frekvence při startu KEB (L2–08)
Obvykle není nutno měnit nastavení.
•
Pokud se ihned po startu funkce KEB vyskytne podpětí, zvyšte nastavení.
•
Pokud se ihned po startu funkce KEB vyskytne přepětí, snižte nastavení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 87
Varispeed F7
Nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
KEB funkce, aktivace NC (NO) kontaktem: „65“ („66“)
Při nastavení digitálního vstupu (H1–……) na tuto funkci lze NC (NO) kontaktem aktivovat funkci KEB.
Brždění vysokým skluzem
Při velkém zatížení setrvačnou hmotou lze ke zkrácení doby doběhu (při srovnání s obvyklou dobou doběhu
bez použití brzdného doplňku) použít funkci brždění vysokým skluzem.
Tato funkce musí být aktivována programovatelným digitálním vstupem.
POZN.:
Funkci brždění vysokým skluzem nelze srovnávat s normální funkcí doběhu, funkce nepoužívá doběhovou rampu.
Brždění vysokým skluzem by nemělo být používáno při normálním provozu místo doběhové rampy.
Související konstanty:
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
1 ÷ 20
5%
NE
A
A
N
Nastavení proudového limitu pro zpomalování během brždění vysokým
skluzem v %. Jmenovitý proud motoru = 100%. Výsledný limit může
být maximálně 150% jmenovitého proudu měniče.
100 ÷ 200
150%
NE
A
A
N
Klidová doba
v režimu brždění
vysokým skluzem
Nastavení klidové doby při výstupní frekvenci Fmin (1,5 Hz) v režimu
U/f řízení.
Účinné pouze během zpomalování při brždění vysokým skluzem.
0,1 ÷ 10,0
1,0 s
NE
A
A
N
Reakční doba
detekce přetížení
v režimu brždění
vysokým skluzem
Nastavte dobu (OL7), po kterou z nějakých důvodů nedošlo při brždění
vysokým skluzem ke změně výstupní frekvence
30 ÷ 1200
40 s
NE
A
A
N
Konst.
č.
Název
N3–01
Šířka frekvence
pro brždění vysokým
skluzem
N3–02
Proudové omezení
v režimu brždění
vysokým skluzem
N3–03
N3–04
Popis
Nastavení šířky frekvence pro zpomalování během brždění vysokým
skluzem v %. Maximální frekvence (E1–04) = 100%.
Úprava šířky frekvence pro brždění vysokým skluzem ((N3–01)
Tato konstanta nastavuje šířku kroků, po kterých je snižována výstupní frekvence pro dosažení velkého
záporného skluzu k brždění motoru.
Obvykle není nutno upravovat nastavení. Pokud se vyskytne přepětí ve ss meziobvodu, zvyšte nastavenou
hodnotu.
Úprava proudového omezení při brždění vysokým skluzem (N3–02)
Nastavení konstanty N3–02 limituje výstupní proud v režimu brždění vysokým skluzem. Omezení proudu má
vliv na dosaženou dobu doběhu. Nižší hodnota proudového omezení = delší čas doběhu.
Nastavení klidové doby brždění vysokým skluzem při stopu (N3–03)
V závěru brždění vysokým skluzem je výstupní frekvence zadržena na hodnotě minimální frekvence po dobu
nastavenou v N3–03. Pokud se po brždění vysokým skluzem motor i dále volně otáčí, zvyšte nastavenou
hodnotu.
Nastavení reakční doby pro detekci přetížení při brždění vysokým skluzem (N3–04)
Konstanta N3–04 nastavuje reakční dobu detekce přetížení. Pokud se při brždění vysokým skluzem z nějakého
důvodu výstupní frekvence nezmění po dobu nastavenou v konstantě N3–04, je signalizována porucha OL7
(Přetížení při brždění vysokým skluzem) a jsou aktivovány poruchové kontakty.
Nastavení programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 (konstanty H1–01 ÷ H1–05)
Programovatelným digitálním vstupem nastaveným na funkci „Brždění vysokým skluzem“ (H1–…… = 68) lze
tuto funkci aktivovat. Měnič zabrzdí motor bezprostředně po zadání povelu k brždění vysokým skluzem.
Brždění vysokým skluzem nelze během jeho provádění zastavit tzn., že během brždění vysokým skluzem
nelze znovu pokračovat v provozu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 88
Varispeed F7
6.17 FUNKCE DIGITÁLNÍHO OPERÁTORU
Nastavení funkcí digitálního operátoru
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
o1–01
Volba monitoru
o1–02
Volba monitoru
po zapnutí měniče
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Volba třetí veličiny monitorované v provozním módu, (číslo konstanty
U1-……).
4 ÷ 33
6
ANO
A
A
A
Volba monitorované veličiny zobrazené po zapnutí napájení měniče.
1: Frekvenční žádost
2: Výstupní frekvence
3: Výstupní proud
4: Veličina zvolená v o1–01
1÷4
1
ANO
A
A
A
0 ÷ 39999
0
NE
A
A
A
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
0 nebo 1
1
NE
A
A
A
0÷2
0
NE
A
A
A
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Popis
Nastavení jednotky pro zadávání frekvenční žádosti a monitorování
frekvence.
0: Jednotka: 0,01 Hz
1: Jednotka: 0,01% (Maximální výstupní frekvence = 100%)
2 ÷ 39: Jednotka: ot/min (nastavení počtu pólů motoru)
40 ÷ 39999: Uživatelské nastavení: Nastavte jednotku zadávání
a monitorování pro maximální výstupní frekvenci
dle následujícího příkladu.
o1–03
Jednotka zadávání
a monitorování
frekvence
Příklad: Pokud má být při maximální výstupní frekvenci zobrazena
hodnota 200,0 nastavte 12000.
Nastavení funkce klávesy LOCAL/REMOTE na digitálním operátoru.
o2–01
Funkce klávesy
LOCAL / REMOTE
o2–02
Funkce klávesy STOP
při ovládání
ze svorkovnice
0: Vyřazeno z funkce
1: Funkční (Přepínání mezi digitálním operátorem a ovládáním
nastaveným příslušnými konstantami.)
Nastavení funkce klávesy STOP během chodu.
0: Vyřazena z funkce (Pokud je zvoleno spouštění ze svorkovnice,
klávesa STOP není funkční).
1: Funkční (Možno použít i za chodu.)
Smazání nebo uložení hodnot přednastavených uživatelem.
o2–03
Inicializace
uživatelských
konstant
0: Uloženo / nenastavováno
1: Ulož (Zápis nastavených hodnot jako uživatelského přednastavení.)
2: Smaž vše (Smaže všechny zapsané hodnoty přednastavené
uživatelem.)
Pokud jsou hodnoty nastavené v konstantách zapsány jako uživatelské
přednastavení, v A1-03 bude možno provést uživatelskou inicializaci
nastavením A1-03 = 1110.
o2–05
Funkce klávesy
ENTER při zadávání
frekvenční žádosti
Určuje, zda je nezbytné potvrdit zadávanou frekvenční žádost
nastavenou na displeji digitálního operátoru klávesou ENTER.
0: Je nutno potvrdit stiskem klávesy ENTER
1: Není nutno potvrdit klávesou ENTER
Pokud je nastavena 1, měnič akceptuje frekvenční žádost bez použití
klávesy ENTER.
Nastavení provozu měniče bez digitálního operátoru.
o2–06
Provoz měniče
při vyjmutí panelu
digitálního operátoru
o2–07
Počáteční hodnota
doby provozu
Nastavení počáteční hodnoty čítače provozních hodin (v hod). Provozní
doba měniče je počítána od této hodnoty.
0 ÷ 65535
0
NE
A
A
A
o2–08
Volba záznamu
provozní doby
0: Provozní doba připojení měniče na síť. (Počítá se všechen čas, kdy je
zapnuto napájení měniče.)
1: Provozní doba chodu měniče. (Počítá se pouze čas, kdy je měnič
v chodu.)
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
o2–09
Volba druhu
inicializace
1: USA
2: Evropa
1 nebo 2
2
NE
A
A
A
o2–10
Počáteční hodnota
doby provozu
ventilátoru
Nastavení počáteční hodnoty čítače provozních hodin ventilátoru
(v hod). Provozní doba ventilátoru je počítána od této hodnoty.
0 ÷ 65535
0
NE
A
A
A
o2–12
Inicializace
provozního stavu
poslední poruchy
0: Mimo funkci
1: Inicializace (= vynulování), po nastavení „1“ se o2-12 vrátí
na hodnotu 0.
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
0: Provoz pokračuje bez přerušení chodu i bez digitálního operátoru
1: Výstup měniče je zablokován, je detekována chyba „OPR“
a je aktivován poruchový kontakt.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 89
Varispeed F7
Volba monitorované veličiny (o1–01)
Nastavením konstanty o1–01 lze vybrat třetí veličinu, která bude monitorována v provozním módu. Neplatí
pro doplňkový LCD–operátor (JVOP–160).
Volba monitoru po zapnutí napájení měniče (o1–02)
Nastavením konstanty o1–02 lze zvolit veličinu (U1–……), jejíž hodnota bude zobrazena při zapnutí napájení
měniče.
Změna jednotek pro nastavování a monitorování frekvenční žádosti (o1–03)
Konstantou o1–03 jsou nastaveny jednotky, ve kterých je zadávána a zobrazována frekvenční žádost. Změnou
nastavení o1–03 se mění jednotky zobrazení následujících monitorovaných veličin:
•
•
•
•
U1–01 (Frekvenční žádost)
U1–02 (Aktuální výstupní frekvence)
U1–20 (Výstupní frekvence po soft-startu)
d1–01 ÷ d1–17 (Frekvenční žádosti a Žádost krokování)
Zákaz funkce klávesy LOCAL/REMOTE (o2–01)
Konstanta o2–01 nastavuje funkčnost klávesy LOCAL/REMOTE na digitálním operátoru.
Pokud je nastavením o2–01 = 0 klávesa vyřazena z funkce, nelze ji použít k přepnutí ovládání měniče (zdroje
spouštění a zdroje zadávání frekvenční žádosti) mezi místním (LOCAL) a dálkovým (REMOTE).
Zákaz funkce klávesy STOP (o2–02)
Nastavením konstanty o2–02 lze zvolit, zda bude nebo nebude klávesa STOP digitálního operátoru funkční
během dálkového ovládání (b1–02 ≠ 0).
o2–02 = 1: povel „stop“ zadaný z digitálního operátoru klávesou STOP je během dálkového řízení akceptován.
o2–02 = 0: povel „stop“ zadaný z digitálního operátoru klávesou STOP je během dálkového řízení ignorován.
Inicializace změněných hodnot konstant (o2–03)
Nastavení konstanty o2–03 = 1 umožňuje uložit aktuální hodnoty konstant jako uživatelské přednastavení.
Inicializace konstant měniče na uživatelské přednastavení uložené v paměti je možno provést nastavením
konstanty A1–03 na 1110 (Uživatelská inicializace). Nastavení o2–03 = 2 všechny hodnoty přednastavené
uživatelem v paměti smaže.
Nastavování frekvenční žádosti klávesami UP a DOWN bez potvrzení klávesou ENTER (o2–05)
Pokud je frekvenční žádost zadávána z digitálního operátoru, pak při nastavení konstanty o2–05 = 1 lze
zvyšovat/snižovat hodnotu frekvenční žádosti pomocí kláves UP a DOWN bez použití klávesy ENTER.
Volba provozu při odpojení digitálního operátoru (o2–06)
Touto funkcí se volí činnost měniče, v případě, že je během chodu vyjmut panel digitálního operátoru.
Při nastavení o2–06 = 0 provoz měniče pokračuje.
Při nastavení o2–06 =1 je výstup měniče zablokován a motor zastaví volným doběhem. V tomto případě jsou
aktivovány poruchové kontakty a jakmile je digitální operátor znovu připojen, je na displeji zobrazeno poruchové
hlášení OPR (Chyba v připojení digitálního operátoru).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 90
Varispeed F7
Doba provozu (o2–07 a o2–08)
Měnič je vybaven funkcí, která kumulativně počítá dobu provozu měniče.
Pomocí konstanty o2–07 lze nastavit (změnit) počáteční dobu provozu (např. po výměně řídící desky).
Při nastavení o2–08 = 0 se načítá doba, kdy je zapnuto napájení měniče, při nastavení o2–08 = 1 se načítá
doba chodu měniče (doba, kdy je povel „chod“ aktivní). Tovární nastavení: 0.
Druh inicializace (o2–09)
Tuto funkci je možno využít pro změnu továrního přednastavení některých konstant. Při nastavení konstanty
o2–09 na 1 budou konstanty přednastaveny podle standardu USA, při o2–09 = 2 bude pro přednastavení
hodnot použit Evropský standard. Při změně nastavení této konstanty by měla být znovu provedena inicializace
měniče pomocí konstanty A1–03.
Provozní doba ventilátoru (o2–10)
Tato funkce kumulativně počítá dobu provozu ventilátoru zabudovaného v měniči.
Pomocí konstanty o2–10 lze čitač provozní doby vynulovat (např. při výměně ventilátoru).
Inicializace provozního stavu poruchy (o2–12)
Nastavením konstanty o2–12 na 1 lze tuto funkci použít k inicializaci provozního stavu poslední poruchy.
Kopírování
Použitím interní paměti EEPROM digitálního operátoru lze provádět následující činnosti:
•
•
•
Uložit nastavení konstant v měniči do paměti digitálního operátoru (ČTENÍ)
Zapsat hodnoty konstant uložených v paměti digitálního operátoru do měniče (KOPÍROVÁNÍ)
Porovnat nastavené hodnoty konstant uložené v digitálním operátoru s nastavením konstant v měniči
(VERIFIKACE)
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
o3 – 01
Volba funkce
kopírování
o3 – 02
Povolení / zákaz
čtení
Popis
0:
1:
2:
3:
Normální provoz
Čtení (z měniče do operátoru)
Kopírování (z operátoru do měniče)
Verifikace (srovnávání)
0: Čtení zakázáno
1: Čtení povoleno
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 91
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷3
0
NE
A
A
A
0 nebo 1
0
NE
A
A
A
Varispeed F7
Uložení nastavení měniče do digitálního operátoru (ČTENÍ)
K uložení hodnot konstant nastavených v měniči do paměti digitálního operátoru použijte následující postup:
Krok č.
Zobrazení na displeji digitálního operátoru
Popis
1
Klávesou MENU vyberte mód rozšířeného programování.
2
Stiskem klávesy DATA/ENTER potvrďte volbu programovacího
módu
3
Pomocí kláves UP a DOWN zvolte na displeji konstantu o3–01
(Volba funkce kopírování).
4
Stiskem klávesy DATA/ENTER zobrazte obsah konstanty o3–01.
5
Klávesou UP změňte hodnotu konstanty na „1“.
6
Stiskem klávesy DATA/ENTER nyní spustíte funkci „ČTENÍ“.
7
Pokud „čtení“ proběhne normálně, zobrazí se na digitálním
operátoru „End“, konstanta o3–01 je automaticky vynulována
a displej se vrátí ke zobrazení označení konstanty o3–01.
Pokud je na displeji digitálního operátoru signalizována chyba, stiskem libovolné klávesy zrušíte chybové
hlášení a vrátíte se ke zobrazení konstanty o3–01. Možná chybová hlášení a jejich význam jsou uvedena
v následující tabulce.
Kód zobrazený
na displeji
Význam
PrE
Pokus nastavit konstantu o3–01 na 1 (čtení), zatímco v konstantě o3–02 je nastavena 0 (čtení zakázáno).
IFE
Chybná načtená data nebo nesouhlas délky načtených dat.
rdE
Není možné provést zápis konstant do paměti EEPROM digitálního operátoru.
Čtení zakázáno
Tato funkce chrání data uložená v paměti EEPROM digitálního operátoru proti přepsání. Pokud je nastaveno
o3–02 = 0 a o3–01 = 1, bude na displeji digitálního operátoru zobrazena chyba PrE a zapisování bude
zastaveno.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 92
Varispeed F7
Zápis hodnot konstant uložených v digitálním operátoru do měniče (KOPÍROVÁNÍ)
K zápisu hodnot konstant uložených v digitálním operátoru do měniče použijte následující postup.
Krok č.
Zobrazení na displeji digitálního operátoru
Popis
1
Klávesou MENU vyberte mód rozšířeného programování.
2
Stiskem klávesy DATA/ENTER potvrďte volbu programovacího
módu
3
Pomocí kláves UP a DOWN zvolte na displeji konstantu o3–01
(Volba funkce kopírování).
4
Stiskem klávesy DATA/ENTER zobrazte obsah konstanty o3–01.
5
Klávesou UP změňte hodnotu konstanty na „2“.
6
Stiskem klávesy DATA/ENTER nyní spustíte funkci
„KOPÍROVÁNÍ“.
7
Pokud „kopírování“ proběhne normálně, zobrazí se na digitálním
operátoru „End“, konstanta o3–01 je automaticky vynulována
a displej se vrátí ke zobrazení označení konstanty o3–01.
Pokud je na displeji digitálního operátoru signalizována chyba, nastavte znovu konstanty. Možná chybová
hlášení a jejich význam jsou uvedena v následující tabulce.
Kód zobrazený
na displeji
Význam
CPE
Identifikační číslo měniče nebo číslo software jsou rozdílné.
uAE
Výkon měniče, do kterého zkoušíte kopírovat a výkon měniče uložený v digitálním operátoru jsou rozdílné.
CrE
Způsob řízení měniče, do kterého zkoušíte kopírovat a způsob řízení uložený v digitálním operátoru jsou rozdílné.
CYE
Rozdílné konstanty zapsané v měniči a uložené v digitálním operátoru.
CSE
Rozdílná hodnota kontrolního součtu hodnot konstant v měniči a kontrolního součtu hodnot konstant v digitálním
operátoru po dokončení kopírování.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 93
Varispeed F7
Porovnání hodnot konstant nastavených v měniči a v digitálním operátoru (VERIFIKACE)
K porovnání hodnot konstant nastavených v měniči a v paměti digitálního operátoru použijte následující postup.
Krok č.
Zobrazení na displeji digitálního operátoru
Popis
1
Klávesou MENU vyberte mód rozšířeného programování.
2
Stiskem klávesy DATA/ENTER potvrďte volbu programovacího
módu
3
Pomocí kláves UP a DOWN zvolte na displeji konstantu o3–01
(Volba funkce kopírování).
4
Stiskem klávesy DATA/ENTER zobrazte obsah konstanty o3–01.
5
Klávesou UP změňte hodnotu konstanty na „3“.
6
Stiskem klávesy DATA/ENTER nyní spustíte funkci „VERIFIKACE“.
7
Pokud „verifikace“ proběhne normálně, zobrazí se na digitálním
operátoru „End“, konstanta o3–01 je automaticky vynulována
a displej se vrátí ke zobrazení označení konstanty o3–01.
Pokud je na displeji digitálního operátoru signalizována chyba, stiskem libovolné klávesy zrušíte chybové
hlášení a vrátíte se ke zobrazení konstanty o3–01. Možná chybová hlášení a jejich význam jsou uvedena
v následující tabulce.
Kód zobrazený
na displeji
uYE
Význam
Chyba verifikace (Rozdílné nastavení v měniči a v digitálním operátoru).
Pokyny k použití:
Při použití funkce kopírování zkontrolujte, že je v měniči i v digitálním operátoru stejně nastaveno:
•
Identifikační číslo a typ měniče
•
Číslo software
•
Výkon a napětí měniče
•
Způsob řízení
Zákaz zápisu konstant z digitálního operátoru
V případě nastavení A1–01 na 0 jsou všechny konstanty vyjma A1–01 a A1–04 chráněny proti zápisu, lze
zobrazovat skupiny konstant U1, U2 a U3. Při nastavení A1–01 = 1 lze číst nebo nastavovat pouze konstanty
A1–01, A1–04 a konstanty zvolené uživatelem v A2–……, lze zobrazovat konstanty U1–……, U2–……, U3–…….
Jestliže nastavíte některý z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7 na funkci 1B (Povolení zápisu
nastavených hodnot do konstant), pak pokud je tento vstup ve stavu “sepnuto“, můžete do konstant zapisovat
hodnoty z digitálního operátoru. Pokud je vstup ve stavu „rozepnuto“, všechny konstanty kromě nastavování
frekvenční žádosti jsou chráněny proti zápisu (možno pouze číst).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 94
Varispeed F7
Související konstanty:
Konst.
č.
A1–01
Název
Přístupová práva
Popis
Nastavení přístupových práv konstant (nastavování / čtení).
0: Pouze monitorování
(Umožněno pouze monitorování provozního módu a nastavování
konstant A1-01 a A1-04.)
1: Uživatelská volba
(Číst a nastavovat lze pouze konstanty A2-01 až A2-32.)
2: Rozšířené
(Všechny konstanty lze číst a nastavovat v rychlém (Q)
i v rozšířeném (A) programovacím módu).
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f
se zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0÷2
2
ANO
A
A
A
Nastavení klíčového slova
Pokud je v konstantě A1–05 nastaveno klíčové slovo a pokud se hodnota nastavená v A1–04 liší od klíčového
slova v A1–05, nelze měnit nastavení konstant A1–01 ÷ A1–03 nebo A2–01 ÷ A2–32.
Kombinací funkce klíčového slova s nastavením konstanty A1–01 = 0 (Pouze monitorování) lze zakázat
nastavování a změnu hodnot všech konstant kromě A1–00.
Související konstanty:
Konst.
č.
A1 – 01
Přístupová práva
A1 – 04
Klíčové slovo
A1 – 05
Nastavení klíčového
slova
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
Nastavení přístupových práv konstant (nastavování / čtení).
0: Pouze monitorování
(Umožněno pouze monitorování provozního módu a nastavování
konstant A1-01 a A1-04.)
1: Uživatelská volba
(Číst a nastavovat lze pouze konstanty A2-01 až A2-32.)
2: Rozšířené
(Všechny konstanty lze číst a nastavovat v rychlém (Q)
i v rozšířeném (A) programovacím módu).
0 nebo 2
2
ANO
A
A
A
Zadávání klíčového slova (pokud je nastaveno v A1-05).
Tato funkce chrání proti zápisu inicializační konstanty.
Pokud je klíčové slovo změněno (rozdílný obsah konstant A1-04
a A1-05), konstanty A1-01 ÷ A1-03 a A2–01 ÷ A2–32 mohou být
měněny až po zadání správného klíčového slova.
0 ÷ 9999
0
NE
A
A
A
Nastavení 4 místného znaku jako klíčového slova.
Tato konstanta obvykle není zobrazována. Při zobrazení konstanty
A1-04 (klíčové slovo) podržte tlačítko RESET, stiskněte tlačítko MENU
a obsah konstanty A1-05 se zobrazí.
0 ÷ 9999
0
NE
A
A
A
Název
Popis
Zobrazení pouze konstant vybraných uživatelem
Konstanty skupiny A2 (Konstanty nastavené uživatelem) a konstanta A1–01 (Přístupová práva) mohou být
použity k výběru skupiny nejdůležitějších parametrů.
Nastavte do A2–01 až A2–32 označení vybraných konstant a poté nastavte A1–01 na 1. V rozšířeném
programovacím módu pak bude možno číst a modifikovat pouze konstanty A1–01 ÷ A1–03 a konstanty
nastavené v A2–01 ÷ A2–32.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
A2–01
÷
A2–32
Uživatelské
konstanty
Popis
Nastavení konstant, které mohou být nastavovány/čteny. Maximum
vybraných konstant: 32.
Pokud je v konstantě „Přístupová práva“ nastavena 1 (A1-01=1), jsou
uživatelské konstanty nastavené v A2–01 ÷ A2–32 jedinými, které
jsou přístupné (lze je číst a měnit)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 95
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
b1–01
÷
o2–08
---
NE
A
A
A
Varispeed F7
6.18 DOPLŇKY
Regulace otáček pomocí zpětné vazby
Popis funkcí režimu U/f řízení se zpětnou vazbou.
Související konstanty:
Konst.
č.
Název
F1–01
Konstanta zpětné
vazby
F1–02
F1–03
F1–04
F1–05
Volba provozu
při přerušení obvodu
zpětné vazby (PGO)
Volba provozu
při překročení
rychlosti (OS)
Volba provozu
při překročení
povolené odchylky
rychlosti (DEV)
Orientace zpětné
vazby
Popis
Nastavení počtu pulsů zpětné vazby (pulsního generátoru nebo
enkodéru.)
Metoda řízení
Rozsah
nastavení
Přednastavení
Změna
za
provozu
U/f
U/f se
zpět.
vazbou
Vektor
bez
zpět.
vazby
0 ÷ 60000
1024
NE
N
Q
N
Nastavení činnost (metody zastavení) při přerušení zpětné vazby.
(Poruchové hlášení „PGO“ – přerušení obvodu zpětné vazby.)
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení (použití doběhové
rampy 1 nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové zastavení s použitím nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu (Z důvodu ochrany motoru a strojního zařízení
normálně toto nastavení nevolte.)
0÷3
1
NE
N
A
N
Nastavení činnost (metody zastavení) při překročení maximálních
otáček. (Poruchové hlášení „OS“ – překročení rychlosti.)
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení (použití doběhové
rampy 1 nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové zastavení s použitím nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu (Z důvodu ochrany motoru a strojního zařízení
normálně toto nastavení nevolte.)
0÷3
1
NE
N
A
N
Nastavení činnost (metody zastavení) při kolísání rychlosti. (Poruchové
hlášení „DEV“ – překročení povolené odchylky rychlosti.)
0: Rampově řízené snižování rychlosti do zastavení (použití doběhové
rampy 1 nastavené v C1-02).
1: Volný doběh
2: Rychlý stop (nouzové zastavení s použitím nouzové doby doběhu
nastavené v C1-09).
3: Pokračování provozu (pouze signalizována výstraha „DEV“)
0÷3
3
NE
N
A
N
0 nebo 1
0
NE
N
A
N
1 ÷ 132
1
NE
N
A
N
0 nebo 1
0
NE
N
A
N
0 ÷ 120
115%
NE
N
A
N
0,0 ÷ 2,0
1,0 s
NE
N
A
N
0 ÷ 50
10%
NE
N
A
N
0,0 ÷ 10,0
0,5 s
NE
N
A
N
0
NE
N
A
N
0
NE
N
A
N
2,0 s
NE
N
A
N
0: Fáze A předchází fázi B při směru otáčení vpřed, (fáze B předchází
fázi A při směru otáčení vzad).
1: Fáze B předchází fázi A při směru otáčení vpřed, (fáze A předchází
fázi B při směru otáčení vzad)
Nastavení dělícího poměru pulsního výstupu zpětnovazební karty.
F1–06
Dělící poměr
monitorovacího
výstupu
F1–07
Integrační konstanta
během zrychlování /
zpomalování
F1–08
Detekční úroveň
překročení rychlosti
F1–09
Časová konstanta
detekce překročení
rychlosti
F1–10
Detekční úroveň
překročení povolené
odchylky rychlosti
F1–11
Časová konstanta
detekce překročení
povolené odchylky
rychlosti
F1–12
Počet zubů
převodovky 1
Dělící poměr = (1+n)/m;
(n = 0 nebo 1; m = 1 ÷ 32)
F1–06 = … ……
n m
Tato konstanta je funkční pouze při použití PG-B2.
Možné nastavení dělícího poměru: 1/32 ≤ F1-06 ≤ 1.
Nastavení použití integrační konstanty ASR během
zrychlování/zpomalování.
0: Zablokováno (Integrační složka není během rozběhu nebo doběhu
použita; je používána pouze při konstantních rychlostech.)
1: Umožněno (Integrační složka je použita vždy.)
Nastavení metody detekce překročení rychlosti.
Rychlosti motoru překračující hodnotu nastavenou v konstantě F1-08
(v % maximální výstupní frekvence) po dobu nastavenou v F1-09 jsou
detekovány jako překročení rychlosti.
Nastavení metody detekce překročení povolené odchylky rychlosti.
Překročení úrovně nastavené v konstantě F1-10 (v % maximální
výstupní frekvence) po dobu nastavenou v F1-11 je detekováno jako
překročení povolené odchylky rychlosti.
Odchylka rychlosti je rozdíl mezi aktuální a žádanou rychlostí motoru.
Nastavení počtu zubů převodovky (převodového poměru) mezi
snímačem zpětné vazby a motorem. Rychlost motoru je pak počítána
následovně:
počet pulsů ze snímače zpětné vazby x 60 x F1-13
F1-01
F1-12
F1–13
Počet zubů
převodovky 2
F1–14
Časová konstanta
detekce
přerušení obvodu
zpětné vazby
0 ÷ 1000
Převodový poměr 1 bude použit, pokud je některá z konstant nastavena
na 0.
Nastavení doby, po jejímž uplynutí bude při rozpojení obvodu zpětné
vazby detekována porucha PGO – přerušení zpětné vazby.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 96
0,0 ÷ 10,0
Varispeed F7
Použití zpětnovazební karty
V režimu U/f řízení se zpětnou vazbou je možno použít 4 druhy zpětnovazebních karet:
•
•
•
•
PG–A2: A kanál – pulsní vstup, pulsní monitorovací výstup – otevřený kolektor.
PG–B2: A/B kanál – pulsní vstup, pulsní monitorovací výstup – komplementární tranzistorové výstupy.
PG–A2: A kanál – pulsní vstup, pulsní monitorovací výstup – úroveň RS-422.
PG–A2: A/B/Z kanál – pulsní vstup, pulsní monitorovací výstup – úroveň RS-422.
Nastavení konstanty zpětné vazby (F1–01)
Nastavte počet pulsů zpětné vazby (pulsního generátoru / enkodéru) na jednu otáčku.
Orientace zpětné vazby (F1–05)
Konstantou F1–05 nastavíte závislost mezi směrem otáčením motoru a směrem otáčení snímače zpětné vazby.
Při směru otáčení motoru vpřed nastavte, zda A kanál předchází B kanál, nebo B kanál předchází A kanál.
Proveďte toto nastavení pokud používáte zpětnovazební kartu PG–B2 nebo PG–X2.
Obr. 6.78. Orientace zpětné vazby (F1–05)
Příklad: Směr otáčení standardního motoru vpřed
Obr. 6.79. Směr otáčení standardního motoru vpřed
Standardně A kanál předchází B kanál při otáčení motoru proti směru hodinových ručiček (při pohledu
ze strany hřídele). (Při zadání povelu „chod vpřed“).
Nastavení převodového poměru (F1–12 a F1–13)
Konstantami F1–12 a F1–13 se nastavuje převodový poměr v případě, že mezi motorem a snímačem zpětné
vazby je převod.
Pokud je nastaven převodový poměr, otáčky motoru jsou v měniči počítány podle následujícího vztahu :
Počet otáček motoru (ot/min) = (počet pulsů ze snímače zpětné vazby x 60 / F1–01) x F1–12 (počet zubů
převodovky na straně snímače zpětné vazby) / F1–13 (počet zubů převodovky na straně motoru)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 97
Varispeed F7
Integrační konstanta během zrychlování/zpomalování (F1–07)
V konstantě F1–07 lze zvolit použití integrační složky ASR během rozběhu a doběhu (umožněno/zablokováno).
Normálně je integrační řízení během zrychlování/zpomalování zablokováno (F1–07 = 0). Pokud chcete, aby
rychlost motoru i při rozběhu/doběhu velmi těsně následovala frekvenční žádost, umožněte použití této funkce
nastavením F1–07 = 1. (Viz.str. 6–28)
DŮLEŽITÉ!
Pokud je umožněno integrační řízení (F1–07 = 1), snadno může bezprostředně po rozběhu nebo doběhu dojít
k překmitu nebo podkmitu. Možnost výskytu překmitu/podkmitu zminimalizujete zablokováním integračního řízení –>
nastavením F1–07 = 0.
Nastavení dělícího poměru monitorovacího výstupu (F1–06)
Tato funkce se využívá pouze při použití karty PG–B2 a nastavuje dělící poměr pulsního monitorovacího
výstupu pro tuto zpětnovazební kartu. Parametr n je určen nejvyšším číselným znakem a parametr m dvěma
zbývajícími nižšími znaky hodnoty nastavené v F1–06.
Dělící poměr je pak určen podle následujícího vztahu:
Dělící poměr = (1 + n) / m
(Rozsah nastavení: n = 0 nebo 1; m = 1 ÷ 32)
F1–06 = … … …
n
m
Dělící poměr může být nastaven v následujícím rozmezí: 1/32 ≤ F1–06 ≤ 1. Například pokud je dělící poměr
nastaven na 1/2 (nastavení: F1–06 = 2), na pulsním monitorovacím výstupu je hodnota rovnající se polovině
počtu pulsů zpětné vazby.
Detekce přerušení obvodu zpětné vazby (F1–02 a F1–14)
Konstanta F1–02 nastavuje způsob zastavení při detekci přerušení obvodu zpětné vazby.
Přerušení obvodu zpětné vazby (PGO) je detekováno při ztrátě signálu zpětné vazby po dobu nastavenou
v F1–14 a delší a pouze při provozu měniče s frekvenční žádostí vyšší než 1% maximální výstupní frekvence
nebo vyšší než je minimální frekvence nastavená v E1–09.
Detekce překročení rychlosti (F1–03, F1–08 a F1–09)
Pokud otáčky motoru překročí nastavený limit, je detekována porucha. Překročení rychlosti (OS) je detekováno,
pokud rychlost motoru překračuje hodnotu frekvence nastavenou v konstantě F1–08 po dobu delší než je čas
nastavený v konstantě F1–09. Po detekci překročení rychlosti měnič zastaví způsobem nastaveným v F1–03.
Detekce odchylky rychlostí (F1–04, F1–10 a F1–11)
Pokud je odchylka rychlosti (rozdíl mezi žádanou rychlostí a aktuální rychlostí motoru) příliš velká, je
detekována porucha. Překročení povolené odchylky (DEV) je detekováno, pokud odchylka rychlosti překračuje
povolenou hodnotu nastavenou v konstantě F1–10 po dobu delší než je čas nastavený v konstantě F1–11
a pouze po předcházející shodě frekvence (žádaná a aktuální rychlost motoru byly v rozsahu nastaveném
v konstantě L4–02). Po detekci překročení povolené odchylky rychlosti měnič zastaví způsobem nastaveným
v F1–04.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
6 – 98
Varispeed F7
7.
DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Popis poruchových funkcí měniče. Poruchové funkce zahrnují poruchová hlášení, výstrahy, provozní chybová
hlášení, chybová hlášení během autotuningu a chybová hlášení při použití digitálního operátoru jako kopírovací
jednotky.
7.1
Diagnostika poruch
Poruchová hlášení
Výstrahy
Provozní chybová hlášení
Chybová hlášení během auto-tuningu
Chybová hlášení při použití digitálního operátoru jako kopírovací jednotky
7.2
Odstraňování poruch
Nelze nastavit konstanty
Motor se neotáčí
Opačný směr otáčení motoru
Motor neprodukuje moment nebo se příliš pomalu rozbíhá
Otáčky motoru jsou vyšší než je frekvenční žádost
Nízká přesnost regulace otáček při použití funkce kompenzace skluzu
Nízká přesnost regulace otáček ve vysoké rychlosti u vektorového řízení bez zpětné
vazby
Motor dobíhá příliš pomalu
Propad zátěže při odbrždění (Řízení brzdy programovatelným digitálním výstupem)
Motor se přehřívá
Periferní zařízení (např. řídící PLC) jsou ovlivněny startem nebo chodem měniče
Proudový chránič vypíná během chodu měniče
Výskyt mechanických oscilací
Motor se otáčí, přestože je zablokován výstup měniče
Při startu nebo zastavení ventilátoru je detekováno přepětí
Výstupní frekvence nedosahuje hodnoty frekvenční žádosti
Tab. 7.1. Poruchová hlášení, jejich příčiny a náprava
Tab. 7.2. Výstražná hlášení
Tab. 7.3. Provozní chybová hlášení
Tab. 7.4. Chybová hlášení během autotuningu
Tab. 7.5. Chybová hlášení během kopírování
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7–1
Varispeed F7
7.1
DIAGNOSTIKA PORUCH
Poruchová hlášení
Pokud měnič zjistí poruchu, jsou aktivovány poruchové kontakty a zablokování výstupu měniče způsobí volný
doběh motoru. (Pro některé poruchy lze zvolit způsob zastavení, který bude použit při jejích výskytu.) Na displeji
digitálního operátoru se zobrazí kód poruchy.
Pří výskytu poruchy identifikujte podle následující tabulky druh poruchy a odstraňte její příčinu.
Vyresetovat poruchu měniče lze jedním z následujících způsobů:
• Sepnutím programovatelného digitálního vstupu (H1–01 ÷ H1–05) nastaveného na funkci
„Reset při poruše“ (=14).
• Stisknutím klávesy RESET na panelu digitálního operátoru.
• Vypnutím a opětovným zapnutím napájení silového obvodu.
Tab. 7.1. Poruchová hlášení, jejich příčiny a náprava
Kód
Význam
Pravděpodobná příčina
•
NADPROUD
oC
Výstupní proud měniče překročil
úroveň detekce nadproudu.
•
•
•
Zkrat nebo zemní zkrat na výstupu
měniče (může být způsoben spálením
motoru, poškozenou izolací nebo
poškozeným kabelem).
Příliš velká zátěž nebo příliš krátký čas
rozběhu/doběhu.
Použití speciálního motoru nebo motoru
s příliš velkým výkonem vzhledem
k výkonu měniče.
Sepnutí stykače na výstupu měniče
během chodu.
Náprava
Po odstranění příčiny resetujte
poruchu.
ZEMNÍ ZKRAT
GF
PUF
Zkratový proud na výstupu měniče
překročil 50% jmenovitého
výstupního proudu měniče.
PŘEPÁLENÍ POJISTKY
Pojistka ss meziobvodu je přepálená.
PŘEPĚTÍ V MEZIOBVODU
ou
Stejnosměrné napětí meziobvodu
překročilo úroveň detekce přepětí.
Třída 3 x 230 V: cca 410 V
Třída 3 x 400 V: cca 820 V
Zemní zkrat na výstupu měniče (může být
způsoben spálením motoru, poškozenou izolací
nebo poškozeným kabelem.)
Poškození výstupního tranzistoru z důvodu
zkratu nebo zemního zkratu na výstupu měniče.
Zkontrolujte, jestli nedošlo ke zkratu, zkratem
dojde ke zničení výstupního tranzistoru.
Po odstranění příčiny resetujte
poruchu.
•
•
Zkontrolujte motor a kabely,
zda nejsou zkratované nebo
nemají poškozenou izolaci.
Po zjištění příčiny odešlete
měnič na opravu příp.
vyměňte měnič.
Příliš krátká doba doběhu a příliš velká
regenerativní energie z motoru.
Prodlužte dobu doběhu nebo zapojte
brzdný doplněk.
Příliš vysoké napájecí napětí.
Snižte napájecí napětí tak,
aby odpovídalo technické
specifikaci měniče.
PODPĚTÍ V MEZIOBVODU
Uu1
Stejnosměrné napětí meziobvodu
kleslo pod detekční úroveň podpětí
(L2-05).
Třída 3 x 230 V: cca 190 V
Třída 3 x 400 V: cca 380 V
Porucha stykače v meziobvodu.
Stykač je během chodu měniče
bez odezvy.
(Použitelné výkony měniče:
3 x 230 V: 37 ÷ 110 kW
3 x 400 V: 75 ÷ 300 kW)
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
•
Výpadek vstupní fáze.
•
Krátkodobý výpadek napájení.
•
Uvolnění vstupních napájecích svorek .
•
Příliš velké kolísání vstupního napájecího
napětí.
•
Porucha v nabíjecím obvodu.
7–2
Po odstranění příčiny resetujte
poruchu.
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Kód
Uu2
Význam
Pravděpodobná příčina
PODPĚTÍ V OVLÁDACÍCH
OBVODECH
Náprava
•
--Pokles napájecího napětí v ovládacích
obvodech během chodu měniče.
•
Zkuste vypnout a opět
zapnout napájení.
Pokud porucha stále trvá,
vyměňte měnič.
PORUCHA V NABÍJECÍM OBVODU
Uu3
Přehřátí nabíjecího odporu.
Stykač meziobvodu je bez odezvy
po dobu 10 sec po zadání signálu
k jeho sepnutí.
(Použitelné výkony měniče:
3 x 230 V: 37 ÷ 110 kW
3 x 400 V: 75 ÷ 300 kW)
VÝPADEK VSTUPNÍ FÁZE
PF
Stejnosměrné napětí meziobvodu
neobvykle kolísá.
Tato porucha je detekována
při nastavení konstanty L8-05 = 1
(funkční detekce výpadku vstupní
fáze).
VÝPADEK VÝSTUPNÍ FÁZE
LF
Na výstupu měniče došlo k výpadku
fáze.
Tato porucha je detekována
při nastavení konstanty L8-07 = 1
(funkční detekce výpadku výstupní
fáze).
•
Zkuste vypnout a opět
zapnout napájení.
•
Pokud porucha stále trvá,
vyměňte měnič.
•
Porucha stykače ve ss meziobvodu.
•
Spálená budící cívka stykače.
•
•
•
•
Po odstranění příčiny resetujte
poruchu.
•
Výpadek vstupní fáze.
Krátkodobý výpadek napájení.
Uvolnění vstupních silových svorek.
Příliš velké kolísání vstupního napájecího
napětí.
Velká asymetrie vstupních fází.
•
•
•
Přerušený vodič výstupního kabelu.
Přerušený vodič ve vinutí motoru.
Uvolnění výstupních silových svorek.
Po odstranění příčiny resetujte
poruchu.
Použitý motor má výkon menší než 5 %
maximálního výkonu měniče.
Zkontrolujte výkon motoru a měniče.
Příliš vysoká teplota okolí.
Nainstalujte chladící zařízení.
OH: Teplota překročila nastavení
L8-02. (Způsob zastavení motoru lze
měnit nastavením L8-03.)
Umístění blízko tepelného zdroje.
Odstraňte tepelný zdroj.
OH1: teplota překročila 105ºC.
(Způsob zastavení = volný doběh.)
Zastavení ventilátoru měniče.
ZASTAVENÍ VENTILÁTORU
Zastavení ventilátoru měniče.
PŘEHŘÁTÍ CHLADIČE
Teplota chladiče překročila hodnotu
nastavenou v konstantě L8-02
nebo 105 °C.
oH
(oH1)
Zkontrolujte velikost zátěže, dobu
rozběhu a doběhu a zatěžovatel.
PŘEHŘÁTÍ MOTORU
– VÝSTRAHA
oH3
oH4
rH
rr
Podle nastavení L1-03 měnič
buď zastaví, nebo bude pokračovat
v provozu.
Zkontrolujte U/f charakteristiky.
Přehřátí motoru.
Zkontrolujte vstup údajů o teplotě
motoru na svorce A2.
Zkontrolujte velikost zátěže, dobu
rozběhu a doběhu a zatěžovatel.
PŘEHŘÁTÍ MOTORU
– PORUCHOVÝ STAV
Zkontrolujte U/f charakteristiky.
Přehřátí motoru.
Měnič zastaví podle nastavení
L1-04.
PŘEHŘÁTÍ BRZDOVÉHO ODPORU
NAMONTOVANÉHO K MĚNIČI
(typ ERF)
Teplota brzdového odporu překročila
povolenou mez a je aktivována funkce
ochrany, pokud je umožněna v L8-01.
Zkontrolujte teplotu motoru
na vstupu A2.
•
Příliš krátká doba doběhu a příliš velká
regenerativní energie z motoru.
PORUCHA INTERNÍHO
BRZDNÉHO TRANZISTORU
•
•
---
Brzdící tranzistor nefunguje správně.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Vyměňte ventilátor.
(Kontaktujte svého dodavatele.)
7–3
•
Snižte zátěž, prodlužte dobu
doběhu nebo snižte rychlost
motoru.
Vyměňte za brzdnou
odporovou jednotku.
Zkuste vypnout a opět
zapnout napájení.
Pokud porucha stále trvá,
vyměňte měnič.
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Kód
Význam
PŘETÍŽENÍ MOTORU
oL1
Na základě tepelné hodnoty I²t je
aktivována elektronická tepelná
ochrana motoru proti přetížení.
PŘETÍŽENÍ MĚNIČE
oL2
Na základě tepelné hodnoty I²t je
aktivována funkce ochrany proti
přetížení měniče.
Pravděpodobná příčina
Příliš velká zátěž. Příliš krátká doba rozběhu,
doběhu nebo příliš vysoký zatěžovatel.
Zkontrolujte velikost zátěže, dobu
rozběhu a doběhu a zatěžovatel.
Příliš vysoké nebo nízké napětí U/f křivky.
Zkontrolujte U/f charakteristiky.
Nesprávné nastavení jmenovitého proudu
motoru (E2-01).
Zkontrolujte jmenovitý proud motoru
(E2-01).
Příliš velká zátěž. Příliš krátká doba rozběhu,
doběhu nebo příliš vysoký zatěžovatel.
Zkontrolujte velikost zátěže, dobu
rozběhu a doběhu a zatěžovatel.
Příliš vysoké nebo nízké napětí U/f křivky.
Zkontrolujte U/f charakteristiky.
Příliš nízký výkon měniče.
Vyměňte měnič za měnič s vyšším
výkonem.
DETEKCE PŘETÍŽENÍ 1
oL3
•
Proud překročil úroveň detekce
přetížení nastavenou v konstantě
L6-02 po dobu delší než je nastavení
L6-03.
---
DETEKCE PŘETÍŽENÍ 2
oL4
Náprava
•
•
Proud překročil úroveň detekce
přetížení nastavenou v konstantě
L6-05 po dobu delší než je nastavení
L6-06.
---
•
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-02 a L6-03.
Zkontrolujte mechanický
systém a odstraňte příčinu
přetížení.
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-05 a L6-06.
Zkontrolujte mechanický
systém a odstraňte příčinu
přetížení.
PŘETÍŽENÍ PŘI BRŽDĚNÍ
VYSOKÝM SKLUZEM
oL7
Výstupní frekvence se při brždění
vysokým skluzem nezměnila po dobu
delší, než je reakční doba nastavená
v N3-04.
Příliš velké zatížení setrvačnou hmotou.
DETEKCE ODLEHČENÍ 1
UL3
---
Proud klesl pod úroveň nastavenou
v L6-02 po dobu delší než je
nastaveno v L6-03.
Proud klesl pod úroveň nastavenou
v L6-05 po dobu delší než je
nastaveno v L6-06.
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI
o5
PGo
---
Překmit / podkmit.
Žádaná rychlost je příliš vysoká.
Otáčky motoru překročily úroveň
rychlosti nastavenou v F1-08 po dobu
delší než je nastavení F1-09.
Nevhodné nastavení F1-08 a F1-09.
PŘERUŠENÍ OBVODU ZPĚTNÉ
VAZBY
Přesto, že na výstupu měniče je
frekvence, není na vstup zadáván
počet pulsů snímaný obvodem zpětné
vazby.
(výstupní frekvence při soft startu
≥ E1-09 (Fmin))
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Ujistěte se, že zatížení je
zatížení setrvačností.
•
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-02 a L6-03.
Zkontrolujte mechanický
systém a odstraňte příčinu
odlehčení.
•
•
DETEKCE ODLEHČENÍ 2
UL4
•
•
Ujistěte se, že je vhodně
nastavena hodnota proudu
v konstantě L6-05 a čas
v konstantě L6-06.
Zkontrolujte mechanický
systém a odstraňte příčinu
odlehčení.
Upravte zesílení.
Zkontrolujte obvod zadávání žádosti
a zesílení žádosti.
Zkontrolujte nastavení F1-08
a F1-09.
Přerušené zapojení obvodu zpětné vazby .
Opravte přerušené/rozpojené
zapojení.
Nesprávné zapojení obvodu zpětné vazby.
Opravte zapojení.
Obvod zpětné vazby není napájen.
Zapojte správně napájení obvodu
zpětné vazby.
Špatná sekvence řízení brzdy (při použití brzdy).
Zkontrolujte, zda je při aktivním
povelu CHOD brzda uvolněna.
7–4
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Kód
Význam
NADMĚRNÁ ODCHYLKA
RYCHLOSTI
dEu
Vetší odchylka rychlosti než je
velikost povolené odchylky nastavená
v konstantě F1-10 po dobu delší než
je nastavení F1-11.
Pravděpodobná příčina
Náprava
Příliš velká zátěž.
Snižte zátěž.
Příliš krátká doba rozběhu a doběhu
Prodlužte dobu rozběhu a doběhu.
Zablokovaná zátěž.
Zkontrolujte mechanický systém.
Nevhodné nastavení F1-10 a F1-11.
Zkontrolujte a upravte nastavení
F1-10 a F1-11.
Špatná sekvence řízení brzdy (při použití brzdy).
Zkontrolujte, zda je při aktivním
povelu CHOD brzda uvolněna.
---
Zkontrolujte konstanty motoru.
PORUCHA ŘÍZENÍ
CF
U vektorového řízení bez zpětné
vazby zabere momentové omezení
při zastavování 3 sec nebo více.
ZTRÁTA ZPĚTNÉ VAZBY PID
REGULÁTORU
FbL
Zjištěna ztráta zpětné vazby
(nastavení b5-12 =1 nebo 2).
Pokles na vstupu zpětné vazby PID
regulátoru pod úroveň nastavenou
v b5-13 (úroveň detekce ztráty
zpětné vazby) po dobu delší než je
nastavení v b5-14 (časová konstanta
ztráty zpětné vazby).
EFO
EXTERNÍ PORUCHA
(doplňková komunikační karta)
EF3
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S3)
EF4
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S4)
EF5
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S5)
EF6
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S6)
EF7
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S7)
•
Zkontrolujte signál zpětné
vazby PID regulátoru.
•
Zkontrolujte zapojení.
---
---
Externí porucha ve vnějším řídícím obvodu.
Vstup externích poruch – programovatelné
digitální vstupy (svorky S3 ÷ S7).
Zkontrolujte doplňkovou
komunikační kartu a přenosové
signály.
•
Odstraňte příčinu externí
poruchy.
CHYBA V PŘIPOJENÍ
DIGITÁLNÍHO OPERÁTORU
oPr
Při nastaveném spouštění měniče
z digitálního operátoru bylo během
chodu přerušeno připojení digitálního
operátoru.
---
Zkontrolujte připojení digitálního
operátoru.
---
Zkontrolujte komunikační zařízení
a přenosové signály.
---
Zkontrolujte komunikační zařízení
a přenosové signály.
PORUCHA SÉRIOVÉ
KOMUNIKACE
CE
Po tom, co byla jednou přijata řídící
data nebyl možný další přenos
po dobu 2 sec a delší.
CHYBA V KOMUNIKACI
S DOPLŇKOVOU KARTOU
bUS
Během chodu nebo během zadávání
frekvenční žádosti z doplňkové
komunikační karty byla zjištěna chyba
v komunikaci.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7–5
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Kód
CPFO0
Význam
Pravděpodobná příčina
PORUCHA ŘÍZENÍ 1 – chyba
v komunikaci s digitálním
operátorem
Nesprávné zapojení digitálního operátoru.
Odpojte a znovu vložte digitální
operátor do konektoru.
Do doby 5 sec po zapnutí napájení
nebyla navázána komunikace
s digitálním operátorem.
Porucha řídících obvodů měniče.
Vyměňte měnič.
---
PORUCHA EXTERNÍ RAM
CPF01
CPF02
CPF03
CPF05
CPF06
CPF07
Vyměňte měnič.
PORUCHA ŘÍZENÍ 2 – chyba
v komunikaci s digitálním
operátorem
Nesprávné zapojení digitálního operátoru.
Odpojte a znovu vložte digitální
operátor do konektoru.
Po navázání komunikace s digitálním
operátorem se vyskytla chyba
v komunikaci delší než 2 sec.
Porucha řídících obvodů měniče.
Vyměňte měnič.
CHYBA V OBVODECH FUNKCE
BASEBLOCK
--Poškozený řídící obvod.
---
CHYBA PAMĚTI EEPROM
CHYBA INTERNÍHO A/D
PŘEVODNÍKU
CHYBA EXTERNÍHO A/D
PŘEVODNÍKU
CHYBA V PŘIPOJENÍ
DOPLŇKOVÉ KARTY
--Poškozený řídící obvod.
---
CPF09
CHYBA CPU
CPF10
CHYBA ŘÍDCÍHO OBVODU
CPF20
CHYBA A/D PŘEVODNÍKU
DOPLŇKOVÉ KOMUNIKAČNÍ
KARTY
CPF21
CHYBA DOPLŇKOVÉ
KOMUNIKAČNÍ KARTY
CPF22
CHYBNÝ KÓD DOPLŇKOVÉ
KOMUNIKAČNÍ KARTY
CPF23
CHYBA PAMĚTI DPRAM
DOPLŇKOVÉ KOMUNIKAČNÍ
KARTY
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Vyměňte měnič.
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Vyměňte měnič.
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Vyměňte měnič.
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Vyměňte měnič.
Nesprávně nainstalovaná doplňková karta.
Vypněte napájení a nainstalujte
kartu znovu.
Vadný měnič nebo doplňková karta.
Vyměňte měnič nebo doplňkovou
kartu.
---
PORUCHA INTERNÍ RAM
PORUCHA – PŘEKROČENÍ DOBY
CYKLU
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Poškozený řídící obvod.
Poškozený řídící obvod.
CPF08
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Zničené řídící obvody.
Poškozený řídící obvod.
CPF04
Náprava
--Poškozený řídící obvod.
---
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Vyměňte měnič.
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Vyměňte měnič.
Zkuste vypnout a opět zapnout
napájení.
Poškozený řídící obvod.
Vyměňte měnič.
Vadný řídící obvod měniče.
Vyměňte měnič.
Nesprávně nainstalovaná doplňková karta.
Vypněte napájení a nainstalujte
kartu znovu.
Vadný A/D převodník doplňkové karty.
Vyměňte doplňkovou komunikační
kartu.
Vadná doplňková komunikační karta.
Vyměňte doplňkovou kartu.
7–6
Varispeed F7
Výstrahy
Výstrahy jsou ochrannou funkcí měniče, která neaktivují poruchové kontakty. Systém se po odstranění příčiny
výstrahy automaticky navrátí do původního stavu.
Displej digitálního operátoru se zobrazeným kódem výstrahy bliká a je-li naprogramován, spíná
programovatelný digitální výstup (H2–01 ÷ H2–03) s navolenou funkcí „Minoritní porucha“ (výstraha).
Při výskytu výstrahy proveďte odpovídající protiopatření dle následující tabulky.
Tab. 7.2. Výstražná hlášení
Kód
EF
(bliká)
Význam
Pravděpodobná příčina
Náprava
---
Zkontrolujte posloupnost zadávání
řídících povelů chod vpřed a vzad.
Protože není znám směr otáčení, bude
při detekci této minoritní poruchy
motor zpomalovat do zastavení.
EXTERNÍ PORUCHA ŘÍZENÍ
– současné zadání povelu
chod vpřed a chod vzad
Povel chod vpřed a chod vzad byly
zadávány zároveň po dobu 0,5 s a déle.
PODPĚTÍ V MEZIOBVODU
Uu
(bliká)
•
•
•
Stejnosměrné napětí meziobvodu
kleslo pod úroveň detekce podpětí
(L2-05).
Bypassový stykač je rozpojen.
Napájecí napětí řídících obvodů je
pod úrovní detekce podpětí.
Viz. možné příčiny poruchových hlášení
UV1, UV2 a UV3 v předchozí tabulce.
Viz. náprava poruch UV1, UV2 a UV3
v předchozí tabulce.
Příliš vysoké napájecí napětí.
Snižte napájecí napětí tak,
aby odpovídalo technické specifikaci
měniče.
Příliš vysoká teplota okolí.
Nainstalujte chladící zařízení.
Umístění blízko tepelného zdroje.
Odstraňte tepelný zdroj.
Zastavení ventilátoru měniče.
Vyměňte ventilátor.
(Kontaktujte svého dodavatele.)
PŘEPĚTÍ V MEZIOBVODU
uo
(bliká)
oH
(bliká)
Stejnosměrné napětí meziobvodu
překročilo úroveň detekce přepětí.
Třída 3 x 230 V: cca 400 V
Třída 3 x 400 V: cca 800 V
PŘEHŘÁTÍ CHLADIČE
Teplota chladiče překročila hodnotu
nastavenou v konstantě L8-02.
PŘEHŘÁTÍ MĚNIČE – VÝSTRAHA
oH2
(bliká)
Sepnutí programovatelného digitálního
vstupu (S3 ÷ S7) nastaveného na funkci
„Výstraha při přehřátí měniče“
---
Zkontrolujte velikost zátěže, dobu
rozběhu a doběhu a zatěžovatel.
PŘEHŘÁTÍ MOTORU – VÝSTRAHA
oH3
(bliká)
Hodnota teploty motoru na analogovém
vstupu A2 (při nastavení H3-09 = E)
překročila detekční úroveň pro varování.
Zkontrolujte U/f charakteristiky.
Přehřátí motoru.
Zkontrolujte údaj o teplotě motoru
na vstupu A2.
PŘETÍŽENÍ 1 - VÝSTRAHA
oL3
(bliká)
•
---
Proud překročil hodnotu nastavenou
v konstantě L6-02 po dobu delší než je
nastavení L6-03.
PŘETÍŽENÍ 2 - VÝSTRAHA
oL4
(bliká)
UL3
(bliká)
•
•
---
Proud překročil hodnotu nastavenou
v konstantě L6-05 po dobu delší než je
nastavení L6-06.
ODLEHČENÍ 1 - VÝSTRAHA
•
•
---
Proud klesl pod úroveň nastavenou
v L6-02 po dobu delší než je L6-03.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
Vynulujte vstup nastavený na funkci
varování při přehřátí měniče.
7–7
•
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-02 a L6-03.
Zkontrolujte mechanický systém
a odstraňte příčinu přetížení.
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-05 a L6-06.
Zkontrolujte mechanický systém
a odstraňte příčinu přetížení.
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-02 a L6-03.
Zkontrolujte mechanický systém
a odstraňte příčinu odlehčení.
Varispeed F7
Pokračování tabulky
Kód
UL4
(bliká)
oS
(bliká)
PGo
(bliká)
dEu
(bliká)
EFO
EF3
(bliká)
EF4
(bliká)
EF5
(bliká)
EF6
(bliká)
EF7
(bliká)
Význam
Pravděpodobná příčina
•
ODLEHČENÍ 2 - VÝSTRAHA
---
Proud klesl pod úroveň nastavenou
v L6-05 po dobu delší než je L6-06.
PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI
- VÝSTRAHA
Rychlost překročila úroveň nastavenou
v F1-08 po dobu delší než je nastaveno
v F1-09.
PŘERUŠENÍ OBVODU ZPĚTNÉ VAZBY
- VÝSTRAHA
Přestože na výstupu měniče je frekvence,
na vstup obvodu zpětné vazby nejsou
zadávány žádné pulsy.
Náprava
•
Ujistěte se, že jsou vhodně
nastaveny L6-05 a L6-06.
Zkontrolujte mechanický systém
a odstraňte příčinu odlehčení.
Překmit / podkmit.
Upravte zesílení.
Žádaná rychlost je příliš vysoká.
Zkontrolujte obvod zadávání žádosti
a zesílení žádosti.
Nevhodné nastavení F1-08 a F1-09.
Zkontrolujte nastavení F1-08
a F1-09.
Přerušené zapojení obvodu zpětné vazby.
Opravte přerušené/rozpojené zapojení.
Nesprávné zapojení obvodu zpětné vazby. Opravte zapojení.
Obvod zpětné vazby není napájen.
Zapojte správně napájení obvodu
zpětné vazby.
NADMĚRNÁ ODCHYLKA RYCHLOSTI
- VÝSTRAHA
Příliš velká zátěž.
Snižte zátěž.
Příliš krátká doba rozběhu a doběhu
Prodlužte dobu rozběhu a doběhu.
Odchylka rychlosti je větší než hodnota
povolené odchylky nastavená v konstantě
F1-10 po dobu delší než je nastaveno
v F1-11.
Zablokovaná zátěž.
Zkontrolujte mechanický systém.
Nevhodné nastavení F1-10 a F1-11.
Zkontrolujte nastavení F1-10
a F1-11.
EXTERNÍ PORUCHA
(doplňková komunikační karta, jiná než
SI-K2)
---
Odstraňte příčinu externí poruchy.
Provoz měniče při externí poruše
komunikační karty pokračuje (je
nastaveno F6-03 = 3).
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S3)
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S4)
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S5)
Externí porucha ve vnějším řídícím
obvodu. Vstup externích poruch –
programovatelné digitální vstupy (svorky
S3 ÷ S7).
•
Odstraňte příčinu externí
poruchy
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S6)
EXTERNÍ PORUCHA (vstup S7)
ZTRÁTA ZPĚTNÉ VAZBY PID
REGULÁTORU - VÝSTRAHA
FbL
(bliká)
CE
(bliká)
Zjištěna ztráta zpětné vazby
(při nastavení b5-12 = 1 nebo 2). Pokles
vstupu zpětné vazby PID regulátoru
pod úroveň nastavenou v b5-13 (úroveň
detekce ztráty zpětné vazby) po dobu
delší než nastavení v b5-14 (časová
konstanta ztráty zpětné vazby).
---
---
PORUCHA SÉRIOVÉ KOMUNIKACE
Po obdržení řídících dat nebyl možný další
přenos po dobu 2 sec a delší.
---
Zkontrolujte komunikační zařízení
a přenosové signály.
---
Zkontrolujte komunikační zařízení
a přenosové signály.
---
Zkontrolujte komunikační zařízení
a přenosové signály.
CHYBA V KOMUNIKACI
S DOPLŇKOVOU KARTOU
bUS
(bliká)
CALL
(bliká)
V režimu spouštění nebo zadávání
frekvenční žádosti z doplňkové
komunikační karty se vyskytla chyba
v komunikaci.
CHYBA PŘENOSU
Chyba v přenosu řídících dat při zapnutí
napájení.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7–8
Varispeed F7
Provozní chybová hlášení
Provozní chybová hlášení indikují chybné nastavení parametrů (jednotlivých konstant, nebo konstant
navzájem). Dokud nejsou konstanty správně nastaveny, není možné spustit měnič. (Poruchové výstupy
pro poruchová hlášení ani pro minoritní poruchy nejsou aktivovány).
Pří výskytu provozní poruchy identifikujte podle následující tabulky druh chyby a odstraňte její příčinu.
Tab. 7.3. Provozní chybová hlášení
Kód
Význam
Chybné nastavení
oPE01
CHYBA - NASTAVENÍ
VÝKONU MĚNIČE
Nastavení výkonu neodpovídá danému měniči. Zkontrolujte nastavení konstanty o2-04.
oPE02
CHYBA - ROZSAH
NASTAVENÍ KONSTANT
Nastavení konstant mimo povolený rozsah.
oPE03
CHYBA – VOLBA FUNKCÍ
PROGRAMOVATELNÝCH
DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
(S3 ÷ S7)
V nastavení programovatelných digitálních vstupů (H1-01 ÷ H1-05) je některá
z následujících chyb:
•
Pro dva nebo více vstupů byla zvolena stejná funkce.
•
Funkce „UP“ nebo „DOWN“ byla nastavena samostatně. (Musí být použity současně.)
•
Funkce „UP“/ „DOWN“ (10 a 11) a funkce blokování rozběhu/doběhu (uchování
aktuální frekvence) (A) byly zvoleny současně.
•
Vyhledávání rychlosti z maximální výstupní frekvence (61) a vyhledávání rychlosti
z nastavené frekvence (62) bylo zvoleno současně.
•
Externí blokování NO kontaktem (8) a NC kontaktem (9) bylo zvoleno současně.
•
Funkce „UP“/ „DOWN“ (10 a 11) byla zvolena zároveň s umožněním řízení PID
regulátorem (b5-01 ≠ 0).
•
Nouzový stop NO kontaktem (15) a NC kontaktem (17) byl zvolen současně.
oPE05
CHYBA – VOLBA ŘÍZENÍ
Z DOPLŇKOVÉ KARTY
Doplňková karta byla nastavením b1-01 = 3 zvolena zdrojem frekvenční žádosti, ale žádná
doplňková karta není nainstalovaná.
ope06
CHYBA – VOLBA ZPŮSOBU
ŘÍZENÍ
Nastavením A1-02 bylo zvoleno U/f řízení se zpětnou vazbou, ale zpětnovazební karta není
nainstalovaná.
ope07
Analogový vstup A2 (H3-09) a pulsní referenční vstup (H6-01) byly nastaveny na stejnou
funkci:
•
H3-09 = B a H6-01 = 1 (Zpětná vazba)
CHYBA – VOLBA FUNKCE
H3-09 = C a H6-01 = 2 (Žádaná hodnota PID regulace)
ANALOGOVÉHO/PULSNÍHO •
VSTUPU
Nastavením b1-01 = 4 bylo zvoleno zadávání frekvenční žádosti z pulsního referenčního
vstupu, ale v konstantě H6-01 (Volba funkce pulsního referenčního vstupu) není nastavena
„0“ (Frekvenční žádost).
ope08
CHYBA – VOLBA
KONSTANT
Nastavení parametrů konstant neodpovídá aktuálně zvolenému způsobu řízení, jsou
nastaveny konstanty, jejichž nastavení není pro zvolený způsob vyžadováno. (Např. funkce,
která je užívána pouze při vektorovém řízení byla zvolena při U/f řízení).
ope09
CHYBA – VOLBA ŘÍZENÍ
PID REGULÁTOREM
Uvedené nastavení následujících konstant je zvoleno současně:
•
b5-01 (Volba způsobu řízení PID regulátorem) je nastavená na hodnotu různou od 0.
•
b5-15 (Úroveň funkce klidového stavu PID regulátoru) je nastavená na hodnotu
různou od 0.
•
b1-03 (Způsob zastavení) je nastavená na hodnotu 2 nebo 3.
oPE10
CHYBA – NASTAVENÍ
PARAMETRŮ U/f KŘIVKY
Nastavení konstant E1-04 (E3-02), E1-06 (E3-04), E1-07 (E3-07) a E1-09 (E3-07)
nesplňuje následující podmínky:
•
E1-04 (Fmax) ≥ E1-06 (Fbase) > E1-07 (Fmid) ≥ E1-09 (Fmin)
•
E3-02 (Fmax) ≥ E3-04 (Fbase) > E3-05 (Fmid) ≥ E3-07 (Fmin)
CHYBA – NASTAVENÍ
KONSTANT
Chyba v nastavení některé z následujících konstant:
•
C6-05 (Proporcionální zesílení modulační frekvence) > 6 a C6-03 (Horní hranice
modulační frekvence) < C6-04 (Dolní hranice modulační frekvence)
•
Chyba v nastavení dolní/horní hranice a modulační frekvence v C6-03 ÷ C6-04.
•
C6-01 = 0 a C6-02 = 2 ÷ E
•
C6-01 = 1 a C6-02 = 7 ÷ E
CHYBA ZÁPISU DO PAMĚTI
EEPROM
Chyba verifikace při zápisu do paměti EEPROM.
•
Zkuste vypnout a opět zapnout napájení.
•
Zkuste znovu nastavit konstanty.
opE11
Err
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7–9
Varispeed F7
Chybová hlášení během auto-tuningu
V následující tabulce jsou uvedeny chyby, které se mohou vyskytnout během automatického ladění. Pokud je
zjištěna chyba, motor zastaví volným doběhem a na displeji digitálního operátoru se zobrazí kód chyby.
Poruchové výstupy pro poruchová hlášení ani pro minoritní poruchy nejsou aktivovány.
Tab. 7.4. Chybová hlášení během autotuningu
Kód
Význam
Pravděpodobná příčina
Chyba ve vložených vstupních datech
pro autotuning.
Chyba ve vztahu mezi výkonem
a jmenovitým proudem motoru.
Chyba mezi nastavením proudu naprázdno
a jmenovitým vstupním proudem motoru
(pokud je pro vektorové řízení proveden
pouze stacionární autotuning pro zjištění
odporu vinutí mezi fázemi motoru ).
Er-01
CHYBA – PARAMETRY MOTORU
Er-02
VÝSTRAHA
Během autotuningu se vyskytla minoritní
porucha.
Er-03
ZADÁNÍ POVELU STOP
Stisknutím klávesy STOP byl zastaven
autotuning.
Er-04
CHYBA – ODPOR VINUTÍ MEZI
FÁZEMI
Er-05
CHYBA - PROUD MOTORU
NAPRÁZDNO
Er-08
CHYBA - JMENOVITÝ SKLUZ
Automatické ladění bylo přerušeno.
Výsledek autotuningu překročil povolený
rozsah nastavení konstant.
Náprava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Er-09
CHYBA – PŘI ROZBĚHU
(pouze při rotačním autotuningu)
Motor se nerozbíhá předepsaným
způsobem v daném čase.
•
•
Er-11
CHYBA – RYCHLOST OTÁČENÍ
(pouze při rotačním autotuningu)
Momentová žádost při rozběhu přesáhla
100%. (Pouze pro vektorové řízení bez
zpětné vazby.)
Aktuální proud přesáhl hodnotu
jmenovitého proudu motoru.
Er-12
CHYBA - DETEKCE PROUDU
Zjištěná polarita proudu je opačná než by
měla být.
•
•
Zkontrolujte vstupní data
pro autotuning.
Zkontrolujte štítkové údaje
měniče a motoru.
Zkontrolujte jmenovitý proud
motoru a proud motoru
naprázdno.
Zkontrolujte vstupní data.
Zkontrolujte zapojení a strojní
zařízení.
Zkontrolujte zátěž.
Zkontrolujte vstupní data.
Zkontrolujte zapojení motoru.
Pokud je motor připojený
k zátěži, odpojte jej.
Pokud je nastavení konstanty
T1-03 vyšší než velikost
napájecího napětí měniče,
změňte vstupní data.
Zvyšte nastavení konstanty
C1-01 (Doba rozběhu 1).
Zvyšte nastavení konstant
L7-01 a L7-02 (Omezení
momentu vpřed a vzad), pokud
jsou nastaveny na nízkou
hodnotu.
Pokud je motor připojený
k zátěži, odpojte jej.
Pokud je motor připojený
k zátěži, odpojte jej.
Zvyšte nastavení konstanty
C1-01 (Doba rozběhu 1).
Zkontrolujte vstupní data
(zejména počet pulsů zpětné
vazby a počet pólů motoru).
Zkontrolujte zapojení motoru a způsob
instalace.
Výpadek fáze (U, V nebo W).
Er-13
CHYBA – ROZPTYLOVÁ INDUKČNOST Automatické ladění bylo přerušeno.
End1
NEPŘIMĚŘENÉ NASTAVENÍ U/f
křivky *
Během autotuningu překročila
momentová žádost úroveň 100%
a moment naprázdno úroveň 70%.
End2
CHYBA SATURACE MOTOROVÉHO
JÁDRA
(detekováno pouze při rotačním
autotuningu)
Automatické laděni pro zjištění hodnoty
saturace jádra motoru bylo přerušeno.
Výsledky autotuningu překročily povolený
rozsah nastavení konstant, proto bylo
provedeno provizorní nastavení
koeficientu přesycení magnetického
obvodu.
End3
CHYBA NASTAVENÍ JMENOVITÉHO
PROUDU *
Příliš vysoké nastavení jmenovitého
proudu.
Zkontrolujte zapojení motoru.
•
•
•
•
•
Zkontrolujte a upravte
nastavení.
Odpojte zátěž.
Zkontrolujte vstupní data.
Zkontrolujte zapojení motoru.
Pokud je motor připojený
k zátěži, odpojte jej.
Zkontrolujte vstupní data
pro autotuning (zejména jmenovitý
proud motoru).
* Zobrazí se po ukončení autotuningu.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 10
Varispeed F7
Chybová hlášení při použití digitálního operátoru jako kopírovací jednotky
V následující tabulce jsou uvedeny chyby, které se mohou vyskytnout při použití digitálního operátoru
jako kopírovací jednotky. Pokud je zjištěna chyba, na displeji digitálního operátoru se zobrazí kód chyby. Pokud
je při zobrazení chybového kódu stisknuta klávesa digitálního operátoru, displej se vynuluje a zobrazí se o3–01.
Poruchové výstupy pro poruchová hlášení ani pro minoritní poruchy nejsou aktivovány.
Tab. 7.5. Chybová hlášení během kopírování
ČTENÍ
Funkce
Kód
Význam
PrE
DIGITÁLNÍ OPERÁTOR
CHRÁNĚN PROTI ZÁPISU
IFE
NEPŘÍPUSTNÁ NAČTENÁ
DATA
Pravděpodobná příčina
Konstanta o3-01 je nastavena
na „1“ – čtení (z měniče do paměti
digitálního operátoru), ale digitální
operátor je chráněn proti zápisu
nastavením o3-02 = 0 (čtení
zakázáno).
Nesouhlasí délka načtených dat.
VERIFIKACE
KOPÍROVÁNÍ
Chybná načtená data.
Náprava
Povolte zápis do paměti digitálního
operátoru nastavením konstanty
o3-02 na 1.
Zopakujte čtení.
Zkontrolujte kabel digitálního
operátoru.
Vyměňte digitální operátor.
rdE
NEDOVOLENÝ STAV
ZAPISOVÁNÍ
Detekováno nízké napětí měniče.
Neúspěšný pokus zápisu nastavení
konstant do paměti EEPROM digitálního Zopakujte čtení.
Vyměňte digitální operátor.
operátoru.
CPE
ROZDÍLNÉ ČÍSLO SOFTWARE
A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
MĚNIČE
Identifikační číslo měniče a číslo
software jsou rozdílné.
Kopírovací funkci lze použít pouze
pro stejné identifikační číslo měniče
a číslo software.
uAE
NEODPOVÍDÁ VÝKON
MĚNIČE
Výkon měniče, ze kterého se zkopíruje
a výkon měniče uložený v digitálním
operátoru jsou rozdílné.
Kopírovací funkci lze použít pouze
při stejném výkonu měniče.
CrE
NEODPOVÍDÁ ZPŮSOB
ŘÍZENÍ
Zvolený způsob řízení měniče,
ze kterého se zkopíruje a způsob řízení
uložený v paměti digitálního operátoru
jsou rozdílné.
Kopírovací funkci lze použít pouze
při stejném způsobu řízení.
CYE
CHYBA VERIFIKACE
Rozdílné nastavení konstant zapsané
v měniči a v digitálním operátoru.
Zopakujte kopírování.
CSE
CHYBA KONTROLNÍHO
SOUČTU
Po skončení kopírování jsou kontrolní
součty konstant v měniči a v digitálním
operátoru rozdílné.
Zopakujte kopírování.
uYE
CHYBA VERIFIKACE
Rozdílné nastavení konstant v měniči
a v digitálním operátoru.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 11
---
Varispeed F7
7.2
ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Pokud se stane, že při spuštění systému pohonu měnič a motor nefungují očekávaným způsobem, pak použijte
následující informace a realizujte přiměřená opatření. Nesprávný chod měniče nebo motoru může být způsoben
nevhodným nastavením konstant, chybami v zapojení atd.
Pokud je obsah poruchy indikován poruchovým, výstražným nebo chybovým hlášením na displeji digitálního
operátoru, použijte k její nápravě informace uvedené v podkapitole 7.1 „Diagnostika poruch“.
Nelze nastavit konstanty
Stav, kdy nelze nastavit konstanty měniče, může mít různé příčiny. Použijte následující informace k jejich
identifikaci a odstranění.
Displej digitálního operátoru se při stisknutí kláves UP nebo DOWN nemění
•
•
•
Měnič je v chodu (v provozním módu). Některé konstanty nelze nastavovat během chodu měniče. Nejprve
zastavte chod měniče a potom proveďte nastavení konstant.
Rozepnutý programovatelný digitální vstup H1–01 ÷ H1–05 nastavený na funkci „Povolení zápisu
nastavených hodnot do konstant“ (1B). Pokud je vstup rozepnutý, nelze měnit obsah konstant. Sepněte
daný vstup a potom proveďte nastavení konstant.
Nesouhlas klíčového slova (pokud je nastaveno). Rozdílná klíčová slova nastavená v konstantách A1–04
(Zadávání klíčového slova) a A1–05 (Nastavení klíčového slova). Nastavte správné klíčové slovo, nebo
klíčové slovo vynulujte.
Pokud si klíčové slovo nepamatujete, stiskněte při zobrazení konstanty A1–04 najednou klávesy RESET
a MENU a obsah konstanty A1–05 se zobrazí (a je možno jej vyresetovat).
Provozní chybové hlášení OPE01 ÷ OPE11
Chybné nastavení parametrů konstant. Upravte nastavení (viz. kap. „Provozní chybová hlášení“).
Porucha CPF00 nebo CPF01
Chyba v komunikaci s digitálním operátorem, která může být způsobena špatným spojením mezi měničem
a digitálním operátorem. Demontujte digitální operátor a znovu jej připojte.
Motor se neotáčí
Motor se neotáčí při stisknutí klávesy RUN na digitálním operátoru
•
Špatně nastavený způsob spouštění měniče. Konstanta b1–02 (Zdroj spouštění) je nastavena na „1“
(spouštění ze svorkovnice), proto se motor při stisknutí klávesy RUN nerozbíhá. Buď přepněte ovládání
měniče klávesou LOCAL/REMOTE* na ovládání z digitálním operátoru nebo nastavte konstantu b1–02 = 0
(spouštění z digitálního operátoru).
* POZN.:
•
•
Funkčnost klávesy LOCAL/REMOTE lze zvolit nastavením konstanty o2–01. Klávesa je funkční, pokud je zvolen
provozní mód a konstanta o2–01 = 1 ( o2–01 = 2 -> klávesa je vyřazena z funkce).
Příliš nízká frekvenční žádost. Pokud je hodnota zadávané frekvenční žádosti nižší než nastavení E1–09
(Minimální výstupní frekvence), měnič nepracuje. Zvyšte hodnotu frekvenční žádosti nejméně na hodnotu
minimální výstupní frekvence (Fmin).
Chyba v nastavení programovatelného analogového vstupu A2. Vstup A2 je nastaven na funkci „Zesílení
frekvenční žádosti“ (H3–09 = 1) a pokud není zadáváno žádné napětí (proud), je frekvenční žádost nulová.
Ujistěte se, že nastavení je správné a že není zadávána nulová frekvence.
Motor se neotáčí při externím zadání povelu CHOD
•
Měnič není v provozním módu. Pokud měnič není v provozním módu, zůstává ve stavu „ready“ (připraven
k provozu), ale nerozbíhá se. Stisknutím klávesy MENU se rozbliká LED indikátor „DRIVE“ (chod),
klávesou DATA/ENTER lze potom měnič přepnout do provozního módu. V provozním režimu měniče
indikátor „DRIVE“ svítí.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 12
Varispeed F7
•
Špatně nastavený způsob spouštění měniče. Konstanta b1–02 (Zdroj spouštění) je nastavena na „0“
(spouštění z digitálního operátoru), proto se motor při zadání externího povelu CHOD nerozbíhá. Buď
přepněte ovládání měniče klávesou LOCAL/REMOTE* na ovládání ze svorkovnice nebo nastavte
konstantu b1–02 = 1 (spouštění ze svorkovnice) a zkuste měnič spustit znovu.
* POZN.:
•
•
•
Funkčnost klávesy LOCAL/REMOTE lze zvolit nastavením konstanty o2–01. Klávesa je funkční, pokud je zvolen
provozní mód a konstanta o2–01 = 1 ( o2–01 = 2 -> klávesa je vyřazena z funkce).
Ovládání tlačítky (3-vodiče) je aktivní. Ovládání tlačítky je odlišné od ovládání trvale sepnutými kontakty
(vpřed/stop a vzad/stop). Pokud je zvoleno ovládání tlačítky, motor nebude fungovat se zapojením
určeným pro ovládání trvale sepnutými kontakty (2-vodiče).
Při použití ovládání tlačítky se řiďte příkladem zapojení a časovým diagramem (viz. obr. str. 6 – 8)
a zadávejte správné povely.
Při použití ovládání kontakty nenastavujte žádný z programovatelných digitálních vstupů S3 ÷ S7
(konstanty H1–01 ÷ H1–05) na „0“.
Příliš nízká frekvenční žádost. Pokud je hodnota zadávané frekvenční žádosti nižší než nastavení E1–09
(Minimální výstupní frekvence), měnič nepracuje. Zvyšte hodnotu frekvenční žádosti nejméně na hodnotu
minimální výstupní frekvence (Fmin).
Chyba v nastavení programovatelného analogového vstupu A2. Vstup A2 je nastaven na funkci „Zesílení
frekvenční žádosti“ (H3–09 = 1) a pokud na vstupu frekvenční žádosti není napětí/proud, je frekvenční
žádost nulová. Ujistěte se, že nastavení je správné a není zadávána nulová frekvence.
Motor zastavuje během zrychlování nebo, když je připojena zátěž
Zátěž může být příliš velká. Přesto, že měnič má funkci ochrany proti vypnutí a funkci automatického zesílení
momentu, může být při příliš prudkém zrychlování nebo při příliš velké zátěži překročen moment zvratu motoru
a motor se může zastavit. Prodlužte dobu rozběhu nebo zredukujte zatížení. Uvažte také výměnu motoru
za motor s vyšším výkonem.
Motor se otáčí pouze v jednom směru
Je zvolen „Zákaz chodu vzad“. Pokud je konstanta b1–04 (Blokování reverzace) nastavena na „1“ (reverzace
zakázána), měnič nereaguje na spouštěcí povely pro chod vzad. Pro využívání chodu vpřed i vzad nastavte
b1–04 = 0.
Opačný směr otáčení motoru
Příčinou otáčení opačným směrem je chybné zapojení výstupních fází na motoru. Pokud jsou fáze T1(U), T2(V)
a T3 (W) z měniče správně připojeny k motoru, motor se při povelu chod vpřed otáčí ve směru vpřed. Definice
směru otáčení motoru závisí na výrobci a na typu motoru, proto zkontrolujte technickou specifikaci.
Směr otáčení motoru lze změnit změnou zapojení sledu dvou fází z U, V, a W nebo nastavením konstanty
b1–04 na hodnotu „2“ (pouze v režimu U/f řízení).
Motor neprodukuje moment nebo se příliš pomalu rozbíhá
Moment dosáhl hodnoty momentového omezení
Pokud je použita funkce omezení momentu nastavením konstant L7–01 ÷ L7–04, pak v oblastech přesahujících
tyto limity nebude produkován žádný moment, což může mít za následek nedostatečnou velikost momentu
nebo příliš dlouhou dobu rozběhu. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty omezení momentu vhodně nastaveny.
Pokud je zvolena funkce analogového omezení momentu (H3–09 = 10,11,12 nebo 15), ujistěte se, že hodnota
analogového signálu na vstupu A2 má správnou velikost.
Příliš nízká hodnota ochrany proti vypnutí při rozběhu
Příliš nízká hodnota nastavená v konstantě L3–02 (Úroveň ochrany proti vypnutí při rozběhu) je příčinou velmi
dlouhé doby rozběhu. Zkontrolujte nastavení konstanty.
Příliš nízká hodnota ochrany proti vypnutí během chodu
Příliš nízká hodnota nastavená v konstantě L3–06 (Úroveň ochrany proti vypnutí během chodu) může již
při nízkém výstupním momentu způsobit pokles rychlosti. Zkontrolujte nastavení konstanty.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 13
Varispeed F7
Pro vektorový způsob řízení nebyl proveden auto-tuning
Vektorové řízení nefunguje správným způsobem bez provedení automatického ladění. Proveďte autotuning,
nebo parametry motoru nastavte v konstantách ručně pomocí výpočtů.
Otáčky motoru jsou vyšší než je frekvenční žádost
Nesprávné nastavení biasu nebo zesílení analogové frekvenční žádosti
Bias nebo zesílení frekvenční žádosti nastavené v konstantách H3–03 nebo H3–02 ovlivňují velikost frekvenční
žádosti. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty těchto konstant vhodně nastavené.
Zadávání signálu na programovatelný analogový vstup A2
Pokud je nastavením konstanty H3–09 = 0 zvolena pro analogový vstup A2 funkce „BIAS frekvenční žádosti
pro vstup A1“, je k frekvenční žádosti na vstupu A1 přičítána frekvence odpovídající analogové hodnotě napětí
(proudu) na vstupu A2. Zkontrolujte správnost nastavení a velikost analogové hodnoty na vstupu A2.
Nízká přesnost regulace otáček při použití funkce kompenzace skluzu
Nízká přesnost regulace otáček při použití funkce kompenzace skluzu může být způsobena dosažením limitu
kompenzace skluzu. Nad limitem nastaveným v konstantě C3–03 (Omezení kompenzace skluzu) kompenzace
skluzu nefunguje. Zkontrolujte, zda je hodnota konstanty C3–03 vhodně nastavená.
Nízká přesnost regulace otáček ve vysoké rychlosti u vektorového řízení bez zpětné
vazby
Maximální výstupní napětí měniče je určeno velikostí vstupního napájecího napětí. (Např. pro vstupní napětí
230 VAC je hodnota maximálního výstupní napětí 230 VAC).
V případě, že je v důsledku vektorového řízení žádaná hodnota výstupního napětí vyšší než je hodnota
maximálního výstupního napětí měniče, přesnost regulace otáček bude klesat. Použijte motor s nízkým
jmenovitým napětím (např. speciální motor určený pro vektorové řízení).
Motor dobíhá příliš pomalu
Dlouhá doba doběhu, i když je připojen brzdový odpor
Dlouhá doba doběhu motoru může mít následující příčiny:
•
Funkční ochrana proti vypnutí při doběhu. Pokud je použit brzdový odpor, nastavte v konstantě L3–04
(Ochrana proti vypnutí při doběhu) „0“ (nefunkční ochrana) nebo „3“ (funkční ochrana s brzdným
doplňkem). Nastavením konstanty na „1“ (funkční ochrana), je znemožněna plná funkčnost brzdového
odporu.
•
Příliš dlouhá nastavená doba doběhu. Zkontrolujte nastavení konstant C1–02, C1–04, C1–06 a C1–08.
•
Nedostatečný moment motoru. Pokud jsou konstanty nastaveny správně a není detekováno přepětí, je
možné, že bylo dosaženo maximálního výkonu motoru. Zvažte výměnu motoru za motor s vyšším
výkonem.
•
Moment dosáhl hodnoty momentového omezení. Pokud je použita funkce omezení momentu nastavením
konstant L7–01 ÷ L7–04, pak v oblastech přesahujících tyto limity nebude produkován žádný moment,
což může mít za následek příliš dlouhou dobu doběhu. Zkontrolujte, zda jsou hodnoty omezení momentu
vhodně nastaveny.
Pokud je zvolena funkce analogového omezení momentu (H3–09 = 10,11,12 nebo 15), ujistěte se, že
hodnota analogového signálu na vstupu A2 má správnou velikost.
Propad zátěže při odbrždění (Řízení brzdy programovatelným digitálním výstupem)
Příčinou může být nesprávná sekvence řízení. Měnič přechází do režimu stejnosměrného brždění po uplynutí
0,5 s po skončení doběhu. (Standardní přednastavení od výrobce).
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 14
Varispeed F7
Pro zajištění, že se brzda (řízená programovatelným digitálním výstupem M1–M2) neuvolní, nastavte výstup
M1–M2 na funkci „Detekce frekvence 2“ (H2–01 = 5), tak že výstup sepne, když je výstupní frekvence vyšší než
nastavení L4–01 (Úroveň detekce frekvence; 3,0÷5,0 Hz). Výstup rozepne při frekvenci nižší než L4–01+L4–02.
Pokud při stopu dochází k propadu zátěže, změňte nastavení hystereze detekce frekvence (L4–02) na hodnotu
přibližně 0,5 Hz. Nepoužívejte k zapínání a uvolňování brzdy programovatelný digitální výstup nastavený
na funkci „V chodu“ (H2–01 = 0).
Motor se přehřívá
Příliš velká zátěž
Pokud je zatížení motoru příliš velké a motor je trvale v provozu s momentem, který překračuje jmenovitý
moment, motor se bude přehřívat. Snižte zatížení zmenšením velikosti zátěže. Také uvažte zvýšení výkonu
motoru.
Příliš vysoká teplota okolí
Vlastnosti motoru jsou definovány pro daný rozsah okolní teploty. Pokud je motor nepřetržitě v provozu
při jmenovitém momentu v prostředí, kde je překročena maximální povolená provozní teplota, dojde ke spálení
motoru. Snižte okolní teplotu na přípustnou úroveň odpovídající technické specifikaci.
Špatný stav izolačního systému motoru
Pokud je motor připojen na měnič, mezi výstupem měniče a vinutím motoru vznikají rázy. Obvykle je maximální
rázové napětí trojnásobkem napájecího napětí měniče (např. 1200 V pro měniče napěťové třídy 400 V). Ujistěte
se, že rázová odolnost izolačního systému použitého motoru je větší než hodnota maximálního rázového
napětí.
Pro vektorový způsob řízení nebyl proveden auto-tuning
Vektorové řízení nefunguje správným způsobem bez provedení automatického ladění. Proveďte autotuning,
nebo parametry motoru nastavte v konstantách ručně pomocí výpočtů.
Periferní zařízení (např. řídící PLC) jsou ovlivněny startem nebo chodem měniče
Pokud je při spínání měniče generováno rušení, proveďte následující protiopatření:
•
Změnou nastavení konstanty C6–02 (Výběr modulační frekvence) snižte modulační frekvenci měniče.
•
Nainstalujte vstupní odrušovací filtr v oblastí vstupního napájení měniče.
•
Nainstalujte výstupní odrušovací filtr na výstup měniče.
•
Uzemněte měnič i motor.
•
Oddělte kabely silový a ovládacích obvodů.
Proudový chránič vypíná během chodu měniče
Svodový proud, vznikající v důsledku interního spínání měniče, může způsobit vypnutí proudového chrániče
a tím přerušení napájení. Vyměňte proudový chránič za chránič s nižší citlivostí (tzn. s vyšším jmenovitým
reziduálním proudem, 200mA a více), nebo za chránič konstruovaný pro použití s měničem. Do určité míry
může pomoci i změna (snížení) modulační frekvence (konstanta C6–02). Kromě toho berte do úvahy
skutečnost, že velikost svodového proudu roste s délkou kabelu.
Výskyt mechanických oscilací
Nezvyklý hluk strojního zařízení
•
•
Možný výskyt resonance mezi přirozenou frekvencí mechanického systému a modulační frekvencí indikují
vibrace mechanického systému s vysokou intenzitou, při jinak bezproblémovém chodu motoru.
Pro předcházení tomuto typu resonance upravte modulační frekvenci konstantami C6–02 ÷ C6–05.
Možný výskyt resonance mezi přirozenou frekvencí mechanického systému a výstupní frekvencí měniče.
Pro předcházení tomuto typu resonance použijte funkci zakázaných frekvencí (konstanty d3–01 ÷ d3–04)
nebo na motor nainstalujte antivibrační gumové těsnění.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 15
Varispeed F7
Vibrace a kmitání během vektorového řízení bez zpětné vazby
Možnost nedostatečné úpravy nastavení zesílení a časových konstant kompenzace skluzu a kompenzace
momentu. Snižte zesílení a zvyšte hodnoty časových konstant. Upravte také nastavení funkce AFR
(automatická regulace frekvence - konstanty N2–……).
Vektorové řízení nefunguje správným způsobem bez provedení automatického ladění. Proveďte autotuning,
nebo parametry motoru nastavte v konstantách ručně pomocí výpočtů.
Vibrace a kmitání během U/f řízení
Možnost nedostatečné úpravy nastavení zesílení a časových konstant kompenzace skluzu a kompenzace
momentu. Snižte zesílení a zvyšte hodnoty časových konstant. Upravte také nastavení funkce ochrany proti
kmitání (konstanty N1–……).
Vibrace a kmitání během U/f řízení se zpětnou vazbou
Možnost nedostatečné úpravy nastavení funkce ASR (automatická regulace rychlosti). Upravte zesílení
a integrační časové konstanty funkce ASR v konstantách C5–01 ÷ C5–04.
Pokud tímto způsoben nelze vibrace eliminovat, nastavte ochranu proti kmitání (konstanta N1–01) na „0“
(neaktivní) a zkuste znovu upravit zesílení.
Vibrace a kmitání během řízení PID regulátorem
Při výskytu vibrací nebo kmitání při řízení PID regulátorem zkontrolujte frekvenci kmitání a jednotlivě nastavte
složky P, I a D PID regulace.
Motor se otáčí, přestože je zablokován výstup měniče
Otáčení motoru při zablokovaném výstupu měniče může být způsobeno nedostatečným stejnosměrným
bržděním. Pokud se motor volně otáčí nízkou rychlostí i potom, co bylo provedeno zastavení po rampě,
znamená to, že DC brždění není dostatečně účinné.
Upravte nastavení DC brždění následujícím způsobem:
•
Zvyšte hodnotu konstanty b2–02 (DC brzdící proud)
•
Zvyšte hodnotu konstanty b2–04 (Čas DC brzdy při stopu)
Při startu nebo zastavení ventilátoru je detekováno přepětí
Pokud se ventilátor před startem otáčí (např. v důsledku proudění vzduchu), může docházet k přepětí ve ss
meziobvodu a k vypínání.
Předcházet výskytu přepětí a vypínání lze v tomto případě zpomalením otáčení ventilátoru před startem,
použitím DC brždění. Eventuelně lze použít funkci vyhledávání rychlosti k zachycení otáčejícího se motoru.
Výstupní frekvence nedosahuje hodnoty frekvenční žádosti
Žádaná frekvence je v zakázaném pásmu
Pokud je použita funkce zakázaných frekvencí, výstupní frekvence se v pásmu zakázané frekvence nemění.
Zkontrolujte, zda jsou vhodně nastaveny zakázané frekvence (d3–01 ÷ d3–03) a šířka zakázaného pásma
(d3–04).
Bylo dosaženo horního limitu frekvenční žádosti
Horní omezení výstupní frekvence je určeno následujícím výrazem:
Maximální výstupní frekvence (E1–04) x Horní limit frekvenční žádosti (d2–01) / 100
Zkontrolujte, že konstanty E1–04 a d2–01 jsou vhodně nastaveny.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
7 – 16
Varispeed F7
8.
KONTROLA A ÚDRŽBA
Popis základní údržby a kontroly měniče.
8.1
Kontrola a údržba
Plán údržby
Denní kontrola
Pravidelné preventivní prohlídky
Pravidelná údržba
Výměna ventilátoru
Montáž a demontáž řídící svorkovnice
Tab. 8.1. Pravidelná kontrola
Tab. 8.2. Standardní intervaly výměny některých součástek měniče
Obr. 8.1. Výměna ventilátoru (měniče s výkonem 18,5 kW a nižším)
Obr. 8.2. Výměna ventilátoru (měniče s výkonem 22 kW a vyšším)
Obr. 8.3. Demontáž řídící svorkovnice
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
8–1
Varispeed F7
8.1
KONTROLA A ÚDRŽBA
Plán údržby
Frekvence údržby: 18 měsíců po dodání od výrobce nebo 12 měsíců po dodání konečnému uživateli (podle
toho, co uplyne dříve).
Denní kontrola
Během chodu systému kontrolujte následující skutečnosti:
•
•
•
•
•
Motor by neměl vibrovat nebo vydávat neobvyklý hluk.
Nemělo by docházet k nezvyklému generování tepla.
Teplota okolí by neměla být nadměrně vysoká.
Hodnota výstupního proudu zobrazena na displeji by neměla být vyšší než obvykle.
Ventilátor na spodní části měniče by měl normálně fungovat.
Pravidelné preventivní prohlídky
Před začátkem inspekční prohlídky vždy vypněte napájení! Přesvědčte se, že všechny LED indikátory
na předním panelu měniče zhasly a poté počkejte minimálně 5 minut, než začnete s prohlídkou. Nedotýkejte se
svorek ihned po vypnutí napájení! Nedodržení této výstrahy může mít za následek úraz elektrickým proudem.
Při pravidelných preventivních prohlídkách kontrolujte následující skutečnosti:
Tab. 8.1. Pravidelná kontrola
Předmět kontroly
Postup kontroly
Náprava
Kontrolujte šrouby, zda nejsou uvolněné.
Dotáhněte povolené šrouby.
Kontrolujte konektory, zda nejsou uvolněné.
Uvolněné konektory odpojte a opět připojte.
Kontrolujte zanesení prachem a nečistotami.
Vyčistěte nečistoty a prach suchým stlačeným vzduchem
o tlaku 39,2 x 104 ÷ 58,8 x 104 Pa (4 ÷ 6 kg x cm2).
Obvodové desky
Kontrolujte nahromadění vodivých nečistot a oleje
na obvodových deskách.
Vyfoukněte nečistoty suchým stlačeným vzduchem o
tlaku 39,2 x 104 ÷ 58,8 x 104 Pa (4 ÷ 6 kg x cm2).
Pokud nelze vyčistit, pak obvodové desky vyměňte.
Ventilátor
Kontrolujte neúměrný hluk, vibrace, a jestli celková
provozní doba nepřesáhla 20 000 hod.
Vyměňte ventilátor.
Výkonové prvky
Kontrolujte nahromadění vodivých nečistot, prachu
a oleje na výkonových prvcích.
Vyfoukněte nečistoty a prach suchým stlačeným
vzduchem o tlaku 39,2 x 104 ÷ 58,8 x 104 Pa
(4 ÷ 6 kg x cm2).
Kontrolujte nepravidelnosti, např. změnu barvy,
zápach, atd.
Vyměňte kondenzátor, příp. měnič.
Externí svorky, montážní
šrouby, konektory atd.
Chladič
Meziobvodový kondenzátor
Pravidelná údržba
Aby mohly být plně využívány všechny funkce frekvenčního měniče, musí všechny součásti, ze kterých se
měnič skládá, správně fungovat. Některé elektronické prvky vyžadují v závislosti na provozních podmínkách
pravidelnou údržbu. Pro zajištění dlouhodobě spolehlivého provozu měniče je nezbytné provádět pravidelnou
kontrolu a podle doby životnosti měnit některé součástky.
Frekvence pravidelné údržby a výměny částí závisí na prostředí, ve kterém je měnič instalován a na provozních
podmínkách.
Doporučené intervaly výměny jsou uvedeny v následující tabulce:
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
8–2
Varispeed F7
Tab. 8.2. Standardní intervaly výměny některých součástek měniče
Součást
Standardní interval výměny
Ventilátor
2 ÷ 3 roky
Meziobvodový kondenzátor
5 let
Bypassový stykač
---
Pojistky
10 let
Výměna za nové.
5 let
Vyměňte obvodovou desku za novou.
(Nutnost výměny stanovte přezkoušením při prohlídce).
Hliníkové elektrolytické kondenzátory
na obvodových deskách
Způsob náhrady
Výměna za nový.
Výměna za nový.
(Nutnost výměny stanovte přezkoušením při prohlídce).
Nutnost výměny stanovte přezkoušením při prohlídce.
* Standardní interval výměny je určen pro následující provozní podmínky: průměrná roční teplota okolí: 30°C, zátěžový faktor: max. 80% a doba provozu: max. 12 hod / den.
Výměna ventilátoru
Měniče napěťové třídy 3x230 V a 3x400 V s výkonem do 18,5 kW (včetně)
Ventilátor je upevněn na spodní straně měniče.
Pokud je měnič instalován pomocí montážních otvorů na zadní straně měniče, ventilátor může být vyměněn
bez demontáže měniče z instalačního panelu.
Demontáž ventilátoru:
1. Stiskněte strany krytu ventilátoru ve směru šipek 1 a vytáhněte jej ve směru šipky 2.
2. Vytáhněte z krytu kabel připojený k ventilátoru a odpojte jej.
3. Otevřete kryt na pravé a levé straně a odstraňte jej z ventilátoru.
Obr. 8.1. Výměna ventilátoru (měniče s výkonem 18,5 kW a nižším)
Montáž ventilátoru:
1. Upevněte kryt ventilátoru na nový ventilátor a ujistěte se, že vzduch z ventilátoru proudí ve správném
směru.
2. Připojte kabely a umístěte je dovnitř krytu ventilátoru.
3. Namontujte kryt ventilátoru zpět na spodní část měniče. Ujistěte se, že plastové západky po stranách
krytu ventilátoru zapadly do svých otvorů na chladiči.
Měniče napěťové třídy 3x230 V a 3x400 V s výkonem 22 kW a vyšším
Ventilátor je upevněn na horním panelu uvnitř měniče.
Ventilátor může být vyměněn bez demontáže měniče z instalačního panelu.
Demontáž ventilátoru:
1. Demontujte kryt svorkovnice, kryt měniče, digitální operátor a čelní kryt měniče.
2. Demontujte panel řídící desky a odpojte všechny kabely připojené k řídící desce.
3. Vysuňte konektor napájecího kabelu ventilátoru (CN26 a CN27) z patice na zadní straně řídící desky.
4. Odmontujte šrouby držící kryt ventilátoru a vytáhněte jej z měniče.
5. Vyjměte ventilátor z krytu
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
8–3
Varispeed F7
Montáž ventilátoru:
Po umístění nového ventilátoru do krytu opačným postupem popsaným v předchozím odstavci připojte kabely
a připevněte všechny komponenty. Při upevňování ventilátoru do držáku se ujistěte, že vzduch proudící
z ventilátoru směřuje nahoru, ven z měniče.
Obr. 8.2. Výměna ventilátoru (měniče s výkonem 22 kW a vyšším)
Montáž a demontáž řídící svorkovnice
Demontáž desky řídící svorkovnice
1. Vyjměte digitální operátor a demontujte přední kryt.
2. Odpojte konektory připojené k FE a NC na desce řídící svorkovnice.
3. Povolte montážní šrouby (1) na pravé a levé straně řídící svorkovnice. (Stačí uvolnit, není nutno je
úplně vyšroubovat.)
4. Vytáhněte desku řídící svorkovnice ven, směrem dolů (2).
Montáž desky řídící svorkovnice
Při montáži desky řídící svorkovnice použijte uvedený postup v opačném pořadí.
Pozor, násilné zasouvání desky zpět na její pozici může způsobit ohnutí pinů konektoru!
POZN.: Před montáží či demontáží řídící svorkovnice se vždy ujistěte, že nesvítí kontrolka CHARGE indikující napětí v meziobvodu!
Obr. 8.3. Demontáž řídící svorkovnice
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
8–4
Varispeed F7
9.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Základní technická specifikace měniče.
9.1
Technická specifikace standardního měniče
Technická data měničů napěťových tříd 3x230 a 3x400 V
Obecná technická data
Tab. 9.1. Měniče 3x230 V
Tab. 9.2. Měniče 3x400 V
Tab. 9.3. Obecná technická data společná pro měniče 3x230 a 3x400 V
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
9–1
Varispeed F7
9.1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE STANDARDNÍHO MĚNIČE
Technická data měničů napěťových tříd 3x230 a 3x400 V
Měniče napěťové třídy 3 x 230 V
Tab. 9.1. Měniče 3x230 V
20P4 20P7 21P5 22P7 23P5 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110
Model CIMR-F7C …………
Maximální výkon motoru
[kW]
Napájení
Výstupní
charakteristiky
Zdánlivý výkon
*1
0,55 0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
[kVA]
1,2
1,6
2,7
3,7
5,7
8,8
12
17
22
27
32
44
55
69
82
110
130
160
Jmenovitý proud
[A]
3,2
4,1
7,0
9,6
15
23
31
45
58
71
85
115
145
180
215
283
346
415
Maximální výstupní napětí
[V]
3 x 200, 208, 220 230 nebo 240 VAC ; podle síťového napětí
Maximální výstupní frekvence [Hz]
Velká zátěž: (nízká modulační frekvence, pro aplikace s konstantním momentem): max. 150 Hz *2
Normální zátěž: (vysoká modulační frekvence, pro aplikace s proměnným momentem): max. 400 Hz
Napětí [V] a frekvence [Hz] sítě
3 x 200/208/220/230/240 VAC, 50/60 Hz
Povolené kolísání napětí
-15%, +10%
Povolené kolísání frekvence
Snížení vyšších
harmonických
± 5%
Ss tlumivka
Vnější doplněk
12-pulsní
usměrňovač
Není možno
Zabudována
Standard
*3
*1. Specifikace maximálního použitelného výkonu motoru pro standardní 4-pólový motor Yaskawa. Při výběru konkrétního motoru a měniče
se ujistěte, že jmenovitý proud měniče odpovídá jmenovitému proudu motoru.
*2. Nelze nastavit u měničů s výkonem 110 kW.
*3. Zapojení transformátoru pro 12-pulsní usměrňovač: Y / Y – ∆
Měniče napěťové třídy 3 x 400 V
Tab. 9.2. Měniče 3x400 V
Model CIMR-F7C …………
Maximální výkon motoru
[kW]
Výstupní
charakteristiky
41P5
42P2
43P7
44P0
45P5
47P5
4011
4015
4018
0,75
1,5
2,2
3,7
4,0
5,5
7,5
11
15
18,5
1,4
1,6
2,8
4,0
5,8
6,6
9,5
13
18
24
30
Jmenovitý proud
[A]
1,8
2,1
3,7
5,3
7,6
8,7
12,5
17
24
31
39
Maximální výstupní napětí
[V]
3 x 380, 400, 415, 440, 460 nebo 480 VAC ; podle síťového napětí
Maximální výstupní frekvence [Hz]
Velká zátěž: (nízká modulační frekvence, pro aplikace s konstantním momentem): max. 150 Hz
Normální zátěž: (vysoká modulační frekvence, pro aplikace s proměnným momentem): max. 400 Hz
Napětí [V] a frekvence [Hz[ sítě
3 x 380/400/415/440/460/480 VAC, 50/60 Hz
Povolené kolísání napětí
-15%, +10%
Povolené kolísání frekvence
Snížení vyšších
harmonických
± 5%
Ss tlumivka
Vnější doplněk
12-pulsní
usměrňovač
Není možno
[kW] *1
Maximální výkon motoru
Výstupní
charakteristiky
40P7
0,55
Model CIMR-F7C …………
Napájení
40P4
[kVA]
Zdánlivý výkon
Napájení
*1
Zdánlivý výkon
4022
4030
4037
4045
4055
4075
4090
4110
4132
4160
4185
4220
4300
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
185
220
300
[kVA]
34
46
57
69
85
110
140
160
200
230
280
390
510
Jmenovitý proud
[A]
45
60
75
91
112
150
180
216
260
304
370
506
675
Maximální výstupní napětí
[V]
3 x 380, 400, 415, 440, 460 nebo 480 VAC ; podle síťového napětí
Maximální výstupní frekvence [Hz]
Velká zátěž: (nízká modulační frekvence, pro aplikace s konstantním momentem): max. 150 Hz *2
Normální zátěž: (vysoká modulační frekvence, pro aplikace s proměnným momentem): max. 400 Hz
Napětí [V] a frekvence [Hz[ sítě
3 x 380/400/415/440/460/480 VAC, 50/60 Hz
Povolené kolísání napětí
-15%, +10%
Povolené kolísání frekvence
Snížení vyšších
harmonických
± 5%
Ss tlumivka
Zabudována
12-pulsní
usměrňovač
Standard
*3
*1. Specifikace maximálního použitelného výkonu motoru pro standardní 4-pólový motor Yaskawa. Při výběru konkrétního motoru a měniče
se ujistěte, že jmenovitý proud měniče odpovídá jmenovitému proudu motoru.
*2. Nelze nastavit u měničů s výkonem 110 kW.
*3. Zapojení transformátoru pro 12-pulsní usměrňovač: Y / Y – ∆
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
9–2
Varispeed F7
Obecná technická data
Tab. 9.3. Obecná technická data společná pro měniče 3x230 a 3x400 V
Model CIMR-F7C …………
Sinusová pulsně šířková modulace
Vektorové řízení bez zpětné vazby, U/f řízení, U/f řízení se zpětnou vazbou
(volitelné - nastavením konstanty)
Způsob modulace, řízení
Momentové charakteristiky
Velké zatížení (nízká modulační frekvence, konstantní moment): 150% / 0,5 Hz (vektorové řízení)
Normální zatížení (vysoká modulační frekvence, proměnný moment): 120% / 0,5 Hz (vektorové řízení)
Regulační rozsah otáček
1 : 100 (vektorové řízení bez zpětné vazby)
Přesnost regulace otáček
± 0,2% (pro 25 °C ± 10 °C) (vektorové řízení bez zpětné vazby)
Rychlost odezvy regulace
otáček
5 Hz (vektorové řízení bez zpětné vazby)
Momentové omezení
Možné, 4 oblasti nastavitelné konstantami (vektorové řízení bez zpětné vazby)
Přesnost regulace momentu
± 5%
0,01 ÷ 150 Hz (pro konstantní moment); 0,01 ÷ 400 Hz (při proměnném momentu)
Rozsah výstupní frekvence
Digitální žádost: ± 0,01% (-10 °C ÷ +40 °C)
Řízení
Přesnost zadávání frekvence
(teplotní charakteristiky)
Analogová žádost: ± 0,1% (25 °C ± 10 °C)
Digitální žádost: 0,01 Hz
Rozlišení frekvenční žádosti
Analogová žádost: 0,025 / 50 Hz (11 bitů plus znaménko)
Rozlišení výstupní frekvence
Přetížitelnost, max. proud
0,01 Hz
Velké zatížení (konstantní moment): 150% jm. výstupního proudu po dobu 1 min *1
Normální zatížení (proměnný moment): 120% jm. výstupního proudu po dobu 1 min
*2
Signály pro zadávání
frekvence
0 až +10 V;
Rampy
4 x 0,01 až 6000,0 s (rozběh a doběh nezávisle nastavitelný)
cca 20% (až 125% s použitím vnějšího brzdového odporu,
brzdící tranzistor zabudovaný u měničů do 18,5 kW)
Brzdící moment
Hlavní řídící funkce
-10 až +10 V; 4 až 20 mA; pulsní referenční vstup
Restart po krátkodobém výpadku napájení, detekce přetížení, omezení momentu, autotuning
(rotační/stacionární), DC brždění při startu a při stopu, režim vyhledávání rychlosti, PID regulace
(s funkcí klidového stavu), brždění vysokým skluzem, funkce dočasného stopu, režim energetické
optimalizace, změna rozběhových a doběhových ramp, S-křivka, ovládání tlačítky-3 vodiče, kompenzace
skluzu, kompenzace momentu, až 16-ti rychlostní řízení, omezení frekvenční žádosti, zakázané
frekvence, komunikace po sériové lince (RS-485/422), reset poruchy, kopírovací funkce
Ochrana motoru proti
přetížení
Ochrany
Okamžitý nadproud
Elektronická tepelná ochrana
Okamžité vypnutí při nadproudu cca 200% IN
Přepálení pojistky
Vypnutí při přepálení pojistky
Přetížení měniče
Vypnutí po 1 min při 150% IN (konstantní moment); 120% IN (pro proměnnou zátěž)
Přepětí
Vypnutí při překročení napětí v meziobvodu: měniče 3x230 – 410 V; měniče 3x400 – 820 V
Podpětí
Vypnutí při poklesu napětí v meziobvodu pod: měniče 3x230 – 190 V; měniče 3x400 – 380 V
Krátkodobý výpadek sítě
Přehřátí chladiče
Ochrany proti vypnutí
Možnost volby restartu při obnovení napětí do 0,2 s
Elektronická tepelná ochrana (termistor)
Možnost volby ochrany proti vypnutí při rozběhu, při doběhu a během chodu
Zemní zkrat
Indikace napětí v meziobvodu
Pracovní prostředí
Krytí
Provozní teplota okolí
Elektronická ochrana
Kontrolka CHARGE svítí dokud napětí v meziobvodu neklesne pod 50 V
IP20 (NEMA 1) do 18,5 kW (včetně)
IP00 (IP20 volitelné) od 22 kW (včetně)
-10 °C až +40 °C pro měniče IP20; -10 °C až +45 °C pro měniče IP00
Relativní vlhkost
max. 95 % (nekondenzující)
Skladovací teplota
-20 °C až +60 °C (krátkodobě pro přepravu)
Pracovní prostor
Vnitřní, bez prachu a korozivních plynů a par
Nadmořská výška
do 1000 m n. m.
1G 10 ÷ 20 Hz; 2G pro 20 ÷ 50 Hz
Vibrace
POZN.: Pro získání parametrů s poznámkou „vektorové řízení bez zpětné vazby“ je nutno provést rotační autotuning.
*1. Není možné nastavit u měničů třídy 3x230 V s výkonem 110 kW a měničů třídy 3x400 V s výkonem 220 a 300 kW.
*2. Pokud zatížení překračuje tyto hodnoty proudu, vyměňte měnič za jiný s vyšším výkonem.
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
9–3
Varispeed F7
10.
DODATKY
Bezpečnostní zásady pro provoz měniče, motoru a periferních zařízení. Přehled uživatelských konstant.
10.1 Bezpečnostní opatření pro provoz měniče
Výběr měniče
Instalace měniče
Nastavování měniče
Manipulace s měničem
10.2 Bezpečnostní opatření pro provoz motoru
Použití měniče se standardním motorem
Použití měniče se speciálním motorem
Mechanismy přenosu energie (převodovky, řemeny, řetězy)
10.3 Uživatelské konstanty
Tab. 10.1. Seznam a přednastavení uživatelských konstant
Obr. 10.1. Instalace tlumivek
Copyright © Elektropohony spol. s r.o., 2002
10 – 1
Varispeed F7
10.1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MĚNIČE
Výběr měniče
Při výběru vhodného měniče se řiďte následujícími zásadami.
Instalace tlumivek
Pokud je měnič připojen k síti s transformátorem vysokého výkonu (600 kVA a vyšším) nebo při spínání
fázového kondenzátoru mohou vysoké proudové špičky ve vstupním napájecím obvodu frekvenčního měniče
poškodit vstupní usměrňovač. Jako preventivní opatření a pro vylepšení účiníku na straně napájení měniče
zapojte stejnosměrnou nebo střídavou tlumivku (doplněk).
Měniče napěťové třídy 3 x 230 V s výkonem 22 ÷ 110 kW a měniče třídy 3 x 400 V s výkonem 22 ÷ 300 kW mají
v meziobvodu standardně zabudovánu stejnosměrnou tlumivku.
Pokud je ke stejnému zdroji připojen jako stejnosměrný pohon tyristorový měnič, připojte stejnosměrnou nebo
střídavou tlumivku vždy, bez ohledu na hodnoty uvedené v následujícím grafu.
Obr. 10.1. Instalace tlumivek
Výkon měniče
Při použití speciálních motorů nebo několika motorů paralelně připojených k měniči volte výkon měniče tak,
aby jmenovitý výstupní proud měniče byl minimálně 1,1 x větší než součet jmenovitých proudů všech motorů.
Výchozí moment
Spouštěcí a rozběhové charakteristiky motoru jsou omezeny úrovní proudového přetížením měniče, kterým je
daný motor řízen. Hodnoty momentových charakteristik jsou odlišné od charakteristik při startu motoru
s normálním síťovým napájením. Pokud je požadován vysoký výchozí moment, zvolte měnič s vyšším výkonem
nebo zvyšte výkon obou, motoru i měniče.
Doplňky
Svorky B1, B2, 6, 5 1, 5 2, 5 3 jsou určeny pro připojení doplňků dodávaných speciálně firmou Yaskawa.
Na tyto svorky nikdy nepřipojujte jiná zařízení.
Instalace měniče
Při instalaci měniče se řiďte následujícími zásadami.
Instalace v uzavřeném prostoru
Měnič instalujte buď v čistém prostředí bez cizorodých látek ve vzduchu, kde není vystaven působení prachu,
olejových výparů a jiných znečišťujících látek, nebo v uzavřeném rozvaděči. Zajistěte chlazení a dostatečný
prostor kolem měniče tak, aby teplota okolo měniče nepřekročila povolené meze. Nikdy neinstalujte měnič na
dřevo nebo na jiné hořlavé materiály.
Prostorové umístění
Frekvenční měnič instalujte výhradně vertikálně na stěnu nebo jiný kolmý povrch.
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
10 – 2
Varispeed F7
Nastavování měniče
Při nastavování měniče se řiďte následujícími zásadami.
Horní limity
Digitálním operátorem lze nastavit provozní rychlost až na 400 Hz (závisí na modulační frekvenci). Nesprávné
nastavení může být nebezpečné, proto použijte funkci nastavující maximální výstupní frekvenci. (Tovární
přednastavení maximální výstupní frekvence je 50 Hz.)
Stejnosměrné brždění
Pokud je čas nebo proud při DC brždění nastaven na příliš vysokou hodnotu, může dojít k přehřátí motoru.
Rozběhové/doběhové rampy
Doby rozběhu a doběhu motoru jsou určeny momentem, který generuje motor, zátěží a setrvačným momentem
(GD2/4). Pokud je aktivována funkce ochrany proti vypnutí při rozběhu nebo při doběhu, může být nezbytné
prodloužit dobu rozběhu a doběhu.
Pro zkrácení doby rozběhu nebo doběhu zvyšte výkon motoru a měniče.
Manipulace s měničem
Při zapojování a údržbě měniče se řiďte následujícími zásadami.
Kontrola zapojení
Připojení vstupního napájecího napětí na výstupní svorky U, V nebo W zničí interní části měniče. Před zapnutím
napájení proto vždy pečlivě zkontrolujte zapojení.
Instalace magnetického stykače
Nestartujte a nezastavujte příliš často chod měniče stykačem nainstalovaným ve vstupním napájecím obvodu.
Nedodržení této zásady může způsobit špatnou funkci a snížení životnosti měniče. Nespouštějte a nezastavujte
měnič stykačem častěji než jednou za půl hodiny.
Kontrola a údržba
Před prováděním prohlídky a údržby měniče vždy počkejte, dokud po vypnutí napájení nezhasne kontrolka
CHARGE indikující napětí v meziobvodu. Zbytkové napětí mezilehlého kondenzátoru může způsobit úraz
elektrickým proudem.
10.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ MOTORU
Použití měniče se standardním motorem
Při použití standardního motoru s měničem se řiďte následujícími zásadami.
Provoz na nízkých otáčkách
V oblasti nízkých otáček klesá účinek chlazení, což může způsobovat zvyšování teploty motoru. Z tohoto
důvodu by měl být vždy při použití motoru s vlastním chlazením v oblasti nízkých otáček redukován moment.
Pokud je při nízkých otáčkách motoru vyžadován trvale 100%-ní moment, je nutno použít motor s cizím
chlazením.
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
10 – 3
Varispeed F7
Kontrola izolačního stavu motoru
Při vysokém vstupním napětí (440 V a vyšším) nebo při velké vzdálenosti pro vedení kabelů je nutno zvážit stav
izolačního systému motoru. Pro podrobnější informace kontaktujte svého dodavatele.
Provoz při vysoké rychlosti
Při provozu motoru ve vysoké rychlosti (50 Hz a více) se mohou vyskytnout problémy s dynamickou rovnováhou
a s odolností ložiska. Pro podrobnější informace kontaktujte svého dodavatele.
Hluk
Hluk se mění v závislosti na modulační frekvenci. Při použití vysokých modulačních frekvencí je hluk téměř
stejný jako při použití motoru s běžným síťovým napájením.
Použití měniče se speciálním motorem
Při užití speciálního motoru s měničem se řiďte následujícími zásadami.
Motor s přepínáním počtu pólů
Jmenovitý proud motoru s přepínáním počtu pólů se v porovnání se standardními motory liší. Z tohoto důvodu
zvolte vhodný měnič podle maximálního vstupního proudu použitého motoru. Vinutí přepínejte vždy v režimu
stop.
Ponorný motor
Jmenovitý vstupní proud ponorných motorů je vyšší než u standardních motorů. Z tohoto důvodu volte měnič
podle jmenovitého výstupního proudu. Při velké vzdálenost mezi motorem a měničem, použijte k jejich
propojení dostatečně silný kabel, aby nedocházelo k úbytku napětí a tím k redukci momentu motoru.
Nevýbušný motor
Pokud má být používán nevýbušný motor, musí mít ve spojení s měničem test nevýbušnosti, toto platí i pro
standardní nevýbušné motory. Měnič instalujte vždy na bezpečné místo, do prostoru bez nebezpečí výbuchu.
Převodovkový motor
Rozsah otáček pro trvalý provoz se mění v závislosti na metodě mazání a na výrobci motoru. Trvalý provoz
při nízkých otáčkách může pak zejména u motorů s olejovým mazáním vést k poškození motoru. Provoz motoru
při rychlosti vyšší než 50 Hz konzultujte se svým dodavatelem.
Synchronní motor
Synchronní motor není vhodný pro provoz s měničem
Jednofázový motor
Nepoužívejte měnič s jednofázovým motorem! Motor je nutno vyměnit za třífázový.
Mechanismy přenosu energie (převodovky, řemeny, řetězy)
Pokud je v mechanismu přenosu energie použita převodovka s olejovým mazáním, potom provoz motoru pouze
v oblasti nízkých otáček bude mít nepříznivý vliv na mazání. Při stálém provozu motoru na nízkých otáčkách
bude mechanismus hlučný a mohou se vyskytnou problémy s jeho odolností a životností.
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
10 – 4
Varispeed F7
10.3 UŽIVATELSKÉ KONSTANTY
V následující tabulce je uvedeno tovární nastavení uživatelských konstant pro měniče napěťové třídy
3x230 V s výkonem 0,55 kW s přednastaveným způsobem řízení (vektorové řízení bez zpětné vazby).
Tab. 10.1. Seznam a přednastavení uživatelských konstant
Konst.
č.
A1-00
A1-01
A1-02
A1-03
A1-04
A1-05
A2-01
÷
A2-32
b1-01
b1-02
b1-03
b1-04
b1-06
b1-07
b1-08
b2-01
b2-02
b2-03
b2-04
b3-01
b3-02
b3-03
b3-05
b4-01
b4-02
b5-01
b5-02
b5-03
b5-04
b5-05
b5-06
b5-07
b5-08
b5-09
b5-10
b5-11
b5-12
b5-13
b5-14
b5-15
b5-16
b5-17
b5-18
b5-19
b6-01
b6-02
Název
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
Konst.
č.
Volba jazyka
Přístupová práva
Metoda řízení
Inicializace
Klíčové slovo
Nastavení klíčového slova
0
2
0
0
0
0
Uživatelské konstanty
-
b8-03
Zdroj frekvenční žádosti
Zdroj spouštění
Způsob zastavení
Blokování reverzace
Časová kontrola řídícího vstupu
Provoz po přepnutí na dálkové
ovládání (ze svorkovnice)
1
1
0
0
1
b8-04
0
C1-01
C1-02
C1-03
C1-04
C1-05
C1-06
C1-07
C1-08
C1-09
Povolení spouštění
v programovacích módech
Počáteční frekvence DC brždění
(úroveň nulových otáček)
DC brzdící proud
Čas DC brzdy při startu
Čas DC brzdy při stopu
Volba režimu vyhledávání
rychlosti
Proud v režimu vyhledávání
rychlosti
Zpomalovací rampa v režimu
vyhledávání
Čekací doba v režimu
vyhledávání
Zpoždění časovače při zapnutí
Zpoždění časovače při vypnutí
Volba způsobu řízení PID
regulátorem
Proporcionální zesílení (P)
Integrační časová konstanta (I)
Omezení integrační složky
Derivační časová konstanta (D)
Omezení PID regulátoru
Úprava odchylky PID regulace
Zpoždění PID regulátoru
Volba polarity výstupu PID
regulátoru
Zesílení výstupu PID regulátoru
Záporný výstup PID regulátoru
Detekce ztráty zpětné vazby
Úroveň detekce ztráty zpětné
vazby
Časová konstanta ztráty zpětné
vazby
Úroveň funkce klidového stavu
PID regulátoru
Časová konstanta funkce
klidového stavu PID regulátoru
Doba rozběhu/doběhu při žádosti
PID regulace
Volba nastavování žádané
hodnoty PID regulace
Žádaná hodnota PID regulace
Frekvence dočasného
pozastavení při startu
Doba dočasného pozastavení
pří startu
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
b6-03
b6-04
b8-01
b8-02
b8-05
b8-06
0
0,5 Hz
50 %
0,00 s
0,50 s
2
*1
120 %
C1-10
C1-11
*1
C2-01
2,0 s
C2-02
0,2 s
C2-03
0,0 s
0,0 s
C2-04
C3-01
0
C3-02
1,00
1,0 s
100,0 %
0,00 s
100,0 %
0,0 %
0,00 s
C3-03
C3-04
C3-05
C4-01
C4-02
0
C4-03
1,0
0
0
C4-04
C4-05
0%
C5-01
1,0 s
C5-02
0,0 Hz
C5-03
C5-04
0,0 s
C5-05
C6-01
C6-02
0,0 s
0
C6-03
0,0 %
0,0 Hz
C6-04
0,0 s
C6-05
10 – 5
Název
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
Frekvence dočasného
0,0 Hz
pozastavení při stopu
Doba dočasného pozastavení
0,0 s
při stopu
Režim energetické optimalizace
0
Zesílení funkce energetické
0,7 *2
optimalizace
Časová konstanta energetické
0,50 s *3
optimalizace
Koeficient energetické
*4
optimalizace
Časová konstanta detekce
20 ms
výstupního výkonu
Omezovač napětí v režimu
0%
vyhledávání
Doba rozběhu 1
10,0 s
Doba doběhu 1
10,0 s
Doba rozběhu 2
10,0 s
Doba doběhu 2
10,0 s
Doba rozběhu 3
10,0 s
Doba doběhu 3
10,0 s
Doba rozběhu 4
10,0 s
Doba doběhu 4
10,0 s
Nouzová doběhová doba
10,0 s
Jednotky pro nastavení doby
1
rozběhu a doběhu
Automatické přepínání ramp
0,0 Hz
Čas S-křivky na počátku
0,20 s
zrychlování
Čas S-křivky na konci zrychlování
0,20 s
Čas S-křivky na počátku
0,20 s
zpomalování
Čas S-křivky na konci
0,00 s
zpomalování
Zesílení kompenzace skluzu
0,0 *1
Časová konstanta kompenzace
2000ms*1
skluzu
Omezení kompenzace skluzu
200 %
Funkce kompenzace skluzu
0
v generátorickém chodu
Omezení výstupního napětí
0
Zesílení kompenzace momentu
1,00
Časová konstanta zpoždění
200 ms *1
kompenzace momentu
Kompenzace momentu při startu
0,0
vpřed
Kompenzace momentu při startu
0,0
vzad
Časová konstanta kompenzace
10 ms
momentu při startu
Proporcionální zesílení (P) ASR 1
0,20
Integrační časová konstanta (I)
0,200 s
ASR 1
Proporcionální zesílení (P) ASR 2
0,02
Integrační časová konstanta (I)
0,050 s
ASR 2
Omezení ASR
5,0 %
Volba velké x normální zatížení
1
Výběr modulační frekvence
6 *4
Horní hranice modulační
15 kHz*4
frekvence
Dolní hranice modulační
15 kHz*4
frekvence
Proporcionální zesílení modulační
00
frekvence
Varispeed F7
Tab. 10.1. Seznam a přednastavení uživatelských konstant (pokračování)
Konst.
č.
Název
d1-01
d1-02
d1-03
d1-04
d1-05
d1-06
d1-07
d1-08
d1-09
d1-10
d1-11
d1-12
d1-13
d1-14
d1-15
d1-16
d1-17
d2-01
d2-02
Multifrekvence – žádost 1
Multifrekvence – žádost 2
Multifrekvence – žádost 3
Multifrekvence – žádost 4
Multifrekvence – žádost 5
Multifrekvence – žádost 6
Multifrekvence – žádost 7
Multifrekvence – žádost 8
Multifrekvence – žádost 9
Multifrekvence – žádost 10
Multifrekvence – žádost 11
Multifrekvence – žádost 12
Multifrekvence – žádost 13
Multifrekvence – žádost 14
Multifrekvence – žádost 15
Multifrekvence – žádost 16
Žádost krokování
Horní limit frekvenční žádosti
Dolní limit frekvenční žádosti
Dolní limit hlavní frekvenční
žádosti
Zakázaná frekvence 1
Zakázaná frekvence 2
Zakázaná frekvence 3
Šířka zakázaného pásma
Uchování frekvenční žádosti
Úprava frekvence + / –
Úroveň odbuzení
Omezení frekvence odbuzení
Napájení napětí
Volba U/f křivky
Maximální výstupní frekvence
Maximální výstupní napětí
Frekvence souběhu
Střední frekvence
Napětí na střední frekvenci
Minimální výstupní frekvence
Napětí na minimální frekvenci
Střední frekvence 2
Napětí na střední frekvenci 2
Napětí na frekvenci souběhu
Jmenovitý proud motoru
Jmenovitý skluz motoru
Proud motoru naprázdno
Počet pólů motoru
Odpor vinutí mezi fázemi
Rozptylová indukčnost motoru
Činitel saturace jádra 1
Činitel saturace jádra 2
Ztráty v železe pro momentovou
kompenzaci
Jmenovitý výkon motoru
Volba způsobu řízení motoru 2
Maximální výstupní frekvence
motoru 2
Maximální výstupní napětí
motoru 2
Frekvence souběhu motoru 2
Střední frekvence motoru 2
Napětí na střední frekvenci
motoru 2
Minimální výstupní frekvence
motoru 2
Napětí na minimální frekvenci
motoru 2
Jmenovitý proud motoru 2
Jmenovitý skluz motoru 2
Proud motoru 2 naprázdno
Počet pólů motoru 2
Odpor vinutí mezi fázemi motoru 2
d2-03
d3-01
d3-02
d3-03
d3-04
d4-01
d4-02
d6-01
d6-02
E1-01
E1-03
E1-04
E1-05
E1-06
E1-07
E1-08
E1-09
E1-10
E1-11
E1-12
E1-13
E2-01
E2-02
E2-03
E2-04
E2-05
E2-06
E2-07
E2-08
E2-10
E2-11
E3-01
E3-02
E3-03
E3-04
E3-05
E3-06
E3-07
E3-08
E4-01
E4-02
E4-03
E4-04
E4-05
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
Konst.
č.
Název
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
0,00 Hz
6,00 Hz
100,0 %
0,0 %
E4-06
E4-07
F1-01
0,0 %
F1-11
Rozptylová indukčnost motoru 2
Jmenovitý výkon motoru 2
Konstanta zpětné vazby
Volba provozu při přerušení
obvodu zpětné vazby (PGO)
Volba provozu při překročení
rychlosti (OS)
Volba provozu při překročení
povolené odchylky (DEV)
Orientace zpětné vazby
Dělící poměr monitorovacího
výstupu
Integrační konstanta během
zrychlování/zpomalování
Úroveň překročení rychlosti
Časová konstanta detekce
překročení rychlosti
Úroveň překročení povolené
odchylky rychlosti
Časová konstanta detekce
překročení povolené odchylky
rychlosti
Počet zubů převodovky 1
Počet zubů převodovky 2
Časová konstanta detekce
přerušení obvodu zpětné vazby
Provoz při chybě v komunikaci
Detekce externí poruchy
komunikační karty
Provoz při detekci externí
poruchy komunikační karty
Vzorkování komunikační karty
Jednotka pro monitorování
proudu
Volba funkce vstupu S3
Volba funkce vstupu S4
Volba funkce vstupu S5
Volba funkce vstupu S6
Volba funkce vstupu S7
Volba funkce výstupu M1-M2
Volba funkce výstupu M3-M4
Volba funkce výstupu M5-M6
Volba úrovně signálu na vst. A1
Zesílení vstupního signálu
(svorka A1)
BIAS vstupního signálu (svorka
A1)
Volba úrovně signálu na vst. A2
Volba funkce vstupu A2
Zesílení vstupního signálu
(svorka A2)
BIAS vstupního signálu
(svorka A2)
Filtr analogových vstupů
F1-02
F1-03
F1-04
F1-05
F1-06
F1-07
F1-08
F1-09
F1-10
0,0 Hz
0,0 Hz
0,0 Hz
1,0 Hz
0
10 %
80 %
0,0 Hz
200 V *5
F
50,0 Hz
200,0 V*5
50,0 Hz
2,4 Hz *1
13,2 V *1*5
0,5 Hz *1
2,4 V *1 *5
0,0 Hz *6
0,0 Hz *6
0,0 V *7
1,90 A *4
2,90 Hz*4
1,20 A *4
4
9,842 *6
18,2 % *4
0,50
0,75
14 W
F1-12
F1-13
F1-14
F6-01
F6-02
F6-03
F6-04
F6-05
H1-01
H1-02
H1-03
H1-04
H1-05
H2-01
H2-02
H2-03
H3-01
H3-02
H3-03
H3-08
H3-09
H3-10
*4
0,40 kW*4
0
H3-11
50,0 Hz
H3-13
200,0 V*5
H4-01
50,0 Hz
2,4 Hz *1
H4-02
H3-12
H4-03
13,2 V*1*5
0,5 Hz
2,4 V
H4-04
*1
H4-05
*1*5
H4-06
1,90 A *4
2,90 Hz*4
1,20 A *4
4
9,842 *4
H4-07
H4-08
10 – 6
Přepínání mezi vstupy A1 / A2
Výběr monitorované veličiny
(svorka FM)
Zesílení výstupního signálu
(svorka FM)
BIAS výstupního signálu
(svorka FM)
Výběr monitorované veličiny
(svorka AM)
Zesílení výstupního signálu
(svorka AM)
BIAS výstupního signálu
(svorka AM)
Volba úrovně analogového
výstupu 1 (FM)
Volba úrovně analogového
výstupu 2 (AM)
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
18,2 % *4
0,40 kW*4
1024
1
1
3
0
1
0
115 %
1,0 s
10 %
0,5 s
0
0
2,0 s
1
0
1
0
1
24
14
3 (0)
4 (3)
6 (4)
0
1
2
0
*8
*8
*8
100,0 %
0,0 %
2
0
100,0 %
0,0 %
0,00 s
0
2
100 %
0,0 %
3
50 %
0,0 %
0
0
Varispeed F7
Tab. 10.1. Seznam a přednastavení uživatelských konstant (pokračování)
Konst.
č.
H5-01
H5-02
H5-03
H5-04
H5-05
H5-06
H5-07
H6-01
H6-02
H6-03
H6-04
H6-05
H6-06
H6-07
L1-01
L1-02
L1-03
L1-04
L1-05
L2-01
L2-02
L2-03
L2-04
L2-05
L2-06
L2-07
L2-08
L3-01
L3-02
L3-03
L3-04
L3-05
L3-06
L4-01
L4-02
L4-03
L4-04
L4-05
L4-06
L5-01
L5-02
L6-01
L6-02
L6-03
L6-04
L6-05
L6-06
Název
Adresa měniče
Přenosová rychlost
Parita
Zastavení po chybě
v komunikaci
Detekce chyby komunikace
Čekací doba při vysílání
RTS řízení zapnuto / vypnuto
Volba funkce pulsního
referenčního vstupu
Měřítko pulsního vstupu
Zesílení pulsního vstupu
BIAS pulsního vstupu
Filtr pulsního vstupu
Volba veličiny pulsního
monitorovacího výstupu
Měřítko pulsního
monitorovacího výstupu
Ochrana motoru proti přetížení
Časová konstanta ochrany
motoru proti přetížení
Volba provozu pří varování –
přehřívání motoru
Volba provoz pří poruchovém
hlášení – přehřátí motoru
Časová konstanta ochrany
motoru proti přehřátí
Detekce krátkodobého výpadku
napájení
Doba překlenutí krátkodobého
výpadku napájení
Minimální doba blokování
Rychlost obnovení napětí
po restartu
Úroveň detekce podpětí
Čas doběhu funkce KEB
Rychlost obnovení otáček
Redukce frekvence na počátku
funkce KEB
Ochrana proti vypnutí
při rozběhu
Úroveň ochrany proti vypnutí
při rozběhu
Limit úrovně ochrany
proti vypnutí při rozběhu
Ochrana proti vypnutí
při doběhu
Ochrana proti vypnutí během
chodu
Úroveň ochrany proti vypnutí
během chodu
Úroveň detekce frekvence
Šířka detekce frekvence
Úroveň detekce frekvence (+/–)
Šířka detekce frekvence (+/–)
Provoz při ztrátě frekv. žádosti
Hodnota frekvenční žádosti
při ztrátě žádosti
Počet automatických restartů
Volba automatického restartu
Detekce momentu 1
Úroveň detekce momentu 1
Doba detekce momentu 1
Detekce momentu 2
Úroveň detekce momentu 2
Doba detekce momentu 2
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
1F
3
0
L7-01
L7-02
L7-03
3
L7-04
1
5 ms
1
1440 Hz
100,0 %
0,0 %
0,10 s
L8-01
L8-02
L8-03
L8-05
L8-07
L8-09
L8-10
L8-11
L8-12
2
L8-15
1440 Hz
L8-18
1
N1-01
N1-02
N2-01
N2-02
N2-03
0
1,0 min
3
1
N3-01
0,20 s
N3-02
0
N3-03
0,1 s
*4
0,1 s
*4
0,3 s
*4
N3-04
o1-01
190 V *5
0,0 s
0 s *9
o1-02
100
o1-05
o2-01
1
o2-02
120 %
o2-03
50 %
o2-04
o1-03
o2-05
1
o2-06
1
o2-07
120 %
o2-08
o2-09
0,0 Hz
2,0 Hz
0,0 Hz
2,0 Hz
0
o2-10
o2-12
o3-01
o3-02
T1-00
T1-01
T1-02
T1-03
T1-04
T1-05
T1-06
T1-07
80 %
0
0
0
150 %
0,1 s
0
150 %
0,1 s
*1. Tovární nastavení závisí na způsobu řízení (A1–02).
*2. Přednastavení pro U/f řízení se zpětnou vazbou: 1,0.
*3. Pro měniče s výkonem 55 kW a vyšším: 2,0.
*4. Přednastavení závisí na výkonu měniče.
*5. Nastavení pro měniče třídy 3x230 V. Hodnoty pro měniče 3x400 V jsou dvojnásobné.
Copyright © Elektropohony spol.s r.o., 2002
Konst.
č.
10 – 7
Název
Přednastavení
od výrobce
Uživatelské
nastavení
Omezení momentu vpřed
200 %
Omezení momentu vzad
200 %
Omezení momentu
200 %
pro generátorový chod vpřed
Omezení momentu
200 %
pro generátorový chod vzad
Ochrana int. brzdového odporu
0
Úroveň varování při přehřátí
95 ºC
Volba provozu při varování
3
Detekce výpadku vstupní fáze
1
Detekce výpadku výstupní fáze
0
Ochrana proti zemnímu zkratu
1
Volba provozu ventilátoru
0
Zpoždění zastavení ventilátoru
60 s
Teplota okolí
45 ºC
Volba zatěžovacích charakteristik
1
měniče při nízkých otáčkách
Softwarové omezení proudu –
1
úroveň A
Ochrana proti kmitání
1
Zesílení ochrany proti kmitání
1,00
Zesílení funkce AFR
1,00
Časová konstanta funkce AFR 1
50 ms
Časová konstanta funkce AFR 2
750 ms
Šířka frekvence pro brždění
5%
vysokých skluzem
Proudové omezení v režimu
150 %
brždění vysokým skluzem
Klidová doba v režimu brždění
1,0 s
vysokým skluzem
Reakční doba detekce přetížení
v režimu brždění vysokým
40 s
skluzem
Volba monitoru
6
Volba monitoru po zapnutí
1
měniče
Jednotka pro zadávání
0
a monitorování frekvence
Zaostření LCD displeje
3
Funkce klávesy LOCAL/REMOTE
1
Funkce klávesy STOP
1
při ovládání ze svorkovnice
Inicializace uživatelských
0
konstant
Volba výkonu
0 *4
Funkce klávesy ENTER
0
při zadávání frekvenční žádosti
Provoz měniče při vyjmutí
0
digitálního operátoru
Počáteční hodnota doby
0 hod
provozu
Volba záznamu provozní doby
0
Volba druhu inicializace
2
Počáteční hodnota doby
0 hod
provozu ventilátoru
Inicializace provozního stavu
0
poslední poruchy
Volba funkce kopírování
0
Povolení / zákaz čtení
0
Volba motoru 1 / 2
1
Volba druhu autotuningu
0
Jmenovitý výkon motoru
0,40 kW*4
Jmenovité napětí motoru
200,0 V*5
Jmenovitý proud motoru
1,90 A *4
Jmenovitá frekvence motoru
50 Hz
Počet pólů motoru
4
Jmenovitá rychlost motoru
1450 ot/min
*6. Obsah konstant je při nastavení 0,0 ignorován.
*7. Konstanta E1–13 je autotuningem nastavena na stejnou hodnotu jako E1–05.
*8. Hodnoty v závorkách jsou přednastaveny pro inicializaci 3-vodiče.
*9. Pokud je nastavena 0, bude se na dané otáčky zrychlovat za zvolenou dobu rozběhu
(C1–01 ÷ C1–08).
Varispeed F7
DODAVATEL:
ELEKTROPOHONY spol. s r.o.
Závodí 234 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 880 611 • fax: 556 880 698
e-mail: [email protected] • http://www.epo.cz
Copyright © 2002 by Elektropohony spol. s r.o.
F7 11/2002

Podobné dokumenty

obce a odpady

obce a odpady v menším rozsahu, mají nyní ideální příležitost přejít na nový model fungování veřejné správy, který klade větší důraz na strategickou spolupráci jak jednotlivých institucí veřejné sféry navzájem, ...

Více

FVRalfa rozvaděč typizovaný

FVRalfa rozvaděč typizovaný 3NPE ~50Hz 400V / TN-S (stupeň přepětí 2) Ochrana před neb. dotykem neživých částí obvody 230V/400V - samočinným odpojením od zdroje obvody do 50V - dvojitou izolací Koeficient soudobosti dle ČSN E...

Více

Varispeed V7 - Pegas Gonda

Varispeed V7 - Pegas Gonda ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Varispeed V7 Měnič kmitočtu všeobecného použití s vektorovým řízením bez zpětné vazby

Více

TVM

TVM 25% rozsahu statické charakteristiky). Akční člen regulačního obvodu je představován řízeným zdrojem žárovky a porucha je realizována proměnným ochlazováním baňky žárovky nastavovanými otáčkami ven...

Více

V1000

V1000 spuštění (50 % jmenovitého proudu měniče, 0,5 sek. nebo méně), zisk a sklon referenční frekvence, rozhraní MEMOBUS (RS-485/422, max. 115Kb/s), opakování po chybě, vyhledávání otáček, nastavení horn...

Více

V1000 - Omron Europe

V1000 - Omron Europe které šetří čas, patří automatické rozpoznávání řady a typu pohonu, funkce osciloskopu a prostředky pro současné připojení jediného konfiguračního programu nainstalovaného v osobním počítači k něko...

Více

Manuál A1000 verze. 08/2010

Manuál A1000 verze. 08/2010 Třífázový, třída 200 V (CIMR – A 2A0004 až 0081) ...................................................................... 3 – 2 Třífázový, třída 400 V (CIMR – A 4A0002 až 0044) .........................

Více