POSTER_VAV_2015 III.indd

Komentáře

Transkript

POSTER_VAV_2015 III.indd
Lea Dostálová
[email protected]
obor: Urbanismus a územní plánování
školitel: Ing. arch. Jan Sedlák
Tvorba a regenerace suburbánních center
Preferovaná varianta výzkumu
Urbánní vs. Suburbánní forma
Cíl
s možností předcházet negativním dopadům do území.
Záměr
Srovnat proces vývoje dvou různých pražských suburbií.
Lokalizovat služby pro daná období, např. v roce 1992 bylo v čp. 15/965
kadeřnictví
Tyto služby uspořádat do kategorií (kanceláře, gastronomické provozovny, zdravotnická zařízení, …) pro daná období
Pomocí space syntax analyzovat vývoj uliční sítě ve zvolených obdobích, např. 1992, 2004, 2015
Pozorovat a popsat změny, ke kterým v průběhu času dochází a proč
Americké Suburbie
Urbánní = městský
Suburbánní = předměstský
Analýza vývoje suburbií - proměny struktury a ekonomických aktivit
Pojmosloví, vymezení oblasti výzkumu,
rešerše, parametrizacE
Metody
pojmy:
Řád, dodržování uliční fronty
Chaos, souvislá monotematická kulisa
Veřejné stavby
Parafráze na veřejné stavby
Multifunkčnost města
Monofunkčnost předměstí
Pěší svoboda
Automobilová závislost
Navazující ulice
Slepé ulice
Vyšší hustoty s lokálními centry
Souvislá masa nízké hustoty
Suburbie je monofunkční forma zástavby s nízkou hustotou, jejíž obyvatelé/uživatelé jsou závislí
na automobilové dopravě
Instatnt cities je termín používaný pro rozsáhlé, rychle vznikající urbanistické projekty
Retrofitting neboli „přešívání“ je výraz používaný pro renovaci/adaptaci stávajících struktur (např. nákupních center) novým účelům s cílem vytvářet multifunkční místa lidského měřítka vhodná k pěšímu pohybu.
Typy
Co je to centrum a k čemu slouží
Centrem rozumíme střed, místo koncentrace, veřejné místo, otevřený prostor, prostranství (odvozeno od
prosterti ‘prostřít’ ), tržiště (z lat. Forum). Slovo náměstí pravděpodobně vzniklo ze slovního spojení na městě, označující umístění ve středu (obdobně náves - na vsi). Výraz ryn(e)k (zast. ‘náměstí’) či ring (v němčině)
zase naznačují snad kruhový či kompaktní tvar prostoru a jeho vymezenost. Německý výraz Platz, vycházející ze starofrancouzského place (místo, (otevřený) prostor, náměstí) rovněž svým výkladem koresponduje
se slovem centrum.
Je patrné, že účel centra je vyjádřen ve slově, které se používá k jeho označení a od starověku
se tento účel v podstatě nezměnil.
Edge a edgeless cities se už ani nedají zařadit do kategorie suburbs.
Popis
Podkladem pro analýzu je axiální mapa uliční sítě, získaná vynesením os jednotlivých ulic tak, aby se překrývaly. S pomocí softwaru Depthmap4 – vyvíjí se cca
od 80. let 20. století – zjištujeme v daném území hodnoty „integration“ a „choice“
Co činí centrum úspěšným, kvalitním, významuplným
Hypotéza
Místo, kde hodnoty integration a choice korelují pravděpodobně vykazuje znaky
centrality spojené se suburban movement economies (Vaughan et. al., 2010b).
Toto by měla potvrdit také vyšší koncentrace služeb v těchto místech.
Edge Cities jsou aglomerace kancelářských objektů, hotelů, nákupních center a dálnic nedávno
vybudované v suburbánních lokalitách (Garreau, 1991). Edge cities jsou symbolem přesunu bohatství
a kapitálu z center měst na periferie. I přes mix funkcí a relativně velkou výšku objektů jsou edge cities
nositeli nejhorších atributů sprawlu (peacovní příležitosti mimo sídlo, zácpy na hlavních dopravních tepnách.
Edgless Cities jsou rozptýlenější obdobou edge cities, kancelářské budovy, postavené na nejlevnějších pozemcích podél retail stripes nebo v lokalitách s nízkou hustotou zastavění.
Obecněji chápe centrum Lynch (2004), jež používá pojem uzel = strategické ohnisko, do nějž je možné
vstoupit. Jedná se buď o křižovatky, nebo o jiné specifické formy tematické koncentrace s určitou
charakteristikou. Dále rozlišuje 2 typy těchto uzlů: introvertní a estrovertní (Lynch, 2004 s. 79).
Centra jsou pro Lynche nositelem image.
Výsledkem analýzy jsou axiální diagramy (integration i choice se měří jednotlivě) v
barevné škále od červené po modrou. Nejvyšší hodnoty integration i choice jsou
vyznačeny červeně, nejnižší tmavě modře.
First-ring (post-war) suburbs byly postaveny po 2. světové válce pro válečné veterány a jejich
rodiny. Populace je starší než průměr, rasově a etnicky rozmanitá a často narozená v zahraničí. Více
než polovina obyvatel žije v domech postavených mezi lety 1950 – 70, First-ring suburbs byly naplánovány jako plnohodnotné komunity (developer byl zodpovědný nejen za výstavbu domů, ale též vybavenosti).
First-ring suburbs vykazují jistou podobnost s českými suburbiemi.
Slovo agoreúo – mluvím (veřejně) je odvozeno od agorá (náměstí, shromáždění - od ageírō ‘shromažďuji’).
Fórum znamená ‘veřejnost, veřejné místo’ a je odvozeno z latinského forum ‘tržiště’.
Space syntax se zabývá uspořádáním a vzájemnými vazbami prvků/objektů v prostoru a vlivem tohoto uspořádání na užívanost prostorů lidmi. Space
syntax vychází z předpokladu, že kvalita prostředí je dána spíše vztahy jeho prvků,
než kvalitou prvků samotných. (Hillier et. al, 2007)
Choice – pravděpodobnost, že projdeme daným úsekem trasy (a measure of
through-movement potential)
Integration – pravděpodobnost, že daný úsek/místo bude cílem naší cesty
(a measure of to-movement potential) (Hillier; Iida, 2005)
Victorian railway suburbs
Umístění objektu na pozemku v městském respektive předměstském prostředí dle Kriera
Úspěšný veřejný prostor je uživatelsky různorodým místem setkávání a dějištěm aktivit lidí. Automobilová
doprava zde nehraje hlavní roli a důraz je naopak kladen na možnost volného a bezpečného pěšího pohybu
osob. (Gehl, 2002) Úspěšný veřejný prostor je jasně vymezen a je také místem koncentrace ekonomických
aktivit. (Hnilička, 2005 s. 81). Lynch uvádí, že nejlepší centrum je multifunkční, s relativně vysokou hustotou
(zastavění), kde těsně vedle sebe probíhají různorodé aktivity a které je plné lidí všech typů. (1990 s. 392)
Levittown (first-ring suburb)
Tyson´s Corner (edge city)
Route 400 nedaleko Princetonu (edgeless city)
Typy center
Main street/high street – hlavní „nákupní“ ulice na předměstí nebo v malém městě
Tvorbě úspěšných veřejných prostranství musí napomoci také uvědomělé používání strategických a plánovacích nástrojů územního plánování, uvážlivé investice, odpovědné řízení realizační fáze projektů a zabezpečení adekvátní správy a údržby realizovaných prostranství. (IPR, 2014a s. 23)
V suburbánních lokalitách, které se často potýkají s krizí centra by klíčovým mělo být nastolení nové rovnováhy mezi setkáváním, obchodem, prací, bydlením a dopravou. (Gehl, 2002 s. 14)
Commercial stripes (radiály) – velké městské ulice lemované komerčními aktivitami, např. Mix
maloobchodních zařízení, kancelářské budovy, parkoviště, příležitostně bydlení a prázdné parcely.
Ze své podstaty nemohou podněcovat sociální aktivity.
Dle Claye (1973) představují commercial stripes „Typickou krajinu amerických měst“
Shopping center je skupina maloobchodních či jiných komerčních zařízení která je plánovaná,
vybudovaná, vlastněná a udržovaná jako jediná nemovitost a v rámci které existuje plocha pro parkování.
(ICSC)
Regenerace shopping centers spočívá ve stržení většiny nebo celého objektu a v následném nahrazení
funkčně smíšeným „novým“ centrem. Časté jsou také tzv. mall-overs (proměna ve venkovní life-style centre)
(Dunhan-Johnes; Williamson, 2011)
Příklady úspěšných nebo neúspěšných suburbánních center
Paralelou commercial stripe je komerční suburbanizace (Ouředníček, et. al., 2013)
Sběr dat
Po roce 1989 nejsou podmínky pro živnostenské podnikání (výjimky pouze
na základě povolení Národního výboru od roku 82), proto bude možné získat údaje
o lokalizaci služeb až po roce 1991, kdy Živnostenský zákoník opět začal existovat. Evidenci vedou obecní úřady, živnostenské odbory – dnes kontinuita 24 let.
Zkoumány budou dvě suburbie v zázemí Prahy (Jesenice, Dolní Břežany,
Uhříněves?), případně jiné, k nimž bude možné získat potřebné informace.
Vzhledem k překotnému růstu lokalit je možné pracovat s relativně krátkými
periodami vývoje – cca 10 let. Za tuto dobu jsou změny obou sledovaných jevů
již dobře patrné.
High Street v Surbitonu
Pěší ulice v centru Commons, Mashpee, Massachusetts, USA
Výsledkem je komparativní analýza dvou vybraných suburbií, zodpovídající
následující otázky:
Jak ovlivňují významné zásahy do území (městský okruh, supermarket)
integration a choice struktury, polohu centra a koncentraci služeb?
Do jaké vzdálenosti od suburbie ji zásah ovlivní?
Jak se uliční síť vyvíjí v čase (hustota uliční sítě, hustota komunikací, …)?
Jak se v průběhu času mění druh a lokalizace služeb (dominance služeb,
stabilita provozoven, umístění služby dle charakteru – ordinace zubaře
vs. cukrárna, …)
Bluewatter shopping center
Pražské suburbie
Výsledek
Kde integration a choice korelují? Dochází v těchto místech k „posouvání“ centra?
Strip mall nedaleko Wynantskillu
„Belmar´s 100% corner“, Lakewood, Colorado, USA
Centrum Heimstettenu, Německo
Camden Square, Londýn, Velká Británie
tvoří prstenec kolem Prahy. Řada z nich katastrálně ještě spadá do území hlavního města Prahy, další jsou
těsně za jeho hranicí. Jedná se o lokality s převahou obytné funkce (individuální rodinné domy, bytové
domy, řadovky), jejich prostředí má předměstský charakter (viz urbánní vs. suburbánní forma). Pro suburbie
je typické plošné rozlévání do krajiny, absence, nedostatek nebo patologie, veřejných prostranství všech
hierarchií a absence, nedostatečná kapacita či velká vzdálenost určitých typů služeb (škola, školka, …).
Dále nepřívětivost prostředí pro pěší, vysoké náklady na budování dopravní infrastruktury a vlivem překotného vývoje kapacitní problémy technických infrastruktur (kanalizace, ČOV, …). Kvůli nízké hustotě zastavění jsou obyvatelé odkázáni na individuální dopravu (auto), protože zkapacitnění MHD by bylo neekonomické. Na zastavovacích plánech je patrné, že autory nejsou urbanisté, ale developeři, stavební inženýři
a podnikatelé. Výsledkem jsou nekoncepční, málo adaptabilní struktury. Obec často vlastní málo nebo téměř žádné pozemky, proto je vznik nových služeb a veřejných prostranství komplikovaný.
Z demografického hlediska je průměrný věk obyvatel suburbií mírně pod celorepublikovým průměrem.
Z výzkumu Ouředníčka (2012), který se zabývá migrací obyvatel suburbánních lokalit vyplývá, že až 37,5%
obyvatel plánuje návrat do tradičních měst. Jako důvod uvádějí absenci „hustoty událostí a významuplnost
míst“. 37,5% plánuje migraci v rámci suburbánní zóny – současný dům nenaplňuje jejich představu o ideálu. Pouze 25% obyvatel se rozhodne v suburbii zůstat a platí, že s rostoucí délkou pobytu roste i ochota
setrvat. Vyšší preference jsou logicky u osob, žijících v rodinných domech. V pražských suburbiích se nepotýkáme s vysokým zastoupením jiných etnik, jako je tomu např. v USA, avšak vztahy staro a novousedlíků
jsou často problematické.
I přes nastíněné problémy není situace pražských suburbií tragická a výchozí podmínky pro zlepšení
jejich stavu jsou ve srovnání např. s USA optimistické.
Náměstí Na Sádkách, Dolní Břežany, Česká republika
Centrum Jesenice U Prahy, Česká republika
Existuje v suburbiích aktivní parter vedlejších ulic? Pokud ano, do jaké
hloubky?
Mají obytné ulice nižší hodnoty integration a choice? (hypotéza: ano,
protože zde není tolik služeb, takže převažuje pohyb rezidentů)
Space syntax
Přínos
Popis procesu vývoje center a uliční sítě a faktorů které jej ovlivňují
Popis vývoje služeb v čase
Na základě znalosti ovlivňujících faktorů a jejich pozitivních resp. negativních dopadů do území je možné se v budoucnu vyhnout těm negativním.
Space syntax slouží k socio-prostorové analýze sídel a staveb bez ohledu
na jejich velikost či typologii. Průkopníky Space Syntax se v 70. letech 20.
století stali Bill Hillier, Julienne Hanson a tým kolegů z Bartlett School
of Architecture, University College of London. Dnes je Space Syntax používána ve výzkumu, výuce, architektonické a urbanistické praxi po celém
světě.
Space syntax se zabývá uspořádáním a vzájemnými vazbami prvků/objektů v prostoru a vlivem tohoto uspořádání na užívanost prostorů lidmi. Space syntax vychází z předpokladu, že kvalita prostředí je dána spíše vztahy
jeho prvků, než kvalitou prvků samotných. (Hillier et. Al, 2007)
Podkladem pro analýzu je axiální mapa uliční sítě, získaná vynesením os
jednotlivých ulic tak, aby se překrývaly. S pomocí softwaru Depthmap4 –
vyvíjí se cca od 80. let 20. století – zjištujeme v daném území hodnoty
„integration“ a „choice“
Výzkumem využívajícím tuto metodu bylo například dokázáno, že:
Trajektorie pohybu osob v prostoru je dána jeho prostorovým uspořá
dáním;
(Ne)bezpečnost místa je ovlivněna tím, jak je navrženo;
Ve městech existuje přímá souvislost mezi prostorovou segregací
a sociálním znevýhodněním.
Výzkumem space syntax se kontinuálně zabývá The Bartlett Space Syntax
Laboratory.
Přínos
Uliční síť stejného sídla ve dvou různých časových obdobích
(ilustrační obr.)
Axiální mapy - výsledek analýzy pomocí space syntax (ilustrační obr.). Provádí se samostatně
pro daná období i hodnoty integration and choice
Choice – pravděpodobnost, že projdeme daným úsekem trasy (a measure
of through-movement potential)
Integration – pravděpodobnost, že daný úsek/místo bude cílem naší cesty
(a measure of to-movement potential) (Hillier; Iida, 2005)
Výsledkem analýzy jsou axiální diagramy (integration i choice se měří jednotlivě) v barevné škále od červené po modrou. Nejvyšší hodnoty integration i choice jsou vyznačeny červeně, nejnižší tmavě modře.
Tabulka různých kategorií služeb (ilustrační obr.)
Axiální mapy - výsledek analýzy pomocí space syntax (ilustrační obr.). Provádí se samostatně
pro daná období i hodnoty integration and choice
Vyvarovat se realizaci nevhodného záměru, který bude mít negativní
dopad do území
Možnost pozorovat, jak se konkrétní prostor mění v čase a určit
vlivy, které tyto změny iniciují
Lepší přístup k procesu regenerace spočívá v možnosti posoudit
optimálnost navrhovaného řešení
POužití v praxi
Space syntax byla úspěšně použita při redesignu řady slavných veřejných
prostorů, např. úpravě Trafalgar Square (Norman Foster Architects) či
Nothingham Old Market Square (Gustavson Porter) (Hillier 2007 s.viii).

Podobné dokumenty

Napodobování Ježíše Krista za ,,času klidu"

Napodobování Ježíše Krista za ,,času klidu" pracovat sami na sobě - ve smyslu hledání své role mezi lidmi, při hledání toho, v čem můžeme být užiteční pro druhé - pokud sami sebe neznáme.

Více

Kapitola 17. Kognitivní sémantika

Kapitola 17. Kognitivní sémantika Zločinnost stoupá. Počet vydávaných knih se každým rokem zvyšuje. Tyto akcie už zase spadly. Náš prodej se za minulý rok snížil. U nich dostanete vyšší úrok. Naše finanční rezervy by už ani nižší b...

Více

Jaká je budoucnost kombinované dopravy?

Jaká je budoucnost kombinované dopravy? Dopravní noviny uvádí, že jejich systematické budování na území České republiky mělo probíhat před dvaceti lety. Celá republika je v současné době přímo prošpikována stovkami logistických center, k...

Více