sp.zn.sukls125619/2015 Příbalová informace: informace pro

Komentáře

Transkript

sp.zn.sukls125619/2015 Příbalová informace: informace pro
sp.zn.sukls125619/2015
Příbalová informace: informace pro pacienta
PIASCLEDINE 300
100 mg/200 mg
Tvrdé tobolky
Avocado oleum insaponificabile, Sojae oleum insaponificabile
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1.
Co je přípravek Piascledine 300 a k čemu se používá
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piascledine 300 užívat
3.
Jak se přípravek Piascledine 300 užívá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Piascledine 300 uchovávat
6.
Obsah balení a další informace
1.
Co je přípravek Piascledine 300 a k čemu se používá
Přípravek Piascledine 300 působí analgeticky a protizánětlivě mimo jiné tlumením prozánětlivých
interleukinů, které při osteoartróze významně působí při odbourávání chrupavky.
Přípravek vyvolává v kloubní chrupavce obnovu extracelulární matrix celou řadou mechanizmů, mezi
něž patří např. zvýšení produkce kolagenu chondrocyty.
Přípravek Piascledine 300 je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle.
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piascledine 300 užívat
Neužívejte přípravek Piascledine 300:
jestliže jste alergický(á) na avokádový nebo sójový olej nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, přípravek obsahuje sójový olej.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Piascledine 300 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti
Pro nedostatek zkušeností se nedoporučuje přípravek podávat dětem do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Piascledine 300
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
1
Ovlivnění jiných léků při podávání Piascledine 300 nebylo pozorováno.
Přípravek Piascledine 300 s jídlem a pitím
Přípravek užívejte v průběhu jídla a zapijte dostatečným množstvím vody.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek by neměl být podáván v období těhotenství a kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Piascledine 300 nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat
stroje.
Přípravek Piascledine 300 obsahuje sójový olej.
Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
3.
Jak se přípravek Piascledine 300 užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, je doporučená dávka přípravku 1 tobolka 1× denně během jídla.
Tobolku spolkněte celou a zapijte dostatečným množstvím vody.
Doporučená délka terapie je 3 měsíce, účinek léčby přetrvává po dobu 2 měsíců.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Piascledine 300, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Piascledine 300
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4.
Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen.
Vzácně se mohou objevit zažívací potíže jako bolest v žaludku, nucení na zvracení, pocit tukové
pachuti s návratem spolknuté stravy, čemuž lze zabránit tím, že tobolky budete užívat během jídla.
Vzácně se vyskytly reakce přecitlivělosti jako kopřivka a kožní vyrážka. Velmi vzácně bylo
zaznamenáno zvýšení jaterních enzymů.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
2
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5.
Jak přípravek Piascledine 300 uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“
a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6.
Obsah balení a další informace
Co přípravek Piascledine 300 obsahuje
- Léčivými látkami jsou avocado oleum insaponificabile 100 mg a sojae oleum insaponificabile 200
mg v 1 tobolce.
- Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, butylhydroxytoluen (E321), oxid
titaničitý (E171), erythrosin (E127), žlutý oxid železitý (E172), želatina, polysorbát 80, černý
inkoust (šelak (E904), bezvodý ethanol, isopropylalkohol, butanol, propylenglykol, roztok
amoniaku 25%, černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný, čištěná voda).
Jak přípravek Piascledine 300 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: tvrdé želatinové tobolky, víčko oranžové barvy, tělo šedé barvy, tobolky jsou
označeny černým potiskem P 300, uvnitř tobolky je hnědá pasta.
Obal: PVC/Al blistr, krabička.
Velikost balení: 15 nebo 30 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
10 avenue DE L’ARCHE
92419 Courbevoie Cedex
Francie
Výrobce
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
28230 Epernon, rue des Quatre Filles
Francie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.8.2015
3

Podobné dokumenty

aulin spc - Angelini

aulin spc - Angelini Přípravek Piascledine 300 je velice dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací potíže jako bolest žaludku, nucení na zvracení, vzácně se může objevit regurgitace s tukovou p...

Více

piascledine 300 SPC 135153-10

piascledine 300 SPC 135153-10 Popis přípravku: tvrdé želatinové tobolky (size 1), víčko oranžové barvy s černým označením P, tělo šedé barvy s černým potiskem 300, uvnitř tobolky hnědá pasta

Více

Revia a alkoholismus, lék na léčbu alkoholismu

Revia a alkoholismus, lék na léčbu alkoholismu Revia a alkoholismus, lék na léčbu alkoholismu, alkoholové závislosti - Alkoholik.cz

Více

předběžná přihláška na seminář pro farmaceutické laborantky a

předběžná přihláška na seminář pro farmaceutické laborantky a PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD., Farmaceutická péče při onemocnění horních cest dýchacích 14.45 – 15.00 – firemní přednášky 15.00 – 16.00 – prohlídka firemních expozic 16.00 – 16.45 – odborná př...

Více

Lék Cymbalta a léčba závislosti na alkoholu

Lék Cymbalta a léčba závislosti na alkoholu den ve stejnou dobu. Informujte se u svého lékaře na dobu, po kterou budete přípravek Cymbalta užívat. Bez konzultace s lékařem léčbu nepřerušujte. PŘ: Jestliže jste užil(a) více přípravku Cymbalta...

Více

Magnetoterapie

Magnetoterapie Aplikátor umisťujte co nejblíže k povrchu těla v místě léčby. Přímý kontakt není nutný, menší vrstva oděvu či obvaz nevadí. Aplikace by měla být rozložena do pravidelných intervalů v průběhu dne (n...

Více

1/3 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls257440

1/3 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls257440 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař...

Více

Příbalová informace

Příbalová informace pálení pokožky.

Více