v prosperujícím podnikání

Komentáře

Transkript

v prosperujícím podnikání
© iStockphoto
© Dmitry Pistrov
Proberme obchodní
záležitosti
NF-30-08-032-CS-D
Evropská sousedská politika
ec.europa.eu/world/enp
Evropská komise
Generální ředitelství
pro vnější vztahy
B – 1049 Brusel
[email protected]
Přispívat tam,
kde je to náležité
Malé a střední podniky (MSP) všude na světě mohou
stát před problémem, jak zajistit finanční prostředky na
rozšíření podnikání. Tento problém je skloňován zejména
v souvislosti s palestinskými MSP, a to vzhledem k politické
nestabilitě, v níž pracují, a vzhledem k povaze místní
bankovní kultury, která je relativně aversní vůči riziku.
S cílem podnítit banky, aby půjčovaly peníze MSP se
zdravými podnikatelskými záměry, ale nedostatečnými
zárukami, financuje EU a Německo Evropsko-palestinský
fond úvěrových záruk (European-Palestinian Credit
Guarantee Fund), který slouží jako záruka půjček malým
podnikům zaměstnávajícím do 20 zaměstnanců.
Členské státy EU
Partnerské země ESP
Kandidáti na členství v EU
Potenciální kandidáti na členství v EU
„Od svého spuštění v září roku 2006 tento program už
pomohl vytvořit nebo zachovat 2 226 pracovních míst
a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti,“ vysvětluje
ředitel Fondu John Khoury. Asi 80% společností, které
měly z Fondu prospěch, by půjčku od banky nedostalo,
protože neměly dostatečné jmění na zajištění půjčky.
Evropská Unie je sice hlavním obchodním partnerem
Izraele, ale zbývá množství nenaplněného potenciálu.
S cílem prozkoumat nové možnosti spolupráce vyzvaly
EU a Izrael špičkové podnikatele, aby probrali záležitosti
obchodu.
EVROPSKÁ SOUSEDSKÁ POLITIKA:
PODNIKÁNÍ A OBCHOD
Obchodní dialog mezi EU a Izraelem (EU-Israel Business
Dialogue), který byl zahájen v listopadu 2007, svádí
dohromady hlavní skupinu asi 20 izraelských a evropských
vedoucích představitelů podniků s cílem posílit bilaterální
obchod a investice.
V PROSPERUJÍCÍM
PODNIKÁNÍ
„Pro tak malou zemi, jakou je Izrael, má rozvíjení dobrých
obchodních vazeb s EU zásadní význam,“ vysvětluje
předseda izraelské strany dialogu Yossi Vardi, jeden
z předních izraelských průkopníků high-tech sektoru.
Evropské straně předsedá Mathias Döpfner, výkonný
ředitel Axel Springer, což je jedna z největších evropských
mediálních skupin.
Skupina dělá rychlé pokroky. V průběhu prvních pěti
měsíců zahájila práci na dokumentu o politických pozicích, založila několik odvětvových fór v tak různorodých
oblastech, jako jsou telekomunikace a nová média, finance a také energetika a zelené technologie, a zařídila
setkání mezi desítkami podnikatelů.
V brzké době zorganizuje cesty evropských, a později
izraelských obchodních delegací.
K podnikům, které z tohoto plánu dosud měly užitek, patří
ordinace lékařů, malí maloobchodníci, výrobci nábytku,
výrobci hliníkových rámů a pěstitelé olivovníků.
FINLAND
SWEDEN
ESTONIA
LATVIA
DENMARK
Spoléhání na nápady
LITHUANIA
REPUBLIC
OF
IRELAND
BELARUS
V rámci zmíněného plánu banky, například Housing Bank
for Trade and Finance, půjčily MSP průměrně 25 000
amerických dolarů a maximálně až 50 000 amerických
dolarů. Pro rok 2009 má v úmyslu poskytnout minimálně
200 půjček garantovaných Fondem.
POLAND
G E R M A N Y
LUXEMBOURG
CZECH REPUBLIC
UKRAINE
SLOVAKIA
AUSTRIA
F R A N C E
REPUBLIC
OF MOLDOVA
HUNGARY
ROMANIA
SLOVENIA
CROATIA
BOSNIA
REPUBLIC OF
&
SERBIA
HERZEGOVINA
MONTE- KOSOVO
NEGRO under UNSC
I TA LY
BULGARIA
resolution 1244
GEORGIA
F.Y.R OF
MACEDONIA
AZERBAIJAN
ARMENIA
ALBANIA
PORTUGAL
S PA I N
GREECE
T U R K E Y
MALTA
SYRIA
CYPRUS
TUNISIA
LEBANON
ISRAEL
OCCUPIED PALESTINIAN
TERRITORY
MOROCCO
JORDAN
ALGERIA
L I B YA
EGYPT
„Díky Fondu máme větší jistotu při poskytování půjček
MSP,“ uvádí zástupkyně regionálního ředitele banky
Suzan Khouryová. „Nyní můžeme půjčovat peníze
klientům, kteří by jinak nesplňovali podmínky pro půjčku,
protože nemohou poskytnout dostatečnou záruku. Díky
tomu mohou rozšířit své podnikání, a tak vytvářet nové
příležitosti a pracovní místa.“
Pracovníci banky jsou také školeni v tom, jak vyhodnocovat
finanční zdraví podniku na základě pohybu hotovosti,
namísto prosazování tradičních záruk půjček ve formě
majetku.
© David Kriss
NETHERLANDS
BELGIUM
© Khaled Diab
UNITED
KINGDOM
Překonávání rozdílů
pomocí dialogu
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že většina
občanů Evropské unie je pro užší spolupráci se
sousedními zeměmi. Domnívají se, že užší vazby by
mohly posílit mír a demokracii.
Jak to tedy funguje? EU a každý z jejích sousedů
se dohodnou na tom, jak v průběhu tří až
pětiletého období budou budovat užší vztahy
a podporovat reformy. Společné závazky jsou
vyjádřeny v takzvaných Akčních plánech. Pomocí
při modernizaci a reformách jsou odborné znalosti
a finanční prostředky (téměř 12 miliard eur
v letech 2007 až 2013), které jsou dostupné v rámci
Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI).
Tripartitní rada prosazuje dialog o řadě otázek, k nimž patří
platy, pracovní podmínky a vládní směrnice a politiky.
Prostřednictvím osobních debat se snaží najít rovnováhu
mezi zájmy pracujících, zaměstnavatelů a státu.
Svět příležitostí
pro ukrajinské podniky
„Tripartitní rada je základním fórem pro diskusi
o sociálních, právních a vládních otázkách,“ uvádí Oleksij
Mirošnyčenko, který je jedním z předsedů Rady.
Industrial Union of Donbass (IUD) je neobvyklá společnost.
Je jedním z mála ukrajinských podniků, které nejenže
mají rozsáhlé odbytiště v EU, ale také zde investují. Tato
společnost, která se specializuje na metalurgii, hornictví,
strojírenství a výrobu potravin, má své továrny mimo jiné
v Polsku a Maďarsku.
IUD a další ukrajinské společnosti se těší na možnosti exportu a investic, které budou spojeny s lepšími obchodními vazbami s EU. Příležitosti ukrajinských podniků stát se
nedílnou součástí evropského a celosvětového obchodního systému se zvyšují díky tomu, že Ukrajina nedávno
vstoupila do Světové obchodní organizace a že je v jednání nová dohoda o volném obchodu (FTA) s EU.
Výnosné vztahy
Smělá řešení
Díky ekonomické integraci se EU stala největším obchodním
blokem na světě s vysokou životní úrovní. Přínosem
prosperity je také mír a stabilita.
Cílem FTA je podpořit obchodování a tok investic mezi EU
a Ukrajinou. „Pro ukrajinské podniky je klíčovou otázkou
přístup k financím,“ uvádí Mirošnyčenko. „Doufáme, že
se zvýší přímé investice, a pomoci by tomu měla právě
dohoda s Evropskou unií.
ESP pomáhá sousedním zemím vytvářet a realizovat
politické a ekonomické reformy potřebné pro stimulaci
obchodu a investic a nabízí jim větší možnost přístupu na
unijní trh.
„Dodržování zákonů EU v různých oblastech, které
ovlivňují rozvoj a podporu podnikatelského prostředí,
usnadní ukrajinským společnostem vstup na evropský
trh,“ vysvětluje.
Podpora egyptské
pohostinnosti
Egypt je nejstarší turistickou destinací na světě – lidé
tam cestovali už v dobách Římské říše. Egypt má mnoho
lákadel – od pyramid a chrámů v Thébách, přes Rudé
moře po megapoli Káhiru, od svého kulturního bohatství
po pohostinnost svých obyvatel. V současné době hostí
více než 10 milionů návštěvníků ročně, což z něj činí jednu
z předních světových destinací.
„Turistický ruch v Egyptě velmi prosperuje, ale Egyptian
Tourism Authority (Egyptský turistický úřad) si přeje, aby
jeho úspěšnost ještě vzrostla. A to si vyžaduje určité zásadní
zvýšení kapacity,“ uvádí poradce EU pro tento projekt Tim
Bartlett. „Investujeme zde do dalších mozků, čímž posílíme
turistický úřad.“
Více hlav více ví
Pan Bartlett je zapojen do takzvaného „twinningového“
projektu, na jehož základě experti EU spolupracují se svými
egyptskými protějšky a školí je s cílem zlepšit postupy
a zavést nejmodernější metody. „Twinning je v zásadě
přenos znalostí a know-how,“ vysvětluje.
© Arjan Huijzer
„Tato FTA pomůže Ukrajině zlepšit obchodní a investiční
klima,“ vysvětluje Oleksij Mirošnyčenko, výkonný
místopředseda Ukrajinské konfederace zaměstnavatelů,
která zastupuje 200 největších ukrajinských firem
zaměstnávajících celkem asi 5 milionů pracovníků. „Bude
to přínosem pro obchod a pozitivně se to projeví i v dalších
oblastech, jako jsou pracovní standardy a prostředí.“
© Jan Rihak
Ukrajinští zaměstnavatelé, odborové svazy a vláda se
nechali inspirovat modely sociálního dialogu v EU, a proto
se pravidelně schází v Národní tripartitní hospodářské
a sociální radě.
© iStockphoto
A právě to je cílem Evropské sousedské politiky
(ESP). Vznikla v letech 2003/2004 s úmyslem více
semknout rozšířenou EU a její sousedy. ESP se
chystá podniknout konkrétní akce na podporu
reforem a na zvýšení prosperity: na zkvalitnění
každodenního života lidí v našem sousedství.
Konkrétní komunikace
vytváří pevné základy
Marocká Federace pro stavebnictví a veřejně prospěšné
stavby (FNBTP) zastupuje 1 350 firem všech velikostí
přímo a dalších 2 700 firem nepřímo.
„Největším problémem, s nímž se potýkají profesní
organizace, je skutečnost, že se jejich členové často
domnívají, že nemají dostatek informací,” tvrdí prezident
FNBTP Mustafa Miftah.
FNBTP se tedy s cílem zlepšit podnikání rozhodla podpořit
a modernizovat své komunikační aktivity. Za podpory EU
tato asociace uspořádala odvětvové výstavy a obchodní
fóra a také se začala prezentovat na internetu.
„V egyptské státní správě potřebujeme kulturní posun, pokud
jde o naše postoje k týmové práci a předávání informací,
a tento projekt k tomu přispívá,“ popisuje Sahar AbdelMegeed Salehová pracující jako asistentka twinningového
projektu.
Tento konkrétní twinningový projekt pomáhá Egyptskému
turistickému úřadu modernizovat řídicí struktury a systémy
a přispívá k rozvoji komplexní marketingové strategie.
„Vytvořený plán pomůže Egyptu stavět na jeho síle
a rozvinout nové možnosti na trhu,“ prohlašuje rakouská
odbornice Elisabeth Woschnoggová.
Na podobných twinningových projektech spolupracuje EU
s Egyptem i v jiných oblastech, jako jsou bezpečnost silniční,
železniční a námořní dopravy, telekomunikace, poštovní
systém, přímé zahraniční investice, otázky životního
prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Podobné dokumenty

prospívat díky znalostem

prospívat díky znalostem rámcovým programem pro výzkum (RP7) a významným způsobem přispívá do jeho rozpočtu. Izrael je vlastně jedním z nejdůležitějších investorů do výzkumu a vývoje na světě – na tento účel vyčleňuje témě...

Více