Magmatismus a vulkanismus

Komentáře

Transkript

Magmatismus a vulkanismus
Magmatismus a vulkanismus
Magma
silikátová tavenina z astenosféry –
na povrchu se označuje láva
podle místa tuhnutí
hlubinná a podpovrchová tělesa
výlevné a žilné horniny
Hlubinná a podpovrchová tělesa
batolit
peň
pravá žíla
lakolit
ložní žíla sopouch
sopečný kužel odžilky
puklinová erupce
lávové příkrovy
lávové proudy
Sopečné erupce
Puklinové výlevy:
vznik čedičových plošin – lávových tzv.
trappů (trappové výlevy), až statisíce km2
např. Dekkánská plošina v Indii
Centrální výlevy:
typické sopky
tj. sopouch, kráter, parazitické krátery
Centrální výlevy
Lávové kužely
Štítové sopky
Dómové sopky
Popelové kužely
Složené sopky
(stratovulkány)
Typy láv
Lávy bazické – čedičové
teploty 900-1100°C
tekuté lávové proudy, až 60km/hod
Lávy kyselé – ryolitové
teploty 900-1100°C
viskózní, často vytváří žhavá mračna
Bazické lávy - čedičové
• velmi tekuté (nízká viskozita)
• lávové proudy, lávové fontány (1200°C) tzv.
aa-láva (struskovitá) a pahoeoe-láva
(provazová)
Bazické lávy - čedičové
• lávové fontány
• ve vodě: polštářové lávy
Kyselé lávy - ryolitové
•
•
•
•
•
špatně tekuté (vysoké viskozita)
vznik tefry - popel a struska (lapilli)
(může být i jedovatá)
vznik žhavých mračen
vznik dómů
Zvláštní lávy
• nízké teploty
natrokarbonatitové lávy
• jen 530°C
• sopka Ol Dolnyo Lengai
• (Tanzanie)
2300 m n.m.
Sopečné erupce
Vliv plynů – způsobují erupci
při poklesu tlaku – uvolnění plynu v
magmatu
Typy erupcí
Významné erupce - Vesuv
79 n.l.
zánik Pompejí
a
Herculanea
Významné erupce – Théra,
Santorin
1500 př.n.l
zánik Minojské
kultury na Krétě
tsunami až 100 m
Významné erupce - Krakatoa
1883
popel do 30 km
300 m hlukoká kaldera
Významné erupce – St. Helens
22. 7. 1980
zpustošen okruh 20 km
lahary a bahnotoky
100 km – poškození aut
snížení o 450 m
50 obětí
Doprovodné jevy vulkanismu
lahary
bahnotoky
freatické exploze – vznik maarů
žhavá mračna – Mont Pelée
ignimbrity
Vznik kaldery a kráterová jezera
Postvulkanické jevy
fumaroly
solfatary
mofety
bahenní sopky
gejzíry
Sopky v Evropě
Itálie – Etna, Vesuv, Stromboli, Volcano Liparské ostrovy
Island – Hekla, Surtsey
Řecko - Santorin
Sopky ve světě
Indonésie Filipíny Japonsko – Fudži
Rusko – Kamčatka
sz. USA - Yellowstone
Aljaška – Katmai
Nový Zéland
Havajské ostravy – Mauna Loa, Kilauela
Malé Antily – Mt. Pelée, La Soufriére
Afrika - Kilimadžaro
Sopky v České republice
České Středohoří - svrchní křída a terciér
Doupovské hory - terciér
Chebsko:
– Komorní Hůrka, Železná hůrka - pleistocénní
Jeseníky a Broumonsko:
– Uhlířský vrch, Venušina sopka
Vznik zemětřesení
tektonická – seismická - nejčastější
vulkanická
závalová
Seismické příčiny
– teorie
elastického
vyrovnávání
Projevy zemětřesení
epicentrum – místo prvního projevu zemětřesení na
zemském povrchu
hypocentrum – místo vzniku zemětřesení v hloubce
izoseisty – spojnice míst se stejnou intenzitou
zemětřesení
vznik vln: P-vlny, S – vlny, Lovovy vlny, Raileighovy
vlny
Rozšíření ohnisek
leží při okraji litosérických desek
středooceánské hřbety
subdukční zóny a ostrovní oblouky
mladá pásemná pohoří
Rozšíření ohnisek
mělká
- rifty:
souvisí s průnikem magmatu v riftových oblastech,
většinou oceánské dno
mělká až hluboká
– subdukční zóny:
souvisí s napětím při subdukci litosférických desek a
s vulkanickou aktivitou ostrovních oblouků a aktivních
okrajů kontinentů
Zjištění epicentra
vzdálenost zemětřesení: lze odvodit z rozdílu rychlostí
primárních a sekundárních vln
průsečík kružnic odpovídajících vzdálenosti na zemském
povrchu ze tří seismických stanic určí místo epicentra
podobně lze určit hypocentrum
Tsunami
epicentrum – je-li na mořském dně
vznik vlny s velmi dlouhou vlnovou délkou o malé
výšce
v mělkých vodách – zkrácení vlnové délky a zvýšení
vlny – až desítky metrů výška
šíří se velkou rychlostí
ničivé účinky: Japonsko, Aljaška, Kamčatka, Aleuty,
Kurily, Indonésie, Chile
Intenzita zemětřesení
seismometry – měří relativní pohyb zemského
povrchu pod setrvačným tělesem
Mercalliho stupnice – zastaralá, podle projevů na
stavbách
Richterova stupnice (M) - objektivní
- jednotka magnitudo
6 M a více – velmi silné zemětřesení
Zemětřesení v České republice
ČR - seismicky stabilní území
seismicky aktivní oblasti v ČR:
Chebsko
jižní Čechy
jižní Morava
Slezko
15. 9. 1560
14. 1. 1810 (Praha)
1903 - Kraslicko

Podobné dokumenty

Pojmový

Pojmový jehličnatý, tajga

Více

KATASTROFY V GIS

KATASTROFY V GIS • Vláda na obnovu po katastrofě vynakládá velké množství peněz, ale ne vždy je zcela zřejmé kdo má na pomoc nárok a kdo ne → GIS může pomoct při zjišťování rozsahu škod a při následném rozdělování ...

Více

Desková tektonika: hroutící se názor

Desková tektonika: hroutící se názor jejichž povaha, velikost a vlastnosti se liší" (Chekunov, Gordienko a Guterman 1990, s. 404). Kůra a svrchní plášť jsou rozčleněny zlomy do mozaiky samostatných, postrkujících se bloků různých tvar...

Více

Environmentální geologie - EnviMod

Environmentální geologie - EnviMod vzájemné interakci člověk a planeta Země jde o procesy, které dopadají na člověka rychle a často katastrofálně. Pro pochopení environmentální geologie je potřeba i základní znalost geomorfologie, k...

Více

Omyly v dejinach zeme

Omyly v dejinach zeme evidentní vynález epoch dějin Země, hlavně zavedení dob ledových, nic takového jako Velikovského nebo Tollmannovy impaktní procesy (v estetice se o nich diskutuje jako o teorii náhlého) nepřipouští...

Více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2012 nosti. Služby jsou poskytovány krátko- skupinu (do 15 členů) tematicky, či obdobě či dlouhodobě, v prostorách organi- sahově zaměřenou na rodičovství a prozace nebo v přirozeném prostředí rodiny. b...

Více

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti 5 ÚLOHY Z OBLASTI FYZIKA A TECHNIKA ......................................................................................... 93 Jízda vlakem Pendolino ................................................

Více

tsunami 4.indd

tsunami 4.indd V posledním desetiletí se v hurikánovém světě dějí tři znepokojivé věci: 1. Počet a velikost karibských hurikánů se systematicky sleduje od roku 1975; v posledním desetiletí je těch skutečně velkýc...

Více