KN duben 2015 - Praha

Komentáře

Transkript

KN duben 2015 - Praha
olodějské
K
oviny
N
duben 2015
ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA–KOLODĚJE
Slovo starosty
Pokračujeme v opravách komunikací,
mohlo by to jít rychleji a snad i lépe,
ale za málo peněz je málo muziky
a Koloděje si stále nesou tíživé dědictví, kdy za magistrátní vlády TOP 09
jsme téměř žádné prostředky
na opravy a investice neobdrželi.
Rozdíl je to markantní – nyní jsme
uspěli ve všech našich žádostech
vůči magistrátu:
• ponechali nám nevyčerpané investiční i neinvestiční prostředky pro
školství,
• navýšili nám dlouho požadované
provozní peníze na školu a školku
(jen pro letošek 450 tis),
• našly se prostředky na projekt
opravy kanalizace, která v ulicicíh
Deštná, Radostavická a v Lipách
dělá potíže už tolik let.
• Obdrželi jsme prostředky na na dokončení dětského hřiště Meinlinova
v hodnotě v hodnotě 665 tis.
• Máme přislíbeny peníze pro letošní rok
− od TSK na:
Rekonstrukce přechodů pro
chodce a zpomalovací prahy před
Sokolovnou
Projekt a realizaci chodníku, spojujícího ulici Na prostřední cestě
s Kolodějemi
Opravu Podzámecké na Sibřinu
Projektovou přípravu a zahájení
realizace přeložky páteřní cyklotrasy 0050 z ulice V Lipách do
Blatovské aleje (Václava Chocholy a Oplanská), tj. plně asfaltové cyklostezky s osvětlením,
lavičkami a mobiliářem.
− od Odboru technické vybavenosti
na rekonstrukci části ulice Kvasinská (11 mil)
Současné vedení města bez TOP 09 je
vůči oprávněným požadavkům Koloděj
mnohem vstřícnější. Pokud dobře dopadne vyjednávání s magistrátem, mohli
by Koloděje mít od příštího roku rozpočet vyšší téměř dvojnásobně, což umožní
konečně nastartovat potřebný rozvoj,
opravy a rekonstrukce. Je radost spolupracovat s magistrátem, kde vás radní
přijme za tři dny, ne za tři měsíce a kde
sdělené slovo a podaná ruka platí.
Zároveň pokračujeme s jarními opravami
a údržbou stále oblíbenějších cyklostezek
na Markétu a Blatovská. Jenom je mi líto,
že už čtvrtý víkend tam pracuju s rodinou
sám, jedinou výjimkou byl Ivan Morávek,
který s námi pracoval minulou neděli
a kterému chci za pomoc poděkovat.
Pokud máte zájem pomoct, zejména
na trase na Markétu je opravdu hodně
práce. Informace jsou vždy aktuálně
na Kolodějském facebooku.
Zbyněk Passer
Starosta MČ Koloděje
strana kolodějské noviny
Informace z úřadu
Nové knihy
v knihovně
Beletrie:
M. Hjorth:
Hrob v horách
V. Vondruška:
Přemyslovská epopej I
R. L. Meyersová: Pohodlné lži
E. Riedová:
Královské intriky
J. Moyesová:
Stříbrná zátoka
J. Grisham:
Platanová alej
P. Hartl:
Malý pražský erotikon
P. May:
Pán ohně
B. Minier:
Mráz
M. Kallentoft: Vodní andělé
E. Boček:
Deník kastelána
Vítání občánků
Slavnostní akt vítání občánků, tuto krásnou tradici, obnovila sociální
komise po téměř dvaceti letech. Akce je určena všem nově narozeným dětem, kteří mají v době narození trvalý pobyt na území naší
MČ. Vítání dalších dětí se plánuje na podzim 2015.
1. vítání dětí do života se uskutečnilo 20. dubna 2015 v zasedací
místnosti Úřadu MČ. Pan starosta přivítal 14 dětí do naší městské
části a zároveň poděkoval rodičům za obětavou práci, kterou při výchově dítěte vykonávají.
Pro miminka byl připraven malý praktický dárek, pro maminku kytička a blahopřání
od pana starosty.
Kroužek Veselé muziky z mateřské školy vystoupil se svými lidovými písničkami
a tanečky.
Pamětní list obdrží rodiče při vyzvednutí fotografií, na jejichž zhotovení také Úřad
MČ přispěl.
Dětské a pro mládež:
J. Dashner:
J. Blahník:
potoka
Z. Černík:
M. Durková:
M. Drijverová:
Labyrint 2
Kamarádi od Větrného
Taková medvědí rodinka
Příhody černé čarodějnice
Domov pro Marťany
Pěkné počtení přeje Hana Videtičová
knihovnice
OMLUVA
Společnost A.S.A s r.o. se
omlouvá kolodějským občanům
za
nepřistavení
kontejneru
na bioodpad 19. 4. z důvodu
záměny termínu.
SVOZY
BIOODPADU
v pondělí každý sudý týden
BIOODPAD
je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která
v sobě váže spousty živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy.
MEZI BIOODPAD PATŘÍ:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,
spadané ovoce atd.
MEZI BIOODPAD NEPATŘÍ: zbytky
jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován
na kompost, který je využíván
v zemědělství, pro pražskou zeleň
či na rekultivaci.
Za sociální komisi Ing. Darina Vlčková
16. května
27. května
13. června
27. června
KONTEJNERY 1. POLOLETÍ 2015
1x ul. u obchodu
1x u hřbitova
1x u hřbitova
1x u obchodu
1x ul. Bačetínská
1x u hřbitova
na velkoobjemový odpad
na zeleň
na zeleň
na velkoobjemový odpad
na velkoobjemový odpad
na zeleň
13 – 16 hodin!!!
13 – 16 hodin !!!
13 – 16 hodin !!!
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v sobotu 12.00 – 16.00 hod. s obsluhou
POZOR NA DOBU PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA ZELEŇ!
Co do velkoobjemového kontejneru PATŘÍ?
Rozhodně ANO: starý nábytek-skříně, postele, stoly, židle, křesla…, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia…, zdravotní keramika-umyvadla, záchody
Co do velkoobjemového kontejneru NEPATŘÍ?
Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady
kolodějské noviny
strana 3
Ze školy a školky
Střípky ze školy
Operační program doprava ve škole
Comenia Script
Zaměstnanci Odboru fondů Evropské unie Ministerstva dopravy navštívili ve čtvrtek
9. 4. 2015 Základní školu v Praze – Kolodějích a připravili pro děti ze čtvrté a páté
třídy informační kampaň o Operačním programu doprava (OPD), jehož prostřednictvím čerpá Česká republika finanční prostředky Evropské unie na velké infrastrukturní
projekty, jakými jsou zejména modernizace a výstavba železnic, dálnic a silnic 1. třídy,
vodních cest a důležitých dopravních spojení v hl. m. Praze.
Program byl rozdělen zvlášť pro děti čtvrté i páté třídy tak, aby se mohli s ohledem
na probranou látku zapojit všechny děti. V průběhu programu byli žáci rozděleni do tří
skupin a zvolili si, za který členský stát EU budou soutěžit. Dozvěděli se základní informace o Evropské unii (dále jen „EU“), seznámili se s jejími symboly a hlavními
přínosy i povinnostmi, které ze členství plynou. Program byl rozdělen do několika
bloků, přičemž první měl podobu výkladu oživeného např. o prvky nesprávných variant vlajky EU a naživo interpretované hymny EU. Následoval kvíz na probrané téma
a soutěž „Pošli peníze“, která přispěla k názornému vysvětlení principu rozdělování
peněz z evropského rozpočtu. Děti v týmech byly podle znalostí a dovedností odměňovány hracími Euro bankovkami. Vyvrcholením programu pak byl nákup v Euro obchodě. Mezi odměnami, které jednotlivé týmy vybojovaly pro své členy nechyběly
reflexní vesty, termohrnky, pastelky, bloky, pexesa ani kvarteta s motivy projektů OPD.
Cílem programu bylo seznámit žáky s jednotnou evropskou měnou a se základními
zákonitostmi, které v evropském společenství fungují. Nedílnou součástí přednášky
byly samozřejmě i informace o Operačním programu Doprava, včetně názorných fotografií již realizovaných projektů.
Zdeněk Dolanský
Blíže o projektu se můžete dozvědět na: www.opd.cz/clanek/OPD-ve-skole-
již v loňském školním roce prošli
všichni tehdejší pedagogové školením,
aby byli schopni tento nový typ písma
učit. V loňském roce jsme otevírali dokonce dvě první třídy a mojí vizí bylo,
že jedna třída se bude učit klasicky
a druhá Comenia Scriptem. Představy
zůstaly nenaplněny, protože třída vyučující se klasickým navazovaným písmem by byla přeplněna a nové písmo by
se učilo málo žáků.
Přesto chceme i letos oslovit rodiče budoucích prvňáčků a nabídnout jim tuto
alternativu. Letos však otevíráme pouze
jeden první ročník, a proto by museli
souhlasit všichni rodiče. Uděláme pro
to maximum.
Již nyní si můžete samostatně vyhledat
informace na stránkách autorky tohoto
písma paní Radany Lencové –
www.lencova.eu. Informací naleznete
na netu mnoho, nechci tedy doporučovat některé stránky, abych neovlivňoval
svými názory Váš úsudek.
Chystáme pro Vás schůzku s paní učitelkou, která již má s touto výukou zkušenost, abyste se mohli zeptat na vše,
co Vás zajímá.
Dále pro Vás chystáme schůzku s paní
učitelkou třídní, kde se dozvíte vše potřebné, nejen ke Comenia Scriptu.
Koncem školního roku Vás požádáme
o stanovisko, jaký typ písma zvolíte pro
své děti.
Oslava světového dne vody
Z iniciativy OSN se od roku 1992 slaví
po celém světě dvaadvacátý březen jako
Světový den vody. Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže pod názvem VODA
PRO BUDOUCNOST. Děti si uvědomily, že voda je klíčem pro život na celé
zemi a na jejím dostatku a kvalitě závisí
životy a zdraví miliard lidí
Pokusily se vymyslet a nakreslit, jak vyřešit nedostatek vody. Vznikly vzácné, voduplodící rostliny, automaty na výrobu
sladké vody či návrhy vodovodních potrubí pro chýše chudých afrických kmenů.
I když bychom se rádi umístili mezi
prvními třemi (1. místo výlet pro celou
třídu vítěze (v hodnotě do 17 tis. Kč)
2. místo poukázka na knihy (v hodnotě
do 1 000 Kč) 3. místo poukázka na knihy
(v hodnotě do 500 Kč)), tak za mnohem
cennější považujeme to, že se děti zamyslely nad vodou v širších souvislostech.
strana kolodějské noviny
Velikonoce a Apríl
Vítání jara aneb odpoledne s lidovými tradicemi
školní prostory se zaplnily vajíčky
ve všech podobách. Nejvíce se líbily
zdobené skořápky. Tady nám děti udělaly čáru přes rozpočet, plánovali jsme,
že uděláme prodejní akci, avšak autoři
si své výrobky tak bránili, že jsme jim je
nechali odnést domů…
Máte rádi vtipy? Kdo ne… První duben
tak odzdobil zbývající volné prostory
školy desítkami dětských vtipů
Z jakého důvodu se snažíme udržet lidové tradice spojené s vítáním jara a kdy vznikl
zvyk vynášení zimy se rodiče i děti mohli dozvědět v neděli 22. března 2015 ve farní
stodole v Kolodějích. Akci organizovala MŠ Koloděje a Spolek přátel Koloděj spolu
s dalšími aktivními rodiči. Pro všechny byl připravený bohatý program. Hned u vchodu
se příchozí mohli dočíst veškeré podrobné informace o slavení jarních svátků i vynášení Morany, Mařeny, Moreny apod. Děti ze základní školy hrály pod vedením Dany
Petrákové na flétnu a děti z mateřské školy zpívaly i tančily na lidové písně. Společně
jsme se naučili říkadla o vynášení smrtky – Morany. Pod vedením paní Beránkové i dalších zkušených maminek si mohli všichni uplést z připraveného proutí vlastní pomlázku nebo děti v dílničce pod vedením paní Husové si namalovat papírové vajíčko.
Šikovné maminky, babičky i tatínkové, dědečkové nanosili pohoštění v podobě buchet, koláčů, mazanců, byla k dispozici káva, horký čaj i červené a bílé víno. Na dětském jarmarku si rodiče i děti mohli nakoupit ručně vyráběné velikonoční výrobky,
malovaná vajíčka i ozdoby pro maminky. Na závěr všichni utvořili průvod, který doprovodil Moranu na její poslední cestu k Rokytce, kam byla po zapálení za přítomnosti místních hasičů vhozena, aby déle neškodila. Voda a oheň představují očistné
síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.
Výlety
pod tímto slovem si děti schovávají
velmi oblíbené výjezdy mimo školu.
Čtyřikrát jsme v březnu vyjeli do divadla
v Horních Počernicích, které nabízí
velmi zajímavé pořady. Páťáci se vydali
ještě dále – až do liberecké IQ Landie,
odkud se vrátili plni zážitků, které projektově zpracovali na dvou nástěnkách.
Bezpečnost dětí
naše škola dlouhá léta spolupracuje s městskou policií Praha. Jejich přednášky mají
vždy vysokou úroveň a uniforma před katedrou má pro děti magické kouzlo.
Výuka
ta je samozřejmě naší prioritou. V současných dnech finišujeme s přípravou
našich adeptů gymnaziálních studií.
Držme jim palce.
Mgr. Zdeněk Dolanský
Školka na jaře 2015
Po té, co jsme 22. 3. společně oficielně
vyhnali zimu z Koloděj (i když ne definitivně), vyhrnuli jsme si rukávy a dali se
do další práce.
Děti ze ZŠ a MŠ se společně zúčastnily
26. 3. hudebního festivalu Jarní petrklíč,
a získaly za své vystoupení od odborné
poroty uznání a poděkování „za potěšení
z muzicírování“. Byl to nevšední zážitek
a naše děti skvěle reprezentovaly školu
i školku v této prestižní soutěži, které se
zúčastňovaly převážně ZUŠ. Chtěli bychom všem dětem, které zde vystupovaly
touto cestou ještě jednou poděkovat
za obětavost, píli a odvahu.
Děkujeme
Další fotografie jsou ke zhlédnutí na www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota
Na organizaci akce se podílela a fotografie pořídila
Darina Vlčková
kolodějské noviny
strana 5
1. Speciální a tvůrčí setkání adoptivních rodičů
stromů do školní zahrady
Iniciátoři projektu“Adoptuj strom do
školní zahrady” uspořádali 25. března
2015 jako 2. odměnu pro adoptivní rodiče
stromů setkání se známou osobností.
Setkání bylo nejen jedinečným prostředkem k navázání vzájemných vztahů mezi
jednotlivými dárci stromů, ale v průběhu
tohoto setkání se měli možnost seznámit
rodiče a děti i s pozvanými hosty:
A) ak. mal. Jitkou Štenclovou, která si připravila pro rodiče a děti autorský výtvarný
workshop zaměřený na možnost vyjádřit
kruh, kolo, spojené s historií obce Koloděje a neustálým koloběhem přírody. Rodiče s dětmi společně malovali podle
předlohy klubíčko vlny. Klubíčko je ve
skutečnosti koule. Na papíře však volnými
tahy voskovkou a poté jemně štětcem s vodovými barvy, vznikala kola, kruhy, která
jsou rovněž spojena symbolicky i s naší
Kolodějovou zahradou života. Malířka seznámila rodiče také se svou pestrou uměleckou tvorbou a životní inspirací,
vycházející z jejího přátelského rodinného
prostředí. Některá svá díla, která připravila speciálně pro tento den, představila
přítomným i na malé vernisáži.
Z tvůrčího workshopu vznikla také myšlenka a další možnost pod vedením výtvarnice zorganizovat na podzim textilní dílnu
a vyzkoušet si společně techniku tkaní. Zpočátku své tvorby paní Štenclová totiž vytvářela převážně paličkovanou krajku, tkané
tapiserie a návrhy pro textilní filmtisk.
B) Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D., která
se zabývá zdravotní prevenci a výživou
prakticky celý život. Představila rodičům
téma Zdravá výživa dětí a Zdravá strava pro
každého. Dotazy rodičů na paní Slimákovou byly zaměřeny převážně na možnost
zavedení zdravého stravování i v naší škole.
M. Slimáková seznámila rodiče s programem Skutečně zdravá škola, který pomáhá
vytvářet ve školách a školních jídelnách
kulturu zdravého stravování. Snaží se, aby
školní jídelny nabízely zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých a sezónních
produktů, které nakoupily od místních zemědělců nebo potravinářů.
Na základě této myšlenky byla na podnět
členky stravovací komise Jany Ženaté zahájena diskuse i s ředitelem školy s cílem
k ustavení akční skupiny, která by se podílela na podpoře zavedení zdravého stravování. Škola se zaregistrovala do projektu http://www.skutecnezdravaskola.cz/
a bude se snažit naplnit bronzová kritéria
Programu.
Na závěr jsme poděkovali partnerům projektu, kteří nás podporují a pomáhají
s proměnou školní zahrady, předáním malého jarního překvapení „Zasadit, zalévat
a těšit se z vůně a květu“. Byl to pytlíček
s logem naší zahrady plněný tajuplnými
cibulkami rostlin.
Adoptivním rodičům jsme také na Setkání
představili konkrétní adoptované stromy
a keře s jejich umístěním v zahradě.
Jména ostatních přispěvatelů na výsadbu
stromů budou zveřejněna v seznamu
dárců a významných sponzorů trvale
na hlavní bráně u nové školky.
K termínu a možnosti společné výsadby
uvádíme, že toto závisí na vyjádření osloveného dodavatele červené betonové cestičky pro další nastavení harmonogramu
zemních prací těžkou technikou a na další
spolupráci a podpoře Nadace Proměny.
Jako pořadatelé akce jsme upřímně rádi,
že adoptivní rodiče i hosté přijali naše pozvání a že setkání vyústilo v další inspirativní a podnětnou spolupráci.
Iniciátorky projektu adopce stromů na Hitihit Ing. Darina Vlčková a Mgr. Dana Petráková
Tvořivě vzdělávací dílna
Nadace Proměny
„Není město jako město“
Může město vypadat jako šachovnice?
Proč nejsou všechna města stejná a jak
vlastně vznikají? Odpovědi nejen na tyto
otázky hledaly i naše děti ve školce.
Hravou formou se seznámily s různorodými městskými strukturami a odhalily
i rozdílnost měst. S lektorem si nejprve
povídaly o tom, z čeho se město skládá
a co v něm potřebujeme, i o významu,
jaký má ve městě zeleň. Následně si
zkoušely postavit svoje vlastní město
s parky a zahradami. Naše děti z mateřské školky se tak na chvíli staly architekty. Navrhly mrakodrap vedle kostela
i park s květinářstvím a nezapomněly
ani na školu, stromy a cesty.
strana kolodějské noviny
Přestože byla samotná soutěž
byla určena v tematických kategoriích (obrázky
a povídky), děti
z kroužku Dětské fotografování se tématu
Voda pro bu-
Kroužek Malování a kreslení
a Dětské fotografování
22. března se slaví Světový den vody a při této příležitosti vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR dětskou soutěž, kterou doporučila Ing. Darina Vlčková vedení školy, aby
se i školní děti zapojily a zúčastnily.
Rovněž děti z kroužku Malování a kreslení pod vedením Ing. Lady Husové zaslaly své
výtvory a Nikolka Jirásková: ZŠ Koloděje, Lupenická 20, Praha 9, 4. třída, 10 let,
název obrázku: Voda pro všechny na celé zeměkouli, postupuje do finále soutěže. Veřejnost má možnost se zúčastnit hlasování o nejlepší obrázek na facebookovém profilu
"Jen to dobré" https://www.facebook.com/jentodobre, které probíhá od 20. 4.
do 20. 5. 2015. Vítěz/vítězka hlasování veřejnosti obdrží mp3 přehrávač.
doucnost věnovaly
pořízením fotografií zrcadlení kolodějského rybníku.
Ten přináší život
nejen vodním živočichům, ptákům
a drobnému hmyzu, ale také místním lidem, kteří zde rádi
tráví svůj volný čas na procházkách nebo
pohledem na hladinu.
Podpořili jsme tímto také iniciativu ředitelů
jiných škol pro zadání tematické kategorie
„Voda pro budoucnost ve fotografii“ v dalším ročníku této soutěže.
Fotografie pořídili pod vedením lektorky
Dariny Vlčkové: Lucinka Krajíčková, Hanička Pluskalová, Adélka Bracháčková,
Gary Hind, Tomáš Rynda a Kuba Vlček.
Co pro vás připravujeme?
U příležitosti oslavy Dne dětí, který pořádá MŠ Koloděje spolu s rodiči, slavnostně vyhlásíme vítěze výtvarné
a fotografické SOUTĚŽE pro všechny malé i velké
MALÍŘE A FOTOGRAFY!
Ateliér společného malování dětí a rodičů
MALUJEME SPOLU
a kroužek DĚTSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ
vyhlašují již nyní výtvarnou a fotografickou soutěž
pro děti i dospělé tentokrát na téma KVĚTINY.
Kreslete a MALUJTE nebo FOTŤE v přírodě KVĚTINKY!
Obrazová díla nebo vyvolané či tištěné fotografie odevzdávejte v MŠ Koloděje
nebo ve školní družině do připravených krabic. Ukončení uzávěrky soutěže je
25. 5. 2015. Získejte věcné ceny ve 3 kategoriích předškolní děti, školní děti a dospělí.
Bližší informace naleznete na www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota
a www.mskolodeje.estranky.cz nebo na plakátech.
Soutěž je určena pro děti, rodiče i prarodiče, prostě všechny, kdo rádi malují
a fotí. Můžete přizvat do soutěže i své
přátelé, budeme jen rády za širší okruh
zúčastněných.
Na Vaši tvorbu se těší
Ing. Lada Husová a Ing. Darina Vlčková
28. 4. 2015
Děti, předškoláci, se připravují na vystoupení v divadle Gong v Praze 9, kam se jako
každý rok chystají se svým vystoupením
na přehlídku s názvem Předškolák 2015.
Tentokrát s hudebně-pohybovým vystoupením s názvem „Elce, pelce, kotrmelce“,
které nacvičují s pí uč. Tomkovou a Mgr. Petrákovou. Držíme jim palce, aby ze sebe vydali to nejlepší a aby vše dobře dopadlo.
kolodějské noviny
Sluníčkový den
Ve školce se 9. 4. sešla samá „sluníčka“. Protože se nám už zima nelíbila, domluvili jsme se, že si sluníčko přivoláme. Děti i učitelé přišli
do školky ve žluté a všichni svítili,
až oči přecházely. Děti si vyzkoušely, jak vypadá sluníčko složené
z vlastních těl, jak se skládá sluníčko z víček od pet lahví, že může mít sluníčko i jiné
barvy, že si se sluníčkem můžou zahrát na honěnou, říkat básničky, zpívat písničky, poslouchat pohádky o
sluníčku. Že bez sluníčka by nebyl život, už vědí ve
školce všichni. Sluníčko mohly děti namalovat i vystřihnout… Povedlo se. V odpoledních hodinách opravdové slunce
zvědavostí nevydrželo a přišlo se podívat, jak se dětem povedlo. Děti si odnesly sluníčko, které vyrobily domů a snad zůstalo i trochu v nich samých.
strana 7
Březen měsíc knihy
V rámci školního vzdělávacího programu Kniha je
můj kamarád, poradí mi, mám ji rád, jsme s dětmi
pracovali na projektu, který si klade za cíl pomoci
dětem získat kladný vztah ke knize. Aby chtěly číst
knihy a uměly je využívat k zábavě a poučení. Aby
věděly, jak kniha vzniká, jaké druhy knih existují,
kdo je píše, kdo do nich kreslí obrázky. V závěru
tohoto projektu jsme s dětmi navštívili městskou
knihovnu, kde nás paní knihovnice seznámila s půjčovním řádem, s různými typy knih i způsobem,
s jakým jsou knihy zařazovány a jak je mohou vyhledávat. Děti si odnesly nové poznatky a na památku i malý dárek. Ve školce si pak samy
vyzkoušely, jak je těžké „napsat knihu a ilustrovat
jí“. Všechny „knihy“ byly vystaveny v mateřské
škole a děti si je později na památku odnesly domů.
Jaro
v Kolodějském klubíku
Zasadit osení, uplést pomlázku i namalovat vajíčka, to všechno zvládly
malé děti se svými maminkami.
Ing. Darina Vlčková a Ing. Lada Husová
Další fotografie jsou ke zhlédnutí
na w w w. f a c e b o o k . c o m / k o l o d e jova.zahrada.zivota a na webu školky
www.mskolodeje.estranky.cz
Mgr. Dana Petráková
Co pro vás
připravujeme?
strana kolodějské noviny
Názory a výzvy
Naděje pro Koloděje
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych navázal na předešlé
články pana Tomáše Holinky v KN
i svým osobním postojem a názory, a celou iniciativu tímto podpořil.
Bylo toho skutečně mnoho, čeho jsme
byli svědky během posledního volebního období, co jsme si museli přečíst
v obou novinách, vyslechnout během volební kampaně a poslouchat na zasedaní
zastupitelstva. Věřím, že leckdo z vás si
může myslet, že je toto v politickém boji
standardní, jak to ostatně vidíme prakticky každý den v centrální politice.
Ne, opravdu není, protože tu žijeme my,
žijí tu naše rodiny a vyrůstají naše děti.
Každý z nás, kdo má v sobě zakořeněnou
elementární slušnost, si uvědomuje, že
v Kolodějích je něco špatně.
Uvědomil jsem si, že ať chci nebo ne,
dění v Kolodějích mne nenechá neutrálním, zůstávat někde < mezi >
a tvářit se u piva, že mě se to vlastně
netýká. Ostatně ani současné společenské poměry v naší obci tento prostor nedávají: < Buď chodíš do hospody nahoru nebo dolů, jsi buď tenista
nebo fotbalista. Na oslavu čarodějnic
jsi nahoře na kopci nebo pod kopcem.
Jednoduše, musíš si vybrat ke komu
budeš patřit. > Ale já to takto nechci.
Chci chodit na pivo do všech hospod,
zahrát si fotbal na trávě i v hale a čarodějnice by měly být jen jedny, zrovna
tak jedny noviny.
Omlouvám se za určitý sentiment, jsem
si ho vědom a trochu úmyslně přeháním, nicméně toto právě vystihuje podstatu celého problému. Současný hluboký rozpor mezi oběma skupinami není
jen malicherný politický boj či politický
marketing, nýbrž osobní nesnášenlivost
či absolutní negace čehokoliv co jedna či
druhá strana navrhne. Systém centralizuje kolem sebe blok svých věrných přes
různá zájmová a sportovní sdružení, či
účelově založené strany. Připomíná mi to
Rychlé šípy.
Je to účelové a jsem přesvědčen, že
drtivá většina z vás ví, o čem mluvím
a nechce se nechat vmanipulovat do hry,
která nebude hájit jejich obecně prospěšný zájem, ale zájem osobní někoho
jiného.
Jdeme do toho díky Vám!
Sdružení nezávislých kandidátů Naděje pro Koloděje se díky Vám bude moci dne
13. června účastnit voleb do obecního zastupitelstva! Dovolte mi Vám upřímně poděkovat jménem celého sdružení za více než 200 podpisů na petičním archu, které nás
opravňují ucházet se v nadcházejících komunálních volbách o Vaši přízeň. Někdy až
hodinové diskuse našich kandidátů s Vámi, vedené často přes plot, jindy milé pozvání
na skleničku se slovy „nedám Vám podpis zadarmo“ ukázaly na zájem Kolodějáků
o nové uskupení, jeho programové priority, či i o samotné dění v obci.
Jsme si však vědomi toho, že teprve samotné volby ukážou, zda naše sdružení a vize
dalšího rozvoje naší městské části je v souladu s tím, co si přeje i většina zdejších obyvatel. Založení hnutí vnímáme jako první krok, jako výzvu k další aktivitě. Proto se Vás
v nastávajícím předvolebním období budeme snažit co nejvíce seznámit s našimi představami a postoji k současným problémům Koloděj. Co si myslíme o dalším rozšiřování Koloděj, jak vylepšit rozpočet městské části, zlepšit její občanskou vybavenost,
či zvýšit informovanost spoluobčanů. Podělíme se s Vámi o náš návrh na řešení situace
kolem fotbalového hřiště, stejně tak naznačíme naši koncepci dalšího rozvoje dopravní infrastruktury. Detailnější nástin našich programových priorit a představení profilu kandidátů, budeme postupně zveřejňovat na nově založených webových stránkách
www.nadejeprokolodeje.cz, které budou také sloužit jako místo pro Vaše dotazy nebo
návrhy.
Rádi bychom pokračovali i v kontaktní kampani. Každou středu se naši kandidáti budou od 19 hodin setkávat v místní vinotéce s Vámi, kde budou zájemce seznamovat s našimi prioritami a hodnoty. Pro pozvání k diskusi využijeme Vámi poskytnuté mailové
adresy, které jsme získali při petiční akci. Jestliže máte zájem být informováni o dalších aktivitách Naděje pro Koloděje a neposkytli jste nám Vaši mailovou adresu, budeme rádi, jestli tak učiníte přes náš nový mail [email protected]
Pro úplnost dodávám, že máme profil na Facebooku, přes který rovněž můžete sledovat naše aktivity a sdělovat Vaše názory a postřehy. Právě předvolební období je časem
diskusí a tříbení myšlenek, což je pro naši městskou část a život jejích obyvatel nejpodstatnější.
Zásadní věci lze měnit jen společným rozhodnutím a spojenými silami.
Jsme tu pro Vás, stačí si pouze najít tu správnou komunikační platformu a podělit se
se svými nápady či obavami. Za Naděje pro Koloděje:
Angela Morávková, Renata Konášová, Jakub Filip, Zdeněk Trojan, Tomáš Holinka,
Kristýna Mandová, Petr Němec, Jan Pluskal
Co je, bylo a bude
s Kolodějovou zahradou života
Období euforie – vše nám vyšlo. Získali jsme peníze na projekt a dokumentaci,
úspěšnou obhajobou D. Petrákové a D. Vlčkové jsme získali i peníze na realizaci projektu. Obrovský elán a chuť se přenesly do následujících prací. Brigáda střídala brigádu,
sponzoři nám pomáhali a zahrada se výrazně začala měnit. Činnost na zahradě jsem organizoval a plánoval i jako pedagog s nulovými zkušenostmi s řízením staveb. V momentě, kdy bylo potřeba naplánovat terénní úpravy a především klíčovou část projektu
– červenou cestičku, na to již nadšení nestačilo.
A nastalo období problémů – nezkušenost a naivita přinesla i řadu chyb, které vyplynuly i ze špatné komunikace ředitele školy s Nadací i s vlastním realizačním týmem. Na-
kolodějské noviny
dace začala upozorňovat na formální nedostatky. Nebyla nasmlouvaná osoba technického
dozoru investora a osoba pověřená, dohledem nad realizaci projektu s veškerými kompetencemi a v souladu s příslušnými právními předpisy. To že jsme chtěli zvládnout vše
svými silami a ušetřit finance pro zahradu, jsou líbivá slova, ale přesto došlo k porušení Rámcové smlouvy s Nadací Proměny a dalších smluv s dodavateli. Co je psáno, to je dáno. Dalším problémem, který Nadace vytýká řediteli školy je, že nedodržel pravidla a postup při
realizaci jednotlivých kroků. Písemné objednávky a jejich schválení předem od Nadace
i vlastní průběh práce a způsob fakturace navíc ze speciálně vytvořeného účtu. Realita však
vypadala jinak. Objednávky jsem většinou prováděl telefonicky nebo mailem a o schválení
jednotlivých kroků Nadace žádána nebyla. Domníval jsem se, že když Nadaci informujeme,
co vše se nám již podařilo, sami se byli na naší zahradě několikrát podívat, včetně filmových
dokumentů, je vše OK. Nebylo.
Navíc vznikl problém s bezpečností na herním prvku – kamenný les nebo-li skála. Po instalaci se zjistilo, že je skála v této podobě nezcertifikovatelná, jinými slovy nelze použít jako
herní prvek pro děti, protože je nebezpečná. Je nám vytýkána malá dopadová plocha okolo
kamenů, ostré hrany a úzké škvíry, do kterých si dítě může zastrčit ruku či nohu a ublížit si.
Finální stanovisko certifikátora zatím nemáme k dispozici, ale nový realizační tým již zajistí
úpravu kamenného prvku tak, aby byl pro děti bezpečný. Investor nebo-li já, jako ředitel školy,
jsem přijal a proplatil faktury za množství dodaných tun kamene včetně práce za instalaci.
Cena kamenů plus instalace byla cca o 122 tisíc větší, než předpokládaná cena což je další
vytýkaný nedostatek ze strany Nadace.
Nastalo období řešení – iniciovali jsme ekonomický audit, kontrolu všech vynaložených peněz, smluv a provedených prací a nechali na Nadaci Proměny, jak vše posoudí.
Citace ze Stanoviska Nadace Proměny:
„Příspěvek Nadace Proměny ve výši 650 000 Kč byl škole poskytnutý na základě uzavřené
Rámcové smlouvy mezi ředitelem školy a ředitelkou Nadace. O oprávněnosti čerpání tohoto
příspěvku se však vyskytly vážné pochybnosti, které vedly k provedení interního auditu, jenž
potvrdil zásadní smluvní pochybení a nedostatky v nakládání s příspěvkem, které se dějí nejen v rozporu s uzavřenou Rámcovou smlouvou, ale i příslušnými právními předpisy o účetnictví a pravidlech územních rozpočtů. Z dokladů předložených v rámci interního auditu vyplývá, že statutární orgán školy porušil podmínky Rámcové smlouvy. Skutečnost, že došlo
k porušení více odstavců smlouvy ředitelem školy, zároveň dochází k nedůvodnému až významnému zvyšování nákladů na obnovu školní zahrady, zakládá Nadaci Proměny právo odstoupit od Smlouvy a žádat navrácení nadační podpory v celé výši."
V současné době jsme v období povstání Fénixe z popela.
„Nadace Proměny má zájem na dokončení obnovy školní zahrady, neboť si cení vynaloženého velkého úsilí učitelů, rodičů i dětí, kteří se do projektu zapojovali. Oceňuje práci
členů realizačního týmu, kteří získali hmotné dary a další finanční podpory na proměnu
zahrady a v neposlední řadě sami iniciovali provedení interního auditu.“
Veškeré práce, které byly provedeny v rozporu s nadační smlouvou, byly považovány za neuznatelné výdaje a musely být uhrazeny z jiných i soukromých zdrojů. Jako ředitel školy jsem
za vše zodpovědný. Z toho vyplývá i vyvození osobní zodpovědnosti za tyto chyby - odstupuji z realizačního týmu, veškeré kompetence převádím na paní zástupkyni a i se v rámci svých
možností, částkou 32 000 Kč finančně spolupodílím. Nadace Proměny nabídla do nového realizačního týmu své odborníky na pozici technického dozoru investora i na druhou pozici –
odpovědné osoby dohlížející na realizaci projektu. Další dobrou zprávou je fakt, že po uhrazení Nadací neuznaných nákladů, v celkové výši 327 000 Kč na účet Kolodějovy zahrady života, máme nadační příspěvek 650 000 Kč opět celý k dispozici.
A co bude se skálou? Vybraný dodavatel skály měl podle projektu dodat i certifikaci skály, což
bylo ukotveno i ve smlouvě. Dílo jsem však převzal, aniž bych certifikát po dodavateli vyžadoval, čímž jsem na sebe přenesl zodpovědnost za převzaté dílo s nedodělky a vadami. Skála
bude přetvořena do bezpečné podoby a kameny, které certifikátor neuzná, budou odstraněny.
Jelikož víme o obdivovatelích těchto kamenných kvádrů, nabídneme je pak ve veřejné dražbě
a finanční zisk se opět obrátí ve prospěch Kolodějovy zahrady života.”
V současné době čekáme, jak dopadne jednání s firmou Metrostav, která by měla postavit cestičku
a pokud jednání dopadnou dobře, tak by mohli i dokončit celkové terénní úpravy, aby mohly plynule navázat další plánované akce – sázení stromů, keřů atd. atd.
Držte palce Kolodějově zahradě života, dobrá věc se podaří, protože nový realizační tým vstupuje do období optimismu…
Mgr. Zdeněk Dolanský
strana 9
Důsledky pro Koloděje toto má dva:
1. Destrukce mezilidských vztahů
a společenských poměrů v rámci
obce
2. Paralýza rozvoje obce, zejména co
se týká financování dotačních programů z fondů či magistrátu nebo
ministerstev.
Do Koloděj se musí vrátit Slušnost
a profesionalita, a proto bych chtěl
touto cestou vyjádřit podporu článkům Tomáše Holinky a hnutí Naděje
pro Koloděje. Nabízí se přirozená alternativa, která není zatížená žádnými předsudky ani osobními vazbami. Je to skutečně nezávislé
komunální hnutí, které spojil jediný
cíl: chuť dělat to jinak, normálně,
pragmaticky, s ohledem na výsledek
práce ve spojení s korektními mezilidskými vztahy. Osobně jsem hrdý
na to, že mohu být součástí tohoto
uskupení.
Jsem rád, že v náhradních volbách si
nemusím vybírat mezi Šípy nebo
Vonty (prosím, aby si tuto metaforu
nikdo nebral osobně, je to jen nadsázka!).
Závěrem chci vyjádřit vděčnost
všem, kteří svými aktivitami pomohli
rozvoji obce, zejména bych zmínil
realizaci školky. Toto je nezpochybnitelný úspěch současné radnice.
Děkuji za pozornost, s úctou
Jakub FILIP
mail: [email protected]
Naše vyjádření
zbývajících členek
týmu proměny
školní zahrady
k současné situaci
i ke stanovisku MČ
Nadace Proměny má zájem dokončit
obnovu školní zahrady v Kolodějích,
protože si velmi cení odvedené práce
učitelů, dětí i rodičů, a ponechá tak
nadační příspěvek na realizaci zahrady ve výši 650 tis. Kč za stanovených 6 podmínek, z nichž dvě zásadní
byly:
strana 10
odstoupení ředitele z realizačního týmu
a vrácení částky na účet zahrady za neuznatelné náklady ve výši 327 tis. Kč.
Projekt rekonstrukce školní zahrady s celkovými rozpočtovanými náklady je rozdělený do několika etap (zhruba dva miliony korun) a zajištěny jsou příjmy
na realizaci 1. etapy projektu (grant Nadace Proměny, aukce obrazů, adopce
stromů (necelý milion). Vinou nekomunikace ředitele s týmem a následně s externími subjekty byl herní prvek Skála realizován jako naddimenzovaný, což ho
prodražilo oproti projektu a navíc učinilo jeho užívání nebezpečným pro děti.
Nový realizační tým pod vedením Nadace Proměny ve spolupráci s architektem
se vyjádří veřejnosti, jakým způsobem se
bude řešit problém necertifikované stavby Skály, až po konzultaci a doporučení
certifikátora bezpečnosti herních prvků.
„Když s pomocí nadace vyroste nová zahrada pro děti a vy pozorujete, jak kdysi
mrtvé místo najednou žije, vidíte zcela
jasnou, hmatatelnou hodnotu. Proměny
míst ale vnímáme i jako velmi důležité
pro rozvoj těch, kdo budou ovlivňovat
naši budoucnost.
Právě v práci s lidmi proto spočívá méně
viditelná, ale současně nejdůležitější
část našeho poslání.“
Jitka Přerovská, ředitelka nadace
Jakmile budou podmínky Nadace
ze strany ředitele školy a zřizovatele
splněny a na účet zahrady vráceno
327 000 Kč, budeme moci s obnovou
zahrady pokračovat.
Nabídku Nadace Proměny s povděkem
přijímáme a pevně věříme, že se nám
s její pomocí již podaří zahradu pro děti
i učitele v brzké době dokončit. Nyní je
však stavba zcela zastavena! Samy jsme
nešťastné z toho, že si naše děti nemají
kde hrát, kde se vzdělávat a kde relaxovat.
Až obdržíme bližší informace o znovuzahájení stavby, o vybraném generálním
dodavateli a osobě TDI pozveme vás
na informativní setkání se zástupci Nadace, architektkou a zbývajícími členkami týmu do školky. Věřme, že to bude
ještě v tomto školním roce!
Když už jsme společně ušli takový kus
cesty, už z ní nesejdeme. Náš společný cíl
je na dosah a my uděláme všechno proto,
abychom k němu také společně s Vámi
všemi došli…
Mgr. Dana Petráková
a Ing. Darina Vlčková
kolodějské noviny
Stanovisko městské části k situaci
projektu Nadace Proměny
Kolodějova zahrada života
Městská část vždy vítala a podporovala iniciativy rodičů a přátel školy,
pedagogických pracovníků i ředitele ZŠ a MŠ při rozvoji kolodějské školy
a školky. Nejinak tomu bylo a je i u projektu rekonstrukce školní zahrady, byť
dílčí pochyby u nás vzbuzovala disproporce mezi rozpočtovanými náklady
projektu (zhruba dva miliony korun) a očekávanými příjmy (grant nadace
Proměny, dražba obrázků, adopce stromů (necelý milion).
Představa realizačního týmu byla a je, že náklady na realizaci významně klesnou
formou sponzoringu jednotlivých částí projektu, spoluúčastí rodičů a přátel školy
i městské části (práce, materiál, výpůjčky techniky atd.). Byť s jistými obavami,
zda realizační tým tak velké sousto zvládne, jsme projekt podpořili jako vítanou
komunitní činnost a velmi si vážíme práce, času i entuziasmu všech zúčastněných.
Podpora městské části vůči projektu dosud spočívala v poskytování prostoru v KN,
práci pracovníků údržby MČ, či půjčení techniky. Městská část se nepodílela
na přípravě, ani řízení projektu, není součástí realizačního teamu. Smluvními stranami
realizace je škola a nadace, exekutivním orgánem pak realizační team a ředitel ZŠ jako
statutární zástupce. Na žádost realizační teamu se městská část rozhodla svoji
angažovanost v projektu zvýšit ve snaze projekt zdárně a rychle dokončit.
Nyní však projekt stojí, ze dvou důvodů. První je technický: vinou nedostatečné
koordinace a komunikace týmu s externími dodavateli byl herní prvek Skála realizován
jako naddimenzovaný, což ho prodražilo oproti projektu a učinilo jeho užívání
nebezpečným pro děti. Realizační tým hodlá tuto chybu částečně napravit odprodejem
přebytečných kamenů zájemcům formou dražby a snížit tak náklady vynaložené
na Skálu (celkem necelý čtvrt milion).
Druhý důvod je mnohem závažnější. Dle vyjádření nadace, které nám bylo zasláno
i reakce pana ředitele na toto vyjádření docházelo k opakovanému porušení ustanovení
smlouvy mezi nadací a školou. Nadace i přes to chce ve spolupráci pokračovat
v původní výši svého příspěvku (650 tis), ale neuznává z důvodu porušení smluvních
ustanovení dosud proinvestované náklady (cca 327 tis). Pokud nechce škola ztratit
podporu nadace pro dokončení projektu, chybí jí tedy 327 tis.
Za daných okolností je logické, že pan ředitel vyvodil odpovědnost za pochybení vůči
nadaci a z projektového týmu odstoupil. Obáváme se však, že to v dané situaci nestačí.
Škola totiž hlavně potřebuje doplnit oněch 350 tis, aby zahrada nezůstala rozkopaná
a pro děti nepoužitelná. Projekt je třeba dokončit co nejdříve a mělo by být snahou
všech, kterým na škole záleží, aby se tak stalo. Pan ředitel i realizační team by měl dle
našeho mínění učinit vše pro nápravu situace.
Investiční prostředky, které se městské části podařilo ušetřit při výstavbě nové školky
a úpravách jejího okolí se nám před necelým měsícem podařilo převést pro letošní rok
a naopak je ještě navýšit o mimořádný příspěvek na pokrytí zvýšených provozních
nákladů ZŠ a MŠ, související právě s novou budovou MŠ a vyšším počtem dětí v MŠ
i v ZŠ. Část ušetřených investičních prostředků byla plánována pro dokončovací
a zahradní práce na pozemku ZŠ a MŠ. Díky tomu jsme nyní schopni škole pomoci
projekt dokončit a přispět částkou 120 tis. To však nestačí. Pan ředitel Dolanský se
k odpovědnosti za danou situaci přihlásil a součástí této odpovědnosti musí být
i doplnění zbylých finančních prostředků do výše 327 tis. A mělo by se tak stát do konce
dubna, v nadcházejícím počasí je absence zahrady pro hraní dětí obzvlášť tíživá.
Městská část zároveň jako zřizovatel ZŠ a MŠ neprodleně zadá nezávislé vyšetření
dosavadního průběhu projektu a výsledkem tohoto auditu seznámíme veřejnost.
Výsledkem auditu se bude zabývat školská rada, reprezentující rodiče a přátele školy
a následně i nové zastupitelstvo městské části, které, vybavené plným a dlouhodobým
mandáte rozhodne o dalším postupu.
I přes tyto dílčí problémy v projektu Kolodějova zahrada života ho městská část
považuje za velmi užitečný a bude jej nadále podporovat, stejně jako všechny spolkové
i občanské aktivity, mající za cíl zlepšit život v Kolodějích.
Zbyněk Passer, starosta
kolodějské noviny
Spolky a sport
strana 11
Fotbalová akademie Oldřicha Pařízka
SOUČASNOST
KDO JE PAŘÍZEK SPORT
Celá koncepce fotbalové školy vychází
z dlouhodobých zkušeností Oldřicha Pařízka, který ve své sportovní kariéře prošel
nejen naší nejvyšší domácí soutěží, ale
měl možnost porovnávat tréninkové procesy
a práci v zahraničních klubech, v zemi,
kde tradice kopané je veličinou, Belgii.
Fotbalová škola zajišťuje komplexní kondiční a pohybovou přípravu brankářů
všech věkových kategorií a výkonnostních
úrovní. V mikrocyklech probíhají tréninkové jednotky v rámci spolupráce s kluby,
nebo formou individuálních tréninků, na firmou pronajatých hřištích. V makro cyklech
pořádáme brankářské kempy v letních
i zimních měsících. Jak tuzemské, tak i zahraniční.
Společnost Pařízek Sport se profesionálně
a intenzivně věnuje výchově talentované
brankářské mládeže. Kvalitní a neúnavná
práce společnost katapultovala do nejvyšších pater českého fotbalového prostředí. Pařízek Sport získala velmi prestižní angažmá v SK Slavii Praha, kde
hlavní trenér firmy Pařízek Sport, Oldřich
Pařízek, zajišťuje růst brankářských opor
ve věkových kategoriích U-9 až U-15.
Výkladní skříní firmy byl post asistenta
u A – mužstva dospělých a v dnešní době
stejný post u mužstva U – 21.
Provázanost a spolupráce s kolegy, trenéry brankářů v ostatních kategoriích Slavie
Praha, přesně splňuje parametry kvalitní
práce nejen s mládeží, ale i dospělými.
Oldřich Pařízek nezapomněl na své začátky, na trnitou cestu, kterou se s firmou vydal. Pro širokou veřejnost i nadále organizuje skupinové, individuální tréninkové
jednotky. V součinnosti s kluby: ABC Braník, PSK Union Strašnice, TJ Spoje Praha.
Tréninky probíhají celoročně a jsou nedílnou součástí filozofie firmy Pařízek Sport.
JAK A PROČ V KOLODĚJÍCH
Pro naplnění svých ambicí a plánů se fotbalová akademie Oldřicha Pařízka rozhodla
Činnost byla zahájena v roce 2009. U zro- k realizaci ojedinělého projektu, a to výdu byli dva pánové – Oldřich Pařízek a Pae- stavbu vlastního fotbalového zázemí pro
dr. Miroslav Špalek. Počátky byly nelehké, účely fotbalové akademie. Jejím cílem je
ve sparťanských podmínkách, často s jedinci rozšíření nových aktivit, přes výchovu
či malými skupinkami nadšených dětí a ro- mladých sportovců až po manažerský sedičů. Tréninky probíhali na periférii Prahy. rvis, který se postará o uplatnění získaných
Zlomovým momentem byl historicky zkušeností svěřenců v různých úrovních
1. Brankářský kemp v Benátkách nad Jize- fotbalových soutěží. Hlavním cílem prorou, v létě 2009. Účast a reference potvrdi- jektu je výchova těch nejlepších a nejtalentovanějších fotbalových brankářů.
li sice těžké začátky, ale správnou cestu.
Akcí brankářské školy přibývalo, zvyšovali Aby se mohl projekt realizovat, bylo nutse počty zájemců. Nabídka tak mohla být né nalézt vhodné lokality. Po prohlídkách
rozšířena o lepší tréninkové podmínky, po- několika míst v Praze a okolí a po zkušenostech s jednáním v mnoha z nich bylo
můcky. Poptávka se rapidně zvýšila.
rozhodnuto pro fotbalový areál v Praze 9
Za zmínku jistě stojí :
– Kolodějích. Stav, podmínky a přístup MČ
- kempy v Benátkách nad Jizerou,
- opakované a úspěšné zimní soustředění Praha Koloděje vyhovoval nejvíce a areál
je velmi dobře dostupný i MHD, vlakem,
v Turecku,
- zimní soustředění v Jizerských horách. autobusem či autem.
Aby bylo možné areál využívat, bude nutné revitalizovat a investovat do hřiště
a jeho zprovoznění. To má Pařízek Sport
naplánován ve dvou etapách.
HISTORIE
Na ploše cca 17 000 m2 vyroste v 1. Fázi
uzavřené pracoviště (aréna) o velikosti
80x30 metrů, vybavené speciálními pomůckami určenými pro brankáře, díky
kterým je možné zcela unikátně brankáře
trénovat tak, jak je opravdu potřeba, jako
například:
- atletická a gymnastická průprava
- odrazové trampolíny
- stanoviště určené na odkopy
- zátěžové stanoviště s různými specializacemi
- nový střílecí stroj značky EUROGOAL
s možností nastavení síly kopu, přesnosti,
rotace, výšky, frekvence (toto zařízení využívají brankáři v předních evropských
soutěžích)
Součástí bude samozřejmě již zrevitalizované a zprovozněné plnohodnotné fotbalové hřiště, které bude využíváno mimo jiné
i na nácvik zápasových situací, které jsou
v mnoha mužstvech podceňované. Samotné fotbalové hřiště pak bude sloužit
i potřebám SK Slavoj Koloděje a Kolodějským fotbalistům, se kterými je Pařízek
Sport v intenzivním kontaktu.
„Druhá fáze bude náročnější na objem investic a formě spolupráce v dané lokalitě. Věříme však, že spolupráce s MČ Praha – Koloděje je nastavena velmi dobře a bude ji
možné dlouhodobě rozvíjet, nikoliv pouze
na omezenou dobu, jak je tomu bohužel dnes,
kdy zastupitelstvo není usnášeníschopné,“
sdělil Oldřich Pařízek. Pařízek Sport věří, že
bude možné rozvíjet investiční záměr výstavby multifunkční haly, diskutovat o formě, způsobu a časovém harmonogramu
spolupráce nejen se samotnou MČ Praha –
Koloděje, ale i místními, které fotbal zajímá.
HRÁČSKÁ KARIÉRA
OLDŘICHA PAŘÍZKA
FK Viktoria Žižkov
– vítěz českého poháru 1994
– PVP (pohár vítězů pohárů)
– 1. liga
Royal Antwerpy
- 1. belgická liga
Marila Příbram
- 1. liga
strana 1
TRENÉRSKÁ KARIÉRA
OLDŘICHA PAŘÍZKA
FK Viktoria Žižkov
– 1. liga
FK Příbram
– 1. liga
FK Bohemians Praha
– 2. a 3. liga
SK Slavia Praha
– mládež, A mužstvo, U-21
kolodějské noviny
P O Z VÁ N K A
NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
které se konají v sobotu 16. 5. 2015
na rybníku v Kolodějích s tímto programem:
7:30 – 8:00
Prezentace závodníků a losování míst pro
I. poločas
8:00 – 10:00
I. poločas závodů
10:00 – 10:30 Přestávka, občerstvení, losování míst pro II. poločas
10:30 – 12:00 II. poločas závodů
12:30
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen
Sraz účastníků u rybářské chaty.
Co nejsrdečněji zvou
Rybáři Koloděje
Placená inzerce
KOLODĚJSKÉ NOVINY · periodický tisk územního samosprávního celku · vydává Úřad městské části Praha-Koloděje · redakce Zdeněk Kovář ·
grafika Zdeněk Šidák · tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice · vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks · reg. číslo ČR E 12805 · neprodejné

Podobné dokumenty