Page 1 9. Podle svého uvážení uveďte další údaje důležité pro

Transkript

Page 1 9. Podle svého uvážení uveďte další údaje důležité pro
9. Podle svého uvážení uveďte další údaje důležité pro spolupráci rodiny se
školou a úspěšnou práci dítěte ve škole, například:
Sourozenci (jméno a rok narození)
.
lO.Navštěvovalo dítě mateřskou školu?
ano - ne
ll.Žádáte o odkladpovinné školní docházky
ano-ne
(uveďte případně důvody odkladu povinné školní docházky).
l2.Zdravotní postižení, chronické onemocnění dítěte (zrak, sluch, vada řeči, LMD, alergie,
epilepsie,diabetes,srdeční
vada, dietní omezení
apod.)
l3.Zvláštní schopnosti, dovednosti dítěte, které projevilo před vstupem do školy
(čtení,urnělecké
sklony, matematické vlohy) a které je třeba při vzdělávání zohlednit:
l4.Dítě je pravák «levák - užívá obě ruce stejně:
.
l5.Další údaje o dítěti, které považujete za důležité:
.
Souhlasím s tím, aby ZŠ Moravany mohla disponovat v rámci svých potřeb výše uvedenými a mou osobou
poskytnutými údaji.
dni ro dilCU
P OpIS
v o
(
Z ák onne'h'O zastupce
díítěte
v
.
)
***************************************************************************
Vyjádření pedagogického pracovníka: Dítě
JE
NENÍ
schopno zahájit školní docházku.
podpis pedagogického pracovníka :
*) vyplňuje se pouze, pokud není totožné s bydlištěm
dítěte, nežije-li ve společné domácnosti