1.Technická zpráva

Komentáře

Transkript

1.Technická zpráva
Revitalizace zámeckého parku ve Smiřicích
OBSAH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ÚVOD
1.1.
Základní identifikační údaje
1.2.
Podklady
HISTORIE
2.1.
Historie zámku
2.2.
Historie zámecké zahrady
2.3.
Porovnání historických a současných fotek
KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A NÁVRH
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
4.1.
Metodika dendrologického průzkumu
4.2.
Dendrologické tabulky
PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ
5.1.
Asanace dřevin
5.2.
Ostatní pěstební opatření
5.3.
Asanace keřových porostů
VÝSADBY
6.1.
Výsadby stromů
6.2.
Výsadby keřových skupin a linií
TRÁVNÍK
7.1.
Nově zakládané trávníkové plochy
7.2.
Úprava trávníkových ploch po kácení dřevin
SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN
8.1.
Etapizace výsadeb
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VÝKAZ VÝMĚR
9.1.
Asanace, frézování pařezů, pěstební opatření
9.2.
Příprava stanoviště
9.3.
Založení parkového trávníku
9.4.
Výsadba vzrostlých stromů
9.5.
Výsadba keřových skupin
9.6.
Výsadba vřesovištních keřů
TECHNOLOGIE STANDARDNÍ ÚDRŽBY VÝSADEB
10.1.
Péče o parkový trávník
10.2. Péče o vzrostlé stromy
10.3. Péče o plošné výsadby keřů
10.4. Péče o tvarované živé ploty
OCHRANNÁ PÁSMA INFRASTRUKTURY
PŘÍLOHA:
INVENTARIZACE STROMŮ – TABULKY
FOTODOKUMENTACE
1. ÚVOD
Řešené území se nachází v obci Smiřice. Jedná se o zámecký park, který se rozkládá mezi
budovou zámku a řekou Labe. Předmětem řešení je dendrologické posouzení stavu dřevin
nacházejících se v zámeckém parku vč. návrhu dosadeb. Předmětem řešení není rekonstrukce
cest a mobiliáře, ačkoliv by to bylo vhodné. Park je rozdělen na starou a novou část. Stará část
se nachází v severozápadní části, nová v jihovýchodní části.
1.1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název akce
Revitalizace zámeckého parku ve Smiřicích.
Investor
Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
Hlavní projektant
Zahrady pro radost s.r.o.
Blešno 12, 503 46
Řešená katastrální území
P.č.
Typ
parcely
Výměra
Katastrální území
[m2]
St.1/1
KN
10371
St.1/2
KN
90/4
KN
Druh pozemku
Vlastnické právo
Smiřice
Zastavěná plocha a
nádvoří
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
298
Smiřice
Zastavěná plocha a
nádvoří
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
708
Smiřice
Ostatní plocha
Město Smiřice,
P.č.
Typ
parcely
Výměra
Katastrální území
[m2]
Druh pozemku
92
KN
3702
Smiřice
Ostatní plocha
94/1
KN
14846
Smiřice
Ostatní plocha
94/3
KN
1353
Smiřice
Ostatní plocha
94/5
KN
2201
Smiřice
Ostatní plocha
94/20
KN
24
Smiřice
Ostatní plocha
95
KN
3990
Smiřice
Ostatní plocha
Smiřice
Zastavěná plocha a
nádvoří
Smiřice
Zastavěná plocha a
nádvoří
St.170
KN
589
St. 299
KN
111
632/1
KN
6233
Smiřice
Ostatní plocha
634
KN
58
Smiřice
Zahrada
668/2
KN
495
Smiřice
Ostatní plocha
668/4
KN
64
Smiřice
Ostatní plocha
694/4
KN
896
Smiřice
Ostatní plocha
695
KN
578
Smiřice
Ostatní plocha
709/1
KN
917
Smiřice
Ostatní plocha
734/2
KN
6647
Smiřice
Ostatní plocha
734/4
KN
618
Smiřice
Ostatní plocha
výměra celkem
54699
Vlastnické právo
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Česká Republika,
Pozemkový fond
Mizera Miroslav ing., U
Jednoty 174/28,
Hradec Králové Slatina
500 03
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Česká Republika,
Pozemkový fond
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Město Smiřice,
Palackého 106, 503 03
Smiřice
Česká Republika,
Povodí Labe
Na pozemku ppč.95, který patří panu Mizerovi, byla provedena inventarizace dřevin a
návrh dosadeb z důvodů ucelenosti projektu. Případná realizace bude záviset na majiteli pozemku.
1.2. PODKLADY
Mapové podklady
V rámci řešení sadových úprav jednotlivých dílčích ploch bylo použito několik mapových
podkladů. Jedná se o katastrální mapu Smiřic, která byla získána z internetového portálu
www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Inženýrské sítě
V rámci řešení sadových úprav je nutné mít zakreslené inženýrské sítě.
Přes
internetový
portál
https://geoportal.cez.cz/geoportal.ves/
a
https://corporate.cz.o2.com/cportal/appmanager/o2/home bylo vyžádáno vyjádření o existenci
inženýrských sítí těchto firem: ČEZ Distribuce a.s. (elektřina) a Telefonica O2 (telekomunikace).
Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační, proto je nutné si nechat před započetím
prací tyto sítě v terénu přesně vytyčit!!!
2. HISTORIE
2.1. HISTORIE ZÁMKU
Zámecký park ve Smiřicích se rozkládá mezi smiřickým zámkem a řekou Labe. Dle pověsti
vznikl Smiřický hrad jako ochrana statkářů Lechů proti Polanům na počátku 12.století. Název
Smiřice se vykládá dvěma způsoby. Podle pověsti se jednou dva rytíři rozhněvali v místech dnešní
Hněvčevse a tam, kde jsou Smiřice, se znovu usmířili. Tedy název Smiřice podle této verze
vychází ze slova smířiti se. Podle druhé je to od slov samé říčí, tedy smiříčí, značící velký výskyt
labských ramen a potoků v místech dnešních Smiřic.
Smiřická tvrz se poprvé připomíná roku 1392 jako součást odúmrtí po Markvartovi ze
Žlebů a Vartemberka, která měla připadnout králi Václavovi IV. Nakonec tuto odúmrť získala
Žofie z Dobrušky, manželka Petra z Kosti. Roku 1406 získal Smiřice Václav, příslušník starého
zemanského rodu, jehož původní sídlo neznáme. Václav začal používat nového přídomku ze Smiřic
a stal se předkem rodu Smiřických ze Smiřic. Erb rodiny Smiřických měl půl červené a půl bílé
pole, nad ním otevřenou helmu, na níž se skvěla královská koruna a nad ní se vyzdvihovala dvě orlí
křídla, jedno za druhým stojící, takže navrchu bylo bílé a zespodu černé. V roce 1417 je poprvé
zmíněn syn Václavův, Jan ze Smiřic, pozdější husitský hejtman a politik, který získal rodu
rozsáhlé majetky. Roku 1453 byl popravený za zradu. Od roku 1498 náležely Smiřice Mikuláši
mladšímu Trčkovi z Lípy.
Za vlády Trčků přestala být smiřická tvrz sídlem majitelů, sídlili zde jen hospodářští
úředníci. V druhé polovině 16.století došlo k renesanční přestavbě původní tvrze. Jak nasvědčují
silné zdi a nepravidelný půdorys, byla tato stavba pojata do východního křídla dnešního zámku.
Trčkům náležely Smiřice až do konfiskace jejich majetků v roce 1634. Zkonfiskované panství
koupil v roce 1636 Matyáš Gallas di Campo. Po jeho smrti dostal panství jeho syn Antonín
Pankracius Gallas. Ten nechal přestavět zámek v raně barokním stylu. Tehdy vznikla dnešní
dvoupatrová čtyřkřídlá ústřední zámecká budova. Do nevelkého, téměř čtvercového, nádvoří se
jednotlivá křídla otvírala arkádami na čtyřhranných pilířích. Hlavní průčelí zámku, obrácené
k jihu, bylo rozčleněno mělkým středním rizalitem, v němž byl umístěn vstupní portál, ozdobený
válečnými emblémy. Přízemí zámku bylo zaklenuto valeně, stropy v patrech byly ploché, zdobilo je
štukování.
Antoním Pankracius Gallas prodal v roce 1685 Smiřice Isabele Magdaleně Štenberkové,
rozené z Porcia. Za jejího syna Jana Josefa, který Smiřice zdědil v roce 1687, byla u zámku
dokončena výstavba hospodářských budov a v letech 1696-1699 byl postaven zámecký kostel
„Klanění sv.Tří králů“ a zároveň s ním, mezi kostelem a zámkem spojovací trakt, v němž byl
umístěn vstupní barokní portál do zámeckého traktu. Stavba zámeckého kostela /kaple/ se ve
většině literatury připisuje Giovanni Santinimu, i když jeho autorství je dosti sporné. Vilímková
1978, uvádí následující fakta: Kamenické práce pro kostel sv.Mikuláše v Praze a pro kapli ve
Smiřicích byly svěřeny Jakubovi Františku Santini /syn Jana Aichela Santini/. Ačkoliv často
pracoval společně se svým bratrem Janem Blažejem Santini, není to důkaz, že Jan Blažej opravdu
smiřickou kapli navrhoval. Ten ostatně ve svém deníku a aktech dědického sporu uvádí všechny
své stavby, na nichž měl také účast jeho bratr Jakub František, a ani Smiřice, ani sv. Mikuláš
mezi nimi nejsou. Výzdobu kostela provedl J. Pacák, oltářní obraz Klanění sv. Tří králů namaloval
P. Brandl. Před kaplí se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, snad z hutě Matyáše Brauna.
V roce 1715 přešlo Smiřické panství sňatkem s dcerou Jana Josefa Štenberka, Marií
Terezií, na Jana Leopolda z Paaru. Jejich syn, Jan Václav, prodal Smiřice roku 1780 císaři Josefu
II. Od té doby přestal být zámek sídlem panstva. Nejprve byla v zámku umístěna vojenská
nemocnice pro pacienty z pevnosti v Josefově. Po jejím zrušení, v roce 1789, byly opraveny
zámecké interiéry a na počátku 19. století byla v zámku umístěna správa císařského panství a
byty úředníků. V zámku bylo též divadlo a hostinec.
V roce 1863 koupil smiřický zámek liberecký továrník Jan Liebig. Nechal ho
zmodernizovat a opravit, část nádvorních arkád byla zasklena, interiéry byly zmodernizovány a
vybaveny nábytkem. Na věž nechal dát nové hodiny. Již roku 1881 Jan Liebig prodal opravený
zámek zpět správě císařského panství a byly v něm opět kancelář a byty.
V roce 1918 přešel zámek do majetku československého státu. Až do roku 1950 zde byla
umístěna rolnická škola. Po tomto roce zde bylo ředitelství smiřického státního statku.
Budova zámku patří v současnosti panu ing. Miroslavu Mizerovi.
Fotodokumentace:
Pohled na smiřickou tvrz / Zdroj: http://www.smirice.eu/historie/sedlacek/sedlacek.htm/
(Hrady, zámky a tvrze České od Augusta Sedláčka )
Pohled na zámek z roku 1909 /zdroj: www.smirice.eu/
Pohled na zámek z roku 1914 /zdroj: www.smirice.eu/
Pohled na zámek z roku 1922 /zdroj: www.smirice.eu/
Pohled na zámek z roku 1935 /zdroj: www.smirice.eu/
Pohled na zámek z roku 1959 /zdroj: www.smirice.eu/
Pohled na zámek za 2.sv.války /zdroj: www.smirice.eu/
2.2. HISTORIE ZÁMECKÉ ZAHRADY
Zámecká zahrada byla založena snad v době Gallasů nebo Štenberků. Původní rozloha
parku byla podstatně větší než dnes a zasahovala do míst dnešní zástavby. Na západní straně,
směrem ke kapli byla původně 2m vysoká zeď, na níž ze strany parku navazovala terasa
s pergolou. Tato zeď byla v roce 1947 odstraněna a byl zde postaven památník osvobození, jehož
autorem je Josef Bílek z Hořic.
Rozkvět zahrada zaznamenala za doby Liebigů (1863-1882). V této době sousedila
s parkem obora. Nový majitel nechal oboru přeměnit v orné pole, čímž se podstatně zmenšila část
parku. K parku tehdy patřila zelinářská, ovocná a květinová zahrada. Liebig dal také založit
krásnou zahradu, ozdobenou sochami. Nechal vést kolem zámku potřebnou vodu k zalévání.
Zamezil veřejný průchod zámeckým dvorem a vystavěl za to silnici s mostem přes Labe. Pak koupil
dva dřevěné domky před zámkem, které překážely výhledu a dal je odstranit. Pravděpodobně
z doby Liebigů pochází nedatovaná podrobná mapa zámeckého parku, na které jsou cesty, vedení
vodovodů, zahradní stavby, průhledy a dřeviny, často i s uvedeným taxonem. Je pravděpodobné,
že tato mapa byla plánem výsadeb, protože dřeviny jsou zakresleny s velice malými korunami a
velmi hustě, není však jisté, zda byla výsadba realizována.
Podle nejnovějších výzkumů byl projektantem parku jeden z nejvýznamnějších evropských
zahradních architektů Eduard Petzold. (http://www.mestosmirice.cz)
Dnešní podoba parku se datuje od roku 1920, kdy probíhala regulace toku řeky Labe.
K hrubému zásahu do stromového patra v parku došlo za okupace, kdy některé stromy byly
německou posádkou vykáceny, aby si mohly vytvořit dostatečný prostor pro svůj autopark. Po
roce 1945 byly prováděny úpravy parku údajně v souladu s památkovou péčí.
Další úpravy spadají do let 1973 – 1974. V této době byl park rozšířen o nově upravený
prostor v místě zavezeného řečiště řeky Labe a bývalé Višňovky. Nová část i rekonstrukce staré
části parku byla provedena podle projektu Ing. Dobrkovského z roku 1970. Zejména v nové části
parku nebyl projekt zcela dodržen.
Zámecký park ve Smiřicích jako celek, představuje zajímavou sbírku dendrologických
exot, které nejsou běžné v našich parcích, mezi vzácné dřeviny patří např.: jinan dvojlaločný
/Ginkgo biloba/, nahovětvec dvoudomý /Gymnocladus dioicus/, jasan pensylvánský Aucubaefolia
/Fraxinus pensylvanica Aucubaefolia/, ořešák popelavý /Juglans cinerea/, stříhanolistý buk lesní
/Fagus sylvatica Asplenifolia/, lípa americká /Tilia americana/, břestovec západní /Celtis
occidentalis/ a nově též sekvojovec obrovský /Sequoiadendron giganteum/.
Park má rozlohu 3,65ha a je z větší části upraven přírodně-krajinářsky. Pouze parter před
vstupem do zámku má pravidelné členění.
Císařský povinný otisk /zdroj: www.archivnimapy.cuzk.cz/
Plán výsadeb nejspíše z doby Liebiga Zdroj:http://www.mestosmirice.cz
Bývalý tok Labe v zámecké zahradě /zdroj: www.smirice.eu/
Partie z parku – nedatováno /zdroj: http://www.smirice.eu/
Partie z parku – nedatováno /zdroj: http://www.smirice.eu
Partie z parku – nedatováno /zdroj: http://www.smirice.eu/
Altán v zámecké zahradě 1880 – rodina Josefa Liebiga /zdroj: www.smirice.eu/
Partie z parku – 1922 /zdroj: www.smirice.eu/
Zámecká zeď a oplocení parku – 1947 /zdroj: www.smirice.eu/
Letecký pohled na zámecký park 1953 /zdroj: http://www.smirice.eu/
Pohled na již suché koryto Labe k budovám zámku – 1960 /zdroj: www.smirice.eu/
Letecký pohled na zámecký park 2005/Zdroj: http://www.mestosmirice.cz/
2.3. POROVNÁNÍ HISTORICKÝCH A SOUČASNÝCH FOTEK
Pohled na kapli
Pohled na zámek
3.KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A NÁVRH
Návrh sadových úprav zámecké zahrady byl zpracován během října 2012. Návrh vychází
ze zpracovaného dendrologického průzkumu. Dále byl zpracován historický průzkum, jehož závěry
byly použity pro tvorbu projektové dokumentace sadových úprav v řešeném území.
Při tvorbě sadových úprav byly zachovány průhledy na zámek. Průhledy jsou zároveň
naznačeny ve výkresu. Několik průhledů je vedeno ze silnice a z okrajových částí parku vedoucí
přes louku na budovu zámku. Další průhledy směřují na atraktivní, barevně zajímavé dominanty
nacházející se na několika místech v parku.
Ve staré části parku je navržena dosadba volně rostoucích živých plotů, které odcloní
zámecký park od silnice. Zároveň je navržena dosadba solitérních jedinců nebo menších skupinek
dřevin po odstraněných jedincích. Na některých místech je navržena podsadba keřových skupin.
Jsou navrženy spíše stínomilné a kvetoucí keře, často s výrazným efektem. Na pozemku, který
patří p.Mizerovi, je navrženo obnovení historické kompozice. Jedná se o obnovu buxusových
tvarovaných plůtků kolem bazénků a dosadba dvou menších červenolistých dubů po stranách.
Výsadby však budou provedeny až podle rozhodnutí majitele pozemku.
V nové části parku je převážně navržena dosadba atraktivních solitérních jedinců do
prostor louky, které budou zároveň sloužit jako pohledové dominanty. Další dosadby spočívají
v doplnění míst po odstraněných jedincích. Uprostřed parku se nachází stávající nefunkční velmi
nevzhledné odpočívadlo. To bude zrušeno a celý prostor bude zatravněn.
Stromové taxony byly vybrány z ohledem na původní taxonomické složení. Nově
vysazované dřeviny jsou exotického původu a v parku se s malými vyjímkami vyskytovaly. Jedná se
o červenolisté buky /Fagus sylvatica Atropunicea/, stříhanolisté buky /Fagus sylvatica
Asplenifolia/, ořešáky popelavé /Juglans cinerea/, nahovětvec dvoudomý /Gymnocladus dioicus/.
Nově jsou navrženy též liliovník /Liriodendron tulipifera/, dub maďarský/Quercus frainetto/,
dřezovec trojtrnný zlatolistý /Gleditzia triacanthos Sunburst/, jerlín japonský /Sophora
japonica/, pawlovnie /Pawlovnia tomentosa/, červenolisté a pestrolisté javory /Acer platanoides
Royal Red, Acer platanoides Drummondii/.
Z jehličnanů jsou navrhovány douglasky tisolisté /Pseudotsuga menziensii/, borovice
těžké /Pinus ponderosa/, borovice černé /Pinus nigra/.
Z keřů jsou navrhovány pěnišníky /Rhododendron/, kaliny japonské /Viburnum plicatum/,
kaliny vrásčitolisté Pragense /Viburnum rhytidophyllum Pragense/, kaliny Carlesiovy /Viburnum
carlesii/, z jehličnatých keřů různé kultivary tisu.
4.DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
Dendrologický průzkum byl zpracován během září a října 2012. Dendrologické hodnocení
jednotlivých dřevin je uvedeno v příloze.
4.1. METODIKA DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
Vysvětlivky:
Č. - pořadové číslo hodnocené dřeviny
Taxon - vědecký název dřeviny
Český název – český název dřeviny
V – výška dřeviny v metrech, odhad
Š – šířka koruny dřeviny v metrech
Tl./cm/- tloušťka /průměr/ kmene, měřená ve výšce 1,30m, v centimetrech
Báze – výška nasazení první kosterní větve od země, v metrech
Fyziologické stáří – jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stadia jedince
1
výsadba ve stádiu aklimatizace
2
aklimatizovaná výsadba, jedinec v období dynamického růstu
3
mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince
4
dospělý strom, projevuje se stagnace růstu
5
starý jedinec, ústup koruny
Fyziologická vitalita - životaschopnost dřeviny, je dána druhem a intenzitou fyziologických
procesů, byly hodnoceny následující ukazatelé. Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to
označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++
•
•
•
•
Zavětvení
Prosychání koruny
Poranění kořenových náběhů, kmenů a větví
Výmladky, existence a tvorba
Celkové hodnocení fyziologické vitality
1
dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu
2
dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně
nesnižují vitalitu
3
dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto
dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit
4
dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich
odstranění
5
dřeviny mrtvé
Označení + či - značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni.
Biomechanická vitalita - odolnost dřeviny vůči vývratu a zlomu, posuzují se následující ukazatelé.
Pokud byl zaznamenán výskyt daného jevu je to označeno +, pokud byl výskyt jevu velký, pak ++
•
•
•
•
•
Výskyt suchých větví
Hniloby a dutiny - výskyt a nebezpečnost těchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu
Dřevokazné houby
Nepříznivé umístění těžiště
Chybné větvení - výskyt „V“ vidlic, zanedbaný řez
Celkové hodnocení biomechanické vitality
1
dřeviny bez poškození, s dobrým předpokladem dlouhodobého zachování tohoto stavu
2
dřeviny mírně poškozené, nebo s mírnými odchylkami od normálu, které však významně
nesnižují vitalitu
3
dřeviny výrazně poškozené, vykazující výrazné odchylky od normálu, existence těchto
dřevin však není bezprostředně ohrožena, lze ji vhodnými technickými opatřeními prodloužit
4
dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich
odstranění
5
dřeviny mrtvé
Označení + či - značí charakteristiku blížící se k vyššímu /+/ či nižšímu /-/ stupni.
ETAPIZACE
Rozdělení pěstebních opatření do tří skupin, podle časové naléhavosti provedení.
0. – pěstební opatření provést ihned
1. - pěstební opatření provést co nejdříve, 1-2 roky
2. – pěstební opatření provést do 3-5 let
3. – pěstební opatření provést do 5-6 let
4.2. DENDROLOGICKÉ TABULKY
Jsou součástí přílohy.
5. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ
Pěstební opatření u jednotlivých stromů i v porostech byla navržena na základě
provedeného dendrologického průzkumu. Jednotlivá pěstební opatření jsou označena u
příslušných dřevin v tabulkách
5.1. ASANACE DŘEVIN
V řešeném území bylo provedeno kompletní hodnocení dřevin se zhodnocením stávající
zeleně a navržením vhodných pěstebních opatření. Inventarizace a hodnocení dřevin bude
přílohou projektové dokumentace. Asanace dřevin jsou navrženy z několika důvodů.
Prvním důvodem je špatný zdravotní stav dřeviny, její fyziologická i biomechanická vitalita
je natolik snížena, že dřevina ohrožuje okolí a bezpečnost provozu. Poté je navrženo její
odstranění. Odstranění z tohoto důvodu vyplynulo z dendrologického průzkumu.
Druhým důvodem pro odstranění dřevin jsou kompoziční záměry projektu. V tomto
případě se jedná o neperspektivní dřeviny, které rostou na místě, kde nemají prostor pro svůj
růst, v hustých zápojích, kde je nutné porosty prořeďovat, případně o dřeviny, které musí uvolnit
místo pro kompozičně cennější dřevinu. Prořeďování porostů, práce s porostními skupinami je
samozřejmou součástí pěstebních prací v každém společenstvu a toto kácení nelze vnímat nijak
negativně.
Jedná se o velmi problematické území, bez možnosti přístupu velké techniky.
ASN – asanace směrová s frézováním pařezů
ASN – PK – asanace s postupným kácením bez nutnosti spouštění kmene a částí koruny
s frézováním pařezů
ASN – PKS – asanace s postupným kácením ve ztížených podmínkách s nutností spouštění částí
kmene a koruny s frézováním pařezů
ASN-KOMP – asanace dřeviny z důvodů kompozice s frézováním pařezů
Všechny asanační zákroky obsahují též odstranění pařezů frézováním. Pařezy, které
vzniknou v průběhu realizace projektu, je potřeba z důvodu estetických a funkčních při
realizačních pracích odstranit vzhledem k dlouhé době jejich přirozeného rozpadu.
Odstranění pařezů je navrženo odfrézováním, kdy se pařez odstraní motorovou pařezovou
frézou pod úroveň terénu a následný prostor se zaplní zeminou a překryje novým výsevem
trávníku. Nutnost využití speciálního zařízení na odfrézování s sebou přináší poměrně omezené
přístupové prostory, kde bude přítomnost těžké mechanizace opět předem vyloučena, a to jak
z důvodu poškození majetku a budov, tak i z důvodu poškození stávajících dřevin, trávníku a
ostatních rostlin.
5.2. OSTATNÍ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ
Na základě provedeného hodnocení dřevin jsou navržena i další pěstební opatření na
dřevinách. Tato pěstební opatření jsou vyznačena u jednotlivých stromů v příloze . I pěstební
opatření jsou rozděleny do etap podle naléhavosti.
Zdravotní řez - ZŘ:
Tento řez je řezem komplexním a cílem zdravotního řezu je zejména zabezpečení
dlouhodobě vysoké funkčnosti dřeviny, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu,
vitality a provozní bezpečnosti. Je opakován v několikaletých intervalech, nejméně jednou za osm
až deset let, samozřejmě s ohledem na aktuální stav dřeviny. Při tomto řezu se odstraňují suché
větve, větve napadené patogenními organismy, větve se sníženou vitalitou, křížící se větve a
sekundární výhony.
Redukční řez - RŘ:
Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Tento případ se týká většinou
dřevin ponechaných delší dobu bez jakékoliv péče, dřevin rostoucích v blízkosti domů nebo jiných
překážek nebo dřevin pod elektrickým vedením. Odstraňujeme také větve, které vychylují
dřevinu z jejího těžiště, to znamená větve asymetricky postavené. Řez musí být proveden velmi
citlivě, jinak by mohlo dojít k nekontrolovatelné korunové výmladnosti. Velice důležité je v tomto
případě dřevině pokud možno ponechat přirozený habitus bez trvalé deformace. Rozsáhlejší
redukce je třeba provádět postupně, v několika etapách.
Obvodová redukce – ORŘ:
Mírná obvodová redukce, která předpokládá mírné zredukování obvodových partií dřeviny,
a tím snížení těžiště za účelem stabilizace dřeviny
Tvarovací řez – TŘ:
Tvarovací řez je použit při tvarovacím řezu živých plotů a tvarovaných solitér. V případě
tvarovacího řezu živých plotů a tvarovaných solitér je frekvence opakování 1-2x ročně
Zmlazovací řez - ZM:
Jedná se o opatření na keřích, o celkové nebo částečné zmlazení keře. Zmlazovací řez
keřů opakujeme každých 10-15 let.
Bezpečnostní řez - BŘ:
Minimální varianta zdravotního řezu, účelově zaměřená na splnění požadavku provozní
bezpečnosti stromů. Odstraňují se suché, mechanicky poškozené či zlomené větve.
Základní typy zvláštních opatření
Statické zajištění korun (bezpečnostní vazba) - A:
Navrženy jsou nepředepjaté, nedestruktivní, dynamické vazby, které umožňují pohyb
spojených větví za běžného větru a při extrémních větrných podmínkách zároveň nedovolí
v důsledku napnutí statického lana jejich rozlomení. Bezpečnostní vazba např. ,,ARCO“ se skládá
z kmenových pásů a lan. Kmenové pásy se používají v příslušné velikosti a jsou na boku označeny
barevným štítkem pro rozlišení roku, kdy byla vazba vyrobena a instalována. Kmenové pásy jsou
spojeny dutým PES nebo PP lanem o nosnosti tří nebo pěti tun. Je možno použít statické zajištění
od jiných výrobců, např. Cobra, BOA, Gleistein ropes – Gemini S.
Odstranění pařezů - F:
Pařezy stávající i ty, které vzniknou v průběhu realizace projektu, je potřeba z důvodu
estetických a funkčních při realizačních pracích odstranit vzhledem k dlouhé době jejich
přirozeného rozpadu. V daných lokalitách proběhne rekonstrukce zeleně, ponechané pařezy by
působily dojmem její celkové neukončenosti. Navíc je odstranění nutné i z důvodů funkčních, pro
umožnění realizace nových výsadeb a jejich následného ošetřování, i pro umožnění celkové péče
o danou lokalitu, např. sečení trávníkových ploch.
Odstranění pařezů je navrženo odfrézováním, kdy se pařez odstraní motorovou pařezovou
frézou pod úroveň terénu a následný prostor se zaplní zeminou a překryje novým výsevem
trávníku. Nutnost využití speciálního zařízení na odfrézování s sebou přináší poměrně omezené
přístupové prostory, kde bude přítomnost těžké mechanizace opět předem vyloučena, a to jak
z důvodu poškození majetku a budov, tak i z důvodu poškození stávajících dřevin, trávníku a
ostatních rostlin.
Likvidace dřevní hmoty:
Dřevní hmota vzniklá při realizaci projektu po odpočtu palivové kulatiny tvoří organický
odpad. Její likvidace bude ponejvíce prováděna štěpkováním. Ke štěpkování bude použit speciální
štěpkovač, který umožní likvidaci dřevní hmoty způsobem šetrným a bezpečným ke svému okolí,
tvořenému převážně stávající zelení. Štěpkování je navrženo především z důvodu ekologické
likvidace dřevní hmoty šetrné k životnímu prostředí.
Pálení dřevní hmoty připadá v úvahu pouze v případně, že místní vyhláška obce pálení
organického materiálu nezakazuje nebo povoluje s určitým neomezením.
Likvidace dřevní hmoty je záležitostí realizační firmy.
5.3. ASANACE KEŘOVÝCH POROSTŮ
V řešeném území dojde k odstranění některých keřů a keřových porostů dle nákresu
v situaci.
6. VÝSADBY
Výsadba dřevin a veškeré sadovnické práce budou provedeny podle normy ČSN 83 9021
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9011 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9051 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN
83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.
Veškerý rostlinný materiál bude v 1. jakosti uvedené v normě ČSN 46 4902 – Výpěstky
okrasných rostlin a v příslušných oborových normách.
6.1. VÝSADBY STROMŮ
Stromy budou sázeny ve velikosti obvodu kmene 16-18cm /listnáče/ nebo 150-175cm
/jehličnany/, s balem, jamkovou výsadbou s výměnou půdy na 50% za kvalitní zahradnickou
zeminu. Úprava kořenového systému se u stromů dodávaných s balem neprovádí. Drátěné pletivo
(černý drát, nikoli pozinkované) a juta se neodstraňují.
Stromy se vysází podle výkresu osazovacího plánu. Vysází se stromy o obvodu kmínku
uvedeným v rozpočtu a upevní se u listnatých stromů 3 kůly (dle ČSN – DIN 18916), u
jehličnatých stromů jedním kůlem. Kmeny listnatých stromů budou obalovány rákosovou rohoží
výšky 1,8m. Výsadbová jáma bude před výsadbou dřeviny přihnojena Silvamixem v množství 4x10g
na jeden strom. Závlahová sonda z flexibilní hadice nebude u stromů vytvářena.
Výsadba dřevin bude svěřena kvalifikované firmě s dobrými referencemi.
6.2. VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN A LINIÍ
Před výsadbou keřových skupin a linií dojde k pečlivé přípravě stanoviště. V místě budoucí
výsadby bude stávající trávník nebo jiný porost odstraněn chemicky Roundapem. Je kalkulováno
dvakrát plošné chemické odplevelení.
Keřové výsadby budou sázeny jamkovou výsadbou, budou použity kontejnerované sazenice
min. velikosti 30-40 cm. Keře se vysází do jamek o objemu rovnajícímu se jeden a půl násobek
velikosti kontejneru. Po vyjmutí z kontejneru se kořenový bal uloží do středu výsadbové jámy a
bal se zasype zeminou, která se pečlivě uhutní. Po zhutnění zeminy se jáma prolije dostatečným
množstvím vody (v případě sednutí povrchu se doplní zemina). Keřové výsadby budou pohnojeny
vhodným NPK hnojivem v množství 50g/m2. Hnojivo bude zapraveno do země. Celá plocha bude po
výsadbě zamulčována drcenou kůrou v tl. 8cm.
Vřesovištní keře budou vysázeny do jamek rovnajících se minimálně 3 násobek objemu
kontejneru, se 100% výměnou země za rašelinu smíchanou s pískem. Pohnojeny budou speciálním
hnojivem pro vřesovištní rostliny v množství 50g/m2.
7.TRÁVNÍK
7.1. NOVĚ ZAKLÁDANÉ TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY
Nově bude založena trávníková plocha na místě současného odpočívadla. Odpočívadlo
bude zrušeno a celý prostor nově zatravněn.
Výsev bude proveden parkovou směsí. Trávník bude založen na čisté půdě, tedy běžným
způsobem odplevelené a připravené. Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 2x
celoplošně. Půda bude pohnojena minerálním hnojivem NPK v množství 10g/m2. Výsevek semen je
20g na 1m2, hloubka setí cca 0,5cm. Nejvhodnějším obdobím výsevu je podzim /září/ a jaro
/květen/.
7.2. ÚPRAVA TRÁVNÍKOVÝCH PLOCH PO KÁCENÍ DŘEVIN
Nerovnosti vzniklé při kácení dřevin v trávníkových plochách budou po ukončení asanací
vyrovnány trávníkovým substrátem nebo ornicí a bude zde znovu obnoven trávník.
Výsev bude proveden parkovou směsí. Trávník bude založen na čisté půdě, tedy běžným
způsobem odplevelené a připravené. Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 2x
celoplošně. Půda bude pohnojena minerálním hnojivem NPK v množství 10g/m2. Výsevek semen je
20g na 1m2, hloubka setí cca 0,5cm. Nejvhodnějším obdobím výsevu je podzim /září/ a jaro
/květen/.
Úprava trávníkových ploch po vykácení dřeviny bude probíhat u těch dřevin, které rostou
solitérně nebo v trávníkových plochách. Bude obnovováno cca 20m2 po každé odstraněné dřevině.
8. SEZNAM POUŽITÝCH DŘEVIN
Zkratka
Taxon
Počet
ks
Velikost
Spon
Výsadba
Údržba
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Péče
o
vzrostlé
stromy
Péče
o
vzrostlé
stromy
Péče
o
vzrostlé
stromy
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
Jehličnaté stromy
Pini
Pinus nigra
/borovice černá/
1
150-175cm,
bal
Solitérně
Pipo
Pinus ponderosa
/Borovice těžká/
4
150-175cm,
bal
Solitérně
Pseud
Pseudotsuga menziensii
/douglaska tisolistá/
11
150-175cm,
bal
Solitérně
Acer
platanoides
Drummondii
/javor mléč Drummondii/
Acer platanoides Royal Red
/javor mléč Royal Red/
2
16-18cm,
nasazení
Solitérně
16-18cm,
nasazení
Solitérně
CarpF
Carpinus betulus Fastigiata
/Habr obecný Fastigiata/
4
16-18cm,
nasazení
Solitérně
FagsyA
Fagus
sylvatica
Atropurpurea
/Buk lesní Atropurpurea/
Fagus sylvatica Asplenifolia
/Buk lesní Asplenifolia/
1
Ok
bal,
2m
Ok
bal,
2m
Ok
bal,
2m
Ok
bal,
2m
Ok
bal,
16-18cm,
nasazení
Solitérně
16-18cm,
nasazení
Solitérně
Listnaté stromy
AcplD
AcplRR
FagsyAs
1
1
o
o
o
o
o
Zkratka
GledS
Taxon
Počet
ks
Gleditsia
triacanthos
Sunburst
/Dřezovec trojtrnný/
Gymnocladus dioicus
/Nahovětvec dvoudomý/
1
Juglc
Juglans cinerea
/Ořešák popelavý/
2
Lirio
Liriodendron tulipifera
/liliovník tulipánokvětý/
1
Pawl
Pawlovnia tomentosa
/Paulovnie plstnatá/
1
Quer
Quercus robur
/dub letní/
2
QuerA
Quercus
robur
Atropurpurea
/dub letní Atropurpurea/
Quercus frainetto
/Dub maďarský/
2
Querr
Quercus rubra
/dub červený/
1
Soph
Sophora japonica
/Jerlín japonský/
1
Gymn
Querfr
1
1
Velikost
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Ok 16-18cm,
bal, nasazení
2m
Spon
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Solitérně
Výsadba
Údržba
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
Výsadba
vzrostlých
stromů
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
vzrostlé
stromy
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Jehličnaté keře
TaxN
TaxW
Taxus baccata Nissen´s
Prasident
/Tis
červený
Nissen´s
Prasident/
Taxus baccata Washingtonii
/Tis červený Washingtonii/
24
30-40cm, K2l
0,5ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
10
30-40cm, K2l
0,5ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
Berberis
thunbergii
Atropurpurea
/dřišťál
thunbergův
Atropurpurea/
Buxus microphylla
/zimostráz malolistý/
14
40-60cm, K1l
1 ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
162
20-30cm, K1l
Po 25 cm
Philadelphus coronarius
/Pustoryl věncový/
10
40-60cm, K2l
Po 1m
Výsadba
keřových
skupin
Výsadba
keřových
skupin
Listnaté keře
BeA
Bux
Phil
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péře
o
tvarované
živé ploty
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Zkratka
Taxon
Počet
ks
Velikost
Spon
Výsadba
Údržba
Vibc
Viburnum carlesii
/Kalina Carlesiova/
10
40-60cm, K2l
1ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
Vibpl
Viburnum plicatum Mariesii
/Kalina japonská Mariesii/
8
40-60cm, K2l
0,3ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
VibrP
Viburnum
Pragense
/Kalina
Pragense/
34
60-80cm, K5l
0,5ks/m2
Výsadba
keřových
skupin
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
9
40-50cm, K5l
0,5ks/m2
Výsadba
vřesovištních
dřevin
10
40-50cm, K5l
0,5ks/m2
Výsadba
vřesovištních
dřevin
9
30-40cm, K5l
0,5ks/m2
Výsadba
vřesovištních
dřevin
rhytidophyllum
svraskalá
Vřesovištní rostliny
Rhod1
Rhod2
Rhod3
Rhododendron
hybridum
1,5-2m,
fialový
Purple
Splendour
/Rododendron hybrid/
Rhododendron
hybridum
1,5-2m, bílý Cunningham´s
White
/Rododendron hybrid/
Rhododendron hybridum 11,5m růžový Cosmopolitan
/Rododendron hybrid/
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
Péče
o
plošné
výsadby
keřů
8.1. ETAPIZACE VÝSADEB
Vzhledem k tomu, že nové výsadby jsou navrženy často v místech po vykácených
dřevinách, je nutné etapizovat též výsadby. V první fázi, po vykácení havarijních dřevin, je možné
vysadit Sophora japonica 1ks a Pseudotsuga menziensii 3 ks před budovou zámku, dále Quercus
robur 1 ks na parcele 94/1, Liriodendron tulipifera, Quercus frainetto a Gymnocladus dioicus ve
středu parku /místo čísel 48,49,63 a 66/, dále Pinus ponderosa4 ks a Pinus nigra 1 ks u mostu,
Gleditsia triacanthos Sunburst a Fagus sylvatica Atropururea jako solitéry v nové části parku,
Pseudotsuga menziensii 3 ks u garáže v nové části parku a dominantní Acer platanoides Royal Red
u budovy ve staré části parku. Také keřové výsadby mohou být vysázeny po 1. Etapě kácení.
9. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A VÝKAZ VÝMĚR
9.1. ASANACE, FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ
Přehled navržených pěstebních opatření je detailně rozepsán u každého taxonu
v dendrologických tabulkách.
9.2. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ POD NOVÝ TRÁVNÍK A VÝSADBY – 335m2
• Doplnění kvalitní ornice bez příměsi kamenů a stavebních zbytků v tloušťce 30 cm,
její rozhrnutív místě rekultivace odpočívadla /založení nového trávníku/
• Chemické odplevelení, odstranění stávajícího porostu, Roundap 5l/ha, opakování 2x
celoplošně
•
•
•
•
Rotavátorování
Ruční rytí okolo překážek, 5% ploch
Hrabání, opakování 2x
Válcování, opakování 2x
9.3. ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU - nový trávník 124m2, obnova po kácených
dřevinách 1260m2 /v rozpočtu zařazeno ke kácení dřevin/
Po kácených dřevinách:
0.etapa: 160m2
1.etapa: 240m2
2.etapa vč.kompozičního kácení: 860m2
Nový trávník: 124m2
•
•
•
•
•
Hnojení minerálním hnojivem, 10g/m2
Výsev parkové travní směsi, cca 20g/m2
První seč
Chemické odplevelení dvouděložných plevelů, Lontrel a Starane
Zálivka 40l/m2, opakování 2x
Dokončovací péče po dobu 2 měsíců
•
•
Seč, opakování 2x
Zálivka dle počasí
9.4. VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ – 22 listnatých a 16 jehličnatých stromů,
zamulčováno 38m2
• Hloubení jámy s výměnou země na 50%, jáma do 1m3
• Výsadba stromu obvod kmene 16-18cm /listnáče/ nebo 150-175cm /jehličnany/ s balem
• Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivě k rostlině
• Ukotvení dřeviny třemi kůly /listnáče/, 1 kůlem /jehličnany/ - soustružené dřevěné kůly
s fazetou, průměr 6cm
• Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože výšky 1,8m u listnatých stromů
• Povýsadbový řez stromů u listnatých stromů
• Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v tl.8cm
• Zálivka 100l/ks, opakování 2x
Dokončovací péče po dobu 2 měsíců
•
•
•
Vypletí výsadbové mísy, opakování 1x
Kontrola kotvení a úvazku stromu
Zálivka dle počasí
9.5. VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN, 238ks listnatých a 34ks jehličnatých keřů na ploše
155 m2
• Hloubení jamek bez výměny půdy, velikost jamky min. 1,5 násobek velikosti kontejneru
• Výsadba keře s balem
• Povýsadbový řez
• Hnojení keřových výsadeb, 50gNPK/m2
• Mulčování v tl.8cm
• Zálivka, 40l/m2, opakování 2x
Dokončovací péče po dobu 2 měsíců
•
•
Vypletí, opakování 1x
Zálivka dle počasí
9.6. VÝSADBA VŘESOVIŠTNÍCH KEŘŮ – 28 ks na ploše 56m2
• Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% za rašelinu smíchanou s pískem, velikost jamky
min. 3 násobek velikosti kontejneru
• Výsadba keře s balem
• Hnojení keřových výsadeb, 50g/m2, hnojivo pro vřesovištní dřeviny
• Mulčování v tl.8cm
• Zálivka, 40l/m2, opakování 2x
Dokončovací péče po dobu 2 měsíců
•
•
Vypletí, opakování 1x
Zálivka dle počasí
10.TECHNOLOGIE STANDARDNÍ ÚDRŽBY VÝSADEB
10.1. PÉČE O PARKOVÝ TRÁVNÍK
• Sečení, opakování 12x
• Selektivní odplevelení dvouděložných plevelů /Lontrel + Starane/, 1x ročně
• Podzimní vyhrabání listí
• Jarní vyhrabání stařiny
• Zálivka dle potřeby, /40l/m2/
10.2. PÉČE O VZROSTLÉ STROMY
• Kontrola kotvení a obalu kmene, případná oprava, po 3 letech odstranění
• Výchovný a opravný řez
• Vypletí výsadbové mísy, opakování 2x
• Doplnění mulče do výsadbové jámy, 1x za dva roky
• Zálivka dle potřeby /100l/ks/
10.3. PÉČE O PLOŠNÉ VÝSADBY KEŘŮ
• Vypletí, opakování 2x /první 3 roky/, dále 1x
• Hnojení min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x, příp. hnojivem pro vřesovištní rostliny
• Průklest keře, 1x za dva roky
• Doplnění mulče, 1x za dva roky
• Zálivka dle potřeby, 40l/m2/
10.4. PÉČE O TVAROVANÉ ŽIVÉ PLOTY
• Vypletí, opakování 2x /první 3 roky/, dále 1x
• Hnojení min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x
• Tvarovací řez na výšku cca 0,5m, 2x
• Doplnění mulče, 1x za dva roky
• Zálivka dle potřeby, /40l/m2/
11. OCHRANNÁ PÁSMA INFRASTRUKTURY
Jelikož nebylo před zadáním projektových prací provedeno vytýčení všech inženýrských
sítí na řešeném pozemku, bude tak učiněno před započetím prací. Případné změny projektu, ve
vztahu dodržení minimálních vzdáleností od inženýrských sítí, budou konzultovány
s projektantem.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ !!!
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD STROMU
DENDROLOGICKÉ TABULKY
Dřeviny č. 154-175 leží na pozemku, který nepatří městu
Tis prostřední
5
5
Zerav západní
14
4
38
2
4
3 Taxus baccata
Tis červený
6
-
keře
0
4
4 Taxus baccata
Picea pungens
5 Glauca
Picea pungens
6 Glauca
Tis červený
Smrk pichlavý
Glauca
Smrk pichlavý
Glauca
6
10
keř
0
4
x
2
16
5
41
4
4
xx
17
4
40
3
4
x
7 Taxus baccata
Tis červený
4
7
keř
0
4
8 Picea omorika
Smrk pánčičův
14
4
27
3
4
1
xx
2-
x
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
1
x
x
3-
ASN
2
2
ZŘ
2
x
2
ZŘ
1
3
x
1-
BŘ
1
2
x
1-
BŘ
1
BŘ
2
2
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
větvení
těžiště
houby
4
1 Taxus media
Thuja
2 occidentalis
hniloby, dutiny
0
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
keř
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
1
1
1-
1
skupina 3ks, 96m2
ptačí budka
9 Picea omorika
Smrk pánčičův
15
5
38
3
4
1-
1
BŘ
2
10 Picea omorika
Picea pungens
11 Glauca
Smrk pánčičův
Smrk pichlavý
Glauca
16
4
38
3
4
x
2
1
BŘ
2
16
5
43
3
4
x
2
1
BŘ
2
Fagus sylvatica
12 Atropurpurea
Buk lesní
Atropurpurea
22
14
147
4
4
2
ZŘ
1
ptačí budka, tlakové
větvení
Fagus sylvatica
13 Atropurpurea
Gymnocladus
14 dioicus
Buk lesní
Atropurpurea
Nahovětvec
dvoudomý
22
14
130
4
4
4
ASN-PK
0
rány kmene,
trsnatec obrovský
16
4
82
6
4
4
ASN
0
podélná prasklina
15 Picea omorika
Smrk pánčičův
16
3
25
2,5
4
1-
ASN-
2
x
2
x
2
x
2
x
2
x
xxx
x
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
KOMP
16 Picea omorika
Juniperus media
Pfitzeriana
17 Aurea
Acer
18 pseudoplatanus
x
ASNKOMP
2
rána kmene
2
2
odstranit
nálety
1
48m2
2
ZŘ
1
2-
ZŘ
1
dráty
dráty, padlí na
listech
2
ZŘ
1
strom
2-
ZŘ
1
3-
BŘ, ZŘ
rána kmene
ulomená mohutná
kosterní větev,
dutiny po ptácích,
podélná rána
2
21
2,5
4
x
2
-
keř
0
4
x
Javor klen
22
12
90
3,5
4
x
x
x
2
x
2-
19 Quercus robur
Dub letní
25
18
151
3,5
4
Tis červený
9
10
57
2
4
x
21 Taxus baccata
Tis červený
6
6
39
2
4
x
x
22 Quercus robur
Dub letní
25
16
145
8
4
x
x
23 Quercus robur
Dub letní
25
12
90
6
4
Aesculus
24 hippocastaneum
Jírovec maďal
20
16
112
5
20
12
85
28
10
2
2
26 Pinus strobus
Philadelphus
27 coronarius
1-
10
20 Taxus baccata
Acer platanoides
25 Schwedlerii
2
Smrk pánčičův
Jalovec
prostřední
Pfitzeriana
Aurea
Javor mléč
Schwedlerii
Borovice
vejmutovka
Pustoryl vonný
2
x
2-
xx
x
x
3
xxx
x
2
x
2
ZŘ
1
4
x
2
x
2
ZŘ
1
2,5
4
xx
3
xx
3
ZŘ, ORŘ,
A1/3
1
ulomená kosterní
větev, klíněnka
stávající vazba
A1/3, ptačí budka,
rány kmene,
poškozené kořeny
61
7
4
xx
3
xx
3
ASN-PK
2
poškozené kořeny
keř
0
4
2
ZM
x
2
x
x
0,1
V
/m/
Š
/m/
Tl.
/cm/
BÁZE
/m/
Quercus robur
28 cv.
Dub letní
kultivar
28
16
150
4
4
Acer platanoides
29 Schwedlerii
Javor mléč
Schwedlerii
22
10
65
2,5
4
x
30 Fagus sylvatica
Sequoiadendron
31 giganteum
Buk lesní
Sekvojovec
obrovský
22
12
140
6
4
x
2
12
4
38
1,8
4
x
1-
1-
32 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
6
66
6
4
3
33 Pinus strobus
Borovice
vejmutovka
26
10
72
5
4
Javor klen
Jasan
pensylvánský
Aucubaefolia
22
10
48
5
4
18
10
69
3,5
4
Javor klen
25
12
72
3,5
Javor klen
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
25
15
82
14
4
18
18
Acer
34 pseudoplatanus
Fraxinus
pensylvanica
35 Aucubaefolia
Acer
36 pseudoplatanus
Acer
37 pseudoplatanus
Pseudotsuga
38 menziensii
Pseudotsuga
39 menziensii
Pseudotsuga
40 menziensii
x
x
2
x
x
1-
x
x
2
x
4
x
2
x
4
4
x
1-
x
25
2
4
5
33
2
5
37
2
xx
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
1-
ZŘ
2
2
ZŘ
1
3
ZŘ, A1/3,
sledovat
1
rána kmene,
prasklina kmene
dutiny po ptácích,
stávající vazba,
prasklá větev
2
ASN
2
proveden výrazný
redukční řez
3
BŘ
0
1-
2
x
2-
ZŘ
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní
x
2-
ZŘ
1
1-
ZŘ
1
1-
1
BŘ
2
4
1-
1
BŘ
2
4
1-
1
BŘ
2
x
POZNÁMKA
celkem
větvení
2
těžiště
x
houby
suché větve
x
hniloby, dutiny
celkem
výmladky
1-
x
x
BIOMECHANICKÁ VITALITA
x
poranění
proschnutí
TAXON
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
1
rána větve
rány kmene,
jednostranná koruna
tlakové větvení,
ptačí budka, rána
kmene
ulomená kosterní
větev
ulomená kosterní
větev
ulomený vrchol
Pseudotsuga
41 menziensii
Douglaska
tisolistá
42 Acer campestre
Javor babyka
18
12
90
4
4
43 Quercus robur
Dub letní
26
16
110
6
44 Quercus robur
Dub letní
26
16
118
45 Quercus robur
Dub letní
26
18
46 Carpinus betulus
Habr obecný
22
47 Carpinus betulus
Habr obecný
48 Fagus sylvatica
Buk lesní
1-
x
x
1
jednostranná koruna
1-
ZŘ
2
jednostranná koruna
1-
ZŘ
2
3
ZŘ, ORŘ
1
2
ZŘ
1
4-
ASN
0
podélná zavalená
prasklina kmene
rány kmene, tlakové
větvení
ulomená kosterní
větev
houba v kořenech trsnatec
x
1-
x
2
x
2
x
3
x
4
165
9
4
20
74
5
4
16
10
45
4
4
25
16
170
2
4
xx
2
1-
6
x
xxx
x
2
ZŘ
1-
1-
POZNÁMKA
0,2
x
4
x
ETA
PIZ
ACE
ulomená mohutná
kosterní větev, rány
kmene, jednostranná
koruna, dutiny po
ptácích, suchý
vnitřek koruny
BŘ, ASNPK
xx
x
BŘ
3
2
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
větvení
4
těžiště
3
houby
45
hniloby, dutiny
4
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
18
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
2
2
ASN
0
rána kmene, vysoké
těžiště, vzhledem ke
kácení sousedního
buku č.48 bude z
důvodu nestability
také odstraněn
4
1-
1-
ZŘ
2
jednostranná koruna
4
1-
1-
ZŘ
2
jednostranná koruna
49 Picea abies
Smrk ztepilý
28
7
95
16
4
50 Acer platanoides
Acer
51 pseudoplatanus
Javor mléč
24
12
65
5
Javor klen
24
14
70
6
x
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
52 Acer platanoides
Javor mléč
24
12
62
53 Tilia cordata
Lípa srdčitá
22
10
54 Thuja plicata
Zerav řasnatý
14
9
55 Acer platanoides
Javor mléč
22
56 Thuja plicata
Pseudotsuga
57 menziensii
Pseudotsuga
58 menziensii
Pseudotsuga
59 menziensii
Pseudotsuga
60 menziensii
Pseudotsuga
61 menziensii
Pseudotsuga
62 menziensii
Zerav řasnatý
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
82
4
4
85
1,5
4
12
105
2
4
14
7
75
2,5
4
18
8
56
3,5
4
x
1-
18
7
40
3
4
x
1-
1
15
7
39
2,5
4
x
1-
1
18
6
45
3
4
x
1-
1
17
6
35
2,5
4
x
1-
16
6
33
2,5
4
x
1-
63 Quercus robur
Dub letní
26
20
185
3
4
64 Fagus sylvatica
Platanus
65 acerifolia
Buk lesní
Platan
javorolistý
26
20
158
4
4
24
12
160
5
4
x
x
2
x
1-
x
2-
x
x
x
x
x
ETA
PIZ
ACE
2
ZŘ
1
2
ZŘ
1
2
2-
1
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
4
x
x
houby
5
x
2
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
jednostranná
koruna, dutiny po
ptácích
zavalená podélná
prasklina kmene,
ptačí budka
tlakové větvení
ZŘ
1
BŘ
2
rány kmene
1
x
x
x
2
1
1
2-
x
1-
x
1-
x
xx
x
3
ASN-PK
nebo
TAHOVÉ
ZKOUŠKY
0
1-
ZŘ
1
1-
ZŘ
1
mohutná plodnice
houby Inonotus
dryadeus /rezavec
kořenový/ v
kořenech
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
66 Acer platanoides
Berberis
thunbergii
67 Atropurpurea
Quercus robur
68 Fastigiata
Juglans cinerea
69 cv.
Javor mléč
Dřišťál
thunbergův
Atropurpurea
Dub letní
Fastigiata
Ořešák
popelavý
kultivar
26
16
120
3
4
70 Tilia cordata
Lípa srdčitá
25
14
109
3
4
71 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
12
65
2,5
4
1
1
keř
0
4
22
8
108
2
4
x
7
7
21,16
0
3
72 Quercus robur
Berberis
thunbergii
Atropurpurea,
73 Swida alba
Dub letní
Dřišťál
thunbergův
Atropurpurea,
Svída bílá
25
20
128
7
4
1-2
-
keře
0
4
74 Picea abies
Smrk ztepilý
26
8
60
8
4
75 Fagus sylvatica
Buk lesní
25
10
67
1,5
4
76 Acer
Javor klen
25
12
80
4
4
xx
2-
xxx
2
x
1-
x
x
2
x
x
2
x
x
x
1-
3
x
x
xx
xx
xx
2
x
2
2
ETA
PIZ
ACE
x
x
x
x
POZNÁMKA
4
ASN
0
podélná výrazná
prasklina kmene,
nahnutý nad cestu
2
TŘ
1
tvarovaný živý plot
1-
ZŘ
1
3
ZŘ
1
2
1
2-
ZŘ
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní
3-
ASN-PK
nebo
TAHOVÉ
ZKOUŠKY
tlakové větvení
ulomená kosterní
větev
1
0
houby v kořenech,
pravděpodobně se
jedná o Laetiporus
sulphureus /sírovec
žlutooranžový/
keřová skupina,
40m2
2
1x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
2
BŘ
1
3
ZŘ, ORŘ,
A1/1
1
2
ZŘ
1
tlakové větvení,
přisypané kořeny
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
4
těžiště
0
houby
keře
hniloby, dutiny
1
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
1
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
pseudoplatanus
Berberis
thunbergii
77 Atropurpurea
Dřišťál
thunbergův
Atropurpurea
78 Betula pendula
18
10
65
5
4
79 Prunus padus
Bříza bílá
Střemcha
vonná
7
10
keř
0
4
2
80 Acer platanoides
Javor mléč
14
8
40
2
4
1-
2
xx
x
3
2
x
x
3
2
x
81 Taxus baccata
Tis červený
3
6
keř
0
4
1-
1-
Habr obecný
14
12
41
4
4
1
1
Habr obecný
22
15
145
3
4
84 Spiraea bumalda
Tavolník nízký
85 Acer campestre
86 Picea abies
87 Carpinus betulus
x
1
-
keř
0
3
Javor babyka
16
12
67
4
4
x
Smrk ztepilý
28
8
67
12
4
x
Habr obecný
12
7
107
3
4
x
3
x
x
1
x
1
0,2
2
tvarovaný živý plot
suché terminály,
rány kmene
keřová skupina
1-
82 Carpinus betulus
83 Carpinus betulus
TŘ
BŘ, ASNPK
ASNKOMP
ZM
1
3
ZŘ,
sledovat
1
betonované
kořenové náběhy,
houby v kořenech
1
ASNKOMP
2
keřová skupina, 7ks
rozptýleně rostoucí
2
x
2
ZŘ
1
ptačí budka
2
x
2-
BŘ
2
vysoké těžiště
xx
3
x
3
ZŘ
1
xx
2-
x
2-
ZŘ
1
2
x
2
ZŘ
2
x
88 Carpinus betulus
Habr obecný
14
8
77
3
4
x
89 Acer platanoides
Javor mléč
20
18
85
3
4
x
90 Taxus baccata
Tis červený
3
-
keře
0
4
91 Acer platanoides
Javor mléč
17
9
43
4
4
x
1-
x
x
1-
ZŘ
2
92 Acer platanoides
Javor mléč
17
10
42
3
4
x
1-
x
x
1-
ZŘ
2
93 Acer campestre
Javor babyka
17
8
37
1,5
4
x
1-
x
x
1-
ZŘ
2
1
1
80m2
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
5
27
2,5
4
x
2
x
95 Abies alba
Jedle bělokorá
18
8
28
5
4
xx
3
xx
96 Quercus robur
10
5
19
4
3
97 Prunus padus
Picea pungens
98 Glauca
Dub letní
Střemcha
vonná
Smrk pichlavý
Glauca
1,5
-
keře
0
3
18
6
38
4
4
xx
3
xx
99 Acer platanoides
Javor mléč
12
8
43
2,5
4
x
2
x
100 Betula pendula
Bříza bílá
20
8
43
6
4
x
3
xx
101 Tilia cordata
Lípa srdčitá
12
5
30
4
4
102 Betula pendula
Bříza bílá
20
10
45
5
4
103 Pinus nigra
Borovice černá
9
4
27
1,5
104 Pinus nigra
Borovice černá
9
5
34
1
105 Pinus nigra
Borovice černá
9
4
27
106 Pinus nigra
Borovice černá
5
4
107 Pinus nigra
Borovice černá
Jedle
obrovská
9
2,5
108 Abies grandis
x
x
ETA
PIZ
ACE
ZŘ
2
pařezový výmladek
3
ASNKOMP
2
Nedostatek
prostoru
32m2
2
2
2
ASN
1
3
BŘ
1
3-
RŘ
1
3-
ASN-PK
2
3
ASN-PK
2
xx
x
x
POZNÁMKA
2
2
3
x
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
15
větvení
Javor mléč
těžiště
suché větve
94 Acer platanoides
poranění
celkem
BIOMECHANICKÁ VITALITA
houby
BÁZE
/m/
hniloby, dutiny
Tl.
/cm/
výmladky
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
výrazně nahnutý,
poškozené kořeny
ulomená kosterní
větev
jednostranná
koruna, dutina v
kořenech
x
3
xx
3
ASN-PK
2
4
x
2
x
2
BŘ
1
4
x
2
x
2
BŘ
1
3
4
x
2
x
2
BŘ
1
18
2,5
4
x
3-
x
3-
ASN
1
4
26
2,5
4
3
3
ASNKOMP
1
zarůstá do javoru,
chybí terminál
zarůstá do javoru,
náhradní terminál,
nedostatek prostoru
2
keř
0,5
4
2
3
ASN
1
mnohokmen - keř
109 Quercus robur
Picea pungens
110 Glauca
Picea pungens
111 Glauca
Pseudotsuga
112 menziensii
Smrk pichlavý
Glauca
Smrk pichlavý
Glauca
Douglaska
tisolistá
Douglaska
Pseudotsuga
tisolistá
113 menziensii Glauca Glauca
2
x
18
7
40
2
4
x
3
x
20
7
45
2,5
4
x
2
22
5
36
3
4
x
22
8
45
4
4
x
2
ZŘ
2
x
2
BŘ
1
2
x
2
BŘ
1
2
x
2
BŘ
1
22
6
41
3
4
2
115 Picea abies
Smrk ztepilý
22
8
41
4
4
x
2
116 Quercus robur
Dub letní
25
12
105
16
4
x
117 Acer platanoides
Javor mléč
25
15
107
3
4
x
118 Taxus baccata
Tis červený
12
12
42, 43
1,2
4
119 Carpinus betulus
Habr obecný
14
12
62
4
4
120 Rhododendron
Pěnišník sp.
1-2
-
keře
0
4
POZNÁMKA
2
ASN-PK
Lípa srdčitá
x
ETA
PIZ
ACE
3
114 Tilia cordata
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
4
větvení
7
těžiště
42
houby
12
hniloby, dutiny
20
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
Dub letní
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
zarostlý drát v
kmeni, jednostranná
koruna, dva
terminály, 1 terminál
uříznutý
jednostranná koruna
jednostranná
koruna, ulámané
větve, přisypané
kořeny
2
ZŘ
0
x
2
BŘ
1
2
x
2
ASN-PK
1
2
x
2-
ZŘ, ORŘ,
sledovat
1
2
ASN-PK
1
přihrnuté kořeny,
houba v kořenech
strom, tlakové
větvení
dutina v kořenech s
houbou
2
odstranit
1
skupina keřů, 48m2
x
1
x
2
2
x
x
x
x
x
x
1
vylomená kosterní
větev
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
sp.
121 Abies grandis
122 Quercus robur
123 Pinus strobus
124 Pinus strobus
125 Juglans nigra
Sequoiadendron
126 giganteum
Sequoiadendron
127 giganteum
Sequoiadendron
128 giganteum
Sequoiadendron
129 giganteum
Chamaecyparis
130 nootkatensis
Quercus robur
131 Fastigiata
Acer
132 pseudoplatanus
Acer
pseudoplatanus
133 Purpurascens
Forsythia
134 intermedia
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
nálety
Jedle
obrovská
11
3
16
0,5
4
Dub letní
Borovice
vejmutovka
Borovice
vejmutovka
25
16
130
5
4
1-
x
1-
ZŘ
2
25
10
82
7
4
1-
x
1-
BŘ
1
25
12
85
9
4
1-
x
1-
BŘ
1
Ořešák černý
Sekvojovec
obrovský
Sekvojovec
obrovský
Sekvojovec
obrovský
Sekvojovec
obrovský
Cypřišek
nutkajský
Dub letní
Fastigiata
25
16
120
3
4
2
x
2-
ZŘ, ORŘ,
A1/3
1
tlakové větvení se
zavalenou prasklinou
7
2,5
12
0,5
3
1
1
12
5
30
2
4
1
1
12
5
23
0,5
4
1
1
11
3
20
0,5
4
1
1
25
6
71
7
4
1
1
25
8
102
3
4
2
ZŘ
1
rána kmene
25
12
82
3
2
ZŘ
2
20
12
98
2
2
keř
ASNKOMP
2
Javor klen
Javor klen
Purpurascens
Zlatice
prostřední
x
x
1
1
x
2
x
4
2
x
5
4
1-
1-
0
4
2
2
x
rány kmene
Š
/m/
Tl.
/cm/
BÁZE
/m/
11
4
21
2
4
1
1
11
4
16
2
4
1
1
136 Larix decidua
Modřín
opadavý
Modřín
opadavý
137 Pinus nigra
Borovice černá
25
12
117
1,5
4
2
138 Pinus nigra
Borovice černá
25
12
100
7
4
2
139 Pinus nigra
Borovice černá
25
8
48
6
4
2
140 Juglans nigra
Philadelphus
141 coronarius
Symphoricarpos
142 albos
Ořešák černý
22
18
165
3
4
2
Pustoryl vonný
1,5
-
keř
0
4
Pámelník bílý
1,5
-
keř
0
4
143 Picea abies
Smrk ztepilý
28
8
70
10
4
144 Sambucus nigra
Bez černý
4-5
8
keře
0
4
x
3
145 Quercus robur
Dub letní
26
16
168
6
4
x
2
135 Larix decidua
x
x
x
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
ETA
PIZ
ACE
ASNKOMP
ASNKOMP
2
2
3
BŘ, A1/1
1
BŘ
2
3
BŘ
2
2
ZŘ
1
2
2
ZM
2
4m2
3
3
ASN
1
12m2
1-
BŘ
2
x
3
ASN
2
x
1-
ZŘ
1
1-
Dub letní
18
7
35
4
4
147 Quercus robur
Dub letní
18
8
39
4
4
148 Syringa vulgaris
Šeřík obecný
4
3
keř
0
4
149 Acer platanoides
Robinia
150 pseudoacacia
Javor mléč
17
10
41
3
4
2
Trnovník akát
14
8
29
3
4
Philadelphus
151 coronarius
Pustoryl vonný
2
-
keř
0
4
152 Tilia cordata
Lípa srdčitá
17
7
32
5
4
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
2
146 Quercus robur
x
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
výmladky
poranění
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
x
x
x
x
x
1-
x
1-
ZŘ
2
1-
x
1-
ZŘ
2
2
ASN
2
2
ZŘ
1
1-
1-
ZŘ
1
2
2
2
1-
x
x
1-
dutiny po ptácích
keřová skupina, 3ks
jednostranná
koruna, rána na
kořenech
jmelí
tvarované keře, 3ks,
každý 4m2
ZŘ
2
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
8
36
3
4
x
2
xx
154 Tilia cordata
Lípa srdčitá
17
7
35
5
4
x
2
x
155 Tilia cordata
Lípa srdčitá
17
8
36
2
4
x
2
x
156 Syringa vulgaris
Šeřík obecný
Jinan
dloulaločnatý
4
-
keř
0
4
x
2-
x
26
16
150
4
4
x
2
x
6
8
do
15cm
0
4
x
3
x
20
6
62
2,5
4
x
2
x
157 Gingko biloba
158 Sophora japonica
Chamaecyparis
159 lawsoniana
Chamaecyparis
lawsoniana,
Forzythia
intermedia,
Robinia
pseudoacacia,
160 Sambucus nigra
Jerlín
japonský
Cypřišek
Lawsonský
Cypřišek
Lawsonský,
Zlatice
prostřední,
Trnovník akát,
Bez černý
do
20
-
do 25
0
4
3
161 Fagus sylvatica
Buk lesní
14
10
35
1,5
4
2
Quercus robur
162 Atropurpurea
Dub letní
Atropurpurea
9
9
71
1,5
4
Buxus
163 sempervirens
Zimostráz
vždyzelený
2
-
keře
0
4
Fagus sylvatica
164 Asplenifolia
Buk lesní
Asplenifolia
16
12
137
1,5
4
xx
x
3-
3
ZŘ, RŘ
1
tlakové větvení
2
ZŘ
1
jednostranná koruna
3
ASN-PK
2
tlakové větvení,
nedostatek prostoru
2-
ZM
1
40m2
2
ZŘ
1
dutiny po ptácích
3
ASNKOMP
1
pařezový výmladek,
mnohokmen
2
BŘ
1
x
x
x
x
x
x
2
x
1-
x
POZNÁMKA
x
x
xx
ETA
PIZ
ACE
celkem
17
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
větvení
Lípa srdčitá
těžiště
suché větve
153 Tilia cordata
poranění
celkem
BIOMECHANICKÁ VITALITA
houby
BÁZE
/m/
hniloby, dutiny
Tl.
/cm/
výmladky
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
x
3
ASN
1
2
ZŘ
1
4
ASN
1
2
ASNKOMP
2
1-
ZŘ
1
skupina podrostu s
nálety akátu a
polámanými
jehličnany
velká rána s
hnilobou, prasklina
kmene
přerostlý, původně
tvarovaný živý plot,
nálety javoru
tlakové větvení se
srůsty, jednostranná
koruna
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
Buxus
165 sempervirens
Thuja
166 occidentalis
Zimostráz
vždyzelený
2
-
keře
0
4
Zerav západní
9
4
28
0
4
x
3
x
Gymnocladus
167 dioicus
Nahovětvec
dvoudomý
14
8
77
2
4
xx
3
x
168 Tilia americana
Philadelphus
169 coronarius
Lípa americká
13
12
57
2,5
4
xx
3
x
Pustoryl vonný
2-3
-
keř
0
4
3
15
12
70
2
4
3-
x
171 Gingko biloba
Javor mléč
Jinan
dloulaločnatý
15
4
29
2
4
1-
172 Syringa vulgaris
Šeřík obecný
4
-
keře
0
4
x
Celtis
173 occidentalis
Břestovec
západní
15
12
62
8
4
x
174 Acer platanoides
Thuja
175 occidentalis
Javor mléč
22
12
100
4
4
Zerav západní
10
4
26
0
Jírovec maďal
20
12
100
Jírovec maďal
20
8
60
170 Acer platanoides
Aesculus
176 hippocastaneum
Aesculus
177 hippocastaneum
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
přerostlý, původně
tvarovaný živý plot,
nálety javoru
2
ASNKOMP
2
2
ASN
2
3
ZŘ
1
3
ZŘ
1
3
ASN
2
4-
ASN-PK
0
x
1-
ZŘ
2
3
x
3
ASN
2
24m2, nálety Acer
platanoides
2
x
2
ZŘ
1
ptačí budka,
zavalená rána kmene
x
2
x
2
ZŘ
1
ptačí budka
4
x
2
2,5
4
x
2
2
ZŘ, A1/1
1
klíněnka, stávající
vazba, výměna vazby
2
4
2
ZŘ
2
klíněnka, rána kmene
2
x
x
1-
x
x
x
x
x
rezaté jehličí
ulomená kosterní
větev, dutiny po
ptácích, stříška nad
dutinou
nálety Acer
platanoides
ulomená kosterní
větev, vylomená
polovina stromu
2
x
x
x
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
178 Quercus robur
Dub letní
22
16
120
4
4
Aesculus
179 hippocastaneum
Jírovec maďal
18
10
80
2
4
x
Acer
180 pseudoplatanus
Javor klen
20
12
40,38,3
6
0
4
x
Platanus
181 acerifolia
Platan
javorolistý
22
10
92
3
4
x
182 Acer platanoides
Javor mléč
20
8
85
4
4
x
Aesculus
183 hippocastaneum
Jírovec maďal
22
12
94
4
4
x
Jírovec maďal
22
12
85
2,5
4
x
Jírovec maďal
22
12
135
3
4
x
Jírovec maďal
20
8
71
2
4
x
Aesculus
184 hippocastaneum
Aesculus
185 hippocastaneum
Aesculus
186 hippocastaneum
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
2-
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní
1
3
ZŘ
1
3-
ASN
2
x
3
1
x
3-
ZŘ
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní
3
ZŘ, A1/3
1
x
2
x
x
2-
x
x
2-
x
x
2
x
x
2-
x
x
3
x
x
3
x
3
ZŘ
1
3
x
3
ZŘ
1
3-
x
4
ASN-PK
2
x
x
x
x
x
x
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
1
jednostranná koruna
klíněnka, rána
kmene, přisypané
kořeny
jednostranná
koruna, dutina na
bázi, hniloba, tlakové
větvení
dutina se stříškou,
rány kmene, dutiny
po ptácích,
jednostranná koruna
jednostranná koruna
klíněnka, stávající
dynamická vazba
A1/3, rány kmene
klíněnka, přisypané
kořeny, zavalená
rána kmene,
poranění kmene
klíněnka
klíněnka,
jednostranná
koruna, přisypané
kořeny, rány kmene
Aesculus
187 hippocastaneum
Jírovec maďal
x
4-
x
ASN
1
klíněnka, torzo, rány
kmene
1
3
ZŘ
1
x
3-
2
x
3
ASN
ZŘ, ORŘ,
A1/3
1
dutina ve větvení
3
ASN
2
x
1
BŘ
2
2
x
3
ASN
2
1-
x
1-
BŘ
2
12
85
2
4
x
x
3-
x
189 Quercus robur
Dub letní
24
14
122
3
4
x
x
3
x
Aesculus
190 hippocastaneum
Jírovec maďal
18
8
102
2,5
4
x
x
3-
x
191 Tilia cordata
Lípa srdčitá
26
12
130
2
4
x
2
x
192 Malus domestica
Pseudotsuga
193 menziensii
Jabloň domácí
Douglaska
tisolistá
6
6
28
1,5
4
x
3
x
16
8
36
2,5
4
x
2
14
6
34
2
4
x
14
6
23
3
4
x
Aesculus
196 hippocastaneum
Jírovec maďal
8
6
25,22
0,5
4
x
197 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
8
37
4
4
x
1-
198 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
8
31
2
4
x
1-
199 Acer platanoides
Javor mléč
14
8
31
2,5
4
xx
2
x
4-
ZŘ
22
195 Pinus strobus
POZNÁMKA
3-
Jírovec maďal
Borovice
vejmutovka
Borovice
vejmutovka
x
ETA
PIZ
ACE
klíněnka, ptačí
budka, jednostranná
koruna, přisypané
kořeny, rána na bázi
kmene
ptačí budka, rány
kmene
sekundární koruna,
rána kmene,
přisypané kořeny
Aesculus
188 hippocastaneum
194 Pinus strobus
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
x
větvení
4
těžiště
2,5
houby
118
hniloby, dutiny
5
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
5
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
3
x
x
x
x
x
3
ASN
2
1-
ZŘ
2
2
ZŘ, RŘ 1
terminálu
1
2
ZŘ
1
proředění skupiny,
několik terminálů
rána kmene,
poranění kmene,
tlakové větvení
tlakové větvení
BÁZE
/m/
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
BIOMECHANICKÁ VITALITA
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
30
3
3
x
2
x
201 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
8
31
3
3
x
1-
202 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
6
20
2,5
3
x
2
2
ASN-PK
2
nedostatek prostoru
203 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
8
33
2,5
3
x
1-
x
2
ZŘ
2
204 Acer platanoides
Javor mléč
14
8
29
2,5
3
xx
2-
x
2-
ASN
2
ptačí budka
nedostatek
prostoru, poranění
kmene
x
celkem
8
větvení
14
těžiště
Javor mléč
houby
200 Acer platanoides
poranění
suché větve
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
hniloby, dutiny
Tl.
/cm/
výmladky
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
2
ZŘ
1
1-
ZŘ
2
205 Acer platanoides
Javor mléč
14
10
38
2,5
3
x
2
x
2
ZŘ
1
206 Pinus nigra
Borovice černá
14
6
28
1,5
4
xx
3
x
1-
ASN
2
nedostatek prostoru
207 Carpinus betulus
Habr obecný
12
8
20,14
0
3
x
2
x
2
ZŘ
2
tlakové větvení
208 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
8
32
3,5
3
x
2
x
2
2
209 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
6
29
3
3
x
2
x
2-
ZŘ
ZŘ, ORŘ,
A1/3
1
tlakové větvení
210 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
8
31
2
3
x
2
2
ZŘ
2
jednostranná koruna
211 Larix decidua
Modřín
opadavý
12
6
28
3,5
3
3-
4
ASN-PK
1
suchý terminál,
jednostranná koruna
212 Syringa vulgaris
Šeřík obecný
4
4
keř
0
4
2
2
213 Rosa rugosa
Růže svraskalá
2
2
keř
0
4
3
3
ZM
2
214 Deutzia gracilis
Trojpuk něžný
2
1
keř
0
4
3
3
ASN
2
215 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
7
22
2,5
3
2
ZŘ
2
x
2
x
x
x
tvarovaný živý plot
216 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
7
20
3
3
x
2
x
2
ZŘ
2
217 Pinus nigra
12
8
27
2
4
xx
3
xx
3-
ASN-PK
2
dva terminály
218 Juglans regia
Borovice černá
Ořešák
královský
18
14
29, 32
1
4
x
1-
x
x
2
ZŘ
1
tlakové větvení
219 Acer platanoides
Javor mléč
14
6
27
2,5
3
x
1
x
x
2
ZŘ
1
tlakové větvení
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
7
28
3
3
x
221 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
6
27
3
3
x
222 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
7
30
2,5
3
x
223 Acer platanoides
Javor mléč
14
10
26
2
3
x
224 Acer platanoides
Javor mléč
14
10
37
2,5
3
225 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
9
32
3
4
x
x
1-
těžiště
2-
houby
x
hniloby, dutiny
1
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
14
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
větvení
Javor mléč
suché větve
220 Acer platanoides
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
x
2
ZŘ
1
tlakové větvení
2
ZŘ
1
jednostranná koruna
2
ZŘ
1
jednostranná koruna
2
x
2
ZŘ
2
rána kmene
x
2
x
2
ZŘ
2
x
1-
x
1-
ZŘ
2
x
x
nedostatek
prostoru,
jednostranná koruna
Acer
226 pseudoplatanus
Javor klen
14
5
20
2,5
3
x
2
x
2
ASN-PK
2
227 Acer platanoides
Javor mléč
14
8
38
2,5
3
x
1-
x
1-
ZŘ
2
228 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
7
28
3,5
3
x
1-
x
2
ZŘ, RŘ 1
terminálu
1
229 Acer platanoides
Javor mléč
14
8
38
2
3
x
1-
x
1-
ZŘ
2
230 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
8
25
2,5
3
1-
x
x
2
ZŘ, RŘ 1
terminálu
1
tlakové větvení
231 Tilia cordata
Lípa srdčitá
14
9
33
2
3
1-
x
x
2
ZŘ
1
tlakové větvení
232 Acer platanoides
Javor mléč
14
6
29
2,5
3
jednostranná koruna
233 Acer platanoides
Javor mléč
15
10
54
2,5
4
234 Tilia platyphyllos
Spiraea
235 vanhouttei
Pyracantha
236 coccinea
Lípa velkolistá
Tavolník
vanhouteův
Hlohyně
šarlatová
15
10
48
2,5
1,5
1
keře
1
1
237 Tilia cordata
Lípa srdčitá
16
238 Tilia cordata
Lípa srdčitá
16
x
tlakové větvení
1-
x
2
ZŘ
2
1-
x
2
ZŘ
1
4
1-
x
1-
1
tlakové větvení
0
4
3
2
3ks
keře
0
3
3
x
3
ZŘ
ASNKOMP
ASNKOMP
1
pahýl
10
41
3
4
x
x
2
x
2
ZŘ
1
poškozené kořeny
8
37
2,5
4
x
x
2
x
2
ZŘ
1
rána kmene
x
x
3
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
11
50
2,5
4
x
1-
x
240 Acer platanoides
Javor mléč
15
12
53
2
4
x
2-
x
2-
x
POZNÁMKA
x
2-
ZŘ, ORŘ,
A1/1
2
x
2-
ZŘ
1
x
2-
ZŘ
1
rána kmene
2
ZM
2
keřová skupina
ZŘ
ZŘ,
odstranit
jmelí
ASNKOMP
ASNKOMP
ZŘ, ORŘ,
A1/1
1
jednostranná koruna
1
jednostranná
koruna, jmelí, budka
2
jednostranná koruna
2
jednostranná koruna
1
tlakové větvení
241 Acer platanoides
Javor mléč
15
10
55
2
4
242 Swida sanguinea
Svída krvavá
2
2
keře
0
4
2
243 Quercus rubra
Dub červený
18
12
43
3,5
4
2
x
x
2
244 Quercus rubra
Dub červený
18
12
60
4
4
2-
x
x
2
245 Thuja plicata
Zerav řasnatý
5,5
1,5
13
0
3
3
3
246 Thuja plicata
Zerav řasnatý
5
1,5
10
0
3
3
3
247 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
58
2,5
4
2
x
248 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
68
2
4
2
x
2
249 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
13
70
2
4
x
2
x
250 Tilia platyphyllos
Fraxinus
251 excelsior
Lípa velkolistá
20
8
38
5
4
x
x
2-
x
Jasan ztepilý
18
10
27
6
4
x
2
x
252 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
12
60
2,5
4
x
x
2
253 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
18
12
67
4
4
x
2
254 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
12
57
4
4
255 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
14
112
2,5
4
256 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
10
65
3
4
x
ETA
PIZ
ACE
celkem
18
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
větvení
Lípa velkolistá
těžiště
suché větve
239 Tilia platyphyllos
poranění
celkem
BIOMECHANICKÁ VITALITA
houby
BÁZE
/m/
hniloby, dutiny
Tl.
/cm/
výmladky
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
x
2
3
ZŘ, ORŘ
ZŘ, ORŘ,
A1/1
1
2-
ZŘ
1
3
ASN
1
x
2
ZŘ
1
x
2
ZŘ
1
x
tlakové větvení
1
x
2
x
2
ZŘ
1
x
3
x
3
ZŘ
1
x
2
x
2
ZŘ
1
výmladky v koruně
nedostatek prostoru
rána kmene
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
Lípa velkolistá
20
9
35
2,5
4
x
258 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
12
62
3,5
4
x
259 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
22
12
46
1,5
4
260 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
12
50
2
4
x
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
x
větvení
2-
těžiště
x
houby
3
hniloby, dutiny
suché větve
257 Tilia platyphyllos
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
3
ZŘ
1
jednostranná
koruna, rána kmene
rána kmene
3
ZŘ
1
3
3
ZŘ
1
1-
1-
zavalená rána kmene
261 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
8
43
3
4
x
1-
1-
BŘ
2
262 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
14
8
40
2,5
4
x
2
x
x
2-
ZŘ, ORŘ
2
tlakové větvení
263 Tilia cordata
Lípa srdčitá
16
10
55
2,5
4
2
x
x
3
ZŘ, ORŘ,
A1/1
1
poškozené kořeny,
tlakové větvení
264 Tilia cordata
Lípa srdčitá
16
8
43
3,5
4
2
x
2
ZŘ
2
265 Acer platanoides
Javor mléč
14
6
29
3
3
x
2
x
x
3
ASN-PK
2
266 Acer platanoides
Javor mléč
16
8
36
2
3
x
2
x
x
2
ZŘ
1
267 Acer platanoides
Javor mléč
16
7
27
2
3
x
2
x
x
3
ASN-PK
2
268 Quercus rubra
Dub červený
16
12
38
2,5
3
2
x
2
1
269 Fagus sylvatica
Buk lesní
16
7
62
1
4
2
x
2
270 Acer platanoides
Javor mléč
16
10
39
3
4
2
x
1
x
x
x
271 Fagus sylvatica
Buk lesní
18
14
80
1,5
4
1-
272 Quercus rubra
Dub červený
19
8
40
3
4
1-
273 Fagus sylvatica
Buk lesní
17
12
87
1,5
4
1-
x
x
3
ZŘ
ASN-PKKOMP
x
2-
ZŘ, ORŘ
x
x
1-
ZŘ
2
1-
ZŘ
2
2
ZŘ
1
ptačí budka
nedostatek
prostoru, tlakové
větvení
tlakové větvení
nedostatek
prostoru, rána
kmene
jednostranná koruna
mnohokmen, tlakové
větvení
tlakové větvení, rána
kmene
tlakové větvení
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
274 Acer platanoides
Javor mléč
20
12
62
1,5
4
x
275 Picea abies
Smrk ztepilý
22
8
50
3
4
276 Picea abies
Smrk ztepilý
22
8
53
5
4
277 Taxus baccata
Tis červený
2,5
4
keř
0
4
278 Picea abies
Smrk ztepilý
22
10
62
5
279 Picea abies
Smrk ztepilý
25
10
106
280 Fagus sylvatica
Buk lesní
25
16
Platanus
281 acerifolia
25
283 Larix decidua
Platan
javorolistý
Modřín
opadavý
Modřín
opadavý
284 Picea abies
ETA
PIZ
ACE
3
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní, kontrola
1
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
celkem
rána kmene,
přisypané kořeny
x
x
2
x
2
BŘ
1
x
2-
x
2
BŘ
1
2
ZM
2
4
x
2
x
2
BŘ
1
7
4
x
3
x
3
BŘ
1
123
3
4
x
2
x
2
ZŘ
1
18
143
4
4
x
2
x
2
BŘ, ZŘ
14
8
26
1,5
4
x
x
2-
x
2
BŘ
2
14
10
36
1,5
4
x
x
2-
x
2
BŘ
2
Smrk ztepilý
24
6
63
10
4
x
2-
x
2
BŘ
1
285 Thuja plicata
Zerav řasnatý
22
8
67
2,5
4
286 Acer platanoides
Javor mléč
16
10
36
2,5
4
x
2
x
2
ZŘ
2
jednostranná koruna
287 Acer platanoides
Javor mléč
18
10
54
2
4
x
2
x
2
ZŘ
2
jednostranná koruna
288 Acer platanoides
Javor mléč
18
8
40
3
4
x
2
x
2
ZŘ
2
289 Acer platanoides
Javor mléč
18
8
43
2,5
4
x
2
x
2
ZŘ
2
290 Acer platanoides
Javor mléč
16
8
38
2,5
4
x
2
x
2
ZŘ
2
291 Acer platanoides
Javor mléč
16
6
35
2,5
4
x
2
x
2
ZŘ
2
2
1-
x
POZNÁMKA
2-
282 Larix decidua
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
0,1
přisypané kořeny
velká kosterní větev
visící v koruně
1-
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
292 Acer platanoides
Javor mléč
17
8
38
3
4
x
293 Acer platanoides
Acer
294 pseudoplatanus
Acer
295 pseudoplatanus
Javor mléč
16
8
40
3
4
Javor klen
17
10
55
2
4
Javor klen
15
7
29
2
4
296 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
80
3
4
x
297 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
80
2,5
4
x
298 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
18
10
63
2
4
x
299 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
52
2
4
300 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
55
2
301 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
62
2,5
302 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
82
1,8
303 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
12
65
304 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
18
12
55
305 Tilia platyphyllos
Fraxinus
306 excelsior
Lípa velkolistá
18
10
Jasan ztepilý
18
307 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
308 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
309 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
x
x
2
x
x
2
x
x
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
ptačí budka, rána
kmene, tlakové
větvení
3
ZŘ, ORŘ
1
x
2
ZŘ
2
2
x
2
ZŘ
1
3
x
3
ASN-PK
2
nedostatek prostoru
3
x
3
ZŘ
1
rána kmene
x
x
x
3
x
x
3
ZŘ
1
x
x
3
x
x
3
ZŘ
1
rány kmene
x
x
3
x
3
ZŘ
1
přisypané kořeny
4
x
x
3
x
3
ZŘ
1
4
x
3
x
3
ZŘ
1
4
x
3
x
3
ZŘ
1
2
4
x
x
3
x
3
ZŘ
1
3
4
x
x
3
x
3
ZŘ
1
62
4,5
4
x
x
3
x
3
ZŘ
1
7
27
3
4
x
2
x
2
ASN-PK
2
18
12
62
2,5
4
x
x
3
x
3
ZŘ
1
18
12
60
2,5
4
x
x
3
x
3
1
18
12
79
2,5
4
x
x
3
x
3
ZŘ
ZŘ, ORŘ,
A1/1
x
1
ptačí budka
nedostatek prostoru
tlakové větvení
ČESKÝ
NÁZEV
V
/m/
Š
/m/
Tl.
/cm/
BÁZE
/m/
Věkov
é
stadiu
m
Acer platanoides,
Aesculus
hippocastanum,
Symphoricarpos
chenaultii, Swida
sanguinea, Tilia
310 platyphyllos
Javor mléč,
Jírovec maďal,
Pámelník
chenaultův,
Svída krvavá,
Lípa velkolistá
2-8
-
do
25cm
0
4
3
3
ASN
2
311 Pinus nigra
Borovice černá
6
4
18
1
4
1-
1-
BŘ
2
olistění
312 Pinus nigra
Borovice černá
8
5
25
1
4
1-
1-
BŘ
2
olistění
313 Acer campestre
Amorpha
314 fruticosa
Javor babyka
Netvařec
křovitý
10
12
35,31,2
2,22
0
4
3
1
2-3
-
keř
0
4
2
ZŘ
odstranit
nálety
1
75m2, nálety
Juglans
315 Corylus colurna
Sequoiadendron
316 giganteum
Líska turecká
Sekvojovec
obrovský
7
5
31
0,5
4
xxx
x
4
xxx
4
ASN
1
rány kmene
14
6
67
2
4
x
x
2
x
2
BŘ
2
rány kmene
317 Tilia cordata
Acer
318 pseudoplatanus
Lípa srdčitá
18
8
38,37
0
4
3-
ASN
2
tlakové větvení
Javor klen
18
10
43
2
4
2
ZŘ
2
16
7
26,20,1
9,13
0
4
3-
ASN-PK
2
320 Juglans cinerea
Javor klen
Ořešák
popelavý
16
8
37
3
4
xx
3
xx
3
ZŘ
1
321 Tilia cordata
Lípa srdčitá
18
8
37
3
4
x
2
x
2
ZŘ
2
322 Tilia cordata
Acer
323 pseudoplatanus
Lípa srdčitá
18
12
40
2
4
x
2
x
2
ZŘ
2
Javor klen
16
7
43
2
4
x
2
x
2
ZŘ
2
Acer
319 pseudoplatanus
x
3
x
2
2
x
2
xx
x
2-
x
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
suché větve
BIOMECHANICKÁ VITALITA
celkem
výmladky
poranění
proschnutí
TAXON
zavětvení
Č.
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
dutina v kořenech
Lípa srdčitá
16
8
26,17,2
3,32,14
,21,20
Jírovec maďal
18
10
54
3,5
4
Jírovec maďal
16
8
42
3
4
x
3
Jírovec maďal
16
8
47
3
4
x
Aesculus
328 hippocastaneum
Jírovec maďal
14
8
35
2
4
x
329 Aesculus carnea
Jírovec
pleťový
10
3
107
5
4
x
4-
Fraxinus
330 excelsior
Jasan ztepilý
30
18
146
8
4
x
2
x
331 Picea abies
Smrk ztepilý
30
10
69
9
4
x
2
x
332 Tilia platyphyllos
Lípa srdčitá
Kdoulovec
japonský,
Tavolník
vanhouteův
22
8
36
2
4
1
1
keř
0
4
324 Tilia cordata
Aesculus
325 hippocastaneum
Aesculus
326 hippocastaneum
Aesculus
327 hippocastaneum
Chaenomeles
japonica, Spiraea
333 vanhouttei
2
x
3-
x
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
2
3
ASN
ZŘ, RŘ
symetrizač
ní
1
klíněnka, poškozené
kořeny
x
3
ZŘ
1
klíněnka
3
x
3
ZŘ
1
3
x
4
ASN
2
x
4-
1
x
4
ASN
ASN-PK
nebo
TAHOVÉ
ZKOUŠKY
klíněnka
klíněnka, rána kmene
s houbou,
jednostranná
koruna, tlakové
větvení
ořezané torzo, velká
rána kmene, dutiny
po ptácích
1
obří dutina při zemi,
zavalená rána kmene
2
BŘ
1
2-
ZŘ, ORŘ
1
tlakové větvení
3
ASNKOMP
1
2ks
2
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
celkem
větvení
těžiště
houby
hniloby, dutiny
4
BIOMECHANICKÁ VITALITA
suché větve
0
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
celkem
BÁZE
/m/
výmladky
Tl.
/cm/
poranění
Š
/m/
proschnutí
TAXON
V
/m/
zavětvení
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
2
3
x
x
x
x
x
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
BIOMECHANICKÁ VITALITA
hniloby, dutiny
BÁZE
/m/
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
rána kmene
2,5
4
x
x
2
x
2
ZŘ
2
335 Acer platanoides
Javor mléč
20
8
31
3
4
x
x
1-
x
1-
ZŘ
2
336 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
20
8
40
3
4
x
2
x
2-
ZŘ, ORŘ
1
tlakové větvení
337 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
18
8
41
4
4
1-
1-
ZŘ
2
ptačí budka
338 Acer platanoides
Javor mléč
18
10
40
2,5
4
2
2
ZŘ
2
339 Tilia platyphyllos
Lípa velkolistá
18
10
46
4,5
4
1-
x
1-
ZŘ
2
340 Acer platanoides
javor mléč
18
9
30
2,2
4
2
x
3
ASN-PK
2
x
x
x
celkem
29
větvení
6
těžiště
16
houby
Javor mléč
výmladky
334 Acer platanoides
zavětvení
suché větve
Tl.
/cm/
celkem
Š
/m/
poranění
TAXON
V
/m/
proschnutí
Č.
ČESKÝ
NÁZEV
Věkov
é
stadiu
m
tlakové větvení,
poškozené kořeny
341 Picea abies
Smrk ztepilý
26
8
62
8
4
x
2
x
2
BŘ
1
342 Pinus nigra
Borovice černá
26
10
54
10
4
xxx
3-
xxx
3-
ASN-PK
2
Pseudotsuga
343 menziensii
Douglaska
tisolistá
13
5
25
4
4
xx
x
3
xx
3
ASN-PK
2
rána kmene,
jednostranná koruna
Pseudotsuga
344 menziensii
Douglaska
tisolistá
13
4
24
3
4
xx
x
2
xx
2
ASNKOMP
2
rána kmene,
jednostranná koruna
Pseudotsuga
345 menziensii
Acer
346 pseudoplatanus
Douglaska
tisolistá
14
5
26
5
4
xx
3
xx
3
ASN-PK
2
rána kmene,
jednostranná koruna
Javor klen
20
12
75
5
4
x
2
x
2
1
3-
ZŘ
ZŘ, ORŘ,
RŘ
symetrizač
ní, kontrola
1
2
ZM
2
347 Acer platanoides
Javor mléč
26
17
137
6
4
x
348 Taxus baccata
Tis červený
3
4
keř
0
4
349 Abies concolor
Jedle ojíněná
16
5
37
4
4
x
350 Magnolia sp.
Šácholan sp.
5
6
18,17
1
4
x
x
3
x
2
x
x
2
x
2
BŘ
2
2
x
2
ZŘ
2
rány kmene, podélná
prasklina kmene,
zarostlý monolit v
kořenech
rány kmene
ČESKÝ
NÁZEV
V
/m/
Š
/m/
Tl.
/cm/
BÁZE
/m/
Věkov
é
stadiu
m
celkem
suché větve
Acer
351 pseudoplatanus
Javor klen
20
12
82
5
4
x
2
x
2
ZŘ
1
352 Acer platanoides
Javor mléč
16
6
26
2,5
4
x
2
x
2
ZŘ, RŘ 1
terminálu
1
353 Acer platanoides
Acer
354 pseudoplatanus
Acer
355 pseudoplatanus
Acer
356 pseudoplatanus
Pseudotsuga
357 menziensii
Pseudotsuga
358 menziensii
Pseudotsuga
359 menziensii
Pseudotsuga
360 menziensii
Javor mléč
16
5
20
2,5
4
2
x
2-
ZŘ
1
Javor klen
22
12
95
6
4
2
x
3
ZŘ
1
jednostranná koruna
Javor klen
22
10
57
7
4
2
x
2
ZŘ
2
ptačí budka
Javor klen
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
Douglaska
tisolistá
22
12
80
2
4
x
2
x
3
ZŘ
1
rána kmene
18
6
31
2
4
x
2-
x
2-
BŘ
1
jednostranná koruna
18
5
28
4
4
x
2-
x
2-
BŘ
1
18
6
40
3
4
x
2-
x
2-
BŘ
1
20
6
42
2,5
4
x
1
x
1
361 Taxus baccata
Tis červený
4
7
keř
0
4
ZM
2
x
x
x
3
x
x
PĚSTEBNÍ
OPATŘENÍ
ETA
PIZ
ACE
POZNÁMKA
celkem
větvení
těžiště
houby
BIOMECHANICKÁ VITALITA
hniloby, dutiny
výmladky
poranění
proschnutí
TAXON
zavětvení
Č.
FYZIOLOGICKÁ
VITALITA
3
jednostranná koruna
FOTODOKUMENTACE

Podobné dokumenty

Stromy pro tradiční stromořadí

Stromy pro tradiční stromořadí Javor mléč Acer platanoides ‚Columnare‘

Více

Kouřimský zpravodaj 2/2015

Kouřimský zpravodaj 2/2015 školám za spolupráci. Jsme velice potěšeni zájmem o knihovnu a její akce. Vážíme si každého slušného návštěvníka. Knihovna se snaží vytvořit ve svých prostorách i na akcích místo, kde se lidé cítí ...

Více

Průvodce Arboretem v Novém Dvoře

Průvodce Arboretem v Novém Dvoře ekotypu“, popřípadě její rozvolněné porosty, které se střídají s otevřenými prostory trávníkových ploch. Kompoziční řešení skýtá unikátní průhledy na kombinace dřevin, vzájemně kontrastující svou s...

Více

1.Technická zpráva

1.Technická zpráva dřeviny silně poškozené, jejich existence je bezprostředně ovlivněna, doporučeno jejich odstranění

Více

č. zhotovitele S/2015/GJS/403 Předmět smlouvy

č. zhotovitele S/2015/GJS/403 Předmět smlouvy • Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence poskytnou třetí osobě. • Objednatel není povinen licenci využít. • Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo jen z části. • Souhla...

Více

zde - Venkovská zeleň

zde - Venkovská zeleň obyvatelé se tak významně podíleli na utváření krajiny, v které žili. Tento jev nazýváme lidovým krajinářstvím. Lidové krajinářství odráží určité místní krajové zvyklosti v rovině sociálně kulturní...

Více

catalogue

catalogue 1. faster plant growth - seedlings growth accelerated by up to 4 days 2. density and size of root system increased by 20-30% 3. yield growth by 10-20% (i.e. cucombers, tomatoes) 4. reduced dust and...

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Hnojivo Premium pro okrasné dřeviny 500g

Více