Profil společnosti · Company Profile

Transkript

Profil společnosti · Company Profile
C
IP
Profil společnosti · Company Profile
Content
Obsah
Basic Information....................................................................2
Základní informace................................................................2
History.............................................................................................3
Historie...........................................................................................3
ELVAC IPC, Ltd. in Numbers.............................................4
ELVAC IPC s.r.o. v číslech..................................................4
Vision...............................................................................................4
Vize....................................................................................................4
Strategy..........................................................................................5
Strategie........................................................................................5
Market Segments....................................................................5
Tržní segmenty..........................................................................5
Employees....................................................................................6
Zaměstnanci...............................................................................6
Organization Chart.................................................................6
Organizační struktura..........................................................6
Certified System of Control..............................................7
Certifikovaný systém řízení..............................................7
Regional Centres ELVAC IPC, Ltd................................7
Regionální centra ELVAC IPC s.r.o..............................7
Production and Business...................................................9
Výroba a obchod......................................................................9
Key Partnerships..................................................................10
Klíčová partnerství..............................................................10
Special Production
of Individual Customer Solutions..............................11
Speciální výroba
individuálních zákaznických řešení.........................11
SW Development and Technical Support.............12
Vývoj SW a technická podpora....................................12
Infrastructure Projects.....................................................13
Infrastrukturní projekty...................................................13
Technical Support................................................................14
Technická podpora..............................................................14
Services......................................................................................14
Servisní služby.......................................................................14
Key References......................................................................15
Klíčové reference.................................................................15
w w w.el vac.eu
< 1 >
Profil
společnosti
Company
profile
Základní informace
Basic Information
ELVAC IPC s.r.o. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické
služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky.
ELVAC IPC, Ltd. is a technological company, whose main
subject of activity is engineering and business-technical
services in the area of industrial and special computing.
Company is thoroughly oriented on vertical markets. Our business partners are
companies that on the basis of highly reliable, sophisticated hardware provide the
end user with specialized complex solutions with a high ratio of addend value.
A key component of our activity is development and small-series production
of individual custom solutions up to the
level of design proposal or production of
special custom electronics.
Except home firm in Ostrava has the
company regional centers in Prag, Bratislava and Trencin.
Společnost je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi
vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardwaru poskytují
koncovému uživateli specializovaná komplexní řešení s vysokým podílem přidané hodnoty.
Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba
individuálních zákaznických řešení do úrovně konstrukčního
návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Kromě mateřské společnosti se sídlem
v Ostravě má společnost také regionální centra
v Praze, Bratislavě a Trenčíně.
ELVAC SOLUTIONS, Ltd. is subsidiary
and basic subject of activity of this company is provision of turnkey solutions according to individual requirements and
Leeds of the customer. The systems
incorporate long-term experience of developers of control, monitoring and information systems in
various industries.
The company offers all services starting with the design,
through system development and its implementation and
ending with servicing.
The company offers experience in CitectSCADA usage in
various fields, support of this product and development of
ELVAC SOLUTIONS, s.r.o. je dceřinou společností a základním předmětem její činnosti je
poskytnutí řešení na klíč dle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. V systémech jsou
ukryty mnohaleté zkušenosti vývojových pracovníků řídicích, monitorovacích a informačních
systémů v nejrůznějších oblastech průmyslu.
Společnost nabízí veškeré služby počínaje projektem, přes vývoj systému a jeho implementaci
a konče servisní činností.
V nejrůznějších oblastech tato společnost nabízí zkušenosti s využitím CitectSCADA. Zároveň nabízí podporu tohoto produktu, vývoj nejrůznějších komunikačních driverů a doplňků.
< 2 >
w w w.el vac.eu
Společnost má rovněž bohaté
zkušenosti s vývojem aplikací založených na platformě Microsoft
.NET a Microsoft SQL 2005.
Klíčovou složkou činnosti je vývoj
aplikací pro letectví. To přináší
velké nároky na kvalitu systémů
a jejich spolehlivost. Tyto vlastnosti
jsou pak přeneseny na veškerou
produkci společnosti. V rámci
servisní činnosti pak společnost
nabízí technickou podporu svých
výrobků.
various communication drivers
and supplements. The company
has also rich experience in development of applications based on
the Microsoft .NET and Microsoft
SQL platforms.
The key part of the activity is the
development of applications for
aviation. This requires high quality demands for systems and their
reliability. These features are then
transferred to the entire company
offers technical suppor t of its
products.
History
Historie
Founding of the controlling company ELCOM Ltd.
with orientation on services in the area of automation
and industrial computing.
Založení mateřské společnosti ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, výpočetní techniky a ekotechniky.
Building a common site of the ELCOM Company on
Mistecka Street in Ostrava-Vitkovice.
Founding of ELCOM GROUP Inc. and transformation
of ELCOM Ltd. to a corporation. Creation of ELCOM
IPC, Ltd. and transfer of the activity in the area of production and supply of industrial and special computer systems to this company.
Certification of quality management systems according to ISO 9002.
Founding the subsidiary ELCOM IPC PRAHA, Ltd.
1991
1997
1999
2000
Vybudování společného sídla společnosti ELCOM na
Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích.
Založení společnosti ELCOM GROUP a.s. a transformace společnosti ELCOM s.r.o. na akciovou společnost. Vytvoření společnosti ELCOM IPC, s.r.o.
a převedení činnosti v oblasti výroby a dodávek průmyslových a speciálních počítačových systémů do
této společnosti.
Certifikace systému řízení jakosti dle ISO 9002.
2002
Založení dceřiné společnosti
ELCOM IPC PRAHA, s.r.o.
2003
Společnost ELCOM IPC, s.r.o. přijala systém řízení
kvality ČSN EN ISO 9001:2001, a to jak pro výrobu,
tak pro vývoj a servisní služby.
The turnover of ELCOM IPC, Ltd. exceeds the level of
CZK 100 million for the first time.
Introduction of holding rules of control and organization in ELCOM GROUP Inc.
Founding the subsidiary
ELCOM GROUP, Ltd. in Slovakia.
Founding the subsidiary ELCOM SOLUTIONS, Ltd.
2005
Obrat společnosti ELCOM IPC, s.r.o. poprvé překračuje hranici 100 mil. Kč.
Zavedení holdingových pravidel řízení a organizace
ve společnosti ELCOM GROUP a.s.
Založení dceřiné společnosti
ELCOM GROUP, s.r.o. na Slovensku.
Založení dceřiné společnosti
ELCOM SOLUTIONS, s.r.o.
Due to the permanent growth and development of the
company, it moved to building in Ostrava-Hrabůvka.
2006
Vzhledem k trvalému růstu a rozvoji společnost přesídlila do budovy v Ostravě-Hrabůvce.
2007
ELCOM IPC s.r.o. a ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. získaly od Úřadu pro civilní letectví oprávnění k vývoji,
výrobě a opravám leteckých a pozemních zařízení.
ELCOM IPC s.r.o. získala certifikace dle standardů
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.
ELCOM IPC, Ltd. has adopted the ČSN EN ISO
9001:2001 quality control systems, both for production and development and services.
Civil aviation bureau granted ELCOM IPC, Ltd. and
ELCOM SOLUTIONS, Ltd. a licence for development,
production and repairs of aircraft land equipment.
ELCOM IPC, Ltd. get certification to
ČSN EN ISO 14001 and OHSAS 18001 norms.
Change of the name of company to ELVAC IPC s.r.o.
This change express connection with our longstanding business partner VAE Control, s.r.o.
w w w.el vac.eu
2008
Změna názvu společnosti na ELVAC IPC s.r.o. Tato
změna reflektovala rozhodnutí o vstupu společnosti
VAE Controls, s.r.o., jakožto strategického partnera,
do společnosti ELCOM GROUP a.s.
< 3 >
ELVAC IPC s.r.o. v číslech
ELVAC IPC, Ltd. in numbers
350
mil. Kč
mil. CZK
(předpoklad)
(premise)
Vývoj obratu skupiny
ELVAC IPC
Turnover
300
323
263
200
100
0
66
66
2001
2002
78
2003
114
93
2004
2005
2006
2007
2008
Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji
Individual commodities sales ratio
Průmyslové příslušenství
Industry accessory 11 %
Standardní komponenty
Standard components 7 %
Průmyslové komponenty
Industry components 12 %
Průmyslová komunikace
Industry communication 14 %
Měření a sběr dat, řídící systémy
Metering data collection and measurement 5 %
ELVAC počítače
ELVAC computers 33 %
Řešení pro energetiku
Solutions for energetics 10 %
Jiné
Other 8 %
< 4 >
Vize
Vision
Vytvořit a rozvíjet zákaznicky
orientovanou, profesně specializovanou společnost střední
velikosti, jejímž hlavním argumentem je přidaná hodnota
ve formě know-how.
Společnost chce být vysoce
funkční, specializovanou inženýrskou organizací, která
dává svým partnerům k dispozici kompletní technologické
a znalostní zázemí a vytváří
tak pro ně trvalé konkurenční
výhody.
To create and develop a customer-oriented, professionally
specialized company of medium size, whose main argument is the addend value in
the form of know-how.
The company wants to be a
highly functional, specialized
engineering organization that
gives its partners for their disposal complete technological
and knowledge support and
thus creates competitive advantages for them.
w w w.el vac.eu
Strategy
Strategie
The basic tools for achieving the
aforementioned objectives is our capability of listening to the customer´s
needs and reliably and flexibly solve
his requirements from the idea
up to the routine introduction and
servicing.
The main strategy is quick adaptation
to new perspective trends and focus
on chosen solutions and market segments. A matter of course is also the
effort to constantly motivate, stabilize
and professionalize the employee
team as a prerequisite of permanent
success.
Základním nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů je naše
schopnost naslouchat potřebám
zákazníka a spolehlivě a pružně
řešit jeho požadavky od nápadu
až po rutinní nasazení a servis.
Hlavní strategií je rychlé přizpůsobení se novým perspektivním
trendům a soustředění na vybraná řešení a segmenty trhu.
Samozřejmostí je také snaha
neustále motivovat, stabilizovat
a profesionalizovat tým zaměstnanců jako základní předpoklad
trvalého úspěchu.
Market Segments
Tržní segmenty
The ELVAC IPC groups profiles its
activities mainly into the following
market segments:
Industry & Engineering
Energy & Utilities
Automotive & Transportation
TELCO
Broadcasting & multimedia
Public administration
Skupina ELVAC IPC profiluje své
působení hlavně do následujících tržních segmentů:
průmysl a strojírenská výroba
energetika
doprava
telekomunikace
broadcasting a multimedia
státní správa
w w w.el vac.eu
< 5 >
Zaměstnanci
Employees
ELVAC IPC s.r.o. staví především na
kvalifikovaných odbornících. Tito
tvoří největší devízu společnosti.
Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců.
Kvalitní tým je základním předpokladem trvalého úspěchu.
The strategy of ELVAC IPC s.r.o. is
based mostly on qualified experts.
These are the biggedst device of
company. Matter of course is all
the time motivate, stabilitě and professionalize the team of employees.
The high-quality team is the basic
premise of permanent sucess.
70
70
60
(předpoklad)
(premise)
Vývoj počtu zaměstnanců
skupiny ELVAC IPC
Employees
64
58
50
39
40
27
30
20
22
16
17
2001
2002
10
0
2003
2004
Organizační struktura
2005
2006
2007
2008
Organization Chart
VÝKONNÝ
ŘEDITEL
MANAGING
DIRECTOR
< 6 >
ASISTENTKA
PROVOZNÍ
EKONOM
ASISTANT
ECONOMICS
ADMINISTRATION
OBCHODNÍ
ODDĚLENÍ
VÝVOJ
TECHNICKÉ
ODDĚLENÍ
COMMERCIAL
DEPARTMENT
DEVELOPMENT
TECHNICAL
DEPARTMENT
PRODEJ
NÁKUP
MARKETING
LOGISTIKA
HW
SW
VÝROBA
APLIKACE
ZÁKAZNICKÝ
SERVIS
TECHNICKÁ
PODPORA
SALE
PURCHASE
MARKETING
LOGISTICS
HW
SW
MANUFACTURING
APPLICATION
CUSTOMER
SERVICE
TECHNICAL
SUPPORT
w w w.el vac.eu
Certified System of Control
Certifikovaný systém řízení
The production duality control and checking system is certified according to the internationally valid standard ČSN EN
ISO 9001:2001. All technological procedures during production and assembly are process wise treated so that they
minimize the possibility of creation of non-conformities due
to human factor.
As well as production processes, also the development and
servicing is exposed to the most stringent criterions and
these activities are also certified in accordance with the
rules of standard ČSN EN ISO 9001:2001.
The company get certification to ČSN EN ISO 14001 and
OHSAS 18001 norms. By getting certificate ISO 14001 pleges company oneself to create, dokument, enforce and keep
the system of environmental management and constantly
improve its´effectiviness. OHSAS 18001 determines requirements for safety management and occupational hygiene.
Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle
mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001.
Veškeré technologické postupy při výrobě a montáži jsou
procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly možnost vzniku
neshody vlivem lidského faktoru.
Stejně jako na výrobní procesy, také na vývoj a servisní
služby jsou kladena ta nejpřísnější měřítka a tyto činnosti
jsou rovněž certifikovány v souladu s pravidly normy ČSN
EN ISO 9001:2001.
V roce 2007 získala společnost certifikaci dle standardů
ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Tím, že společnost
získala certifikát ISO 14001, zavázala se vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. OHSAS
18001 stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
Regional Centres ELVAC IPC, Ltd.
Regionální centra ELVAC IPC s.r.o.
ELVAC IPC PRAHA, Ltd. is a subsidiary company of
ELVAC IPC, Ltd. that provides regional sales representation
especially in Prague and Bohemia. The company has been
on the market since 2002.
The company is focused on complex supplies of goods and
services for industrial automatization and industrial and computer technology industries. Its supplies integrate goods and
services of parent company ELVAC IPC, Ltd. with products
of other companies involved in the ELVAC Inc. as well as
with products of third parties.
Among the main market segments that ELVAC IPC PRAHA,
Ltd. targets are:
Industry and engineering
Telecommunication
Transportation
Health services
Ministry of Defense and Ministry of Interior of The Czech
republic
ELVAC IPC PRAHA, s.r.o. je dceřinou společností firmy
ELVAC IPC s.r.o. a zajišťuje regionální obchodní zastoupení
především pro Prahu a Čechy. Firma působí na trhu od roku
2002.
Soustřeďuje se na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové výpočetní techniky. Ve svých dodávkách integruje zboží a služby mateřské
organizace ELVAC IPC s.r.o. s produkty ostatních firem skupiny ELVAC a.s. i produkty třetích stran.
Hlavními segmenty trhu, kam soustřeďuje ELVAC IPC
PRAHA, s.r.o. svou pozornost, jsou tyto:
průmysl a strojírenská výroba
telekomunikace
doprava
zdravotnictví
resort Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR
w w w.el vac.eu
< 7 >
Praha
Ostrava
Trenčín
Bratislava
Do uvedených oblastí má firma připravena typová řešení
i individuální realizace podle specifických přání a potřeb
zákazníka a obchodního partnera. Dodávkám předchází
konzultační činnost, analýza a zpracování projektové dokumentace podle potřeby řízení projektu a v neposlední řadě
technická podpora a servis.
Klíčové produkty, které firma uvádí na trh, jsou:
průmyslové a speciální PC systémy
komponenty pro průmyslové datové komunikace a průmyslový Ethernet
komponenty pro sběr dat a měření
SCADA systémy na platformě CITECT
HMI systémy
řídicí technologie na bázi PC a řídící technologie na bázi
PLC
systémy pro monitorování fyzikálních a technologických
dat, telemetrické systémy
Významnou činností ELVAC IPC PRAHA, s.r.o je, mimo obchodní a obchodně-technické činnosti, funkce regionálního
servisního střediska, zaměřeného na záruční i pozáruční
opravy průmyslové, speciální i kancelářské výpočetní techniky. Servis se realizuje jak ve vlastním servisním středisku,
tak u zákazníků v místě instalace.
ELVAC, s.r.o. byla založena v roce 2005. Je dceřinou společností ELVAC IPC s.r.o. a zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELVAC na území Slovenské republiky.
Aktivity společnosti jsou zaměřené na:
automobilový průmysl
strojírenství
v ýrobní podniky
chemický průmysl
oblast energetiky a jaderné energie
S účinností jednotlivých složek a spojením všech aktivit dokáže společnost poskytnout zákazníkům služby od vytvoření projektové dokumentace, přes optimální řešení až po
samostatnou dodávku a následný outsourcing servisních
služeb. Díky bohatým zkušenostem společnost poskytuje
své know-how formou nezávislých studií a výběru optimálních řešení v případech tendrů třetích stran.
Kvalitu odborníků ve společnosti prověřují i projekty systémů
typu BlackBox, ve kterých zákazník požaduje hotové řešení
na základě definovaných výstupních podmínek. Pro zákazníky vyžadující nadstandardní servisní podporu poskytuje
společnost speciální servisní podmínky formou servisních
smluv, prodloužených záruk, servisních skladů a okamžitých
reakčních servisních časů.
< 8 >
For mentioned industries the company has prepared standardized solutions as well as individual implementations according to specific desires and needs of a customer and
business partner. A supply is preceded with consultation,
research and elaboration of contract documents, if project
management requires it, and last but not least technical support and service including service agreements.
Among the key products that the company markets are:
Industrial and special PC systems
C omponents for industrial data communication and industrial Ethernet
Components for collection and measurement
SCADA systems on CITECT platform
HMI systems
Control technologies based on PC and control technologies based on PLC
Systems for physical and technological data monitoring,
telemetric systems
In addition to its business and commercial technical activity,
ELVAC IPC PRAHA, Ltd. acts as a regional service center focused on warranty as well as after-warranty repairs of industrial, special and office computer technology. The service
are provided both in the own service center and at customers place of implementation.
ELVAC, Ltd. was founded in 2005. It is a subsidiary of
ELVAC IPC, Ltd. and secures the activities of all components
of the holding ELVAC in the territory of the Slovak Republic.
The company activities are focused at:
Automotive industry
Engineering
Production plants
Chemical industry
Research and development in the area of energy and
nuclear energy
With the efficiency of individual components and combination of all activities, the company can provide customers with services from creation of project documentation,
through the optimum solution, up to the actual delivery and
subsequent outsourcing of servicing. Thanks to the rich experience, the company provides its know-how in the form of
independent studies and selection of the optimal solutions
in cases of tenders of third parties.
The quality of experts in the company is verified also by
projects using the Black Box system, in which the customer
requires a ready solution based on the defined output conditions. For customers requiring above standard service support, the company provides special servicing conditions in
w w w.el vac.eu
the form of service contracts, extended warranties, service
warehouses and immediate service reaction times.
In the area of service providing and quality control, ELVAC,
Ltd. adopted the process of joining the quality control
and environmental protection certificate in its controlling
company.
Thanks to the ELVAC holding, the company provides a complete solution supported by top experts at all levels of supplies. The aforementioned activities, together with the strong
servicing base that the company provides also to demanding
customers in critical operations, put ELVAC, Ltd. into the lead
among companies providing complex solutions in the Slovak
Republic in the area of industrial automation.
V oblasti poskytování služeb a řízení kvality společnost
ELVAC, s.r.o. přistoupila na proces připojení se k certifikátu
řízení kvality a ochrany životního prostředí v její mateřské
firmě.
Díky holdingu ELVAC poskytuje společnost kompletní řešení podložené špičkovými odborníky na všech úrovních
dodávek. Uvedené aktivity spolu se silnou servisní základnou, kterou společnost poskytuje i náročným zákazníkům
do kritických provozů, řadí společnost ELVAC, s.r.o. do čela
společností poskytujících ve Slovenské republice komplexní
řešení pro oblast automatizace v průmyslu.
Production and Business
Výroba a obchod
The bearing programme of the ELVAC IPC Company is production and sales of industrial and special PC systems complete from top components of leading world producers of
industrial technologies.
The major element during production and completing of
industrial PC systems is the long-term know-how in the area
of testing of partial components at the entry into the production process and subsequently the system of burning in,
load tests and output checking.
These processes are constantly being developed and perfected with the goal of providing partners the highest possible guarantee of reliability in continuous maintenance-free
operation.
The production and sales of industrial computers is followed by
distribution of components immediately related to the area of
industrial computing. These are especially the areas of peripherals and accessories, industrial communications and components for data collection, metering and control in industry.
In the area of applications, control and monitoring systems
(GW 2005) belong to the basic products. For implementation of any distributed information system, the InfoPanels
system is designed.
Nosným programem společnosti ELVAC IPC s.r.o. je výroba
a prodej průmyslových a speciálních PC systémů kompletovaných ze špičkových komponent předních světových výrobců průmyslových technologií.
Stěžejním prvkem při výrobě a kompletaci průmyslových
PC sestav je dlouholeté know-how v oblasti testování dílčích
komponent při vstupu do výrobního procesu a následně
systém zahořování, zátěžových testů a výstupní kontroly.
Tyto procesy se neustále rozvíjí a zdokonalují s cílem poskytovat partnerům co nejvyšší záruku spolehlivosti v nepřetržitém bezúdržbovém provozu.
Na výrobu a prodej průmyslových počítačů navazuje distribuce komponent bezprostředně souvisejících s oblastí
průmyslové výpočetní techniky. Jedná se zejména o oblast
periferií a příslušenství, průmyslových komunikací a komponent pro sběr dat, měření a řízení v průmyslu.
V oblasti aplikací patří mezi základní produkty řídicí a monitorovací systémy (GW 2005). Pro realizaci libovolného
distribuovaného informačního systému je určen systém
InfoPanels.
w w w.el vac.eu
< 9 >
Klíčová partnerství
Dlouholeté zkušenosti získané při výrobě, provozu a opakovaných vícečetných nasazeních průmyslových PC systémů
vedly k zaměření na vybraný okruh významných strategických dodavatelů:
IEI Technology Corp. (Authorised Resseler)
Komponenty pro stavbu průmyslových,
panelových a speciálních systémů, příslušenství
k průmyslovým PC.
The long-term experience obtained during production, operation and repeated multiple implementation of industrial
PC systems led to the focus on a chosen group of significant strategic suppliers:
IEI Technology Corp. (Authorized Reseller)
Components for building of industrial, panel and
special systems, accessories for industrial PCs.
MOXA Technologies, Inc.
(Authorised Distributor)
Komponenty pro sériovou komunikaci, síťové
servery pro sériová zařízení, komunikační
servery, prvky průmyslového Ethernetu.
MOXA Technologies, Inc.
(Authorized Distributor)
Components for serial communication,
network servers for serial devices,
communication servers, elements of
industrial Ethernet.
CitectSCADA
SCADA/HMI software určený pro
platformu Windows.
CitectSCADA
SCADA/HMI software, designed for the
Windows platform.
Microsoft Corporation, Microsoft Windows
Embedded Partner
OEM partner pro operační systém Microsoft
Windows XP Embedded.
Microsoft Certified Partner
Partner pro vytváření a distribuci softwarových
nebo hardwarových řešení, pro vývoj aplikací
a integraci softwaru Microsoft.
Intel Produkt Integrátor
Procesory pro průmyslové aplikace.
LANETCO Digital Display Systems
Corporation
Lanetco je přední výrobce vysoce výkonných
zobrazovacích jednotek. Dále poskytuje široké
spektrum služeb v zobrazování a potřebách
řídicích center pro klienty v mnoha odvětvích
průmyslu.
PANASONIC
Odolné notebooky.
Kromě sortimentu strategických
dodavatelů nabízí společnost i produkty
dalších společností:
ICP DAS, Ltd.
Komponenty pro sběr dat, řízení
a měření.
EIZO NANAO Corporation
Špičkové LCD displeje.
RARITAN
Kvalitní přepínače a zařízení pro dálkovou
správu PC.
SBS Technologies, Inc.
Počítače pro extrémní podmínky.
< 10 >
Key Partnerships
Microsoft Corporation, Microsoft Windows
Embedded Partner
OEM partner for the opening systems Microsoft
Windows XP Embedded.
Microsoft Certified Partner
Partner for creating and distribution of software of
hardware solutions, for application development,
and integration of Microsoft software.
Intel Product Integrator
Processors for industrial applications.
LANETCO Digital Display Systems
Corporation
Lanetco is a leading producer of high
performance video displey walls. Next provides
a broad spectrum of services in the
display and operation control rooms requirements
for clients in a wide range of industries.
PANASONIC
Rugged Notebooks.
Besides the product range of strategic
suppliers, the company also offers
products of other companies:
ICP DAS, Ltd.
Components for data collection,
control and metering.
EIZO NANAO Corporation
Top LCD displays.
RARITAN
High-quality switchs and devices for
remote administration of PCs.
SBS Technologies, Inc.
Computers for extreme conditions.
w w w.el vac.eu
Special Production of Individual
Customer Solutions
Based on customer needs
research the company designs an individual solution
that corresponds exactly to
requirement of a given application. For that purpose
a corresponding technical
background has been built.
PC production is equipped
with NC machines that, following CAD system, facilitate
fast and flexible implementation of low volume production of special customer
solutions – both partial reconstruction of standard
supplied chassis and special
housing designs.
Construction and mechanical
works are followed by custom
electronics designs and production – low volume production of
custom ad-on modules (inputs/
outputs, modules for signal modification etc.).
A key part of our activity is development and low volume production of individual customer solutions. In these ways small series
of sophisticated devices arise
– data converters and concentrators, testers, analyzers etc.,
whose basis consists of standard PC components from product portfolio that we distribute.
The company narrowly cooperates with mechanical solution
producers and suppliers which
brings a wide range of applications within even very atypical
solutions development.
MCS (Multicontrol Systems)
MCS system is a proprietar y
multiprocessor modular system
that is a primarily used for controlling of VVN and VN substations in electrical distribution systems.
Because of its capability to cover a
wide range of roles it is an ideal tool
for automation of company’s power
supply.
GSM/NET RTU UNITS
Telemetric microprocessor modules
with ELVAC GSM/NET RTU trade
mark are used for remote monitoring, automatic control, collection and
transfer of data via wireless GSM networks, Ethernet and other communication media.
w w w.el vac.eu
Speciální výroba individuálních
zákaznických řešení
Na základě analýz y
potřeb zákazníka jsou
navrhována zcela individuální řešení odpovídající přesně požadavkům dané aplikace.
Bylo vybudováno tomu
odpovídající technické
zázemí – výroba PC
je vybavena NC stroji
umožňujícími v návaznosti na CAD systém
rychle a pružně realizovat malosériovou
v ýrobu speciálních
zákaznických řešení –
jak dí lčí pře s t av by
standardně dodávaných
šasi, tak i návrhy speciálních housingů.
Na konstrukční i mechanické práce navazují návrhy a výroba zákaznické
elektroniky – malosériová
výroba datových převodníků a koncentrátorů, testerů, analyzátorů apod.,
jejichž základem jsou standardní PC komponenty z
distribuovaného portfolia
produk tů. Intenzivní je
spolupráce s výrobci a dodavateli mechanick ých
řešení, což přináší široké
možnosti při vývoji i velmi
atypických řešení.
MCS (Multicontrol
system)
MCS je proprietární multiprocesorový modulární
systém, jehož primární
určení je řízení rozvoden
VVN a VN v energetických
rozvodných soustavách.
Pro svou schopnost pokrýt široké spektrum úloh
je dnes ideálním nástrojem
pro automatizaci podnikové
energetiky.
GSM/NET RTU UNITS
Telemetrické mikroprocesorové
moduly s obchodním označením ELVAC GSM/NET RTU
jsou určeny pro dálkové monitorování, automatické řízení a sběr
a přenos dat prostřednictvím
bezdrátových GSM sítí, Ethernetu a dalších komunikačních
médií.
< 11 >
Redundantní zdroje
RPS II
Pro dosažení vysoké spolehlivosti řídicích systémů
a te l e ko m u n i k a č n í c h
zařízení je nezbytné zajistit trvalou dostupnost
napájecích napětí o definovaných parametrech.
Nabízeným řešením je redundance zdrojových modulů i napájecích přívodů.
INFOPANELS
Schopnost vestavět PC
do téměř lib ovolného
prostoru vedla postupně
k vytvoření mnoha panelových, nástěnných či stojanových sestav displejů
s řídicím počítačem. Po
doplnění o otevřenou SW
platformu pro distribuované zobrazení dat a multimediálních prezentací
vznikl systém s širokými možnostmi uplatnění.
Vývoj SW a technická podpora
Pro zajištění komplexního pokrytí potřeb zákazníků a partnerů disponuje společnost ELVAC IPC s.r.o. kapacitami v oblasti vývoje podpůrného a aplikačního SW pro vlastní HW
produkty.
SW podpora výrobků
Ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. je prováděn vlastní vývoj
vybraných aplikací a nástrojů podporujících dodávaný HW.
V praxi se jedná například o komunikační drivery a aplikace
systému MCS či jednotek GSM-RTU a NET-RTU. Velký význam je přikládán provozní diagnostice dodávaných průmyslových PC, proto
je v nabídce také
dohledov ý sy s tém
GlobalWatch, který lze
v yužít pro monitoro vání stavu důležitých
zařízení a technologií.
Vlastními kapacitami jsou pokr y ty
základní aplikace
měření a sběru dat.
Významnou referencí
je b eze spor u v ý voj
a udr žování kompo nent systému SCADA
MikroDispečink (ČEZ)
včetně kompletní implementace intrane tového zobrazovače.
Zákazníci se na společnost mohou s důvěrou obrátit při požadavku na konkrétní řešení komunikačních úloh na bázi
produktů MOXA.
< 12 >
POWER SUPPLY RPS II
To achieve high reliability
of control systems and
telecommunication equipment it is necessary to secure a lasting availability
of supply voltage of defined parameters. Redundancy of source modules
as well as mains cords is
offered as a solution.
INFOPANELS
The possibility to build PC
into almost any space let
step by step to creation of
many panel, wall or stand
sets of displays with control computer. After addition of open SW platform
for distributed display of
data multimedia pres entations, a system with
wide range of applications has arisen.
SW Development
and Technical Support
To complexly satisfy customer and partner needs ELVAC
IPC, Ltd. may use its capacities in the area of support and
application SW development for its own HW products.
SW support for products
In ELVAC IPC, Ltd. is made our own development of selected applications and tools supporting supplied HW. In
practice, it is, for example, communication drivers or applications of MCS system or GSM-RTU and NET-RTU units.
Much importance is attached to operational diagnostics of
supplied industrial PCs
and thus in offer you
can find GlobalWatch
super visor y sys tem
that can be used for
monitoring of state of
important equipments
and technologies.
With own capacities
are covered basic
measurement and
da t a c olle c tion ap plications. Develop ment and maintain ance of components
of SCADA MicroDispatching (ČEZ) sys tem, including com plex intranet display
device. Customers can appeal to the company with confidence for a concrete solution of communication roles
based on MOXA products.
w w w.el vac.eu
Complex SW applications
Broader applications of monitoring,
data collection and presentation,
are the domain of ELVAC SOLUTIONS, Ltd. According to their direction, systems are developed both
through traditional programming
techniques and also in CitectSCADA
environment. InfoPanels system is
an important own product and also
a tool for creation of distributed applications for any data display and
presentations.
Komplexní SW aplikace
Rozsáhlejší aplikace monitoro vání, sběru dat či jejich prezentace
jsou doménou společnosti ELVAC
SOLUTIONS, s.r.o. Systémy jsou
podle svého zaměření vyvíjeny jak
za pomoci klasických programovacích technik, tak také v prostředí
CitectSCADA. Významným vlastním
produktem a zároveň nástrojem pro
tvorbu distribuovaných aplikací pro
libovolné zobrazení dat a prezentaci
je systém InfoPanels.
Support for developers
Technical support for developers at customer site is surely
a welcomed service delivered to users of supplied HW and
SW resources. In this case the company is able to apply its
own knowledge and experiences acquired within the scope
of application of products from its portfolio.
Podpora vývojových pracovníků
Vítanou službou poskytovanou uživatelům dodávaných HW
a SW prostředků je i technická podpora pro vývojové pracovníky na straně zákazníka, kde se uplatňují vlastní znalosti
a zkušenosti získané při aplikaci produktů z portfolia firmy.
Infrastructure Projects
Infrastrukturní projekty
Product portfolio offered by ELVAC IPC, Ltd. covers a wide
range of roles in the area of automated control systems. By
virtue of our highly qualified employees can the company
offer its’ partners complex supplies in the area of technical
resources and system and communication infrastructure in
following areas:
Designs and implementations of industrial ETHERNET
HMI and SCADA systems
M2M and telemetric systems based on GSM/GPRS
technology
Technology monitoring and control
Automated single purpose testers
MES systems
Portfolio produktů nabízených společností ELVAC IPC s.r.o.
pokrývá široké spektrum úloh v oblasti automatizovaných
systémů řízení. Díky vysoké kvalifikaci zaměstnanců může
společnost svým partnerům nabídnout komplexní dodávky
v oblasti technických prostředků a systémové a komunikační infrastruktury v následujících oblastech:
návrhy a realizace průmyslových ethernetových sítí
HMI a SCADA systémy
M2M a telemetrické systémy na bázi GSM/GPRS
technologie
monitorování a řízení technologií
automatizované jednoúčelové testery
MES systémy
For areas mentioned above a wide range of services is
provided:
Consultations, project management, elaboration of
contract documents
Researches, sub delivery of SW solutions by renowned
partners
Installation at customer’s site, test operation,
maintenance training
Warranty and after-warranty service
Full equipment outsourcing
Pro výše uvedené oblasti je zajišťován široký rozsah služeb:
konzultace, vedení projektu, zpracování projektové
dokumentace
analýzy, subdodávky SW řešení od renomovaných
partnerů
instalace u zákazníka, zkušební provoz, školení údržby
garanční a pogaranční servis
plný outsourcing zařízení
USB-to-Serial
rozbočovače/převodníky
Multiportové
sériové karty
Mediakonvertory
PLC
Průmyslové
videoservery
Měřicí
převodníky
Vestavné počítače
Bankomaty
ethernetové přepínače
bez správy
Modulární I/O
servery
bezdrátové přístupové body
ethernetové přepínače
se správou
Vestavné servery pro
sériová zařízení
Sériová
zařízení
Zobrazovače
Servery pro sériová zařízení
Snímače
průmyslové i/O
Pokladní
systémy
Aktivní
ethernetové I/O
Terminálové servery
Akční
členy
Modbus
komunikační brány
Průmyslové servery
pro sériová zařízení
Bezdrátové servery
pro sériová zařízení
Průmyslové
GSM/GPRS modemy
CNC
w w w.el vac.eu
< 13 >
< 14 >
Technická podpora
Technical Support
Detailní znalost a kvalifikovaná technická podpora jsou hlavní
přidanou hodnotou distribuovaných produktů. Vše začíná
již u nabídky – v závislosti na specifikaci provozních podmínek a požadavků na systém
je navržena a doporučena optimální sestava. Již v této fázi se
počítá s komponentami, které
nesou známku nejvyšší kvality
spolu s maximální funkčností
a spolehlivostí.
Důkladná znalost nabízených
produktů vychází z opakovaných vícečetných nasa zení
a dlouhodobých provozních
zkušeností.
Pečlivě jsou sledovány a evidovány jednotlivé události, které
provázejí nasazení a životní cyklus PC systémů i jednotlivých
komponent. Tato evidence tvoří základ znalostní báze, která
společnosti umožňuje plnit úlohu vysoce odborného konzultanta v oboru speciální výpočetní techniky.
Detailed knowledge and skilled technical support are the
chief added values of products that the company distributes.
Everything begins at supply – in accordance with operational
condition specification and requirements for system, an optimal configuration is offered and
recommended. In this stage the
company already counts with
components that are both of
highest quality and of maximal
functionality and reliability.
A thorough knowledge of offered
products is based on repeated
multiple employment and long
term operational experiences.
Individual incidents that arise
during employment and lifecycle
of PC systems and of individual
components are carefully monitored and filed. This filing makes the foundation of knowledge
base that enables the company to act as a highly qualified
consultant in the area of special computer technology.
Servisní služby
Services
Společnost si uvědomuje, že každý prostředek výpočetní
techniky vyžaduje během svého životního cyklu monitorování, údržbu a profylaxi.
Standardní součástí nabídky
je proto bohat ý program
poprodejních služeb, rozšířených záruk a speciálních
servisních režimů.
Stejně jako výroba počítačů,
také systém řízení servisních
procesů je certifikován v souladu s pravidly ČSN EN ISO
9001:2001.
Zprovoznění pražské servisní
centrály v roce 2003 bylo
pr vním krokem k realizaci
služ by NE X T B U S INES S
DAY – odstranění závady do
druhého pracovního dne od
nahlášení. Tato služba je poskytována jak přímo, tak prostřednictvím partnerů celoplošně na území České republiky.
Založení pobočky na Slovensku otevřelo
také zde cestu pro poskytování nadstandardní servisní podpory.
Pro „mission critical“ aplikace je společnost schopna formou speciální servisní
smlouvy garantovat reakční dobu 4 hodiny od nahlášení závady.
Pro opakovaná vícečetná nasazení PC
systémů je samozřejmostí servisní buffer
klíčov ých komponent umožňující ob chodním partnerům dlouhodobě garantovat dostupnost náhradních dílů při zachování neměnnosti konfigurace.
The company knows very well that each part of computer technology requires to be monitored, maintained and
prophylaxed during its lifecycle. Standard par t of its
offer is a rich program of after
sales ser vices, prolonged
warranties and special service regimes.
Our service processes control system is cer tified in
accordance with ČSN EN
ISO 9001:2001 rules, as is
also the case of computer
production.
Opening of ser vice headquarters in Prague in 2003
was the first step toward
providing NEXT BUSINESS
DAY service – fault removal
to next working day since reporting. The service is provided
both directly and through partners on the whole territory of
the Czech Republic. A subsidiary opened
in Slovakia can also provide above standard service support.
In case of “mission critical” applications,
the company is able, based on special
service agreement, to guarantee 4 hour
response time since fault reporting.
In case of repeated multiple employment
of PC systems, a service buffer for key
components is a matter of course. It helps
business partners to guarantee spare
parts availability and preservation of configuration permanency in the long term.
w w w.el vac.eu
Key
References
Klíčové
reference
Průmysl a strojírenská výroba
Industry & Engineering
Broadcasting a multimédia
Broadcasting & Multimedia
ArcelorMittal Ostrava
Třinecké železárny
Vítkovice
Vítkovice Steel
Valeo Climate Control
Automotive Safety Components International
TRW Autoelektronika
MOTORPAL
Bosch Rexroth
Glaverbel Czech
Crystalex
Preciosa
Opavia - LU
PVT
SPOVO
LG PHILIPS
KORADO
TRW Automotive
ON Semiconductor
Optys
Inergy Automotive Systems Slovakia
KIA Motors Slovakia
ŠKODA Auto
Třinecké železárny
Ingelectric
OKD
Holcim
MSA
Valeo
Knauf Insulation
Messer Slovnaft
Nafta Gbely
NCHZ Nováky
PM Zbrojníky
TRANSPETROL
US Steel
AVECO
ČESKÁ PRODUKČNÍ 2000
TV NOVA
Česká televize
Pro 7
Euro News
RTV
VIVA
Rádio KISS FM
Radio Free Europe / Radio Liberty
Hotel Holiday Inn Brno
Hotel InterContinental Praha
Hotel Harmony Špindlerův Mlýn
w w w.el vac.eu
Telekomunikace
Telecommunications
O2 – Telefonica
Český Mobil
Český Telecom
ATS Praha
Telemont
Telenor Slovakia
VIZADA Networks
< 15 >
Klíčové
reference
Key
References
Doprava
Transportation
Energetika
Energy & Utilities
České dráhy
AŽD Praha
Transcon Electronics Systems
Česká správa letišť
Slovenská správa letišť
Letiště Ostrava
Řízení letového provozu ČR
Glovis Slovakia
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
SkyEurope Airlines
ČEZ
Severomoravská energetika
Západočeská energetika
Středočeská energetika
Stredoslovenská energetika
SINIT
Energetika Vítkovice
Energetika Třinec
DALKIA Morava
ABB Energo
Honeywell
ČEPS
ČEPRO
Pražské vodovody a kanalizace
SEPS
VUJE
Státní správa
Public Administration
Armáda České republiky
Ministerstvo obrany České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
Finanční úřad hlavního města Prahy
< 16 >
w w w.el vac.eu
Czech Republic
Ostrava
Hasičská 53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Czech Republic
Tel.: +420 597 407 320–5
Fax: +420 597 407 302
E-mail: [email protected]
Praha / Prague
Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Tel.: +420 224 914 608
Fax: +420 224 923 896
E-mail: [email protected]
Slovak Republic
Trenčín
Piaristická 6667, 911 80 Trenčín, Slovak Republic
Tel.: +421 326 401 766
Fax: +421 326 401 766
E-mail: [email protected]
Bratislava
Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +421 244 460 214
Fax: +421 244 460 214
E-mail: [email protected]
P-I-O-1108
www.elvac.eu