deníku Metro ze 17. záøí 2003

Komentáře

Transkript

deníku Metro ze 17. záøí 2003
http://www.metro.cz
Inzerce
stfieda
17. záfií 2003
Stav ãeského ‰kolského
systému je nevyrovnan˘
První závod
vyhrály mopedy
pfied cyklisty
PRAHA V soutûÏi, která má ukázat, který druh dopravy je v Praze
nejrychlej‰í, vãera zvítûzily mopedy. Jejich fiidiãi dorazili do centra
metropole nejrychleji jak z Bohnic,
tak z JiÏního Mûsta. Jako druzí dojeli cyklisté, ktefií porazili i lidi cestující hromadnou dopravou. Nejdéle trvala cesta osádkám automobilÛ, informoval Petr ·tûpánek ze
sdruÏení OÏivení, jehoÏ ãlenové jeli na kole.
¤idiãi mopedÛ se podle ·tûpánka dostali z okrajÛ mûsta do centra
za necelou ãtvrthodinu. CyklistÛm
trvala jízda z Bohnic 15 minut,
z JiÏního Mûsta 20 minut. Hromadná doprava byla o zhruba ‰est minut pomalej‰í, jízdy autem trvaly
pfies pÛl hodiny.
Závodit se bude je‰tû dnes a zítra, kdy budou výsledky vyhodnoceny. Starty jsou v ranní ‰piãce z autobusových zastávek Odra v Bohnicích a Brechtova na JiÏním Mûstû.
SoutûÏící konãí na Václavském námûstí. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility.
(âTK)
Uãitelské platy v âR
rostly rychleji
neÏ HDP
na obyvatele
BRITÁNIE âeská republika spoleã-
rá v âeské republice zaãíná
v ‰estém roãníku.
âeská republika spoleãnû s Rakouskem, Belgií a Nûmeckem patfií
mezi státy s nejvût‰ími rozdíly mezi ‰kolami.
Podle autorÛ zprávy je u státÛ
s výbûrovými ‰kolami ãasto zfietelné seskupování ÏákÛ do vybraných
‰kol podle sociálnû ekonomických
ukazatelÛ.
âe‰tí Ïáci mají také ménû vyuãovacích hodin, neÏ je prÛmûr
OECD. K nejvíce ãasovû zamûstnaným ÏákÛm patfií napfiíklad Skotové ãi Italové.
(âTK)
Také uãitelské platy v âeské republice, Itálii, Japonsku a dal‰ích
zemích rostly rychleji neÏ hrubý
domácí produkt na obyvatele. Ve
vût‰inû ãlenských zemí rostly pomaleji a nûkde ve vztahu k národnímu bohatství klesaly.
Pokud jde o výsledky studentÛ,
ukazuje prÛzkum, Ïe ãe‰tí ãtvrÈáci
jsou v jazykové gramotnosti významnû nad prÛmûrem OECD. Patnáctiletí ãe‰tí Ïáci jsou uÏ ale
v tomto ohledu pod prÛmûrem.
Autofii zprávy naznaãují, Ïe mezi
pfiíãiny mÛÏe patfiit pomûrnû vysoká diferenciace mezi ‰kolami, kteâTK - PETR ERET
nû se Slovenskem, Polskem, Maìarskem a Mexikem patfií ke skupinû
státÛ, které vydávají na ‰kolství
v pfiepoãtu na jednoho studenta
nejménû mezi vyspûlými státy.
Podle vãera zvefiejnûné nové roãenky statistických údajÛ o ‰kolských
systémech zemí OECD je âR s asi
3.000 dolarÛ na Ïáka na polovinû
prÛmûrných výdajÛ ãlenských zemí této organizace, které ãiní 6.361
dolarÛ, a dosahuje zhruba tfietiny
výdajÛ nejbohat‰ích zemí, jako
jsou USA, ·výcarsko ãi Rakousko.
„Vzdûlání má výrazný dopad na
rÛst produktivity dané zemû,“ fiekl
o výzkumu Andreas Schleicher,
který ho fiídil.
Výzkum souãasnû ukázal, Ïe âR
a Slovensko patfií ke státÛm, jejichÏ vefiejné výdaje na ‰kolství
v letech 1995 aÏ 2000 rostly, aãkoli
celkový objem rozpoãtu v reálném
vyjádfiení se zmen‰oval.
âTK/EPA
Úder hurikánu
Isabel se blíÏí
Starostové
zkoumali
bariéry proti
povodním
praha str/4
Tipy, jak
zbyteãnû
nepl˘tvat
energií
Satelitní snímek, na nûmÏ je patrn˘
hurikán Isabel.
USA Americké východní pobfieÏí se
vytápûní str/7
pfiipravuje na jednu z nejsilnûj‰ích
boufií posledních let, hurikán Isabel, který by mohl udefiit jiÏ zítra.
Rychlost vûtru hurikánu sice poklesla z nedûlního maxima 257 kilometrÛ za hodinu na nynûj‰ích
205 kilometrÛ, ale pohybuje se nyní jasnû smûrem k hustû obydlenému pobfieÏí.
(âTK)
poãasí
jasno
Za po‰tvání psa
osm a pÛl roku
17 22
min.
PRAHA Vrchní soud v Olomouci
vãera odsoudil k osmi a pÛl roku
vûzení tfiiaãtyfiicetiletého Zdenka
Sobola. V lednu po‰tval na svého
známého psa a nechal ho, aby muÏe zabil.
str/2
max.
str/15
Inzerce
METRO - MILOSLAV KOVA¤ÍK/ZDROJ SZÚ
Sud se válí aÏ ãtvrt hodiny, aby se smola rozlila.
Zaãalo smolení sudÛ
PLZE≈
PlzeÀský Prazdroj vãera zahájil pravidelné kaÏdoroãní smolení poslední stovky dfievûných sudÛ, které potrvá
ãtrnáct dnÛ. Firma je jediný ãeský pivovar, který
tyto ãtyfiicetihektolitrové
sudy stále pouÏívá jako
atrakci pro turisty. Uvedl
to ‰éf party posledních
deseti bednáfiÛ Ladislav
Be‰Èák, který uÏ sudy vyrábí 48 let.
Je‰tû v osmdesátých letech pouÏíval Prazdroj
5.500 leÏáckých sudÛ,
dnes je to pouhá setina.
Dal‰í padesátku má nejvût‰í ãeský pivovar jako
rezervu. Od roku 1991
pouÏívá firma k výrobû
piva výhradnû cylindrokónické tanky a dfievûné
sudy má uÏ pouze ve
skanzenu.
S dfievûnými sudy
skonãily západoevropské
pivovary je‰tû dfiíve neÏ
ãeské. Dnes ale stále dojíÏdûjí do Plznû majitelé
nûmeckých a belgických
minipivovarÛ a nechávají
si vyrobit dfievûné leÏácké a transportní sudy
a kvasné kádû.
Sto let staré osmimetrákové sudy, které jsou
vyrobené z dubÛ ze Slovenska a Sýrie, pouÏívá
pivovar pouze v turistickém skanzenu. Nové uÏ
Prazdroj nevyrábí. Smolu, jejíÏ sloÏení je výrobním tajemstvím, firma
vyrábí z ãínské a americké pryskyfiice. „Vafiíme ji
‰est hodin,“ uvedl vedou-
cí bednáfiÛ. Do kaÏdého
sudu nalijí 50 litrÛ smoly
o teplotû 200 aÏ 220 stupÀÛ Celsia. Jeden sud trvá
i s válením vysmolit 20
aÏ 25 minut.
Za‰puntovaný se válí
10 aÏ 15 minut, aby se
smola rozlila, poté se
od‰puntuje a vystfielí
z nûj smolná pára. „UÏ za
týden do nûj mÛÏe pivo,“
dodal Be‰Èák. Podle nûj
není mezi pivem z dfievûných sudÛ a nerezových
tankÛ Ïádný rozdíl. (âTK)
metro z domova
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
V rámci ãeského Dne bez
aut budou moci jezdit
v pátek obyvatelé sedmi
mûst bezplatnû v prostfiedcích mûstské hromadné dopravy. Zcela
zdarma bude cestování
v Berounû, Bystfiici nad
Pern‰tejnem, Chebu, Jablonci nad Nisou, Liberci
a ve Strakonicích, informoval Miroslav Patrik ze
sdruÏení Dûti Zemû, které
Den bez aut uÏ pojedenácté vyhlásilo.
V preferencích
stále vede ODS
Praha Obãan‰tí demokraté
vedou i po prázdninách Ïebfiíãek preferencí politických
stran. Podle agentury STEM
se nezmûnilo ani postavení
jednotlivých
politických
stran.
ODS má podle prÛzkumu
uskuteãnûného v prvních devíti záfiijových dnech 32 procent preferencí, âSSD 17,2 %,
komunisté 16 procent, KDU-âSL 7,9 procenta a Unie svobody 2,6 procenta.
(âTK)
Vrchní soud v Olomouci
vãera odsoudil k osmi a pÛl
roku vûzení tfiiaãtyfiicetiletého Zdenka Sobola.
V lednu po‰tval na svého
známého psa a nechal ho,
aby muÏe zabil.
Senát vrchního soudu tak
potvrdil verdikt ostravského
krajského soudu, který uznal
Sobola vinným z ublíÏení na
zdraví s následkem smrti.
Sobol po‰tval svého roãního nûmeckého ovãáka Rockyho na pûtaãtyfiicetiletého
Stanislava Juru v kuchyni
domku ve SvatoÀovicích na
Opavsku se slovy: Rocky, vem
si ho! Podle odhadÛ soudního znalce pes na Juru útoãil
minimálnû deset minut
a zpÛsobil mu zranûní po celém tûle. MuÏ po útoku vykrvácel. Sobol a Jura bydleli
spoleãnû a ãasto konzumovali alkohol.
Odsouzený od poãátku vy‰etfiování odmítal svoji vinu.
Jeho právní zástupkynû vãera u soudu uvedla, Ïe na spolubydlícího psa neposlal
a nebyl ani u toho, kdyÏ mu
zpÛsobil poranûní.
„Po‰kozený se choval
k psovi ‰patnû, a proto ho
zfiejmû napadl v nepfiítomnosti mého klienta. Krajský
Otázka dÛchodu
zÛstává otevfiena
Praha Otázka pfiedãasných
odchodÛ do dÛchodu bez trvalé sankce a vý‰e nemocenských dávek pfii prvních
tfiech dnech nemoci zÛstává
stále otevfiena. Uvedl to vãera
pfiedseda
âeskomoravské
konfederace odborových svazÛ Milan ·tûch po schÛzce
s premiérem Vladimírem
·pidlou a dal‰ími pfiedstaviteli vládní koalice.
(âTK)
Dluh státu se blíÏí
pÛl bilionu korun
Praha Státní dluh âR stoupl
v pololetí o 56,4 miliardy na
452,3 miliardy korun. PfiestoÏe celkové zadluÏení zatím
není nijak enormní a stále
zaostává za dluhem okolních
postkomunistických zemí,
hrozbou je podle analytikÛ
dynamika jeho nárÛstu. (âTK)
Podílel jste se na vzniku
výpravné publikace Rudné a uranové hornictví
âR, která je hodnocena
jako zvlá‰tnost, proã?
Rudné doly skonãily svoji
ãinnost v âechách v roce
1994, uranové hornictví
zfiejmû skonãí v roce 2005,
kdy státní podnik Diamo
uzavfie, nebo moÏná zakonzervuje, dÛl v RoÏínce.
TakÏe kniha je svým zpÛsobem o jiÏ uzavfiené kapitole hornictví u nás. Poskytuje ucelený pfiehled o rudném hornictví od dob KeltÛ aÏ do roku 2000. Významná je i tím, Ïe se na
ní podílelo nûkolik generací lidí, ktefií v rudném hornictví pracovali nebo je‰tû
pracují. V‰echny dal‰í publikace na toto téma budou
uÏ jen vytaÏené z archivu.
Zvlá‰È mezi odbornou vefiejností je rudné hornictví oceÀováno jako významný obor pro celý
stát, jak to cítíte vy?
V ãeské historii bývalo rudné hornictví skuteãnû základem státu. Napfiíklad
dolování drahých kovÛ
v âechách pfied objevením
Ameriky bylo jednoznaãnû
základem ãeské státnosti
a také síly ãeského státu.
Velký rozkvût zaznamenalo rudné hornictví po roce
1945. Tehdy se rudy staly
strategickou surovinou
a tûÏilo se bez ohledu na
náklady. Po roce 1989 se
ukázalo, Ïe dotovaná tûÏba
nemá smysl a doly se zaãaly ru‰it. MoÏná ale, Ïe v nûkterých pfiípadech to bylo
rozhodnutí unáhlené
a pfiedãasné.
Publikace se dotýká také
vyslovenû historických
míst tûÏby, je tfieba vyuÏitelná pro turisty?
Urãitû, jednak tam najdete
kapitolu o hornických muzeích, pfiipomínám, Ïe napfiíklad na Pfiíbramsku
jsou dostupné nûkteré historické ‰achty. Podle kraje
a záliby si lze vytvofiit na
základû knihy vlastní trasu
i s programem. Inspirací
mÛÏe být nûkolik stovek
fotografií, ilustrací a map
z knihy.
Ivan Kuptík
kynologÛ je zbabûlý a v nepfiítomnosti svého pána neútoãí,“ uvedl v odÛvodnûní
rozsudku pfiedseda senátu
vrchního soudu Vladimír
·tefan.
K vý‰i trestu pak fiekl, Ïe
8,5 roku vûzení odpovídá
spáchanému ãinu a trestnímu rejstfiíku Sobola, který
byl v minulosti odsouzen za
loupeÏ a krádeÏe.
(âTK)
soud se opíral ve svém rozhodnutí o výpovûì nevûrohodného svûdka, který byl
v inkriminované dobû silnû
pod vlivem alkoholu. Îádám, aby byl mÛj klient
zpro‰tûn viny,“ uvedla v odvolání Sobolova obhájkynû.
Vrchní soud se v‰ak s jejími argumenty neztotoÏnil.
„Je vylouãené, aby tento pes
zaútoãil bez povelu. Podle
SOVY DO ·KOL
Foglarova závûÈ je
podle soudu platná
Praha ZávûÈ spisovatele Jaroslava Foglara je platná, a dûdictví tak patfií Nadaci Jaroslava Foglara. Rozhodl o tom
vãera Obvodní soud pro Prahu 3. Zamítl Ïalobu Foglarova synovce Petra, který zpochybÀoval platnost závûti.
Hodnota dûdictví, jehoÏ
nejcennûj‰í ãást tvofií autorská práva, se odhaduje na deset milionÛ korun. Petr Foglar se hodlá proti rozhodnutí
odvolat k Mûstskému soudu
v Praze.
(âTK)
Praha Za zastfie-
Chlapec si fotografuje pu‰tíka obecného bûhem první ze série pfiedná‰ek o sovách uspofiádané vãera v Základní ‰kole Lond˘nská v Praze 2. Ekologická organizace Arnika tak zahájila
projekt nazvan˘ Sovy do ‰kol, kter˘ umoÏní ÏákÛm praÏsk˘ch základních a stfiedních ‰kol se(âTK)
známit se se Ïivotem noãních ptákÛ.
¤idiã autobusu nebyl
pod vlivem alkoholu
Pohonné hmoty
po t˘dnech zlevnily
âtyfiiatfiicetilet˘ fiidiã, kter˘
v noci na nedûli havaroval
s plnû obsazen˘m autobusem Karosa u Svitav, nefiídil
pod vlivem alkoholu.
ti týdnech rÛstu zlevnily. Nejprodávanûj‰í benzin Natural
95 nyní stojí v prÛmûru 24,58
Kã za litr, coÏ je o dva haléfie
ménû neÏ pfied týdnem. Litr
nafty se v prÛmûru prodává
za 21,52 Kã, tedy o ãtyfii haléfie ménû.
Beze zmûny zÛstala prÛmûrná cena benzinu ve východních a stfiedních âechách. Na jiÏní Moravû se sníÏila o ‰est haléfiÛ, v hlavním
mûstû aÏ o osm haléfiÛ na litr.
Zde je v‰ak benzin zároveÀ
nejdraωí a litr stojí 25,14 koruny.
(âTK)
Potvrdil to výsledek pitvy. ¤idiã zemfiel na následky zranûní po pfievozu do nemocnice, zranûno bylo i v‰ech 45
cestujících, z toho 12 tûÏce.
„Soudní pitva, která byla
po nehodû nafiízena, vylouãila, Ïe by fiidiã pfied jízdou poÏil alkohol,“ fiekl vãera mluvãí svitavské policie Stanislav
Dobe‰. Za nehodu autobusu,
Vejce zfiejmû
podraÏí aÏ o 30 %
který vyjel na silnici bez
technické prohlídky, není zatím nikdo stíhán. „Za stav vozidla je plnû zodpovûdný fiidiã, který s ním vyjíÏdí,“ fiekl
mluvãí. ManÏelka fiidiãe
a majitelka spoleãnosti, které autobus patfiil, se podle
nûj zfiejmû dopustila maximálnû pfiestupku. Pfiíãiny nehody, pfii níÏ autobus narazil
v rychlosti zhruba 90 kilometrÛ v hodinû do Ïelezniãního viaduktu, policie je‰tû
nezná, protoÏe není hotova
expertiza technického stavu
autobusu.
(âTK)
Praha Pohonné hmoty po pû-
SANTA CLAUS ZAVÍTAL DO PRAHY
Praha Ceny vajec podle producentÛ v dal‰ím období
zfiejmû vzrostou o 20 aÏ 30
procent. RÛst by mûl odpovídat trendÛm v sousedním
Nûmecku, kde vejce v posledních týdnech výraznû podraÏila. Uvedl to vãera pfiedseda
âeskomoravské drÛbeÏáfiské
unie Franti‰ek Novák s tím,
Ïe rÛst cen oãekávají výrobci,
ktefií v tuzemsku pfiedstavují
74 procent trÏní produkce
vajec. V souãasnosti se v tuzemsku farmáfiská cena vajec pohybuje asi kolem 1,9
(âTK)
koruny za kus.
Na svém putování za dûtmi z celé Evropy zavítal vãera do
Rodinného klubu – tvÛrãího studia ELKO v Praze 8 Santa
(âTK)
Claus z Finska.
âTK - GÉRARD GRATADOUR
Nov˘ ministr míní, Ïe je to
dáno poãtem soudních sporÛ. Závisí to pr˘ ale také na
kultufie vÛbec a podnikatelské zvlá‰È. Soudy je podle
nûj tfieba zbavit vûcí, které
nemusejí dûlat, napfiíklad
arbitráÏí. DÛleÏitá je i organizace práce a nelze pomíjet ani pohodlnost ãi neschopnost soudcÛ. Tu je
tfieba napravovat v˘chovou
a k ní patfií i kárná fiízení,
dodal.
Zdroj: âTK
spoluautora
knihy o hornictví
O nûmeckého ovãáka odsouzeného nyní peãuje Jan Benã
z Bruntálu, kter˘ cviãí pro tamní mûstskou policii sluÏební
psy. „Rocky je pohodov˘ pes bez známek agresivity. Nikdy
jsem s ním nemûl problém,“ fiekl vãera.
Zdroj: âTK
Praha Prezident republiky
K V¯CHOVù PAT¤Í
I KÁRNÁ ¤ÍZENÍ
Radima
Aulického
KYNOLOG: ROCKY JE POHODOV¯ PES
Klaus jmenoval
âermáka ministrem
Václav Klaus jmenoval vãera
devûta‰edesátiletého advokáta Karla âermáka ministrem
spravedlnosti. Funkci zaãne
vykonávat ode dne‰ka. Vybrat nového ‰éfa spravedlnosti nebylo lehké, fiekl
Klaus pfii slavnostním aktu.
Podotkl také, Ïe spoleãnost
trápí pfiedev‰ím délka soudních procesÛ.
(âTK)
zeptali jsme se
lení manÏelky
a jejího milence
pÛjde dvaapadesátiletý Zdenûk
Janovský z âáslavi s koneãnou platností na 17 let do vûzení. Rozhodl o tom praÏský
vrchní soud. Tragédie se
odehrála v lednu v penzionu
Satelit v De‰tném v Orlických horách na Rychnovsku.
Ústí nad Labem Za vraÏdu
ze Ïárlivosti si jednapadesátiletý Zdenûk Dvofiáãek odsedí
za mfiíÏemi 12 let. Rozhodl
o tom ústecký krajský soud.
Dvofiáãek podle soudu letos
12. února po pfiedchozí hádce
kvÛli své pfiítelkyni Janû ubodal noÏem v Patokryjích na
Mostecku Miroslava ·ourka.
Pfierov Pûtadvacetiletá fiidiãka zemfiela vãera pfii nehodû
na pfiejezdu mezi obcemi Vlko‰ a Záfiiãí na Pfierovsku, na
kterém se srazila s projíÏdûjícím vlakem. VýstraÏné zafiízení na pfiejezdu fungovalo,
Ïena na nû ale nereagovala.
Jihlava ¤idiã odtahového vozu Tatra z Humpolce v pondûlí v noci zahynul pfii nehodû na 103,6 kilometru dálnice D1 ve smûru na Brno. Nepozorný fiidiã ho s nákladní
soupravou rozmaãkal mezi
dvûma stojícími vozy v pomalém jízdním pruhu.
MuÏ vyhroÏoval
exekutorovi
Daãice Dvaatfiicetiletý muÏ
v pondûlí napadl v Daãicích
na Jindfiichohradecku exekutora finanãního úfiadu. VyhroÏoval mu újmou na zdraví a podfiíznutím rodiny. Za
útok na státní orgán a násilí
proti skupinû obyvatel a jednotlivci mu nyní hrozí aÏ pût
let vûzení.
(âTK)
Inzerce
7
Po‰tval psa na známého
a dostal za to 8,5 roku
Inzerce
âíslo dne
âTK - PETRA MÁ·OVÁ
2
OSN se bojí krveprolití
na Blízkém v˘chodû
SvÛj podíl na tom má i skuteãnost, Ïe aãkoli bezpeãnostní poradce pfiedsedy palestinské samosprávy Jásira
Arafata vãera navrhl Izraeli
pfiímûfií, izrael‰tí oficiální ãinitelé nabídku odmítli.
Spojené státy nezkrátí pomoc Izraeli z první plánované ãástky. V reakci na informaci z USA to vãera oznámil
nejmenovaný izraelský pfiedstavitel.
Boufie na Maltû
zpÛsobila záplavy
Za koufiení marihuany
by mohly b˘t pokuty
Malta Náhlá mofiská boufie,
která v pondûlí zachvátila
Maltu, zpÛsobila nebývalé
záplavy, rozsah ‰kod ale zatím není seãtený. Obûti na Ïivotech ani zranûní místní
média nezaznamenala.
I kdyÏ se poãasí ponûkud
zlep‰ilo, úfiady je‰tû vãera dopoledne vyzývaly obãany, aby
nikam necestovali, pokud
nutnû nemusejí.
âeský honorární konzul
na Maltû Tonio Casapinta nemá informace o tom, Ïe by
boufie a následná povodeÀ
postihly ãeské obãany. (âTK)
PenûÏitá pokuta by napfií‰tû
mohla hrozit ve Francii
lidem, ktefií budou policií
pfiistiÏeni pfii koufiení
marihuany.
Toto opatfiení, které by mûlo
pfiispût ke sníÏení konzumace takzvaných lehkých drog
mezi mládeÏí, v souãasnosti
zvaÏuje francouzská vláda.
MoÏnost udûlení pokuty
za koufiení „trávy“ vyvolala
ve Francii polemiky, pfiestoÏe
jde o zmírnûní platného zákona o konzumaci narkotik
Soud o krveprolití
zaãal odroãením
z poãátku 70. let. Podle nûj
hrozí za poÏití drogy, byÈ lehké, vûzení; ve skuteãnosti
v‰ak justice uÏívání moderních lehkých drog toleruje.
Zákon, jehoÏ cílem bylo ve
své dobû potlaãit uÏívání heroinu, je totiÏ podle expertÛ
zastaralý.
Vláda nyní zvaÏuje, do jaké kategorie ãin jako pfiestupek zafiadit. V úvahu pfiipadá
minimálnû 68 eur (asi 2.180
korun), maximálnû ale aÏ
1.500 eur (zhruba 48.000 korun) pokuty.
(âTK)
Palestinsk˘ vÛdce Jásir Arafat se zdraví se sv˘mi stoupenci, ktefií
se vãera shromáÏdili pfied jeho sídlem v Ramalláhu.
Albrightová
o Arafatovi
Útok v Ingu‰sku
provedli muÏ a Ïena
USA Izrael oÏivil postavení
Rusko Pondûlní útok na budovu ruské Federální bezpeãnostní sluÏby (FSB) v ingu‰ském Magasu provedli dva
sebevraÏední atentátníci.
Oznámily to oficiální zdroje
s tím, Ïe vedle obou útoãníkÛ pfii‰li o Ïivot dal‰í tfii lidé
– pracovníci místní správy
FSB. Tfii pacienti zÛstávají ve
velmi váÏném stavu.
Podle ãinitele ingu‰ského
ministerstva vnitra, který si
pfiál zÛstat anonymní, se
v nákladním voze nacházeli
muÏ a Ïena.
(âTK)
Jásira Arafata a umoÏnil mu
hrozbou exilu hrát jeho oblíbenou úlohu muãedníka.
V rozsáhlém interview u pfiíleÏitosti vydání své
knihy pamûtí to
uvedla bývalá americká ministrynû zahraniãí Madeleine
Albrightová. Podle ní Arafat
„miluje, kdyÏ mÛÏe být obûtí“. „Je v tom skvûlý. A líbí se
mu pfiedstava, Ïe by mohl
vstoupit do historie jako muãedník,“ fiekla.
(âTK)
NESPOKOJEN¯ JAPONEC PODPÁLIL BUDOVU
VRAÎDA V BARU
FONTÁNA
VraÏda se stala pfied více
neÏ ãtyfimi roky v baru Fontána v centru Dunajské
Stredy. Tfii muÏi v neprÛstfieln˘ch vestách s nápisem „policie“ a s kuklami
tehdy vpadli do baru se samopaly v ruce. âleny podsvûtí poté nemilosrdnû postfiíleli. Ze samopalÛ vy‰lo
nejménû 113 v˘stfielÛ. Devût PápayovcÛ, vãetnû vÛdce gangu Papa Joe, zemfielo na místû, desát˘ muÏ
poté v nemocnici. Zdroj: âTK
·védsko ·védská policie
vãera oznámila, Ïe se jí podafiilo identifikovat muÏe, který je v podezfiení, Ïe ubodal
k smrti ministryni zahraniãí
Annu Lindhovou. „Identifikovali jsme muÏe in absentia. Je dÛvodnû podezfielý
z vraÏdy,“ fiekla mluvãí stockholmské policie Agneta Styrwoldtová-Alfheimová. In absentia znamená, Ïe se podafiilo zjistit totoÏnost pachatele, ale nikoli zadrÏet.
Podobu podezfielého získali vy‰etfiovatelé ze záznamÛ vnitfiního kamerového
okruhu na místû ãinu. (âTK)
V˘rok dne
Slovensko Pfied trnavským
krajským soudem bylo vãera
zahájeno hlavní pfielíãení
s trojicí muÏÛ, ktefií údajnû
stojí za nejmasovûj‰í vraÏdou
ve slovenské historii. Senát
bude rozhodovat o tom, zda
se Arpád S. a bratfii Csaba
a Szilárd R. podíleli na hromadné „popravû“ deseti ãlenÛ gangu PápayovcÛ z jihoslovenské Dunajské Stredy
v bfieznu 1999.
Prokurátor poÏaduje pro
muÏe ve vûku od 26 do 32 let
výjimeãné tresty – 25 let nebo doÏivotí.
(âTK)
3
·védská policie
uÏ ví, kdo vraÏdil
âTK/AP
Obavy ze zablokování
blízkovýchodního procesu
a dal‰ího krveprolití zaznûly
na úvod vefiejné debaty Rady
bezpeãnosti OSN o izraelskopalestinském konfliktu z úst
zmocnûnce generálního tajemníka OSN pro tuto oblast
Terje Roeda Larsena.
Izrael‰tí vojáci vãera obklíãili ve mûstû Dura na západním bfiehu Jordánu
úkryt radikálÛ a pfii zátahu
zastfielili muÏe, který byl
identifikován jako prominent Islámského dÏihádu
v této oblasti. V budovû se
skrývali i dal‰í prchající extremisté.
(âTK)
âTK/AP
·ífií se obavy, Ïe mírov˘
proces na Blízkém v˘chodû
je zablokován a Ïe dojde
je‰tû k rozsáhlej‰ímu
krveprolévání.
Japonka Kamato Hongová, která je povaÏována za
nejstar‰ího ãlovûka planety, oslavila vãera v Kumamotu 116. narozeniny. (âTK)
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Nûmecko Podle
názoru nûmeckého exministra
zahraniãí HanseDietricha Genschera by o pfiípadném vybudování a umístûní Centra
proti vyhánûní mûl rozhodovat Evropský parlament po
svém roz‰ífiení o stfiedoevropské zemû.
Rakousko âeský velvyslanec v Rakousku Jifií Gru‰a
kandiduje na prezidenta mezinárodního PEN-klubu, který sdruÏuje spisovatele z celého svûta.
Slovensko Slovenský premiér MikulበDzurinda poÏádal
prezidenta Rudolfa Schustera o odvolání ministra obrany Ivana ·imka. Dzurinda
poÏaduje ·imkovu „hlavu“
poté, co ministr nepodpofiil
jeho návrh na odvolání ‰éfa
Národního bezpeãnostního
úfiadu Jána MojÏi‰e.
Inzerce
Inzerce
Tfii lidé byli vãera zabiti a nejménû dvacet zranûno pfii zaloÏeném poÏáru kanceláfiské
budovy v japonském mûstû Nagoja. V sídle spediãní firmy v jednom podlaÏí domu vzal nespokojen˘ muÏ, jenÏ mûl s firmou spory o hrazení plateb, osm rukojmích a po propu‰tûní sedmi
(âTK)
z nich zaloÏil poÏár. Pfii incidentu zahynul pachatel, zbylé rukojmí a jeden policista.
Inzerce
NEJSTAR·Í ÎENA
âTK/EPA
metro ze zahraniãí
Spí‰e neÏ euro jsou
v sázce dlouhodobé
”vztahy
·védska a Evropské unie.
“
Prohlásil to vãera pfiedseda Evropského parlamentu Pat Cox v souvislosti
s „ne“ ·védÛ v nedûlním
referendu o pfiijetí evropské mûny.
Poãet obûtí tajfunu
pfiesáhl stovku
JiÏní Korea Poãet obûtí tajfunu Maemi, který minulý
týden postihl JiÏní Koreu,
pfiesáhl stovku a více neÏ 20
dal‰ích lidí je nezvûstných.
Uvedla to vãera agentura
Reuters s odvoláním na jihokorejský úfiad.
Nejnovûj‰í bilance fiádûní
Ïivlu, který v pátek v noci postihl zejména jihovýchod zemû, ãiní 104 mrtvých a 22 nezvûstných. Hmotné ‰kody se
vy‰plhaly na témûfi 50 miliard korun. Tajfun smetl obfií
pfiístavní jefiáby, pfievrhl výletní loì, potopil stovky rybáfiských ãlunÛ.
(âTK)
âíslo dne
1964
Yoko Ono, vdova po Johnu
Lennonovi, si v rámci boje
za svûtov˘ mír nechala od
sv˘ch obdivovatelÛ odstfiihávat na tûle po kouskách ‰aty. Podobnou akci
provedla japonská umûlkynû naposledy v roce
1964.
metro praha
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Elán posunul
v˘luku metra
Radnice Prahy 1
prodá dal‰í byty
Starostové zkoumali nové
bariéry proti povodním
Zemfiel b˘val˘
primátor âern˘
PÛvodnû ‰védský patent je
neobvyklý v tom, Ïe k postavení bariéry slouÏí palety
pouÏívané pfii pfiepravû nákladÛ. Ty se nasunou do lehké a jednoduché konstrukce
a hráz je hotova.
Praha Ve vûku 83 let zemfiel
bývalý praÏský primátor Ludvík âerný. V ãele hlavního
mûsta stál od listopadu 1963
do záfií 1970. Poslední rozlouãení bude v úterý 23. záfií
ve stra‰nickém krematoriu.
Funkci primátora âerný
opustil po prosazení tzv. normalizace, jak se nazývá období po vpádu vojsk Var‰avské
smlouvy 21. srpna 1968. (âTK)
ARCHIV METRO
S neobvykl˘m druhem protipovodÀové bariéry se seznamovali vãera na Pankráci
starostové men‰ích praÏsk˘ch obcí, odboru krizového fiízení magistrátu a venkovsk˘ch mûst.
Schonebeck v roce 2002
Soukromníci PraÏské
padesátce moc nepfiejí
UÏ pát˘ roãník závodu VOLN¯ PraÏská padesátka se
pojede v sobotu 20. záfií.
Mohou se ho úãastnit jak
profesionální cyklisté, tak
i ‰iroká vefiejnost.
Nové Mûsto Turistovi, který hledal kolem páté
ráno na Smetanovû nábfieÏí taxi, vypomohl neznámý fiidiã,
který mu nabídl svezení. Jeho spolujezdkynû cizinci
hned ukradla penûÏenku a fiidiã ho zbil a vyhodil. Okradli
ho celkem o 37 tisíc korun.
Hole‰ovice V Základní ‰kole
Tusarova, Praha 7, se koná
dnes od 14 do 18 h tzv. Odpoledne netradiãních deskových her. Akci v rámci protidrogového projektu 10x Sedmiãka pfiipravily spoleãnû
‰kola, Pionýrská skupina
Omega a radnice Prahy 7.
Smíchov Dvaadvacetiletou
barmanku z baru v PlzeÀské
ulici pfiepadli v úterý nad ránem dva dosud neznámí
muÏi. Pod pohrÛÏkou pistole
si na ní vynutili vydání trÏby,
která ãinila témûfi 40 tisíc korun, a z místa utekli.
ké drahé náklady na stabilní
ukotvení. Navíc jsou variabilní, lze je pouÏít i jako bazén
ãi skládka kontaminované
zeminy. Hráz dosahuje vý‰ky
1,8 metru a cena je pfiístupná i pro malé obce.
PouÏití podporuje i âSOB
ve svém programu pro mûsta
a obce a jedna z poji‰Èoven
uÏ naznaãila, Ïe by pfii pouÏití hráze byla ochotna pfiipsat bonusy – podobnû, jako
to dûlá fiidiãÛm pfii beznehodovém provozu.
Ivan Kuptík
KOLO PRIMÁTOROVI URâITù NEVADÍ
tfietím rokem stabilní. Její vytyãení ov‰em nebylo snadné,
uvedl fieditel závodu Pavel
Landa. Problémy byly hlavnû
se soukromými majiteli, ktefií nechtûli, aby trasa vedla
pfies jejich pozemek.
Po zku‰enostech z loÀska
byli organizátofii nuceni zavést startovné ve vý‰i 400 Kã.
Loni totiÏ start zahltil neãekaný poãet závodníkÛ, coÏ
pfiineslo fiadu problémÛ. Na
konci závodu ãeká úãastníky
zábavný, hodinový program,
jehoÏ souãástí bude pfiedání
hlavní ceny internetové soutûÏe Horké léto s VOLNÝ, vÛz
Ford Fiesta.
Dominika Eliá‰ová
Centrum otevfieno
mal˘m dûtem
JiÏní Mûsto V ulici V Benátkách na JiÏním Mûstû funguje ode dne‰ka rodinné centrum Hop klub. Tfiikrát týdnû
nabízí setkání rodiãÛ s dûtmi
i krátkodobé hlídání.
Klub nabízí i plaveckou
‰kolu, pobytové tábory, logopedickou poradnu a pfiípravu
dûtí na ‰kolu. Více na
www.hopklub.cz.
(âTK)
Loupil a potom
chtûl je‰tû sex
V rámci PraÏského t˘dne mobility jel vãera do práce primátor Pavel Bém na kole. Radnice chce ukázat pfiednosti hromadné dopravy. „Na kole jezdím aÏ tfiikrát t˘dnû. Radûji tam,
kde je ménû bezohledn˘ch fiidiãÛ,“ fiekl primátor. T˘den mobility vrcholí v pondûlí 22. záfií, kdy bude MHD zdarma. (Metro)
Inzerce
Inzerce
Závod je souãástí seriálu sedmnácti cyklistických závodÛ, konaných po celé âeské
republice v rámci projektu
Kolo pro Ïivot, jehoÏ hlavním
partnerem je internetový
portál Volný. Závod bude odstartován v 9.30 hod. v BechyÀovû ulici a také letos se ho
zúãastní primátor Pavel Bém.
Trasa závodu po poãáteãních problémech zÛstává jiÏ
„Pfii povodních v Nûmecku
v roce 1999 postavilo dvacet
lidí pÛlkilometrovou hráz za
pût hodin,“ fiíká Karel Horej‰, který se snaÏí tuto novinku prosadit v âechách.
Loni slouÏila úspû‰nû
aquabariéra k ochranû historického centra nûmeckého
mûsta Schonebeck, zku‰enosti mají i ve ·védsku, Norsku a Rakousku. Bariéry se
dají postavit okamÏitû na jakémkoliv povrchu bez ‰koleného personálu, odpadají ta-
Staré Mûsto Radnice Prahy 1 prodá nájemníkÛm dal‰ích více neÏ 270 bytÛ. Rozhodli o tom vãera zastupitelé, ktefií od zaãátku privatizace schválili uÏ cca 2.200 kupních smluv. Mûstská ãást dosud z prodeje obecních bytÛ
získala pfies 840 milionÛ Kã.
Zastupitelé schválili prodej bytÛ, jejichÏ privatizaci
odmítli v ãervenci. Na schÛzi
tehdy bylo málo ãlenÛ koalice. Opozice mûla sice výhrady jen k nûkolika návrhÛm,
ale kdyÏ s nimi neuspûla, odmítla schválit v‰ech 120 kupních smluv.
(âTK)
METRO - IVAN KUPTÍK
Praha Z dÛvodu konání koncertu skupiny Elán na Letenské pláni v sobotu 20. záfií se
posouvá termín pro výluku
na lince metra C v úseku Florenc – NádraÏí Hole‰ovice,
která se mûla uskuteãnit
20. a 21. záfií, o týden.
Nový termín výluky je od
zahájení provozu metra v sobotu 27. záfií do jeho ukonãení v nedûli 28. záfií.
(Metro)
Inzerce
4
Smíchov Horké chvilky si
proÏily dvû Bulharky, které
pfiepadl jejich krajan nedaleko botelu v ulici Svornosti.
Obûma ukradl mobilní telefony a peníze. Pak na jedné
z nich vyÏadoval sexuální
ukojení, coÏ mu s noÏem na
krku poskytla. Z místa ãinu
následnû utekl. Policie po pachateli, který byl asi 170 cm
vysoký, pátrá.
(Metro)
Inzerce
metro sport
Ïe obránce Karla Pilafie jsou
jiÏ minulostí. Mistr svûta
z Nûmecka 2001, který kvÛli
neznámé infekci vynechal témûfi celou minulou sezonu,
je jiÏ v pofiádku a vãera poprvé trénoval na ledû Sparty.
Existuje reálná ‰ance, Ïe
se v nejbliωí dobû pfiedstaví
v extralize v dresu Sparty.
„S panem Hadamczikem
jsme se dohodli, Ïe aÏ se budu cítit, Ïe zvládnu trénink,
zaãnu se pfiipravovat s muÏstvem,“ naznaãil Pilafi moÏné rychlé zaãlenûní do kádru
Sparty.
(âTK)
Pospí‰il z Pardubic
posílil celek Plznû
Hokej Útoãník David Pospí‰il
ode‰el na hostování do konce
leto‰ního roãníku z Pardubic
do Plznû. Tfiiatfiicetiletý Pospí‰il nastoupil ve svém staronovém pÛsobi‰ti jiÏ vãera
proti âeským Budûjovicím.
„Dohodli jsme se odpoledne na jeho hostování do konce roãníku,“ potvrdil ‰éf plzeÀského klubu TomበKrál.
Pospí‰il má na svém kontû za
14 sezon v domácí nejvy‰‰í
soutûÏi 636 zápasÛ.
(âTK)
KvÛli úmrtí hokejisty Kábrta se nehrál zápas Znojmo – Liberec
Libereck˘ hokejista Pavel
Kábrt (foto) vãera zemfiel.
Extraligové utkání Bíl˘ch
tygrÛ ve Znojmû se proto
nekonalo.
Tragickou událost potvrdil liberecký trenér Josef Jandaã.
Podle nepotvrzených informací se mohlo jednat o sebevraÏdu. Kábrt se potýkal se
zdravotními problémy a v dosavadních utkáních leto‰ního
roãníku extraligy nenastoupil. „Byl mimo hru asi tfii týd-
ny. Cítil se unavený, absolvoval fiadu vy‰etfiení v Liberci a v Pardubicích, ale ta nic
neprokázala,“
dodal Jandaã.
Kábrt by v listopadu oslavil 25. narozeniny. Vãera ráno
mûl pfiijít na kontrolu k týmovému lékafii. „Na prohlídku nepfii‰el. Odpoledne jsem
se dozvûdûl, Ïe zemfiel. Pfiíãinu smrti neznám,“ fiekl liberecký manaÏer Ctibor Jech.
Kábrt byl odchovancem
Pardubic. V extralize odehrál
bûhem osm let 234 zápasÛ
a vstfielil v nich 26 branek.
Hokejisté Zlína remizovali
vãera se Slavií 3:3 i po prodlouÏení. âervenobílí tak po
prohrách s Tfiincem a v Liberci vybojovali svÛj první leto‰ní bod. AÏ devût vtefiin pfied
koncem základní hrací doby
vyrovnal po pfiihrávce obránce Nováka slávista Sup a v nastaveném ãase pak uÏ Ïádná
branka nepadla.
Sparta vyhrála doma nad
Vsetínem a staãila jí k tomu
jediná trefa. Jejím autorem
byl obránce Richter uÏ v páté
minutû zápasu. Dal‰í ‰ance
na obou stranách uÏ zÛstaly
nevyuÏity. Hole‰oviãtí si tak
udrÏeli své postavení na ãele
tabulky, zatímco Slavia figuruje na dvanácté pozici.
V páteãním dûjství v Edenu zmûfií síly s Vítkovicemi,
naopak Sparta se pfiedstaví
na ledû posledního týmu âeských Budûjovic.
(Metro, âTK)
Hniliãka odchází
za âechmánkem
Trenér Herb Brooks
pfied nehodou usnul
Hráãská unie v NHL
chce zamezit stávce
Berger stihne
zápas s Liverpoolem
Hokej âeský tandem vytvofií
Hokej Slavný hokejový tre-
Hokej Oãekávanou stávku
Fotbal UÏ za tfii týdny by se
v Los Angeles Kings brankáfii
Roman âechmánek a Milan
Hniliãka. Zatímco âechmánek
pfii‰el do Kalifornie jiÏ v kvûtnu z Philadelphie, Hniliãka
aÏ v pondûlí z Atlanty Thrashers. O náhradû budou oba
kluby teprve jednat.
Tfiicetiletý Hniliãka má zatím v NHL 119 startÛ s prÛmûrem 3,30 gólu na zápas. (âTK)
nér Herb Brooks sjel ze silnice a zabil se v autû, protoÏe
za volantem usnul. K tomuto
závûru dospûli vy‰etfiovatelé
tragické nehody, jeÏ se udála
11. srpna na dálnici severovýchodnû od Minneapolis v USA.
Brooks nebyl pfiipoutaný
a z vozidla byl katapultován.
Pod vlivem alkoholu v‰ak své
auto nefiídil.
(âTK)
BATISTUTA A EFFENBERG NA LIBU·I
FOTBAL
ALL STARS MEDIA I. LIGY
Sestava 7. kola Kinsk˘ (Liberec) – Lá-
tal (Ostrava), HoleÀák (Liberec), Pospûch (Ostrava) – Barteska (PlzeÀ),
Plocek, Chlebek (oba â. Budûjovice),
Kolou‰ek – Pospí‰il (oba Liberec),
Heinz (Ostrava), Pacanda (Brno).
P¤ÍPRAVA ·ESTNÁCTILET¯CH
âeská rep. – Slovensko 2:1 (1:0).
Branky: 38. z pen. a 49. Valenta –
58. Katona. Hráno v KromûfiíÏi.
HOKEJ
EXTRALIGA, 3. KOLO
Sparta – Vsetín 1:0 Branka: 5. Rich-
ter. Rozhodãí: Ha‰kovec. Vylouãení:
5:7, navíc Ja‰kin (Vsetín) 10 min.,
bez vyuÏití. DivákÛ: 3.737. Tfietiny:
1:0, 0:0, 0:0.
Zlín – Slavia 3:3 Branky: 21. Bala‰tík, 29. Barinka, 37. Okál – 35.
a 36. P. Martinec, 60. Sup. Rozhodãí: Vengláfi. Vylouãení: 6:7, vyuÏití:
1:1. DivákÛ: 4.883. Tfietiny: 0:0,
3:2, 0:1 – 0:0.
Kladno – Pardubice 1:3 Branky: 20.
Kruli‰ – 36. a 52. PrÛcha, 47. T. Diví‰ek. Rozhodãí: Husiãka. Vylouãení:
Argentinsk˘ stfielec Gabriel Batistuta se fotografuje s mlad˘mi fotbalov˘mi fanou‰ky v Praze-Libu‰i, kde katarsk˘ celek
Al Arábí sehrál vãera pfiátelsk˘ zápas s místním divizním klubem. Ten slaví v tûchto dnech osmdesáté v˘roãí svého zaloÏení. Batistuta spoleãnû s Nûmcem Stefanem Effenbergem
(âTK)
pÛsobí v katarském klubu jako ãerstvá posila.
hokejistÛ pfied zaãátkem NHL
v pfií‰tím roce se podle pfiedsedy hráãské unie Trevora Lindena moÏná podafií odvrátit.
Pokud se ale hráãi na nové
kolektivní smlouvû s majiteli
klubÛ nedohodnou, mÛÏe být
soutûÏ nadlouho pfieru‰ena.
HráãÛm se nelíbí pfiedev‰ím my‰lenka o zavedení jejich platových stropÛ. (âTK)
7:8, vyuÏití: 0:1, v oslabení: 0:1. DivákÛ: 3.287. Tfietiny: 1:0, 0:1, 0:2.
PlzeÀ – âeské Budûjovice 3:1 Bran-
ky: 5. J. Straka, 14. Hurtaj, 59. Dobrovoln˘ – 18. Jindra. Rozhodãí: Mikula. Vylouãení: 3:5, navíc ·trba (âB)
10 min., vyuÏití: 1:1. DivákÛ: 5.901.
Tfietiny: 2:1, 0:0, 1:0.
Karlovy Vary – Tfiinec 3:5 Branky:
32. L. Svoboda, 37. Bednafiík, 45.
Nûmãick˘ – 27. Polansk˘, 33. Pletka, 44. Melenovsk˘, 44. Skofiepa,
60. Pavelek. Rozhodãí: ·indler. Vylouãení: 3:3, navíc Polansk˘ (Tfiinec)
âíslo dne
1
První bod v nové sezonû
extraligy získali vãera ve
Zlínû obhájci mistrovského titulu hokejisté Slavie.
mûl Patrik Berger zotavit ze
zranûní tfiísla, jeÏ utrpûl v sobotním utkání anglické ligy
s Arsenalem. První diagnóza
hovofiila o ‰estitýdenní pauze,
av‰ak zranûní není tak váÏné.
ZáloÏník Portsmouthu tak
stihne zápas s Liverpoolem,
za nûjÏ hrál do minulé sezony. Jeho bývalý klub pfiijede
na Fratton Park 17. fiíjna. (âTK)
10 min., vyuÏití: 0:1. DivákÛ: 3.351.
Tfietiny: 0:0, 2:2, 1:3.
Vítkovice – Litvínov 3:3 Branky: 15.
Seman, 27. Krayzel, 31. Tomá‰ek –
4. Îemliãka, 36. Prorok, 40. Kubinãák. Rozhodãí: Jebav˘. Vylouãení:
3:4, vyuÏití: 1:1. DivákÛ: 3.056. Tfietiny: 1:1, 2:2, 0:0 – 0:0.
Znojmo – Liberec odloÏeno Náhradní
termín nebyl dosud stanoven.
TABULKA HOKEJOVÉ EXTRALIGY
Sparta
3 3 0 0 0 0 10: 3 9
Tfiinec
3 3 0 0 0 0 11: 5 9
Vítkovice 3 2 0 1 0 0 11: 7 7
PlzeÀ
3 2 0 0 0 1 8: 5 6
Pardubice 3 2 0 0 0 1 8: 6 6
Znojmo
2 1 0 1 0 0 5: 2 4
Zlín
3 1 0 1 0 1 10:10 4
Karl. Vary 3 1 0 0 0 2 10:10 3
Liberec
2 1 0 0 0 1 6: 6 3
Kladno
3 1 0 0 0 2 5: 9 3
Litvínov
3 0 0 2 0 1 5:10 2
Slavia
3 0 0 1 0 2 5: 9 1
Vsetín
3 0 0 0 0 3 2: 7 0
â. Budûj. 3 0 0 0 0 3 3:12 0
Program 4. kola Pátek 19. záfií 17.00
Vsetín – Karl. Vary, Tfiinec – Kladno,
17.30 Pardubice – Znojmo, Litvínov –
PlzeÀ, â. Budûjovice – Sparta, 18.00
Liberec – Zlín, Slavia – Vítkovice.
5
Fotbalové utkání Sparty
s lond˘nskou Chelsea (podobnû jako dal‰í zápasy
prvního kola Ligy mistrÛ)
skonãilo vãera aÏ po uzávûrce na‰eho vydání.
Spastiãka Frolíková
je mistryní Evropy
Handicapovaní Spastiãka
Karolína Frolíková vybojovala
na ME handicapovaných sportovcÛ v Praze v dráhové cyklistice zlatou medaili v závodu
na 500 m s pevným startem.
V soutûÏi Open, které se
mohou úãastnit i závodnice
neevropských zemí, skonãila
tfietí za âíÀankami Ëi a Li.
Frolíková tak roz‰ífiila medailovou sbírku âeské republiky na devût kovÛ.
(âTK)
âTK - MICHAL KRUMPHANZL
Hokej Vleklé zdravotní potí-
Extraliga ve stínu smrti
âTK - MICHAL DOLEÎAL
Pilafi je zdráv,
trénoval na Spartû
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
DOKTOR A MEDAILE
Dvûma medailemi se pochlubil po návratu z mistrovství svûta kanoistÛ Martin
Doktor. V Gainesvillu v USA
vybojoval stfiíbro na dvousetmetrové trati a bronz na
(âTK)
pûtistovce.
Basketbal Dvanáct na‰ich basketbalistek odletí dnes na ME do
¤ecka.
Fotbal Titul muÏ kola II. bundesligy si vyslouÏil za svÛj výkon proti Cáchám 26letý
exostravský záloÏník Petr Ruman z celku Greuther Fürth.
Fürth deklasoval Cáchy 7:1.
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
6
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
sloupek
metro english page
Chocolate Heaven
Andrea
Primusová
The city of Brighton offers the best chocolate cakes
METRO COPENHAGEN-DANIEL LEONE
Sea horses, mermaids, shells and gothic skulls are made from the
Belgian chocolate, truffle and marzipan.
This is the place where you
will find pillars wrapped in
milliards of brightly coloured flowers or delicate pink
and ivory white rose petals,
towers entwined by sea
horses,
mermaids,
shells and starfish or
even gothic skulls,
all made out of
the finest Belgian
chocolate, truffle
and
marzipan.
Most of the cakes look as if they could have been the center-piece at a party thrown
by Elton John, and who
knows, maybe one of them
has been.
One of those is Simon Dupont, a young Dane, whose
speciality is the wedding cakes that frequently will end
up somewhere in the States at parties hosted by those who
don’t spare any
expense to impress the guests.
Originally a skilled clothes designer he has now
worked with Choccywoccydoodah
for
the past three years.
Meanwhile the carrier he originally envisaged in designing clothes has been put on
stand-by.
cake that suits the occasion.“
The cheapest wedding cake
costs 270 Pounds but you can
be sure that every detail is
handmade. It is even possible to have the cake tinted in
hues that go with the overall
colour scheme of the event.
But if you just want to nibble
at something less intricate
(and, less exhausting on you
bank account!), it is possible
to find it in the shop where
they also make for instance
mobile phones or teddy bears out of chocolate.
In his spare time Simon do-
Choccywoccydoodah
es however make paintings
and sculptures from more
traditional materials that would
give you a stomach ache if
you tried to
digest them.
But he doesn’t
tire of the chocolate in spite of working with
A
È uÏ jste v referendu hlasovali pro, ãi proti
cestû do Evropy, jízdenku uÏ máme v‰ichni
a v cílové stanici budeme platit jinou mûnou
neÏ dosud. Nûkdo se na to tû‰í, jiný ne, nicménû tû‰ení vûci ãasovû nijak neposune – aÈ uÏ se ãlovûk tû‰í na JeÏí‰ka sebevíc, Vánoce proto nezmûní své datum. O tom, kolik bude v eurech stát rohlík, mÛÏeme zatím jen dosti planû uvaÏovat, dosud se pfii jeho koupi pofiád je‰tû uplatní na‰e drobásky. A Ïe jejich platnost co nevidût skonãí, je‰tû neznamená,
Ïe uÏ úplnû pfiestaly platit.
echávat pfii placení v samoobsluze pár desetníkÛ a dvacetníkÛ pokladním je sympatický
zvyk. Vy se té zátûÏe zbavíte a pokladní se
v prÛbûhu dne obohatí o men‰í sumiãku. Ostatnû
plat prodavaãek nebývá nijak ohromující a aÏ ho
ãasem dostanou v eurech, nebude nadbyteãná váha penûÏenky jistû jejich hlavním problémem. O to
více pfiekvapí, kdyÏ ani ony o drobásky nestojí. Prosím, pokud vám zaokrouhlují cenu smûrem dolÛ,
protoÏe se jim vበdvacetník zdá být nesmyslnou
Ïivotní pfiítûÏí, je to jejich vûc, velkorysost je koneckoncÛ pûkná vlastnost. Slab‰í uÏ je, kdyÏ se vás snaÏí pfiesvûdãit, Ïe byste sami mûli automaticky cenu
dorovnat nahoru, anebo kdyÏ se dokonce tváfií, Ïe
jim hodláte platit oblázky nebo mu‰liãkami jako
za dávných ãasÛ, a nikoli dosud platnou mûnou.
Metro Copenhagen
FACTS ABOUT THE
CHOCOLATE
• Choccywoccydoodah is
represented in Brighton,
Eastbourne and London,
Great Britain.
• Website: www.choccywoccydoodah.com
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Summer is the busiest time in Brighton, not only
because of the tourist
season but because
summer is the favourite season for
weddings. „We do not
only make cakes for
the well-to-do,“ Simon
Dupont explains. „Lots of people want their wedding to
be something really special
and they look for a wedding
Je‰tû
si je uÏijeme
N
Inzerce
caters for the famous, the infamous and the chocoholics
from all over the World. However, the employees are nearly as famous for their discretion as for their cakes, and
although their list of customers is known to include several Hollywood celebrities
you won’t hear the staff
bragging about it. It is absolutely hush-hush. But then
again, some of the high pro-
it day in and day out, he insists: „My personal favourite
is a special chocolate cake we
make here. I am also fond of
one of our fruit cakes. I don’t
think you could stay in the
business if you don’t love
chocolate.“
Jarmilla S. Alvi,
Inzerce
Yes, the staff does answer the
phone saying the full name
of the shop that has become
one of the tourist attractions
of the famous English coastal town. And if it does
sound a little opulent, it certainly suits the style of the
shop as well as the outrageous cakes it displays.
file customers are proud to
be serving a cake from the
Brighton shop. So it is
known that Choccywoccydoodah provided the wedding
cake when Paul McCartney
married Heather Mills last
year. Although provided may
not be the right expression.
Created seems to be more
apt. The staff is involved in
the process of making the
perfect cake include highly
trained designers and sculptors who have turned their
talent to mouldable chocolate rather than clay or wax.
N
edávno jsem pocítila nutkání zaskoãit na autobusovém nádraÏí jistého men‰ího mûsta na
toaletu. Pfiedem jsem se ujistila, zda mám
u sebe drobné. Na‰tûstí ano – i kdyÏ ne moc, ony
poÏadované 3 Kã jsem témûfi pfiesnû sloÏila ze dvou
korunových mincí, jednoho padesátníku, jednoho
desetníku a dvou dvacetihaléfiÛ. Na‰tûstí se finanãní transakce odehrávala aÏ poté, co jsem uãinila to,
proã jsem tam pfii‰la. Jinak bych byla dopadla bledû. KdyÏ jsem totiÏ svÛj poplatek lovila z penûÏenky, houkla na mû pfiedstavitelka onoho povolání,
pro nûÏ má ãe‰tina tak pûkné a jadrné oznaãení:
„Ty drobné mi nedávejte!“ V jejím hlase se chvûla
jasná hrozba, pfiesto jsem smífilivû a s omluvou namítla, Ïe jinak poÏadovanou ãástku nesestavím.
„Tak já vám rozmûním,“ navrhla dychtivû. Pfiedstavila jsem si svou hezkou papírovou pûtistovku, kterou jsem si vezla s sebou na výlet, promûnûnu
v horu kovu, na nûjÏ bych potfiebovala je‰tû jeden
batoh. Dále jsem si pfiedstavila, jak plnými hrstmi
mincí zavaluji recepãní pult v ubytovnû, abych zaplatila nocleh v cenû 250 Kã. To staãilo – pokrãila
jsem rameny a poplatek v drobných neústupnû
vtiskla na umakartovou desku stolku. „Lovíte to
z té penûÏenky jako v‰i! Já si ty drobné nevezmu!“
zajeãela záchoddáma. A je‰tû dodala, Ïe jsem neuvûfiitelnû sprostá. To jsem si myslela uÏ i já o ní,
proto jsem se rozhodla zÛstat pevná jako skála
a uhájit jak celistvost své pûtistovky, tak hrdost dosud platné ãeské mûny stÛj co stÛj. „Tak si je neberte,“ navrhla jsem, „já vám ale niãím jiným nezaplatím.“ V tu chvíli se rozzufiené star‰í paní zmocnil
amok a onûch ‰est ubohých mincí rozmetala po
svém útulném pracovi‰ti. Zjevnû pro ni bylo poniÏující pfiijmout nûco tak nicotného jako drobné
mince.
J
Inzerce
Choccywoccydoodah. If the
name itself seems to be quite a mouthful then just
wait until you see the cakes...
MANAÎERKA
á se na tu paní nezlobím, ale bojím se, Ïe s nástupem eura se my ostatní budeme muset smífiit s tím, Ïe jedno vyãurání na nádraÏních toaletách nás pfiijde na stejnou cenu jako dnes lehãí
obûd. To teprve uvidíme. Ale kaÏdopádnû bych si té
na‰í mûny, vãetnû o‰oupaných drobáskÛ, je‰tû aspoÀ tu chvíli uÏila, zaslouÏí si to. PolitikÛm se pfiece také nezkracuje období, v nûmÏ mohou být
u moci, jen proto, Ïe jdou nûkomu na nervy.
metro vytápûní
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
7
Jak zbyteãnû nepl˘tvat energií
Energetickou nároãnost lze
podchytit nejen pfii samotném projektování stavby, ale
také dodateãným pfiijmutím
jistých zásad v chování spotfiebitele. Zde je nûkolik uÏiteãných doporuãení:
Teplotu prostfiedí ãlovûk
vnímá jako tzv. souãtovou
teplotu, kdy se sãítá teplota
vzduchu s prÛmûrnou povrchovou teplotou. Pokud tedy
máme chladné zdi, podlahu
i strop, potfiebujeme dohnat
pocit tepla vy‰‰í teplotou
vzduchu.
Pfietápûní je stav, kdy je
v místnosti vy‰‰í teplota, neÏ
je nutné, zvý‰ení teploty
v místnosti o 1o st. C pfiedstavuje zvý‰ení spotfieby
energie o cca 6 %.
¤ízené vytápûní u‰etfií
i 30 % energie, protoÏe kaÏdá
místnost je vytápûna pouze
po dobu a na teplotu nezbytnû nutnou.
Akumulace je jev, kdy teplo „uschováme“ tím, Ïe ohfiejeme nûjaký pfiedmût. Ten
nám pak v dobû, kdy je prostfiedí chladnûj‰í neÏ on, teplo vrací. Toto lze vyuÏít ve
TIPY A TRIKY
Jak vyãistit skvrnu na nové sukni? To nevíme, ale moÏná Ïe
vám poradíme pro vás neznámou drobnost, která vám roãnû
u‰etfií 2.000 Kã na nov˘ kus obleãení.
Pocit tepla mÛÏeme zv˘‰it, aniÏ bychom zv˘‰ili náklady na vytápûní, a to tím, Ïe v interiéru budeme pouÏívat teplé barvy.
Bylo zji‰tûno, Ïe psychicky mÛÏe barva zv˘‰it pocit tepla
i o 2 st. C.
Pocit tepla zv˘‰í i zamezení vlivu chladn˘ch stûn, kdy na stûny sousedící s nevytápûn˘mi prostorami dáme ozdobné závûsy, tapiserie ãi nábytek. Tím stoupne v˘znamnû povrchová
teplota, kterou vnímáme cel˘m tûlem, aniÏ si to vÏdy uvûdomujeme.
Dlouhé závûsy ãi jiné zakrytí radiátorÛ zv˘‰í spotfiebu tepla pfií
vytápûní aÏ o 20 %.
Panelák nebo jin˘ ãinÏák, kde nejsou pomûrová mûfiidla, má
velké úniky tepla ne proto, Ïe by byl hÛfie izolovan˘, ale proto,
Ïe si kaÏd˘ fiekne, Ïe stejnû cenu za teplo nemÛÏe ovlivnit,
a tak s ním pl˘tvá. KdyÏ se v‰ichni budou snaÏit u‰etfiit, celkov˘ efekt bude v˘znamn˘.
Reflexní fólie za radiátory – posiluje tepelnou izolaci v místû
radiátorÛ tím, Ïe v˘znamnû sniÏuje povrchovou teplotu zdi.
Úspory mohou ãinit aÏ 70 kWh za rok na 1 m2. (www,tvujdum.cz)
prospûch na‰í kapsy, ale nûkdy toho fyzikální zákony
zneuÏívají v nበneprospûch.
Okna jsou oãi do domu.
Pfiivádûjí do nûj svûtlo i ãerstvý vzduch. Mohou v‰ak
z nûj odãerpávat Ïivotodárnou energii a zpÛsobovat
vznik plísní.
Jak pomoci oknÛm v obranû interiéru?
Tak jako na noc zavíráme
oãi, tak by mûl dÛm na noc
„zavfiít“ okna pfiedokenními
Ïaluziemi (pfiedstavuje to
úsporu aÏ 15 % energie utíkající okny).
·paletová (dvojitá) okna
jsou výborná, lze je zlep‰it
pouze osazením dvojskla do
vnûj‰ího okenního kfiídla
(úniky tepla okny se sníÏí aÏ
o 30 %).
Zdvojená okna mají vût‰inou problém v tûsnosti mezi
okenním rámem a zdí. Zde je
moÏné nastfiíkat pûnový polyuretan, a tím je utûsnit.
Zdvojená okna lze vylep‰it pfiidáním tfietího skla
v samostatném rámeãku.
U jednoduchých oken
s dvojsklem (aÈ u plastových,
ãi u dfievûných) je nutné obloÏit ‰palety, nadpraÏí i parapet z vnûj‰í strany tepelnou
izolací. Pokud se rozhodneme utûsnit okna, provedeme
zásluÏný ãin a u‰etfiíme aÏ
20 % nákladÛ na vytápûní.
Nûkdy se nám to v‰ak mÛÏe
u ‰patnû izolovaných domÛ
projevit vznikem plísnû v bytû, a to v dÛsledku nedostateãného odvûtrávání vlhkosti. Vysoké procento vlhkosti
ve vzduchu mÛÏe signalizovat subjektivní pocit „pfietopení, nedýchatelno, je tady
jak v lázních“.
Kovová okna mohou být
v bytû krásná, mohou v‰ak
také obrÛst ledem, a proto je
tam radûji nepouÏíváme.
ní zanedbatelný. Síla tepelné
izolace – její úãinnost – by
mûla být co nejvût‰í, ov‰em
náklady na její výrobu
a montáÏ nesmí pfiesáhnout
to,
co
izolace mÛÏe uspofiit. Nároky
na ni se vyvíjely a neustále vyvíjejí. Od klasické „pûtaãtyfiicítky“ zdi aÏ po nyní pouÏívané lehãené tepelnûizolaãní
zdi. Vývoj pÛjde jistû dál,
a tak je tfieba i do budoucna
myslet na vlastní kapsu a tepelnou izolaci nepoddimenzovat.
Optimální síla izolace je
individuální záleÏitost a je ji
tfieba „‰ít“ na míru kaÏdému
domu. Není moÏné fiíci: „Starý domek se zatepluje 5cm
polystyrenem.“ Dobrá tepelná izolace zvy‰uje i povrchovou teplotu stûn, a tím zvy‰uInzerce
Tepelná izolace
Zvífie má v zimû hustou srst,
ãlovûk si do zimy (v arabských
zemích i do horka) obléká kabát a dÛm…ten má tepelnou
izolaci! Musí být dost silná,
nesmí se dÛm pod ní „pafiit“
a nesmí mít díry. A právû odli‰né vlastnosti kaÏdé tepelné
izolace urãují, kam je vhodné
ji pouÏít, kde by nemûla být
a kde v Ïádném pfiípadû nesmí být. Mnoho záleÏí i na
zpÛsobu provedení.
Na co se soustfiedit pfii provádûní tepelných izolací?
Tepelné mosty, tedy „díry“
v tepelné izolaci, kudy mÛÏe
teplo unikat. Jde obvykle
o místa s rozdílnou konstrukcí proti pfievládající plo‰e, tedy o pfieklady, pilífie, okna,
ale i o spáry s maltou. Vliv tepelných mostÛ rozhodnû neInzerce
Redukce spotfieby energie,
a tím plateb za ni, nemusí
vÏdy vyÏadovat dodateãná
a nákladná opatfiení.
Inzerce
metro vytápûní
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Podlahové
elektrické
vytápûní
Podlahové elektrické
vytápûní je jiÏ desítky let
jednou z variant
elektrického – komfortního
vytápûní aÈ jiÏ bytov˘ch
jednotek, nebo
nejrÛznûj‰ích provozoven
a kanceláfií.
Pfiesto si znovu pfiipomeÀme
jeho výhody:
1) Pro dosaÏení poÏadované
tepelné pohody v místnosti
není tfieba vytápût místnost
na poÏadovanou teplotu, neboÈ teplá – sálající podlaha
a rovnomûrné rozloÏení teploty v místnosti zajistí tepelnou pohodu pfii podstatnû
niωí teplotû vzduchu v místnosti.
2) Energetická nároãnost je
o cca 10 – 20 procent niωí
oproti klasickým systémÛm.
3) Minimální cirkulace vzduchu. a tím i prachu v místnosti.
4) Díky nízké teplotû topného zdroje – podlahy – nedochází k zdravotnû závadnému napalování prachu.
5) Vysoká Ïivotnost. (www.pre.cz)
Na Jablonecku se staví dÛm
s nízkou spotfiebou energie
Modelov˘ obytn˘ dÛm s nízkou spotfiebou energie se
staví v Îelezném Brodû na
Jablonecku.
Budova s 12 byty je souãástí
mezinárodního
projektu
stfiediska pro efektivní vyuÏívání energie. Podobné takzvané nízkoenergetické domy stojí také v Su‰ici a Humpolci, fiekl Ïeleznobrodský
starosta Václav Horáãek.
DÛm bude mít vlastní plynovou kotelnu a solární pa-
nely, které mají zajistit ohfiev
uÏitkové vody. Pfiedností
stavby je kvalitní izolace, díky které by náklady na teplo
mûly být poloviãní ve srovnání s bûÏnou výstavbou. „Pokud se technologie v na‰ich
podmínkách osvûdãí a mezi
lidmi bude o byty zájem,
jsme pfiipraveni postavit je‰tû dal‰í dva domy, dotace na
nû máme pfiislíbeny,“ poznamenal Horáãek.
Nízkoenergetický bytový
dÛm nabídne druÏstevní by-
Solární kolektory nejsou
samozfiejmû Ïádnou novinkou, ale jejich dosavadní
masovûj‰í vyuÏívání, a to
i pfii nov˘ch v˘stavbách, je
spí‰e ojedinûl˘m jevem.
Ceny bytÛ se pohybují od 826.500 korun do 1,7 milionu Kã,
díky státní dotaci se ale cena sníÏila u nejmen‰í garsonky na
zhruba pÛl milionu Kã, nejdraωí byt pfiijde na 1,4 milionu. Nájemníci zaplatí v hotovosti od 228.000 do 634.000 Kã a zbytek budou 20 let splácet. Vy‰‰í cena je zfiejmû jedním z dÛvodÛ, proã je‰tû v‰echny byty nena‰ly své majitele.
Zdroj: âTK
BRIKETY ZE ·ËOVÍKU
Sluneãní elektrárna
zaãne v˘robu v fiíjnu
Energie Nová sluneãní elektrárna u jaderné elektrárny
Dukovany na Tfiebíãsku zaãne výrobu od fiíjna. Elektrárna bude mít v létû pfii plném
oslunûní maximální výkon
deset kilowatt, proti jaderné
sousedce je 200.000krát niωí. Nejvût‰í tuzemské zafiízení svého druhu bude energii
dodávat do sítû, ale pfiedev‰ím bude slouÏit k prezentaci, fiekl mluvãí elektrárny
Petr Spilka. „Pfii prohlídce informaãního centra jaderné
elektrárny se náv‰tûvníci budou moci seznámit s výhodami i nedostatky tohoto typu
alternativní výroby energie,“
vysvûtlil. Spoleãnost âEZ buduje elektrárnu od ãervence.
JiÏ dokonãila stavební práce
vãetnû bezbariérového pfiístupu pro vefiejnost.
(âTK)
Inzerce
Inzerce
Zdenûk PetrÛ z Vítkovské zemûdûlské z Opavska ukazuje na dosud nevzrostl˘ch lánech ‰Èovíku usu‰enou rostlinu a v˘slednou briketu urãenou pro vytápûní. Takto zpracovan˘ ‰Èovík má
v˘hfievnost jako kvalitní hnûdé uhlí, tuna biologického paliva je v‰ak o 500 korun levnûj‰í. Pracovníci zemûdûlské spoleãnosti chtûjí ‰Èovíkem vytápût 145 bytÛ a nedalekou léãebnu dlouho(âTK)
dobû nemocn˘ch.
Solární kolektory jsou pfiitom
velkým pomocníkem pfii
ohfievu uÏitkové vody a mohou uspofiit aÏ 70 % energie
potfiebné pro pfiípravu teplé
uÏitkové vody. Sluneãní kolektor je zafiízení, které pfiemûÀuje sluneãní záfiení na
teplo, které je pomocí teplonosné kapaliny odvádûno do
akumulaãního zásobníku. Ze
zásobníku je pak distribuováno do místa spotfieby TUV.
Denní zisk jednoho sluneãního kolektoru je nejvy‰‰í
v mûsících duben aÏ srpen
(cca 3,5 kWh/den), v ostatních mûsících se pohybuje
okolo 1,5 kWh/den. Pro pfiípravu TUV pro rodinný domek postaãují pak 2 – 3 sluneãní kolektory, jejichÏ roãní
energetický pfiínos ãiní min.
1.800 kWh. Pro celoroãní pfiípravu dostateãného mnoÏství
TUV je samozfiejmû tfieba základní zdroj ohfievu uÏitkové
vody (napfi. el. bojler nebo el.
patrony v solárním akumulaãním zásobníku). (www.pre.cz)
40 procent zaplatí mûsto,
400.000 korun na byt, celkem tedy 4,8 milionu, poskytne stát a zbytek nákladÛ
pokryjí pfiíspûvky druÏstevníkÛ a úvûr.
(www.tvujdum.cz)
ty o velikostech od garsonky
po 3+kk a dva obchody v pfiízemí.
Náklady na výstavbu se
mají pohybovat kolem 20 milionÛ korun, z toho necelých
VeletrÏní premiéra
kamen Yoni
Veletrh Pfiímo na prestiÏní
veletrh For arch, který se koná ve dnech 23. aÏ 27. záfií
2003 na praÏském výstavi‰ti
v LetÀanech, naplánoval výrobce premiéru krbových kamen Yoni, která slibují výjimeãný koncept otoãného
systému.
(www.tvujdum.cz)
Pomocník
solární
kolektor
VY··Í CENA
âTK - DAN KRZYWO≈
8
Inzerce
Inzerce
Inzerce
metro va‰e peníze
fieditel marketingu âMSS
Brzkému pfiijetí eura brání
vysoké schodky rozpoãtu
Pfiedev‰ím vysoké schodky
vefiejn˘ch rozpoãtÛ jsou
podle âeské národní banky
hlavní pfiekáÏkou toho, aby
se v âeské republice mohlo
v brzké dobû platit eurem.
KvÛli tomu jiÏ není moÏné
poãítat s pfiijetím eura v prvním moÏném termínu, tedy
v roce 2007, uvádí âNB v dokumentu, který poskytla novináfiÛm. âNB doporuãuje
pfiijmout euro aÏ tehdy, pokud na to bude ekonomika
jsou pro pfiijetí eura dÛleÏité, pfiibliÏuje ke stanoveným
limitÛm. Jde napfiíklad o cenovou stabilitu ãi úrokové
míry. Problém je ve vefiejných rozpoãtech. Ozdravit
státní finance je v‰ak podle
âNB nutné i bez ohledu na
perspektivu pfievzetí eura.
Podle jiného dokumentu
âNB na tom bude âR se
schodkem rozpoãtu ãtyfii
procenta hrubého domácího
produktu v roce 2006 nejhÛfie z kandidátských zemí
pfiipravena. Konkrétní datum v‰ak neuvádí.
Vláda premiéra Vladimíra
·pidly pfiipravila reformu, jejímÏ cílem je dosáhnout
v pfií‰tím roce ãtyfiprocentního rÛstu HDP a následnû tento vývoj udrÏet tak, aby v letech 2009 aÏ 2010 byla zemû
schopna pfiijmout jednotnou evropskou mûnu. Reformu nyní ãeká dal‰í projednávání v Poslanecké snûmovnû.
Podle centrální banky se
âR ve vût‰inû oblastí, které
i v pfiípadû, Ïe pfiijme vládní
reformu vefiejných financí.
Nový materiál shrnuje názory a doporuãení âNB pro
strategii pfiistoupení âeské
republiky k euru. Vláda by se
dokumentem, do kterého
své názory pfiidají ministerstvo financí a ministerstvo
prÛmyslu, mûla zabývat 30.
záfií. Podle âNB by mûl ve výsledku vzniknout spoleãný
názor vlády a centrální banky na to, kdy by mûla zemû
pfiijmout euro.
(âTK)
Poji‰Èovna Aviva
sníÏila poplatky
Poji‰tûní Od zaãátku záfií
sníÏila Aviva Ïivotní poji‰Èovna poplatky za správu v‰ech
‰esti programÛ investování
aÏ o více neÏ 40 procent. Týká se to v‰ech klientÛ, ktefií
mají u poji‰Èovny uzavfieno
investiãní Ïivotní poji‰tûní.
Jak uvedl její vedoucí pojistný matematik Karel Veselý, roãnû to mÛÏe znamenat
zhodnocení aÏ o 0,75 procentního bodu navíc.
Aviva nabízí investování
s ‰irokým spektrem druhÛ
a variant, li‰ících se mírou
oãekávané výnosnosti a moÏného rizika, které si klient
zvolí podle vlastních poÏadavkÛ a mÛÏe je kdykoliv
zmûnit.
(Metro)
První spoleãné lety
Dohoda British Airways a American Airlines
Letecká spoleãnost British
Airways zahájila spolu s ãlenem aliance oneworld, spoleãností American Airlines,
první sérii spoleãn˘ch letÛ.
British Airways tak roz‰ífiila
poãet cílových destinací o sto
nových mûst. Zákazníci si tak
mohou snadnûji rezervovat
lety do mûst v USA, Kanadû,
Latinské Americe a Karibiku.
Provoz spoleãnû provozovaných letÛ tûchto dvou spoleãností (tzv. codeshare) schválilo v kvûtnu Ministerstvo dopravy USA. Do‰lo tak k vzájemnému roz‰ífiení dosavadních
18 hlavních amerických dopravních uzlÛ. Codeshare spojenectví zvy‰uje poãet nových
destinací British Airways a roz‰ifiuje poãet letÛ, jeÏ si mohou zákazníci rezervovat na
internetu (www.ba.com), v rezervaãních centrech a u cestovních kanceláfií.
Mezi prvními cílovými destinacemi jsou Raleigh Durham, Nashville, Cincinnati,
Indianapolis, Minneapolis,
St. Paul, Pittsburgh, New Orleans, Panama City a San Antonio. Lety budou zahájeny
17. záfií, rezervace v‰ak probíhají jiÏ od srpna.
(Metro)
Inzerce
Hodlám zaãít je‰tû letos
se stavbou rodinného domu a chci k tomu vyuÏít
úvûr ze stavebního spofiení. Zatím v‰ak nemám jinou nemovitost, jíÏ bych
za úvûr ruãil. Mohu jako
zástavu k úvûru od své
stavební spofiitelny pouÏít
nemovitost jiného vlastníka? Petr M., Brand˘s n. L.
Nemovitost jiného vlastníka k zaji‰tûní úvûru u stavební spofiitelny zástavním
právem mÛÏete v kaÏdém
pfiípadû pouÏít. ZáleÏí jen
na jeho vÛli, zda na tuto
variantu pfiistoupí. K tomu, abyste mohl této moÏnosti vyuÏít, budete ov‰em
potfiebovat aktuální výpis
z katastru nemovitostí, tj.
ne star‰í neÏ ‰est mûsícÛ,
aktuální ocenûní nemovitosti a pojistnou smlouvu
k nemovitosti na Ïivelní rizika. Souãasnû se Ïádostí
o úvûr je nutné doloÏit snímek katastrální mapy ãi
geometrický plán (není-li
souãástí ocenûní), smlouvy
k vûcným bfiemenÛm, 2 ks
fotografií nemovitosti s viditelným ãíslem popisným
a evidenãním a nabývací
titul. Tím se rozumí doklad, na jehoÏ základû
vlastník nemovitosti svÛj
domek ãi byt vlastní a uÏívá. Tím se míní kolaudaãní
rozhodnutí, kupní smlouva ãi jiný obdobný dokument.
Rostislav Trávníãek,
9
Inzerce
poradna
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Inzerce
metro zábava
10 ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Hereãky trpí,
Ïe Pfiátelé konãí
USA Natáãení poslední fiady
úspû‰ného amerického seriálu Pfiátelé pfiipomíná slzavé
údolí a je noãní mÛrou pro
Jennifer Anistonovou
(foto)
a Courteney Coxovou. Obû Ïeny
jsou citlivé a po
prvních dvou dílech se z nich staly plaãící
trosky. Seriál získal bûhem
své desetileté historie fiadu
prestiÏních cen.
(âTK)
MichelangelÛv David v lázni
Nûktefií odborníci se mokrého ãi‰tûní slavné sochy obávají
Navzdory kritice z celého
svûta se ital‰tí restaurátofii
rozhodli pokraãovat v ãistûní slavného mramorového
Michelangelova Davida.
¤editel místních muzeí Antonio Paolucci zdÛraznil, Ïe
dva týdny, kdy se tato metoda zku‰ebnû ovûfiovala, prokázaly, Ïe mramoru ne‰kodí
a Ïe je úãinná. Po protestech,
které vedly k doãasnému pfieru‰ení Davidovy oãisty, se tedy práce restaurátorÛ rozjedou nanovo. Snahou restaurátorÛ je Davida, na kterém
se usadil staletý nános neãistot, pfiipravit k 500. „narozeninám“, jeÏ si svût pfiipomene pfií‰tí rok. „PouÏíváme
prostfiedek, který skuteãnû
‰kodí minimálnû – destilovanou vodu,“ ujistil Paolucci.
Mokrá metoda spoãívá
v omývání mramoru speciálními bavlnûnými zámotky,
které jsou napu‰tûny destilovanou vodou, celulózou
a vláknitým jílovým minerálem sepiolitem. Naproti tomu jiÏ v dubnu odstoupila
pro nesouhlas s umýváním
• ÚâETNICTVÍ – kurzy vã. daní a PC od 22. 9.
Nabídka zamûstnání. tel.: 220 921 440
• REKVAL. KURZY: prodavaã, zedník, obkladaã, elektromech., truhláfi, tesafi, podlaháfi, pokr˘vaã, instal. MoÏnost v˘uã. listu.
www.ivex.cz
tel.: 602 226 090
Auto–Moto - nabídka
Práce - nabídka
• Zavedené internet. studio s 6letou praxí
hledá pohledné dívky od 18 let se znal. AJ.
Nabízíme: pfiíjemné prostfi., vyské v˘dûlky
30–50.000 Kã/mûs., seriózní jednání.
tel.: 604 286 601 (dennû 10–19 h)
• Obchodní dÛm TESCO, Národní 63/26,
Praha 1, pfiijme na hlavní pracovní pomûr POKLADNÍ, PRODAVAâE/KY A PRACOVNÍKY
P¤ÍJMU ZBOÎÍ. Osobní jednání.
• Obchodní dÛm TESCO, Národní 63/26,
Praha 1, pfiijme pracovníky VNI¤NÍ BEZPEâ. SLUÎBY A brigádníky VEâERNÍ DOPL≈OVÁNÍ ZBOÎÍ. Osobní jednání.
• Pfiijmu mechanika a brigádníka do provozovny pneuserviu v Praze 9–Újezd n. Lesy.
tel.: 776 106 577
• BA O.D.O. pfiijme STRÁÎNÉ, PSOVODY
A RECEPâNÍ (AJ) pro ostrahu objektÛ
v Praze 1, 4, 8. âist˘ TR, solidní jednání
podmínkou.
tel.: 602 858 352, 606 690 990
• Obchodní spol. ihned pfiijme lidi pro telek. sluÏby. Nabízíme perspektivu a vysoké v˘dûlky aÏ 35.000 Kã/mûs.
pí ·Èastná tel.: 266 712 164
tel.: 266 711 925
• ANGLIE – LEGÁLNÍ PRÁCE se studiem
AJ. Vyfiízení do 4 t˘dnÛ. Bez omezení vûku. Asistenãní sluÏby prÛvodce na místû.
www.anglie.info
tel.: 224 239 131
• Brigáda do Vánoc – ne VPP. Peníze t˘dnû.
pí Malá tel.: 266 710 493, 4, 6
• Zavedená lékárna v P 5–Barrandov pfiijme
farm. laborantku. Nástup ihned nebo dle
dohody. Majitel lékárník. Dobré plat. podm.
tel.: 251 817 928, 608 518 300
• Marketingová agentura pro prÛzkum trhu
SYNOVATE se sídlem v Praze pfiijme nové
tazatele z Prahy a stfiedních âech pro dotazování po domácnostech. Vhodné jako pfiiv˘dûlek. Zku‰enost s touto prací vítána.
Dohoda o provedení práce. MoÏnost pracovat v prÛbûhu celého roku.
tel.: 224 314 391, 724 151 772
• V˘hodná brigáda pro studenty na víkendy.
tel.: 604 671 539
• BEZPEâNOSTNÍ AGENTURA pfiijme muÏe
na ostrahu objektÛ v Karlínû (operaãní–stráÏn˘). Trestní bezúhonnost, znalost PC, ãást.
AJ, práce s kontrolními komunikaãními
systémy. Plat 55–65 Kã a stravenky.
tel.: 602 358 536
• P¤IJMEME MUÎE A ÎENY PRO OSTRAHU
pro pracovi‰tû Rudná u Phy a Praha 5. Nástup dle dohody. âist˘ TR podmínkou
tel.: 603 288 773
• POZOR: Pfiezkoumáme rádi va‰e smlouvy o stavebním spofiení a podáme bezplatné poradenství. Prosím volejte.
tel.: 724 101 077, 603 474 747
tel.: 267 712 222 (zázn.)
• AVIVA, britská Ïivotní poji‰Èovna pfiijme
spolupracovníky, S·, V·, na pozici OBCHODNÍ KONZULTANT INVESTIâNÍHO POJI·TùNÍ, s aktivním pfiístupem a odhodláním uspût v oblasti financí. Smluvní plat
12.000 Kã po dobu zácviku, benefity.
e–mail: [email protected]
Pavel Kuthan tel.: 271 743 494
tel.: 603 794 444
• AZ servis nabízí brigády v Praze – pokladní
65 Kã/h, doplÀování zboÏí 50 Kã/h, ostraha
a dal‰í pom. práce. Volná prac. doba.
tel.: 224 909 271, 602 435 592
• Nábor dívek pro video chat. AJ nutn˘.
Nabízíme ubytování.
tel.: 602 944 123, 723 864 223
• Pfiijmeme PANÍ NA ÚKLID do divadla.
tel.: 608 059 771
• Pro TV reklamy a komparz hledáme nové tváfie – dûti i dospûlé. Registrace
18. – 19. 9. 11–18 hod. TALENT MANAGEMENT, T˘nská 21, Praha 1.
• Nemáte práci a máte auto? Vy máte auto, my máme v˘nosnou práci.
tel.: 281 007 411, 736 164 177
(po–pá 9–17 h)
• Do kolektivu pracovníkÛ do novû otevírané
prodejeny TABÁK–TISK v Carrefouru StodÛlky pfiijmeme schopné kandidáty na pozici
PRODAVAâ/KA. PoÏadujeme vyuãení nebo
praxi v obchodû a základy práce na PC.
tel.: 266 014 111 (po–pá)
tel.: 736 502 053 (po–ne)
• Pfiijmeme ¤IDIâE/¤IDIâKY s ¤P sk. B.
I brigádnû. Auto v˘hodou.
tel.: 272 764 527 (8–16 h)
• Obchodní fa zab˘vající se elektro, PC,
stav. mat., leasingem a úvûry pfiijme
schopné lidi do nové kanceláfie. MoÏno
i na Vâ. Ne dealer.
tel.: 608 817 749
• Pfiijmu KADE¤NICE na ÎL. Nájem 7.000
Kã/mûs., centrum Prahy. tel.: 606 232 331
• ALL PROduction hl. NOVÉ TVÁ¤E pro TV,
FILM, REKLAMU, FOTO (od 1.500
Kã/den). Nábor zítra 18. 9. 03, 12–19
hod, rest. TOBORK, Havlíãkova 4, P 1.
• Hledáme Ïeny na odpol. úklid kancel.
na P4–ul. Na Klikovce. Úvazek 3 hod., nástup v 18.00 h.
tel.: 721 367 342
• Pfiijmeme ihned na HPP spolehl. pracovnice/ky na NOâNÍ ÚKLID KANCELÁ¤Í
v P 3–ÎiÏkovû. Prac. doba ne–ãt,
21.30–6.00 hod.
tel.: 602 314 507
• KOMPARZ pro film a reklamu, od 1.500
Kã/den vã. sml. NÁBOR DNES 17. 9., 9–15
h, Penzion Chodov, Valentova ul., P 4.
www.agenturap–p.cz
tel.: 605 366 639
• AGENTURA PLUS nabízí BRIGÁDY – pokladní, ostraha, práce ve skladech aj.
tel.: 233 352 526, 776 321 321
(po–pá 8–20 h)
• Úklid. fa pfiijme Ïeny na 2 hod. – úklid
parfumerie na P 5–Zliãín (8–10 h) a Nov˘
Smíchov (7–9 h).
tel.: 284 813 370, 602 394 179
• Firma Klinket pfiijme dÛchodce na v˘pomoc
do chemické ãistírny na 4–6 hod./dennû.
tel.: 777 275 546
• Nabídnu práci zedníkÛm a dûlníkÛm z Ukrajiny. Rozumná hodinová sazba. Jen pfiímí zájemci.
el.: 728 847 611
• Práce pro muÏe i Ïeny – ostraha v síti
drogerií. MoÏno dlouhodobû. Nástup ihned. Nabízíme i dal‰í práce.
tel.: 234 125 380, 604 376 770 (8–18 h)
• Hl. ¤IDIâE MKD na vozy IVECO 6–44 t. V˘hoda praxe, ¤P C + E, ‰kolení ADR + AETR,
osobní auto, bezúhonnost, ãas. nezávislost.
tel.: 281 867 117, 281 867 108
• B. A. pfiijme detektivy do hypermarketu
v P 9. Denní sluÏby, plat 47–70 Kã/hod.
Podmínka dobrá fyz. kondice a ãist˘ TR.
pí Lip‰ová tel.: 281 864 803
• P¤IJMEME DETEKTIVY na HPP i VPP pro
obch. centrum v Praze 5. Plat 9.000 Kã +
neomezené v˘konnostní bonusy + pfiíspûvek na stravování.
tel.:469 633 910
• Ateliér ek pofiádá 17., 18., a 19. 9. casting pro Original Digital Painting a reklamu. OkamÏité uplatnûní pro v˘razné typy.
tel.: 737 913 474
• SKLADOVOU OPERÁTORKU a SKLADNÍKY
pfiijmeme do chladírenského skladu, 3smûnného provozu v Praze 10–Uhfiínûvsi. Tibbett
& Britten Food Logistics s. r. o., Beãovská
1015, Praha 10. tel.: 267 220 985, 919
• Ofsetová tiskárna v centru Prahy hledá
TISKA¤E na jednobarvov˘ stroj Dominant
514. sl. Norbertová tel.: 224 398 272
• JAHODÁRNA u Radotínské lávky nabízí
podzimní práci v jahodách.
tel.: 604 233 078
• BA pfiijme do sv˘ch fiad nové spolupracovníky na ostrahu objektÛ. V˘hodné platové podmínky. Nástup ihned.
tel.: 311 626 375 l.522, 605 232 334
• B. S. pfiijme na HPP pracovníky pro ostrahu objektÛ v Praze. Plat 10–13.000 Kã.
PoÏ.: ãist˘ RT, slu‰né vystupování. Nástup
moÏn˘ ihned.
tel.: 234 134 296
• 3mûsíãní taneãní kurz – LATINA + STANDARD pro páry i jednotl. pfied i po taneãních. KaÏdou nedûli 18–19 hod., blízko
metra Karlovo nám. tel.: 732 763 369
• Co chcete vûdet o pfiijímacích testech na
V·E. Bezplatn˘ info veãer 17. 9., 18.00 h.,
Lond˘nská 34.
www.prijimacky–vse.cz
Dr. Vavfiín tel.: 777 112 358
• AUTO·KOLA Martin Chyba – ¤P sk. B,
NYNÍ ZA SUPER CENU 6.000 Kã pro studenty S·, ostatní 6.500 Kã. Praha 4.
tel.: 777 259 590
Davida ze své funkce florentská restaurátorka.
Nyní tedy bude pokraãovat za plného provozu v práci
na Davidovi, kolem kterého
vyrostlo dvoupatrové le‰ení.
Tedy pod dohledem náv‰tûvníkÛ galerie, protoÏe vedení
se rozhodlo, Ïe se na Davidovi bude pracovat i bûhem náv‰tûvních hodin.
(âTK)
• REKREACE V TATRÁCH – levné ubyt.
v RD v Popradu, 200 Sk/os. (2x dvoul.
pokoje s pfiísl., kuchyÀ).
e–mail: [email protected]
tel.: 00421 527 769 189
• Nabízíme UBYTOVÁNÍ v penzionu V TURNOVù, 1 km od centra mûsta s celkovou
kap. 20 lÛÏek, s vlast. soc. zafi., TV + SAT
a spol. kuchyÀ.
tel.:481 361 217
Kidmanová zvaÏuje
Spielbergovu roli
USA Nabídku své zfiejmû Ïivotní filmové role zvaÏuje
Nicole Kidmanová. Australanka by mûla
v novém projektu Stevena Spielberga The Rivals
pfiedstavovat hereãku a hvûzdu
nûmého filmu Sarah Bernhardtovou. Film bude pfiíbûhem o nevraÏivosti a soupefiení mezi Sarah a její sokyní
Eleonorou Duseovou. (âTK)
• ¤e‰íte svoji fin. situaci? PomÛÏeme
Vám! PÒJâKY NA COKOLIV bez ruãitele do
48 hodin.
tel.: 732 171 108
ÚVùRY na bydlení.
tel.: 605 375 289, 220 416 195–8
Pronájmy - poptávka
• Hledám byt kdekoli v Praze. MoÏno zafi.
i nezafi. G–1+kk do 8.500 Kã a 2+kk–2+1
do 11.000 Kã vã. popl. Volejte prosím.
tel.: 605 845 088, 220 806 245
• PÛjãíme peníze komukoliv proti zaji‰tûní
druÏstevním bytem v Praze, do 3 dnÛ v hotovosti. Právní servis je zaji‰tûn.
tel.: 776 079 794
Poãítaãe - nabídka
• NEJLEVNùJ·Í POâÍTAâE ze ·v˘carska.
Pentium I od 800 Kã a Pentium II od
2.900 Kã, monitory od 600 Kã. Záruka!
tel.: 271 734 029, 602 218 670
• Nejlevnûj‰í NOVÉ poãítaãe: AMD
1,3/DDR128/30/HDD40/CD–ROM za
8.774 Kã s DPH. Záruka 2 roky. Greg
Computers s. r. o.
tel.: 257 221 704
Nemovitosti - nabídka
• Prodám rekreaãní chatu 2+1+veranda
na vl. pozemku v Hryzelech okr. Kolín,
746 m2, ve svahu, el., vrtaná studna. Cca
840.000 Kã.
tel.: 604 975 806
• Prodám VELK¯ OBJEKT + POZEMEK na
Praze 4–Spofiilov (vnitfinû rekonstr.). Kanceláfie + sklady=SÍDLO FIRMY. UP 1.600 m2,
ZP 700 m2, pfiilehl˘ pozemek (vãetnû parkoRampa
ze
vání)
700
m2.
2 stran. V˘roba s niωí hluãností moÏná.
Nadstavba 2 pater moÏná. Cena
14,500.000 Kã. e–mail: [email protected]
tel.: 777 866 050
Nemovitosti - poptávka
Seznámení
• Solventní investor koupí firmu (s. r. o.,
a. s.) vlastnící nemovitosti v Praze. Rychlé a profesionální jednání, platba pfii
podpisu kupní smlouvy.
tel.: 222 714 438, 602 689 813
Byty - poptávka
Auto–Moto - nabídka
• Mlad˘ pár hledá ke koupi byt v Praze, pouze druÏst. nebo OV, i pfied rekonstr. Platíme
hotovû. RK nevolat.
tel.: 608 745 808
• Hledáme pro své klienty – lékafie byt
v Praze 4 u Thomayerovy nemocnice, v
osobním vlastnictví do 1,600.000 Kã.
TRIO Reality.
tel.: 224 817 935
• Dr./OV G–2+kk, do 1,100.000 Kã. Hotovû.
tel.: 777 777 745
• VÍKENDY PRO NEZADANÉ! Mladí do 35
– Orl. hory – 26. – 28. 9. Od 35 let –
10. – 12. 10. – Vysoãina, vycházky, tanec.
CA KONTAKT. tel.: 777 637 937 (i SMS)
SluÏby - nabídka
• SUGESTIVNÍ TERAPIE. Efektivní odvykání od zlozvykÛ a stereotypÛ. Koufiení, alkohol, poruchy verbální komunikace aj.
95% úspû‰nost.
tel.: 603 958 575
Vybav. domácnosti - nabídka
Cestování - nabídka
• Lednice–Mikulov–VídeÀ, 11. – 12. 10., polop., sklípek. Cena 1.650 Kã. Bus z Prahy.
www.ck–kontakt.cz
tel.: 313 512 150
Hobby
Vzdûlávání - Kurzy
• Kurzy PC dlouhodobé i expres, cena od
200 Kã, Windows, Word, Internet, e–mail
a dal‰í, akreditace M·MT. www.ges–pc.cz
tel.: 603 415 977, 241 402 043
• Koupím star˘ ruãnû vázan˘ PERSK¯ KOBEREC velk˘ch rozmûrÛ, i po‰kozen˘, za
úãelem zafiízení zámeckého interiéru za
nejvy‰‰í moÏnou cenu. tel.: 251 681 537
• Galerie koupí star˘ persk˘ koberec,
pfiedloÏky i spojky, obrazy, staroÏitn˘ nábytek, v‰e staré i mírnû po‰kozené.
tel.: 222 231 905, 602 218 721
Pronájmy - nabídka
• 1.400 Kã/den. Hledáme kompars pro film
a televizi. Nábor 17. – 19. 9., 10–17 hod.
v divadle Jifiího Grossmanna, Václavské
nám. 43, P 1.
tel.: 603 282 482
• AGENTURA ÎIVOT pfiijme fyzicky zdatné
pracovníky pro ostrahu objektÛ.
tel.: 224 819 097 (9–15 h)
• Nabízíme ranní úklid kanc. na 3 hod.,
P 10–Vinohradská. Nástup v 6.30 h.
tel.: 284 813 370
• Zahraniãní fa a. s. zab˘vající se provozem
spojÛ a sluÏeb pfiijme spolupracovníky na cel˘ úvazek. Plat od 17.000 Kã v˘‰e.
tel.: 266 711 925
• Pfiijmeme muÏe nekufiáka do 35 let na
HPP na ãi‰tûní a montáÏ Ïaluzií.
tel.: 224 313 111 (8–12 h)
• SSÎ a. s. pronajme skladové prostory
(280 m2) vã. soc. zafiízení a kanceláfie
v objektu Kolodûjská 8, Praha 10. V˘hodnû.
tel.: 606 585 558
• ·kola zahajuje 3. 11. 03 rekvalifikaãní
kurz VAZBA A ARANÎOVÁNÍ KVùTIN, a pfiipravuje SENIOR UNIVERZITU filosofie
a historie. Pfiihlá‰ky tel.: 233 551 260
• REKVAL. KURZY – KADE¤NICTVÍ * KOSMETIKA * PEDIKÚRA * MANIKÚRA + MODELÁÎ * MASÁÎE * VIZÁÎ. ARTIRIS, Národní 43, P 1.
tel.: 224 230 950, 602 283 431
• Majitel pronajme byt 3+1 v RD, na
P 4–Braník, bezvadnû zafiízen˘, 102 m2 + garáÏ, zahrada. Cena 20.000 Kã + poplatky.
tel.: 724 060 142
Ostatní
• ZTRATIL SE âERV. GOLF VARIANT v pátek 22. 8. mezi 14–18 hod. v Opletalovû
ul. (·védsk˘m obãanÛm). Kontaktujte policii v Hybernské ul. tel.: 974 851 505
• Správce konkursní podstaty úpadce DIDEROT, s. r. o., nabízí k prodeji V·EOBECNOU ENCYKLOPEDII V OSMI SVAZCÍCH. Cena 1.995 Kã, nabídka platí do vyprodání zásob. Prodejní místo: Papírenská 63/4, 160
00 Praha 6, 1. patro, kaÏdé pondûlí od
13.00 do 17.00 hod. tel./fax: 233 322
789, 732 632 575
• Dokázal by SHERLOCK HOLMES existenci
Boha? Ano–logicky myslel a zajímala ho
pravda. A co vy? Hledáte pravdu? Pfiem˘‰líte
o Bohu? Pátráte? ¨
tel.: 776 717 893
Inzerce
metro dopisy
Pfiedplatné MHD
nakupujte vãas
Nejsem pracovnicí Dopravního podniku hl. m. Prahy, ale
musím pfiiznat, Ïe mne rozãilují kaÏdoroãní náfiky obãanÛ, ktefií lamentují nad dlouhými frontami pfii nákupu
kuponÛ a legitimací MHD.
Myslím, Ïe existuje jediné fie‰ení, které bych poradila panu Mare‰ovi a jemu podobným – nenechávat si nákup
prÛkazek a legitimací na poslední chvíli.
Hana Junkova
Podnikatelé
z venkova
Pí‰eme svÛj pfiíspûvek k dopisu o podnikatelích, ktefií jsou
z venkova a mají jen to podnikání nebo skromné Ïivobytí. Chci vyvést z omylu ná‰
vládní kabinet i s jeho vedením o zavedení minimální
danû nebo práce za 16.000 Kã
ãistého.
Pokud malý Ïivnostník
zru‰í svoji Ïivnost, která vyná‰í byÈ jen fieãených 8.000
Kã ãistého, a pÛjde do Prahy
za prací, setká se s tím, Ïe ve
svých 40 aÏ 50 letech je pro
kaÏdého starý a nepotfiebný
(nemá náleÏitý image). Na
místa za 16.000 Kã ãistého –
jak prohla‰uje pan ·pidla
v kabinetu i na vefiejnosti –
totiÏ pfiijímají pouze studenty, a my, lidé stfiedního vûku,
jsme odkázáni pouze na to,
co zbyde, co studenti nechtûjí, jako jsou manuální práce
za tutéÏ mzdu, kterou má
uchazeã jako malý Ïivnostník na vesnici.
Kromû toho, student by
mûl studovat a pracovní
agentury by nemûly zamûst-
návat pfiednostnû studenty –
vÏdyÈ ti mají úlevy ze zákona, pfiídavky a dal‰í výhody
a je‰tû k tomu znaãné pfiíjmy
za brigády.
Pane premiére, mÛÏete
mi vysvûtlit, jak mÛÏe student fiádnû studovat, kdyÏ
místo studia stráví celý mûsíc
v zamûstnání?
Marcel MojÏí‰
Honoráfie jsou
stokorunové
VáÏený pane Vymazale, chtûl
bych vám projevit uznání za
vበmistrný sloupek. PfiestoÏe nejsem pfiesnû v té spodní
hranici, o které pí‰ete (ale zase ne tak vysoko jakoÏto univerzitní docent), mohu potvrdit ze své zku‰enosti, Ïe
máte naprostou pravdu.
„Podnikám“ na vedlej‰í
pracovní pomûr, ale honoráfie jsou spí‰e stokorunové,
takÏe situace, kterou popisujete, se týká i tzv. „stfiední tfiídy“, která je ov‰em u nás díky zlodûjské politice pánû
Klausovû hluboko pod stavem v rozvojových zemích.
Pokud se skuteãnû ·pidlÛv úmysl uskuteãní, bude to
opravdu propad. MoÏná Ïe
byste mûl je‰tû pfiipomenout
HavlÛv výrok, Ïe si lidé nemusí kupovat lustr za 16.000
(nebo tak nûjak, uÏ si to pfiesnû nepamatuji). S pfiáním
mnoha dal‰ích podobných
sloupkÛ.
Pavel ·tûpánek
PraÏáci jsou
vûãné téma
JiÏ del‰í dobu sleduji obãasnou polemiku PraÏáci versus
venkované, pejskafii versus
nepejskafii atd. Jsou to téma-
ta, která by bez rivality ani
neexistovala. MÛj názor je
ten, Ïe v‰ude Ïijí lidé slu‰ní,
ménû slu‰ní, a dokonce i ti,
se kterými je souÏití témûfi
nemoÏné.
V sobotu jsem se stala náhodným svûdkem ãehosi, co
bych zafiadila do té poslední
skupiny. V Národní galerii na
Staromûstském námûstí (palác Kinských) jsem absolvovala pÛvabnou výstavu o rodinû MánesÛ. Byla jsem v pfiíjemné náladû, o kterou mne
pfiipravil jiný náv‰tûvník, který paní v ‰atnû za to, Ïe jej
velmi slu‰nû poÏádala o odloÏení ta‰ky do ‰atny, nazval
„krávou praÏskou“ a je‰tû pokraãoval v uráÏkách. Bylo mi
té paní v letech velmi líto.
Podle svého vystupování
by tento pán sám patfiil do
urãité skupiny Ïivoãi‰né fií‰e.
Neznamená to ale, Ïe Prahu
nenav‰tíví tisíce jiných náv‰tûvníkÛ z venkova, ktefií by
sami takovéto chování odsoudili. Nelze pfiece podle
jednotlivce soudit celou skupinu lidí.
V Praze jsem se narodila
a Ïiji zde jiÏ mnoho let, jsem
na své mûsto hrdá, jsem také
hrdá na to, Ïe roãnû pfiiláká
svou krásou mnoho náv‰tûvníkÛ vãetnû tûch z venkova.
Sama zase ráda jedu na venkov a vstfiebávám jiné krásy,
pfiírodu, klid a pohodu.
Je mi moc líto zbyteãných
sporÛ a rivality, a to zejména
v dobû, kdy kaÏdý má svých
problémÛ nad hlavu. Spí‰e
by bylo fajn, kdyby v‰ichni
byli trochu tolerantní vÛãi
ostatním a kdyby v‰ichni mûli vzájemnû trochu respektu.
Na závûr bych chtûla poprosit: Chovejme se ke svému prostfiedí a k lidem s re-
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
13
spektem a úctou a vûfite, Ïe
zmizí i mnoho zbyteãných
nepfiíjemností.
J. Mosetová
Je‰tû nûco
o pejscích
Souãasnou vzru‰enou debatu o pejscích, jejich majitelích, úklidu exkrementÛ
a podobných záleÏitostech
bych chtûl trochu odlehãit
svým názorem.
UÏ jste si toho také v‰imli,
jak se ãlovûk snaÏí pfiedvést
okolí, Ïe jeho pes je nejlep‰í?
Omyl, ten ãlovûk se chce
pfied ostatními pfiedvést sám!
Urãitû jste také na adresu
nûjakého psa sly‰eli – podívejte se na ten psí výraz, jen
promluvit! Staãí v‰ak, aby
pfiebûhla fenka v tu pravou
chvíli – a ve‰keré vÛdcovství
je pryã. Pes je totiÏ vÏdy pfiedstavitelem svobody skuteãné,
nevykfiiãené a nebolestínské.
S lidmi se pes nauãil Ïít
v ãasech dávno minulých,
protoÏe uÏ v pravûku se ãlovûk k pfiírodû choval nehezky
a na mamutí kosti vÏdy nûco
pro psa zbylo. Pes sám mamuta, ani ve smeãce, nepfiemohl. A tak z nezbytí vzniklo
souÏití psa a ãlovûka. Îivot je
pes, i kdyÏ ne kaÏdý je Bílý tesák, Rintintin, Lassie, Bohou‰ atd.
Alois Herodes
Tajenka: Katalánský prozaik
Pi‰te nám do Metra na adresu:
Metro, Na Florenci 19, Praha 1,
110 00. Fax 224 229 775,
e-mail [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo
upravovat oti‰tûné materiály.
Názory zde uvefiejnûné nemusí
vÏdy vyjadfiovat postoj redakce.
Inzerce
Inzerce
metro servis
14 ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
It seems to me
we can never
give up longing
and wishing while
we are alive.
There are certain
things we feel to be
beautiful and good,
and we must hunger
after them.
George Elliot
NadûÏda
”
† Pfied 130 lety se narodil
malífi a grafik Max ·vabinský. Zemfiel v roce 1962.
† Pfied 55 lety byl zavraÏdûn Ïidovskými teroristy
‰védský diplomat Folke
Bernadotte, zmocnûnec
OSN v Palestinû. Narodil se
v roce 1895.
† Pfied 15 lety byly v Soulu
zahájeny xxIV. olympijské
hry; skonãily 2. fiíjna 1988;
ãs. výprava získala osm
medailí.
† První raketoplán – nazvaný Enterprise – se pfiedstavil 17. záfií 1976. Byl to
ale jen zku‰ební stroj, který se nikdy do vesmíru nevypravil.
† Narozeniny dnes mj. slaví. automobilový závodník
Stirling Moss (1929), malífi
Michael Rittstein (1949),
slovenský reÏisér Jozef
Bednárik (1947) ãi americká zpûvaãka Anastacia
(1973).
“
Zdá se mi, Ïe se nikdy
nevzdáme tuÏeb a pfiání
,zatímco jsme naÏivu.
Existují urãité vûci, které
vnímáme jako krásné
a pfiíjemné, a musíme po
nich dychtit.
Zdroj: PowerfulQuotes.com
Vafiíme s Metrem
Paprikové karbanátky
Po
Út
St
ât
Pá
âíslo dne
35.735
REPRO METRO
Citát dne
SVÁTEK MÁ
Pikantní nákypy a smûsi
Pokrmy z uzenin
Pokrmy z mletého masa
Telecí a hovûzí
Brambory a zelenina
Pro 4 osoby:
300 g mletého hovûzího
100 g mletého vepfiového
2 brambory na loupaãku
1 cibule
1 vejce
1/8 l vody
sÛl, bílý pepfi
1 velká ãervená paprika
olej
40 g bylinkového másla
V prÛmûru na 98 procent
vyprodaly soubory Jihoãeského divadla sv˘ch 57
pfiedstavení odehran˘ch
pfied otáãiv˘m hledi‰tûm
v zahradû ãeskokrumlovského zámku. Leto‰ní Divadelní léto pfiilákalo do
âeského Krumlova celkem
35.735 divákÛ.
âas na pfiípravu: 40 minut
SAZKA
·Èastn˘ch deset: 1, 4, 13, 14, 15,
16, 19, 23, 30, 37, 39, 44, 50, 53,
57, 61, 62, 72, 73, 74.
·ance milion: 5 9 3 1 3 5.
(âTK, bez záruky)
Pfiíprava: Smícháme mleté
maso. Brambory oloupeme
a rozmaãkáme. Smícháme
s nasekanou cibulí, vejcem,
vodou a kofiením a pfiidáme
k masu. Dále pfiidáme nasekanou papriku. Vytvarujeme
karbanátky. Ustfiihneme alo-
bal odpovídající velikosti. VymaÏeme olejem, karbanátky
do fólií zabalíme a pevnû
uzavfieme. Karbanátky dáme
na plech a peãeme v pfiedehfiáté troubû 20 minut. Elektrická: 250 °C, plynová: stupeÀ 5 – 6. Balíãky otevfieme.
Zdroj âNB
praÏsk˘ podzim
–
n˘, J. Hru‰ínsk˘, M. ·plechtová ad.
– 19.30 h, Gong – Sokolovská 191
MALOSTRANSKÁ BESEDA – Reliéf a hosté – bluegrass, gospel –
20.30 h, Malostranské nám. 21
DIVADLO ABC – BEZ OB¤ADU –
J. Vilfid, J. Gitrault – situaãní komedie – úã.: K. Petrová, Z. Hru‰ka, J.
Meduna ad. – 19 h, Vodiãkova 28
RC KAIN – Coda – 21 h, Husitská 1
MOSKEVSK¯ KOMORNÍ ORCHESTR, GALINA GORâAKOVA – SOPRÁN, CONSTANTINE
ORBELIAN – DIRIGENT – program: PísÀov˘ recitál – P. I. âajkovskij, M. I. Glinka, S. Rachmaninov, A. G. Rubin‰tejn
ad. – 19.30 h, Dvofiákova síÀ
Rudolfina – Al‰ovo nábfi. 12
RESTAURACE U IN·PEKTORA –
kabaretní veãer o staré Praze
s hudbou 20. – 30. let a skupinou
·lapeto – Krakovská ul.
REPRO METRO
ROCK CAFÉ – Znouzecnost –
20.30 h, Národní 20
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ – DAL·Í
ROKY VE STEJNOU DOBU – B. Slade – úã.: V. Freimannová, Z. Îák –
19 h, Jungmannova 31
v˘stavy
DIVADLO POD PALMOVKOU –
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E – T. Williams – úã.:
V. Cibulková, A. Procházka, V.
Berdna ad. – 19 h, Zenklova 34
DIVADLO V CELETNÉ – RICHARD
III. – W. Shakespeare – úã.: J. Potmû‰il, M. Steinmasslová, B. Navrátil ad. – 19 h, Spolek Ka‰par –
Celetná 17
V DIVADLE KALICH
ZAâÍNÁ MUZIKÁL GALILEO
STROMOVKA MUSIC GARDEN –
Jirka Bíl˘ a Oskar Petr – kfiest CD –
19 h, V˘stavi‰tû Hole‰ovice
MÁZ PIVA A SPISOVATELÉ –
s Radko Pytlíkem o kulturním v˘znamu praÏsk˘ch hospod, hudební
doprovod PraÏsk˘ hradãansk˘ orchestr Josefa KocÛrka – 17 h, v˘stavní síÀ Mánes – Masarykovo
nábfi. 250
BALBÍNOVA POETICKÁ KAVÁRNA – Radim Hladík & Jaroslav Hutka – 20 h, Balbínova 6
BATALION MUSIC CLUB –
Stanley – 21 h, 28. fiíjna 3
CAFÉ & BAR RELEVÉ – Voxtory
– 21 h, Národní 25 (pasáÏ Paláce Metro)
COUNTRY CLUB RIKATÁDO –
TomበLinka & Pfiímá linka –
20 h, Pod Hájkem 1
GURU CLUB – Marek D’usil &
Xoungblood – 20 h, Rokycanova 29
JAZZ CLUB U STARÉ PANÍ –
Jan Kofiínek & Groove – 21 h,
Michalská 9
JAZZ CLUB ÎELEZNÁ – K. Garcia, L. Malina, P. Vavfiík, L. Novotn˘, J. ·tûpánek – 21 h, Îelezná 16
KC NOVODVORSKÁ – Grandis
& Vnitfiní svûtlo – gospely a spirituály – 19.30 h, Novodvorská
151
DECHOVÉ TRIO ADLER (Pfiemysl
Kubát – hoboj, Jan Pafiík – klarinet,
Martin Petrák – fagot) – program:
W. A. Mozart, M. Macourek, D. Milhaud ad. – 17 h, Bertramka – Mozartova 169
NOV¯ ZÉLAND – SEVERNÍ OSTROV – Martin Slíva – 18.30 h, KC
Zahrada – Malenická 1784
ostatní
GREGORY D’AGOSTINO (USA) –
VARHANY, JAROSLAV HALͤ –
TRUBKA – program: Varhany
a Amerika – 20 h, kostel sv. Ludmily – nám. Míru
H. JONÁ·OVÁ – SOPRÁN, M. LA·TOVKA – TRUBKA, Z. NùMEâKOVÁ – VARHANY – program: G. F.
Händel, A. Scarlatti, W. A. Mozart
ad. – 21 h, kostel sv. Franti‰ka –
KfiiÏovnické nám.
LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVU –
úvodní slovo Adolf Inneman, varhany Petr Tvrdek, umûleck˘ pfiednes
Milan Friedl – 19 h, Jindfii‰ská vûÏ
V Divadle Kalich dnes startuje svoji druhou sezonu muzikál Janka Ledeckého Galileo se stovkou repríz na kontû
a se sloganem „nejúspû‰nûj‰í muzikál roku 2003“. Opût se setkáme s Jankem Ledeck˘m, Petrem Mukem (na snímku), Filipem BlaÏkem, Ivanou Ch˘lkovou, Sabinou Laurinovou, Petrou JanÛ, Pavlem Zedníãkem, Josefem Vojtkem,
Richardem Tesafiíkem a fiadou dal‰ích populárních tváfií.
M. NOVENKO – VARHANY – program: J. S. Bach, A. Vivaldi, J. F. N.
Seger ad. – 18 h, kostel sv. Mikulá‰e – Malostranské nám.
DIVADLO NA FIDLOVAâCE – ·UMA¤ NA ST¤E·E – J. Stein,
J. Bock, S. Harnick – muzikál – úã.:
T. Töpfer, E. Balzarová ad. –
19.30 h, Kfiesomyslova 625
M. PETROVÁ – SOPRÁN, J. MAËATKOVÁ – HOUSLE, F. PETR –
VARHANY – program: J. S. Bach,
A. Vivaldi, W. A. Mozart ad. – 20 h,
kostel sv. Jiljí – Husova 8
DIVADLO NA VINOHRADECH – DÁMA OD MAXIMA – G. Feydeau –
situaãní komedie – úã.: A. Elsnerová, V. Preiss, H. Maciuchová ad. –
19 h, nám. Míru 7
SETKÁNÍ SE SOUBOREM MUSICA BOHEMICA – 19.30 h, Atrium
na ÎiÏkovû – âajkovského 12
LATERNA MAGIKA – GRAFFITI –
20 h, Národní 4
SYMFONICK¯ ORCHESTR CZECH
COLLEGIUM, âESK¯ SMÍ·EN¯
SBOR, SÓLISTÉ: MICHYIO KEIKO,
JANA S¯KOROVÁ, TOMÁ· âERN¯, L. HYNEK-KRÄMER – program: W. A. Mozart – Requiem –
20 h, Smetanova síÀ Obecního
domu – nám. Republiky 5
divadla
KD OPATOV – Original Indigo –
host: Jitka Vrbová – dixieland –
20 h, Opatovská 1754
âINOHERNÍ KLUB – OSI¤EL¯ ZÁPAD – M. McDonagh – úã.: J. Dulava, M. Taclík, M. Pavlata ad. –
19.30 h, Ve Smeãkách 26
KLUB MLEJN – Jaroslav Samson Lenk – 20 h, Kováfiova
1615/4
DIVADELNÍ SPOLEâNOST J. HRU·ÍNSKÉHO – MÒJ BOJ – G. Tabori –
tragikomická fra‰ka – úã.: J. Novot-
NÁRODNÍ DIVADLO – CYRANO
Z BERGERACU – E. Rostand –
úã.: D. Prachafi, S. Ra‰ilov, B. Rösner ad. – 19 h, Národní 2
OD ÚPATÍ PET¤ÍNA K VLTAVù – vycházka – Milada Racková – sraz
v 16 h na nám. Kinsk˘ch u fontány
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA
Inzerce
STÁTNÍ OPERA – DON JUAN/GOLEM – Ch. W. Gluck, Z. MatûjÛ –
balet – 19 h, Wilsonova 4
·VANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVù – TARTUFFE – Moliére –
komedie – úã.: K. Halbich, N. Diví‰ková, I. ¤ezáã ad. – 19 h, ·tefánikova 57
Inzerce
AKROPOLIS – Southpaw + Roe-Der – 19.30 h, Kubelíkova 27
POHLEDY DO ·LECHTICK¯CH INTERIÉRÒ 19. STOLETÍ – do 23. 11.,
kromû po 10–18 h, Stfiedoãeské
muzeum v Roztokách u Prahy
FLORIADE 2002, ZAHRADNICTVÍ
V HOLANDSKU – Miroslava Jandovská – 17 h, Národní zemûdûlské muzeum – Kostelní 44
váÏná hudba
A. M. VIKADLO – Igor ·ebo –
recitál slovenského ‰ansoniéra
– 19.30 h, Vinohradská 69
OTA JANEâEK – V·E POâÍNÁ VAJÍâKEM – retrospektivní v˘stava
ze 40. – 80. let – do 8. 11., Nákupní galerie Atrium – Karlovo
nám. 10
besedy
U MALÉHO GLENA – Rene Trossman Band – âR/USA – 21 h, Karmelitská 21
VAGON – Krausberry – 20.30 h,
Národní 25 (pasáÏ Paláce Metro)
kluby
MARCELO BRODSKY – DOBRÁ
PAMùË – do 12. 10., PraÏsk˘ dÛm
fotografie – Václavské nám. 31
âESKÉ DùDICTVÍ UNESCO – fotografie – do 28. 9., po–pá 9–17,
so+ne 10–17 h, v˘stavní prostory
Fr. Kafky – nám. Fr. Kafky 5
UNGELT JAZZ’N’BLUES CLUB
– Charlie’s Blood Group – 21 h,
T˘n 2 (vchod z T˘nské uliãky)
Sopranistka Galina Gorãakova
IVAN KROUPA – REALIZACE
A PROJEKTY 1988 – 2002 – do
19. 10., kromû po 10–18 h, Galerie J. Fragnera – Betlémské nám. 5a
ALENA LAUFROVÁ – V¯STAVA
PRO AUDABIAC – obrazy – do
31. 10., po–pá 8–18 h, Mal˘ ·panûlsk˘ sál – ·panûlská 10
RICHARD KOCOUREK
KLUB N11 – Astrometro
21.30 h, Národní 11
servis
metro televize
SERIÁL
TV STANICE
PUBLICISTIKA
17.00
TELEVIZE NA ST¤EDU
19.00
20.00
21.00
17.05 Chcete mû?
17.20 AZ – kviz
17.45 Pfiedpovûì poãasí
17.50 Veãerníky
18.10 Rubínová pohádka
- pohádka âR 1986
18.45 Náv‰tûva v zoo
19.00
19.15
19.35
19.45
17.00 Rio Tinto – Mars
na zemi - dokument ·p. –
pomÛÏe neobvyklá fiíãní krajina
odhalit záhadu Rudé planety?
17.50 Putování s pravûk˘mi
zvífiaty (4/6)
18.25 âerné ovce
19.00 Události v ekonomice
19.10 Zprávy ve znakové fieãi
19.15 HC Dukla Praha – ·KP
Bratislava - zkrácen˘ záznam
utkání házenkáfiské Interligy
17.30 Jake a TlusÈoch (13)
- krimiseriál USA 1987
18.25 M.A.S.H. (212)
- komediální seriál USA
1972-83
18.55 Pálí vám to?
19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Poãasí
17.05 Vá‰niv˘ polibek (22)
- telenovela Mex. 2000
17.55 Sauna - MÛj Ïivot
je sam˘ problém – myslela
jsem na nejhor‰í...
18.45 Prima televize
18.50 Minuty regionu
18.55 Poãasí
19.00 Zpravodajsk˘ deník
19.15 MÀam aneb Prima
vafieãka
19.45 Bugs Bunny a pfiátelé
(10) - animovan˘ seriál USA
17.00
17.05
18.00
18.25
PraÏské minuty
Hfií‰ná láska (46)
PraÏsk˘ deník
Manuela
19.10 Seinfeld VII
19.45 PraÏsk˘ deník
20.00 Andromeda (6) - sci-fi
seriál USA 2000-2003
20.55 PobfieÏní hlídka VI (18)
- seriál USA 1989-2001
17.40
18.00
18.15
18.45
Sport revue
Rush
Motortip (35)
Sport plus
19.30 Sportovní expres
19.40 3x s... - Lionel Richie
19.55 Teleshop
20.00 Evropská fotbalová show 21.00 Premier League:
(89) - fotbalov˘ magazín
Birmingham – Fulham
- záznam 5. kola nejvy‰‰í
anglické fotbalové ligy
Veãerníãek
Události
Události v kultufie
Branky, body, vtefiiny
16.55 Baby - drama USA 2000, r. R. A. Ackerman,
hr. F. Fawcettová, K. Carradine
18.30 VzhÛru nohama - krimikomedie USA 2001, r. M. Waters,
hr. M. Potterová, F. Prinze
ZÁBAVA
20.00 Banánové rybiãky
- H. Pawlowská a její hosté
M. Absolonová a J. Kantorek
o tom, „jak si uÏít romány“
20.40 Pfiedãasná úmrtí - Poslední
gróf – osudy reÏiséra J. Roháãe,
klasika televizní zábavy
21.40 Na stopû
22.00
22.05 Osudové okamÏiky
22.25 Události, komentáfie
22.55 Branky, body, vtefiiny
20.00 Trojlístek z Tibetu - dok. o nejvût‰í expedici ãesk˘ch
horolezcÛ v Himálaji – její ãlenové se v kvûtnu pokusili o v˘stup
na tfii osmitisícové vrcholy
20.25 Studio fotbal: Arsenal Lond˘n – Inter Milán - pfiím˘ pfienos
utkání skupiny B Ligy mistrÛ.
20.00 Natoãto! - smûjeme se
s P. Rychl˘m a domácím videem
20.35 Dvojí obvinûní - film USA
1999 – ani to, Ïe má Elizabeth
v patách policii a hlavnû kurátora,
ji nedonutí pfiestat pátrat
po synovi a manÏelovi,
kterého údajnû zavraÏdila
22.35 Obãanské judo
19.55 CoÏ takhle dát si ‰penát - filmová komedie âR 1977
– ‰penát v kombinaci s ozáfiením zázraãn˘mi paprsky dokáÏe
opravdové divy
21.45 Îena zákona III (1/8) - TûÏké tonáÏe – krimiseriál Fr. 2000
– praporãice Isabelle Florentová vy‰etfiuje pfiípad vykrádání
kamionÛ
21.45 PraÏsk˘ deník
20.00 Hedwig and The Angry Inch - hudební
film USA 2001, r. J. C. Mitchell, J. C. Mitchell,
A. Martinová, M. Pitt
21.35 Jak se toãil Rok ìábla - dokument
SPORT
22.00 Pivní bratfii - komedie
USA 1998, r. D. Zucker,
hr. T. Parker, M. Stone
15
DùTI
23.00...
23.05
23.55
00.30
01.05
02.20
03.00
03.25
03.40
Nemocnice Presidio (3/14)
Média
Country Express Praha – Nashville
Toulavá kamera
Svût motorÛ
Golf 2003
Kalendárium
Notes
23.40 Dianne Reeves - záznam z Mezinárodního
jazzového festivalu v Montrealu
00.40 Svût oãima Hanzelky a Zikmunda (11/13)
01.05 Jazz
02.10 Je‰tû jsem tady – F. Zahrádka
02.45 Události, komentáfie
03.15 Josef Sudek,ãb.
03.30 âerná, bílá
23.10
00.15
02.25
02.55
03.45
04.10
05.00
Nejslab‰í! Máte padáka!
Prázdninov˘ románek - film N 2001
Obãanské judo
TELE TELE
Pálí vám to?
Doktor z hor IV (5)
Teletubbies (13)
23.45 Aplaus! - zábavná soutûÏ, ve které
P. Zedníãek hledá budoucí moderátorské
hvûzdy
00.40 Svût 2003 - pofiad zahraniãních
reportáÏí
01.15 Sauna
23.40 Motoristická dopravní revue
23.55 Teleshopping
22.50 Magazín Premier
23.50 Motortip (35) - zajímavosti ze svûta
League - sestfiih utkání 5. kola motorismu
nejvy‰‰í anglické fotbalové ligy 00.10 Teleshop
00.15 Sportovní expres
22.00 Taková zvlá‰tní rodinka
- komedie USA 2001,
r. W. Anderson, hr. G. Hackman,
A. Hustonová
23.45 Rok ìábla - komedie âR 2002,
r. P. Zelenka, hr. J. Nohavica, K. Plíhal
01.15 Lovci mozkÛ - napínav˘ film USA 1998,
r. A. Ferrara, hr. Ch. Walken, W. Dafoe
19.20 Blázinec pondûlní noci - drama USA 2002,
17.10 Final Fantasy: Esence
r. E. R. Dickerson, hr. J. Turturro, J. Heard
Ïivota - kresl. film Jap. 2001
18.55 Cinema, Cinema, Cinema
21.00 Troseãník - dobr. film USA 2000, r. R. Zemeckis,
hr. T. Hanks, H. Huntová
15.45 Svatba za v‰echny peníze 19.15 McLeodovy dcery II (28) 20.00 Právo a pofiádek II:
Mylná pfiedstava (6) - epizoda
17.30 KaÀon divok˘ch koãek - - seriál Austr. 2001
z krimiseriálu USA 1991
rodinné drama Kan./USA 1998
00.30 TûÏké ãasy - krimi USA 1998
21.00 Krvav˘ verdikt - drama 22.45 Souzeni vlastní krví USA 2002, r. S. Williams,
Ïivotopisné drama Kan. 2001, 02.15 Krvav˘ verdikt - drama USA 2002
04.15 Souzeni vlastní krví
hr. W. Crewsonová, Z. T. Bryan hr. S. Doyle, W. Crewsonová
19.00 Televizní noviny
19.30 Roseanne VI (4)
20.00 Neodolatelná - romant. komedie USA/N 1999,
hr. S. M. Gellarová, S. P. Flaner
00.30 Nová Zemû (20)
22.00 Palba
01.15 Extra zprávy (6)
22.50 Mlad˘ Casanova (2) milostn˘ pfiíbûh It./Fr./N 2002 03.30 Televizní noviny
Inzerce
17.00 Cesty lásky
18.40 Markízáãek
18.50 Poãasí
23.20 ·ílená/krásn˘ - romantické drama
USA 2001
00.55 Utrpení Ïenatého muÏe: Smetánka
TV TIPY
CoÏ takhle dát si
‰penát
Docent Mlejnek, pracovník
výzkumného ústavu, zkonstruoval pfievratný vynález.
Pfiístroj k regeneraci dojnic.
Mlejnek s majitelem kosmetického salonu Netu‰ilem
mají svÛj plán na vyuÏití tohoto pfiístroje. V Netu‰ilovû
salonu je nainstalována pfiesná kopie pfiístroje. Tam bude
pan vedoucí, samozfiejmû za
valuty, vracet ztracené mládí
bohatým zahraniãním turistkám. Nový vynález má v‰ak
jeden háãek. JestliÏe ozáfiený
objekt poÏije v kritické dobû
‰penát, dochází k nepfiedvídatelným komplikacím.
V komedii Václava Vorlíãka
z roku 1977 uvidíte Vladimíra Men‰íka, Jifiího Sováka,
Ivu JanÏurovou, Franti‰ka
Filipovského a dal‰í.
Prima, 19.55
Banánové rybiãky
Monika Absolonová Ïije v Praze a je to zpûvaãka a hvûzda
muzikálu Kleopatra. Pavel
Kantorek Ïije od konce 60. let
minulého století v Kanadû,
kde pfiedná‰í na vysoké ‰kole,
a hlavnû je jednou z Ïijících
legend na‰eho kresleného humoru. Jeho „zvífiecí vtipy“, tak
podobné Ezopovým bajkám,
jsou neodmyslitelným atributem tûch nejvýznamnûj‰ích
periodik „praÏského jara“. Tolik ta nejobecnûj‰í charakteristika obou hostÛ 182. vydání
Inzerce
pravidelné televizní talk-show
spisovatelky a moderátorky
Haliny Pawlowské Banánové
rybiãky.
âT 1, 20.00
T¤I ODPOVùDI
Mûla by se policistÛm vrátit moÏnost
odebrat na místû fiidiãský prÛkaz?
Kamil
Miketa,
33 let,
fieditel tiskové agentury:
– V závaÏných pfiípadech urãitû ano.
Jan Jelínek, 49 let,
podnikatel:
– Stoproc e n t n û
ano. Tak by
tfieba opilý fiidiã nemohl pokraãovat v jízdû.
Karolína
Rutová,
38 let, na
matefiské
dovolené:
– Nevím,
nûjak jsem
nad tím nepfiemý‰lela.
Nezávisl˘ deník. Vydává METRO âeská republika, a. s. Adresa Na Florenci 19, 110 00 Praha 1. Tel. redakce 221 732 030. Fax redakce 224 229 775.
E-mail redakce [email protected] Tel. inzerce 221 732 121. Fax inzerce 224 215 228. E-mail inzerce [email protected] Tel. distribuce 221 732 143.
·éfredaktor Václav Bendl. Tisk Moravská Typografie, a. s. Povoleno MK âR 7684. ISSN 1211 – 7811. Náklad ovûfiuje ABC âR, Na Pofiíãí 30, P1.
Inzerce
FILM
ST¤EDA 17. ZÁ¤Í 2003
Inzerce

Podobné dokumenty

jizda 4 - HC Sparta Praha

jizda 4 - HC Sparta Praha Měl jsem docela štěstí. V Rangers byl tehdy Petr Nedvěd, který mi pomáhal a řekl trenérovi, že by chtěl hrát se mnou, že by nám to mohlo šlapat. Takže jsem byl na farmě jen týden, pak jsem se vráti...

Více

ZDE. - Orbipontes

ZDE. - Orbipontes Americká kontrašpionáž si vymyslí neexistujícího agenta. Tajné služby si tohoto agenta ztotožní s reklamním odborníkem Rogerem Thornhillem (Cary Grant), který se tak jako volavka dostane do neproni...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha nejen smûrem k ãlenÛm FanClubu, ale i k ostatním pfiíznivcÛm hokejové Sparty a dÛkaz, Ïe pfiíznivci Sparty nejsou jejímu vedení lhostejní. Byl jsem velmi mile pfiekvapen, kdyÏ mi byl panem Viliamem Si...

Více

duben

duben Mezi rozhodující a spoleãnû platná kriteria patfií pfiedev‰ím: jak daná organizace (spolek) hospodafiila a doloÏila vyuÏití poskytnut˘ch penûz, prospû‰nost a pfiínos pro mûsto, návrh na vyuÏití, zda or...

Více

Tomík duben 2014 - Asociace TOM – Pro členy

Tomík duben 2014 - Asociace TOM – Pro členy vitalitou (ročník 1929 – považte!), obdaroval nás skvostnými přírůstky soviček do sbírky a v přátelském hovoru o oddílových strastech i radostech s námi pobyl asi hodinu a půl. Když jsme se loučili...

Více

Kurz pro práci s pásovým vytahovačem

Kurz pro práci s pásovým vytahovačem Ruční nářadí – nářadí používané při práci – sekery, obracáky, klíny, měřicí pomůcky apod. Zaměstnavatel stanoví – pracovní postupy a organizuje práci v lese s ohledem na vykonávanou činnost, techno...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha generální manažer Calgary Flames Cliff Fletcher, aby na úřadech vyjednal Hrdinův přesun do svého týmu, který ho čtyři roky předtím draftoval. Normalizační protokoly však byly neoblomné. Jenže Hrdin...

Více

Plný text ke stažení - Cizinci v České republice

Plný text ke stažení - Cizinci v České republice jednotlivá opatfiení vybudována. Dal‰ím, pomocn˘m hlediskem pak byla pfiíbuznost právního prostfiedí dané zemû s právním systémem v âeské republice. Ideovû jsme vycházeli z pfiístupÛ formulovan˘ch v do...

Více