Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub

Transkript

Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 30.08.13
1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní jméno
Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo přípravku
Biocidní výrobek na tělesnou hygienu, Disinfectant
Určená použití
Cosmetics
SU20
SU22
SU21
PC39
PC8
AC30
Disinfectant
Zdravotní péče
Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby,
řemesla)
Spotřebitelské použití: Privátní domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé)
Kosmetika, produkty pro osobní péči
Biocidy (např. desinfekční prostředky a prostředky k hubení škůdců)
Jiné výrobky s určeným uvolňováním látek
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Adresa
vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o
Pernerova 168
53002 Pardubice
Telefonní číslo
00420466818213
Útvar pro
Pověřenec pro nebezpečné zboží / +41 61 415 91 11
poskytování
informací / telefon
E-mail adresa osoby [email protected]
odpovědné za tento
bezpečnostní list
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační centrum České republiky +420 224 919 293
2. Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Liq. 3
H226
Klasifikace podle směrnic EK
Zařazení
R10
2.2. Prvky označení
Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008
Strana 1(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 30.08.13
Výstražné symboly nebezpečnosti
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H226
Hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210
P233
P241
P242
P243
P280
P303
P361
P353
P403
P235
P501
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz
kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušného prostředí.
Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte v chladu.
Odstraňte obsah/obal ...
Označení podle směrnic EK 67/548/EWG a 1999/45/EG
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES / a dle právě platných národních zákonů.
Symboly nebezpečí
Žádné
R-věty
10
Hořlavý.
S-věty
2
16
25
46
47.40
51
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Zamezte styku s očima.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
Neuchovávejte při teplotách nad 40 °C.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
2.3. Další nebezpečnost
Nejsou známa žádná zvláštní nebezpečí, která je nutné zmínit.
3. Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika
Alcoholic solution
Tekuté mýdlo
Strana 2(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum vydání 30.08.13
Nebezpečné složky
Ethanol
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
64-17-5
200-578-6
>
F, R11
60
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Liq. 2
Propan-2-ol
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
67-63-0
200-661-7
>
Xi, R36
F, R11
R67
1
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
<
100
%
5
%
H225
<
H225
H319
H336
4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Všeobecné pokyny.
Ihned svlékněte znečištěný oděv a odstrante ho bezpečným způsobem. Při přetrvávajících potížích
přivolat lékaře.
Při vdechnutí
Zajistit přísun čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při styku s očima
odstranit kontaktní šošovky. Okamžitě vypláchnout vodou po dobu minimálně 15 minut, i pod očními
víčky. Při dlouhotrvajícím podráždění očí vyhledat odborného lékaře.
Při požití
Nevyvolávat zvracení. Důkladně vypláchnout ústa vodou. Přepravit k lékařskému ošetření.
Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci
Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti!
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dosud nejsou známy žádné symptomy.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Pokyny pro lékaře / Rizika
Při požití s následným zvracením může následovat aspirace do plic a to může vést ke chemické
pneumonii nebo udušení.
5. Opatření pro hašení požáru
Strana 3(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum vydání 30.08.13
5.1. Hasiva
Vhodné hasící prostředky
Voda, Oxid uhličitý. Pěna odolná vůči alkoholu, Písek, Hasicí prášek
Nevhodné hasicí prostředky
Ostrý proud vody
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné plyny.
5.3. Pokyny pro hasiče
Speciální ochranné vybavení pro hasiče
Běžná opatření při požárech chemických látek.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zvláštní nebezpečí smyku vlivem unikajícího/rozsypaného produktu.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nenechat vniknout do povrchových vod nebo do kanalizace. Ředit větším množstvím vody.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zbytky zachytte vhodnými látkami sajícími kapaliny. Nepohlcovat pilinami nebo jinými hořlavými látkami.
Nádoby naplněné absorbovanou látkou nutno dostatečným způsobem označovat. Odstranit podle
předpisů.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle kapitol 7 a 8).
7. Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení
Zajistit dobré větrání místnosti, případně odsávání na pracovišti. Zajistit vhodné odsávání/odvětrání u
zpracovatelských strojů. Zamezit tvorbě aerosolů. Zamezit úderů, tření a vzniku elektrostatického
náboje; nebezpečí vznícení!. Používat přístroje/armatury chráněné proti výbuchu. Uchovávejte obal
těsně uzavřený .
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu
Uchovávat mimo dosah zdrojů tepla a zapálení.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a
směsí
Požadavky na skladovací prostory a kontejnery
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Pokyny pro společné skladování
Neskladovat společně s hořlavými látkami. Nesmí přijít do styku s potravinami, nápoji a krmivy.
Neskladovat společně se silnými oxidačními činidly.
Další informace o skladovacích podmínkách
Uchovávejte obal těsně uzavřený , na dobře větraném místě. Chránit před přímými účinky slunečního
záření.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
Strana 4(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum vydání 30.08.13
8.1. Kontrolní parametry
Ostatní údaje
Neobsahuje žádné látky s mezními hodnotami expozice na pracovišti.
8.2. Omezování expozice
Technická opatření / Hygienická opatření
Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy. Při práci nekouřit, nejíst
nebo pít.
Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka
V případě vzniku aerosolu nebo mlhy používat ochranu dýchacích orgánů.
Ochrana rukou
Rukavice z nitriluPoznámky
Ochrana očí
Ochranné brýle
Ochrana těla
Protichemický pracovní oděv. Ochranný oděv s nehořlavou a antistatickou úpravou
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma
Barva
Zápach
Mez zápachu
Poznámky
gel
čirý
Lihový.
neurčeno
pH
Hodnota
7
do
8
Bod tání
Poznámky
neurčeno
Bod tuhnutí
Poznámky
neurčeno
Bod varu
Poznámky
neurčeno
Bod vzplanutí
Hodnota
25
Koeficient odpařování
Poznámky
neurčeno
Hořlavost
neurčeno
Spodní mez výbušnosti
Poznámky
neurčeno
Tlak par
Poznámky
neurčeno
Hustota páry
Poznámky
neurčeno
Hustota
Strana 5(10)
°C
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Poznámky
Datum vydání 30.08.13
neurčeno
Rozpustnost ve vodě
Poznámky
neurčeno
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech
Poznámky
neurčeno
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)
Poznámky
neurčeno
Teplota vznícení
Poznámky
neurčeno
Termický rozklad
Poznámky
neurčeno
Viskozita
dynamicky
Hodnota
6000
do
17000
mPa.s
Výbušné vlastnosti
neurčeno
Oxidační vlastnosti
Poznámky
neurčeno
9.2. Další informace
Ostatní údaje
Nejsou známy.
10. Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným
reakcím.
10.2. Chemická stabilita
Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Neuchovávejte při teplotách nad 30 °C. Chránit p řed zahřátím/přehřátím. Stabilní při zadaných
skladovacích podmínkách.
Termický rozklad
Poznámky
neurčeno
10.5. Neslučitelné materiály
Žádné při zacházení podle předpisů.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné při zacházení podle předpisů.
11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní orální toxicita
Strana 6(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Srovnávací látka
Species
LD50
Srovnávací látka
Species
LC50
Datum vydání 30.08.13
Ethanol
Krysa
7
Propan-2-ol
Krysa
5000
g/kg
mg/kg
Propan-2-ol
Králík
12800
mg/kg
Akutní dermální toxicita
Srovnávací látka
Species
LD50
Akutní inhalační toxicita
Srovnávací látka
Species
LC50
Doba expozice
Ethanol
Krysa
124700
4
mg/m3
h
Žíravost/dráždivost pro kůži
Srovnávací látka
Species
Hodnocení
Srovnávací látka
Species
Hodnocení
Ethanol
Králík
nepatrný dráždivý účinek - nepodléhá povinnosti označování
Propan-2-ol
Králík
lehce dráždivý
vážné poškození očí / podráždění očí
Srovnávací látka
Species
Hodnocení
Srovnávací látka
Species
Hodnocení
Ethanol
Králík
dráždivý
Propan-2-ol
Králík
dráždivý
senzibilizace
Poznámky
neurčeno
Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita
Poznámky
neurčeno
Mutagenita
Poznámky
Při odborném používání nejsou známa žádná poškození zdraví.
Toxicita pro reprodukci
Poznámky
neurčeno
Karcinogenita
Poznámky
Při odborném používání nejsou známa žádná poškození zdraví.
Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)
Poznámky
neurčeno
Ostatní údaje
Toxikologické údaje nejsou k dispozici.
12. Ekologické informace
12.1. Toxicita
Všeobecné pokyny.
neurčeno
Toxicita pro ryby
Strana 7(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Srovnávací látka
Species
LC50
Doba expozice
Datum vydání 30.08.13
Ethanol
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)
42000
µg/l
4
d
Toxicita pro Dafnie
Srovnávací látka
EC50
Doba expozice
Ethanol
2000
48
µg/l
h
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Všeobecné pokyny.
neurčeno
12.3. Bioakumulační potenciál
Všeobecné pokyny.
neurčeno
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)
Poznámky
neurčeno
12.4. Mobilita v půdě
Všeobecné pokyny.
neurčeno
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Všeobecné pokyny.
neurčeno
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Všeobecné pokyny.
neurčeno
Další ekologické informace
Neobsahuje žádné látky, u kterých by bylo známo, že jsou nebezpečné k životnímu prostředí, nebo které
se neodbourají v čističkách.
13. Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidace zbytku produktu
Kód odpadu-EAK
20 01 29*
detergenty obsahující nebezpečné látky
V souladu s místními a národními právními ustanoveními.
Znečištěné obaly
Kód odpadu-EAK
15 01 02
plastové obaly
Kontaminované obaly nutno optimálně vyprázdnovat, mohou se pak po odpovídajícím vyčištění znovu
používat.
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID
14.1. Číslo OSN
UN 1170
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
Strana 8(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 30.08.13
Iniciátor nebezpečí
Ethanol, Propan-2-ol
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
3
Bezpečnostní značka
3
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
Námorní přeprava IMDG/GGVSee
14.1. Číslo OSN
UN 1170
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
Iniciátor nebezpečí
Ethanol, Propan-2-ol
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
3
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
Letecká doprava
14.1. Číslo OSN
UN 1170
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
Iniciátor nebezpečí
Ethanol, Propan-2-ol
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
3
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
15. Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Národní předpisy Švýcarsko
Číslo BAG T
CHZN2978
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
16. Další informace
R-věty uvedené v oddílu 3
11
36
67
Vysoce hořlavý .
Dráždí oči.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
H-věty uvedené v oddílu 3
H225
H319
H336
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Kategorie CLP u oddílu 3
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
Podráždění očí, Kategorie 2
Hořlavá kapalina, Kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3
Doplňující informace
Změny proti poslední verzi budou vysvětleny na okraji: ***
Strana 9(10)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: Gojo PURELL Advanced Hygienic Hand Rub
Císlo látky: PT-00470
Verze: 1 / WORLD
Nahrazuje verzi: - / WORLD
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 30.08.13
Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro
zajištění bezpečné maniplace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku.
Strana 10(10)

Podobné dokumenty

PuraSan - vanbaerle.com

PuraSan - vanbaerle.com Použití látky nebo přípravku Disinfectant

Více

Innu-Science NU-Flow

Innu-Science NU-Flow 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Požadavky na skladovací prostory a kontejnery Uchovávejte pouze v původním obalu.

Více