Rychnovský zpravodaj

Komentáře

Transkript

Rychnovský zpravodaj
Kam s odpady? - Povinné očkování psů
Zájezd na Den Gromadky - „Nešlapeto“
Z rychnovské historie: automobil a kino
6
Cena 5 Kč
Červen
2015
Otevření nové malé expozice muzea
Dne 30. 5. 2015 byla slavnostně otevřená v budově místní radnice malá expozice muzea – KONCENTRAČNÍ TÁBOR
AL REICHENAU A ZBROJNÍ TOVÁRNA
GETEWENT.
Tato expozice vznikla k významnému výročí 70. let od konce II. světové
války. Na vzniku expozice spolupracovaly Severočeské muzeum v Liberci, město
Rychnov u Jablonce nad Nisou, kotlárny
Hölter a Městské muzeum Rychnov u Jablonce nad Nisou.
U podniku GETEWENT (dnes Li-
berecké kotlárny Hötler) vznikl pracovní a koncentrační tábor a vznikalo velké
podzemní dílo - testovací bunkr radarů
Würzburg-Riese. Původní obří protiletecký kryt pro zaměstnance Getewentu
byl nakreslen již v roce 1940, ale samotné
realizace se dočkal až se vznikem koncentračního tábora AL Reichenau. Už návrh
z roku 1940 počítal s neobvykle velkým
krytem, jehož plocha byla srovnatelná s
celým továrním areálem. Žádost o povolení byla jabloneckému landrátu adresována 27. září 1944. Doslova se zde píše
o „protileteckém krytu pro zaměstnance
továrny ve spojení s podzemní zkušebnou
výrobků“. Ačkoli tedy nešlo o klasickou
podzemní továrnu, část prostor měla být
využita právě pro výrobu a zkoušení zařízení.
Expozice je přístupná každý všední
den, a to v pondělí až čtvrtek dopoledne
od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16
hodin, v pátek pouze dopoledne od 9 do
11 hodin. Těšíme se na všechny zájemce
a návštěvníky.
-red-
Kam s odpady?
Nebezpečné odpady
Sběr nebezpečných odpadů probíhá
2 x ročně, termín svozu sběru nebezpečného odpadu (zářivky, léky, chemikálie,
barvy, laky, baterie …) je vždy předem
zveřejněn na úřední desce MěÚ, na internetových stránkách města a ve zpravodaji.
Není možné pro tyto odpady využívat velkoobjemové kontejnery nebo popelnice.
Nebezpečný odpad je možné předat při
mobilním svozu nebezpečného odpadu,
který je realizován 2 x ročně. Informace
o svozu nebezpečného odpadu zveřejňujeme prostřednictvím úřední desky, zpravodaje a www stránek města.
Biologicky rozložitelný odpad
Pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu slouží hnědé kontejnery o
objemu 1100 l, které jsou přistaveny na
5 stanovištích společně s kontejnery na
tříděný odpad. Tyto kontejnery se nachází u hasičárny, na parkovišti u lyžařského
vleku, u sportoviště, u nádraží a v Ještědské ulici naproti „Malé škole“. Zároveň je
možné tento odpad odložit do velkého
kontejneru, který je umístěn na sběrném
místě na bývalém manipulačním skladu nad nádražím Českých drah. Tento
kontejner je prozatím k dispozici pouze
v sobotu. V nejbližší době dojde k rozšíření provozní doby tohoto kontejneru,
o kterém bude Městský úřad informovat
prostřednictvím úřední desky a www
stránek města.
Tříděné odpady
Občané mohou využít pro odložení papíru, plastů, pet lahví, nápojových
kartónů, kovů a skla kontejnery nebo pytle na tříděný odpad. Pro odložení těchto
odpadů slouží barevně označené kontejnery – modrá barva na papír, žlutá barva
Vydavatel:
MěÚ Rychnov u
Jablonce nad Nisou,
Husova 490,
IČO 262552.
Vychází měsíčně k
5. dni v měsíci nákladem 400 kusů.
MK ČR E 10452.
Odpovědný redaktor Marie Strnadová.
E-mail: [email protected]
www.rychnovjbc.cz.
Neoznačené foto - redakce.
Elektronická sazba Vladimír Vinkler.
Tisk Městský úřad, Konica Minolta.
Veškerá práva vyhrazena.
Periodický tisk územního samosprávného celku
Rychnovský zpravodaj
2
na pet lahve, bílá a zelená barva na sklo.
Tyto kontejnery jsou rozmístěny na celkem 13 stanovištích ve městě. Pytle na tříděný odpad - kovy šedé, plasty z domácnosti žluté a nápojové kartony oranžové,
jsou zdarma k vyzvednutí na podatelně
Městského úřadu. Pro umístění naplněných originálních pytlů s plasty, nápojovým kartonem a kovy slouží drátěné
klece, které se nacházejí na stanovištích:
Hranice, hasičárna, u služebny policie ČR,
v Ještědské ulici, vedle Tilie, v Občanské
ulici, u Besedy, u knihovny. Nic jiného do
těchto klecí nepatří! Občané také mohou
využít 2 kontejnerů na textil, které se nachází u čp. 607, 608 (Rafanda) a náměstí
vedle samoobsluhy.
Objemný odpad
Pro uložení objemného odpadu slouží velkoobjemové kontejnery umístěné na
sběrném místě na bývalém manipulačním
skladu nad nádražím Českých drah. Objemným odpadem se rozumí např. kober-
ce, nábytek, matrace… ne však stavební
dílce, sádrokartony, polystyren. Tyto kontejnery jsou k dispozici v sobotu od 8:00
hod do 12:00 hod.
Zpětný odběr elektrozařízení
Vyřazené elektrospotřebiče pocházející z domácností mohou občané předávat
na sběrném místě na bývalém manipulačním skladu nad nádražím Českých drah
každou sobotu v době od 8:00 hod. do
12:00 hod.
Stavební a demoliční odpad
Tento odpad není komunálním
odpadem a město tento odpad nemůže přebírat. Stavební odpad lze odstranit
pouze zákonem stanoveným způsobem.
Je možné jej předat oprávněné osobě. Pro
odvoz a likvidaci lze využít z nejbližších
poskytovatelů např. služeb Severočeských
komunálních služeb z Jablonce nad Nisou
tel: 483 312403
J. Tomsa
Červen, měsíc myslivosti
V červnu se rodí v přírodě nejvíce
mláďat, zvěř by v tomto období neměla
být rušena hlavně volně pobíhajícími psy
a v poslední době projíždějícími motorkami a čtyřkolkami v lesích, loukách a po
polích.
Kde jsou ty časy, kdy bylo možno
v okolí Rychnova vidět koroptve, bažanty,
zajíce a jinou drobnou zvěř. V dnešní době
koroptve a bažanty nespatříme, stavy zajíců jsou minimální. Takovou stálou zvěří
v okolí Rychnova je zvěř srnčí. V poslední
době je možno spatřit i zvěř jelení a hlavně černou, jejíž stavy se v poslední době
navyšují a často dochází zvláště v nočních
hodinách, kdy je černá zvěř nejaktivnější,
ke střetu s motorovými vozidly. ŘIDIČI
POZOR!
Centrum dopravního výzkumu za
pomoci Ředitelství silnic a dálnic ČR a
Policie ČR (databáze dopravních nehod)
provedlo vyhodnocení dopravních nehod srážky se zvěří v letech 2007 až 2012
v České republice. Bylo vyhodnoceno
104 úseků, ve kterých dochází ke střetu
vozidel se zvěří. V tabulce je úsek mezi Rádelským mlýnem (opičárna) a Babiččinou klobásou hodnocen na prvním
místě v ČR. V tomto úseku bylo v roce
2014 sraženo 7 kusů divočáků a 4 kusy
srnčí zvěře. Srážka osobního automobilu
s černou zvěří je nebezpečná, v některých
případech se stává automobil nepojízdný.
Druhý nebezpečný úsek je v okolí horního teploměru u Dobré Vody.
Na prvních deset úseků v pořadí významnosti byly získány finance z Evropské unie na instalaci pachových ohradníků. Tak uvidíme, zda to pomůže?
O. Preisler
Uzávěrka Rychnovského zpravodaje
Uzávěrka červencového čísla RZ je v pondělí 22. června.
Budeme rádi za vaše příspěvky, ale i připomínky. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat či nezařadit.
Za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři.
Nevyžádané materiály se nevracejí.
Příspěvky zasílejte na: [email protected]
Z jednání zastupitelstva města
Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 15. 5. 2015
- Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Bc. Tomáše Levinského zastupováním města Rychnova u Jablonce
nad Nisou na valné hromadě Severočeské
vodárenské společnosti, a.s., konané dne
18. 6. 2015 i v případných náhradních termínech, a výkonem všech akcionářských
práv města.
- Zastupitelstvo města rozhodlo
zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 120
o výměře 71 m2 v k.ú. a obci Rychnov
u Jablonce nad Nisou a zároveň ukládá
MěÚ připravit výpověď z nájmu tohoto
pozemku.
- Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 916
o výměře cca 725 m2 v k. ú. i obci Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá MěÚ
prověřit existenci inženýrských sítí na
pozemku č. 916 a 918 v k. ú. Rychnov u
Jablonce nad Nisou.
- Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1742/1 o výměře 1888 m2
v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu
za cenu 850,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo města schválilo prodeje části pozemku č. 1055/1 o výměře cca
790 m2 v k.ú. a obci Rychnov u Jablonce
nad Nisou za účelem rozšíření zahrady
domu č. p. 721 manželům Kakosovým za
cenu 720,- Kč / m2. Náklady na převod
uhradí žadatel. Sleva z ceny pozemku byla
udělena z důvodu zatížení pozemku dešťovou kanalizací a nadzemním vedením
VN
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení stavby
„Kanalizační přípojka vodoteče“ na pozemek č. 310/1 v k. ú. Rychnov u Jablonce
nad Nisou s panem Jiřím Koškem.
- Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout dar formou balené pitné vody v
hodnotě 8 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje pro zajištění
pitného režimu výjezdových hasičů a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru zařadit výdaj do rozpočtového
opatření
- Zastupitelstvo města rozhodlo
poskytnout částku ve výši 10 tis. Kč na
pomoc Nepálu po ničivém zemětřesení
formou příspěvku do veřejné sbírky pořádané spolkem ATMA DO a ukládá finančnímu výboru zařadit tento výdaj do
návrhu rozpočtového opatření.
- Zastupitelstvo města schválilo uvolnění částky 102 116,74 Kč za opravu a
údržbu sportovního areálu.
- Zastupitelstvo města schválilo vypracování architektonické studie druhé
varianty přístavby hasičské zbrojnice včetně napojení na dopravní situaci v místě
- Zastupitelstvo města schválilo znění kupní smlouvy o odkupu stávajícího
vozidla MP na protiúčet s tím, že smlouva
bude uzavřena s vítězem výběrového řízení na dodávku nového vozidla pro potřeby MP.
Povinné očkování všech psů
Veterinární středisko v Jablonci nad
Nisou nařizuje podle zákona č. 66/61 Sb.
povinné očkování všech psů starších
třech měsíců proti vzteklině.
Očkování se bude v Rychnově konat před budovou městského úřadu u
garáží
dne 17. 6. 2015 od 16.00 do 16.30.
Žádáme Vás, abyste se v časovém
termínu dostavili k povinnému očkování
psů. Upozorňujeme, že pes musí být
opatřen náhubkem a předveden osobou
starší 18 let, která provede řádnou fixaci
zvířete.
Cena je 80,- Kč, platí se ihned při
očkování !!
Kdo se nedostaví, vystavuje se nebezpečí dalšího řízení pro porušení zákona.
Bc. Tomáš Levinský, starosta města
Polární záře
Ze 17. na 18. března letošního roku
se i v naší zemi objevila na obloze v severních oblastech státu nevýrazná polární záře. Způsobila ji mohutná erupční činnost
na Slunci. Jde jistě o skutečnost zajímavou,
výjimečnou a vyskytující se především v
polárních krajích. V minulosti, jak o tom
píše bývalý rychnovský kronikář, byl jev
velmi dobře pozorovatelný i v Rychnově
nad Nisou.
Modrozelenou záclonu vlnící se ve
svislém směru totiž mohli zcela zřetelně
vidět občané
26. ledna 1938. Toho dne o osmé hodině večerní bylo dle kronikáře prý možno
vidět výraznou polární záři svíticí mnoha
barvami po celé Evropě a i v severní Africe. Kronikář jedním dechem dodává, že
lidé pevně věřili, že jev předchází velkým
změnám ve světě. To dokládá poznatkem,
že prý polární záře měla být viděna rovněž v roce 1813. Lidé očekávali trest boží
v podobě moru, cholery a jiných epidemií.
K jejich oddálení byly slouženy prosebné
bohoslužby. Jen boží milost mohla lidi
ochránit od všeho zlého i krutých nemocí.
Připomíná však, že krátce po objevení záře v roce 1813 byl francouzský císař a dobyvatel světa Napoleon I. poražen v „bitvě
národů“ spojenými vojsky Rusů, Prusů a
Rakušanů. Svět byl alespoň na čas zbaven
jednoho krutovládce. Pak pan kronikář
rozvíjí „hlubokomyslné myšlenky“ v duchu ideologie fašistů, že výskyt polární záře v roku 1938 předznamenal hitlerovský
anšlus Rakouska 11. března 1938.
Názory lidí, že polární záře předcházejí světovým událostem v lidské společnosti, jistě nejsou vědecky opodstatněné.
I když, jak praví lidové moudro, je cosi
zvláštního mezi nebem a zemí ....... Uvidíme, zda i letošní úkaz přinese události,
které budou mít dalekosáhlý dopad na
lidskou společnost.
J. K. - kronikář
Rychnovský zpravodaj
3
Přespání ve školní družině
Navečer v pátek 17. 4. jsme se ve škole sešli, abychom společně přespali ve školní družině. Po příchodu si děti našly své
místo na spaní. Kolem půl osmé nám přivezli šunkovou pizzu a
společně jsme se navečeřeli. Se setměním následoval zlatý hřeb
večera - netopýří stezka odvahy, která nás zavedla ke školnímu křížku. Děti chodily na stezku po skupinkách a musely zjistit heslo, které bylo napsáno na papírových netopýrech. Cestou
potkávaly i místní strašidla, která se rekrutovala ze žáků 5. a 6.
třídy. Na konci stezky se všichni podepsaly na předem připrave-
ný arch papíru. Po lehce strašidelném večeru jsme se vrátili do
školy a děti postupně uléhaly do svých pelíšků. Ráno se některá
ptáčátka probouzela již kolem šesté hodiny. Po snídani jsme se
všichni sbalili a postupně jsme se vrátili do našich domovů. Přespání v družině se dětem líbilo. Děkuji kolegyním, které při akci
pomáhaly, že se všech 58 dětí dobře bavilo.
Zdena Fantyšová, vychovatelka ŠD
Čarodějnice ve škole
Čarodějnice a čarodějové z 1.B
Ve čtvrtek 30. 4. žáci 1. B slavili čarodějnice. Převlékli se do
masek a vyrobili si malou čarodějnici. Zhlédli výstavu humoru
na městském úřadu a provedli průvod Rychnovem.
Mgr. Miluše Bubeníková
Malí turisté
Čarodějnice se školní družinou
Ve středu 29. 4. jsme s dětmi ze školní družiny opékali
buřty v prostoru u školního křížku. Každé dítě, které si přineslo
buřtík, si ho samo opeklo nad otevřeným ohništěm. Děti byly
ukázněné a respektovaly zákaz manipulovat s otevřeným ohněm.
Přikládat mohly jen paní vychovatelky. Nakonec děti do ohně
vhodily v družině vyrobenou papírovou čarodějnici, kterou tak
symbolicky upálily.
Zdena Fantyšová, vychovatelka ŠD
Rychnovský zpravodaj
4
V sobotu 16. 5. se malí turisté vydali do Zásady a na Berany. Cestou mohli pozorovat závod Muchovman v horolezectví,
cyklistice a běhu. Dozvěděli se místní pověst o Beranech, využili
krásného dne a prošli okolní přírodu. Každý účastník výletu
dostal odznak.
Mgr. M. Bubeníková, Mgr. H. Zemínová
Návštěva u hasičů
Čarodějnický den
Ve středu 13. 5. 2015 se oddělení „Broučků“ vydalo speciálním hasičským autobusem na exkurzi do hasičské zbrojnice
v Jablonci nad Nisou. Byla to vzácná příležitost vidět vybavení
profesionálních hasičů a vše si pěkně zblízka prohlédnout.
Naši průvodci nám nejprve ukázali velké a prostorné šatny
hasičů, nechyběla ani prohlídka tělocvičny a posilovny. Děti si
mohly zblízka prohlédnout a projít se cvičným prostorem, který
simuluje bytové prostory, kde hasiči trénují své záchranné akce.
Potom následovala prohlídka nejmodernější hasičské techniky,
aut, jejich vybavení a také různé druhy obleků, které hasiči potřebují ke své práci.
Z exkurze šli nejen kluci, ale i některé holčičky s přesvědčením, že být hasičem je úžasná věc a s odhodláním, že se jím
také stanou.
Touto cestou chceme poděkovat všem hasičům, kteří se dětem věnovali a velké poděkování patří zejména panu Vavrošovi,
jež nám návštěvu u profesionálních hasičů zařídil.
Dana Kozáková, Pavlína Šilhánová
I tento rok se 30. duben stal strašidelným dnem. Do naší
mateřské školky se slétlo nesčetné množství čarodějnic a čarodějů. Děti i paní učitelky si doma připravily krásné, strašidelné
kostýmy. Nechyběly ani kouzelné doplňky - košťata, pavouci,
myši, netopýři.
Již od rána měla každá třída připraven svůj program. Vaření lektvarů, spřádání pavučin. Čarodějnický rej provázely zaklínadla a čarodějnické písničky. Když desátá hodina odbila, čarodějnice vyrazily do okolí.
Za strašidelného a hlasitého křiku prolétly Rychnovem,
ukázaly se před ZŠ, pečovatelským domem a zamávaly rodičům
na náměstí. Na zahradě MŠ se uskutečnil čarodějnický let na
koštěti. Čarodějnice mezi sebou soutěžily a ve třídě na ně čekalo
i hledání pokladu ve formě sladké odměny.
Určitě si to nejen děti, paní učitelky, ale i rodiče užili a všichni se budou těšit na další rok!
Dana Kozáková
Rychnovský zpravodaj
5
Popis čarodějnice ve slohu
Na obrázku najdete popis čarodějnice tak, jak ji ve svém slohu zachytili Marek Hofrichter a Pavlínka Melicharová.
Dáša Kindlová
Rychnovský zpravodaj
6
Helpíkův pohár
V únoru žáci 5. třídy absolvovali
přednášku a praktickou ukázku na téma
poskytování první pomoci, a to vše
v rámci zdravotně-výchovné soutěže
Helpíkův pohár. Po písemném testu byly
vybrány 2 dvojice, které nás měly reprezentovat v krajském kole soutěže. Startovní posádky se nám trochu pozměnily, a tak společně s Jakubem Trojákem
a Matyášem Malým byla místo děvčat
vyslána i druhá chlapecká dvojice ve
složení Adam Hofrichter a Jaromír Hašek. Celá akce se 14. května odehrávala
u přehradní nádrže Mšeno. Chlapce čekalo 5 zastavení, tedy 5 různých příběhů
a úrazů, které měli ošetřit. Před samotným startem si mohli mnohé informace ověřit přímo u profesionálů (hasiči,
Policie ČR, záchranná služba, vodní záchranná služba…) a případně si znalosti
i prakticky vyzkoušet. Výsledky chlapců
byly výtečné. Jakub Troják a Matyáš Ma-
lý skončili na 6. místě (první nepostupové místo do celostátního kola) a Adam
Hofrichter a Jára Hašek skončili na 10.
místě z celkového počtu 21 startujících
posádek. Je škoda, že jsme nepostoupili,
ale celá třída si odnesla to nejcennější,
tedy základy poskytování první pomoci.
Mgr. Hana Hájková
McDonald´s Cup – získali jsme 3. místo
Květen je každoročně měsícem fotbalu, kdy se naši nadějní fotbalisté vydávají změřit síly na McDonald´s Cup
s ostatními žáky škol v okrese Jablonec
nad Nisou.
Letos byla sestavena dvě družstva, a
to dle kategorií (2. a 3. třída, 4. a 5. třída).
Mladší žáci, kteří bojovali na fotbalovém
hřišti při ZŠ Mozartova, v silné konkurenci skončili na 4. místě. Starší žáci byli
na umělé trávě v Železném Brodě ještě o
stupínek lepší a po dvou remízách a jedné
prohře skončili na 3. místě.
Pro některé to byly poslední zápasy
za 1. stupeň, ti mladší se mohou těšit na
porovnání sil zase v příštím roce.
Mgr. Hana Hájková
Rychnovský zpravodaj
7
Rychnov a automobilismus
Rychnovský kronikář se ve svém zápisu z roku 1932 věnuje počátkům a rozvoji automobilismu v naší oblasti. V některých částech zápisu cituje z tehdejšího
krajového tisku Reichenberger Zeitung o
prvních automobilech, vlastně autokočárech, v Rakousko – Uherské monarchii.
Své povídání věnoval všem rychnovským
majitelům automobilů.
Kronikář Preissler píše o tom, že prvním majitelem automobilu na Liberecku
byl velkoprůmyslník Theodor Liebig, který jej zakoupil od firmy Benz v Mannheimu v roce 1893. První jízda moderního
kočárového monstra byla konána od Liebigových garáží přes libereckou Bídu, dále tehdejšími ulicemi Panská a Klotildina
až k Výstavišti. Prý byla sledována nejen
velmi četným publikem, ale hlavně těmi,
kdož mohli tuto jízdu zaznamenat svými
fotoaparáty. Jeho vůz byl vícemístný. Vedle řidiče A. Tylka seděl v autě baron Liebig a jeho syn spolu s příbuzným Clemensem a hofmistrem rodiny. Na sedadlech
obrácených proti směru jízdy druhý řidič
a obslužný personál, který měl pěkně za
jízdy vychytat všechny „mouchy“ vozu
Benz. Všechno klapalo až na neposlušné
kovové obruče kol, které se uvolňovaly a
s rachotem se řítily ulicemi. Závady však
byly vždy promptně odstraněny. Auto samo, jak jsem již poznamenal, spíše kočár,
prý působilo na přihlížející davy svým setrvačníkem a ozubeným kolem na hřídeli
„velmi roztomile“.
Podnikatel Liebig pilně trénoval i
jako řidič a po pěti letech v roce 1898 se
se svým týmem rozhodl podniknout přes
varování vynálezce Benze jednu z prvních
dálkových jízd v monarchii. Vyrazil z Liberce na Drážďany, Geru, Manhaimm do
Koblenz a přes Trevír, Verdun a Remeši
zpět do Liberce. Nijak se nešetřil. Za sedm
dní ujel plných 930 km. Na své cestě německou krajinou se řítil rychlostí 15km/
hod. a všude budil rozruch a spravedlivý
obdiv. Jel prakticky bez poruch. Jen tentokrát i celogumové obruče auta se chovaly
stejně jako jejich kovoví předchůdci. Na
hrbolatých cestách vyskakovaly z „disků“
a mizely v trávě či křovinách kolem silnic.
Jistě zajímavé bylo i to, že každých deset
kilometrů vybíhal z auta jeho mechanik a
do chladiče lil patnáct litrů vody. K jejímu
uchování sloužil speciální nepropustný
vak Liebigových hasičů.
V rychnovských kronikách najdeme několik poznámek o automobilismu
i v Rychnově. V zápise z rady z roku 1913
Rychnovský zpravodaj
8
se dočteme že: „Rychlá jízda automobilů
ve městě je zakázána a budiž proto stanovena na 15 km/hod.“ Zřejmě jedním
z prvních majitelů auta byl v Rychnově
obchodník z domu čp. 18 Adolf Miller.
Měl však smůlu. Kronikář píše, že: „Při
požáru Schidova mlýna (stával kdysi
v místech domu čp. 257) a jeho stodoly
v ní spolu se slámou a senem shořel už
nepříliš nový - jak krásný eufemismus
- landauer obchodníka s nápoji Adolfa
Millera.“ Kronikář následně poznamenal,
že jmenovaný neutrpěl škodu, neboť „byl
prozřetelně pojištěn“. K této události dle
kroniky došlo 10. srpna 1924.
14. srpna 1934 přijala rychnovská
honební společnost pozvání na lov zvěře
do Bezděčína. Po lovu bylo konáno tradiční posezení v jedné z místních hospod. V pozdních večerních hodinách se
nikomu ze střelců nechtělo jít pěšky, byť
do nepříliš vzdáleného domova. Cesta
domů proto probíhala na korbě sjednaného nákladního auta. Mezi Frýdštejnem a
Kopaninou alkoholem posilněný řidič nezvládl řízení auta. To opustilo silnici a pod
břehem se několikrát převrátilo i s členy
honební společnosti. Následky havárie
byly tragické. Jeden z myslivců byl zabit,
většina dalších utrpěla převážně vážnější
zranění.
Z dob rychnovských „dědečků automobilů“ se dochovala i fotografie stroje,
jehož typ jako laik nedokážu odhadnout.
V něm sedí hrdý majitel s manželkou a
s hordou kluků kolem. Ti byli zřejmě spolehlivou a lacinou „koňskou silou“, když
motor stávkoval, a ochotně dotlačili „přibližovadlo“ majitele, kam bylo třeba. Fotografii přikládám.
V průběhu dalších let se kronika
zmiňuje o havárii osobního auta, kdy řidič nezvládl zatáčku nad velkou školou a
skončil, jako by tam patřil, opřený až o zeď
školy. To se stalo 26. února 1977 kolem páté hodiny ranní. Řidič přeskočil chodník,
překonal 30 – 50 cm vysokou kamennou
podezdívku a projel zahrádkou před školou. Rozdíl mezi vozovkou a místem, kam
řidič své auto „zaparkoval“, činí zhruba
tři metry.
Celá řada havárií aut skončila pod
břehy silnice v Pulečenském lese. I já bych
o tom mohl vyprávět. Mnohá auta si našla
přechodné parkoviště až v toku Mohelky.
Rozhodně nepříliš vábně vypadala havárka starší škodovky nad domem čp. 132 ,
která spadla do regulovaného úseku toku z výše cca dvou až tří metrů. Dnes se
bourá především na R 35. Je zajímavé, že
osudným místem se stává zdánlivě bezproblémová zatáčka na pokraji místní části Dobrá Voda. I prostor z Dolního Rychnova ke křižovatce na Prahu a Liberec se
stal pro mnoho řidičů problémovým. Nejrizikovějším místem republiky je především díky černé zvěři na základě zjištění
Policie ČR a myslivců úsek od „rádelského mlýna“ až po „babiččinu klobásu.“
J.K. – kronikář
příloha Libereckého kraje
červen 2015
událost měsíce
KRAJSKÉ SLAVNOSTI
Stejně jako v loňském roce se i letos uskuteční
Obě akce slavnostně zahájí v dopoledních
a amatérského divadelního spolku Jeleni
již tradiční Krajské slavnosti Libereckého kraje
hodinách příjezd kočáru s Kateřinou
za oponou. Připraveny budou také tvůrčí
společně s Libereckým jarmarkem v Liberci, a to
z Redernu a nového zemského správce.
dílny nebo umělecké ateliéry. Po celý den
v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. Vstup na
Celodenní kulturní a zábavní program
bude mezi historickým centrem a Lidovými
akci, která se koná u příležitosti oslav 15. výročí
bude připraven hned v několika zónách.
Sady jezdit zdarma historická tramvaj.
založení krajů, je zdarma.
Na náměstí Dr. E. Beneše se můžete těšit
Hlavní ruch se dá ale očekávat na pódiu před
na středověké tržiště, kejklíře, tanečníky
divadlem F. X. Šaldy, kde se kromě tanečních
a historické šermíře. V prostoru mezi diva-
skupin nebo kouzelnické show představí
dlem a radnicí na vás čekají koncerty kapel
také legendární reggae skupina Yo Yo Band,
a stánky s regionálními potravinami a dalšími
rapper Lipo se zpěvačkou Yannou, kapela
dobrotami. V okolí nákupního centra Plaza
Big O’Band, skupiny The Scoffers, Tres Udos
se budou prezentovat zajímavé turistické
nebo seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda.
cíle a sportovní aktivity v Libereckém kraji
Krajské slavnosti a Liberecký jarmark budou
a dalších regionech. Bohatý program také
slavnostně zakončeny ohnivou a taneční
poběží po celý den v okolí Oblastní gale-
show a ohňostrojem.
rie Lázně a Severočeského muzea. Mezi
návštěvníky zavítá výpravný dobový průvod
Text: Petr Vondřich
Cyrila a Metoděje, rodinám s dětmi jistě
Foto: Jaroslav Appeltauer
udělají radost představení Naivního divadla
Více informací na www.krajskeslavnosti.cz
kRajští zastupitelé
NA KRAJI
RekoRdní suma peněz na opRavy
železničních tRatí
K VĚCI
muzeum navštívit,“ řekla statutární náměst-
Blíží se doba dovolených. Jaké zajímavé místo
kyně hejtmana Hana Maierová.
v Libereckém kraji byste našim čtenářům
Libereckému kraji se podařilo vyjednat
doporučili navštívit a proč?
několikanásobně více finančních prostředků
dejte věcem dRuhou šanci
na modernizaci železničních tratí ležících na
S velkým úspěchem se setkala charitativní
lenka kadlecová (čssd)
jeho území. Zatímco v roce 2011 byly realizo-
akce Dejte věcem druhou šanci, kterou
Určitě bych každému doporučila Liberec.
vány investice v celkové hodnotě 103 mil. Kč,
zorganizoval Liberecký kraj. Zaměstnanci
Pro aktivní dovolenkáře je skvělým nástup-
v letošním roce to bude 2,4 miliardy Kč. „Do
krajského úřadu donesli desítky tašek a pytlů
ním místem pro výlety do Jizerských hor,
železniční infrastruktury v našem kraji nebylo
pánského i dámského oblečení, které bylo
ať již na kole nebo pěšky a těm, co tráví volno
několik desetiletí investováno,“ uvedl radní pro
vzápětí odvezeno do českolipské Farní cha-
raději v poklidu, nabízí spoustu atraktivních
dopravu Vladimír Mastník. „Proto se snažíme
rity. Ošacení bude nyní distribuováno soci-
míst pro kulturní vyžití.
stávající situaci zlepšit a z železnice vytvořit
álně potřebným nejen z České Lípy, ale také
páteř integrovaného dopravního systému.“
z Nového Boru a přilehlých obcí Libereckého
FRantišek chot (ksčm)
kraje. „Příjemně nás překvapilo, kolika našim
Náš kraj přímo oplývá nádhernými místy, ať
zaměstnancům není osud jejich spoluobčanů
v detailech či panoramatických pohledech.
Liberecký kraj vyhlásil společně s obecně
lhostejný a jak ochotně se do akce zapojili,“
Jako Českolipan se přidržím osvědčených
prospěšnou společností Spacium, která se
řekla s potěšením náměstkyně hejtmana
tipů: Máchův kraj s Máchovým jezerem,
zaměřuje na obohacení, oživení a kultivaci
Lenka Kadlecová, která nad akcí převzala
hradem Bezděz a krásnou krajinou Ralska,
veřejných městských prostranství, výtvar-
záštitu. „V akci budeme pokračovat i na podzim,
protkanou cyklostezkami.
nou soutěž Světlo pro hospic. Studenti
kdy bychom chtěli poptávat především zimní
maturitních oborů uměleckých škol, jejichž
oblečení,“ dodala.
výtvaRná soutěž světlo pRo hospic
vladimíR RichteR (ods)
Nejen jako patriot doporučuji návštěvu
zřizovatelem je Liberecký kraj, mohou své
Jilemnice, bránu do Krkonoš, kolébku lyžo-
2015 na adresu Krajského úřadu Libereckého
euRoRegion nisa plánuje pRo svou
českou část získat 1 miliaRdu kč
kraje. Na odměny pro oceněné návrhy věnuje
V průběhu letošního roku by měly být
Zvědavou uličku, Krkonošské muzeum,
Liberecký kraj 100 tisíc Kč. „Úkolem studentů
spuštěny nové programy Evropské unie
plavecký bazén a sportovní halu. Nádherná
bude navrhnout umělecký světelný objekt pro
na podporu přeshraniční spolupráce. „Na
je i okolní příroda.
nově vznikající hospic v Liberci. Hlavním smys-
projekty v české části Euroregionu Nisa (ERN)
lem projektu je seznámení mladých lidí a širší
bychom chtěli získat alespoň 1 miliardu Kč,
eva BuRešová (slk)
veřejnosti s problematikou paliativní péče,“
a navázat tak na předchozí období, kdy se nám
Určitě bych čtenáře pozvala k Máchovu
uvedl hejtman Martin Půta.
podařilo realizovat více než 130 velkých projektů
jezeru. V Doksech je veřejnosti zpřístupněna
s celkovou dotací přes 900 mil. Kč,“ uvedl po
zámecká zahrada, za návštěvu stojí také
svém znovuzvolení předseda české části
muzeum komiksu Čtyřlístek. Celou oblastí
ERN, Martin Půta. Pro hejtmana Libereckého
vede hned několik turistických i naučných
kraje hlasovalo všech 77 přítomných starostů
stezek pro dospělé i děti.
soutěžní návrhy posílat nejpozději do 4. září
kRaj díky svým úspoRám Rozšířil
opRavy českolipského muzea
vání, Historické město roku 2012. Navštivte
a zástupců měst a obcí. Místopředsedy byli
zvoleni Petr Beitl, Lena Mlejnková, Dan
zuzana kocumová (změna)
Ramzer, Jaroslav Sykáček a Jiří Vosecký.
Je těžké vybrat jen jedno místo. Ale doporučila bych severní svahy Jizerských hor,
další pokRačování spolupRáce
s kantonem st. gallen
pokryté bukovými lesy. Ať již z Oldřichov-
Politická reprezentace švýcarského kantonu
z Ferdinandova na Ořešník, nebo z Bílého
St. Gallen, vedená prezidentkou kantonální
potoka na Frýdlantské cimbuří.
ského sedla na jednu či druhou stranu,
vlády Heidi Hanselmann, vyjádřila při své
návštěvě Libereckého kraje připravenost
alena losová (zplk)
i nadále pokračovat v úspěšné spolupráci
Při krásném letním počasí by si návštěvníci
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.
Foto: Liberecký kraj
mezi oběma regiony. Na společném jed-
neměli nechat ujít skalní hrad Sloup, ze
nání členů kantonální vlády s vedením
kterého se dá pokračovat na tamní koupaliště
Rekonstrukce augustiniánského kláštera,
Libereckého kraje bylo dohodnuto, že ještě
nebo rozhlednu Na Stráži. V případě dešti-
v kterém sídlí Vlastivědné muzeum a galerie
v průběhu letošního roku budou připraveny
vého počasí doporučuji Vlastivědné muzeum
v České Lípě, původně počítala pouze s opra-
okruhy témat pro nové realizační období.
a galerii v České Lípě.
vou střechy. Díky významným úsporám – kraji
„U všech projektů bude kladen především důraz
se podařilo zakázku vysoutěžit o 10 mil.
na jejich následné úspěšné uplatnění v praxi,“
Další názory zastupitelů si můžete přečíst
Kč levněji (z 33 na 23 mil. Kč), bylo možné
řekl hejtman Martin Půta.
na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo
opravit také omítky a nově i Svaté schody.
„Po celkovém dokončení se muzeum stane jednou
z výjimečných dominant městské památkové
zóny v České Lípě a rekonstrukce jistě přispěje
i k tomu, že se zvýší zájem veřejnosti opravené
Více informací na www.kraj-lbc.cz/aktuality
1 | Manželé Němečkovi vymysleli Čtyřlístek na své
předsvatební cestě po Itálii. Foto: archiv J. Němečka.
2 | Dominanty Máchova kraje jsou neodmyslitelnou
součástí příběhů Čtyřlístku. Foto: archiv J. Němečka.
3 | První číslo Čtyřlístku vyšlo 15. května 1969.
Foto: archiv J. Němečka.
4 | Číslo 96 vyšlo v roce 1981 až na podruhé. Původní
makety, které posílal p. Němeček z tehdejšího
západního Německa, byly jako provokace zabaveny
na hranicích. Bylo totiž právě 21. srpna a příběh se
jmenoval Černá sobota. Foto: archiv J. Němečka.
1
2
osoBnost kRaje
JAROSLAV NĚMEČEK
Město Třeskoprsky, rybník Blaťák a hrad
Jaroslav Němeček: Nečekal jsem, že tady
Bezzub. Ani jedno z těch míst na mapě
budeme rozebírat takové věci! (Smích) Pravda
Libereckého kraje nenajdete, přesto je zná
je, že když mně bylo osmnáct, chtěl jsem
úplně každý. Jaroslav Němeček (71), autor
chodit v sobotu někam za holkama a místo
legendárního Čtyřlístku, tak totiž v jejich
toho mi starší bratr vrazil do ruky kolečko
příbězích přejmenoval svá milovaná místa,
a řekl, že se kope sklep a že nikam nepůjdu,
která se už několik desítek let stala jeho druhým
dokud všechno nevyvezu. Takže jsem potom
domovem. Doksy, Máchovo jezero a Bezděz.
přišel na rande a měl jsem dost (smích).
Svůj čas už více než čtyřicet let pravidelně
Proč se vlastně předobrazem domova
dělíte mezi Prahu a Máchův kraj. Co vás
Čtyřlístku stal Máchův kraj?
sem přivedlo?
Protože i já mám v sobě tu krajinu zafixova-
Moje manželka pochází z Kokořínska, tamní
nou jako rodný kraj. I když jsem se narodil
kraj jí přirostl k srdci, a tak jsme si řekli, že
a bydlím v Praze, pravý domov mám tady,
by bylo fajn mít někde tam chatu, ideálně
na naší chalupě. Jak říkal Werich: Člověk
nějakou roubenku. Dlouho jsme nic nemohli
je doma tam, kde si pověsí klobouk. Člověk
najít, až jsme o kus dál, nedaleko Doks,
si to často ani neuvědomuje, ale tenhle
objevili takovou zříceninu, kterou nikdo
kraj je tak podmanivý. Kdykoli jsme sem
nechtěl. Byli jsme hodně mladí, takže jsme
přijeli, tak z nás okamžitě spadly všechny ty
úplně nedokázali odhadnout, do čeho jdeme
pražské starosti. Najednou nám bylo úplně
a koupili jsme ji. Dvacet let jsme ji opravovali
jedno, že nás nepustili přes hranice nebo že
a teď je z ní památka první třídy.
zakážou Čtyřlístek. Byl to takový náš únik
3
před realitou.
Kolik vám tehdy bylo let?
Dvacet tři.
4
Čtyřlístku hrozil zákaz?
Za minulého režimu mělo každé vydava-
o zrušení dozvěděly jeho dvě malé dcerky,
Nechápu, jak jste to všechno mohli stíhat.
telství přidělené přesné množství papíru,
udělaly mu doma takový cirkus, že si to s tím
Mít rodinu, začít kreslit příběhy Čtyřlístku
které může na své publikace za daný rok
zákazem ihned rozmyslel.
a k tomu ještě víkend co víkend opravovat
spotřebovat. No a jak Čtyřlístku neustále
rozpadlou ruinu dvě hodiny cesty od Prahy.
rostl náklad (z původních 30 000 kusů to bylo
Máte v Libereckém kraji ještě nějaké
Také si moc nedokážu představit, že by si
nakonec na dnešní dobu neuvěřitelných a přece
jiné oblíbené místo?
v dnešní době někdo v tak nízkém věku
stále nedostačujících 220 000 výtisků! – pozn.
Bez váhání: Královku. Jezdili jsme tam spo-
vzal na sebe dobrovolně takovou zátěž…
redaktora), tak se stalo, že pro ostatní tituly
lečně s kameramanem Mirkem Ondříčkem
Tenkrát byla jiná doba.
v našem vydavatelství už nezbýval papír. To se
a jeho ženou. Také s rodinou malíře Petra
Podle manželky pana Němečka, Lucie, to ale tak
ostatním redaktorům pochopitelně nelíbilo,
Poše. Oba pánové už jsou bohužel po smrti,
žhavé nebude…
takže nakonec bylo rozhodnuto, že Čtyřlístek
o to víc si vážíme krásných chvil, které jsme
Manžel bydlel tenkrát u rodičů ve vilce
skončí. Druhý den si mě ale zavolal ředitel
tam s nimi prožili.
v Modřanech, kde také musel neustále něco
a řekl mi, že Čtyřlístek bude vycházet dál.
opravovat, a proto už tušil, co nás čeká.
Až dodatečně jsem se dozvěděl, že když se
Text: Petr Vondřich
1 | Máchovo jezero je již téměř celé jedno století centrem
českého jachtingu. Jedním z významných závodů je
i Regata Rut Classic. Foto: Archiv A. Formana
2 | Hudební festival Mácháč patří již tradičně k vrcholům
české festivalové sezony. Foto: Archiv NRG Production
1
3 | Skála Tvarožník – nejvýraznější dominanta
Hradčanských stěn. Foto: Miroslav Králík
4 | Kino Máj architekta Karla Hubáčka elegantně proplouvá
Doksy. Foto: Archiv MěKS Doksy
5 | Zámek Berštejn se díky manželům Slezákovým stal opět
vyhledávanou oázou klidu. Foto: Archiv zámku Berštejn
kRajem
MÁCHOVO JEZERO
Asi jen těžko bychom hledali někoho, kdo
by mu mohlo závidět nejedno mnohem větší
se aspoň jednou v životě nebyl podívat
město. Jen o kousek dál na váš čeká další
u Máchova jezera. V létě. V chatce. Se žlutou
dokský poklad – Muzeum Čtyřlístku. Malí
limonádou a spoustou vos. S výletem na
i velcí (v tomto případě se ale všechny rozdíly
Bezděz. Na pláži, kde je hlava na hlavě.
ihned stírají) se mohou těšit na spoustu
Chaos. Prostě klasický Mácháč. Ale je to
zajímavostí ze života nejslavnějších českých
skutečně všechno, co na vás u Máchova jezera
komiksových hrdinů. To, že jsou v Doksech
a v jeho okolí čeká? Určitě ne a první místo,
múzy spisovatelům víc než nakloněny, doka-
kde si to naplno uvědomíte, je poklidná
zuje nejen příklad Čtyřlístku a velkého Karla
vilová čtvrť Lázeňský vrch ve Starých
Hynka Máchy, ale také jednoho z nejúspěš-
Splavech. Právě tady, přímo nad Máchovým
nějších českých autorů současnosti Vlastimila
jezerem, a přece tak nekonečně daleko od
Vondrušky, který zde také už několik desítek
jeho hlučných pláží, si kdysi rodiče režiséra
let žije. Jeho historické romány patří k vůbec
Miloše Formana postavili svůj rodinný
nejprodávanějším a nejpůjčovanějším kni-
penzion Rut (Adam Forman, pravnuk
hám u nás. Staronovou dominantou města se
zakladatelů, ho provozuje dodnes). Nedaleko
opět stává zámek Doksy, který by se postupně
odtud, v přístavišti Staré Splavy, najdete
měl proměnit ve významné centrum kultury
Jachtklub Máchova jezera, jehož členové
a cestovního ruchu. Vaší pozornosti by
patří mezi vůbec nejlepší v České republice.
rozhodně neměla uniknout ani protější
Historie klubu sahá až do roku 1928, kdy
strana Máchova jezera, kde na vás čeká
byla také postavena chlouba klubu, nádherná
kapesní pískovcové pohoří Hradčanské stěny
dřevěná loděnice, kterou ale bohužel nedávno
se spoustou tajemných skalních měst, roklí
poškodila ničivá vichřice. Zajímavá stavba
a převisů. Opomenout byste neměli ani hote-
na vás čeká také při cestě ze Starých Splavů
lový komplex zámku Berštejn nedaleko Dubé,
do Doks. Rekonstrukce a dostavba hotelu
který z téměř kompletně zdevastované ruiny
Port získala v roce 2013 ocenění Stavba roku
do své původní krásy pečlivě zrekonstruovali
Libereckého kraje. Tu pravou a neprávem
manželé Slezákovi. A ještě jeden vrcholně
opomíjenou architektonickou perlu najdete
romantický zážitek, bez kterého od Máchova
ale až v samém centru Doks. Kino Máj nena-
jezera rozhodně nemůžete odjet – přespat
vrhl nikdo menší než legendární architekt
pod širákem na Bezdězu a ráno si tam počkat
Karel Hubáček. Unikátní stavba ve tvaru lodi
na východ slunce.
2
3
4
se díky příkladné péči dramaturga, správce
a promítače Miloslava Lomiče může pochlu-
Text: Petr Vondřich
bit i bohatým kulturním programem, který
KRAJ. Příloha Libereckého kraje. Vychází 11× ročně.
Vydává Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. IČ 70891508. Ev. č.: MK ČR E 21924.
Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského
úřadu LK, předsedou je Petr Vondřich. Redakce: [email protected], tel: +420 485 226 111.
Číslo 6/2015 vyšlo 1. června 2015, uzávěrka byla 15. května 2015.
www.kraj-lbc.cz
5
A opět tu byl výlet
Plně obsazený autobus se vydal 23. 5. 2015 od Tilie na
Teplicko. V dobré náladě a s nádhernou vyhlídkou na májovou
přírodu jsme jeli naším krajem k Lužickým horám a pozorovali
svěží zelené kopce s památkami.
Organizátorka Hanka Zemínová nás včas upozornila na zámek Lemberk proslulý sv. Zdislavou, kopec Klíč, krajinu sklářů
– Nový Bor, Panskou skálu s čedičovými varhanami a Kamenický Šenov. Zanedlouho jsme projeli Krupkou do Teplic. Setrvali
jsme delší dobu na Komáří vížce nad Teplicemi. Zde nám místní
průvodce přiblížil veškerý význam kraje; rozhlohu, geologické i
historické zvláštnosti, osídlení s hornickou činností. Dosud jsou
patrné a uchované zbytky štol na těžbu cínu, která je typická pro
tuto oblast.
Ve městě jsme si prohlédli botanickou zahradu s rozkvetlou
krásou pěničníků, šeříků a mnoha druhů skalniček. Byla to pravá
pastva pro oči s vůněmi a odpočinkem u kávy. Poté následovala
návštěva muzea, procházka centrem města s honosnými lázeňskými domy, kašnami a parky. Vodomilové si zaplavali v termál-
ním bazénu.
Návrat byl radostný, se zpěvem a dobrou náladou. Dík patří
organizátorům za nápad a realizaci zdařilého
výletu a Městu Rychnov za finanční pomoc.
Věříme, že i v následujících letech budeme
mít možnost se opět zúčastnit dalšího výletu.
Za účastníky zájezdu
Hana Kuželová,
Lužická 365,
Rychnov u Jablonce nad Nisou
PRODEJ
MONTÁŹ
SERVIS
- všech typů žaluzií:
* vertikálních žaluzií
* hliníkových žaluzií v imitaci dřeva
* dřevěných žaluzií
- předokenních rolet
- látkových roletek
- římských roletek
- plisé
- japonských posuvných stěn
- italských lamelových shrnovacích
dveří
- markýz
- sítí proti hmyzu
- těsnění do oken a dveří
- dekorativních doplňků VELUX
U dubu 740
Rychnov u Jablonce n. N.
46802
tel. / fax: 483 388 919
mobil: +420 602 448 959,
+420 723 370 771
e-mail: [email protected]
http://www.vjs.cz
Rychnovský zpravodaj
13
Rychnovské kino
Kino patřilo ještě před několika desítkami let k místům šíření kultury, poznávání cizích krajin. Populárně naučné
programy šířily i poznatky vědecké. S nástupem televize však zájem diváků o filmovou kulturu stále více upadá.
Kina jsou dnes dislokována pouze
ve větších městech. I zde však zájem diváků není příliš veliký. Zájemci rozhodně
nemusí stát fronty na lístky, jak je tomu
na prestižních filmových přehlídkách ve
světě i u nás. Divácký zájem je však často
diktován jako projev určitelného snobství
jedince, hlavně pak touhou spatřit svého
oblíbence.
Leč kdysi tomu tak nebývalo. Jít do
kina bylo většinou zážitkem. Návštěvníci
nezřídka viděli představení i několikrát,
často znali monology svých oblíbenců a
nezřídka se ztotožňovali s jejich chováním.
Jak známo, naše město bylo poměrně
brzy elektrifikováno, což napomohlo k tomu, aby v něm bylo provozováno „elektrické divadlo.“
Dle rychnovských kronik k prvnímu
promítání mělo dojít v sále hostince U
Města Prahy již v roce 1911. V tomto roce
totiž požádala paní M. Posseltová z Nové
Vsi a jakýsi pan J. Schlöger tehdejší rychnovské zastupitele o udělení koncese na
filmové produkce. Ti dali přednost paní
M. Posseltové. V našem městě pak čas od
času ve zmíněném hostinci působilo pojízdné kino společnosti Miller – Posselt.
Její jméno se objevuje znovu v žádosti
o licenci v roce 1927. Pak však kronika
zaznamenává jméno Rudolf Wenzel, kterého tituluje jako kinopodnikatele. Po
několik let přispíval místní škole svými
sponzorskými dary ve výši sto až dvě stě
korun. Jako promítač je uváděn v pozdějších letech pan R. Szentál. Určité tendence získat licenci na promítání mělo i
samo město. Ale v zápisech z jednání rady
města se objevuje, že jakési paní Millerové byla prodloužena kinolicence v roce
1937, a to dokonce na výzvu adresovanou
městskému zastupitelstvu jabloneckým
státním policejním úřadem. O promítání
a případných dalších promítačích se však
v kronikách po dobu války mlčí.
Co bylo konkrétně promítáno,
dnes vědí plně jen hvězdy. Rozhodně se
nejprve promítaly němé filmy doplňované
titulky a případnou klavírní hudební kulisou přímo v sále. Filmové produkci v počátcích dominovaly grotesky, ač jimi německá tvorba příliš neoplývala. Rozhodně
Rychnovský zpravodaj
14
nechyběly milostné a historické filmy.
S určitostí lze tvrdit, že filmová produkce nabyla významu v průběhu II. světové
války. Film se stal výraznou složkou nacistické propagandy, kdy byli glorifikováni
fašističtí představitelé a německá armáda.
Dnes můžeme v pořadech pro pamětníky vidět nabubřelost a nelítostné chování
„nadlidí“ při jejich tažení Evropou až po
jejich konec v bojích u Stalingradu, Kursku a v samotném Berlíně v bunkru A.
Hitlera.
Ale pojďme zpět do Rychnova. Že byl
o kino zájem, nejen mezi mladými, svědčí
skutečnost, že v hostinci U Města Prahy
bylo promítáno i po I. světové válce, jak
jsem uvedl v části o zájemcích o licenci na
promítání. Leč promítání zřejmě přineslo
svoje problémy. V zápisech z tehdejšího
zastupitelstva v roce 1920 čteme noticku,
že v jednání byla řešena otázka zákazu
vstupu do kina pro mládež mladší šestnácti let z důvodu narušování mravnosti. Zda za vším stál jen pan farář, který si
navíc stěžoval u zastupitelů na hluk, který
směřoval po promítání ke kostelu, lze jen
s obtížemi uvěřit. Nezdá se mi, že by pan
farář kázal věřícím i ve večerních hodinách. Faktem je, že majitel hostince byl
přinucen vystavět před vstupem do lokálu
protihlukovou stěnu ve směru ke kostelu.
Ale o té se již jednalo v roce 1869, kdy došlo ke stavbě čp. 79.
Další poznatek o kinu je datován 13.
červencem 1921, kdy zastupitelé rozhodli,
že veškeré žádosti ohledně kina a udělení
licencí musí být podloženy řádnou písemnou žádostí a projednány v radě. Třicátá
léta nabídla občanům města stálé kino
v sále hostince U Města Praha. Je více než
jisté, že byly promítány především filmy
německé produkce. Vždyť Rychnov byl
městem s jednoznačně německým obyvatelstvem. Občané, kteří se hlásili k češství,
však mluvili perfektně i německy. V kronikářských zápisech se můžeme dočíst o
tom, že se žactvo všech škol 20. 11. 1941
účastnilo promítání Vítězství na Západě,
vysoce propagandistického filmu o tažení
nacistických vojsk západní Evropou. 29.
11. 1943 byli žáci účastni na přírodovědném filmu Zvíře v nebezpečí. V říjnu roku
1944 byl pro žáky a veřejnost promítán
u příležitosti šestého výročí „osvobození
Sudet od české krutovlády“ nacionalisticky propagandistický film Osvobození Sudet. Po II. světové válce bylo promítací zařízení odvezeno. Trvalo více než dva roky,
než příslušné státní orgány na základě celé
řady žádostí zajistily pro Rychnov promítačku na 16 mm film. Základní vybavení
sálu židlemi bylo k dispozici, proto mohlo
být 11. října 1947 prvně promítáno. Diváky zcela naplněný sál restaurace U Města
Prahy, s hrdým názvem kina Vlast, s nadšením přijal film V horách duní. Účastno
bylo na tři sta lidí.
Prvním promítačem se stal pan Jiří
Kracík. Hlad po filmové produkci tišila
čtyři večerní představení v týdnu a dvě
představení pro děti. Diváky byl v té době
hojně navštěvován film Uloupená hranice
Prostředí sálu kina z roku 1952
s nezapomenutelným K. Effou, americké
Perutě pomsty, táhly české retrospektivní
filmy, děti okouzloval pojídač salátů Pepek námořník a slavný Pérák.
Tragickým okamžikem rychnovského kina se stal podvečer 30. listopadu 1952. Po pěti letech provozu došlo
při večerním promítání k požáru, který
byl vyvolán zahořením trámu v komíně
střešní části většinou dřevěné budovy.
Požár nepřinesl újmu na zdraví návštěvníků. Nejen hasičům, ale i občanské veřejností se podařilo zachránit promítací
techniku a vnitřní vybavení kina. Jeden
z největších sálů obce však lehl popelem.
Tehdejší představitelé města však vyvinuli
velké úsilí, a tak již od 1. ledna 1953 mohli
filmoví fanoušci sledovat nabízenou produkci v nepříliš vábném sále dnes již neexistujícího Lidového domu.
Od 1. dubna 1958 přešla správa kina pod pravomoc národních výborů,
najmě osvětových besed. Zde je třeba
připomenout, že v plánech se tehdejší lidospráva města již od roku 1952 snažila
vystavět v Rychnově poblíž centra města
kulturní stánek s promítacím sálem. Na
akci se však nepodařilo získat peníze.
Proto národní výbor v roce 1958 započal
v Lidovém domě provádět úpravy, které
spočívaly v oddělení restaurační části a
záchodů od prostor kina, částečně bylo
zazděno jeviště, instalováno nové promítací plátno. Zkvalitnění doznala promítací
Rychnovské kino
technika, zvláště pak ozvučení sálu. 23.
března 1962 rychnovské kino znovu vyhořelo. Ani promptně provedená rekonstrukce nepřinesla modernizaci, o estetické stránce prostředí nemluvě. To však již
kinu vládl nezapomenutelný a velesvérázný ředitel a šéf promítač Ladislav Karban,
práce pokladní a biletářky vykonávala paní Suchánková a po ní Eva Procházková,
která zvládala i práce promítačské. Promítáno bylo po celý týden. Návštěvnost
však začala upadat. K jejímu zvýšení nenapomohly ani „filmové festivaly“, pravá
to hobby pana ředitele Karbana. Ten byl
neoblomně přesvědčen i o tom, že žákům
školy by bylo nejprospěšnější celodenní
sezení v jeho kině.
Nelze opomenout rok 1970, kdy byla
uskutečněna nejen generální rekonstrukce vnitřku a vybavení kina, ale provedena i nová elektrifikace, kino bylo vytápěno plynovými kotli, došlo i na novou
trafostanici. Až k budově Lidového do-
Promítací kabina
mu byla protažena kanalizace a upraven
chodník od náměstí. Ke komfortnímu sezení návštěvníků posloužila nová křesílka
umístěná do šikmého prostoru hlediště.
Předsálí pak ředitel vyzdobil květinami a
celou řadou akvárií s rybkami. Co však
bylo nejdůležitější, že totiž vedle klasických promítaček typu Alma nebo OP16 či
přístrojů na bázi Křižíkových lamp, byla
kabina vybavena přístroji, které jako jedny z prvních na okrese umožnily promítání 30 mm filmů. Veškeré rekonstrukční práce provádělo jablonecké OSP pod
pečlivým vedením pana M. Hozáka, člena
městského zastupitelstva. Provoz kina byl
slavnostně zahájen 1. září 1971. V této
části je třeba připomenout, že kino doznalo svého konkurenta v nově vznikajícím
televizním vysílání. V červnu 1955 totiž
zablikala v prostorách závodního klubu
ZEZu v Besedě první miniobrazovka.
Přístroj obsluhoval pracovník ZEZu pan
Grimm. Ten na konci roku zaznamenal
do provozní knihy účast plných dvou tisíc
pěti set návštěvníků. Filmové produkce
však pokračovaly dál. Je samozřejmostí,
že s poklesem návštěvnosti došlo i k omezení promítacích dnů. Dny konce existence kina se neodvratně blížily. Posledním
filmem, v jeho třiaosmdesátileté tradici
produkcí ve městě, se stal film Neslušný
návrh s R. Redfordem v titulní roli, který
byl promítán 30. 6. 1994.
Labutí písní kinosálu byl prodej celé prostory včetně vstupního předsálí na
základě rozhodnutí zastupitelů města ze
dne 26. května 1994 panu Jadrnému. Ten
vyboural stávající zařízení a snažil se zde
zřídit jakousi krejčovsko-obuvnickou dílnu. O osudu promítací techniky a vybavení sálu mi není nic známo. Řada občanů si
z jeho prodejny zřízené v předsálí odnášela poměrně laciné textilie nebo obuv.
Z rozhodnutí zastupitelů mělo být
kino přesunuto do prostor knihovny, která byla z Lidového domu přestěhována
do vedle stojícího bývalého zdravotního
střediska. Mělo dojít ke snížení kapacity
kinosálu na čtyřicet až padesát diváků a
k promítání po dvou večerech pro dospělé
a v jednom dni pro děti. Z věcného břemene, ke kterému se zavázal nový majitel,
však zbyl po osobních problémech pana
Jadrného jen kus papíru.
Občasná snaha oživit myšlenku promítání alespoň jednou týdně pro děti však
postupně a nenápadně v zastupitelstvu i
radě vyšuměla, ba dokonce zcela zmizela.
Demolice zchátralého objektu Lidového domu, významné rychnovské stavby
spojené s historií většiny společenských
organizací, na počátku nového tisíciletí
uťala jakékoliv další myšlenky na promítání. Představy o filmových představeních
alespoň pro děti v jiných prostorách tiše z
jednání zastupitelských sborů města zcela
zmizely.
Snad si na přísliby vzpomněla naše
paní knihovnice. V knihovně se letos začalo s promítáním, což je jistě malá drobná změna v každodenním dívání se do
zářících obrazovek.
Pro zájemce uvádím, že v továrně
ZEZ byly natáčeny exteriérové scény pro
film Žiletky, který režíroval v roce 1993
- 1994 Z. Týc. Předpremiérové promítání tohoto filmu se konalo v roce 1997. U
příležitosti slavnostního předání pietního prostoru v areálu KT 11. května 1985
mohli zájemci zhlédnout 16 mm film Lidé, bděte!, který připravily Filmové laboratoře Praha. Použily amatérský filmový
dokument z exhumace vězňů koncentračního tábora u místního hřbitova v květnu a červnu 1945 a později vzniklý film
o rychnovském koncentráku provedený
pracovníky Filmového studia Jablonec n.
N.
O Rychnov projevili zájem i televizní dokumentaristé. V roce 1996 natáčela
Prima pořad o Spořitelním a záložním
spolku Rychnov. Z pohovoru s nimi však
vyplynulo, že měli větší zájem o osud rodiny K. Henleina. Rychnováci měli možnost sledovat i pořad o svém městě v roce
2002. V něm mluvili starosta F. Chlouba,
T. Hofrichter, A. Miller a městský kronikář. Reportér a publicista Stanislav Mottl
se zabýval osudem lidí v koncentračních
a pracovních táborech KT Gross Rosen
v pořadu ČT Stopy, fakta, svědectví, konkrétně v dílu Česká stopa J. Mengeleho,
který byl uveden v premiéře v roce 2012.
V televizních pořadech se objevili i občané našeho města. V populárním pořadu
Zpívá celá rodina to byla v roce 1980 rodina Rálišových. 16. února 1996 předvedl
na televizních obrazovkách „rychnovský
vynálezce“ F. Černý své „vynálezy“ v oblasti kopané. K jeho činnosti se dokonce
vyjádřili i někteří přední čeští fotbaloví
internacionálové. I je okouzlilo „fotbalové dělo“ na přípravu brankářů. 18. dubna 1996 ukázala své pěvecké schopnosti
R. Edererová, odchovankyně pěveckého
souboru naší školy, který úspěšně dlouhá léta vedla Mgr. J. Hozáková. 29. června 1996 se v pořadu Manéž Bolka Polívky představil i zpívající rychnovský kněz
Weith. V zábavném pořadu Neváhej a toč
se v roce 1997 objevily neobvyklé příhody
při svatbě pana R. Mocka na sychrovském
zámku.
J. Kurfiřt - kronikář
Poděkování paní Zemínové, paní Topinkové a panu Drobníkovi za krásný
výlet do Teplic a okolí. Dík za předávání veselé nálady všem výletníkům.
Piklová
Rychnovský zpravodaj
15
Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder
„Reichnejer Schorfblicke“
Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis
Statt Entbindungsheim – Münzhaus
Kirche in Ringenhain ausgeraubt
Gablonz a.d.N.: das Gebäude des
früheren Entbindungsheimes in Gablonz
in der Turnauer Strasse wird abgerissen.
Dies bestätigte der dreiseitige Vetrag
zwischen dem Reichenenberger Kreis, der
Stadt Gablonz und der Firma Česká mincovna (Tschechisches Münzhaus). An dieser Stelle soll in kommenden Jahren ein
Betrieb der Münzpräge gebaut werden.
Befürchtungen mancher Gablonzer, daß das Objekt als Wohnheim bzw.
Wohnungen für sozialschwache Mitbürger genutzt werden soll, haben sich nicht
bestätigt. Das Tschechische Münzhaus
will in den Bau des neuen Betriebes ca. 150
Mio. CZK investieren.„Unser Interesse ist
die Beibehaltung der Münzenproduktion
in unserem Kreis bzw. Stadt Gablonz. Wir
schätzen die entgegekommende Haltung
unserer Partner, derer Absichten sich mit
den unseren decken“ so Radek Šulta, Direktor des Münzhauses.
Friedland i.B.: - In der Zeit zwischen
dem 31. März und 5. April 2015 brachen
bisher unbekannte Täter in die Kirche der
Heiligen Maria Magdalena in Ringenhain
ein. Durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür gelangten die Täter in die Kirche. Nach Angaben der Polizei wurden
orthodoxe Ikonen, Kerzenleuchter, Kreuze, sakrale Gefäße und Bargeld gestohlen.
Der Wert des Diebesguts beträgt 517.000
Kronen. Die Diebe wurden bis heute nicht
gefasst. Den Räubern drohen bis zu acht
Jahre Haft. Die Kripo Reichenberg bittet
um die Mithilfe der Bevölkerung. Diese
uralte Kirche, dessen Ursprung bis in das
ausgehende 15. Jahrhundert zurückreicht, wird zwar allgemein die „Ringenhainer Kirche“ genannt, steht aber auf
Friedländer Grund. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde die ursprünglich katholische Kirche der Tschecho- slowakisch-Orthodoxen Kirche überlassen. Nach
1989 konzentrierten sich die Aktivitäten
der Gangster sehr schnell auf die etwa
6500 Kirchen Tschechiens. Die Objekte,
die sich in Jahrhunderten in den Kirchen
angesammelt haben, sind dort oft nur
Übernommen aus Jablonecký deník
(dem Gablonzer Tagblatt)
durch eine Holztür und ein altes Schloss
geschützt.
Stanislav Beran
Vor 70 Jahren…….
Reichenberg: - am 7. Mai 1945. Ein
Tag vor dem offiziellen Ende des zweiten
Weltkrieges hatte Konrad Henlein die
Stadt verlassen. Kurz davor hatte er mittels
Rundfunks und Zeitungen die Reichenberger Bürger zur Bewahrung der Ruhe
aufgerufen. Am kommenden Tage ist er
in die amerikanische Gefangenschaft geraten. Als er festgestellt hatte, daß er als
Kreigsverbrecher behandelt werden soll,
hat er sich mit Scherben eigener Brille die
Adern durchgeschnitten. Es ist vier Tage
nach seinem 47-sten Geburtstag passiert.
Konrad Henlein wurde geboren am
6. Mai 1898 in Maffersdorf. Seine Mutter
wurde als Dvořáčková geboren. Er lebte
in Reichenau bei Gablonz a.d.N., studierte
die Handelsakademie in Gablonz.
Im Jahre 1933 hat er die Sudetendeutsche Partei (SdP) mitgegründet. Später
wurde er vom Reichsführer Adolf Hitler
zum Reichsgauleiter genannt.
Übernommen aus Liberecký deník
(Reichenberger Tagblatt) Jana Pavlickova
Die neue Trambahnstrecke
Maffersdorf a.d.N.: - die Bauarbeiten
an der neuen Trambahnstrecke zwischen
Gablonz und Reichenberg komplizieren
den Verkehr in Maffersdorf. Dies betrifft auch die normale Strasse für PKWs,
denn die Trambahngleise werden entlang
der Strasse geführt. Diese soll deshalb in
kommenden Tagen in zwei Abschnitten
gesperrt werden. Die Arbeiten sollen am
26. Juni beendet werden. Die Strassenbahn fuhr aus Gablonz nach Reichenberg
zum letztenmal am 15 März d.J.
Die Reparatur der Trambahnverbindung kostet 286 Mio. CZK und die letzte Rekonstruktion wurde in den Jahren
1972 – 1976 durchgeführt.
Übernommen aus Liberecký deník
(Reichenberger Tagblatt) Jana Pavlickova
Das Gebäude des früheren Entbindungsheimes in Gablonz in der Turnauer Strasse
Rychnovský zpravodaj
16
Gratulujeme
Sbor pro občanské
záležitosti, městský
úřad a redakce
Zpravodaje blahopřejí
těmto občanům, kteří
slaví v červnu jubileum
Pravěk a středověk Českého ráje
Přednášející Martin Witkowski
Magisterský obor archeologie, se
specializací na středověk a raný novověk, vystudoval v Archeologickém ústavu
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.
V letech 2012-2013 pracoval jako
archeolog v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně. V současné době spravuje
archeologickou sbírku v Městském muzeu v Hořicích a pracuje jako kurátor
sbírkových fondů v Krkonošském muzeu
v Jilemnici. Zabývá se regionální archeologií převážně z období středověku, např.
archeologií hmotné kultury středověkých
šlechtických sídel, hradní architekturou
apod. První přednáška se konala 1. 6.
2015.
Berndtová Helena
Fadrhonsová Hana
Hajlek Libor
Halamová Božena
Herbergerová Juliana
Hollmannová Jaruška
Hrdinová Marie
Janoušek Miroslav
Janoušková Věra
Jindrová Irena
Jonová Antonie
Kakos Miloslav
Krátký František
Kurfiřt Jindřich
Maternová Eveline
Meloun Jaromír
Miška Bohuslav
Nováková Ivana
Pásztorová Jana
Samešová Jiřina
Šulc Václav
Urban Petr
Pokud si někdo nepřeje být
uveden v RZ,
stačí zavolat na tel.:
488 880 928 nebo
488 880 927. Pozor na termín
uzávěrky.
Rychnovský zpravodaj
17
Nápovědník
Městský úřad
čtvrtek 25. 6. v 18.00
zasedání zastupitelstva
NOVÁ EXPOZICE MALÉHO MUZEA
KONCENTRAČNÍ TÁBOR AL REICHENAU A ZBROJNÍ TOVÁRNA GETEWENT
Expozici můžete navštívit ve všední den
v budově radnice.
Otevřeno po – čt 9.00-11.00
a 14.00-16.00; pá 9.00-11.00
20. 6. – 3. 7. výstava
FOTO - KALEIDOSKOP
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Sdružení fotografů z Jelení Hory
Vernisáž výstavy proběhne 20. 6. od 17.00
ve výstavní síni radnice.
otevřeno 9.00-11.00 a 14.00-16.00
Během prázdnin se výstavy nekonají,
na další se setkáme v září.
Městská knihovna
10. 6. v 9.30
INDIÁNSKÉ červnové setkání
Dětského klubu Kamarád
Pro předškolní děti a jejich rodiče
více na str. 19
Restaurace Beseda
pátek 24. 6.
NEŠLAPETO
Jarmareční hudební těleso
Veselé odpoledne pro naše seniory
Restaurace Beseda v Rychnově u Jbc,
Vstup zdarma
BEZMEZER, o.p.s.
[email protected], www.bezmezer.cz
Místo akcí se přesouvá do zahrádkářské
klubovny
každé pondělí
od 17.00 do 18.00 Yoga
od 18.00 do 19.00 Tribal Fusion
každé úterý v 18.00-21.00
3D PAPIER th – letní tvorba masek
každou středu od 18.00
VEČERNÍ KRESLENÍ
Rychnovský zpravodaj
18
každou neděli v 11.00-13.00
HODINY TANCE A TANEČNÍ JÓGY
měsíc v Zahrádkářské klubovně.
Vstupné dobrovolné. Více na str. 17
OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK
každý čtvrtek od 17.00
Kdo se chcete přidat, jste vítáni.
Připravujeme:
ART festival 1. 8. – 8. 8. 2015
V Zahrádkářské klubovně.
Opět se zde můžete po roce sejít s výtvarníky a všemi, kteří se, vedle výletů a slunění u vody, s námi hravým způsobem zapojí do tvorby a rádi předvedou také svoji
tvořivost.
Přijímáme návrhy na graffiti, které si budete moci během festivalu zrealizovat.
Na festival zveme všechny - děti, dospívající, dospělé, seniory, profesionály i neprofesionály.
Rezervace: SMS na tel.: +420 605 936 120
Pravidelné přednášky:
pondělí 29. 6. od 18.00 O NEJSTARŠÍ HISTORII
RYCHNOVA A JEHO OKOLÍ
Pomníky, památníky a kříže.
Přednáší Mgr. Jindřich Kurfiřt
PRAVĚK A STŘEDOVĚK ČESKÉHO
RÁJE VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE
Přednáška se bude konat pravidelně každý
Rychnovský zpravodaj
19
Střípky z vernisáží
Na vernisáž výstavy „HUMOR POD
SKLEM“ aranžéra, grafika a ilustrátora
Pavla Starého, která proběhla 18. dubna
ve výstavním sále radnice, přišlo bohužel
málo návštěvníků, ale příjemnou atmosféru to nenarušilo. Ti co si našli cestu,
nebyli zklamáni, pobavili se, pohostili a
mohli si promluvit s autorem. Vernisáž
výstavy „MALBA (K) LIDEM“ Petra a
Pavla Wohlových byla opět bohatě naplněná návštěvníky, všichni se náramně
bavili. Obrazy doktorů, kteří malují kla-
sickou olejovou technikou, se všem moc
líbily. Hosté obdivovali jak náměty, tak
krásné rámy.
Pozvánka na Dny Gromadky
Zástupci partnerské obce Gromadka zvou všechny zájemce z Rychnova
na Dny Gromadky, které se konají v neděli 14. 6. 2015 od 14.00 hodin.
Program bude bohatý na hudební vystoupení, různé atrakce, vernisáž výstavy, taneční zábavu,
občerstvení atd.
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou pořádá zájezd na tyto slavnosti pro 50 osob.
Autobus bude odjíždět v 11.00 hodin od radnice.
Všichni zájemci se mohou hlásit na MěÚ u Mgr. Marie Strnadové. Neváhejte, počet míst je omezený.
-red-

Podobné dokumenty