PRODUCT NAME

Komentáře

Transkript

PRODUCT NAME
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Návod k prvnímu použití zařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Používání fotoaparátu
Fotografování a záznam videosekvencí
Zobrazení fotografií a videosekvencí
Instalace ovladače
Připojení fotoaparátu
Instalace aplikací
Použití softwaru
Kapitola
(5)
(7)
(8)
(9.2)
(9.3)
(10)
(11)
!
Úvod
Tento návod k použití je určen pro uživatele fotoaparátu TRUST 730S LCD
[email protected] ZOOM. Pomocí tohoto fotoaparátu lze vytvářet fotografie
s maximálním rozlišením 2 340 x 1 755 (4 megapixelů) a zaznamenávat videoklipy.
Tento fotoaparát má následující funkce: webová kamera, digitální záznam videa,
samospoušť, režim makro (pro fotografování na malou vzdálenost), digitální zoom a
blesk.
S fotoaparátem se dodává paměťová karta CF o kapacitě16 MB. Tuto kapacitu lze
zvýšit použitím jiné paměťové karty CF na maximálně 512 MB.
2
2.1
Bezpečnostní opatření
Obecné informace
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny.
- Zařízení TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM nevyžaduje žádnou speciální
údržbu. K čištění fotoaparátu používejte suchý, měkký hadřík.
- K čistění zařízení nepoužívejte agresivní látky, například ředidlo. Tyto látky by
mohly poškodit použitý materiál.
- Neponořujte zařízení do žádné kapaliny. To by mohlo být nebezpečné a mohlo by
dojít k poškození zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody.
- Na kabel nic nepokládejte. Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde by někdo
mohl šlapat na kabel a způsobit tak jeho opotřebení nebo poškození.
- Sklo objektivu udržujte čisté. K čištění objektivu používejte vatový tampon. V
případě potřeby použijte speciální roztok na čištění fotografických objektivů.
Nepoužívejte jiný čisticí prostředek.
- Neopravujte zařízení sami.
- Nedívejte se do hledáčku, pokud je namířen přímo na slunce. Mohli byste si tím
poškodit zrak.
- Nezaměřujte fotoaparát přímo na slunce na delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození čidla.
2.2
1.
2.
3.
4.
5.
Baterie
Baterie dodané s tímto zařízením nelze dobíjet. Nesnažte se je dobíjet.
Baterie by mohly explodovat.
Nikdy nevhazujte baterie do otevřeného ohně. Baterie by mohly explodovat.
V bateriích nevyvrtávejte otvory.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
V tomto fotoaparátu používejte pouze alkalické baterie AA nebo
akumulátory NiMH.
1
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
6.
Po vybití baterií si od místních úřadů vyžádejte informace o tom, kde lze
baterie zlikvidovat.
Poznámka: Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jelikož by staré baterie
mohly vytékat a způsobit poškození přístroje.
Poznámka: Pokud nebudete fotoaparát určitou dobu používat, vyjměte z něj
baterie. Ušetříte tak kapacitu baterií.
3
-
4
4.1
Schválení
Toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní náležité podmínky
příslušných směrnic Evropské Unie. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici
na adrese www.trust.com/13425/ce.
Popis fotoaparátu
Přední strana fotoaparátu
Používejte tabulku 1 společně s obrázkem 1.
Polo
Popis
Funkce
žka
Objektiv
Zaznamenává obraz, který budete
1
fotografovat. Prsty mějte mimo objektiv.
Blesk
Pro fotografování v místech, kde není
2
dostatek světla.
Blesk má efektivní dosah 2 metry.
Otočný objektiv pro
Slouží k zapnutí a vypnutí režimu makro.
3
režim makro
Režim makro má tři nastavení. Podrobný
popis naleznete v kapitole 7.5.
Hledáček
Slouží k prohlédnutí objektu, jehož obraz
4
chcete zaznamenat. Objekt můžete prohlížet
také na integrovaném displeji. Hledáček je
užitečný v přímém světle, pokud je obraz na
displeji špatně vidět.
Tabulka 1: Funkční a ovládací prvky na přední straně fotoaparátu
4.2
Zadní strana fotoaparátu
Používejte tabulku 2 společně s obrázkem 1.
Polo
Popis
Funkce
žka
Indikátor
Indikátor svítí, pokud je fotoaparát zapnut a
5
pokud se používá. Také se rozsvítí, když se
displej vypne za účelem úspory baterií.
Displej
Zde můžete vidět, jak bude vypadat výsledný
6
snímek. Také slouží k prohlížení pořízených
snímků a případně k jejich odstraňování.
Vypínač displeje
Používá se k vypnutí displeje za účelem
7
úspory baterií.
Tlačítko Zoom
Při záznamu lze stisknutím tohoto tlačítka
8+ 9
přiblížit obraz. Obraz bude méně ostrý.
Tlačítko nabídky
Pomocí tohoto tlačítka lze vyvolat nabídku.
10
Tuto nabídku lze ovládat pomocí tlačítek
Zoom in a Zoom out (to jsou tlačítka 8 a 9 na
2
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Polo
žka
Popis
Funkce
obrázku 1).
Je-li displej vypnutý, nabídka nebude funkční.
Displej je nutno zapnout. Podrobný popis
naleznete v kapitole 5.4.
Tabulka 2: Funkční a ovládací prvky na zadní straně fotoaparátu
4.3
Pravá strana fotoaparátu
Používejte tabulku 3 společně s obrázkem 1.
Polo
Popis
Funkce
žka
Video
Zde připojte televizor.
11
Připojení USB
Pro připojení k počítači.
12
Tabulka 3: Funkce na pravé straně fotoaparátu
4.4
Levá strana fotoaparátu
Používejte tabulku 4 společně s obrázkem 1.
Polo
Popis
Funkce
žka
Očko pro připevnění
Pro připevnění ručního popruhu
13
popruhu.
k fotoaparátu.
Zásuvka pro vnější
Zde připojte vnější napájecí zdroj (není
14
napájecí zdroj
součástí dodávky). Na štítku zařízení
ověřte správné napětí.
Prostor pro baterie
Na dvě tužkové baterie AA. Můžete také
15
použít akumulátory NiMH.
C Z
Tabulka 4: Funkce na levé straně fotoaparátu
4.5
Spodní část fotoaparátu
Používejte tabulku 5 společně s obrázkem 1.
Polo
Popis
Funkce
žka
Místo pro (volitelnou)
Umožňuje připojení standardních
18
kartu CF
paměťových karet typu Compact Flash
(CF). Zvýší se maximální počet fotografií,
které lze uložit, a maximální délka
videoklipu.
Bod pro přišroubování ke
Pomocí tohoto bodu lze připojit fotoaparát
19
stativu
ke stativu dodanému s fotoaparátem nebo
k většímu, profesionálnějšímu stativu.
To je vhodné při funkci webové kamery
nebo pro získání ostřejších fotografií při
fotografování při nedostatečném světle.
Tabulka 5: Funkce na spodní straně fotoaparátu
3
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
4.6
Přepínač MODE (REŽIM)
Používejte tabulku 6 společně s obrázkem 2.
Polo
Popis
Funkce
žka
Webcam function
V této poloze lze fotoaparát používat jako
1
(Funkce webové kamery)
webovou kameru.
Turn off (Vypnuto)
V této poloze je fotoaparát vypnut.
2
Record position (DSC
V této poloze lze fotografovat.
3
function) (Poloha pro
záznam (funkce DSC))
Display (Zobrazení)
V této poloze můžete zobrazovat a v případě
4
potřeby odstraňovat fotografie a videoklipy.
Tento režim má tři různé volby:
1.
Delete one (Odstranit jednu): odstraní
aktuální fotografii nebo videoklip.
2.
Delete all (Odstranit vše): odstraní
všechny fotografie a videoklipy.
3.
Format (Formátovat): naformátuje
vnější paměťovou kartu CF.
Record video (Záznam
V této pozici lze zaznamenat krátký videoklip.
5
videa)
Tabulka 6: Polohy přepínače režimů
4.7
Systém nabídek
Používejte tuto tabulku ve spojení s obrázkem 3.
Nabídka obsahuje různé volby, které lze použít k požadovanému nastavení
fotoaparátu.
Poznámka: Předtím, než bude možné tlačítka nabídky používat, musí být fotoaparát
nastaven na funkci DSC (3, obrázek 2).
Stiskem tlačítka nabídky (10, obrázek 1) otevřete nabídku.
Pomocí tlačítek zoom in a zoom out vyberte v nabídce požadované nastavení.
Stiskem tlačítka nabídky vyberte nebo potvrďte toto nastavení.
Opětovným stiskem tlačítka nabídky vyberte jiné nastavení.
Používejte tabulku 7 společně s obrázkem 3.
Polo
Popis
Funkce
žka
Rozlišení
Lze vybrat tři různá rozlišení.
1
2
3
4
4
Automatic
exposure mode
(Režim
Samospoušť)
Blesk
Date stamp
(Datové
razítko)
Vyfotografuje za 10 sekund. Pomocí této volby se
můžete sami vyfotografovat.
Pro fotografování v místech, kde není dostatek světla.
Blesk má maximální efektivní dosah 2 metry.
Přidá do fotografie nebo do videoklipu datum.
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Polo
žka
5
6
7
8
Popis
Funkce
Light balance
(Vyvážení
světla)
EV
compensation
(Kompenzace
EV)
User settings
(Uživatelská
nastavení)
Tuto funkci využívá fotoaparát ke stanovení intenzity
okolního světla.
Exit (Konec)
Upraví světelnou citlivost barev.
V tomto režimu lze nastavit různá nastavení, například
datum, bzučák, nastavení zamezující blikání a barvy.
1.
Date (Datum)
2.
Buzzer (Bzučák)
3.
Electrical frequency (Frekvence)
4.
Colour (Barva)
Zavře nabídku nebo podnabídku.
Tabulka 7: Displej
5
5.1
Používání fotoaparátu
Připevnění ručního popruhu
S fotoaparátem je dodáván ruční popruh. Připevněte jej k fotoaparátu následujícím
způsobem.
1.
Protáhněte tenký konec ručního popruhu okem (13, obrázek 1).
2.
Z části ručního popruhu protaženého okem vytvořte smyčku.
3.
Provlékněte druhý konec ručního popruhu smyčkou.
5.2
C Z
Vložení volitelné karty Compact Flash
S tímto fotoaparátem se dodává paměťová karta Compact Flash s kapacitou 16 MB.
Tuto paměť lze rozšířit maximálně na 512 MB. Tyto karty lze zakoupit samostatně a
zvýšit tak počet fotografií nebo videoklipů, které lze uložit do fotoaparátu.
1.
Podržte fotoaparát spodní stanou nahoru.
2.
Vložte kartu CF do fotoaparátu tak, aby byla její horní strana dole.
3.
Kartu CF lze vložit do fotoaparátu jen jedním způsobem.
4.
Kartu pevně zatlačte na místo. Karta nesmí z fotoaparátu vyčnívat.
Nepoužívejte násilí.
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
Poznámka:
5.3
Vnější zařízení pro čtení karet: K formátování karty použijte
fotoaparát, nikoli zařízení pro čtení karet. Fotoaparát nepodporuje
formát FAT32 ani NTFS.
Před použitím programu Průzkumník v systému Windows XP vytvořte
zálohu. Tento program totiž může vaše snímky nevratně pozměnit.
Po exponování snímku počkejte alespoň 5 vteřin, nežli otevřete
prostor pro baterie. Pokud v okamžiku vyjmutí baterií fotoaparát ještě
zapisuje data, může dojít k vymazání všech snímků na kartě.
Karty CF uchovávejte v bezprašném prostředí. Do otvorů v konektoru
pro připojení karty by mohl proniknout prach nebo nečistoty a ty by
mohly poškodit kartu nebo fotoaparát.
Vložení baterií
Viz obrázek 1, bod 15.
5
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otevřete víčko prostoru pro baterie.
Vložte dvě baterie AA do fotoaparátu, jak je znázorněno ve spodní části
držáku baterií.
Baterie lze vložit do fotoaparátu jen jedním způsobem.
Před vložením dalších baterií vložte do prostoru pro baterie nejprve pravou
baterii. Baterie přesně zapadají do prostoru pro baterie. Proto drží baterie
dobře na svém místě.
Zatlačíte mírně víčko prostoru pro baterie a posunutím je zavřete.
Fotoaparát TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM je nyní připraven k
použití.
Poznámka:
Poznámka:
Používejte pouze alkalické baterie na jedno použití nebo akumulátory
NiMH s kapacitou 1 600 mA (nebo větší). Jiné typy baterií nejsou pro
tento fotoaparát vhodné.
Při výměně baterií se z paměti fotoaparátu neodstraní fotografie.
Stav baterií se zobrazuje na displeji (v levém spodním rohu) následujícím způsobem.
Baterie jsou nabité.
Kapacita baterie je nízká. Lze vytvořit už jen několik fotografií.
Tabulka 8: Stav baterie
5.4
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
Fotoaparát není vybaven samostatným vypínacím tlačítkem. Zapněte fotoaparát
otočením přepínače režimů okolo spouště.
1.
Otočením přepínače režimů zapněte nastavení, které chcete používat (viz
obrázek 2).
2.
Chcete-li fotoaparát vypnout, otočte přepínač režimů do polohy OFF
(VYPNUTO).
Poznámka:
Displej fotoaparátu se vypne automaticky, pokud fotoaparát asi
30 sekund nepoužíváte. Opětovným stiskem tlačítka nabídky lze
displej znovu zapnout.
Fotoaparát se vypne automaticky, pokud jej 1 minutu
nepoužíváte. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stiskněte
dvakrát tlačítko nabídky.
6
Zapnutí systému nabídek
Nastavení fotoaparátu lze zobrazit na displeji pomocí nabídky.
Nabídku používejte následujícím způsobem:
1.
Zapněte fotoaparát otočením přepínače režimů do polohy pro fotoaparát.
2.
Stiskněte tlačítko nabídky.
3.
Zobrazí se obrázek 3.
4.
Pomocí tlačítek zoom in a zoom out vyberte požadované nastavení.
Nastavení bude mít nyní žlutou barvu.
5.
Opětovným stiskem tlačítka nabídky vyberte podnabídku určitého nastavení.
6.
Opětovným stiskem tlačítka nabídky potvrďte nastavení.
6
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Stiskem spouště lze nabídku opustit.
Podnabídku lze zavřít tak, že pomocí tlačítek zoom in a zoom out přejdete na
položku Exit (Konec) a pak ji vyberete stiskem tlačítka nabídky.
Tip:
Systém nabídek lze zobrazit také na televizoru, pokud je fotoaparát
připojen k televizoru pomocí kabelu AV.
6.1
Nastavení
6.1.1
Displej
Displej lze vypnout, aby se šetřily baterie.
Tlačítko ON/OFF je umístěno nad displejem.
-
Stiskem tlačítka vypněte displej. Červený indikátor vlevo od tlačítka se
rozsvítí.
-
Opětovným stiskem tlačítka displej opět zapněte. Červený indikátor zhasne.
6.1.2
Rozlišení
Fotoaparátem TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM lze fotografovat se třemi
různými rozlišeními: 1 024 x 768, 1 600 x 1 200 a 2 048 x 1 536. Pokud byl
fotoaparát vypnut, nastaví se při zapnutí opět na rozlišení 1 600 x 1 200 (2,0
megapixelů). Pokud chcete nastavit vyšší nebo nižší rozlišení fotoaparátu,
postupujte následujícím způsobem:
1.
Pomocí tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
2.
Přejděte na symbol rozlišení (první symbol).
3.
Znovu stiskněte tlačítko nabídky.
4.
Můžete vybrat jedno ze tří rozlišení označených hvězdičkami. Významy
těchto hvězdiček jsou uvedeny níže.
Tabulka 9:
6.1.2.1
Maximální
Rozlišení je 2 048 x 1 536 (3,3
megapixelů)
Normální
Rozlišení je 1 600 x 1 200 (2,0
megapixelů)
Nízké
Rozlišení je 1 024 x 768 (0,8 megapixelů)
C Z
Shrnutí symbolů použitých na displeji pro počty pixelů
4 M Pixel resolution (Rozlišení 4 megapixely)
Fotoaparát má softwarové rozlišení 4,0 megapixelů.
Tohoto rozlišení lze dosáhnout softwarovou interpolací.
Chcete-li dosáhnout maximálního rozlišení 4,0 megapixelů, postupujte následujícím
způsobem.
Poznámka:
1.
2.
3.
4.
To lze provést pouze pomocí softwaru Camera Manager na
počítači. Při prohlížení fotografií pomocí aplikace Průzkumník
Windows je maximální rozlišení 3,3 megapixelů.
Stiskem tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
Přejděte na symbol rozlišení (první symbol).
Vyberte maximální rozlišení (tři hvězdičky) a znovu stiskněte tlačítko nabídky.
Fotoaparát je nyní nastaven na maximální rozlišení.
7
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
5.
6.
7.
6.1.3
Spusťte program Trust (viz kapitola 11.1.3).
Zobrazí se zpráva znázorněná na obrázku 4.
Výběrem položky Enhance (Vylepšené) vyberte rozlišení 4,0 megapixelů.
Automatic exposure (Samospoušť)
Pomocí samospouště lze vytvářet fotografie se zpožděním 10 sekund.
Při zapnutí fotoaparátu bude tato funkce vždy vypnuta.
Tato funkce je užitečná tehdy, pokud chcete být na fotografii.
1.
Pomocí tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
2.
Přejděte na režim Samospoušť (druhý symbol).
3.
Výběrem volby ON (ZAPNUTO) aktivujte funkci a opět stiskněte tlačítko
nabídky.
4.
Pokud nyní stisknete spoušť, zobrazí se na displeji počítadlo a zazní zvukový
signál, který bude odpočítávat od 10 do 0.
6.1.4
Blesk
Blesk lze nastavit do automatického režimu, automatického režimu s redukcí efektu
červených očí nebo jej lze vypnout. Funkce blesku můžete použít k vytvoření dobré
fotografie při nedostatečném osvětlení.
Postupujte následovně.
1.
2.
3.
4.
Pomocí tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
Přejděte na režim blesku (třetí symbol).
V následující tabulce jsou vysvětleny významy symbolů v podnabídce blesku.
Vyberte požadovanou volbu a klepněte na tlačítko nabídky.
Automatický blesk
Nepoužívat blesk
Automatický blesk
s redukcí efektu
červených očí.
Blesk se rozsvítí pouze jednou
s maximální intenzitou. Tak bude mít
blesk nejlepší dosah.
Toto je výchozí nastavení při zapnutí
fotoaparátu.
Blesk se rozsvítí několikrát s nízkou
intenzitou a potom jednou s plnou
intenzitou. Tak se sníží
pravděpodobnost, že budou mít lidé na
fotografiích červené oči.
Tabulka 10: Různá nastavení blesku
Automatický blesk
1.
Aktivujte automatický blesk.
2.
Indikátor nad displejem bude několik sekund blikat.
3.
Před stisknutím spouště počkejte, než přestane indikátor blikat. Stiskněte
spoušť poněkud silněji.
4.
Blesk se rozsvítí a fotografie bude vytvořena.
Redukce efektu červených očí
1.
Aktivujte funkci redukce efektu červených očí (viz následující tabulka).
2.
Indikátor nad displejem bude několik sekund blikat.
3.
Před stisknutím spouště počkejte, než přestane indikátor blikat. Stiskněte
spoušť o trochu více než obvykle.
4.
Blesk se rozsvítí třikrát a fotografie bude vytvořena.
8
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Automatický blesk
s redukcí efektu
červených očí.
Blesk se rozsvítí několikrát s nízkou
intenzitou a potom jednou s plnou
intenzitou. Tak se sníží
pravděpodobnost, že budou mít lidé na
fotografiích červené oči.
Tabulka 11: Volba redukce efektu červených očí pro blesk
6.1.5
Light balance (Vyvážení světla)
Fotoaparát využívá funkci vyvážení světla ke stanovení intenzity okolního světla.
1.
Pomocí tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
2.
Přejděte na režim vyvážení světla (třetí symbol).
3.
V následující tabulce jsou vysvětleny významy symbolů v podnabídce pro
vyvážení světla.
4.
Vyberte požadovanou volbu a klepněte na tlačítko nabídky.
Automatické
Automatické. Toto je obvykle nejlepší nastavení.
Osvětlení
pozadí
Zajišťuje optimální osvětlení pro fotografování
určitého předmětu.
Průměrné
Zajišťuje dostatečné osvětlení pozadí pro
fotografování.
Tabulka 12: Shrnutí symbolů použitých pro nastavení vyvážení světla
6.1.6
EV compensation (Kompenzace EV)
Tato funkce zvyšuje nebo snižuje jas barev.
Pomocí této funkce lze zvýraznit detaily v tmavých místech fotografie nebo
videoklipu nebo upravit přeexponovanou fotografii.
1.
Stiskem tlačítka nabídky zobrazte nabídku.
2.
Přejděte na režim kompenzace EV (pátý symbol).
3.
Zobrazí se dva obrázky. Výchozí nastavení je 0.0.
4.
V levém obrázku bude upraveno osvětlení tmavých míst.
5.
V pravém obrázku bude upraveno osvětlení světlých míst.
6.1.7
C Z
User settings (Uživatelská nastavení)
Uživatelská nastavení obsahují několik různých voleb.
1.
Stiskem tlačítka nabídky zobrazte nabídku.
2.
Přejděte na uživatelská nastavení (pátý symbol).
Lze změnit následující nastavení.
1.
2.
3.
Date (Datum)
Nastavte správné datum pro fotografii.
Buzzer (Bzučák)
Zvukový signál, který zazní při stisku tlačítek, lze zapnout nebo vypnout.
Flicker settings (Nastavení zamezující blikání)
Pomocí těchto nastavení lze zamezit blikání displeje nebo monitoru počítače.
Jednotlivé země mají specifická nastavení.
V následující tabulce jsou uvedena nastavení frekvence pro jednotlivé země.
50 Hz: NL , GB , DE , FR , IT , ES , PT , JP
60 Hz: USA , TWN , KOR
4.
TV settings (Nastavení televizoru)
9
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Pomocí této funkce lze zobrazit všechny fotografie a videoklipy na televizoru.
Podrobný popis naleznete v kapitolách 7.3 a 7.4.
6.2
Uložení nastavení fotoaparátu
Jak jíž bylo popsáno v kapitole 6, má zařízení 730S LCD [email protected] ZOOM
různá nastavení.
Ve fotoaparátu lze uložit některá nastavení, například rozlišení, blesk, datové
razítko, vypnutí videa a budík.
Tato nastavení lze uložit přepnutím přepínače režimů do polohy OFF
(VYPNUTO).
Poznámka: Pokud nastavení neuložíte a fotoaparát se sám po několika minutách
vypne, obnoví se po zapnutí fotoaparátu výchozí nastavení.
7
Fotografování a záznam videoklipů
7.1
Fotografování
Komentář:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tip:
Tip:
Tip:
7.2
Pokud fotoaparát nepoužíváte, displej se po 30 sekundách z důvodu
úspory baterií automaticky vypne (viz kapitola 5.4).
Zapněte fotoaparát otočením přepínače režimů do polohy pro záznam.
Displej se zapne. Displej můžete také zapnout stiskem vypínače displeje
umístěného nad displejem nebo můžete použít hledáček.
Chcete-li si dobře prohlédnout určitý předmět, podívejte se do hledáčku nebo
na displej.
Stiskněte spoušť a podržte ji stisknutou. Fotoaparát se automaticky
přizpůsobí světelným podmínkám okolí a vydá zvukový signál.
V levém spodním rohu displeje se zobrazí nápis REC.
Za několik sekund bude vytvořena fotografie.
Kvalita fotografie závisí na množství okolního světla. Více světla
znamená lepší snímek.
Počet fotografií, které lze vytvořit závisí na počtu detailů předmětu,
který chcete fotografovat. Indikátor fotografií na displeji zobrazuje
přibližnou hodnotu.
Obrázek zobrazený v hledáčku se může mírně odlišovat od obrázku
zaznamenaného prostřednictvím objektivu. Větší přesnost lze
dosáhnout použitím displeje.
Pořizování videozáznamů
Fotoaparát lze použít k záznamu krátkých videoklipů.
1.
Nastavte přepínač režimů do polohy pro video. Displej se zapne a zobrazí se
na něm obraz, která snímá fotoaparát.
2.
Zaměřte fotoaparát na předmět, jehož záznam chcete vytvořit.
3.
Stisknutím spouště spusťte záznam. Je-li displej zapnutý, bude indikátor
zobrazovat čas záznamu.
4.
Opětovným stiskem spouště zastavte záznam. Pokud se paměť zaplní,
záznam se automaticky zastaví.
5.
Je-li použita volitelná karta CF s kapacitou 16 MB, lze vytvořit videozáznam
dlouhý maximálně 4minuty. Zvýšením kapacity paměti na dvojnásobek lze
10
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
zdvojnásobit čas záznamu. Čas záznamu je odhadnutá hodnota a také závisí
na počtu detailů v zaznamenávaném obrazu.
Tip:
Kvalita videozáznamu závisí na okolním osvětlení. Více světla
znamená lepší snímek.
Maximální délka jednotlivých videoklipů závisí na kapacitě paměti
fotoaparátu.
Výsledný záznam je lepší, pokud při záznamu fotoaparátem
nepohybujete nebo pokud jím pohybujete pomalu. Rychlé pohyby
mohou způsobovat trhavé pohyby obrazu, protože se video
zaznamenává s frekvencí 10 snímků za sekundu. Tato frekvence je
nižší než standardní frekvence 25 snímků za sekundu.
Baterie budou pracovat o mnoho déle, pokud vypnete displej a
budete používat hledáček.
Při každém vytváření videozáznamu vytvoří fotoaparát nový videoklip.
Tyto klipy lze spojit dohromady pomocí programu dodaného s
fotoaparátem. Velké množství krátkých klipů se upravuje hůře než
menší množství delších klipů.
Tip:
Tip:
Tip:
Komentář:
7.3
Připojte fotoaparát k TV
Fotoaparát lze připojit k televizoru a zobrazovat na něm fotografie a videoklipy.
Displej pak bude vypnutý. Fotoaparát se dodává se standardním kabelem RCA pro
video.
1.
Zapojte jeden konec kabelu AV do zásuvky výstupu pro video ve fotoaparátu.
Ten je umístěn nad zásuvkou USB (11, obrázek 1).
2.
Zapojte druhý konec kabelu AV do televize. Televizor musí mít vstup pro
videosignál. Žlutá zástrčka je určena pro obrazový signál. Pokud má váš
televizor pouze konektor SCART, budete potřebovat adaptér. Ten lze koupit
ve většině obchodů s televizory a radiopřijímači.
3.
Natavte televizor na zobrazení vstupního videosignálu.
4.
Zapněte fotoaparát. Obraz fotoaparátu se nyní zobrazí na televizoru. Můžete
také použít systém nabídek. Podrobný popis nabídky naleznete v kapitole
4.7.
Poznámka:
Výstup AV fotoaparátu není vhodný pro připojení k zásuvce pro
anténu na televizoru. Televizor musí mít vstup pro video.
Tip:
Pokud se nezobrazí obraz a z reproduktorů se ozývá hlasitý šum,
pravděpodobně jste zapojili zástrčky do nesprávné zásuvky.
Zkontrolujte zásuvky a zopakujte uvedený postup nebo si přečtěte
návod k použití pro televizor.
7.4
Norma videosignálu
Fotoaparát TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM je vybaven zásuvkou pro
výstup videa. Výchozí nastavení je určené pro použití v Evropě (PAL). Chcete-li
připojit fotoaparát k televizoru v USA, nastavte podle následujících pokynů výstup na
standard NTSC nebo si přečtěte návod k použití dodaný s televizorem.
1.
Stiskem tlačítka nabídky zobrazte nabídku.
2.
Přejděte na uživatelská nastavení.
3.
Opětovným stiskem tlačítka nabídky otevřete podnabídku.
4.
Vyberte nastavení televizoru (čtvrtý symbol).
5.
Stiskněte tlačítko nabídky. Fotoaparát bude nastaven na normu NTSC, vypne
se a znovu spustí.
11
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Chcete-li vrátit nastavení fotoaparátu na standard PAL, zopakujte uvedený postup.
Toto nastavení nezůstane po vypnutí fotoaparátu stejné. Tato nastavení může také
ovlivnit obraz při použití přístroje jako videokamery nebo webové kamery. Fotoaparát
ponechejte nastavený na standard PAL, pokud jej používáte v Evropě nebo v jiných
zemích, ve kterých se používá standard PAL. Fotoaparát nelze nastavit pro
francouzský systém SECAM.
7.5
Nastavení vzdálenosti
Nastavení Makro
Vyberte nastavení Makro, pokud chcete fotografovat na vzdálenost 40 cm až 80 cm
(nastavení je označeno symbolem květiny).
Lidé
Vyberte nastavení Lidé, pokud chcete fotografovat na vzdálenost 80 cm až 150 cm
(nastavení je označeno symbolem člověka). Pomocí tohoto nastavení můžete
fotografovat lidi.
Normální
Vyberte nastavení Normální, pokud chcete fotografovat na vzdálenost 150 cm až
nekonečno (nastavení je označeno symbolem dvou hor).
Poznámka:
Poznámka:
8
8.1.1
1.
Když dokončíte fotografování s nastavením Makro, nezapomeňte
fotoaparát vrátit zpět do normálního nastavení. Při nastavení Makro
jsou běžné snímky neostré. To nelze zpozorovat v hledáčku.
Při použití volby Makro může být hledáček nepřesný. Aby některé
části na snímku nechyběly, měli byste v hledáčku vidět poněkud větší
obraz, než jaký chcete vyfotografovat. Můžete také použít displej. Ten
umožňuje větší přesnost.
Zobrazování a odstraňování fotografií a
videoklipů na displeji fotoaparátu
Zobrazení fotografií
Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
2.
Otočte přepínač režimů do polohy pro přehrávání.
3.
Pomocí tlačítek zoom in a zoom out lze zobrazovat fotografie a přehrávat
videoklipy. Při zobrazení fotografie nebo videoklipu můžete pomocí tlačítek
zoom in a zoom out přejít nahoru nebo dolů a vybrat tak další nebo předchozí
fotografii nebo videoklip.
4.
Chcete-li odstranit právě zobrazenou fotografii nebo videoklip, stiskněte
tlačítko nabídky.
5.
Potom budete moci vybrat, zda chcete odstranit fotografii nebo videoklip
nebo vše, co je uloženo v paměti fotoaparátu.
6.
Ikona Delete (Odstranit) nebo Delete all (Odstranit vše) bude mít žlutou
barvu.
7.
Chcete-li odstranit fotografii nebo videoklip, vyberte položku Delete
(Odstranit).
8.
Chcete-li odstranit všechny fotografie a videoklipy uložené v paměti
fotoaparátu, vyberte volbu Delete all (Odstranit vše).
9.
Opětovným stiskem tlačítka nabídky odstraňte obraz.
12
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Tip:
Poznámka:
9
9.1
Místo odstranění záznamů z karty CF můžete také vybrat volbu
Format (Formátovat). Výsledek bude stejný, tj. všechny fotografie
budou odstraněny. Formátování se doporučuje při použití nové
paměťové karty nebo tehdy, pokud již paměťovou kartu nelze
používat.
Odstraněné fotografie nelze obnovit. Po provedení těchto kroků
budou fotografie navždy odstraněny.
Instalace softwaru
Odinstalování starších ovladačů a zařízení
Nejčastější příčina chyb v průběhu instalace je přítomnost ovladače pro podobné,
starší zařízení. Nejlepším řešením je před instalací nového ovladače nejprve
odinstalovat všechny ovladače pro starší zařízení. Odstraňte pouze programy pro
starší, nepoužívaná (podobná) zařízení.
Starší ovladače pro webové kamery, televizní karty a karty pro úpravy videa mohou
negativně působit na funkci webové kamery (živý obraz).
1.
2.
3.
4.
9.2
V systému Windows aktivujte Nouzový režim (při spouštění systému
Windows stiskněte klávesu F8 a z nabídky, která se zobrazí, vyberte položku
Nouzový režim).
Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz
Ovládací panely a klepněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
Vyhledejte všechny programy pro podobná, starší zařízení a odeberte je
klepnutím na tlačítko Přidat nebo odebrat. V Nouzovém režimu se mohou
některé programy zobrazit dvakrát. V takovém případě odeberte všechny
programy, které jsou zobrazeny dvakrát.
Restartujte počítač.
Instalace ovladače v systémech Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 a Windows XP
Poznámka:
Uživatelé Windows XP a Windows 2000: Níže uvedené pokyny lze
provést pouze tehdy, pokud jste přihlášeni jako správce systému
(Administrator).
Poznámka:
Toto zařízení není navrženo pro práci se systémem Windows 98
(nepracuje v systému Windows 98 SE). Přestože některé funkce
budou fungovat, stabilní provoz není zaručen. Zařízení nefunguje ve
všech verzích systému Windows 95.
Poznámka:
Nejnovější ovladač lze stáhnout na adrese www.trust.com/13425.
Zkontrolujte, zda je k dispozici nový ovladač a použijte jej pro instalaci.
Aktuální verze ovladače se nachází na instalačním disku CD-ROM od
společnosti Trust.
Poznámka:
Ujistěte se, že není při instalaci spuštěn žádný program.
Poznámka:
V průběhu instalace v systému Windows XP se možná zobrazí
zpráva, že tento ovladač nebyl podepsán. To však nezpůsobuje žádný
problém s funkčností ovladače. Pokračujte v instalaci.
13
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Poznámka:
V tomto příkladu je jednotka CD-ROM označena jako D:\. Na vašem
počítači však může být označena jinak.
1.
Vložte disk do jednotky CD-ROM v počítači. Automaticky se spustí program
Trust Software Installer. Pokud se program nespustí, postupujte
následujícím způsobem:
a)
V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
b)
Zadejte [D:\SETUP.EXE] a klepnutím na tlačítko OK spusťte instalační
program pro Trust Software.
2.
Zobrazí se okno programu Trust Software Installer (viz obrázek 5).
3.
Vyberte jazyk, který chcete použít pro instalaci.
4.
Klepnutím na položku TRUST 730S LCD POWERCAM ZOOM spusťte
instalaci fotoaparátu.
5.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace ovladače pro fotoaparát TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM je nyní
dokončena. Instalace ostatních programů je popsána níže v této příručce.
9.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.4
Připojení fotoaparátu
Ujistěte se, že je počítač zapnutý.
Možná budete potřebovat originální instalační disk CD-ROM se systémem
Windows. Přesvědčte se, že jej máte k dispozici.
Zapojte kabel USB do portu USB fotoaparátu. Zapojte druhý konec kabelu
USB do počítače. Systém Windows zjistí a nainstaluje fotoaparát. Postupujte
podle pokynů na obrazovce. Fotoaparát je nainstalován správně, jakmile jsou
všechna okna zavřena. Ovladače pro paměťové zařízení fotoaparátu jsou
nyní nainstalovány.
Nastavením přepínače režimů do polohy pro webovou kameru nastavte na
fotoaparátu funkci Live (Živě).
Systém Windows rozpozná fotoaparát a nainstaluje komponentu webové
kamery fotoaparátu.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Možná budete v průběhu instalace
potřebovat originální disk CD-ROM se systémem Windows.
Fotoaparát je nainstalován správně, jakmile jsou všechna okna zavřena. Nyní
můžete načíst fotografie z fotoaparátu do počítače a používat fotoaparát jako
webovou kameru.
Kontrola po dokončení instalace
Po instalaci zařízení a ovladače jsou na počítači nainstalovány následující položky a
je možné je zkontrolovat (připojte fotoaparát a zapněte jej).
V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
Poklepejte na ikonu Systém a vyberte kartu Správce zařízení.
Při použití fotoaparátu jako webové kamery (volba Live):
V seznamu Zařízení pro zpracování obrázků vyberte položku TRUST 730S
LCD POWERCAM ZOOM, WDM DSC Bulk Driver (Ovladač)
- Klepněte na položku TRUST 730S LCD POWERCAM
ZOOM, WDM Video Capture (Zachytávání)
Při použití fotoaparátu k načítání snímků do počítače:
Diskdrives
– 3MegaCam USB Device
V nabídce Start
- Klepněte na příkaz TRUST a potom na příkaz TRUST 730S LCD POWERCAM
ZOOM
- Klepněte na příkaz TRUST 730S LCD POWERCAM ZOOM a potom na příkaz
Uninstall TRUST 730S LCD
14
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Klepněte na příkaz POWERCAM ZOOM
Výše uvedené informace jsou pouze orientační. Při použití jiných verzí ovladačů a
jiných operačních systémů může být výsledek odlišný.
10
Instalace aplikací (pouze pro počítač)
S fotoaparátem se dodává několik různých aplikací. Abyste mohli fotoaparát
používat, není je nutno instalovat. Doporučujeme však tyto programy instalovat,
abyste mohli využívat všechny možnosti, které fotoaparát nabízí.
Poznámka:
Poznámka:
10.1
Uživatelé Windows XP a Windows 2000: Níže uvedené pokyny lze
provést pouze tehdy, pokud jste přihlášeni jako správce systému
(Administrator).
Ujistěte se, že v průběhu instalace nejsou spuštěny jiné aplikace.
Photo Express 4
Na druhém CD-ROM je obsažen program Photo Express pod názvem ULEAD Photo
Express 4.0. Photo Express 4.0 je aplikace, pomocí které lze snímky pořízené
fotoaparátem TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM načítat do počítače a
upravovat. Tento program vyžaduje 500 MB volného místa na pevném disku.
Program Photo Express 4.0 nainstalujte podle následujících pokynů. Tato instalace
může trvat déle než 10 minut.
1.
2.
3.
10.2
Vložte disk Photo Express 4.0 do jednotky CD-ROM v počítači. Instalační
program se spustí automaticky. Pokud se program nespustí, postupujte
následujícím způsobem:
a) Z nabídky Start zvolte Spustit.
b) Zadejte [D:\SETUP.EXE] a klepnutím na OK spusťte instalační program.
Vyberte jazyk, který chcete používat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
C Z
Photo Explorer 7
Ulead Photo Explorer 7 SE je program, který můžete použít k uspořádání svých
snímků. Lze provádět jednoduché postupy jako např. otáčení, tisk a prohlížení
fotografií. Photo Explorer je užitečný, pokud chcete stáhnout fotografie do počítače a
uložit je v něm. Program Photo Explorer 7.0 nainstalujte podle následujících pokynů.
1.
Spusťte program Trust Software Installer (viz kapitola 9.2, body 1 a 2).
Zobrazí se obrázek 5.
2.
Zvolte Photo Explorer.
3.
Vyberte jazyk, který chcete používat.
4.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5.
Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci.
10.3
COOL 360
COOL 360 je program pro úpravy obrazu, pomocí kterého lze měnit fotografie
vytvořené pomocí fotoaparátu TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM M na
panoramatické fotografie. Program COOL 360 nainstalujte podle následujících
pokynů.
1.
Spusťte program Trust Software Installer (viz kapitola 9.2, body 1 a 2).
Zobrazí se obrázek 5.
2.
Vyberte položku Cool 360.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4.
Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci.
15
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
10.4
VideoLive Mail
Program VideoLive Mail 4.0 lze použít k odesílání elektronických zpráv s
videosekvencemi a zvuky. Aby si příjemce mohl tyto e-maily prohlédnout respektive
poslechnout, nemusí mít žádný zvláštní software. Abyste mohli aplikaci úspěšně
používat, potřebujete mít připojení k Internetu a zvukovou kartu s reproduktory.
1.
Spusťte program Trust Software Installer (viz kapitola 9.2, body 1 a 2).
Zobrazí se obrázek 5.
2.
Zvolte VideoLive Mail.
3.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro dokončení instalace budete
potřebovat sériové číslo. To je vytištěno na krabičce nebo obalu příslušného
disku CD-ROM.
4.
Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci.
11
11.1
11.1.1
Použití softwaru
Stahování obrázků z fotoaparátu
Trust 730S LCD [email protected] Zoom Camera Manager
TRUST 730S LCD CAMERA Manager je hlavní program ke zobrazení záznamů
vytvořených pomocí fotoaparátu a k jejich ukládání do počítače. Fotoaparát můžete
použít také jako počítačový fotoaparát, pomocí kterého můžete vytvářet
videozáznamy a fotografovat prostřednictvím počítače.
11.1.2
Stahování a ukládání fotografií
Fotografie lze stahovat z fotoaparátu do počítače dvěma různými způsoby.
11.1.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11.1.4
Stahování a ukládání fotografií pomocí programu Camera
Manager
Připojte fotoaparát tak, jak je popsáno v kapitole 9.3.
Zkontrolujte, zda je fotoaparát v režimu Camera (Fotoaparát) (viz obrázek 2).
Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, TRUST a klepněte
na příkaz TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Zobrazí se obrázek 6. Fotoaparát je nyní nastaven tak, abyste mohli
upravovat vytvořené fotografie a videoklipy.
Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete stáhnout fotografie z fotoaparátu
(viz obrázek 7).
Klepněte na tlačítko OK.
Fotografie budou nyní přeneseny z paměti fotoaparátu do počítače.
Fotografie budou umístěny vedle sebe v levém horním rohu okna.
Chcete-li zobrazit určitou fotografii, poklepejte na ni.
Chcete-li vybrat všechny fotografie a uložit je do počítače, klepněte na
položku Select All (Vybrat vše).
Všechny fotografie budou přidány do alba.
Chcete-li odeslat fotografie elektronickou poštou, klepněte na obálku vedle
alba.
Chcete-li odesílat postupně jednotlivé fotografie, vyberte jedlinou fotografii.
Chcete-li uložit tento soubor nebo tyto soubor y do počítače, klepněte pravým
tlačítkem myši a vyberte volbu Save (Uložit).
Stahování a ukládání fotografií pomocí aplikace Průzkumník
Windows
Pokud je fotoaparát TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM v režimu Storage
medium (Paměťové médium), zobrazí se v aplikaci Průzkumník Windows jako další
16
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
vyměnitelný disk. Jeho použití je stejně snadné jako přesunutí souboru. Na rozdíl od
jiných fotoaparátů tento přístroj nevyžaduje samostatný ovladač TWAIN. Stáhněte
fotografie do počítače pomocí voleb File - Open (Soubor – Otevřít) či je zkopírujte na
pevný disk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Udělejte pár fotografií.
Ujistěte se, že je fotoaparát nainstalován v počítači. Pokyny k instalaci
fotoaparátu naleznete v kapitole 9.
Připojte fotoaparát k portu USB počítače pomocí dodaného USB kabelu
Počkejte několik vteřin. Počítač zjistí připojení fotoaparátu a rozsvítí se
displej.
Zkontrolujte, zda je vybrán režim Storage medium (Paměťové médium). Měl
by už být aktivován.
Otevřete složku Tento počítač.
Vyhledejte položku Vyměnitelný disk a otevřete ji. Zobrazí se složka DCIM.
Pokud tomu tak není, vyhledejte a otevřete jiný Vyměnitelný disk.
Poklepejte na složku DCIM. Zobrazí se složka 100media. Máte-li nahrávek
hodně, budou uloženy do různých složek, jako např. 100media, 101media,
102media atd.
Poklepejte na složku 100media. Zobrazí se soubory.
Zkopírujte všechny soubory do vhodného umístění na pevném disku
(například C:\Fotografie).
Tyto soubory můžete nyní upravit v programu pro úpravy souborů, například
v programu Photo Express 4.0.
11.1.5
Nahrávání videosekvencí - funkce Live
Poznámka:
Pokud používáte fotoaparát jako webovou kameru, nepoužívejte
přepínač MODE.
C Z
Další informace viz obrázek 10 a níže uvedená tabulka.
1.
Připojte fotoaparát k počítači.
2.
V nabídce fotoaparátu vyberte volbu Live (Živě).
3.
Automaticky se spustí software Trust.
4.
Nespustí-li se automaticky, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz
Programy, na příkaz TRUST, a klepněte na příkaz 730S LCD [email protected]
ZOOM.
5.
Zobrazí se obrázek 7. Obrázek bude zobrazen na obrazovce.
6.
Stiskněte nahrávací tlačítko (1, obrázek 7).
7.
Zobrazí se okno, ve kterém lze zadat požadovanou délku videoklipu. Můžete
také změnit umístění a název souboru.
8.
Chcete-li spustit záznam, klepněte na tlačítko Record (Záznam).
9.
Pokud jste nastavili časový limit, záznam se po jeho uplynutí zastaví.
10.
Klepnutím na tlačítko 2 (viz obrázek 6) zastavte záznam. Záznam je nyní
úspěšně vytvořen.
Polo
žka
1
Popis
Funkce
Spuštění nahrávání
2
3
Fotografovat
Formát videa
4
Nastavení
Spustí záznam obrazu zobrazeného na
obrazovce.
Přístroj vyfotografuje aktuální obrázek.
Zobrazí formát, ve kterém bude videoklip
vytvořen. Toto nastavení lze změnit.
Zde lze změnit nastavení videa. Zde lze
také změnit jas, kontrast, intenzitu, ostrost
a odstín videa.
17
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Polo
žka
5
Popis
Funkce
Video Source (Zdroj
videa)
Zobrazí používaný zdroj. V tomto případě je
to Trust 730S LCD [email protected] Zoom.
Tabulka 13: Význam součástí programu
11.2
Ulead Photo Express 4.0
Pomocí této aplikace můžete vyřešit některé problémy s obrázky jako např. efekt
červených očí, nevhodně zabarvené fotografie, fotografie příliš světlé či tmavé,
odstranění nežádoucích objektů v pozadí atd. V aplikaci také můžete vytvářet
kalendáře a blahopřání.
Postupujte podle pokynů uvedených níže:
1.
Podle pokynů uvedených v kapitole 11.1.3 nebo 11.1.4 zkopírujte fotografie
na pevný disk.
2.
Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na příkaz Ulead
Photo Express 4.0 SE a klepněte na příkaz Ulead Photo Express 4.0 SE.
Zobrazí se obrázek 8. Dostanete se do režimu procházení.
3.
Složku, která obsahuje fotografie vyhledejte v levé části okna
4.
Klepněte na složku a zobrazte její obsah. Vaše fotografie se zobrazí v
hlavním okně jako miniatury.
5.
Zvolte fotografii k úpravě a poklepejte na ni. Po několika vteřinách se
fotografie zobrazí v hlavním okně. Fotografii nyní můžete upravit.
6.
Klepněte na položku Edit (Úpravy) v horní části okna a zvolte některou volbu.
Nejběžnější z nich uvádíme zde.
7.
Po úpravě klepněte na Save (Uložit) a hotovou fotografii uložte.
Další informace získáte v nápovědě programu a jeho návodu k použití.
Poznámka:
Fotografie jsou ukládány ve formátu JPEG, čímž se šetří místo na
disku. Formát JPEG snižuje velikost souboru tím, že z fotografie
odstraní méně podstatné detaily. Chcete-li fotografie upravovat v
budoucnosti a opakovaně, použijte jiný formát než JPEG (například
TIFF), který zabrání ztrátě kvality při opakovaném načítání a ukládání.
Poznámka:
Provedené úpravy nelze změnit; doporučujeme proto vytvořit a
upravovat pouze kopii fotografií. Můžete se poté vždy vrátit k té
původní. Důrazně se doporučuje vytvoření zálohy na disku CD-ROM
pomocí programu pro zápis na disky CD-ROM, aby byla tato záloha
chráněna proti chybám počítače.
11.3
Ulead Photo Explorer 7.0
Fotografie si můžete do počítače stahovat pomocí programu Ulead Photo Explorer
7.0. Stručné pokyny k použití tohoto programu jsou uvedeny níže. Podrobný popis
najdete v nápovědě programu. Při používání fotoaparátu TRUST 730S LCD
[email protected] ZOOM v programu Photo Explorer postupujte následujícím
způsobem.
1.
Připojte fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu.
2.
Nastavte fotoaparát do režimu Camera (Fotoaparát).
3.
Spusťte Ulead Photo Explorer.
4.
Objeví se hlavní okno. Může se také zobrazit okno Set-up Internet
Connection (Nastavení připojení k internetu). Zavřete jej klepnutím na tlačítko
Skip for now (Přeskočit pro tuto relaci). Fotoaparát Trust se zobrazí v
seznamu na levé straně okna jako Removable disk (Vyměnitelný disk).
18
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poklepejte na tuto položku. Zobrazí se složka DCIM.
Poklepejte. Zobrazí se složka 100media. Tato složka obsahuje vaše
fotografie.
Poklepejte. Fotografie se pomalu začnou objevovat. Okno pak vypadá jako
na obrázku 9.
Chcete-li fotografie dále upravovat, tisknout atd., klepněte na jednu z miniatur
v hlavním okně. Poznámka: v tuto chvíli budete upravovat původní fotografie
a změny nelze vrátit.
Chcete-li přenést fotografie do počítače, použijte volbu Digital Camera
Wizard (Průvodce digitálním fotoaparátem) (osmá volba zleva, symbol
kamery). Pomocí tlačítka Configure.. (Nastavit) zadejte, kde mají být
fotografie uloženy a zda mají být přečíslovány.
Další informace získáte v nápovědě programu.
Poznámka:
11.4
Pomocí tohoto programu lze publikovat fotografie na Internetu (máte-li
připojení k Internetu). To je užitečné, pokud chcete ukázat fotografie
přátelům. Pozor ale: fotografie si může prohlédnout kdokoli a
společnost, která server s fotografiemi spravuje, má právo vaše
fotografie využít v reklamách. K tomu dochází na mnoha serverech,
umožňujících publikování fotografií, a zčásti proto je také tato služba
zdarma. Než fotografie publikujete, přečtěte si nejprve podmínky
použití serveru. Webové stránky pro sdílení fotografií jako
www.pbase.com a www.photo.net nepoužívají vaše fotografie pro
reklamní ani žádné jiné účely.
VideoLive Mail
Společně s těmito pokyny používejte obrázek 11 a tabulku 14. K odesílání
multimediální elektronické zprávy musíte mít k dispozici zvukovou kartu,
reproduktory a připojení k Internetu, pomocí kterého lze odesílat elektronické zprávy.
Elektronickou zprávu s videosekvencí lze snadno vytvořit a odeslat pomocí průvodce
VideoMail Wizard.
1.
Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, dále na příkaz
Cyberlink VideoLive Mail 4.0 a potom klepnutím na příkaz VideoLive Mail
spusťte program. Zobrazí se obrázek 11.
2.
Klepněte na tlačítko Recording wizard (Průvodce záznamem - tlačítko 1).
Objeví se okno Select Mail Type (Zvolit typ pošty).
3.
Zvolte volbu Message Containing Video and Audio (Zpráva, která obsahuje
video a zvuk) a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se okno Video
Quality Control (Nastavení kvality videa)
4.
Zvolte volbu Video Quality (Kvalita videa) a klepněte na tlačítko Next (Další).
Použijte hodnotu doporučenou programem.
5.
Zobrazí se okno Recording wizard - Audio Quality (Průvodce záznamem Kvalita zvuku). Nastavte kvalitu zvuku a klepněte na tlačítko Next (Další).
Použijte hodnotu doporučenou programem.
6.
Zobrazí se okno Start to Record Video Mail (Začněte nahrávat obrazový email).
7.
Chcete-li spustit záznam, klepněte na tlačítko Record (Záznam).
8.
Namluvte text nahrávky.
9.
Klepnutím na tlačítko Stop ukončete záznam.
10.
Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další). Zobrazí se okno Complete
VideoLive Mail (Dokončete obrazový e-mail) V tomto okně zvolte
následující:
Play, chcete-li nahrávku přehrát,
Save, chcete-li ji uložit,
Mail, chcete-li ji odeslat e-mailem. Bude vytvořen soubor ve formátu EXE,
19
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
11.
12.
13.
který také obsahuje kód potřebný pro přehrání souboru. To je nutné, aby si
mohl příjemce zprávu prohlédnout bez nutnosti instalovat další programy.
Objeví se okno e-mailové zprávy. Zadejte e-mailovou adresu.
Klepněte na Send (Poslat).
Klepnutím na Finish průvodce zavřete.
Tip:
Tento program má řadu dalších funkcí a možností. Další informace
najdete v nápovědě programu
1
Start Recording
Wizard (Průvodce
spuštěním záznamu)
Užitečný nástroj, s nímž snadno vytvoříte e-mail
s videosekvencí.
2
Nastavení
Slouží ke změně nastavení pro videokameru a
mikrofon.
3
Spuštění nahrávání
Spustí nahrávání zvuku a videa.
4
Přehrát nahrávku
Přehraje nahrávku, abyste si ji mohli
zkontrolovat.
5
Pozastavit
Zastaví přehrávání nahrávky. Nahrávku lze
znovu spustit ze stejného bodu.
6
Stop
Zastaví přehrávání nahrávky. Pokud znovu
stiskněte tlačítko přehrávání, nahrávání začne
od začátku.
7
Poslat e-mailem
Odešle zprávu e-mailem.
8
Otevřít video soubor
Otevře dříve nahraný soubor.
9
Uložit film
Uloží aktuální videonáhrávku do počítače.
10
Hlasitost reproduktoru
Upraví hlasitost při přehrávání.
11
Citlivost mikrofonu
Upraví citlivost mikrofonu. Citlivost nelze upravit,
používáte-li jako mikrofon fotoaparát. V tom
případě bude nastavena automaticky.
12
Ukončit
Zavře program VideoLive Mail.
13
Minimalizovat
Skryje okno, program však zůstane aktivní.
14
Nápověda
Spustí nápovědu. Poskytne informace o tom,
jak program používat.
Tabulka 14: Význam jednotlivých komponent programu
11.5
Použití fotoaparátu jako webové kamery (program
NetMeeting)
Tento program je součástí systému Windows. Poslední verzi programu NetMeeting
si můžete stáhnout tak, že přejdete na adresu www.microsoft.com, do vyhledávacího
okna zadáte slova „download netmeeting“ a stáhnete vyhledaný program. Verze 3 je
také obsažena na dodaném disku CD-ROM (složka netmeeting).
1.
Před spuštěním programu NetMeeting se ujistěte, že je v počítači
nainstalován účet sítě Internet, a že jsou k němu připojeny reproduktory a
mikrofon.
2.
Připojte fotoaparát k počítači.
3.
Z nabídky fotoaparátu vyberte volbu Live (viz obrázek 2).
20
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Spusťte program NetMeeting (klepněte na tlačítko Start, přejděte postupně
na příkazy Programy, Příslušenství, Nástroje Internetu a klepněte na příkaz
NetMeeting).
Otevřou se dvě okna: NetMeeting a Telefonické připojení.
Vyplňte uživatelské jméno a heslo a klepnutím na tlačítko Připojit se připojte k
Internetu Používáte-li externí bránu, kabelový modem či ADSL, okno
Telefonické připojení se nezobrazí.
Po připojení k Internetu zůstane zobrazeno pouze okno programu
NetMeeting. Okno telefonického připojení se zavře.
Některá nastavení by se měla provést jen jednou.
Klepněte na příkaz Nástroje, dále na příkaz Možnosti... a poté na kartu
Video.
Nechcete-li zobrazit zrcadlový obraz fotoaparátu, nezaškrtávejte políčko
V náhledu zobrazit zrcadlový obraz. V tomto okně lze také změnit nastavení
obrazu, například velikost a kvalitu obrazu. Klepnutím na tlačítko OK uložte
nová nastavení a přejděte zpět do výchozího okna programu NetMeeting.
Jednorázová nastavení jsou nyní dokončena.
V programu NetMeeting otevřete nabídku Zobrazit a klepněte na příkaz
Vlastní video (nové okno). Nyní se otevře další okno (Vlastní video).
11.
Klepnutím na tlačítko Spustit (
) zapněte aktuální obraz videa. Tento
obraz uvidí i osoba, se kterou se spojujete pomocí programu NetMeeting.
Nyní jste připraveni k připojení pomocí programu NetMeeting. Klepněte na
ikonu telefonního seznamu v programu NetMeeting. Objeví se nové okno.
13.
Do adresního řádku zadejte název serveru ils (například ils.worldonline.nl) a
klepněte na klávesu Enter.
14.
Poklepejte na osobu v seznamu. Vytvoří se připojení pomocí programu.
Tato osoba se s vámi možná nebude chtít spojit, protože komunikuje s jinou osobou.
V takovém případě vyberte ze seznamu jinou osobu. V síti Internet lze nalézt další
servery ILS. Například: http://www.netmeetinghq.com. Chcete-li získat další
informace nebo řešit vzniklé problémy, klepněte na nabídku Nápověda ve výchozím
okně programu NetMeeting. Nápověda obsahuje popis všech funkcí, které jsou k
dispozici v programu NetMeeting.
12.
Microsoft své servery ILS postupně uzavírá. To znamená, že budete moci program
NetMeeting využít pouze prostřednictvím programu MSN Messenger (program k
odesílání okamžitých zpráv neboli chat), který je součástí většiny verzí Windows.
Aby program fungoval, musíte se u společnosti Microsoft zaregistrovat a založit si
účet. Pokyny k registraci najdete v nápovědě programu MSN Messenger. Můžete
také použít aktivních serverů ILS jiných organizací.
Poznámka:
Při použití programů NetMeeting a MSN Messenger můžete přijít do
styku s osobami, které mohou mít jiné názory. Nedovolte program
používat dětem bez dozoru.
Tip:
Používáte-li fotoaparát k videokonferencím (viz kapitola 4.6.5), je
obraz obvykle ostřejší, pokud je zapnuto nastavení makro..
12
Kompatibilita se systémem MAC-OS
Poznámka:
Fotoaparát v současné době obsahuje jen omezenou podporu pro
systém MAC. Fotografie lze z fotoaparátu přenést do systému MAC,
ale systém MAC-OS nepodporuje funkci webové kamery. Klepnutím
na odkaz www.trust.com lze zobrazit, zda jsou k dispozici nové
aktualizované ovladače.
21
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Poznámka:
12.1
1.
2.
3.
12.2
1
2
3
4
5
Obecné informace
Zkontrolujte, zda počítač Mac splňuje následující požadavky na systém:
Systém MAC OS 9.0 nebo novější verze a volný port USB.
K úpravě fotografií budete možná potřebovat další software. Software
dodaný s fotoaparátem je určen pouze pro použití v systému Windows.
Formát videoklipů je určen pro použití na počítačích PC a není možné je
přehrávat na počítačích Mac.
Stahování fotografií
Ujistěte se, že je počítač zapnutý.
Otočte přepínač režimů do polohy Play (Přehrát).
Připojte fotoaparát k počítači Mac. Na plochu bude přidána další složka.
Fotografie se uloží do této složky.
Přístup k fotografiím získáte otevřením této složky.
V systému MAC OS X bude velikost obrazu aktivována automaticky, abyste
mohli snadněji importovat fotografie do složky Pictures (Obrázky).
Poznámka:
13
Nástroj Digital Camera Utility není k dispozici pro systém MAC-OS.
Proto nelze zvýšit rozlišení fotografií na 4 megapixely. Proto vytvořte
fotografie s rozlišením 3,3 megapixelů a toto rozlišení pak zvyšte
pomocí programu pro úpravy obrazu.
Není-li použita paměťová karta CF, systém Mac OS automaticky
zobrazí vnitřní paměť fotoaparátu. Je-li ve fotoaparátu vložena
paměťová karta CF, bude se zobrazovat obsah této karty, dokud z něj
nebude vyjmuta.
Formátování
K formátování vnější paměťové karty CF lze použít fotoaparát.
1.
Pomocí tlačítka nabídky vyvolejte nabídku.
2.
Nastavte fotoaparát do režimu Play (Přehrát) (viz obrázek 2, tlačítko 4,
kapitola 3.7).
5.
Stiskněte tlačítko nabídky (obrázek 1, tlačítko 10).
6.
Vyberte volbu Format (Formát) (červené kladívko).
7.
Znovu stiskněte tlačítko nabídky.
8.
Vnější paměťová karta CF je nyní zformátována.
Poznámka:
14
Neformátujte paměť fotoaparátu, pokud používáte systém Mac OS
10.2 (Jaguar) nebo novější verzi. Pomocí tohoto systému lze
formátovat pouze formáty HFS a UNIX. Tyto formáty nejsou
kompatibilní s tímto fotoaparátem. Proto formátujte paměť pomocí
fotoaparátu.
Webová kamera a Internet
Fotoaparát lze také použít jako webovou kameru a vysílat záznam například na
internetové stránce.
Toto jsou názvy několika serverů s informacemi o webových kamerách.
http://www.camarades.com
22
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
http://www.teveo.com
Z těchto serverů lze stáhnout software, který lze použít k živému vysílání videa
prostřednictvím Internetu.
Na příslušných serverech naleznete informace o způsobu instalace a používání
tohoto softwaru.
15
Odstraňování potíží
!
Postup
1. Přečtěte si níže uvedená řešení.
2. Zkontrolujte aktuální časté otázky, ovladače a návody k použití
které jsou k dispozici v Internetu (www.trust.com/13425)
Problém
Po připojení
fotoaparátu
nerozpozná
systém Windows
nové zařízení.
Kde mám najít
sériové číslo k
programu
VideoLive Mail?
Zobrazí se
chybová zpráva
Nebylo
rozpoznáno
žádné
zachytávací
zařízení.
Po spuštění
programu
Manager se
zobrazí chybová
zpráva Fail
connect to
device, please try
again (Připojení k
zařízení se
nezdařilo,
opakujte akci).
Okno se otevře,
ale nelze načíst
soubory z paměti
fotoaparátu.
Příčina
Port USB počítače
není funkční.
Fotoaparát není
připojen k portu USB.
Fotoaparát byl
připojen k rozbočovači
USB, který nemá
napájecí zdroj.
To je vytištěno na
krabičce nebo obalu
příslušného disku CDROM.
Fotoaparát není
připojen k portu USB.
Fotoaparát je v režimu
DV disk
Fotoaparát byl
připojen k rozbočovači
USB, který nemá
napájecí zdroj.
Používáte zřejmě
systém Windows 98 či
Windows 95.
Port USB nepracuje
správně.
Fotoaparát není
připojen k počítači.
Ovladače nejsou
nainstalovány
správně.
Možné řešení
Zkontrolujte nastavení portu USB.
Další informace naleznete na
adrese
www.trust.com/customercare/help/u
sb.
Připojte fotoaparát k portu USB.
Zapojte fotoaparát do rozbočovače
USB s napájecím zdrojem nebo do
portu USB na počítači.
Vyhledejte originální disk CD-ROM
a podívejte se na disk CD-ROM
nebo na obal.
Připojte jej k portu USB.
Nastavte fotoaparát do režimu LIVE
(ŽIVĚ) (viz obrázek 8).
Zapojte fotoaparát do rozbočovače
USB s napájecím zdrojem nebo do
portu USB na počítači.
Software pracuje v systémech
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 a Windows XP.
Zkontrolujte port USB pomocí
jiného zařízení či si prostudujte
pokyny k řešení problémů s USB na
adrese www.trust.com.
Připojte USB kabel.
Odinstalujte ovladače, odpojte USB
kabel a nainstalujte ovladače
znovu.
23
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Problém
U fotoaparátu je
ve Správci
zařízení
vykřičník.
Režim webové
kamery
nefunguje.
Počítač má TV
kartu.
Fotoaparát
nepracuje.
Příčina
Ovladače nejsou
nainstalovány
správně.
Možné řešení
Nainstalujte ovladače před
připojením fotoaparátu.
Port USB nepracuje
správně.
Zkontrolujte port USB pomocí
jiného zařízení či si prostudujte
pokyny k řešení problémů s USB na
adrese www.trust.com.
Zapojte fotoaparát do rozbočovače
USB s napájecím zdrojem nebo do
portu USB na počítači.
Fotoaparát byl
připojen k rozbočovači
USB, který nemá
napájecí zdroj.
Došlo ke konfliktu
fotoaparátu a televizní
karty.
Baterie nejsou vloženy
správně.
Fotoaparát je stále
připojen k počítači.
Fotoaparát je vypnut.
Baterie jsou vybité.
Fotoaparát
nepracuje,
přestože jsou
baterie nabité.
Fotoaparát se
sám náhle vypne.
Fotoaparát nelze
zapnout či se
okamžitě vypne.
Obraz webové
kamery není
jasný.
Záznamy jsou
nejasné
(rozmazané).
24
Vynulujte nastavení
fotoaparátu.
Jsou v něm použity
baterie NiCd.
Fotoaparát nebyl
používán po více než
1 minutu.
Baterie jsou slabé.
Tlačítko režimu jste
stiskli příliš krátce.
Baterie jsou vybité.
Používáte nízké
rozlišení.
Filmovaný objekt je
příliš blízko.
Fotoaparát se při
fotografování pohnul.
Postupujte následovně.
1) Odeberte televizní kartu.
2) Nainstalujte fotoaparát znovu.
3) Nainstalujte televizní kartu
znovu.
Pokud tím problém neodstraníte,
zkuste přeinstalovat ovladače pro
televizní kartu.
Vložte baterie znovu (viz kapitola
4.3).
Odpojte USB kabel. Fotoaparát
nelze používat, pokud je připojen k
počítači.
Zapněte fotoaparát. (viz kapitola
4.4).
Vyměňte baterie. Zkontrolujte
problém připojením fotoaparátu k
portu USB. Na displeji LCD
fotoaparátu se něco musí objevit.
Odpojte USB kabel a vyjměte
baterie z fotoaparátu. Po přibližně
10 minutách baterie znovu vložte.
Používejte alkalické baterie nebo
akumulátory NiMH.
Zapněte znovu fotoaparát.
Vyměňte baterie.
Stiskněte jej alespoň na 5 vteřin.
Vyměňte baterie.
Nastavte rozlišení videa 320 x 200
(viz kapitola 6.1.2).
Zvolte nastavení Makro (viz
kapitola 7.5).
Zkuste fotoaparát držet bez
pohnutí nebo použijte stativ.
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Při stisknutí
spouště přístroj
nefotografuje.
Fotoaparát
nemůže navázat
spojení s
počítačem.
Obraz z
fotoaparátu se
nezobrazuje v
aplikaci (webová
kamera).
Při živém
záznamu se
zobrazuje špatně
umístěný obraz a
zobrazené barvy
nejsou správné.
Nastavení Makro je
stále aktivní, ale
předmět je vzdálen
několik metrů.
Vzdálenost od
předmětu je příliš
malá.
Prostředí je
nedostatečně
osvětlené.
Fotoaparát je
zaneprázdněn
nahráváním videa či
zvuku.
Nabídka fotoaparátu
je aktivní.
Vypněte nastavení Makro (viz
kapitola 7.5).
Paměťová karta CF je
plná.
Přeneste fotografie do počítače a
odstraňte obsah paměti. Při použití
(větší) karty CF můžete vytvořit
více fotografií. Obraťte se na
prodejce.
Vyčkejte, dokud indikátor
nezhasne.
Fotoaparát je
zaneprázdněn
ukládáním předchozí
fotografie. Indikátor
svítí.
Fotoaparát není
připojen správně.
Zvětšete vzdálenost nebo aktivujte
nastavení Makro (viz kapitola 7.5).
Zlepšete osvětlení.
Zastavte nahrávání.
Vypněte ji (viz kapitola 4.7).
C Z
Zapojte kabely znovu.
Je spuštěna jiná
aplikace a ta využívá
obraz z fotoaparátu.
Před spuštěním programu
ukončete jinou aplikaci.
Je nainstalována stará
verze rozhraní
DirectX.
Rozhraní DirectX verze 8.0 najdete
na instalačním disku přístroje.
Bude instalováno automaticky s
instalací ovladačů. Nainstalujte
ovladače znovu.
Máte stále
nainstalované
ovladače pro starou
webovou kameru.
Aktualizujte ovladače
VGA.
Vyhledejte je a odinstalujte (viz
kapitola 9.2).
Stáhněte si nové ovladače z
Internetu či kontaktujte
obchodníka, u nějž jste VGA kartu
koupili.
25
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Fotografie jsou
při zobrazení na
monitoru či
vytisknutí
vybledlé.
Je-li použito příliš
vysoké rozlišení VGA
(například 1600 x
1200) může být paměť
nedostatečná pro
překrývání videa.
Nastavte pro kartu VGA nižší
rozlišení a hloubku barev
(například 800 x 600 / 16bitové
barvy).
Monitor není správně
nastaven.
Porovnejte fotografii s jinými, které
mají barvy správné (například
fotografiemi na Internetu). Seřiďte
správně monitor (viz návod k
použití dodaný s monitorem).
Změňte osvětlení. Pokud tento
krok nepomůže, upravte barvy v
programu Photo Express.
Pokud fotografie na monitoru
vypadají dobře, zkontrolujte
nastavení tiskárny.
Pokyny ke kontrole tiskárny a
řešení problémů s ní spojených
najdete v návodu k použití
dodaném s tiskárnou.
Používejte originální papír od
výrobce tiskárny, výsledky budou
spolehlivější.
Barva světla v pozadí
není bílá.
Máte nesprávně
nastavenou tiskárnu.
Inkoustová tiskárna
má zablokovanou či
vadnou náplň.
Použitý papír není
vhodný k tisku
fotografií.
Obraz
videosekvencí je
trhavý.
Fotoaparát nahrává
10 obrázků za vteřinu.
Tedy méně než
videokamera.
Pohybujte fotoaparátem pomalu či
použijte stativ. Nahrávky budou
stabilnější.
Videonahrávky
nejsou čisté
("sněžení").
Prostředí je
nedostatečně
osvětlené.
Zlepšete osvětlení či zvolte jiné
místo natáčení.
Vzdálenost od zdroje
zvuku je příliš velká.
Běžte blíž.
Nahrávky obsahují
příliš mnoho detailů či
šumu.
V případě výskytu šumu zvolte
umístění s větším množstvím
světla. Pokud obsahují hodně
detailů, je jasné, že karta pojme
méně fotografií či videoklipů.
Naformátujte kartu CF ve
fotoaparátu (nabídka fotoaparátu,
obrázek 2, položka 8).
Neformátujte ji v zařízení pro čtení
karet.
Zatlačte ji řádně do zásuvky. Karta
nesmí z fotoaparátu vyčnívat.
Na kartu CF se
vejde méně
záznamu, než se
očekává.
Karta byla
zformátována na
nesprávný formát.
Kartu CF nelze
použít.
Karta není vložena
správně.
Karta pracuje, ale není
zobrazena.
Karta je vadná.
26
Vytvořte několik fotografií. Vyjměte
kartu z fotoaparátu. Pokud je počet
záznamů na displeji roven nule,
karta pracuje správně.
Zkuste kartu použít v jiném
fotoaparátu či použijte jinou kartu.
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
Připojení k TV
nepracuje.
Fotografie
velikostí
neodpovídají
zakoupeným
rámečkům. Stále
jsou viditelné bílé
okraje.
Kabely nejsou
správně připojeny.
Připojte kabel správně: žlutý je pro
obrazový a bílý pro zvukový signál.
Fotoaparát je vypnut.
Zapněte fotoaparát.
Fotoaparát je připojen
k počítači.
Odpojte fotoaparát od počítače.
Většina rámečků na
fotografie je
zhotovena pro formát
3:2, který se používá u
běžných fotografií.
Digitální fotoaparáty
používají formát 4:3.
Opatřete si jiný rámeček nebo
změňte velikost fotografie pomocí
funkce Crop (Oříznout) v programu
Photo Express.
Fotografie byly
Zajistěte dostatek světla.
vytvořeny v tmavém
prostředí.
Kontrast objektu je
Změňte osvětlení či vzdálenost od
příliš velký.
objektu.
Fotografie byly
Fotografujte ve stínu.
Fotografie jsou
pořízeny na jasném
přeexponovány.
slunci.
Přečtěte si v Internetu
Klepněte na odkaz
Problém zde není
nejnovější aktualizaci
www.trust.com/customercare/help/
uveden
Poradce při potížích s
camera.
fotoaparátem.
Pokud nelze problémy odstranit ani pomocí uvedených řešení, obraťte se na
centrum péče o zákazníky společnosti Trust. Další informace naleznete na zadní
straně tohoto návodu k použití. Připravte si následující informace:
•
Číslo typu. Toto číslo je 13425.
•
Dobrý popis problému.
•
Dobrý popis situace, ve které se tento problém vyskytuje.
•
Informace o počítači: Verze a jazyk Windows.
•
Informace o dalších zařízeních, které máte instalována, jako např. skenery,
další fotoaparáty, webové kamery, TV karty, zařízení pro úpravy videa atd.
Fotografie nejsou
čisté či jsou příliš
tmavé.
16
Záruční podmínky
- Na naše výrobky se vztahuje dvouletá záruční doba výrobce, která začíná dnem
prodeje.
- V případě závady předejte výrobek zpět prodejci a přiložte popis závady, doklad o
zakoupení a veškeré příslušenství.
- V průběhu záruční doby dostanete podobný model, pokud bude k dispozici.
Pokud nebude podobný výrobek k dispozici, bude váš výrobek opraven.
- Pokud chybí některé součásti, například návod k použití, software nebo jiné
součásti, obraťte se na technickou podporu naší společnosti.
- Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek otevřen, mechanicky poškozen,
použit nesprávným způsobem, upraven, pokud jej opravovala jiná společnost,
pokud byl poškozen v důsledku nedbalosti nebo pokud byl výrobek použit k
účelu, ke kterému nebyl původně určen.
- Záruka se nevztahuje na:
• škody vzniklé v důsledku nehod nebo katastrof, jako je například požár,
povodeň, zemětřesení, válka, vandalismus nebo krádež
27
C Z
TRUST 730S LCD [email protected] ZOOM
• nekompatibilitu s hardwarem nebo softwarem, který není uveden v minimálních
požadavcích na systém
• příslušenství, například akumulátory, pojistky (pokud jsou použity)
- Za žádných okolností výrobce nezodpovídá za nepřímé nebo následné škody,
včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát způsobených používáním
tohoto výrobku.
28

Podobné dokumenty

Pokyny pre prvé použitie

Pokyny pre prvé použitie Baterie by mohly explodovat.

Více

Company Profile - New-Print Czech

Company Profile - New-Print Czech Vztahy s médii Schopnost pohotově komunikovat klíčová sdělení cílovým skupinám může zásadním způsobem vylepšit vnímání firmy, výrobku či služby. To ovšem za předpokladu, že jsou zachovány základní ...

Více

omegascope

omegascope vzdálenosti, je chráněno patenty nebo probíhajícími patentovými ří zeními.

Více

Informace o výrobku

Informace o výrobku Baterie mohou ztratit energii, když jsou dlouho uložené v kameře bez použití. Pokud kameru nepoužíváte, vyberte prosím baterie. Šetření energie: vypněte LCD displej Paměťové karty Vložte napevno. P...

Více

Návod plnění

Návod plnění 2. Jakmile je kryt sejmut, nasaďte ocelovou plnící jehlu na injekční stříkačku a naplňte barevným inkoustem příslušné barvy (viz podrobnosti pro plnění barvami ve schématu). 3. Zasuňte ocelovou pln...

Více

Česky

Česky 4. Režim pro zabezpečení Pomocí této funkce detekce pohybu můžete automaticky nahrát jakýkoli pohyb před vaším monitorem. Nahrávat je možné kdykoli, dokud se nezaplní pevný disk. Pokud není žádný p...

Více

Thalía pro časopis TeVeo

Thalía pro časopis TeVeo Ano, přesně tak. Na odkaze http://www.mercadolibre.com.mx/jm/item?&site=MLM&id=80032888 si můţete vydraţit kabelku od Thalíe, podepsanou přímo do Thalíe, CD+DVD Primera Fila, také podepsané a svetr...

Více