M stský ú ad Orlová

Komentáře

Transkript

M stský ú ad Orlová
MUORX00NAEW5
Městský úřad Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
Odbor výstavby
Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město
STEJNOPIS
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
SPIS ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
MUOR 67839/2015
MUOR S 10089/2015/OV/KIS
Bc. Ingrid Kiszová
596 581 739
596 581 735
[email protected]
20.10.2015
David Klimša
Pobialova 1432
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00 Ostrava 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
1. OZNÁM ENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
2. OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ
s poučením o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí
Dne 23.09.2015 podal stavebník David Klimša, nar. 20.04.1972, s místem trvalého pobytu
Pobialova č.p. 1432/23, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, zastoupený na základě
plné moci p. Věrou Majorošovou, IČ 18455409, se sídlem U Oblouku 501/6, 708 00 Ostrava
Poruba, (dále jen „stavebník“) žádost o stavební povolení stavby nazvané
„Účelová komunikace, vodovod, vedení NN“
SO 002 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE VČ. ODVODNĚNÍ
na pozemku parcela č. 4280/1, 4285 v katastrálním území Petřvald u Karviné.
Řízení bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení, došla příslušnému správnímu
orgánu.
1/a) Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako správní orgán vykonávající dle ust. § 66 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou
mu ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 16 odst. 1 zákona
o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako věcně
a místně příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „speciální stavební úřad“), v souladu
s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), informuje:
− "Orlovák", se sídlem V Zimném dole č.p. 933, 735 11 Orlová-Město
− "Změna pro život" z.s., se sídlem Na vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov-Město
o zahájeném řízení na základě jejich žádostí podaných v souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb.
Dle ust. § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je občanské sdružení oprávněno účastnit se
správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo
příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení
účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Pozn.: Dle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují za spolky podle tohoto zákona. Organizační jednotky
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00
Čt:
8:00–11:30 a 12:30–13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
E-mail:
[email protected]
E-podatelna: [email protected]
Internet:
www.mesto-orlova.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová
číslo účtu: 107216397/0300
IČ: 00297577
sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto zákona.
1/b) Speciální stavební úřad oznamuje v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den
27.11.2015 v 9:00 hodin
se srazem pozvaných na místě stavby, u pozemku parc.č. 4280/1 v katastrální území Petřvald
u Karviné.
Dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska, závazná stanoviska a účastníci řízení uvedeni
v rozdělovníku, který je nedílnou součástí této písemnosti, mohou uplatnit své námitky,
popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto
(pro stavební řízení platí koncentrační zásada). Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Upozornění
Dle ust. § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je
jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 109 písm. g) stavebního zákona, může ve stavebním
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují stanovený rozsah,
se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení,
při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, příslušný stavební úřad posoudí
na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho
působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, příslušný stavební úřad si o ní
učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo
rozsahu vlastnických práv.
Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení dle ust. § 52 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
2. Speciální stavební úřad zároveň vyrozumívá účastníky řízení, že dne 27.11.2015 bude
ukončeno dokazování ve shora uvedené věci, kdy budou shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí.
Poučení pro účastníky řízení
Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to vč. způsobu jejich opatření, popřípadě navrhnout
jejich doplnění. Mohou tak učinit nahlédnutím do spisu speciálního stavebního úřadu vedeného
v předmětné věci v době
od 27.11.2015 do 01.12.2015
Speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že v řízeních, ve kterých je uplatňována
zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo
námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení n e s l o u ž í k tomu, aby se účastníci
řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky
či připomínky.
zn. MUOR 67839/2015
strana 2/4
Ostatní poučení
Do spisu vedeného u speciálního stavebního úřadu s podklady rozhodnutí je možno nahlédnout
v kanceláři č. 211 v budově Městského úřadu Orlová, odboru výstavby, se sídlem: RADNICE
Orlová-Město, Staré náměstí 76, do určených dob (nejlépe po předchozí telefonické
dohodě). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání
písemnou plnou moc. Pokud speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě Vaše stanovisko
neobdrží, bude mít za to, že nepovažujete za nutné ani účelné uvést k předmětné věci své
připomínky, námitky nebo podmínky.
Následně bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.
Nedílnou součástí této písemnosti je rozdělovník.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, je písemnost doručována
veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu. To se netýká účastníků řízení
uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi; těmto účastníkům
řízení se doručuje jednotlivě. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem
účastníků řízení s více než 30 účastníky. V souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu
se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost
se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup k úřední desce. Internetové stránky
správního orgánu, který písemnost doručuje http://www.mesto-orlova.cz/ Patnáctým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
„otisk úředního razítka“
Bc. Ingrid Kiszová, v.r.
oprávněná úřední osoba
úsek pozemních komunikací
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
– doručí se jednotlivě
1. stavebník: David Klimša, Pobialova č.p. 1432/23, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2,
zastoupený na základě plné moci p. Věrou Majorošovou, IČ 18455409, se sídlem U Oblouku 501/6, 708
00, Ostrava - Poruba, adresa pro doručování 28. října 341/184, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
– doručí se veřejnou vyhláškou
2. Radka Bocková, Jana Wericha č.p. 456/14, Havířov-Město, 736 01 Havířov 1
3. Andrea Macurová, Topolová č.p. 1365, 735 41 Petřvald u Karviné
4. Pavel Medňanský, Topolová č.p. 1365, 735 41 Petřvald u Karviné
5. Marie Medňanská, Topolová č.p. 1365, 735 41 Petřvald u Karviné
6. René Marek, Topolová č.p. 1885, 735 41 Petřvald u Karviné
7. Bc. Monika Marková, Topolová č.p. 1885, 735 41 Petřvald u Karviné
8. Vladimír Blacha, Topolová č.p. 955, 735 41 Petřvald u Karviné
9. Vítězslav Pěgřím, Topolová č.p. 191, 735 41 Petřvald u Karviné
10. Jana Pěgřímová, Topolová č.p. 191, 735 41 Petřvald u Karviné
11. Miroslav Fáček, Topolová č.p. 1891, 735 41 Petřvald u Karviné
12. Jitka Fáčková, Topolová č.p. 1891, 735 41 Petřvald u Karviné
13. Jozef Úradník, Topolová č.p. 408, 735 41 Petřvald u Karviné
14. Anna Úradníková, Topolová č.p. 408, 735 41 Petřvald u Karviné
15. Jan Hudec, Bužkovská č.p. 1943, 735 41 Petřvald u Karviné
16. Jaroslava Hudcová, Bužkovská č.p. 1943, 735 41 Petřvald u Karviné
17. Ing. Michal Sikora, Bánská č.p. 146/30, 05342 Krompachy, Slovensko
18. Karel Majer, Matěje Kopeckého č.p. 515/10, Ostrava-Poruba, 708 00 Ostrava 8
19. Edita Majerová, Topolová č.p. 482, 735 41 Petřvald u Karviné
20. Ing. Ondřej Tureček, Střední č.p. 1831/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
21. Dagmara Eliza Antosiewicz, Jana Maluchy č.p. 26/4, Ostrava-Dubina, 700 30 Ostrava 30
22. Martina Lamprechtová, U Nemocnice č.p. 837/2, Ostrava-Petřkovice, 725 29 Ostrava 29
23. Michaela Kultová, Adamusova č.p. 1251, Orlová-Lutyně, 735 14 Orlová 4
24. Lukáš Krakovský, Topolová č.p. 2084, 735 41 Petřvald u Karviné
25. Žaneta Krakovská, Topolová č.p. 2084, 735 41 Petřvald u Karviné
26. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
zn. MUOR 67839/2015
strana 3/4
27. OKD, a.s., IDDS: 74tcgdp, sídlo: Prokešovo náměstí č.p. 2020/6, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava 2
28. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Praha-Žižkov,
130 00 Praha 3
29. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv, sídlo: 28. října č.p. 1235/169, 709
00 Ostrava 9-Mariánské Hory
30. Město Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41 Petřvald u Karviné
31. Marková Nikola, Topolová 1929, 73541 Petřvald u Karviné
32. Marek Daniel, Topolová 1929, 73541 Petřvald u Karviné
Postavení účastníka řízení má i níže uvedený spolek, pokud ovšem oznámí svou účast písemně do osmi
dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Jedná se o spolek:
− "Orlovák", V Zimném dole č.p. 933, 735 11 Orlová-Město
− "Změna pro život" z.s., IDDS: 5ydswc6, sídlo: Na vyhlídce 1556/1, 736 01 Havířov-Město
Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce správního
orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dotčené orgány
1. Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, odbor dopravy
2. Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, odbor životního prostředí
3. Městský úřad Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41 Petřvald u
Karviné, odbor životního prostředí
4. Městský úřad Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41 Petřvald u
Karviné, silniční správní úřad
5. Krajská hygienická stanice MS kraje v Ostravě, IDDS: w8pai4f, sídlo: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava,
územní pracoviště Karviná, tř. Těreškovové 2206/38, 73401 Karviná-Mizerov
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive, sídlo: Výškovická 2995/40, 70030
Ostrava-Zábřeh-Jih, úz.odb.Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná-Fryštát
7. Česká republika - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v, sídlo: 30. dubna
1682/24, 728 99 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní
inspektorát, Mírová 1429/37, 735 06 Karviná-Nové Město
Dále obdrží:
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Po uplynutí této lhůty bude vrácena správnímu orgánu, který veřejnou vyhlášku vydal.
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení
a sejmutí veřejné vyhlášky obdrží:
1. Městský úřad Orlová, odbor správy úřadu, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
2. Město Petřvald, IDDS: waqbb2k, sídlo: náměstí Gen. Vicherka č.p. 2511, 735 41 Petřvald u Karviné
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky
zn. MUOR 67839/2015
strana 4/4

Podobné dokumenty

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního...

Více

29/2016 - Doubrava

29/2016 - Doubrava d) Dle ust. § 85 odst. 2) písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím p...

Více

2016-8944

2016-8944 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům tohoto řízení. Současně stanovil, že ve lhůtě do 8 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené spr...

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaný...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA ROZHODNUTÍ uplatněným závazným stanoviskům, námitkám popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k ...

Více

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba Odbor životního prostředí bude sejmuta drnovka ve vrstvě 20 cm v místech břehových opevnění, kamenných prahů, odlehčovacích propojení a směrové úpravy koryta toku a odvezena na mezideponii pro dal...

Více

ve ejná vyhláška

ve ejná vyhláška Stavební úřad v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí stavební úřad zveřejnil žádost o vydání územního rozhodnutí na internetu. Stavební úřad oznámil opa...

Více

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E E J N Á V Y H L Á Š K A

MAGISTRÁT M STA HAVÍ OVA V E  E J N Á V Y H L Á Š K A Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do vlastních rukou, ale v souladu s § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele pošto...

Více