z obsahu: Polská sběrná linka Praha

Transkript

z obsahu: Polská sběrná linka Praha
KOSTKA
firemní časopis společnosti BOHEMIA CARGO s. r. o.
z obsahu:
3/2015
Polská sběrná linka Praha - Wrocław
Něco čísel
Rosteme …
Certifikát ISO jsme obhájili
Výroční zpráva za rok 2014
Děčínský půlmaraton
Zápisky ze Sumatry
TITULNÍ FOTO: trocha přírody u logistického skladu v Děčíně
www.bohemiacargo.cz
Úvodník
Sběrná
ÚVOD služba
vcelku rozumné řešení daňových Podle tlaku odborářů na zvýšení py. Navzdory růstu životní úrovně
úniků. Argumenty některých podni- mezd bez vazby na růst produktivity ve třetím světě je v Evropě život
díky sociálním dávkám mnohem
katelů, že by kvůli tomu někdo mohl to vypadá, že asi ne.
zkrachovat, se mi zdají být trochu Štěstí, že alespoň ČNB se nedá pří- lepší a dlouho ještě bude. Jednou
přehnané. Přehnaná je však také liš ovlivnit hlasem lidu na levnou do- z variant přistěhovalectví je moždomněnka, že by v boji proti nepo- volenou a drží stále kurz koruny tak, nost podstatně omezit evropský
ctivosti měli udávat trend zrovna aby odolala číhající cenové deflaci. sociální stát. Kdyby chtělo Česko
Také ministr financí snad uhájí plá- využít situace, mohlo by začít láChorvaté a Češi, ale budiž.
Poslední červnové dny měly být po- novaný deficit státního rozpočtu na kat vybrané imigranty na zvyšování
slední možností dohody Řecka s vě- 70 mld. Kč, i když mohl být již dáv- úrovně chybějících profesí, např.
› PO, ST,
České
republiky
řiteli, finančníky a EU o podmínkách
no PÁ
nižšíz nebýt
oranžové
štědrosti. konstruktérů, programátorů, lékařů
zabraňujícím státnímu bankrotu.
Posledním
parádním
kouskem
jsou a dalších potřebných.
› PO, ST, PÁ z Polska
Přeji si, aby dohoda byla uzavřena volné placené dny pro státní úřední- Dost bylo filozofování, zpět do
a Řecko nezkrachovalo, protože by ky na vyřízení osobních záležitostí. BOHEMIA CARGO s.r.o.. V této
to mohlo nepříznivě pohnout ekono- Úředníci budou tak mít víc volna než Kostce se dozvíte opět něco noviti, kdo je platí.
mikou v EU, kam čile exportujeme.
nek z našich provozů a nechybí ani
Poučíme se z řeckého socialistic- Problematika běženců, uprchlíků odlehčené čtivo na prázdniny.
› Po odjezdu
sběrné
linky následující
pracovní
den
a imigrace
ale s určitostí
nebude Hezké
čtení, odpočinkovou
dovolekého příběhu, kde se dobře rozdává
u konce ani spříjemci
končícím létem.
Po- nou
ze stále se zvyšujících úvěrů a ke
kdekonečnému
v druhém
státě.
a příjemné léto Vám přeje
chce většina obyvatel být státními roste-li životní úroveň v Africe a Asii
zaměstnanci s očekávaným důcho- dosavadním tempem, bude přibývat
Jan Kučera st.
dem vysoko nad českými poměry? i potenciálních emigrantů do Evrojednatel společnosti
ČESKO - POLSKO
PRAVIDELNÉ ODJEZDY Z TERMINÁLŮ
Události a problémy, které probíhaly a vrcholily v době, kdy jsem psal
tento úvodník, budou, až budete číst
toto letní číslo Kostky, již pravděpodobně vyřešeny a mnohé ukončeny.
Také léto již bude v plném proudu.
Elektronická evidence tržeb bude
již rozhodnuta a mně se to jeví jako
DODACÍ LHŮTA
CENOVÉ NABÍDKY - KONTAKT
Co se u nás děje:
+420 272 653 288
Polská sběrná linka: nově mezi městy Praha a Wrocław
+420 730 189 806
Od 30.6.2015 přesouváme zajišťování polské sběrné služby v rámci našich poboček z Brna do Prahy.
[email protected]
Sběrnou linku mezi Polskem a Čes- portfoliem zásilek mířících do Polkou republikou provozujeme od pod- ska, avšak jejich převoz na brněnzimu roku 2014. Náš polský part- ské depo není efektivní.
ner byl v té době vnímán polským Ve stejné době i polský partner ve
dopravním trhem jako etablovaný své zemi zaznamenal nárůst poposkytovatel dopravních služeb ptávek přepravy kusových zásilek
kusových zásilek do České repub- s dodáním do Prahy a okolí. (Česká
liky a na Slovensko. Proto volba republika je pro Polsko po Němecpáteřní mezinárodní linky vycházela ku druhým největším obchodním
z možností synergie zásilek z větši- partnerem). Na počátku tohoto
ny dodaných polskou stranou. Lin- roku jsme se po hlubší společné
kový sběrný kamion byl tedy nasa- analýze vývoje trhu dohodli na pozen mezi depa Czechowice a Brno.
stupné změně mezinárodní linky: od
Systematická činnost našeho ob- května exportní sběrný kamion odchodního týmu věnovaná uplatnění jíždí z depa v Praze směr Wrocław.
produktu sběrné služby Polsko po- Opačným směrem, tedy na trase
stupně čím dál silněji ukazovala, že Wrocław – Praha poprvé vyjede dne. Následující den probíhá do- dodání k příjemci třetí pracovní den,
www.bohemiacargo.cz
› SVĚŘTE
DO RUKOU
ODBORNÍKŮ
tedy v následující
den po doručení
výraznější pozici na dopravním
trhu 30. června 2015.
ručeníSVŮJ
zásilek NÁKLAD
ve všech regionech
máme možnost zaujmout u firem ve Organizujeme odjezdy z terminálů obou zemí. V případě vyzvednutí zboží na rozvozový terminál.
středních Čechách a v našem tra- 3x týdně, konkrétně v pondělí, ve zboží u odesílatelů v úterý, čtvrtek
Mgr. Martin Mach
dičním severočeském regionu. Zde středu a v pátek v dopoledních hodi- a pátek (tedy den před odjezdem
produktový specialista LTL
již disponujeme nezanedbatelným nách s příjezdem do 16:00 stejného mezinárodní linky) garantujeme
WROCLAW
PRAHA
Něco čísel
První pololetí roku je obvykle časem zpracovávání loňských výsledků a vede i k tomu, že porovnáváme
jednotlivá léta i přes různá čísla. Stává se mi, že když někomu představuji naši firmu, zmíním i to, že jsme
schopni zajistit dopravu v podstatě po celém světě. To mě také v souvislosti s již zmiňovanou fakturací
vedlo k myšlence podívat se na to, v kolika zemích máme zákazníky.
A není to úplně nezajímavé. Mezi
lety 2010 a 2014 jsme zasílali faktury za služby do celkem 54 zemí.
V roce 2010 do 27 zemí, 2011 do
25, 2012 do 30, 2013 do 33 a v roce
2014 do celkem 35 zemí. Z uvedeného je zřejmé, že ne všichni zahra-
www.bohemiacargo.cz
niční zákazníci se k nám vracejí, ale
přesto je vidět růst naší působnosti.
V roce jsme vystavili faktury nově
do Maroka a Gruzie.
A když jsme u těch čísel, tak
o množství zajištěných přeprav
a služeb vypovídá i počet vystave-
ných faktur, který je ve stejných letech 19 600, 20 500, 18 500, 22 000
a v roce 2014 bylo vystaveno 25 400
faktur.
Ing. Jaroslav Staněk
finanční ředitel
Rosteme …
V Kostce se pravidelně objevují informace o tom, jak naše firma roste.
Nejenom růstem obratu, počtem zaměstnanců, ale i zřizováním nových
poboček, skladovacích kapacit. Aktuálně jsme se významně rozrostli
i plošně, když jsme ve veřejné dražbě vydražili přilehlý děčínský areál
společnosti Četrans a.s..
Až budou skončeny všechny formality, zvětší se naše plocha
v Děčíně o cca 62 tis. m2, což
společnosti umožní řešit některé aktuální rozvojové programy
a ponechá i prostor pro další rozvoj
v budoucnosti.
Ing. Jaroslav Staněk
finanční ředitel
Certifikát ISO jsme obhájili
Před několika málo dny jsme úspěšně absolvovali kontrolní audit společnosti DEKRA Certification a tím jsme pro další období obhájili platnost
certifikátu, který dokládá, že náš systém řízení odpovídá požadavkům definovaným v normě ISO 9001: 2008.
Tak dobře. Je to určitě dobrá zpráva. Je to ale vůbec k něčemu dobré?
A o čem ty normy ISO vlastně jsou?
Věřím, že tuto otázku, jen zdánlivě
postrádající smysl si položí řada
našich spolupracovníků. Ten čas
jak známo strašně letí. A od prvního
vzepětí sil a získání prvního certifikátu ISO s mezinárodní platností již
uplynulo 13 let. V tomto dlouhém
období jsme certifikát několikrát
získali (vždy, když se musely zavést do interního systému úpravy
plynoucí ze změny norem ISO)
a několikrát úspěšně obhájili. Je
také třeba uvést, že se v tomto období na přípravě všech podkladů
a úspěšném průběhu auditu aktivně
podílelo stále méně našich lidí a je
tak logické, že všeobecná znalost
této problematiky poněkud upadla.
Tedy dobrý důvod si stručně připomenout „co to to ISO vlastně je“.
Normy ISO jsou mezinárodně platné
normy vydávané organizací pro normalizaci (International Organization
for Standardization) a bylo jich již
vydáno mnoho tisíc. Mimořádné
postavení mezi nimi má systémová
norma ISO 9001 pro systém managementu kvality (QMS). Samotný
princip normy je celkem jednoduchý. Vedení firmy stanoví své cíle
a plány v oblasti kvality produkce
nebo služeb které poskytuje a tyto
jsou postupně pomocí nastavených
procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena, aby
společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu a zlepšení.
Norma se zabývá principy řízení
dokumentace, lidských zdrojů, in-
frastruktury, procesy komunikace
se zákazníky, hodnocením dodava-
telů, měřením výkonnosti procesů
a ověřování účinnosti systému se
také opírá o interní audity za účelem získání zpětné vazby pro vedení
společnosti. Z uvedené velmi stručné charakteristiky ISO 9001 plyne,
že je páteří celého systému řízení
firmy, a že její správná implementace a trvalé udržování efektivní
funkčnosti napomáhá významnou
měrou k dosahování dobrých hospodářských výsledků i celkovému
postavení na trhu a pozitivnímu
vnímání zákazníky.
Takže ještě jednou. Dne 29. května
2015 prošla naše společnost úspěšně všemi úskalími kontrolního auditu dle ISO 9001:2008 a úspěšně
tak obhájila certifikát z minulého
roku. Je jen správné veřejně ocenit pracovní přínos několika z nás,
kteří se o tento úspěch především
zasloužili: Petra Filipi, Jiří Šindler,
Jiří Ullmann, Roman Kovařík, Jan
Chadima.
Ing. Luboš Jánský
manažer kvality
Výroční zpráva za rok 2014
Je pololetí, jsou sečteny všechny
plusy a mínusy loňského roku, na
finanční úřad je odevzdáno daňové
přiznání, a to je také čas, kdy v naší
společnosti zveřejňujeme výsledky
ve výroční zprávě.
Přestože je to povětšinou přehled
čísel a vysvětlujících textů, věnujeme pozornost i její grafické
podobě. Je to přece jen i určitá
prezentace úrovně firmy, stejně
jako nejrůznější marketingové
tiskoviny nebo webové stránky.
Nový jednotný vizuální styl, který
se promítá právě v tomto aktuálním vydání Kostky, jim nyní dávají
grafici z Chráněné grafické dílny
Slunečnice, která zaměstnává hendikepované.
Výroční zpráva za rok 2014 prá-
vě vyšla a ke komu se nedostane
naší distribuční cestou, může si
o její zaslání požádat třeba na naší
e-mailové adrese:
[email protected]
Ing. Jaroslav Staněk
finanční ředitel
www.bohemiacargo.cz
Představujeme naše zákazníky:
STAP a.s.
Je již zaběhnutým zvykem, že se na
tomto místě zmiňujeme o některém
z našich zákazníků a většinou jsou
to ti, se kterými máme už letitou
a rozsáhlou spolupráci. Dnes bych na
tomto místě naopak rád představil
zákazníka, s nímž sice v určité míře
spolupracujeme, ale víc se snažíme
tuto spolupráci stabilizovat a rozšířit.
Tedy dá se přeneseně říct, že klepeme
na dveře, které nejsou zatím otevřeny
tak, jak bychom si přáli. Touto firmou
je STAP a.s. Vilémov. A protože se
jedná o tradiční firmu s dobrým a známým obchodním jménem, je pochopitelné, že o spolupráci velmi stojíme.
Značka STAP vchází do podvědomí
svých zákazníků již od roku 1948,
kdy vznikla spojením několika malých
výrobců v oblasti Šluknovska. V socialistické éře se samozřejmě jednalo
o mnohem větší výrobní podnik, ale i
dnes zde nachází uplatnění bezmála
300 zaměstnanců různých profesí.
Však se STAP také řadí mezi přední
evropské výrobce stuhařských výrobků a zdrhovadel. Zajímavou skupinou
výrobků jsou mezinárodně patentované stuhy a popruhy smart STRAP
Statistiky
www.bohemiacargo.cz
s vetkanými optickými vlákny (smart
textil). Ty jdou oproti běžným reflexním prvkům, která má STAP rovněž
v sortimentu, ještě dál a to hlavně tím,
že nemusí být nasvíceny (např. světly
aut), aby chodec či cyklista byl včas
spatřen.
A že se zde vyrábí veskrze kvalitní zboží, o tom svědčí hlavně skutečnost, že
odběratelé STAPu jsou kromě Evropy
i z USA, jižní Ameriky a Japonska.
Stuhařské výrobky směřují, kromě
tradičních odběratelů z oblasti textilní a obuvnické výroby, dnes také do
automobilového průmyslu. Aby STAP
obstál v dnešní konkurenci, musí
k tomu mimo spousty jiných věcí mít
i odpovídající technické a strojní zázemí.
Je radostí pro každého návštěvníka
továrny ve Vilémově vidět dílny plné
moderních tkalcovských stavů. A kdo
se do dílen nedostane, jistě ocení
nově opravený a udržovaný areál. Už
z toho je patrné, že majitelé mají ke
své továrně vztah a příkladně o ni
pečují.
Zkrátka STAPu se daří a teď jen,
aby se alespoň takto dařilo nám ve
STAPu. Usilujeme se o to již dlouho
a hned tak se nevzdáme, protože
už dva tísíce let se v Bibli se píše,
že ,,… a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. “ / Mt - 7.8. (Zde jsem si dovolil
citaci bez souhlasu autora, snad zítra
nebude tlouct na dveře OSA! )
Jiří Šindler
obchodní ředitel
KOSTIČKY
Osobní výběr z pozitivních tiskových zpráv
■ Emise plynů nevzrostly poprvé za 40 let
Emise plynů způsobujících skleníkový efekt za rok 2014 nenarostly,
některé zdroje uvádí, že se dokonce snížily. Dle údajů Mezinárodní
energetické agentury se emise oxidu uhličitého v loňském roce
nezvýšily historicky poprvé za posledních 40 let. Tyto změny nejsou
přímo spojeny s poklesem ekonomické produkce ve většině vyspělých
zemí světa, ale se stále se zdokonalujícími metodami získávání
elektřiny z obnovitelných zdrojů.
■ Českým textilním a oděvním firmám se blýská na lepší časy
Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu zveřejnila
zprávu informující o růstu tržeb českých textilních a oděvních firem.
Jejich zisk byl loni 51 miliard, což představuje zvýšení o 8,4 procent.
Na růstu se podílí zejména textilní průmysl. U obou oborů je zásadní
zahraniční export.
Ze světa logistiky:
Mýtné brány by měly sloužit k měření rychlosti
Mýtné brány by do budoucna měly sloužit i k postihování řidičů nedodržujících
povolenou rychlost nebo pro účely vysokorychlostního vážení kamionů. Problémy s nebezpečným překračováním povolené rychlosti vidí ministerstvo dopravy
především v místech stavebních uzavírek na dálnicích. Na setkání s novináři to
řekl ministr dopravy Dan Ťok.
Německo zákonem o minimální mzdě porušuje pravidla EU
Evropská komise dospěla k závěru, že Německo aplikací svého zákona o minimální mzdě na dopravce porušuje pravidla Evropské unie. Komise to oznámila
v polovině května s tím, že kvůli problematice, na kterou si výrazně stěžovali
i čeští autodopravci, s Německem zahájila řízení pro porušení evropského práva.
Berlín byl vyzván, aby se k námitkám do dvou měsíců vyjádřil.
Za výjimky ze zákazu jízd kamionů se platit nebude
Výjimky ze zákazu jízd kamionů zpoplatněny nebudou. Sněmovna v souladu se
stanoviskem vlády totiž zamítla předlohu Ústeckého kraje, jež by úhrady za jejich
vydávání zavedla. Ústecký kraj navrhoval zpoplatnit vydávání výjimek z tkz. víkendových zákazů jízd těžkých nákladních vozidel po dálnicích a silnicích I. tříd.
V červnU se začne projednávat EIA na jez v Děčíně
Posouzení dopadu výstavby děčínského jezu na životní prostředí (EIA) začne
v červnu. Posuzování dokumentace, do kterého by ministerstvo životního prostředí (MŽP) chtělo zapojit zainteresované partnery z Německa, může trvat celý
rok. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec.
■ Co pozitivního přináší rok 2015?
Zhruba 7 miliard lidí i nadále žije na naší planetě, každý den bezpečně
vzlétne a přistane 50 tisíc letadel a vědci denně vynalézají nové léky
nebo léčebné postupy proti nemocem. K tomu všemu se českým
zdravotníkům zvednou platy, zlevní se léky i knihy a obce začnou třídit
bioodpad. A česká ekonomika stále roste a roste.
■ České sklářství je opět na vzestupu
Z nejrůznějších statistik a prohlášení zástupců sklářských firem
vyplývá, že se jedno z našich tradičních odvětví vrací na výsluní.
Sklářské společnosti jsou zahlceny zakázkami, počet zaměstnanců
v oboru přibývá a tržby se zvyšují. Metaforicky je možné říci, že se
českému sklářství navrací třpyt předchozích let.
■ Automatický systém tísňového volání schválen ve všech
vozech od roku 2018
Všechna nově vyrobená auta v EU budou od jara 2018 vybavena
speciálním bezpečnostním systémem eCall, který v případě nehody
automaticky zavolá pomoc.
■ Britská vláda zaměstná mladistvé bez práce
V případě, že nebude kdokoliv ve věku 18 – 21 let studovat, pracovat
či se jakýmkoliv jiným způsobem vzdělávat, musí po šesti měsících
začít pomáhat místní komunitě. Anglická vláda razí pravidlo: pokud
člověk neustále bere, musí také dávat nazpět.
■ Počet lidí nově nakažených virem HIV klesl v Indii o 57%
Počet lidí nově nakažených virem HIV, který je přenosný krví nebo
nechráněným pohlavím stykem, klesl v Indii o 57%. O 25% se za
poslední desetiletí také snížil počet úmrtí na tuto chorobu.
V současné době je v Indii virem HIV nakaženo přes dva miliony lidí.
Nejvíce nakažených je ve státech Manípur, Mizóram a Dillí.
Rakousko chce, aby Brusel přezkoumal německé mýtné
Rakousko se obrátilo na eurokomisařku pro dopravu Violetu Bulcovou, aby přezkoumala, zda mýtné, které v příštím roce začnou platit všichni majitelé osobních
aut na dálnicích v Německu, není v rozporu s unijními předpisy. Odvolává se při
tom na odborný posudek, z něhož vyplývá, že jde o diskriminaci cizinců. Informovala o tom agentura DPA.
Evropská komise (EK) schválila Operační program Doprava
pro období 2014 – 2020
České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125
miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí
o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které
ministerstvo EK předložilo.
Přes Alpy jezdilo méně kamionů a více nákladních vlaků
Doprava procházející Alpami v roce 2013 jen mírně narostla ze 190,1 na 191,3 milionů tun. Uvádějí to statistiky o silniční a železniční dopravě v alpském tranzitu,
jež se odvolávají na údaje ministerstev dopravy Rakouska, Francie a Švýcarska.
Přitom dochází k rozdílnému vývoji: silniční nákladní doprava poklesla ze 127,2
(2012) na 126,1 milionů tun, zatímco po kolejích se přepravilo 65,2 milionů tun
proti 62,8 milionům (2012). Z tohoto zvýšení připadl největší díl na Švýcarsko –
na jeho kolejích se přepravilo 25,2 milionů tun zboží. Je to o 1,5 milionu tun více
než v roce 2012. K mírnému zvýšení v nákladní dopravě Rakouska po železnici
(z 35,8 na 36,3 milionů tun).
Zisk ČD Cargo v roce 2014 byl 725 mil. Kč
Zisk před zdaněním společnosti ČD Cargo ze Skupiny ČD (České dráhy) v roce
2014 byl podle českých účetních pravidel 725 mil. Kč. Dle mezinárodních standardů byl zisk 1,153 mld. Kč. V roce 2014 ČD Cargo přepravila 68,8 mil. tun zboží.
Objem meziročně poklesl o 2%. Segment nákladní dopravy Skupiny České dráhy
vykázal v roce 2014 čistý zisk 877 mil. Kč. Předseda představenstva ČD Cargo
Ivan Bednárik dodal, že meziročně zisk vzrostl o 124 mil. Kč.
ŠKODA AUTO testuje drony pro logistiku
ŠKODA AUTO ve spolupráci s odborníky testuje a zkoumá možné nasazení dronů
v logistice značky. Na dotaz ČIANEWS to potvrdil mluvčí David Šikula.
Z tuzemského tisku sestavil : Jan Kučera st.
jednatel
www.bohemiacargo.cz
Různé:
Narozeniny slaví:
Muchna vladimír
Mach Martin Mgr.
krejčík jiří
jánský luboš ing.
přibyl roman
Mašek petr
Mžourek Miroslav
luková hana
bláha Milan
drbal josef
váňová petra
11.06.
13.06.
15.06.
16.06.
17.06.
20.06.
22.06.
25.06.
06.07.
10.07.
12.07.
děčín
děčín
děčín
děčín
děčín
děčín
děčín
děčín
děčín
brno
děčín
zavoral vítězslav
stránský radek
potměšil václav
nistor pavel
konfrštová veronika
horák Martin
štěchová drahomíra
slámová zdena
novák oldřich
turková věra
17.07.
19.07.
26.07.
28.07.
30.07.
02.08.
06.08.
09.08.
10.08.
19.08.
děčín
Ústí n/l
děčín
děčín
děčín
děčín
praha
děčín
děčín
praha
Gratulujeme!
Děčínský půlmaraton
V den státního svátku 8. května se v rámci děčínského RunFestu pořádal zároveň také první ročník půlmaratonu. Naší firmu reprezentoval Jan
Kučera starší, kterého jsme požádali, aby se s námi podělil o své dojmy.
jaká byla atmosféra závodu
a kudy vedla trať?
Bylo nádherné slunečné počasí a na
místě startu, v zámeckém parku, probíhaly rámcové závody pro děti, rodiny
a závod na 5 km již celé dopoledne.
Atmosféra i prostředí bylo báječné
a přesně v poledne byl odstartován hlavní závod na 21 km. Trasa vedla podél
Labe na cyklostezce do Těchlovic a zpět.
jak se vám běželo?
Nejsem zvyklý běhat na tvrdém podkladu a cyklostezka je hladký asfalt.
Z toho jsem měl trochu obavy, protože já navíc asi rok běhám v botách na
takzvaný bosoběh, což je ultratenká
podrážka bez tlumení. No ale dopadlo to dobře a běželo se mně docela
v pohodě, samozřejmě že před cílem
již trochu docházely síly.
no tak nám povězte,
jak jste se umístil?
Doběhl jsem v čase 2 hod 17 minut,
což není žádná velká sláva. Plánoval
jsem si čas rychlejší asi o 10 minut,
ale byl jsem s výkonem spokojený. Za
mnou doběhlo dalších asi 15 běžců
a běžkyň. Protože si tento závod hraje
na věkové kategorie, tak si představte, že ač jsem byl v kategorii 60+ i poslední, dostal jsem vítěznou cenu. Byl
jsem totiž jediný závodník.
běh je nyní velmi populární,
je to zdravý sport?
Běh je po chůzi nejpřirozenějším a nejjednodušším pohybem pro člověka.
Navíc k němu nepotřebujete žádné extra vybavení, stačí trenky, tričko a boty.
Zdravým se běh stává, pokud běháte
pravidelně v přírodě, nejlépe v lese
a na tvrdém povrchu pouze jednou
za čas nějaký ten městský běh. Na to
aby člověk mohl běžet maraton, tedy
4 hodiny bušit nohama do tvrdého
povrchu, musí mít moc, moc natrénováno.
gratulujeme ke skvělému výsledku
a děkujeme za rozhovor!
Makléřské historky
Čas neskutečně letí. Dovolte mi podělit se s Vámi o jednu úsměvnou příhodu z mých pojišťováckých začátků, na
kterou do smrti nezapomenu.
Vyrazila jsem tehdy s kolegyní do
okolních obcí konvertovat pojištění rekreačních objektů. Po několika návštěvách u klientů jsme se usadily v místním pohostinství, abychom doladily
smlouvy a občerstvily se před návratem. Samozřejmě náš pohyb vozidlem
zn. Škoda s logem ČP, st.p. (kdysi tu
jiná pojišťovna nebyla ) nezůstal bez
povšimnutí místních obyvatel a jak to
tak bývá, páni pivaři u vedlejšího stolu
si nás začali dobírat.
Mě bylo tehdy 25 let a občas mě poléval ruměnec, zato kolegyně (statná
a jadrná žena ve věku mé maminky)
se absolutně nenechala vyvést z míry.
V klidu si urovnávala smlouvy a popíjela kávu. Až se jeden hrdina osmělil
a začal svůj monolog, jak on má vše
pojištěno dobře a levně a jak u něj
nemáme klepat, že na nás pošle psy
apod. Zřejmě chtěl upoutat pozornost
věrných posluchačů, ale to co následovalo, jistě nečekal. Když jsme nere-
agovaly, obrátil se přímo na kolegyni a
začal si jí dobírat. „A uměla byste mi
pojistit manželku proti nevěře? A úrodu? A co játra proti cirhóze, to umíte? A
tchyni, aby na mě neštěkala?“ Padalo
hodně dotazů, až přišel ten poslední.
„A uměla byste mi pojistit přirození?“
V ten okamžik zřejmě pověstný pohár
trpělivosti přetekl. Kolegyně vstala,
mile se na něj usmála a s grácií sobě
vlastní mu odpověděla: „Milý pane,
umíme pojistit skutečně skoro nemožné, ale pamatujte si - pojišťujeme jen
věci živé, nikoli chcíplé!“
Poté jsme vítězně vypochodovaly ze
dveří a hlasitý smích místních štamgastů jsme slyšely ještě při nastupování do auta.
Škola života je pravdivá a bývá tím
nejlepším učitelem! Já už se dnes
nečervenám. A také vím, že ačkoli je
dnes možné pojistit téměř cokoli, ještě
to neznamená, že je to také pojištěné
dobře!
Přeji všem hezké léto a hodně zážitků
z dovolené.
Jitka Landová
prokuristka ALP
Kdo je kdo?
Zápisky ze Sumatry
Minulým cestovatelským článkem o Indii jsme s exotikou zdaleka neskončili! I tentokrát pro Vás máme jednu lahůdku. No uznejte sami, kdy
jste byli naposledy na Sumatře? Kuba Kamenický letos na jaře!
Proč zrovna dovolená v Indonésii
na Sumatře? Na tuto otázku mám
jednoduchou odpověď. „Kdo nezkusí, neví.“ Také se říká „kdo nezkusil asiatku, neví co je dokonalý
sex.“ O tom tady ale psát nebudu,
nebojte!
Jak jsem se k Sumatře
vlastně dostal
Výběr nebyl zrovna náhodný a při
rozhodování, kde trávit svou dovolenou, hrál hlavní roli můj dlouholetý kamarád František Příbrský.
Pracuje na Sumatře jako koordinátor projektu Kukang, který osvětlím
níže. Ve dvou, s mým kamarádem
Honzou, jsme se tedy této výzvy
chytli, koupili letenky a 7. února
vyrazili směr pražské letiště, poté
Dubaj, Kuala Lumpur a nakonec Kuala Namu. Úmorná cesta o 11300
kilometrech trvala asi 38 hodin.
Pobyt
Vyčerpáni jsme se ubytovali u Franty, odpočinuli si a vyrazili do místní
restaurace „U Bambusáka“, kam
jsme chodili na večeře nejčastěji,
protože nikdo neumí udělat rýži na
tolik způsobů jako on. Druhý den
začalo zkoumání místní kultury
a obyvatel. V Medanu, což je indonéské velkoměsto a hlavní město
severní provincie Sumatra jsme
zažili Nový Čínský rok ve znamení
kozy. Navštívili jsme národní park
Gunung Leuser, který je jednou
z největších rezervací fauny a flóry
v jihovýchodní Asii a v jeho deštných pralesích se ukrývají 4 ze
světově nejohroženějších druhů
zvířat. Na přelomu století zde žilo
odhadem 500 sumaterských tygrů,
100 dvourohých nosorožců, 300
sumaterských slonů a asi 5000
orangutanů. V Bukit Lawangu, kde
bylo dříve největší centrum pro
orangutany (nyní jsou všichni vypuštěni do přírody) jsme strávili tři
dny. Cesta džunglí ve velmi nebezpečném a náročném terénu navíc
s 8 kilovou krosnou a 100% vlhkostí vzduchu mě nejednou dohnala
na dno sil. Stal jsem se také obětí
pavoučího kousnutí, po kterém mě
začalo brnět zápěstí, až jsem nakonec necítil pravou ruku vůbec. Naštěstí vše po půl hodině odeznělo.
Zpáteční cestu jsme měli v plánu
sjíždět po divoké řece na raftech
a abychom si ukrátili volnou chvíli,
skákali jsme z 6 metrové skály do
řeky, kde jsem si šikovně narazil
pánev o dno.
Po těchto náročných dnech jsme
dostali příležitost odpočinku na
turisty nejvyhledávanější pláži Kuta
Beach na Bali. Ubytovali jsme se na
hotelu Citadines, který byl pár metrů od pláže, kde jsme trávili 5 klidných dní a vyzkoušeli si surfování.
Sopky
Velkou podívanou byl výbuch sopky poblíž Berastagi, která při své
poslední erupci v únoru 2014 zabi-
la 14 lidí a 15 000 obyvatel v okruhu 5km bylo evakuováno. Byli jsme
vzdáleni cca 20 kilometrů od výbuchu a přesto jsme sílu vulkánu cítili
na vlastní uši. Pár hodin po erupci
jakoby začalo sněžit a krajinu pokryl šedý prach. Na aktivní sopky je
uvalen přísný zákaz vstupu a navíc
by to okolní teplota ani neumožňovala. Alespoň jsme tedy navštívili
vrchol jedné z neaktivních sopek,
kde jsou poblíž kráteru malé skalní otvory, kudy neustále vychází
vulkanická síra jenž vydává dost
nepříjemný zápach.
Indonésie vs. Evropa
Indonésané jsou velmi příjemní, přátelští a ochotní lidé. Běž-
ně se s vámi na ulici dají do řeči
a ptají se, jak se máte, odkud jste
a chtějí vám všemožně pomoci.
Pro mnoho Indonésanů jste první
bílý člověk, kterého vidí na vlastní
oči. Stalo se mi dokonce i to, že ke
mně přišla úplně cizí žena s miminkem a poprosila mě, jestli bych si
její dítě nevzal do ruky a nevyfotil
se s nimi. Se smíchem dodala, že jí
přátelé budou závidět, až si z nich
udělá legraci, že má bílého muže.
Před školou za mnou utíkaly skupinky studentek a chtěly si na mě
sáhnout a vyfotografovat se. Hned
jsem byl celebritou na Indonéském
Facebooku. Pravdou ale je, že americký styl života Indonésany spíše
kazí. Je pochopitelné, že životní
styl plný přebytků přitahuje lidi v
zemích třetího světa, jako je právě
Indonésie.
- Outloně váhavého Nycticebus
coucang. Součástí projektu je
rehabilitace zabavených outloňů
z černých trhů se zvířaty a vzdělávání místních komunit o problematice nelegálního obchodu se
zvířaty. Cílem projektu je ochrana
tohoto druhu a oslabení nelegálního obchodování s chráněným
outloněm váhavým v regionu Severní Sumatra. Outloni váhaví mají
v současné době podle Červeného
seznamu ohrožených druhů IUCN
přidělen status zranitelný tzv. “absolutně chráněný druh.“ Měl jsem
tedy možnost být přímo v centru
dění tohoto projektu, kde jsem se
dozvěděl spoustu věcí ohledně
této problematiky. Během 14 denního naučného programu jsem měl
možnost poznat spoustu nových
českých i místních přátel.
www.kukang.org promo video o projektu Kukang můžete vidět na youtube po zadání hesla „nakopni me“
Něco málo o projektu Kukang
Vedoucí týmu je Ing. František Příbrský (člen organizace ISCP a Lestari o.s.). Projekt Kukang funguje
pod záštitou indonéské organizace
ISCP. Hlavním partnerem celého
projektu je ZOO Liberec a hlavním
partnerem projektu Kukang ZOO
Ostrava. Kukang je indonéský název pro chráněný druh poloopice
Dvouměsíčník KOSTKA vydává pro své obchodní partnery a zaměstnance společnost BOHEMIA CARGO s.r.o.
Tel.: +420 412 432 111, Email: [email protected], Redakční rada: Petra Filipi, Ing. Jan Kučera ml.
www.bohemiacargo.cz
Sumatra očima Jakuba Kamenického

Podobné dokumenty

Dáma s kolem - Institut interní komunikace

Dáma s kolem - Institut interní komunikace letošního roku, přeorganizovali centrálu v Praze, adaptovali stovky nových kolegů, snižovali náklady a zvyšovali efektivitu, vyřídili miliony hovorů na klientském centru a statisíce pojistných udál...

Více

zoologická zahrada jihlava

zoologická zahrada jihlava použití vrby v zahradnické tvorbě. Měly by přinést nejenom estetický, ale i praktický efekt. V japonském parku přibyla novinka v podobě ozvučení, které výrazně zlepšilo atmosféru v této relaxační č...

Více

Náročný boj s epidemií v západní Africe

Náročný boj s epidemií v západní Africe Péče o pacienty s ebolou vyžaduje důsledné nošení ochranných prostředků. Nemoc se po nejasném nástupu, který znesnadňuje její rychlou diagnostiku, projevuje život ohrožujícími příznaky. Po pocitech...

Více

jak vybrat pojištění

jak vybrat pojištění které vysílají své zaměstnance do zahraničí, přistoupit k rozsáhlému snižování nákladů. Omezily marketing a výdaje právě na služební cesty. Ty výdaje lze totiž omezit velmi jednoduše a rychle. Vedl...

Více