Technologické řemeny

Transkript

Technologické řemeny
CZ
Technologické emeny
Možnost kombinace materiál a výrobních
proces pro individuální pot eby zákazník .
Výrobní techniky a povrchy
Ammeraal Beltech používá r zné techniky
tak, aby emen p esn vyhovoval
požadavk m zákazníka:
• Drážkování
• Vytla ování
• Vulkanizování
• Nast ikování
• R zné zp soby d rování
• Povrstvování
• ezání povrch
esné drážkování
povrchu emene pro
ideální kontrolu
produktu p i
výrobním procesu.
Ammeraal Beltech nabízí kompletní adu
povrch pro r zné druhy aplikací:
• PVC
› M kké i tvrdé materiály
› Potraviná ské i nepotraviná ské vlastnosti
› R zné barvy a struktury
• PU
› Pevný i porézní materiál
› Potraviná ské i nepotraviná ské vlastnosti
› R zné barvy a struktury
• Guma
› Pevný i porézní materiál
› Potraviná ské i nepotraviná ské vlastnosti
› R zné barvy, supergrip
• Speciality
› Termoplastické technopolymery
› Silikonové
› Plst né
› Textilní
› Kožené
Modrý ozubený emen
s p ným žebrováním.
Ozubený emen s modrým
PU porézním povrchem,
který je potažen
silikonovou vrstvou.
ížové drážkování
pro lepší flexibilitu a grip.
Ozubený emen s
porézním
gumovým povrchem.
Podkladový plochý emen
Rapplon® s gumovým
povrchem, který má malé
né drážky pro jemné
uchopení produktu.
Dvouvrstvý syntetický
pás potažený aramidovou
plstí pro vysokoteplotní
aplikace.
2
Speciální emeny pro specifické aplikace
Jako p ední výrobce procesních a
dopravních pás vyrábí Ammeraal
Beltech adu speciáln navržených emen
pro mnoho aplikací.
Odtahové emeny
emeny Ammeraal Beltech jsou používány
v mnoha pr myslových odv tvích :
• Logistika
• Tiska ský a papírenský pr mysl
• Balící stroje
• Etiketovací stroje
• Kartonážní pr mysl
• Výroba drát a kabel
• Elektronický pr mysl
Tyto emeny jsou speciáln vyvinuty na
• D eva ský pr mysl
odtahování kabel v „housenkách“. Základ
• Tabákový pr mysl
chto odtahovacích jednotek tvo í dva
• Potraviná ský pr mysl
protilehle posazené emeny, mezi kterými je
• Kovozpracující pr mysl
protahován kabel. Toto za ízení umož uje
kontrolovat rychlost a nap tí kabelu b hem
Zde naleznete p t pr myslových sektor ,
celého výrobního procesu.
pro které Ammeraal Beltech vyvinul
speciální ešení za pomoci emen .
.
Výhody produktu
• p esné tolerance a zpracování
• vyrovnaná rychlost mezi dv ma emeny
• rovnom rná tlouš ka po celé délce a ší i
emene
• r zné tvrdosti a p ilnavosti povrchu
• podélné profily a další možnosti
vyhotovení
• odolný teplu, chemikáliím a
zm ovadl m
• samovodící (Poly-V)
• r zné zp soby zesílení konstrukce emen
• ada od extrémn t žkých a silných
emen až po malé a lehké
Vtahovací emeny pro skládací
a lepící stroje v kartonážích
Tyto emeny jsou speciáln navrženy pro
vysekávání, lepení a skládání obal v
kartonážích. Sada t chto emen vtahuje
dál do stroje vysekané kartony k dalšímu
výrobnímu procesu.
Výhody produktu
• bezešvý pryžový povrch
› možnost obousm rného chodu
› stejnom rná povrchová úprava
› nerozvrstvují se
• vysoce odolné gumové povrchy,
nezanechávají stopy
• skv lá odolnost proti opot ebení
• rovnom rná tlouš ka po celé délce
a ší i emene
• precizní d rování
2
emeny pro t íd ní pošty
Tyto emeny jsou navrženy pro stroje na
íd ní pošty. P epravují dopisy ze zásobník
k dalšímu t íd ní. emeny jsou instalovány
v sadách a velice asto jsou d rované tak,
aby se daly použít na vakuových aplikacích.
Výhody produktu
• bezešvý gumový povrch
› obousm rný chod
› stejnom rná povrchová úprava
› nerozvrstvují se
• vysoce odolné gumové povrchy,
nezanechávají stopy
• skv lá odolnost proti opot ebení
• rovnom rná tlouš ka po celé délce i ší i
emene
• precizní d rování
• s t íbarevnou konstrukcí je snadné
kontrolovat životnost: zelená » chod,
žlutá » pozor,
ervená » vym te emen
Potahové emeny
Potahové emeny se používají na vertikálních
balících strojích, kde se balí r zné výrobky
zejména v potraviná ství i chemickém
pr myslu.
Na stroji se používají dva emeny, které jsou
nasazeny proti sob .
Výhody produktu
• PU povrchy vysoce odolné abrazi,
nezanechávají stopy
• vysoce adhezivní pryžové povrchy,
nezanechávají stopy
• skv lá odolnost proti opot ebení
• vysoká elasticita
• rovnom rná tlouš ka po celé délce i ší i
emene
• precizní zhotovení: drážky, d rování atd.
emeny pro výrobu uzenin
Tyto emeny jsou navrženy speciáln pro
velkokapacitní výrobu uzenin. Zcela automatické
stroje uzeninu naplní, nadávkuje a dopraví nap
celým výrobním procesem.
Výhody produktu
• emeny jsou vyráb ny a p ipevn ny vždy
esn podle nákres .
• Gumový povrch nezanechává stopy a je velmi
odolný proti opot ebení. Je strukturáln pevný.
Je vyrobený dle požadavk FDA na dlouhodobý
styk s potravinami. Odolný širokému spektru
chemikálií a tuk .
• Podkladový emen je taktéž potraviná ský,
kordy v n m používané jsou vyrobeny
z aramidu.
Technologické pásy – p izp sobené ešení
pro individuální požadavky
Ammeraal Beltech je p edním výrobcem
procesních a dopravních pás a emen .
Má jedine nou pov st co se tý e vyvíjení
individuálních ešení pro všechny aplikace,
kde se používají pásy a emeny.
Balící pr mysl:
potahové emeny
Speciální modulární
konstrukce umož uje
kombinaci materiál ,
která nabízí ešení tam,
kde »b žné« emeny
jsou omezeny.
Odtahové emeny pro
kabely a dráty.
Ammeraal Beltech si uv domuje, jak d ležitý
pro vaši produkci je výrobní proces a strojní
vybavení. Víme, že standardní výrobky ne
vždy spl ují všechny vaše požadavky, proto
nabízíme technologické pásy, které jsme
schopni p izp sobit dle vašich pot eb. K tomu
máme k dispozici širokou škálu pás , emen ,
povrch a speciálních výrobních postup .
Vtahovací emeny pro
skládání krabíc
Stálý vývoj nových materiál a výrobních
metod nám umož uje uspokojit širokou
škálu nejnáro jších požadavk .
Technologické emeny nabízí mimo ádné
výhody:
• Široké výrobní možnosti
• Místní technická podpora
• Výroba po celém sv
• Množstevní flexibilita
•
ešení na zakázku
• Nekone né možnosti p izp sobení
zákazníkovi
• CNC precizní zhotovení
zné pr myslové
segmenty:
nap . procesní emeny
pro k ehké produkty
eva ský pr mysl:
Potahové emeny
International Head Office:
Naše kontakty
Ammeraal Beltech Holding B.V.
Handelsstraat 1
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands
T +31 72 5751212
Austria
Hungary
Sweden
T +43 1 2929372
[email protected]
T +36 234 275 10
F +36 234 275 11
[email protected]
T +46 44 43015
F +46 44 43349
[email protected]
Belgium
Italy
Switzerland
T +32 2 466 0300
F +32 2 466 4272
[email protected]
T +39 051 660 60 06
F +39 051 660 60 16
[email protected]
T +41 55 2253 535
F +41 55 2253 636
[email protected]
Brazil
Luxembourg
Thailand
T +55 11 4655 1244
F +55 11 4655 1099
[email protected]
T +352 26 48 38 56
F +352 26 48 38 57
[email protected]
T +66 2 902 2604-13
F +66 2 902 0422
[email protected]
Canada
Malaysia
United Kingdom
T +1 905 890 1311
F +1 905 890 3660
[email protected]
T +60 3 806 188 49
F +60 3 806 189 35
[email protected]
T +44 1992 500550
F +44 1992 553010
[email protected]
Chile
Netherlands
United States
T +56 266 96975
F +56 266 96709
[email protected]
T +31 72 57 51212
F +31 72 57 43364
[email protected]
T +1 847 673 6720
F +1 847 673 6373
[email protected]
China
Portugal
T +86 21 6534 4690
F +86 21 6548 0430
[email protected]
T +351 22 947 94 40
F +351 22 941 30 81
[email protected]
Czech Republic
Singapore
T +420 56 7330 056
F +420 56 7330 637
[email protected]
T +65 62739767
F +65 62735490
[email protected]
Finland
Slovakia
T +358 3 278 4400
F +358 3 273 1400
[email protected]
T +421 2 55648541-2
F +421 2 55648543
[email protected]
France
South Korea
T +33 3 20 90 36 00
F +33 3 20 32 29 17
[email protected]
T +82 31 448 3613-7
F +82 31 448 3618
[email protected]
Germany
Spain
T +49 4152 937-0
F +49 4152 77695
[email protected]
T +34 93 718 3305
F +34 93 718 6273
[email protected]
F +43 1 2928906
Ref eren ce :2 .0 EN Dat e09 /2 00 6
F +31 72 5716455
[email protected]
www.ammeraalbeltech.com

Podobné dokumenty

Ozubené řemeny

Ozubené řemeny International Head Of ce:

Více

Řemeny RAPPLON pro tisk a skládání novin

Řemeny RAPPLON pro tisk a skládání novin » Vysoká odolnost v i abrazi a toluenu » Spojování b hem 5 minut díky systému RAPPLON® QuickSplice

Více

RAPPLON® vysoce výkonné ploché řemeny

RAPPLON® vysoce výkonné ploché řemeny Moderní Quick Splice konstrukce od Ammeraal Beltech jsou tvarov stabilní a neovlivn né kolísáním vlhkosti. Jednou instalovaný emen nepot ebuje žádné další upravování.

Více

technický list

technický list návrhy ke zpracování výrobk HORTEX se zakládají na na ich nejnov ích znalostech a zku enostech. Proto e se v ak materiály mohou velmi li it a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporu ujeme provést ...

Více

Povrchy

Povrchy PVS 030 P6 zelená PVC, dobrá chemická odolnost, výborná ilnavost, struktura P6, superp ilnavost

Více

Vaše práce je i naše starost!

Vaše práce je i naše starost! dodání a servis 24 hod./7 dní

Více