TTK-1

Transkript

TTK-1
SPSKS
Obsah
Úvod do technologie těžby............................................................................................. 4
Význam a náplň předmětu.......................................................................................... 4
Surovinová základna .................................................................................................. 4
Vztah těžby a úpravy surovin k životnímu prostředí...................................................... 6
Základní technologické postupy a metody rozpojování hornin ..................................... 7
Vrtání hornin .................................................................................................................. 9
Základní pojmy vrtání, vrtatelnost hornin .................................................................... 10
Metody vrtání ............................................................................................................... 12
Rozbor druhů vrtacích metod na mechanickém principu............................................. 14
Vrtání vrtacími soupravami.......................................................................................... 19
Vrtací práce v lomech pro výrobu kameniva ............................................................... 19
Vynášení vrtné drtě....................................................................................................... 26
Fyzikální způsoby rozpojování kamene ....................................................................... 28
Rozpojování termické............................................................................................... 28
Vysokotlaký vodní paprsek ...................................................................................... 29
Chemické procesy či fyzikálně chemické možností rozrušování hornin ..................... 29
Trhací práce .................................................................................................................. 30
Chemická výbuchová přeměna................................................................................. 30
Stálost výbušnin a citlivost k vodě ........................................................................... 31
Výskyt výbuchových zplodin ................................................................................... 32
Výbušinové sloučeniny ............................................................................................ 33
Přehled trhavin.......................................................................................................... 33
Rozněcovadla ........................................................................................................... 35
Zápalnice .................................................................................................................. 37
Bleskovice ................................................................................................................ 37
Pomůcky elektrického roznětu ..................................................................................... 38
Pomůcky pro nabíjení a ucpávání vývrtů ..................................................................... 41
Právní podmínky dobývání........................................................................................... 43
Rozsah trhacích prací ................................................................................................... 46
Trhací práce malého rozsahu – TPMR (§34, neúplné znění)................................... 46
Trhací práce velkého rozsahu – TPVR..................................................................... 46
Střelmistr .................................................................................................................. 46
Technický vedoucí odstřelů - TVO .......................................................................... 47
Chráněné ložiskové území........................................................................................ 47
Dobývací prostor ...................................................................................................... 47
Úhrady ...................................................................................................................... 48
Státní báňská správa ................................................................................................. 48
Lomové dobývání ložisek............................................................................................. 48
Lom........................................................................................................................... 49
Lomové dobývání..................................................................................................... 49
Ložiska – názvosloví ................................................................................................ 50
Přípravné práce při dobývání........................................................................................ 56
Otvírka ložiska.............................................................................................................. 58
Skrývky......................................................................................................................... 60
Charakter skrývkového tělesa................................................................................... 62
Přehledné zatřídění hornin podle vzhledu, charakteristických vlastností a podle
obtížnosti rozpojování (ČSN 73 3050)................................................................................. 63
Ochrana půdní vrstvy - ornice .................................................................................. 63
Skrývkové práce ........................................................................................................... 64
SPSKS
1
Nakládání skrývkového materiálu................................................................................ 65
Způsoby práce rýpacích strojů...................................................................................... 66
Doprava skrývkových materiálů u povrchové těžby .................................................... 68
Uložení skrývkových hmot....................................................................................... 70
Projektování výsypek ............................................................................................... 72
Kapacita výsypky ..................................................................................................... 73
Stabilita výsypek ...................................................................................................... 73
Organizace provádění skrývek ................................................................................. 74
Příloha : Skrývkové práce ............................................................................................ 74
Odborná literatura......................................................................................................... 79
Prospektový materiál firem .......................................................................................... 79
Seznam obrázků
Obr.1 Diagram vrtacího kladiva VK-24, dosažené výkony za různých tlaků.......................... 13
Obr.2 Vliv otáček nástroje na parametry vrtání ....................................................................... 13
Obr.3 Proces rozpojování nárazem .......................................................................................... 14
Obr.4 Charakter rotačně řezného (A) a rotačně příklepného vrtání (B)................................... 14
Obr.5 Valivá dláta pro měkké horniny..................................................................................... 15
Obr.6 Mechanismus tvorby třísky u příklepného vrtání .......................................................... 15
Obr.7 Jednobřitá korunka s kanálky v řezu a křížová korunka ............................................... 16
SPSKS
Obr.8 Přehled principů rozpojování hornin vrtáním .............................................................. 17
Obr.9 Vrtací souprava pro vrtání clonových odstřelů .............................................................. 17
Obr.10 Vrtací souprava Atlas Copco pro vrtání CO ................................................................ 18
Obr. 11 Vyznačení základních funkcí vrtací soupravy s horním sáňovým kladivem.............. 19
Obr.12 Nastavení vertikálních parametrů pro vrtací soupravu ............................................... 20
Obr.13 Nastavení horizontálních parametrů pro vrtací soupravu ............................................ 21
Obr. 14 Přehled vrtacích korunek pro řadu evropských výrobců vrtacích souprav ................. 22
Obr. 15 Jednotlivé díly ve vybavení vrtací soupravy............................................................... 23
Obr. 16 Možnosti sestavy vrtacího soutyčí .............................................................................. 24
Obr. 17 Diagram efektivnosti pro sledování různých způsobů vrtacích metod ....................... 25
Obr.18 Vrtací sloupy pro těžbu kamenických bloků................................................................ 26
Obr.19 Vrtací kladivo s centrálním výplachem ....................................................................... 27
Obr.20 Vrtací kladivo s bočním výplachem............................................................................. 27
Obr.21 Ruční vrtací souprava s podpěrou a vynášení vrtné měli vodou.................................. 28
Obr.22 Propalování drážky v lomové lavici............................................................................. 29
Obr.23 Průběh výbuchového hoření (vlevo) a detonace (vpravo) ........................................... 30
Obr.24 Řez elektrickou milisekundovou rozbuškou .............................................................. 35
Obr.25a Konstrukce zápalnice ................................................................................................ 37
Obr.25b Konstrukce bleskovice .............................................................................................. 37
2
Obr. 26 Diagram pro výpočet odporu pro kondenzátorovou roznětnici RKC-1...................... 39
Obr.27 Schéma adjustace trhaviny ve vývrtu clonového odstřelu ........................................... 40
Obr.28 Elektrické rozbušky u jednotlivých vrtů v řadě do série............................................. 40
Obr.29 Různé typy el.milisekundových rozbušek s nízkou, střední a vysokou odolností vůči
elektrickému proudu a kondenzátorová roznětnice. Barevné označení dvojice vodičů
určuje časové zpoždění a určení pracoviště ..................................................................... 41
Obr.30 Nový systém neelektrického roznětu – používají se různé typy mžikových,
milisekundových a délečasujících rozbušek s T konektorem .......................................... 41
Obr.31 Mobilní vozidlo připravuje trhavinu na lomové etáži a plní ji do vrtů pro clonový
odstřel ............................................................................................................................... 42
Obr.32 Clonový odstřel ............................................................................................................ 42
Obr.33 Druhy ložisek podle polohy v horizontu, A – stěnový lom na svahu, B – polojámový
lom, C – jámový lom........................................................................................................ 50
Obr.34 Jámový lom – opuka Přibylov ..................................................................................... 51
Obr.35 Druhy ložisek podle úklonu; 1 – nerost, 2 – hlušina, 3 - skrývka................................ 52
Obr.36 Skrývkové hmoty a pozice nerostu .............................................................................. 52
Obr.38 Řez etážovým lomem................................................................................................... 54
Obr.39 Schéma postupů porubních front. A – paralelní, B – vějířovitý .................................. 55
SPSKS
Obr.40 Zobrazení hloubkového řezu (A) a výškového řezu (B).............................................. 56
Obr.41 Zobrazení postupu dobývání při těžbě sypkých a plastických nerostů........................ 57
Obr.42 Příčné profily hlavních zářezů ..................................................................................... 58
Obr.43 Prvky hlavního zářezu.................................................................................................. 59
Obr.44 Otvírka plochého ložiska hruškou (kolej označena šipkou) ........................................ 59
Obr.45 Grafické vyjádření předstihu skrývky a těžby ............................................................. 61
Obr.48 Harmonogram práce rýpadla při nakládání na dopravní prostředek........................... 67
Obr.49 Ukázka harmonogramu dopravy.................................................................................. 67
Obr.50 Způsoby zakládaných výsypek podle typů; A – převýšené, B – svahové. .................. 71
Obr. 51 Využití dozeru na shrnování vyklopené skrývky z planiny........................................ 71
Obr.52 Půdorys třístranného navážení skrývek auty na výsypku ............................................ 72
Obr.53 Základní parametry výsypky........................................................................................ 72
Obr.54 Schéma výpočtu kapacity výsypky; Av – roční postup, Vs – roční objem skrývek, Vv
– objem výsypky, Lv – délka tělesa výsypky, hv – výška výsypky, f – koeficient
nakypření skrývky. ........................................................................................................... 73
3
Úvod do technologie těžby
Studijní materiál je zaměřen na popis dobývacích metod těžby surovin
uskutečňovaných na tenké vrstvě zemské kůry. Pro potřeby průmyslové výroby bude studium
předmětu přehledně orientováno na povrchovou hromadnou těžbu surovin, základní metody
vrtání hornin a trhacích prací pro povrchové dobývání. Právní podmínky dobývání a státní
organizace pro povolování a dohled nad těmito pracemi objasní pozici dobývacích organizací.
Lomové dobývání má různé fáze přípravy, odlišují se při dobývání nezpevněných, plastických
či pevných surovin včetně rozpojování, nakládání a technologické dopravy prováděné na
povrchu.
Význam a náplň předmětu
Technologie těžby je nauka s cílem vysvětlit postup nebo více možností řešení při
provádění vyhledávání, přípravy a postupu dobývání surovin. Surovinová základna v České
republice je využívaná několik staletí, ale intenzivní těžba byla rozvinuta až v posledních
stopadesáti letech.
Všechny hornické činnosti v České republice podléhají přísnému dozoru Státní báňské
správy. Od právních podmínek dobývání se odvíjí veškeré povolování, projekční, přípravné,
dobývací i rekultivační činnosti.
K základním dobývacím metodám patří uvolňování svrchních vrstev hrnutím a
rýpáním. Pro materiály s vyšší pevností jsou postupy dobývání komplikovanější. Surovinu je
nutné rozpojovat. Při rozpojování jsou využívány různé metody provádění vrtů. Trhací práce
slouží k uvolňování a současnému zdrobňování suroviny před další úpravou.
SPSKS
Pro dobývání ložisek z velkých hloubek povrchovým dobýváním jsou používány
speciální metody hloubení a zajišťování vrtů pro těžbu ropy a plynu.
Surovinová základna
Česká republika má pestré zastoupení nerostů. Jejich využívání se řídí možnostmi
ložisek, tzv. kondicemi. Nerosty vymezuje Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), a ve znění mnoha navazujících pozdějších předpisů
(16. znění je z roku 2007).
Nerosty jsou jím rozděleny na vyhrazené a na nevyhrazené. Nerosty vyhrazené,
nahromaděné v přírodě, v odpovídajícím množství a jakosti tvoří výhradní ložiska. Nerostné
bohatství státu tvoří vyhrazené nerosty, dále jen výhradní ložiska a jsou ve vlastnictví České
republiky.
Na nevyhrazená ložiska se váže spojení s pozemkem, jsou jeho součástí. Ložiska,
která jsou ložisky výhradními, zůstávají ve vlastnictví státu a jsou oddělena od pozemku.
Pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů jsou organizace (i
jednotlivé osoby) vázány Zákonem ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.
Organizace musí požádat Ministerstvo životního prostředí ČR o stanovení průzkumného
území. U ložisek nevyhrazených nerostů stačí sjednat dohodu s vlastníkem pozemku.
Zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (21.znění k 30.1.2008) jsou dobývací činnosti
výhradních ložisek hornickou činností. Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů je činností
prováděnou hornickým způsobem na povrchu.
4
Naše republika má dost dobře prozkoumané území, ale stav současných znalostí je
neustále doplňován, aby odpovídal potřebám těžby. Stav surovinové základny ČR je průběžně
sledován našimi i zahraničními experty a roční statistiky sledují těžbu i spotřebu nerostů u
nás v porovnání se světem. Náš podíl těžby na světovém trhu se stále mění a odpovídá jeho
měnícím se podmínkám.
V období posledních deseti let došlo k přehodnocení stavu zásob. Původní klasifikaci
prováděla Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin a další navazující komise.
Dnes hodnotí a schvaluje zásoby Komise pro projekty a závěrečné zprávy MŽP (eventuálně
zadavatelé geologických prací).
Přehled těžených nerostných surovin v ČR udávají informace MŽP o skupině
základních materiálů pro snadnější orientaci v problematice spotřeby různých těžených
surovin.
Energetické suroviny: uran, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, ropa, zemní plyn.
Nerudní suroviny: grafit, pyroponosná hornina, vltavínonosná hornina, kaolin, jíly,
bentonit, diatomit, živec, náhrady živců, písky sklářské, písky slévárenské, vápence a
cementářské suroviny, dolomit, sádrovec.
Stavební suroviny: dekorační kámen, stavební kámen, štěrkopísky, cihlářské
suroviny.
Statistiky z roku 2006 nabízejí údaje o stavebních surovinách, štěrkopíscích a
dekoračním kameni. Ve výkazu těžených surovin k danému roku 2006 představují čísla
úbytek objemu v porovnání s rokem 2002.
Surovina
SPSKS
Jednotka
2002
2006
Dekorační kámen
tis.m3
235
242
Stavební kámen
tis.m3
9 654
14 093
Štěrkopísky
tis.m3
8 264
9 110
V roce 2006 bylo v České republice registrováno 1 505 výhradních a 728
nevýhradních ložisek nerostných surovin. Naproti tomu skutečný počet těžených ložisek byl
jen 508 výhradních a 219 nevýhradních.
Na území naší republiky je zaznamenán výskyt prakticky všech druhů běžných
hornin. Pokud jde o geologický vývoj, je značně pestrý, protože se zde nalézají všechny
geologické útvary.
Všechny nerosty, vzhledem k zájmové skupině povrchového dobývání
horninami, členíme na tři základní skupiny podle vzniku:
5
nazývané
Magmatické horniny:
•
hlubinné (granit - žula, syenit, diorit, gabro, granodiorit, gabrodiorit, peridotit aj.),
•
podpovrchové (žilné, žulový porfyr, porfyr, aplit…),
•
výlevné horniny ( trachyt, andezit, melafyr, ryolit, diabas, spilit, bazalt - čedič,
znělec, tuf, ..).
Sedimentární horniny:
•
mechanické (nezpevněné a zpevněné),
•
klastické (písek, štěrk, slepenec, brekcie, pískovec, arkóza, droba, sádrovec, jílové
horniny),
•
organogenní (vápenec,křída, břidlice buližník, křemelina, fosfority, grafit, ropa a
kaustobiolity),
•
chemické sedimenty (halit, sádrovec, aragonit, travertin a onyx).
Metamorfované horniny vzniklé přeměnou již existujících hornin obou předchozích
skupin mohou mít pestré složení, zajímavé textury i struktury, některé vynikají barevností
oproti původním horninám:
•
břidlice, fylit,
•
rula – ortoruly a pararuly,
•
migmatit, eklogit, granulit, amfibolit,
•
mramor, rohovec, metakvarcit, skarn a řada dalších.
SPSKS
Po připojení České republiky k Evropské unii se sjednocují původní normy ČSN ze
všech oborů pod unijním dohledem. Proto platí nová Česká technická norma „Přírodní kámen
– Terminologie“ ČSN EN 12670 (duben 2003). Výčet názvů hornin je v evropské normě
upraven a vysvětluje se pomocí schémat. Řada hornin má proměnlivé podíly základního
minerálního složení, které mají vliv na zpřesněný petrografický popis hornin.
Vztah těžby a úpravy surovin k životnímu prostředí
Těžba i úprava nerostů probíhá na celém území České republiky. Podmínky
povolování těžby se liší podle stupně ochrany na dané lokalitě nerostu, nejbližšího okolí i
širšího pohledu na krajinu.
Na chráněných územích přírody v ČR se dobývalo v roce 2 006 jen 42 výhradních a
17 nevýhradních ložisek.
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny upravuje činnost v těchto
oblastech. Do zvláště chráněných území (ZCHÚ) přírody ČR jsou počítány:
národní parky (NP)
chráněné krajinné oblasti (CHKO)
národní rezervace (NR)
přírodní rezervace (PR)
6
národní přírodní památky (NPP)
přírodní památky (PR).
Celkem se jedná o plochu 12 487 km2, tj. 15,83 % území republiky.
V roce 2006 bylo registrováno celkem 2 217 CHKO z toho 4 národní parky a 25
chráněných krajinných oblastí.
Oblast Českého krasu je nejvíce zatížená těžbou výhradních ložisek. Další oblasti
v pořadí zatíženosti těžbou jsou Litovelské Pomoraví, Blanský les, Moravský kras,
Třeboňsko a České středohoří, mají méně než polovinu zátěže Českého krasu vyjádřenou
v t/km2 za rok.
Zákon zakazuje těžbu v národních parcích, přesto je možnost vytěžovat stavební
kámen a písky pro potřebu staveb na jejich území. V ostatních chráněných oblastech těžbu
zákon přímo nezakazuje, ale získat povolení těžby je dost komplikované.
K hlavním důvodům omezení patří stavy místa před těžbou a po těžbě. Dochází
k nevratným poškozením půdního povrchu. Rozsáhlejší změny reliéfu krajiny jsou rovněž
nenapravitelné.
Svoji roli hraje občanská aktivita, protože na těžbu navazuje úprava a transport
vytěžených surovin. Hluk, prach, otřesy, vyšší dopravní zatížení a poškozování dopravních
cest v okolí těžených lokalit jsou hlavní důvody zvýšené občanské aktivity.
Poznámka: Automobilová doprava ve statistice z roku 2002 vykazuje průměrné
hodnoty za EU 26,5 kg oxidu dusíku na obyvatele. Německo vykázalo pouhých 20 kg oxidu
dusíku. Česká republika dosáhla 32,5 kg oxidu dusíku na obyvatele. (Zdroj Ročenka HN
2003/225).
SPSKS
Pro povolování těžby jsou směrodatné i další vyhlášky. Vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 175/2006 Sb., podle které se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., na povolení průzkumu a těžby je zásadní vliv zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí. Horní zákon ukládá těžebním organizacím povinnost
zajistit rekultivaci území dotčené těžbou a vytvářet pro tuto činnost finanční rezervy.
Základní technologické postupy a metody rozpojování hornin
Pojem rozpojování ze širšího pohledu posuzuje stupeň rozpojování do pěti tříd. Každá
třída vyhovuje omezenému množství horninového materiálu a technika, která se uplatní při
rozpojování, je v praktickém použití omezená. Pět tříd nabízí jednoduché popisy, nejsou
ovšem dost adresné:
a) horniny velmi dobře rozpojitelné
b) horniny dobře rozpojitelné
c) horniny středně rozpojitelné
d) horniny obtížně rozpojitelné
e) horniny velmi obtížně rozpojitelné
7
Zatřídění hornin podle ČSN 73 3050 nabízí podrobnější členění. Do jednotlivých
skupin zatřídí materiály s různým stupněm konzistence a soudržnosti:
1.třída
a) rypné soudržné
b) neulehlé nesoudržné (hlína, písek, štěrkovitý písek)
2.třída
a) lehce rozpojitelné soudržné
b) nesoudržné, středně ulehlé, (písčitý štěrk, střední štěrk, stavební odpad)
3.třída
a) středně rozpojitelné soudržné
b) nesoudržné ulehlé (písčitý štěrk, hrubý štěrk, rozložené skalní horniny, uhlí
4.třída
a) těžce rozpojitelné soudržné
b) silně rozpukané a zvětralé
c) kašovité konzistence (hrubý štěrk s malým množstvím kamenů, zvětralé
horniny)
5.třída
SPSKS
a) snadno trhatelné
b) silně rozpukané a zvětralé
c) nesoudržné s kameny (hrubý štěrk s neomezeným množstvím kamenů,
opuka, jílovitá a písčitá břidlice, zmrzlá zemina)
6.třída
a) nesnadno trhatelné (horniny z 5.třídy, avšak v mohutných lavicích)
7.třída
a) velmi nesnadno trhatelné (křemenec, rohovec, žilný křemen, žula, čedič,
rula, rudy)
Těžební metody pro rozpojování hornin jsou podle způsobu rozpojování:
a) těžební metody se strojním dobýváním
dozerem, skrejprem, rýpadlem, lopatovým nakladačem
b) těžební metody rozpojování s použitím trhavin
c) rozpojování impaktorem
d) hydraulicky – hydromonitory, sací bagry
e) kombinované – rýpání nebo rozrývání s nátřasnými odstřely
f) výlom bloků pro kamenickou výrobu metodou odvrtávání, vyřezávání propalování,
tedy postupy zajišťující celistvost vytěžené suroviny.
8
Vrtání hornin
Vrtání je jedním ze způsobů jak vniknout do nerostu. Vrtání provádíme vrtačkou,
vrtacím strojem nebo vrtací soupravou. Těmito stroji je v nerostu - hornině - vytvořen
kruhový vrt nebo řady vrtů, které umožní hmotu masivu rozlomit na požadované rozměry
usměrněným tlakem nebo rozpojit masiv na drobné části pomocí trhavin.
Geologický průzkum zajišťuje informace z různých vrtů. Provozně průzkumné vrty
pomohou doplnit informace o ložisku i v průběhu těžby.
Vrty pro dobývání nerostů členíme do tří skupin:
1 Vrty průzkumné
a) vrtáním na jádro (získáme hmotné vzorky ze zkoumaného území speciální vrtací
technikou)
b) vrty pro geofyzikální měření
2 Vrty v lomech
a) vrty pro trhací práce – hlavní činnost pro hromadnou těžbu pevných hornin.
b) vrty k vyhledávání dutin
c) vrty pro geologickou dorozvědku
d) vrty odvodňovací
SPSKS
e) vrty pozorovací
3 Pro hlubinnou těžbu
a) vrty pro trhací práce
b) vrty zavlažovací
c) vrty degazační
d) vrty odvodňovací
e) vrty ke snížení nebezpečí horských otřesů
Na povrchových lomech jsou vrty uplatněny pro geologickou dorozvědku. Na
velkolomech při těžbě uhlí zjišťujeme dutiny z historické hlubinné těžby. Podobná situace je
na vápencových lomech s výskytem skrytých krasových útvarů.
Odvodňovací vrty jsou nutné při nebezpečí průvalu vod. Odvodňujeme stará důlní
díla, zvodnělé horizonty a detrity. Odvodňujeme lomy na povrchu k udržení hladiny
povrchových vod na počvě nebo pod úrovní těžby.
Při ražení štol u hlubinné těžby jsou soustředěny prostředky na vyražení chodeb pro
bezpečné dopravní cesty.
Na povrchu jsou další inženýrské stavby připravované vrtáním, ražením tunelů,
vrtáním základových sond pro novostavby a vrtáním studní.
Každý druh vrtacích prací má speciální postupy práce i vyzkoušené průměry vrtů. Od
maloprůměrových vrtáků s korunkami průměrů 22 mm, 32-45 mm, středních velikostí
s průměry 55-140 mm až po velkoprůměrové vrty např. od 190 do 1500 mm pro speciální
účely.
9
Základní pojmy vrtání, vrtatelnost hornin
Horniny, které budeme vrtat, jsou složené z relativně malého množství minerálů, z tzv.
hlavních minerálů. V té části tenké vrstvy pevné zemské kůry jsou zastoupeny silikátové
minerály (křemen, živce, pyroxeny, amfiboly, slídy, granáty s foidy a mnoha dalšími) a menší
společenství karbonátových minerálů. Představují pestrý společný základ pro magmatické i
metamorfované horniny.
Jednoduché horniny, např. vápenec, dolomit, křemenec, pískovec jsou tvořené
převážně jedním hlavním minerálem,.
Složené horniny jsou směsí různých minerálů. Pak označujeme přítomnost hlavních a
vedlejších minerálů, které specifikují horninu a ovlivňují některé vlastnosti hornin, např.
vrtatelnost. Zajímavá je přítomnost akcesorií, tj. zcela zanedbatelného množství některého
minerálu, které naopak neovlivňují proces vrtání.
Struktura hornin – slohu je okem pozorovatelná na povrchu horniny. Struktury jsou
hrubozrnné, středně zrnité, jemnozrnné až celistvé. Horniny s vysokými hodnotami pevnosti
v tlaku, houževnaté, odolnější proti opotřebení, jsou obtížněji vrtatelné, oproti jiným méně
pevným horninám.
Textura horniny – stavba ovlivní rychlost vrtání, tzv. vrtatelnost. V hornině, i při
stejném minerálním složení, je stavba horniny výrazně ovlivněna místem vzniku. Místo
vzniku počítáme podle utuhnutí horniny, stabilizace sedimentu nebo ukončení metamorfózy.
Rozdílnosti jsou ve struktuře i v textuře. Jsou odlišné u hlubinného tělesa, v mohutných
nepravých žilách, v malých tělesech pod povrchem nebo ve výronu magmatu.
SPSKS
Všesměrná textura dává záruku vysoké kvality suroviny. Tělesa značných rozměrů
mají také rovnoměrnou strukturu, nemění se fyzikálně mechanické vlastnosti horniny.
Proudová textura ovlivní opracovatelnost, protože vnitřní struktury jsou uspořádány
proudem chladnoucích hmot. Ovlivní hodnoty pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu, trvanlivost,
štípatelnost, ale hlavně vrtatelnost horniny. Při následném rozpojování horniny trhavinami je
v projektu zohledněna orientace textury.
Vrtatelnost horniny je hodnotou, která vyjadřuje obtížnost vrtání konkrétní horniny. Je
souhrnem fyzikálně mechanických vlastností hornin, které ovlivňují základním způsobem
rychlost vrtání. Snahu vyjádřit pomocí nejrůznějších hodnot vrtatelnost pro konkrétní
materiály nemůžeme definitivně uzavřít.
10
SPSKS
Tabulka pro hodnocení vrtatelnosti dle Protoďjakonova.
11
Faktory ovlivňující vrtatelnost jsou:
•
geologické – pevnosti v tlaku, tahu, smyku, soudržnost, vlastnosti přítomných
minerálů, smočitelnost
•
technické vlastnosti nástroje – typ nástroje, geometrie, materiál, způsob opracování
materiálu
•
technologický režim – otáčky, přítlak
•
současné vnější podmínky – teplota, napěťový stav masivu, chemismus (horniny,
vody, plynů).
Některé hodnoty jsou neměnné, dále jsou převážně neovlivnitelné a jen u některého
jsou možnosti regulovat nebo dokonce volit jiný postup.
Pro objektivní klasifikaci vrtatelnosti se dá spoléhat na vrtací zkoušky. Používal se
základní typ pneumatického vrtacího kladiva VK-21-3, pro srovnání výsledků bylo použito
průměru z nejméně pěti vrtů s jednobřitou korunkou o průměru 36 mm a tlaku vzduchu 0,5
MPa.
Nejstarší užívaná klasifikace je od Protodˇjakonova M.M st. (1908) a po úpravě od
Protodˇjakonova mladšího. Tuto souhrnnou charakteristiku obtížnosti vrtání rozdělenou do
deseti tříd vyjadřuje součinitelem pevnosti fp. Tento součinitel poměřuje vztah velikosti práce
pro rozpojení k pevnostem horniny v tlaku a v tahu a k dalším mechanickým vlastnostem.
Rozdílnosti v hodnocení vrtatelnosti podle rychlosti vrtání a podle součinitele pevnosti fp je
uvedeno v předchozí tabulce 1.
SPSKS
Množství práce, kterou chceme zjistit při vrtání, se může přirovnat odpovídající
přeměně nově vzniklých povrchů uvolněných zrn. Podle Rittingera definovaný energetický
zákon pro rozpojování předpokládá, že energie potřebná k rozpojení je úměrná povrchu nově
vzniklých zrn. U hornin s vyšší pevností v tlaku nad 200 MPa jsou rozdíly vypočtených
výkonů výrazně odlišné.
Vrtáním vytváříme kruhové díry, při použití mechanismů jsou přibližně válcového
tvaru a přímé. Pokud dochází k vrtání, které směřuje v těžišti souběžně s gravitační silou, je
tato přímost dodržena. Výjimka v přímosti nastane při zvýšeném přítlaku na vrták a
odchylování vrtu do bočních měkčích poloh.
Metody vrtání
Metody vrtání využívají mechanický nebo fyzikální princip.
První skupina pro mechanické metody využívá nárazu, řezání a vybrušování horniny.
Mechanické postupy byly v praxi využité jednotlivě i v kombinacích.
Druhou skupinou vrtacích metod jsou fyzikální metody. Patří k nim využití tepla,
vodního paprsku a aplikace laseru. I zde jde stále o vytvoření vrtu do horniny. Právě aplikace
fyzikálního procesu je již dobře využita na vyřezávání drážek v horninách pomocí
vysokotlakého vodního paprsku.
Pro lomové dobývání pevných hornin, hornin málo zpevněných, pro vytváření
přístupů k ložiskům a vytváření lomových komunikací je nezbytné vrtacími pracemi připravit
dobré podmínky pro trhací práce. Tomu musí odpovídat zvolené průměry vrtů, potřebné
hloubky vrtů i odpovídající schémata vrtů pro plošné trhací práce.
12
Rozhodující vliv mají mechanické principy vrtání. U nich bereme v úvahu podmínky
daného provozu:
1 surovina se všemi způsoby hodnocení vyhovuje (struktura, textura, pevnost v tlaku a
tahu, pevnost ve smyku, pružnost a plastičnost…).
2 výběr vrtného nástroje (průměr, typ, počet břitů, úhel břitů, řezný úhel…).
3 technologie vrtání (počet otáček, přítlačná síla, způsoby chlazení nástroje, vynášení
vrtné drtě, polohy vrtání, úklon vrtu…).
SPSKS
Obr.1 Diagram vrtacího kladiva VK-24, dosažené výkony za různých tlaků
Obr.2 Vliv otáček nástroje na parametry vrtání
Křivky 1 až 3 zobrazují závislost tloušťky třísky s na otáčkách n.
Křivky 1´až 3´zobrazují závislost čisté rychlosti vrtání vn na otáčkách n.
13
Rozbor druhů vrtacích metod na mechanickém principu
1 Nárazové vrtání využívá k rozrušování horniny údery dláta o veliké hmotnosti.
Dláto se spouští z výložníku lanem a opakovaně se zvedá do doby vytvoření dostatečného
množství kalu. Do vrtu je přidána voda, která postupně zahoustne kalem. Dláto se musí občas
vyzvednou z vrtu a speciální nádobou „kalovkou“, se drť s kalem odstraní. Výkony vrtání
jsou velmi malé. Metoda se využívala na velmi tvrdých a křehkých horninách, např. na
bazaltech.
Obr.3 Proces rozpojování nárazem
SPSKS
2 Rotačně řezné vrtání – vrták má břity, které vnikají do horniny. Tvar břitů a úhly
řezných hran jsou nastaveny k odřezávání třísky. Její tloušťka odpovídá druhu dobývané
horniny, obvykle menší pevnosti. Přítlak na nástroj je volen podle průměru korunky a druhu
horniny.
A
B
Obr.4 Charakter rotačně řezného (A) a rotačně příklepného vrtání (B)
14
3 Valivé vrtání – nástrojem je valivé dláto, které se otáčí ve vrtu. Valivé dláto má
několik ozubených kotoučů kuželového tvaru. Aktivní části valivého dláta má nasazené
roubíky kulovitého tvaru nebo hroty a výstupky ze slinutých karbidů. Valivá dláta mají větší
průměry. Využívají se na vrtání větších profilů na měkkých až středně tvrdých horninách.
Obr.5 Valivá dláta pro měkké horniny
SPSKS
4 Příklepné vrtání – vrták po každém příklepu pístu na hlavu vrtáku vytvoří vrub do
horniny. Kinetická energie způsobí odskočení vrtáku ode dna a současným pootočením při
tomto zpětném odskoku je vrták připraven dopadnout na jiné místo. Postupným rozrušování
dna vruby vrtáku je dosaženo velké rychlosti vrtání.
Obr.6 Mechanismus tvorby třísky u příklepného vrtání
Obrázek ukazuje zóny rozrušení horniny po nárazu břitu, vznik primárních a
sekundárních trhlin. Tato metoda má dvojí řešení. Může pracovat s vrtacím kladivem vnějším
nebo ponorným vrtacím kladivem.
U příklepného vrtacího kladiva vnějšího je těžké sáňové kladivo stále na povrchu.
Po každém prohlubování vrtů je nastavením dalšího dílu soutyčí energie příklepu tlumena.
15
Pro příklepné kladivo ponorné je na dno soutyčí namontováno ponorné kladivo. Má
shodný průměr s vrtacími tyčemi a vrtací korunkou. Předávaná energie z kladiva na vrtací
korunku vykazuje jen malé ztráty tlaku i rázové energie.
Obr.7 Jednobřitá korunka s kanálky v řezu a křížová korunka
SPSKS
Rotačně příklepné vrtání – je kombinací vrtání příklepného a rotačně řezného.
Nástroj se otáčí, na vrtací korunku účinně působí příklep. Řezné hrany vrtáku jsou stálým
přítlakem schopny odřezávat třísku horniny. Příklepy vyšší frekvence nahrazují přítlak,
současně se prohlubuje hloubka třísky a to vše v kontinuálním procesu vrtání zajistí vyšší
výkon vrtání.
Ve srovnání s rotačně řezným vrtáním je na vrták přítlak nižší, ale je vyšší než u vrtání
příklepného. Otáčky nástroje jsou rovněž trochu nižší, kroutící moment je v úrovni potřebné
pro rotačně řezné vrtání. Vrtání probíhá kontinuálně. Dráha hrany břitu po každém příklepu
mění počáteční hodnoty o vytvořený vrub s přechodem do šroubovicové plochy.
16
Obr.8 Přehled principů rozpojování hornin vrtáním
SPSKS
Obr.9 Vrtací souprava pro vrtání clonových odstřelů
Vrtací práce v lomových provozech provozujeme:
1) vrtacími soupravami
2) vrtacími sloupy nebo vrtacími agregáty
3) ručními vrtacími kladivy
Vrtací soupravy jsou vrtací stroje umístěné na podvozku. Mají kolový nebo
housenicový podvozek. Všechny pracovní úkony jsou značně zmechanizované.
17
Podle způsobu práce vrtací jednotky jsou používány převážně vrtací soupravy příklepné.
Pracují buď s vnějším nebo ponorným kladivem. Průměry vrtacích korunek jsou v rozsahu 80
– 160 mm.
Plně mechanizovaný zásobník pro 8 vrtacích tyčí
Odlučovač prachu a další zařízení
Ocelový bezp.rám brání vypadnutí vrt.tyčí
SPSKS
24V baterie
Hydraulické motory pojezdu
Pásový řetěz s prodlouženou životností
Sací
hubice
řízená
z kabiny, snadná kontrola
vynášení prachu
Hydraulické ovladače pro bezpečnou obsluhu i kontrolu
Obr.10 Vrtací souprava Atlas Copco pro vrtání CO
Soupravy používáme pro přípravu hromadných odstřelů. Běžné hloubky vrtání jsou
určovány projekty trhacích prací. Běžně se v dobývání používají clonové odstřely (CO), pro
které musíme provádět řady vrtů o hloubkách od 15 do 25 m. Soupravy mohou vrtat i do
větších hloubek. S rostoucí hloubkou se výkon vrtání snižuje. Rostou problémy s vynášením
vrtné drti k ústí vrtu. Drť se navíc dále zmenšuje (druhotné zmenšování).
Při vrtání se na vrtáku otupují hrany. Jejich pravidelná kontrola před začátkem vrtání a
po určitých ověřených intervalech je nezbytná. Míra přípustného otupení má vycházet na celé
násobky vrtu. Ztrátám zamezíme při včasné výměně vrtacích korunek. Během vrtání do vrtu
je postupně prodlužováno soutyčí o standartní délky dílců náhradních soutyčí.
18
Vrtání vrtacími soupravami
Pracovní využití horního
kladiva (TH – Top Hammer):
sáňového
•
používají se tyče menšího průměru
•
kladivo přiklepává shora na soutyčí
•
s rostoucí vzdáleností klesá účinnost
příklepu
•
směrová odchylka je přijatelná i při
hloubce přes 25 m
•
odchýlení vrtu způsobí neúměrný
přítlak soupravy na vrtací korunku a
soutyčí.
Pracovní využití ponorného
(DTH – Down The Hole):
kladiva
•
dosahuje se větší hloubky vrtu
•
kladivo přiklepává u čelby vrtu, má
tedy stálou účinnost vrtání
SPSKS
•
dosahujeme
vrtání
konstantní
rychlost
•
používá vrtací tyče většího průměru
•
s rostoucím průměrem soutyčí roste
jejich tuhost
•
snižuje se odchylka vrtu z přímého
směru
•
lépe je vynášena vrtná drť
•
snižuje se riziko uvíznutí nářadí ve
vrtu
•
relativně nízká produktivita vrtání
•
vysoká měrná spotřeba paliva
Obr. 11 Vyznačení základních funkcí vrtací soupravy s horním sáňovým kladivem
Vrtací práce v lomech pro výrobu kameniva
Vrtání hornin zahrnuje kolem 10 % celkových nákladů na těžbu surovin. Dalším
nákladem jsou trhací práce, které představí rovněž 10 % nákladů. Nakládání, přeprava do
úpravny jsou v rozsahu 30 %, na zpracování drceného kameniva zbývá kolem 50 %. Ačkoliv
19
trhací práce nejsou objemem převažujícím, bude každá chyba při vrtání zvyšovat náklady
výroby.
SPSKS
Obr.12 Nastavení vertikálních parametrů pro vrtací soupravu
Chyby při vrtání vznikají:
1) Když na etáži je šikmá plošina, když vrtáme nestejné délky vrtů (výška etáže se
výrazně mění). Předchozí vrty neměly stejnou hloubku, protože se nedodržovala
projektovaná výška. Výsledkem špatného vrtání jsou nerovnoměrné etáže, nestejné
výšky.
2) Když je nedostatečně ukotvená vrtací souprava v ústí vrtu nelze zaručit předepsaný
sklon vrtů.
3) Když je nevhodně zavrtán vrt bez ohledu na směr a úklon vrstev horniny.
4) Když korunka kopíruje přirozené odlučné plochy v hornině.
20
5) Když není dodržen předepsaný průměr vrtací korunky. S rostoucím průměrem se
zvyšuje přesnost vrtání. Odhaduje se odklon vývrtu při vysoké etáži nad 15 m o
5°až 7° (při výšce 15 m to činí 1,3 . 1,8 m).
SPSKS
Obr.13 Nastavení horizontálních parametrů pro vrtací soupravu
Dobré postupy vrtání ovlivní náklady těžby. Zkušenosti shrneme do několika bodů:
1) Přesné vrtání souvisí se správnou volbou záběru a ovlivní měrnou spotřebu
trhavin.
2) Správné rozmístění vývrtů ovlivní fragmentaci rozvalu.
3) Dojde ke zvýšení produktivity primárního drcení.
4) Sníží se opotřebení nakládacích a přepravních prostředků.
5) Omezí se seismický účinek tzv. utopených náloží.
21
SPSKS
Obr. 14 Přehled vrtacích korunek pro řadu evropských výrobců vrtacích souprav
22
SPSKS
Obr. 15 Jednotlivé díly ve vybavení vrtací soupravy
23
SPSKS
Obr. 16 Možnosti sestavy vrtacího soutyčí
24
SPSKS
Obr. 17 Diagram efektivnosti pro sledování různých způsobů vrtacích metod
Vrtací sloupy nesou podle typu konstrukce lehká, středně těžká až těžká vrtací kladiva.
Jednoduchý rám slouží pro stabilizací ležení stroje a je zakotven na horninovém masivu
v horizontální poloze. Lafeta nese posuvový motor s řetězem a saně s vrtacím kladivem.
Existují vrtací sloupy pro dva i více vrtacích kladiv na jednom rámu. Vrtací sloupy se
používají pro rychlé a přesné vedení vývrtů v požadovaném sklonu. Přednostně jsou
využívané v lomech pro těžbu celistvých bloků k dalšímu kamenickému zpracování. Vrtací
korunky jsou malých průměrů o rozměrech 32 – 45 mm. Průměry používaných korunek jsou
závislé na zvoleném způsobu rozpojování navrtaného masivu. Hloubka vrtů je běžně do 3 m,
max. do 6 m. Pro těžbu bloků užíváme pro trhací práce černý trhací prach. Dále rozpojujeme
hydroklíny nebo Cevamitem.
25
Obr.18 Vrtací sloupy pro těžbu kamenických bloků
Ruční vrtací kladiva jsou na povrchu dosud používána pro zakládání vývrtů při těžbě
bloků a uvolňování málo přístupných partií v lomech sekundárními trhacími pracemi.
V podzemí jsou vrtány díry pro ražení štol při přípravě komorových odstřelů a ražení štol
malých profilů. Jde o fyzicky velice náročné vrtací práce. Vrtací kladiva se podporují
pneumatickými podpěrami.
SPSKS
Vrtací korunky pro ruční vrtací kladiva mají průměry od 22 do 42 mm. Tato lehká
ruční pneumatická kladiva jsou použitelná i pro přípravu dělení suroviny pro hrubou
kamenickou výrobu navrtáváním a rozlomem pomocí pérových klínů nebo hydraulických
klínů. Hloubka odvrtávaných bloků je prováděna do 2 m, výjimečně do 3 m.
Vynášení vrtné drtě
Vrtáním rozrušená hornina podle charakteristické struktury uvolňuje zrna různé
velikosti. Zrna nepotřebujeme opakovaně zmenšovat a rozmělňovat. Prodlužování pohybu
přiklepávaného nástroje, případně zmenšování zabírané třísky je nežádoucí. Zvyšuje se podíl
spotřebované energie na jednotku vývrtu. Objem vrtné moučky na dně vývrtu by se zvětšoval.
Způsoby vynášení drti:
a) volným pádem
b) šnekovým vrtákem
c) výplachem kapalinou
d) odsáváním
e) výfukem vzduchem
f) výfukem vzduchem
g) výplachem vodní mlhovinou
26
Vynášení prachu volným pádem se uplatní jen při dovrchních vývrtech. S ohledem na
zdraví je vrtání v úklonech nad +60° a s
volně padající prachem zdraví škodlivé.
Používalo se při vrtání kladivem
s pneumatickou podpěrou nebo mobilní
vrtací soupravou pro ražení.
Obr.19 Vrtací kladivo s centrálním výplachem
Vynášení drti šnekovým vrtákem
bylo vhodné u rotačního vrtání ručními
nebo stojanovými vrtačkami. Uplatnilo
pro vrtání velmi měkkých materiálů.
Obr.20 Vrtací kladivo s bočním výplachem
Používání výplachu kapalinou představuje způsob, který je velmi hygienický. Způsob
přivádění kapaliny je snadný, voda protéká kanálkem ve vrtné tyči až na dno k vrtací korunce.
U korunek byly boční kanálky pro protékání vody nebo vzduch. Pro hlubší vrty jsou soutyčí
vybavena podobně. Voda se snadno dostane až na dno. Vrták i kámen je omýván a po obvodu
vývrtu vodní sloupec vynáší vrtnou měl i hrubší zrna. Pro vrtací kladiva bylo upraveno
přivádění vody dvěma způsoby:
SPSKS
a) Centrální výplach vodou je efektivní a bezporuchový. Mimo přivádění vody byl
úspěšný také systém vzduchovodní výplach. Přes dvě koncentricky uložené trubičky
se samostatně přiváděl vzduch i voda. Oproti centrálnímu výplachu se tlak výplachové
vody musel udržovat nižší než tlak vzduchu. Pro dovrchní vrty byl lepší boční
výplach.
b) Boční nebo spodní výplach, kde je voda přiváděná výplachovou hlavou. Objímka
s těsnícími vložkami a mezikružím, zeslabuje konstrukci. Připojení objímky bylo
zdrojem poruch a výměna tyčí byla komplikovanější.
Drť s prachem odsáváme od kladiv přímo nebo nepřímo. Přímé odsávání je centrální,
vyžaduje větší průměry vnitřního kanálku v tyčích. Přes kladivo je vedena odsávací trubička.
Při použití metody nepřímého odsávání se zakrývá ústí vrtu krytkou (zátkou, čapkou). Od ústí
se musí dále všechen prach odsávat.
Pro malá kladiva s manuální obsluhou není odsávání používáno. Je vhodná pro dobře
vybavené vrtací soupravy
s filtrací, kde je prach odsáván již od ústí vrtu.
Výplach vodní mlhovinou je vhodný pro vrtací soupravy pracující s ponorným
kladivem. Stlačený vzduch v soutyčí je doplněn malým množstvím vody (0,15 až 0,3 %
objemu vzduchu). Mlhovina odchází výfukem z kladiva. Řídké bláto zanáší okolí vrtání a
sedimentuje. Lepší výsledky byly v cizině dosaženy používáním pěnotvorného smáčedla.
Vynášený zvlhčený prach na povrchu pění, tvoří s prachem shluky.
27
1 centrální odsávání
2 vrtací podpěra
3 přívod vzduchu do kladiva
4 odsávací hadice
5 filtrační skříň
6 přívod vzduchu po ejektor
7 olejovač
8 hlavní přívod vzduchu
Obr.21 Ruční vrtací souprava s podpěrou a vynášení vrtné měli vodou
Výfuk prachu stlačeným vzduchem je používán na individuálních vrtacích pracích
malými vrtacími kladivy. Při práci v hlubině je tento postup zakázán. Na povrchu jsou
doporučené postupy vynášení drti zanedbávány či přímo ignorovány. Používaná vrtací
kladiva pro individuální práci jsou vybavena pro vodní výplach. Týká se to hlavně tradiční
blokové těžby.
Zvláštní případ vynášení se uplatnil u nárazového vrtání. Vrták byl upevněn a
spouštěn na laně a do vrtu se přilévala voda. Po určitém čase bylo na dně vývrtu dostatek
kalu s drtí a prachem. Vrták se vyzvedl z vrtu a pak byla do vrtu spouštěna „kalovka“, kterou
se vynášel kal.
SPSKS
Fyzikální způsoby rozpojování kamene
Rozpojování termické
Působením ohně na kámen se v minulosti „těžil“ kámen. Nová metoda uplatňuje
působení plamene na kámen. Kámen je plamenem narušován při teplotách do 1500 °C.
Jednotlivé minerály zvětšují svůj objem a vzniká mezi nimi napětí. Nejvýraznější zvětšení
vykazuje křemen, proto byla tato metoda úspěšně uplatněna na granitech a horninách s vyšším
obsahem křemene (křemence, rohovce). Při vrtání dochází k odštěpování zrn po ploškách.
Mimo vrtání byla tato metoda úspěšně použita při uvolňování těžební hlavy v lomech
pro těžbu bloků. Místo vrtů vytváří trysková termická souprava souvislé řezy prakticky
neomezené délky a hloubky dané konstrukcí tyče s hořákem (cca až 6 m). Při hoření je palivo
(kerosin, nafta, benzin) obohacováno stlačeným vzduchem nebo přídavným kyslíkem.
Některé soupravy byly konstruovány na spalování paliva s technickým kyslíkem. Firma
Union Carbide přišla na trh s prvními soupravami systému kerosin + kyslík + voda (na
chlazení systému hořáku). Firma Browning prosadila systém nafta + stlačený vzduch (bez
vody). Méně náročný systém, bez kyslíku, podává o něco nižší výkony.
28
Vysokotlaký vodní paprsek
V současné době je zájem využít tento fenomén
v nejširší možné míře. Vysokotlaký vodní paprsek
umožní velmi přesné dělení nejrůznějších materiálů (od
papíru, textilu, potravin až po pevné oceli a litiny).
Termické vrtání hornin je při těžbě bloků
kamene doplněno širokými vertikálními i horizontálními
řezy.
Tlak vody vyvinutý multiplikátorem dosahuje
hodnot přes 200 MPa. Před mnoha desítkami let
prokázali francouzští vědci, že při dosažení tlaku
přesahující 50 procent hodnoty pevnosti v tlaku horniny
dochází k jejímu narušování.
Obr.22 Propalování drážky v lomové lavici
SPSKS
Hydraulické procesy v primitivní formě se uplatnily na těžbě málo zpevněných
sklářských písků tryskači. Moderní tryskače pracující s vyšším tlakem se uplatnily při
narušení těžené uhelné sloje.
Jiné fyzikální způsoby vrtání a jiné narušování materiálů jsou:
1) vrtání laserem (zatím ve stádiu intenzivního zkoumání)
2) vrtání ultrazvukem (dosud malá účinnost
3) koncentrovaným elektromagnetickým zářením
(jde o působení velmi
krátkých vln: je založeno na tepelném účinku těchto vln v dielektrickém
prostředí. Došlo i na pokusy rozpojení nadměrných kusů i na vrtání, výsledky
mají hodnotu experimentů)
4) explozivní vrtání (malými usměrněnými náložemi podávanými postupně do
vrtu dosáhnout prohlubování vrtu)
5) zkoumána účinnost vody ve vrtu, se dvěma elektrodami, mezi nimiž vznikají
elektrické oblouky.
Jejich praktické výsledky nemají v současné době průmyslové využití.
Chemické procesy či fyzikálně chemické možností rozrušování hornin
Patří k nim prosté rozpouštění, změna skupenství, loužení.
Prosté rozpouštění uplatňujeme při těžbě soli. Přivedená voda se z ložiska opět
odejme, vyčerpává se solanka.
29
Příkladem využití procesu změny skupenství pro těžbu je síra. Zahříváním se mění
ve skupenství kapalné až plynné.
Loužení se používá při získání kovů z rud (příkladně měď) nebo uranu. Ložisko se
musí vhodně rozrušit, k snadnějšímu pronikání roztoků do masivu, aby se proces loužení
urychlil. Loužící roztoky obsahují vybrané mikroorganismy, které mají urychlit loužící
proces.
Trhací práce
Úvodem krátký výčet ze základních pojmů z trhací techniky.
Výbuch je fyzikální nebo chemický děj, který náhle uvolní velké množství energie.
Výbuchy se podle různých zdrojů rozdělují:
a) mechanický (stlačený vzduch)
b) elektrický (elektrický výboj)
c) jaderný (nukleární štěpení)
d) chemický (chemická výbuchová přeměna)
Chemická výbuchová přeměna
Proces výbuchové přeměny je reálný za určitých podmínek ve dvou stádiích jako:
SPSKS
výbuchové hoření - Proces hoření je pomalý, rychlost je menší 1000 m/s,
charakterizuje se značným vývinem plynných zplodin.
detonace – Proces výbuchové přeměny je rychlý, detonační rychlosti jsou od 1000 do
9000 m/s. Výbuchová teplota se pohybuje mezi 2000 až 5000 °C, hodnota detonačního tlaku
dosahuje až 105 MPa.
Obr.23 Průběh výbuchového hoření (vlevo) a detonace (vpravo)
Látky schopné chemické přeměny mají velice různé složení a vlastnosti. Trhací
práce vyžadují vysokou míru bezpečnosti při přípravě, manipulaci a používání. Výběr
chemikálií musí splňovat všechny požadavky bezpečnostních předpisů. Pro průmyslovou
potřebu jsou předpisy vydávány Českým báňským úřadem.
Chemické látky použité k trhacím činnostem dělíme na:
střeliviny
třaskaviny
trhaviny
30
Střeliviny jsou charakteristické explozivním výbuchovým hořením, jsou citlivé na
přímý oheň, na tření aj., využívají se pro nejrůznější náboje pušek, dělostřeleckých nábojů,
raket.
Příklady látek: střelné prachy, pyrotech.směsi, černý trhací prach (obch. název Vesuvit
TN, využívá se pro těžbu bloků kamene).
Třaskaviny mají velikou schopnost přejít z výbuchové přeměny na detonaci, stačí
minimální podnět. Označují se jako výbušniny přímé. Jsou charakteristické velkou detonační
rychlostí a vysokou brizancí. Používají se k přípravě rozněcovadel a k iniciaci náloží.
Příklady látek: azid olovnatý, azid stříbrný, třaskavá rtuť.
Trhaviny jsou průmyslově vyráběné látky odolné proti podnětům k výbuchu.
K detonaci jsou uvedeny jen velmi silným podnětem (rozněcovadlem).
Všechny trhací prostředky před uvedením do průmyslového používání jsou
opakovaně a velmi důkladně zkoumány. Výsledky zkoušek ovlivní budoucí užívání podle
povolení udělené Českým báňským úřadem. V následujícím přehledu jsou bez podrobného
popisu uvedeny některé známější charakteristické zkoušky:
•
výbuchové teplo
•
výbuchová teplota
•
pracovní schopnost (podle Trauzla, v balistickém hmoždíři)
•
brizance výbušnin (podle Hessa, podle Kasta)
•
detonační rychlost
•
přenos detonace
•
detonační schopnost
•
citlivost k iniciaci kompresní vlnou
•
stanovení dolního mezního průměru nálože
•
citlivost trhavin k nárazu
•
teplota vzbuchu
•
odolnost výbušniny vůči teplotě
•
bezpečnost trhavin pro použití ve výbušném prostředí
•
odolnost trhavin vůči vodě
•
hustotu výbušnin (absolutní, relativní, gravimetrickou, náložovou)
SPSKS
Pro průmyslové využití jsou vlastnosti trhaviny upravovány
1. flegmatizací (pro snížení citlivosti výbušnin – vosky, oleje, parafin, vazelina),
2. senzibilizací (pro zvýšení citlivosti, pro úpravu bodu tání nad 400 – 600 °C, tvrdé
prášky – síran barnatý, sklo, pentrit, hexogen…).
Stálost výbušnin a citlivost k vodě
Balení trhavin je upraveno tak, aby odolávalo běžné vlhkosti.
31
U plastických a poloplastických trhavin je závadou vypocování nitroesterů, projevují
se mastné kapky na povrchu náložek (nutno odlišit od kapek vody, protože nitroestery se
nemísí s vodou!). S takovými trhavinami manipulovat opatrně, nepoužívat k další trhací práci,
ale urychleně likvidovat výbuchem.
U sypkých trhavin je složka, která snadno přijímá vzdušnou vlhkost, dusičnan
amonný. Na povrchu otevřených obalů mohou být kapky vody. Trhavina je celkem bezpečná,
ale přesto se musí přednostně spotřebovat.
Odolnost proti vodě mají elektrické rozbušky a plastické trhaviny. Rovněž určité
druhy sypkých trhavin jsou přímo označeny za vodovzdorné. Menší odolnost mají střeliviny a
některá rozněcovadla. Malou odolnost má černý trhací prach – Vesuvit TN – používaný při
těžbě bloků kamene.
Výskyt výbuchových zplodin
Výbuch je produkt chemické reakce. Plynné zplodiny obsahují především vodní páry,
oxid uhličitý a dusík. Méně jsou zastoupeny další zplodiny a tuhé zbytky.
Plyny po trhací práci jsou nedýchatelné a vždy jedovaté. Zvlášť jedovaté jsou zplodiny
s obsahem CO a s podíly oxidů dusíku!
Pro trhací práce v podzemí platí velmi přísné podmínky. Zásadně jsou povoleny jenom
trhaviny důlně bezpečné. Tyto trhaviny musí navíc vykazovat poměrnou bezpečnost vůči
zapálení výbušného prostředí uhelného prachu a vzbuchu plynu (metan nebo hybridní směsi).
Trhaviny mají vždy vyrovnanou kyslíkovou bilanci. Použití důlně bezpečných trhavin je
schvalováno podle konkrétního stavu podzemních pracovišť.
SPSKS
Průmyslové trhaviny rozdělujeme podle několika kriterií:
A) podle tvárnosti
1
trhaviny plastické, jsou tvárné, těstovité, (obsahují přes 15 % trhací želatiny)
2 poloplastické (obsahují od 5 do 15 % trhací želatiny)
3
sypké – práškové, zrněné (obsahují ledek amonný)
4
tuhé – některé speciální náloživo (lisované nebo lité)
5
tekuté – trhaviny označované slurry (mobilní zařízení pro přípravu na lomové etáži,
naplní se přímo do vývrtů).
B) podle místa spotřeby:
1 povrchové trhaviny – pro CO, KO, PO, sekundární práce,
2 důlní skalní trhaviny – v dolech bez nebezpečí výbuchu prachu, plynů, důlní otřesů a
průtrží,
3 důlně bezpečné trhaviny – v dolech s výskytem rizik,
a) protiprachové,
b) protiplynové I. kategorie,
c) protiplynové II. kategorie, resp. III. kategorie.
C) podle druhu náložek
a) volně sypané - pro CO, KO, PO,
b) pytlované trhaviny – pro KO,
32
c) velkoprůměrové náložky - přes průměr 50 mm,
d) maloprůměrové náložky – od 23 do 48 mm,
e) příložné náložky – destičky,
f) lisovaná trhavinová tělíska (pro zvýšení počinu nálože)
Složení trhavin mají tyto základní části:
a) výbušinové sloučeniny
b) okysličovadla
c) paliva
d) pomocné směsi
Přítomnost dalších přísad ve směsi není nezbytná, ale u průmyslových trhavin jsou
přísadami upravovány některé vlastnosti (snížení teploty výbuchu, vodovzdornost aj.).
Výbušinové sloučeniny
Skupina organických látek – nitrolátky (např. tritol, dinitrotoluen), nitroestery (např.
nitroglycerin, nitroglykol, nitrocelulóza), nitraminy (např. hexogen, oktogen).
Okysličovadla
K vyrovnání kyslíkové bilance mimo nitroglycerinu a nitroglykolu jsou potřebné u
všech dalších trhavin, zejména pro hlubinu. Vhodné jsou dusičnany: dusičnan amonný,
dusičnan draselný, dusičnan sodný.
Paliva
SPSKS
Vyhovují jakékoli organické látky: dřevní moučka, olej, nafta, saze, vosky, celulóza,
uhlí. Obsah paliv působí na hodnotu výbuchového tepla. K palivům patří také práškové kovy
a jejich slitiny.
Přísady
Jsou to látky pro úpravu některé vlastnosti trhaviny. Některé trhaviny jsou upravené na
vyšší vodovzdornost. K tomu nás nutí drsné provozní podmínky v lomech. Přidává se
zvýšený obsah trhací želatiny. U sypkých trhavin jsou přidány DNT, vosky a stearany.
Pro úpravu konzistence jsou přidány mletý vápenec, mletá křída a také látky již dříve
uvedené jako paliva – uhlí, dřevní moučka, celulóza.
Barviv je použito pro lepší vyznačení druhu trhavin (skalní trhaviny jsou červené od
oxidu železa).
Přehled trhavin
Průmyslové trhaviny plastické (starší užívaný název želatinované) obsahují trhací
želatinu 20 – 40 % (v mezích od 15 do 60 %). Toto množství trhací želatiny zajistí trvale
tvárný stav náložek.
Trhaviny s názvem Perunit 20, Danubit 1 a 2, Danubit Geofex, Poladyn, Obrysit,
Semtex 10, Semtex 1 H, Dynamit skalny 5 G 1 (POL), Gelamon 30 (SRN), trhaviny tuzemské
i dovezené (Istrochem, Slovensko).
33
Průmyslové trhaviny sypké (starší užívaný název amonoledkové) mají sypkou
konzistenci. Sypká směs obsahuje dusičnan amonný s výbušnými přísadami např. trhací
želatinu (do 5 %).
Podle přísad jsou dvě skupiny sypkých trhavin:
Skupina amonitů (hmotnostní podíl ledku ku tritolu je 78:22).
Skupina amonalů (shodně s amonity je navíc příměs hliníku).
Jsou to trhaviny s názvy Permonex V 19, Permon 10, Syntesit V 18, Karpatit,
Polonit V.
Trhaviny typu DAP (dusičnan amonný a palivo), jsou rovněž sypké. Původně se
připravovaly na místě před odstřelem. V současnosti jsou DAPy dodávány po průmyslové
přípravě. Balená sypká trhavina DAP 1 je dodávána v náložkách o průměru 65 mm/1,5 kg,
průměru 90 mm/2,8 kg a pytlovaná. Trhaviny DAP 2 a DAP 3 jsou jen pytlované nebo
v lepenkových krabicích po 30 kg.
Trhaviny poloplastické obsahují trhací želatinu jako plastifikační přísadu v množství
od 5 do 15 %, ale nezaručuje trhavině trvalou plastičnost.
Trhaviny plastifikované vodou či emulzní trhaviny. Typ Permon Extra 9 je
z dusičnanu amonného (krystalického, hydrofobního), tritolu (šupiny), vody, roztoku
dusičnanu amonného a želatinátoru. Po smíšení na speciálním voze, přímo v lomu, se trhavina
tzv. slurry adjustuje do vrtů pro clonové odstřely.
Moderní trhavina Emsit je v prvé fázi
vyrobena z nevýbušných látek dusičnanu amonného a sodného, emulgátoru (olein a louh
sodný), vody, paliva (oleje, vosky). Ve druhé fázi se vytvoří výbušná emulze přidáním
fyzikálního senzibilizátoru (exp.perlit). Nevýhodou těchto trhavin je jejich použitelnost
hlavně pro velkoprůměrové nálože a potřeba brizantního počinu.
SPSKS
Speciální náložky jsou uplatněny na zvláštní druhy trhacích prací. Jde o lité nebo
lisované náloživo s vysokou brizancí. Dále to jsou plastické trhaviny zvláštní povahy např.
pro těžbu ropy jsou použité pro tzv. perforační vrty. Pro geofyzikální výzkum použijí trhavinu
pro měření rychlosti vln v horninovém masivu. Výbuchem můžeme formovat kovový
materiál, pro tzv. tváření kovů jsou potřebné limitované náložky lisovaných trhavin. Lisovaná
tělíska, pentrit Np 10 ve tvaru válečků, se navlékaly na bleskovici ke zvýšení primárního
podnětu.
Kumulativní náložky tvarů kužele, jehlanu, polokoule, usměrňovaly intenzitu
působení výbuchu, např. pro hloubení jam, vytváření otvorů, odpichy v ocelářských pecí aj.
Černý trhací prach – Vesuvit TN je směs dusičnanu draselného, dřevěného uhlí a
síry v poměru 75:15:10. Je na hranici mezi střelivinami a trhavinami. Pro roznět nálože
Vesuvitu postačí zápalnice nebo el.palník. Sypká trhavina je citlivá na tření, otevřený oheň,
statickou elektřinu. Snadno vlhne a tím se znehodnotí tak, že nedojde k detonaci. Při malém
podnětu, od zápalky nebo zápalnice, dochází k výbušné přeměně pouze explozivním hořením.
Je používán výhradně k trhací práci při těžbě kamenných bloků. Použitelnost Vezuvitu je 1
rok, je nemrznoucí. Základní údaje o trhavině:
•
výbuchová teplota
2 380 K
•
hustota
1,50 – 1,85 kg . dm³
•
sypná hmotnost
0,90 až 0,98 kg . dm³
•
citlivost k nárazu kladivem 2 kg
75 až 100 cm
34
•
teplota vzbuchu
300 °C
•
rychlost explozivního hoření
•
spodní kritický průměr
1 až 3 mm
•
citlivost ke tření
značná
do 500 m . s-1
Rozněcovadla
Dělíme je na tři skupiny s následným členěním:
1 základní
1 základní -
2 pomocná
3 doplňková
1 zápalky
2 elektrický palník
3 rozbušky
-
3a zážehové
3b elektrické -
3ba
mžikové
3bb časované
2 pomocná
1 stopina (bavlněné nitě slepené černým prachem)
2 zápalnice
3 bleskovice
3 doplňková
-
1 milisekundové bleskovicové zpožďovače
SPSKS
2 zažehovače zápalnic
Obr.24 Řez elektrickou milisekundovou rozbuškou
Základním článkem každého elektrického rozněcovadla (palníku nebo rozbušky) je
elektrická pilule. Přes odporový drát prochází malý proud, můstek je spojen dráty a na můstku
je malé množství primární slože. Jiskra zažehne mžikové rozněcovadlo nebo může být zážeh
zpožděný zpožďovací složí. Hlavička pilule je pokryta ochranným lakem.
35
Pro roznět trhavin volíme vždy bezpečné postupy a kvalitní rozněcovadla. Elektrický
palník je použitelný pouze k adjustaci Vesuvitu TN (pro bloky).
Elektrický palník spojený zážehovou rozbuškou č. 4,8; spojuje se na místě spotřeby
střelmistrovskými kleštěmi. Má funkci elektrické rozbušky, protože adjustuje většinu
průmyslových trhavin.
Elektrická rozbuška (č. 8) je český standart vhodný pro všechny trhaviny.
Druh rozněcovadel
typ rozněcovadel
ohmický odpor pilule (ohm)
NO
1,5 – 2,5
(normálně odolné)
elektrické rozbušky
DeM-N, DeD-N,DeP-N,
Bezpečný proud 0,18 A
DeM RVT
cca 2,5
SO
cca 0,1
(středně odolný)
elektrický mžikový palník
BS – BP
Bezpečný proud 1,5 A
elektrické rozbušky
DeM-S, DeD-S, DeP-S
0,52 - 0,68
cca 0,7
DeD-SICCA-S
cca 0,25
DeP-SICCA-S
VO
SPSKS
(vysoce odolný)
elektrické rozbušky
Bezpečný proud 4 A
DeM-V, DeD-V, DeP-V
cca 0,06
Hodnoty bezpečného proudu umožní střelmistrovi kontrolovat propojení okruhu trhací
práce pomocí ohmetru. Určené hodnoty proudu prochází všemi rozněcovadly, ale nemůže
dojít k explozi.
36
Zápalnice
Zápalnice je složena z vodící nitě obalené zápalnicovým černým prachem a tvoří duši
zápalnice. K ochraně náplně je provedeno opakované opředení a obal z PVC.
Zápalnice č.
1 má rychlost hoření 1 m za 125 +- 15 s.
Obr.25a Konstrukce zápalnice
SPSKS
Obr.25b Konstrukce bleskovice
Bleskovice
Bleskovice je složením vrstev podobná zápalnici. Místo hořící prachové náplně je
použita brizantní trhavina – pentrit s tritolem. Uvádí se do činnosti rozbuškou. Rozbuška se
přilepí pevně náplastí k bleskovici. Bleskovicí se uvádí do detonace pro hromadných
odstřelech trhavina ve vývrtech.
37
Orientace v používaných trhavinách je v tab.2
SPSKS
Pomůcky elektrického roznětu
Zapojení trhaviny k zajištění stabilní detonace vyžaduje určité pomůcky k roznětu.
Základní používaný způsob roznětu je impuls elektrickým proudem.
Sestava roznětu trhaviny:
Roznětnice – vodiče (spojovací materiál) – rozněcovadlo - trhavina
Roznětnice – vodiče (spoj.materiál) – rozněcovadlo se zpožďovačem - trhavina
Roznětnice se jako zdroje roznětného proudu používají:
1 roznětnice dynamoelektrické – dodává stejnosměrný proud (natáčí se péro
k roztočení rotoru a vyvinutí krátkodobého impulsu), jsou konstruovány na omezený počet
rozněcovadel,
38
SPSKS
Obr. 26 Diagram pro výpočet odporu pro kondenzátorovou roznětnici RKC-1
2 roznětnice kondensátorové – dodávají proměnnou velikost roznětného proudu,
zdrojem proudu je kondenzátor nabitý na jmenovité napětí roznětnice, kondenzátorové
roznětnice jsou k danému výkonu lehčí a provozně spolehlivější (roztáčením rotoru
zvyšujeme kapacitu napětí).
Kontrolní přístroje využíváme k proměření odporů připravené sítě před odpálením –
ohmetry. Ohmetr obsahuje zdroj proudu. Pokud je okruh přerušený, zjistí chybu. Vomet je
univerzální přístroj pro měření napětí a odporu.
Další měřící přístroje využijeme pro zjištění cizích elektrických energií a izolačních
odporů přívodního vedení. Roznětnice a další el.přístroje jsou kontrolovány výhradně státem
akreditovanou laboratoří.
39
Obr.27 Schéma adjustace trhaviny ve vývrtu clonového odstřelu
SPSKS
Obr.28 Elektrické rozbušky u jednotlivých vrtů v řadě do série
propojení tří řad vrtů paralelně, zapojení clonového odstřelu sérioparalelně.
40
Obr.29 Různé typy el.milisekundových rozbušek s nízkou, střední a vysokou odolností
vůči elektrickému proudu a kondenzátorová roznětnice. Barevné označení dvojice vodičů
určuje časové zpoždění a určení pracoviště
SPSKS
Obr.30 Nový systém neelektrického roznětu – používají se různé typy mžikových,
milisekundových a délečasujících rozbušek s T konektorem
Pomůcky pro nabíjení a ucpávání vývrtů
Nejstarší pomůckou pro ruční nabíjení je dřevěný nabiják, nověji se používá
z laminátu nebo lehkých kovů. Jsou zakázány materiály, které mohou jiskřit.
Pneumatické nabíjení speciálními přístroji je vhodné pro sypké trhaviny i náložky.
Mobilní míchací stroje jsou u hromadných odstřelů používané k trhavinám typu slurry.
Mobilní vozidlo UMS 2000 čerpá emulzní povrchovou trhavinu Emex RP AN bezprostředně
po vyrobení přímo do vývrtů. Podobně se sypkou povrchovou trhavinu Prillex je
bezprostředně po vyrobení pneumaticky nabíjí vrty clonového odstřelu.
Pro ucpávky se používá sypkých materiálů, které zůstávají poblíž vyvrtaných otvorů
(vrtná drť). Kvalitní ucpávka zvyšuje účinnost trhaviny. U dlouhých náloží pro CO se vkládají
plastická pouzdra s vodní ucpávkou, samosvorné měkké ucpávky, a další vložky pro
mezerové nálože.
Doporučená délka těsnění závisí na vrtaném průměru a velikosti odporové přímky - R.
Od vrtů průměru 50 mm a výše je ucpávka volena podle situace kolem 0,75 – 1,25 R.
41
Obr.31 Mobilní vozidlo připravuje trhavinu na lomové etáži a plní ji do vrtů pro
clonový odstřel
Ničení průmyslových trhavin určuje bezpečnostní předpis podle stavu závadných
trhavin a pomůcek. Trhaviny ničíme spalováním nebo výbuchem. Při této činnosti jsou
stanoveny limity likvidovaného množství trhavin.
SPSKS
Obr.32 Clonový odstřel
42
Právní podmínky dobývání
Veškerá činnost rozvinutých společností je vázána na řadu zákonů a na ně navazující
směrnice a vyhlášky. V České republice jsou soubory zákonů, které se přímo vážou na způsob
podmiňující právní podmínky dobývání.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění mnoha dalších zákonů na něj navazující.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění mnoha dalších zákonů na něj navazující.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů doplňujících
původní znění.
Platnost těchto pro tří zákonných norem je nutno doplnit o řadu jiných, které se nutně
uplatní během navazující hospodářské činnosti. Jsou ve výčtu uváděny jen v menším výčtu a
v označení prvního zákona bez dalších zákonů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění dalších zákonů.
Zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
Zákon č. 174/1968 S., o státním odborném dozoru na bezpečností práce.
Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
SPSKS
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Mimo příslušné zákony jsou k dané problematice vydány vyhlášky a prováděcí
směrnice. Hospodářská činnost podniků potřebuje mnoho zařízení a technického vybavení.
Platí vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a o požární ochraně.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
definuje a řeší základní pojmy:
nerost – tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry; k nerostům nepatří vody (pokud se
z nich nedají průmyslově vytěžit vyhrazené nerosty), minerální vody, rašelina, bahno, písek,
štěrk a valouny, kulturní vrstvy půdy s vegetací,
nerost vyhrazený a nevyhrazený –
nerosty vyhrazené – k nim patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
radioaktivní nerosty,
uhlí, ropa, hořlavý zemní plyn a bituminosní horniny,
nerosty s obsahem průmyslově vytěžitelných kovů,
magnezit,
nerosty s fosforem, sírou, fluorem,
kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,
tuha, baryt, asbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální
barviva, bentonit,
nerosty s prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,
43
•
•
•
•
•
•
granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit, vápenec (podmínkou je
těžitelnost bloků) a travertin,
technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,
halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce,
perlit a zeolit,
křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt (skupina
s podmínkou použití pro chem.technol.zpracování nebo tavením),
mineralizované vody (technické zpracování),
technicky využitelné plyny, pokud nepatří mezi plyny pod bodem b)
ložisko nerostů – přírodní nahromadění nerostů, zakládka v hlubinném dole, opuštěný
odval, výsypka nebo odkaliště – pokud vzniklo hornickou činností,
nerostné bohatství – tvoří ložiska výhradních ložisek.
nerost nevyhrazený – všechny ostatní nerosty nejsou vyhrazené.
Vyhrazených nerostů se týká § 6. Pokud se zjistí nahromadění nerostu v jakosti i
množství rozhodne ministerstvo a vydá osvědčení o výhradním ložisku. Výhradní ložisko
je majetkem státu.
Zásoby výhradního ložiska se klasifikují
1. podle prozkoumanosti,
2. podle využitelnosti:
zásoby bilanční (současně využitelné)
SPSKS
zásoby nebilanční (současně nevyužitelné, nevyhovující podmínkám)
3. podle přípustnosti dobývání
zásoby volné,
zásoby vázané jsou v ochranných pilířích (stavy, komunikace aj.).
Oprávnění k dobývání výhradního ložiska je vydáno po splnění více podmínek např.:
•
•
•
vzniká stanovením dobývacího prostoru,
předchozí souhlas ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva životního
prostředí ČR,
a v poslední instanci až po vydání povolení obvodním báňským úřadem.
V horním zákonu a v řadě vyhlášek jsou stanoveny další povinnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
evidenci o výhradním ložisku – vede MŽP,
evidenci chráněných ložiskových území – vede MŽP,
evidenci dobývacích prostorů a jejich změn – vede OBÚ,
sanace území – řeší MŽP,
úhrady z dobývacího prostoru – vede OBÚ.
44
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
stanoví především
1. podmínky provádění hornické činnosti a činnost prováděnou hornickým způsobem
z hlediska hospodárnosti,
2. podmínky používání výbušnin.
Hornickou činností se rozumí (jen výběr):
a)
b)
c)
d)
e)
vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen pro výhradní ložiska),
otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
úprava a zušlechťování dobývaných nerostů,
zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť aj.
Činností prováděnou hornickým způsobem se podle tohoto zákona rozumí (jen výběr):
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů
prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
b) vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
c) těžba písků a štěrkopísků v korytech vodních toků,
d) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
e) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
f) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě
přemisťuje více než 100000 m³ horniny, s výjimkou zakládání staveb,
g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,
h) podzemní práce spočívající v hloubení jam a studní, ražení štol a tunelů, jakož i ve
vytváření podzemních prostor o objemu větším než 300 m³.
SPSKS
Ve třetí části Zákona č. 61/1988 Sb. jsou probrány základní pojmy k tématice
výbušniny a podrobněji řeší témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zacházení s výbušninami,
výrobu výbušnin a pomůcek,
uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu,
nabývání a odběr výbušnin,
přepravu a přenášení výbušnin,
provádění prací spojených s použitím výbušnin,
žádost o povolení trhacích prací (ohněstrojních …),
objekty pro výrobu, zpracování a uskladňování výbušnin,
sklady výbušnin,
evidenci výbušnin,
způsobilost k zacházení s výbušninami.
Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin a ve znění dalších vyhlášek
(naposled č.199/2006 Sb.) nově detailně definovala tuto problematiku pro povrchové
dobývání v neuhelných lomech. Řadu paragrafů upravila nebo vypustila.
Nové příkazy a pokyny jsou zpracovány v dalších prováděcích vyhláškách, směrnicích
a bezpečnostních předpisech, které vycházejí z tohoto zákona ve znění dalších novel.
45
Rozsah trhacích prací
Trhací práce malého rozsahu – TPMR (§34, neúplné znění)
1. při průzkumu, otvírce přípravě a dobývání ložisek,
jednotlivé nálože nepřesáhnou 50 kg trhavin a celková hmotnost nálože na
povrchu 200 kg,
2. při přípravě a provádění staveb a terénních úprav,
jednotlivé nálože nepřesáhnou 10 kg trhavin a celková hmotnost nálože 100
kg,
3. při destrukci,
jednotlivé nálože nepřesáhnou 0,5 kg trhavin a celková hmotnost nálože 10 kg,
4. při vrtných a geofyzikálních pracech a při těžbě ropy a zemního plynu celková
hmotnost nálože ve vrtu nepřesáhne 400 kg, v souvislé zástavbě však jen 30 kg. ………..
(pro další oprávnění povolených maximálních hmotnosti trhavin nejsou cit.!)
Trhací práce velkého rozsahu – TPVR
jsou činnosti, při kterých jsou povolené maximální hmotnosti použitých trhavin vyšší.
Tyto práce jsou prováděny na základě měření podle připravených projektů
Střelmistr
SPSKS
Podle Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě a § 34, §35 a §36 jsou stanoveny základní podmínky pro výkon funkce. Přesné znění
rozsahu jeho činnost je upraveno ve Vyhlášce č. 72/1988 S. ČBÚ o používání výbušnin §40
až §44.
Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:
•
•
•
•
•
•
úspěšně ukončit základní školu,
pracovat 1 rok na povrchovém pracovišti nebo 2 roky v podzemí,
z toho času musí pracovat půl roku jako pomocník střelmistra,
uchazeč musí absolvovat kurz (nejméně 100 hodin v 15 dnech)
absolvent střední odborné školy nebo vysoké technické školy úspěšný
absolvent výuky technologie těžby a bezpečnost trhacích prací má odpuštěnu praxi i
teoretickou výuku, postačí odpracovat 10 směn se střelmistrem,
vykonat zkoušku před odbornou komisí.
Rozsah odbornosti a vydaná oprávnění odpovídají náročnosti trhacích prací. Existuje 7
druhů oprávnění střelmistra:
•
•
•
•
•
•
•
pro plynující doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu,
pro doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu,
pro neplynující doly bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu,
pro povrchové dobývání,
pro stavební práce a destrukce,
pro vrtné a geofyzikální práce,
pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace.
46
Pro kamenoprůmysl podle § 40 odst. 3.d) je pověřen střelmistr pro povrchové
dobývání a může provádět trhací práce malého rozsahu - TPMR
Technický vedoucí odstřelů - TVO
TVO se může stát jen střelmistr s úplným středním vzděláním nebo úplným středním
odborným vzděláním s nejméně půlroční odbornou praxí v projektování a provádění trhacích
prací velkého rozsahu. Musí být držitelem oprávnění střelmistra příslušné odbornosti.
Oprávnění pro technické vedoucí odstřelů jsou různá, podobně jako u střelmistrů.
Pro hromadnou těžbu v kamenoprůmyslu vyhovuje podle § 41
odst. 2.b) - technický vedoucí komorových odstřelů,
odst. 2.d) - technický vedoucí odstřelů pro povrchové dobývání, vyjímaje komorové
odstřely.
Chráněné ložiskové území
Ze zákona (č. 44/1988 Sb. § 16) je stanoveno chráněné ložiskové území jako ochrana
ložiska proti znemožnění nebo ztížení dobývání. Zahrnuje území, na kterém stavby a
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, nemohly znemožnit nebo ztížit
dobývání.
Chráněné ložiskové území se stanoví pro ložisko vyhrazeného nerostu v období
vyhledávání nebo průzkumu po vydání osvědčení o výhradním ložisku. Osvědčení vydá MŽP
ČR v součinnosti MPO ČR, OBÚ a příslušným krajským úřadem (orgánem územního
plánování a stavebním úřadem).
SPSKS
Dobývací prostor
Dobývací prostor (Zákon č. 44/1988 Sb. § 25) se stanoví podle výsledku průzkumu,
podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a
úložní poměry.
Dobývací prostor může zahrnovat jedno i více výhradních ložisek nebo jen část jiného
výhradního ložiska.
Hranice dobývacího prostoru je uzavřený geometrický obrazec s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi v platném souřadnicovém systému. Dobývací prostor
se dá vymezit i hloubkově.
OBÚ může s ohledem na okolní vlastníky pozemků vymezit DP pomezními značkami
na povrchu. Podle možností je dobývací prostor zřetelně označen lany nebo oplocením a
výstražnými značkami.
O hranicích dobývacího prostoru (DP) rozhoduje OBÚ v součinnosti s následujícími
organizacemi:
orgány státní správy
orgány ministerstva životního prostředí
orgánem územního plánování,
stavebním úřadem.
47
Úhrady
Organizace těžící nerosty jsou povinny zaplatit roční úhradu z dobývacího prostoru.
Za každý započatý hektar DP je stanovena cena od 100 Kč do 1000 Kč. Tyto částky jsou
stanoveny podle stupně ochrany životního prostředí místa. Výběr částek zajistí OBÚ a
převede obcím. Další poplatek je stanoven za vydobyté nerosty. Maximální částky jsou
stanoveny podle tržních cen do výše 10 % za jednotku.
Státní báňská správa
Státní báňská správa představuje nejvyšší správní organizaci s pověřením vrchního
dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Sleduje
dodržování pracovních podmínek v hornických organizacích, při výrobě výbušnin a při
používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím. Sleduje požární ochranu
v podzemí. Stanoví úhrady za dobývací prostor a vydobyté nerosty.
Ústředím organizace je Český báňský úřad v Praze - ČBÚ. Řídí a kontroluje činnost
obvodních báňských úřadů. Připravuje vyhlášky a směrnice pro hornickou činnost.
Přezkušuje odborné síly pro trhací práce a vydává osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu
funkcí závodního dolu, závodního lomu s těžbou nad 500 000 t ročně, technického vedoucího
odstřelu, hlavního důlního měřiče a hodnotitele rizik ukládání odpadů. Šetří závažné důlní
havárie. Vede evidenci dobývacích prostorů.
Na to navazují obvodní báňské úřady - OBÚ – v Brně, Kladně, Liberci, Mostě,
Ostravě, Plzni, Příbrami, Sokolově a Trutnově.
SPSKS
Dozírají na svěřené úseky hlubinných dolů i povrchových lomů. Vykonávají vrchní
dozor nad bezpečností práce a provozu v organizacích provádějících hornickou činnost a
činnost prováděnou hornickým způsobem a v organizacích používajících výbušniny.
Stanovují, mění a ruší dobývací prostory. Schvalují plány otvírky přípravy a dobývání ložisek
- POPD. Vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů.
Státní báňská správa úzce spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky v sekci surovinové a hospodářské politiky a sekci energetické. Ministerstvo
životního prostředí České republiky řídí sekci ochrany přírody a krajiny – odbor geologie – a
Českou geologickou službu – Geofond.
Lomové dobývání ložisek
Lomové dobývání využívá různých postupů při otvírce ložiska a odstraňování hmot,
které zakrývají ložisko užitkového nerostu. Pro odtěžování užitkového nerostu volíme
metody, které mají usnadnit další zpracování nerostu.
Metody samy o sobě nejsou složité. Dají se označit jednoduchou větou, ale různé typy
ložisek s různými materiály nutí projektanta plánovaných prací na otvírce a dobývání ložiska
vybírat a kombinovat ze známých postupů ty efektivní, cenové dostupné a proveditelné. Sám
schvalovací proces uvedení ložiska do těžby je značně komplikovaný.
O ložisku uvažujeme při každém přírodním nahromadění dostatečného množství
určitých nerostů. Také je to základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka nebo
odkaliště vzniklé hornickou činností a obsahující nerosty.
Takovou definicí se značně rozšiřuje pojem „ložisko“. Nesmíme pohlížet se skepsí na
různé haldy tzv.odpadu. V budoucnosti se možná probudí k těžbě. Současná společnost
48
přebírá všechny zátěže minulých těžeb, a proto jsou zákonná ustanovení týkající se životního
prostředí přistupují opatrně k rychlým řešením.
U ložiska není důležité jaký počet nerostů se v něm vyskytuje, ale správná volba
technologie těžby a navazující možnosti zpracování jednotlivých nerostů. Hodně závisí na
současném stavu určité komodity na světovém trhu. Na strategických zájmech společností i
státu.
Ložisko musí vykazovat určitý „dostatečný“ objem. Geologický průzkum zajišťuje
předběžné hodnoty. Navazující detailní průzkum na ložisku doplní předpoklady. Závisí na
typu ložiska a doplňujícím průzkumu, aby byly stanovené objemy nerostu vytěženy.
U některých ložisek jsou stanoveny spodní hranice těžby. Při budoucím rozšíření
POPD s přechodem do větších hloubek budou růst náklady na dopravu a další náklady k
zajištění bezpečného provozu. Dobyvatelnost ložiska je závislá na dosažitelném stupni
technologické vyspělosti.
Lom
Pro definování pojmu „lom“ postačí tato věta…
„Lom je důlní dílo těžící ložisko užitkového nerostu povrchovým způsobem“
Lom charakterizuje každé otevření těžby v terénu vedené povrchem bez těžní jámy.
Pro technologa bude rozhodující těžená surovina, která již vymezuje vhodné a nevhodné
metody těžby.
Lom je orientován v terénu jako prostorové dílo horizontálně či vertikálně. Zakládá se
v rovině, nad úrovní okolního terénu, ve svazích kopců a pohoří.
SPSKS
Lomové dobývání
Lomové dobývání využívá různých postupů odkrývání ložiska skrýváním a
odtěžováním užitkové horniny pro její další zpracování.
Lomovým dobýváním se těží převážná část světových nerostných surovin. U lomů na
povrchovou těžbu hnědého uhlí jsou metody skrývání i těžby upraveny s ohledem na
obrovský objem přesunů hmot. Odložení milionů kubických metrů skrývky za velice krátké
období si vynucuje volit technologii přímého přesunu na definitivní deponii.
Některé suroviny jsou dobývány také hlubinnou těžbou (černé i hnědé uhlí, jíly a
jílovce). Jiné těžíme pouze povrchovým způsobem (písky, štěrkopísky, sklářské a slévárenské
písky, cihlářské hlíny). Pro výrobu drceného kameniva těžíme 100 % suroviny povrchovým
způsobem. Pro těžbu dekorativního kamene jsou naše ložiska těžena povrchově. Ve světě je
několik lomů pro těžbu mramorů, tufů, kde povrchová těžba horizontálním vyřezáváním a
odvrtáváním přešla do podzemí, ovšem v podmínkách zcela odlišných od hlubinné těžby.
Přístup je bez těžební jámy.
Výhody lomového dobývání:
1. umožní vydobýt ložisko téměř beze ztrát (2 – 5 %) ve srovnání s hlubinnou těžbou,
kde jsou přiznané ztráty vysoké (20 – 75 %),
2. umožní rychlé otevření a výstavbu provozu lomu,
3. umožní roztěžení většího dobývacího prostoru,
4.umožní nasazení velké mechanizace, kterou snadno přesouváme v lomu na další
pracoviště,
49
5. umožní selektivní dobývání nerostů,
6. zajistí vyšší produktivitu práce,
7. vykáže nižší těžební náklady,
8. snadno řeší vyšší poptávku po výrobcích a zvýšení objemu těžby,
9. zajišťuje větší bezpečnost práce, obecněji lepší pracovní podmínky,
10. proti hlubinné těžbě je na povrchových pracovištích zajištěn vyšší hygienický
standard.
Nevýhody lomového dobývání:
1. Během těžby jsme pravidelně omezováni povětrnostními vlivy, především
dešťovými srážkami, v zimním období sněhem a ledem.
2. Led a voda vytváří podmínky pro zvýšené nebezpečí u lomových stěn i při přepravě
rubaniny.
3. Těžbou obnažená část krajiny vyvolává negativní dopad na okolí zvýšenou erozí
reliéfu krajiny, kterou nelze prakticky uvést do původního stavu.
4. Negativní dopady na bezprostřední i vzdálenější okolí lomů jsou: vyšší hlučnost
provozu, seismické účinky na stavby i obyvatele trhacími pracemi, ohrožení zdrojů
vody a vyšší frekvencí dopravy.
SPSKS
Ložiska – názvosloví
Typy ložisek podle polohy lomu jsou zobrazeny ve zjednodušení.
Jámový lom = v úrovni terénu, zahloubený pod úroveň okolního terénu.
Stěnový lom = nad úrovní terénu, na svahu terénního hřbetu, na svahu hory.
Polojámový lom = nad i pod úrovní terénu. Původní stěnový lom, který po zahloubení
těžby přechází pod úroveň terénu.
Obr.33 Druhy ložisek podle polohy v horizontu, A – stěnový lom na svahu,
B – polojámový lom, C – jámový lom
50
SPSKS
Obr.34 Jámový lom – opuka Přibylov
Zahloubení původně stěnového lomu je výhodné i pro využití stávajícího zařízení
lomu. Přes zvyšující se náklady s dopravou rubaniny z jámy může pokračovat těžba výše
položených etáží stěnového lomu a současně zahlubovat dobýváním polojámové partie.
S ohledem na proměnlivou jakost suroviny jsou vytvořeny podmínky pro selektivní těžbu.
51
Obr.35 Druhy ložisek podle úklonu; 1 – nerost, 2 – hlušina, 3 - skrývka
A Ložiska horizontální - úklon ložiska do 7°, většina sedimentárních ložisek.
B Ložiska středně ukloněná - úklon přes 7° až do 60°, s užitným nerostem se odklízí
hlušina,
C Ložiska strmá - úklon přes 60°.
Tvary ložisek jsou dané přírodními podmínkami v době jejich vzniku. Pro sedimenty
je přirozený deskovitý, pánevní tvar výplně. Magmatické horniny tvoří celistvá tělesa
s výstupy do podpovrchových starších vrstev, tvary pně, žil, hnízd i zcela nepravidelných
tvarů.
SPSKS
Skrývkou označujeme všechny neužitkové materiály nad ložiskem. Jsou to zeminy a
horniny, které nemůžeme zpracovat. Při výrobě drceného kameniva znehodnocují zbytky
skrývky produkt. Podobně při dobývání jiných nerostů je definice skrývky platná pro všechny
odlišné neužitkové materiály.
Obr.36 Skrývkové hmoty a pozice nerostu
U ložisek pro těžbu a výrobu drceného kameniva jsou skrývky minimální. Nad
uhelnými ložisky jsou značné výšky skrývek v poměru k těžené sloji. U mnoha ložisek se
k těžené vrstvě musí přibírat i boční horniny pro udržení rozměrů i stability etáží. Takové
materiály jsou označované jako „výkliz“. Jsou v těžené vrstvě nerostu, obvykle v malém až
menším množství, ale musíme je selektivně vytěžit a uložit na výsypku.
52
Při dobývání vytváříme postupně etáže. Většina lomů těží nerosty na více etážích.
Výška etáží je různá od 10 m do 25 m. Výšku stanovíme podle dobývací technologie. Etážové
lomy zajišťují větší počet pracovišť a snižují riziko pádu hornin.
horní hrana etáže - hhe
svah etáže
dolní hrana etáže – dhe
Obr.37 Řez etáží
Sledujeme poměr celkové výšky těženého ložiska k celkové šířce roztěžených etáží.
Řezy začínají od paty spodní - poslední těžené etáže po horní hranu první etáže. Podobně se
hodnotí i generální úhel skrývky ložiska.
SPSKS
53
SPSKS
Obr.38 Řez etážovým lomem
Sklon těženého nerostu vyjádříme generálním úhlem tg γ = hl / L.
Při povrchovém dobývání používáme tyto pojmy:
Odkliz – libovolná skrývka nebo výkliz, odloží se na vnitřní výsypku.
Prvotní odkliz – investiční skrývka, příprava ložiska pro prvotní tříměsíční těžbu, zahrnuje i
ornici aj. hmoty.
Mezná hloubka lomu – hloubka stanovená podle současných možností.
Uvolněné zásoby – veškeré vytěžitelné zásoby odkryté k určitému datu.
Dobyvatelné zásoby – části uvolněných zásob, které lze vytěžit až na mezný výrobní profil.
Geologické zásoby
- Ověřené
– kategorie A, B, C1, C2
- Prognózní
GZ ověřené
– kategorie D
Nebilanční (není znám ekonom.způsob dobývání)
54
Bilanční
- volné – kategorie A, B, C1, C2
- vázané
– kategorie A, B, C1, C2
Kategorie A – nejlépe ověřené zásoby. Znalost úložných poměrů, tvaru a stavby
ložiska, jakostní a technologické parametry.
Kategorie B – jsou známy jen obrysy zásob a základní parametry ložisek i jakosti
materiálu. Uvnitř tělesa je možný výskyt hluchých míst, výklizu.
Kategorie C1 – ověřené zásoby. Data jsou získána průzkumem jen z kombinací vrtů a
jam.
Kategorie C2 – výsledky jsou z geologického průzkumu a analogie s prozkoumanými
úseky.
Vázané zásoby – jsou částí uvolněných zásob, které nelze k určitému datu vytěžit.
SPSKS
Obr.39 Schéma postupů porubních front. A – paralelní, B – vějířovitý
Otvírkový zářez se provádí v nadloží ložiska, připraví ložisko k dobývání.
Otvírka bez zářezu se týká ložisek s minimální skrývkou, např.kámen pro bloky
těžíme ve stěnových lomech. Podobně začínají bez otvírky některé těžby štěrkopísků. Objem
skrývek je obvykle velmi malý.
Paralelní postup udržuje přibližnou šířku etáží, tvoří dlouhé obdélníky, vyhovuje
pasové dopravě, např. pro těžbu štěrkopísků a písků.
Vějířovitý postup je vhodný pro kolejovou dopravu, omezí se přesunování kolejiště
do otočného bodu.
Smíšený postup kombinuje podle okolnosti oba předchozí způsoby
Frontální dobývání (čelní postup) používáme pro nasazení stroje na horní
hraně etáže. Použitý pro dobývání v úzkých pásech, např. pro korečkové rýpadlo
v těžbě cihlářských hlín.
Dobývání v bloku odtěžujeme materiál rýpadly, které pracují podél paty řezu.
Velikost záběru se volí podle dosahu rýpadla. Použije se pro rýpání měkčích materiálů.
55
Selektivní dobývání řeší oddělené dobývání vrstev nerostu v nadloží, podloží i
meziloží. Počítá se s využitím odlišných vlastností těžených materiálů při dalším zpracování.
Odděleně je nakládáme a ukládáme na samostatné odvaly.
Hloubkový řez – dobývací stroj pracuje pod úrovní pracovní plošiny, např. rýpadla
s hloubkovou lopatou, korečková rýpadla při suché těžbě (obr.A).
Výškový řez – provádíme dobývání nad úrovní pracovní plošiny. Stroj musí
vyhovovat výšce řezu (obr. B).
SPSKS
Obr.40 Zobrazení hloubkového řezu (A) a výškového řezu (B).
Přípravné práce při dobývání
Při povrchové těžbě se otvírkové a přípravné práce slučují. Otvírkovými díly se
zpřístupňuje ložisko. Přípravnými díly bude ložisko roztěženo do té míry, aby se ve zvoleném
termínu mohl spustit provoz s plánovanou kapacitou lomu.
Závazným dokumentem je Plán otvírky, přípravy a dobývání - POPD. Jeho
vypracování má plnit základní požadavek horního zákon - zajistit hospodárné vytěžení
nerostu a zajistit projektovanou kapacitu těžby.
56
Obr.41 Zobrazení postupu dobývání při těžbě sypkých a plastických nerostů
V části otvírky a přípravy dobývání jsou popsány a do výkresové dokumentace
zakresleny zvolené směry otvírky a těžby i způsob postupu. V dokumentaci naplánované
otvírkové práce (řezy) stanoví nutný rozsah rovedení skrývek se zajištěním dostatečného
předstihu před těžbou. S touto přípravou souvisí řešení komplikovaných případů skrývek na
zemědělských a lesních plochách.
SPSKS
POPD řeší ukládání ornice ze skrývek včetně zabezpečení pro rekultivační práce.
V plánu jsou vymezeny plochy pro přechodné odvaly. POPD řeší případy selektivního
odtěžení skrývek i selektivní těžbu nerostů. současně s návrhem řešení dopravy.
V mnoha provozech je těžba úzce provázána s téměř okamžitým zpracováním
dobývaného produktu. U provozů, které komplexně zpracují vytěžený materiál jsou další
úkoly spojené s rozdílným charakterem obou úseků.
Úsek těžby a úsek zpracování nerostu vyžaduje úplné řešení elektrizace provozu.
Mimo výsypkového a odvalového hospodářství jsou to technologické procesy plně
elektrifikované. Ohrožení zahloubených lomů řeší odvodnění. Řešení návaznosti dopravních
cest uvnitř DP k veřejnoprávní komunikaci bude zpracováno s perspektivou dalšího rozvinutí
těžby.
Součástí plánů otvírky, přípravy a dobývání je vyčíslení předpokládaných nákladů na
vypořádání důlních škod vniklých v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci
dotčených pozemků. Dále je v plánu navrhována výše a způsob vytvoření potřebné finanční
rezervy.
Pokud by se otvírkou, přípravou a dobýváním ohrožovala těžba jiného výhradního
ložiska v dobývacím prostoru jiné organizace řeší tuto situaci OBÚ.
57
Otvírka ložiska
Způsob otvírky v dobývacím prostoru závisí na zvolené koncepci postupu těžby,
použitém dopravním systému a s přihlédnutím na místní geografické a geologické podmínky.
Základní způsoby otvírky lomů:
-
otvírka bez zářezu
otvírka se zářezy
- přímé a hruškovité vnitřní
otvírka ve svahu
otvírka podzemními důlními díly
kombinovaná otvírka
Otvírkový zářez je povrchové důlní dílo, které umožní zpřístupnění (propojení)
povrchu s nižším místem těžby skrývky. Otvírkové zářezy později umožní dopravu
užitkového nerostu.
SPSKS
a) úplný zářez
b) částečný zářez
Obr.42 Příčné profily hlavních zářezů
Otvírka bez zářezu vyhovuje u ložisek nad úrovní terénu s velmi malou mocností
pokryvu a na svažitém terénu. Pro dobývání pevných hornin jsou vytvořeny podmínky
k založení menších stěnových lomů. Vrstvy skrývky jsou minimální. Tvoří je nepatrná vrstva
hlíny se zbytky zvětralých balvanů pod krytem náletových dřevin. Na odklizení postačí malá
mechanizace.
Otvírkou ve svahu u ložiska uloženého na úrovní terénu obvykle odstraníme větší
množství nadložních zemin. Nadložní zeminy se odkládají na svah pod otvírkou. Doprava se
řeší po úklonu.
Skrývkový materiál spolu s odpadem otvírky zakládáme na předpolí svahu. Postupně
se vytváří zpevněná základna pro technické vybavení lomu a komunikace. Přístup na etáže
řešíme komunikacemi. Podle situace je dovoleno stoupání vozovky až do 10°. Rozhodující
jsou výškové a klimatické poměry (sezónní těžba). Jedná se o lomy s malým rozsahem těžby,
např. pro těžbu bloků.
58
Obr.43 Prvky hlavního zářezu
Označení A, B, D, F jsou tělesa ze kterých se skládá hlavní zářez. Tangenta sklonu
zářezu = i (v úhlové míře nebo ve stupních).
SPSKS
Orientace lomu podle světových stran je velmi důležitá. Orientace na jih nebo
jihovýchod ovlivní vysychání nasákavých materiálů. Při dobývání světlých materiálů vadí
přímé oslunění, proto jsou stěny orientované na sever, západ nebo severozápad. To vyhovuje
hlavně těžbě bloků pro kamenickou výrobu.
Obr.44 Otvírka plochého ložiska hruškou (kolej označena šipkou)
59
Otvírka se zářezy usnadní přístup k ložisku v potřebné délce a šířce. Při těchto
otvírkách s přímými zářezy nebo hruškovitými zářezy jsou odkrývána ložiska s větší
hloubkou uložení nerostu a povrchová díla připravovaná na velké ploše. Jsou to ložiska na
hnědé uhlí a další sypké a plastické nerosty.
Kombinovaná otvírka může být chápána jako řešení otvírky přímými zářezy,
doplněné částečným rozšířením hruškovitým zářezem. Závisí na potřebě vyrovnání těžební
fronty nebo řešení dopravy materiálů.
Jiný postup představuje roztěžení ložiska prstencem. Umožní těžit ložisko na
velikém prostoru se širokými etážemi. Mezi etážemi je možné postupně sjíždět nebo vyjíždět
krátkými sjezdy. Půdorys ložiska může kopírovat tvarem jednotlivé prstence. Obě
připomenuté metody jsou vhodné pro bezkolejovou i kolejovou dopravu. V historii dobývání
byly použité jen na mimořádně rozlehlých lokalitách (těžba rud).
Mimo odkrývání ložiska uvedenými metodami existují další metody. Pro otevření
hlubokého ložiska musíme na veliké ploše rozvinou přístupové cesty postupným sjížděním až
na nejnižší etáže.
Metoda roztěžení ložiska spirálou umožní dosáhnout velikých hloubek. Zahlubování
je postupné. Je velkou nevýhodou této metody, že při vyvážení rubaniny musíme překonat
velké vzdálenosti při značném stoupání.
Dobře zvolená otvírka může udržet nízké náklady těžby. Naopak výběr zbytečně
dlouhé přístupové cesty mimo vlastní zásoby zvyšují těžební náklady. Nadměrně nákladná
otvírka neodpovídající kvalitě suroviny a prognóze těžby zatěžuje náklady na těžbu. Při
správném posouzení možností vytěžit surovinu v ložisku a využití odpovídající technologie je
možno dosáhnout dobrých hospodářských výsledků.
Skrývky
SPSKS
Provádění skrývkových prací je zdůvodněno potřebou odkrýt surovinu. Těžbou
suroviny nesmíme znehodnocovat budoucí produkt. Provádíme pečlivé odstraňování skrývek
před těžbou kamene pro výrobu drceného kameniva. Mezi jinými kriterii u výroby drceného
kameniva o kvalitě rozhoduje přítomnost cizích částic, zvláště podíly jílovitých částic. Při
skrývkových pracích odstraňujeme zbytky porostů a zemin. Zvláštní pozornost se věnuje
půdní vrstvě – ornici. Odstraněním skrývek větších mocností bude práce na ložisku
bezpečnější.
Výšku a sklon svahu volíme podle geologických poměrů, skrývkového materiálu,
rovnoměrnosti tloušťky skrývky a podle způsobu rozpojování skrývek. Vysoké vrstvy
skrývek můžeme odtěžovat postupně vytvořením více řezů (např. na ložisku hnědého uhlí,
technických jílů apod.).
Mezi prvky řezu patří plocha etáže = pracovní plošina. Tato plocha je určena pro
těžební činnost. Potřeba, mít určitou rezervu při postupu nižšího řezu vůči vyššímu se nazývá
předstih. Zajišťujeme předstih skrývky a také předstih na pracovní plošině.
Předstih skrývek je požadován bezpečnostním předpisem a stanoven v POPD lokality.
Velikost předstihu závisí na výšce skrývky, na výšce první etáže a na způsobu rozpojování.
60
Obr.45 Grafické vyjádření předstihu skrývky a těžby
Při uzavření těžby je nutno dodržet volný pruh mezi hranou první etáže a patou
spodního skrývkového řezu, nutno dodržet min.předstih – 1 m od hrany etáže. Zvolený
závěrečný úhel tvoří mírný sklon svahu. Svah skrývek je pravidelně kontrolován závodním
lomu.
Skrývkový poměr – skrývkový součinitel - oba výrazy vyjadřují podíl skrývky k
těženému nerostu, ale za různých předpokladů.
SPSKS
Skrývkový poměr – geologický – (Sg) je zjištěn z poměrů průměrné výšky skrývky
(hs) a průměrné mocnosti nerostu v daném bloku dobývacího prostoru (hl). Používá se pro
hodnocení ložiska ve stádiu geologického průzkumu. Je využíván při projektové přípravě
těžby.
Sg = hs / hl
Skrývkový součinitel (Ss) poměřuje nutný objem odstraněné skrývky (Vs) k objemu
těžené suroviny (Vl). Na skrývce musí být odkryta podstatně větší plocha, hlavně s ohledem
na bezpečný provoz mechanizmů povrchové těžby v lomu. Používá se k ekonomickému
zhodnocení rentability těžby.
Ss = Vs / Vl
61
SPSKS
Obr.46 Schéma postupu skrývky v závislosti na plánované těžbě; řez lomovou situací
zobrazuje plán postupu na zvolené etáži.
Charakter skrývkového tělesa
Složení petrografické představuje značně různorodou směs. Od nezpevněných
sedimentů kvartéru až po celistvé magmatické horniny, metamorfované horniny i pevné
sedimenty. Vliv fyzikálně mechanických vlastností hornin na proces rozpojování nemůžeme
přesně vyjádřit. Klasifikace těžitelnosti hornin i skrývkových hmot využívá stupnice bez
uvedení objektivně měřitelných hodnot.
Takové zařazení materiálů do tříd je dobře použitelné pro práce rýpadel a dalších
strojů. Několik poznámek ke specifickým materiálům ve skrývkách. Jedná se o přítomnost
hlíny, spraše a jílů. Jsou to charakterem jílovité nezpevněné horniny s proměnlivým obsahem
jílovitých minerálů. Hlína má proměnlivé vlastnosti podle povahy převládajících minerálů,
podle zhutnění a podle obsahu vody.
62
Pozn.: Mimo jiné jsou dnes nově definovány silikátové minerály. J í l je směsný
přírodní materiál primárně složený z jemně zrnitých minerálů, který je obecně plastický při
přiměřeném obsahu vody a ztvrdne při vysušení a vypálení, (viz komise AIPEA a CMS). Hlíny
eluviální (z náplav) a hlíny svahové – barvy rezavé až hnědočerné. Spraš – žlutavě hnědá
zemina, nevrstevnatá, eolitického původu, obsahuje CaCO3 a jemný křemičitý prach.
Přehledné zatřídění hornin podle vzhledu, charakteristických vlastností a podle
obtížnosti rozpojování (ČSN 73 3050)
1.třída a) rypné soudržné,
b) neulehlé, nesoudržné (hlína, písek, štěrkovitý písek);
2.třída a) lehce rozpojitelné soudržné,
b) nesoudržné, středně ulehlé (písčitý štěrk, střední štěrk,stavební odpad –
rum);
3.třída a) středně rozpojitelné soudržné,
b) nesoudržné ulehlé (písčitý štěrk hrubý, hrubý štěrk, hrubý stavební odpad rum, rozložené skalní horniny, uhlí);
4. třída a) těžce rozpojitelné soudržné,
b) nesoudržné,
c) silně rozpukané a zvětralé,
SPSKS
d) kašovité konzistence (hrubý štěrk s malým počtem kamenů, zvětralé horniny
– opuka, pískovec, vápenec, břidlice, žula);
5.třída a) snadno trhatelné,
b) silně rozpukané a zvětralé,
c) nesoudržné s kameny (hrubý štěrk s neomezeným množstvím
opuka, jílovitá a písčitá břidlice, zmrzlá zemina);
kamenů,
6.třída a) nesnadno trhatelné (horniny uvedené v 5.třídě, avšak v mohutných lavicích,
dále např. dolomit, vápenec, svor, porézní čedič, rudy);
7.třída a) velmi nesnadno trhatelné (křemenec, rohovec, žilný křemen, žula, čedič,
rula, rudy).
Ochrana půdní vrstvy - ornice
Zvláštní pozornost věnují těžební organizace ochraně půdní vrstvy. Půdní vrstva se
vytváří velmi pomalu vlivem biogenních činitelů (florou i faunou). Její tvorbě může člověk
napomáhat, ale i výrazně škodit. Ornice je aktivně využívána pro zemědělské a lesnické
účely. Vrstva ornice je značně proměnlivá. Vrstva může mít až 40 cm, ale s větší hloubkou
ztrácí na biologické aktivitě. Pro rekultivaci ploch poškozených těžbou je ornice
nenahraditelná. Na ornici uplatňujeme ochranu technickou a ochranu právní.
Technická ochrana orné půdy předpokládá určitá konkrétní technická i technologická
opatření. Snímání ornice z osetých ploch provádíme až po sklizni, po odstranění cizích
rostlinných zbytků. Snímá se odděleně vrchní vrstva ornice od hlušiny (= mrtvá hlína bez
biologických činitelů). Ornici ukládáme na samostatnou skládku nebo ji rovnou přemístíme
na nově připravené podkladní plochy rekultivace. Na přechodné skládce = deponii ornice,
nemá zůstat delší dobu, znehodnocuje se.
63
Právní ochranu orné půdě zajišťují platné zákony na ochranu zemědělské a lesní půdy
a dohled OBÚ. Vyjmutí z půdního fondu spravuje katastr nemovitostí a řeší správní orgány
(MŽP, MZem). V každém plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) je připraveno řešení
konkrétní situace. Zákon č. 44/1988 Sb. (horní zákon) v současném znění těžebním
organizacím nařizuje (§ 31) rekultivovat území dotčená těžbou a vytvářet pro tuto rekultivaci
finanční rezervy (jsou to náklady započtené do nákladů těžby).
SPSKS
Obr.47 Zbytky neskrytého materiálu na bazaltovém ložisku (histor.)
Skrývkové práce
Jednoduchým rozdělením skrývkových činností určíme tři hlavní způsoby
odstraňování skrývek, např.:
a) bez trhavin, rozpojováním stroji,
b) s trhavinami, rozrušení celistvosti skrývkových poloh,
c) hydraulickou činností, odstranění skrývky pomocí vody.
Tato problematika se dá detailněji v přehledu rozebrat i s ohledem na různé vybavení
provozů mechanizmy se stejnými funkcemi, např. podle způsobu rozpojování:
rozpojování rýpáním
-
rýpadlo rýpe málo zpevněný materiál v tzv. rostlém stavu,
-
buldozer hrne materiál radlicí na hromadu,
-
skrejpr seškrabuje a souběžně nakládá malou vrstvu nezpevněného materiálu do
objemné korby,
-
nakladačem nakládáme nezpevněné skrývkové materiály,
-
kolesovým rýpadlem, obří koleso rýpe skrývku,
64
-
korečkovým rýpadlem seškrabujeme skrývku nebo těžíme surovinu (skrývky v
lomech na hnědé uhlí),
rozpojování rozrýváním
-
rozrývač – zuby na dozeru nakypřuje narušenou nebo málo pevnou horninu,
příprava pro nakládání skrývek,
rozpojování rozbíjením
-
impaktorem nasazeným na různé podvozky kolové nebo housenicové
-
rozbíjíme nadměrné kusy ze skrývky pro snadnější nakládání; shodně
postupujeme i při těžbě rubaniny z odvalu,
rozpojování trhavinami
-
bez vrtů (techniku příložných náloží omezujeme s ohledem na vedlejší nežádoucí
účinky),
-
komorové, clonové a plošné odstřely – pro hromadnou těžbu kamene,
-
odsun bloků pro kamenickou výrobu– pro těžbu bloků kamene,
-
vrty pro řadové odstřely, odstřely s řízeným výlomem pro úpravu terénu,
rozpojování hydraulické
-
hydromonitory
-
sacími bagry
SPSKS
Cílem skrývkových prací je připravit ložisko k vytěžení s minimálním množstvím
nekvalitních látek znečistujících budoucí produkt a bez cizorodých komponentů.
Postupy rozpojování skrývkového materiálu neřeší jejich odstranění z těženého
materiálu. Efektivní řešení je to, které při rozpojování skrývky současně zajistí její plynulý
přesun na deponii. Kontinuální technologií jsou prováděny velké skrývkové práce na
hnědouhelných pánvích.
Nakládání skrývkového materiálu
U technologií povrchového dobývání jsou dvě skupiny nerostů se zcela odlišnými
objemy těžby, těženými surovinami, způsoby těžby. Také se odlišují výběrem místa pro
uložení skrývkových hmot.
Nerosty těžené k zajištění paliv a energetiky – uhlí hnědé, lignit, nafta, zemní plyn a
uranová ruda. Poslední položky se vymykají problematice, protože před těžbou nepotřebují
odstraňovat skrývky, ale zpřístupnit prostory ložiska.
Nerosty zahrnované do rudních a nerudných surovin. V současnosti nejsou rudy v ČR
povrchově dobývány. Nerudné suroviny jsou naopak zastoupené mnoha lomy po celé ČR.
Při těžbě nerostů povrchovým způsobem jsou všechny manipulační práce spojené
s nakládáním dostatečně mechanizované. Výběr manipulačního prostředku závisí na stupni
přípravy a rozvinutí technologických postupů a na velikosti konkrétního ložiska.
Skrývky nad ložisky hnědouhelných pánví jsou mimořádných objemů. Střídají se
polohy různé pevnosti skrývkového materiálu. Po rozpojení bude materiál nakládán cyklicky
65
nebo kontinuálně. Cyklicky nakládají rozpojený kusový materiál lopatová rýpadla.
Kontinuální nakládání je řešeno u obřích kolesových i korečkových rýpadel.
Přesun nakládaných hmot je prováděný hlavně pásovými dopravníky. Naložení větších
kusů na pásové dopravníky způsobuje potíže, protože se neudrží na pásu. Problémy nastanou
s nadměrnými kusy ze skrývky, které se musí napřed rozpojit, např. hydraulickým kladivem a
následně v drtičích upravit na vhodnou velikost.
Skrývky nad ložisky ostatních nerudných surovin jsou většinou malých objemů. Pro
nakládání vyhovují rýpadla. Výhodně jsou používaná rýpadla s výškovou lopatou; rýpáním si
tvoří přístup do skrývky.
Pro horizontální polohy jsou vhodná rýpadla s hloubkou lopatou, např. břehy
štěrkopísků.
Pro strmé polohy úvodních skrývek jsou nasazena rýpadla s dvojicí ocelových kol
s hroty a dvojicí pneumatik na zadní nápravě. Jsou to malá rýpadla schopná pracovat a
přemisťovat se na strmých svazích a samostatně překonat výškové překážky (zn. Broyt).
Poslední desetiletí se snaží výrobci nakládačů využít nesporných předností kolových
nakladačů v kamenolomech k nakládání i ke skrývání materiálů 1. až 5. třídy. Po výměně
lopaty s hladkým provedením za lopatu ozubenou hranou je možné s těmito stroji seškrabovat
i nakládat některé měkké skrývkové hmoty. V původní koncepci je nakládač stroj pro
nakládání sypkých hmot. Pracuje s lopatou větší šířky, přesahující rozvor přední nápravy.
Stroj je vhodný především pro nakládání sypkých, zrnitých, strojně upravených hmot. Použití
nakládače a bez ochranných řetězů k nakládání rubaniny je nevhodné.
SPSKS
Způsoby práce rýpacích strojů
Rýpací zařízení pracují ve dvou režimech – cyklický způsob práce a kontinuální
způsob práce. Některé z rozpojovacích procesů jsou spojeny s přesunem rozpojené hmoty.
Cyklický způsob práce je souhrn úkonů s proměnlivou frekvencí. Např. rýpadlo
s výškovou lopatou, rýpadlo s hloubkovou lopatou, rýpadlo s vlečným korečkem, rýpadlo
s drapákem, skrejpr, dozer, nakladač s ozubenou lžící.
Popis pracovních činností v detailu:
- nabrat (s opakovaným rýpáním naplnit objem lopaty, korby);
- zvednout,
- otočit / přesunout stroj,
- vyprázdnit / vysypat lžíci,
- vrátit se do původní polohy k další činnosti.
U kontinuálního způsobu práce jsou sloučeny úkony, které probíhají nepřetržitě –
rýpání, transport, uložení. Navazují na sebe, mají zvolenou konstantní rychlost. Nepracují na
maximální výkon. Pokud nedojde k poruše strojní součásti rýpacího nástroje, dobývací stroje
pracují bez časových ztrát. Příklady strojů: kolesová rýpadla, korečková rýpadla.
Na skrývkách jsou nejčastěji používána rýpadla s výškovou nebo hloubkovou lopatou.
Jsou vhodná pro malé i větší objemy skrývkových prací. Existuje široká nabídka typů
s různým objemem lopaty. Rýpadlo s výškovou lopatou má 100 % využití, je-li výška
66
skrývky rovna nebo menší než výškový dosah lopaty. U rýpadla s hloubkovou lopatou je
využití jen do 80 % kapacity.
K odvozu se uplatní dopravní prostředky schopné pohybu v obtížném terénu. Musí mít
odpovídající velikost. Velikost objemu korby dopravního prostředku volíme přiměřenou
k objemu pracovního nástroje rýpadla nebo nakladače.
Obr.48 Harmonogram práce rýpadla při nakládání na dopravní prostředek
SPSKS
Obr.49 Ukázka harmonogramu dopravy
Graf znázorňuje dva automobily (časy plnění korby Tpa, Tpb). Nejsou vyjádřeny časy
čekání vozu.
Výkon rýpadla
Qh = 3600 . V1 . kp . q . tc-1
[m3 . h−1]
Qh
Výkon nakládání za hodinu (t . h−1),
V1
objem lopaty (m3),
kp
součinitel plnění lopaty (mezi 0,85 – 1),
q
objemová hmotnost rozpojené rubaniny (mezi 1,5 – 2,5 t . m-3),
tc-1
časová délka nakládacího cyklu (s),
67
Výkon nakládání stroje je reálnější při hodnocení práce za směnu
Qsm = Qh . kč . T
kč
koeficient časového využití (kč = 0,5 – 0,95)
T
délka směny (h)
Doprava skrývkových materiálů u povrchové těžby
U většiny těžebních kapacit se využívá jeden, výjimečně dva základní dopravní
systémy. Seřazení systémů je provedeno s ohledem na jejich možnosti použití a četnost
v provozech ČR.
1) Doprava po ose:
a. bezkolejová doprava kolovými prostředky
b. terénní automobily
c. dumpery
d. traktory s dumperovým návěsem
e. kolové nakládače
SPSKS
f. prostředky na housenicovém podvozku (dozery, skrejpry).
2) Kolejová doprava pro velkolomy s těžbou hnědého uhlí (ČR).
3) Pásová doprava – dálková pásová doprava skrývkových hmot.
4) Jeřábová doprava – v dosahu jeřábu u těžby bloků při rozšíření plochy k těžbě.
5) Hydraulická doprava:
a. samospádová (žlaby a koryty od hydromonitorů)
b. tlaková – nízkotlaková (bagrovací čerpadla)
- vysokotlaková (s vysokotlakými čerpadly, ejektory, dávkovači, mamutími
čerpadly).
6) Lanovkou – zcela výjimečný dopravní prostředek.
7) Skipem.
8) Šikmým podzemním výtahem.
9) Kombinováním různých systémů.
Automobily s terénní úpravou jsou prostředky využívané pro odvoz hmot ze špatně
přístupných terénů. Volba objemu korby vyplyne z celkového objemu skrývkových prací a
plánovaného času na skrývání. Náklad je převezen na deponii skrývek. Obsah korby při
sklápění vysypeme. Pro menší rozsah skrývek používáme vozidel s menšími objemy korby
(do 5 m³). Vozidla využíváme na přepravu do vzdálenosti až několika kilometrů (4 – 5 km).
Přepravní rychlost se liší podle místa jízdy; ve svažitém terénu a v DP jsou rychlosti velmi
omezovány interním předpisem, u silnice pro veřejnou dopravu platí dopravní předpisy.
68
Dumpery a traktory s dumperovým návěsem jsou prostředky větších rozměrů. Jejich
pohyb je omezen na DP, mají vyšší nosnost (10 m³ - 150 m³). Hydraulické vyklápění korby
urychluje výsyp materiálu. Pohybují se omezenou rychlostí, obsluhují vnitřní výsypku nebo
jsou používány pro přepravu rubaniny z jednotlivých etáží. Tyto stroje jsou přednostně
uplatněny v lomech s vysokou produkcí.
Nakládače mají manipulační vzdálenost limitovanou do několika sty metrů (do 300
m). Jsou schopny manipulací při otáčení na malých prostorech. Objem lžíce jsou menší
s ohledem na rozmanitost skrývkových hmot (od 0,8 m³ do 1,5 m³).
Dozery vhodně využíváme např. na shrnutí nízkých vrstev ornice na hromady
k dalšímu přemístění. Podobně mohou shrnovat i další málo zpevněné sypké i poloplastické
vrstvy materiálů. Dozery pracují na pásovém podvozku a mnohé mají rozrývací nože (1 – 2 –
3), kterými umožníme snadnější hrnutí materiálů. Efektivita dozerů je limitována do hranice
120 m.
Skrejpry jsou zařízení pro odřezávání tenké vrstvy měkkých, sypkých až
poloplastických hornin, zvláště výhodné pro ornici, kterou musíme přemístit na rekultivaci.
Korba má nastavitelnou lištu, kterou odřezává vrstvu hmot vysokou 10 až 20 cm a vytlačuje
ji dovnitř korby. Objem korby strojů tuzemské výroby byl 4 m³ (zahraniční stroje mají
objemy až do 40 m³). Existuje více konstrukčních variant provedení stroje, např. samohybný
stroj nebo stroj s tahačem. Naplněný stroj má vlastní pohon a je dost pohyblivý, aby mohl být
využít rovněž k přepravě na místo určení.
Natlačený materiál je z korby vyhrnován pohyblivou zadní stěnou. Otevřením lišty a
vytlačováním je za pohybujícím se strojem rozhrnuta rovnoměrná vrstva ornice nebo jiného
materiálu. Hospodárnost provozu skrejpru je závislá na objemu hmot. U maloobjemových
strojů je provoz skrývání efektivní do vzdálenosti 400 m a u velkých strojů při přepravě do
větších (až kilometrových) vzdáleností.
SPSKS
Pásová doprava dálková je komplexní systém. Plně se uplatnil na přepravě skrývek ve
velkolomech na těžbu hnědého uhlí. Mimo pásový dopravník zahrnuje technologický celek,
doplňkové zařízení a pomocnou mechanizaci. Dopravní systém umožní bezpečně naložit,
přepravit a rozprostřít různé materiály, které jsou limitovány konzistencí, lepivostí a zrnitostí.
Přeprava materiálu probíhá plynule i při velkých vzdálenostech mezi těžbou a
úpravou. Dobře se osvědčila i při přepravě jiných materiálů mimo skrývku (pro menší šířky
pasů). Šířka pásu nutně navazuje na výkon těžebního stroje. Obě kapacity by se měly
shodovat, rezerva by se měla ponechat na dopravním pásu. Dopravní pásy se šířkami přes 1
000 mm až do 2 000 mm zajišťují velké výkony (velkolomy).
Pásová doprava je schopna překonat velké stoupání, vykazuje vysoký dopravní výkon,
a při vysoké produktivitě práce má nízké dopravní náklady. Systém pásové dopravy snadno
řeší úpravy dopravních směrů. Jednotlivé sekce jsou stabilní nebo přesunutelné.
Problematické na pásové dopravě jsou místa přejímky nasypaného materiálu, tzv.
násypky. Účelem násypky je rozprostřít předávaný materiál na dopravní pás rovnoměrně
v přiměřené tloušťce vrstvy.
Kolejová doprava se udržela jen na největších hnědouhelných velkolomech. Efektivita
provozu je dána obrovským objemem přepravených skrývkových hmot a potřebou přepravit
vytěžený užitkový materiál. Navíc je využívána na obsluhu dalších technologických zařízení.
Pro nasazení kolejového dopravního systému mají mimo obrovského
přepravovaných hmot také vliv:
69
objemu
1) dopravní vzdálenosti
2) úložní poměry
3) způsob otvírky
4) výkon navrhovaných dopravních systémů
Kolejová doprava vyžaduje dobrou organizaci řízení a zvýšený dozor nad bezpečností
práce. Je nutno přihlédnout i k době používání dosti drahého zařízení s ohledem na životnost
lomu.
Jeřáby při dopravě v lomech. Jeřáby slouží především pro vyzdvižení celistvých
bloků. Podle potřeby jsou používané také pro svislou dopravu skrývkového materiálu při
dočišťování obnažené suroviny. Při těžbě bloků pro kamenickou výrobu používáme všechny
jeřáby na dosah skrývky. Z jámy vynášíme materiál skrývkové materiály v kovových
bednách. Používáme stabilní jeřáby sloupové – dericky s podpěrami nebo kotvené lany a
stabilní lanové jeřáby se dvěma stožáry.
Hydraulická doprava má několik technických možností související s tlakovou vodou.
U povrchové těžby se dobře uplatnily hydromonitory a od nich splavování písku
samospádem. Další přemístění rozplavených těžených sklářských písků zajistí kalová
čerpadla. Nasazení nízkotlakých i vysokotlakých čerpadel patří k základnímu vybavení sacích
bagrů pro těžbu štěrkopísku při těžbě z větších hloubek.
Původní záměry odstraňovat skrývky splachováním narazily na velké obtíže. Nestačí
vybrat vhodný nízko položený prostor pro splavený materiál. Použitá voda se má do tryskačů
vrátit zpět vyčištěná a splavený skrývaný materiál ponecháme stabilizovaný na trvalé deponii.
Naplavení do kotliny nebo starého lomu bylo příhodné, ale není vždy dobrým řešením.
SPSKS
Přeprava skrývek lanovkou rozšiřuje možnosti manipulace materiálem. Lanovka svou
poměrně křehkou konstrukcí může převážet ve vozících jen menší objemy. Lanovky se dříve
používalo, hlavně pro velké přepravní vzdálenosti v členitém terénu. Výkonnost lanovky
ovlivňovala rychlost vozíků, kapacitu zařízení objem koreb a rychlost vyprazdňování vozíků.
Současné instalace lanovek v ČR dožívají. V porovnání s automobilovou dopravou mají
velkou přednost. Nepřekáží ostatnímu automobilovému provozu. Nejsou hlučné, neprodukují
exhaláty, ale jednotlivé přejezdy nad komunikacemi musí být bezpečné (nesmí se uvolňovat
přepravovaný materiál z korby).
Skipy jsou těžební nádoby a používají se při povrchové těžbě u hlubokých lomů
k manipulaci s odpady. Dosud jsou typické skipy (z rudného hornictví) v kamenolomech na
těžbu bloků zastoupeny korbami s otevíratelnými dny (obsah 1 m³).
Uložení skrývkových hmot
Materiál ze skrývek ukládáme na výsypkách nebo přechodně na odvalech. Odval je
pouze dočasné uložení jakéhokoliv materiálu.
Podle způsobu založení výsypky rozdělujeme na převýšené a svahové.
U převýšených výsypek vytváříme nový výškový profil v terénu.
Pro svahové výsypky je charakteristické navážení materiálu do hlubších jam a
následně je skrývkovým materiálem vyplňujeme do roviny nebo mírně sklonitých ploch
vhodných pro následnou rekultivaci.
70
Obr.50 Způsoby zakládaných výsypek podle typů; A – převýšené, B – svahové.
Podle druhu ukládaného materiálu ze skrývek rozlišujeme skládky půdní (ornice) a
skládky na ostatní skrývkový materiál.
Podle umístění skrývkového materiálu rozdělujeme výsypky na:
1. vnitřní výsypky – založené ve vytěžené části dobývacího prostoru,
SPSKS
2. vnější výsypky – založené mimo lom.
Vnitřní výsypky jsou výhodné ekonomicky (nižší náklady na přepravu), a jsou šetrné
k okolnímu dobývacímu prostoru. Problémem je vybrat v dobývacím prostoru plochu, kde je
těžba již nerealizovatelná, bez zásob nerostu a navíc i vhodná pro budoucí rekultivaci.
Neřešitelnost problému některé vnitřní výsypky podmiňuje oprávněnost řešit ukládání
skrývek mimo dobývací prostor.
Vnější výsypky jsou náročné na přepravu hmot. Časový horizont pro dokončení
rekultivace ploch se tím nekrátí.
Obr. 51 Využití dozeru na shrnování vyklopené skrývky z planiny
Podle způsobu obsluhy organizujeme plnění výsypek ručním naváděním vozů (směr i
zastavení vozů na hraně u problematických skládek) nebo s mechanizací. Volí se kombinace
postupného vyklápění obsahu na upravenou rovinu a následné shrnování většího množství
navážky dozerem.
Při navážení se využívá více stran navážení z plošiny (např. třístranné)
71
Obr.52 Půdorys třístranného navážení skrývek auty na výsypku
Projektování výsypek
Projekt musí obsahovat propočet pro celkový objem ukládaných hmot. Stanoví se
celkové parametry, generální sklony svahů, ochranné pásmo výsypky. Určí se metoda
zakládání (technologická zařízení, postupy, roční výkony). Připraví se plán odvodňovacích
prací. V závěru projektu je plán rekultivace výsypky.
Základní parametry výsypky jsou určeny délkou, šířkou a výškou. Svahy udržujeme
pod úhly zohledňující ukládaný materiál.
Výška výsypky je podmíněna fyzikálně mechanickými vlastnostmi podloží a
charakterem výsypkových hornin. Výšku projektujeme podle druhu dopravy a zohledníme
také plochu výsypky.
SPSKS
plošina
Podloží
Obr.53 Základní parametry výsypky
Svah výsypky, který ujíždí, překročil kritickou výšku. Příčin, které způsobily tento
stav, je více. Navážení materiálů různé zrnitosti, kusovosti, nepravidelné způsoby ukládání,
nerespektování plánovaného generálního svahu výsypky, intenzivní srážky atd.
Vnější výsypku určíme do prostoru, kde není ložisko užitkového nerostu. Vybíráme
plochy nevhodné pro zemědělskou výrobu. Hledáme místa s dobrým přístupem i pro
rozměrnější dopravní prostředky. Výhodný tvar výsypky je kruhový. Nejhůře se obsluhují
plochy zúžené a protažené do úzkého obdélníku.
72
Kapacita výsypky
Kapacitu stanovíme z objemu uloženého materiálu. Vycházíme z ročního postupu
těžby. Objem přemístěných skrývkových hmot za plánované období je zvýšen nakypřením
rozpojené a převážené hmoty. Kapacitu výsypky propočítáváme podle prostoru který
potřebujeme naplnit.
Stabilita výsypek
Skrývky zakládáme na stabilním terénu. Nemají se zakládat na členitém, zvodnělém a
málo únosném terénu. Výsypný prostor u vnitřních výsypek nemá ležet výš než je otočný bod
lomu.
Stabilita výsypky je závislá na stabilitě podloží a druhu ukládaného skrývkového
materiálu. Další nepříznivé parametry můžeme upravit. Při nepříznivé výšce jsou vytvořeny
podmínky pro větší stabilitu svahu zmenšením úhlu nebo odlehčením výsypky etáže
vytvořením více výsypkových etáží.
SPSKS
Obr.54 Schéma výpočtu kapacity výsypky; Av – roční postup, Vs – roční objem
skrývek, Vv – objem výsypky, Lv – délka tělesa výsypky, hv – výška výsypky, f –
koeficient nakypření skrývky.
Odvodnění svahu je prováděno na velkoobjemových výsypkách hmědouhelných dolů.
Odvodnění drenážováním je náročné, ale přítomná voda pod výsypkou je stále pod kontrolou
v pozorovacích vrtech.
Nejméně stabilním skrývkovým materiálem jsou jíly. Destabilizujícím činitelem ve
skrývkovém tělese s převahou jílů je přítomnost většího % vody. Doporučená maximální
73
výška výsypky je do 6 m. U jílovitých skrývek jsou sklony výsypek s nedrenovanou
podlážkou 1 : 8 až 1 : 16, u drenovaných podlážek 1 : 6,4 až 1 : 9,6.
Organizace provádění skrývek
Průběžné provádění skrývek je vhodné pro velký objem skrývkových hmot. Celoroční
činnost zajistí lepší využití dostupné mechanizace. Příkladně velkolomy na hnědé uhlí jsou
zcela závislé na takém postupu skrývkových prací. Objem odklizených skrývek k objemu
těženého hnědého uhlí je velmi nepříznivý. Odkliz skrývek prakticky nelze zastavit pokud
těžební organizace musí těžit uhlí.
Etapové provádění skrývek řeší odklizení menších objemů. Pracuje se na
zajištění většího předstihu, např. na jeden až dva roky. S ohledem na cyklický způsob práce
při skrývání mohou být prováděné vlastními silami nebo dodavatelsky.
Příloha : Skrývkové práce
Zadání úkolu č. 1
Navrhněte provedení skrývkových prací na provozovně pro výrobu drceného kameniva
s plánovanou roční produkcí 340 000 tun.
Základní údaje z lomu
mocnost 1. etáže
SPSKS
H1 = 25 m
průměrná mocnost skrývky
Hs = 1,1 m
délka těžební fronty
Lt = 120 m
délka skrývkové etáže
Ls = 160 m
roční produkce drceného kameniva Gr = 340 000 t
objemová hmotnost těžené horniny ρ(ró) = 2,8 t/m3
bezpečnostní předstih skrývky
B = 20 m
zatřídění skrývkových hornin
3. třída – 30 %
4. třída – 70 %
Výpočet roční těžby lomu
Gr + 20 % Gr
340 000 + 68 000
VR = ------------------- = --------------------- = 123 857,14 … 123 850 m3/rok
ρ
2,8
Výpočet ročního postupu těžební stěny v jednoetážovém lomu ( A )
Vr
123 850
A = --------------- = ----------------- = 41,285 … 41,3 m
Hl * Lt
25 * 120
Stanovení množství skrývky k zajištění roční těžby
Rostlý objem skrývky (roční postup)
74
Vs = Hs * Ls * A = 1,1 * 160 * 41,3 = 7 268,8 m3/rok …7 269 m3/rok
Skrytá plocha skrývky ( Fs )
Fs = Ls * A = 160 * 41,3 = 6 608 m2/rok
Návrh postupu skrývání
Těžba skrývky se u 3. a 4.třídy provádí rýpáním lopatovým rýpadlem.
Celkové množství skrývky bez humusu představuje objem Vs = 7269 m3
Skrývané hmoty se odvezou mimo DP na výsypku ve vzdálenosti 2,5 km.
Výkon rýpadla
Použijeme rýpadla typu s výškovou lopatou o objemu 1 m3
Výpočet teoretického výkonu rýpadla ( Qt )
V - obsah lopaty (volím 1 m³),
tc – časová délka nakládání (volím 20 – 40 s….
= 30 s),
kp - koeficient naplnění (volím … 0,85- do 1 m³
= 0,85),
q – objemová hmotnost rozpojeného
materiálu (volím… 1,5 – 2,5 t/m³
= 1,8 t/m³),
3600
Qt =
-------- * V * kp * q = (3600/30) * 1,0 * 0,85 * 1,8 = 183,6 t/h
tc
SPSKS
Doba jednoho cyklu Tc … 30 s (možno zjistit časovým snímkem)
Nakládání teoreticky bez přestávek .. (2*60*8 hodin = 960 cyklů; volte podle vlastní
úvahy = 480 cyklů),
Počet cyklů za směnu
X … 480
Čas cyklu převedený na hodinu … tc = 30/(60*60) = 0,00833 h
Účinnost nakládacího stroje (η):
X * Tc
η =
----------
480 * 0,00833
= ---------------------------= 0,533
Tsm
7,5
Efektivní výkon práce rýpadla:
Qef. = Qt * η = 183,6 * 0,533 = 97,86 t/h …100 t/h
Doba provádění skrývkových prací (bez humusu) ( Ts )
Vs
7 269
Ts = --------- = -------------- = 74,28 h … 74,3 h
Qef
97,86
75
Výpočet dopravy
K odvozu skrývek na výsypku použijeme vozidlo s nosností 25 t
Počet vozidel pro jedno rýpadlo:
K – počet cyklů plnění vozidla,
Qh – hodinový výkon nakládacího stroje (t/h-1),
Gv – nosnost vozidla (t),
tc – časová délka dopravního cyklu (min),
tj – doba jízdy (min),
60
Qh
tp = ------;
11
12
ln
K = -------- ; tj = 60 * ( ----- + ----- + …-----)
K
Gv
v1
v2
vn
tc = tjv + tp + tjp + tv;
60
K
f´= ------- ;
tc
N = -------- ,
f´
SPSKS
tjv – doba jízdy prázdného vozidla (min),
tjp – doba jízdy plného vozidla (min),
tv – doba výsypu vozidla (min),
l1, l2 – délka trasy vozidla (min),
v1, v2 – rychlost jízdy v dané trase vozidla (km/h-1),
f´- frekvence vozidel,
N – počet vozidel potřebných pro plynulý provoz.
Zadání dopravy:
•
•
•
•
•
•
•
průměrný výkon nakládání
nosnost vozidla
dopravní vzdálenost plného vozidla
dopravní vzdálenost prázdného vozidla
průměrná rychlost plného vozidla
průměrná rychlost plného vozidla
doba vyklápění vozidla
Qh = 100 t/h,
Gv = 25 t,
l1 = 2,4 km,
l2 = 2,6 km,
v1 = 15 km/h,
v2 = 25 km/h,
tv = 0,5 min.
Výpočet:
K = Qh / Gv = 100 / 25 = 4 cykly,
Tp = 60 / K = 60 / 4 = 15 min,
tjp = (2,4 / 15) * 60 = 9,6 min,
tjv = (2,6 / 25) * 60 = 6,24 min,
76
tc = tjv + tp + tjp + tv = 6,24 + 15 + 9,6 + 05 = 31,34 min,
f´= 60 / tc = 60 / 31,34 = 1,914 počet vozových frekvencí,
N = K / f´= 4 / 1,914 = 2,08 vozů, zaokrouhleně 2 vozidla.
Výpočet ztrátové doby vozů ( tz ) z upraveného cyklu ( tc´), S = počet vozů,
tc´= tp * S = 15 * 2 = 30,00 min
tz = tc - tc´ = 31,14 – 30,00 = 1,14 min; z toho vyplývá čekací doba rýpadla
Časové využití dopravy ( Dč )
Dč = (tc/tc´) * 100 = (31,34 / 30,00) * 100 = 104,46 %
Kontrola nosnosti vozů ( Gn, Gv, Gp)
Nosnost vozidla
Gv = 25 t
Objem vozu
Vv = 12 m3
Obj.hmotnost nakypř.stavu skrývky ρn(ró) = 1,8 t/m3
Nosnost vozidla povolená
Gp
Gp = Gv - 10% Gv = 25 - 2,5 = 22,5 t
Gn = V * ρn = 12 * 1,8 = 21,6 t
SPSKS
Gn < Gp ….. 21,6 < 22,5
Kontrola nosnosti vozů ( Gn ) jiný výpočet!!! Zatížení snížené o 10 %
Objem vozu
V = 12 m3
Koef.nakypřenosti
f = 1,5
ρ = 2,8 t/m3
Objemová hmotnost
Převážený náklad
Gn = V * ρ * (1 / f) = 12 * 2,8 * ( 1 / 1,5) = 22,4 t
Gp = Gv - 20% Gv = 25 - 5 = 20,0 t
Gn > Gp = 22,4 > 20; nakládání nevyhovuje!
Výsypka
Objem výsypky naplněný během roku (bez uvažovaného zhutnění)
Vv = Vs * f = 7 269 * 1,5 = 10 903,5 m³ …10 900 m³
Roční postup volíme konstantní.
Výpočet délky výsypky při výšce nasypání 5 m … Hv = 5 m
77
Vv
10 900
Lv = -------- = ---------------- = 52,78 m … 53 m
Hv * A
5 * 41,3
Kapacita výsypky byla propočtena v objemu 550 000 m³. K danému roku plánovaných
skrývek je zde již uloženo 120 000 m³.
Výhled využití výsypky je tedy stanoven na dobu x let, tj…..
Stávající objem výsypky … 150 000 – 35 000 = 115 000 m³
Plánovaný postup skrývání za roky 2009 –2010 = 10 900 m³
Předpokládaná životnost včetně při průměrných ročních skrývkách 5 000 m³
115 000 / 5 000 = 23 roků
Přehled použitých mechanizmů a pracovních sil
Příklad činnosti
Příklad strojního zařízení
Profese
shrnování humusu
buldozer
řidič buldozeru
nakládání humusu
nakladač nebo rýpadlo
řidič
rýpání hmot třídy 3. a 4.
rýpadlo
bagrista
vrtání ve třídě 5.
vrtací souprava
vrtač
trhací práce
střelmistr+pomocník
---
nakládání skrývky
rýpadlo
odvoz skrývky
dumper, nákl.vozidlo
SPSKS
bagrista
řidič
Poznámka k vypracování technických podkladů!
Všechny výpočty lze podle okolností zaokrouhlovat!
Obsah práce:
Technická dokumentace s výpočty.
Formát A4, normalizovaná úprava (zleva 25 mm svislé volné pole, ostatní okraje 15
mm).
Výkresy.
Situace lomu a výsypky (jen schématické zobrazení etáže, skrývkové etáže, deponie
humusu včetně popisu a přehledných kót), M 1:1000.
Řez skrývkovou a těžební etáží (graficky odlišit hmoty), M 1:500.
Harmonogram cyklu rýpadla, A4.
Harmonogram cyklu dopravy, A4.
78
Odborná literatura
[1]Dojčár O., Horký J., Kořínek R., Trhacia technika, Ostrava, Montanex a.s., 1996.
[2]Klimecký O. a kol.: Systémové projektování povrchového dobývání, Ostrava, VŠB,
1984.
[3]Klimecký O. a kol.: Lomové dobývání ložisek I a II, Praha SNTL, 1988.
[4]Lux J., Šeděnka K.: Přehled horních předpisů pro povrchové dobývání, Brno,
Těžební unie, 2007.
[5]Mečíř R.,Válek D.:Novodobá vrtací a trhací technika, Praha SNTL, 1969.
[6]Montanex, s.r.o. Učební texty základních střelmistrovských kurzů pro výuku předmětu
„Prostředky trhací techniky“,Ostrava, 1991.
[7]Pokorný Vl. A kol.: Hornictví I, Praha SNTL, 1986.
[8]Ročenka MŽP: Surovinové zdroje České republiky nerostné suroviny, Praha Geofond,
2007.
[9]Sborník: Prostředky vrtací techniky, Praha UTEIN, 1963.
[10] Slivka Vladimír a kol.: Těžba a úprava silikátových surovin, Praha, Silikátový
svaz, 2002.
[11] Smetánka J., Kalát J., Stočes J.: Lomové dobývání ložisek I, Praha SNTL, 1986.
[12] Volf M.: Materiály pro těžbu a zpracování kamene, Praha SNTL, 1984.
[13] Volf M.: Těžba a zpracování kamene, Praha SNTL, 1983.
[14] Hájek V., Kroupa J.: Technologie a provoz lomů a štěrkoven, Praha SNTL, 1964
[15] Kohn Vlastimil: Těžba štěrkopísků z vody, Praha, Nakladatelství dopravy a spojů
1980
[16] Drlík R.: Písky a štěrky ve stavebnictví, Praha, Práce 1957
SPSKS
Prospektový materiál firem
Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta, Švédsko.
Benetti macchie Carrara, Itálie,
Böhler Kapfenberg, Rakousko,
Diamant Boart s.a., Brusel, Belgie,
Pellegrini meccanica s.p.a., Verona, Itálie,
Ingersoll-Rand Phillipsburg, N.Jersey,
Reiter a Crippa Vinercate, Itálie,
Eichhoff, Hochům, SRN,
Phoenix-Zeppelin CAT,
Volvo BM AB Eskilstuna, Švédsko,
Unex, a.s. Uničov,
Liebherr,
Broyt Soyland, a.s. Bryne, Norsko,
Orenstein a Koupel a.s. Berlin, SRN,Alpina, Vídeň, Rakousko,
Ridinger, Mannheim, SRN,
Franta a.s. Břeclav, Hardox, Oxelösund, Švédsko,
Krušnohorské strojírny a.s. Most-Komořany ČR,
Daewoo, Soul, Korea.
79
SPSKS
80
SPSKS

Podobné dokumenty

Program obnovy venkova

Program obnovy venkova Vývoj počtu obyvatel obce : ROK

Více

cenové podmínky 2012/ ii - Cenová soustava RTS DATA

cenové podmínky 2012/ ii - Cenová soustava RTS DATA zařízení nebo nosný materiál dodány ve větším stupni hotovosti, než který byl ve ceníku uvažován, se tvoří individuální kalkulací. Pro skupinu 29 „ Elektromontáže – údržba „ platí ustanovení úvodu ...

Více

TZK-2

TZK-2 Elektrotechnická dílna je zaměřena na udržení bezporuchového provozu. Po trafostanice jsou opravy v kompetenci správce sítí. Ostatní vybavení provozů nízkým napětím včetně všech slaboproudých signa...

Více

Millenium Ecosystem Assessment

Millenium Ecosystem Assessment Strany Úmluvy o biologické rozmanitosti, Úmluvy o boji proti desertifikaci, Ramsarské úmluvy o mokřadech a Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů požádaly MA, aby jim poskytla ...

Více

studie CITY logistika města Brna

studie CITY logistika města Brna dopravy a propojovat větší územní celky, v současné době je z důvodu stavební nedokončenosti na většině své trasy stále veden v dopravně nevhodném prostředí nebo po kapacitně již naplněných komunik...

Více

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu

sborník ke stažení zde - Setkání jeskyňářů v Českém krasu vápence devonského stáří. Ten zde byl po staletí těžen tzv. po selsku a od 70. let 19. století průmyslově. Od 50. let 20. století je ložisko těženo Velkolomem Čertovy schody. Postupně bylo ložisko ...

Více

Prevence nehod a havarii_2.dil_Kapitola 6

Prevence nehod a havarii_2.dil_Kapitola 6 Častou příčinu a zároveň motivující prvek vzniku teroristických aktivit představuje odpor proti oficiální vládě a jejímu řízení nad určitým územím. Tato příčina bývá mnohdy velmi úzce spjata s další...

Více