poznávací zájezdy

Komentáře

Transkript

poznávací zájezdy
0
1
0
2
pobyty u mofie
ŘECKO
ITÁLIE
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
po celé Evropû a nûco navíc…
¤ECKO • TURECKO • ·PANùLSKO • PORTUGALSKO • ITÁLIE • FRANCIE •
VELKÁ BRITÁNIE • SKANDINÁVIE • POBALTÍ • BENELUX • ·V¯CARSKO •
NùMECKO • RAKOUSKO • SLOVENSKO • POLSKO • SLOVINSKO •
MAëARSKO • âESKÁ REPUBLIKA •
USA • IZRAEL • UZBEKISTÁN • JORDÁNSKO
a
n
a
o
n
z
o
e
z
s
e
.
s
1199.
www.rialto.cz
KOMPLETNÍ CENY
vãetnû v‰ech
leti‰tních poplatkÛ
19. sezona
VáÏení zákazníci a milí cestovatelé,
rádi bychom Vás pfiivítali do jiÏ 19.sezony na‰í existence a podûkovali
Vám za Vበdosavadní zájem o sluÏby na‰í cestovní kanceláfie.
Pro sezonu 2010 pfiicházíme opût s nabídkou pobytov˘ch zájezdÛ do
oblíben˘ch letovisek v ¤ecku a jiÏní Itálii, která jste si oblíbili natolik,
Ïe se fiada z Vás do tûchto míst i ubytovacích zafiízení kaÏdoroãnû vrací
jiÏ jako domÛ a jsou tedy pfiedpokladem spokojené dovolené jak pro
stálé tak i pro nové klienty.
Av‰ak na‰í hlavní specializací se rok od roku stále více stávají zájezdy
s poznávací tématikou, kde jsme si dokázali za dobu na‰í dlouholeté
existence vybudovat velmi dobrou pozici na trhu cestovního ruchu.
KaÏdoroãnû roz‰ifiovaná nabídka, ovûfien˘ t˘m spolupracovníkÛ
a prÛvodcÛ stejnû jako dlouholeté zku‰enosti jsou promítnuty do na‰í
práce tak, aby v˘sledkem byla nejen Va‰e spokojenost, ale abyste se
vraceli ze zájezdu obohaceni o dal‰í záÏitky a poznání nav‰tíven˘ch
oblastí a zemí.
Pro novou sezonu jsme pro Vás pfiipravili nejen roz‰ífienou nabídku
poznávacích a kombinovan˘ch zájezdÛ po celé Evropû v nejrÛznûj‰ích
variantách, ale navíc jsme vybrali pro ty, kter˘m je Evropa jiÏ malá,
nûkolik nov˘ch zájezdÛ do mimoevropsk˘ch, ale velmi zajímav˘ch
destinací, které najdete pod oznaãením KLUB cestovatelÛ.
Ale samozfiejmû jsme nevynechali ani krátkodobé zájezdy za krásami
a památkami na‰í republiky a do zemí na‰ich sousedÛ a tak nበkatalog
zahrnuje ucelenou nabídku a moÏnost v˘bûru poznávacích zájezdÛ od
krátkodob˘ch a cenovû dostupnûj‰ích aÏ po del‰í cesty pro nároãné
cestovatele.
Budeme potû‰eni, kdyÏ Vás na‰e nabídka zaujme a inspiruje k v˘bûru
Va‰í dovolené.
NAV·TIVTE NÁS V NA·Í KANCELÁ¤I
PRODEJ MAP a turistické literatury
vybavíme Vás na Va‰e cesty – prodáváme mapy, autoatlasy, kniÏní prÛvodce, plány na‰ich i zahraniãních
mûst, turistické mapy a prÛvodce
PRODEJ JÍZDENEK na mezinárodní autobusové linky
jsme autorizovan˘m prodejcem jízdenek dopravních spoleãností Student agency, Bohemian Lines, Tourbus,
Veolia Eurolines, FTL a dal‰í a zajistíme Vám jízdenky na autobusové linky do celé Evropy.
PRODEJ VSTUPENEK na kulturní akce
jsme autorizovan˘m prodejcem vstupenek spoleãnosti TICKET ART a zajistíme pro skupiny i jednotlivce
vstupenky na nejrÛznûj‰í divadelní a kulturní pfiedstavení, muzikály, show...
ZAJI·ËUJEME
• zájezdy pro skupiny a kolektivy, tematické zájezdy do celé Evropy
• pobyty v âechách, na Slovensku, v Maìarsku, pobyty v lázních...
• letecké pobytové a poznávací zájezdy, zájezdy za exotikou z katalogÛ specializovan˘ch cestovních kanceláfií
• pobyty autokarem i vlastní dopravou do letovisek celé Evropy
PO¤ÁDÁME
celoroãnû jednodenní zájezdy do Vídnû, na muzikály a divadelní pfiedstavení do Prahy – aktuální nabídka
vãetnû termínÛ v CK RIALTO, na www.rialto.cz a u autorizovan˘ch prodejcÛ
Pfiejeme Vám ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru Va‰í dovolené a tû‰íme se na
setkání s Vámi na zájezdu na‰í CK
Kolektiv pracovníkÛ CK RIALTO
CK RIALTO – komplexní sluÏby pro Vás
NOVINKA
KLUB CESTOVATELÒ VÁS VÍTÁ
Pod tímto oznaãením najdete v na‰em katalogu novû zájezdy pfiipravené pro nároãnûj‰í cestovatele.
Zájezd do New Yorku, náv‰tûva slavn˘ch mûst hedvábné stezky s nádechem orientu jako Samarkand
a Buchara pfii zájezdu do Uzbekistánu, Jordánsko s náv‰tûvou unikátního pou‰tního mûsta Petra
a putování po památkách svaté zemû Izrael jsou prvními z na‰ich nabídek do zajímav˘ch
mimoevropsk˘ch destinací. Podobnû budeme pro Vás pfiipravovat i dal‰í nabídky a tyto budou postupnû
zvefiejÀovány na na‰ich internetov˘ch stránkách pod oznaãením KLUB cestovatelÛ…
DÁRKOVÉ POUKAZY
Chcete-li potû‰it nûkoho blízkého, mÛÏete mu vûnovat dárkov˘ poukaz na zájezd. Na Va‰e pfiání
Vám vystavíme dárkov˘ poukaz v libovolné hodnotû, která bude následnû odeãtena z ceny zájezdu.
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU
Zákonné poji‰tûní CK
Cestovní kanceláfi RIALTO je poji‰tûna v souladu s ustanovením zákona ã.159/99 Sb. u poji‰Èovny
Generali a zákonné poji‰tûní je zahrnuto v cenách v‰ech zájezdÛ v katalogu.
CESTOVNÍ KANCELÁ¤
RIALTO
KRATOCHVÍLOVA 11, 750 02 P¤EROV
tel.: 581 217 568, 581 217 844
fax: 581 217 844
e-mail: [email protected]
www.rialto.cz
JiÏ 19 let pro Vás...
KOMPLETNÍ CENY ZÁJEZDÒ
V·E V CENù vãetnû palivové taxy
Ceny zájezdÛ s leteckou dopravou v na‰em katalogu zahrnují jiÏ ve‰keré leti‰tní a bezpeãnostní
taxy a palivové pfiíplatky, dfiíve uvádûné samostatnou poloÏkou k základním cenám zájezdÛ.
Ceny leteck˘ch zájezdÛ jsou jiÏ kompletní a kromû Vámi vybran˘ch fakultativních sluÏeb jiÏ nic
nedoplácíte!
úvodní informace
slevov˘ systém
cestovní poji‰tûní
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
¤ECKO, ITÁLIE – Kalábrie
Havífiov – Ostrava – Fr˘dek Místek – Nov˘ Jiãín – Vala‰ské Mezifiíãí – Hranice – Pfierov – Olomouc –
Prostûjov – Vy‰kov – Brno – Zlín – a dal‰í
POZNÁVACÍ A POBYTOVù-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Havífiov – Ostrava – Fr˘dek Místek – Nov˘ Jiãín – Vala‰ské Mezifiíãí – Hranice – Pfierov – Olomouc
– Prostûjov – Vy‰kov – Brno – Zlín – a dal‰í
navíc Jihlava – Praha – PlzeÀ u zájezdÛ do zemí: Portugalsko, ·panûlsko, Francie, Velká Británie,
Irsko, Benelux, Norsko, ·védsko, Dánsko
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY – âESKÁ REPUBLIKA a okolní zemû
Ostrava – Nov˘ Jiãín – Hranice – Pfierov – Olomouc – Prostûjov – Vy‰kov – Brno – a dal‰í
Svozy z jednotliv˘ch nástupních míst jsou bezplatné – nejsou úãtovány Ïádné pfiíplatky za odjezdové místo.
V pfiípadû men‰ího poãtu pfiihlá‰en˘ch z odjezdového místa budete vãas pfiedem kontaktováni na‰imi pracovníky
a informováni o moÏnosti nejbliωího nástupního místa.
V pfiípadû skupiny ãi vût‰ího poãtu pfiihlá‰en˘ch osob zajistíme po dohodû odjezdy i z jin˘ch míst.
Bliωí informace u prodejcÛ nebo v na‰í CK.
TRANSFERY NA LETI·Tù
U leteck˘ch pobytov˘ch zájezdÛ do ¤ecka pofiádan˘ch na‰í CK zaji‰Èujeme transfery na leti‰tû do
Brna a dopravíme Vás jak k odletu, tak i zpût po návratu z Va‰í dovolené. Transfery jsou zaji‰Èovány
z nástupních míst Pfierov, Olomouc, Prostûjov – více informací u ceníku zájezdÛ do ¤ecka.
JAK OBJEDNAT ZÁJEZD
Pokud jste si vybrali nûkter˘ ze zájezdÛ z nabídky na‰í CK, máte moÏnost si jej objednat nûkter˘m
z níÏe uveden˘ch zpÛsobÛ:
• osobnû v na‰í cestovní kanceláfii v Pfierovû, kde Vám na‰i pracovníci pomohou s v˘bûrem,
podají podrobné informace k pobytu ãi zájezdu a sepí‰í s Vámi cestovní smlouvu nebo
u kterékoliv smluvní cestovní agentury
• po‰tou / faxem / e-mailem mÛÏete zaslat své poÏadavky a rezervace a my Vám obratem za‰leme
cestovní smlouvu po‰tou na Va‰i adresu s následn˘m potvrzením nebo budete kontaktování
na‰imi pracovníky telefonicky pro upfiesnûní informací
• pfiímo prostfiednictvím na‰ich stránek www.rialto.cz, kde naleznete formuláfi cestovní smlouvy
a po vyplnûní stisknete jen tlaãítko Odeslat. O ostatní se postarají na‰i pracovníci a za‰lou
obratem potvrzen˘ originál cestovní smlouvy po‰tou s informacemi k úhradû
2
3
3
POBYTY U MO¤E
¤ECKO
ITÁLIE – KALÁBRIE
ODJEZDOVÁ MÍSTA AUTOBUSÒ
OBSAH
Agiokampos
Nei Pori
Santa Maria del Cedro
Capo Vaticano
6
8
12
14
POBYTOVù POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
¤ECKO
s pobytem u Egejského mofie
TURECKO
s pobytem v Kusadasi
·PANùLSKO
s pobytem v Peniscole
·PANùLSKO
s pobytem na Costa Brava
ITÁLIE
severní Itálie a San Marino
ITÁLIE Italská mozaika s pobytem v Kalábrii
ITÁLIE
s pobytem na Capo Vaticano
ELBA
klenot Toskánského souostroví
SICÍLIE
s moÏností v˘letu na Maltu
SARDÍNIE
smaragdov˘ ostrov
KORSIKA
krásy Napoleonova ostrova
FRANCIE Bretagne – kamenná krása Francie
FRANCIE
s pobytem ve Lví zátoce
FRANCIE
Azurové pobfieÏí a Monte Carlo
18
20
22
22
24
27
16
27
28
29
29
32
33
34
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
¤ECKO
TURECKO
·PANùLSKO
PORTUGALSKO
ITÁLIE
FRANCIE
BENELUX
VELKÁ BRITÁNIE
IRSKO
NORSKO
·VÉDSKO, DÁNSKO, FINSKO, POBALTÍ
·V¯CARSKO
NùMECKO
RAKOUSKO
SLOVINSKO
MAëARSKO
POLSKO
SLOVENSKO
âESKÁ REPUBLIKA
18
20
22
23
24
30
35
36
38
39
40
41
42
42
43
43
44
44
45
POBYTY V LÁZNÍCH
MAëARSKO – Harkány
âESKÁ REPUBLIKA – Mariánské Láznû
43
45
KLUB CESTOVATELÒ
1992–2010
USA – New York
IZRAEL – Svatá zemû
JORDÁNSKO – okruh s náv‰tûvou Petry
UZBEKISTÁN – perly hedvábné stezky
48
48
49
49
1
úvodní
INFORMACE
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Pro dopravu na autobusové zájezdy vyuÏívá na‰e CK autobusy
sv˘ch smluvních partnerÛ. Druh pouÏitého autobusu je vÏdy
uveden u jednotliv˘ch zájezdÛ.
Vzhledem k ãasové návaznosti odjezdÛ z jednotliv˘ch míst prosíme úãastníky zájezdÛ, aby byli pfiipraveni na pfiíslu‰n˘ch odjezdov˘ch místech 15 minut pfied plánovan˘m odjezdem.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ není moÏno pfiepravovat osoby bez
nároku na sedadlo, i dûti ve vûku do 2 let musí mít zaplaceno
vlastní sedadlo.
U autobusové dopravy je nutno pfii odjezdech i pfiíjezdech poãítat s moÏností mimofiádného zpoÏdûní zpÛsobeného zhor‰enou
dopravní situací, ãekáním na hraniãních pfiechodech apod., které nemÛÏe dopravce ani cestovní kanceláfi ovlivnit.
zaji‰Èovány, pouze ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech a to za pfiíplatek.
Pokud je u zájezdÛ rozli‰ena cena dle typu ubytování, platí vÏdy
cenu vy‰‰í, tj. základní, jako ve 2 lÛÏkovém pokoji s tím, Ïe
ubytováni budou dle moÏností a skladby pfiihlá‰en˘ch osob i ve
vícelÛÏkov˘ch pokojích.
Ceny ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích ( pfiíp. vícelÛÏkov˘ch
apartmánech apod.), platí pouze pro ucelené skupinky pfiihlá‰ené
spoleãnû.
CESTOVNÍ POJI·TùNÍ
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
se uskuteãní pfii minimálním poãtu 35 osob. Program a pofiadí
nav‰tíven˘ch míst mÛÏe b˘t zmûnûno v návaznosti na nové okolnosti, které nebyly známy v dobû sestavování katalogu.
U poznávacích zájezdÛ není v cenách zahrnuto vstupné do
nav‰tûvovan˘ch památek uveden˘ch v programu zájezdu.
LETECKÁ DOPRAVA
Doprava u leteck˘ch pobytov˘ch zájezdÛ organizovan˘ch na‰í
cestovní kanceláfií je zaji‰tûna na základû uzavfiené smlouvy
s renomovan˘mi leteck˘mi spoleãnostmi. V návaznosti na
mimofiádné okolnosti v leteckém provozu, které nelze ovlivnit,
si leteck˘ dopravce vyhrazuje právo zmûny letov˘ch ãasÛ, jedná se zejména o zpoÏdûní vlivem povûtrnostních podmínek, pfietíÏením koridorÛ apod. Informace o hodinû odletu jsou vÏdy
uvedeny v pokynech na cestu, letenky obdrÏíte od pracovníka
na‰í CK na leti‰ti 2 hodiny pfied plánovanou hodinou odletu.
TRANSFERY NA LETI·Tù
U leteck˘ch pobytov˘ch zájezdÛ pofiádan˘ch na‰í CK zaji‰Èujeme
transfer na leti‰tû do Brna a dopravíme Vás jak k odletu, tak i zpût
po návratu z Va‰í dovolené. Bliωí informace u ceníkÛ zájezdÛ do
¤ecka.
pro Va‰i pohodovou dovolenou…
TERMÍNY ZÁJEZDÒ
2
U v‰ech autokarov˘ch zájezdÛ jsou termíny uvádûny vãetnû
dopravy autokarem, v pfiípadû pouÏití vlastní dopravy jsou termíny nástupu na ubytování následující den. U vlastní dopravy
je vÏdy pfiesn˘ den nástupu i ubytovací ãas uveden ve voucheru a termíny jsou dány pfiíslu‰n˘m poãtem noclehÛ.
U v‰ech zájezdÛ s dopravou je první a poslední den pobytu urãen
k pfiepravû a nelze je povaÏovat za plnohodnotn˘ den dovolené.
UBYTOVÁNÍ
Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle po
14. hodinû, pokoje musí b˘t zpravidla uvolnûny do 10 hodin
(v nûkter˘ch pfiípadech jiÏ do 08,00 hodin). V˘jimky z ubytovacích podmínek v nûkter˘ch destinacích a letoviscích v návaznosti na program dopravy a zájezdu budou upfiesnûny v pokynech na
cestu, v pfiípadû vlastní dopravy budou ãasy nástupu na ubytování uvedeny ve voucheru. Pfiidûlování pokojÛ je v kompetenci
hotelÛ a CK je nemÛÏe ovlivnit, o poÏadavku klienta mÛÏe pouze
hotel informovat.
Vybavení, velikost i poloha pokojÛ nemusí b˘t stejná i v pfiípadû, Ïe se jedná o stejnou kategorii. Kategorie hotelÛ oznaãené
v na‰em katalogu odpovídají místní kategorizaci, je nutno poãítat s tím, Ïe hodnocení kategorie jednotliv˘ch hotelÛ a ubytovacích zafiízení se v rÛzn˘ch zemích li‰í.
U zájezdÛ s ubytováním v apartmánech je nutno poãítat s poplatky za spotfieby energií, místní taxy, závûreãn˘ úklid apod. (bliωí informace v pokynech na cestu).
JEDNOTLIVù P¤IHLÁ·ENÉ OSOBY
Na zájezdy je moÏno se pfiihlásit i jednotlivû, bez dal‰ích
spolucestujících osob. Jednotlivû pfiihlá‰ené osoby budou
ubytovány s dal‰ími samostatnû pfiihlá‰en˘mi klienty a doplnûni
na ubytování. JednolÛÏkové pokoje u poznávacích zájezdÛ nejsou
uhrazení doplatku cca 7 dní pfied termínem zájezdu, v pfiípadû,
Ïe cestujete vlastní dopravou obdrÏíte spolu s praktick˘mi informacemi i ubytovací poukaz (voucher), na základû kterého budete ubytováni. Pokyny na cestu jsou zasílány na adresu 1. osoby
na pfiihlá‰ce (objednatele zájezdu), se kterou je také vedena
ve‰kerá korespondence ãi projednávány zmûny v objednávce
apod.
Cestovní poji‰tûní klientÛ není souãástí ceny zájezdÛ. Cestovní
kanceláfi RIALTO nabízí sv˘m klientÛm moÏnost zaji‰tûní komplexního poji‰tûní pro cesty a pobyt v zahraniãí poji‰Èovny UNIQA, cena poji‰tûní je uvedena u jednotliv˘ch zájezdÛ formou
pfiíplatku.
ZÁKONNÉ POJI·TùNÍ
VSTUPNÉ A MÍSTNÍ POPLATKY
V cenách zájezdÛ v katalogu na rok 2010 není zahrnuto vstupné,
ceny lanovek, místní poplatky splatné na místû apod. U zájezdÛ
do zemí, kde je to obvyklé, se pak hradí tzv. bak‰i‰né, které také
není zahrnuto do ceny zájezdu.
Bliωí informace o v˘‰i povinn˘ch místních poplatkÛ, cenách
vstupného a bak‰i‰ném budou uvedeny v pokynech na cestu na
základû aktuálních cen v dobû konání zájezdu.
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY
Fakultativními pfiíplatky se rozumí pfiíplatek za sluÏby, které
nejsou zahrnuty v základní cenû zájezdu.Tyto pfiíplatky nejsou
povinné a jejich zaji‰tûní si klient má moÏnost uhradit v cestovní
kanceláfii jiÏ pfiedem dle svého poÏadavku a pfiání.
NEKAZTE SI POHODU
Rychle se rozvíjející cestovní ruch mÛÏe s sebou pfiiná‰et i stavební ãinnost, na kterou nemá na‰e CK vliv, absolutní klid v pfiímofisk˘ch letoviscích nenajdete, vzhledem k odli‰nému stylu
Ïivota b˘vá provoz v restauracích i do pozdních noãních hodin.
Stejnû tak nelze ovlivnit nepfiíjemnosti jako jsou v˘padek elektfiiny, vody, v˘skyt hmyzu v nûkter˘ch pfiímofisk˘ch zemích, omezení provozu nûkter˘ch zafiízení a sluÏeb v mimosezónních termínech, zkrátka nepfiíjemnosti, které mohou v bûÏném Ïivotû
nastat. Vûfiíme, Ïe pfiípadné drobné potíÏe Vám nemohou pokazit dobrou náladu.
Cestovní kanceláfi RIALTO je poji‰tûna v souladu s ustanovením zákona ãíslo 159/99 Sb. u poji‰Èovny GENERALI
a v‰echny zájezdy uvedené v tomto katalogu zahrnují zákonné
poji‰tûní CK.
Na základû tohoto poji‰tûní je v pfiípadû úpadku cestovní
kanceláfie zaruãeno klientÛm pfiihlá‰en˘m na zájezd :
– zaji‰tûní návratu z místa pobytu v zahraniãí do âR
– vrácení jiÏ zaplacené ãástky za zájezd v pfiípadû, Ïe se zájezd
neuskuteãnil
– vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
ãásteãnû poskytnutého zájezdu v pfiípadû, Ïe se zájezd
uskuteãnil pouze z ãásti
ÚHRADA ZÁJEZDÒ
Pro potvrzení rezervace je nutno uhradit do 7 dnÛ od podání
pfiihlá‰ky zálohu ve v˘‰i 30% ze základní ceny zájezdu, doplatek
do plné ceny musí b˘t uhrazen nejpozdûji 1 mûsíc pfied termínem
zájezdu.
STORNO POPLATKY
Dle „V‰eobecn˘ch podmínek CK RIALTO“ je zákazník pfii
zru‰ení zájezdu povinen uhradit poplatky:
60 dnÛ a více pfied odjezdem
500 Kã/os.
45–59 dní pfied odjezdem
20% z ceny
20–44 dní pfied odjezdem
50% z ceny
7–19 dní pfied odjezdem
70% z ceny
ménû neÏ 7 dní pfied odjezdem
100% z ceny
PRÒVODCI A DELEGÁTI
UZAV¤ENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
O Va‰i pohodu na dovolené a na zájezdech se budou starat
zku‰ení prÛvodci a delegáti na‰í CK, ktefií organizují ubytování,
pomohou zajistit lékafiskou pomoc pfii onemocnûní a úrazu,
zajistí pro Vás v˘lety v místech pobytu apod. Tuto ãinnost, pokud
není uvedeno jinak, mÛÏe v nûkter˘ch pobytov˘ch místech
vykonávat delegát místní spolupracující CK. Toto se t˘ká
i nûkter˘ch zájezdÛ s vlastní dopravou. V prÛbûhu dopravy
u pobytov˘ch autokarov˘ch zájezdÛ je zaji‰tûn technick˘
prÛvodce, v nûkter˘ch pfiípadech tuto funkci mohou vykonávat
fiidiãi autokaru.
PrÛvodci doprovázející poznávací zájezdy podávají v˘klad
v autobuse a neprovází v jednotliv˘ch památkách nebo archeologick˘ch areálech. Toto se t˘ká také nûkter˘ch mûst, kde místní
vyhlá‰ka povoluje prÛvodcovsk˘ servis v historick˘ch centrech
jen místním prÛvodcÛm s licencí platnou v dané lokalitû.
POKYNY NA CESTU
Abychom Vám usnadnili rozhodování, co si vzít s sebou, pfiipravujeme pro Vás podrobné pokyny na cestu i informace
k pobytu ve Vámi vybran˘ch stfiediscích. Pokyny obdrÏíte po
se fiídí „V‰eobecn˘mi podmínkami CK RIALTO“, které jsou
souãástí cestovní smlouvy a jsou uvedeny v plném znûní na
zadní stranû smlouvy a na internetov˘ch stránkách.
CENOVÁ GARANCE
Ve‰keré údaje v katalogu vycházejí ze skuteãností znám˘ch
a platn˘ch v dobû sestavování katalogu, ceny zájezdÛ jsou
kalkulovány dle platn˘ch kurzÛ ke dni 18. 11. 2009.
CK Rialto garantuje tyto ceny, pokud nedojde v dobû od
podání pfiihlá‰ky do termínu konání zájezdu ke zmûnû o více
neÏ 10 %. Pfiípadné úpravy ceny se nedotknou klientÛ, ktefií do
data vyhlá‰ení zmûny ceny budou mít zájezd uhrazen v plné
v˘‰i.
CK si vyhrazuje právo na zmûnu ceny zájezdu s autobusovou
dopravou v pfiípadû, Ïe cena pohonn˘ch hmot v dobû realizace
zájezdu pfiekroãí o více neÏ 10 % cenu PHM ke dni 18. 11. 2009,
tj. k datu kalkulace cen zájezdÛ.
O pfiípadn˘ch zmûnách cen bude CK klienty informovat
v dostateãném ãasovém pfiedstihu.
vyuÏijte
KOMPLEXNÍ POJI·TùNÍ
SLEVY
ZA VâASNOU REZERVACI
INFORMACE ke komplexnímu poji‰tûní
pro cesty a pobyt v zahraniãí
Cestovní kanceláfi RIALTO zaji‰Èuje poji‰tûní sv˘ch klientÛ u spoleãnosti UNIQA poji‰Èovna, a.s.
Poji‰tûní, zahrnující komplexní poji‰tûní osob pfii cestách a pobytech do zahraniãí, je uvedeno
u jednotliv˘ch zájezdÛ formou pfiíplatku.
Pfiípadné pojistné události fie‰í zákazník pfiímo se spoleãností UNIQA poji‰Èovna, a.s. Smluvní vztah
je doloÏen uzavfienou pojistnou smlouvou, jejíÏ plné znûní je k dispozici v CK RIALTO k nahlédnutí.
Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh platí mimo území âeské republiky. Neplatí pro území toho státu, jehoÏ je
poji‰tûn˘ zákazník státním obãanem nebo má-li na tomto území trval˘ nebo pfiechodn˘ pobyt.
Poji‰tûní stornovacích poplatkÛ vzniká okamÏikem zakoupení zájezdu nebo pobytu a zaplacením ceny
poji‰tûní (sjednáním poji‰tûní) a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného jako poãátek poji‰tûní
(nastoupení zájezdu nebo pobytu).
Poji‰tûní se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami pro cestovní poji‰tûní UCZ/Ces/05 a pojistnou
smlouvou. Poji‰tûn˘ zákazník tímto potvrzuje, Ïe pfievzal V‰eobecné pojistné podmínky pro cestovní
poji‰tûní UCZ/Ces/05 t˘kající se sjednaného poji‰tûní, Ïe byl s nimi seznámen a Ïe souhlasí s jejich
znûním.
UNIQA poji‰Èovna, a.s poskytuje pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek,
bez sjednané spoluúãasti s v˘jimkou poji‰tûní storna zájezdu (viz. tabulka níÏe).
Pojistná rizika, pojistné ãástky (limity plnûní v Kã):
Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh, repatriace a asistenãní sluÏba
do v˘‰e
Nadstandardní asistenãní sluÏba:
– vyslání opatrovníka
do v˘‰e
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladÛ
do v˘‰e
– zprostfiedkování finanãní pomoci poji‰tûnému
do v˘‰e
– náklady na právní pomoc a kauci
do v˘‰e
Poji‰tûní smrti následkem úrazu
do v˘‰e
Poji‰tûní trval˘ch následkÛ úrazu
do v˘‰e
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu na zdraví tfietí osoby
do v˘‰e
Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu na vûci tfietí osoby
do v˘‰e
Poji‰tûní zavazadel (bez limitu na 1 vûc)
do v˘‰e
Poji‰tûní storna zájezdu ( 80% stornopoplatkÛ)
do v˘‰e
Poji‰tûní storna (80% stornopoplatkÛ) u zájezdÛ Klub cestovatelÛ
do v˘‰e
(váÏné zdravotní dÛvody, úmrtí ãi jiné závaÏné dÛvody bránící ve vycestování)
cestujte levnûji
1 500 000 Kã
50 000 Kã
25 000 Kã
25 000 Kã
25 000 Kã
150 000 Kã
300 000 Kã
1 000 000 Kã
1 000 000 Kã
10 000 Kã
15 000 Kã
30 000 Kã
Poji‰tûní nelze sjednávat dodateãnû, je nutno je objednat pfii uzavfiení cestovní smlouvy a uhradit
souãasnû se zálohou na zájezd, respektive pfii úhradû zájezdu, je-li hrazen v plné v˘‰i najednou.
VáÏení zákazníci,
také na sezónu 2010 jsme pro Vás pfiipravili fiadu slev jak pro stálé klienty, tak i pro Ty z Vás,
ktefií budete vyuÏívat sluÏeb na‰í cestovní kanceláfie poprvé. VyuÏijte moÏnosti
zajistit si svou dovolenou vãas a získat tím finanãní v˘hodu na nûkterém z na‰ich zájezdÛ…
SLEVY PRO STÁLÉ KLIENTY
VáÏíme se Va‰í dÛvûry a tû‰í nás, Ïe jste se rozhodli opût vycestovat s na‰í cestovní kanceláfií. Pokud
jste vycestovali s na‰í CK v minul˘ch letech jiÏ 3x, mÛÏete vyuÏít nûkteré z následujících slev:
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
do 31. 1. 2010
do 31. 3. 2010
po cel˘ rok
10%
7%
5%
SLEVY ZA VâASNOU REZERVACI
Nejste je‰tû stál˘m klientem nebo cestujete s CK RIALTO poprvé ?
Nevadí, i pro Vás jsou urãeny zajímavé slevy za vãasnou rezervaci:
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
do 31. 1. 2010
do 28. 2. 2010
do 31. 3. 2010
8%
5%
3%
TRANSFER NA LETI·Tù ZDARMA
Zákazníci, ktefií si zakoupí leteck˘ pobytov˘ zájezd do ¤ecka do 31. 3. 2010, obdrÏí transfer na leti‰tû
do Brna a zpût ZDARMA. Pfii zakoupení zájezdu po 1. 4. 2010 bude transfer úãtován dle ceníku.
SLEVY PRO SENIORY, DùTI A JUNIORY
ve vybran˘ch termínech pobytov˘ch zájezdÛ do ¤ecka a Kalábrie jsou uvedeny u jednotliv˘ch zájezdÛ
PODMÍNKY UPLAT≈OVÁNÍ SLEV
• podmínkou získání slevy je provedení rezervace, tj. uzavfiení cestovní smlouvy
a souãasnû zaplacení zálohy (minimálnû 30%) ve v˘‰e uveden˘ch termínech
• jednotlivé slevy je moÏno uplatÀovat pouze základních katalogov˘ch cen pro
dospûlé osoby
• jednotlivé druhy slev nelze kombinovat a sãítat navzájem (klienti si zvolí
nejv˘hodnûj‰í druh slevy)
• na jedné pfiihlá‰ce lze uplatnit pouze stejn˘ druh slevy
• slevy musí b˘t uplatnûny jednorázovû pfii objednání zájezdu, nelze je uplatÀovat
dodateãnû a jsou poskytovány na základû poÏadavku klienta
• slevy jsou poskytovány z katalogov˘ch cen a nevztahují se na zlevnûné zájezdy
a mimofiádné nabídky
• sleva mÛÏe ãinit maximálnû 1200 Kã za osobu
SLEVY u zájezdÛ KLUB CESTOVATELÒ
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
sleva do maximální v˘‰e 1 500 Kã
stál˘ klient – ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
stál˘ klient – ze základní ceny zájezdu pfii zaplacení zálohy
sleva do maximální v˘‰e 2 500 Kã
do 28. 2. 2010
do 31. 3. 2010
5%
3%
do 28. 2. 2010
do 31. 3. 2010
8%
5%
3
pobyty u mofie
10 a 11 nocí
letecky z Brna
autobusem
vlastní dopravou
ŘECKO
Soluň
•
Nei Pori •
Agiokampos •
•
Larisa
Athény
•
¤ecko láká kaÏdoroãnû tisíce turistÛ z celého svûta
k poznání památek nejstar‰í evropské civilizace
i k odpoãinku u nádherného mofie. Zemû bohÛ,
oliv a bájí, ale i zemû proslulá svou tradiãní
pohostinností nabízející posezení v romantick˘ch
tavernách pfii skleniãce dobrého vína i odpoãinek
na sv˘ch pláÏích om˘van˘ch kfii‰Èálovû ãistou
vodou. Zemû, kde se historie prolíná se
souãasností témûfi na kaÏdém kroku, splní urãitû
v‰echna Va‰e oãekávání a pfiirozen˘m zpÛsobem
si Vás podmaní natolik, Ïe se sem budete chtít
vrátit jako v‰ichni ti, kter˘m uÏ ¤ecko uãarovalo.
Nekoneãné prÛzraãné mofie, pfiírodní nepfielidnûné
pláÏe, tradiãní fiecká kuchynû, obchÛdky
pfiekypující suven˘ry, ovocem a dary mofie,
nenucené pfiátelské chování a velmi pfiíznivé ceny
– to je dovolená v ¤ecku.
OLYMPSKÁ RIVIÉRA
a pobfieÏí Egejského mofie
v Thessálii jsou oblasti známé sv˘mi krásn˘mi pláÏemi
om˘van˘mi prÛzraãn˘mi vodami a díky poloze pod
horsk˘mi masivy Olympu a pohofií Kissavos patfií
k turisty nejvyhledávanûj‰ím místÛm stfiedního ¤ecka.
Letoviska, která Vám nabízíme pro Va‰i dovolenou, patfií
mezi místa kaÏdoroãnû odmûÀovaná modrou vlajkou EU
za ãistotu mofie a ovzdu‰í.
Á
OBLÍBENKA
LETOVIS
4
AGIOKAMPOS
je men‰í klidné letovisko leÏící cca 200 km jiÏnû od Solunû na úpatí pohofií Kissavos. Spolu
se sousedním letoviskem Velika má 12kilometrovou pfiírodní pláÏ, jejíÏ jemné oblázky se
tfipytí v prÛzraãné vodû Egejského mofie. Nedaleké skalnaté zátoãiny uspokojí milovníky
romantiky a potápûní. Oblast je vyhledávaná
turisty zejména pro ideální mikroklimatické
podmínky, modrá vlajka vlající u pláÏe je ocenûním EOT za ãistotu mofie a ovzdu‰í. V letovisku je fiada taveren a restaurací nabízejících
speciality fiecké kuchynû, men‰í ale dobfie zásobené markety. V místû je moÏnost pÛjãování
sluneãníkÛ a jízdních kol, areál s vodní skluzavkou a tobogánem. PláÏové bary se sluneãníky a lehátky zpfiíjemní pobyt u mofie.
NEI PORI
Îivé pfiímofiské letovisko Nei Pori se nachází
na olympské riviéfie na pobfieÏí Egejského
mofie. ·iroké píseãné pláÏe pozvolnû se svaÏující do mofie jsou ideální i pro rodiny s dûtmi, dlouhá pobfieÏní promenáda lemovaná
fiadou taveren, cukráren, obchÛdkÛ, restaurací a kaváren láká k posezení a nabízí nepfieberné mnoÏství moÏností vyÏití aÏ do pozdních veãerních hodin. Av‰ak nejen pláÏe
a mofie lákají turisty do tohoto moderního
letoviska – jsou zde pofiádány tradiãní fiecké
veãery, nabízí se zde ‰iroká moÏnost v˘letÛ
k poznání historick˘ch, kulturních i pfiírodních památek souãasného ¤ecka.
fakultativní v˘lety
ATHÉNY
Celodenní v˘let do hlavního mûsta ¤ecka – kolébky svûtové kultury,
architektury a filosofie. Nav‰tívíme slavnou Akropolis – centrum
pozornosti v‰ech náv‰tûvníkÛ smûfiujících do Athén. Budeme mít moÏnost
vidût také nejvût‰í fieck˘ pfiístav Pireus, olympijsk˘ stadion, DiÛv chrám,
stfiídání stráÏí u Parlamentu na námûstí Syndagma, starou malebnou ãtvrÈ
Plaka. Pfii zpáteãní cestû zastávka u památníku bitvy u Thermopyl.
METEORA
V˘let k ojedinûl˘m skalním útvarÛm tyãícím se nad turistick˘m
mûsteãkem Kalambaka, kde na vrcholcích nepfiístupn˘ch skal byl
vybudován ve stfiedovûku unikátní komplex 24 klá‰terÛ, kde mni‰i
izolováni od okolního svûta trávili svÛj poustevnick˘ Ïivot. Do dne‰ní
doby se dochovalo 6 klá‰terÛ a náv‰tûvníci je po úzk˘ch cestách
a kamenn˘ch schodi‰tích pfiicházejí obdivovat. Úchvatné panorama
krajiny, architektura klá‰terÛ s mnoÏstvím cenn˘ch památek
a nástûnn˘ch ikon ve Vás zanechá nezapomenutelné
záÏitky.
DELFI
Celodenní v˘let do bájného pohofií Parnasos, kde se
nachází archeologick˘ areál Delfi, které po dlouhá staletí
znamenaly pro v‰echny ¤eky stfied svûta. Zde ve známé
vû‰tírnû se splétaly nitky osudÛ velk˘ch fií‰í i mal˘ch
státeãkÛ, hrdinn˘ch králÛ stejnû jako prost˘ch vojákÛ. Cel˘
areál zahrnující ruiny Apollonova chrámu, divadla,
stadionu i Tholosu, je zasazen do romantické krajiny
s úchvatn˘m v˘hledem aÏ ke Korintskému zálivu.
SKIATHOS
Celodenní lodní v˘let na jeden z nejkrásnûj‰ích ostrovÛ v Egejském mofii
lemovan˘ kilometry pláÏí, stfiídan˘mi romantick˘mi útesy. Po koupání
a odpoãinku na pláÏi Koukunaries, které se také fiíká „zlatá pláÏ" budete
mít moÏnost poznat i stejnojmenné mûsteãko Skiathos. Ostrovní
architektura uchvátí v‰echny náv‰tûvníky sv˘mi malebn˘mi uliãkami
a bíl˘mi domy zrcadlícími se v prÛzraãném mofii.
¤ECK¯ VEâER
Pobyt u mofie si mÛÏete zpestfiit vyuÏitím nabídky k úãasti na fieckém
folklorním veãeru. Poznáte jak se ¤ekové baví, poslechnete si známé fiecké
melodie, seznámíte se s fieck˘m folklorem. âeká na Vás veãefie skládající
se z typick˘ch fieck˘ch jídel, ochutnáte místní víno. Po cel˘ veãer hraje
k poslechu Ïivá hudba a vystoupí profesionální taneãní soubor.
Orientaãní ceny fakultativních v˘letÛ:
platí se na místû v EURO
Athény
dosp. osoba/dûti do 12 let
40/30 €
Meteora
30/25 €
Delfi
30/20 €
ostrov Skiathos
40/30 €
fieck˘ veãer
25/20 €
5
Agiokampos
¤ECKO
OBLÍBENÉ
LETOVISKO
NÁ·
TIP
ubytování
10/11 nocí
Penzion KOSTAS
Poloha
penzion v fieckém stylu je umístûn v letovisku Agiokampos ve vzdálenosti 50 m od mofie
a oblázkové pláÏe.
Ubytování
garsoniéru tvofií pokoj vybaven˘ 2 nebo 3 lÛÏky s moÏností pfiist˘lky pro
4. osobu (vût‰inou skládací lehátko), ‰atní skfiíní, kuchyÀskou linkou, plynov˘m, pfiíp.
el. sporákem a lednicí, WC a sprcha vÏdy vlastní pro kaÏdou garsoniéru. Ke kaÏdé
garsoniéfie patfií balkon nebo terasa vybavena sedacím zafiízením. Kuchynû jsou
vybaveny základním nádobím pro pfiíslu‰n˘ poãet osob, v cenû za ubytování jsou
zahrnuty v‰echny poplatky za vodu, energii a povleãení. Úklid bûhem pobytu si provádí
rekreanti sami, závûreãn˘ úklid provádí ubytovatel.
Ve v‰ech ubytovacích zafiízeních je k dispozici velmi dobrá pitná voda.
Stravování
– vlastní
– moÏnost pfiikoupení veãefií
Doprava
– vlastní, autokarem, letecky z Brna
pobyty u mofie
Na‰e hodnocení
– ideální místo pro dovolenou u prÛzraãného mofie, ubytování v pfiímé blízkosti pláÏe
6
Agiokampos
¤ECKO
v˘hodné
ceny
MIMO¤ÁDNÉ SLEVY
UBYTOVÁNÍ
50 m od mofie
KOMPLETNÍ CENY
vã. leti‰tních
a palivov˘ch tax
TRANSFER
ZDARMA
SUPER CENA
dûti 2–14 let
do 31. 3.
AUTOKAREM
dûti do 14-ti let
500 Kã
ubytované se 2 dospûl˘mi po celou sezonu
seniofii nad 60 let
800 Kã
v termínech 22. 8.–3. 9. + 1. 9.–14. 9.
LETECKY
PEVNÁ DùTSKÁ CENA
dûti do 2 let
690 Kã
bez nároku na lÛÏko a místo v letadle
dûti do 14-ti let
od 7 950 Kã
ubytované se 2 dospûl˘mi po celou sezonu
seniofii nad 60 let – sleva
1 000 Kã
v termínech 21. 6.–1. 7. + 2. 9.–13. 9.
Penzion KOSTAS
VLASTNÍ DOPRAVOU a AUTOKAREM
ãíslo
termín
poãet
1. a 2.
zájezdu
nocí
osoba
3-0106
1. 6.–11. 6.
8
3 200
3-0906
9. 6.–22. 6. 11
4 200
3-2006
20. 6.– 2. 7. 10
4 900
3-3006
30. 6.–13. 7. 11
5 300
3-1107
11. 7.–23. 7. 10
5 100
3-2107
21. 7.– 3. 8. 11
5 300
3-0108
1. 8.–13. 8. 10
5 300
3-1108
11. 8.–24. 8. 11
5 600
3-2208
22. 8.– 3. 9. 10
4 600
3-0109
1. 9.–14. 9. 11
4 200
3-1209
12. 9.–24. 9. 10
3 950
Termíny jsou uvedeny s autokarovou dopravou.
Cena za osobu:
3.osoba
1 200
2 100
2 500
2 950
2 800
2 950
2 950
2 950
2 200
2 100
1 300
4.osoba
(pfiist˘lka)
700
1 100
1 600
1 900
1 700
1 900
1 900
1 900
1 200
1 100
700
CENA ZAHRNUJE:
– 8x / 10x / 11x nocleh, povleãení a poplatky za energie, závûreãn˘
úklid, sluÏbu delegáta CK
Penzion KOSTAS
LETECKY z BRNA
ãíslo
zájezdu
33-1006
33-2106
33-0107
33-1207
33-2207
33-0208
33-1208
33-2308
33-0209
33-1309
termín
10. 6.–21. 6.
21. 6.– 1. 7.
1. 7.–12. 7.
12. 7.–22. 7.
22. 7.– 2. 8.
2. 8.–12. 8.
12. 8.–23. 8.
23. 8.– 2. 9.
2. 9.–13. 9.
13. 9.–23. 9.
Cena za osobu:
poãet
nocí
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
1. a 2.
osoba
13 200
13 900
14 300
14 100
14 300
14 100
14 300
13 600
13 200
12 950
3.osoba
10 200
11 100
11 950
11 800
11 950
11 800
11 950
11 200
10 900
10 000
4.osoba dítû 2–14 let
(pfiist˘lka) se 2 dosp. os.
10 100
7 950
10 600
7 950
10 900
8 600
10 700
8 600
10 900
8 600
10 700
8 600
10 900
8 600
10 200
7 950
9 900
7 950
9 600
7 950
CENA ZAHRNUJE:
leteckou dopravu Brno–SoluÀ–Brno, leti‰tní a bezpeãnostní taxy, palivov˘ pfiíplatek, transfery v ¤ecku,
10x (11x) ubytování, spotfiebu v‰ech energií, povleãení
a závûreãn˘ úklid, sluÏbu delegáta CK
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Stravování: 10x veãefie
11x veãefie
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
dûti do 12 let
Transfer na leti‰tû do Brna a zpût
(z Pfierova, Olomouce a Prostûjova)
2 750 Kã
3 000 Kã
290 Kã
140 Kã
400 Kã
2 950 Kã
2 200 Kã
2 750 Kã
3 000 Kã
320/160 Kã
pobyty u mofie
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Doprava – klimatizovan˘m autokarem s WC
Stravování 8x veãefie
10x veãefie
11x veãefie
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba/dûti do 12 let
7
Nei Pori
¤ECKO
NÁ·
TIP
OBLÍBENÉ
LETOVISKO
ubytování
10/11 nocí
Penzion KYMA
Poloha – pûkn˘ moderní penzion se nachází v klidné zónû na konci hlavní promenády ve vzdálenosti cca 100 m od pláÏe.
Ubytování – ve studiích pro 2 aÏ 3 osoby. Studio tvofií pokoj vybaven˘ 2 nebo 3 lÛÏky, ‰atní skfiíní, kuchyÀskou linkou, sporákem a lednicí, WC a sprcha vÏdy vlastní pro kaÏdé studio, balkon. Kuchynû jsou vybaveny základním nádobím pro pfiíslu‰n˘ poãet osob, v cenû
za ubytování jsou zahrnuty v‰echny poplatky za vodu, energii a povleãení. Úklid bûhem pobytu si provádí rekreanti sami, závûreãn˘ úklid
provádí ubytovatel. V‰echna studia jsou vybavena klimatizací, v pfiípadû poÏadavku za poplatek na místû (5 EUR za studio a den).
Stravování – vlastní
– moÏnost pfiikoupení veãefií
Doprava
– vlastní, autokarem, letecky z Brna
pobyty u mofie
Na‰e hodnocení – oblíbené letovisko vhodné pro ideální dovolenou, ubytování v klidné ãásti letoviska, ‰iroká nabídka fakultativních v˘letÛ
8
Nei Pori
¤ECKO
KLIMATIZACE
Penzion KYMA
VLASTNÍ DOPRAVOU a AUTOKAREM
Cena za osobu:
ãíslo
termín
poãet
studia
dítû 2–12 let
zájezdu
nocí 1. a 2. os. 3.osoba se 2 dosp. os.
5-0906 9. 6.–22. 6. 11
4 200
2 100
900
5-2006 20. 6.– 2. 7. 10
4 900
2 600
900
5-3006 30. 6.–13. 7. 11
5 400
3 100
1 200
5-1107 11. 7.–23. 7. 10
5 100
2 900
1 200
5-2107 21. 7.– 3. 8. 11
5 400
3 100
1 200
5-0108 1. 8.–13. 8. 10
5 400
3 100
1 200
5-1108 11. 8.–24. 8. 11
5 600
3 100
1 200
5-2208 22. 8.– 3. 9. 10
4 700
2 400
900
5-0109 1. 9.–14. 9. 11
4 200
2 100
900
5-1209 12. 9.–24. 9. 10
4 100
1 900
900
Termíny jsou uvedeny s autokarovou dopravou
za pfiíplatek
KOMPLETNÍ CENY
vã. leti‰tních
a palivov˘ch tax
SUPER CENA
dûti 2–12 let
TRANSFER
ZDARMA
v˘hodné
ceny
do 31. 3.
CENA ZAHRNUJE:
10x (11x) nocleh, povleãení a poplatky za energie, závûreãn˘
úklid, delegát CK v místû
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Doprava – klimatizovan˘m autokarem s WC
Stravování:
10x veãefie
11x veãefie
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
dûti do 12 let
2 950 Kã
2 750 Kã
3 000 Kã
320 Kã
160 Kã
MIMO¤ÁDNÉ SLEVY
AUTOKAREM
juniofii od 12–21 let
800 Kã
v termínech 20. 6.–2. 7. + 22. 8.–3. 9.
seniofii nad 60 let
800 Kã
v termínech 9. 6.–22. 6. + 1. 9.–14. 9.
LETECKY
PEVNÁ DùTSKÁ CENA
dûti do 2 let
690 Kã
bez nároku na lÛÏko a místo v letadle
dûti do 12-ti let
od 7 950 Kã
ubytované se 2 dospûl˘mi po celou sezonu
seniofii nad 60 let – sleva
1 000 Kã
v termínech 10. 6.–21. 6. + 23. 8.–2. 9.
Penzion KYMA
ãíslo
zájezdu
55-1006
55-2106
55-0107
55-1207
55-2207
55-0208
55-1208
55-2308
55-0209
55-1309
termín
10. 6.–21. 6.
21. 6.– 1. 7.
1. 7.–12. 7.
12. 7.–22. 7.
22. 7.– 2. 8.
2. 8.–12. 8.
12. 8.–23. 8.
23. 8.– 2. 9.
2. 9.–13. 9.
13. 9.–23. 9.
Cena za osobu:
poãet
nocí
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
studia
dítû 2–12 let
1. a 2. os. 3. osoba se 2 dosp. os.
13 200
10 600
7 950
13 950
11 400
8 200
14 400
12 100
8 600
14 150
11 900
8 600
14 400
12 100
8 600
14 150
11 900
8 600
14 400
12 100
8 600
14 150
11 900
7 950
13 700
11 100
7 950
13 200
10 900
7 950
CENA ZAHRNUJE:
leteckou dopravu Brno – SoluÀ – Brno vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, transfery v ¤ecku,
10x (11x) nocleh vãetnû spotfieby energií, povleãení a závûreãn˘
úklid, delegáta CK v místû
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Stravování:
10x veãefie
11x veãefie
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
dûti do 12 let
Transfer na leti‰tû do Brna a zpût
(z Pfierova, Olomouce a Prostûjova)
2 750 Kã
3 000 Kã
290 Kã
140 Kã
400 Kã
pobyty u mofie
LETECKY z BRNA
9
pobyty u mofie
7, 10 a 11 nocí
autobusem
vlastní dopravou
ITÁLIE
Florencie
•
Řím
•
Sardinie
Neapol
•
St. Maria del Cedro •
Itálie je zemí ãtyfi mofií a tisíce kontrastÛ.
Od alpsk˘ch velikánÛ aÏ po sluncem zalité pláÏe
nabízí sv˘m náv‰tûvníkÛm ‰iroké moÏnosti
poznávání a odpoãinku. Nepfieberné mnoÏství
historick˘ch památek a rozmanitost pfiírodních krás,
ale zejména pobyty v pfiímofisk˘ch letoviscích lákají
k dovolené. ·iroké pláÏe a Ïhavé slunce, malebná
mûsteãka s typick˘mi kavárnami, obchÛdky
a restauracemi nabízejícími neodmyslitelné ‰pagety,
pizzu a víno spolu s fiadou zábavních podnikÛ
a turistick˘ch atrakcí jsou zárukou dovolené,
na kterou se nezapomíná.
Capo Vaticano •
Sicilie
KALÁBRIE
Romantika a kouzlo italského jihu se stává
v posledních letech dÛvodem rychle se rozvíjejícího
turistického ruchu v nejjiÏnûj‰í italské provincii –
Kalábrii. Oblast proslulá pûstováním citrusov˘ch
plodÛ a ohnivého vína je vyhledávána turisty
milujícími panenskou pfiírodu, ãisté mofie a malebná
kamenná mûsteãka vystavûná vysoko v horách.
Koupání v Tyrhénském mofii a odpoãinek na ‰irok˘ch
oblázkov˘ch pláÏích ve spojení s moÏnostmi poznání
historick˘ch památek sahajících aÏ do nejstar‰ího
období fiecké kolonizace – to je Kalábrie, kterou stojí
za to poznat.
Á
OBLÍBENKA
LETOVIS
10
Santa Maria del Cedro
leÏí mezi mûsteãky Scalea a Diamante a nese
jméno podle citrusov˘ch plodÛ cedro, které se
pûstují pouze v této oblasti a z nichÏ se vyrábí
vyhlá‰en˘ likér. Santa Maria je typické jihoitalské letovisko na pobfieÏí prÛzraãného Tyrhénského mofie s fiadou hotelov˘ch komplexÛ, apartmánov˘ch domÛ, obchodÛ, barÛ a restaurací
nabízejících speciality kalábrijské kuchynû. Pfiírodní pláÏe s hrub‰ím pískem a drobn˘mi oblázky mají balneologické úãinky. Nádherná scenérie hor s národním parkem Polino s nedotãenou divokou pfiírodou a malebn˘mi kamenn˘mi mûsteãky, ve kter˘ch jakoby se zastavil
ãas, dává typick˘ a neopakovateln˘ ráz celé této
oblasti.
Capo Vaticano
Oblast Capo Vaticano patfiící k nejkrásnûj‰ím
rekreaãním oblastem jiÏní Kalábrie se právem
fiadí mezi nej… v celé oblasti stfiedomofií.
Nachází se nedaleko historického italského mûsteãka Tropea a uchvátí kaÏdého náv‰tûvníka
sv˘m velmi ãlenit˘m pobfieÏím, kde skály prudce padající do mofie stfiídají zátoãiny s píseãn˘mi pláÏemi om˘van˘mi kfii‰Èálovû prÛzraãnou vodou. Oblast je také ideálním v˘chozím
bodem k náv‰tûvû vulkanického souostroví Lipary nebo v˘letu na Sicílii.
U pobytov˘ch zájezdÛ s autobusovou dopravou
do této oblasti jsme pro Vás zafiadili v leto‰ní
sezonû také atraktivní zastávky po cestû.
KALÁBRIE
fakultativní v˘lety
SICÍLIE
V˘let na nejvût‰í italsk˘ ostrov panoramatickou cestou podél pobfieÏí
a trajektem pfies Messinskou úÏinu do lázní Taormina. Klimatické láznû
na skalnat˘ch útesech nad mofiem, panorama nedaleké sopky Etna,
kamenná architektura starobyl˘ch palácÛ a kfiivolak˘ch uliãek v kaÏdém
z náv‰tûvníkÛ zanechá nezapomenuteln˘ dojem. Náv‰tûva starofieckého
divadla v Taorminû nadchne milovníky antick˘ch památek, kter˘mi Sicílie
opl˘vá.
POMPEJE – VESUV
Pfii tomto v˘letu nav‰tívíte Pompeje – archeologick˘ areál
nejzachovalej‰ího antického mûsta, odkrytého archeology zpod
pfiíkrovu lávy, kterou bylo zalito v˘buchem blízké sopky Vesuv v roce
79 n.l. Dále budete pokraãovat panoramatickou silnicí ke kráteru
majestátního Vesuvu – sopky dominující celému Neapolskému zálivu.
MARATEA
V˘let panoramatickou cestou do blízkého malebného mûsteãka
v regionu Basilicata, proslulého sochou Krista v nadÏivotní velikosti,
druhé nejvût‰í na svûtû. Socha se nachází vysoko nad
mofiem na hofie San Biaggio, odkud je nádhern˘ v˘hled
na pfiístav Maratea a ãlenit˘ záliv Polycastro.
OSTROV DINO
Plavba v˘letní lodí podél pobfieÏí cederské riviery
k ostrovu Dino s fiadou jeskyní, z nichÏ nejznámûj‰í jsou
Lví a Azurová jeskynû, které h˘fií nádhern˘mi barvami
mofie. Koupání v jeskyních je stejnû úchvatn˘m záÏitkem
jako koupání na pláÏi v romantické zátoce Arco Magno.
Tato nádherná pláÏ je dostupná nejlépe z mofie a Vy k ní
proplujete skalními oblouky.
LIPARSKÉ OSTROVY
V˘let lodí do oblasti souostroví vulkanick˘ch ostrovÛ.
Nav‰tívíte nejznámûj‰í ostrovy Lipari, Vulcano a Stromboli. Uvidíte ostrovní
architekturu mûsteãek vystavûn˘ch v blízkosti polovyhasl˘ch vulkánÛ,
budete mít moÏnost vyzkou‰et bahenní koupel v léãivém sirném jezírku
nebo se koupat v prÛzraãné vodû Tyrhénského mofie, om˘vajícího typické
ãerné pláÏe.
RAFTING NA ¤ECE LAO
Jedná se o v˘let do nitra národního parku Pollino – ojedinûl˘ záÏitek ze
sjíÏdûní fieky Lao pod dohledem zku‰en˘ch profesionálních instruktorÛ.
Bûhem tohoto dobrodruÏství v srdci národního parku budete mít moÏnost
poznat místa, kam se suchou nohou nedostanete. Po krátkém pro‰kolení
a obdrÏení vybavení a v˘stroje budete sjíÏdût tuto horskou fieku. Podle
nároãnosti si mÛÏe zvolit variantu kaÏd˘, od dûtí aÏ po zdatné sportovce.
AQUA FAN
Aquapark se nachází v letovisku Praia a Mare naproti ostrova Dino, je jedním
z nejvût‰ích vodních parkÛ v severní Kalábrii.
Orientaãní ceny v˘letÛ:
platí se na místû
Sicílie
Pompeje-Vesuv
Maratea
ostrov Dino
Liparské ostrovy
Rafting
dosp. osoba/dûti do 12 let
45/35 €
40/30 €
18/15 €
18/15 €
56/32 €
25/15 €
11
ITÁLIE – Kalábrie
Santa Maria del Cedro
KLUB
PROGRAM
Aparthotel
RIVIÉRA DEI CEDRI ***
OBLÍBENÉ
LETOVISKO
komfortní
UBYTOVÁNÍ
„KLUB PROGRAM“
Poloha: Moderní vkusnû vybaven˘ apartmánov˘ komplex umístûn˘
ve vzdálenosti 150 m od pláÏe v centru letoviska St. Maria del Cedro
Vybavení: v hlavní budovû aparthotelu je recepce, restaurace, bar,
venkovní pfiedzahrádka s moÏností obãerstvení, pizzerie, TV místnost,
minimarket, herna, piano bar, solárium, posilovna. V hlavní budovû
residence je moÏnost pfiístupu na internet. U residence jsou tenisové
kurty, minigolf, kuÏelky, zahradní amfiteátr, moÏnost pÛjãování kol.
Bezplatné parkování osobních automobilÛ u budovy (podzemní garáÏe
za poplatek).
Na‰e hodnocení: kvalitní ubytování v blízkosti pláÏe, klubov˘
program a ‰iroká nabídka v˘letÛ je pfiedpokladem ideální dovolené
pro v‰echny generace
pobyty u mofie
Ubytování: v‰echny luxusní komfortnû vybavené apartmány i studia mají vlastní koupelnu, WC, kuchyÀsk˘ kout s linkou a nádobím, sporák,
lednici, mikrovlnnou troubu, barevn˘ TV, balkon nebo terasu. MoÏnost klimatizace za pfiíplatek v apartmánech typu A, B a C na místû. V cenû
ubytování je zahrnuto povleãení, závûreãn˘ úklid si provádí rekreanti sami.
Typ A – studio pro 2–4 osoby – 1 pokoj s kuchyÀsk˘m koutem, 2–4 lÛÏka, pfiípadnû rozkládací gauã, soc. zafiízení
Typ B – apartmán pro 4–5 osob – 1 loÏnice, ob˘vací pokoj s lÛÏky nebo rozkl. gauãem a kuchyÀsk˘m koutem, soc. zafiízení
Typ C – apartmán pro 4–7 osob – 2 loÏnice, ob˘vací pokoj s kuchyÀsk˘m koutem a lÛÏkem, pfiíp. rozkládacím gauãem, soc. zafiízení (komfortní
prostorné byty v depandanci aparthotelu)
Typ D (apartmány Giovanna) – standartní 4 pokojové apartmány pro 6–10 osob s vlastní kuchyní a jídelnou, sociálním zafiízením,
balkonem, terasou. Úãelnû vybavené apartmány se nachází ve vile v blízkosti hlavní budovy, klienti vyuÏívají sluÏeb Klub programu
(vhodné pro ucelené skupiny)
Stravování
– vlastní, moÏnost pfiikoupení veãefií
Doprava
– vlastní, autokarem
12
„KLUB PROGRAM“
ZDARMA v cenû
welcome drink s ochutnávkou
místního likéru a specialit z cedra
•
láhev vína pro kaÏd˘ byt
•
pouÏívání posilovny
•
minigolf a tenisov˘ kurt ve vyhrazeném ãase
•
v období od 26. 6. do 28. 8. animaãní programy
(dûtsk˘ klub, cviãení, aerobik, hry)
Santa Maria del Cedro
v˘hodné
ceny
ubytování
10/11 nocí
KLIMATIZACE
za pfiíplatek
RESIDENCE RIVIERA DEI CEDRI*** KLUB PROGRAM
VLASTNÍ DOPRAVOU – AUTOKAREM
ãíslo
termín
poãet
studia A
zájezdu
nocí
1. a 2. os. 3. osoba
4-2805
28. 5.– 8. 6.
9
2 900
900
4-0606
6. 6.–19. 6.
11
3 900
1 500
4-1706
17. 6.–29. 6.
10
4 900
2 000
4-2706
27. 6.–10. 7.
11
5 900
2 300
4-0807
8. 7.–20. 7.
10
6 900
2 900
4-1807
18. 7.–31. 7.
11
6 900
2 900
4-2907
29. 7.–10. 8.
10
6 900
2 900
4-0808
8. 8.–21. 8.
11
6 900
2 900
4-1908
19. 8.–31. 8.
10
6 900
2 900
4-2908
29. 8.–11. 9.
11
4 900
2 000
4-0909
9. 9.–21. 9.
10
3 900
1 500
Termíny jsou uvedeny s autokarovou dopravou
Cena za osobu:
4. osoba
zdarma
zdarma
zdarma
800
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
zdarma
zdarma
apartmány B
1.–4. osoba 5. osoba
2 000
zdarma
2 500
zdarma
3 300
zdarma
3 900
800
4 900
1 000
4 900
1 000
4 900
1 000
4 900
1 000
4 900
1 000
3 300
zdarma
2 500
zdarma
apartmány C
apartmán D
1.–4. osoba 5. osoba 6.+7. osoba cena za byt
2 600
zdarma
zdarma
9 900
3 000
800
zdarma
13 900
3 900
1 000
zdarma
16 900
4 900
1 500
800
20 900
5 500
1 900
1 000
22 900
5 500
1 900
1 000
22 900
5 500
1 900
1 000
22 900
5 500
1 900
1 000
22 900
5 500
1 900
1 000
22 900
3 900
1 000
zdarma
16 900
3 000
800
zdarma
13 900
CENA ZAHRNUJE:
– 9x/10x/11x ubytování dle termínu
a zvoleného typu bytu vãetnû povleãení,
poplatky za spotfiebu v‰ech energií
– sluÏby delegáta
– sluÏby KLUB PROGRAMU.
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
doprava klimatiz. autobusem
2 950 Kã
9x veãefie v restauraci
2 700 Kã
10x veãefie v restauraci
3 000 Kã
11x veãefie v restauraci
3 300 Kã
komplexní poji‰tûní:
dospûlá osoba 320 Kã
dûti do 12 let 160 Kã
MIMO¤ÁDNÉ SLEVY:
AUTOKAREM
SENIOR sleva (nad 60 let) 1 000 Kã
17. 6.–29. 6. + 29. 8.–11. 9.
JUNIOR sleva (12–18 let) 1 000 Kã
27. 6.–10. 7. + 19. 8.–31. 8.
DÍTù UBYTOVÁNÍ ZDARMA
1. dítû do 12 let po celou sezonu
zdarma ubytování v apartmánech typu
A (3. a 4. osoba), B (5. osoba),
C (5., 6. a 7. osoba)
platí pouze dopravu
pobyty u mofie
NÁ·
TIP
ITÁLIE – Kalábrie
13
ITÁLIE – Kalábrie
OBLÍBENÉ
LETOVISKO
Hotel GROTTICELLE ***
Poloha: komplex je terasovitû rozmístûn ve svahu nad mofiem vkrásné
parkové úpravû stfiedomofiské kvûteny cca 300–600 m od mofie
Vybavení: komplex má hlavní hotelovou budovu, pavilony,
centrální restauraci, bar, market, bazén, tenisové kurty, pÛjãovnu
sportovních potfieb. Na pláÏi je bar s moÏností obãerstvení, herna
a pláÏov˘ servis
Ubytování: dvoulÛÏkové pokoje s vlastním sociálním zafiízením,
vût‰ina pokojÛ má terasu nebo balkon
Stravování – polopenze (snídanû, veãefie)
Doprava – vlastní, (autokarem – mimofiádná nabídka – str. 16)
Hotel GROTTICELLE***
VLASTNÍ DOPRAVOU – 7 nocí
Cena za osobu:
ãíslo
termín
1. a 2.
zájezdu
osoba
4-2905-3 29. 5.– 5. 6. 6 400
4-0506-3 5. 6.–12. 6. 6 900
4-1206-3 12. 6.–19. 6. 7 500
4-1906-3 19. 6.–26. 6. 7 900
4-2606-3 26. 6.– 3. 7. 8 900
4-0307-3 3. 7.–10. 7. 9 500
4-1007-3 10. 7.–17. 7. 9 500
4-2808-3 28. 8.– 4. 9. 9 500
4-0409-3 4. 9.–11. 9. 7 900
4-1109-3 11. 9.–18. 9. 7 500
4-1809-3 18. 9.–25. 9. 6 900
Pobyty jsou od soboty do soboty.
3. osoba dítû do 12 let
na pfiist˘lce
5 900
5 400
6 300
5 600
6 800
6 400
7 300
6 700
8 200
7 500
8 700
8 000
8 700
8 000
8 700
8 000
7 300
6 700
6 800
6 400
6 300
5 600
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování v hotelu, 7x polopenze (snídanû, veãefie)
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
260 Kã
dûti do 12 let
130 Kã
Residence ESMERALDA
Poloha: Komplex apartmánÛ je terasovitû rozmístûn ve svahu
nad mofiem v krásné parkové úpravû stfiedomofiské kvûteny cca
300–600 m od mofie
Vybavení: komplex má hlavní budovu s recepcí, pavilony,
apartmánové domy, restauraci, bar, market, bazén, tenisové kurty,
pÛjãovnu sportovních potfieb. Na pláÏi je bar s moÏností
obãerstvení, herna a pláÏov˘ servis
Ubytování: v‰echny apartmány mají vlastní kuchyÀku vybavenou
pro moÏnost vlastního vafiení (lednici, sporák, nádobí), vlastní
sociální zafiízení (koupelna, WC), balkon nebo terasu
Typ B2/4 – jedna dvoulÛÏková loÏnice, obytn˘ pokoj s kuchyÀsk˘m
koutem a pfiist˘lkou (rozkládacím gauãem)
Typ C4/5 – dvû dvoulÛÏkové loÏnice, obytn˘ pokoj s kuchyÀsk˘m
koutem a gauãem
Stravování – vlastní
Doprava – vlastní, (autokarem – mimofiádná nabídka – str. 16)
Residence ESMERALDA
pobyty u mofie
VLASTNÍ DOPRAVOU – 7 nocí
14
ãíslo
termín
zájezdu
4-2905-4 29. 5.– 5. 6.
4-0506-4
5. 6.–12. 6.
4-1206-4 12. 6.–19. 6.
4-1906-4 19. 6.–26. 6.
4-2606-4 26. 6.– 3. 7.
4-0307-4
3. 7.–10. 7.
4-1007-4 10. 7.–17. 7.
4-2808-4 28. 8.– 4. 9.
4-0409-4
4. 9.–11. 9.
4-1109-4 11. 9.–18. 9.
4-1809-4 18. 9.–25. 9.
Pobyty jsou od soboty do soboty.
Cena za byt:
apartmán
B 2–4
5 900
7 900
8 900
9 900
11 900
12 900
13 900
13 900
8 900
7 900
6 900
Capo Vaticano
C 4–5
7 900
9 900
10 900
11 900
14 900
15 900
16 900
16 900
10 900
9 900
8 900
CENA ZAHRNUJE:
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotfieby energií (elektfiina,
plyn, voda)
Cena nezahrnuje: povinn˘ závûreãn˘ úklid (30 €/apartmán)
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
260 Kã
dûti do 12 let
130 Kã
BAZÉN
v˘hodné
ceny
Capo Vaticano
ITÁLIE – Kalábrie
NOVINKA
v˘hodné
ceny
BAZÉN
Hotel PUNTA FARO***
Hotel PUNTA FARO***
VLASTNÍ DOPRAVOU – 7 nocí
ãíslo
termín
1. a 2.
zájezdu
osoba
4-2905-1 29. 5.– 5. 6. 6 200
4-0506-1 5. 6.–12. 6. 6 600
4-1206-1 12. 6.–19. 6. 7 200
4-1906-1 19. 6.–26. 6. 7 700
4-2606-1 26. 6.– 3. 7. 8 700
4-0307-1 3. 7.–10. 7. 9 200
4-1007-1 10. 7.–17. 7. 9 200
4-2808-1 28. 8.– 4. 9. 9 200
4-0409-1 4. 9.–11. 9. 7 700
4-1109-1 11. 9.–18. 9. 7 200
4-1809-1 18. 9.–25. 9. 6 500
Pobyty jsou od soboty do soboty.
Cena za osobu:
3. osoba dítû do 12 let
na pfiist˘lce
5 500
5 000
6 000
5 500
6 400
5 900
6 900
6 400
7 900
7 200
8 200
7 600
8 200
7 600
8 200
7 600
6 900
6 400
6 400
5 900
6 000
5 500
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování v hotelu, 7x polopenze (snídanû, veãefie)
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
dûti do 12 let
260 Kã
130 Kã
KOMPLEX ATHRAGON ***
Poloha: komplex Athragon se nachází 7 km od historického
mûsteãka Tropea a je ideálním místem pro Va‰i dovolenou.
Apartmány se nacházejí pfiímo u mofie na nejkrásnûj‰ím místû
kalabrijského pobfieÏí, za krásného poãasí je zde nádhern˘ v˘hled
na Liparské souostroví
Vybavení: v komplexu se nachází recepce, bar s TV, restaurace,
minimarket, bazén, dûtské hfii‰tû, stolní tenis, parkovi‰tû, na pláÏi
je pláÏov˘ servis – zdarma pro na‰e klienty v ãervnu a v záfií
(v období 26. 6.–4. 9. 2010 za poplatek na místû cca 15 € za
osobu a t˘den). Na pláÏi je moÏnost zapÛjãit windsurfing, lodiãky,
‰lapadla, v místû nabídka v˘letÛ (napfi. Liparské ostrovy, Sicílie)
Ubytování: v‰echny apartmány jsou umístûny v pfiízemních
a jednoposchoìov˘ch pavilonech v zeleni stfiedomofiské flory,
v‰echny byty jsou jednodu‰e vybaveny vlastním kuchyÀsk˘m
koutem (mÛÏe b˘t umístûn buì uvnitfi nebo na vlastní verandû),
mají vlastní lednici, koupelnu se sprchou a WC, telefon, terasu
A 2 – studio / apartmán pro 2 osoby má obytnou ãást pokoje
s pfiedûlenou loÏnicí
A 4/5 – jako apartmán A2 a navíc jedna samostatná dvoulÛÏková
loÏnice
Stravování – vlastní (moÏnost vafiení)
Doprava – vlastní
Komplex ATHRAGON***
VLASTNÍ DOPRAVOU – 7 nocí
ãíslo
termín
zájezdu
4-0506-2
5. 6.–12. 6.
4-1206-2 12. 6.–19. 6.
4-1906-2 19. 6.–26. 6.
4-2606-2 26. 6.– 3. 7.
4-0307-2
3. 7.–10. 7.
4-1007-2 10. 7.–17. 7.
4-2808-2 28. 8.– 4. 9.
4-0409-2
4. 9.–11. 9.
4-1109-2 11. 9.–18. 9.
4-1809-2 18. 9.–25. 9.
Pobyty jsou od soboty do soboty.
Cena za byt:
apartmán
A2
5 900
6 900
7 900
10 900
11 900
12 900
12 900
6 900
5 900
5 900
A 4–5
9 900
10 900
11 900
13 900
14 900
15 900
15 900
10 900
9 900
9 900
CENA ZAHRNUJE:
pronájem apartmánu na 7 nocí, spotfieby energií (elektfiina,
plyn, voda)
Cena nezahrnuje: povinn˘ závûreãn˘ úklid (30 €/apartmán)
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
Komplexní poji‰tûní: dospûlá osoba
dûti do 12 let
pobyty u mofie
Poloha: hotel se nachází 7 km od historického mûsteãka Tropea,
v nádherném prostfiedí nad mofiem cca 300 metrÛ od vyhlá‰ené
pláÏe Grotticelle a nabízí jedineãnou a pfiekrásnou dovolenou
u mofie s prÛzraãnû ãistou vodou. Na pláÏ je moÏno dojít pû‰ky
nebo vyuÏít zdarma hotelov˘ minibus
Vybavení: v hotelu se nachází recepce, bar s TV, restaurace
s kalabrijskou i mezinárodní kuchyní, v pû‰í docházkové
vzdálenosti u hotelu je dûtské hfii‰tû, bazén, parkovi‰tû, stolní
tenis, tenisové kurty, pláÏov˘ servis – zdarma pro na‰e klienty
v ãervnu a v záfií (v období 26. 6.–4. 9. 2010 za poplatek na místû
cca 15 € za osobu a t˘den). Na pláÏi je moÏnost zapÛjãit
windsurfing, lodiãky, ‰lapadla, v místû nabídka v˘letÛ (napfi.
Liparské ostrovy, Sicílie)
Ubytování: dvoulÛÏkové pokoje s moÏností 1–2 pfiist˘lek
s vlastním sociálním zafiízením, telefonem a balkonem
Stravování – polopenze (snídanû formou jednoduchého bufetu,
veãefie s obsluhou – v˘bûr z menu)
Doprava – vlastní
260 Kã
130 Kã
15
ITÁLIE – Kalábrie
Mimofiádná nabídka
Santa Maria del Cedro
7 nocí
vlastní dopravou
Aparthotel RIVIÉRA DEI CEDRI ***
Poloha: Moderní vkusnû vybaven˘ apartmánov˘ komplex umístûn˘ ve
vzdálenosti 150 m od pláÏe v centru letoviska St. Maria del Cedro
Vybavení: v hlavní budovû aparthotelu je recepce, restaurace, bar, venkovní
pfiedzahrádka s moÏností obãerstvení, pizzerie, TV místnost, minimarket,
herna, piano bar, solárium, posilovna, moÏnost pfiipojení na internet.
U residence jsou tenisové kurty, minigolf, kuÏelky, zahradní amfiteátr,
moÏnost pÛjãování kol. Bezplatné parkování osobních automobilÛ.
Ubytování: v‰echny luxusní komfortnû vybavené apartmány i studia
mají vlastní koupelnu, WC, kuchyÀsk˘ kout s linkou a nádobím, sporák,
lednici, mikrovlnou troubu, barevn˘ TV, balkon nebo terasu. V cenû
ubytování je zahrnuto povleãení.
Typ A (MONO) – studio pro 2–4 osoby – 1 pokoj s kuchyÀsk˘m koutem
a 2–4 lÛÏky, soc. zafiízení
Typ B (BILO) – apartmán pro 4–5 osob – 1 loÏnice, ob˘vací pokoj s lÛÏky
nebo rozkl. gauãem a kuchyÀsk˘m koutem, soc. zafiízení
Typ C (TRILO) – apartmán pro 4–7 osob – 2 loÏnice, ob˘vací pokoj
s kuchyÀsk˘m koutem a lÛÏkem, pfiíp. rozkládacím gauãem, soc. zafiízení
(komfortní prostorné byty v depandanci aparthotelu)
Stravování
– vlastní
Doprava
– vlastní
Residence RIVIERA DEI CEDRI
pobyty u mofie
VLASTNÍ DOPRAVOU
16
období
nocí
A 2/4
30. 4.–15. 5.
7
1 000
15. 5.–29. 5.
7
1 500
29. 5.–12. 6.
7
3 500
12. 6.–26. 6.
7
5 500
26. 6.–10. 7.
7
8 900
10. 7.–24. 7.
7
10 900
21. 8.–28. 8.
7
6 900
28. 8.– 4. 9.
7
5 500
4. 9.–11. 9.
7
3 500
11. 9.–25. 9.
7
1 500
25. 9.– 9. 10. 7
1 000
pobyty od soboty do soboty
Cena za byt:
B 4/5
1 200
1 800
4 400
6 600
9 900
12 900
7 600
6 600
4 400
1 800
1 200
C 4/7
1 500
2 200
5 800
7 900
10 900
13 900
8 700
7 900
5 800
2 200
1 500
CENA ZAHRNUJE:
pronájem apartmánu na 7 nocí, povleãení, stál˘ delegát v místû
Pozn. V uveden˘ch cenách není zahrnut KLUB PROGRAM
POVINNÉ P¤ÍPLATKY:
pfiíplatky se hradí na místû – uvedené ãástky jsou za t˘den
– spotfieby energií (plyn, elektfiina, voda): 30 €/MONO, BILO, TRILO
– povinn˘ závûreãn˘ úklid: 26 €/MONO, 32 €/BILO, 40 €/TRILO
– klubovou kartu (povinná v období 26. 6.–28. 8.):
28 €/osobu
14 €/dûti do 10 let
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY:
komplexní poji‰tûní – dospûlá osoba
– dûti do 12 let
260 Kã
130 Kã
Capo Vaticano
autokarem
s náv‰tûvou NEAPOLE (moÏnost v˘letu na ostrov ISCHIA) a vûãného mûsta ¤ÍM
Program:
1. den – odjezd dopoledne z nástupních míst pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do Neapole – volno, moÏnost prohlídky památek v centru Neapole, moÏnost fakultativnû v˘letu lodí na
termální ostrov Ischia (plavba kolem malebného zálivu Arco Felice a ostrova Procida do hlavního mûsta Ischia – procházka centrem
s kostelem a starobyl˘mi lázeÀsk˘mi domy, volno, moÏnost náv‰tûvy Aragonského hradu, muzea mofie, termálních lázní v Ischia
Ponte, pfiíp. jízda místním autobusem pfies láznû Casamicciola Terme do mûsteãka Lacco Ameno se slavnou vilou Arbusto
a archeologick˘m muzeem), odpoledne návrat do Neapole, pfiejezd do jiÏní Kalábrie na Capo Vaticano, ubytování, nocleh
3.–8. den – volno u mofie, koupání, polodenní v˘let autobusem do mûsteãka Tropea
Bûhem pobytu moÏnost fakultativních v˘letÛ (Sicílie, Liparské ostrovy…)
9. den – ráno odjezd do ¤íma – odpoledne prohlídka historické ãásti vûãného mûsta s prÛvodcem, volno, pozdû veãer odjezd
do Rakouska a âR
10. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
Hotel GROTTICELLE
Residence ESMERALDA
AUTOKAREM
ãíslo
zájezdu
44-0406
44-1806
44-0207
44-1009
44-2409
Cena za osobu:
termín
4. 6.–13. 6.
18. 6.–20. 6.
2. 7.–11. 7.
10. 9.–19. 9.
24. 9.–3. 10.
1. a 2.
osoba
10 900
11 900
13 900
11 900
10 900
3. osoba
10 500
11 500
12 900
11 500
10 500
dítû do 12
na pfiist˘lce
9 900
10 900
11 900
10 900
9 900
AUTOKAREM
Cena za osobu:
apartmány B
apartmány C pfiist˘lka
obsaz. 2 os.
obsaz. 3 os. obsaz. 4 os.
8 300
6 900
6 700
4 950
8 500
7 100
6 900
4 950
10 900
8 900
8 500
4 950
8 500
7 100
6 900
4 950
8 300
6 900
6 700
4 950
Pfiist˘lka – 4. osoba v apartmánu B, 5. osoba v apartmánu C
CENY ZAHRNUJÍ:
dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC a moÏností obãerstvení za Kã, zastávky a prohlídky dle programu, v˘let do mûsteãka Tropea,
7x ubytování v hotelu s polopenzí (GROTTICELLE) nebo 7x ubytování v apartmánech s moÏností vlastního vafiení (ESMERALDA), prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a fakultativní v˘lety
povinn˘ závûreãn˘ úklid (30 €/apartmán) – u residence ESMERALDA
FAKULTATIVNÍ P¤ÍPLATKY: komplexní poji‰tûní
dospûlá osoba 260 Kã / dûti do 12 let 130 Kã
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
a pobytovû-poznávací okruhy
y
cest áním
zn em
o
p
za oãink
p
i od
ŘECKO
TURECKO
ŠPANĚLSKO
PORTUGALSKO
ITÁLIE
FRANCIE
BENELUX
VELKÁ BRITÁNÍE
IRSKO
NORSKO
ŠVÉDSKO
FINSKO
POBALTÍ
ŠVÝCARSKO
NĚMECKO
RAKOUSKO
SLOVINSKO
MAĎARSKO
POLSKO
SLOVENSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
USA
IZRAEL
UZBEKISTÁN
JORDÁNSKO
SARDINIE • SICÍLIE • TOSKÁNSKO •
ELBA • KALÁBRIE • SAN MARINO • KORSIKA •
BRETAGNE • NORMANDIE • MONACO • ANDALUSIE •
COSTA BRAVA • KAPADOKIE • ALPSKÉ OBLASTI •
SKOTSKO • WALES • LOFOTY •
17
¤ECKO
ZA PAMÁTKAMI ANTIKY
s pobytem u Egejského mofie
varianta LETECKY
¤ecko láká kaÏdoroãnû tisíce turistÛ z celého svûta k poznání památek nejstar‰í evropské civilizace i k odpoãinku
u nádherného mofie. Zemû bohÛ, oliv a bájí, ale i zemû proslulá svou tradiãní pohostinností nabízí posezení
v romantick˘ch tavernách pfii skleniãce dobrého vína i odpoãinek na pláÏích om˘van˘ch kfii‰Èálovû ãistou
vodou, zemû, kde se historie prolíná se souãasností témûfi na kaÏdém kroku. Nበpobytovû poznávací zájezd
nabízí obojí – odpoãinek a relaxaci u mofie díky ubytování v pfiímofiském letovisku a v˘lety za poznáním tûch
nejv˘znamûj‰ích památek starovûkého ¤ecka. Program zájezdu je ideálním spojením odpoãinku a poznávání.
ZA PAMÁTKAMI ANTIKY
s pobytem u Egejského mofie
varianta AUTOKAREM
Program:
1. den – odjezd z âR v ranních hodinách
2. den – pfiíjezd do ¤ecka, cesta podél pohofií bájného Olympu na ubytování u Egejského mofie, volno, nocleh
3. den – volno u mofie
4. den – polodenní v˘let na unikátní skalní klá‰tery Meteora, vystavûné na vrcholcích bizardních skalních
útvarÛ. Z pÛvodního komplexu 24 klá‰tûrÛ se zachovalo do dne‰ní doby 6 ãinn˘ch klá‰terÛ, které budeme
mít moÏnost vidût a do 2 klá‰tûrÛ se i podívat. Návrat pozdûji odpoledne, volno, koupání, nocleh
5. den – volno u mofie
6. den – volno u mofie
7. den – ráno odjezd do pohofií Parnasos, náv‰tûva starofiecké vû‰tírny v Delfách, kam v dávn˘ch dobách
pfiicházely zástupy poutníkÛ za vû‰tkyní P˘thií. Prohlédneme si pozÛstaky Apollonova chrámu, jemuÏ byly Delfi
zasvûceny, staré divadlo, pokladnici Athénsk˘ch, stadion, muzeum se slavn˘m delfsk˘m vozatajem. Po prohlídce
pokraãování v cestû podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés, na kter˘ se dostaneme pfies
novû otevfien˘ most v roce 2004, kter˘ je svou délkou 2 250 m nejdel‰ím lanov˘m mostem na svûtû. Nav‰tívíme
antick˘ Korinth – dnes uÏ jen pozÛstatky tohoto kdysi bohatého obchodního centra pod horou Akrokorinth, ãeká
nás prohlídka Apollonova chrámu, pramenu Priéne, agory, muzeum s krásn˘mi mozaikami. Ve veãerních
hodinách odjedeme na ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Nauplia, nocleh
8. den – celodenní v˘let do nejslavnûj‰ích antick˘ch památek v kraji Argolida zejména z období mykénské
kultury. Nav‰ítívíme Epidaurus, okrsek zasvûcen˘ bohu lékafiství Asklepiovi s nejlépe zachoval˘m starofieck˘m
divadlem aÏ pro 14 tisíc divákÛ s dokonalou akustikou, Mykény proslavené vykopávkami H.Schliemanna
s pozÛstaky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme mimo jiné svûtoznámou Lví
bránu, Atreovu pokladnici, kopulovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné masky krále Agamemnona umístûnou
v novû otevfieném muzeu. Na závûr nav‰tívíme 1.hlavní mûsto novodobého ¤ecka – Nauplio, které nás okouzlí
svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme také na vrchol Palamidy s mohutn˘m
benátsk˘m opevnûním ve v˘‰ce 216m n.m. K veãeru návrat do Tola, nocleh
9. den – ráno odjezd pfies Korintsk˘ prÛplav (zastávka k prohlídce 6 300m dlouhého kanálu spojujícího
Korintsk˘ a Saronick˘ záliv) do Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkynû mûsta bohynû Athény –
jedineãn˘m Parthenonem a památek fiecké metropole – Panathenajsk˘ stadion, ãtvrÈ Plaka, fiecká agora,
fiímská agora, chrám Dia Olympského, námûstí Syndagma a stfiídání stráÏí u budovy Parlamentu, odpoledne
odjezd, cestou zastávka u památníku spartského krále Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat na
ubytování ve veãerních hodinách, nocleh
10. den – volno u mofie
11. den – volno u mofie
12. (13.) den – volno u mofie, uvolnûní pokojÛ, odjezd pfies posvátnou soutûsku Tembi – cestou zastávka
v poutním místû Agia Paraskevi, pokraãování v cestû do âR
13. (14.) den – pfiíjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
Pofiadí v˘letÛ mÛÏe b˘t zmûnûno!
âíslo zájezdu:
3-0906-11
Termín:
9. 6.–22. 6.
11 nocí
Cena za osobu:
ve 2lÛÏkov˘ch garsoniérách
9 550 Kã
ve 3lÛÏkov˘ch garsoniérách
8 950 Kã
pfiist˘lka (4.osoba)
6 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
8x veãefie v místû pobytu
2 400 Kã
komplexní poji‰tûní
320 Kã
Ceny zahrnují: 11x nocleh v garsoniérách s moÏností vlastního vafiení, povleãení, závûreãn˘ úklid, dopravu busem
s klimatizací, WC, videem a barem, v˘lety dle programu, prÛvodce
âíslo zájezdu:
3-1209-11
Termín:
12. 9.–24. 9.
Program:
1. den – odlet z Brna do Solunû, transfer na ubytování v letovisku na pobfieÏí Egejského mofie, nocleh
2. den – volno u mofie
3. den – polodenní v˘let na unikátní skalní klá‰tery Meteora, vystavûné na vrcholcích bizardních skalních
útvarÛ. Z pÛvodního komplexu 24 klá‰tûrÛ se zachovalo do dne‰ní doby 6 ãinn˘ch klá‰terÛ, které budeme
mít moÏnost vidût a do 2 klá‰tûrÛ se i podívat. Návrat pozdûji odpoledne, volno, koupání, nocleh
4. den – volno u mofie
5. den – volno u mofie
6. den – ráno odjezd do pohofií Parnasos, náv‰tûva starofiecké vû‰tírny v Delfách, kam v dávn˘ch dobách
pfiicházely zástupy poutníkÛ za vû‰tkyní P˘thií. Prohlédneme si pozÛstaky Apollonova chrámu, jemuÏ byly Delfi
zasvûceny, staré divadlo, pokladnici Athénsk˘ch, stadion, muzeum se slavn˘m delfsk˘m vozatajem. Po prohlídce
pokraãování v cestû podél Korintského zálivu na poloostrov Peloponés, na kter˘ se dostaneme pfies
novû otevfien˘ most v roce 2004, kter˘ je svou délkou 2 250 m nejdel‰ím lanov˘m mostem na svûtû. Nav‰tívíme
antick˘ Korinth – dnes uÏ jen pozÛstatky tohoto kdysi bohatého obchodního centra pod horou Akrokorinth, ãeká
nás prohlídka Apollonova chrámu, pramenu Priéne, agory, muzeum s krásn˘mi mozaikami. Ve veãerních
hodinách odjedeme na ubytování v oblíbeném letovisku Tolo u Nauplia, nocleh
7. den – celodenní v˘let do nejslavnûj‰ích antick˘ch památek v kraji Argolida zejména z období mykénské
kultury. Nav‰ítívíme Epidaurus, okrsek zasvûcen˘ bohu lékafiství Asklepiovi s nejlépe zachoval˘m starofieck˘m
divadlem aÏ pro 14 tisíc divákÛ s dokonalou akustikou, Mykény proslavené vykopávkami H.Schliemanna
s pozÛstaky hradu krále Agamemnona, slavného hrdiny trojské války. Uvidíme mimo jiné svûtoznámou Lví
bránu, Atreovu pokladnici, kopulovité hrobky a kopii slavné zlaté posmrtné masky krále Agamemnona umístûnou
v novû otevfieném muzeu. Na závûr nav‰tívíme 1. hlavní mûsto novodobého ¤ecka – Nauplio, které nás okouzlí
svou romantickou polohou pod vrcholem Akronauplio. Vyjedeme také na vrchol Palamidy s mohutn˘m
benátsk˘m opevnûním ve v˘‰ce 216m n.m. K veãeru návrat do Tola, nocleh
8.den – ráno odjezd pfies Korintsk˘ prÛplav (zastávka k prohlídce 6 300 m dlouhého kanálu spojujícího
Korintsk˘ a Saronick˘ záliv) do Athén. Prohlídka Akropolis s chrámem ochránkynû mûsta bohynû Athény –
Parthenonem a památek fiecké metropole – Panathenajsk˘ stadion, ãtvrÈ Plaka, fiecká agora, fiímská agora, chrám
Dia Olympského, námûstí Syndagma a stfiídání stráÏí u budovy Parlamentu, odpoledne odjezd, cestou zastávka
u památníku spartského krále Leonidase, hrdiny bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování, nocleh
9. den – volno u mofie
10. den – volno u mofie
11. den – uvolnûní pokojÛ, transfer na leti‰tû do Solunû podél Olympského pohofií, odlet do Brna
11. den – (zájezd 10. 6. – 21. 6.) volno u mofie
12. den – (zájezd 10. 6. – 21. 6.) transfer na leti‰tû do Solunû podél Olympského pohofií, odlet do Brna
Pofiadí v˘letÛ mÛÏe b˘t zmûnûno!
10 nocí
âíslo zájezdu:
poznávací zájezdy
18
ve 2lÛÏkov˘ch garsoniérách
9 550 Kã
ve 3lÛÏkov˘ch garsoniérách
8 950 Kã
pfiist˘lka (4.osoba)
6 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
7x veãefie v místû pobytu
2 100 Kã
komplexní poji‰tûní
320 Kã
Ceny zahrnují: 10x nocleh v garsoniérách s moÏností vlastního vafiení, povleãení, závûreãn˘ úklid, dopravu busem
s klimatizací, WC, videem a barem, v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné
33-1006-11
Termín:
10. 6.–21. 6.
11 nocí
Cena za osobu:
Cena za osobu:
ve 2lÛÏkov˘ch garsoniérách
15 950 Kã
ve 3lÛÏkov˘ch garsoniérách
14 950 Kã
pfiist˘lka (4. osoba)
12 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
7x veãefie v místû pobytu
2 100 Kã
komplexní poji‰tûní
290 Kã
transfer P¤, OL, PV–BRNO a zpût
400 Kã
Ceny zahrnují: leteckou dopravu Brno–SoluÀ–Brno vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, transfery
v ¤ecku, dopravu v ¤ecku bûhem v˘letÛ klimatiz. busem s WC, videem a barem, 11x ubytování v garsoniérách / studiích
s kuchyÀkou pro moÏnost vlastního vafiení, spotfiebu v‰ech energií, povleãení a závûreãn˘ úklid,v˘lety dle programu,
prÛvodce
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
33-1309-11
Termín:
13. 9.–23. 9.
10 nocí
ve 2lÛÏkov˘ch garsoniérách
15 950 Kã
ve 3lÛÏkov˘ch garsoniérách
14 950 Kã
pfiist˘lka (4. osoba)
12 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
6x veãefie v místû pobytu
1 800 Kã
komplexní poji‰tûní
290 Kã
transfer P¤, OL, PV–BRNO a zpût
400 Kã
Ceny zahrnují: leteckou dopravu Brno–SoluÀ–Brno vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, transfery
v ¤ecku, dopravu v ¤ecku bûhem v˘letÛ klimatiz. busem s WC, videem a barem, 10 ubytování v garsoniérách / studiích
s kuchyÀkou pro moÏnost vlastního vafiení, spotfiebu v‰ech energií, povleãení a závûreãn˘ úklid,v˘lety dle programu,
prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné
¤ECKO
MOZAIKA antiky a souãasnosti
Meteora • Delfi • Korinth • Epidaurus • Mykény • Nauplio • Athény • Dion • Olymp
Program:
1. den – odjezd z âR v dopoledních hodinách do ¤ecka
2. den – pfiíjezd do ¤ecka, dopoledne cesta podél Olympského pohofií na pobfieÏí Egejského mofie, ubytování v pfiímofiském letovisku, nocleh
3. den – volno, koupání, nocleh
4. den – v ranních hodinách odjezd pohofiím Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se slavnou starofieckou vû‰tírnou, Apollonov˘m chrámem, posvátn˘m okrskem bohynû Athény), odjezd
pfies Korintsk˘ záliv na Peloponés, prohlídka starého Korintu s Apollonov˘m chrámem, pfiejezd do Tolo
u Nauplia na ubytování, nocleh
5. den – celodenní v˘let do nejslavnûj‰ích antick˘ch památek na Peloponésu – Epidaurus, Mykény,
Nauplio, odpoledne návrat do Tola, nocleh
6. den – ráno odjezd pfies Korintsk˘ prÛplav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek fiecké
metropole – Olympijsk˘ stadion, ãtvrÈ Plaka, Parlament, fiecká agora, odpoledne odjezd, cestou zastávka
u památníku bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování v letovisku u Egejského mofie, nocleh
7. den – volno u mofie, moÏnost fakultativních v˘letÛ, nocleh
8. den – ráno v˘let na unikátní komplex klá‰terÛ Meteora, vystavûn˘ na vrcholcích skal, náv‰tûva klá‰terÛ Megalo Meteoron a Agio Stefanos, dílny s ruãní v˘robou ikon, cestou zastávka v posvátné soutûsce
Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
9. den – v˘let do nejvy‰‰ího fieckého pohofií – bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vykopávkami fiímsk˘ch lázní se zachoval˘mi mozaikami, návrat v odpoledních hodinách, volno, koupání, nocleh
10. den – ukonãení pobytu, odjezd autobusem na leti‰tû do Solunû, odlet do Brna
Zájezd v termínu v záfií se uskuteãní v obráceném pofiadí dopravy.
Pofiadí v˘letÛ mÛÏe b˘t zmûnûno.
GR 9-0106
GR 9-2309
1. 6.–10. 6.
23. 9.–2. 10.
byty obsazené 2 osobami
byty obsazené 3 osobami
tam busem, zpût letecky
tam letecky, zpût busem
Cena za osobu:
10 950 Kã
10 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
5 x veãefie
1 500 Kã
transfer z / na leti‰tû Brno (OL, P¤, PV)
250 Kã
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu busem s klimatizací a WC do ¤ecka a dále dle programu, dopravu zpût letecky SoluÀ–Brno vã.
leti‰tních tax, palivov˘ pfiíplatek, 8x nocleh v bytech pro 2–3 osoby s kuchyÀkou pro moÏnost vlastního vafiení, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Meteora • Delfi • Korinth • Epidaurus • Mykény • Nauplio • Athény • Dion • Olymp
Program:
1. den – odjezd z âR v dopoledních hodinách do ¤ecka
2. den – pfiíjezd do ¤ecka, dopoledne cesta podél Olympského pohofií na pobfieÏí Egejského mofie, ubytování v pfiímofiském letovisku Nei Pori, nocleh
3. den – volno, koupání, nocleh
4. den – v ranních hodinách odjezd pohofiím Parnasos do Delf (prohlídka archeologického areálu se slavnou starofieckou vû‰tírnou, Apollonov˘m chrámem, posvátn˘m okrskem bohynû Athény), odjezd pfies nov˘
most otevfien˘ v roce 2004 pfies Korintsk˘ záliv na Peloponés, prohlídka antického Korintu s Apollonov˘m
chrámem, pfiejezd do Tolo u Nauplia na ubytování, nocleh
5. den – celodenní v˘let do nejslavnûj‰ích antick˘ch památek na Peloponésu – Epidaurus, Mykény,
Nauplio, odpoledne návrat do Tola, nocleh
6. den – ráno odjezd pfies Korintsk˘ prÛplav (zastávka) do Athén, prohlídka Akropolis a památek fiecké
metropole – Olympijsk˘ stadion, ãtvrÈ Plaka, Parlament, fiecká agora, odpoledne odjezd, cestou zastávka
u památníku bitvy u Thermopyl, návrat na ubytování v letovisku u Egejského mofie, nocleh
7. den – volno u mofie, koupání, moÏnost fakultativního v˘letu, nocleh
8. den – ráno v˘let na unikátní komplex klá‰terÛ Meteora, vystavûn˘ na vrcholcích skal, náv‰tûva klá‰terÛ Megalo Meteoron a Agios Stefanos, dílny s ruãní v˘robou ikon, cestou zastávka v posvátné soutûsce
Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, návrat odpoledne, volno, koupání, nocleh
9. den – v˘let do nejvy‰‰ího fieckého pohofií – bájného Olympu a do archeologického areálu Dion s vykopávkami fiímsk˘ch lázní se zachoval˘mi mozaikami, návrat v odpoledních hodinách, volno, koupání, nocleh
10. den – volno, ukonãení pobytu, odjezd autobusem do âR
11. den – pfiíjezd v pozdních odpoledních hodinách do nástupních míst
Pozn. Pofiadí v˘letÛ mÛÏe b˘t zmûnûno
GR 9-0106-1
GR 9-2209-1
Delfi
Korinth
Athény
Mykény
Olympia
Nauplio Epidaurus
Patras
Termín:
¤ECKÁ MOZAIKA
âíslo zájezdu:
Meteora
Termín:
1. 6.–11. 6.
22. 9.–2. 10.
Cena za osobu:
byty obsazené 2 osobami
8 450 Kã
byty obsazené 3 osobami
7 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
5 x veãefie
1 500 Kã
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací a WC, v˘lety dle programu, 8x nocleh v bytech pro 2–3 osoby s kuchyÀkou pro moÏnost vlastního vafiení, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Velk˘ okruh ¤ECKEM
SoluÀ • Meteora • Dion • Delfi • Athény • Korinth • Epidaurus • Mykény • Tiryns • Nauplio
• Olympia • Patras
Program:
1. den – odjezd ráno z âR non-stop do ¤ecka
2. den – dopoledne pfiíjezd do fiecké Solunû, prohlídka mûsta (Agios Dimitrios, Bílá vûÏ, GaleriÛv oblouk),
pokraãování v cestû pod pohofiím Olymp na ubytování v letovisku na pobfieÏí Egejského mofie, nocleh
3. den – ráno v˘let na unikátní komplex klá‰terÛ Meteora, vystavûn˘ na vrcholcích skal, náv‰tûva klá‰terÛ
Megalo Meteoron a Agios Stefanos, náv‰tûva dílny s ruãní v˘robou ikon, zastávka v mûsteãku Kalambaka,
odpoledne návrat, volno, koupání, nocleh
4. den – v˘let do nejvy‰‰ího fieckého pohofií – bájného Olympu (soutûska Enipea, v˘jezd na Stavros ve
v˘‰ce 944 m) a do archeologického areálu Dion v pohofií Olymp s vykopávkami starofiímsk˘ch lázní, cestou
zastávka v posvátné soutûsce Tembi s kostelíkem Agia Paraskevi, volno, koupání, nocleh
5. den – ráno odjezd pfies pohofií Parnasos do slavné starofiecké vû‰tírny Delfy, prohlídka archeologického
areálu s Apollonov˘m chrámem a posvátn˘m okrskem bohynû Athény, pokraãování do Athén, ubytování
v hotelu, veãer prohlídka mûsta s osvûtlenou Akropolí a malebnou ãtvrtí Plaka, nocleh
6. den – ráno po snídani prohlídka Athén – Akropolis, Dion˘sovo divadlo, DiÛv chrám, olympijsk˘ stadion,
Parlament, Národní archeologické muzeum, v odpoledních hodinách odjezd z Athén na Peloponés, cestou
zastávka u Korintského prÛplavu, ubytování v Tolo u Nauplia, nocleh
7. den – ráno odjezd do Epidauru (nejzachovalej‰í starofiecké divadlo, okrsek zasvûcen˘ bohu Asklépiovi),
pfiejezd do Mykén proslaven˘ch vykopávkami H.Schliemanna (Lví brána, ‰achtové hroby, kyklopské hradby,
Atreova pokladnice), pokraãování do prvního hlavního mûsta novodobého ¤ecka Nauplia, cestou zastávka
u hradu Tíryns s nejmohutnûj‰ím mykénsk˘m opevnûním, krátká prohlídka Nauplia a pevnosti Palamidy
nad mûstem, návrat na nocleh
8. den – v ranních hodinách odjezd do antické Olympie zasvûcené Diovi, místo proslavené konáním prvních
olympijsk˘ch her starovûku, prohlídka archeologického areálu a muzea, odjezd do pfiístavu Patras na noãní
trajekt do Itálie
9. den – dopoledne pfiiplutí do Itálie, pokraãování do âR
10. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
GR 9-2209
Termín:
22. 9.–1. 10.
9 950 Kã
5x veãefie
1 500 Kã
4lÛÏk. kabina na noãním trajektu
700 Kã/os.
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, videem, bar, 5x nocleh v bytech pro 2–3 osoby s kuchyÀkou
s moÏností vafiení, 1x v hotelu se snídaní, trajekt z ¤ecka do Itálie (paluba), prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
SoluÀ
19
TURECKO
ISTANBUL a antické poklady Malé Asie
s pobytem u mofie v Kusadasi
varianta LETECKY
Turecko naz˘vané brána Orientu se rozkládá na dvou kontinentech, v Evropû a Asii. Svou polohou, rozlohou
i poãtem obyvatel patfií mezi nejv˘znamnûj‰í zemû v celém regionu v˘chodního Stfiedomofií a Blízkého v˘chodu.
Zemû s bohatou historií, kulturou a nádhernou pfiírodou byla cílem mnoha dobyvatel jiÏ od dob starého Egypta,
Persie ãi ¤ecka a ¤íma, z nichÏ kaÏd˘ zde zanechal svou stopu. Za období fiímského impéria bylo hlavní centrum
v˘chodofiímské fií‰e v Konstantinopoli, dne‰ním Istanbulu. Pozdûji se stalo centrem osmansk˘ch TurkÛ, ktefií
odtud ovládali celé v˘chodní Stfiedomofií a aÏ v roce 1923 se Turecko stalo republikou s hlavním mûstem Ankara.
Nespoãet historick˘ch památek, rozmanitost pfiírodních krás a zejména nádherné pobfieÏí s fiadou komfortnû
vybaven˘ch turistick˘ch stfiedisek jsou lákadlem pro tisíce turistÛ z celého svûta. Nákupy na orientálních bazarech,
vÛnû kofiení, volání muezínÛ z minaretÛ, bfii‰ní taneãnice, tanãící dervi‰i, ruãnû tkané koberce a pohostinná
atmosféra typick˘ch kaváren s tureckou kávou, to je Turecko, které musíte zaÏít.
ISTANBUL a antické poklady Malé Asie
poznávací zájezdy
s pobytem u mofie v Kusadasi
20
varianta AUTOKAREM
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních (noãních) hodinách pfies Budape‰È a Bûlehrad do Bulharska, veãer
ubytování, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do Edirne – prohlídka mûsta naz˘vaného také Brána orientu s velkolepou
Sinanovou me‰itou sultána Selima II., k veãeru pfiíjezd do Istanbulu, ubytování, volno, nocleh
3. den – snídanû, celodenní prohlídka historického centra evropské ãásti Istanbulu. Nav‰tívíme oblast
zátoky Zlat˘ roh, ve které jsou soustfiedûny nejv˘znamnûj‰í památky mûsta. Palác Topkapi, b˘valé sídlo
osmansk˘ch sultánÛ s neuvûfiitelnû bohat˘mi klenotnicemi a sbírkami, Modrou me‰itu s jejími 6 minarety
a nádhernou vnitfiní v˘zdobou v modré barvû, Sulejmanovu me‰itu, Chrám BoÏí moudrosti znám˘ jako Agia
Sophia, dobfie dochovalou fiímskou cisternu, slavn˘ Hippodrom, kterému dominuje 20 m vysok˘ obelisk
z doby faraona Tutmose III., bronzov˘ Hadí sloup dovezen˘ z Delf, fontána darovaná nûmeck˘m císafiem
Vilémem II. Pfiejezd pfies Bospor na asijskou ãást na vyhlídku Camlica s panoramatem Istanbulu. MoÏnost
náv‰tûvy Velkého bazaru, nocleh
4. den – snídanû, odjezd pfies Bospor do Bursy se slavnou Zelenou me‰itou, mûsta, které bylo centrem
osmanské fií‰e za vlády sultána Mehmeda II. a oblíben˘m místem princÛ a ãlenÛ vládnoucích rodÛ aÏ do 20.
století. Odpoledne pokraãování v cestû do pfiímofiského letoviska Kusadasi, ubytování, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, volno u mofie, moÏnost náv‰tûvy místního bazaru, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, ráno odjezd do nedalekého Selcuku – náv‰tûva pevnosti a baziliky Sv.Jana, prohlídka
nejstar‰í turecké me‰ity IsaBey, kolem poledne náv‰tûva pozÛstatkÛ jednoho ze sedmi divÛ svûta – Artemidina
chrámu z 8. století pfied n. l. V roce 550 pfied n. l. byl nejvût‰ím a nejimpozantnûj‰ím chrámem celého
tehdej‰ího svûta, v roce 356 pfied n. l. byl v‰ak vypálen a dnes z jeho sloupoví zÛstaly pouze fragmenty. V˘jezd
na Slaviãí vrch, poutní místo kfiesÈanÛ a místo posledního pobytu Panny Marie. Odpoledne náv‰tûva Efesu
– jeden z nejzachovalej‰ích antick˘ch areálÛ na území celého Turecka, kde budeme mít moÏnost obdivovat
star˘ amfiteátr, pozÛstatky fontán, chrámÛ a budov, zejména unikátní Celsovu knihovnou, projít se po Mramorové
cestû a pfiedstavit si tak Ïivot obyvatel tohoto kdysi tfietího nejvût‰ího mûsta ¤ímské fií‰e. Veãer návrat na
hotel, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, volno u mofie, veãefie, nocleh
8. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd k prohlídce zbytkÛ antick˘ch pfiístavÛ ze 13.století pfi.n. l. Priené
a Milétos. Nav‰tívíme v˘znamné památky z období fieckého osídlení, kam náv‰tûvníci pfiicházejí
obdivovat kromû antick˘ch vykopávek zejména dobfie zachovalé divadlo, které bylo povaÏováno ve své dobû
za nejvût‰í na území starovûkého ¤ecka. Volno – moÏnost nákupÛ ‰perkÛ a suven˘rÛ z tureckého onyxu,
pozdûji odpoledne pfiejezd do Didymy – náv‰tûva Apollonova chrámu a okrsku slavné vû‰tírny, veãer návrat
do Kusadasi, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, celodenní v˘let do oblasti Pamukkale – unikátní pfiírodní útvar v Turecku tzv. „bavlnûn˘
hrad“ tvofií bizarní terasy a kaskády z bílého vápence. Je jedním z nejfantastiãtûj‰ích míst, které máte moÏnost
v Turecku nav‰tívit. Prameny stékající z kopcÛ formují terasy a bazénky s termální minerální
vodou, jejíÏ blahodárné úãinky objevili jiÏ stafií ¤ímané a v blízkosti zaloÏili antické láznû Hierapolis. Odpoledne
nav‰tívíme pozÛstatky antick˘ch lázní Hierapolis s nekropolí a nádhern˘m amfiteátrem, veãer návrat do
Kusadasi, veãefie, nocleh
10. den – snídanû, volno u mofie, veãefie, nocleh
11. den – snídanû, odjezd pfies Pergamon – prohlídka areálu antického mûsta z doby Alexandra Velikého
spojeného kdysi s láznûmi Asklépion. Na vykopávkách zde pracovala skupina nûmeck˘ch archeologÛ, vût‰ina
nálezÛ dnes tvofií sbírku muzea Pergamon v Berlínû. Odpoledne pfiejezd do slavné Tróje objevené
H. Schliemannem v roce 1870. Toto kdysi nedobytné mûsto krále Priama vstoupilo do dûjin slavnou Trójskou
válkou vedenou mykénsk˘m králem Agamemnonem a popsanou Homérem v eposu Iliada. Uvidíme repliku
dfievûného trojského konû, symbol dobytí Tróje. Tzv. PriamÛv zlat˘ poklad objeven˘ Schliemannem byl aÏ do
2. svûtové války uloÏen v Berlínském muzeu, odkud byl za války odvezen na neznámé místo a dosud nenalezen. Po
prohlídce odjezd veãer na trajekt pfies Dardanely, pfiejezd do Istanbulu, nocleh
12. den – snídanû, dopoledne volno v Istanbulu – moÏnost náv‰tûvy Egyptského bazaru proslaveného
zejména orientálním kofiením, vyhlá‰eného Velkého Bazaru, pfiíp. projíÏìka lodí po Bosporu, odpoledne odjezd
pfies Bulharsko a Maìarsko do âR
13. den – pfiíjezd v pozdních veãerních – noãních hodinách
Program:
1. den – odlet z Prahy do Istanbulu, transfer do hotelu, ubytování, nocleh
2. den – snídanû, celodenní prohlídka historického centra evropské ãásti Istanbulu. Nav‰tívíme oblast
zátoky Zlat˘ roh, ve které jsou soustfiedûny nejv˘znamnûj‰í památky mûsta. Palác Topkapi, b˘valé sídlo
osmansk˘ch sultánÛ s neuvûfiitelnû bohat˘mi klenotnicemi a sbírkami, Modrou me‰itu s jejími 6 minarety
a nádhernou vnitfiní v˘zdobou v modré barvû, Sulejmanovu me‰itu, Chrám BoÏí moudrosti znám˘ jako Agia
Sophia, dobfie dochovalou fiímskou cisternu, slavn˘ Hippodrom, kterému dominuje 20 m vysok˘ obelisk
z doby faraona Tutmose III., bronzov˘ Hadí sloup dovezen˘ z Delf, fontána darovaná nûmeck˘m císafiem
Vilémem II. Pfiejezd pfies Bospor na asijskou ãást na vyhlídku Camlica s panoramatem Istanbulu. MoÏnost
náv‰tûvy Velkého bazaru, nocleh
3. den – snídanû, odjezd pfies Bospor do Bursy se slavnou Zelenou me‰itou, mûsta, které bylo centrem
osmanské fií‰e za vlády sultána Mehmeda II. a oblíben˘m místem princÛ a ãlenÛ vládnoucích rodÛ aÏ do 20.
století. Odpoledne pokraãování v cestû do pfiímofiského letoviska Kusadasi, ubytování, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, volno u mofie, moÏnost náv‰tûvy místního bazaru, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, ráno odjezd do nedalekého Selcuku – náv‰tûva pevnosti a baziliky Sv. Jana, prohlídka
nejstar‰í turecké me‰ity IsaBey, kolem poledne náv‰tûva pozÛstatkÛ jednoho ze sedmi divÛ svûta – Artemidina
chrámu z 8. století pfied n. l. V roce 550 pfied n. l. byl nejvût‰ím a nejimpozantnûj‰ím chrámem celého
tehdej‰ího svûta, v roce 356 pfied n. l. byl v‰ak vypálen a dnes z jeho sloupoví zÛstaly pouze fragmenty. V˘jezd
na Slaviãí vrch, poutní místo kfiesÈanÛ a místo posledního pobytu Panny Marie. Odpoledne náv‰tûva Efesu
– jeden z nejzachovalej‰ích antick˘ch areálÛ na území celého Turecka, kde budeme mít moÏnost obdivovat
star˘ amfiteátr, pozÛstatky fontán, chrámÛ a budov, zejména unikátní Celsovu knihovnou, projít se po Mramorové
cestû. Veãer návrat na hotel, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, volno u mofie, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd k prohlídce zbytkÛ antick˘ch pfiístavÛ ze 13. století pfi.n. l. Priené
a Milétos. Nav‰tívíme v˘znamné památky z období fieckého osídlení, kam náv‰tûvníci pfiicházejí
obdivovat kromû antick˘ch vykopávek zejména dobfie zachovalé divadlo, které bylo povaÏováno ve své dobû
za nejvût‰í na území starovûkého ¤ecka, moÏnost nákupÛ suven˘rÛ z onyxu, pozdûji odpoledne pfiejezd do
Didymy – náv‰tûva Apollonova chrámu a okrsku slavné vû‰tírny, veãer návrat do Kusadasi, veãefie, nocleh
8. den – snídanû, celodenní v˘let do oblasti Pamukkale – unikátní pfiírodní útvar v Turecku tzv. „bavlnûn˘
hrad“ tvofií bizarní terasy a kaskády z bílého vápence. Prameny stékající z kopcÛ formují terasy a bazénky
s termální minerální vodou, jejíÏ blahodárné úãinky objevili jiÏ stafií ¤ímané a v blízkosti zaloÏili antické láznû
Hierapolis. Odpoledne nav‰tívíme pozÛstatky antick˘ch lázní Hierapolis s nekropolí a nádhern˘m amfiteátrem,
veãer návrat do Kusadasi, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, volno u mofie, veãefie, nocleh
10. den – snídanû, odjezd pfies Pergamon – prohlídka areálu antického mûsta z doby Alexandra Velikého
spojeného kdysi s láznûmi Asklépion. Na vykopávkách zde pracovala skupina nûmeck˘ch archeologÛ, vût‰ina
nálezÛ dnes tvofií sbírku muzea Pergamon v Berlínû. Odpoledne pfiejezd do slavné Tróje objevené H.
Schliemannem v roce 1870. Toto kdysi nedobytné mûsto krále Priama vstoupilo do dûjin slavnou Trójskou
válkou vedenou mykénsk˘m králem Agamemnonem a popsanou Homérem v eposu Iliada. Uvidíme repliku
dfievûného trojského konû, symbol dobytí Tróje. Tzv. PriamÛv zlat˘ poklad objeven˘ Schliemannem byl aÏ do
2. svûtové války uloÏen v Berlínském muzeu, odkud byl za války odvezen na neznámé místo a dosud nenalezen. Po
prohlídce odjezd veãer na trajekt pfies Dardanely, pfiejezd do Istanbulu, nocleh
11. den – snídanû, dopoledne volno v Istanbulu, odpoledne odlet z Istanbulu do Prahy
âíslo zájezdu:
âíslo zájezdu:
99-0707
99-0109
Termín:
7. 7.–19. 7.
1. 9.–13. 9.
Cena za osobu:
14 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
320 Kã
Cena zahrnuje: 11x ubytování v hotelu (3x v Istanbulu se snídaní, 7x Kusadasi s polopenzí, 1x cestou se snídaní),
dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, bak‰i‰né
99-0807
99-0209
Termín:
8. 7.–18. 7.
2. 9.–12. 9.
Cena za osobu:
22 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha–Istanbul–Praha vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, 3x ubytování v hotelu v Istanbulu se snídaní, 7x ubytování v hotelu v Kusadasi s polopenzí, dopravu klimatizovan˘m autokarem
v Turecku vã. transferÛ, v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, bak‰i‰né
TURECKO
Velk˘ okruh TURECKEM
Velk˘ okruh TURECKEM
Edirne • Istanbul • Ankara • Hattusas • Kappadokie • údolí Göreme a Zelve • Konye •
Antalya • Pamukkale • Kusadasi • Selcuk • Efes • Pergamon • Trója • Canakkale
Istanbul • Ankara • Hattusas • Kappadokie • údolí Göreme a Zelve • Konye • Antalya •
Pamukkale • Kusadasi • Selcuk • Efes • Pergamon • Trója • Canakkale
Ankara
Trója
Pergamon
Efes
Milet
Hattusas
Kappadokia
Pamukkale
Konya
Antalya
Side
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách z nástupních míst pfies Slovensko, Maìarsko, Srbsko do Bulharska
2. den – k veãeru pfiíjezd na ubytování v oblasti hranic s Tureckem, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Edirne – prohlídka centra mûsta naz˘vaného také Brána orientu,
prohlídka velkolepé me‰ity sultána Selima II.od architekta Sinana, volno, odpoledne pfiejezd do Istanbulu –
okruÏní jízda mûstem, náv‰tûva Egyptského bazaru a asijské ãásti, moÏnost v˘jezdu na Galatskou vûÏ, ubytování
v evropské ãásti,veãefie, nocleh
4. den – snídanû, celodenní prohlídka historického centra evropské ãásti Istanbulu – Zlat˘ roh, palác
Topkapi, Modrá me‰ita, Sulejmanova me‰ita, Agia Sophia, fiímská cisterna, Hippodrom, Velk˘ bazar, volno,
veãefie, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do Ankary – okruÏní jízda, prohlídka pevnosti a me‰ity Kotzatepe,
mauzoleum prvního prezidenta Kemala Atatürka, volno k prohlídce Muzea anatolsk˘ch civilizací, ubytování,
veãefie, nocleh
6. den – snídanû, odjezd do oblasti Hattusas – náv‰tûva b˘valého hlavního mûsta chetitské fií‰e, zastávka
u skalních reliéfÛ v Yazilikayi, pozdû odpoledne pfiejezd do oblasti Kappadokie, ubytování, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, celodenní prohlídka unikátních skalních a podzemních mûst oblasti Kappadokie – údolí
Göreme, vesniãka Uchisar s pevností a vyhlídkou na celou oblast, údolí Zelve s kaÀony propojen˘mi
tunely, k veãeru náv‰tûva mûsteãka proslaveného keramikou Avanos, veãefie, nocleh
8. den – snídanû, odjezd pfies Sultanhani Kervansaray (místo zastávek velbloudích karavan na hedvábné
stezce) do Konye – b˘valé hlavní mûsto seldÏucké fií‰e (Alaatinova me‰ita, klá‰ter tanãících dervi‰Û), pfiejezd
pfies pohofií Taurus na pobfieÏí Stfiedozemního mofie, cestou do Antalye zastávka k prohlídce areálu v Aspendos,
ubytování, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, dopoledne prohlídka historického centra Antalye, odpoledne volno u mofie, veãefie, nocleh
10. den – snídanû, odjezd pfies Pamukkale – bizarní vápencové útvary – kaskády (tzv. bavlnûn˘ zámek),
pozÛstatky antického mûsta Hierapolis, veãer pfiíjezd do Kusadasi, ubytování, veãefie, nocleh
11. den – snídanû, odjezd do nedalekého Selcuku – náv‰tûva pevnosti a baziliky Sv. Jana, prohlídka
nejstar‰í turecké me‰ity IsaBey, kolem poledne náv‰tûva pozÛstatkÛ jednoho ze sedmi divÛ svûta – Artemidina
chrámu a v˘jezd na Slaviãí vrch (poutní místo kfiesÈanÛ – místo posledního pobytu Panny Marie), odpoledne
náv‰tûva Efesu – jeden z nejzachovalej‰ích antick˘ch areálÛ na svûtû, proslaven˘ zejména Celsovou knihovnou,
návrat na hotel, veãefie, nocleh
12. den – snídanû, odjezd pfies Izmir do Pergamonu – prohlídka areálu mûsta z doby Alexandra Velikého
spojeného kdysi s láznûmi Asklépion (akropole, knihovna, divadlo), pozdû odpoledne pfiejezd do oblasti
slavné Tróje objevené Schliemannem, veãer pfiejezd na hotel, veãefie, nocleh
13. den – snídanû, dopoledne zastávka v Canakkale u dfievûného konû ze slavného amerického velkofimu
Trója, celodenní pfiejezd do Bulharska a Maìarska, cestou zastávky, noãní pfiejezd
14. den – ráno pfiíjezd do Budape‰ti – pokraãování v cestû do nástupních míst
âíslo zájezdu:
TU 9-2709
Termín:
27. 9.–10. 10.
Cena za osobu:
16 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
320 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s WC, klimatizací, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã,
11x ubytování v hotelích po trase, 11x polopenze (snídanû, veãefie), trajekt, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, bak‰i‰né
Program:
1. den – odlet z Prahy do Istanbulu, transfer na hotel, veãefie, volno, nocleh
2. den – snídanû, celodenní prohlídka historického centra evropské ãásti Istanbulu – Zlat˘ roh, palác
Topkapi, Modrá me‰ita, Sulejmanova me‰ita, Agia Sophia, fiímská cisterna, Hippodrom, Velk˘ bazar, volno,
veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do Ankary – okruÏní jízda, prohlídka pevnosti a me‰ity Kotzatepe,
mauzoleum prvního prezidenta Kemala Atatürka, volno k prohlídce Muzea anatolsk˘ch civilizací, ubytování,
veãefie, nocleh
4. den – snídanû, odjezd do oblasti Hattusas – náv‰tûva b˘valého hlavního mûsta chetitské fií‰e, zastávka
u skalních reliéfÛ v Yazilikayi, pozdû odpoledne pfiejezd do oblasti Kappadokie, ubytování, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, celodenní prohlídka unikátních skalních a podzemních mûst oblasti Kappadokie – údolí
Göreme, vesniãka Uchisar s pevností a vyhlídkou na celou oblast, údolí Zelve s kaÀony propojen˘mi
tunely, k veãeru náv‰tûva mûsteãka proslaveného keramikou Avanos, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, odjezd pfies Sultanhani Kervansaray (místo zastávek velbloudích karavan na hedvábné
stezce) do Konye – b˘valé hlavní mûsto seldÏucké fií‰e (Alaatinova me‰ita, klá‰ter tanãících dervi‰Û), pfiejezd
pfies pohofií Taurus na pobfieÏí Stfiedozemního mofie, cestou do Antalye zastávka k prohlídce areálu v Aspendos,
ubytování, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne prohlídka historického centra Antalye, odpoledne volno u mofie, veãefie,
nocleh
8. den – snídanû, odjezd pfies Pamukkale – bizarní vápencové útvary – kaskády (tzv. bavlnûn˘ zámek),
pozÛstatky antického mûsta Hierapolis, veãer pfiíjezd do Kusadasi, ubytování, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, odjezd do nedalekého Selcuku – náv‰tûva pevnosti a baziliky Sv.Jana, prohlídka nejstar‰í
turecké me‰ity IsaBey, kolem poledne náv‰tûva pozÛstatkÛ jednoho ze sedmi divÛ svûta – Artemidina
chrámu a v˘jezd na Slaviãí vrch (poutní místo kfiesÈanÛ – místo posledního pobytu Panny Marie), odpoledne
náv‰tûva Efesu – jeden z nejzachovalej‰ích antick˘ch areálÛ na svûtû, proslaven˘ zejména Celsovou knihovnou,
návrat na hotel, veãefie, nocleh
10. den – snídanû, odjezd pfies Izmir do Pergamonu – prohlídka areálu mûsta z doby Alexandra Velikého
spojeného kdysi s láznûmi Asklépion (akropole, knihovna, divadlo), pozdûji odpoledne pfiejezd do oblasti
slavné Tróje objevené Schliemannem, veãer pfiejezd na hotel v Canakkale (zastávka u dfievûného konû ze
slavného amerického velkofimu Trója), ubytování, veãefie, nocleh
11. den – snídanû, transfer na leti‰tû do Istanbulu, odlet do Prahy
âíslo zájezdu:
TU 99-2909
Termín:
29. 9.–9. 10.
Cena za osobu:
23 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek,
dopravu klimatizovan˘m autokarem dle programu vã.trajektu, 10x ubytování v hotelích*** po trase, 10x polopenze
(snídanû, veãefie), prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, bak‰i‰né
poznávací zájezdy
Edirne
Istanbul
21
·PANùLSKO
KRÁLOVSKÁ MùSTA ·PANùLSKA
s pobytem u mofie na Costa del Azahar v Peniscole
COSTA BRAVA – za krásami Katalánska
s pobytem u mofie v Lloret de Mar
Carcassonne • San Sebastian • Bilbao • Burgos • Valladolid • El Escorial • Toledo •
Madrid • Valencie • Benicassim • Barcelona
K náv‰tûvû ·panûlska, zemû proslulé Ïhav˘m sluncem, vínem, koridou a flamencem, lákají náv‰tûvníky
pfiedev‰ím zlaté písãité pláÏe a blankytnû modré mofie. Neménû se v‰ak tû‰í zájmu turistÛ historické a kulturní
památky, kter˘mi ·panûlsko opl˘vá více neÏ dost. Nበpobytovû poznávací zájezd vám nabízí spojení obou
moÏností, neboÈ ubytování je zaji‰tûno v pfiímofisk˘ch letoviscích s moÏností koupání, odkud budete vyjíÏdût
za krásami vnitrozemí a za poznáním nejv˘znamnûj‰ích památek ‰panûlské historie i souãasnosti.
Santiago de Compostella
Burgos
Valladolid
Figueras
Zaragoza Barcelona
Salamanca Madrid
Coimbra
Toledo
Sintra
Valencie
Lisabon
Badajos
Evora Sevilla
Cordoba
Granada
Ronda
Malaga
Gibraltar
Porto
Program:
1. den – odjezd v pozdních veãerních hodinách pfies Prahu do Nûmecko a Francie
2. den – pozdû odpoledne pfiíjezd do Carcassonne – prohlídka historického centra mûsta, veãer ubytování
v oblasti pod Pyrenejemi, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do ·panûlska pfies pfiístavní mûsto San Sebastian – krátká prohlídka
centra s katedrálou, námûstím Plaza Mayor, pozdû odpoledne pfiejezd do mûsta Bilbao – procházka, moÏnost
dle zájmu náv‰tûvy unikátního Guggenheimova muzea moderního umûní, nocleh
4. den – snídanû, pfiejezd do rodi‰tû ‰panûlského národního hrdiny El Cida – mûsteãka Burgos, zastávka
k prohlídce jedné z nejkrásnûj‰ích katedrál, odpoledne náv‰tûva univerzitního kastilského mûsta Valladolid
– prohlídka centra historického mûsta, veãer pfiejezd do Madridu, ubytování, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne v˘let do El Escorial – velkolep˘ památník ‰panûlské královské moci
s Pantheonem (hrobky králÛ), odpoledne náv‰tûva Toleda – prohlídka pÛvodního hlavního mûsta vystavûného
na skalním v˘bûÏku nad fiekou Tejo s unikátní architekturou za hradbami mûsta s bludi‰tûm kfiivolak˘ch uliãek,
fiadou románsk˘ch a gotick˘ch staveb, arabsk˘m Alcazárem i slavnou Ïidovskou ãtvrtí, k veãeru návrat do
Madridu – okruÏní jízda mûstem, veãer volno v oblasti hlavního námûstí Plaza Mayor, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne prohlídka Madridu – hlavní námûstí Plaza Mayor na místû pÛvodního trÏi‰tû,
a popravi‰tû, areál Královského paláce, honosné bulváry a námûstí, velká b˘ãí Aréna, nejslavnûj‰í ‰panûlské
muzeum Prado – volno, pozdûji odpoledne odjezd non-stop na pobfieÏí Costa del Azahar, ubytování v Peniscole,
nocleh
7. den – snídanû, voln˘ den u mofie k relaxaci, moÏnost pû‰í procházky ve starobylém centru letoviska
Peniscola s prÛvodcem, nocleh
8. den – snídanû, celodenní v˘let do Valencie a Benicassimu. Starobylá Valencie, zaloÏená jiÏ star˘mi
¤eky, je naz˘vána ·panûly mûstem svátkÛ a radosti. Nachází se zde jedna z nejvût‰ích b˘ãích arén ve ·panûlsku
a katedrála ze 13. století, z jejíÏ zvonice je nádhern˘ v˘hled na mûsto. Prohlédneme si historickou ãást
mûsta s katedrálou, bazilikou Panny Marie Opu‰tûn˘ch i místní trÏnici. Lákadlem pro turisty v posledních
letech je i Oceánografické muzeum a delfinárium. Benicassim je proslul˘ produkcí vín a likérÛ vyrábûn˘ch
v b˘valé karmelitské v˘robnû. Od klá‰tera pÛvabnû poloÏenému v pfiírodní rezervaci Desierto de las Palmas
v nadmofiské v˘‰ce asi 500 m nad mofiem se naskytne pfiekrásn˘ v˘hled na cel˘ Benicassim a okolí, veãer
návrat na ubytování, nocleh
9. den – snídanû, voln˘ den k relaxaci u mofie v Peniscole, nocleh
10. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd do hlavního mûsta Katalánska Barcelony – prohlídka centra se
slavnou hlavní tfiídou Rambla, která je nejÏivûj‰í tepnou mûsta, prohlídka katedrály Sagrada Familia a dal‰ích
Gaudího staveb, pfiístavní promenády s památníkem Kry‰tofa Kolumba, odpoledne okruÏní jízda mûstem,
volno, k veãeru pfiejezd do Francie, ubytování, nocleh
11. den – snídanû, odjezd non-stop pfies Francii do âR, pfiíjezd v noãních hodinách
26. 8.–5. 9.
14 950 Kã
komplexní poji‰tûní
290 Kã
4x veãefie v Peniscole
1 000 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 9x nocleh se snídaní
dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
22
ESP 9-2608
Termín:
Program:
1. den – odjezd dopoledne non-stop do Francie a ·panûlska
2. den – dopoledne pfiíjezd na pobfieÏí Costa Brava – ubytování v pfiímofiském letovisku Lloret de Mar,
celodenní koupání, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, ráno odjezd k prohlídce soukromého zámku s muzeem Púbol, ve kterém Ïila Dalího Ïena
Gala. Zámeãek vyzdobil S. Dalí pro svou milovanou Ïenu sv˘mi díly, zahrada je vyzdobena znám˘mi Dalího
sochami zvífiat – fantastick˘ch slonÛ na vysok˘ch hmyzích nohách. Kolem poledne náv‰tûva mûsteãka
Figueras, ve kterém je unikátní muzeum Salvátora Dalího, v podveãer náv‰tûva malebné pfiímofiské vesniãky
Cadaqués s atmosférou typické staré rybáfiské vesniãky nezasaÏené novodobou v˘stavbou, která se díky
S. Dalímu stala vyhledávan˘m centrem umûlcÛ z celé Evropy – volno s moÏností posezení v nûkteré z místních
kaváren, pfiíp. pû‰í vycházka k Dalího atelieru v Port Lligat, návrat na hotel, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, celodenní volno u mofie, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, celodenní v˘let do Barcelony – dopoledne zastávka v parku Güell od Gaudího, volno
k procházce, pfied polednem pfiejezd ke slavné Sagradû Familii – volno k prohlídce, odpoledne bude vûnováno
historickému centru mûsta v okolí slavné ru‰né tfiídy Rambla – gotická ãtvrÈ, k veãeru volno v okolí Plaza
Catalunya (dle zájmu moÏnost nav‰tívit Gaudího obytn˘ dÛm Pedrera), návrat na hotel, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva klá‰tera Montserrat s ãernou madonou, odpoledne pfiejezd do
Barcelony – náv‰tûva parku na kopci Monjuic s olympijsk˘m stadionem, botanickou zahradou a zejména
unikátní vesniãkou Poble Espanyol – volno, moÏnost náv‰tûvy, k veãeru náv‰tûva námûstí Piazza Espana
a nábfieÏí s památníkem Kry‰tofa Kolumba, veãer návrat na hotel, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, celodenní volno u mofie, veãefie, nocleh
8. den – snídanû, dopoledne v˘let do starobylé Girony a archeologického areálu antického mûsta Empúries,
odpoledne návrat na hotel, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, odjezd do Francie, po poledni pfiíjezd do nejslavnûj‰ího stfiedovûkého mûsta Carcassonne
– prohlídka, volno k individuálním procházkám, veãer odjezd non-stop do âR
10. den – pfiíjezd v pozdních odpoledních – veãerních hodinách
Ubytování: 7x v hotelu *** v letovisku Lloret de Mar, 2 a 3 lÛÏkové pokoje s vlastním sociálním zafiízením,
7x polopenze formou ‰védsk˘ch stolÛ
âíslo zájezdu:
99-0207
Termín:
2. 7.–11. 7.
Cena za osobu:
13 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, videem, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 7x ubytování
s polopenzí, v˘lety dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
·PANùLSKO
PORTUGALSKO
Za krásami JIÎNÍ ANDALUSIE
VELK¯ OKRUH PORTUGALSKEM
Barcelona • Elche • Lorca • Guadix • Granada • Nerja •
Gibraltar • mys Tarifa • Malaga • Ronda • Sevilla •
Cordoba • Zaragoza • Figureas
Lisabon • Belém • Sintra • Cabo da Roca • Obidos • Alcobaca • Nazaré • Fátima • Porto • Viana do Castelo • Braga •
Guimaraes • Aveiro • Coimbra • Tomar • Lisabon
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
ESP 9-0710
Termín: 7. 10.–17. 10.
16 950 Kã
komplexní poji‰tûní
290 Kã
6x veãefie ve ·panûlsku
1 800 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s WC, klimatizací, video, bar s moÏností
obãerstvení, 8x ubytovánív hotelích se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
POR 9-1608
Termín:
16. 8.–22. 8.
25 950 Kã
komplexní poji‰tûní
200 Kã
6x veãefie v Portugalsku
1 800 Kã
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Lisabon – Praha vãetnû leti‰tních
a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, 6x ubytování v hotelu *** dle programu,
6x snídanû, transfery a dopravu v Portugalsku dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
VELK¯ OKRUH PORTUGALSKEM s náv‰tûvou Santiago de Compostella
Carcassonne • Oviedo • La Coruna • Santiago de Compostella • Braga • Porto • Coimbra • Batalha –Fátima • Tomar • Santarém • Lisabon • Belém • Sintra • Cabo da Roca • Cascais • Evora • Merida • Toledo • Madrid • Zaragoza • Marseilles
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Prahu a Nûmecko do Francie, noãní pfiejezd
2. den – odpoledne zastávka ve stfiedovûkém opevnûném mûsteãku Carcassonne – prohlídka, k veãeru pfiejezd na ubytování, nocleh
3. den – snídanû, celodenní pfiejezd podél severního pobfieÏí ·panûlska, odpoledne zastávka v mûstû Oviedo – prohlídka centra mûsta s jednou
z nejkrásnûj‰ích katedrál ·panûlska, k veãeru pfiíjezd do pfiístavu La Coruna – procházka centrem s pfiístavem a majákem, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva nejznámûj‰ího ‰panûlského poutního místa Santiago de Compostella – prohlídka centra mûsta s paláci,
katedrálou a hlavním námûstím, odpoledne odjezd do Portugalska – zastávka ve mûstû parkÛ Braga, krátká zastávka na vyhlídkovém místû
s v˘znamn˘m kostelem Bom Jesus do Monte, veãer pfiejezd do oblasti Porta, ubytování, nocleh
5. den – snídanû, pû‰í prohlídka centra mûsta Porto s radnicí, katedrálou da Sé, chrám Sao Francisco, volno, kolem poledne náv‰tûva sklepÛ
Cavas s ochutnávkou typického portského vína, panoramatická vyhlídka na portské mosty, odpoledne odjezd do b˘valého hlavního mûsta Portugalska
Coimbra – prohlídka centra se Starou katedrálou, Univerzita se slavnou barokní knihovnou, konvent sv. Kláry, kostel sv. KfiíÏe, ubytování, nocleh
6. den – snídanû, odjezd k náv‰tûvû velkolepého klá‰tera Panny Marie Vítûzné ve mûstû Batalha, kde se psaly dûjiny zámofisk˘ch objevitelsk˘ch
cest na Madeiru, kolem poledne zastávka v nejslavnûj‰ím portugalském poutním místû – Fátima, odpoledne náv‰tûva nedalekého mûsteãka
Tomar se slavn˘m hradem fiádu TempláfiÛ, k veãeru odjezd podél toku fieky Tejo, krátká zastávka v centru mûsta Santarém (nejzachovalej‰í gotické
památky v Portugalsku), veãer ubytování v oblasti Lisabonu, nocleh
7. den – snídanû, celodenní prohlídka hlavního mûsta Lisabonu vã. historického Belému se slavnou Belémskou vûÏí, klá‰ter Jeron˘mÛ, památník
ObjevitelÛ, pfiístav, stará námofinická ãtvrÈ, volno, nocleh
8. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva jednoho z nejkrásnûj‰ích mûst Portugalska – Sintra s královsk˘m palácem, maursk˘m hradem, paláci
a zahradami, odpoledne v˘jezd k nejzápadnûj‰ímu evropskému v˘bûÏku Cabo da Roca, k veãeru zastávka v typickém v˘letním a rybáfiském
mûsteãku s mnoha obchÛdky Cascais, volno, nocleh
9. den – snídanû, odjezd pfies Evoru – prohlídka centra mûsta s klá‰tery, paláci a zejména starofiímsk˘m chrámem Diany, pokraãování pfies
Meridu – krátká zastávka ve mûstû s nejv˘znamnûj‰ími památkami z období fiímské nadvlády (amfiteátr, divadlo, most), k veãeru pfiejezd na nocleh
10. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd do Toleda – procházka centrem pÛvodního hlavního mûsta vystavûného na skalním v˘bûÏku nad fiekou
Tejo s unikátní architekturou za hradbami mûsta s bludi‰tûm kfiivolak˘ch uliãek,
arabsk˘m Alcazárem i slavnou Ïidovskou ãtvrtí, odpoledne pfiejezd do hlavního
mûsta ·panûlska Madridu – okruÏní jízda, procházka centrem mûsta s hlavním
námûstím Plaza Mayor a Královsk˘m palácem, volno – moÏnost náv‰tûvy
nejslavnûj‰ího muzea Prado, veãer ubytování, nocleh
11. den – snídanû, odjezd pfies mûsto Zaragoza vystavûné na fiímsk˘ch
základech s katedrálou La Seo a pozÛstatky fiímského Fóra (zastávka) do jiÏní
Francie, veãer ubytování, nocleh
12. den – snídanû, zastávka v Marseilles – prohlídka centra mûsta, katedrála
Notre Dame de la Garde, volno – moÏnost vyjíÏìky lodí na ostrov If s pevností,
kde byl vûznûn hrabû Monte Christo, veãer odjezd non-stop do âR
13. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
POR 9-1210
Termín:
12. 10.–24. 10.
18 950 Kã
komplexní poji‰tûní
320 Kã
5x veãefie v Portugalsku
1 500 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar, 10x ubytování v hotelích, 10x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních/noãních hodinách do jiÏní Francie,
veãer ubytování, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do hlavního mûsta Katalánska
– Barcelony – okruÏní jízda mûstem, pû‰í prohlídka centra mûsta
(Gaudího stavby, gotická ãtvrÈ, pfiístav) s prÛvodcem, volno, pozdûji
odpoledne pokraãování k Valencii, veãer ubytování, nocleh
3. den – snídanû, pfiejezd pfies mûsto Elche s unikátními palmov˘mi
háji do starobylého mûsta Lorca s hradem a vûÏí Alfonsa (zastávka),
k veãeru zastávka v Guadixu – unikátní skalní obydlí, veãer ubytování
v Granadû, v pfiípadû zájmu v˘let do ãtvrti Albaicin, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnûj‰ích mûst
Evropy – Granady – unikátní památky maurské architektury (paláce
a zahrady Generalife a Alhambra), staré centrum mûsta s romantick˘mi
uliãkami, katedrála s královskou kaplí a hrobkou, pozdûji odpoledne
odjezd pfies malebné pfiístavní mûsteãko Nerja, naz˘vané balkon Evropy,
na ubytování v Torremolinos, nocleh
5. den – snídanû, celodenní v˘let podél jiÏního pobfieÏí s náv‰tûvou
britské kolonie Gibraltar s pevností stfieÏící vjezd do Stfiedozemního
mofie, náv‰tûva nejjiÏnûj‰ího ‰panûlského pfiístavu a mysu Tarifa, pfii
zpáteãní cestû náv‰tûva luxusního stfiediska Marbella s jachtov˘m
pfiístavem, nocleh
6. den – snídanû, odjezd pfies Malagu – pû‰í prohlídka rodného
mûsta Pabla Picassa se starobyl˘m centrem, arabskou pevností
a pfiístavem, pfied polednem pfiejezd do horského mûsteãka Ronda
s úchvatn˘m panorama na vysoké skále a typickou architekturou
Andalusie (námûstí Toros – místo zrodu b˘ãích zápasÛ), pozdûji
odpoledne pfiejezd krajem bíl˘ch vesniãek (Pueblos blancos) se
zastávkami, veãer pfiejezd do Sevilly, ubytování, nocleh
7. den – snídanû, celodenní prohlídka perly Andalusie Sevilly,
prohlídka mûsta – maursk˘ zámek El Alcazar, nejvût‰í gotická katedrála
s hrobkou Kry‰tofa Kolumba, vûÏ Giralda, ãtvrÈ Santa Cruz, zahrady
Marie Luisy, volno, nocleh
8. den – snídanû, dopoledne individuální volno, odpoledne odjezd
do malebné Cordoby s jednou z nejvût‰ích arabsk˘ch me‰it uprostfied
níÏ je postavená kfiesÈanská katedrála, náv‰tûvy Ïidovské ãtvrti se
synagogou, královsk˘ Alcazar, volno ve staré ãtvrti, moÏnost náv‰tûvy
slavné uliãky Calleja de las Flores, v pozdních veãerních hodinách
odjezd na sever ·panûlska (noãní pfiejezd)
9. den – ãasnû ráno pfiíjezd do Zaragozy – prohlídka centra
univerzitního mûsta s katedrálou a fiadou klá‰terÛ (zastávka), pozdûji
odpoledne pfiejezd pfies malebné mûsteãko Figueras s muzeem
S. Dalího, k veãeru ubytování v oblasti francouzsk˘ch hranic, nocleh
10. den – snídanû, pfiejezd pfies Francii a Nûmecko do âR
11. den – pfiíjezd v dopoledních hodinách
Program:
1. den – odlet z Prahy do Lisabonu, transfer do hotelu, ubytování, veãer moÏnost náv‰tûvy staré námofinické ãtvrti s prÛvodcem, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne prohlídka historické ãásti Lisabonu – stfiedovûká pevnost Sao Jorge, starobylá ãtvrÈ Alfama s úzk˘mi uliãkami,
kolem poledne náv‰tûva ãtvrti Belém – náv‰tûva kostela s klá‰terem Jeron˘mÛ, Památník objevitelÛ – symbol dobyvatelsk˘ch úspûchÛ portugalsk˘ch
mofieplavcÛ, odpoledne pfiejezd romantickou krajinou do Sintry – nejromantiãtûj‰í mûsteãko d˘chající poklidem, cestou zastávka k ochutnávce
typického „queijada“ (venkovské peãivo s domácím s˘rem), náv‰tûva královského paláce z 15. století s úchvatnou architekturou, k veãeru zastávka
na nejzápadnûj‰ím mysu Evropy – Cabo da Roca, návrat do Lisabonu, nocleh
3. den – snídanû, ráno zastávka ve starobylém, hradbami obehnaném bílém mûsteãku Obidos, dopoledne pokraãování k náv‰tûvû cisterciánského
klá‰tera z 12. století Alcobaca – prohlídka vãetnû areálu s hrobkami krále Pedra a Ines (skvost portugalského sochafiství), kolem poledne pokraãování
pfies pitoreskní rybáfiskou osadu Nazaré, proslavenou sv˘mi kroji – volno. Odpoledne pfiejezd k prohlídce nádherného dominikánského klá‰tera
Batalha, zapsaného na seznam UNESCO, k veãeru náv‰tûva nejslavnûj‰ího poutního místa v Portugalsku – Fátima, prohlídka, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd do pfiístavu Porto na bfiezích fieky Duera proslaveného sv˘mi mosty – prohlídka historického centra, kterému
dominuje katedrála s klá‰terem, ãtvrÈ Ribeira s kostelem sv. Franti‰ka, budova burzy, úchvatné nábfieÏí s vyhlídkou na most Dom Luis I. – volno,
k veãeru náv‰tûva ãtvrti Vila Nova de Gaia proslavené vinn˘mi sklepy, ochutnávka vína, veãer návrat na nocleh
5. den – snídanû, dopoledne zastávka na vyhlídkovém místû Santa Luzia – panorama rybáfiské vesniãky Viana do Castelo, které je naz˘váno
princeznou fieky Lima, náv‰tûva pfiístavu – procházka ve starém centru s radnicí ze 16. století a kostelem Misericordia, pfied polednem pfiejezd do mûsta
Braga – náv‰tûva historického centra s nejstar‰í katedrálou v Portugalsku,
pokraãování k nedalekému poutnímu místu s kostelem Bom Jesus do Monte,
ke kterému mÛÏeme vystoupat po nádherném Ïulovém schodi‰ti, pozdû odpoledne
náv‰tûva Guimaraes, kterému se fiíká kolébka Portugalska – prohlídka
historického centra s hradem a vévodsk˘m palácem, veãer návrat na nocleh
6. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva jednoho z nejzajímavûj‰ích míst
portugalského pobfieÏí – Aveiro, prohlídka mûsta lagun – portugalsk˘ch Benátek
na fiece Vouga, pln˘ch barevn˘ch ãlunÛ a bárek, kolem poledne odjezd do mûsta
portugalské kultury, pÛvodního hlavního mûsta – Coimbra, prohlídka centra
s katedrálou, univerzita s unikátní královskou knihovnou, pozdûji odpoledne
odjezd pfies Tomar – panoramatická vyhlídka na mûsto, kterému dominuje
pÛvodnû templáfiská pevnost, pozdûji klá‰ter fiádu rytífiÛ Krista, veãer pfiíjezd do
Lisabonu, ubytování, nocleh
7. den – snídanû, volno v Lisabonu, transfer na leti‰tû, odlet do Prahy
23
ITÁLIE
SEVERNÍ ITÁLIE s náv‰tûvou San Marina
BENÁTKY a severní Itálie
s pobytem u mofie v Bibione
Vicenza • Verona • Sirmione • Padova • Benátky
Pfii tomto zájezdu budete mít nejen moÏnost odpoãinku u mofie v pfiímofiském letovisku italského Jadranu, ale
nav‰tívíte také nejkrásnûj‰í místa severu Itálie, která neodmyslitelnû patfií mezi hlavní cíle turistÛ celého svûta.
âeká na Vás neopakovatelná atmosféra Benátek, které se právem zapsaly na seznam svûtov˘ch památek díky
unikátní architektufie mûsta na lagunách, kter˘mi proplouvají gondoliéfii na sv˘ch gondolách a zpívají zamilovan˘m.
Svûtoznám˘ most Ponte di Rialto, námûstí San Marco s dóÏecím palácem a chrámem S. Marco, most vzdechÛ,
nádherné kostely a honosné paláce zrcadlící se nad Canale Grande ve Vás urãitû zanechají siln˘ dojem.
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Rakousko do Itálie, veãer ubytování, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva v mûsteãku Vicenza – pû‰í procházka centrem s námûstím Piazza
dei Signori a paláci, kolem poledne pfiejezd do slavné Verony – arena, dÛm Julie, k veãeru náv‰tûva lázní
Sirmione s fiadou pohádkov˘ch vil na jezefie Garda, veãer návrat na hotel, nocleh
3. den – snídanû, ráno zastávka v Padovû – prohlídka centra mûsta s kostelem Sv. Antonína, pfied polednem pfiejezd do Benátek – pû‰í prohlídka tohoto jedineãného mûsta (most Rialto, námûstí San Marco,
DóÏecí palác, Canale Grande,…), volno, veãer fakultativnû návrat lodí po Canale Grande k autobusu, odjezd
pfies Rakousko do âR
4. den – pfiíjezd v dopoledních hodinách
âíslo zájezdu:
29. 7.–1. 8.
28. 10.–31. 10.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
4 700 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
5 000 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
100 Kã
2x veãefie
400 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, video, bar, 2x ubytování v hotelu, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do Dolomit – zastávka u jezera Misurina v krásné poloze mezi alpsk˘mi velikány,
náv‰tûva alpského stfiediska Cortina d’Ampezzo, odpoledne pfiejezd pfies vesniãku Pieve di Cadore,
kde se nachází TiziánÛv rodn˘ dÛm na pobfieÏí Jadranu, ubytování, nocleh
3. den – volno, nocleh
4. den – celodenní v˘let do republiky San Marino – náv‰tûva hlavního mûsta s vládním palácem a pevností
na skále, z jejíÏ mohutného opevnûní je pfii dobré viditelnosti moÏno dohlédnout aÏ k mofii. Prohlédneme si mûstské
brány, pevnost, starobylé uliãky, ãekají nás moÏnosti v˘hodn˘ch nákupÛ – volno, pozdû odpoledne cestou zpût
zastávka v Ravennû (pû‰í procházka centrem se star˘mi paláci a kostely), veãer návrat na ubytování, nocleh
5. den – dopoledne odjezd do Terstu – prohlídka pfiístavu, odpoledne zastávka u zámku Miramare, kter˘
si nechal postavit habsbursk˘ arcivévoda Rudolf II. na pfiekrásném v˘bûÏku nad mofiem, moÏnost prohlídky
tohoto letního sídla HabsburkÛ na pobfieÏí Jadranu, návrat, volno, nocleh
6. den – volno, nocleh
7. den – celodenní v˘let do jednoho z nejkrásnûj‰ích mûst Evropy – Benátek (námûstí Sv. Marca, DóÏecí
palác, vûÏ se zvonicí, kanál Grande, benátské mosty), odpoledne volno – moÏnost v˘letu lodí na ostrov
Murano, kde se nachází centrum slavn˘ch skláfiÛ, veãer návrat na nocleh
8. den – volno u mofie, nocleh
9. den – dopoledne uvolnûní bytÛ, odjezd do Verony, která Vás okouzlí zachoval˘m amfiteátrem, kter˘ je
tfietím nejvût‰ím na svûtû a po fiímském Koloseu nejlépe zachoval˘. Byl postaven v r. 30 n. l. pro gladiátorské
zápasy a b˘ãí hry a v souãasné dobû se v nûm konají divadelní a hudební pfiedstavení. Osobit˘m kouzlem
Vás osloví slavn˘ Juliin dÛm, pod jehoÏ balkonem zamilovan˘ Romeo ‰eptal Julii nûÏná slova. Odpoledne
odjezd k jezeru Lago di Garda, které je obklopeno vrcholy dosahujícími kolem 2000 m. Je lemováno fiadou
romatick˘ch mûsteãek a rekreaãních stfiedisek zasazen˘m díky ideálním mikroklimatick˘m podmínkám do
bujné stfiedomofiské vegetace – prohlídka slavn˘ch lázní Sirmione na jihu jezera, moÏnost projíÏìky po
jezefie, veãer odjezd do âR
10. den – dopoledne návrat do âR
âíslo zájezdu:
99-1009
Termín:
24
ve dvoulÛÏkové loÏnici v apartmánu pro 4–6 osob
v samostatném dvoulÛÏkovém studiu
10. 9.–19. 9.
6 500 Kã
7 200 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 7x ubytování v apartmánech pro 4–6 osob se dvûma loÏnicemi
nebo ve studiích pro 2–3 osoby (v‰echny byty mají kompletnû vybavené kuchyÀky pro vlastní vafiení s ledniãkou a nádobím),
v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, povleãení (vlastní), závûreãn˘ úklid (provádí si kaÏd˘ sám)
poznávací zájezdy
Cena za osobu:
ITA 9-2907
ITA 9-2810
Termín:
Karneval v BENÁTKÁCH
Program:
1. den – odjezd veãer pfies Rakousko do Itálie
2. den – pfiíjezd do Benátek, dopoledne prohlídka mûsta s prÛvodcem, volno. Úãast na tradiãním karnevalu,
kter˘ se zde slavil od roku 1047 do konce 19. století, od roku 1972 je tato tradice obnovena a od tohoto roku
pfiijíÏdí kaÏdoroãnû do Benátek tisíce turistÛ z celého svûta, které uchvátí dokonalost a pestrost karnevalov˘ch
masek. Odjezd pozdû veãer do âR.
3. den – pfiíjezd dopoledne
âíslo zájezdu:
ITA 9-1202
Termín:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lodní lístek do Benátek a zpût (cca 16 €)
12. 2.–14. 2.
1 990 Kã
80 Kã
ITÁLIE
DOLOMITY a jiÏní Tyrolsko
To nejkrásnûj‰í ze SEVERNÍ ITÁLIE
s moÏností náv‰tûvy opery AIDA ve Veronû
Cortina d’Ampezzo • jezero Misurina • Trento • Malcesine
• Sirmione • Mantova • Verona • Miláno • Padova • Benátky
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do Dolomit – zastávka ve stfiedisku Cortina
d’Ampezzo, procházka centrem, dopoledne pfiejezd k jezeru Misurina,
cestou vyhlídka na slavné vûÏe Tre Cime, odpoledne náv‰tûva
malebného mûsta Trento – procházka centrem, pozdûji odpoledne
pfiíjezd k jezeru Garda – náv‰tûva lázní Malcesine na v˘chodním bfiehu
jezera, moÏnost v˘jezdu lanovkou na Monte Baldo, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne projíÏìka podél jezera Garda – náv‰tûva
lázní Sirmione s fiadou pohádkov˘ch vil na jezefie, pfied polednem
odjezd k prohlídce Mantovy – slavného mûsta se zámkem a historick˘m
centrem, odpoledne pfiejezd do Verony – pû‰í procházka centrem
s paláci, arénou, dÛm Julie – volno, veãer návrat na nocleh
Fakultativnû veãer moÏnost náv‰tûvy pfiedstavení ve Veronské arenû –
opera G. Verdiho AIDA
4. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do Milána – prohlídka centra
hlavního mûsta Lombardie se slavnou La Scalou, Dómem, pasáÏí
V. Emanuella, zámkem SforzescÛ, pozdûji odpoledne náv‰tûva
starobylého mûsteãka Bergamo, návrat na nocleh
5. den – snídanû, dopoledne odjezd pfies mûsteãko Vicenza (pû‰í
procházka centrem s námûstím Piazza dei Signori a paláci) do Padovy –
prohlídka centra mûsta s kostelem Sv. Antonína, odpoledne pfiejezd do
Benátek – pû‰í prohlídka tohoto jedineãného mûsta (most Rialto, námûstí
San Marco, DóÏecí palác, Canale Grande,…), volno, veãer fakultativnû
návrat lodí po Canale Grande k autobusu, odjezd pfies Rakousko do âR
6. den – pfiíjezd v dopoledních hodinách
âíslo zájezdu: ITA 9-2007
Termín:
20. 7.–25. 7.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
5 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s WC, video, bar, 3x nocleh v hotelu
v oblasti jezera Garda, 3x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, vstupenku na Verdiho operu AIDA (bliωí info v CK)
MILANO, JANOV a riviera Levante
Janov • Rapallo • La Spezia • Cinque Terre • Sestri
Levante • Santa Margherita • Miláno
Program:
1. den – odjezd veãer pfies Rakousko do Itálie, noãní pfiejezd
2. den – dopoledne náv‰tûva Janova – prohlídka centra historického
mûsta a pfiístavu s lodí a domem Kry‰tofa Kolumba, velkolep˘mi paláci,
kostely a bulváry, volno, pozdû odpoledne pfiejezd pfies malebné letovisko
Rapallo – zastávka, k veãeru pfiíjezd na pobfieÏí riviery Levante,
ubytování, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva pfiístavu La Spezia – volno
k prohlídce mûsta, moÏnost unikátní jízdy vláãkem za poznáním jednoho
z nejkrásnûj‰ích úsekÛ pobfieÏí Cinque Terre – naz˘vaného také „cesta
lásky“ a zapsaného na seznam UNESCO. Cestou z Riomaggiore budeme
obdivovat krásy vesniãek na skalních útesech jako Monterosso, Vernazza,
Corniglia a Manarola. K veãeru zastávka v letovisku Sestri Levante
– zastávka, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne zastávka v malebném mûsteãku Santa
Margherita – procházka, volno, moÏnost projíÏìky lodí do jachtového
pfiístavu Portofino, pfied polednem pfiejezd do Milána – pû‰í prohlídka
historického centra mûsta s Dómem, pasáÏ Viktora Emanuella, La Scala,
Pinakotéka, hrad Sforzesco, volno, pozdû veãer odjezd non-stop do
Rakouska a âR
5. den – dopoledne pfiíjezd do nástupních míst
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
ITA 9-2306
Termín: 23. 6.–27. 6.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
6 500 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar
s moÏností obãerstvení za Kã, 2x ubytování v hotelu ***, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Bruneck • Brixen • Falzarego • jezero Misurina • Cortina
d’Ampezzo • Passo Pordoi • Bindelova cesta • Lago di
Fedaia • Canazei • Bolzano
Program:
1. den – odjezd veãer pfies Brno do Rakouska a Itálie (noãní pfiejezd)
2. den – ráno pfiíjezd do Itálie údolím Pusteral, zastávka v jihotyrolském
mûsteãku Bruneck – krátká procházka malebn˘m centrem mûsteãka
pod stejnojmenn˘m hradem (od roku 2010 zde bude jedno z muzeí
vûnovan˘ch lidem z hor a zejména Reinholdu Messnerovi), dopoledne
pokraãování pfies Brixen znám˘ pobytem K. H. Borovského a oblasti
údolí Val Gardena pfies malebné mûsteãko Ortisei (St. Ulrich), po
poledni v˘jezd autobusem do sedla Falzarego – v˘jezd lanovkou do
horní stanice Kleiner Lagazuoi (památná místa 1. svûtové války), moÏnost
pokraãování po hfiebeni s úchvatn˘mi v˘hledy na v˘chodní Dolomity,
sestup zpût do sedla Falzarego, k veãeru ubytování v oblasti prÛsmyku
Col di Lana, nocleh
3. den – snídanû, ráno zastávka u jezera Misurina – panorama horské
skupiny Sorapis, krátké volno k nenároãné procházce, dopoledne pfiejezd
autobusem k horské chatû Auronzo – panorama vûÏí Tre Cime, volno,
moÏnost pû‰í turistiky k chatû Tre Cime, odpoledne náv‰tûva známého
stfiediska a centra zimních olympijsk˘ch her – Cortina d’Ampezzo –
procházka, volno v mûsteãku nebo moÏnost pû‰í vycházky k jezeru
Ghedina, veãer návrat na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne v˘jezd autobusem do horského prÛsmyku
Passo Pordoi – v˘chozí bod k panoramatické Bindelovû
vysokohorské cestû ve v˘‰ce 2 432 m (nenároãná turistická cesta
po vrstevnici), kolem poledne sestup k jezeru Lago di Fedaia, volno,
odpoledne odjezd autobusem do horského prÛsmyku a mûsteãka
Canazei (zastávka), pozdûji odpoledne pfiejezd do správního centra
oblasti – mûsto Bolzano – pû‰í prohlídka centra mûsta s dómem,
moÏnost náv‰tûvy místního unikátního archeologického muzea s jeho
slavn˘m „Ötzim“ (ãlovûk doby kamenné nalezen˘ v italsk˘ch Alpách na
hranicích s Ötztalsk˘m údolím Rakouska), ve veãerních hodinách odjezd
pfies Rakousko do âR
5. den – pfiíjezd v dopoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
ITA 9-0809
Termín:
8. 9.–12. 9.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
5 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
400 Kã
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 2x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
25
ITÁLIE
Cortina d'Ampezzo
Lago di Garda
Milano Verona
Padova
Benátky
Florencie
Pisa
Siena
Ancona
Tivoli
¤ím
Pozzuoli
¤ÍM – vûãné mûsto a jeho okolí
¤ím • Vatikán • Tivoli • Ostia • Cerveteri
Program:
1. den – odjezd ve veãerních/noãních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – dopoledne pfiíjezd do oblasti Cerveteri – náv‰tûva lokality
etrusk˘ch hrobek, veãer ubytování u ¤íma, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, celodenní prohlídka ¤íma – dopoledne prohlídka
Vatikánu vãetnû chrámu Sv. Petra – moÏnost prohlídky Vatikánsk˘ch
muzeí, odpoledne pû‰í prohlídka – Andûlsk˘ hrad, Justiãní palác,
Prezidentsk˘ palác na Quirinalu, námûstí Colonna se sloupem Marca
Aurelia, fontána di Trevi, ·panûlské námûstí, kostel Sv.Petra v fietûzech,
Koloseum, Forum Romanum, Palatin, KonstantinÛv oblouk, Traianovo
forum, Augustovo forum, tfiída Fori Imperiáli – volno, veãer návrat na
hotel, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, celodenní program v okolí ¤íma – odjezd pfies Ostia
Antica – prohlídka archeologického areálu, odpoledne náv‰tûva Tivoli
– moÏnost náv‰tûvy unikátní antické Hadriánovy vily a náv‰tûva centra
Tivoli – volno, moÏnost náv‰tûvy zahrad a vily d’Este, veãer návrat na
hotel, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, odjezd k dal‰í prohlídce ¤íma – Piazza Venezia
s památníkem V. Emanuella II., Kapitol, pû‰í procházka starou ãástí –
nav‰tívíme Pantheon, námûstí Navona s Fontánou ãtyfi fiek, trÏi‰tû Campo
dei Fiori, nábfieÏí Tibery, Marcellovo divadlo, ostrÛvek Tiberina, FabriciÛv
most, kostel Sv. Marie v Cosmedinu, Vestin chrám, Circus Maximus,
Caracallovy láznû – volno k dal‰ím prohlídkám (brána a bazilika Sv.Pavla,
Pyramida Caestia, Via Appia Antica), pozdû veãer odjezd autobusem
pfies Itálii do Rakouska, noãní pfiejezd
6. den – pfiíjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
18. 5.–23. 5.
10. 8.–15. 8.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích 6 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
7 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 3x ubytování v hotelu **/*** v oblasti ¤íma,
3x polopenzi, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
26
ITA 9-1805
ITA 9-1008
Termín:
Casserta
Neapol
Sorrento
Capri
Paestum
PISA – FLORENCIE – ¤ÍM
Pisa • Florencie • Vatikán • ¤ím
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – pfiíjezd do Florencie – prohlídka hlavního mûsta Toskánska
– perly renesance, odpoledne pfiejezd do Pisy – pû‰í prohlídka památek
v historickém centru mûsta se ‰ikmou vûÏí, k veãeru pfiejezd na ubytování
v oblasti ¤íma, nocleh
3. den – snídanû, celodenní prohlídka ¤íma – dopoledne prohlídka
Vatikánu vãetnû chrámu Sv. Petra, odpoledne pû‰í prohlídka – Andûlsk˘
hrad, Justiãní palác, Prezidentsk˘ palác na Quirinalu, námûstí Colonna se
sloupem Marca Aurelia, fontána di Trevi, ·panûlské námûstí, kostel Sv.Petra
v fietûzech, Koloseum, Forum Romanum, Palatin, KonstantinÛv oblouk,
Traianovo forum, Augustovo forum, Fori Imperiáli – volno, návrat na nocleh
4. den – snídanû, odjezd k dal‰í prohlídce ¤íma – Piazza Venezia
s památníkem V. Emanuella II., Kapitol, pû‰í procházka starou ãástí –
nav‰tívíme Pantheon, námûstí Navona s Fontánou ãtyfi fiek, trÏi‰tû Campo
dei Fiori, nábfieÏí Tibery, Marcellovo divadlo, ostrÛvek Tiberina, FabriciÛv
most, kostel Sv. Marie v Cosmedinu, Vestin chrám, Circus Maximus,
Caracallovy láznû – volno, veãer odjezd do Rakouska, noãní pfiejezd
5. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách do âR
âíslo zájezdu:
ITA 9-0505
ITA 9-0109
Termín:
5. 5.–9. 5.
1. 9.–5. 9.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích 5 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 250 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 2x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Za krásami stfiední Itálie
Gubbio • Perugia • jezero Trasimeno • Assisi • „mramorové“
vodopády u Terni • Orvieto • ¤ím
Program:
1. den – odjezd odpoledne pfies Rakousko do Itálie, noãní pfiejezd
2. den – dopoledne zastávka v malebném mûsteãku Gubbio – pû‰í
prohlídka ojedinûlého skvostu Apenin – stfiedovûké mûsto se zachovalou
pÛvodní atmosférou, kterou jinde nenajdete (dóm, paláce, divadlo, uliãky
a námûstí,…), po poledni zastávka v univerzitním mûstû Perugia –
pû‰í procházka v historickém centru, pfiejezd na ubytování u jezera
Trasimeno, volno k procházce a odpoãinku, nocleh
3. den – snídanû, ráno náv‰tûva etrusk˘ch hrobek v Ipogeo dei
Volumni, pfiejezd pfies Santa Maria degli Angeli – zastávka u klá‰tera
(místa úmrtí sv. Franti‰ka), pfied polednem pfiejezd panoramatickou silnicí
do Assisi – nejslavnûj‰ího poutního místa v Itálii s typick˘m stfiedovûk˘m
koloritem – volno k náv‰tûvû chrámového komplexu sv. Franti‰ka, pfiíp.
klá‰tera Klarisek, pozdû odpoledne pfiejezd k mûstu Terni – vycházka
k nádhern˘m „mramorov˘m vodopádÛm“, veãer návrat na nocleh
4. den – snídanû, dopoledne pfiíjezd do stfiedovûkého mûsta na skalním
v˘bûÏku – Orvieto – prohlídka centra s dómem a paláci, moÏnost
náv‰tûvy etrusk˘ch hrobek, kolem poledne pfiejezd do ¤íma – voln˘
program, pfiípadnû pro zájemce prohlídka s prÛvodcem po trase Vatikán,
Andûlsk˘ hrad, Pantheon, námûstí Navona, fontána di Trevi, ·panûlské
schody, Benátské námûstí, Forum Romanum, Koloseum, pozdû veãer
odjezd non-stop do Rakouska a âR
5. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
ITA 9-0707
Termín:
7. 7.–11. 7.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích 6 500 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 800 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 2x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
To nejkrásnûj‰í z JIÎNÍ ITÁLIE
Sorrento • Capri • Pompeje • Vesuv • Neapol • Amalfi •
Paestum • ¤ím • Vatikán
Program:
1. den – odjezd dopoledne pfies Rakousko do Itálie
2. den – dopoledne pfiíjezd do Sorrenta – volno, moÏnost celodenního
lodního v˘letu s prÛvodcem na ostrov Capri (pfiístav Marina Grande,
s náv‰tûvou mûsteãka Capri a Anacapri, Tiberiova vila, zahrady), k veãeru
pfiejezd na ubytování u Sorrenta, nocleh
3. den – snídanû, celodenní v˘let v oblasti Neapolského zálivu –
dopoledne Pompeje – prohlídka archeologického areálu, odpoledne
v˘let ke kráteru nejslavnûj‰í evropské sopky Vesuv, k veãeru prohlídka
historického centra Neapole s kostelem, královsk˘m zámkem, star˘m
hradem, pfiístav St.Lucia, návrat na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne fakultativnû moÏnost projíÏìky nejkrásnûj‰ím italsk˘m pobfieÏím – riviera Amalfi s náv‰tûvou stfiedisek
Praiano, Positano, Amalfi, Maiori a Vietri (zastávky na panoramatick˘ch
místech, prohlídka Amalfi), pozdûji odpoledne náv‰tûva archeologického
komplexu v Paestum se starofieck˘mi chrámy, veãer návrat na
ubytování, nocleh
5. den – snídanû, odjezd do ¤íma – celodenní prohlídka hlavního
mûsta Itálie. Dopoledne náv‰tûva Vatikánu – chrám sv. Petra, odpoledne
pû‰í procházka centrem starého mûsta – Pantheon, Fontána di Trevi,
·panûlské námûstí, Forum Romanum, Kapitol, Koloseum – volno,
v pozdních veãerních hodinách odjezd do Rakouska
6. den – pfiíjezd v pozdních odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
ITA 9-2704
Termín:
27. 4.–2. 5.
ITA 9-1708
17. 8.–22. 8.
ITA 9-2610
26. 10.–31. 10.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích 6 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
7 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x veãefie
600 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností
obãerstvení za Kã, 3x ubytování v hotelu **/***, 3x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
ITALSKÁ MOZAIKA
nejkrásnûj‰í místa Itálie s pobytem u mofie v Kalábrii
ITÁLIE
TOSKÁNSKO a ostrov Elba
Lucca • Pisa • Montecatini Terme • San Gimignano • Siena • ostrov Elba • Vinci • Florencie
Program zájezdu:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – dopoledne zastávka ve starobylém mûstû Lucca (centrum postavené na základech starofiímské arény), odpoledne náv‰tûva mûsteãka se
slavnou ‰ikmou vûÏí Pisa, veãer pfiejezd na ubytování v oblasti slavn˘ch toskánsk˘ch lázních Montecatini Terme, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne cesta krajem proslaven˘m pûstováním vína a oliv k náv‰tûvû unikátního starobylého toskánského mûsteãka
vystavûného na kopcích s typick˘mi rodov˘mi vûÏemi – San Gimignano, volno, odpoledne pfiejezd k prohlídce univerzitního mûsta a centra
toskánské kultury Siena – Dóm, paláce, muzea, volno, veãer návrat na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, ráno odjezd na trajekt na ostrov Elba, dopoledne prohlídka oblasti Portoferraia – náv‰tûva Napoleonovy rezidence Villa dei
Molini, odpoledne náv‰tûva mûsteãka Capoliveri, volno, moÏnost nákupu suven˘rÛ, trajekt na pevninu, návrat na ubytování, nocleh
5. den – snídanû, odjezd panoramatickou silnicí pohofiím Monte Albano do horské vesniãky Vinci – zastávka, moÏnost náv‰tûvy hradu s muzeem
slavného rodáka Leonarda da Vinciho, pfied polednem pfiejezd k prohlídce hlavního mûsta Toskánska Florencie s Dómem, palácem Pitti, Ponte
Vecchiem, fiadou slavn˘ch kostelÛ, galerií Uffizi – volno, veãer odjezd do Rakouska a âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – dopoledne pfiíjezd do Florencie – prohlídka historického
centra hlavního mûsta Toskánska, centra obchodu a umûní, které zaÏilo
nejvût‰í rozkvût v období renesance. Je naz˘vána také perlou renesance
a to díky vládnoucímu rodu Medicejsk˘ch. Jeho historie je spjata se
jmény umûlcÛ jako L. da Vinci, Michelangelo, Raffael, Boccacio, Dante
Alighieri, Petrarca. Uvidíme palác Pitti, galerii Uffizi, star˘ most pfies
fieku Arno Ponte Vecchio, Dóm, námûstí se slavnou sochou Davida od
Michelangela, k veãeru pfiejezd do oblasti ¤íma, nocleh
3. den – snídanû, odjezd do hlavního mûsta Itálie – „vûãného mûsta“
¤ím. Dopoledne prohlídka Vatikánu s chrámem Sv. Petra, moÏnost
v˘stupu na kupoli, volno k pfiíp. prohlídce Vatikánsk˘ch muzeí. Odpoledne
pû‰í prohlídka historického centra mûsta na Tibefie – Andûlsk˘ hrad,
Pantheon, slavná fontána di Trevi, námûstí Navona s fontánou fiek od
Berniniho, ·panûlské schody, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum,
památník V. Emanuela. Volno, ve veãerních hodinách návrat na nocleh
4. den – snídanû, odjezd pfies vesniãku Montecassino k náv‰tûvû
stejnojmenného klá‰tera na vyhlídkovém místû, kter˘ se do dûjin zapsal
jednou z nejtûωích bitev 2. sv. války, kterou pfiipomíná památník
a vojensk˘ hfibitov u klá‰tera. Kolem poledne pokraãování do Pompejí,
prohlídka archeologického areálu antického mûsta pod Vesuvem, zalitého
pfiíkrovem lávy pfii v˘buchu sopky v roce 79 n. l. Vykopávky poskytují
pohled do Ïivota antického mûsta – prohlédneme si dláÏdûné ulice
s obytn˘mi domy i vefiejn˘mi budovami, amfiteátr, láznû, fórum, které
byly odkryty pfii vykopávkách v 19. století, veãer pfiejezd na ubytování
v Kalábrii, nocleh
5.–8. den – volno u mofie, moÏnost fakult. v˘letÛ (Sicílie, ostrov Dino...)
9. den – ráno uvolnûní apartmánÛ, odjezd do Paestum – prohlídka
nejzachovalej‰ího komplexu starofieck˘ch chrámÛ z 5. století pfied n. l.
na italském území s dórsk˘mi chrámy bohynû Héry a Céres a zejména
nejvût‰ím Neptunov˘m chrámem. Kolem poledne pfiejezd do malebného
Sorrenta, mûsta na lávov˘ch terasách nad mofiem v bujné vegetaci
citrusovníkÛ. Volno, moÏnost fakultativního v˘letu lodí na ostrov Capri
(náv‰tûva pfiístavu Marina Grande, v˘jezd lanovkou do mûsteãka Capri
– moÏnost náv‰tûvy Tiberiovy vily, volno, pfiíp. náv‰tûva Anacapri a vily
San Michele Axela Muntheho), veãer odjezd do Rakouska
10. den – pfiíjezd do âR v odpoledních hodinách
Fakultativní v˘lety – viz str. 11.
ITA 9-1105
ITA 9-0308
Termín:
11. 5.–16. 5.
3. 8.–8. 8.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
6 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
7 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x veãefie
600 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 3x ubytování v hotelu*** v lázních Montecatini Terme, 3x snídanû,
trajekt na Elbu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
OSTROV ELBA – barevn˘ klenot Toskánského souostroví
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do toskánského mûsteãka Lucca – prohlídka historického centra mûsta s unikátním námûstím vystavûn˘m na základech
antické arény, dnes Piazza del Mercato. Luccu daroval Napoleon Bonaparte své sestfie Elise Bacciochi, která nechala vybudovat nejvût‰í námûstí
Piazza Napoleone s vévodsk˘m palácem. Kolem poledne pfiejezd do pfiístavu Piombino, trajekt na Elbu, ubytování, volno, nocleh
3. den – celodenní volno u mofie, nocleh
4. den – celodenní v˘let na západní ãást ostrova – ráno zastávka v lázních Procchio ve stejnojmenném zálivu. Pokraãování pfies lázeÀské mûsteãko
Marciana Marina do vnitrozemské vesniãky Marciana se zfiícenou starého hradu v krásné poloze uprostfied ka‰tanov˘ch lesÛ. Volno, moÏnost
v˘jezdu lanovkou na vrcholek Monte Capanne, kter˘ je svou v˘‰kou 1 019 m nejvy‰‰í horou ostrova. Pozdûji odpoledne pfiejezd na jiÏní pobfieÏí
ostrova do letoviska Marina di Campo, jednoho z nejkrásnûj‰ích míst ostrova s dlouhou píseãnou pláÏí, s pÛvabn˘m historick˘m centrem
s úzk˘mi uliãkami pln˘mi kavárniãek, restaurací a obchodÛ – volno, moÏnost koupání, návrat na nocleh
5. den – celodenní volno u mofie, nocleh
6. den – v˘let do oblasti mûsteãka Portoferraio – procházka centrem mûsta s pevností a pfiístavem. Nav‰tívíme kostel Misericordia, kde se kaÏdoroãnû
5. kvûtna konají zádu‰ní m‰e za Napoleona, Villu dei Molini, b˘valou Napoleonovu rezidenci s velkou knihovnou. Pokraãování autobusem do oblasti
Monte San Martino s císafiovou letní rezidencí Villa Napoleone s vyhlídkovou terasou nad mofiem. Návrat na ubytování, volno u mofie, nocleh
7. den – celodenní volno u mofie, nocleh
8. den – dopoledne náv‰tûva vesniãky Rio nell Elba a Rio Marina, kolem poledne pfiejezd do rybáfiského mûsteãka Porto Azzurro se starou
‰panûlskou pevností ze 17. století – volno k procházkám, moÏnost koupání, k veãeru pfiejezd do centra vinafiské oblasti, pÛvabného mûsteãka
Capoliveri, které se nachází v nádherné poloze na jihov˘chodním podhÛfií ostrova v panoramatické poloze. Volno k nákupÛm typick˘ch místních
suven˘rÛ a v˘robkÛ z korálÛ, veãer návrat na nocleh
9. den – dopoledne volno u mofie, odpoledne odjezd na trajekt do Piombina, k veãeru zastávka v Pise – náv‰tûva námûstí Piazza dei Miracoli
s baptistériem, Dómem a zejména slavnou ‰ikmou vûÏí, veãer odjezd do Rakouska a âR
10. den – pfiíjezd kolem poledne
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
99-1009
Termín:
v apartmánech obsazen˘ch 4 osobami
v apartmánech obsazen˘ch 3 osobami
v apartmánech obsazen˘ch 2 osobami
10. 9.–19. 9.
8 900 Kã
9 500 Kã
9 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s klim., WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 7x ubytování v apartmánech /studiích pro 2–4 osoby s moÏností
vafiení, trajekty, v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, (závûreãn˘ úklid a povleãení – cca 15 EUR za osobu)
poznávací zájezdy
s pobytem u mofie
âíslo zájezdu:
99-2905
Termín:
29. 5.–7. 6.
Cena za osobu: v apartmánech obsazen˘ch 4 osobami (typ B) 7 900 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 4 osobami (typ C) 8 500 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 2 osobami (typ A) 8 900 Kã
pfiist˘lka (3. lÛÏko v A, 5.–7. lÛÏko v B,C)
6 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
5x veãefie v místû pobytu
1 500 Kã
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, videem a barem
s moÏností obãerstvení za Kã, 2x ubytování v hotelu se snídaní, 5x ubytování
v apartmánech s moÏností vafiení v residenci Riviera dei Cedri (viz popis
str. 12), povleãení, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, (závûreãn˘ úklid – cca 30 EUR za apartmán)
27
ITÁLIE
SICÍLIE s moÏností v˘letÛ na Maltu a Liparské ostrovy
VELK¯ OKRUH SICÍLIÍ
s pobytem u mofie
Neapol • Palermo • Montreale • Mondello • Segesta • Erice • San Vito lo Capo • Selinunte
• Sciacca • Eraclea Minoa • Agrigento • Piazza Armerina • Etna • kaÀon Alcantara • Taormina
• Syrakusy
Sicílie je svou rozlohou 25 708 km nejvût‰ím italsk˘m ostrovem, kter˘ byl pfiipojen v roce 1861 k sjednocené
Itálii. JiÏ od 8. století pfied n. l. byl osídlován fieck˘mi osadníky a stal se v˘znamnou oblastí, kde ¤ekové
zakládali své kolonie, z nichÏ se do dne‰ní doby zachovala celá fiada památek pfiipomínajících období tzv.
Magna Grecia – Velkého ¤ecka. Pro náv‰tûvníky Sicílie je lákadlem i nejvy‰‰í ãinná sopka v kontinentální
Evropû, Etna. Tento impozantní sopeãn˘ kuÏel vysok˘ 3 343 m opfieden˘ m˘ty a legendami je dominantou
ostrova. Bujná stfiedomofiská vegetace, porosty opuncií, agáve, pomeranãovníkÛ a palem v kombinaci
s mnoÏstvím antick˘ch památek ãiní ze Sicílie ideální cíl pro turisty z celého svûta.
2
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách z nástupních míst pfies Rakousko do Itálie
2. den – kolem poledne pfiíjezd do Neapole – prohlídka historického centra mûsta vã. unikátních neapolsk˘ch
muzeí, volno, k veãeru nalodûní na trajekt na Sicílii, noãní plavba (ve ãtyfilÛÏkov˘ch kajutách)
3. den – ráno pfiíjezd do Palerma – dopoledne pû‰í prohlídka centra hlavního mûsta ostrova vã.jeho
kostelÛ, královsk˘ palác, unikátní katakomby klá‰tera kapucínÛ, volno na trÏnici v centru starého mûsta,
odpoledne náv‰tûva nedalekého Monreale s nejslavnûj‰í katedrálou ostrova – volno, k veãeru zastávka
v nedalek˘ch pfiímofisk˘ch lázních Mondello s promenádou a luxusním molem, pfiejezd na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Segesty – prohlídka archeologického areálu se starofieck˘m chrámem
a antick˘m divadlem, odpoledne v˘jezd do stfiedovûkého mûsteãka Erice, pozdû odpoledne náv‰tûva mûsteãka
San Vito lo Capo s jednou z nekrásnûj‰ích pláÏí – volno k procházkám, pfiíp.moÏnost koupání, veãer návrat
na ubytování, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva archeologického parku v Selinunte – pû‰í procházka, odpoledne
pokraãování pfies pfiístavní starobylé mûsteãko Sciacca – volno, pfiejezd k mysu Capo Bianco s nádhern˘mi
pláÏemi – volno, moÏnost koupání, pfiíp. náv‰tûva sousedního archeologického areálu Eraclea Minoa,
k veãeru pfiejezd do Agrigenta, ubytování, volno, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Agrigenta – údolí chrámÛ, prohlídka nejvût‰ího antického komplexu
na ostrovû, odpoledne odjezd vnitrozemím ostrova do sídla biskupÛ – mûsteãka Piazza Armerina, náv‰tûva
dochovalé fiímské vily Casale s unikátními mozaikami, k veãeru pfiejezd na pobfieÏí Ionského mofie, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne v˘let k sopce Etna – nejvy‰‰í evropská sopka dominující mûsíãní krajinû
lávov˘ch polí, po poledni zastávka v kaÀonu Alcantara, odpoledne pfiejezd k náv‰tûvû lázní Taormina pod
Etnou, pû‰í procházka malebn˘m nejnav‰tûvovanûj‰ím mûsteãkem Sicílie s panoramaticky umístûn˘m fieck˘m
divadlem, volno, moÏnost nákupÛ suven˘rÛ nebo koupání na pláÏích pod mûstem, veãer návrat na nocleh
8. den – snídanû, dopoledne zastávka na pobfieÏí riviery KyklopÛ – malebné mûsteãko Aci Trezza a hrad
Aci Castello, po poledni náv‰tûva starobyl˘ch Syrakus – prohlídka antického mûsta, starofiecké divadlo,
Dion˘siovo ucho, pozdû odpoledne odjezd do Messiny – krátká zastávka s pû‰í prohlídkou mûsta, trajekt
na pevninu, pfiejezd na ubytování, nocleh
9. den – dopoledne volno, kolem poledne odjezd non-stop pfies Itálii do Rakouska, noãní pfiejezd
10. den – odpoledne pfiíjezd do nástupních míst
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
28
Program:
1. den – odjezd v dopoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do ¤íma – dopoledne prohlídka Vatikánu vã. chrámu Sv. Petra, kolem poledne pû‰í
procházka centrem ¤íma – Andûlsk˘ hrad, nám. Navona, fontána di Trevi, Pantheon, ·panûlské schody,
Kapitol, Koloseum, Forum Romanum, volno, k veãeru pfiejezd do jiÏní Itálie, nocleh
3. den – ráno trajekt na Sicílii, dopoledne prohlídka archeologického areálu v Syrakusách, v rodi‰ti matematika
Archiméda. Nav‰tívíme areál fieckého divadla se zachovan˘m hledi‰tûm a nymfeem vã. jeskynû naz˘vané
Dion˘siovo ucho v b˘val˘ch lomech uprostfied bujné stfiedomofiské vegetace a místo pÛvodního fieckého osídlení
ostrÛvek Ortygia. Odpoledne pfiejezd na ubytování v letovisku Fondachello, volno, koupání, nocleh
4. den – voln˘ den, moÏnost fakultativního v˘letu lodí na Lipari – okruh souostrovím se zastávkami na
vulkanick˘ch ostrovech s moÏností koupání, nocleh
5. den – v˘let do oblasti hlavního mûsta Palerma, které d˘chá atmosférou té pravé Sicílie. Skalnaté útesy
bizarních tvarÛ obklopují mûsto plné honosn˘ch palácÛ, námûstí, kostelÛ a klá‰terÛ. Nádherná katedrála zaloÏená
v roce 1184 je v˘sledkem fiady pfiestaveb a uvnitfi nalezneme kapli Svaté Rozálie – patronky Palerma. Klá‰ter
kapucínÛ je proslul˘ pfiedev‰ím sv˘mi katakombami, kde jsou uloÏena ãásteãnû mumifikovaná a balzamovaná
tûla témûfi 8000 zemfiel˘ch mnichÛ a palermsk˘ch obãanÛ vãetnû Ïen a dûtí. Odpoledne náv‰tívíme
nedaleké Monreale s nejkrásnûj‰í katedrálou na Sicílii – prohlídka, volno, veãer návrat na nocleh
6. den – volno u mofie, koupání, nocleh
7. den – volno u mofie, fakult. celodenní v˘let rychlolodí – vzná‰edlem na ostrov Maltu – dopoledne
pfiiplutí do hlavního mûsta La Valetty, prohlídka, pfiejezd do pÛvodního hlavního mûsta ostrova Mdiny, obûd,
odpoledne voln˘ program v nejru‰nûj‰ím stfiedisku ostrova Sliema, pfiípadnû náv‰tûva archeologického
komplexu Tarxien nebo Hajar Quim, k veãeru pfiejezd busem do Trojmûstí a Velkého pfiístavu, veãer odjezd
z Malty na Sicílii, nocleh
8. den – volno u mofie, koupání, nocleh
9. den – volno, fakult. v˘let ke kráteru sopky Etna a do kaÀonu fieky Alcantara, nocleh
10. den – ráno uvolnûní apartmánÛ, odjezd na jih Sicílie do Agrigenta, které je proslulé zejména díky
památkám z období fiecké kolonizace v tzv. Údolí chrámÛ. V nádherné krajinû uprostfied porostu opuncií,
agáve, olivovníkÛ a mandloní se na skalnatém hfiebeni s v˘hledem aÏ k mofii tyãí pozÛstatky antick˘ch chrámÛ
– chrám Svornosti, HerkulÛv chrám, chrám Dia Olympského a chrám Kastora a Poluxe. Na plo‰e b˘valého
Diova chrámu obdivují tisíce náv‰tûvníkÛ obrovskou leÏící sochu Titána, kter˘ kdysi podepíral masivní
konstrukci chrámu. Odpoledne pfiejezd do lázeÀského mûsta Taormina, které bylo také zaloÏeno fieck˘mi
osadníky a je vystavûno na skalnat˘ch svazích ãlenitého pobfieÏí s úchvatn˘m v˘hledem na mofie i protilehlé
pobfieÏí jiÏní Itálie. V Taorminû nás ãekají uliãky plné obchÛdkÛ s typick˘mi sicilsk˘mi suvern˘ry a kavárniãky
soustfiedûné kolem malebného námûstí s katedrálou S. Nicola ze 14. století, honosné paláce a mûstské brány,
ale pfiedev‰ím staré fiecké divadlo v pfiekrásné poloze s v˘hledy na strmé útesy nad mofiem a na velkolep˘
kuÏel Etny. Ve veãerních hodinách trajekt ze Sicílie, ubytování v jiÏní Itálii, nocleh
11. den – ráno pfiejezd do oblasti Neapolského zálivu – pfiíjezd do Sorrenta – volno, moÏnost koupání,
fakult. v˘let lodí s prÛvodcem na ostrov Capri, pozdû odpoledne odjezd do Rakouska
12. den – pfiíjezd do âR v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
99-1609
Termín:
16. 9.–27. 9.
v apartmánech obsazen˘ch 4 osobami
10 950 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 3 osobami
11 950 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 2 osobami
12 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
320 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, videem, barem, 7x ubytování v apartmánech
na Sicílii s moÏností vafiení, 2x tranzitní ubytování v jiÏní Itálii, trajekty, v˘lety dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, (povleãení a závûreãn˘ úklid – cca 20 EUR za osobu)
Orientaãní ceny fakultativních v˘letÛ:
Malta – celodenní v˘let (vã. okruhu ostrovem a obûda)
Liparské ostrovy – celodenní v˘let
Ke kráteru Etny, kaÀon Alcantara
130 €
35 €
30 €
ITA 9-2307
Termín:
23. 7.–1. 8.
14 950 Kã
15 550 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
dvoulÛÏková kajuta (Neapol–Palermo)
900 Kã/os.
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m busem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, trajekt Neapol –
Palermo, 7x ubytování dle programu (1x v kajutách pro 4 osoby, 5x v hotelu na Sicílii se snídaní, 1x tranzitní ubytování),
prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
ITÁLIE
FRANCIE
SARDINIE – za krásami smaragdového ostrova
KORSIKA – krásy Napoleonova ostrova
s pobytem u mofie
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno pfiíjezd do Livorna, trajekt na Sardinii, veãer ubytování, nocleh
3. den – voln˘ den u mofie, koupání, nocleh
4. den – v˘let za krásami jiÏní ãásti ostrova – náv‰tûva archeologického komplexu Nora, zaloÏeného
v 9. století pfied n. l. Féniãany a za období ¤ímanÛ sídlo fiímského místodrÏitele. Rozpad fiímského impéria
a vpád VandalÛ v 5. století n. l. zpÛsobily rychl˘ úpadek a zánik mûsta. Do dne‰ní doby se nám dochovaly
pozÛstaky a ruiny divadla, lázní, chrámÛ a fiímsk˘ch vil, stejnû jako fiímské mozaiky a dláÏdûné cesty. Hlavní
mûsto ostrova Cagliari je souãasnû i nejvût‰ím pfiístavem na Sardinii. Nav‰tívíme nejru‰nûj‰í ulici Via Roma,
námûstí Matteotti s honosnou budovou radnice, odkud je vstup do starého centra mûsta s paláci b˘val˘ch
místodrÏících, katedrálou S. Maria, universitou a s vyhlídkovou terasou na mûsto i pfiístav. Cestou zpût
zastávka k prohlídce údolí nuraghÛ, návrat na ubytování, nocleh
5. den – voln˘ den u mofie, koupání, nocleh
6. den – v˘let za krásami severní ãásti ostrova – cesta podél zálivu Asinara do centra severní ãásti ostrova
– Sassari s nejkrásnûj‰í barokní katedrálou Sardinie, kolem poledne pfiejezd vnitrozemím do nejmalebnûj‰ího
mûsteãka Sardinie ‰panûlského pÛvodu – Alghero, naz˘vaného také Barcelonetta. Ve mûstû dodnes vládne
‰panûlsk˘, resp. katalánsk˘ duch, i keramické tabulky s názvy ulic jsou psány dvojjazyãnû, vût‰ina obyvatel
dodnes mluví katalán‰tinou. Historické jádro se zbytky stfiedovûkého opevnûní a vûÏemi lemuje pobfieÏní
promenáda Magellano s luxusními bary, restauracemi a obchody. JiÏ z promenády lze dohlédnout ke kouzelnému
mysu Capo Caccia, ve kterém se nachází romantická Neptunova jeskynû, pfiístupná z mofie. Dostaneme
se do ní lodí z pfiístavu Alghero, nebo sestoupením po 656 schodech vytesan˘ch do skalního masivu z mysu
Caccia. Pfii cestû zpût z Capo Caccia zastavíme k prohlídce areálu nuraghského sídli‰tû Palmavera ze
13. století pfied n. l. PozÛstatky kyklopsk˘ch staveb tajemné civilizace stojí urãitû za shlédnutí. Návrat na
ubytování ve veãerních hodinách, nocleh
7. den – voln˘ den u mofie, koupání, nocleh
8. den – voln˘ den u mofie, koupání, nocleh
9. den – ráno uvolnûní apartmánÛ, odjezd pfies vnitrozemí – zastávka u románské baziliky St. Trinitá di
Saccargia postavené z kvádrÛ ãerného ãediãe a bílého vápence, pokraãování do pfiístavu Olbia, náv‰tûva
místní katedrály, dále pfiejezd do malebn˘ch lázní Smaragdového pobfieÏí – Porto Cervo (zastávka), odpoledne
pfii cestû do Palau v˘jezd na krásnou vyhlídku Capo d’Orso, pozdûji odpoledne volno v Palau u mofie (dle
ãasu moÏnost koupání nebo fakultativní v˘let na ostrovy La Maddalena a Caprera s pfiekrásn˘m panoramatem,
domem a hrobem Garibaldiho), veãerní trajekt na pevninu
10.den – ráno pfiíjezd do Livorna, pokraãování v cestû do Rakouska a âR, pfiíjezd v noãních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
99-0406
Termín:
4. 6.–13. 6.
v apartmánech obsazen˘ch 4 osobami
10 950 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 3 osobami
11 950 Kã
v apartmánech obsazen˘ch 2 osobami
12 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
kajuta 4lÛÏková (pfii zpáteãním noãním trajektu)
900 Kã/os.
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, videem, barem, 7x ubytování v apartmánech
s moÏností vafiení, trajekty na Sardinii, v˘lety dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, (povleãení a závûreãn˘ úklid – cca 15 EUR za osobu)
Francouzsk˘ ostrov leÏící uprostfied vod Stfiedozemního mofie poskytuje náv‰tûvníkÛm v‰e co si jen od ideální
dovolené lze pfiát. Skalnaté pobfieÏí stfiídají krásné píseãné pláÏe, vysokohorské masivy dominují vnitrozemí,
kaÀony divok˘ch fiek, vodopády, lesy s porostem borovic, eukalyptÛ, korkov˘ch dubÛ a divok˘ch oliv, ale
také typické staré osady a mûsteãka, to je Korsika – rodi‰tû slavného Napoleona Bonaparta. Pfiíjemné podnebí
dává pfiedpoklad bohatému rÛstu stfiedomofiské vegetace a hodiny sluneãního svitu pfiejí koupání a opalování
po dlouhou dobu kalendáfiního roku.
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie
2. den – ráno trajekt na Korsiku – pfiiplutí do Bastie, pfiejezd vnitrozemím Korsiky do univerzitního mûsta
Corte pfiipomínajícím „orlí hnízdo“ (dfiíve tajné hlavní mûsto Korsiky) – zastávka, odpoledne pokraãování pfies
mûsteãko Vizzavona s úchvatn˘m v˘hledem na Monte d’Oro, zastávka u vodopádÛ Anglais. Kaskády Anglais
tvofií fietûz horsk˘ch jezírek a vodopádÛ potoka Agnone pod Col de Vizzavona. Kfii‰Èálová voda v tÛních, soustava
vodopádÛ a v˘hled na horu Monte d’Oro vysokou 2 389 m jsou odmûnou náv‰tûvníkÛm pfiicházejícím obdivovat
toto jedineãné dílo pfiírody. Pokraãování v cestû na ubytování, nocleh
3. den – voln˘ den u mofie, nocleh
4. den – ráno odjezd horskou cestou do stfiediska megalitick˘ch kultur – prehistorické nalezi‰tû Filitosa,
jehoÏ historie je stará více neÏ 8 000 let. Archeologické práce zde zapoãaly aÏ po roce 1946 zásluhou majitele
pozemku rodiny CesariÛ, ktefií si uvûdomili historick˘ v˘znam této lokality. Místo bylo objeveno jiÏ v roce 1810
av‰ak aÏ do roku 1946 bylo po staletí povaÏováno za v˘hodn˘ zdroj stavebního materiálu. Dnes je pfiístupná
vût‰ina památek a bylo zde zfiízeno muzeum specializující se na megalitické památky ostrova.
Odpoledne pfiejezd pfies „skalní“ mûsteãko Sarténe do nejjiÏnûj‰ího pfiístavu Bonifacio, kde Vás okouzlí bílé
kfiídové útesy zrcadlící se v temné modfii mofie. Mûsto Bonifacio bylo zaloÏeno v roce 833 a bylo vybudováno
ve v˘‰ce 60 aÏ 80 m nad mofisk˘m zálivem. Okolo kfiídového masivu, na kterém Bonifacio leÏí, se nachází
soustava jeskyní a tunelÛ, schodi‰tû ve strmém útesu nechal vytesat aragonsk˘ král Alfons V. pro pfiístup do
tohoto kdysi nedobytného mûsta. Pfii prohlídce památek bychom nemûli vynechat unikátní hfibitov námofiníkÛ
s vyhlídkou na Madonnetu, ostrÛvek s patronkou mofieplavcÛ a rybáfiÛ, ãi pû‰í procházku nad útesy.
NejpÛsobivûj‰ím záÏitkem je ale projíÏìka v˘letní lodí podél bûlostn˘ch útesÛ, odkud se nask˘tá nejkrásnûj‰í
pohled na toto unikátní mûsto. Veãer návrat na ubytování, nocleh
5. den – volno, koupání, nocleh
6. den – celodenní v˘let podél západního pobfieÏí – v˘jezd do horské vesniãky Evisa v nádherné panoramatické
poloze, moÏnost pû‰í turistiky v soutûsce Spelunca. Soutûska nabízí úchvatné v˘hledy do hlubokého kaÀonu
huãícího potoka, vytváfiejícího v zátoãinách tajemné tÛnû a vodopády. Nenároãná turistická cesta je lemovaná
strm˘mi skalními stûnami a na nûkolika místech je pfieru‰ena star˘mi kamenn˘mi mÛstky pfies údolí. Odpoledne
pokraãování v cestû do Porta. Tento star˘ rybáfisk˘ pfiístav uprostfied divok˘ch skal se mÛÏe pochlubit jednou
z nejbarevnûj‰ích pláÏí na ostrovû a prÛzraãn˘m mofiem. MoÏnost koupání, k veãeru pfiejezd panoramatickou
cestou do mûsteãka Piana, které se py‰ní titulem „nejkrásnûji poloÏené mûsto Francie“, náv‰tûva neopakovatelné
Calanche. Do ãervena zbarvené skalní útvary bizarních tvarÛ v Calanche jsou pfiírodní rezervací pod zá‰titou
UNESCO a jsou nejrozsáhlej‰í lokalitou tzv.vo‰tinového zvûtrávání. Skály táhnoucí se v mnoha vrstvách od
mofie aÏ do v˘‰ky témûfi 1200m pfiipomínají postavy zvífiat, lidí a vãelích plástÛ. Veãer návrat na nocleh
7. den – volno, koupání, nocleh
8. den – dopoledne v˘let do hlavního mûsta Korsiky Ajaccio. Mûsto bylo zaloÏeno jiÏ v roce 564 pfied n. l.
fieck˘mi osadníky a dle báje je pojmenováno podle Ajazza, syna Corsa a Sicy, od nichÏ báje odvozuje souãasn˘
název ostrova. AÏ do poãátku 19. století bylo celkem bezv˘znamn˘m pfiístavem, na v˘znamu zaãalo nab˘vat
aÏ za období vlády svého slavného rodáka Napoleona Bonaparta, jehoÏ kult je na Korsice peãlivû udrÏován
a dá se fiíci v‰udypfiítomn˘. âeká nás prohlídka staré ãásti mûsta s rodn˘m domem Napoleona, námûstími,
radnicí a pfiístavem, odpoledne návrat na ubytování, volno – koupání, nocleh
9. den – uvolnûní apartmánÛ, odjezd do Bastie, prohlídka, volno s moÏností nákupÛ, veãer trajekt do Itálie
10. den – pfiíjezd v pozdních veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
5. 6.–14. 6.
4. 9.–13. 9.
10 950 Kã
12 950 Kã
13 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, trajekty a v˘lety dle programu, 7x ubytování
v apartmánech pro 2–6 osob (s kuchyÀkou pro moÏnost vlastního vafiení, WC, koupelna, balkon), prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, (pobytovou taxu, závûreãn˘ úklid a povleãení – cca 20 EUR za osobu)
Cena za osobu:
99-0506
99-0409
Termín:
ve ãtyfilÛÏkov˘ch aÏ ‰estilÛÏkov˘ch apartmánech
ve tfiílÛÏkov˘ch apartmánech
ve dvoulÛÏkov˘ch apartmánech
poznávací zájezdy
s pobytem u mofie
Druh˘ nejvût‰í ostrov Itálie je skalnatá zemû s panenskou pfiírodou, zemû, kde antické civilizace zanechaly
pÛsobivé známky své existence. Více neÏ 3000 let staré kultury NuraghÛ a fénické svatynû plné tajemství
pfiipomínají existenci dávné minulosti. ·umûní a hukot vln kfii‰Èálovû ãistého mofie v‰ak pfiipomíná nadvládu
pfiírody v tomto pfiekrásném kraji. Podle legendy byl ostrov Sardinie posledním poãinem, kter˘m bÛh zakonãil
stvofiení svûta. Dva tisíce kilometrÛ pobfieÏí je lemováno nádhern˘mi pláÏemi s neuvûfiitelnû prÛzraãnou vodou,
které jsou pfieru‰ovány vût‰ími ãi men‰ími skalisky pitoreskních tvarÛ. PláÏe s jemn˘m pískem a mofiská voda
má tolik odstínÛ modré barvy, Ïe ani objektiv nejlep‰ího fotoaparátu je nezachytí v‰echny.
29
FRANCIE
Rouen
Deauville
Mt. St. Michel PafiíÏ
Carnac
Fontainebleau
Ambois
·trasburk
St. Malo
Poitiers
La Rochelle
Bordeaux
Lescaux
Lyon
Clermont Ferrand
Carcassonne Montpellier
PA¤ÍÎ pro nároãné
PA¤ÍÎ pro nároãné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
FR 9-3103
FR 9-0405
FR 9-0607
FR 9-2408
FR 9-0709
FR 9-2610
Termín:
31. 3.–5. 4.
4. 5.–9. 5.
6. 7.–11. 7.
24. 8.–29. 8.
7. 9.–12. 9.
26. 10.–31. 10.
Cena za osobu:
5 450 Kã
3. osoba
4 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
3x veãefie
1 300 Kã
muzejní karta
1 350 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
3x ubytování v hotelu typu F1, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Muzejní karta zahrnuje vstupné:
• vûÏ Notre Dame se zvonicí • kaple Sainte Chapelle •
vûznice Conciergerie • Invalidovna • Dóm • Muzeum
armády • muzeum Rodina • DÛm Viktora Huga • muzeum Carnevalet • Pantheon • muzeum Louvre • muzeum d Orsay • Vítûzn˘ oblouk • zámek Versailles • zámek
Malmaison • zámek Chantilly • bazilika St. Denis • zámek
Fontainebleau • a dal‰í
pozn.: pro mládeÏ do 18 let karta není v˘hodná
Karta nezahrnuje vstupné na Eiffelovu vûÏ, loì po Seinû …
30
PafiíÏ • Versailles • EURODISNEYLAND
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Nûmecko do Francie,
veãer pfiíjezd do oblasti PafiíÏe, ubytování, nocleh
2. den – ráno 1.ãást prohlídky centra PafiíÏe – Latinská ãtvrÈ –
Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, Sorbonna, ostrov Cité, katedrála
Notre Dame, Justiãní palác, královská kaple, vûznice Conciergerie, Radnice,
Centrum G. Pompidou, Les Halles, Královsk˘ palác, veãer návrat na nocleh
3. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Eiffelovy vûÏe, volno, kolem poledne
pfiejezd k Invalidovnû (volno – hrobka Napoleona, Muzeum armády,
muzeum Rodina), pozdûji odpoledne pfiejezd náv‰tûva ãtvrti Marais –
Vogézské námûstí, moÏnost náv‰tûvy muzea Carnevalet nebo Picassova
muzea, k veãeru pfiejezd do ãvrti Montmarte (bazilika Sacré Coeur,
námûstí malífiÛ Tertre, noãní PafiíÏ – Pigalle, Moulin Rouge), okruÏní
jízda osvûtlenou PafiíÏí, návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd do Versailles – náv‰tûva zámku a zahrad ve
Versailles, odpoledne návrat do PafiíÏe – zastávka v supermoderní ãtvrti
La Défense, k veãeru voln˘ program na nejru‰nûj‰ím pafiíÏském bulváru
Champs Elyseés, Vítûzn˘ oblouk, nocleh
5. den – celodenní volno k prohlídkám svûtoznám˘ch muzeí – Louvre
a Orsay, moÏnost náv‰tûvy ãtvrti velk˘ch bulvárÛ, námûstí Svornosti,
k veãeru moÏnost projíÏìky lodí po Seinû, odjezd do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
FR 9-1805
FR 9-2206
FR 9-2707
FR 9-0510
Monte Carlo
Marseille
PA¤ÍÎ s náv‰tûvou DISNEYLANDU
bez noãního pfiejezdu do PafiíÏe
s noãním pfiejezdem do PafiíÏe
Program:
1. den – odjezd odpoledne non-stop do Francie (noãní pfiejezd)
2. den – ráno pfiíjezd do PafiíÏe – 1. ãást prohlídky centra PafiíÏe –
Latinská ãtvrÈ – Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, Sorbonna,
ostrov Cité, katedrála Notre Dame, Justiãní palác, královská kaple,
vûznice Conciergerie, Radnice, Centrum G. Pompidou, Les Halles,
Královsk˘ palác, veãer odjezd na ubytování, nocleh
3. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Eiffelovy vûÏe, volno, kolem poledne
pfiejezd k Invalidovnû (volno – hrobka Napoleona, Muzeum armády,
muzeum Rodina), pozdûji odpoledne pfiejezd náv‰tûva ãtvrti Marais –
Vogézské námûstí, moÏnost náv‰tûvy muzea Carnevalet nebo Picassova
muzea, k veãeru pfiejezd do ãvrti Montmarte (bazilika Sacré Coeur,
námûstí malífiÛ Tertre, noãní PafiíÏ – Pigalle, Moulin Rouge), okruÏní
jízda osvûtlenou PafiíÏí, návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd do Versailles – náv‰tûva zámku a zahrad ve
Versailles, odpoledne návrat do PafiíÏe – zastávka v supermoderní ãtvrti
La Défense, k veãeru voln˘ program na nejru‰nûj‰ím pafiíÏském bulváru
Champs Elyseés, Vítûzn˘ oblouk, nocleh
5. den – odjezd do centra PafiíÏe – celodenní volno k prohlídkám
svûtoznám˘ch muzeí – Louvre a Orsay, moÏnost náv‰tûvy ãtvrti velk˘ch
bulvárÛ, námûstí Svornosti, k veãeru moÏnost projíÏìky lodí po Seinû,
odjezd do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
Avignon
Nimes
Termín:
18. 5.–23. 5.
22. 6.–27. 6.
27. 7.– 1. 8.
5. 10.–10. 10.
Cena za osobu:
6 650 Kã
3. osoba
5 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
4x snídanû
600 Kã
3x veãefie
1 300 Kã
muzejní karta
1 350 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
4x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním sociálním zafiízením, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Nûmecko do Francie,
noãní pfiejezd
2. den – ráno pfiíjezd do centra PafiíÏe – pû‰í prohlídka Latinská ãtvrÈ
– Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, Sorbonna, ostrov Cité,
katedrála Notre Dame, Justiãní palác, královská kaple, vûznice
Conciergerie, Radnice, Centrum G. Pompidou, Les Halles, Královsk˘
palác, Louvre – volno, veãer ubytování, nocleh
3. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Eiffelovy vûÏe, volno, kolem poledne
pfiejezd k Invalidovnû (volno – hrobka Napoleona, Muzeum armády,
muzeum Rodina), pozdûji odpoledne pfiejezd – náv‰tûva ãtvrti Marais
– Vogézské námûstí, moÏnost náv‰tûvy muzea Carnevalet nebo Picassova
muzea, k veãeru pfiejezd do ãvrti Montmartre (bazilika Sacré Coeur,
námûstí malífiÛ Tertre, noãní PafiíÏ – Pigalle, Moulin Rouge), okruÏní
jízda osvûtlenou PafiíÏí, návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd do Versailles – náv‰tûva zámku a zahrad ve
Versailles, odpoledne návrat do PafiíÏe – zastávka v supermoderní ãtvrti
La Défense, k veãeru voln˘ program na nejru‰nûj‰ím pafiíÏském bulváru
Champs Elyseés, Vítûzn˘ oblouk, nocleh
5. den – odjezd do areálu zábavního parku EURODISNEYLAND
u PafiíÏe – celodenní volno k pobytu – fiady atrakcí a dobrodruÏství
v pohádkové fií‰i, veãer odjezd do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
6. 7.–11. 7.
26. 10.–31. 10.
5 450 Kã
3. osoba
4 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
3x veãefie
1 300 Kã
vstupné Disneyland
1 400 Kã
vstupné Disneyland dûti do 11 let
1 100 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu F1, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Cena za osobu:
FR 9-0607
FR 9-2610
Termín:
FRANCIE
Vaux le Vicomte • St. Denis • PafiíÏ • Malmaison • Chantilly
• Chartres • Fontainebleau • Barbizon • Versailles • Reme‰
PA¤ÍÎ s náv‰tûvou ASTERIX PARKU
PafiíÏ • Versailles • ASTERIX PARK
Program:
1. den – odjezd odpoledne pfies Nûmecko do Francie, noãní pfiejezd
2. den – ráno pfiíjezd do centra PafiíÏe – pû‰í prohlídka Latinská
ãtvrÈ – Lucemburská zahrada a palác, Pantheon, Sorbonna, ostrov Cité,
katedrála Notre Dame, Justiãní palác, královská kaple, vûznice
Conciergerie, Radnice, Centrum G. Pompidou, Les Halles, Královsk˘
palác, Louvre – volno, veãer ubytování, nocleh
3. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Eiffelovy vûÏe, volno, kolem poledne
pfiejezd k Invalidovnû (volno – hrobka Napoleona, Muzeum armády,
muzeum Rodina), pozdûji odpoledne pfiejezd – náv‰tûva ãtvrti Marais
– Vogézské námûstí, moÏnost náv‰tûvy muzea Carnevalet nebo Picassova
muzea, k veãeru pfiejezd do ãvrti Montmartre (bazilika Sacré Coeur,
námûstí malífiÛ Tertre, noãní PafiíÏ – Pigalle, Moulin Rouge), okruÏní
jízda osvûtlenou PafiíÏí, návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd do Versailles – náv‰tûva zámku a zahrad ve
Versailles, odpoledne návrat do PafiíÏe – zastávka v supermoderní ãtvrti
La Défense, k veãeru voln˘ program na nejru‰nûj‰ím pafiíÏském bulváru
Champs Elyseés, Vítûzn˘ oblouk, nocleh
5. den – odjezd do areálu zábavního parku ASTÉRIX PARK u PafiíÏe
– celodenní volno k pobytu – fiady atrakcí a dobrodruÏství v pohádkové
fií‰i Asterixe a Obelixe, veãer odjezd do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
FR 9-2408
Termín:
24. 8.–29. 8.
5 450 Kã
3. osoba
4 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky: 3x snídanû
450 Kã
3x veãefie
1 300 Kã
vstupné Astérix park – dospûlá osoba
1 200 Kã
– dûti do 11 let
800 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
3x ubytování v hotelu typu F1, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd veãer pfies Prahu do Nûmecka a Francie
2. den – pfied polednem zastávka k náv‰tûvû romantického zámku
a zahrad Vaux le Vicomte, kter˘ se stal pfiedlohou pro stavbu Versailles,
pozdû odpoledne pfiejezd k prohlídce baziliky v St. Denis s náhrobky
francouzsk˘ch králÛ, k veãeru ubytování v oblasti PafiíÏe, nocleh
3. den – dopoledne náv‰tûva historického centra PafiíÏe – ostrov
Cité s katedrálou Notre Dame – volno k individuálním prohlídkám,
pfiíp. dle zájmu s prÛvodcem (Justiãní palác, kaple Sainte Chapelle,
Conciergerie, Latinská ãtvrÈ), odpoledne pfiejezd na námûstí Bastily
s budovou Opery – volno, moÏnost s prÛvodcem náv‰tûvy starobylé
ãtvrti Marais a hfibitova Pere Lachaise, k veãeru pfiejezd do ãtvrti
Montmartre – bazilika Sacré Coeur, Pigalle, pozdû veãer okruÏní jízda
osvûtlenou PafiíÏí, nocleh
4. den – ráno odjezd k náv‰tûvû zámku Chantilly, kter˘ je proslaven˘
zejména díky sv˘m konírnám a kaÏdoroãní dostihové sezonû, pfied
polednem pokraãování k prohlídce zámku Malmaison, spojeného
zejména s Napoleonem a Josefinou, pozdûji odpoledne pfiejezd do
Chartres – prohlídka starobylého centra s jednou z nejvût‰ích
a nejtajemnûj‰ích stfiedovûk˘ch katedrál na svûtû, volno, veãer návrat
na nocleh
5. den – dopoledne náv‰tûva zámku a zahrad ve Fontainebleau,
kolem poledne náv‰tûva vesniãky Barbizon, kam se sjíÏdûli malífii
zejména v 19.století a kde vznikla slavná Barbizonská ‰kola, odpoledne
zastávka ve Versailles – volno – prohlídka zámku, zahrad a TrianonÛ,
veãer návrat do PafiíÏe – supermoderní ãtvrÈ La Défense, volno, moÏnost
nákupÛ, návrat na nocleh
6. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Eiffelovy vûÏi – volno, moÏnost plavby
lodí po Seinû, odpoledne volno v centru PafiíÏe – muzea Louvre, Orsay,
chrám Madelaine, ãtvrÈ Velk˘ch bulvárÛ, Opera, Champs Elysées
s Vítûzn˘m obloukem, pozdû veãer odjezd pfies Reme‰ – zastávka
u katedrály, pokraãování pfies Nûmecko do âR
7. den – pfiíjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
FR 9-3006
Termín:
30. 6.–6. 7.
6 950 Kã
3. osoba
6 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
4x snídanû
600 Kã
muzejní karta
1 350 Kã
komplexní poji‰tûní
170 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
4x ubytování v hotelu (pokoje s vlastním sociálním zafiízením), prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
PA¤ÍÎ – zámky na Loifie
Normandie – Bretagne
PafiíÏ • Blois • Chambord • Ambois • Chenonceau
• Mt. St. Michel • St. Malo • Dinan • Cap Frehel • Chartres
Program:
1. den – odjezd dopoledne pfies Nûmecko do Francie
2. den – ráno pfiíjezd do PafiíÏe – prohlídka centra – katedrála Notre
Dame, Justiãní palác, Saint Chapelle, Radnice, Forum Les Halles,
Královsk˘ palác, Louvre, odpoledne Eiffelova vûÏ, k veãeru pfiejezd do
oblasti Loiry, ubytování, nocleh
3. den – ráno odjezd pfies Blois (zastávka v centru mûsteãka
s královsk˘m zámkem), dopoledne náv‰tûva nejvût‰ího zámku
Chambord, kolem poledne odjezd pfies Ambois – královsk˘ zámek
a Clos Lucé (dÛm Leonarda da Vinciho), odpoledne náv‰tûva
nejkrásnûj‰ího zámku oblasti na fiece Cher – Chenonceau, veãer
ubytování v Bretagni, nocleh
4. den – dopoledne náv‰tûva nejnav‰tûvovanûj‰í památky západní Francie
– klá‰ter Mont St.Michel, odpoledne pfiejezd pfies mûsteãko Dol de
Bretagne, náv‰tûva pfiístavu korzárÛ Saint Malo, pozdûji odpoledne
pfiejezd pfies starobylé mûsto s hrázdûn˘mi domy Dinan (procházka),
veãerní západ slunce nad útesy mysu Cap Fréhel, návrat na nocleh
5. den – ráno odjezd pfies Chartres (zastávka s prohlídkou nejvût‰í
katedrály ve Francii), pfied polednem pfiíjezd do PafiíÏe – zastávka
v supermoderní ãtvrti La Défense (moÏnost nákupÛ), odpoledne pfiejezd
do centra PafiíÏe – nám. Svornosti, volno k náv‰tûvû muzea v Louvru
nebo Orsay ãi Champs Elysées s Vítûzn˘m obloukem, veãer pfiejezd
metrem na Montmartre (bazilika Sacré Coeur, námûstí malífiÛ, Pigalle,
Moulin Rouge), v pozdních veãerních hodinách okruÏní jízda osvûtlenou
PafiíÏí, noãní pfiejezd pfies Nûmecko do âR
6. den – pfiíjezd ve veãerních hodinách
â. zájezdu:
FR 9-1506
Cena za osobu:
Termín:
15. 6.–20. 6.
6 950 Kã
3. osoba
6 400 Kã
Fakultativní pfiíplatky: 3x snídanû
450 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar,
3x ubytování v hotelu F1, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
PA¤ÍÎ a královská sídla v okolí
31
FRANCIE
BRETAGNE – Kamenná krása Francie u Atlantiku
s pobytem u mofie
Giverny • Rouen • Étretat • Deauville • Arromanches •
Bayeux • Caen • Mont St. Michel • St. Malo • Dinan •
Carnac • Angers • Azay le Rideau • Fontainebleau • PafiíÏ
Program:
1. den – odjezd v dopoledních hodinách z nástupních míst pfies Prahu do Nûmecka a Francie
2. den – ráno pfiíjezd do PafiíÏe, pû‰í prohlídka centra mûsta – Latinská ãtvrÈ s Pantheonem a Lucemburskou zahradou, ostrov Cité – katedrála Notre Dame, Conceirgerie, Radnice, Centrum G. Pompidoua, Les Halles, Královsk˘ palác, Louvre, pozdûji odpoledne pfiejezd do kraje Bretagne, veãer ubytování, nocleh
3. den – volno u mofie, odpoledne v˘let za krásami pobfieÏí RÛÏové Ïuly – náv‰tûva starobylého rybáfiského pfiístavu Paimpol, náv‰tûva opatství Beauport, moÏnost v˘letu lodí na Bréhatské ostrovy, nocleh
4. den – volno u mofie, nocleh
5. den – dopoledne odjezd pfies malebné mûsteãko s hrázdûn˘mi domy a fiíãním pfiístavem Dinan na hranici Bretagne s Normandií – náv‰tûva nejnav‰tûvovanûj‰í památky západní Francie – klá‰ter Mont St. Michel, pozdûji odpoledne pfiejezd do pfiístavu Saint Malo, kterému se fiíká mûsto
korzárÛ, místo odkud Francouzi podnikali objevitelské cesty, veãer zastávka na ohromujících útesech mysu Cap Fréhel, návrat na nocleh
6. den – dopoledne v˘let za kamennou krásou bretaÀského venkova – náv‰tûva starobyl˘ch vesniãek St. Thégonnec a Guimiliau s typickou architekturou farních usedlostí – kalvárie, kolem poledne náv‰tûva starobylého pfiístavního mûsteãka Roscoff – volno, pozdûji odpoledne
návrat, volno, nocleh
7. den – celodenní v˘let do nejzápadnûj‰í oblasti Bretagne – dopoledne náv‰tûva slavného mysu Pointe du Raz, odpoledne náv‰tûva typick˘ch
mûst západní Bretagne – Quimper a Lorient, veãer návrat na nocleh
8. den – volno u mofie, nocleh
9. den – dopoledne uvolnûní apartmánÛ a odjezd k náv‰tûvû areálu megalitick˘ch polí s dolmeny a menhiry v Carnacu, odpoledne prohlídka
historického centra malebného mûsteãka Vannes, k veãeru pfiejezd krajem Loiry – zastávka u hradu Chinon, volno, veãer pfiejezd do oblasti
PafiíÏe, ubytování, nocleh
10. den – celodenní program v PafiíÏi – dopoledne zastávka v supermoderní ãtvrti La Défense s mrakodrapy, volno s moÏností nákupÛ, pfied
polednem pfiejezd na Champs Elysées – Vítûzn˘ oblouk, volno, v pfiípadû zájmu moÏno s prÛvodcem absolvovat prohlídku Eiffelovy vûÏe a ãtvrti Montmartre s bazilikou Sacré Coeur, veãerní Pigalle s Moulin Rouge, veãer odjezd do Nûmecka a âR
11. den – pfiíjezd do nástupních míst v odpoledních – veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
20. 8.–30. 8.
11 950 Kã
13 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar, 7x ubytování ve studiích pro 2 osoby nebo v apartmánech pro 4–6 osob vybaven˘ch pro
moÏnost vlastního vafiení, 1x ubytování v tranzitním hotelu u PafiíÏe, v˘lety dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, (povleãení, závûreãn˘ úklid a pobytovou taxu – cca 20 EUR za osobu)
32
NORMANDIE – BRETAGNE
99-2008
Termín:
ve dvoulÛÏkov˘ch loÏnicích v apartmánech pro 4–6 osob
ve dvoulÛÏkov˘ch studiích
Program:
1. den – ãasnû ráno odjezd do Francie, nocleh
2. den – dopoledne zastávka v Giverny – letní sídlo malífie impresionismu C.Moneta se slavnou zahradou vodních lilií, kolem poledne
pfiejezd do Rouenu – pû‰í prohlídka centra hlavního mûsta Normandie
se slavnou gotickou katedrálou a pfiístavem na Seinû, volno, k veãeru
pfiejezd do oblasti Le Havre, ubytování, veãer v˘let k nejkrásnûj‰ímu
mysu s kfiídov˘mi útesy v Étretatu, nocleh
3. den – dopoledne projíÏìka po pobfieÏí Normandie – zastávka
v nûkterém z lázeÀsk˘ch letovisek Honfleur nebo Deauville, pfied
polednem pfiíjezd k náv‰tûvû míst spojen˘ch s vylodûním spojeneck˘ch
vojsk v Normandii v roce 1944 u Arromanches vã. muzea a hfibitova,
odpoledne zastávka v mûsteãku Bayeux – procházka centrem starého
mûsta s katedrálou, volno, v pfiíp. zájmu moÏnost shlédnutí slavné 70 m
dlouhé tapiserie znázorÀující dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem,
k veãeru pfiejezd do nedalekého Caen – sídelního mûsta Viléma
Dobyvatele a královny Matyldy – historické centrum s klá‰tery
a pozÛstatky starého hradu, muzeum, veãer ubytování, nocleh
4. den – dopoledne náv‰tûva nejnav‰tûvovanûj‰ího místa západní
Francie – mûsteãko s klá‰terem Mont St.Michel, prohlídka, volno
k nákupÛm suven˘rÛ, pfied polednem odjezd k náv‰tûvû bretaÀského
pfiístavu Saint Malo proslaveného mofieplavci a korzáry, odpoledne
pfiejezd pfies ústí fieky Rance na mys Cap Fréhel na Smaragdovém
pobfieÏí, k veãeru odjezd na jih Bretanû, cestou dle ãasu zastávka
v sídelním mûstû bretaÀsk˘ch vévodÛ Dinan, veãer ubytování, nocleh
5. den – ráno zastávka – procházka centrem starobylého mûsta Vannes,
pokraãování do zálivu Morbihan – náv‰tûva oblasti Carnacu –
nejrozsáhlej‰í komplex megalitick˘ch památek v Bretagni (menhiry,
dolmeny), odpoledne odjezd podél fieky Loiry do královského mûsta
Angers – zastávka, moÏnost náv‰tûvy zámku s unikátními tapiseriemi,
veãer pfiejezd pfies Chinon na ubytování, nocleh
6. den – ráno náv‰tûva vodního zámeãku Azay-le-Rideau, pfied
polednem pfiíjezd do Fontainebleau – prohlídka zámku a zahrad,
odpoledne pokraãování do PafiíÏe – volno k individuálním prohlídkám
mûsta, pfiíp. pû‰í okruh historick˘m centrem s prÛvodcem, veãer náv‰tûva
ãtvrti Montmartre s bazilikou Sacré Coeur a námûstím malífiÛ Tertre,
Pigalle, pozdû veãer odjezd do Nûmecka a âR
7. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
FR 9-1207
Termín:
12. 7.–18. 7.
7 950 Kã
3. osoba
7 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
5x snídanû
750 Kã
komplexní poji‰tûní
170 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, 5x ubytování v hotelu typu F1, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
FRANCIE
KRÁSY JIÎNÍ FRANCIE s pobytem ve Lví zátoce
Jihozápadní FRANCIE
s pobytem u mofie
Lyon • Le Puy • Mont Doré • Clermont Ferrand • Collonges la Rouge • Rocamadour • Sarlat
• jeskynû Lascaux • Arcachon • Bordeaux • Saintes • La Rochelle • St. Savin • Dijon
Pojìte s námi nav‰tívit místa jihozápadu Francie, která jsou vstupní branou do Pyrenejí a ·panûlska. Cestou
spatfiíte proslunûnou Provence, která inspirovala staré ¤ímany, stejnû jako pozdûji moderní umûlce.
V‰udypfiítomné slunce Vás bude provázet i bûhem samotného pobytu ve Lví zátoce v moderním letovisku
Cap d’Agde svûtovû vyhlá‰en˘m noãním Ïivotem i ‰irok˘mi pláÏemi. Bûhem v˘letÛ v krajích Languedocu
a Rousillon se seznámíte s mûsteãky s typickou stfiedovûkou atmosférou, star˘mi rybáfisk˘mi vesniãkami,
panenskou pfiírodou delty Rhony i moderními centry. Tato oblast se stále se zvy‰ujícím turistick˘m ruchem
bude pro Vás tou správnou volbou.
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách do Francie
2. den – ráno zastávka u Pont du Gard – slavn˘ fiímsk˘ akvadukt nad fiekou Gard, pfiejezd do Nimes –
prohlídka centra se slavn˘mi fiímsk˘mi památkami, amfiteátr, Maison Carrée – ojedinûl˘ sloupov˘ chrám,
unikátní zahrady fontán, odpoledne pfiíjezd na ubytování v Cap d’Agde ve Lví zátoce, volno, nocleh
3. den – volno u mofie, koupání, nocleh
4. den – dopoledne náv‰tûva mûsteãka St.Maries de la Mer proslaveného b˘ãími slavnostmi – moÏnost
plavby lodí v deltû Rhony s moÏností pozorování rÛÏov˘ch plameÀákÛ, divok˘ch koní a krásné pfiírody, kolem
poledne prohlídka unikátního stfiedovûkého opevnûného mûsta Aigues Mortes – vã. moÏnosti náv‰tûvy
vyhlídkové vûÏe Constance z r. 1240, odpoledne zastávka v letovisku Le Grande Motte – unikátní bílé
stupÀovité stavby z nepálen˘ch cihel, volno, k veãeru náv‰tûva hlavního mûsta kraje Languedocu – Montpellier
– jedno z nejmodernûj‰ích mûst Francie – katedrála Saint Pierre, veãer návrat na nocleh
5. den – volno u mofie, koupání, nocleh
6. den – celodenní v˘let do oblasti Carcassonne – dopoledne náv‰tûva oblasti pohofií Cabarder s hradním
komplexem 4 katarsk˘ch hradÛ Chateaux Lastours, kolem poledne moÏnost plavby lodí po Canale du
Midi, odpoledne prohlídka unikátního opevnûného mûsta Carcassonne, ve kterém se zachovalo v pÛvodní
podobû celé jádro s ulicemi – jedineãná ukázka stfiedovûkého Ïivota, návrat na ubytování, nocleh
7. den – volno u mofie, koupání, nocleh
8. den – volno u mofie, dopoledne moÏnost fakultativního v˘letu do Narbonne – impozantní stavba
opevnûného b˘valého arcibiskupského paláce a nedalekého opatství Abbay de Fontfroide, nocleh
9. den – uvolnûní apartmánÛ, odjezd do Marseille – nejvût‰í obchodní pfiístav ve Francii i ve Stfiedozemním
mofii, star˘ pfiístav, chrám Notre-Dame de-la-Garde – prohlídka mûsta, volno, moÏnost v˘letu lodí na ostrov
If – pevnost proslavená Dumasov˘m románem Hrabû Monte Christo, veãer odjezd non-stop do âR
10. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
99-1106
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
FR 9-0208
Termín:
2. 8.–10. 8.
8 950 Kã
8 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
6x snídanû
900 Kã
komplexní poji‰tûní
230 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar, 6x nocleh v hotelích v pokojích s vlastním
sociálním zafiízením, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
3. osoba
Termín:
ve studiích obsazen˘ch 4 osobami
ve studiích obsazen˘ch 3 osobami
ve studiích obsazen˘ch 2 osobami
11. 6.–20. 6.
10 950 Kã
11 500 Kã
11 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã,
7x ubytování ve studiích v letovisku Cap d’Agde vybaven˘ch pro moÏnost vlastního vafiení, v˘lety dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, (závûreãn˘ úklid, povleãení a pobytovou taxu – cca 15 EUR za osobu)
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Nûmecko do Francie
2. den – odpoledne pfiíjezd do Lyonu – okruÏní jízda, pû‰í procházka centrem, pfiejezd na ubytování v oblasti
centrálního masivu, nocleh
3. den – celodenní program v oblasti Centrálního masivu – dopoledne odjezd panoramatickou cestou do
kraje sopek – v˘jezd na nejzachovalej‰í kruhov˘ kráter le Puy de Dome – unikátní panorama krajiny
sopeãn˘ch kuÏelÛ, pokraãování pfies lázeÀské mûsteãko Mont Doré k Puy de Sancy, pozdûji odpoledne
náv‰tûva poutního mûsteãka Le Puy en Velay unikátnû vystavûného na sopeãném kráteru s katedrálou
Notre Dame a kaplí sv. Michala, k veãeru náv‰tûva správního centra oblasti – Clermont Ferrand /zastávka
– procházka v centru mûsta/, veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
4. den – ráno zastávka v jedné z nejmalebnûj‰ích starobyl˘ch francouzsk˘ch vesniãek postavené celé
z ãerveného kamene Collonges la Rouge, dopoledne pfiejezd k náv‰tûvû nedalekého starého poutního
místa Rocamadour – stfiedovûké mûsteãko s domy a kaplemi na skalních v˘bûÏcích, kterému dominuje
vrchol s kaplí sv.Jana Kfititele, po poledni pokraãování pfies unikátní stfiedovûké mûsto Sarlat – procházka,
pozdû odpoledne zastávka k prohlídce muzea prehistorické jeskynû Lascaux, pfiejezd na nocleh u Bordeaux
5. den – ráno náv‰tûva rybáfiské trÏnice v malebném pfiístavu Arcachon, odpoledne v˘jezd k nejvy‰‰í píseãné
dunû Dune du Pilat, moÏnost koupání na pláÏích Atlantiku, volno v Arcachonu, návrat na nocleh
6. den – dopoledne prohlídka centra vinafiské metropole Bordeaux vã. pfiístavu se slavn˘m bitevním
kfiiÏníkem Colbert, odpoledne pfiejezd do mûsteãka Cognac – moÏnost náv‰tûvy v˘robny Martellu, k veãeru
zastávka v malebném mûsteãku Saintes, ubytování, nocleh
7. den – dopoledne prohlídka nejzajímavûj‰ího pfiístavu na Atlantiku – La Rochelle, moÏnost v˘letu lodí
kolem slavné pevnosti Boyard, odpoledne odjezd pfies mûsteãko Poitiers do oblasti „Údolí fresek“ – zastávka
v St. Savin s unikátním areálem benediktínského opatství, veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
8. den – odjezd pfies Dijon – prohlídka historického centra b˘valého hlavního mûsta burgundsk˘ch vévodÛ
s velkolep˘mi paláci a námûstí, katedrála Notre Dame, volno – moÏnost náv‰tûvy muzea umûní, odpoledne
pokraãování v cestû do Nûmecka a âR
9. den – pfiíjezd kolem poledne
33
FRANCIE
Francouzská riviéra a Provence
AZUROVÉ POB¤EÎÍ s náv‰tûvou Monte Carla
Pont du Gard • Avignon • Arles • Les Baux • St. Remy • Aix • Cannes • kaÀon Verdon • Vence
• Monte Carlo
s pobytem u mofie
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách do Francie
2. den – zastávka u fiímského akvaduktu v Pont du Gard, pfiejezd do Avignonu – pû‰í prohlídka historického
centra s PapeÏsk˘m palácem, slavn˘ most, volno, k veãeru pfiejezd na ubytování, nocleh
3. den – dopoledne prohlídka centra celé oblasti s fiímsk˘mi památkami Arles, kolem poledne pfiejezd
typickou krajinou Provence pfies malebné mûsteãko s hradem Les Baux de Provence, pokraãování panoramatickou silnicí do mûsteãka St. Rémy – zastávka na plo‰inách s fiímsk˘mi památkami Les Antiques,
k veãeru náv‰tûva historického centra Aix en Provence, návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd pfies Cannes – prohlídka centra, volno na promenádû s festivalov˘m palácem, pfied
polednem pokraãování pfies Mougins – typickou vesniãku v horách nad pobfieÏím (letní sídla umûlcÛ)
a Grasse tzv. Napoleonskou cestou do oblasti pfiírodního parku kaÀonu Verdon – zastávky na
panoramatick˘ch místech v Castellane a u jezera St. Croix, veãer návrat na nocleh
5. den – náv‰tûva Vence – starobylé mûsteãko na skalním v˘bûÏku nad vinicemi a kvûtinov˘mi poli (centrum
pobytu umûlcÛ na riviefie) – procházka, náv‰tûva kaple vyzdobené H. Matissem, pfied polednem pokraãování pfies
Nice – zastávka na promenádû, odpoledne pfiejezd do Monaca – Monte Carlo, pû‰í prohlídka centra kníÏectví
(palác, Oceánografické muzeum, kasino, paláce,…), veãer odjezd pfies Itálii do Rakouska
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
â. zájezdu:
FR 9-2505
FR 9-2007
Termín:
25. 5.–30. 5.
20. 7.–25. 7.
Cena za osobu:
6 950 Kã
3. osoba
6 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním
sociálním zafiízením, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Pfiírodní skvosty francouzského jihu
poznávací zájezdy
KaÀon Ardéche • Pont d’Arc • kaÀon Tarn • jeskynû Armand • kaÀon Jonte • Mont Aigoual
• jeskynû Demoiselles • kaÀon Hérault • ëáblÛv most • most Millau • Roquefort • Canal du
Midi • Beziers • Pézenas • St. Maries de la Mer
34
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Prahu do Francie
2. den – odpoledne prÛjezd neopakovatelnou krajinou kaÀonu fieky Ardéche – zastávka u unikátní skalní
brány a nejfotografovanûj‰ího Pont d’Arc – moÏnost procházky, koupání, pro pfiípadné zájemce moÏnost
zapÛjãení kajakÛ, k veãeru ubytování, nocleh
3. den – celodenní putování údolím kaÀonu fieky Tarn, dopoledne náv‰tûva jeskyní Aven Armand (více
jako 400 krápníkÛ), odpoledne pokraãování kaÀonem Jonte s v˘jezdem k nejv˘znamnûj‰í meteorologické
stanici jiÏní Francie Mont Aigoual s úÏasn˘mi vyhledy do okolí (stálá expozice v˘zkumu a sledování poãasí
v Evropû), moÏnost nenároãné turistiky, veãer návrat na nocleh
4. den – ráno náv‰tûva svûtoznám˘ch a jednûch z nejkrásnûj‰ích jeskyní na svûtû, kde se vám bude nad
jejich krásou tajit dech – Grotte des Demoiselles, pfied polednem krátká zastávka v malebném kamenném
mûsteãku St-Guilhem-le Désert, odpoledne pokraãování panoramatickou cestou podél kaÀonu fieky
Hérault k povûstmi opfiedenému „ëáblovu“ mostu Pont du Diable a dále ke stejnû „ìábelskému“ nejvy‰‰ímu
mostu na svûtû u mûsta Millau – technick˘ div svûta, pozdû odpoledne pfiejezd do starobylého Roquefort
sur Soulzon, zastávka – moÏnost náv‰tûvy v˘robny slavného s˘ru znaãky Roquefort (seznámení se s v˘robou,
moÏnost nákupÛ), veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
5. den – ráno zastávka u unikátní stavby ze 17. století – Canal du Midi (soustava 8 zdymadel s pfiev˘‰ením
21 m v délce cca 300 m) s krásnou vyhlídkou na mûsto Béziers, dopoledne náv‰tûva nedalekého pÛvabného
mûsteãka Pézenas, po poledni pfiíjezd na pobfieÏí Lví zátoky – St. Maries de la Mer – volno k prohlídce
historické ãásti, moÏnost odpoãinku na pláÏích, pfiíp. nákupy, restaurace, veãer odjezd non-stop do âR
6. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách
â. zájezdu:
Cena za osobu:
FR 9-2007
Termín:
20. 7.– 25. 7.
7 950 Kã
3. osoba
7 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar, 3x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním
sociálním zafiízením, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Poznejte s námi neopakovatelnou atmosféru samotného jihu Francie, slavná místa, která inspirovala uÏ dávno
básníky a malífie nejen z Francie. Proslunûné pláÏe nejslavnûj‰ích pfiímofisk˘ch letovisek, honosné paláce, hotely
a sídla, stejnû jako ojedinûlé pfiírodní krásy v horách nad Azurov˘m pobfieÏím. MÛÏete poznat místa, kde byli
a jsou ‰Èastní rybáfii, stejnû jako slavné filmové hvûzdy, celebrity ze ‰lechtick˘ch kruhÛ, ale i turisté celého svûta.
Program:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách pfies Rakousko do Itálie a Francie
2. den – kolem poledne pfiíjezd do letoviska Antibes, kde se vylodil pfii návratu z Elby do Francie Napoleon
Bonaparte a kde zaãíná slavná Napoleonova cesta do PafiíÏe. Pû‰í procházka centrem známého mûsteãka se
zámkem GrimaldiÛ, ve kterém je umístûno Picassovo muzeum, ubytování v Cannes, nocleh
3. den – volno u mofie, moÏnost pû‰í prohlídky Cannes s prÛvodcem. Cannes je mûstem konání kaÏdoroãních
filmov˘ch festivalÛ a setkání umûlcÛ celého svûta, kde na hlavní promenádû Croisette lemované palmami
nalezneme znám˘ Festivalov˘ palác se slavn˘m chodníkem hvûzd, nocleh
4. den – v˘let do oblasti kaÀonu fieky Verdon – zastávky na panoramatick˘ch místech Napoleonovy cesty –
v Mougins, Grasse, Castellane a u jezera St. Croix s moÏností projíÏìky na lodiãkách, návrat na nocleh
5. den – volno u mofie, nocleh
6. den – dopoledne odjezd panoramatickou cestou masivem Esterel a pfies mûsteãka Fréjus a St. Raphael do
Port Grimaud – novodobû vybudované jezerní mûsteãko protkané kanály je architektonickou perlou pobfieÏí
v blízkosti historického mûsta Grimaud. Procházka místním pfiístavem je nezapomenuteln˘m záÏitkem. Odpoledne
pfiejezd oblastí masivu Maures do slavného pfiístavu St. Tropez – procházka centrem jachtafiÛ se star˘m centrem
a budovou ãetnické stanice proslavené z filmÛ o ãetnících s Luisem de Funesem, volno, veãer návrat na nocleh
7. den – volno u mofie, nocleh
8. den – v˘let podél Azurového pobfieÏí – náv‰tûva lázní Nice se slavnou palmovou promenádou Anglais
lemovanou luxusními hotely. Procházka historickou ãástí mûsta, proslulou pestrobarevn˘m kvûtinov˘m
a ovocn˘m trhem, volno, moÏnost náv‰tûvy muzea H. Matisse nebo M. Chagalla. Odpoledne pokraãování
panoramatickou cestou na Cap Ferrat s luxusními vilami patfiícími nejbohat‰ím rodinám svûta, k veãeru
náv‰tûva malebné stfiedovûké vesniãky na skále Éze, proslulou v˘robnami parfémÛ stejnû jako botanickou
zahradou s exotickou kvûtenou. Volno, moÏnost nákupÛ, návrat na nocleh
9. den – dopoledne uvolnûní apartmánÛ a odjezd do Monaca – prohlídka hlavního mûsta monackého
kníÏectví Monte Carla. Prohlédneme si kníÏecí palác rodu GrimaldiÛ, svûtoznámé Casino a centrum mûsta
s nádhernou parkovou úpravou, kde se pofiádají kaÏdoroãnû prestiÏní závody Formule 1 a kde se v pfiístavu
na mofiské hladinû odráÏí nespoãetné mnoÏství soukrom˘ch luxusních jachet z celého svûta. Lákadlem pro
náv‰tûvníky je i Oceánografické muzeum a botanická zahrada, veãer odjezd oblastí známou pûstováním
citrusÛ, pokraãování v cestû pfies Itálii a Rakousko do âR
10. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách do âR
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
99-1009
Termín:
ve studiích obsazen˘ch 2 osobami
ve studiích obsazen˘ch 3 osobami
ve studiích obsazen˘ch 4 osobami
10 9.–19. 9.
12 950 Kã
11 950 Kã
10 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 7x ubytování ve studiích pro 2–4 osoby (s kuchyÀsk˘m koutem
pro moÏnost vlastního vafiení, WC, koupelna, balkon), v˘lety dle programu, prÛvodce
Ceny nezahrnují: vstupné, (pobytovou taxu, závûreãn˘ úklid a povleãení – cca 20 EUR za osobu)
BENELUX
Alkmaar
Amsterdam
Haag
Delft
Naarden
Rotterdam
Bruggy
Antwerpy
Waterloo
Brusel
Lucemburk
KVùTINOVÉ KORZO s náv‰tûvou
parku Keukenhof a trhu s˘rÛ v Alkmaaru
Lucemburk • Gent • Waterloo • Brusel • Bruggy • Antwerpy
• Rotterdam • Scheveningen • Alkmaar • Zaanse Schans
• Naarden • Haag • Amsterdam
Rotterdam • Delft • Haag • Alkmaar • Zaanse Schans
• Naarden • Keukenhof • KVùTINOVÉ KORZO • Amsterdam
Program:
1. den – odjezd v noãních / ãasn˘ch ranních hodinách pfies Nûmecko,
odpoledne pfiíjezd do Lucemburska – pû‰í prohlídka centra hlavního
mûsta velkovévodství Lucemburku, veãer pfiejezd do Belgie, nocleh
2. den – dopoledne náv‰tûva Gentu– prohlídka centra s katedrálou
sv. Bava, stfiedovûké domy na nábfieÏí Korenlei a Graslei a pevnost
Gravensteen, kolem poledne zastávka u památníku bitvy u Waterloo,
odpoledne pfiíjezd do Bruselu – okruÏní jízda se zastávkou u areálu
v˘stavi‰t – Atomium, komplex budov Evropské unie, pû‰í prohlídka
historického centra Bruselu s námûstím Grotte Markt, katedrála,
Královsk˘ palác, veãer návrat na nocleh
3. den – ráno prohlídka historického centra starobylého mûsta
Bruggy, kolem poledne pfiejezd k náv‰tûvû pfiístavního mûsta
Antwerpy, odpoledne odjezd do Nizozemí, zastávka v nejvût‰ím
evropském pfiístavu Rotterdam – moÏnost v˘jezdu na vyhlídkovou
vûÏ Euromast, veãer ubytování, nocleh
4. den – dopoledne náv‰tûva Alkmaaru – tradiãní trh s˘rÛ, kolem
poledne zastávka v mûsteãku Naarden – místo posledního pobytu
J. A. Komenského, odpoledne náv‰tûva oblasti hlavního mûsta
Haagu – centrum s vládními budovami Binnenhof, budova
Mezinárodního soudního dvora, Madurodam s miniaturami
holandsk˘ch památek, k veãeru zastávka v lázních na bfiehu Severního
mofie Scheveningen, návrat na nocleh
5. den – dopoledne náv‰tûva skanzenu Zaanse Schans (historické
ml˘ny, v˘roba dfievákÛ, v˘roba s˘rÛ), krátká zastávka v nûkteré
z typick˘ch rybáfisk˘ch osad severnû od Amsterdamu – Volendam,
Marken, odpoledne pfiejezd do Amsterdamu – pfiíjezd na Muzejní
námûstí – Rijksmuzeum, pû‰í procházka centrem mûsta s Královsk˘m
palácem, muzeum Mme. Tussaud, volno, veãer fakult. projíÏìka lodí
po grachtech, ãtvrÈ ãerven˘ch luceren, pozdû veãer odjezd pfies
Nûmecko do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
BLX 9-1105
BLX 9-1307
BLX 9-2408
Termín:
11. 5.–16. 5.
13. 7.–18. 7.
24. 8.–29. 8.
Cena:
6 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky: 4x snídanû
600 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar,
4x ubytování dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Nûmecko do Holandska
2. den – ráno zastávka v nejvût‰ím evropském pfiístavu Rotterdam
– moÏnost v˘jezdu na vyhlídkovou vûÏ Euromast, pfiejezd do starobylého
nizozemského mûsta Delft proslaveného fajáns – prohlídka, odpoledne
náv‰tûva Haagu – prohlídka centra mûsta s vládními budovami
Binnenhof, volno, ubytování, nocleh
3. den – snídanû, náv‰tûva tradiãního trhu s˘rÛ v Alkmaaru, kolem
poledne náv‰tûva skanzenu Zaanse Schans v Zandamu (vûtrné ml˘ny,
dfieváky, s˘ry, staré dfievûné domy ze 17. století, muzeum lodí, hodin),
náv‰tûva mûsteãka Naarden – muzeum a hrobka J. A. Komenského,
pozdû odpoledne náv‰tûva nejvût‰ího kvûtinového parku v Holandsku
Keukenhof, návrat na nocleh
4. den – snídanû, dopoledne úãast na kvûtinové akci KVùTINOVÉ
KORZO – prÛvod alegorick˘ch vozÛ vyzdoben˘ch kvûtinami, odpoledne
pfiejezd do Amsterdamu na Muzejní námûstí – moÏnost náv‰tûvy
Rijksmuzea, odpoledne pû‰í prohlídka centra mûsta – námûstí Dam,
Královsk˘ palác, muzeum Mme. Tussaud, volno, fakultativnû projíÏìka
lodí po grachtech, procházka ãtvrtí ãerven˘ch luceren, veãer odjezd pfies
Nûmecko, noãní pfiejezd
5. den – pfiíjezd do nástupních míst odpoledne
â. zájezdu:
BLX 9-2104
Termín:
21. 4.–25. 4.
Cena za osobu:
6 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky: komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar,
2x ubytování v hotelu***, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
OKRUH BELGIÍ s náv‰tûvou
kvûtinové v˘stavy FLORALIE 2010
Leuven • Mechelen • Gent • v˘stava FLORALIE 2010 •
Bruggy • Antwerpy • Waterloo • Brusel
Program:
1. den – odjezd ve veãerních hodinách pfies Nûmecko, noãní pfiejezd
2. den – dopoledne pfiíjezd do Belgie – náv‰tûva Leuvenu – Ïivého
univerzitního mûsta, pû‰í prohlídka centra mûsta s areálem Dvora bekyní
a s nejkrásnûj‰í radnicí v Belgii, odpoledne zastávka v Mechelenu –
mûsta císafiské tradice a zvonkoher (katedrála, malebná námûstí, radnice,
trÏnice), k veãeru pfiejezd na ubytování, nocleh
3. den – snídanû, odjezd do Gentu – náv‰tûva centra s katedrálou
sv. Bava, stfiedovûké domy na nábfieÏí Korenlei a Graslei a pevnost
Gravensteen, volno, moÏnost náv‰tûvy v˘stavy FLORALIE 2010 –
jedna z nejvût‰ích v˘stav kvûtin v Evropû, která se koná jednou za pût
let, odpoledne pfiejezd do mûsta Bruggy – pû‰í prohlídka historického
jádra mûsta – Minnewater, kostel Panny Marie s Michelangelovou
Madonou, námûstí s impozantní zvonicí, symbolem moci mûsta, radnice
a zajímavá bazilika Svaté krve – volno, moÏnost náv‰tûvy Muzea ãokolády
nebo muzea Hanse Memlinga s exponáty vlámské stfiedovûké malby
a jedineãn˘m relikviáfiem sv. Ur‰uly, pfiíp. plavba star˘m mûstem po
grachtech, veãer návrat na nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Antverp – flanderského kulturního
centra a svûtového pfiístavu na fiece ·eldû (pevnost Steen, katedrála Panny
Marie s díly P. P. Rubense, Velké námûstí se sochou Braba, radnicí
a cechovními domy, RubensÛv dÛm), monumentální hala secesního
vlakového nádraÏí, kolem poledne pfiejezd k areálu památníku bitvy
u Waterloo – zastávka, odpoledne autobusová okruÏní jízda Bruselem
se zastávkami v parku Cinquantenaire, sídla evropsk˘ch institucí Quartier
Européen – Atomium, pfiejezd do centra Bruselu – moÏnost náv‰tûvy
Královského umûleckého muzea se sbírkou v˘tvarného umûní 15. aÏ
17. století, veãerní pû‰í procházka historick˘m centrem – fontána
„Manneken Pis“, námûstí Grand Place se zlat˘mi cechovními domy,
Královsk˘ palác, Justiãní palác, volno, veãer odjezd pfies Nûmecko do âR
5. den – pfiíjezd do nástupních míst kolem poledne
â. zájezdu:
BLX 9-1604
Termín:
16. 4.–20. 4.
Cena za osobu:
5 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky: komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar,
2x ubytování v hotelu F1, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
LUCEMBURSKEM A BELGIÍ
do zemû vûtrn˘ch ml˘nÛ
35
VELKÁ BRITÁNIE
ProdlouÏen˘ víkend v LOND¯Nù
Inverness
Lond˘n • Windsor • Greenwich
Program:
1. den – odjezd ráno pfies Nûmecko do Belgie, veãer ubytování, nocleh
2. den – ráno odjezd na trajekt z Calais do Doveru, pokraãování do
Lond˘na – pfiíjezd na námûstí Trafalgar, dopoledne pû‰í prohlídka
centra Lond˘na – vládní ãtvrÈ Whitehall s Downingstreet, Parlament,
Big Ben, Westminsterské opatství, lond˘nsk˘ park St. James,
Buckinghamsk˘ palác – stfiídání stráÏí, volno, kolem poledne krátká
náv‰tûva Green Parku, WelingtonÛv oblouk, Hyde Park – odpoãinek,
odpoledne pokraãování oblastí Piccadilly Circus do Covent Garden,
volno, moÏnost náv‰tûvy Národní galerie, veãer ubytování, nocleh
3. den – odjezd kolem katedrály Sv. Pavla – zastávka k prohlídce,
dopoledne pfiejezd do Windsoru – prohlídka zámku vã. kaple Sv. Jifií,
odpoledne návrat do Lond˘na – moÏnost náv‰tûvy muzea Mme. Tussaud
nebo Britského muzea, volno, okruÏní jízda, veãer náv‰tûva ãtvrti Soho
a Piccadilly, veãer návrat na hotel, nocleh
4. den – dopoledne prohlídka hradu Tower a mostu Tower Bridge,
odpoledne volno, pfiíp. moÏnost projíÏdûk rychlovlakem Docklands
Light Railway do supermoderní ãtvrti dokÛ s mrakodrapem Canary
Wharf (zastávka), pokraãování na zastávku Island Gardens s vyhlídkou
na Greenwich – pû‰í podchod pod TemÏí, pû‰í procházka ke Královské
observatofii s nult˘m poledníkem a v˘hledem na Lond˘n, veãer odjezd
z Lond˘na na trajekt do Doveru, noãní trajekt, pfiejezd Belgií a Nûmeckem
5. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách
GB 9-1205
Termín:
12. 5.–16. 5.
GB 9-0107
1. 7.–5. 7.
GB 9-2710
27. 10.–31. 10.
Cena za osobu:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
6 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
7 250 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x snídanû v Lond˘nû
300 Kã
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
3x ubytování (1x tranzitní, 2x hotel v Lond˘nû s vlastním sociálním zafiízením),
trajekty, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Lo
ch
ne
s
Dunnotar
Glamis
Pitlochry
IRSKO
Stirling
Edinburgh
Londonderry
Belfast
The Burren Newgrange
Moherské
Clonmacnoise
útesy
Dublin
Limerick
Ring
Glendalough
of Kerry Kilarney Cork
Whitby
York
Conwy
Nottingham
Coventry
Cardiff
Stonehenge
VELKÁ
BRITÁNIE
Bath
Lond˘n
Windsor
Brighton
Dover
LOND¯N a zahrady Anglie
âíslo zájezdu:
LOND¯N
a malebná jihov˘chodní Anglie
poznávací zájezdy
Dover • Deal • Walmer • Canterbury • Rochester • Oxford •
Windsor • Stratford • Maidstone • Leeds Castle • Lond˘n
36
Program:
1. den – odjezd ráno pfies Nûmecko a Belgii do Francie, ubytování, nocleh
2. den – ráno trajekt do Doveru – vstupní brána Anglie, bílé kfiídové
útesy – zastávka s vyhlídkou na kanál La Manche, dopoledne bude
vûnováno malebnému pobfieÏí Sandwich Bay – zastávka v mûsteãku
Deal, procházka – volno k prohlídce malebného hradu a zahrad královny
matky Walmer Castle, odpoledne pfiejezd pfies Canterbury – pû‰í
procházka centrem poutního místa s katedrálou, k veãeru náv‰tûva
starobylého mûsteãka Rochester s katedrálou a domem Charlese
Dickense, veãer ubytování v Lond˘nû, nocleh
3. den – dopoledne náv‰tûva Windsoru – volno k prohlídce areálu
královského zámku, kaple sv. Jifií a zahrad, kolem poledne náv‰tûva
univerzitního Oxfordu – prohlídka areálu kolejí, pozdû odpoledne
náv‰tûva starobylého rodného mûsta W. Shakespeara Stratford nad
Avonou – prohlídka, veãer návrat na hotel, nocleh
4. den – dopoledne okruÏní jízda Lond˘nem – zastávka k prohlídce
katedrály Sv. Pavla a hradu Tower, odpoledne v˘let do mûsteãka
Maidstone s biskupsk˘m palácem a muzeem koãárÛ a k prohlídce
jednoho z nejkrásnûj‰ích vodních hradÛ jiÏní Anglie – Leeds Castle,
veãer návrat do Lond˘na, volno, nocleh
5. den – celodenní prohlídka Lond˘na, pû‰í prohlídka historického
centra – Parlament, Westminster Abbey, Trafalgar square, Národní
galerie, Buckinghamsk˘ palác, lond˘nské parky, volno, moÏnost plavby
lodí po TemÏi do Greenwich – Královská observatofi s nult˘m poledníkem,
pozdû veãer odjezd do Belgie a Nûmecka
6. den – pfiíjezd v pozdních odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
GB 9-2707
Termín:
27. 7.–1. 8.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
8 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
9 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
4x ubytování (1x tranzitní, 3x hotel v Lond˘nû s vlastním sociálním zafiízením),
trajekty, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
LOND¯N a jihozápadní Anglie
Dover • Brighton • Bath- Wells • Glastonbury • Winchester
• Stonehenge • Salisbury • Portsmounth • Windsor • Lond˘n
Program:
1. den – odjezd ráno pfies Nûmecko do Belgie, nocleh
2. den – odjezd na trajekt z Calais do Doveru (kfiídové útesy), dopoledne
pokraãování podél pobfieÏí pfies Hastings a Beachy Head (zastávky)
do Brightonu – pû‰í prohlídka centra vã. pfiístavu a Královského
pavilonu, volno, k veãeru ubytování, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva lázní Bath s tradicí jiÏ od dob
fiímsk˘ch – prohlídka, kolem poledne odjezd pfies Cheddar Gorge
proslavené s˘rem do malebného mûsteãka s katedrálou Wells –
prohlídka, pozdûji odpoledne pokraãování do oblastí bájn˘ch míst
spojen˘ch s osudem krále Artu‰e – hledání bájného Camelotu, zastávka
v Glastonbury – prohlídka mûsta, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva mûsta Winchester s jednou
z nejvût‰ích gotick˘ch katedrál, kolem poledne pfiejezd k prohlídce
unikátní prehistorické lokality Stonehenge (dolmeny, menhiry), pozdûji
odpoledne pfiíjezd do Salisbury – prohlídka centra starého mûsta
a gotické katedrály St. Mary, volno, návrat na ubytování, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, zastávka v pfiístavu Portsmouth – sídlo královského
námofinictva, moÏnost náv‰tûvy muzea námofinictva a lodí Victory a Mary
Rose, pfiejezd do Windsoru – zastávka k prohlídce zámeckého areálu,
pfiejezd do Lond˘na – okruÏní jízda mûstem, ubytování v Lond˘nû,
veãer v˘let do ãtvrti Soho a oblasti Piccadily Circus, nocleh
6. den – dopoledne pû‰í prohlídka historického centra Lond˘na
(Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, park St. James,
Buckinghamsk˘ palác, Hyde Park, WelingtonÛv oblouk, Trafalgar, Národní
galerie – odpoledne volno, moÏnost náv‰tûvy katedrály Sv. Pavla a hradu
Tower, most Tower Bridge, veãer odjezd z Lond˘na do âR
7. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
GB 9-1207
Termín:
12. 7.–18. 7.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
9 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
10 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
170 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 5x ubytování (2x hotel, 3x v soukromí), 3x polopenze
v soukromí (3x snídanû, 3x veãefie), trajekt, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Calais • Dover • Bodiam Castle • Batemans • Hampton
Court • Chartwell • Hever • Audley End • Cambridge •
Althorp • Lond˘n
Program:
1. den – odjezd brzy ráno pfies Nûmecko do Belgie na ubytování, nocleh
2. den – ãasnû ráno trajekt do Calais – pfiíjezd do anglického Doveru
– v˘jezd ke stfiedovûkému Doverskému hradu s úchvatn˘mi v˘hledy na
kfiídové útesy a kanál La Manche, dopoledne pfiejezd na malebn˘ hrad
Bodiam Castle uprostfied umûlého jezera, po poledni náv‰tûva panského
sídla uprostfied zahrad – Batemans, kde Ïil v˘znamn˘ básník a spisovatel
R. Kipling, pozdû odpoledne náv‰tûva unikátního sídla Hampton Court
– prohlídka hradního areálu vãetnû stfiedovûké kuchynû a nejstar‰ího
tenisového dvorce v Anglii, veãer ubytování v Lond˘nû, nocleh
3. den – dopoledne náv‰tûva Chartwellu – dÛm Winstona Churchilla
(panské sídlo se zahradou, kde nejslavnûj‰í britsk˘ politik Ïil a pracoval
témûfi 40 let), pfied polednem pfiejezd na hrad Hever, jeden
z nejkouzelnûj‰ích vodních hradÛ jiÏní Anglie (zde se král Jindfiich VIII.
poprvé setkal s Annou Boleynovou) – volno k prohlídce sídla s parkem,
k veãeru návrat do Lond˘na – okruÏní jízda mûstem, zastávka u Hyde
parku – WelingtonÛv oblouk, veãer volno ve ãtvrti Soho a oblasti Piccadily
Circus, návrat na nocleh
4. den – ráno zastávka v Audley End – úchvatné venkovské sídlo ze
17. století leÏící uprostfied romantického parku z 18. století s fiadou altánÛ,
souso‰í a zákoutí, pfied polednem pfiejezd do Cambridge – pû‰í prohlídka
areálu kolejí, moÏnost projíÏìky po fiece Cam, pozdû odpoledne pfiejezd
do hrabství Northamptonshire – náv‰tûva zámku Althorp – prastarého
sídla rodu SpencerÛ, kde je v zámeckém parku na ostrÛvku uprostfied
jezírka pohfibena princezna Diana, veãer návrat na nocleh
5. den – dopoledne pû‰í prohlídka centra Lond˘na – Westminsterské
opatství, parlament, Big Ben, Trafalgarské námûstí s Národní galerií,
park Sv. Jakuba, Buckinghamsk˘ palác, odpoledne volno, moÏnost
náv‰tûvy hradu Tower, most Tower Bridge, k veãeru pfiejezd nadzemní
drahou do Greenwich s Královskou observatofií – nult˘ poledník, veãer
odjezd na trajekt do Doveru, noãní pfiejezd Belgií do Nûmecka
6. den – pfiíjezd do nástupních míst v odpoledních hodinách.
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
GB 9-0308
Termín:
3. 8.– 8. 8.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
7 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
8 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
140 Kã
3x snídanû
450 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
4x ubytování (1x tranzitní, 3x hotel v Lond˘nû s vlastním sociálním zafiízením),
trajekty, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
VELKÁ BRITÁNIE
VELK¯ OKRUH WALESEM
Chepstow • Swansea • Pembrokeshire • Manorbier • Tenby • St. David • Devil’s Bridge •
Mynach Falls • Aberystwyth • Caernafon • Anglesey • Beaumaris • Conwy • Snowdonia •
Lond˘n
SKOTSKO
za tajemstvím jezera Loch Ness
Dover • Cambridge • York • Whitby • Braemar • Balmoral • Dunnotar • Glamis Castle •
Pitlochry • Loch Ness • Inverness • Urquhart • Fort William • Stirling • Edinburgh • Lond˘n
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Nûmecko do Belgie, veãer ubytování, nocleh
2. den – ráno trajekt lodí do Doveru – bílé útesy, dopoledne pfiejezd do Cambridge – prohlídka centra
univerzitního mûsta, odpoledne pfiejezd do hlavního mûsta hrabství Yorkshire s unikátní katedrálou a historick˘m
centrem Yorku – prohlídka, pozdûji veãer ubytování, nocleh
3. den – dopoledne panoramatická cesta podél pobfieÏí a zálivem Robina Hooda (krásné scenérie
anglického pobfieÏí a pfiístavu s hradem Whitby – zrod legendy o hrabûti Draculovi – místo pobytu J. Cooka),
pozdû odpoledne pfiejezd do Skotska, ubytování v oblasti mûsta Stirling, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, odjezd k náv‰tûvû hradu Glamis Castle – místo Shakespearova Macbetha (zde trávila
dûtství matka královny AlÏbûty) – moÏnost prohlídky, pokraãování v cestû po pobfieÏí k troskám hradu
Dunnotar, pozdûji odpoledne projíÏdka skotskou vysoãinou pfies vesniãky Balmoral (letní sídlo britské
královské rodiny) a Braemar, veãer návrat na ubytování pfies „ëáblÛv loket“, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, odjezd oblastí nejvy‰‰ího pohofií Skotska – Grampian, zastávka v Pitlochry (náv‰tûva
palírny skotské whisky), pokraãování v cestû kolem hradu vévody z Athollu – Blair Castle k jezeru Loch
Ness, panoramatickou cestou pojedeme z Inverness pfies Drumnadrochit se zfiíceninami hradu Urquhart,
dále pfies Fort Augustus do Fort William, k veãeru zastávka v oblasti pod nejvy‰‰í horou Skotska – Ben
Nevis, návrat na ubytování, veãefie,nocleh
6. den – snídanû, odjezd pfies královské mûsto Stirling s hradem StewartovcÛ do hlavního mûsta Skotska
a jednoho z nejkrásnûji poloÏen˘ch mûst – Edinburghu, prohlídka centra s hradem, palácem Holyrood, Královskou
mílí, volno, moÏnost prohlídky královské jachty Brittania, veãer pfiejezd na ubytování v Anglii, nocleh
7. den – dopoledne pfiejezd do Lond˘na – prohlídka centra mûsta (Westminster Abbey, Trafalgar Square,
Národní galerie, Buckinghamsk˘ palác, Parlament, Big Ben), volno, odpoledne pfiejezd lodí po TemÏi k Toweru
– volno, moÏnost prohlídky hradu Tower, Tower Bridge nebo katedrály Sv. Pavla, veãer odjezd lodí do Greenwich
– zastávka u Královské observatofie, pozdû veãer odjezd do Doveru, trajekt do Francie, pfiejezd Belgií do
Nûmecka (noãní pfiejezd)
8. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních – veãerních hodinách
GB 9-0908
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
GB 9-2308
Termín:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
23. 8.–29. 8.
10 950 Kã
11 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 5x ubytování v hotelu po trase, 5x snídanû, trajekty, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Termín:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
9. 8.–16. 8.
13 500 Kã
13 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar, 6x ubytování (3x hotel po trase, 3x Skotsko
v soukromí s polopenzí), trajekty dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Program:
1. den – odjezd v noãních / ãasn˘ch ranních hodinách pfies Nûmecko a Belgii do Anglie, trajekt, ubytování, nocleh
2. den – snídanû, ráno pfiejezd jiÏní Anglií do Bristolu a pfies záliv fieky Severn do Walesu, dopoledne zastávka
u hradu Chepstow vypínajícího se na skále, kter˘ v historii stfieÏil hranice, kolem poledne náv‰tûva hradu
Caerphilly – jeden z nejvût‰ích hradÛ ve Walesu, odpoledne prohlídka hlavního mûsta Walesu Cardiffu –
staré mûsto se stfiedovûk˘m hradem ze 14. st. a katedrálou sv. Davida, moÏnost exkurze na moderním ragbyovém
stadionu, k veãeru pfiejezd na ubytování v oblasti mûsta Swansea, nocleh
3. den – snídanû, celodenní v˘let do nejzápadnûj‰ího v˘bûÏku Walesu – Pembrokeshire – jedna
z nejkrásnûj‰ích pfiírodních oblastí – ãlenité mofiské pobfieÏí, úÏasné pfiírodní scenérie na území národního
parku – hrad Manorbier, z jehoÏ hradeb se nabízejí nádherné pohledy na okolní pfiírodu a mofie, kolem
poledne zastávka v pfiímofisk˘ch lázních Tenby, procházka, odpoledne pfiejezd do St. David – náv‰tûva
katedrály – prohlídka nejznámûj‰ího poutního místa Walesu, kde pÛsobil národní svûtec sv. David, veãer
návrat do Swansea – procházka centrem mûsta, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne odjezd do letoviska Aberystwyth, zastávka – moÏnost jízdy vláãkem údolím
Rheidol do národního parku pohofií Cambrian – Devil’s Bridge s moÏností pû‰í vycházky ke znám˘m
vodopádÛm Mynach Falls, pozdû odpoledne pfiejezd na sever k náv‰tûvû malebného mûsteãka Caernafon,
ve kterém na hradû byl princ Charles v roce 1969 prohlá‰en princem z Walesu, veãer ubytování, nocleh
5. den – snídanû, celodenní v˘let oblastí severního Walesu – dopoledne náv‰tûva národního parku
Snowdonia, v˘let na nejvy‰‰í horu Walesu (moÏnost vyjet na vrchol vysokohorskou Ïeleznicí z roku 1896),
odpoledne náv‰tûva historického mûsta Conwy, prohlídka starobylého centra se stfiedovûk˘m hradem
a dokonale zachovan˘mi mûstsk˘mi hradbami, k veãeru pfiejezd po mostû na ostrov Anglesey – nejsevernûj‰í
ãást Walesu s pfiekrásnou pfiírodou, zastávka v mûsteãku Beaumaris s vodním hradem a krásn˘mi v˘hledy
na pobfieÏí, návrat na nocleh
6. den – snídanû, dopoledne pfiejezd do Lond˘na – okruÏní jízda, zastávka u hradu Tower, kde jsou uloÏeny
korunovaãní klenoty, Tower Bridge, odpoledne pû‰í prohlídka centra – Parlament, Westminster Abbey,
Buckinghamsk˘ palác, lond˘nské parky, volno, veãer odjezd na trajekt do Calais, pokraãování pfies Belgii do
Nûmecka
7. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách
37
IRSKO
Velk˘ okruh IRSKEM
Dublin • Powerscourt • Avoca • Glendalough • Hill of Tara • Newgrange • Tullamore •
Clonmacnoise • Poulnabrone • Moherské útesy • Killarney • Ring of Kerry • Blarney • Cobh
• Rock of Cashel • Dublin
Velk˘ okruh IRSKEM
Program:
1. den – odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hotelu, volno, moÏnost náv‰tûvy nûkteré z typick˘ch hospÛdek
s pivem Guiness, nocleh
2. den – snídanû, celodenní v˘let do pohofií a hrabství Wicklow – dopoledne náv‰tûva typického irského
panského sídla Powerscourt s ohromujícím parkem a nejvût‰ím irsk˘m vodopádem, po poledni zastávka
v údolí fieky Avoca – oblast proslulá zpracováním vlny, náv‰tûva jedné z nejstar‰ích pfiádelen – moÏnost
nákupu kvalitních v˘robkÛ pfiímo od v˘robce, pozdûji odpoledne náv‰tûva areálu mûsteãka Glendalough
– pû‰í procházka údolím dvou jezer s pozÛstatky jednoho z nejstar‰ích opatství zaloÏeného sv. Kevinem,
k veãeru návrat do Dublinu – pû‰í procházka centrem mûsta s hradem, katedrálou sv.Patrika, univerzitou,
parky, návrat na nocleh
3. den – snídanû, dopoledne zastávka k náv‰tûvû poutního místa Hill of Tara a prehistorick˘ch pohfiebi‰È
Newgrange v údolí fieky Boyne, odpoledne pokraãování pfies mûsteãko Tullamore – zastávka k náv‰tûvû
palírny slavné irské whisky s ochutnávkou a moÏností nákupu, pozdû odpoledne pfiejezd do oblasti fieky
Shannon – zastávka k prohlídce areálu pozÛstatkÛ starého irského klá‰tera a pohfiebi‰tû se zachoval˘mi
vûÏemi a unikátními keltsk˘mi kfiíÏi Clonmacnoise, veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, ráno projíÏìka národním parkem The Burren s tajuplnou krajinou a megalitick˘m
pohfiebi‰tûm, zastávka u slavného dolmenu Poulnabrone, kolem poledne pfiejezd panoramatickou silnicí
k náv‰tûvû Mohersk˘ch útesÛ – úÏasné vyhlídky na oceán, k veãeru pokraãování pfies typickou irskou
vesniãku Adare proslavenou malebn˘mi domky s do‰kov˘mi stfiechami, veãer ubytování v oblasti Killarney,
nocleh
5. den – snídanû, celodenní v˘let v oblasti Killarneyského národního parku – ráno zastávka u hradu
Rose Castle majestátnû stojícího na bfiehu jezera Lough Leane, dopoledne pokraãování v cestû kolem jezera
a pozÛstatkÛ starého opatství k náv‰tûvû stejnojmenného panství uprostfied zahrad v Muckross, po poledni
projíÏìka po panoramatické silnici Ring of Kerry – zastávka v malebném pfiístavním mûsteãku Kenmare,
volno, pokraãování do letoviska Waterville – procházka po promenádû k so‰e Charlie Chaplina, kter˘ sem
jezdil pravidelnû trávit letní mûsíce a oblast si zamiloval, veãer návrat na nocleh
6. den – snídanû, odjezd do mûsteãka Blarney – moÏnost náv‰tûvy areálu hradu se slavn˘m kamenem
v˘fieãnosti nebo nákupního centra pfiestavûného ze staré pfiádelny s v˘robky made in Ireland, kolem poledne
pfiejezd k náv‰tûvû pfiístavu Cobh známého pod anglick˘m názvem Queenstown, kter˘ byl poslední zastávkou
Titanicu a kde do dne‰ního dne nalezneme pÛvodní molo, budovu lodní spoleãnosti a památník obûtem
katastrofy, volno – moÏnost náv‰tûvy nûkteré z typick˘ch pfiístavních hospod, odpoledne odjezd pfies provincii
Munster – zastávka k prohlídce areálu skalního komplexu Cashel – místo, kde podle legendy kfitil sv. Patrik
irské krále – po staletí symbol královské i církevní moci, veãer pfiejezd do Dublinu, nocleh
7.den – snídanû, odjezd na leti‰tû, odlet do Prahy
2. 7.–8. 7.
24 950 Kã
25 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu letecky Praha – Dublin – Praha vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek,
dopravu v Irsku klimatizovan˘m autobusem dle programu, 6x ubytování se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
38
IR 99-0207
Termín:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
Holyhead • Dublin • Powerscourt • Avoca • Glendalough • Hill of Tara • Newgrange • Tullamore
• Clonmacnoise • Poulnabrone • Moherské útesy • Killarney • Ring of Kerry • Blarney •
Cobh • Rock of Cashel • Beaumaris • Conwy • Lond˘n
Program:
1. den – odjezd v noãních / ãasn˘ch ranních hodinách pfies Nûmecko a Belgii do Anglie, nocleh
2. den – dopoledne pfiejezd Anglií do pfiístavu v severním Walesu – Holyhead, trajekt do Dublinu v Irsku,
ubytování v Dublinu, veãer volno – procházka centrem mûsta, moÏnost náv‰tûvy nûkteré z typick˘ch hospÛdek
s pivem Guiness, nocleh
3. den – snídanû, celodenní v˘let do pohofií a hrabství Wicklow – dopoledne náv‰tûva typického irského
panského sídla Powerscourt s ohromujícím parkem a nejvût‰ím irsk˘m vodopádem, po poledni zastávka
v údolí fieky Avoca – oblast proslulá zpracováním vlny, náv‰tûva jedné z nejstar‰ích pfiádelen – moÏnost
nákupu kvalitních v˘robkÛ pfiímo od v˘robce, pozdûji odpoledne náv‰tûva areálu mûsteãka Glendalough
– pû‰í procházka údolím dvou jezer s pozÛstatky jednoho z nejstar‰ích opatství zaloÏeného sv. Kevinem,
k veãeru návrat do Dublinu – pû‰í procházka centrem mûsta s hradem, katedrálou sv.Patrika, univerzitou,
parky, návrat na nocleh
4. den – snídanû, dopoledne zastávka k náv‰tûvû poutního místa Hill of Tara a prehistorick˘ch pohfiebi‰È
Newgrange v údolí fieky Boyne, odpoledne pokraãování pfies mûsteãko Tullamore – zastávka k náv‰tûvû
palírny slavné irské whisky s ochutnávkou a moÏností nákupu, pozdû odpoledne pfiejezd do oblasti fieky
Shannon – zastávka k prohlídce areálu pozÛstatkÛ starého irského klá‰tera a pohfiebi‰tû se zachoval˘mi
vûÏemi a unikátními keltsk˘mi kfiíÏi Clonmacnoise, veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
5. den – snídanû, ráno projíÏìka národním parkem The Burren s tajuplnou krajinou a megalitick˘m pohfiebi‰tûm,
zastávka u slavného dolmenu Poulnabrone, kolem poledne pfiejezd panoramatickou silnicí k náv‰tûvû
Mohersk˘ch útesÛ – úÏasné vyhlídky na oceán, k veãeru pokraãování pfies typickou irskou vesniãku Adare
proslavenou malebn˘mi domky s do‰kov˘mi stfiechami, veãer ubytování v oblasti Killarney, nocleh
6. den – snídanû, celodenní v˘let v oblasti Killarneyského národního parku – ráno zastávka u hradu
Rose Castle majestátnû stojícího na bfiehu jezera Lough Leane, dopoledne pokraãování v cestû kolem jezera
a pozÛstatkÛ starého opatství k náv‰tûvû stejnojmenného panství uprostfied zahrad v Muckross, po poledni
projíÏìka po panoramatické silnici Ring of Kerry – zastávka v malebném pfiístavním mûsteãku Kenmare,
volno, pokraãování do letoviska Waterville – procházka po promenádû k so‰e Charlie Chaplina, kter˘ sem
jezdil pravidelnû trávit letní mûsíce a oblast si zamiloval, veãer návrat na nocleh
7. den – snídanû, odjezd do mûsteãka Blarney – moÏnost náv‰tûvy areálu hradu se slavn˘m kamenem
v˘fieãnosti nebo nákupního centra pfiestavûného ze staré pfiádelny s v˘robky made in Ireland, kolem poledne
pfiejezd k náv‰tûvû pfiístavu Cobh známého pod anglick˘m názvem Queenstown, kter˘ byl poslední zastávkou
Titanicu a kde do dne‰ního dne nalezneme pÛvodní molo, budovu lodní spoleãnosti a památník obûtem
katastrofy, volno – moÏnost náv‰tûvy nûkteré z typick˘ch pfiístavních hospod, odpoledne odjezd pfies provincii
Munster – zastávka k prohlídce areálu skalního komplexu Cashel – místo, kde podle legendy kfitil sv. Patrik
irské krále – po staletí symbol královské i církevní moci, veãer pfiejezd do Dublinu, volno, nocleh
8. den – snídanû, odjezd na trajekt do Holyhead, kolem poledne zastávka ve mûsteãku Beaumaris s vodním
hradem a krásn˘mi v˘hledy na pobfieÏí severního Walesu, odpoledne pfiejezd pfies historické mûsto Conwy
– procházka starobyl˘m centrem se stfiedovûk˘m hradem a dokonale zachovan˘mi mûstsk˘mi hradbami,
pozdûji odpoledne pfiejezd do Lond˘na, veãer ubytování, nocleh
9. den – celodenní náv‰tûva Lond˘na – dopoledne okruÏní jízda se zastávkou u katedrály sv.Pavla – volno,
pû‰í prohlídka centra – Parlament, Westminster Abbey, Buckinghamsk˘ palác, lond˘nské parky, pozdû
odpoledne volno, pfiíp. odjezd lodí k hradu Tower, kde jsou uloÏeny korunovaãní klenoty, Tower Bridge, pozdûji
veãer odjezd na trajekt do Calais, pokraãování pfies Belgii do Nûmecka
10. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
IR 9-0107
Termín:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
1. 7.–10. 7.
16 950 Kã
18 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar, trajekty dle programu, 8x ubytování (6x v Irsku
se snídaní, 2x v Anglii), prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
NORSKO
CESTOU TROLLÒ za krásami norsk˘ch fjordÛ
Göteborg • Kungälv • Tjoern • Oslo • Lillehammer • Andalsnes • cesta TrollÛ • Geiranger
• Briksdal • Bergen • Voringfoss • Kronborg • KodaÀ
Pfiíroda severního NORSKA – Lofoty a Vesterály
Program:
1. den – odjezd v ranních hodinách do Nûmecka, noãní trajekt do ·védska
2. den – dopoledne náv‰tûva jihozápadního pobfieÏí ·védska – zastávka v Göteborgu – prohlídka centra
mûsta a pfiístavu, odpoledne zfiíceniny hradu Kungälv a ostrova Tjoern (typické rybáfiské vesniãky), k veãeru
ubytování, nocleh
3. den – ráno odjezd pfies most ve Svinesundu do Oslo – zastávka (prohlídka centra hlavního mûsta Norska
– radnice, královsk˘ palác, divadlo, univerzita, parlament, katedrála), kolem poledne odjezd na sever – zastávka
v Holmenkollenu (areál skokansk˘ch mÛstkÛ), pozdûji odpoledne pokraãování kolem jezera Mjosa do
Lillehammeru (zastávka v zimním stfiedisku sportÛ, moÏnost náv‰tûvy skanzenu lidové architektury), veãer
pfiejezd soutûskou Romsdalen a údolím fieky Rauma s vodopády do Andalsnes – typické rybáfiské mûsteãko
ve fjordu, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, odjezd panoramatickou cestou horsk˘ch skfiítkÛ TrollÛ do horského sedla Trollstigen,
pfiejezd k nejslavnûj‰ímu fjordu – Geiranger, moÏnost projíÏìky lodí fjordem kolem vodopádu Sedm sester
nebo v˘jezdu autobusem na vyhlídkové místo nad fjordem – Dalsnibba, odpoledne prÛjezd národním
parkem Jostedalsbreen do mûsteãka Olden – pû‰í vycházka k ledovci Briksdal, k veãeru pfiejezd na
ubytování v oblasti Sognefjordu, nocleh
5. den – snídanû, ráno trajekt pfies nejvût‰í fjord Norska – Sognefjord, dopoledne pfiíjezd do Bergenu –
pû‰í prohlídka hlavního mûsta fjordÛ a centra norsk˘ch rybáfiÛ, odpoledne volno k individuálním
prohlídkám, veãer pfiejezd do oblasti náhorní plo‰iny Hardangervida, zastávka u jednoho z nejvût‰ích
vodopádÛ – Voringfoss, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne odjezd údolím Hallingdal do hlavního mûsta Oslo – náv‰tûva poloostrova
Bydgoy – muzea lodí Fram, vikingsk˘ch lodí, Kon-Tiki, pokraãování do ·védska, ubytování, nocleh
7. den – ráno odjezd na trajekt do Dánska – zastávka v Kronborgu (HamletÛv hrad), pfied polednem pfiíjezd
do Kodanû – prohlídka (radnice, královsk˘ palác, malá mofiská víla, pfiístav, zábavní park Tivoli), veãer odjezd
na trajekt do Nûmecka, pokraãování pfies Nûmecko do âR
8. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách do nástupních míst
Program:
1. den – odjezd v dopoledních hodinách do Nûmecka, veãer nalodûní na trajekt do ·védska, noãní plavba
2. den – dopoledne pfiejezd ·védskem – cestou zastávka v nûkteré z typick˘ch rybáfisk˘ch vesniãek západního
pobfieÏí do hlavního mûsta Norska Oslo – prohlídka centra mûsta vã. pfiístavu, k veãeru pfiejezd kolem jezera
Mjosa do Lillehammeru, moÏnost veãerní procházky, ubytování, nocleh
3. den – snídanû, náv‰tûva skanzenu lidové architektury, pokraãování pfies Dombas do královského mûsta
Trondheimu – náv‰tûva katedrály Nidaros s korunovaãními klenoty norsk˘ch králÛ, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, celodenní putování na sever – zastávka u jezera Snasa, odpoledne zastávka na fiece Vefsna
u Lososích schodÛ – vodopády Laksfossen, pozdû odpoledne pfiejezd polárního kruhu, veãer pfiejezd
pfies Tysfjord na ubytování v oblasti Narviku, nocleh
5. den – snídanû, celodenní putování se zastávkami oblastí souostroví Vesterály s fiadou romantick˘ch
pfiístavÛ severu pfies Sortland panoramatickou cestou podél fjordu pfies Stokmarkens do Melbu, k veãeru
trajekt do Fiskebu a pokraãování do pfiístavu Kabelvag na Lofotech, nocleh
6. den – snídanû, celodenní pobyt na Lofotech – dopoledne prohlídka Kabelvagu (typické dfievûné domky,
rouben˘ kostel, muzeum Lofot), pfied polednem odjezd pfies vesniãku Henningsvaer na mysu s v˘hledem
na mofie i Lofoty, odpoledne pokraãování do nejjiÏnûj‰ího místa souostroví Å– bûhem dne náv‰tûva typick˘ch
rybáfisk˘ch osad Nusfjord a Moskenes, pozdû veãer návrat na nocleh
7. den – snídanû, dopoledne volno v Kabelvagu, odpoledne náv‰tûva sousedního malebnû poloÏeného
Svoelvaru s unikátní skálou (tzv. Svolvaerská koza), volno k procházkám, k veãeru odjezd lodí pfies Trollfjord
a Vestfjord na pevninu, (panorama celého souostroví), noãní pfiejezd na jih Norska
8. den – odpoledne pfiíjezd do rybáfiského mûsteãka a pfiístavu Andalsnes ve fjordu, ubytování, volno
k individuálním procházkám, nocleh
9. den – snídanû – dopoledne pokraãování panoramatickou cestou TrollÛ k fjordu Geiranger – volno,
moÏnost projíÏìky k vodopádu Sedm sester, pû‰í procházky v okolí fjordu, odpoledne pokraãování
panoramatickou cestou pfies mûsteãko Lom k hlavnímu mûstu Oslo, ubytování, nocleh
10. den – snídanû, odjezd pfies stfiedisko zimních sportÛ Hamar (zastávka u krasobruslafiské haly) do Oslo
– moÏnost náv‰tûvy muzeí vikingsk˘ch lodí na poloostrovû Bygdoy, odpoledne pfiejezd na jih ·védska, noãní
trajekt do Nûmecka
11. den – dopoledne pfiejezd Nûmeckem do âR, pfiíjezd v pozdních veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
NOR 9-2607
Termín:
26. 7.–2. 8.
Cena za osobu:
11 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar, 5x ubytování v mládeÏnick˘ch hotelech
(pfieváÏnû 4lÛÏkové pokoje), 3x snídanû formou bufetu v Norsku, trajekty dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
âíslo zájezdu:
NOR 9-0107
Termín:
1. 7.–11. 7.
Cena za osobu:
15 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klim. autokarem s WC, video, bar, 7x ubytování v mládeÏnick˘ch hotelech (pfieváÏnû
4lÛÏkové pokoje), 7x snídanû, trajekty dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
Oslo • Lillehammer • Trondheim • Snasa • Laksfossen • Narvik • Vestrály • Lofoty • Andalsnes
• cesta TrollÛ • Geiranger • Hamar
39
SKANDINÁVIE
POBALTÍ
Vesterály
Lofoty
Narvik
Bodo
Snasa
Trondheim
Andalsnes
Geiranger
Lillehammer
Bergen
Oslo
Uppsala
Stockholm
Kuopio
Savonlinna
Tampere
Turku Helsinki
Tallin
Pärnu
Jönköping
Kronborg
Göteborg
Kalmar
Jurmala
Oland
Riga
·iauliai
Vilnius
KodaÀ
·VÉDSKO – DÁNSKO
FINSKO – POBALTSKÉ REPUBLIKY
Trelleborg • most Öresund • KodaÀ • Kronborg • Göteborg • Honó • jezero Vättern • Jönköping
• Gränna • Uppsala • Stockholm • Kalmar • ostrov Øland • Karlskrona • Lund
Vilnius • Trakai • Hora kfiíÏÛ • Riga • Jämsä • Tampere • Savonlinna • Olavinlinna • Kerimaki
• Jyväskylä • Kuopio • Helsinki • Tallin • Pärnu • Sigulda • Turaida • Kaunas
Program:
1. den – odjezd z nástupních míst do Nûmecka, noãní trajekt z Rostocku do Trelleborgu
2. den – ráno pfiíjezd do ‰védského pfiístavu Trelleborg, pokraãování autobusem po unikátním Öresundském
mostû – jeden z nejdel‰ích lanov˘ch mostÛ svûta spojující ·védsko s Dánskem (ãást trasy vede nad mofiem,
ãást podmofisk˘m tunelem) do Kodanû – prohlídka centra (královsk˘ palác, radnice,stará rybáfiská ãtvrÈ, volno
– moÏnost plavby lodí), odpoledne pokraãování k hradu Kronborg (zastávka), trajekt do ·védska, k veãeru pfiejezd
do oblasti Göteborgu – cestou zastávka v nûkteré rybáfiské osadû pobfieÏí ·védska, ubytování, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne prohlídka centra Göteborgu vã. pfiístavu s budovou Admirality, pfied polednem
vyjíÏìka do okolí mûsta a na ostrov Honó, odpoledne pokraãování autobusem do oblasti jezera Vättern,
prohlídka mûsta Jönköping naz˘vaného díky sv˘m kostelÛm Jeruzalémem severu, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, náv‰tûva typického malého mûsteãka se Ïlutû natfien˘mi dfievûn˘mi domy Gränna, odpoledne
pfiejezd do univerzitního mûsta Uppsala – procházka, veãer ubytování v oblasti Stockholmu, nocleh
5. den – snídanû, celodenní prohlídka hlavního mûsta ·védska Stockholmu – budova Radnice (sály proslavené
udûlováním Nobelovy ceny), pû‰í prohlídka centra mûsta – starobylá ãtvrÈ Gamla Stan (Královsk˘ zámek, katedrála
Storkyrkan, parlament), odpoledne muzeum lodi Vassa, volno, vyhlídková vûÏ Kaknastornet, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne pfiejezd na jih ·védska do mûsta Kalmar – moÏnost náv‰tûvy královského
zámku Kalmar Slott, pozdû odpoledne v˘jezd po jednom z nejdel‰ích mostÛ z Kalmaru k náv‰tûvû ostrova
Øland (ostrov vûtrn˘ch ml˘nÛ a majákÛ, letní sídlo ‰védské královské rodiny Solliden, zastávka v mûsteãku
Borgholm), veãer ubytování v oblasti Kalmaru, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne projíÏìka jiÏním ·védskem – zastávka v mûsteãku Karlskrona s romantick˘m
rybáfisk˘m pfiístavem, typick˘mi domy a nejvût‰ím dfievûn˘m kostelem ·védska, moÏnost náv‰tûvy Námofinického
muzea, projíÏìka oblastí vikingsk˘ch pohfiebi‰È, pozdûji odpoledne pfiejezd do univerzitního mûsta a b˘valého
sídla biskupÛ – Lund, prohlídka centra mûsta s katedrálou, volno, veãer trajekt do Nûmecka, noãní pfiejezd
8. den – pfiíjezd do nástupních míst v pozdních odpoledních / veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
SVE 9-0208
Termín:
2. 8.–9. 8.
Cena za osobu:
10 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 5x ubytování
v hotelích po trase (ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích), 5x snídanû, trajekty dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd z nástupních míst pfies âesk˘ Tû‰ín a Polsko do Litvy (noãní pfiejezd)
2. den – ráno pfiíjezd do hlavního mûsta Litvy Vilniusu – dopoledne prohlídka jádra mûsta s fiadou historick˘ch památek okolo zámecké hory, GediminasÛv hrad, katedrála, volno, odpoledne náv‰tûva nedalekého národního parku Trakai se stejnojmenn˘m hradem na jezefie, k veãeru pfiejezd na ubytování v Kaunasu, nocleh
3. den – snídanû, odjezd do Loty‰ska, dopoledne zastávka u Hory kfiíÏÛ (památné místo nedaleko mûsta ·iauliai), po poledni pfiíjezd do Rigy – pû‰í prohlídka historického centra starého mûsta s fiadou historick˘ch budov
(katedrála, hrad, mû‰Èanské domy), pozdû odpoledne pfiejezd do Estonska – veãer ubytování u Tallinu, nocleh
4. den – snídanû, ráno trajekt z Tallinu do Finska, kolem poledne pfiíjezd do hlavního mûsta Helsinky – pû‰í
prohlídka centra mûsta s fiadou monumentálních staveb (katedrála, radnice, prezidentsk˘ palác, univerzita), k veãeru odjezd kolem haly Finnlandia a budovy Opery, krátká zastávka u Olympijského stadionu, veãer pfiejezd na ubytování v oblasti tisíce jezer u mûsteãka Jämsä, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne v˘let oblastí jihozápadního Finska – náv‰tûva mûsta star˘ch manufaktur a církevních staveb – centra jezerní oblasti Tampere, pozdûji odpoledne náv‰tûva mûsteãka Jämsä, návrat na ubytování, volno k relaxaci v malebné jezerní pfiírodû kolem ubytovacího komplexu, pfiíp. moÏnost náv‰tûvy sauny,
nocleh
6. den – snídanû, celodenní v˘let v oblasti jezer – pfiíjezd do mûsteãka Savonlinna blízko rusk˘ch hranic, moÏnost náv‰tûvy nejvût‰ího stfiedovûkého hradu severní Evropy Olavinlinna, odpoledne náv‰tûva nejvût‰ího dfievûného kostela na svûtû v Kerimaki, k veãeru pfiejezd do nejznámûj‰ího stfiediska oblasti Kuopio – moÏnost v˘jezdu na vyhlídkovou horu Puijo s rozhlednou na celou jezerní oblast, pozdû veãer návrat na ubytování, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne volno, pfied polednem odjezd pfies vesniãku Muurame se skanzenem tradice finské sauny do mûsteãka zaloÏeného carem Nikolajem I. a naz˘vaného finské Athény – Jyväskylä na bfiehu jezera – procházka, volno, moÏnost plavby vyhlídkovou lodí po jezefie, k veãeru návrat na ubytování, volno, nocleh
8. den – snídanû, pfiejezd do Helsinek, trajekt do hlavního mûsta Estonska – odpoledne prohlídka historického jádra Tallinu s unikátními hradbami a starobyl˘m centrem mûsta, k veãeru ubytování, volno k individuální
prohlídce nebo náv‰tûva restaurace, nocleh
9. den – snídanû, ráno pfiejezd do Loty‰ska – dopoledne náv‰tûva mûsteãka Sigulda v loty‰ském národním
parku u fieky Gauja, dle zájmu moÏnost náv‰tûvy hradu a zámku Turaida, pozdû odpoledne pfiejezd do litevského Kaunasu, ubytování v pozdních veãerních hodinách, nocleh
10. den – snídanû, dopoledne volno nebo pû‰í prohlídka centra Kaunasu s prÛvodcem, odpoledne odjezd
pfies Polsko do âR (noãní pfiejezd)
11. den – pfiíjezd do nástupních míst v ranních hodinách
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
40
FIN 9-1108
Termín:
11. 8.–21. 8.
13 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
15 450 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
290 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã,
8x ubytování dle programu (4x v hotelu v Pobaltí, 4x v luxusních chatách ve Finsku pro 4–6 osob), 8x snídanû,
trajekty, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
·V¯CARSKO
KOSTNICE
Curych
Bern
Thun
Luzern
Interlaken
Lausanne
Davos
Sv. Mofiic
Vevey
Zermatt
VADUZ
Locarno
Lugano
CHAMONIX
Zermatt • Lugano • Bellinzona • Lago Maggiore • Locarno
• Caslano • Gandria • BERNINA EXPRESS • Sv. Mofiic • Chur
Program:
1. den – odjezd kolem poledne pfies Rakousko do ·v˘carska
2. den – ráno pfiíjezd do mûsteãka Täsch, pokraãování do centra
Wallisk˘ch Alp – Zermattu, pû‰í procházka nejznámûj‰ím
vysokohorsk˘m stfiediskem pod Matterhornem, volno, moÏnost
v˘jezdu zubaãkou na Gornergratt s úchvatn˘mi vyhlídkami na alpské
velikány, pozdû odpoledne pfiejezd do kantonu Ticino, ubytování
v Luganu, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva mûsteãka proslaveného hrady
Bellinzona, pfied polednem odjezd do oblasti údolí Maggia s fiadou
vodopádÛ – zastávka ve stejnojmenném mûsteãku (volno, moÏnost
náv‰tûvy místního kostelíku San Mauritii), pozdûji odpoledne pfiejezd
k jezeru Lago Maggiore – zastávka v malebném mûsteãku Ascona,
volno, dle zájmu v˘let lodí na ostrovy Isole di Brissago, k veãeru
pfiejezd do lázní Locarno proslaven˘ch filmov˘m festivalem – procházka,
moÏnost v˘jezdu zubaãkovou lanovkou k poutnímu kostelu Madonna
del Sasso, veãer návrat na nocleh
4. den – snídanû, celodenní poznávání oblasti jezera Lugano – ráno
náv‰tûva mûsteãka Caslano s v˘robnou ãokolád Alprose – prohlídka,
moÏnost zv˘hodnûného nákupu ‰v˘carské ãokolády, pfied polednem
pfiejezd do mûsteãka Melide s parkem miniatur celého ·v˘carska,
odpoledne návrat do Lugana – volno v centru, moÏnost v˘letu lodí do
rybáfiské vesniãky Gandria, návrat do hotelu ve ãtrvti Paradiso – volno,
moÏnost v˘jezdu lanovkou na vrchol San Salvatore (panorama jezera
Lugano), nocleh
5. den – snídanû, odjezd kolem jezera Lago di Como do horského
mûsteãka Tirano – moÏnost celodenní fak. panoramatické jízdy
vysokohorsk˘m vlakem Bernina Express do známého stfiediska zimních
sportÛ a lázní Svatého Mofiice – volno k procházkám, k veãeru odjezd
pfies Chur – zastávka, veãer odjezd pfies Rakousko do âR, noãní pfiejezd
6. den – pfiíjezd v dopoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CH 9-3108
Termín:
31. 8.–5. 9.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
6 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
7 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x veãefie
1 200 Kã
jízdné Bernina Express
1 200 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s WC, klimatizací, video, bar s moÏností
obãerstvení za Kã, 3x ubytování v hotelu *** v Luganu, 3x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
·V¯CARSKEM pod Mont Blanc
Kostnice • Stein am Rhein • vodopády R˘na • Bern •
Interlaken • Wilderswill • Lauterbrunnen • Thun • Luzern
• Pilatus • Vaduz
Interlaken • Lauterbrunen • Thun • Chamonix • Îeneva •
Lausanne • Broc • Montreaux • Chillon • Vevey • Sion • Zermatt
Program:
1. den – odjezd pozdû odpoledne do ·v˘carska
2. den – dopoledne pfiíjezd do Kostnice na bfiehu Bodamského
jezera, prohlídka mûsta vãetnû Husova památníku, dále pfiejezd pfies
kouzelné mûsteãko Stein am Rhein do Schaffhausenu – zastávka
u vodopádÛ R˘na, v odpoledních hodinách náv‰tûva hlavního mûsta
·v˘carska – Bern, prohlídka, veãer odjezd na ubytování, nocleh
3. den – snídanû, v˘let do oblasti Jungfrauregionu – dopoledne
zastávka v Interlakenu a Wilderswilu, moÏnost v˘jezdu zubaãkou
na Schynige Platte s v˘hledem na Jungfrau, pokraãování k ledovcov˘m
vodopádÛm u Lauterbrunnenu, moÏnost zubaãkou na Kleine
Scheidegg nebo v˘jezd lanovkou na vrchol Piz Gloria – Schilthorn
s otáãivou restaurací a terasou ve v˘‰ce 2 970 m n. m. s v˘hledem na
Jungfrau, Eiger a Mönch, k veãeru zastávka v mûsteãku Thun se
stfiedovûk˘m hradem na bfiehu jezera, návrat na nocleh
4. den – snídanû, odjezd k jezeru Vierwaldstättersee – prohlídka
mûsta Luzern s nejstar‰ím dfievûn˘m mostem ve ·v˘carsku, volno,
moÏnost v˘jezdu nejstrmûj‰í zubaãkovou lanovkou na horu Pilatus
s neopakovateln˘m v˘hledem na alpské velikány stfiedního ·v˘carska,
k veãeru odjezd do hlavního mûsta kníÏectví Lichten‰tejnska – Vaduz,
procházka centrem mûsta pod kníÏecím hradem, odjezd pfies Rakousko
do âR
5. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CH 9-2807
Termín:
28. 7.–1. 8.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
5 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 200 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
700 Kã
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar,
2x ubytování v hotelu***, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd z nástupních míst odpoledne pfies Brno do ·v˘carska
2. den – ráno pfiíjezd do oblasti centrálního ·v˘carska kolem jezera
Brienzersee do stfiediska Interlaken – zastávka, dopoledne náv‰tûva horského stfiediska Lauterbrunen – volno, pû‰í vycházky k v˘hledÛm na alpské velikány oblasti – Eiger, Jungfrau a Mönch, pozdû
odpoledne odjezd kolem jezera Thun, zastávka ve stejnojmenném malebném mûsteãku – procházka, veãer pokraãování pfies Bern na ubytování
v oblasti Lausanne, nocleh
3. den – ráno odjezd do francouzského alpského stfiediska Chamonix pod Mont Blancem – volno, moÏnost v˘jezdu lanovkou na Aiguille du Midi ve v˘‰ce 3 840 m s unikátním panorama nejvy‰‰ích alpsk˘ch velikánÛ, pozdû odpoledne pfiejezd do Îenevy – prohlídka v nejluxusnûj‰ím mûstû na bfiehu stejnojmenného jezera, promenáda s kavárnami a restauracemi – vyhlídka na slavn˘ velkolep˘ vodotrysk, volno,
veãer návrat na nocleh
4. den – ráno odjezd k náv‰tûvû Lausanne – láznû na terasách nad
jezerem, pû‰í prohlídka centra s katedrálou, pfied polednem zastávka
u areálu Olympijského muzea, pokraãování k náv‰tûvû slavné ãokoládovny v mûsteãku Broc, odpoledne pfiejezd k Îenevskému jezeru, moÏnost náv‰tûvy majestátního hradu na skále nad jezerem – Chillon,
k veãeru pfiejezd do nedalek˘ch lázní Montreaux na bfiehu jezera, procházka, veãer náv‰tûva dal‰ích mondénních lázní Vevey, kde proÏil
konec svého Ïivota Charlie Chaplin – volno k procházkám, návrat na
nocleh
5. den – dopoledne náv‰tûva mûsteãka Sion, kolem poledne pfiíjezd
do nejznámûj‰ího vysokohorského stfiediska pod Matterhornem –
Zermatt, volno k procházkám, moÏnost v˘jezdu zubaãkou do stanice
Gornergratt ve v˘‰ce 3 100 m s úchvatn˘m v˘hledem na nejvy‰‰í horu
a symbol ·v˘carska, veãer odjezd oblastí prÛsmykÛ Grimselpass
a Furkapass do âR
6. den – pfiíjezd v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
CH 9-2206
Termín:
22. 6.–27. 6.
CH 9-1708
17. 8.–22. 8.
Cena za osobu:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
5 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
6 300 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
3x snídanû
450 Kã
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem s klimatizací, WC, video, bar,
3x ubytování v hotelu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
Toulky jiÏním ·V¯CARSKEM
BERNINA EXPRESS
·V¯CARSKÁ MOZAIKA
41
NùMECKO
NùMECKO
– okruh severním Nûmeckem
RAKOUSKO – NùMECKO
Alpská romance
DráÏdany • Berlín • Postupim • Lübeck • Hamburg • Brémy
• Münster • Kolín nad R˘nem
Krimmelské vodopády • Innsbruck • vodopády Stuibenfall
• Silvretta • údolí Montafon • Sv. Anton • Neuschwanstein
• Oberamergau • Linderhof • Garmisch-Partenkirchen
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Prahu do Nûmecka,
kolem poledne pfiíjezd do DráÏìan – prohlídka historického centra
mûsta na bfiehu Labe vãetnû katedrály, Divadelního námûstí, Zwinger –
moÏnost náv‰tûvy slavné galerie, veãer pfiejezd k Berlínu, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne v˘let do Postupimi – náv‰tûva zámku
Sanssouci a zámku Cecilienhof, odpoledne pfiíjezd do Berlína – okruÏní
jízda (Charlottenburg, ¤í‰sk˘ snûm, Braniborská brána, Opera,
Humboldtova univerzita, tfiída Unter den Linden, Alexandrovo námûstí),
veãer volno v centru k individuálním procházkám – moÏnost náv‰tûvy
televizní vûÏe s vyhlídkou na cel˘ Berlín, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne volno v Berlínû na Muzejním ostrovû
– moÏnost náv‰tûvy napfiíklad muzea Pergamon, v poledne odjezd do
Lübecku – „královny hanzovních mûst“ (mûsto je zapsáno na seznam
UNESCO a je proslaveno také jako dûji‰tû slavného románu T. Manna
Buddenbrokovi), veãer ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva hanzovního mûsta Brémy (pû‰í
procházka centrem – historické námûstí s radnicí a fiadou mû‰Èansk˘ch
domÛ, slavná ulice Böttcherstrasse, idylická ãtvrÈ Schnoor, nábfieÏí fieky
Wesser), odpoledne odjezd do Hamburku – nejvût‰ího nûmeckého
pfiístavu honosícího se obchodními paláci, pfiepychov˘mi promenádami,
slavnou noãní ãtvrtí St. Pauli a pfiístavem – volno, moÏnost plavby
pfiístavem, nákupy, zábava, pozdû veãer návrat na hotel, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne odjezd pfies jedno z nejkrásnûj‰ích
nûmeck˘ch mûst Münster – se star˘m stfiedovûk˘m centrem (námûstí
Principalmarkt s radnicí, dóm, parkové promenády, vodní nádrÏ Aasee),
odpoledne pfiejezd do Kolína nad R˘nem – procházka historick˘m
centrem s unikátní gotickou katedrálou, volno, k veãeru odjezd do âR
6. den – pfiíjezd v ãasn˘ch ranních hodinách
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
DE 9-0607
Termín:
6. 7.–11. 7.
Cena za osobu:
6 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
140 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 4x ubytování ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním zafiízením, 4x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
42
RAKOUSKO
SOLNOHRADSKO – BAVORSKO
Gmunden • Bad Ischl • Hallstatt • Berchtesgaden • jezero
Königsee • Rossfeldstrasse • Bad Reichenhall • Salzburg
Program:
1. den – ãasnû ráno odjezd do oblasti jezer Solné komory, dopoledne
zastávka u jezera Traunsee v malebném mûsteãku Gmunden – procházka
k vodnímu zámeãku Ort, pfied polednem pokraãování pfies romantické
mûsteãko Traunkirchen s kaplí Johannesberg na skále nad jezerem,
odpoledne pfiejezd pfies láznû Bad Ischl s císafiskou vilou (místo ãastého
pobytu Franze Josefa a Sisy) k jezeru Hallstatt se stejnojmenn˘m
mûsteãkem sevfien˘m pod horami na okraji jezera, k veãeru odjezd kolem
jezera Wolfgang See (zastávka na panoramatickém místû), veãer
ubytování v oblasti Berchtesgadenu, nocleh
2. den – snídanû, ráno pû‰í prohlídka historického centra
Berchtesgadenu se zámkem a kostely, dopoledne v˘jezd autobusem
na parkovi‰tû Obersalzberg pod Kehlsteinem – moÏnost náv‰tûvy
muzea mapujícího historii s ãástí podzemních krytÛ pfiíslu‰níkÛ elity
SS ze 2. svûtové války nebo v˘jezd na vrchol Kehlsteinu („Hitlerovo
orlí hnízdo“) se slavnou ãajovnou, pozdûji odpoledne (cestou zastávka
v palírnû tradiãního Enzianu spojená s ochutnávkou) náv‰tûva jezera
Königsee – moÏnost pû‰í procházky podél jezera na vyhlídku
s panoramatem Watzmannu a kostelíkem Sv. Bartolomûje nebo plavby
lodí po jezefie, pozdûji veãer návrat na nocleh
3. den – snídanû, projíÏìka autobusem panoramatickou vysokohorskou
silnicí Rossfeldstrasse s úchvatn˘mi v˘hledy, pfied polednem návrat
do Berchtesgadenu – moÏnost náv‰tûvy unikátních Soln˘ch dolÛ,
odpoledne odjezd pfies Bad Reichenhall se star˘m solivarem do
Salzburgu – pû‰í procházka v mûstû barokních palácÛ pod pevností
Hohensalzburg (barokní kostely, MozartÛv dÛm,…), pozdû veãer odjezd
kolem jezera Mondsee smûrem do âR
4. den – pfiíjezd v ãasn˘ch ranních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
DE 9-1609
Termín:
16. 9.–19. 9.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
4 650 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
4 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
800 Kã
komplexní poji‰tûní
100 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 2x ubytování v hotelu***,
2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd v pozdních veãerních hodinách do Rakouska
2. den – ráno pfiíjezd do Krimmlu – pû‰í vycházka k nejvût‰ím
rakousk˘m vodopádÛm, dopoledne pokraãování prÛsmykem Gerloss,
údolím Zillertalu a Innu do hlavního mûsta Tyrolska – Innsbrucku –
prohlídka centra mûsta (tfiída Marie Terezie, Vítûzn˘ oblouk, Goldenes
Dachl…), k veãeru pfiejezd pfies mûsteãko Oetz – vstupní brána do
stejnojmenného údolí – na ubytování v malebné horské vesniãce
Niederthai, cestou zastávka u vodopádÛ Stuibenfall, nocleh
3. den – snídanû, ráno odjezd do oblasti Vorarlbergu – do prÛsmyku
Silvretta – zastávka na nejvy‰‰ím vyhlídkovém místû Bielerhöhe
(místo rozvodí Dunaje a R˘na) s vodní nádrÏí Silvretta Stausee, pfied
polednem pokraãování k dal‰í vodní nádrÏi Vermut – cestou zastávky
s vyhlídkami na alpské velikány, odpoledne sjezd do malebného údolí
Montafon – zastávka ve staré rétorománské vesniãce Schruns
s typick˘mi domy, k veãeru návrat pfies prÛsmyk Vorarlberg – zastávka
v mûsteãku St. Anton, návrat na ubytování, nocleh
4. den – snídanû, odjezd panoramatickou vysokohorskou silnicí pfies
prÛsmyk Fernpass s vyhlídkou na masiv Zugspitze do Füssenu – volno
k náv‰tûvû zámku Schwangau nebo Neuschwanstein, odpoledne
pfiejezd pfies typickou vesniãku Oberamergau proslavenou pa‰ijov˘mi
hrami k romantickému zámku Linderhof – moÏnost prohlídky, k veãeru
náv‰tûva vysokohorského stfiediska Garmisch-Partenkirchen,
procházka alpsk˘m stfiediskem, veãer odjezd do âR
5. den – pfiíjezd v ranních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
AT 9-2306
Termín:
23. 6.–27. 6.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
4 650 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
4 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
600 Kã
komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 2x ubytování v hotelu***
se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
SLOVINSKO
MAëARSKO
HARKÁNY – pobyt v termálních lázních
Harkány se nachází ve vinafiské oblasti na jihu Maìarska v blízkosti mûsta Pésc s témûfi dvoutisíciletou historií. Tyto vyhledávané termální láznû vdûãí
za svou oblíbenost termální vodû vyvûrající o teplotû 62 °C s vysok˘m obsahem síry rozpu‰tûné ve formû plynu ve vodû, jejíÏ blahodárné úãinky byly
objeveny jiÏ v roce 1823. Je vhodná na léãbu pohybového ústrojí, kloubÛ, revmatismu a rehabilitace po úrazech, pitn˘ reÏim slouÏí proti chronick˘m
zánûtÛm nosohltanu. Kromû hlavního termálního areálu s celoroãním provozem se zde nachází v nádherném parku tfii bazény, dûtsk˘ bazén s obfiím
tobogánem a dva venkovní termální bazény. Sirné láznû se doporuãují pro osoby star‰í 18 let.
ZA KRÁSAMI SLOVINSKA
Ljubljana • Piran • PortoroÏ • Koper • Hrastovlje • Lipica •
Postojna • Bohinj • Savica • Bled
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
SL 9-0107
Termín:
1. 7.–5. 7.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
5 500 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
5 800 Kã
Fakultativní pfiíplatky: komplexní poji‰tûní
120 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 3x ubytování v hotelu **/*** se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – odjezd pfies Slovensko do historického mûsta na Dunaji Ostfiihomi – prohlídka pamûtihodností na Hradním vrchu nad Dunajem, procházka malebn˘m „vodním mûsteãkem v podhradí“, dopoledne pfiejezd pfies starobyl˘ Visegrád do Budape‰ti – okruÏní jízda mûstem s mosty
pfies Dunaj, Parlament – zastávka na Rybáfiské ba‰tû, prohlídka Matyá‰ova chrámu, Královsk˘ palác, odpoledne pfiejezd na ubytování v termálních
lázních Harkány, nocleh
2. den – volno – relaxace v termálních lázních, nocleh
3. den – dopoledne v˘let do historického mûsta Pécs (Pûtikostelí) – prohlídka mûsta, návrat do Harkány – volno v termálních lázních, nocleh
4. den – relaxace v termálních lázních, k veãeru v˘let do vinného sklepa, nocleh
5. den – dopoledne v˘let do nedalekého mûsteãka ·ikló‰ proslaveného pûstováním vína a hradem pfiestavûn˘m na barokní palác, kolem poledne zastávka na 800 let starém poutním místû Mariagüyd v centru vinafiské oblasti, pfied polednem návrat do Harkány, volno v termálních lázních, nocleh
6. den – relaxace v termálních lázních, nocleh
7. den – relaxace v termálních lázních, nocleh
8. den – uvolnûní pokojÛ, volno, pozdûji odpoledne odjezd do âR, pfiíjezd v pozdních veãerních/noãních hodinách
Hotel XAVIN – Wellness ***
moderní elegantní hotel v centru mûsteãka, asi 50 m od termálních lázní. V budovû je recepce, restaurace, kavárna, bar, moÏnost internetu, letní
zahrada. Navíc v hotelu moÏnost za pfiíplatek vyuÏívat bazén, saunu, turecké láznû a masáÏní salon, Pokoje pro 2–3 osoby mají vlastní sociální
zafiízení , barevn˘ TV. V základní cenû jsou snídanû formou bufetu, za pfiíplatek moÏnost veãefií formou bufetu.
Hotel ATRIUM ***
pfiíjemn˘ rodinn˘ hotel v centru mûsteãka, asi 60 m od termálních lázní. V budovû je recepce, restaurace, kavárna, bar, moÏnost internetu, letní
zahrada. Pokoje pro 2–3 osoby mají vlastní sociální zafiízení , barevn˘ TV.
V základní cenû jsou snídanû formou bufetu, za pfiíplatek moÏnost veãefií formou bufetu.
Apartmány SZENT ISTVÁN ***
Jsou moderní apartmány pro 2–3 osoby v residenãních domech (cca 100–150 m od lázní) za budovou hotelu Atrium, v docházkové vzdálenosti
jsou obchody i restaurace. V‰echny apartmány mají vlastní koupelnu a WC, vybavenou kuchyÀku s ledniãkou a v‰ím potfiebn˘m pro moÏnost
vlastního vafiení, barevn˘ TV, balkon. V cenû je zahrnuta spotfieba ve‰ker˘ch energií, spotfieba vody, povleãení a ruãníky.
Apartmány LANKA **
klasické apartmány pro 4 osoby v klidné ãásti Harkán (cca 200–600 m od lázní). V‰echny apartmány mají vlastní koupelnu a WC, vybavenou
kuchyÀku s ledniãkou a v‰ím potfiebn˘m pro moÏnost vlastního vafiení, barevn˘ TV, balkon. V cenû je zahrnuta spotfieba ve‰ker˘ch energií, spotfieba
vody a povleãení.
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
HU 99-1906
HU 99-0210
Termín:
19. 6.–26. 6.
2. 10.–9. 10.
hotel
ATRIUM
7 900 Kã
1 330 Kã
1 000 Kã
hotel
XAVIN
7 900 Kã
1 820 Kã
1 300 Kã
apartmány
SZENT ISZTVÁN
6 400 Kã
–
–
apartmány
LANKA
5 300 Kã
–
–
7x veãefie
jednolÛÏkov˘ pokoj
komplexní poji‰tûní
260 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem vãetnû v˘letÛ, 7x ubytování dle typu, 7x snídanû formou bufetu (hotel ATRIUM, hotel XAVIN) prÛvodce – stál˘ delegát
Cena nezahrnuje: vstupné, lázeÀsk˘ poplatek (cca 10 EUR) a vstupné do lázní (cca 60 EUR t˘denní)
BUDAPE·Ë
a termální láznû Györ a Sárvár
Program:
1. den – odjezd z nástupních míst v ãasn˘ch ranních hodinách pfies
Slovensko do Maìarska, dopoledne pfiíjezd do Györu – prohlídka
historického centra mûsta, náv‰tûva místní trÏnice, odpoledne volno
k náv‰tûvû areálu termálních lázní u fieky Ráby, k veãeru pfiejezd do
Budape‰ti – náv‰tûva ãtvrti Gellért s pevností Citadela a v˘hledem na
celé mûsto, ubytování, nocleh
2. den – dopoledne okruÏní jízda Budape‰tí vã. prohlídky hlavních
pamûtihodností mûsta (Parlament, Královsk˘ palác, Matyá‰Ûv chrám,
Rybáfiská ba‰ta), pozdûji odpoledne a veãer individuální volno, nocleh
3. den – odjezd do termálních lázní Sárvár – náv‰tûva jednoho
z nejmodernûj‰ích areálÛ termálních lázní v Maìarsku, pozdûji odpoledne
zastávka v nedalekém mûstû Szombathely – prohlídka centra mûsta,
ve kterém nalezneme památky na období fiímského osídlení, k veãeru
odjezd do âR, pfiíjezd v pozdních veãerních – noãních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
HU 9-1607
Termín:
16. 7.–18. 7.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
3 250 Kã
Fakultativní pfiíplatky: 2x snídanû
300 Kã
komplexní poji‰tûní
80 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem, 2x ubytování, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Rakousko do Slovinska,
odpoledne pfiíjezd do hlavního mûsta Ljubljana – pû‰í prohlídka centra
mûsta s katedrálou, nábfieÏí s trÏnicí a mosty, moÏnost v˘jezdu prosklenou
lanovkou na Ljubljansk˘ hrad, pozdû odpoledne odjezd na pobfieÏí
Jadranu, veãer pfiíjezd do malebného pfiístavu Piran plného romantick˘ch
uliãek a venkovních restaurací a kaváren, ubytování, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne zastávka v nedalek˘ch pfiímofisk˘ch lázních
PortoroÏ – nejznámûj‰í slovinské letovisko proslavené pûstováním rÛÏí,
luxusními hotely a zábavními podniky, pokraãování do pfiístavu Koper
– procházka historick˘m centrem s elegantními paláci, katedrálou
a zvonicí, odpoledne pfiejezd oblastí slovinského Krasu pfies vesniãku
ârni kal s ‰ikmou vûÏí do opevnûného stfiedovûkem d˘chajího Hrastovlje
s románsk˘m kostelíkem Sv.Trojice známého sv˘mi unikátními freskami,
k veãeru návrat do Piranu, volno k procházkám, nocleh
3. den – snídanû, ráno pfiíjezd do obce Lipica proslavené sv˘m
hfiebãínem bíl˘ch koní pro císafisk˘ dvÛr ve Vídni, kter˘ zaloÏili
Habsburkové jiÏ v 16.století, kolem poledne pfiejezd k náv‰tûvû nejvût‰ího
jeskynního systému Slovinska – Postojenská jeskynû na fiíãce Pivka
– cestou zastávka u Predjamského hradu, k veãeru pfiejezd panoramatickou
cestou do oblasti Julsk˘ch Alp, ubytování u jezera Bohinj, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne pû‰í vycházka po turistické kladené cestiãce
k nejznámûj‰ímu vodopádu Savica, volno u Bohinjského jezera –
moÏnost v˘jezdu na vrchol Vogel s vyhlídkou na celou oblast národního
parku Triglav, odpoledne pfiejezd k jezeru Bled – nejfotografovanûj‰í
místo Slovinska – moÏnost plavby po jezefie na ostrÛvek s barokním
kostelíkem Panny Marie, pfiíp. procházka u jezera, pozdûji odpoledne
v˘jezd k Bledskému hradu dominantnû postavenému na skále nad jezerem
– jedineãné v˘hledy, k veãeru krátká turistická vycházka soutûskou
Vintgar po dfievûn˘ch chodnících a mostcích nad divokou fiekou Radovna,
pozdû veãer odjezd non-stop pfies Rakousko do âR
5. den – pfiíjezd v ranních – dopoledních hodinách
43
POLSKO
SLOVENSKO
SLOVENSKO za krásami pfiírody
Program:
1. den – odjezd ráno pfies Îilinu a oblastí pod Vysok˘mi Tatrami do
národního parku Pieniny – plavba na pltích po Dunajci, pozdû
odpoledne prohlídka âerveného klá‰tora, ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, odjezd k náv‰tûvû Spi‰ského hradu – prohlídka
nejvût‰ího hradního komplexu na Slovensku, pfied polednem pfiejezd
do Levoãe – unikátní historické centrum, oltáfi mistra Pavla, volno,
odpoledne pfiejezd oblastí Slovenského ráje k náv‰tûvû Dob‰inské
ledové jeskynû, veãer návrat na ubytování, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, celodenní náv‰tûva Vysok˘ch Tater – ·trbské
Pleso – volno, moÏnost v˘jezdu na Solisko, k veãeru odjezd zpût do âR
âíslo zájezdu:
SK 9-0406
Termín:
4. 6.–6. 6.
SK 9-2508
25. 8.–27. 8.
Cena za osobu:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
2 800 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
80 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu s polopenzí, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
VELK¯ OKRUH POLSKEM
Wadowice • Wieliczka • Krakow • Osvûtim • Czestochowa • Warszawa • Grunwald • Malbork • GdaÀsk • Sopoty • Gdynia •
ToruÀ • Kruszwica • Biskupin • Hnûzdno • PoznaÀ • Leszno • Wroclaw • Klodzko
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách pfies Wadowice – zastávka v rodi‰ti papeÏe Jana Pavla II., pokraãování do Wieliczky – náv‰tûva
unikátních soln˘ch dolÛ zapsan˘ch na seznam UNESCO, odpoledne pfiíjezd do Krakowa – prohlídka centra mûsta na Wisle s dominantou hradem
Wawel – centrum starého mûsta s univerzitou, Hlavní námûstí s Mariánsk˘m kostelem, Súkenice,… volno, veãer pfiejezd na ubytování, nocleh
2. den – snídanû, ráno náv‰tûva areálu koncentraãního tábora Osvûtim, dopoledne pfiejezd do nejznámûj‰ího duchovního centra Polska –
Czestochowa s klá‰terem Jasná Hora – náv‰tûva kaple se slavnou ikonou âerné Madony, pozdûji odpoledne pfiejezd pfies hlavní mûsto Warszawa
– prohlídka zámeckého námûstí, královsk˘ zámek, ZikmundÛv sloup, staré mûsto, socha mofiské panny, mûstské hradby, katedrála sv. Jana, pozdû
veãer ubytování, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva areálu s muzeem v Grunwaldu – dûji‰tû jedné z nejvût‰ích stfiedovûk˘ch bitev (15. ãervna 1410 se zde
stfietla armáda nûmeck˘ch rytífiÛ s vojsky PolákÛ a LitevcÛ, ve které bojoval i Jan ÎiÏka), odpoledne náv‰tûva stfiedovûkého kfiiÏáckého hradu Malbork,
zapsaného na listinû UNESCO, nejvût‰í v Polsku a jeden z nejkrásnûj‰ích v celém Pobaltí, veãer pfiíjezd na pobfieÏí Baltského mofie, ubytování, nocleh
4. den – snídanû, dopoledne prohlídka jednoho z nejkrásnûj‰ích hanzovních mûst severní Evropy a jeho pfiístavu GdaÀsk (honosné paláce,
domy, radnice), po poledni zastávka ve znám˘ch lázních Sopoty – volno, moÏnost koupání, pozdûji odpoledne pfiejezd do pfiístavu Gdynia –
volno, moÏnost náv‰tûvy oceánografického muzea, veãer návrat na ubytování, nocleh
5. den – snídanû, pfiejezd do historického mûsta ToruÀ, rodi‰tû Mikulá‰e Koperníka – prohlídka centra mûsta s katedrálou sv. Jana Kfititele
a honosn˘mi mû‰Èansk˘mi domy, kolem poledne pokraãování do mûsta Kruszwica u malebného jezera Goplo – prohlídka My‰í vûÏe, ke které
se váÏe legenda o kníÏeti Popelovi, pozdûji odpoledne náv‰tûva skanzenu v Biskupinu – dokonalá rekonstrukce praslovanské osady uzavfiené
v dfievûné hradbû, místo archeologick˘ch festivalÛ, veãer pfiejezd na ubytování v oblasti Poznanû, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva starobylého Hnûzdna – v˘znamného poutního místa (náv‰tûva gotické katedrály Nebevzetí Panny Marie
ze 14. století s hrobem Slavníkovce sv. Vojtûcha – PraÏského biskupa, arcidiecezní muzeum), odpoledne prohlídka centra Velkopolského vojvodství
– Poznanû, procházka centrem s renesanãní trojlodní radnicí, staré trÏní námûstí, Pfiemyslovsk˘ zámek, katedrála s hroby polsk˘ch králÛ, volno,
návrat na ubytování, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne zastávka v místû pÛsobení J. A. Komenského – ve starobylém Lesznû, pfied polednem pfiíjezd do historické
metropole Dolního Slezska – Wroclawi – mûsta ostrÛvkÛ a mostÛ, prohlídka gotické radnice, katedrála sv.Jana Kfititele, Tumsk˘ a Pískov˘ ostrov,
k veãeru zastávka ve starobylém Klodzku se stfiedovûk˘m mostem pfiipomínajícím KarlÛv most v Praze a starou pevností nad mûstem, která nabízí
nádherné v˘hledy do okolní krajiny, v pozdních veãerních hodinách odjezd pfies láznû Kudowa Zdroj do âR
8. den – pfiíjezd v ãasn˘ch ranních hodinách
19. 7.–26. 7.
7 950 Kã
8 350 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autokarem s WC, video, bar s moÏností obãerstvení za Kã, 6x ubytování v hotelích***, 6x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
PL 9-1907
KRAKOW a solné doly Wieliczka
Program:
1. den – odjezd v ãasn˘ch ranních hodinách do Polska,
dopoledne pfiíjezd do Wieliczky – náv‰tûva soln˘ch dolÛ
(památka UNESCO), v poledne pfiejezd do Krakowa, pû‰í
procházka historick˘m centrem starého mûsta, volno, hrad
Wawel, veãer odjezd z Krakowa, pfiíjezd v pozdních veãerních
hodinách
âíslo zájezdu:
PL 9-0307
PL 9-2509
PL 9-2810
PL 9-1112
Termín:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
44
Termín:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
3. 7.
25. 9.
28. 10.
11. 12.
600 Kã
30 Kã
Romantické toulky SLOVENSKEM
Program:
1. den – ráno odjezd k prohlídce zámku Bojnice, pokraãování k náv‰tûvû nejvût‰í krasové jeskynû na Slovensku – Domica s unikátními jezírky,
kaskádami, krápníky, k veãeru náv‰tûva RoÏÀavy – starobylé centrum
mûsta proslaveného stfiedovûk˘mi zlat˘mi doly, ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, odjezd k náv‰tûvû Krásnohorského Podhradia
a hradu Krásná Horka vã. mauzolea rodiny AndrássyÛ, pfiejezd do
nejkrásnûj‰í oblasti Slovenského krasu – pû‰í turistická vycházka
Zádielskou dolinou (asi 3 hodiny) kaÀonem Blatného potoka s unikátními skalními útvary, k veãeru návrat do RoÏÀavy, volno, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne zastávka k prohlídce areálu a zahrad
a zámku rodu AndrássyÛ – Betliar, pfied polednem pfiejezd do Nízk˘ch
Tater – projíÏìka Demänovskou dolinou do horského stfiediska
Jasná – volno, moÏnost v˘jezdu na Chopok, k veãeru odjezd do âR,
pfiíjezd ve veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
SK 9-1607
Termín:
16. 7.–18. 7.
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
2 800 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
80 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování s polopenzí, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
âESKÁ REPUBLIKA a okolní zemû
Program:
1. den – odjezd ráno do Chebu – procházka centrem mûstské památkové rezervace s unikátními kupeck˘mi
domy (·palíãek), pfiejezd do Mariánsk˘ch Lázní – procházka lázeÀsk˘m centrem s kolonádou, hudební
fontánou, ubytování, volno, nocleh
2. den – snídanû, celodenní v˘let do Bavorska – dopoledne prohlídka unikátního stfiedovûkého mûsta
Rothenburg, odpoledne zástávka v Norimberku – volno, prohlídka centra mûsta, veãer návrat na nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Lázní KynÏvart se zámkem kníÏete Metternicha, pfied polednem
pfiejezd na hrad Loket (památková rezervace v kraji proslaveném v˘robou porcelánu), odpoledne pfiíjezd
do Karlov˘ch VarÛ – pû‰í procházka centrem s kolonádou, Thermálem, volno, k veãeru odjezd pfies Prahu,
pfiíjezd v pozdních veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CZB 9-1609
Termín:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
16. 9.–18. 9.
2 950 Kã
3 250 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
300 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x nocleh, 2x snídanû, celodenní autokarov˘ v˘let do Bavorska vãetnû poji‰tûní
léãebn˘ch v˘loh, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
âESKOSASKÉ ·V¯CARSKO s v˘letem do DráÏìan
Program:
1. den – ãasnû ráno odjezd do severních âech – odpoledne pfiíjezd k Panské skále u Kamenického ·enova
(ãediãové varhany), pfiejezd do Jetfiichovic – pû‰í turistická cesta oblastí Jetfiichovick˘ch skal (Maríina
a Vilemínina vyhlídka), ubytování, nocleh
2. den – snídanû, ráno odjezd do lázní Bad Schandau – cestou náv‰tûva skalní pevnosti Königstein,
odpoledne náv‰tûva DráÏìan – prohlídka centra hlavního mûsta Saska (divadlo, muzea, Zwinger) – volno,
veãer návrat na ubytování, nocleh
3. den – snídanû, v˘jezd na Mezní louku, sestup do soutûsky a plavba na lodiãkách Tichou a Divokou
soutûskou, kolem poledne náv‰tûva Hfienska – pû‰í v˘stup k Pravãické bránû, procházka kfiídelními
stûnami na Meznou, k veãeru odjezd do nástupních míst, pfiíjezd v noãních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CZD 9-0907
Termín:
9. 7.–11. 7.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
2 650 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování, 2x snídanû, celodenní v˘let do DráÏìan vãetnû poji‰tûní léãebn˘ch
v˘loh, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
MARIÁNSKÉ LÁZNù
s v˘lety za památkami západních âech
Nejmlad‰í západoãeské láznû se díky svému krásnému prostfiedí a léãebn˘m pramenÛm právem zafiadily
k pfiedním lázním v na‰í republice. Rozsáhlá parková úprava kolem Nové kolonády z konce 19. století,
unikátní poãítaãem fiízená zpívající fontána, celá fiada vfiídelních pramenÛ nabízí náv‰tûvníkÛm moÏnosti
relaxace a procházek, lázeÀské domy a léãebná zafiízení s moÏností procedur, jejichÏ léãebné úãinky
vyuÏívala fiada v˘znamn˘ch osobností jako Goethe, Strauss, Edison a dal‰í. Anglick˘ král Eduard VII.
nav‰tívil M. Láznû dokonce sedmkrát. Z celkového poãtu 130 pramenÛ se 40 vyuÏívá ve formû pitného
reÏimu, koupelí, plynov˘ch injekcí a inhalací k léãbû onemocnûní pohybov˘ch orgánÛ, ledvin, d˘chacích
cest, nervov˘ch nemocí. Pobyt v Mariánsk˘ch Lázních s ubytováním v centru nedaleko hlavní promenády
je kombinován s v˘lety po nejzajímavûj‰ích místech v okolí. Ve voln˘ch dnech je moÏnost nav‰tívit nûkterá
lázeÀská zafiízení zakoupením voln˘ch procedur dle vlastního v˘bûru, k náv‰tûvû promenádních koncertÛ
ãi k procházkám po kolonádû s pitím vody z léãiv˘ch pramenÛ, z nichÏ nejznámûj‰í je RudolfÛv a Karolinin
pramen.
Program:
1. den – ráno odjezd do Stfiíbra – prohlídka centra mûsta proslaveného ve stfiedovûku tûÏbou stfiíbra, odpoledne ubytování v Mariánsk˘ch Lázních, seznámení se s moÏnostmi procedur, veãefie, volno, nocleh
2. den – snídanû, volno k relaxaci, pozdûji odpoledne pû‰í procházka centrem s lázeÀsk˘mi domy, kasinem, kolonádou a „zpívající“ fontánou, volno, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne volno k relaxaci, odpoledne v˘let do Chebu s unikátním souborem historick˘ch hrázdûn˘ch domÛ ·palíãek – volno, pozdû odpoledne náv‰tûva Franti‰kov˘ch Lázní – procházka, veãer návrat do Mariánsk˘ch Lázní, veãefie, volno, nocleh
4. den – snídanû, celodenní volno k relaxaci a procházkám v lázních, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne volno k relaxaci, v poledne odjezd do mûsteãka Chodova Planá – volno,
moÏnost obûda v unikátní restauraci ve skále pod star˘m pivovarem, odpoledne náv‰tûva areálu pfiírodní
rezervace Kladská vã. loveckého zámeãku, k veãeru návrat do Mariánsk˘ch Lázní, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne volno k relaxaci v lázních, odpoledne v˘let do Lázní KynÏvart se zámkem
kníÏete Metternicha a k náv‰tûvû mûstské památkové rezervace Loket, k veãeru návrat do Mariánsk˘ch Lázní,
veãefie, nocleh
7. den – snídanû, odjezd pfies Beãov (zámek s relikviáfiem Sv. Maura) do lázní Karlovy Vary – pû‰í procházka star˘m centrem v meandru fiíãky Teplá s hotelem Thermal, lázeÀsk˘mi domy, Ml˘nská kolonáda, Vfiídelní kolonáda, kostely – volno k procházkám, pfiíp. vyhlídky nad mûstem, k veãeru odjezd z Karlov˘ch VarÛ
do nástupních míst, pfiíjezd pozdû veãer
Hotel KOSSUTH ***
Hotelov˘ komplex budov v lázeÀském stylu postaven˘ na pfielomu 19. a 20. století se nachází cca 300 m od
lázeÀské kolonády. V minul˘ch letech byly pokoje rekonstruovány, kaÏd˘ pokoj má vlastní sociální zafiízení
(koupelnu se sprchou a WC), TV
Stravování: polopenze (snídanû formou bufetu, veãefie – v˘bûr z menu)
Penzion
Depandance hotelu Kossuth v klasickém stylu, jednoduché pokoje s vlastním um˘vadlem (teplá i studená
voda), sociální zafiízení spoleãná na poschodí
Stravování: polopenze (snídanû formou bufetu, veãefie – v˘bûr z menu)
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CZ 99-2208
Termín:
22. 8.–28. 8.
hotel
7 350 Kã
dítû do 10 let
5 300 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
jednolÛÏkov˘ pokoj
1 200 Kã
6x obûd
480 Kã
Cena zahrnuje: 6x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem vãetnû v˘letÛ, prÛvodce
Cena nezahrnuje: léãebné procedury, vstupné, (lázeÀsk˘ poplatek – cca 110 Kã/osoba)
penzion
5 950 Kã
4 750 Kã
950 Kã
480 Kã
poznávací zájezdy
ZÁPADOâESKÉ LÁZNù s v˘letem do Bavorska
45
âESKÁ REPUBLIKA
JIÎNÍ âECHY a Solnohradsko
poznávací zájezdy
Program:
1. den – odjezd ráno do Rakouska – projíÏìka údolím Wachau se
zastávkami cestou, pfiejezd do Melku, prohlídka komplexu barokního
klá‰tera, volno s moÏností prohlídky starého centra mûsteãka, pozdû
odpoledne náv‰tûva historického centra Linze, k veãeru pfiejezd na ubytování
v jiÏních âechách, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva klá‰tera ve Vy‰‰ím Brodû,
pfiejezd na zámek RoÏmberk nad Vltavou, moÏnost prohlídky,
odpoledne pfiíjezd do âeského Krumlova – zámek, historické centrum,
volno, k veãeru návrat na ubytování, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, ráno odjezd do Salzburgu – prohlídka Mozartova
mûsta, odpoledne odjezd panoramatickou cestou podél jezer Mondsee
a Wolfgangsee do lázní Bad Ischl (letní sídlo císafiské rodiny) – zastávka,
pozdûji odpoledne v˘jezd autobusem k jezeru Gossau – procházka kolem
jezera, pfiíp. v˘jezd lanovkou s panoramatem Dachsteinu, k veãeru pfiíjezd
k jezeru Hallstatt – procházka malebn˘m lázeÀsk˘m mûsteãkem sevfien˘m
mezi horami a jezerem, veãer odjezd pfies Gmunden do âR
4. den – pfiíjezd v ãasn˘ch ranních hodinách
âíslo zájezdu:
CZS 9-1006
Termín:
10. 6.–13. 6.
CZS 9-2508
25. 8.–28. 8.
CZS 9-2509
25. 9.–28. 9.
Cena za osobu:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
2 900 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
3 200 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x nocleh, 2x snídanû, 2x veãefie,
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
46
V¯CHODNÍ âECHY
a skalní mûsto ADR·PACH
Program:
1. den – ráno odjezd pfies Litomy‰l (zastávka) do oblasti Dvora Králové
n. Labem – moÏnost náv‰tûvy SAFARIPARKU (ZOO pfieváÏnû
s africk˘mi zvífiaty, ãást prohlídky pû‰ky, ãást autobusem) nebo prohlídky
zámku Kuks, k veãeru pfiejezd do Hradce Králové – ubytování, volno,
moÏnost náv‰tûvy Aquacentra (bazény s umûl˘m vlnobitím, tobogán,
sauna, vífiivky) nebo pû‰í procházka historick˘m centrem, nocleh
2. den – snídanû, odjezd do Adr‰pachu – pû‰í procházka areálem
Adr‰pa‰sk˘ch skal pfies Skalní mûsto k jezírku s Velk˘m a Mal˘m
vodopádem, odpoledne odjezd do Babiããina údolí (Ratibofiice, Staré
Bûlidlo, ml˘n, Viktorãin splav), k veãeru zastávka v Novém Mûstû
nad Metují – procházka mûstskou památkovou rezervací, návrat ve
veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
CZ 9-1408
Termín:
14. 8.–15. 8.
Cena za osobu:
1 600 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 1x ubytování ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
PERLY JIÎNÍCH âECH
Program:
1. den – odjezd ráno pfies JindfiichÛv Hradec, procházka starobyl˘m
centrem mûsta, odpoledne pfiejezd na zámek âervená Lhota –
prohlídka romantického zámku na jezefie, pozdûji odpoledne pokraãování
do kraje rybníkÛ – zastávka u rybníka Svût (novogotická hrobka
SchwarzenbergÛ), procházka historick˘m centrem Tfiebonû, veãer
ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne prohlídka âeského Krumlova – zámek
a historické centrum mûsta, pfied polednem odjezd pfies typickou
jihoãeskou vesnici Holá‰ovice (unikátní soubor jihoãeského baroka)
na zámek Hluboká – volno k prohlídce, moÏnost náv‰tûvy loveckého
zámeãku Ohrada, k veãeru pfiejezd do âesk˘ch Budûjovic – volno,
moÏnost procházky centrem s âernou vûÏí, veãer návrat na ubytování,
veãefie, nocleh
3. den – snídanû, odjezd na Orlík – prohlídka zámku, moÏnost plavby
lodí po Vltavû k hradu Zvíkov, odpoledne pfiíjezd do Tábora – prohlídka
(hrad, katakomby, staré mûsto), návrat v pozdních veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
CZ 9-0705
Termín:
7. 5.–9. 5.
CZ 9-1009
10. 9.–12. 9.
Cena za osobu:
ve tfiílÛÏkov˘ch pokojích
2 700 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x nocleh , 2x snídanû, 2x veãefie, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
·UMAVA – jihozápadní âechy
Program:
1. den – odjezd ráno pfies Brno a Tábor do mûsteãka s jedineãn˘m vodním zámkem Blatná, odpoledne pokraãování k prohlídce vodního hradu
·vihov, k veãeru zastávka v podhorském mûstû s bohatou historií, kterému se fiíká také Brána ·umavy – Klatovy – procházka centrem, veãer
pfiejezd do oblasti Îelezné Rudy, ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva historického centra DomaÏlic
s malebn˘m námûstím a vyhlídkovou vûÏí, kolem poledne projíÏìka malebnou krajinou Chodska s fiadou zastávek (Újezd – Hrádek, místa proslavená Janem Kozinou, Klenãí pod âerchovem – rodi‰tû J. ·. Baara, slavná v˘roba chodské keramiky, pfiírodní scenérie V˘hledy, k veãeru zastávka u rybníka Babylon), návrat do Îelezné Rudy – volno, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, ráno odjezd na ·piãák – volno k procházkám, moÏnost v˘jezdu sedaãkovou lanovkou na Pancífi (v˘hledy na celou oblast
pfies ·umavu na Alpy), odpoledne pû‰í turistika za krásami parku – âerné
jezero, âertovo jezero, k veãeru návrat na hotel, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, ráno odjezd pfies Prá‰ily a âeÀkovu Pilu do oblasti Srní – pû‰í turistika národním parkem – fieka Vydra, odpoledne pfiíjezd
do Ant˘glu – b˘val˘ Královack˘ dvorec, zastávka v oblasti Modravy
a Kvildy – rázovité lidové stavby na ·umavû, k veãeru odjezd pfies Ka‰perské hory s muzeem ·umavy, zastávka, pozdû veãer pokraãování do
Brna a nástupních míst
âíslo zájezdu:
CZ 9-0107
Termín:
1. 7.–4. 7.
CZ 9-0209
2. 9.–5. 9.
Cena za osobu:
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
3 900 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
4 300 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 3x ubytování v hotelu***, 3x polopenze,
prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Program:
1. den – ráno odjezd do Kutné Hory – chrám Sv. Barbory, Vla‰sk˘ dvÛr
(mincovna), odpoledne pfiejezd na zámek Konopi‰tû (bohaté lovecké
sbírky, zbrojnice, zahrada), veãer pfiíjezd do Prahy, ubytování, nocleh
2. den – snídanû, celodenní prohlídka Prahy – PraÏsk˘ hrad s chrámem
Sv. Víta, Loreta, Malá Strana, KarlÛv most, pû‰í procházka Star˘m mûstem
– Staromûstské námûstí, radnice, orloj, Îidovské mûsto, Václavské námûstí
– volno, k veãeru náv‰tûva Vy‰ehradu, volno, nocleh
3. den – snídanû, ráno odjezd na Kfiivoklát, pfied polednem pfiejezd
k náv‰tûvû Konûprusk˘ch jeskyní (pûnûzokazecká dílna z doby husitské),
odpoledne náv‰tûva Karl‰tejna – stfiedovûk˘ hrad proslaven˘ kaplí sv.
KfiíÏe s deskov˘mi obrazy mistra Theodorika, pozdû odpoledne odjezd do
nástupních míst
âíslo zájezdu:
CZ 9-1405
Termín:
14. 5.–16. 5.
CZ 9-2307
23. 7.–25. 7.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
2 700 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 950 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
Cena za osobu:
VYSOâINOU a POSÁZAVÍM
za památkami UNESCO
Program:
1. den – ráno odjezd do Tfiebíãe – prohlídka Îidovské ãtvrti s bazilikou
sv. Prokopa, synagoga, hfibitov, pokraãování Vysoãinou do Jihlavy –
procházka centrem, volno k obûdu, moÏnost náv‰tûvy unikátního stfiedovûkého podzemí, odpoledne pokraãování do Kutné Hory – prohlídka
centra s chrámem sv. Barbory, Vla‰sk˘ dvÛr, moÏnost náv‰tûvy historick˘ch dolÛ na stfiíbro a mincovny, ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, náv‰tûva místní ãásti Sedlec s katedrálou Nanebevzetí
Panny Marie, klá‰terem a unikátní kostnicí, dopoledne pokraãování pfies
Jevany – zastávka v místû proslaveném letními sídly umûlcÛ a ãeské smetánky s vilami K. Gotta, K. Svobody, kolem poledne pfiejezd do âerãan –
moÏnost jízdy unikátním Posázavsk˘m pacifikem (vláãek vede malebnou krajinou kolem fieky Sázavy, kolem Sázavského klá‰tera), pozdûji odpoledne pfiíjezd do stanice âesk˘ ·ternberk – volno, moÏnost prohlídky
monumentálního stfiedovûkého hradu nad fiekou Sázavou, pfiíp. moÏnost
projíÏìky na lodiãkách, návrat na ubytování, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva Îìáru nad Sázavou – procházka, náv‰tûva areálu poutního místa sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hofie, odpoledne náv‰tûva slavného hradu Pern‰tejn – volno, prohlídka, k veãeru odjezd pfies Brno do nástupních míst, pfiíjezd ve veãerních hodinách
âESK¯ RÁJ A LIBERECKO
Program:
1. den – ráno odjezd pfies Jiãín do oblasti âeského ráje – pû‰í turistikou
za krásami Prachovsk˘ch skal – procházka roklemi a skalním labyrintem
Skalního mûsta, k veãeru odjezd do Liberce – v˘jezd na Je‰tûd (panorama
Jizersk˘ch hor – krátká turistická vycházka), ubytování, volno, nocleh
2. den – snídanû, v˘let do Jizersk˘ch hor – dopoledne pû‰í turistika
v oblasti Bedfiichova, kolem poledne odjezd do lázní Libverda – procházka,
volno (moÏnost obûda v restauraci Obfií sud), odpoledne náv‰tûva zámku
ve Fr˘dlantû, k veãeru návrat do Liberce – volno k náv‰tûvû aquacentra
Babylon, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne odjezd pfies Sychrov – prohlídka zámku,
kolem poledne odjezd oblastí pod Troskami (zastávka) do Sobotky –
volno, pû‰í procházka k náv‰tûvû hradu Kost, volno, pozdû odpoledne
pfiejezd do nástupních míst, pfiíjezd ve veãerních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CZ 9-2008
Termín:
20. 8.–22. 8.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
2 650 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
2x veãefie
300 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x ubytování, 2x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
CZ 9-3007
Termín:
30. 7.–1. 8.
ve tfií a ãtyfilÛÏkov˘ch pokojích
2 600 Kã
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích
2 900 Kã
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, 2x nocleh , 2x snídanû, 2x veãefie, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné
poznávací zájezdy
PRAHA a památky stfiedních âech
âESKÁ REPUBLIKA
47
USA
IZRAEL
Klub cesto
vatelů
USA – ProdlouÏen˘ víkend v NEW YORKU
New York • „Big Apple“
Program:
1. den – odlet z Prahy do New Yorku, po pfiíletu transfer z leti‰tû na ubytování v centru velkomûsta –
Manhattan, volno, nocleh
2. den – snídanû, ráno odjezd trajektem k náv‰tûvû ostrova Svobody, kde si prohlédneme Sochu Svobody
– nádherné pohledy na mûsto, kolem poledne pfiejezd na dal‰í z ostrÛvkÛ – Ellis s muzeem pfiistûhovalcÛ,
odpoledne návrat trajektem na Manhattan – prohlídka Radnice, Wall Street, budova newyorské burzy, Battery
Park s moÏností prohlídky pevnosti Castle Clinton, kostel Sv. Trojice, Frauncesova taverna, kde se George
Washington 4. 12. 1783 louãil po vítûzné válce za nezávislost s dÛstojníky, památník vietnamsk˘m veteránÛm
s v˘Àatky z dopisÛ a deníkÛ americk˘ch vojákÛ, South Street Seaport – historická ãtvrÈ dolního Manhattanu,
kde je ojedinûlé muzeum námofiní plavby s opraven˘mi lodûmi ze star˘ch ãasÛ. Veãer volno, pfiíp. procházka
s prÛvodcem po brooklynském mostû, nocleh
3. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva mrakodrapu Empire State Building (443 m) – od roku 1931
nejvy‰‰í budova ve mûstû, pfied polednem pû‰í procházka okolo impozantní budovy knihovny New York
Public Library k nejkrásnûj‰ímu mrakodrapu Chrystal Building, odpoledne náv‰tûva ãtvrti OSN – prohlídka
katedrály Sv. Patrika, náv‰tûva populárního Rockefellerova centra, náv‰tûva Times Square –
nejznámûj‰í námûstí New Yorku (volno – moÏnost nákupÛ ve známém obchodním domû Macy’s), nocleh
4. den – snídanû, dopoledne náv‰tûva jednoho z nejvût‰ích muzeí umûní na svûtû The Metropolitan
Museum of Art, pfied polednem moÏnost procházky kouzeln˘m odpoãinkov˘m místem Central Parkem
se zoologickou zahradou, zelení a jezírky, odpoledne náv‰tûva nejrozsáhlej‰ího pfiírodovûdného muzea svûta
American Museum of Natural History – procházka kolem slavné sínû Carnegie Hall, kde hostují renomovaní
umûlci z celého svûta, prohlídka budovy Metropolitní opery v Lincolnovû centru múzick˘ch umûní, veãer
volno, nocleh
5. den – snídanû, dopoledne volno k individuálním prohlídkám, pfiíp. nákupÛm, ve veãerních hodinách odlet
z New Yorku do Prahy
6. den – dopoledne pfiílet do Prahy
âíslo zájezdu:
NY 9-1408
Termín:
14. 8.–19. 8.
Cena za osobu:
29 950 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
komplexní poji‰tûní
480 Kã
Cena zahrnuje: letenku Praha – New York – Praha vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek, transfery
leti‰tû – hotel – leti‰tû v New Yorku, 4x ubytování v hotelu *** na Manhattanu, 4x snídanû, prÛvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, jízdné a doprava v New Yorku, vyfiízení vstupních formalit do USA (informace v CK)
IZRAEL – velk˘ poznávací okruh
poznávací zájezdy
Jeruzalém • Betlém • údolí Elah • Sde Boker • Wadi Tzin • kráter Machte‰ Ramon • Eilat •
Mrtvé mofie • pevnost Masada • Tabgha • Safeda • Akka • Tiberias • Jardenit • Nazaret •
Haifa • Caesarea • Tel Aviv
48
Program:
1. den – odlet z Prahy v ranních hodinách, pfiílet do Tel Avivu, pfiejezd do Jeruzalému – okruÏní jízda
s poznáním unikátních památek, ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, celodenní program v Jeruzálemû – Chrámová hora s muslimsk˘mi svatynûmi, v˘jezd
na Olivovou horu, náv‰tûva Getsemanské zahrady, chrámu V‰ech národÛ, podzemního kostela s hrobem
Panny Marie, prohlídka jeruzalémského Starého mûsta, cesta Muslimskou ãtvrtí po Via Dolorosa do chrámu
BoÏího hrobu uprostfied KfiesÈanské ãtvrti, Byzantské cardo, Îidovská ãtvrÈ, Zeì náfikÛ, hora Sion s hrobem
krále Davida, místnost Poslední veãefie Pánû, Arménská ãtvrÈ, veãer návrat na hotel, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, zastavení u Menory – známé plastiky pfied Izraelsk˘m parlamentem, odjezd do Betléma
– prohlídka baziliky Zrození Pánû s Betlémskou hvûzdou a kostela sv. Katefiiny, náv‰tûva prodejní galerie
betlémsk˘ch fiezbáfiÛ. Dále cesta zalesnûnou krajinou údolí Elah, kde se setkal v souboji David s Goliá‰em.
Zastavení v Sde Boker, náv‰tûva hrobu Davida Ben Guriona (první ministersk˘ pfiedseda státu Izrael), v˘hled
na nejmalebnûj‰í ãást Negevské pou‰tû Wadi Tzin, cesta pfies pohofií Negevské pou‰tû, zastávka a pohled do
kráteru Machte‰ Ramon z ptaãí perspektivy, pfiejezd pfies pou‰È Paran, kudy putovali Izraelité po vyvedení
z egyptského otroctví. Pfiíjezd do Eilatu (letovisko na pobfieÏí Rudého mofie) na ubytování, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, okruÏní jízda Eilatem, volno u mofie, moÏnost fakultativnû nav‰tívit podmofiskou
observatofi Korálov˘ svût, popfi. Delfíní útes (park, kde je moÏno se koupat a pozorovat ochoãené delfíny
pfii hfie a krmení) – pfiíp. fakultativní v˘let do Petry, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, náv‰tûva brusírny eilatského kamene, cesta údolím Arava a dále krajinou zanikl˘ch
biblick˘ch mûst Sodomy a Gomory. Pfiíjezd k Mrtvému mofii (koupání), poté v˘jezd lanovkou na pevnost
Masada nad Mrtv˘m mofiem, prohlídka zbytkÛ palácÛ Heroda Velikého a místa posledního odporu Ïidovsk˘ch
vzboufiencÛ v boji proti ¤ímanÛm. MoÏnost nákupu leãebné kosmetiky, pokraãování cestou kolem Kumránu,
kde byly nalezeny svitky s dosud nejstar‰ími texty Bible, a dále údolím Jordánu na ubytování, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, Tabgha – bazilika RozmnoÏení chlebÛ a ryb se vzácn˘mi mozaikami, hora
Blahoslavenství – místo Kristova „kázaní na hofie“ s kostelem zasazen˘m v subtropické vegetaci. Odjezd
do horského mûsta Safedu, svatého mûsta judaismu, centra Ïidovského mysticismu kabaly. Náv‰tûva
ortodoxní ãtvrti se star˘mi synagogami. Cesta do Akka (mûsto zapsané mezi kulturní dûdictví UNESCO).
Prohlídka rozsáhlého podzemního areálu s halami a sály rytífiÛ z doby kfiiÏáckého panství ve Svaté zemi.
Procházka orientálním mûstem osmanské doby. Návrat do kibucu pfies Tiberias, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, náv‰tûva Jardenitu (kfiestní místo na fiece Jordán), poté odjezd do Nazaretu (mûsto,
kde vyrostl a dospûl JeÏí‰), prohlídka baziliky Zvûstování a Josefovy dílny. Pfiíjezd do Haify – v˘hled z vrcholu
Karmelu na terasy, zahrady a svatyni víry Baháí (pozoruhodnou hlavní atrakci), pokraãování kolem pobfieÏí
Stfiedozemního mofie do parku Caesarea (mûsto a pfiístav vybudovan˘ Herodem Velik˘m), ¤ímské divadlo,
zbytek pfiístavu, hippodrom, láznû, kfiiÏácké mûsto. Odjezd do Tel Avivu – okruÏní jizda mûstem se zastávkou
v Jaffo (prohlídka historické ãásti mûsta), veãefie, nocleh
8. den – transfer na leti‰tû v brzk˘ch ranních hodinách, odlet do Prahy, pfiílet v dopoledních hodinách
âíslo zájezdu:
IZR 9-2410
Termín:
24. 10.–31. 10.
Cena za osobu:
29 900 Kã
Fakultativní pfiíplatky:
jednolÛÏkov˘ pokoj
6 500 Kã
komplexní poji‰tûní
640 Kã
Cena zahrnuje: letecká doprava Praha – Tel Aviv – Praha, leti‰tní a bezpeãnostní taxy, palivov˘ pfiíplatek, autokarová
doprava v Izraeli, ubytování ve 2-lÛÏkov˘ch pokojích se sprchou a WC, polopenze (v cenû nejsou zahrnuty nápoje),
prÛvodce, vstupné dle programu
Cena nezahrnuje: bak‰i‰né cca 30 USD
Orientaãní ceny fakulativních v˘letÛ:
jednodenní v˘let do Petry
215 USD (vãetnû obûda, víza a hraniãních poplatkÛ)
Delfíní útes v Eilatu
15 USD
Korálov˘ svût
21 USD
UZBEKISTÁN
JORDÁNSKO
Klub cesto
vatelů
UZBEKISTÁN – perla hedvábné stezky
Ta‰kent • Urgenã • Chiva • pou‰È Kyzylkum • fieka Amudarya • Buchara • ·achrisáb •
Samarkand • fieka Syrdarya • Ta‰kent
Program:
1. den – odlet z Prahy do Ta‰kentu
2.den – ráno pfiílet do Ta‰kentu, transfer do hotelu, odpoãinek, kolem poledne odjezd na prohlídku starého
Ta‰kentu – medresa Kukulda‰, me‰ita Barak Chána ze 16. století (dnes sídlo Velkého Muftího – nejvy‰‰ího
duchovního stfiedoasijsk˘ch muslimÛ), mausoleum Abu Bakra Kaffal ·a‰i, bazar Chorsu, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, odlet do Urgenãe, pfiejezd do nedalekého pohádkového mûsta Chiva, ubytování v hotelu
– celodenní prohlídka pou‰tního mûsta stfiedovûk˘ch palácÛ, me‰it, minaretÛ a kupolí, historická ãást mûsta
je na seznamu chránûn˘ch památek UNESCO. V historické ãásti mûsta Iãan-Kala budeme obdivovat b˘valé
sídlo chivsk˘ch chánÛ To‰chovli, mausoleum Pahlavana Mahmuda, medresu Alloquili Chána s bazarem
a karavansarajem, me‰itu DÏuma s 218 dfievûn˘mi sloupy a pfiekrásn˘ v˘hled z minaretu me‰ity Islam ChodÏa
na pou‰È Karakum v okolí mûsta, veãefie, volno, nocleh
4. den – snídanû, pfiejezd z Chivy do Buchary cestou kopírující karavanní trasu Hedvábné stezky
pou‰tí Kyzylkum a povodím toku fieky Amudarya (cestou zastávky), k veãeru pfiíjezd do Buchary
–stfiedoasijského „pilífie islámu“ ukr˘vajícího jedineãné architektonické a historické skvosty, právem zapsané
na seznam UNESCO. Po pfiíjezdu zastávka u pohádkové medresy Chor Minor se 4 minarety, ubytování, veãefie,
veãer volno v oblasti námûstí Lyabi hauz, nocleh
5. den – snídanû, celodenní prohlídka Buchary, bûhem které uvidíme nejslavnûj‰í me‰ity, hrobky – mauzolea
emirÛ, církevní ‰koly – medresy, karavansaraje, staré kupecké domy a tradiãní dílny na ruãní v˘robu bucharsk˘ch
kobercÛ. Dopoledne nav‰tívíme mauzoleum SamanidÛ, posvátn˘ pramen Chasma Ayub, pevnost a sídlo bucharsk˘ch
emirÛ Ark. Odpoledne nav‰tívíme star˘ bazar, medresu Mir Arab a me‰itu Kalian s nejvy‰‰ím minaretem, medresu
Ulugbeka a Chána Abdulázize, dílny na ruãní v˘robu kobercÛ, volno, veãefie v areálu medresy Nadir Divan spojené
s folklorním pfiedstavením, nocleh
6. den – snídanû, dopoledne odjezd z Buchary do ·achrisábu – rodné mûsto Tamerlána, náv‰tívíme
pozÛstatky paláce Ak Saray (Bíl˘ palác), kdysi letní sídlo Tamerlána a nejvût‰í stavba celého tehdej‰ího
v˘chodu, me‰itu Kok Gumbaz tzv. Modrou kopuli, vykládanou azurov˘m a modr˘m fajánsem a areál Dorus
Siadat s hrobkou Amira Timura, pozdûji odpoledne pfiejezd romantickou krajinou do Samarkandu, kterému
se fiíká také zlat˘ klíã k Hedvábné cestû. Samarkand si uchovává magické kouzlo stfiedoasijské metropole
v unikátních zachoval˘ch historick˘ch stavbách stejnû jako v ru‰n˘ch bazarech, ubytování v hotelu, veãefie,
nocleh
7. den – snídanû, celodenní prohlídka Samarkandu – perly stfiední Asie, mûsta zapsaného do Seznamu
svûtového dûdictví UNESCO, které bylo pÛvodním sídlem Tamerlána a jehoÏ rozkvût vrcholil za vlády jeho
vnuka Ulugbeka. Bûhem celodenní prohlídky mûsta uvidíme slavné námûstí Registan s medresami Ulugbeka,
Sher Dor a Tilla-Kari, me‰itu Bibi Chanum, star˘ bazar Siyab, mauzoleum Gur Emir s hrobkami nejv˘znamnûj‰ích
panovníkÛ i církevních pfiedstavitelÛ, areál nekropolí Snah i Zinda a také slavnou Ulugbekovu observatofi,
volno – moÏnost náv‰tûvy manufaktury na v˘robu hedvábn˘ch kobercÛ, veãefie, nocleh
8. den – snídanû, dopoledne dokonãení prohlídky Samarkandu – náv‰tûva archeologického nalezi‰tû
starovûké Marakandy – Afrosiyab, pozdûji pfiejmenované na Samarkand, náv‰tûva archeologického muzea,
kolem poledne odjezd ze Samarkandu tzv. hladovou stepí a pfies fieku Syrdarya do Ta‰kentu – okruÏní jízda
po bulvárech moderního Ta‰kentu se zastávkami – námûstí Amir Temur, námûstí Mustaqilik Maydoni/
Námûstí nezávislosti, Památník obûtem zemûtfiesení, nová Opera, ubytování, veãefie, nocleh
9. den – snídanû, odjezd na mezinárodní leti‰tû v Ta‰kentu, odlet do Prahy, pfiílet v pozdních odpoledních
hodinách do Prahy
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
UZB 9-1310
Termín:
13. 10.–21. 10.
43 900 Kã
vízum
1 200 Kã
jednolÛÏkov˘ pokoj
3 700 Kã
komplexní poji‰tûní
720 Kã
Cena zahrnuje: dopravu letecky Praha – Ta‰kent – Praha vãetnû leti‰tních a bezpeãnostních tax, palivov˘ pfiíplatek,
transfery klimatizovan˘m busem (minibusem) dle programu, 7x ubytování v hotelích*** s polopenzí (snídanû, veãefie),
vstupné dle programu, prÛvodce
Cena nezahrnuje: tzv. bak‰i‰né cca 30 USD
JORDÁNSKO – poznávací okruh s náv‰tûvou Petry
Program:
1. den – odlet z Vídnû v odpoledních hodinách, pfiílet do Ammánu, odjezd na ubytování, veãefie, nocleh
2. den – snídanû, prohlídka hlavního mûsta Ammán (známého v fiímsk˘ch dobách jako Philadelphia) – me‰ita krále Abdulláha, Citadela, fiímské
dívadlo. Poté odjezd do DÏera‰, stfiedovûké Gerasy (po Petfie nejvíce nav‰tûvovanou a nejlépe zachovanou památkou) – vítûzn˘ oblouk, fórum,
divadla, obchodní tfiídy, chrám Dia a dláÏdûná cesta vedoucí do Artemidina chrámu, návrat na ubytování, veãefie, nocleh
3. den – snídanû, prohlídka nedávno objevené Bethanie na v˘chodním bfiehu Jordánu, kde byl JeÏí‰ pokfitûn Janem Kfitiletem, dále cesta na
horu Nebo, odkud spatfiil MojÏí‰ pfied svou smrtí zaslíbenou zemi. V˘hled do údolí Jordánu a Mrtvé mofie, nav‰tívíme dílnu, kde se vyrábûjí
mozaiky z pfiírodního kamene, odpoledne odjezd na prohlídku pou‰tních zámkÛ z doby ummájovsk˘ch kalífÛ ze 7. a 8. stol. Qasr Kharana
a Qusayr Amra, návrat na hotel, veãefie, nocleh
4. den – snídanû, odjezd k Mrtvému mofii – koupání a relaxace, dále cesta po v˘chodní stranû Mrtvého mofie do mûsta Karak – prohlídka
kfiiÏáckého hradu Al Karak vybudovaného jeruzalémsk˘m králem Baldwinem I. roku 1142 a pfiilehlého stfiedovûkého mûsta. Zde se nacházelo
hlavní mûsto biblického Moabitského království, pfiíjezd na hotel, veãefie, nocleh
5. den – snídanû, celodenní pobyt v hlavním mûstû tajemného národa NabatejcÛ – Petra. Vstup do Petry úzk˘m kaÀonem Siq, za kter˘m se
otevfie úchvatn˘ pohled na Klenotnici a celé mûsto vytesané do rÛÏov˘ch pískovcov˘ch skal. Na trase nav‰tívíme tzv. Klenotnici, nabatejské královské
hrobky, zbytky obchodních tfiíd, fiímské divadlo, vítûzn˘ oblouk. Zdatnûj‰í mohou podniknout v˘stup k monumentu Ad-Deir nebo na nabatejské
obûti‰tû. Seznámíme se s bohatou historií Petry a s kulturou NabatejcÛ, dnes zaniklého národa, návrat na hotel, veãefie, nocleh
6. den – snídanû, odjezd do Wadi Rum, které nabízí neobyãejnû krásné pou‰tní scenérie, dále dvouhodinové safari v dÏípech v krajinû ãerven˘ch,
Ïlut˘ch a oranÏov˘ch pískÛ a skal. Je to krajina BeduínÛ spojená s plukovníkem Lawrencem z Arábie, s jehoÏ dobrodruÏn˘m Ïivotem se seznámíme.
Poté následuje dlouhá cesta zpût do Ammánu na ubytování, veãefie, nocleh
7. den – snídanû, dopoledne odlet z Ammánu, pfiílet do Vídnû v odpoledních hodinách
âíslo zájezdu:
Cena za osobu:
Fakultativní pfiíplatky:
JOR 9-1111
Termín:
11. 11. – 17. 11.
27 900 Kã
jednolÛÏkov˘ pokoj
2 900 Kã
transfér Brno – VídeÀ – Brno
1 000 Kã
komplexní poji‰tûní
560 Kã
Cena zahrnuje: letecká doprava VídeÀ – Ammán – VídeÀ vãetnû leti‰tních poplatkÛ, 6x ubytování v hotelích *** s polopenzí, autokarová doprava v Jordánsku,
vstupné dle programu, prÛvodce, hromadné vízum (vyfiizuje CK)
Cena nezahrnuje: bak‰i‰né cca 30 USD
poznávací zájezdy
Ammán • DÏera‰ • Bethanie • hora Nebo • Qasr Kharana • Qusayr Amra • Mrtvé mofie • Al Karak • Petra • Wadi Rum
49
RIALTO
CESTOVNÍ KANCELÁ¤
KRATOCHVÍLOVA 11, 750 02 P¤EROV
tel.: 581 217 568, 581 217 844
fax: 581 217 844
e-mail: [email protected]
www.rialto.cz

Podobné dokumenty