Vysokodávkovaná infuzní terapie vitaminem C. - vitamin-c

Komentáře

Transkript

Vysokodávkovaná infuzní terapie vitaminem C. - vitamin-c
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
VYSOKODÁVKOVANÁ INFUZNÍ TERAPIE
VITAMINEM C V PREVENCI A LÉČBĚ
V moderní civilizaci je lidský organismus permanentně ohrožován tzv. oxidativním stresem.
To je stav, při kterém v těle vzniká (například vlivem znečištěného ovzduší, různých typů
záření, při duševním a fyzickém vyčerpání, při dlouhodobých zánětech, po aplikaci cytostatik
a ozařování a při nádorových onemocněních) nadměrné množství tzv. kyslíkových radikálů –
agresivních látek, které působí destruktivně na tkáně a jsou příčinou řady chorob. Vitamin C
má zásadní a nenahraditelnou roli při potlačování oxidativního stresu. Navíc je nezbytný pro
normální průběh důležitých biochemických reakcí, např. detoxikaci cizorodých látek v játrech,
správný metabolizmus tuků, podílí se na tvorbě kolagenu (důležitého např. pro klouby a stěny
cév), blokuje tvorbu karcinogenů, podporuje imunitní pochody a funkci mozku, podporuje
vstřebávání železa, což je důležité pro tvorbu a funkci červených krvinek.
Vitamin C si lidský organismus nedokáže vytvářet, a proto je třeba jej tělu dodávat. Pokud je
hladina vitaminu C v těle nízká, hrozí nebezpečí vzniku onemocnění způsobených buď
oxidativním stresem, nebo chyběním vitaminu C pro uvedené chemické reakce (například
syntézu kolagenu). Absolutní nedostatek vitaminu C vyvolává nemoci označované jako
kurděje (skorbut). Touto chorobou (projevuje se např. krvácením, chudokrevností, poruchou
hojení ran) trpěli námořníci při dlouhém pobytu na moři s nedostatečným přísunem potravin
s obsahem vitaminu C. Ale již při částečném, tzv. subklinickém nedostatku vitaminu C,
dochází k rozvoji nebezpečných změn v těle, např. se zvyšuje koncentrace škodlivého LDLcholesterolu, což je rizikové pro srdce a cévy, a rozvíjí se oxidativní stres, který je
spoluzodpovědný za vznik chronických zánětů (např. revmatoidní artritidy), které jsou
příčinou vzniku alergií, depresivních poruch, osteoporózy, opakujících se infekcí, nádorových
onemocnění, ale i syndromu vyhoření a chronického únavového syndromu.
Role vitaminu C v prevenci chorob, rozdíl mezi ústní a intravenózní aplikací
Částečný deficit vitaminu C negativně ovlivňuje organizmus, pokud jde o dlouhodobé zdraví.
Vitamin C je zapotřebí např. pro prevenci cévních a nádorových onemocnění, doporučována
je koncentrace vitaminu C v plazmě minimálně ve výši 0,9 mg/dl, což odpovídá dennímu
příjmu 100-200 mg vitaminu C. Ovšem u chorob, které vznikají díky oxidativnímu stresu a
z toho plynoucího chronického zánětu, kdy je v těle nadměrné množství volných kyslíkových
radikálů, je požadováno mnohem větší množství vitaminu C, neboť vitamin C je
spotřebováván při neutralizaci velkého množství kyslíkových radikálů. Při podání vitaminu C
ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízké
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze uvedených fyziologických
(biochemických), nikoli však léčivých účinků. Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je
nutné vytvořit v krvi 10-15krát vyšší koncentraci, čehož je možné docílit dávkou v řádu gramů
pouze nitrožilním podáním, a to formou vysokodávkované infuze vitaminu C. Intravenózní
infuze vytváří v krvi koncentraci vitaminu C, která působí nejen preventivně, ale také
terapeuticky, v dávce 0,1 g/kg tělesné hmotnosti působí především imunomodulačně a
protizánětlivě, a jak ukazují poslední studie v onkologii, v dávce 0,75 - 1,5 g / kg tělesné
hmotnosti selektivně tumor-cytotoxicky.
Účinky protizánětlivého působení vysokých dávek vitaminu C
K léčbě chronických zánětů vzniklých z oxidativního stresu, je zapotřebí až 15krát větší
koncentrace vitaminu C v krvi oproti „normální“ koncentraci. Jak již bylo řečeno, této
koncentrace vitaminu C je možno dosáhnout pouze nitrožilním podáním infuze, protože
podáním perorálním – kvůli omezené transportní kapacitě mezi střevní stěnou a krevní
plazmou – nelze potřebné koncentrace v krevní plazmě docílit. Oxidativní stres hraje
důležitou roli při zánětech dýchacího ústrojí, při alergiích, kardiovaskulárních a
autoimunitních chorobách (např. revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, Crohnova
choroba ad.) a také u nádorových onemocnění. Podáním gramových dávek vitaminu C
v infuzi se rozšiřuje paleta možností léčby těchto onemocnění.
Možnosti využití vysokodávkovaného vitaminu C v onkologii
Infuzně podaný vitamin C dokáže některé nádorové buňky usmrtit, zatímco zdravé buňky
chrání. Tento selektivní účinek je ve farmakologii výjimečný, protože radio- a chemoterapie i
cílená biologická léčba působí toxicky na oba typy buněk. Toto je zřejmě zásadní moment,
proč navzdory nesporným pokrokům moderní onkologické léčby zůstávají pokročilá stádia
nádorových onemocnění často prakticky neléčitelná. Nicméně uvedený duální (dvojí) účinek
vitaminu C, dle závěru amerického Národního Onkologického Institutu (National Cancer
Institute), snižuje intenzitu nežádoucích účinků zmíněné konvenční radio- a chemoterapie a
zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů. Duální účinek vitaminu C vysvětlují odborníci
následovným způsobem: zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a na této
úrovni podporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem
prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky je prostředí (díky přítomnosti iontů
mědi, železa a zvýšené aciditě), s nímž vitamin C vytváří peroxid vodíku, který je schopen
nádorovou buňku zničit.
Jinými slovy řečeno, infuzní vitamin C podporuje základní protinádorovou léčbu v místě
nádoru, protože stejně jako chemoterapeutikum působí na nádorovou buňku efektem
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
prooxidačním. Ovšem současně chrání svým antioxidačním efektem okolní zdravé buňky.
Zmíněná terapie tedy přispívá k cílené likvidaci nádorových buněk a nadto působí proti
metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou
angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).
Co na to říkají lékaři?
Je otázkou v jaké míře lze aplikovat příznivé výsledky vysokých dávek infuzního vitaminu C do
stávajících terapeutických postupů. V současné době registrujeme názor doporučující jeho
okamžité nasazení onkologickým pacientům, zatímco paralelně existuje zdrženlivá úvaha
preferující vyčkání na finální fázi klinického zkoušení, která se ovšem uplatňuje zejména u
nových léčivých látek, nikoliv u látek, jejichž farmakologické vlastnosti jsou dostatečně
známé a léčivý účinek lze považovat za prokázaný díky tradiční klinické praxi. Samozřejmě,
oba tyto postoje jsou respektování hodné, jelikož zákon o léku umožňuje přistupovat
k danému léčebnému protokolu oběma způsoby. Nicméně s ohledem na prokázanou
bezpečnost této léčby opírající se o celou řadu klinických studií a také vzhledem
k neuspokojivým výsledkům stávající farmakoterapie (dle závěrů World oncology forum 2012
a metaanalýzy publikované v roce 2012), je žádoucí aktuální integrace léčebného protokolu
vysokými dávkami infuzního vitaminu C, který používají lékaři například v USA a v Německu u
onkologických pacientů již řadu let. Tento přístup je založen na stanovisku, které zaujal
nezávislý americký NIH (National Institute of Health), respektive NCI (National Cancer
Institute):





Vitamin C je základní nutrient s antioxidačními vlastnostmi v normálních
fyziologických koncentracích.
Vysoké dávky vitaminu C jsou studovány v léčbě onkologických pacientů od
sedmdesátých let minulého století.
Studie prokázaly, že vysoká dávka vitaminu C má prooxidační, tj. netoxicky
chemoterapeutické vlastnosti.
Studie s vysokými dávkami vitaminu C u onkologických pacientů prokazují zlepšení
kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby.
Intravenózní vitamin C byl všeobecně dobře tolerován v klinických studiích.
Vitamin C - prostředek prevence a terapie
Preventivní a terapeutické podávání vitaminu C je založeno na účinku, který je závislý na
dávce. Infuzní podání vitaminu C v nutriční dávce 0,1–0,6 g/kg tělesné hmotnosti (tedy
v jednorázové dávce zhruba 7,5 g) zajišťuje prosperitu pro imunitní, nervový a
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
kardiovaskulární systém. Infuzní podání této dávky vitaminu C je v dnešní době v důsledku
psychické i fyzické exhausce organismu zcela namístě, jelikož při nedostatku vitaminu C je
organismus vyčerpáván oxidativním stresem, který oslabuje imunitní systém, což se projeví
v první řadě zvýšenou vnímavostí k infekcím (včetně chřipky a nemocí z nachlazení,
únavového syndromu). Ovšem v případě dodání vitaminu C buňky imunitního systému
(leukocyty) cíleně vychytávají vitamin C, který zvyšuje jejich aktivitu; jedná se o podporu
vrozené imunitní reakce.
Pokud není dlouhodobě oxidativní stres neutralizován antioxidační kapacitou vitaminu C,
dochází – vedle uvedené zvýšené vnímavosti k akutním infekcím - také k iniciaci zánětlivého
procesu. Chronický zánět a oxidativní stres potom vytvářejí příznivé podmínky pro vznik
onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, alergické choroby, kardiovaskulární a
urogenitální onemocnění, psychické poruchy, chronická infekční onemocnění a nádorové
choroby. Vitamin C zháší volné kyslíkové radikály, které poškozují zdravé tkáně, vyvolávají
oxidativní stres, respektive chronický zánět, který je příčinou těchto onemocnění, působí
tedy antioxidačně. V této souvislosti je důležité konstatování, že u těchto chorob (recidivující
infekce, alergie, artritida (zánět kloubů), ateroskleróza (kornatění tepen), nádory) byl
prokázán nedostatek vitaminu C, jelikož tato onemocnění spotřebovávají vitamin C, což má
za následek kontinuální snižování rezerv vitaminu C v organismu. Proto je infuzní podání
gramových dávek důležité například při onkologické léčbě (v rámci léčby protinádorové),
jelikož kapacita vitaminu C je vyčerpána díky nádorové aktivitě, přičemž infuzní
suplementace je nutná k zajištění činnosti protinádorové imunity.
Jak už bylo řečeno, u onkologických pacientů lze využít duální efekt infuzně podaného
vitaminu C, který v dávce 0,1–0,6 g/kg tělesné hmotnosti chrání antioxidačním účinkem
zdravé buňky a podporuje protinádorovou imunitu, zatímco v dávce 0,75–1,5 g/kg tělesné
hmotnosti působí cíleným účinkem prooxidačním na nádorové buňky. Těmito svými
duálními vlastnostmi se stává infuzní podání vitaminu C „nadčasovou a bezpečnou“ cestou
léčby a zároveň výživy (tedy nutričním farmakologickým přístupem) u onkologických
pacientů. To je i zdůvodněním, proč se ve studiích neprokazuje snížení chemoterapeutického
efektu při kombinované terapii nádoru, ale naopak se prokazuje podpora
chemoterapeutického účinku (např. studie PACMAN – kombinace gemcitabinu a infuzního
vitaminu C u nádoru pankreatu, kterou organizoval americký National Institute of Health –
National Cancer Institute /NIH-NCI/).
Z výše uvedeného je tedy patrné, že účinek vitaminu C je závislý na podané dávce. Infuzní
vitamin C v dávce 0,1 – 0,6 g/kg tělesné hmotnosti 1-2x týdně reprezentuje nutričně
farmakologickou intervenci, která je součástí základní protinádorové léčby. Tento dávkovací
režim zajišťuje výše zmíněné účinky především antioxidační (= imunomodulační a
protizánětlivé) a v menší míře také prooxidační (= netoxicky chemoterapeutické). U
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
onkologického pacienta lze očekávat zvýšení kvality života, snížení toxicity a podporu
účinnosti chemoterapeutických konvenčních postupů, prevenci metastáz, prodloužení doby
remise /prodloužení doby do progrese, cytostatický účinek na nádorové buňky. Tyto závěry
podporuje studie realizovaná 7 let na několika onkologických klinikách v Německu, ve které
byla pacientkám s karcinomem prsu podávaná 1x týdně po dobu 1 měsíce infuze vitaminu C
7,5g (Vollbracht et al., 2011).
Samozřejmě, se zvýšením dávky je z hlediska duality zachovaný účinek antioxidační a
zvýrazňuje se efekt prooxidační, respektive tumor selektivně cytotoxický (0,75 – 1,75 g/kg).
Ten se používá zejména u onkologických pacientů, kteří nejsou, nemohou či nechtějí být
léčeni konvenčními chemoterapeutiky. Tato vrcholová netoxicky chemoterapeutická dávka
parenterálně podaného vitaminu C se může podávat také společně s konvenčními
chemoterapeutiky především u závažných forem malignit (viz např. karcinom pankreatu v již
avizované studii PACMAN).
Je infuzní vitamin C v gramových dávkách bezpečný?
Vitamin C je fyziologická, pro organismus běžná látka, jejíž přebytek se ledvinami vyloučí
poté, co v těle zmíněným prospěšným způsobem ovlivní jednotlivé systémy (imunitní,
nervový, kardiovaskulární). Vzhledem k roli, kterou v této rovnováze vitaminu C v těle hrají
ledviny, je důležitá neporušená ledvinná funkce. Osoby, které trpí selháváním ledvin či mají
sklon k tvorbě ledvinných kamenů, by neměly infuzní vysokodávkovaný vitamin C užívat.
Někteří odborníci charakterizují podávání vysokodávkovaného vitaminu C jako „zapomenutý
poklad ve farmakoterapii“. Tato metoda totiž byla v osmdesátých letech minulého století
používána, pak postupně pozapomenuta kvůli neznalosti farmakologických vlastností
vitaminu C, a až v nedávné době s jejich objasněním a také s objevem zásadní důležitosti
oxidativního stresu při vzniku onemocnění a roli, kterou v ovlivnění tohoto stresu hrají
vysoké hladiny vitaminu C, byla tato perspektivní metoda znovu na základě rostoucího
množství odborných argumentů znovuobjevena. Její účinnost dokládá stále rostoucí
množství studií např. v onkologii, kardiologii, revmatologii, alergologii ad.
Komu je vhodné podat infuzní vitamin C 7,5g?
Každému, kdo má:
-
stres,
psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu),
psychické poruchy,
opakované infekce (chřipky, angíny, rýmy, kašle, záněty plic ad.),
alergie,
metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),
INFORMACE PRO PACIENTA ZÁŘÍ 2013
-
revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů,
autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba ad.),
nádorové onemocnění (v jakémkoliv stádiu).
Kde je infuze dostupná?
Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána
na lékařský předpis, v současnosti není hrazena ze zdravotního pojištění. Lidé, kteří se
domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kúra, mohou kontaktovat
svého onkologa či praktického lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař.
Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese
www.vitamin-c-infuze.cz.
Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti
Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: [email protected]), které lékaře doporučí.
Onkologičtí pacienti mohou kontaktovat také přímo tato onkologická pracoviště:
-
inPHARM CLINIC s.r.o. – onkologická ambulance, V Areálu 1243, Jesenice u Prahy, tel:
241 432 133 – recepce kliniky, email: [email protected]
Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha (MUDr. Martin Majirský, tel.:
267 162 308 - recepce kliniky, e-mail: [email protected]),
Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Nová Ves pod Pleší (prim. MUDr. Petra
Garnolová, tel.: 318 541 430, e-mail: [email protected]),
Oddělení radiační onkologie nemocnice Prostějov (prim. MUDr. Vladimír Brtník, tel.:
582 315 489, e-mail: [email protected]).
Odkazy na zajímavé linky
Video o zkušenostech s infuzní terapií vitaminem C v zahraničí (případ onkologické pacientky)
http://www.youtube.com/watch?v=Tt-v1ZPaUcE&
Video s reportáží o terapii vitaminem C v onkologii
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/213411000100907/?index[]=278554&x=63&y=22

Podobné dokumenty

vysokodávkovaná infuzní terapie vitaminem cv prevenci a léčbě

vysokodávkovaná infuzní terapie vitaminem cv prevenci a léčbě záření, při duševním a fyzickém vyčerpání, při dlouhodobých zánětech, po aplikaci cytostatik a ozařování a při nádorových onemocněních) nadměrné množství tzv. kyslíkových radikálů – agresivních lát...

Více

výsledky průzkumu lékárníci doporučují 2013

výsledky průzkumu lékárníci doporučují 2013 RNDr. Pavel Suchánek, IKEM, Praha Lupénka- etiopatogeneze a moderní trendy v léčbě MUDr. Kateřina Macháčková, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves Běžná onemocnění v gynekologické praxi MUDr. Radovan T...

Více

ZDE

ZDE ČLP/BH/5210/07 Datum

Více

infuze vitamínu c - POLIKLINIKA AGEL

infuze vitamínu c - POLIKLINIKA AGEL Vitamin C je životně důležitý pro normální průběh fyziologických reakcí, například podporuje detoxikační reakce v játrech, tvorbu kolagenu, resorpci železa, metabolismus tuků. Zlepšuje se tak nejen...

Více

SozialMarie-popis projektu2013

SozialMarie-popis projektu2013 republice zatím příliš neví, ale díky reportáži z našeho zařízení, která byla odvysílána Českou televizí dne 10. srpna 2012 se tato skutečnost mění. Zde je odkaz přímo na reportáž, uvedenou v České...

Více

Jak zvládnout střevní obtíže Účinné odvykání kouření

Jak zvládnout střevní obtíže Účinné odvykání kouření vypětí, infekční choroby, alergie, operace, nádory, onemocnění srdce a také sportovní výkony spotřebovávají v organismu ve vysoké míře vitamin C. Pokud se tato životně důležitá látka nedoplňuje apl...

Více

informační brožura pro sportovce

informační brožura pro sportovce Tlumí mimo jiné zánětlivé projevy, ovlivňují metabolismus, působí na nervový systém. Vedlejší účinky při neterapeutickém nadměrném užívání : změny v psychice poruchy metabolismu a oběhového systému...

Více

zkušenosti s infuzní terapií vitaminem cv onkologii

zkušenosti s infuzní terapií vitaminem cv onkologii 6) To co uvádíte vyplývá již i z Vašich zkušenosti s infuzní terapií vitaminem C u onkologických onemocnění? Můžete nám přiblížit Vaše zkušenosti v této oblasti? Při kterých typech rakoviny se Vám ...

Více