Advent_35_12-21

Transkript

Advent_35_12-21
Pátek před Štědrým dnem – 21. prosince
Pís 2,8-14
Hlas mého miláčka! Právě přichází,
běží po horách, skáče po pahorcích.
Můj miláček se podobá gazele nebo
kolouchu laně. Hle - už stojí za naší
zdí, dívá se okny, nahlíží mřížovím.
Můj miláček se ujímá slova a říká mi:
"Vstaň, moje milá, moje krásko, a
pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul. Květy se objevily na
zemi, přišel čas ke zpěvu, vrkání hrdličky je slyšet po kraji. Zrají plody
fíkovníku, poupata révy voní. Vstaň a
pojď, moje milá, moje krásko, pojď!
Moje holubičko ve skalním úkrytu, v
dutině srázu, ukaž mi svoji tvář, ať
slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je
líbezný a půvabná je tvoje tvář."
nebo Sof 3,14-18a
Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj
trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno
Jeruzalému: "Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, bude
nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jak za dnů shromáždění."
Lk 1,39-45
Maria se vydala na cestu a spěchala do
jednoho judského města v horách. Vešla
do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin
pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím
lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile
zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se
živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to,
co ti bylo řečeno od Pána!"
Můj miláček…
Naše víra jako vztah vůči Bohu nesmí postrádat ani tuto neopominutelnou složku lidské osobnosti, kterou je právě
cit. A tento cit musí nalézt správné a vyvážené vyjádření s ohledem na další souvislosti tohoto vztahu. Víme totiž,
jak odstrašující podobu někdy může mít víra, či spíše její projevy, pokud jsou přecitlivělé.
Na druhou stranu ale nelze ustrnout pouze na logické či silové podstatě víry – člověk je víc než rozum a víc než
vůle. Vztah s Bohem, ve kterém chybí cit, je někdy pouhou vypočítavostí a víra opřená jen o vůli časem degeneruje
do fanatismu.
(…) Zeptejme se svého srdce: Miluji Ježíše opravdu dychtivou, horoucí a něžnou láskou? Rozechvívá mě jeho hlas
a vzrušuje jeho blízkost podobně, jako to dnes vyjádřil dávný biblický autor, když Boha oslovil: „Můj Miláček…“!?
(Petr Vrbacký: Vzhůru k vodám)
Miluji Ježíše opravdu dychtivou, horoucí a něžnou láskou?
Z brožury PRŮVODCE ADVENTEM 2012 vydané Pastoračním střediskem Brněnské diecéze

Podobné dokumenty

Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre

Radujte se! Pán je blízko. - Vienna International Religious Centre nejistotě. Důvodem jeho radosti byla víra a důvěra, že Bůh je blízko. Zkušenost Boží blízkosti a to, co díky tomu dostáváme, vyvolává automaticky otázku, se kterou se setkáváme v evangeliu: "Co mám...

Více

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE přišla ke mně? Slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Al...

Více

Tel: 734 577

Tel: 734 577 nafukovací člun BUSH (pro 7 osob, nosnost 1000 kg)

Více

Boží zármutek nad Jeho lidem (God`s Grief Over His People)

Boží zármutek nad Jeho lidem (God`s Grief Over His People) byla jejich ustavičná nevíra, která je odsoudila k tak strašlivému konci.

Více

Baby Balet Praha – repertoár 2007-08

Baby Balet Praha – repertoár 2007-08 Baby Balet Praha – repertoár 2007-08 Klasický tanec

Více