Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří

Komentáře

Transkript

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří
Farmakoterapie starších
nemocných
Léčiva nevhodná ve stáří
Hana Matějovská Kubešová
Klinika interní, geriatrie a
praktického lékařství LF MU Brno
Problémové oblasti
medikace starších
nemocných








farmakokinetika, farmakodynamika
compliance
polymorbidita
polypragmázie
zastoupení léků na trhu
přání nemocného
koordinace léčby
vnější vlivy
Farmakokinetika
snížení žaludeční kyselosti
 snížení motility žaludku
 snížené prokrvení GIT
 zpomalené vstřebávání
 zmenšený distribuční objem pro
hydrosolubilní látky
 zvětšený distribuční objem pro
liposolubilní látky
 snížená funkce jater a ledvin
 snížená koncentrace albuminu

Compliance
a její změny ve stáří







nepřímá závislost
compliance na počtu
užívaných léků
vliv příbuzných a
pečovatelů
závislost na odborné
kontrole
vliv ceny léku
uživatelský komfort
vzhled léku
znění příbalového
letáku
Polypragmázie?
řešit zásadní problémy nemocného
 řešit kvalitu života
 profylaktické léky
 limitace počtu léků?
 respektování doporučení
odborných společností

Průměrný starší nemocný





Hypertenze
ICHS
diabetes
mellitus
HLP
bolesti kloubů, zad
- ACE inhibitor
- nitráty, ASA
- PAD
- hypolipidemika?
- NSAID, analgetika
Průměrná starší nemocná
ICHS
 hypochromní
anemie
 osteoporoza

- nitráty, ASA
- preparáty železa
- vápník, fluor,
vitamin D
Problémy
koordinace léčby
„gate keeping“x důvěra v um
praktického lékaře
 cestovatelství po odborných
ambulancích
 přičítání doporučené medikace
 nedostatek komunikace mezi PL a
specialisty
 zdvojování, ztrojování generik

Počet užívaných druhů léků
podle věku
40%
35%
30%
25%
75až79r., n=473
80až89r., n=811
90 a více, n=197
20%
15%
10%
5%
0%
0
1až3 4až5 6až8 9až12 13< druhů
Nejčastěji nakupované skupiny
volně prodejných
medikamentů
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
analgetika
vitaminy
doplňky
laxativa
skupina
NSA
nachlazení
Volně prodejné medikamenty
podle častosti nákupu
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
analgetika
vitaminy
týdně
doplňky
měsíčně
laxativa
NSA
výjimečně
nachlazení
Volně prodejné medikamenty
podle pohlaví
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
analgetika
vitaminy
doplňky
muži
laxativa
ženy
NSA
nachlazení
Vývoj nákupu volně prodejných
léčiv za sledované období
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
analgetika
vitaminy
doplňky
2001/2
laxativa
2004/5
NSA
nachlazení
Finanční prostředky vynaložené na
doplatky a volně prodejná léčiva
(průměr Kč/měsíc)
160
140
120
100
volně
doplatky
80
60
40
20
0
2001/2
2004/5
Finanční prostředky vynaložené na
doplatky a volně prodejná léčiva
(maxima Kč/měsíc)
1600
1400
1200
1000
volně
doplatky
800
600
400
200
0
2001/2
2004/5
Přibližné finanční toky
v lékárnách podle umístění
100%
80%
60%
volně
recepty
40%
20%
0%
nemocnice
pěší zóny
Rizika polyfarmakoterapie
 vzestup
počtu interakcí léčiv
navzájem nebo se složkami potravy,
potenciace toxicity
 zvýšení výskytu nežádoucích
vedlejších účinků
 indikace léku pro jednu patologii
může zhoršit patologii druhou
 pokles compliance, vzestup počtu
chyb v užívání léků
Rizika polyfarmakoterapie
18%
70
16%
60
14%
50
12%
40
10%
30
8%
6%
20
4%
10
2%
0
0%
2
4
6
interakce
8
1 až 2
3 až 5 6 až 10 nad 10
NÚL
Léčiva nevhodná ve stáří





Beersova kriteria lečiv potencialně nevhodnych
ve staři- 1991 a 1997 (upravena verze)
modifikace Beersovych kriterii
a. McLeodova kriteria z roku 1997 (Kanada)
b. Zhanova kriteria z roku 2001 (USA)
c. Larochova kriteria z roku 2007 (Francie)
IPET kriteria (Improved Prescribing in the Elderly
Tool)- 1997
STOPP/START kriteria (Screening Tool of Older
Person’s Prescriptions/Screening Tool to Alert
Doctors to Right Treatment)- 2006
ACOVE kriteria (Assessing Care of Vulnerable
Elders)- 2001
Léčiva nevhodná ve stáří
seznamy léků potencionálně nevhodných
ve stáří – 2008 – 69 látek
 léky by se neměly starším nemocným
vůbec předepisovat
 pokud jsou předepsány, měli by být starší
nemocní pečlivěji sledováni
 jejich pečovatelé by měli být poučeni

Beersova kritéria I
psychofarmaka
 dlouhodobě působící a vyšší dávky středně
působících benzodiazepinů (zvýšení rizika
pádů, spavost, ataxie, zmatenost, slabost,
závratě, synkopy)
 fluoxetin – nadměrná stimulace CNS,
poruchy spánku, zmatenost, agitovanost

Beersova kritéria II






kardiovskulární léky
digoxin nad 125mg/den – riziko toxicity
krátkodobě působící dipyridamol – ortostatická
hypotenze
amiodaron – prodloužení QT intervalu,
tyreopatie
ticlopidin – hematologická toxicita, závratě,
zácpa, průjem, bolesti žaludku, zčervenání kůže
metyldopa, reserpin – deprese, suicidia,
ortostatická hypotenze
Beersova kritéria III
analgetika
 indometacin – nejtoxičtější NSAID –
bolesti hlavy, závratě, spavost, únava,
deprese
 propoxyfen – účinnost srovnatelná s
paracetamolem, NÚL blízké opioidům
 NSAID – gastrotoxicita, renální toxicita,
hypertenze, kardiální selhávání

Beersova kritéria IV
ostatní lékové skupiny
 myorelaxancia, spasmolytika – svalová
slabost, nestabilita, anticholinergní
působení
 diphenhydramin – zmatenost, sedace,
anticholinergní působení
 doxazosin – hypotenze
 nitrofurantoin – riziko renálního poškození

Potencionálně rizikové
kombinace I
léčivo vs léčivo
 betablokátory + digoxin
 amiodaron + hormony štítnice
 ACEI + kalium šetřící diuretika
 PAD + betablokátory
 neuroleptika vs metoclopramid
 neuroleptika vs sedativa

Potencionálně rizikové
kombinace II
léčivo vs choroba
 betablokátory vs diabetes mellitus
 betablokátory vs ICHDKK
 betablokátory vs hypotyreóza
 betablokátory vs CHOPN
 ACEI vs renální insuficience
 NSAID vs hypertenze, VCHGD
 analgetika vs oblenění kinetiky GIT

Potencionálně rizikové
kombinace III
léčivo versus potrava
warfarin a zelenina
fluorochinolony a minerály Mg, Ca, Zn
grapefruitová šťáva a blokace CYP3A4
třezalka tečkovaná a stimulace CYP

STOPP - START
STOPP – Screening Tool of Older People´s
potentially inapropriate Prescriptions
léčiva a kombinace, které by neměly být u
starších nemocných předepisovány
 START – Screening Tool to Alert doctors
to Right appropriate, indicated Treatment
léčiva a kombinace, které by měly být u
starších nemocných předepisovány

eldercarerxconsultants.com/StopStartArticle.aspx
Systémy
GIT
 Kardiovaskulární systém
 Respirační systém
 CNS a psychotropní léky
 Endokrinní systém
 Urogenitální systém
 Muskuloskeletální systém

GIT








START
PPI u nemocných s GERD
vlákninu u nemocných s divertikulózou a
obstipací
STOPP
difenoxylát, loperamid, codein v léčby průjmu
nejasné příčiny
neuroleptika nebo metoclopramid u parkinsoniků
PPI v plné dávce déle než 2 měsíce
anticholinergika nebo spasmolytika u nemocných
se zácpou
Kardiovaskulární systém
START
warfarin u fi síní, aspirin při KI warfarinu
ASA nebo clopidogrel u nemocných s koronární,
cerebrální nebo periferní AS a sin. rytmem
antihypertenziva při TKs nad 160mmHg
statiny u nemocných s koronární, cerebrální
nebo periferní AS, soběstačných, s očekávaným
přežitím > 5 let
ACEI u nemocných s CHSS a po AIM
beta-blokátory u stabilní anginy pectoris

Kardiovaskulární systém
STOPP I
digoxin dlouhodobě v dávce přesahující 0,125
mg denně
kličková diuretika u edému DKK bez známek
selhání, jako monoterapie HT
thiazidová diuretika u nemocných s dnou
betablokátory v kombinaci s verapamilem,
neselektivní u nemocných s CHOPN
Ca blokátory u zácpy, NYHA III-IV
vasodilatační terapie u nemocných s posturální
hypotenzí

Kardiovaskulární systém
STOPP II
 ASA u nemocných s VCHGD bez protekce H2 blokátory
nebo PPI
 ASA v dávce nad 150mg
 ASA bez průkazu AS postižení koronárních, cerebrálních
nebo periferních tepen
 ASA při krvácivých poruchách
 warfarin při první HŽT po 6 měs., po první PE po 12
měs.
 warfarin při krvácivých poruchách
 warfarin v kombinaci s ASA bez protekce
 clopidogrel při krvácivých poruchách
 dipyridamol při krvácivých poruchách nebo jako
monoterapie v profylaxi

Respirační systém
START
beta - mimetika nebo anticholinergika pravidelně
u astmatu nebo CHOPN
 STOPP
theophyllin jako monoterapie CHOPN
systémově podávané steroidy u astmatu a
CHOPN
nebulizované ipratropium u nemocných s
glaukomem
antihistaminika 1. gen. u nemocných s pády v
posledních 3 měsících

CNS a psychotropní léky
START
 L-DOPA u nemocných s funkčním postižení při
Parkinsonově nemoci
 antidepresiva u nemocných se středně závažnou až
závažnou depresí > 3 měs.
 STOPP
 tricyklická antidepresiva u nemocných s demencí,
glaukomem, převodními poruchami, zácpou, opiáty, Ca
blokátory, BHP s retencí
 benzodiazepiny dlouhodobě působící > 3 měs., u
nemocných s pády v anamnéze v posledních 3 měs.
 neuroleptika jako hypnotika > 1 měs., u parkinsoniků >
1 měs, u nemocných s pády v posledních 3 měsících
 fenothiaziny u epilepsie – snižují práh
 anticholinergika jako léčbu extrapyramidových NÚL
neuroleptik

Endokrinní systém
START
metformin – u nemocných s DM II bez CHRI
ACEI u nemocných s DM a nefropatií/
mikroalbuminurií
protidestičkové léky u nemocných s DM a dalším
rizikem – HT, HLP, kouření
statiny u nemocných s DM a dalším rizikem
 STOPP
glibenclamid a chlorpropamid u nemocných s DM
II
beta-blokátory u DM s hypoglykémiemi > 1
měsíčně
estrogeny u žen s anamnézou Ca prsu nebo TEN
estrogeny bez gestagenu u žen s intaktní
dělohou

Urogenitální systém
START
0 – bladder drill, cvičení pánevního dna
 STOPP
antimuskarinika u nemocných s demencí,
glaukomem, BHP
alfa – blokátory u nemocných s epizodami
inkontinence > 1x denně
alfa - blokátory u nemocných s PMK > 2
měsíce

Muskuloskeletální systém
START
DMARD u prokázané RA nad 12 měsíců
vitamin D a calcium u prokázané osteoporózy
bisfosfonáty u nemocných s dlouhodobou
udržovací léčbou steroidy
 STOPP
NSAID u VCHGD, HT, CHSS, warfarinu, CHRI
NSAID jako analgetikum u osteoartritidy
NSAID a kolchicin u nemocných bez KI
allopurinolu
steroidy jako monoterapie revmatoidní artritidy
déle než 3 měsíce

Výsledky v ČR
Možnosti řešení ?
opakované dotazy na aktuální léčebné
schéma
 konzultace s PL, rodinou, pečovateli
 spolupráce s domácí péčí, kontrola
domácích zásob
 obezřetnost při prodeji OTC


Podobné dokumenty

5. NEKOVOVÉ MATERIÁLY 5.1 Plasty 5.1.1 Termoplasty

5. NEKOVOVÉ MATERIÁLY 5.1 Plasty 5.1.1 Termoplasty určené pro různé prostředí (např. potrubí). Měkčený PVC se používá převážně na folie, profily a opláštění elektrických vodičů. Značný objem PVC se zpracovává ve formě plastisolů (disperze prášku PV...

Více

Braunovidon gáza s mastí

Braunovidon gáza s mastí Jedna forma subchronické a chronické toxicity byla zkoumána u potkanů po podávání potravy s příměsí jodovaného povidonu (10% využitelného jódu) v dávce 75 až 750 mgjodovaného povidonu /kg tělesné h...

Více

Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika

Cialis 5 mg denně – nyní i na LUTS! Jiří Heráček Urologická klinika Ke statisticky významnému snížení IPSS oproti placebu dochází pouze při terapii tadalafilem v dávce 5 mg/d

Více

Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní - 29/1

Doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní - 29/1 antiarytmika závisí na trvání arytmie a jejím předchozím výskytu, a samozřejmě také na dávce, způsobu a rychlosti podání antiarytmika (18-20). Pro riziko nežádoucích účinků je vhodné zahájení léčby...

Více

Kulturní léto v Kácově 2011

Kulturní léto v Kácově 2011 -7,00 hodin- rybochovn6 zaiizenina Radin6vsi D6tsk6rybSisk6z6vody hodin Otevieniprijtovnylod6ku ieky 14,00-17,00 L4,00 hodin Historickry' Serm nazdmku - od 22,00hodinnaz6mku Promit6nikina- bratiiea...

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického Českou gastroenterologickou společností.

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření souhlasů pro endoskopické výkony Českou gastroenterologickou společností.

Více

Česky English - SKY Paragliders

Česky English - SKY Paragliders Z bezpečnostních důvodů doporučujeme pečlivě sledovat stav sedačky a nejméně jednou za dva roky ji nechat zkontrolovat u výrobce nebo u pověřené osoby. Kdykoliv dojde k sebemenší změně letových vla...

Více

1. Akutní jaterní selhání je charakterizováno rychlým rozvojem a

1. Akutní jaterní selhání je charakterizováno rychlým rozvojem a a) je spojen s blokádou funkce COX-2 b) je vždy důsledkem infekce Helicobacterem pylori c) objevuje se pouze v žaludku a duodenu d) vzniká, je-li porušena rovnováha agresivních a ochranných faktorů...

Více

- European Society for Trauma and Dissociation

- European Society for Trauma and Dissociation Hlavním důvodem, proč jsem pracoval na tématu disociace, bylo, aby se informace o disociativních poruchách, jejich diagnostice, terapii i prevenci staly dostupné a známé a to nejen mezi odborníky z...

Více