zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
U S N E S E N Í Rady obce
02 / 04
Rada obce Děhylov na svém zasedání dne 19.1.2004 přijala následující usnesení :
1. Rada obce bere na vědomí
a/ předběžné projednání obecných podmínek výkupu pozemku pod ulicí Postranní s manžely
Holušovými, dohodnuta schůzka na příští OR 2.2.2004
b/ postup v jednání ohledně dopravní situace u ZŠ v Děhylově, dopis na oddělení dopravy –
ing. Blažek
c/ objednávku prošetření hranic a majitele pozemků kolem třešňové a švestkové aleje - KÚ
2. Rada obce schvaluje
a/ dosavadní postup při zřizování účelové komunikace p.Salga –p.Drastich / úprava cesty,
objednávka zaměření, pozemkové záležitosti atd. /
b/ smlouvu přistoupení ke zřizovateli telefonních služeb OptionOne
c/ cenový výměr pro rok 2004 za svoz a odstraňování komunálních odpadů viz příloha 1
d/ rozpočet prací v lese na r. 2004 ve výši 76 000 Kč viz příloha 2
e/ plán těžby v obecních lesích v rozsahu 50 m³ viz příloha 3
f/ smlouvu s fy Hlucin.net, do smlouvy doplnit pojištění odpovědnosti za škodu.
g/ s proplacením částky 15 512,- Kč Charitě Hlučín za poskytnuté ošetřovatelské služby
občanům obce
3. Rada obce ukládá
a/ ing. Víteček – v pojišťovně zjistit stav likvidace vnitřní zařízení KD, zpráva do příští OR
b/ S- připravit přehled oprav na kanalizačních vpustích na MK v obci
c/ S+ paní Vitásková - provedení finanční kontroly odsouhlasených finančních příspěvků
/ MŠ, ZŠ, zahrádkáři /
d/ S – kontaktovat LESOSTAVBY F-M o nabídku na projekční řešení odstranění přívalových
vod u Děhylovského potoka
e/ S, MS- jednoduchý náčrt dřevěných vývěsních tabulí s kovovým rámem
f/ S- připravit podklady pro dotace z krajských dotačních titulů 1. KD, 2. kaple
g/ S – na příští OR projednat účast na Dni Malých obcí
Další zasedání RO se koná 2.2.2004 v 18.00 hod
V Děhylově dne 19.1.2004
------------------ing. Jiří Krchňák
starosta
-------------------ing. Miroslav Opršal
místostarosta