87 TOP GEO GROUP CZ SPOL.S.R.O.

Transkript

87 TOP GEO GROUP CZ SPOL.S.R.O.
3. SJEZD ýESKÉ GEOLOGICKÉ SPOLEýNOSTI, VOLARY 19.–22. ZÁěÍ 2007
TOP GEO GROUP CZ SPOL.S.R.O.
P. Zajíþek a V. KofroĖ
TOP GEO Group CZ spol.s.r.o.,Objekt Astra, PlzeĖská 2621, 700 30 Ostrava-ZábĜeh,
[email protected]
TOP GEO Group CZ, již tradiþní sponzor ýeské geologické spoleþnosti, se na 3. sjezdu prezentuje
stánkem s rozsáhlou nabídkou geologického náĜadí, pĜístrojĤ a geo-pĜíslušenství. Spoleþnost je
výhradním zástupcem firmy Krantz pro ýeskou a Slovenskou Republiku, distributorem firem Estwing
(geologická kladiva), Kern (váhy), Diamond Pacific (brusné stroje), Imahashi (ultrazvukové vrtaþky) a
Ĝady dalších.
Spoleþnost TOP GEO Group CZ diversifikovala svoji þinnost do tĜí základních divizí:
- divize prodeje minerálĤ, zkamenČlin, hornin a drahých kamenĤ, vzdČlávacích sbírek a to jak
pro instituce a školy, tak i pro sbČratele. V rámci této divize nabízí také rozsáhlé spektrum
šperkĤ a výrobkĤ z drahých kamenĤ a doplĖky pro klenotníky.
- divize prodeje geologického a gemologického pĜíslušenství, zaĜízení pro preparátory a výbavy
brusíren,
- divize geologických a ekologických služeb, která se soustĜećuje na realizaci inženýrskogeologických, hydrogeologických a ložiskových prĤzkumĤ, na problematiku posuzování vlivĤ
staveb na životní prostĜedí, realizaci ekologických auditĤ, sanaþních prací, poradenství
v odpadovém hospodáĜství, zpracováním rizikových analýz a zajišĢování starých dĤlních dČl.
Široké spektrum nabídky spoleþnosti nalezne zájemce na webových stránkách: www. topgeo-group.cz
87