Veronika Burianová

Transkript

Veronika Burianová
Případové studie využití
HTA v diplomových
pracích FBMI
Ing. Veronika Burianová
Nákladová efektivita
extrakorporální
kardiopulmonální resuscitace
Řešitel:
Vedoucí práce:
Odborný konzultant:
Ing. et Mgr. Klára Burišková
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC
Cíl práce
Posoudit užitečnost metody
o
při aplikaci ECPR u pacientů s refrakterní srdeční zástavou,
o
z perspektivy poskytovatele zdravotní péče,
o
při porovnání nákladové efektivity s konvenčními postupy KPR.
Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (ECPR)

Použití mimotělního oběhu v průběhu KPR

Lze použít v případě refrakterní srdeční zástavy, kdy se nedaří obnovit spontánní
krevní oběh standardními postupy KPR
3
Metody
o Retrospektivní výzkum (sběr dat od roku 2009 do března roku 2014)
o Rešeršní zpracování klinických a nákladových studií (19 studií, devět klinických
a deset nákladových)
o Analýza klinického efektu srdeční zástavy s použitím konvenční KPR a metody ECPR
o Analýza nákladů z pohledu poskytovatele
o Hodnocení nákladových analýz CEA, CUA
4
Výsledky - CEA
o Efekt (Průměrná délka přežití v letech) = 0,692
o 2 přístroje ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) – Cardiohelp,
Levitronix
ECPR–Cardiohelp
Doba životnosti přístroje
Roční náklady
na ošetření
pacienta (Kč)
5 let
788 432
ECPR–Levitronix
CEA
Náklady (Kč)
1 139 353
885 044
CEA
1 278 965
ICER
o Čím vyšší je hodnota ICER, tím jsou náklady vynaložené na další jednotku efektu
vyšší.
o Hodnoty ICER vyjadřují náklady na jeden rok získaného života (bez hodnocení jeho
kvality).
Doba životnosti přístroje
non-ECPR vs. ECPR–Cardiohelp
Non-ECPR vs. ECPR–Levitronix
5 let
1 023 778
1 163 593
5
Výsledky - CUA
o Průměrné náklady ve skupině CPC 1-2 (kategorie mozkového poškození)
o Cardiohelp: 1 095 016 Kč
o Levitronix: 1 191 628 Kč
o Hodnoty QALY pro kategorie CPC byly převzaty z americké studie Merchanta et al.,
výsledná hodnota 0,199
o Pro CPC 3-4 není výpočet podstatný vzhledem k velmi nízké kvalitě života
ECPR–Cardiohelp
ECPR–Levitronix
Doba životnosti
přístroje
Kč/QALY
CPC 1-2
Kč/QALY
Kč/QALY
CPC 1-2
Kč/QALY
5 let
3 961 970
834 616
4 447 457
908 253
6
Závěr
•
Metoda extrakorporální resuscitace s použitím systému ECMO je nákladově
efektivní, a to i přes současně vyšší náklady, než jaké jsou vynakládány u konvenční
KPR.
•
Dle klinických výsledků se ukazuje, že nepoužití systému ECMO při refrakterní
srdeční zástavě se prakticky vždy rovná úmrtí pacienta.
•
Napojení systému extrakorporální membránová oxygenace v průběhu refrakterní
srdeční zástavy dává pacientům zhruba 25% šanci na přežití.
•
V poměru přínos versus náklady je léčba systémem ECMO sice nákladnější, avšak v
podstatě jedinou možností pro pacienty s refrakterní srdeční zástavou s ohledem na
délku přežití a další kvalitu jejich života.
7
Hodnocení efektivity
otevřené a roboticky
asistované chirurgie
Řešitel: Ing. Josef Špůr
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Roubík
Cíl práce
o
Zjistit, zda jsou robotické operace u vybraných diagnóz vhodnou alternativou k
otevřeným operačním postupům.
o
Prozkoumat, zda jsou i po započtení nákladů na pooperační péči a období do
navrácení pacienta do aktivního života efektivnější otevřené operační přístupy
nebo využití robotických systémů.
o
Analyzovat a objektivizovat náklady a klinické výstupy jednotlivých přístupů
o
a dát tak možnost zvážit přínosy a nevýhody obou chirurgických metod v
rámci daného zdravotnického zařízení.
9
Metody
o
Otevřená vs. robotická chirurgie radikální prostatektomie a aneuryzma břišní aorty.
o
Klinické efekty byly stanoveny na základě klinických dat a meta-analýzy
zahraničních studií.
o
Nákladovost operací, Náklady spojené s rekonvalescencí pacienta
o
Analýza nákladové efektivity
o
Klinické výstupy
o
Metaanalýza studií
o
Stanovení vah
o
Výsledný efekt
o
Náklady
o
o
Léčba
o
Období pracovní neschopnosti
Cost-effectiveness analýza
10
Klinický efekt otevřené a roboticky
asistované radikální prostatektomie
o
Zahrnuto 5 parametrů týkajících se přímo samotného operačního výkonu a 3
parametry popisující funkční výsledky zaznamenané v jistém časovém odstupu od
zákroku.
o
Váhy jednotlivých dílčích výstupů byly stanoveny skupinou odborníků z oboru
urologie.
Otevřeně
Roboticky
Jednotka
Váha
Parametry
operace
Normalizované parametry
Parametry
operace
Normalizované
parametry
Operační čas
min
6,2
182,48
0,90
164,18
1,00
Krevní ztráty
ml
8
1106,08
0,16
176, 07
1,00
Transfusion rate
%
7,4
27,97
0,05
1,45
1,00
Katetrizace
dny
4,5
9,42
0,72
6,79
1,00
Komplikace
%
9,8
9,91
0,80
7,89
1,00
Návrat potence do 12.
měsíců
%
7,8
53,64
0,76
70,13
1,00
Do 3. měsíců
%
5,3
54,00
0,69
78,28
1,00
Do 12. měsíců
%
9,8
86,86
1,00
86,37
0,99
Obnovení kontinence
Klinický efekt
0,64
1,00
11
CEA otevřené a roboticky
asistované radikální prostatektomie
Otevřeně
•
Roboticky
Náklady (Kč)
C/E
Náklady (Kč)
C/E
ICER
Operace
95 843
149 464
152 024
152 168
157 013
Op. + PN (8k)
106 881
166 692
158 170
158 319
143 318
Op. + PN (25k)
130 494
203 520
171 307
171 469
114 044
Op. + PN (50k)
164 875
257 141
190 434
190 614
71 420
Op. + PN (78k)
204 419
318 814
212 434
212 634
22 395
Op. + PN (100k)
233 916
364 818
228 844
229 060
-14 174
Op. + PN (150k)
302 958
472 495
267 254
267 506
-99 767
Záporné hodnoty ICER ukazují na nevýhodnost základní (otevřené) operace, a zde
by se měla vždy preferovat alternativní (v tomto případě robotická).
12
Klinické efekty operace výdutě břišní aorty
•
Výsledný klinický efekt operace aneuryzmatu se skládá ze třech různých
parametrů pozorovaných během operace.
Otevřeně
Roboticky
Jednotka
Váha
Parametry
operace
Normalizované parametry
Parametry
operace
Normalizované
parametry
Operační čas
min
4
228,43
0,99
227
1,00
Krevní ztráty
ml
8
100,89
0,67
670
1,00
Svorka na aortě
min
10
69
0,81
56
1,00
Klinický efekt
0,64
1,00
13
CEA operace výdutě břišní aorty
o
Robotická operace je při léčbě aneuryzmatu efektivnější, protože náklady jsou
přibližně shodné s otevřeným přístupem a zároveň miniinazivní přístup poskytuje
lepší klinický výsledek.
o
Hodnota ICER je záporná pro všechny uvedené náklady, což jasně ukazuje na
výhodnost robotické operace.
Otevřeně
Roboticky
Náklady (Kč)
C/E
Náklady (Kč)
C/E
ICER
Operace
287 681
362 883
286 746
285 746
-4 513
Op. + PN (8k)
311 352
392 742
297 963
297 963
-64 606
Op. + PN (25k)
361 953
456 570
321 943
321 943
-193 066
Op. + PN (50k)
435 627
549 503
356 856
356 856
-380 101
Op. + PN (78k)
520 363
656 390
397 013
397 013
-595 222
Op. + PN (100k)
583 571
736 121
426 967
426 967
-755 687
Op. + PN (150k)
731 517
922 741
497 077
497 077
-1 131 275
14
Závěr
o Robotická chirurgie (RCH) vykazuje lepší klinické výsledky
o Náklady na robotickou operaci jsou vysoké (největší nákladovou položku na
roboticky asistovaný výkon činí operační nástroje, které jsou extrémně drahé a navíc
slouží pouze pro několik použití, ale! následná hospitalizace po operaci je výrazně
kratší = úspora financí)
o RCH urychluje rekonvalescenci
o RCH šetří náklady na pooperační péči a podporu v době pracovní neschopnosti
o Absence konkurence (robotický systém daVinci je unikátní technologie – není
konkurence)
o Tato práce ukazuje, že z hlediska klinické a nákladové efektivity je roboticky
asistovaná chirurgie v porovnání s otevřeným přístupem mnohdy vhodnější
variantou.
15
Analýza klinické a
nákladové efektivity
navigačních systémů
používaných v arytmologii
Řešitel: Ing. Jana Jagerová
Vedoucí práce: doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.
Odborný konzultant: Ing. Martin Mayer
Cíl práce, metody
o
Srovnání z pohledu klinické efektivity
o
Použití robotizačních systémů proti standardnímu manuálnímu použití katetru
o
Analýza současného stavu využití systémů vzdálené navigace v České republice.
o
Provést analýzu nákladové efektivity u frekventovaně prováděného zákroku z
oboru arytmologie (radiofrekvenční ablace fibrilace síní)
o
Klinická efektivita
o Systematická literární rešerše publikovaných studií
o
Analýza nákladové efektivity (CEA)
o Náklady
o Pořizovací cena resp. odpisy, servis, ZUM, energie, personál
o Náklady na 1 výkon při 50 provedených výkonech ročně
o Výstupy (efekty)
o Metoda expertního hodnocení
o Multikriteriální hodnocení variant
17
CEA: Analýza nákladů
Roční náklady na 1 výkon:
o
Roční náklady na 1 výkon při 50 provedených výkonech (Kč)
Rok
NIOBE
Sensei Robotics Catheter
System
Manuální ovládání katetru
1
406 131
325 027
207 847
2
437 991
339 832
201 793
3
425 234
329 934
195 916
4
412 849
320 325
190 209
5
400 824
310 995
184 669
Průměr
416 606
325 223
196 087
18
Multikriteriální hodnocení efektů
jednotlivých technologií ovládání katetru
o
o
Celý soubor kritérií, které byly stanoveny předními odborníky (kvantifikace a
přiřazení vah)
Technologie, jejíž efekt má nejvyšší hodnotu, je z pohledu klinických výstupů
nejefektivnější.
NIOBE
SENSEI
Manual
Stabilita katétru
0,089
0,100
0,000
Preciznost pohybu katétru
0,094
0,031
0,000
Přítlak katétru na srdeční tkáň
0,000
0,094
0,062
Komfort operatéra
0,072
0,062
0,000
Riziko komplikací
0,097
0,000
0043
Délka učební křivky
0,055
0,040
0,000
Časová náročnost přípravy výkonu
0,023
0,000
0,075
Standardizace výsledků léčby (0/1)
0,069
0,069
0,000
Monitorace přítlaku katétru (0/1)
0,000
0,072
0,024
Možnost naplánovat ablační linii (0/1)
0,052
0,000
0,000
Možnost složitějších výkonů (0/1)
0,077
0,066
0,000
Skiaskopický čas (min)
0,067
0,024
0,000
Celková doba trvání výkonu (min)
0,069
0,000
0,077
Vážený součet
0,763
0,558
0,282
Výsledný efekt
76,3
55,8
28,2
19
CEA
Průměrné náklady a CEA na 1 výkon při 50 provedených výkonech
NIOBE
o
Sensei Robotics Catheter
Systém
Manuální ovládání katétru
Rok
Náklady (Kč)
C/E
Náklady (Kč)
C/E
Náklady (Kč)
C/E
1
406 131
5 324
325 027
5 825
207 847
7 379
2
437 991
5 742
339 832
6 090
201 793
7 164
3
425 234
5 574
329 934
5 913
195 916
6 955
4
412 849
5 412
320 325
5 741
190 209
6 753
5
400 824
5 254
310 995
5 574
184 669
6 556
6
285 636
3 744
255 356
4 576
179 291
6 365
7
277 317
3 635
247 918
4 443
174 069
6 180
8
269 240
3 529
240 697
4 314
168 999
6 000
9
261 398
3 427
233 687
4 188
164 076
5 825
10
253 784
3 327
226 880
4 066
159 297
5 655
Nákladově nejefektivnější je systém NIOBE, pouze v případě zvýšení cen
spotřebního materiálu o 40 % je nákladově efektivnější systém Sensei Robotic
Cather.
20
Závěr
o
o
o
o
V současnosti málo rozšířené technologie v ČR.
Oba robotické systémy vykazují klinickou efektivitu (výrazná predikce
skiaskopického času-snížení radiační zátěže pac. a veškerého personálu).
Oba robotické systémy jsou na dané klinice nákladově efektivnější oproti
manuálnímu ovládání katetru.
Použití dálkové navigace je cestou, jak zjednodušit a zpřesnit manipulaci s
katetrem a výrazně zkrátit nutnost použití rentgenového záření.
21
Děkuji za pozornost.

Podobné dokumenty

Mechanické srdeční podpory

Mechanické srdeční podpory Rose, Gelijns, Moskowitz, et al. NEJM. 345:1435-43, 2001. Rogers, Butler, Lansman, et al. J Am Coll Cardiol. 50:741-47, 2007. Hershberger, Nauman, Walker, et al. J Card Fail. 22:616-24, 2003. Gorod...

Více

pdf akutni-srdecni-selhani-mudr-j-kohoutek 4880.496 kB

pdf akutni-srdecni-selhani-mudr-j-kohoutek 4880.496 kB KŠ u IM – zpochybněno (IIb) – ale po PCI KŠ s reverzibilní příčinou (IIa) – indikace k PCI/CABG, mechanické komplikace IM bridge to decision (IIb)

Více

vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu-detail-uprava

vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu-detail-uprava C C C C C CC CC C CC C C C CC CC CC C C C CC CC C CC C C C CCCC C CC CCC CC C C CC C CCC CC C C CCC C C C C C CC CC CC C C CC CC C C CC C CC C C CC C CCC CC CC C CCC C CCC C C CC C C C C C C C CCC ...

Více