cefalexin monohydrate crs

Transkript

cefalexin monohydrate crs
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 27/06/2013
Datum zpracování: 29/05/2015
Nahrazuje: 27/06/2013
Verze: 6.1
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Forma výrobku
: Látka
Obchodní název
: CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Číslo ES
: 239-773-6
Číslo CAS
: 23325-78-2
Kód výrobku
: C0675000
Další způsoby označení
: RTECS No : XI0350000
1.2.
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1.
Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
: Výrobek je určen pro výzkum, analýzu a vědecké vzdělávání.
Použití látky nebo směsi
: Pouze pro profesionální použití
Funkce nebo kategorie použití
: laboratorní chemikálie
1.2.2.
Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace
: +44(0)1235239670
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Resp. Sens. 1 H334
Repr. 2
H361d
Lact.
H362
Skin Sens. 1
H317
Plné znění H-vět viz oddíl 16
Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD]
Repr.Cat.3; R63
R42
R43
R64
Plné znění R-vět viz oddíl 16
Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
2.2.
Prvky označení
Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)
:
Signální slovo (CLP)
: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky
GHS08
09/06/2015
CS (čeština)
1/6
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
H362 - Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)
2.3.
: P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P263 - Zabraňte styku během těhotenství/kojení
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ostatní nechráněná místa
P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P341 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P501 - Odstraňte obsah/obal : Nebezpečný odpad. Dodržujte platné předpisy
Další nebezpečnost
Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Při expozici může dojít k alergické reakci.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.
Látka
Název
: CEFALEXIN MONOHYDRATE
Číslo CAS
: 23325-78-2
Číslo ES
: 239-773-6
Název
Identifikátor výrobku
%
Klasifikace podle směrnice
67/548/EHS
CEFALEXIN MONOHYDRATE
(Číslo CAS) 23325-78-2
(Číslo ES) 239-773-6
≤ 100
Repr.Cat.3; R63
R42
R43
R64
Název
Identifikátor výrobku
%
Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)
CEFALEXIN MONOHYDRATE
(Číslo CAS) 23325-78-2
(Číslo ES) 239-773-6
≤ 100
Resp. Sens. 1, H334
Repr. 2, H361d
Lact., H362
Skin Sens. 1, H317
Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16
3.2.
Směsi
Nepoužije se
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné
: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku).
Možné pozdější účinky.
První pomoc při vdechnutí
: V případě náhodného vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte dýchání
čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při kontaktu s kůží
: Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
První pomoc při kontaktu s okem
: Vyplachujte vodou, oční víčka přidržujte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky. Při přetrvávající
bolesti, mrkání nebo zarudnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při požití
: Vyplachujte ústa vodou. Můžou nastat následující symptomy: (viz oddíl(y): 2, 4.2). Necítíte-li se
dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Může být indikováno dlouhodobé pozorování lékařem. (viz
oddíl(y): 4.3).
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/poranění
4.3.
: Viz nadpis 2.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Je-li to možné, předložte tento list. Není-li k dispozici, ukažte obal nebo
etiketu. Je-li překročen limit expozice na pracovišti: Zvláštní lékařský dohled.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
09/06/2015
: Malá množství: K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. Vodní mlha. Oxid uhličitý.
Suchý prášek. Pěna. Velká množství: Nepoužije se.
CS (čeština)
2/6
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Reaktivita
5.3.
: Viz nadpis 10.1.
Pokyny pro hasiče
Protipožární opatření
: Malá množství: Používejte běžné osobní ochranné pomůcky proti ohni. Velká množství:
Nepoužije se.
Opatření pro hašení požáru
: Zřeďte vodou.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření
6.1.1.
: Zabraňte uvolňování prachu. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné pomůcky
na oči nebo obličej. Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. Evakuujte nepotřebné
pracovníky. Velká množství: Nepoužije se.
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky
: Viz záhlaví 7/8.
Plány pro případ nouze
: Rozlitou látku by měli uklidit řádně vyškolení úklidoví pracovníci vybavení ochrannými
pomůckami dýchacích orgánů a očí. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
6.1.2.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění
6.4.
: Rozsypanou látku zameťte do nádob. Je-li to nutné, nejprve ji navlhčete, aby neprášila. Zajistit,
aby odpady byly odebrány a bezpečně uloženy. Důkladně vyčistěte. Čistěte vodou. Všechen
odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních předpisů. K
opláchnutí neodstranitelného zbytku použijte: Roztok chlornanu sodného.
Odkaz na jiné oddíly
(viz oddíl(y): 8, 13).
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování
: Malá množství: Viz nadpis 1. Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se
specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací žádné škodlivé účinky.
Upozorňujeme uživatele na riziko, které hrozí, je-li výrobek používán pro jiné účely, než k nimž
je určen. Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
Opatření pro bezpečné zacházení
: Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Viz nadpis 8. Nepoužívejte, dokud jste si
nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Vyvarujte se přímému kontaktu s
výrobkem. Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Hygienická opatření
: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Malá množství: S
výrobkem manipulujte pokud možno pod laboratorní digestoří.
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření
: Dodržujte platné předpisy.
Skladovací podmínky
: K zaručení kvality a vlastností výrobek uchovávejte: suchý, Uchovávejte na chladném dobře
větraném místě mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte v původní nádobě. Skladujte v souladu s
místními předpisy.
Nekompatibilní látky
: Silně oxidující látky.
7.3.
Specifické konečné / specifická konečná použití
Viz nadpis 1.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
: S výrobkem manipulujte pokud možno pod laboratorní digestoří.
Osobní ochranné pomůcky
: Rukavice. Ochranné brýle. Ochranný oděv. Tvoření prachu: protiprachová maska s filtrem typu
P3.
09/06/2015
CS (čeština)
3/6
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Ochrana rukou
: Rukavice. Rukavice z PVC odolné vůči chemikáliím (podle ČSN EN 374 nebo podobné normy)
Ochrana očí
: Používejte ochranné pomůcky na oči. DIN EN 166
Ochrana kůže a těla
: Laboratorní plášť. Používejte vhodný ochranný oděv. DIN EN 13034
Ochrana dýchání
: čtvrtmaska (DIN EN 140). Používejte vhodný dýchací přístroj, není-li výměna vzduchu
dostatečná na to, aby se koncentrace prachu/páry držela pod mezní hodnotou povolené
koncentrace (TLV)
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
: Pevná látka
Vzhled
: Crystalline powder. Bílý. Prášek.
Barva
: Nejsou dostupné žádné údaje
Zápach
: Nepoužije se. Viz nadpis 2, 4.2, 8.
Práh zápachu
: Nejsou dostupné žádné údaje
pH
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
Bod tání / rozmezí bodu tání
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota tuhnutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod varu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Bod vzplanutí
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota samovznícení
: Nejsou dostupné žádné údaje
Teplota rozkladu
: Nejsou dostupné žádné údaje
Hořlavost (pevné látky, plyny)
: Nejsou dostupné žádné údaje
Tlak páry
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota par při 20 °C
: Nejsou dostupné žádné údaje
Relativní hustota
: Nejsou dostupné žádné údaje
Rozpustnost
: Voda: ≥ 1 (10 - 100) mg/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, kinematická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Viskozita, dynamická
: Nejsou dostupné žádné údaje
Výbušnost
: Nejsou dostupné žádné údaje
Oxidační vlastnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
Limity výbušnosti
: Nejsou dostupné žádné údaje
9.2.
Další informace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
Stabilní za běžných podmínek.
10.2.
Chemická stabilita
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.3.
Možnost nebezpečných reakcí
Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných informací
žádné škodlivé účinky. Velká množství: Nepoužije se.
10.4.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
10.5.
Neslučitelné materiály
Malá množství: Žádné za běžného používání. Velká množství: Nepoužije se.
10.6.
Nebezpečné produkty rozkladu
Při zahřívání na teplotu rozkladu uvolňuje nebezpečné výpary. Velká množství: Nepoužije se.
09/06/2015
CS (čeština)
4/6
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
: Neklasifikováno
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS (23325-78-2)
LD50, orálně, potkan
> 20000 mg/kg
žíravost/dráždivost pro kůži
: Neklasifikováno
Vážné poškození očí / podráždění očí
: Neklasifikováno
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže
: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat
alergickou kožní reakci.
Mutagenita v zárodečných buňkách
: Neklasifikováno
Karcinogenita
: Neklasifikováno
Toxicita pro reprodukci
: Podezření na poškození plodu v těle matky. Může poškodit kojence prostřednictvím
mateřského mléka.
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice
: Neklasifikováno
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice
: Neklasifikováno
Nebezpečnost při vdechnutí
: Neklasifikováno
Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a
příznaky
: Vyvarujte se přímému kontaktu s výrobkem. Malá množství: Pokud je výrobek používán a je s
ním nakládáno v souladu se specifikacemi, nemá podle našich zkušeností a dostupných
informací žádné škodlivé účinky. Viz oddíl o první pomoci v tomto bezpečnostním listu. Velká
množství: Nepoužije se.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Ekologie – všeobecné
: Malá množství: Viz nadpis 2. Nebezpečný odpad. Používejte vhodné odpadní nádoby. Velká
množství: Nepoužito.
Ekologie - voda
: Rozpustný ve vodě.
12.2.
Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.3.
Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.4.
Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.5.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
12.6.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1.
Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu)
: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů.
Doporučení pro likvidaci odpadu
: Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro
zvláštní nebo nebezpečné odpady.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR
IMDG
IATA
14.1.
Číslo OSN
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů
14.2.
Příslušný název OSN pro zásilku
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.3.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
14.4.
Obalová skupina
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
09/06/2015
CS (čeština)
5/6
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
ADR
14.5.
Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
IMDG
IATA
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
14.6.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.6.1.
Pozemní přeprava
14.6.2.
Doprava po moři
14.6.3.
Letecká přeprava
14.6.4.
Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se
14.6.5.
Železniční přeprava
Nepoužije se
14.7.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nepoužije se
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
15.1.1.
Předpisy EU
Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
CEFALEXIN MONOHYDRATE CRS není na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
15.1.2.
Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
15.2.
Posouzení chemické bezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
ODDÍL 16: Další informace
Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:
Lact.
Toxicita pro reprodukci, dodatečná kategorie, účinky na laktaci nebo prostřednictvím
laktace
Toxicita pro reprodukci, kategorie 2
Senzibilizace dýchacích cest, kategorie nebezpečnosti 1
Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1
Může vyvolat alergickou kožní reakci
Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
Podezření na poškození plodu v těle matky
Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
Může poškodit kojené dítě
Repr. 2
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1
H317
H334
H361d
H362
R42
R43
R63
R64
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH)
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Informace uváděné v tomto bezpečnostním listu byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přesto jsou poskytovány bez jakékoli výslovné nebo i mlčky
předpokládané záruky za jejich správnost
09/06/2015
CS (čeština)
6/6

Podobné dokumenty

benzocaine crs

benzocaine crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více

saccharin sodium crs

saccharin sodium crs Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Více