Mčstskf úÍad Kraslice - Odbor Zivofního prostÍedÍ

Transkript

Mčstskf úÍad Kraslice - Odbor Zivofního prostÍedÍ
Mèstskf úÍad Kraslice- Odbor ZivofníhoprostÍedÍ
s cs í d l e mr K r a s l i c i c hn, i m . 2 8 .i í i n a l { 3 8 , P S a3 5 82 0
Tel.-.r20:52170111.Far 1:0 i-<l636809.E-nrail
!a&ii\ aj., nqlr'kraslice.!7
V a l c È i s l oj e d n a c i ' 7de. e
C i s l oj e d n a c i
7P-t59'l006-:i I,HAJ
\')iizujelel
. l H a i k o v à , : :57] 0 l : :
Krasllce
ll I1007
VEREJNA VYH LASKA
ROZHODNUTi
ni úiad lodle
N1èstsk!iriadKraslice,odbor Tivoîniho prosliedi.jako fiisluini I ocloprór
o rotlócha o
pisÌn.
106
zikona
ò.
251'100ì
Sb..
I
c)
a
ùstaoo|cni
Lrstanoveni
I l0,l odst.
.s
zmènè nèktelich zúkonir (rodní zókonl. \'e znèní pozdèjSichpiedpisrì s púsobiosti
speciilniho stavcbnihoúiadu podle uslano\eni |s l5 odst.-l r odt'tíhozàkona a poclle
rusranoreni.s 110 r-.dst.I zúkonaù. -i0,1976Sb.. o irzemnín plóno\ónía stalcbnimiídLl
(sLr\ebùizíkon). rc znèni pozcìèjSich
piedpisit.r'souladu s usll1Ììcì\ením
:\ 190 zÍkona t.
183r1006
Sb.. iadateli
Obci Jindiichovice
Jindiichovice23?,358 0l Kraslice
L
v1 díví stavebniporolcní
zúkonak provecleni
podleustanoreni
.s 15 r'odníhozàkonaa ustano\eni$ 66 stavcbního
zósobni
iad)'1.
etapa'\'krajj
Karlolarskén.
starbl r'odniho
díla,.JindiichoviceVodorodní
r KruSn.ch horich.na
kataslrílninúzemi.lindiicholice
okreseSokolor'.
obci.lindiichovice.
r 2. . 3 2 ' + l r l .
. ò i. 2 l 7 / 1 .i 2 3 7 i 31. . 1 5 9 i - 1 . 3 2 3 7 i 2 . 3 2 1 8 r 2 . -3:2' +1529r 1
s t . p . ò . 2 2 . 1 . 2 1 , 1a.p2.1f 7
r KruinÍchhorócl].
r k.ú.Jindiichovice
budcpouTi\inap.p.ò.16011
Jakosraveniitè
Popissta\bvl
Stavbase sklódíz jednohostavcbnihoobjcktu (zàsobníiroiadu) a ncní òìcnèr'rana prot'ozni
souborl.
- zísobovací
Druh lodovodniho ia,:lu
- ,126m
Celkor'ódélkaiadu
- 100nln
s\ èlloslÍadu
Jmeno\,itó
Ldajc o povolenéstavbòvodníhodila:
-.findiichovice- \iodolodni zisobníiady l. etapa
Nizcv vodorodu
- mistni
\odolodu
Piislugnost
k s\stémLr
I -H^J
Rozhodnuîi
c.j 7P-759,:006-2:
S ú a n a2 , l { )
Projekt icií jednak vjménu stà\ajicihopolrubi za no\é a jcdnak vlstavbu nového
vodovodu. Vodovodni Ìad bude pro|eden z HDPE DN I00 P\ 10. Souòàstísliì\'b! budou 3
poiírních hldrantú.
ks podzemnich
ptn. roAu t nistu iejihoorlbénr.
l.rpr.,
| 15 odst.3 r'odrího zókonaa
Pro provcdenisla\,b) vodniho díla se podle usla1]o\'cní
podminkl
a povirutosti
1)lo
ustanoveniS 66 starebnilto zókonasouòasnèstanovi
L Stavba \odního dí1a bude proredena podle projcktor'é dokumentacc o\èiene
vodopú\niÌ
úiadenì. PÌipadné zmén]. ncsmi bil prolcdcn) bez piedchozího
porolení r'odoprór'níhoúiadu.
L stavebníkzajisti r'1t1òcniprostororéplochl starbl r'odníhodíìa podle ustanoÌeni
"s
75 stavcbnihozékonaa .S29 rlhliSkl Ò l3lrl998 Sb. kterouse proródqiínòkterú
usl.ino\ení sta\ehníhozikona. \'c znènípozdèjÈichpiedpisit.
,1. Pii pror'ídèni starbl ie ùutÌro dodrTctpiedpisl'tlkajíci se bezpeònostipriice a
technickjch zaÌizení.zejniénav)hlóSk] è. 32'1/1990Sb.. o bezpeÒnosti
frilce a
technicklcl'tzaiízcnipii stavebnichpracich.\e znèni pozdqj!íchpiedpisira dbót,.r
o , \ r J t ì J / J t - \ . o . . 1 .ì J . t d \ c n i i t l
:1. Pii proràdèní stavb) \odního diÌa budou clodrien--v
tcchnické pLriadavkJna stavbu
Sb. o
pro|icìi
zíLoÌì ó. 27:112001
kterou
se
Sb..
vrìorodir podlcr'1hlàikyò.,128,1001
(zàkon
lodolrxìcch a kanalizacichpro r eieinou potiebLìa o zmènè nèkterlch zókot'iú
piedpisú.
pozdèjSích
r e znèt1í
o r odorodecha kanalizacích).
5. Pied zahhienin veikcrich zemnich praci jc nutlìé \)tJa.ni fodzenìÌÌihovc.ìcni
i n z e n r r . l r c l . . r\ r/i r r . n \ ( r l ì t . / c r r .
silí.
6. Bèhemstarbl ucsnridojí1kpolkozenisti\aìicíchpodzcmních
proti mornostilzniku
iàdnè
zajiÈtÈn)
7. \'ikopo\é rlhy pro uklidàni potrubíbudou
úrazuosob a lkod na nìajetku.
vlkopu pro \odo\odni iad, piístLrp
8. Pii uzarírce2. úsckubudezaji!tèn.po pror,edeném
do ncrÌroritostí a ziro\'cìi umo2nénprújezdpro rozidla lZS.
9. Pied zahíjenítlt prací budou \ìlrslnici nemovitoslíseznímenio zpùsobua dobò zàboru.
na pozemckrlastniku
o zprisobu
farko\óni \ozidel.zajiTdèni(\')'jiZdèní)
(piechodor'é
làvk1).
10.\ebùde olùoiena bezpeènostchodcú
r'JtèZcnouzcminu budou Ìédnèoaistèna.
ll Vozidla.ktcrarbLìdouod\'óZetpieblteanoLì
pozemnikomunikaci
ab) nerneòiltolalanebonepoÈkozo"ala
pracibuder edensravcbnideník.
12.\i prúbèhusravebnich
13.Star.babude realizo\énadodavatelsk)olrà\nénou odbornouslavebnispolcònoslr'
)'lózevspoleònostibude písemnèoa'nmen r,odopró\'nímuilia.ìu pied zahajenltnpracr'
1,1.PÌiprorídèní stalb) \'o.lníhodila musí bj1 dodr2enlpoiadark) dolòenichorgànir
stítni spré\]:
.
.
Petrr Chelòického
krajc. úzcmníodbor SokoloY.
HasiÈskizrichnnnÍ sbor Karlotarského
8.
1.2007:
ze
dn€
0l
Sokoloy'
ò.j.:
HSKV-1s23/so-2006
1560,356
L Piì realizaci
ak.e nulnododrzerprújezdpro pozórni!ozjdlaa raiisrjtpiistupk olriekum
r Òkolislarb)
prqednina.
protisch!àlcnó
dokumentaci
std\b)musibiî neodkladnè
L Kàzdàzmèna
kraje sc sídlemY Karìovich V'rech' Úzcmní
Krajski hlgienickóstaniceKarkrrarského
B'Ì/212 {l(lzt
1938.35666 Sokokrr,I j. SO/J19212006/HK/
pracotistèSokolo\,Chelòického
dne29..].200ó:
!isledb labotatorního
iaduzdokladovónn
lodovodniho
L Kvalila!od) budevden kolaudacc
'l
sestanori
!)hlàik)
ò
252
2001
Sb krerLru
krirenéanalizydl€S odf.3
rozboru
v roTsahu
('si odsL
pitnó
vod)
rozsah
konlrol'pihou
!odu
a
aetnost
r
pozadalky
na
a leplou
hlgicnické
plaîném
Sb.
\
znéni)
I a I zikonaò.258'2000
I'HÀJ
ò i. ZP'759,2006-21
Rozhodnurí
2
Strana:'10
liluholich ?koÙikú'h
piedloiendoklado pfovedcnich
Souòasnè
budepii této kolaudacì
Sb o
(s\
:
rókona
a 25812000
pilnou
vodou
5
odst.
piinrého
\
do
stlku
!i.obkú piichí,ejicích
o
h)gierickích
1092005
Sb
plaménì
l
t
!
znèni
a
zdrali
ochlanèvcieiného
ìs Bhlàikr!odv)
piinrého
stlkus ]odoua nàúpravu
pozadavcich
na[robk] piichàzcricído
15.Piipro\édènísta\byvodníhodilamusíbildodrzen!t)'todalSípodmínli)a po\inrosti
iízcni:
tóchtoúèastnikù
.
70-72.30{77 Pìzcn.RegionóhicentrùfnSokoloY.
Zipadolerkí plt nàrcnskn. r.s.-Ed.Bencsc
701
Hornickó1613,!)jidiení ò.j.ZCP-SO-0 l5-035/kolre dn€15 1 2007r
l_. \'(eobecnàuranoleni pro davbu lÈinnostìpro!idènouv othrannénÌI bezneanorninr
písnluplÌ nirenskÍchzîÉízcní:
provódènlch
\ Lìchranném
a be/pcanofniÌn
l. hr!cstof.popi.doda!at.lsÌa!b] neboèjnnosÌí
pracímusiobjednat
u ZCP
TaiiTeni
sì mininìólnè
-\ dnùpiedzahíj€irnr
písn,uplynàrenského
- Piilohaù 1)
G (Plotokol
plynileDsk)ch
qîiieni podrcmních
4iízeni.Konlakl..dsr'
scznàmitpfaco!níkj-,iichz se to Ìikó, s polohou
I
Dodavatelprdci nmsi proknzarelné
pl)novodú.pl)nàrcnskjnlzaiizenima sraùovenjmipo.ìmílkanìiZaP
t)odafatel praci ùu\i piokazateln!nlzpusobenroznúmil piishrsniÌn pràcovnikúnrZCP
:
s urlenrrn
(konlaktbod a. l) îermú ,ahàj.nipraci.I ro mìnimilnèlii pracornidn) piedenr
p.ací
provadèni
bezvlkolÒlou
tikà
i
pied
Tiihozcm.
iolo
se
ter inu prc k.núolu PZ
tcchnologri.
a lrtrpcènosrnin
stavebni
énlnosri.
L l)ii provídènítakek(ìllv
fopi irpravrerénu! o.hranném
Sb. nesÌnidojir k ponrienitllhoÙ
pàsnrupllnircn\k!chzaiizení.!ir /ikon e 158r1000
plvnafenskà
7anl.ni pron
odkD1.1
musj /abczpeèrl
pl)núrcnského
zaiizenr.Zhoro\'ìrel
(nìikrolunclovini.
protlaky)
musib)Ì k
pracibez\:ikopovou
pro\'údènj
lcchnologii
5. V ptípadè
ddlli
tènfo praciÌ piìzvan zéstupceZCP (Korrlaktodn. G) a dile je nùtnósi \,12ódal
podmink)k tonruto
!) tàdieni.
dopln'rtícÍ
pasn1us podzenùnÌr
6 Nlisla odkDljch PZ. kiizenr a nista soubèhu\ ochrannenr
po:adovanJho
sravu
s
dúrazc na proredeni
pl)nórenskjmì
ratízenirìibudouu\edenado
pro
\"hlcdó\àni
PE lotrùbi opravLr
\isirazn!ch
fitlii.
kabelú
ùmisÌèni
obs)pri.podsypú,
k!al1l}
izolaceT.tt!)
zkouik)
poskozeni
pro!cdennn
eleklroriikro!é
piipadného
izolaces
pfacovnikem
odsl C)
ZaP
zkonlrolovúna
{Konlakr
bit
zahrnula
diire.
ne7
bùdo'r
inísra
nesmi
jako
(\cdenilechnického
clekrlìcki
!!bavení
napi
zaiizeni
kiizeni
a
soubèhù
osrarnich
7 NfisÌa
v.d.ní,slok) )
kanalizace,
tepeln.,ì
Edèlovaci
\edeni.lodovodnípollubi,
silo\'é\'edcni.
al s nizkollakjmj(NTL) a stiedodakini(STL) pl)'ìxì!od)nusi bl;1vlprojckro!araa
provedena
podl.CS\ 7l ó005.
b) s \}sokorlakjn]i(VTL) a velmi v]sokotlakjnìi(VV fl-) pl]novod\ musr bir
a pfovedena
dlc CS\ L\ 159'1a TPG 702 01 PI). kteri ieii kilTeni
v)proicklovóna
a îcpelného
vedeni5 VTL a VVIL pllno\od) musi blt odsouhlasena
kanalizace
majetku.
oddéleninloperalj!l]isprà\f pl,vnàrenského
zarírcní,pl)nolodii.raiizeniSKAO OS .rnìúzeblr pii
L U vtL a VVTL pl)narenski.h
nìax 3 m Òd
pllnovodùpou:il(,mcchanìzmú.
a tu do !rdàlenosti
pracich
! bhTkosti
zemnich
ploch)poùubi
púdoDsné
ploch)pollubina obèfranr musibil llikopo!éprilcc
Ve vzdilcno!îido i m od púdoDsré
l
\
,
r
d
(
r
i
n
i
.
r
:
/
|
.
L
|
r
e
.
rdni/'rl
,\ r
tr
|
U N T L a s T L p l ) î i r e D s k j c h z a r i T e n í , p l . v n o v o d ú , p i í p Ò i e k . . . ,zmeún;ìenbí cjprhlPaici i c h
a ro do vzdiilenori ar' I m od pùdorysne
! blizkostipll'llo!odùpouÌilonìechaìri7nrú,
ploch,v
potrubina obéclranymusiblt \ikop.\è
ploch,\.
do lm od púdor)sné
Ve vzdélenosLi
púcepro\,àdèn)
nrané,
îj. bezsroiníchmechanizmù.
lzc \zdàlenosi|ro
V piipadèprolcdenísond.rj ol'naieùipllnovodubezpouzìtinechaniTmir'
l 5 m od pudorysne
zaiizenina
pouzitímechanizmù
snizìt,
ato u VfL a VVTL pllDúrenskl;ch
ploch)porubr
0.5nrod púdol)sné
zaiizenina
plochtporubia u NTL a STLpl,vnarenskich
od pildorlsnc
I
nl
na
obé
slran)
9 Pro rozruiovínipo\rchunadpllnolodendo vzdílenoli
I V piipadé
'boulacÍ
kladi!4.
pouiit)
Ìèzké
mechanjzm)
7àdné
tloch) pl)norodunc\nìíbil
vi.ìk po
vzd)
lzc
mechanizm)
pouchtì.
beron.
atp
a+à11,
nutnostiroz.uaeni
fouzít
iako
sond).a ro ientak ab) rusralomnìrìnahrr
picdchozírn
zJiitènihloubk]pllno!odu(prov€deni
i0 cnì.
kry1iplynorodu
a uskladno\'n
pàsrnuzaiizeni.kleréslouzipro \'!robu.piepra!u,disrrlbuci
l0 V ochranném
mohlrohro/ir
ainnosti.
ktetéb) !e s\Ích dúsledcích
pllnu.i mìmonéj.je z.ìkizónoproràdèt
(vizzíkonÈ '158r2000
Sb)
provozu
rotozaii7.ni.iehospolehli!ofa bezpeinost
R o / h o d rn cr J l P - - 5 a1 0 0 0 - l i l - l l ' \ J
Slrana.l l0
pismo dle rs68. odr :. zikonaò. .+58'2000
Òìní:u NTL a STL pllnovodùa
Ochranné
p]]novodù
a piipojck,l m na obèstfaù\
pii[)jck I nì na obè fran] od pùdoD\u.u oilatnich
na
lscchn)
stran)
od púdorysu.kàbcl] nn a
od púdorysu.u tcchnologickichobleklúI nr
(S
fanl.
stran)
16
odsl.
5)
a
anodovéuTemnèni
kakrLìo\J
ochrant
I
nì
n!
obè
kabel)stanic
katodové
ochran)150m !lemìsmèry.
pàsmunesmiohfozitani po.usitpl)rìórenské
zaiizerj.Jc
11. Stavebni
òinnoslv och.annénì
o iíicc 2 m naobèslran).d
!ysazovÉnit\alich
pororúvc \olnémpruhupoTemkù
zakózino
pàsem
è..158,2000
Sb.rakto:
ranovujeis69 z.ikona
12. Rozsah
lrcrpctnosrních
l0 nl
u reguhènich
slanicv)sokotlakjch
:0m
ù regulaÈních
slanicvelnrì[sokollakych
pl)novodù
u !) sokotlak!ch
ì5m
do DN 100
l0n1
do DN 150
nadl)N lio
V nivaznosti na ustanovenjCSN 0:8i69 jc nurnézachovaîvzdílenost podTenlnichlinio!l;ch
z x Í i r c n j o d k r a ú u z e m i ì o v a c i a n o d( a
) n o d o v éu z e n , r è n i !) d ó l c c :
! 7arà!ùnich oblastech
ìl)0nr
1 5 0m
mimozasta!èné
oblasii
pracichnnrsrbir
! CSN 7:l 3050a pii zemnich
11. Zemniprícemusib)1prcladèn)v souladu
dodrzovina
!}hlàíkaù i2.l'90Sb
providène
! tonlto!)jódieni.lrudouÒlnnosrj
!
obsa2ené
11. \ebudou-lldodrzcn)podrìrínk)
podleI ó8 odsl ó zlko a Ò 158:000
piìsnru
pl)n:îcnskóho
zatízcniposuzorín)
ochmnfém
picdchozjho
pisemného
souhlasu.
I oté7serjkA rlizo!ànistaveb
Sb jako ajnnosti
bc/ nascho
pisnrupl,vnàrenskrch
Sb.
\ bezpeénostnim
zaiizenipodlc
\ 69.odr. ,1zíkonaù 158':0011
pllnàrensklch
prolozov.ìtele
zairTenl
lj Zhoro\itelumozni! prúbèhupraci pracovnikovi
konlroludodrT.nipod íncklranovenich! romtovljÉdieni.
mln I nr od (ìploccDi
VTL RS a mìr. -\ nr od budo!) Sll RS SÌo..rn
16. \'zdilenoslstoTàrú
llzemnènr
ra
anodr-.
min.5 nì od smnice
SKAO..1m od kabelúSKAOa l0 od Lrzemnovaci
opaanou
slranuInin.l0 m od zaiizeni
SKAO.
oznaiennZluto-èern)nìi
nebo orn.7o!ol..ninrl
17. Trasapltnolodujc ! LcrúnuorlcnÌaanè
sloupkrPlynovodje
ulo:en! hloubce
ccaI nra màakîi\niprotikorozniochlanu
18. l'ii llarní slavbùmu5i/irslalp.uhn1in.I m n:ìobèstran)od pllnovoduvzd) !ohr! (/àka/
sklàdk)zemin).nraleriiluapod) a nesmi! nèrÌ bir mènùnokr)1í pl)norodu.Po trase
pl)nolodriv podélném
poji:dèní1èiklch
\îzid.l a m.charirmú.
snrèru
rìenidovoleno
l9 Prc obickt!raiízcnjra!cniltó plarízàkone.670,100.1
Sb.,tzn :e !jíe litula.e.bjckL\
nrohoub\t ziìzen)!e vzdalenosti
min. 10 n od tras)pllnovoduSlalebribuùkr-musib\î
post!!cn,,nabiocich.
po!olenimusrblt u!edeno
tj. tohoto\}iàdieni.
:0 Ve slavebnrnr
2l V piipadèprovódèniterénnichúpfavzacholalslàla.jícíaflÌatur! a poklop]. Pokuddojdek
na nikladinlestora
!iikolou úpravu
oLìioùhlaEené
zmènèkr!típltnolodu.zajislizholovitel
pllnàrcnskich
anratura poklopù.K réroúpravèpiiz!e zófupcepÌo\'ozolatelc
doraen)'ch
l]]l. 1239
poruienitl)naìrenského
7aiízcní
ncprodlenè
nahlasìt
naodbordispeainku
12. Jakékoli!
podmínk!
C. Dopliiùiící
plJnírcnského
sra!lr).o providèni
úa !,,-t)ècnj
zaiizenj,oznómeni
o 7ahúi0ni
I l'}oTadavck
r.'r': i:
stnvb,v
na e.relefonupanuEeilF;;
bezvjkopolour.chnikotrà prcdinípo ukonÈeni
Fl t oo:lipiistLrsnlteclrnikpl) nórenskjchzaiizeDil
PZ lspecìiìk'rtc
poTddule
! piipadtodkrlti pl)novoduproledenr
diagnoslik)
I
Provozolatel
TPZ) ne
ch!íl Vàcla| ml. lel.711 l:-581
I
Kontakr pro provedenidiagnostikr-È. tel. pan
(piíslLLtn!
misrrokrsku)
(diagnostika
scprovàdíupltnolodustariihol0 let).
!)jàdtc.i rc prcdrahàjenin
sla\b):
1. Nedilnou
soutàsti
zaiÍzení"
o zamèicnia v\tyteniplrn{renského
..Protokol
picdlo2ilpii tlliòeni. diasnoslice
a koù1Ìol8
i. Orìgindlqlidieni ispiilohami,musr:adatel
kirTeniaisoubÒhu
\ pl\nórcnskim
zaiizenim
namislé
dobève \istalbè ply àrenskózaiizení.kteréneb,vlodosud
6. V zàjnrovón]úzcmílc ! souaasné
pievzalodo prolozovini. Jc ntrhé \ ) lidteni ìnvestora(doda\atel.) \ta\ lr) tlrma
231-H^J
Èj. ZP-7s9'2006
Rorhodnuri
5' l0
Slrana
T € l € f ó n i c a( ) 2 C z e c h t ì e p u b l i { , r . s . . s c s i d ì e mO l S a r s k ú5 5 / 5 , 1 J 0 3 ' l P r u h a 3 , v v j ó d i e n í è j
1 9 8 2 8 8 / 0 6 / C K v , r y Vz0e d n e 1 6 . I l . 2 0 0 6 :
I ' i l p r o v à d è nsi l a l e b n í c hz e m n í c hn e b oj i n j c h p t a c í j c i n v e s t o rp o ! i n c n u è i n i tn e z l r l r n ào p a l i c n i .
a b ) n c d o l l ok o h r o z e nni e b op o s k o z e n i l c d c nVi K S . 7 e j n 1 É n a
a ) V e \ i i e u v e d e n é r Ì z à m o v é n ú 7 e m í j e p o l o i c n a p o d z e n r r í n r c t a l i c k i a o p rL : k i
i clefónica 02 Czech Republic.as lato
t e l e k o n r u n i k a é nsíi C \ n a j e l k u s p o l e ò n o s tT
t e l e k o n r u n i k à a ns i l z a l i È t u l el e l c k o m u n i k a è nr ip o j c n i p r o o b Ì a ! t o b c e J ì n d i i c h o ! l c € p I o
o b l a f o b c e t ) ( ì h r iN 1 \ ] . p r o ú z e n r H r a d e c k i .M e T i h o r s k àS, m l ò ì n a .H c l m a n o v S i n d c l " ' i
Chodo!
Krrisnú l-ipa. Piebuz a dàle zà.liiirie relekonunjkaèni spojeni Karlo!] VaI]
J i n d i i c h o l i c e R o r a v a K r a s l i c e L u b ) . Z v i i e u \ e d e n i c h d ù v o d r rr c z i e i m é . : e t a l o
r e l c k o m u n i k a ó nsiì t ' j t u n a s i s p o l e i n o r i ! ) k a z o \ í n a j a k o . T e l e k o m u n i k a a ni iíi z l l í i 1 n r
d ú ì c z i t o r i - Z t o h o l o d ú l o d u l e n u h é p r o r à d è t z e Ì n n r p r d c c ! o c h l a n n e mp ó s u l é t o
lelekomtrnlkaanisilé ruaDèa s ncj\'ètsi opatrnosÌia ro lak. ab) ncdoilo k poskoTeùizàdfého
t r ! k r r é r o l e l e k o n r ùi k a a n i s i r è a a n i ! y l l . a z n é l e l e f o n n iî ó 1 i e l ' o t a d u j e n l c a b ) f a v e h n r '
i n l c s t o .s i v d o r a l e a n ú ma à s o \ é r ìp i e d s t l h ùz a l i s l ì l\ l l y a e n i t é t ot e l e k o m u n i k à è sniit èo d n d ! i
b ) V p r o s l o r u . k d c d o c h i z i k s o u t r é h ur o d o v o d u s P V T S p o T r d ù ì c m cd o d r z e l m r n L n i n L
\zdilenost tèchlo siti alespon0.1 n1 Pokud doide ktonruto nllnùnólninu roubèhLr.
p r o v e d c i i p a 2 e n iÍ k o p u a t o t a k . a b ) p t l s e s u v up ú d y n e d o i l o k p o S k o / . n i
poTaduieme
P V Ì S Z í r o v e ù P V I S ! Ì ù c h t on ì i s r e c hm L r \ ib l l z a b e / f e c c ú ap r o r i p o í k o T c n i P i i k i i z e n L
t è c h i os r t i p o T à d L r i e rdì oe d I Z e n! r i n l n l à l nl iz d í l e n o r î ò c h t os i t i o d s e b . 0 , : m
c ) B u d e l i P V T S p o d k o p í . 0 .t a k z eb u d ev i s e t! c | z d u c h u .z a t r c r p c eEi ep o d l o z e n í l r à m k ) n e b o
j i n i m n r a Ì c r i à l e ma.b ) s e! l a \ l n i \ a h o u .p o p i .ú d c r e mz e n r m )a i k a m c n un e p l o ! è s ì l oa n e d o s l o
rakkjeho potk0zení.
d ) P i i Ò i n n o s l e c!h b l i T k o s l l| c d e n i V K S j e p o v i n e nI e s p e k t ( ì ! apLr a v i d l as t a n o l c n àp r Ì i l n r n ì r
p i e d | i ( ! p r o o c h | a n n i p i s . l à p o d z e n n r r h o\ c d e n i k o m u f i k a a . i s i t è ( d ó l e P V K S ) a
n a d z e m n i h o\ . d . n i k o r ì u n i k a a n rs i L ù ( d à l e N V K S ) Ì a k . a b \ n e d o ! l o k p o s k o z e n i f e h o
z a m e z e npi i í s t u p uk \ c d c n i . P i i k Ì i i e n i n e b os o u b è h uz e m n i c hp r a c i s P V K S d o d r T jC S N l - r
6 0 0 5. . P r o s t o r o !uóp l a l i ì \ e d e n í r c c h n i c k é h! )ob a l e n i ' v p l a t n e mT n è n í an o r m , vs o u ! i ! ! j i Li
e ) P i e d z a p o t c r i mz e m n i c hp r a c i z a j ì s t i r\ l z n a a e n i l r a s ) P V K S n n t e r é n u, r p o l o è e n i P \ J K S
p r o \ é s l p o r o \ Ì J , n i s o b d f 2 e n o u| o l o h r p j s n o u d o k u m e n l a c i S \ l z n a ò e n o u t r a s o u P \ J K S
p r c k a z a r e l nsèe z n í m i tt r a c o r n i k ) . k t e i i b u d o ur a \ e b n i p f i c e f t r ) ! ó d è l( . s 1 3 .v ) h l . l : 1 1 9 9 0
t i e l e f ó n i c aO l
S b . ) t l e k t r o r Ì a g n e t i c k vé l l ) ò e n r P \ i K S r e t é l m o : n o o b j e d n a tu s p o l e a n o cT
' . r p e . u . J t ' et tt
(^.ìRepL ..J
1-t:.i
f) Pracolnik), kteii budou prolidèr zenrni prlcc na ravenilti upozotnn. ab\ v piipadè potieb\
7 i i \ l i l i h l o u b k o v éu l o i e n íP V K S p i i ò n l i m is o n d a n ì iU. p o T o r n rlÌc t a k én a n r o t n o uo d c h )l k u + '
3 0 c m n r e z is k u r e ù n j n uì h z c n í n 1P V K S a p o l o h o r l m i ú d a j i ! e ! i k r e s o v é d o k u n r e n t a cDi é L e
l c ' r p o z o r n i ta, b ) ! e \ z d à l e n o s l ri e j m é n è 1 . 5 n ì o d k r a ì ù i c hl e d e n i l 7 n a Ò c n é t r a s ) P V K S
n e p o u 2 i r a l2i à d n i c hm e c h à n j z a è n i cphl o s t i e d k un e b on e \ h o d n J h on i i a d i a a b ) p i i p r o \ à d è n i
-"rno' i
p-J.r' ri!l
1 r . e . d b a r| l ( ' t \ '
r
o
z
p
o
r
u
m
e
z
i
ú d . r , j \ì ' p r o l e k l o \ é d o k u m e n i a cai s k u l c a f o s t zi a s n \ i r
S) Pri ziiirèní zàsadního
p r à c ea ! è c o z n é m i tz a m è 5 h a n c\lp o l e è n o s liie l c l ó n l c ac ) 2 C z e c hR . p u b l i c .a s p o ! è l c f ' h '
o c h r a n o us i l è ( d à l cP O S ) .V p r a c i c hj e m o 2 n op o k a ò r v a ra z p o p r o j e d n é nai s c h \ ' à l e ndi a l i r h o
h)
i)
jl
k)
l)
i V K S p o f u p o v a tt a k , a t r ) n e d o ( l ok c z n r è n èh l o u b k \
P i ì p r o ! ú d ù n zí e m n i c hp r a c í\ b l i z k o s rP
u l o z e n i n e b o p r o s l o r o \ ó h ou s p o i ó d à nki o m ' r n i k a È nsi i l è . O d k r y r év e d e n i z a b e z p c a lnt r o r i
p o i k o z e n io, d c i T e nai p r o v è i e n i .
T c n r n ip f à c ev m i s l e c h k. d c ú l o z n i k a b e lv ) r u p u i e z e z e m èd o b u d o r y f o z v d d è Ò cn.a s l o u p
a p o d v r - k o n í v a\l c l m i o p a t l n èk v ú l i u l r ) : \ a i i c i m kur ) 1 ín a d P V K S V i k o l o r é p l à c ev b l i r l ' r ' r i
. b - vn e d o i l ok n a r u i e n í j e J i cdha l r i l i t , v
s l o u p ú\ V K S j c p o v i n e np r o v ó d è!t t r k o l e v z d ó l e ù o r ì a
( r s1 9 .o d s i .5 . v l h l . 1 2 . 1 , 1 9 9 0 S;ba l 5 6 . C S N 7 1 3 0 5 0 )
D o d e - l i p i i p r o ! à d è n iz e n r n i c hp t a c j k o d k r ) 1 rP V K S v ) z ! a r p r a c o l n i k a z e s f o l e ò r i o s r j
l e l c f ó n i c a. ) 2 C , e c h R e p u b l i c ,a s . k t c r , íp r o v e d lv ) l ) - è e n iP V K S . k . k o n t r o l ev e d t n í p i e d
z a k r l r i m .T e p r v ep a k j c m o z n op r o \ é s lz a h o z .
P o m o c n àz a i i z e D li p a r n i k ) . k o n ú o l n i n r a i í c ío b j e k t y ,o z n a è n i k r -n. a d l o u n íl a n a ,u T e m n o ! a c ì
s o u s l a ! ) .p o d p è r y 's, l o z é r ) .s t l c { n i k } .k o n , o l ) a p o d ) . k l e r é . j s o us o u a í s t il c d e n i , n e s m i r n
d o Ò a s nvèr - u : i l a l k j i n l m ú ò e l ú n ar n c s n r i b j l d o l è c n aa n i p i e n r i s L ù n a
í e c h à ù ì z a cdi ,o k u L ì
N f i m ov o z o ! k u n e n id o v o l e n ol l a s uP V K S p i e j i T d è!ro z i d l ) n e b os t a | e b r ìm
nrcchanické
ochran) llas)
proli nìechanickémupoikoreni Zpùsob
nebude!edeni zabezpeacno
PVKS projcdnars pracovnikcn]POS.
ò i ZP-?59,'2006-2ll-HAJ
Rozhodnuri
Slranaórl0
nadÍasou \VKS ìc povinnostreÌektoral
Pii piepravè!)sokéhonàkladu,nebomechanizace
POS.
proiednal
piedcrìr
s pracovnikenr
znrèn)
v]:skuvedeninàdzcmí.PiipadDé
!!sa/o\'atlI!alé
ni!cleta
lerénu
(vaelnè
pàsma)
nesmi
nìèni1
tc
ochranného
m) Na tfascPVKTS
parko!ìsi.\'Jezdú
aj ) Numou
ploch(napr.komunikaci.
zpe\nÒnich
por(xr)animènitroTsah
POS
se7àn1Èctnancem
znrènupiedenrprotednal
od \VKS. ab,'-I i
nl Nianìpulaaní
a ikladovéploch)je nut.o ziizova!\ tako\'évzdàlenosli
pilblizìlna
!e k !cdeninemoh]]osob,\animechanlTàcc
\}konóvónjprxcív rèchloprostofích
aSN 3,121001.
vzdàlenosl
meniinc2I n] (è1.:75.
kd)zje nurnéieiit sliel !ta\b!
sta\bt pokazdé.
o) Na praco!i\tèPOSse obraflei ! prùbèhu
- P O.BOXa. 56.1107ó Prahal. tel 607868140.
kàbcluJihozàpadniCech).
s VKS:Údr7ba
oznamte
poikozeni
ncboodcizeni\ed.ní VKS neprodlenè
p) Kazdézjiitèninebozpùsobcné
TeleiìnicaOl CzechRepublic.a.s, na telefonniiíslo
Portrcho!éslu:bè spoleÒnoEîi
8 0 01 8 . 1 0 8 1
ql Upozornuleme
Vós.7e pokuddoidekpolkozeniPVIS. neboi('iich òisti, bude nLìrné
podleiresÙiho
proti
sla!ebnídozor.projektanL,
posrupoval
odpo!édné
osobó'sta!ebnik,
'',' (
r
.
l
\
J
:
l
l
j
j
l
i
j
r
.
.
'
u
l
/dkor'" l^.1.
proti!1a!ebni
Jìrrnè.
investoru\i
budepostupo\'àno
Pli poskozeni
l'V'rS.nebolc'iichsouèàsti.
slurb),
!c o poikozeniP\jTS pieruienitelekomtrnikaèni
a lirnlè \}konírajici dozor]JcLìnà
PVTS
a
dodrToliniCS\
proochranu
ìrVTS.prícev ochlanném
nedodrTcnipodminek
Fàsnlu
j36005I a.skin] r€lekolnunikaÈnim
lzeudèlnpokul'rdZdo riie 5 000000Kè
úia.ìcnr
O:
st,r!bu.
r) Podmink)ochran)PVTSna \iie uvedenou
\'pracovalì.ubos\'ríka.Telefónica
as..Praco!iitè
ochràn)sití.Jugosli!skd:.Karlo\')Yar) tel i5:121ì02
Cze.hRcpublic.
je numéu\ódèradrcsuTeleiìnica02 CzcchRepLÌblic,
as.. l)racolitlr
Pfo korespondencì
o c h f a ns)í t iK a r l o qV a r ) . P O B O X a . 5 6l l.0 7 6P r a hia.
Vodohospodóiskó
spotcinosÎSokolov s.r.o.. DimiirovoYa1619. 356 1l Sokolov.éj
prodlouZcnÍ
6. ll. ?006
zc dnc 13.12.2005.
l25l/260/2005
provozVodo\'od)
p Urban rcl.l5l iOl:30
- prorozKaralizace
p. Klima 1.1. 5:10.1:18
- !)lraeni5ítíp.Bro2ek tel.l.<l :0.1:2i
- ochrannA
pósna:dlezak.:712001
D\500 1.5n
do prirmèru
nadPrúnÌèrD\500 1.5nr
\zdalcnostie
Íìèienaod vntliíhran)potrubi
- úkopo!é pricc 1 od zaiizeníprorídèt
rucnt
- piikii:eniasoubèhu
sírídodrzer
ÒS\ 7l 6005
zedne10.1.2001
î dopis7n.12212007
- pird 7ahàjeninpraci je nuùìépro!ósl \)t),aenítèchtosí1i(v rijnlovérì územir,vie ulcd.na
po dobù!j\rà!bl ie
\e sprú!Èna!íspoleònosli).
sravb)senaché7i
fodzenúizatízcnívodovod
CS\
7j
o005 l'ionoro!c
pii kiizcnínebo soubehu
d!\l,zfr
ticba sitè plnè respekto!atnad/cmni
aisli. ! poklol)
zdcho\at
reikelé
dolòeDé
siri rechnìckého
vlba\eni,
uspoiédiní
pe!nè
spoientch
seze'n'.
!la\'eb
a
konslrukci,
h\drantú
apod.
L
nadzenuich
a.,r51j
lacher.iouput.
pàrro lodolodua kànalizaci
1.5nr od lnèlir hran)potrubinl
pozaduleme
dodrietochràúné
pouzeruanèK\]se
Tenrnipràcc
I nr od hrln) porubirc nloznopro!àdèt
obèsîfan).Piipadné
pro
dokumcnÌaci
z qJddrcnjk proiekro\é
u\edenéakcizúfóvajinadíle! plaLnoripodmink's r a v e b n í i i TÒeì n. lil 8 1 ' 2 0 0 z6 l l . 1 1 . 1 0 0 6 .
tídlo:Sokolor'.
kraje!p;írpérkoviorganizace.
Krajskf spr:iraa,údriba!itnicKirlovarského
12 2005:
282.PSC15601.vl iÍdienízn. lló26/05zedne28.
Chebskó
jednó se o piekopy.podélné
S \]ise uvedenoustavlroudlc piedloienéprojeklo\adokumentace.
pozemkú
Ìl ll9 (p.p.a.lliTr), ll,2l0 (p | (
potrubido sìlniònich
uloZeni
a p.otlakvodovodniho
ra léchtopodnrinek:
parcellj.l59,: v JiDdiicho\
icích.budeme
soLrhlasil
3159,1)
a pozemkové
- pràcev rèlese
opatieni
vobdobjod I 5. do l-\ l0 7a dop.a\niho
siÌriccbudoupro\'ódènt
piiilusni1l1
\iìniènim
spró!nim
úiadcrr
srano\eného
krlttu 1:0 cm
s minimólnínr
prì kiizenisilniceprollakem
budcvodovoduloTen\ hlorrbce
! nlcchanick)
odolné
chúniace
' hloubku
piekopech
ulozenia
i piipodélnón]
ulozenis
nrininrélnim
kr)1iÌ I20 cm dodrzel
- pii podéhrém
ulozcnívodovodudo rozovk,'-silniccbudeplo\edenaoptala \ozovk) v obfusne
vrrt!è \' ceiéielÍ siice
' vlkopoféprócebudouproviidèn)
dl. TP 116(Pololo\inia providéni\ikopù a zàslpúrlh
\'lDS CR OPK è I
po,emních
komunikaci)
sch!àlenich
pro iìrTenjnkósirè!e vozovkóch
2 0 0 5 6 , 0l 2
1 l z cd n cl 0 i . : 0 0 1
SÍana7' l0
I -HAJ
é i. Zl'-759,2006-ll
Rozhodnuti
pozemkukrcrébude!)dlno az po
poroleníoumistèni
kabeludo silnianiho
rÌusiblt vr-dàno
biemcn'
o ziiTení!ècného
podmínkdch
a
budoucísmlou\}
zií7enisratb)
ua!lenisnrlou!)o
úiadenr
piislu;nl;nr
silnianim
spràvniìr
s naii organizaci.
- précev télcsc,ilnicebudouprovàdùn)
povolerri
k pro!.dcnisravb)v silnici\ldané
nazókladè
kterébtrdc\}dóno aZ po ua\ienr snìlou!\snasl
piislunrln silniònimsprívnimútadem.
uzívàní
srlnì.e
podnìinkich
zaonezené
a poplarku
o technìcllích
organizaci
sepsàn
- tied zapoòetim
budesnasíorganr/acr
îèlesaa pojehoskonaeni
zísahudo silnianiho
protokol
o piedóniapie\zelisill]ice
nrap,'a prícn):nebo
sninrekpozcmkLrve
Ke slllouvè ie nulnédolo2lîúpis z eridencenel]1ovrrosri.
zpììsobuloTcfi
podélniie7 s technickou
zplívou.7ektcróbudepatÌr! jednoznaèn\
1{ SokoloY.
i.j l38l/2006
1619,356
VodohospodóÍlkri
5pol€lnorsokoloy!.r.o.,Dimitrovova
zedn€ I l l2. 2t106:
- chràniaku
podkonrunikaci
pozaduìemc
ulozìrdo hloubk)tak.ab) kr)1ipolrubib)ìo mm l nl
(creni
- ! úsek'rod VB 2ó do VB 10
uloTiLdo 1o2epainidrénrrvale
Vts lll pozadlÙenìe
kinalizace
drénubudcdo lrivajicide!lì)\é
spodni!od). napol€ni
sniTujícíhladinu
- pozadujenlc.
.a
sravbè
dnúm
ab)chonì
b)li zvànìk. konlrolnnn
praco!ník)
nail
jednoLli\é
odsouhlasrr
pozaduteme
úsek,v
\jsla\b) iadupiedleho7as)pàním
deniku
7úpiiem
o
konrrole
do
sta\.bního
lpoleùnosti
se
'
7aÌròlcní
lrasno\jch iadil a to
picdinodi-qitélni
sra\b\ bùdcprovozo\aleli
to dokonèeni
tcrénu
nadninrr
polrubíauprareného
!a.Ìnó!iikopisúoblektú,
- \'prùbèhuiralb! Inusibit zacho!ón
provozfívaiicich \odovodùpiipadnó
lrczporuchovr
na nristè.konraktniosobou pro projedníniprofoznìch
lict\ s nimi plojednatokÀn12ìrè
bLrdevedouciprolozu Vodovod)p t,'rban,tel i:l 62: 501 \r)1)òe.i srli
zíleTirosti
projedìrejtc
a tel.3.<:101l2l
5 p. Brozkenr.
'
.
do 31.12,2009.
16.Sta\ba\odníhodilabudecbkonÒena
úiadu
rozl]odnutír'odoprúvníl]o
17.Stavbulze ùzí\'atpouzenaziikladèkolaudaòniho
Í2cni serozhodujetnkto:
O podanÍchnimitkich úòastníkú
ll.
Zódné
nimitk).
V prùbè1ìu
Ìizenincb)l) vznesen)
Sb..sprér'niiód. \e znènipozdèjiích
LònstníciÍíz€ní (:\ 17 odst. I zàkonaÒ.500120i:),1
piedpisu)
IÒo oo::qil:
212.i58 01 Kraslice.
Jindiichovicc
L. obecJindÌichovice.
('hcbskí
piíspé\'ko\'à
kraje.
orcanizace.
L Krajskisprúraa údt2basilnicKarloralského
l(lO 7091701,:
282.3-56
04 Sokolo\'.
-. . ì . / ( n . r nJ . r r ^ s l rJ\ .' r r Ji .i h . r r r e j j n i . i n J i c h oitrc . n a r i. L r . l q 6 j
,1. Zemano\'ó
nar.29.10.196'l
7.35705 Jindr'ichovicc.
E\'a.Jindiicho\,ìce
Odúvodnèní
Mèsfski Íùad Kraslice.odborZilotníhoprostiedi.obdrZeldne 2L 12.2006iúdost Obce
plné
zastoLrpené
nazókladè
ICO00259373,
212.35801 Kraslice,
ice.JindÌichovice
Jindiichor
'l'1Sokolo\',
ICO
Dimitrovola1619,356
Sokolov.
s.r.o..
spoleòností
noci \iodohospodóiskou
zísobniiad; I
povoìcnik \odninu dí1u..JindiichoviceVodorocìní
Ò sravebni
15351325.
ctapa-. Povoleni na ziizení odboèeí s uzà\'éreÌnna vodovodni potrubi (pii ziizo\'óní
úiad nc\1'dór'hPovolenl
za slavbu.\'odoprú\'ni
\odo\odnipiipojk)).kterése nepovaiuie
proroze
podlc
v projektoré
dokunentaci.
piipoikt uvedené
rldór]oanina vodovodni
nebude
pro
\eieinou
a kalìalizacich
Sb..o vodoÌodech
ustanovení
$ 3 odst.I zókonaè. 27JJ2A01
poliebu a o zmènè nèkterÍch zÉkonú(zókon o rodovodecha kanalizacích).vc znèni
pozdèjlichpicdpisú.nenívodovodnipiipoikavodnímdílem.
Zúdost b)la cìoloZenar'Èemi porinnjmi dokladl podle ustano\ení -\ 6 11hlÍik1 È
poroÌeni.
,+12i200iSb.. o dokladech2idosti o rozhoduutincbo v1iódienia o nóle)itostcch
l-lliJ
Rozhodnuii
aj 7P-759':006-2i
8 l0
Srrana
piisluÈného
sta\ebníhoúiadu
a \'],jódienívodoprí\'nihoúiadu(s v:ijimkou souhlasu
souhlasú
iízení)a daliími
prúbèhu
rodopró\'niho
stavbouvodnihodíla"kteri b]1dodónr
s piecìmètnou
\òetùèdoklado\éÙlisliPD.
pro slavcbní
aizeníz 1112006
dokumentací
dokladt, a loi projektorou
Var) STL
parcel.reh
rliadren':
inforLtrnLe
o
Ìnap):
kopiikatasrrélni
kreràobsehulc:
aall-\ _I:rlo\)
t èo k o l oz\ 1 5 1 . 2 0 0 7 ó j Z C P - S O - 0 7 0 1 1 5 3 5 - k o 1 :
. . V ] . p r ù c o l i sS
z 1 0 . 1 0 2 0 0b5e z ò j . :Z Ò Pa . s K
a s K \ i a N z c 7 . 1 0 2 0 0ò5j
zn
5 .D S P / S \ , 2 0 0Ó5c1s k lT e l e c o m
Z P Óa s . P l z e ùV I L 2 2 7 . 1 0 . 2 0 0
zc l6.ll 1006 òj
l\40; Tclclórìka ()2 Czcch Repùblic. as
0l 7794ì,/o5iCKVrM
l
l
:
2
0
0
j : / f L d i s t r i b u caes
z
1
u
.
1
0
.
2
0
0
5
.
j
P
l
z
e
ú
O
R
S
C
h
e
h
Z
Ò
E
a
.
s
.
C
K
V
I
V
V
0
T
I9lJl88/06i
Vodohospodóiskà
spole,ònosr
zìr.
0I6'{7'106:
z
l0.l
L2006
ÓLZN'ET
PlTen
z 27.1L100óòj. 1163i2006:
s . r . oS. o k o l o v ; 1c 3 . 1 2 . 2 0ò0.511 : 5 1 , 2 6 0 , : { ) 0 5 a z c 6 l l 1 0 0 6 b c z ó i . n a p ú r o r l n í m v r 1 a . l r c n r l C c s k <
e.s.(vEG^-CoN4)z:0.10.:005zn. VGCIPI 7156i05iJKrKameval\'lcdia.sro.
radiokomunikace
b5
e zò . i .a z e L 1 2 . 1 0 0b6c zò j . : S E F .s p o l s r ' o S o k o l ozve 6 1 0 2 0 0 5b e zè J . r
hrha z-i.10.200
5nz1 13 36 0 6 i V L i S S
S I I E L s r . o . P r a h a N a d E l e k t f , r m o u . l l I z c 6 . 1 0 . 1 0 0 5 z n . 13 19 .5210- 00 65 za
ystupem
pozemckr
Obec
Jindiichoricc
na
souhhs
se
ò.j. ll85 ÚPl:005-ll0l:
Pìzeùz 12.10.1005
2005zrr'
K
Var\z
:8.1:
bezò.j.;KSLJS
i z i0.11.2005
iarosìava E\ a Zemanor
z ll.ll.l005 bczÈ.j.1
souhlasse Ystupemdo komunikaccrN{èL Kra\lice.odbor
Í. 18.11,06:
11626,05
a 7 5.1.2006
1-N{ul:Obeclindiichovice
ze 1.51006ò.j. DîSH-]2?/1006-180
hospodàist!i
d,:ìpr.\fa silnianiho
spoleònost
Vodohospodóiskó
soùhlasi
zn.
323,06,111r
a
z
15.5.2006
z ll.l:2005 zn. 81.1,051:il
l
l
S
1
,
1
0
0
6
a
z
l
0
l:00izn
z
l
l
.
1
2
.
2
0
0
6
z
n
. 0111006.
69
S.o k o l o(rV e o l i rao d i ) z 1 8 . 8 . 1 0 z0D
s.r'.o
/
2
7
1l :006
P
l
7
e
Ì
i
1 2 2 , 2 0 0 ? r P a R D l S o k o l o \ 7 1 ì . 1 1 . 2 0 0 6 Ò i . O R S O - 5 I g r D l KZOCl P
\ 4a-s: 0 0 6 :
ò j . z a P - s o 0 6 l 1 : 7 - l , l 2 i K o l a z l 5 . l . 2 0 0 7 ò i . Z C P - S O - 0 7 0 1 1 5 0 3H5Z
, ksoKÌ vr . ú r z e mondi b o r
Sokolo\,z l1l.:007
KltS KV. úzcmníPraco\is1è
Sokolor28.1.2007òj. I ISK\'-I 5li IS()-2006:
UP SfI a PPa
MèU
Kraslicc.
odboru
a
souhÌas
t,zemni
rozhodnuti
,/211.00.
È.iSOr319:/2006rHKlBan
plnómocprczafuPo\'óni.
Podle ustanoreni$ 115 rodniho zókona.piísluin1ch ustaùovenistalcbníhozókonaa
zikona ò. 500,100,1Sb.. sprér'niihd. re znèní pozdèjSíchJriedpisù.oznómil piísluinj
vodoDrivniúiad zahóieni\odolrró\'níhoiizeùí\'Semúaasnikùmiizeni ì dotòelrlnrt'rgrnuln
I J IAJ ze dne 10. 1 2007,ktcroub}1o
sréhi spró\')reiejnoi vlhlàikou ói. ZP-75912006-2i
stano\enoiirstnijednàni (mistniietieni) na den 13. l. 2007 supozomènin.7ena nómitk).
nebrLde
no;no. podlc
kterónebudousdèlcn)nejpozdèjipÌi írstnímjednóní(mistnímSetieni).
ustanovené
$ I l5 odst.8 vodníhozókona.brít zietel.
iízenib)lo 7jiiléno:
Pfi úslnilniedníni(nìistnínÈctiení)a \'fómci ccléhovodopró\'ního
stavb] \odniho díla .. Jindiicho\ice \rodorodnízísobnj
a) Projektor'ódokumentace
aubrizo\anim inTenlrenrpro
Ing. H Chmelovor.t.
iad) l. etapa"b)1avJpraco\'éna
sla\bi'. CKAIT-0'100927.v1112006. Projekroli dokuùentacc
ÌoclohospodéÌské
starb"-r'odt]iho dila iesi \'Ílnònu slúrajícího potrrrbív òésti trasl a îústa\'bu novello
polrunl.
b) K projckk)\'é dokumenlaci sta!b) \'odrìího díla dal,v sró kladné stanovisko f'to
dotócnéorgó11)stítní sprú\)'t KLlS Karlolarskeho klaje. úzcrnni placovìStèSokolo\.
Òj. SOii192,r2006/HKlBaÌt212.00dne 12.. 1 2007 a IIZS Kar'lovarskéhokralc.
dne 8 1.2007.
úzenìníodborSokolo\'.è.j.HSKV- 152i1SO-2006
úiadcm Kraslicc odbotem
rldàno
l\4èstsk):m
\'odniho
dila
bllo
c) K zamèrusla\b]'
úrenniho plóno\'óni.stalebùihoúiadu a pamitko\é péòc' dne 1.9 2')06 t'r7emní
rozhodnùtí pod òj. SLI-418/2006-328-NEVSouhlas !jie uredeného místttò
piislusnél]ostavebnihoirÌadu.podle ustanoveni$ 15 odst. 2 zókonaò 11ì:i/2006Sb o
úzcmnin pliuor'óní a stalcbním iódu (stavebnizékon), s piedmètnoustavbouvodního
d i l a b 1 l r ' 1 d ó n p o djò. S U -1 8 1 2 0 0 7 - 3 2 8 - NdEnVe 1 6 .2 2 0 0 7 .
na úòelMèstaKraslicedne20 2 2007
d) Sprívnípoplatekb)l zaplacen
c) Posouzcní\odopló\'ního úÌadul \i] drÌìím sta!ebníhopovolení k \'!ie uvedcnéstavbè
rodního dí1a. za podmínek slanorenich \e viroku lohoto rozhodnutí. nedoidc
I -H^J
Rozhodnuri
a i. ZP-759,1006-23
9r l0
Slrana
k ohroieni zójmit chrénèniclr\odnin zíkonema jinich chrónènjchzéjnú. ani
iízcni. a
neboollrozenipró\'oprúrnènich zóimùúòaslÌìíkit
k nepiimèienemu
omezeni
tak. jakje u\ edeùove \'Íroku.
protobllo rozhodnuto
Pouèení
úèastníkù
muzeúèastnikÌizcnípodalpodleustal'ÌolcnÍS 8l odf. 1. 82.
Protitomutorozhodrìulí
"r
pÌcdpisú.
Sb..spré\'ni
iód.\'e znénípozdèjiích
ò. 50012001
83odst.I a .E86 odst.1 zhkona
"s
napadía dile \ òemje spatio\in
r'ekterémseulede!jakóm rozsahu
serozhodnuti
odvolàni.
r'e
rozhodnutíneboiízení.ieZ nu picdchúzelo.
rozpLrrs pró\'nimipiedpisl nebonespró\'nost
jeho
podóniln
úiadlr
Karlolalskeho
kraje
oznómenike Krajskému
llìùtè 15 dnú ode dne
uòinénlrn u }lèstského iriacLuKraslìce.odboru zilotniho prosticdí.Od\o1ónijen proti
Od\olóni se podó\'às potiebnlimpoòlemstejnofisú
odú\'odnènirozhodnutije nepiípustné.
rak.abl iedensteinopiszùstalsprívnínu orgónua abl ka2dj úèastnikdoslaljedenstejropjs.
poticbnÍpoòetslcjnopisaì\thoto\'í ie na.ichonàklad)\{èstski úiad
)'lcpodi-liúòastník
ihduodkladn!
Kraslice.
Podané
odvolónimóv souìadu
s ustanovením85 odst.I spr/rvního
"s
úòinek.
L1L
/
R\Dr. .liii I lcjkal
r edouciodboruZivolnihoprostÌedi
Rozdèlovník
Úèastniciiizeùí
VodohospoJindiicho!jce132, 358 01 Kraslice.zastoupcnó
i. ObecJindiicho\ice.
Sokoìo\.
s.r.o..
DimitrovoVa
1619.
3-56,1,1
Sokolov
dóiskou
spolcèností
kraje.piíspè!ko\
ó organizace.
Chebskó
2. Krajskíspró\'a
a údribasilnicKarlor.arského
282.350
6 4S o k o l o i
Jarosla\'.
Jindiicho\ice
7. 15705 Jindiichovicc
3. ZeÌnan
,1. Zcmanor'à
Er.a.Jindiichovice
7.35705 Jindiichor'ìce
pllnérenskà.
centrumSokolo\'.
Hornickóò.p.1613.,ì56
5. Zópadoèeskó
a.s..Rcgionólní
01 Sokolov
Sokolov
6. Vodohospodíiskó
spoleònost
Sokolo\',
s.r'.o..
Dinitrovova1619.i56 ,1,1
7. felefónica
02 CzechRepublic.
a.s.,sesídlemOlSanskó
5515,130i4 Praha3
8. Horskistatek
Abefiam)s.r.o.,
R)bnièní,182.
36235 Abcnaml
Ing.
9. Pozemkovifond Òcskércpublikl.Ilusincckó11a,Ì30 00 Praha3 zastoupenj
írzcmnrho
lonJufR \ Sokolovè.
Llanouicmickou.r,edoucí
frrcor iSteluzcnrkorsh(,
Nidra2ni11.35601 Sokolol
10.Lrtl lrantisek,Luèni1025,35735 Chodovu KarlorlichVar
Var
1L GiiiaDuian.StaróChodolskó
71.35735 Chodo\u Kùr'lov-r'ch
12.CiiiaTomó!.Jindiichovice
6.35705.lindiichovice
Strana
l0 l0
2006-13
l-HAJ
Rozhodnuli
aJ.ZP-759
10.35705 Jindiichorice
13.Koòalkovó
Hana,Jindiichorice
I'1.KLìlhónkovó
Lucic.Jindiichovice
11.15705 JindÌichorice
1,18,
15.Làr'iòka
Jiií.Jindiichovice
35705 Jindiicholicc
Vùra.
Jindiichorice
1,18.
15705 Jit'tdiichorice
16.Ló\iòko\'ó
icc
17.Liika EvZen.
.lindiichovice
3,1.15705 Jindiichoi
i,1.15705 .Tiùdiichovicc
18.Liiko\'óNlarcela.
JindÌichovìce
19.N4eì\ner
Robcft,Cankovskó
819/8.R)bàie.ió0 05 Karlo\')\''ar)
4. T-itzendorlNénìecko
20.N{uchaRenate.Bergstrassc
ice3,1.15705 Jindiicholicc
21.NemethBohumil..lindiichor
ice
21.NémedìJiií.JindÌicho!icc
i 10.35705 Jindiicho\
l;1.35705 Jindiicholicc
21.Nemethoví
K\'étosLava.
.lindiicho!ice
ice
Jinrliichor
ice60.35705 Jindiichor
2,1.OcclókFrantiÈek.
ice
30.3570-s.lindiichor
15.PIaubJosel.Jindiicho\ice
icc 17.i57 05 Jindiichovicc
26.PlaubLadislar'.
Jindiicho\
27.Plaubovó
Mafiina.JindÌichovicc
i0. i57 05 Jindiiclìovice
ice
28.Plauboró
Marie..lindÌichovice
17.35705.lindiichor
29.Polí\kaIvan.lng..Jindiicholice
119.15705.findiichovice
30.RosprimGéza.r\tletickó1005.35601 SokoÌo!
Nliroslar
a.,\tletickó2005.356 01 Sokolov
31. lìosprimor'à
Helmut.Jindiicho\
ice20.35705 JindÌichovicc
i2. Schmucker
33.Struzigor,ó
Enilic.Jindiichovicc
35.35705 lindiichovice
1,10.
ice
1,1.Suror'é
Gabriela.
Jindiichovicc
35705 Jindiichor
ice
35.Suro\'é
N1íria.
.lindiichovicc
2'10.i57 05Jindiichor
i 6 . S u r o \ óM a r i eJ. i n d i i c h o r i 1
c c3 . 3 5 70 5J i n d i i c h o r i c e
37.Suror'_
.losciJindiichovicc
2:10.
i57 05Jindiichorice
icc
38.Suro\i Tadeí!.Jindr'ichovice
1i. i57 05.lindiicho\
(dotòene
lJoporuòenè
orgónrstitníspriry)
1. Kfajskóh,r'gicnickó
staniccKarlolalskdhokraje se sídlemr Karlorjcìr Varech.
pracoviitè
irzcrlrní
Sokolor'.
Chclòickcho
1938.i56 66 Sokolov
2. Hasiòskizícl'ìranri sbor Karlo\rrskcho krrje. L zcrnnrodbor Sokolo\. Pctra
C h c ì è i c k é1h5o6 0i .5 6 0 l S o k o l o v
Na \'èdomí
1. Ì\lèslskj úiad KÌaslice. odbLrÌdoplil\) a silùiòiího hospodóist\'í
2. \{èstskl; úiad Kraslice. odbor územniho pliino\óni. stavebnilìo úúadlLa pamótko\'é
péòe
Tolo rozhodnutíÌnusí bi1 \'soùladu s ustanovenínì
$ 61 odst. ,+ zókonaÒ. -50/1976Sb.. o
úzcnrnímplinor'óní a sta\.ebnímiódu (stavcbnízhkon). re znéní pozdèjiich pÍedpisir.
\'\\èieno po dobu l5 dnú na íliedni dcsce.Pot\,rzenérozhodnutí\aetné otisku Ìazí1kaa
podpisubr.rdcneprodlenèpo seimutízasli:inozpòt lodopriivnímu úiadtì.
\i\'\'èieno
clne:{' f ' lqg+
iIBìJC.ITNDRICHOVICE
,11\.ilR lCIJOVICE l-::
. i \ ] J K R A S Ii C E
Sejnuto dnel

Podobné dokumenty

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a dále, že udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději 24 hodin před ter...

Více

1 - , - 2012 usnesení

1 - , - 2012 usnesení neuvedením pravdivých informací způsobí. V případě, že po provedeni registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli dr...

Více

t0 989

t0 989 e'(pW leurolul 'se1qzo.r lulslu 'ezrnele1 gnoleqel 'e1sep lupe{tr) rua(1>1,fuqo sg1 n ueqosr;dz rpouqos4d Iuarcz+ IpeA eA,i>trytq'tr gule;en noruroJ ipule;enz ely;pfeu

Více

certifiket c. I 390-CPR

certifiket c. I 390-CPR Notified Body, CertificationBodY PraZskd16. 102 00 h'aha X0

Více

Katalog - JORK, spol. s ro

Katalog - JORK, spol. s ro V současné době firma SONTHEIMER patří k předním evropským výrobcům v oblasti nn spínačů. Společnost JORK s.r.o. má od dubna 2001 zastoupení pro Českou republiku. Koncepce nového výrobního závodu b...

Více

Plazi_šupinatí plazi - ZŠ a MŠ Brno, Milénova

Plazi_šupinatí plazi - ZŠ a MŠ Brno, Milénova Obr. 372. rivalita samců před pářením Obr. 371.

Více

RD s garáží, zahradou a bazénem v Nehvizdech u Prahy

RD s garáží, zahradou a bazénem v Nehvizdech u Prahy Vzh ledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi při posouzení všech faktorů ovlivňujících cenu daných nemovitostí , jako je umístění obce v regionu, poloha nemovitostí v obci, občanská vybaveno...

Více