CT a MR cév - radiologieplzen.eu

Transkript

CT a MR cév - radiologieplzen.eu
CT angiografie
CT angiografie
- Minimálně invazivní metoda zobrazující cévní systém
- Vysoké rozlišení (blíţí se DSA, vyšší neţ MRI)
- Neposoudí dynamiku (na rozdíl od DSA)
- Zátěţ radiací (na rozdíl od MRI)
- Jódová kontrastní látka
Ve většině diagnostických indikací nahradila CT AG DSA
Aplikace kontrastní látky
Přetlakový injektor
- Nastavení objemu a průtoku KL
- Přesné spuštění akvizice
- Proplach fyziologickým roztokem
Mnoţství KL - 50-120 ml
Průtok - 3-5 ml/s
Farmakokinetika KL
1
periferní ţíla
2
pravé srdeční oddíly
3
plicní tepny a ţíly
4
levé srdeční oddíly
5
tepny velkého oběhu
6
kapiláry, extracel. prostor
7
ţíly velkého oběhu
8
portální systém
1
3
4
2
5
7
8
9
6
9
vyloučení ledvinami
(játry)
Vývoj denzit po aplikaci KL
1 Ao
2 VP
3 VCI
První oběh
Recirkulace
(vyšší koncentrace KL)
(niţší koncentrace KL)
- tepny
- tepnami zásobené útvary
- perfúzní vyš.
- ţíly
- ţilně zásobené útvary a orgány
- vylučovací fáze
Cirkulační fáze a cirkulační čas I.
1
ţilní předfáze
(ihned po aplikaci)
2
plicní arteriální fáze
(10-15 s)
3
systémová arteriální fáze
(15-30 s)
Cirkulační fáze a cirkulační čas II.
4
ţilní fáze
. orgánová
. systémová
(variabilně)
5
portální fáze
(25-35 s po art. f.)
Cirkulační fáze a cirkulační čas III.
6
kapilární fáze
(variabilně dle orgánu)
7
fáze ekvilibria
(3-5 min)
8
fáze vylučovací
(po 3 minutě)
Faktory ovlivňující dynamiku KL
1) srdeční výdej
2) rychlost aplikace KL
3) objem KL
4) koncentrace KL
5) patologický stav
Časování akvizice
Cirkulační čas
• interval mezi podáním KL a nasycením cílové oblasti
(obvykle cévy)
1) empirické určení
• fáze recirkulace KL - ţíly, ekvilibrium, vyl. fáze
2) automatický monitoring
• dynamické sériové skenování během "ostré" aplikace KL
• spuštění v momentě dosaţení prahu (automaticky nebo ručně)
• nejfyziologičtější a nejpřesnější metoda
Hodnocení
Tenké řezy (0,6 - 3 mm)
Multiplanární rekonstrukce
3D rekonstrukce
Automatická analýza
Mozkové tepny - CMP
Akutní
• CMP s krátkou anamnézou - moţnost trombolýzy
1. nativní vyšetření – vyloučení krvácení
2. perfuzní CT – časná detekce ischemie, hodnocení
nekrózy
3. CT angiografie – detekce cévního uzávěru, v
Perfúzní vyšetření
Funkční metoda - kvantifikace perfúze
. lineární vztah mezi mnoţstvím jódu a denzitou tkáně
- Malé mn. KL (30-50 ml)
- Vysoká aplikační rychlost (5-9 ml/s)
- Opakované skenování během prvního oběhu KL
(několik řezů nebo celý objem mozku)
- Výpočet perfúzních map
Základní parametry
- objem proteklé krve
- průtok
- čas do maximálního nasycení
(time to peak)
CBF - průtok
CBV - objem
TTP – čas do max. nasycení
Nekróza <12 ml/100mg/min, Penumbra 12-20 ml/100mg/min, Oligémie 20-50 ml/100mg/min
CBV
CBF
Uzávěr ACM před léčbou a po úspěšné systémové trombolýze
CBV
CBF
TTP
TTP
Embolizace do a. basilaris, ischemie pravé
mozečkové hemisféry s nekrózou
Další indikace CT AG mozkových tepen
Akutní
• Intrakraniální krvácení - detekce zdroje (aneurysma, AVM)
• Trombóza splavů
Chronické
• Atherosklerotické změny karotid (symptomatické,
asymptomatické)
• Asymptomatické cévní malformace a aneurysmata
• Tumory
• Kontroly po zákrocích
Coiling
Kinking
Aterosklerotický plát
• Stabilní pláty
– Fibrózní plát
– Kalcifikovaný plát
• Nestabilní pláty
– Cholesterolový plát
– Obnažený cholesterolový plát
– Ulcerovaný cholesterolový plát
Těsná stenóza ACI
Tandemové stenózalevé ACI – stenóza za odstupem a v karotickém kanálu
Uzávěr pravé ACI, kolaterály cestou a. ophtalmica
Intracerebrální krvácení u aneurysmatu ACoA – nativní zobrazení a CT angiografie
Arteriovenozní malformace
Anomálie aorty
Aortální divertikl
Arteria lusoria
Pravostranný oblouk
Koarktace aorty
Anomálie aorty
Aortální divertikl
Anomálie aorty
Arteria lusoria
Pravostranný aortální oblouk
Koarktace aorty
Disekce aorty
krvácení do stěny aorty
vytvoření intimálního flapu
lumen aorty rozděleno na pravé a nepravé
typ A – od Ao chlopně
typ B – za odstupem AS sin
Komplikace aortální disekce
Ruptura (A, B)
Hemoperikard - srdeční tamponáda (A)
Mozková ischemie (A)
Ischémie myokardu (A)
Insuficience aortální chlopně (A)
Ischemie břišních orgánů (A, B)
Typ B
Typ A
Zavedení stentgraftu
Krvácení z hrudní aorty
Disekce
Perforace aterosklerotického vředu
Ruptura aneuryzmatu
Trauma
Krvácení z hrudní aorty
Disekce
Perforace aterosklerotického vředu
Ruptura aneuryzmatu
Trauma
Poranění aorty
DECELERACE
PÁD Z VÝŠE
DOPRAVNÍ NEHODA
ÚPON LIG. ARTERIOSUM
Pseudoaneurysma
Stav po náhradě
Akutní plicní embolizace
- Defekty v náplni
- Příznak tzv. jezdeckého embolu
- Cor pulmonale acutum dilatace pravostranných
oddílů,(interventrikulární septum se přetlačuje do levé komory)
Chronická plicní
hypertenze
Lymfom - syndrom HDŽ, stenóza plicních tepen
Zdvojení horní duté žíly
Nádory srdce
Parciální anomální návrat plicních žil
Parciální anomální návrat plicních žil
Aneuryzmata břišní aorty
Suprarenální – aneuryzma v úseku and renálními tepnami
Juxtarenální - aneuryzma začíná do 1 cm pod odstupem kaudálnější a. ren.
Subrenální – krček větší neţ 1 cm
Postiţení ilických tepen
Aneuryzmata břišní aorty
Suprarenální – aneuryzma v úseku and renálními tepnami
Juxtarenální - aneuryzma začíná do 1 cm pod odstupem kaudálnější a. ren.
Subrenální – krček větší neţ 1 cm
Postiţení ilických tepen
Stentgrafty
Tubulární – vzácně, překlenutí afekce v subrenální aortě
Biilické - nejčastější
Uniiliakální - okludor v jedné z ilických tepen, cross-over bypass
Kontrola
průchodnosti, vývoje velikosti vaku, přítomnost reperfuze vaku – tzv. leaku
Stentgrafty
Tubulární – vzácně, překlenutí afekce v subrenální aortě
Biilické - nejčastější
Uniiliakální - okludor v jedné z ilických tepen, cross-over bypass
Kontrola
průchodnosti, vývoje velikosti vaku, přítomnost reperfuze vaku – tzv. leaku
Leak cestou AII sin.
Zalomení levé nožičky a její okluze
Ruptura aneuryzmatu
Volné vylévání kontrastní látky do retroperitonea - velmi vzácně
„Crescent sign“ - zatékání krve pod vrstvu trombu s prosakováním – nejčastější
Krytá ruptura – chronická ruptura, vrstva denznější tkáně kolem vaku
Zvláštní typy – aortoduodenální perforace, aortokavální perforace
„Crescent sign“
Ruptura aneuryzmatu
Volné vylévání kontrastní látky do retroperitonea - velmi vzácně
„Crescent sign“ - zatékání krve pod vrstvu trombu s prosakováním – nejčastější
Krytá ruptura – chronická ruptura, vrstva denznější tkáně kolem vaku
Zvláštní typy – aortoduodenální perforace, aortokavální perforace
Chronická retroperitoneální ruptura
Lerichův syndrom
Akutní uzávěr aorty – embolizace z levostranných oddílů – vysoká mortalita,
akutní ischémie dolních končetin, někdy střeva, infarkty ledvin
Chronický uzávěr – pozvolné uzavírání aorty umoţní vytvoření kolaterálního
oběhu
Disekce aorty
Přechod disekce na abdominální aortu – typ A i B dle Stanfordské
klasifikace
Postiţení viscerálních tepen – hypoperfuze či ischemie v daném povodí
okluze flapem
okluze odtrţenou intimou
stenóza z disekce
Aortitida
Vzácné postiţení - bakteriální, aseptické, Takayasu arteriits, LE
Zesílení stěny aorty - sytící se ve venózní a pozdní fázi nástřiku – vhodné
dvou- či třífázové vyšetření
Aortitida
Vzácné postiţení - bakteriální, aseptické, Takayasu arteriits, LE
Zesílení stěny aorty - sytící se ve venózní a pozdní fázi nástřiku – vhodné
dvou- či třífázové vyšetření
Pooperační stavy
Cévní rekonstrukce aorty
Anatomické – aorto-biilický či -bifemorální bypass
Extraanatomické – aorto-uniiliakální + cross over bypass, axilofemorální
bypass (ev + cross-over bypass)
Anomálie viscerálních cév
Plánování laparoskopické operace (nefrektomie)
Zobrazení topografie cévní stopky – způsob větvení tepen i ţil, počet a
uloţení nadpočetných ţil i tepen, zobrazen patologických aberantních ţil i
parazitických tepen
Akutní uzávěr AMS
Akutní mezenteriální uzávěr – nejčastěji embolus za první jejunální větví
vysoká mortalita i morbidita – posouzení viability střeva se můţe rozcházet s
nálezem při laparotomii – s kaţdou minutou se zona nekrózy šíří dál a dál
Abdominální angina
Postprandiální bolesti břicha – kritické zúţení dvou ze tří ventrálních větví
Vytváří se kolaterální oběh, který po poţití potravy nestačí zvýšenému nároku
na průtok – kolaterály oblastí pankreatoduodenálních spojek
Stenózy renálních tepen
Přesné zobrazení tepen včetně některých hemodynamických projevů umoţní
rychlá akvizice dat a submilimetrový voxel, bez renální venózní fáze
Hypoperfuze části parenchymu – typický nález u významné stenózy
Hodnocení z axiálních obrazů či zakřivených rekonstrukcí
květen 1995
Stenózy renálních tepen
Přesné zobrazení tepen včetně některých hemodynamických projevů umoţní
rychlá akvizice dat a submilimetrový voxel, bez renální venózní fáze
Hypoperfuze části parenchymu – typický nález u významné stenózy
Hodnocení z axiálních obrazů či zakřivených rekonstrukcí
květen 1995
současný stav
Fibromuskulární dysplazie
Jednotlivé typ FMD se liší morfologií
Příznak šňůry perel, vřetenovitá aneuryzmata
v parenchymu mohou být infarkty
Trombóza dolní duté žíly
Průkaz trombózy – kvalitní naplnění VCI kontrastní látkou
Jet-fenomény – míšení nekonstrastní a kontrastní krve nutno odlišit od
skutečné trombózy
Patologická vaskularizace
Hepatocelulární karcinom, konvenční renální karcinom
Nádorová invaze do dolní duté žíly
Nádorový trombus má často v arteriální fázi vlastní patologickou vaskuĺarizaci
Krevní trombus – nasedá-li na nádorový, má zřetelně niţší denzitu
Pokročilá invaze – aţ do pravé síně či plicnice – HCC, konveční renální Ca
Zazdění cév nádorem
Karcinom pankreatu
CT angiografie periferních tepen a žil
•
•
•
•
Stenóza
Embolie
Aneurysma
Trauma
• Ţilní trombóza
• Dialyzační zkraty
KLIDOVÉ BOLESTI PDK, PŘED TÍM KLAUDIKACE DO 100 M
Chronický uzávěr AFS – CT AG a DSA
FIBRILACE SÍNÍ A PERIFERNÍ EMBOLIZACE DO DK
Akutní embolizace do AP – CT AG a DSA
SEUDOANEURYZMA V ANASTOMÓZE + EMBOLIZACE DO TT
TROMBÓZA STENTU A PERIFERNÍHO ŘEČIŠTĚ
Akutní uzávěr – CT AG a DSA
AKUTINÍ ISCHÉMIE DK při traumatu
Změny periferních ţil po zakládání
hemodialyzačních píštělí,
MR angiografie
- Nativní (TOF) - vyuţití flow-void fenoménu
- Kontrastní - podobný princip jako CT angiografie
TOF - WE
ceMRA
MR angiografie
Výhody
- Bez radiace
- Moţno provádět i bez KL
Nevýhody
- Dlouhé akvizice
- Niţší prostorové rozlišení
- Více artefaktů
Indikuje se obvykle v případech, kdy z nějakého důvodu nelze provést CT AG
. Alergie na jód
. Snaha vyhnout se radiaci
. Kontroly po coilingu mozkových aneurysmat
Okluze AFS na MR
Zobrazení Srdce
• nutná synchronizace s EKG a vysoká časová rozlišovací schopnost
Indikace
Multidetektorové CT
• koronární tepny
• bypassy
• morfologie chlopní
MRI
•
•
•
•
•
•
morfologie
kinetika - dobutaminový test
kardiomyopatie
ischemie
morfologie a funkce chlopní
intrakardiální útvary

Podobné dokumenty

Termodynamika hydridů

Termodynamika hydridů tlaku je dosaženo pomocí nového procesu High Booster Process (proces s dotlačovaným kompresorem). Celá kompresorová stanice je umístěna v železobetonovém kontejneru. Příslušné komponenty čerpací st...

Více

HSS KOTOUČOVÉ PILY A NOŽE

HSS KOTOUČOVÉ PILY A NOŽE HSS KOTOUČOVÉ PILY A NOŽE

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Amiodaron (Cordarone) Antiarytmikum III.třídy (dle Vaughan-Wiliamse), stabilizuje membrány, prodlužuje repolarizační fázi Indikace: • Refrakterní KF/KT • Hemodynamicky stabilní VT a jiné přetrváva...

Více

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB

Akutní stavy v chirurgii Diferenciální diagnostika NPB Akutní stavy v porodnictví Kardiopulmonální resuscitace – KPR Pro praxi  poloha na zádech s podloženým pravým bokem (15 – 30°)  nebo odtlačení těhotné dělohy doleva  elevace DKK  zevní srdeční...

Více

Trauma a těhotenství

Trauma a těhotenství Je‐li možný konzervativní postup a není‐li  potřebná následná traumatologická péče, je  nejlepším postupem překlad a další sledování a monitorování gravidity   na porodnické jednotce (ultrasonograf...

Více

Almanach plzeňský - Neurochirurgie Plzeň

Almanach plzeňský - Neurochirurgie Plzeň odborná neurochirurgické péče. Takže roku 1955 byla I.chirurgická klinika doc. Domanského pověřena zřízením pracoviště neurochirurgie a hrudní chirurgie, II. chirurgická klinika doc. Špinky pak org...

Více