OZNÁMENÍ - Starý Plzenec

Transkript

OZNÁMENÍ - Starý Plzenec
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň
Sp. zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
SZ MMP/158495/12/ŠOR
MMP/178021/12
Ing. Ludmila Šormová
378 034 133
378 034 102
[email protected]
6iybfxn
Plzeň, dne: 7. 8. 2012
Vypraveno dne:
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Žadatel: Město Starý Plzenec, IČ 00257257, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec podal dne 9. 7. 2012
žádost o povolení vodního díla:
Prodloužení vodovodního řadu v Sedlci
v zadní části ulice Turistická do ulice Polní
na pozemcích: parc. č. 204/2, 314/3 v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence, parc. č. 1342/1 v katastrálním
území Starý Plzenec. Uvedeným dnem 9. 7. 2012 bylo zahájeno řízení.
Popis stavby:
-
V ulici Turistické bude realizován vodovodní řad PVC DN 100 mm v délce 352 m
-
V ulici Polní bude realizován vodovodní řad PVC DN 80 mm v délce 338 m
Prodloužení vodovodu je navrženo tak, že vodovod bude zokruhován (napojení v ulici Spojovací).
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznam uje v souladu
s ustanovením § 15 odst.1 a ustanovením § 115 odst.1 a 8 vodního zákona a ustanovením § 112 odst. 1 a § 113
odst. 3 stavebního zákona zahájení řízení o stavebním povolení k vodnímu dílu, ve kterém podle ustanovení § 112
odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení
vodoprávního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Rovněž nebude možno přihlédnout k připomínkám, které
byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území. Nechá-li se některý z účastníků řízení
zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
2
Dotčené orgány sdělí své stanovisko ve stejné lhůtě, ve které mohou uplatnit své námitky účastníci řízení.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u odboru stavebně správního Magistrátu
města Plzně, Škroupova 4, č.dv. 510 (doporučujeme v pondělí a ve středu, v ostatní dny po předchozí dohodě).
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou (liniovou), s velkým počtem
účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (ustanovení §
144 odst. 1 správního řádu).
Ing. Ludmila Šormová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Plzně a
Městského úřadu Starý Plzenec.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Doručí se:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq
Další účastníci řízení:
dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou
Daniel Aichinger, Sedlec č. p. 428, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Petr Babický, Sládkova č. p. 1118, 332 02 Starý Plzenec
Mgr. Marcela Belasová, Chobotská č.p. 1727, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Pavel Bíba, 13441 Beach Street, Cerritos, CA 90703, Spojené státy
Josef Brand, K Hůrce č.p. 461/6, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Roman Brand, Koterovská č.p. 1172/83, Lobzy (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň 26
Kamila Brandová, K Hůrce č.p. 461/6, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Ing. Jindřich Brodský, Schwarzova č.p. 1284/19, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jiří Burián, Sedlec č.p. 248, 332 02 Starý Plzenec
Miloslava Buriánová, Sedlec č.p. 248, 332 02 Starý Plzenec
Václav Cipra, Sedlec č.p. 325, 332 02 Starý Plzenec
Václav Culek, Adelova č.p. 2609/8, Jižní Předměstí, 320 01 Plzeň 3
Milada Doležalová, Herejkova č.p. 926, 332 02 Starý Plzenec
3
Ing. Milan Dus, Mánesova č.p. 1605/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jana Dusová, Mánesova č.p. 1605/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Karel Egrmaier, Štemberova č.p. 217, 330 01 Kyšice
Václav Egrmaier, Sedlec č.p. 205, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Ludvík Hejda, Nad Šálkovnou č.p. 1529/11, Braník, 147 00 Praha 47
Jaroslav Holeček, Sedlec č.p. 314, 332 02 Starý Plzenec
Jaroslava Holečková, Sedlec č.p. 314, 332 02 Starý Plzenec
Jiří Horák, Slovanská alej č.p. 1891/15, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň 26
Ivana Jíchová, K Pecím č.p. 1831/12, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Ivana Kapustová, Slovanská alej č.p. 1891/15, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň 26
Lubor Koňas, Klášterský Mlýn č.p. 4, Rejštejn, 341 92 Kašperské Hory
Vlastimil Korbelík, Kralovická č.p. 1452/45, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Libuše Korbelíková, Kralovická č.p. 1452/45, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Václav Kotek, Komenského č.p. 1070/67, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Věra Krejnická, Velenická č.p. 499/52, Božkov, 326 00 Plzeň 26
Josef Kroc, Elišky Krásnohorské č.p. 710/11, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Mária Krocová, Elišky Krásnohorské č.p. 710/11, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
RNDr. Petr Krýda, Vokrojova č.p. 3376/8, Modřany, 143 00 Praha 412
Olga Krýdová, Vokrojova č.p. 3376/8, Modřany, 143 00 Praha 412
Věra Křížová, Tymákov č.p. 99, 332 01 Tymákov
Jiří Kučera, Americká č.p. 1698/46, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Pavel Kupec, Komenského č.p. 1060/43, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Michal Lálo, Na Hůrce č.p. 374, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
Hana Lálová, Na Hůrce č.p. 374, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
Karel Lichenburský, Guldenerova č.p. 1317/21, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Milan Lichenburský, Solní č.p. 254/17, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 1
Josef Lohberger, Dvořákova č.p. 729, 332 02 Starý Plzenec
Eva Lohbergerová, Dvořákova č.p. 729, 332 02 Starý Plzenec
Ludvík Mahdalík, Sudova č.p. 1045, 332 02 Starý Plzenec
Ing. Eliška Manová, Podskalí č.p. 897, 332 02 Starý Plzenec
Martin Mourek, Nerudova č.p. 813, 332 02 Starý Plzenec
Jitka Mourková Česká, Sedlec č.p. 72, 332 02 Starý Plzenec
Drahomíra Mužíková, Kyjevská č.p. 1560/6, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň 26
Marie Nekolová, Sedlec č.p. 4, 332 02 Starý Plzenec
Marek Nesnídal, Pod Švabinami č.p. 934/42, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Stanislav Nesnídal, Pod Švabinami č.p. 934/42, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Ing. Eliška Nesnídalová, Pod Švabinami č.p. 934/42, Lobzy, 312 00 Plzeň 12
Ing. Radek Pavlovič, Lábkova č.p. 838/79, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Lenka Pojerová, Lábkova č.p. 847/63, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Rudolf Port, Losiná č.p. 245, 332 04 Nezvěstice
Jiří Poustka, Skupova č.p. 2599/6, Jižní Předměstí, 320 04 Plzeň 3
Ivana Poustková, Skupova č.p. 2599/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jan Přibáň, Karlovarská č.p. 922/82, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Tomáš Remsa, Za Vodárnou č.p. 181/2, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
Ivana Remsová, Za Vodárnou č.p. 181/2, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
Jana Remsová, Za Vodárnou č.p. 181/2, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
Miloslava Rojíková, Prádlo č.p. 24, 335 01 Nepomuk 1
Miroslav Rulc, Na Valech č.p. 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6
Věra Rulcová, Na Valech č.p. 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6
Mojmír Sedláček, Ing., Klatovská třída č.p. 2129/117, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Marie Sedláčková, Klatovská třída č.p. 2129/117, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Hana Schützová, Tachovská č.p. 1400/73, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Ing. Václav Skala, Strnadova č.p. 1036/3, 326 00 Plzeň 26
Jaroslava Skalová, Strnadova č.p. 1036/3, Východní Předměstí, 307 05 Plzeň 2
Věra Souhradová, Lipová č.p. 474, 334 41 Dobřany
Alena Soukupová, 17. listopadu č.p. 1261/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Ludmila Šejnohová, Klatovská třída č.p. 2431/101, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Marta Šilhavá, Lábkova č.p. 834/71, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
4
Karel Šilhavý, Lábkova č.p. 834/71, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Jaroslav Šmídek, Sokolovská č.p. 765/15, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jiřina Šmídková, Sokolovská č.p. 765/15, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Miluška Šneberková, Zelenohorská č.p. 187/12, Hradiště, 326 00 Plzeň 26
Blanka Šubrtová, Boženy Němcové č.p. 329, 334 42 Chlumčany u Přeštic
Dana Tomandlová, Liliová č.p. 2146/1, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Simona Tomanová, Pod Vrchem č.p. 41, Plzeň
Zdeňka Tumpachová, Krašovská č.p. 1722/2, Plzeň 1-Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Dotčené orgány:
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Žádáme o vyvěšení,na úřední desce s způsobem umožňujícím dálkový přístup, sejmutí a zaslání potvrzené
písemnosti zpět:
Městský úřad Starý Plzenec, odbor sociální a správní, IDDS: dyrbzpq
MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

Podobné dokumenty