zde ke stažení - Obec Český Jiřetín

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Český Jiřetín
oBEC
ČnsrÝ
rIŘnrÍn
obecně závaznávyh|áškač.l/20|3'
POZARNI RAD OBCE
obce Ceslr\,.IiÍethlse nu st,én:ustdání d e l5' 5' )a]3 u'\nť|lo \\dLt|
/'|1ÝL!Pitťlsl\'o
nu:úkltttl! ;| )9 ot],t ] pí),ý11,
o) bod j, tt 2, zákonu c|' lJJ / '.ij '\',l, o požtit.llíochruně'
v:nění pozlěišíc,h předpistL' tt l'sot arlu s ! l0 pisn' d) a l t4 ods|' ) písnl. h) :ákonu
pt,eJpitu. lt!Íoob!int:Ii\'d:n0l!
.l282()()0sb''oobcích(ohccni :íízení).\.c2něníl)o:!]ěiší('h
jen''l}l|úška'
t'1hltiškttdtile
1
článek 1
.ir'odníustanovení
poŽárníochJan)'l obci dlc .s l.i odst. 1
PoŽámíříd upťa\'ujcor.gan]zacia zásac1vzabe7pcčcní
naiizcníl1ircl1č' l72i200l Sb'. k pror'cdcnízlikonao poŽámi ochranč.le zněnípozclijŠich
picdpisů.
Č|ánek2
požárníochrani'v obci
\.Ymezeničinnostiosob,pověřenýchzabezpečováním
Ži\e]nýÚj pohťomelniJ iin}|ni
l) ochrana Ži\otu.7dr.a\'í
a majetkuobčanupicd poŽár1..
mimořádnjrli u.lílostmi\ katastťuobce Čcský Jiřetín(dále .jcn ..obec*).je zajiŠtěna
jcdnotkouSboru clrlbrololrrichhasičůobce Nová ves v ]Iorách (dále jcn...ISDHO'.)
poŽárníoc1,ran}ur'eclenjnri\ přiloze č. i této
podle čl' 6 tét()\}h]áŠk}a dále .iec1notkami
r1.hLášk1'
2) K Zabezpečení
úko]i|podle odsta\ce l sc po\čřuic:
obce projednáninr
star'upoŽárrrí
ochmn}'\ obci minimá]něl x Zr ]]
a) Zastupitelst\'o
1'obci.
rŽd1
po
něsicúl
Zá\aŽné
nimořádnéudá]ostimajici1ztahk poŽiímiochranč
b) mís|os|alos|aobce pro\ádě1 n] pravidelrrých kor]trol dodrŽclr'ánipicdpisú poŽární
ochranv.
Článck3
při činnostcch,
v objektechncbo v době zvýšeného
Podmínki požárnÍbezpcčnosti
ncbczpcčí
vzniku požárusc zřetelemna místnípodmínk1'
1) Ibdlnink} ZabezpečenípLrŽárníochlan) r době zlýšcnélro nebezpečivzniku poŽáru
stanolí kraj sr.Ýnrnaiízcnim','
2) KaŽdá p|áuická a tizickí osoba. ktcrá plorozuje činncrstisi prostředllict\ím osob
činnostido ka1egorie
na úsckupožárniochranrprorerlezačlenčni
s odbrlrnouzpusobilo.sti
poŽárníhonebezpečí]]
a náslec]nězajiŠťujepodrnink1'požárníbezpečnostid]e ziikrlna
o poŽárniochraně'
3) obec neslano\íse zietelen na úlíslniponlěry Žá.jnó dalŠipodnlink}'poŽámíbczpečnosti
\'7nikupoŽárrr'
přj Činnostcch.
\ objcktcchncbov dobčZ\ ýŠcnčho
nebezpečí
N a h 7 c n l t ] í c c k . h o k r a i c Č '5 ] ( ) 0 ] .z c d n c l ] , l l ] 0 0 ] . k l e r Ý n se ýano!l l)odmÍ]k}k zabezpeČenipoŽárni
.l . \\J bi.r retl. re\. f.i \. ik.rr," :.
]
! c.z n ě n í p o l d ě j Š í cphř e d p i s ú
| ] 7 á k o . a Č 'l ] ] ' ] 9 8 5 S b ' ' o p o Ž á n ] i o c h Í a n č
článek .l
Podmínkl k zab€ z pečenípožárniochran1 při akcich'
rětšípočetosob
kt€ h -ch se zúčastni
spor|o\nichai'). jichŽ se zúčaslnir'ice ii1k ]Í)()()soh.\e
l,ři pořád1iniakci (ku]tuťních.
stanol'uje podmínka k zabezpečipoŽárni ochran}. kterou je po\'innost organi,,áloratako\'é
aLce o7náInil Obecnjmu úřadu obcc \'c lhillě neimóně 3() ]<alcndáhrichdní před jejim
,.
konáníIrr.Žejsorrzaiištěn)'podnink) stano\enénařizcnímkrajc
Článek5
požárníochran1'
Zabczpečení
Způsobncpřetržitého
Ochrana Ži\.orů.ZdIa\í a rnajctkuobčrnťlpřcd poŽárl. ži\e]nýrnipohromarrliir jin)mi
rnimoiárin]|rni LldílosÚni \'katdsll.Ll obcc je zabezpcčenajednotkami poŽární ochúrl\'.
č' l této\} hlášk}'
uvcdenýmiv čl.6 a příLoze
článck 6
stnr'r \t'ba\'ení
JsDHo, k.tcgorie, početní
dle č1.] odsl' 1 této\)hlášk}
poŽárrrí.lchran}'ZJjišťujc
PlněrríúkolLrpři Zabezp.čo\'áni
jeji
.ISDIIo obce NoVá Vcs v HoIáchl,' Dislokace. katcgoriea početnísta\ .lsDHo .1
'
r 1barcni požámítecl]nikoua \ ěcni mi pťosticdk1jsou ul eden) \ piíloze č' 2 tóto \ } h]áŠk}
Článek 7
Přchled o zdrojíchr'odl.pro hašenípožáru
a podmink}'přo zajišfěniieiich třva|époužitelnosti
1) ()bcc ZabezpeČujczclrllj rod) pro hašenípoŽárú. k|eťý svou kápacitou. unístěnín
a \)ba\.eni]numožňujeúčinnj'požárnízásali' Jcdná se o požárnínádrŽ. kterli se nacházi
u obecníhoúiadu'Zdroj lze \ )'uŽi\atjel,]v období.kd}'.jenaplněn l'odou.
na pÍostranství
poŽáťila potlmínk1'jejichtn'alé
2) obcc s1ano\inásl.duiici dalšíZdroic \1)dv k hi.rŠeni
použitelnos1iI
a) pruazq]!2d]!j; FláiskÝ potok s oc1běmýnrmistem na konci obc. (Íočka BL,S] hned
nlisto\'e sla\L|unro7nuiieim
Vlirshik zdrtljcje polincn udržo\al odbčnré
za mostkern.
r od1'poŽárnítechnikou'
čerpání
siL.\ obci. mistni částČeskýJiŤctin.Cřafickó 7názo|něni
b) urnčlÝzdroj: h1'c1rantorá
na síli r'odol'odu určenjch k odboru rrlc1} pr.o haŠenipoZuru.]i.umislění h]'dťantů
prilběŽlč
uvedenov přílozcč' ] télo\)1 íšk)' Vlastníkzdrojeje po\'inenzajišťo\a1
\ čelněkontroljejichlunkčnosti.
h}'dranlú.
oprar1 a provozuschopnost
() \ |ťeLlťc|(.\
\odnl
fl:ii.'
Llil''
!/:!l:i:
ur edenýchl' odst.2 jsou dále po\'inni:
3) Vlastnícizrlrrljů
a) oznámit obci \'c lhÍltčnejmérrě3|] dn1 před p]ánoranjn] lcnninen pro\ádění prací
nii \'odnim Zdroji. kle1.émohou dočasněomczit jeho \]uŽile]nosl pro če1pání\od!
k hašcnipožárů.
b) oznánrit ncplodl.nč obci lznik nlimořádné události nil \'odniň Zdroji. kteťéb}
poŽáťl.
k čer!áni\'od) pro hašcní
aremoŽnilajcho\}'uŽití
poŽáru
pro
hašcní
]) \rlashik nebo uŽi\ale] zdroju rocl)
.je poljncn. t)to udťŽo\at
v tako\émsta\'u.ab} b)lo umoŽnčnopouŽiLipoŽírni tech1rjk)'a čeryíni\,od} pro ]]ašcni
poŽaÍil'
.
N a i i 7 . n i l - l s l e c k é hkor a j . . j ' 2 0 0 j - k i e í l n i e s t a l Ú\ i p o d | ri l r k ) k l a b e z p e Č € . i t o Ž á r n i o c l n a n |\ Ť il k c i c l r .
\ ěi el i i p o . c t o $ b ' z e d n e l ] ] l , ] 0 0 ] ,
kleích sc Zúč.rslňu
r ] 9 o d s t 'l p i j n ] n ) z á k o n aČ 'l j 3 ] 9 8 5 s b . o p o z i n l i o c h r a n ě\' e z n č n pí o z d č j š ítcihc d p i s ť l
. l
s ; o d s l l 7 a k o n ač l ] j l t ) 8 5s b ' o p o Ž r i m í o c h r a n\ěe. ^ č n i p o z d ě i . i c hp i e d p ' s ů
c|ánek 8
požárůa da|šimísta,odkud lze hlásil požára ZpúŠob
iejich označeni
ohlašor'n1'
l) Obec Ziizrlje náslcdujicíohlaŠoln}poŽiirů.ktcťá jsou tn'ale označen) labulkou
oh]Jšo\n. po)a-J..
a ) o b e c n i ť L ř aCd e s k ý . I j ř c t i l l . . ] ' . )' .' - 1 ] h | ] ]( . ' \ . ' l . ' i : . . L' i L ! ; ' ] : , . ' l l ' ( ] . + . i 0 c n
l'dobč čjnnostiobccniho úřar]u).
Vdobě njrno činnostobccniho úiadu.]zc r'znik
obce na
požáruohlásit starostceobce na mobil' tcl' č' 7].l 113 E31. rníslostarostcx'i
mobil' tel' č'736 120.l28'
b) HráZnýdúnr(vodnídilo |.l{ie)č.p'183.|e1.č'6()ó8(l91.l8..1761l7 ()1ó'
tabulkoL|
poŽářů.ktcrá.isouu.\'aleo7načcna
2) obec nczřizujeŽádnádalšímístapro h1áŠení
poŽár..
čísla..l
5()..'
lrlasre
nebo
s1'mbolcm
tclc1onIriho
..ldc
Č|ánck9
požárníhopoplachu
Zpúsobl 1'hlášeni
poŽámihopoplachur'obci se prorádísignálem..PoŽárnipoplach...klcrý ]c
1) V}hláŠení
l0 \1eřin
\}hlašovánpřcrušo\anÝnl1ť)nensirén)po dobu 1 minuq' (25 Yleiin tón
přestá\ka 25 \teiin tón).
poŽámiho poplachusc poŽártti
2) Vpřipadě poruc1r}technickóhoZaři7enipro r).h1íšcní
potřcb}'
r1lrlašrrje
dle
pop]achl obci
spojkarniur.čcnými
Č l á n e kl 0
seznam sil a jednotck požárníochřani podle \ýpisu
plánu kraje
z požárnihopoplachol'ého
Sczrrirnl sil a icdnotek poŽár]i ochrar1!'podIe rjpisu z poŽámiho poplachoréIropltinu
krajeje uveden\'piilo7c č'l tétoY\hláškl'.
Ú'stcckého
článck 1l
Zrušolacíustanovení
. / r u i l Ú | 5 ť \ l n J | . c \| r c / : l \ . , , n ť\ \ h l J . L \ :
řád obce.Ze dne 16.5. 20 ]2.
a) č'2i2012.PoŽ/rrní
\čtšipočel
poŽárniochran}pii akcích.kterychse Zúčas1ňujc
b) č' 3'20l2. Zabczpcčení
osobna úzenrí
obceČeskÝJiicÍin.7e dne l6' 5' ]012'
ť]lánek12
f:činnost
\ r h l . l l a l a l ' r r a l i i r n o . t iz J . t r . . d ut t . r l r
vladimiI Kovái
místos1arosta
\i)\'čšenonu úřednídclcc dnc:
dne:
Sejmuloz úřcdníclesk}
obecnéhozájnru dlen r'1'hlášeni.
"ff;
1 6 . 5 .2 0 r 3
1 ó 'ó . 2 0 ] 3
\,.ěIaI,ičko\.á
,l/20l3'
Požárnířád obcc
l-whlášcc
č.
Pří|ohač.1 k obecnězávazné
seznamsil a Drostředkú
icdnotekpožárniochranv
podlcnoŽárnihonop|áchor
Lrai(
éhoÍ'|Ínu
I sleckého
U / e n ] noI d b o Íf ť n I i c .H 1 s U . l e c k c h 'k' r a i ť . ' L r e .\ 4 ' ' . I
PoŽ'{RNÍ
PLÁN
PoPLACHoVÝ
Pro lllčs|() obec I
ČeskÝJiřetín
Elni.
Jednotka
HZs Litvínor'
sDH Litvínov
HZSP LitiínoYská uhclná a.s.
sDII Meziboří
Sl)H MariánskéRadčice
HZS Nlost
SDH Lom
SDH Braňan1'
SDH Osek
SDH Nloldava
Příloha č.2 k obecnězávaznéwh|ášce č.1/2013,Požárnířád obce
A) Dislokac€ . kategoriea Doč€ t nístav JsDHo
DislokaceJSDHO
Katesorie JSDHO
Početčlenů
Minimální počct
v pohotovosti
členů
I2
Nová ves v Horách
4
B) VvbavcníJSDHo
Požárnítechnikaa r'ěcíéoroŠtředkvPo
Početkusů
Tatra815CAS 32
I
AVIA A 31
I
Pienosnámotoro\ástrikačLa
PS l2
I
DichacipfistrojSAI tlRN S 7
4
StarostaSDH
;il0t00BB0Y0utYc!t
fles|čů
,j '; ves v HoÍách
' i | 5] J N Ó ý áV é sv H o r á € i ]
Čo o6684307
sbor dobrovolnÝchhasičů
Nová ves v Horách
!'
I
zi
fil
,Ei
Y
,:
7
.g
o
t=
-)
J
{,
o
c)
ra
!
!t L
ó] l
nt l
.nt
g
-t
a. s.
vodovodya kanaIizaCe,
Severočeské
obec ČeskýJiřetin
obecníúřad
Vyř zuje
Pracoviště
Te eío|/fax
MobI
WerssRoland
T689
Přítkovská
415 50 Tep ice' záVod [,1ost
sčVK..s . UTPC
K'-ouce309,4350lLitvinov
476752550| 476732840
606608395/GSM725722363
[email protected]'cz
ÍoIand
17.5.2012
ÉmalI
Dal!Ín
pro požářniúčely.
seznam hydrantů
!rčenýchk odběruVodypÍopoŽáínlÚčeiy,
na sjtiVodovodt]
hydrantú
Vám seznarn
Zasi]áme
.
.
H
H
H
H
/vozovka
! feslauTace
prot býVobchodu
Vozovká
Lrposty
pas
U r é d l k č n l š a c h tzeleny
y
p'Há]kov]
V l\,4ostě,
sboTu
záchrannému
seznarnby]předánHasióskénr!
Uvedenný
prcvozem
Vodovody
hydrantH ! E'ó 119/ zelenýpás ; navÉený
uíčený
NoVě]eda|ší
S pozdravem
Talo vy)ádřeniná platn's|]eden rak
Ro and Werss
refe rent tec hnjcka pra voz n í čin nos h
.,]l.]..] . \.1.ó!2.-.' ;]
severočesl.
'rii.!il.
li:r:l
1 1 55 ! . L r - r
j
.
4
9
.
l
!
l
.
.
.
Ž
1
!
]
9
9'15]
TČ
1!:
sévJo.llk.vodoÝodyJ k:iž t.c a l'
p i t k o Ý 3 | J ] 6 3 9 . . r5r 0
j r€A.e
T e + ť c 3 4 Ó n ] | l . i : i . 4 : o 4 ] ]! 6 ) 5 3 ! . E ň a
a 19o994! . tc
4749199.5'
n í o @ í v io '
w W W Í V [a
V€ o LIA