zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
e{E&TsK'Ý UaAř
{}BtlryB $TorynnNi
LanrŠnn*UN
- VnitiíliýIřstei,5$] l{: Í.',an3krrr*n
nám' J.L,1'lVíarkfr
*,p' l?' Í'an$krttun
l*g. llona B[ař'k*vá
Č.;"lrt t:l'r ó937l2tl|01$t113
4{5 3Íl5??2
iip.rn.:Sfr14!?t)/?0Iil,$
l?ax:
4*5 SttS2{4
E-mail:
lllrna.blaxkor:nti*inrul*nskr*un,*;
Ptrčxt}istťl
t|*|.;.nm.: 3
V l."anskrtrunč
rÍne17.í]3"3$
}{}
l}ačetlists př{lch:
{}
spisltqÍe*a.h:
3:$"}
Ádres.x
V;""řiarlje;
.l'elefun:
l{*b5llrpráv*{ln*ci dnc l
vn*.EJl!{ÁY.Ytr*I"Á
Šxx
Ř0řls#I}Í{tJTi
Unnn'tmiffi)Afi$IlNUTi
Výrohor.* $.áxt:
jako st*v*bní
Mčst*kýťlřnd}*an*kr*ull'
{}rib*r'gtnveb*í
prN||e.'
ťrřaťl.
úíutlpřislušrrý
$ l3 *dxt"l pixrm'g}
;o;ikona
p|ánr:r..ánÍ
ř. 1&3120ť]6
slr.. rr ůu.srnlrínr
v* m*ni p*;dčjŠírh
fií.du{xtirr'*b*í:d*nn)"
a st;tvelrnfm
př*ďpisů{drile.ien''sx*v*ht:i
r:iktrn,,ja r*leol i l rrelst.l pism.b) z*kcl**č'^50{}.i?t}CI.!
Sb,, správnířád {cÍá|*'
jen xp.r&vnlfátl}. r.étecprrtitn
říx*nípo**trdllpurll* $84 až 9l star:cbníhtl
aiikonll Ž;lcJr:st
ei1.ydání
',ů;smnir*zhtrdnutio'}.
rozh*slltt*tí
rr umi*l.čni
slavby n*furxatíxenia * znrsn*vlyužitiúz.*nlí
{drlígjtn
ptrdal
kíera*rln*ŮŽ.0?.2{}l*
$*m*ryu xt.uďár*ky,
.{trrctánka
tť:otlss*sto, 'A^nenská
{t, 5s3 (}l Lanskrox*l
a rr*záhxadelnhatr:poloueenÍ:
tda|ej*n,t*odr*Íel,'}.
I
pndle $ ?B u $? slay*bnilr*mik*naa $ 9 vyhl*Bkyč.5*3l3(}*sŠ{r'"
Yyt{r*vt|
* pr:drobrrější
úpravĚ
veřr:'illrrprávní
ťlr"erltní|r*
řírx*rí"
snrIouvyn itr'em*ih**pnfťení
ť r r . * r n n ir * * h r t l n t l 1 í
n unrigtěrlí 'ctnvbr:
objehf Frsr'ísnest&rláí*k"Y
x příst*vh'oukrrytÉ
kn|nná*yt are*ÍrrBgnxlya u rtudÁ*ky, Án*nxká
$tutlfrmk*č"p.4I yč*tněNátky pr* p{šíx ep*l'xěnýehpl**hl n$ ílsx,€ffi(í*hxt. p. 6I * pnnc-č-4{l{il3
Y k$ f*tsÍťá
*ťtí*l
ťrr*Ir*
ÍÁn *ntk*l$tudá rhr*"
n'*tevbn"
{drtlej*r*
)a dá|*
II. 1iy**tr*p*d}e$ ** * ý? st*velrního
ťipratd
$b.. o p*dr*bnč,}sí
xáli*n$a $ t0 vytlláškyč.5*312t}0s
úxe**etílt*
ř{xerri.v*řejnapntr*í xmil ouvy a ťrz*rnn
ih* {rpalř*ní
tixgnrn{ r*ehndnuťí
rr znrsní vl"t*řiti
ůnemí:
t*rénnÍúpr*vy a xr*srla 11$glylgtlrytilvctlnáh* tokl y ar*6lu il}*m*l*au *tn*ánky' Ár**n*l*á
*t.č.{it}a x{"č'ót s .rá p$á.tilltíehparc' č.*i}*12'3s1/2 * 5$11l
$tr*rllinkgč'p'.{l' ns p*r"emr:ll:h
ť ktt{á$tťÉl&ínr
ůetnr{Án*nsk* sfttdf,nkx.
ť"i. ]l'lt.|l,Áť:9}?...?{1
t {J
s l L .2
ItrI' l{(*n*y|ptldr*í*kypra utr:i*tční
a pr*j*ktnvofi|}řípťavu
sÍavbya Í*rénní*h
úp*ar.l
Í. stav!:ahuderrrrristěna
poz-emcích
jnk jl:
na výŠtur,edcných
v katastrťri*Íni
ťtzenií
Antrrská$lrrdÉnka.
xa'k*xl*n*na přip*jenórn*itultční*t
výkreseV nlěřitkil i : 3ilfi. kdc je urrnístěni
stavbyrrkÓtrrvánoa
kt*ly 'ie součástipr*j*kt*vóe!*kuntcn'tac*
pro vydáníťr:lernního
rr.lrJxrdnutí'
:' Technickén objernirveře*eni*l*vlryburlrlnevrŽ*n*v iloul'adus př*.rlln**nnu
prr:r
q.d{xi
elr:kunr*nxací
úxe*:nitrrr
kterou r,3.;rratoval
mEl'**tittrtÍi,
porl ť'z;tk.CIg"{}3'i}:
lng. arch' il. skála' z.trrlpovr}tlny.
preijektl*nt
lng' arch,'l. ljkáln.l'|i"D."au{rrri;nvaný
nrr:hitekt"
é]KÁé]1l?l"
:'
Ljnríslčni
a roetiahrra,r.rlttlv*n.ú
emůn"v
p*rrttrkůbu<Íe
v'vužitíťtzr:rni
v sttul*dus* eťlkr**nr
ll ť4rrav-y
v *vůř*n*m
v,Ýkrr:lir:
sil*ačr:ím
v r"ličř.
pro úzcrlníříz*ni.
1;3(}i}
prrri*$rt*,rÉ
a <ll*uvůř*né
do}ixmeutil*t
kternt vyprtm*v*lptxl č..rxk'037.}|1{}slng' Jakl*bek, r-ci|povětlný
projr:kl;rnt
lng' *rch' '}' Skál;r.
Ph.D..autnriz*voný
architckt.
ťK^ 0l l:l.
4. Na pť*dmůÍnd
t*r*nrríŮpr*vy,*prlčívajitiv psfi!/sl$é'nvyl.*vná*ípřÍxtuptrvet
ill*sc huc|*upttlved*n-1
knml.lxikacena étr*l.*ň
abj*litnr
a ve ent*ns{rarykory"txvcxlníh*Ť*rku.
Ce1kavár!étkan*ve
nťóxll1sflČ
vy*tv*ř*ndho
vtrdn,íhr:
ttlku irurJ*?s trt n hurl*prn'*crlena
krr.rffile jeer f' km} Ů,l5t tlrl
ori iíČnitrr*
ř. krn t}-228. Při uprově k*r1t;llru<t*
r..lrcrni Částí
prsb.
i$x{unt ř' kln. *"32Bvybudrrvámh.*{*n*vý
ptxt r*tr* brrde sl*|uettriitnn{'*p*v*t*narčžkýlr.:
zlllrrrz*ltt.?ril*.ř' krll t}"l 74 hrr**
k*nrerrltý.nr
vyl:*d*vána*r}ralln* zielkn.nby n*il**}tá.ix|g
r*zlivl rlr:*r*i1.|rl
k n*řádl':ll*irrttl
r'iixtilvlry.
5" fibj*.ktplem***strudánky* t*lk*vý*1ttxen.rer**h
7,15 m x ?,JJ m se sed}tlvlrn*lřtchou, v!'ška
hřeb*rt*$,lil *r. tlud* umíst*xnud ntsta"i!*imprxln:rlni.ill]
Vť r'zdii}eno*ti{),5{}m fiihnrrípodn{r*h
*hickt*}"rřSp" }ls hrgnlci (}ilr*vý*hrlel*i
poz*rrrk*pilrc"č'8fi0 r. k"ťr.,{n,*rrshs
n*}r*b,}*krali
stuctrlin|.ia"
Knl*nád*o eelkovýchrontsrr**nt
}5.&* {rc*p't{.?s rn) x 5.l5 lrr (v.iířníčásti}-resp' l'Ť5 *r
(l, s*txmí části'}btídq:ua$lr***fies*.lll*l'rt**l{ťs'*}írl;.tt,
t''llikg }"lř*'l.'lqt*
4..t5 nr" n bu<j*R*Vó'7'$\ťá1
tli*
nbjel*tpi:s]lx*[l*
$tlxlálxkyv* vsl*pni č*xlinh.}e'k{.ll.
j*ktl n:rlno|itická
{. Lrlvk* pr* p&s}* *e|k*v,lichr$xtněre*í't
3,15 m x #-$#a}as '{.{"
*"{? rn. ;:r:rrv*i:ltná
ř*lcxtrheÍ*lrrrrél
r:lesk*ul*řená n* xákladtr{"*:hb*{
p*tEili*íl'bud* unristčn*na<Jv*<lr:ínl
lrolnnúdy* brrrlcnav*x*\t;!ll
pfit}l}ťnť
{okgrrrv í}ftt$t$ru
pj*a:*ts
*hj*kll^l
a k*l*nlidy'
le**p*l.x*rt*.
T. i{pr:+nčnd
pl**hy *bj*k*utr!ťaffiťtl$
p*žlrd*viini:
i k*t**ádybud.ů$
prr*\reďs*ix k;l*r**tré
iflx}bt...}rrk.}t
r' Nlit'lliŤléttt
ix}l'nr. p*rrr;itktlliipúČc,z* drlt
s{ant"lr'isku
lv]ůst,rkÉhtl
úŤtr*u
l"anŠkr*uli.
Itt.v*s.*4.č.:rri
:$.*!'es}CIpgrlř.i- : i'J[,'ll.''4
35Í{{'4l:Ů{}s
ZS ].
prn p**ia prrstii*nÚobčanrbut*E:
8" K xaji$tčill*lhslu}'n*rsti
vytt;*j{Íe
xtstattjgá*ť*l*vá*i*ultl*ikac*"ktr:rii
js*.tuitštnlr
hude v ar*áltt |)*m*vi*l't sttldfulky*.
x.it*nlí*xmrisE*mike star,{:č
upr*vtrtrrl"
Ů{*stllvt*&'
v rárl"**i
art*álutr)*m*v*t{s1irdéi}ky"
1}' Ittap*.iortl
na *|*kťr:i*k.o*
energii.ir:stríva'}
iti.
pnttrz*lttni*h
vcrlu*rí
i{i- V t*nrciprtljektrlt*pflíprarystsvby budezjištčn*
rr*sk*r$*lr
xrtdivn}i*ícl.r
*"\isx*fi**
jejieh správcribNr}*zahe;p*{:xlrx
j*ji*h **hl.:trttatcříŽ"*ní
* xttlÍuxtti.
čis*rrb*hypřipiljek
d!x p*Ťmdavků
platný*hťxN a rrrlyig$hla*Ůny
správti
inř""sítípm stavbtl$4 :l{áŤitjÍťíffii
vrlrls$ímihrtdnurrav***al3'
r*l!e
5Íl'i"
1}'
\r r;il*rrcipro}*htirvdpřipravy $lĎYby btldou rexp*kttrt$:*"t
*b*{.'}*p*dmír:ky achrnny rastlitl ti
Živ*ůiclrů
ptrdle{i 5 a rrr:h'ran}
dt"evinp*d|*$ Ť. l*.q xákrlnilr. l14l|*E3 !ib.' o irchrané;:řírndy*
krqiirry- v platrrd*tenlnl, V* snt3-nlultr|rrrtrrplll'llplťu se *tan*vu.iek ilr;lrr$nědř*l'il't ďitstr*drn
r:Í*dr*rrvi1ni
csru ptri l$ ('}:{i*'ilthnrn* slr*n'lťi'ř{)íŮ$l{ja ploch ílf.$\.tggtili]i1lři,s{av*bníc}t
I}*rll*$ T orlst. l j*nrrdřeviny chrán*n1přrriípo8l'*l;ltv{nín:
a ni**rrím
čnsti
ťin*eistech,
[nndx"emni
l,5
ptrrlkoriltl$lrstrlrlrrů;rr.*tš*.trá'tl
koť*amr.ý
$"vslitfi}'
ř-il kr:}řq.ltl*:r:qlrt
z*nttx,r:p*klridá plo*lxrpťkÍy
je
lt'l, t,t*l*llprlr,ýclrtnrcm zyót**ná* 5 m' Jestliženeni nrufu:i xnii*titochranp **léhnř*nr:vdzťrn3."'
pnry
prá*:*l
prelvťttlět
v$st
bliřx '}**3.5 nl *lÍ
ltm*rr*a
nutntlvýknp*vé
ručnrl* rlclittlifi* trl*itorrr
pt'ovádčt
p*uzc
př*rr'l{en€k*ř*n5nrrsntí
p*slr*
ntit vÉt$iprťir*ěr
rtr***rr
mž'3 em' Kii*rlrritlřgvirr"ic
$*
přírndy'
Za
smýccnd
rlřt"rin;.
rra zákÍadé
spriirvnihurrrzhadnutimfst;r*n:lřixluĚndh*
ixltritrry
rrrgiuttl
nlusi h;il pod|*$tl *dxt"l a } lálttrrrapř*dep*lnannhr*rlnivýsartb*t'
sb".
pť{}$ttl\..*hni
:aikgrtlrč.]íl-5/20il}
t2. V prir1icktnvc
*l*k*nr*n1a*i
e1ilr3rŽťni
iír*níburlc ra.ii$rčn*
g m*t*cliekólrrr
pl;itnýr:h
práv*íthpťl:t1pisťi
lrilirpod*ř*;tvi
* ot.lpnrtec}r.
ň o$lirtníeh
irdpador.éhn
;rrlynlt
p*k1nrrrltlnrilil.!ř'p.nr,eelen3i
tp}ů/l${)s,M*tnr|ic'ký
1,4V*stnikuMŽp č'3/:ŮÚ8 ttastr.o1.
{:],.i'
l\{!.][.'.\
ú937t.?{l
l$
i 3 , Í}rt1icktttvá
dok.llntntac*plo stilvebniPí*lni.blrdev1,prac*vána
v s{ti}l$dtr
1 i."yh}tršk*u
*' 16llfiťl{}9
.{.qQ.a*Ůs
poř'adnvcích
$h'' o tec|rnických
na s*nvbyrrvyhtášlr<lu
$b'-i:ldtlkumenuicis*ivcb.
č..
t 4 . l'rnji:k'tttvá
dtlkutn*ntnctpťi}s{itvcbní
v s*u|adul vvlt}áš},xlt'l
řír,e*ť
tiud*vypra**vlitut
{, ]9{ll?tx}q
sh." rl *b*cn'r?1|1
tucirnický<.lr
pl*}"ae|av*í*h
rrŽíviiní
Štav*boxrrlrami$ fi}}1*/-ť|1d}l}
znbezp*ir1iicírlr
scltrlpnosliř*hyfu11
n1m}:kov*r*kliicln5,
n *rien{ace'IteŠt:ni
d*l*iliia p*užilipctí.rbné.
s[r*ciíi*kú
t:urlc
pííl*hnnr
clrlptlvir{at
v"'*hllišky
č.:i!sl3{}{]9
sb"
t 5 , ['rr:'i*k{*v*
d*kltm*ntace
burir*
r"prar*ván*
v -louli.ldu
pÍsei;:is3..
*právnčn*tt
osohtrtt
* pr;ivrrírni
{ťt.
ř..lldristtl prrvoli:nistirvb} vr:eínÍlro
pr*střrdi MůstskÉh*
rÍí}*
trřailrr
bxtl* podíx'r*
u (}rlboruŽ*it'+trtrihn
l nnškr*u*- přÍslrlsn*ho
vod*prámíhot*'ř*du.
t Íčns*ri*i
řianrripaenle
r*;hodnutlrprávnílm*rgánu
$ 27 rt*st.l správnih*řád* nn něŽstl vy't*lrsje
.{l, j{,30l l.anŠkroun
l)crltovrrstr"rrlárrk1'.
IČ00s5.{310.
AnenskáStrrrjánka
{}tIéi"-ot|*ění:
*rr:|at*lpnelaldn* {}Ž"t}3"e{ltJ
ř.*itjrrxt
nrtl}rrláníúxemnihrr
rtzh*r{nlrt,í
o rrnrí*tČní
vý*e uvedcnésiavby
a * zlrrčn*
vyuáiti ťiyxnrí.
Záciosrbv|acloloŽ"tna
sl*novishy
d$lqilrnenlací
k t"rcntninruříz*nÍ'pŮtřtt}nÍ'ťBi
;i t'yjádŤeninti
dirtč*ných
rrrgii.nů
a sprá'r,'cťr
sítí'
Š{*vetlnÍ
tiřilejst*r:ovi}*krirlr ťrČn*tníkťr
říren{a v s*ul*du s tt*{gnuvenínri
{ ll? staveb*ihozákotra'
stavclrníúřarl*r.ns.mi}
Č.i':fuil[..}l-Á
*p*1ře*irrl
46s5/20lO1SťilB7L-{''}*Ú5'il3.3*|{}:lah$*rri
riaenmih*
říe*rni'ů{a*ln{kůnt
řia*ní $ 85 r*lxr.l a 2 *tav*lrnill$eákt:nfla d*{ťtliý*r*r.qii:*ťlr*.
Kpr*j*$narrl řťrdrrsti
x*rrť*:inň
mařiqlíÍ
na l3** l}'*3'?0In vcÍg'inú
ťlstniieelrulnifi rárnl.*ňvyzv*1ý.aiJ*tel*'
*bp bezt*k|adnč
i,xjistil na pn*e.nt*iclt"
lllt'nčulŽst má ximčr u*}rtlíoč*it,
* svdnl ziirněrttll rr tt}nl" Ž*
vyvčšení
irlÍi:rntatr:
pr.rt!n}
Žád*st6 1'ys;inlťrr.,elrtlrí}:t'l
r*;rl.tadnulí.
r.eř*inú**
kter'i se konaltlr}**
rlltni jee{nsrrí.
fi průbčhrr
I l.$:i.3fi10.
b3l *eps**prolr:kol.
K Žádrjsiihy|* d*[*ř'enr;;
- ;ávaNnd gtan*lfsfet:lnv*st!,}níhcl*i1b*ru- pa,md{knvápÚčt. ir,íÉxtsk;'.
riřae! Ltin*kr*rrn r"e dnt
lt] poe}.Čj":
MLíLA }5$6412[J
2s.#1'3{}
}{}ř",s!
- ;.Jvar;ur*
stanor"ixkok ur:rí*?ění
stilvby n*bo v-vtt*,itÍ
d* 5# m *d r:krnj*lrlsa{Jr}lr*iu*iv$|ilíix}
ť'lrxntí
pml*tťcdi'
poelč'.i.:
MČslsk1:
l?Ť&:/1ŮilŤl{}řtr;rpa*:t.l.:l
rrř"nd
1,*yl$kr.lrulr.
ee dn* l5.0s'2t){}ý
- s*uhlg** txÍrlÉtítn
po:e*nrkň
prr:xtfurli'
ful*slskýťríirrl
x* Z.P|r.qrdaný'sdbr:len:Živrllnii*r:
l.anšhrcrun.
rx dn*$$.l$'}fi{]tlprrdčj"lilÚ35q15120ť}s/#ŽPlPJu
- rjiv.aerts
*tá*l*vi$k*
rácluamté.h*
kritie.tiz'enrnít'rtlbrrr
I-ia*ičsk*lxr
Ůsti n$d#lliel.
nbnrul}ttrtlulrichÉlrp
rr dltf 08'0?.20l0puclčj.: HsI'Á.l.4??lP|t.tl.2(x)q
. scrtthl*srió
vyj*ttt**ige stlrr'b*tti se arttčn*u
v-vuŽiliťtz*n:í
vl*xtnÍkavllrinih* lokr: * Zcnrčdč|skť
vtrdoil*spneliiřsh{*právy, *blnst pi:vx{Í Mtrmv.l. * il3'j*' Pr;lcol.iš|*fr\1l-ls Sv"itavy. zs r1n*
{}E.03.Ž0
l ťJpeii ůj.:{3řMi"$Y/l43110
v3"iádfunixe stavbŮilxpráv*eptrr'ndí*í}r.rr.*dí
p**
" sttuhl**tts
[..lnr*v-xli.p..I}$}trus dn* l$^{1}'2fl}0
č'i ": f}M{.}059Ó?é?{}
l $.3*3/s*B
$titv*tr*Íťtřad 'r4}istil vni*jerrrnýsrtul;r<lpřcdloř*ný.ch ;rélvazllý.i;h
rrrg*nli
$x{rni}TÍ
ck d*tč*ry{..*h
vyŽarimtan$.ch
zvlti*t*lmipřee[y:ixy
e ráhrnulje dr:porÍmirrek
ro;r|r*dnuti.
l'imistónistavhya l,yuáiti ti'z*mít5'.httr'ui*
t:t'.n*cný.trr
p*fudarvkilnr
nll výstavbuxt*nt:ve*ý.nl
{'
ryhlrtšk*rr
poŽadar.r:ich
5{i1l?t]i}s
s[:"'tt *tr**nýeh
|ih,-rt
na ljrržÍvániúxrtt:i,
*. 3{i8/2ůť}9
'iil v x*rrladtls vj*hlá*ktru
pnžndavcíchtia xtllr,l:Í"v platn*n r.*č*ť.
tril*lrni*k3:r:h
$b'. s.l *lr**riýcll
il v1.'h|tišk*u
Č. 39*lŽi}il.t}
pnŽlldavcíl;h
{ei:llni*kýr*l
ruher.p*lůu.iicigh
rtŽ{téxli
stav*b nsohalni x Ůl}]síŮn$u**hr:pnoslip*lt,vh*;l
* úz"e*tnim
nrietitacca
pliinlrvllr:itJ*kutx*nlací
plánem Án*nskii
"irrv sottlildrtxe x*hl.$l*nruťi;r'r*nln*
SturJiinka.
jnk 'i* uverl*novrl výrcku r*zhndr:rltí"
sra'vcbí}{
pr.ávxí*h
piertpisů
ť:řadr*xht:*trl.
r* ptltrŽitiuxtan$v*ní
vť r.i rtrklt t|Vťd{jl)vch.
Čj' l\,|ul.Á{}Ť.}?lŽillů
stÍ.4
Úč;rstní*i
í.írcni- rj*}šidtrtr)ené
*s*hr:
l,r:syČ*skórepublil*y"
s.p."í}Íertryslňva
č.p.ll$ťrl19.
l.íra$r:c
Krá|*v*
{}hqcÁnenskáÍitutÍ;i*ka"
56j 01 l-*nškrirurr
iť.enrěťlěIskd
r.*doh<npndář.sk*
správ4 úzelilniprirctrviŠtl
livilavy-námůstí
Mirtr l7, 5ťlti02 svitaly
Vypořádánis núlrh5'ar:árnitkarxi
účastnÍk*:
nánlitk3,'"
účestfiici
n*uplatnilinrir.rh}'a
Y3lr*dn*t*l,tí
připam!nr:k
v*rřein*sti;veÍ*jn*xt
připomínky
rleuplatnila
Vypuřádánis v1iáriř*ni*riúčastnjků
rŮlhc\l11tlti
rozlrlr<inl"lti:
h pocÍiilar}ťin:
ťtčirsllrici
*ek po.{kladůrrl
nevviádři]í.
tr}*uč*lní
účgstník{l;
I'rrrtiÍ$*]t't*rrrrhr:d*rrtí
lrx pntl*eusť.76 *tlst.Ssprávnih*řádu podatrrtlvnláni*a to s|o |5 {inli celt dne
rr;r*ámení
k
Ůrlbtlrtl
mq}etk*vétt:lu
a xtar'elrltihrr
oddčlenísíavebnílrei
řádu Kreijskéhatrřadu
éťrdu,
.]ehtr
IJ*rd*birkih*kra'ii:-kÍ*'qio orlv*ti*n{
roehrrdne"
spr&r,n{}ro
a ltr pnrlánímu ,ixitjšíhrr
crrgánu_ MčstsL*hrl
ťiřad* í."*n*kr$un.
{]rltrs}r
stav*b*Íliťad'
pačtemste.irmpisů
Odvnlánť*o po*Írivá
s ř*1řs:b$ý$.t
sprŘvxÍmuol.gilru a
trih' rrby.i*ilr;nrť*jnopixzélsea{
*by krtřdý ú{astnikdn*t*rli{'d*$ *e*n*pis' N*podrí.tiilť'*stnikptlťi*bnýp##&is{qjfiffpi*él"
vylr*xovij*
správní*.rg*rr
n* náklad-yúčustnik*jedn*tlivý výrtk ncb* jeh* ved|*j${rffitan{}Ya*i.
fittrvtl}áníl*
}ee n*padnoutVýrŮk*YŮuČťtst
r*iďttrdrru1.í.
j*n
je
pr*ti
[X v*lánť
r*xlttxín
*dův*rlrrěrlÍ'
r*tí x*přípustnd'
litttv*hlli *$arJpcl prár.ni rrla*i rtlgbrxlnutit}ři}dáovůien*ur|t:kulrlu*tacižxrlat*li.připadnč*[r**.nÍnlrt
jeh*lť,tbmmnřim*.u.v*i*u
ůři.rduxc unrístň*í
stavby $kír" n**í.li s$ln stav*hnínlrjřirdclrr.p*pfíparlŮt*Ž
sp*ci*l*irn*stav*bňfirxlÍr
ťriadr*'
l{uah$dr*$*i
p|a|*nstÍ r*k3.'Ptldmínl3 r*zlrod:lu{i* nnríst#ni
má p*<llt$ 93 *dxt. l s{*vr*|r*ítxl
.r-*kon*
stavby ptatípei*l*butrváníxtnxby*i *aříuení'nedoŠln-li
l.
a p*tt*hyvfui k j*ji*h h*n"aurnne
fng.ř;rt.tl&{xrtin*e
v*rl*rreí *r*trirru
Ttlttl *xei**r*mi}r*ď*t3"*řš*n*p* drrbtrx$mónč ts rln{tn:t růřrx|r*í
d*sce lllsst$kÉhc**xt*tx
i 'a:-:á:
l\
* .;,1.
i x/", t'
pt:t{;izu.icvyvfi*ní * sll'inlnti rrxnátltcni,
I{a.:-itko.J:*rlpis<lrg.ínn}J**rý
..4
t,{".'
\1
.
':
r/
il i*", 12
-.."*.jj-ď'
Čj'nnt'na
6$3?ť2sts
str. 5
F{}l*l&itht
poplatekp*d|ezákonač.#3,412004
pohžk5l B pisrn"a}l'e ryŠi}00i}
prrp|at*íth
splÉvní
!ib.,rrsprávníeh
KČby|uáple{:en
dne|6.s3.20l0.
$bdrřÍl
ridastrrťe,í
&
l.l**nrrie& rukt a)
l.'fi*rn*vn x{ud{nky,
}řsS: *sakje9
2. ob* A.rrs'|xhá
$t{}d*Í&e
lŮBs: g3rďg.t
- ťisa$niEiéiřěf.|ř
d''*$ $$ od*t.2 tt,fivebÍ}ih*
eákonav'eřqjn*uvyhlrfišk*u
ďpóťend *rgrilql
.
()dbgrŽivotníprsstřtdl,n*m."|.3"!ď*$tskýtlŤ*d
č'p'1Ž..ss:16 l"anŠkroun
M. folark&
LanškrCIr.rn,
Vnlť*{MĚstp
4. Mř$ts&ŤttfudLanšliroun.
Investič*i
p*mátková
p*{e,nám..,"il{. ktark*e.p' t2. 5*} l$
crdbor"
- VnitřrrÍMěstn
Laxshmarn
- stlts$#

Podobné dokumenty

31.03.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Libišany)

31.03.2008 Týdeník Pernštejn (Lipoltice-Libišany) Marek, Krfž). V I. puli se silným vetrem C;;apek- Kaderka, Vohral{k, R. Peterka, m go znan ova CI .

Více

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru Jed.n ptuopis geomet'craho p,nu a pied.ps.id p,iohyr.ou roieny u r.1,.k.riiho uiadd rabrrjo

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška Zemědělské a obchodni díužslvo "Bratřanců Veverkoťch" , Živanice 206, 533 42Živaice223 Finančníúřad pro Pardubiclý lcaj - Územni pracoviště v Přčlouči.Tůmy Přeloučského 1500, 5.]5 0] Přelouč Finanč...

Více

Závěrečný účet za rok 2015 (zpracovaný systémem KEO)

Závěrečný účet za rok 2015 (zpracovaný systémem KEO) Dai z pli,m! lz.osob ze ztv.ainnosli Dai z pffjmi f)rzosob ze sem vtdd d Dafrz pllimtriz.osob z kapi€l vinos

Více

žárovzdorné tvarovky refractory shapes feuerfeste steine

žárovzdorné tvarovky refractory shapes feuerfeste steine KOTLOVÉ TVAROVKY • EXPANSION JOINT BRICKS • DEHNFUGENSTEINE................................................................................... 7 KOTLOVÉ TVAROVKY • ANCHOR BRICKS • HALTESTEINE.........

Více

Všeobecné informace k investičním obchodům

Všeobecné informace k investičním obchodům Všeobecné informace k investičním obchodům

Více